HPB HMFC Booklet_12Jan_School_Non-Ethnicity(30March)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "HPB HMFC Booklet_12Jan_School_Non-Ethnicity(30March)"

Transcription

1 Healthy Meals in Schools and at Home For more information on healthy eating, please call HealthLine at or visit 学校健康餐计划 PROGRAM SAJIAN MENYIHATKAN DI SEKOLAH பள ள கள ல ஆ ர க க யம ன உண கள த ட டம

2 Healthy Eating Begins at Home Your home is also an important setting to reinforce healthy eating habits. Getting your children to eat healthily is easy with these 8 handy tips: A good start Begin the day with a healthy breakfast that will provide your child with the energy needed to fuel the day! Give your children Teach them to make the right choice Our children spend a good part of their day in schools it is important to help our children eat well by educating them about healthy eating and encouraging them to practise good eating habits. The Health Promotion Board has partnered your child s school to develop healthy set meals as part of the Healthy Meals in Schools Programme. the best Childhood years are crucial to set the foundation for healthy growth. Eating a nutritionally balanced diet supports optimal growth and development. By encouraging healthy eating habits now, we can give our children the best opportunity to grow into healthy adults. Delicious yet healthy, the meals are specially prepared by school canteen vendors to ensure that your child benefits from a good mix of food from the four different food groups of the My Healthy Plate brown rice and wholemeal bread; fruit and vegetables as well as meat and others. Wholesome whole-grains Cook or prepare food using whole-grain products (e.g. wholemeal bread, brown rice, whole-grain cereal, brown rice noodles) Good oils Use healthier oils such as canola, olive, soy, sunflower and peanut oils Balanced tastes Use less sugar and salt in cooking Lean and strong Prepare food using lean cuts of meat The more the merrier Make fruit and vegetables an integral part of your child's meal Water up Have your child drink plenty of water instead of sweetened beverages or fruit juices The Healthier Choice Look out for the Healthier Choice Symbol when buying food and beverages at the supermarket

3 从家中开始 饮 您的家也是培养健康饮食习惯的重要场所 只需掌握下列 8 个小诀窍, 即可轻松地让您的孩子吃得更健康 : 好的开始 以健康的早餐作为一天好的开始, 这能为您的孩子提供能量来迎接新的一天! 给您的孩子 孩童时期奠定了未来健康成长的基础 营养均衡的饮食能有助确保健康的成长和发育 现在就开始培养孩子健康的饮食习惯, 让他们有机会健康地长大成人 全谷类食品有益健康 使用全谷类食品来准备食物 ( 例如全麦面包 糙米 全谷麦片 糙米面条 ) 好的油 使用更健康的油, 例如菜籽油 橄榄油 大豆油 葵花籽油和花生油 平衡口味 做菜时使用更少的糖和盐 瘦肉更健康 尽量用瘦肉来准备食物 越丰富越快乐 将水果和蔬菜作为给孩子餐饮的一部分 教他们如何做出正确选择 由于孩子们每天大部分时间都在学校度过, 通过对他们展开健康饮食的教育和鼓励他们养成良好的饮食习惯来使他们吃得更健康是至关重要的 新加坡保健促进局与学校合作, 开发健康餐饮, 作为 学校健康餐 计划的一部分 这些美味健康的食物由学校食堂特别准备, 确保您的孩子能得到 我的健康餐盘 中四类食物的益处 这四类食物是糙米和全麦面包 水果 蔬菜 肉类及其它 多喝水 让您的孩子多喝水, 少喝加糖的饮料或果汁 较健康的选择 在超市购买食物和饮料时, 选择那些贴有 较健康选择 标志的产品

4 Pemakanan Menyihatkan Bermula di Rumah Tabiat pemakanan yang sihat elok diterapkan dari rumah. Mudah sahaja untuk mendorong anak anda makan makanan yang menyihatkan melalui 8 petua yang berguna ini: Permulaan yang baik Mulakan hari dengan sarapan yang menyihatkan, yang membekalkan tenaga seharian yang secukupnya untuk anak anda! Berikan yang terbaik Anak-anak kita banyak menghabiskan masa seharian mereka di sekolah oleh itu, kita perlu mendidik anak-anak kita agar makan makanan yang menyihatkan dan menggalakkan mereka mengamalkan tabiat pemakanan yang berkhasiat. Lembaga Penggalakan Kesihatan bekerjasama dengan sekolah anak anda untuk menyediakan sajian menyihatkan dalam Program Sajian Menyihatkan di Sekolah. untuk anak-anak anda Zaman kanak-kanak adalah penting dalam menyediakan asas pertumbuhan yang sihat. Apabila anak anda mendapat diet yang seimbang dan berkhasiat, pertumbuhan dan perkembangan diri mereka akan berlaku secara optimum. Kita boleh menyediakan cara yang terbaik untuk anak-anak membesar secara sihat dengan menggalakkkan mereka mengamalkan tabiat makan makanan yang menyihatkan. Didik mereka membuat pilihan yang betul Sedap lagi menyihatkan, sajian ini disediakan khusus oleh pengendali kantin sekolah untuk memastikan anak anda memperoleh khasiat daripada gabungan empat kumpulan makanan berbeza dari Sajian Menyihatkan beras perang dan roti mil penuh; buah-buahan dan juga sayur-sayuran serta daging dan lain-lain. Bijian penuh sihat dimakan Masak atau sediakan makanan menggunakan produk bijian penuh (contohnya, roti mil penuh, beras perang, bijirin penuh, mi beras perang) Minyak yang menyihatkan Gunakan minyak yang lebih menyihatkan seperti minyak kanola, minyak zaitun, minyak soya, minyak bunga matahari dan minyak kacang Rasa yang seimbang Kurangkan penggunaan gula dan garam dalam masakan Daging tanpa lemak Sediakan makanan menggunakan potongan daging tanpa lemak Elok menyediakan pelbagai jenis makanan Sertakan buah-buahan dan sayur-sayuran dalam sajian makanan anak anda Minum air yang secukupnya Galakkan anak anda untuk minum air kosong yang secukupnya berbanding dengan minuman manis atau jus buah-buahan Pilihan Lebih Sihat Cari makanan yang mempunyai Simbol Pilihan Lebih Sihat apabila membeli makanan dan minuman di pasar raya

5 ஆ ர க க யம க உண ம பழக கம ட ந த டங க ற ஆ ர க க யம க உண ம பழக கங க ள ந ட றப ப த வதற உங கள ம ஒ க க யச ற ச ழல ம. ப ன வ ம 8 எள ய உதவ க ற ப க ளக க ண ழந தக ள ஆ ர க க யம ன உண க ளச லபம க உண ண வக கல ம : ஒ ச றந த த டக கம - உங கள ழந தக ந ள வ ம த வப ப ம சக த ய வழங ம ஒ ஆ ர க க யம ன க ல ண டன அந ந ளத த டங ங கள! நலம த ம த ன யங கள - த ன யப ப ட க ளப பயன ப த த உண க ளச ச ம ங கள அல ல தய ர சய ங கள (உத ரணம க, த ன ய ர ட, கக த தல ச, த ன ய ச யல, கக த தல அ ச டல ஸ ) உங கள ழந தக க ச ச றந தவற ற வழங ங கள ழந தப ப வங கள ன த டக கத த ல த ன ஆ ர க க ய வளர ச ச க அ த தளம அ மப ப ம க ம அவச யம ம. சமந லய ல ன ஊட டச சத ந றந த உண க ள உண ப, உகந த வளர ச ச க ம மம ப ட ற ம உத க ற. ஆ ர க க யம ன உண கள உண ம பழக கத த இப ப த ஊக வ ப பதன லம, நம ழந தகள ஆ ர க க யம ன ப யவர கள க வளர வதற க ன ச றந த வ ய ப ப நம ம ல அவர க க வழங க ம. ச ய ன தர வச சய ய அவர க க க கற க க ங கள நம ழந தகள பள ள கள ல தங கள ன ப ம ப ல ன நரத தச சலவ க ன றனர - ஆ ர க க யம ன உண க ள உண வ ற த நம ழந தக க க கற த த வ மற ம ச றந த உண உண ம பழக கங க ள ஊக வ த வளர ப ப ஆக யவற ற ன லம அவர க க உத வ ம க ம க க யம ம. ஆ ர க க யம ன உண வ கக ள உ வ க வதற க க, க த ர மம ப ட வ யம உங கள ழந தய ன பள ள டன ட ணந ள ள. இ பள ள கள ல ஆ ர க க யம ன உண கள த ட டத த ன ஒ ப த ய ம. வ ம ந த, அ த வ ளய ல ஆ ர க க யம ன உண கள பள ள ச ச ற ண ச ச லகள ல ச றப ப கத தய க கப ப க ன றன. இ வ கக த தல ச மற ம த ன ய ர ட, பழம மற ம க ய கற கள, ம ம சம மற ம ம ற உண கள உள ளடங க ய என டய ஆ ர க க யம ன தட ன ந ன வவ வ உண க க கள ந ச றந த உண க கல வய ன நன ம ய உங கள ழந த ப வ த உ த சய க ன றன. ச றந த எண ணய கள - க ன ல, ஆ வ, ச ய, யக ந த மற ம ந லக கட ல எண ணய கள ப ன ற ஆ ர க க யம ன எண ணய க ளப பயன ப த ங கள சமந லய ல ன வகள - ச மய ல சர க க ர மற ம உப பக றவ கப பயன ப த ங கள க ப ந க க ய மற ம வ மய ன - க ப ந க க ய இ றச ச யப பயன ப த த உண வச ச மக க ம அத கம உண பத ல அத க நன ம - உங கள ழந தய ன உணவ ல பழங கள மற ம க ய கற க ள க க ய அங கம க ங கள அத கள தண ண ர - இன ப ட டப பட ட ப னங கள அல ல பழச ச ற க ப பத ல க உங கள ழந த யத தண ண ர அத கம கப ப கச சய ங கள ஆ ர க க யம னத தர - பரங க ய ல உண மற ம ப னங க ள வ ங ம ப, அவற ற ல ஆ ர க க யம ன தர ச ச ன னம உள ளத என ப தக கவன ங கள

Microsite.indd

Microsite.indd MediShield Life Review Committee s Recommendations At a Glance Better Protection MediShield Life will provide better protection against large hospital bills and expensive chronic treatments Remove lifetime

More information

along the way. It would take him some time to get to his table as he would stop by to speak to every familiar face, asking them how they and their fam

along the way. It would take him some time to get to his table as he would stop by to speak to every familiar face, asking them how they and their fam EMBARGOED UNTIL AFTER DELIVERY PLEASE CHECK AGAINST DELIVERY Eulogy by Mr Leong Chun Loong, J.P., BBM(L) (27 March 2015) Mr President The family of the late Mr Lee Kuan Yew Friends Today, we mourn the

More information

The Open Electricity Market (OEM) is an initiative by the Energy Market Authority (EMA) to enable you to buy electricity from a retailer at a price pl

The Open Electricity Market (OEM) is an initiative by the Energy Market Authority (EMA) to enable you to buy electricity from a retailer at a price pl guide to OPEN ELECTRICITY MARKET 电力市场开放指导手册 Panduan Bagi Pasaran Terbuka Untuk Bekalan Elektrik The Open Electricity Market (OEM) is an initiative by the Energy Market Authority (EMA) to enable you to

More information

He came in, sat down, and asked, Who s going to start? And with that, the interview began. As always, Mr Lee was focused on the task at hand. Over tim

He came in, sat down, and asked, Who s going to start? And with that, the interview began. As always, Mr Lee was focused on the task at hand. Over tim Embargoed until after delivery Please check against delivery EULOGY BY MS CASSANDRA CHEW AT THE STATE FUNERAL SERVICE AT UCC ON 29 MARCH 2015 Mr President The family of the late Mr Lee Kuan Yew Friends

More information

The Oral Examination will be held after school hours and both English Language and Mother Tongue Language papers will be tested on the same day. Pleas

The Oral Examination will be held after school hours and both English Language and Mother Tongue Language papers will be tested on the same day. Pleas 30 March 2017 Dear Parents / Guardian 2017 PRIMARY 5 FIRST SEMESTRAL ASSESSMENT SCHEDULE The First Semestral Assessment will be held from 19 April to 5 May 2017. The examination schedule is as follows:

More information

Golden Point Award Submission Form Categories Participant's Particulars Closing Date Genre Short Story Poetry In-person 14 July 2017, 7pm Language Eng

Golden Point Award Submission Form Categories Participant's Particulars Closing Date Genre Short Story Poetry In-person 14 July 2017, 7pm Language Eng In-person submission 2 May, 10am till 14 July, 7pm Online submission 1 May, 12am till 14 July, 11.59pm An initiative by Managed by Golden Point Award Submission Form Categories Participant's Particulars

More information

11. Shortlist (a) The Organising Committee will announce a shortlist of works considered for the Singapore Literature Prize in September Ann

11. Shortlist (a) The Organising Committee will announce a shortlist of works considered for the Singapore Literature Prize in September Ann SINGAPORE LITERATURE PRIZE (SLP) 2014 POETRY - RULES AND REGULATIONS 1. Eligibility (a) The competition is open to all Singapore citizens and Permanent Residents of Singapore who are at least 18 years

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation E-Gazette II 2016 - Dr. Seuss Biography of Roald Dahl Roald Dahl was born on 13th September 1916 and died on 23rd November 1990. He was a novelist, short story writer, fighter pilot and screenwriter.

More information

Foreword Dear fellow Singaporeans, SkillsFuture is here for you. It will help you to learn, pick up new skills and discover new strengths at any stage

Foreword Dear fellow Singaporeans, SkillsFuture is here for you. It will help you to learn, pick up new skills and discover new strengths at any stage SKILLSFUTURE CREDIT LIFELONG LEARNING BEGINS WITH ME Foreword Dear fellow Singaporeans, SkillsFuture is here for you. It will help you to learn, pick up new skills and discover new strengths at any stage

More information

728 华 团 大 会 流 程 Aturcara Persidangan 日 期 :2013 年 7 月 28 日 ( 星 期 日 ) Tarikh : 28 Julai 2013 (Ahad) 时 间 Masa 地 点 时 间 Masa : 上 午 11 时 : Pagi 11 am : 吉 隆

728 华 团 大 会 流 程 Aturcara Persidangan 日 期 :2013 年 7 月 28 日 ( 星 期 日 ) Tarikh : 28 Julai 2013 (Ahad) 时 间 Masa 地 点 时 间 Masa : 上 午 11 时 : Pagi 11 am : 吉 隆 这 本 教 育 委 员 会 报 告 书 的 内 文, 一 共 有 49 页, 分 为 主 文 18 章, 附 文 13 件 里 面 的 种 种 建 议, 好 的 不 少, 坏 的 也 不 少 就 数 量 说, 好 的 或 者 比 坏 的 多 ; 但 就 性 质 说, 好 的 是 枝 节, 坏 的 却 不 只 是 枝 节, 并 且 是 根 本 所 以, 这 本 报 告 书 如 果 不 作 根 本 的

More information

Dear Residents of Bukit Batok, Working With You, For You My Values. My Commitment to You If elected, I will also represent you actively and effectivel

Dear Residents of Bukit Batok, Working With You, For You My Values. My Commitment to You If elected, I will also represent you actively and effectivel BUKIT BATOK OUR HOME OUR FUTURE 武吉巴督 BUKIT BATOK Dear Residents of Bukit Batok, Working With You, For You My Values. My Commitment to You If elected, I will also represent you actively and effectively

More information

View lesson on Reading and Interpreting A Pie Chart Complete an activity on Pie Charts Complete 2 quizzes on Pie Charts

View lesson on Reading and Interpreting A Pie Chart Complete an activity on Pie Charts Complete 2 quizzes on Pie Charts DAY 1 (31 March 2015, Tuesday) PAYA LEBAR METHODIST GIRLS SCHOOL (PRIMARY) HOME-BASED LEARNING TIMETABLE 31 March - 1 April 2015 (Tuesday to Wednesday) Primary Six (Standard) Remember to take a 5-minute

More information

View lesson on Reading and Interpreting A Pie Chart Complete an activity on Pie Charts Complete an Exit Pass via Padlet

View lesson on Reading and Interpreting A Pie Chart Complete an activity on Pie Charts Complete an Exit Pass via Padlet DAY 1 (29 March 2016, Tuesday) PAYA LEBAR METHODIST GIRLS SCHOOL (PRIMARY) HOME-BASED LEARNING TIMETABLE 29 March 30 March 2016 (Tuesday to Wednesday) Primary Six (Standard) Remember to take a 5-minute

More information

2 April 16-30, 2017 Penang Anime Matsuri comes to life on July 1&2 (From left) Itoi, Lim, Ooi and Khor launching the Penang Anime Matsuri PENANG

2 April 16-30, 2017 Penang Anime Matsuri comes to life on July 1&2 (From left) Itoi, Lim, Ooi and Khor launching the Penang Anime Matsuri PENANG STPM top scorers recognised pg 18 斥资千万翻新玛央广场打造全球商业服务中心 珍珠快讯 封面版 buletin FREE Competency Accountability Transparency April 16-30, 2017 http:www.facebook.com/buletinmutiara http:www.facebook.com/cmlimguaneng

More information

可 愛 的 動 物 小 五 雷 雅 理 第 一 次 小 六 甲 黃 駿 朗 今 年 暑 假 發 生 了 一 件 令 人 非 常 難 忘 的 事 情, 我 第 一 次 參 加 宿 營, 離 開 父 母, 自 己 照 顧 自 己, 出 發 前, 我 的 心 情 十 分 緊 張 當 到 達 目 的 地 後

可 愛 的 動 物 小 五 雷 雅 理 第 一 次 小 六 甲 黃 駿 朗 今 年 暑 假 發 生 了 一 件 令 人 非 常 難 忘 的 事 情, 我 第 一 次 參 加 宿 營, 離 開 父 母, 自 己 照 顧 自 己, 出 發 前, 我 的 心 情 十 分 緊 張 當 到 達 目 的 地 後 郭家朗 許鈞嵐 劉振迪 樊偉賢 林洛鋒 第 36 期 出版日期 28-3-2014 出版日期 28-3-2014 可 愛 的 動 物 小 五 雷 雅 理 第 一 次 小 六 甲 黃 駿 朗 今 年 暑 假 發 生 了 一 件 令 人 非 常 難 忘 的 事 情, 我 第 一 次 參 加 宿 營, 離 開 父 母, 自 己 照 顧 自 己, 出 發 前, 我 的 心 情 十 分 緊 張 當 到 達 目

More information

2 August 1 15, 2017 Taxpayers money not used to get awards Story and pix by Danny Ooi THE two local councils in Penang have denied they won the awards

2 August 1 15, 2017 Taxpayers money not used to get awards Story and pix by Danny Ooi THE two local councils in Penang have denied they won the awards No taxpayers money for awards pg 2 槟州政府签署反贪宣言 珍珠快讯 第一版 buletin FREE Competency Accountability Transparency August 1-15 2017 http:www.facebook.com/buletinmutiara http:www.facebook.com/cmlimguaneng MACC

More information

Editor s Note We have often heard that exercise is good for us but may not understand the implications. In this issue of the Reading Kit, learn more a

Editor s Note We have often heard that exercise is good for us but may not understand the implications. In this issue of the Reading Kit, learn more a Issue 4/2015 Say Hello to the Healthier Happier You Mild Cognitive Impairment Walking In Our Urban Jungle Apakah itu Demensia? Kembara di Hutan Metropolitan 迈向一个更健康的自己植物的奥妙 ட ம ன ஸ ய : மறதஸ ய ன மற பக கம

More information

090507issue

090507issue 時間已在我們不知不覺間悄悄地溜走 這期校訊 已是本學年最後的一份 學校編製校訊的目的是希望 藉此加強與家長的溝通 讓家長清楚了解學校及學生 的發展情況 我們更期望家長與子女共同閱讀校訊 使子女感受到家長重視他們在學校的學習 提升他們 對學校的歸屬感 2008-2009 年 本人在上學年開始 部分時間被借調到香港中文大學教育學院大 學與學校夥伴協作中心擔任學校發展主任 今學年將會是最後一年 回顧這兩年在中大的工作

More information

Get out &amp

Get out &amp Get out &amp 代 孕 费 用 daiyunfeiyong.mf1racing.com Get out &amp http://d 应 立 即 到 医 院 化 验 检 查 咨 询 热 线 0510- 或 4006-0510-91 1 月 经 停 止 如 果 你 和 爱 人 近 期 同 房, 你 极 有 可 能 怀 孕 了 如 果 继 续 停 经 14 天 以 上, 这 个 时 候, 月 经

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii DRAF KURIKULUM STANDARD DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SAINS TAHUN LIMA BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA i KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD

More information

Foreword Dear fellow Singaporeans, SkillsFuture is here for you. It will help you to learn, pick up new skills and discover new strengths at any stage

Foreword Dear fellow Singaporeans, SkillsFuture is here for you. It will help you to learn, pick up new skills and discover new strengths at any stage Foreword Dear fellow Singaporeans, SkillsFuture is here for you. It will help you to learn, pick up new skills and discover new strengths at any stage of life. The Government will support your learning

More information

Mathematics View lesson on Pie Charts View lesson on Reading and Interpreting A Pie Chart Complete an activity on Pie Ch

Mathematics View lesson on Pie Charts View lesson on Reading and Interpreting A Pie Chart Complete an activity on Pie Ch DAY 1 (2 April 2013, Tuesday) PAYA LEBAR METHODIST GIRLS SCHOOL (PRIMARY) HOME-BASED LEARNING TIMETABLE 2-3 April 2013 (Tuesday to Wednesday) Primary Six Remember to take a 5-minute vision break after

More information

5

5 4 5 6 7 8 9 10 11 Lihat gambar untuk beli bahan-bahan 2 3 1 5 4 7 6 1 Tomat gantungan: penuh rasa tomat, warna lebih merah, bulat. 2 Tomat merah Hong Kong: daging tebal banyak saus, banyak biji, kualiti

More information

5

5 5 阿 sir & 阿 mon 試味 湯味鮮甜 西洋菜清嫩 沒有酸 味 味道 口感 外觀 小貼士 1 煎生魚前 魚身抹上生粉 較容易 保持魚身完整 Sebelum ikan di goreng, terlebih dahulu oleskan tepung kanji, akan menghasilkan ikan yang utuh. 2 煲西洋菜老火湯 要水燒開才下 菜 否湯會有酸味 Sup selada

More information

Dear Parents/Guardians of Coralites

Dear Parents/Guardians of Coralites Coral Primary School Annex P5 P5 - Schedule and Coverage for Continual Assessment 2 Date Mon, 21 Aug Tue, 22 Aug Wed, 23 Aug Thu, 24 Aug Fri, 25 Aug English Language Subject Foundation English Language

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SELAMAT DATANG KE PLATFORM PERKONGSIAN KEKAYAAN PENGGUNAANTARABANGSA Pengenalan keahlian DMC DMC ditubuhkan pada 2016 dan ibu pejabat DMC telah ditubuhkan di Kuala Lumpur, Malaysia. DMC ialah satu platform

More information

幼營喜動 家長指南

幼營喜動 家長指南 2014年修訂版 編 者 話 愛 孩 子, 從 何 做 起 現 今 不 少 父 母 都 會 從 幼 兒 階 段 開 始, 積 極 地 為 孩 子 計 劃 未 來 從 選 讀 學 校, 到 報 讀 外 語 或 興 趣 班, 當 中 花 了 多 少 時 間 心 思 和 金 錢, 目 的 只 是 為 了 孩 子 的 將 來 : 希 望 他 們 會 有 優 質 生 活 能 夠 安 居 樂 業 這 一 切

More information

CCO 096_LossofAppetite_Simplified Chinese_OG06_Justified.indd

CCO 096_LossofAppetite_Simplified Chinese_OG06_Justified.indd 如 何 护 理 食 欲 不 振 本 患 者 指 南 将 帮 助 您 了 解 : 什 么 是 癌 相 关 性 食 欲 不 振? 造 成 癌 相 关 性 食 欲 不 振 的 原 因 是 什 么? 我 该 怎 么 做 好 食 欲 不 振 护 理? 我 何 时 该 联 系 自 己 的 医 疗 护 理 团 队? 我 可 以 从 何 处 获 取 更 多 信 息? 第 2 页 第 3 页 第 4 页 第 12 页

More information

CLS Newsletter No.15 慈 大 華 語 通 訊 第 十 五 月 慈 濟 大 學 語 言 教 學 中 心 活 動 預 告 活 重 要 記 事 重 特 約 專 文 進 泰 國 印 尼 慈 濟 學 校 華 語 教 師 培 訓 慈 濟 人 文 活 動 分 享 動 要 預 記 華 語 教 入 師 華 培 語 訓 語 工 音 作 的 分 世 享 界 嚴 趙 玉 彥 真 老 高 季 節 泰 班

More information

封面故事 FENG MIAN GU SHI 32 基于课标 基于学生 提升英语课堂 封面图片 上海市闵行区第四幼儿园 现 代 学 校 37 回归本源 彰显特色 / 胡金芳 出版日期 2015 年 5 月 15 日 35 运用问题情境中的有效提问促进大班 幼儿的语言发展 / 胡金芳 双 月 刊 2015 年第 3 期 总第 63 期 教学实效 / 刘董娴 38 尊重差异 培养能力 提高体育教学实 效

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018/2019年一年级新生报读程序 今年开始 教育部要求全部家长通过上网方式申请一年级所要就读的学校 请 家长参考以下步骤 并点击链接(https://public.moe.gov.my)填写表格 家长可 以在三月一日开始至四月三十日 2个月 期间作出申请 打印后连同所需文 件带来学校 特此声明 并非先到先得,教育局会进行筛选 因此敬请家长不必 争先恐后 PENDAFTARAN TAHUN SATU

More information

Zurich Edu Start_R2_FA_R1

Zurich Edu Start_R2_FA_R1 Investmentlinked Insurance Zurich EduStart Prepare. Protect. Educate. Zurich Insurance Malaysia Berhad (8029A) 11th Floor, Menara Zurich, No.12, Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur, Malaysia Tel: 032146

More information

2011年高职语文考试大纲

2011年高职语文考试大纲 2016 年 湖 北 省 普 通 高 等 学 校 招 收 中 职 毕 业 生 技 能 高 考 文 化 综 合 考 试 大 纲 2016 年 普 通 高 等 学 校 招 收 中 职 毕 业 生 技 能 高 考, 是 由 中 等 职 业 学 校 ( 含 普 通 中 专 职 业 高 中 技 工 学 校 和 成 人 中 专 ) 机 械 类 电 子 类 计 算 机 类 会 计 专 业 护 理 专 业 建 筑

More information

新竹市建華國民中學九十四學年度課程計畫

新竹市建華國民中學九十四學年度課程計畫 目 錄 壹 依 據... 3 貳 目 的... 3 參 學 校 背 景 簡 述 與 課 程 發 展 條 件 分 析... 3 一 學 校 基 本 資 料... 3 二 學 校 課 程 發 展 條 件 分 析 (SWOTS)... 4 肆 學 校 教 育 目 標 與 願 景... 5 ㄧ 學 校 願 景... 5 二 學 校 願 景 圖 像... 5 三 學 校 發 展 方 向 與 展 望... 5

More information

農村之生活改善推廣—以家政班為對象分析

農村之生活改善推廣—以家政班為對象分析 研 究 論 文 食 育 之 農 業 體 驗 活 動 對 大 學 生 影 響 之 探 究 以 國 立 彰 化 師 範 大 學 地 理 系 學 生 為 例 食 育 之 農 業 體 驗 活 動 對 大 學 生 影 響 之 探 究 以 國 立 彰 化 師 範 大 學 地 理 系 學 生 為 例 曾 宇 良 * 顏 建 賢 ** 莊 翰 華 *** 吳 璚 **** 摘 要 一 個 國 家 的 農 業 能 供

More information

(Microsoft Word - 10\246~\253\327\262\304\244@\264\301\256\325\260T_Version4)

(Microsoft Word - 10\246~\253\327\262\304\244@\264\301\256\325\260T_Version4) 聖 公 會 仁 立 紀 念 小 學 聖 公 會 仁 立 紀 念 小 學 校 園 通 訊 2010 年 度 第 一 期 第 1 頁 \\\\ 校 園 通 訊 2010-2011 年 度 第 一 期 鄭 秀 薇 總 校 長 在 日 本, 有 一 個 傳 說 故 事 是 這 樣 說 的 : 有 一 對 仁 慈 的 老 夫 婦, 生 活 窮 困, 靠 賣 木 柴 過 活 一 天 老 人 在 同 情 心 的

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D205F4230365FB942A5CEA668B443C5E9BB73A740B5D8A4E5B8C9A552B1D0A7F75FA6BFB1A4ACFC2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205F4230365FB942A5CEA668B443C5E9BB73A740B5D8A4E5B8C9A552B1D0A7F75FA6BFB1A4ACFC2E646F63> 運 用 多 媒 體 製 作 華 文 補 充 教 材 江 惜 美 銘 傳 大 學 應 用 中 文 系 chm248@gmail.com 摘 要 : 本 文 旨 在 探 究 如 何 運 用 多 媒 體, 結 合 文 字 聲 音 圖 畫, 製 作 華 文 補 充 教 材 當 我 們 在 進 行 華 文 教 學 時, 往 往 必 須 透 過 教 案 設 計, 並 製 作 補 充 教 材, 方 能 使 教 學

More information

Microsoft PowerPoint - 各类食品营养价值(nutritional value of foods).ppt

Microsoft PowerPoint - 各类食品营养价值(nutritional value of foods).ppt 第 三 章 nutritional value of foods 各 类 食 品 营 养 价 值 食 品 是 人 类 营 养 素 的 主 要 来 源 根 据 食 物 的 特 点, 将 食 物 分 为 以 下 几 类 : plant food 植 物 性 食 品 : corn 谷 物, bean 豆 类, fruit 水 果, vegetable 蔬 菜 animal food 动 物 性 食 品 :

More information

Kertas 1

Kertas 1 SULIT 32/1 32/1 Bahasa Cina Kertas 1 Ogos 2008 1 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 KEDAH DARUL AMAN 2008 年 初 中 评 审 预 试 BAHASA CINA 华 文 Kertas 1 试 卷 一 Masa : Satu jam 时 间 :1 小 时 JANGAN

More information

Your Field Guide to More Effective Global Video Conferencing As a global expert in video conferencing, and a geographically dispersed company that uses video conferencing in virtually every aspect of its

More information

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire E-Warranty Guidelines 在线注册使用指南 Garis Panduan E-Waranti ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire Attention / 留意 / Perhatian 1 Every unit of ColumbusAire is entitled for

More information

4. 每 组 学 生 将 写 有 习 语 和 含 义 的 两 组 卡 片 分 别 洗 牌, 将 顺 序 打 乱, 然 后 将 两 组 卡 片 反 面 朝 上 置 于 课 桌 上 5. 学 生 依 次 从 两 组 卡 片 中 各 抽 取 一 张, 展 示 给 小 组 成 员, 并 大 声 朗 读 卡

4. 每 组 学 生 将 写 有 习 语 和 含 义 的 两 组 卡 片 分 别 洗 牌, 将 顺 序 打 乱, 然 后 将 两 组 卡 片 反 面 朝 上 置 于 课 桌 上 5. 学 生 依 次 从 两 组 卡 片 中 各 抽 取 一 张, 展 示 给 小 组 成 员, 并 大 声 朗 读 卡 Tips of the Week 课 堂 上 的 英 语 习 语 教 学 ( 二 ) 2015-04-19 吴 倩 MarriottCHEI 大 家 好! 欢 迎 来 到 Tips of the Week! 这 周 我 想 和 老 师 们 分 享 另 外 两 个 课 堂 上 可 以 开 展 的 英 语 习 语 教 学 活 动 其 中 一 个 活 动 是 一 个 充 满 趣 味 的 游 戏, 另 外

More information

We are now living happily. We are now living a happy life. He is very healthy. He is in good health. I am sure that he will succeed. I am sure of his success. I am busy now. I am not free now. May I borrow

More information

SaverBrochure_F 07.ai

SaverBrochure_F 07.ai TAKAFUL SAVER Menabung untuk kesejahteraan masa depan. 今天的投资, 明天的保障 produk berlandaskan syariah nasihat kewangan profesional pengurusan dana islam Konsep Takaful Takaful ialah satu konsep yang berasaskan

More information

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun Program Akumulasi Perak TM (SAP) Program Akumulasi Perak TM (Silver Accumulation Program TM ) bertujuan memudahkan orang ramai untuk membuat simpanan perak dengan modal serendah RM100 sahaja. Program ini

More information

Microsoft Word RCE MP_Year Book.doc

Microsoft Word RCE MP_Year Book.doc Continuing Education Mandarin Program Our high quality and systematic Mandarin Programs in our beautiful city of Richmond In this Issue: June 8 th, 2013 School Info....1-2 Student Articles.. 3-23 Mandarin

More information

Peragaan Runcit 杂货经营 Prinsip 3: Mengamalkan strategi penentuan harga yang berkesan 原则 3: 采取有效的价格政策 Jadikan harga jual yang disyorkan oleh pembekal seb

Peragaan Runcit 杂货经营 Prinsip 3: Mengamalkan strategi penentuan harga yang berkesan 原则 3: 采取有效的价格政策 Jadikan harga jual yang disyorkan oleh pembekal seb Peragaan Runcit 杂货经营 5 Prinsip Pengurusan Barang Dagangan(Merchandising) 个推销规划的原则 Dalam keluaran yang lepas, kami telah berkongsi bersama anda beberapa tip untuk menghasilkan peragaan yang baik untuk kedai

More information

区 域 活 动 进 入 中 班 我 们 区 域 的 设 置 和 活 动 材 料 都 有 所 变 化, 同 时 也 吸 引 孩 子 们 积 极 的 参 与 学 习 操 作 区 的 新 材 料 他 们 最 喜 欢, 孩 子 们 用 立 方 块 进 行 推 理 操 作 用 扑 克 牌 进 行 接 龙 游

区 域 活 动 进 入 中 班 我 们 区 域 的 设 置 和 活 动 材 料 都 有 所 变 化, 同 时 也 吸 引 孩 子 们 积 极 的 参 与 学 习 操 作 区 的 新 材 料 他 们 最 喜 欢, 孩 子 们 用 立 方 块 进 行 推 理 操 作 用 扑 克 牌 进 行 接 龙 游 日 常 生 活 本 月 我 们 日 常 生 活 活 动 的 重 点 :1. 让 孩 子 养 成 良 好 的 生 活 习 惯, 注 重 生 活 细 节 如 : 在 换 好 鞋 子 后 能 将 鞋 子 整 齐 的 摆 放 进 鞋 架 坐 在 椅 子 上 换 鞋 正 确 的 收 放 椅 子 等 2 让 孩 子 有 自 我 照 顾 的 意 识 如, 让 孩 子 感 受 自 己 的 冷 热 并 告 知 老 师,

More information

Microsoft Word - 2011.12電子報x

Microsoft Word - 2011.12電子報x 出 刊 日 期 2011 年 12 月 1 日, 第 69 期 第 1 頁 / 共 16 頁 本 期 搶 先 報 主 題 故 事 主 題 故 事 第 十 屆 校 慶 運 葳 格 高 中 校 長 張 光 銘 履 新, 創 辦 人 率 體 系 師 生 盛 大 茶 會 歡 迎 動 會 盛 大 登 場 生 日 快 樂! 葳 格 中 小 學 第 十 屆 校 慶 運 動 會 盛 大 登 場 校 園 新 鮮 事

More information

第一章 緒論

第一章 緒論 (informed consent) 6 . (Informed 23 Consent) 24 (Informed Consent) informed consent 1. 2. 7 3. 4. 5. 6.. 26 1. 8 2. 3. 4. 5. 6.. Braddock 1993 59 65 1057 (discussion of the patient s role in decision making)

More information

Message from the Chief Editor 01 News and features 10 12 Best way to eat 15 Food story 19 Good taste 30 DIY Eating at home

Message from the Chief Editor 01 News and features 10 12 Best way to eat 15 Food story 19 Good taste 30 DIY Eating at home magazine June. 2009 Message from the Chief Editor 01 News and features 10 12 Best way to eat 15 Food story 19 Good taste 30 DIY Eating at home chief editor Liu Ziting pamelalzt@hotmail.com "Cooking and

More information

目 錄 Table of Contents 給 糖 尿 病 患 者 的 健 康 飲 食 3 Healthy Eating for diabetes 4 碳 水 化 合 物 食 物 5 Carbohydrate foods 蛋 白 質 食 物 Protein foods 脂 肪 6 Fats 高 脂

目 錄 Table of Contents 給 糖 尿 病 患 者 的 健 康 飲 食 3 Healthy Eating for diabetes 4 碳 水 化 合 物 食 物 5 Carbohydrate foods 蛋 白 質 食 物 Protein foods 脂 肪 6 Fats 高 脂 Chinese I 中文 糖尿病 選擇健康的食物 Diabetes: Making healthy food choices. 目 錄 Table of Contents 給 糖 尿 病 患 者 的 健 康 飲 食 3 Healthy Eating for diabetes 4 碳 水 化 合 物 食 物 5 Carbohydrate foods 蛋 白 質 食 物 Protein foods 脂

More information

SCCS 课程介绍

SCCS 课程介绍 东 南 康 州 中 文 学 校 课 程 介 绍 2013-2014 ( 未 定 稿 ) 东 南 康 州 中 文 学 校 将 随 时 修 订 和 补 充 本 课 程 介 绍 的 内 容 1 基 本 原 则 和 教 学 目 标 先 快 后 慢 和 500+3 基 于 学 生 年 龄, 语 言 学 习 的 规 律 以 及 美 国 学 校 课 业 负 担 随 年 级 上 升 而 由 轻 到 重 的 特 点,

More information

Diabetes handout Chinese.pub

Diabetes handout Chinese.pub Diabetes 糖 糖 糖 Chinese These materials were developed by the Nutrition Education for New Americans project of the Department of Anthropology and Geography at Georgia State University, Atlanta, Georgia.

More information

編 者 的 話 文 字 / KK 人 天 生 便 具 有 好 奇 心, 想 對 週 遭 事 物 更 加 瞭 解, 以 滿 足 自 己 的 求 知 渴 望 孩 子 可 以 透 過 父 母 的 敘 說 表 演, 激 發 想 像 創 造 邏 輯 推 理 判 斷 等 能 力 父 母 最 能 夠 了 解 子

編 者 的 話 文 字 / KK 人 天 生 便 具 有 好 奇 心, 想 對 週 遭 事 物 更 加 瞭 解, 以 滿 足 自 己 的 求 知 渴 望 孩 子 可 以 透 過 父 母 的 敘 說 表 演, 激 發 想 像 創 造 邏 輯 推 理 判 斷 等 能 力 父 母 最 能 夠 了 解 子 36 第 期 二 O 一 四 年 一 月 專 題 : 親 子 閱 讀 節 專 訪 : 如 何 讓 孩 子 愛 上 書 屈 穎 研 活 動 消 息 : 荒 島 圖 書 館 小 城 大 世 界. 兒 童 文 學 研 習 坊 走 進 圖 書 少 年 兒 童 閱 讀 計 劃 主 題 : 親 子 閱 讀 編 者 的 話 文 字 / KK 人 天 生 便 具 有 好 奇 心, 想 對 週 遭 事 物 更 加 瞭

More information

投影片 1

投影片 1 () () I am delighted to hear that Methodist College is organising a Mentoring Programme to help the Form 4 to Form 6 students to have a more enriched experience in addition to their academic study. I

More information

Pneumonia - Traditional Chinese

Pneumonia - Traditional Chinese Pneumonia When you have pneumonia, the air sacs in the lungs fill with infection or mucus. Pneumonia is caused by a bacteria, virus or chemical. It is not often passed from one person to another. Signs

More information

ISM Circular: 20 –2005

ISM Circular: 20 –2005 ISM PUBLIC FOR IMMEDIATE RELEASE CENTRAL SYSTEM FOR MOTOR INSURANCE NO CLAIM DISCOUNT (NCD) 30 June 2010 All motor insurance and takaful companies in Malaysia have integrated their sales systems with the

More information

Frequest Ask Questions

Frequest Ask Questions About Codi s Products 关 于 Codi 系 列 的 产 品 Tentang Produk Codi 1. What is Codi product mission statement? Codi's mission is to bring, innovate and distribute unique value proposition products for all to

More information

89???????q?l?????T??

89???????q?l?????T?? 華 興 電 子 報 第 89 期 民 國 102 年 01 月 12 日 出 刊 網 址 :www.hhhs.tp.edu.tw 發 行 人 : 高 宏 煙 總 編 輯 : 蕭 慶 智 董 大 鋼 許 莙 葇 王 雅 慧 主 編 : 賴 怡 潔 編 輯 群 : 周 慧 婷 陳 怡 君 陳 玫 禎 楊 雅 惠 郭 孟 平 伍 玉 琪 林 冠 良 林 淑 惠 賴 姿 潔 王 思 方 102 年 01 月

More information

透析的饮食调整 elarasan pemakanan untuk dialisis 磷 Fosfat 钾 otassium 盐 Garam/Sodium Gangguan mineral dalam badan tidak mengeluarkan lebihan cecair dengan bai

透析的饮食调整 elarasan pemakanan untuk dialisis 磷 Fosfat 钾 otassium 盐 Garam/Sodium Gangguan mineral dalam badan tidak mengeluarkan lebihan cecair dengan bai JOM MAKAN SIHAT untuk Hemodialysis: FOSFAT/FOSFORUS KHER UI LING DIETITIAN NKF OF MALAYSIA 透析的饮食调整 elarasan pemakanan untuk dialisis 磷 Fosfat 钾 otassium 盐 Garam/Sodium Gangguan mineral dalam badan tidak

More information

Microsoft Word - 1-編者的話

Microsoft Word - 1-編者的話 民 國 105 年 06 月 pp.91-100 創 新 服 務 模 式 的 均 衡 膳 食 智 能 配 膳 創 新 服 務 模 式 的 均 衡 膳 食 智 能 配 膳 Innovative Service Model of Smart Dietitians 邱 麗 玲 1 Li-Ling Chiu 1 長 庚 學 校 財 團 法 人 長 庚 科 技 大 學 民 生 學 院 保 健 營 養 系 暨

More information

摘 要 互 联 网 的 勃 兴 为 草 根 阶 层 书 写 自 我 和 他 人 提 供 了 契 机, 通 过 网 络 自 由 开 放 的 平 台, 网 络 红 人 风 靡 于 虚 拟 世 界 近 年 来, 或 无 心 插 柳, 或 有 意 噱 头, 或 自 我 表 达, 或 幕 后 操 纵, 网 络

摘 要 互 联 网 的 勃 兴 为 草 根 阶 层 书 写 自 我 和 他 人 提 供 了 契 机, 通 过 网 络 自 由 开 放 的 平 台, 网 络 红 人 风 靡 于 虚 拟 世 界 近 年 来, 或 无 心 插 柳, 或 有 意 噱 头, 或 自 我 表 达, 或 幕 后 操 纵, 网 络 上 海 外 国 语 大 学 硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 从 偶 像 符 号 的 消 解 到 消 费 符 号 的 建 构 网 络 红 人 的 形 象 变 迁 研 究 学 科 专 业 传 播 学 届 别 2013 届 姓 名 孙 清 导 师 王 玲 宁 I 摘 要 互 联 网 的 勃 兴 为 草 根 阶 层 书 写 自 我 和 他 人 提 供 了 契 机, 通 过 网 络 自 由 开 放 的

More information

has a unique buckwheat fragrance at the optimal conditions. buckwheat biscuit; sensory assessment; crispness 167

has a unique buckwheat fragrance at the optimal conditions. buckwheat biscuit; sensory assessment; crispness 167 20143902 ( 445000) Formula optimization of buckwheat biscuit with response surface Using sensory indexes and crispness as assessment index, the biscuit formula was optimized through central composite experiment

More information

UTI (Urinary Tract Infection) - Traditional Chinese

UTI (Urinary Tract Infection) - Traditional Chinese UTI (Urinary Tract Infection) Urinary tract infection, also called UTI, is an infection of the bladder or kidneys. Urethra Kidney Ureters Bladder Vagina Kidney Ureters Bladder Urethra Penis Causes UTI

More information

39 屆 畢 業 典 禮

39 屆 畢 業 典 禮 東莞同鄉會方樹泉學校 地 址 九龍油麻地東莞街43號 電 話 2780 2296 圖文傳真 2770 7590 網 址 www.tkfsc-school.edu.hk 電 郵 tkfsc@eservices.hkedcity.net 39 屆畢業典禮 39 屆 畢 業 典 禮 方 樹 泉 先 生 玉 照 東 莞 同 鄉 會 方 樹 泉 學 校 39 屆 畢 業 典 禮 第 三 十 九 屆 畢 業 禮

More information

Bottle Feeding Your Baby - Simplified Chinese

Bottle Feeding Your Baby - Simplified Chinese Bottle Feeding Your Baby Bottle feeding with formula will meet your baby s food needs. Your doctor will help decide which formula is right for your baby. Never give milk from cows or goats to a baby during

More information

3 月 17 日 托 三 班 正 式 开 班 了, 才 来 的 时 候 他 们 舍 不 得 离 开 爸 爸 妈 妈 和 熟 悉 的 家 庭, 到 现 在 半 个 月 过 去 了, 孩 子 们 对 幼 儿 园 的 生 活 已 经 非 常 熟 悉 了 而 这 半 个 月 的 时 间 里 他 们 也 成 长 了 许 多, 他 们 不 仅 不 哭 了, 还 能 做 到 独 立 入 厕 独 立 洗 手 独 立

More information

A VALIDATION STUDY OF THE ACHIEVEMENT TEST OF TEACHING CHINESE AS THE SECOND LANGUAGE by Chen Wei A Thesis Submitted to the Graduate School and Colleg

A VALIDATION STUDY OF THE ACHIEVEMENT TEST OF TEACHING CHINESE AS THE SECOND LANGUAGE by Chen Wei A Thesis Submitted to the Graduate School and Colleg 上 海 外 国 语 大 学 SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY 硕 士 学 位 论 文 MASTER DISSERTATION 学 院 国 际 文 化 交 流 学 院 专 业 汉 语 国 际 教 育 硕 士 题 目 届 别 2010 届 学 生 陈 炜 导 师 张 艳 莉 副 教 授 日 期 2010 年 4 月 A VALIDATION STUDY

More information

untitled

untitled Chinese Food Cooking 1 07602-10430107602-104302 14 1. 13 2. 12 301-5 301-6 3. 4. 1212 301142301-1 301-1212301-1301-2212 214 12 1414 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 1.

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A9DBA6ACB667A4BBBFB3BDECA470B2D5B2D5ADFB5F32303131A67EABD7B2C431B4C15F2E444F43>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A9DBA6ACB667A4BBBFB3BDECA470B2D5B2D5ADFB5F32303131A67EABD7B2C431B4C15F2E444F43> ( 通 告 27) 中 華 基 督 教 會 基 灣 小 學 ( 愛 蝶 灣 ) 通 告 有 關 招 收 2011 年 度 第 一 期 週 六 興 趣 小 組 組 員 事 宜 敬 啟 者 : 本 校 為 鼓 勵 學 生 善 用 餘 暇, 參 與 有 計 劃 及 有 指 導 性 的 活 動, 從 而 擴 闊 知 識 領 域, 體 驗 藝 術 情 趣 和 培 養 協 作 能 力, 特 委 託 培 正 教

More information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit English for Study in Australia 留 学 澳 洲 英 语 讲 座 Lesson 3: Make yourself at home 第 三 课 : 宾 至 如 归 L1 Male: 各 位 朋 友 好, 欢 迎 您 收 听 留 学 澳 洲 英 语 讲 座 节 目, 我 是 澳 大 利 亚 澳 洲 广 播 电 台 的 节 目 主 持 人 陈 昊 L1 Female: 各 位

More information

Creamy Pesto with Roasted Mushroom & Eggplant Stella s Pasta Chicken & Mushroom in Tomato Sauce Crab & Shrimp in White Wine Sauce Creamy Pesto with Ro

Creamy Pesto with Roasted Mushroom & Eggplant Stella s Pasta Chicken & Mushroom in Tomato Sauce Crab & Shrimp in White Wine Sauce Creamy Pesto with Ro About Aunt Stella & Warm Heart Communication Daily Set Set A 1908413 1989 Warm Heart Communication or Choice of meal (Pasta / Rice / Panini / Sandwich / Salad)+ Soup or Salad +Choice of Drink ( Health

More information

Creamy Truffle Sauce with Roasted Chicken Stella s Pasta Creamy Truffle Sauce with Roasted Chicken Chicken & Mushroom in Tomato Sauce Crab & Shrimp in

Creamy Truffle Sauce with Roasted Chicken Stella s Pasta Creamy Truffle Sauce with Roasted Chicken Chicken & Mushroom in Tomato Sauce Crab & Shrimp in About Aunt Stella & Warm Heart Communication Daily Set Set A 1908413 1989 Warm Heart Communication or Choice of meal (Pasta / Rice / Panini / Sandwich / Salad)+ Soup or Salad +Choice of Drink ( Health

More information

TOEFL

TOEFL Layla 带 你 飞 跃 TOEFL Layla October 10th, 2012 1. 从 79 分 到 109 分 经 验 历 程 及 教 训 2. 单 项 攻 克 方 法 3. 答 疑 经 验 历 程 79 86 101 101 103 109 争 分 夺 秒 集 中 攻 克 回 归 托 福 度 过 瓶 颈 攻 克 短 板 总 结 教 训 1. 不 用 花 太 多 时 间 补 习 2.

More information

A Time to Care - Vancouver Coastal Health

A Time to Care - Vancouver Coastal Health Chinese 照 顧 的 時 間 A Time to Care 在 家 裡 照 顧 病 重 者 Caring for someone seriously ill at home 獅 門 醫 院 Lions Gate Hospital 231 East 15th Street North Vancouver BC V7L 2L7 電 話 : 604-988-3131 目 錄 Contents 頁 數

More information

untitled

untitled Abstract Nowadays, more and more countries begin with the development of creative industries as a strategy to revive the economy. It not only strengthens the link between economic development and local

More information

蔡 氏 族 譜 序 2

蔡 氏 族 譜 序 2 1 蔡 氏 族 譜 Highlights with characters are Uncle Mike s corrections. Missing or corrected characters are found on pages 9, 19, 28, 34, 44. 蔡 氏 族 譜 序 2 3 福 建 仙 遊 赤 湖 蔡 氏 宗 譜 序 蔡 氏 之 先 出 自 姬 姓 周 文 王 第 五 子

More information

參 加 第 二 次 pesta 的 我, 在 是 次 交 流 營 上 除 了, 與 兩 年 沒 有 見 面 的 朋 友 再 次 相 聚, 加 深 友 誼 外, 更 獲 得 與 上 屆 不 同 的 體 驗 和 經 歴 比 較 起 香 港 和 馬 來 西 亞 的 活 動 模 式, 確 是 有 不 同 特

參 加 第 二 次 pesta 的 我, 在 是 次 交 流 營 上 除 了, 與 兩 年 沒 有 見 面 的 朋 友 再 次 相 聚, 加 深 友 誼 外, 更 獲 得 與 上 屆 不 同 的 體 驗 和 經 歴 比 較 起 香 港 和 馬 來 西 亞 的 活 動 模 式, 確 是 有 不 同 特 WE ARE BOY S BRIGADE 參 加 第 二 次 pesta 的 我, 在 是 次 交 流 營 上 除 了, 與 兩 年 沒 有 見 面 的 朋 友 再 次 相 聚, 加 深 友 誼 外, 更 獲 得 與 上 屆 不 同 的 體 驗 和 經 歴 比 較 起 香 港 和 馬 來 西 亞 的 活 動 模 式, 確 是 有 不 同 特 別 之 處 如 控 制 時 間 及 人 流 方 面, 香

More information

徐汇教育214/3月刊 重 点 关 注 高中生异性交往的小团体辅导 及效果研究 颜静红 摘 要 采用人际关系综合诊断量表 郑日昌编制并 与同性交往所不能带来的好处 带来稳定感和安全感 能 修订 对我校高一学生进行问卷测量 实验组前后测 在 够度过更快乐的时光 获得与别人友好相处的经验 宽容 量表总分和第 4 项因子分 异性交往困扰 上均有显著差 大度和理解力得到发展 得到掌握社会技术的机会 得到 异

More information

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi UJIAN DIAGNOSTIK Sk Seksyen 20,2016 MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS 2 1 Jam [60 Nama:.. Kelas:. Jawab semua soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. 736 981 Rajah 1 Nyatakan digit yang mewakili nilai

More information

Microsoft Word - ChineseSATII .doc

Microsoft Word - ChineseSATII .doc 中 文 SAT II 冯 瑶 一 什 么 是 SAT II 中 文 (SAT Subject Test in Chinese with Listening)? SAT Subject Test 是 美 国 大 学 理 事 会 (College Board) 为 美 国 高 中 生 举 办 的 全 国 性 专 科 标 准 测 试 考 生 的 成 绩 是 美 国 大 学 录 取 新 生 的 重 要 依

More information

A Community Guide to Environmental Health

A Community Guide to Environmental Health 102 7 建 造 厕 所 本 章 内 容 宣 传 推 广 卫 生 设 施 104 人 们 需 要 什 么 样 的 厕 所 105 规 划 厕 所 106 男 女 对 厕 所 的 不 同 需 求 108 活 动 : 给 妇 女 带 来 方 便 110 让 厕 所 更 便 于 使 用 111 儿 童 厕 所 112 应 急 厕 所 113 城 镇 公 共 卫 生 设 施 114 故 事 : 城 市 社

More information

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 中 考 英 语 科 考 试 标 准 及 试 卷 结 构 技 术 指 标 构 想 1 王 后 雄 童 祥 林 ( 华 中 师 范 大 学 考 试 研 究 院, 武 汉,430079, 湖 北 ) 提 要 : 本 文 从 结 构 模 式 内 容 要 素 能 力 要 素 题 型 要 素 难 度 要 素 分 数 要 素 时 限 要 素 等 方 面 细 致 分 析 了 中 考 英 语 科 试 卷 结 构 的

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Phone script to make Appointments Life Planner: Good morning / afternoon, may I speak to [ Customer s First Name ] please? [ If not comfortable to use First Name, then use Mr./Mrs./Ms. ] Customer: Yes

More information

( ) 001 ( CIP) /. :, 2005 ISBN G CIP ( 2005 ) ( 147 : ) 787 mm1092mm

( ) 001 ( CIP) /. :, 2005 ISBN G CIP ( 2005 ) ( 147 : ) 787 mm1092mm ( ) 001 ( CIP) /. :, 2005 ISBN 7-224-07423-3......... - -. G632. 3 CIP ( 2005 ) 111220 ( 147 : 710003) 787 mm1092mm 16 20. 5 4 307 2005 10 1 2005 10 1 13000 ISBN 7-224 - 07423-3 / G1460 30. 00 2002,,,,,,,,,,,,

More information

目 錄 壹 目 的... 1 一 計 畫 背 景... 1 二 計 畫 目 的... 1 三 預 期 效 應... 2 貳 過 程... 3 一 計 畫 期 程... 3 二 學 生 活 動 安 排 時 程... 3 三 活 動 檢 核 表... 4 四 組 織 與 分 工... 5 五 活 動 行

目 錄 壹 目 的... 1 一 計 畫 背 景... 1 二 計 畫 目 的... 1 三 預 期 效 應... 2 貳 過 程... 3 一 計 畫 期 程... 3 二 學 生 活 動 安 排 時 程... 3 三 活 動 檢 核 表... 4 四 組 織 與 分 工... 5 五 活 動 行 高 雄 市 政 府 公 務 出 國 報 告 書 出 國 類 別 : 參 觀 訪 問 高 雄 市 立 瑞 祥 高 級 中 學 214 秋 季 日 本 長 野 國 際 教 育 旅 行 出 國 報 告 書 服 務 機 關 : 高 雄 市 立 瑞 祥 高 級 中 學 姓 名 職 稱 : 校 長 林 香 吟 校 長 教 師 兼 訓 育 組 長 顏 孜 恩 出 國 地 區 : 日 本 東 京 長 野 出 國 期

More information

CONTENT / 003 Part One / 010 / 019 / 032 Part Two O / 0 A / 0 B / 110 AB / 10

CONTENT / 003 Part One / 010 / 019 / 032 Part Two O / 0 A / 0 B / 110 AB / 10 不 同 血 型 不 同 飲 食 Eat Right 4 (For) Your Type Dr.Peter J.D Adamo Catherine Whitney A B O AB CONTENT / 003 Part One / 010 / 019 / 032 Part Two O / 0 A / 0 B / 110 AB / 10 A B O AB Part Three Appendix 你的血型健康法則

More information

國立桃園高中96學年度新生始業輔導新生手冊目錄

國立桃園高中96學年度新生始業輔導新生手冊目錄 彰 化 考 區 104 年 國 中 教 育 會 考 簡 章 簡 章 核 定 文 號 : 彰 化 縣 政 府 104 年 01 月 27 日 府 教 學 字 第 1040027611 號 函 中 華 民 國 104 年 2 月 9 日 彰 化 考 區 104 年 國 中 教 育 會 考 試 務 會 編 印 主 辦 學 校 : 國 立 鹿 港 高 級 中 學 地 址 :50546 彰 化 縣 鹿 港 鎮

More information

Earthquake_Ch

Earthquake_Ch ARE YOU PREPARED FOR AN EARTHQUAKE? (CHINESE) 您 为 地 震 做 好 准 备 了 吗? Prepared for residents of University Family Housing, as part of the Program for Earthquake Preparedness (PREP). 大 学 家 庭 住 房 的 防 震 准 备

More information

608 警 專 入 學 考 試 - 歷 屆 試 題 全 解 ( 乙 組 ) 第 32 期 曹 雪 芹 三 月 三 十 日 是 白 貓 王 子 七 歲 的 生 日, 菁 清 給 他 預 備 了 一 分 禮 物 市 場 買 菜 用 的 車 子, 打 算 在 天 氣 晴 朗 惠 風 和 暢 的 時 候 把

608 警 專 入 學 考 試 - 歷 屆 試 題 全 解 ( 乙 組 ) 第 32 期 曹 雪 芹 三 月 三 十 日 是 白 貓 王 子 七 歲 的 生 日, 菁 清 給 他 預 備 了 一 分 禮 物 市 場 買 菜 用 的 車 子, 打 算 在 天 氣 晴 朗 惠 風 和 暢 的 時 候 把 第 32 期 國 文 科 - 歷 屆 試 題 全 解 607 32 國 文 科 壹 單 選 題 一 綜 合 測 驗 : 下 列 選 項 內, 各 組 的 字 音, 完 全 相 同 的 是 : 通 緝 要 犯 / 校 刊 編 輯 / 打 恭 作 揖 酒 酤 於 市 / 沽 名 釣 譽 / 訓 詁 文 義 臉 色 憔 悴 / 萃 取 濃 縮 / 發 揚 國 粹 人 為 刀 俎 / 暗 夜 狙 擊 / 帝

More information

摘 要 張 捷 明 是 台 灣 當 代 重 要 的 客 語 兒 童 文 學 作 家, 他 的 作 品 記 錄 著 客 家 人 的 思 想 文 化 與 觀 念, 也 曾 榮 獲 多 項 文 學 大 獎 的 肯 定, 對 台 灣 這 塊 土 地 上 的 客 家 人 有 著 深 厚 的 情 感 張 氏 於

摘 要 張 捷 明 是 台 灣 當 代 重 要 的 客 語 兒 童 文 學 作 家, 他 的 作 品 記 錄 著 客 家 人 的 思 想 文 化 與 觀 念, 也 曾 榮 獲 多 項 文 學 大 獎 的 肯 定, 對 台 灣 這 塊 土 地 上 的 客 家 人 有 著 深 厚 的 情 感 張 氏 於 玄 奘 大 學 中 國 語 文 學 系 碩 士 論 文 客 家 安 徒 生 張 捷 明 童 話 研 究 指 導 教 授 : 羅 宗 濤 博 士 研 究 生 : 黃 春 芳 撰 中 華 民 國 一 0 二 年 六 月 摘 要 張 捷 明 是 台 灣 當 代 重 要 的 客 語 兒 童 文 學 作 家, 他 的 作 品 記 錄 著 客 家 人 的 思 想 文 化 與 觀 念, 也 曾 榮 獲 多 項 文

More information

錫安教會2015年11月29日分享

錫安教會2015年11月29日分享 錫 安 教 會 2015 年 11 月 29 日 分 享 第 一 章 : 天 馬 座 行 動 答 問 篇 (2) 問 題 (1): 信 息 中 曾 提 及, 有 一 群 忠 良 的 皇 者 和 精 英 製 造 共 同 信 息, 但 亦 有 一 群 奸 惡 的 如 果 將 來 他 們 來 尋 找 我 們, 顯 示 他 們 是 製 造 共 同 信 息 的 人 這 樣, 我 們 有 沒 有 需 要 或 者

More information

Transfer funds across the globe in an instant Welcome to the world of instant fund transfers. With Global Transfer, you can transfer funds instantly t

Transfer funds across the globe in an instant Welcome to the world of instant fund transfers. With Global Transfer, you can transfer funds instantly t Global Transfer FREE instant fund transfer. Powered by Citi. Transfer funds across the globe* in an instant Easy, fast and convenient MEMBER *Refer to the list of countries available inside. Transfer funds

More information

室内导航 ——LBS的下一个引爆点

室内导航                 ——LBS的下一个引爆点 易 经 营 销 ( 初 级 版 ) 第 4 章 巽 卦 激 发 兴 趣 创 始 人 程 冠 杰 巽 卦 ( 风 ) 激 发 兴 趣 1. 三 大 支 撑 点 产 品 名 痒 点 痛 点 标 题 广 告 语 冲 击 客 户 神 经 包 装 设 计 店 名 企 业 名 兴 奋 点 2. 句 式 结 构 1. 如 何 2. 解 密 / 揭 秘 3. 发 现 4. 暴 露 5. 重 大 新 闻 6. 内 部

More information

Message from the Chief Editor chief editor Liu Ziting

Message from the Chief Editor chief editor Liu Ziting magazine News and features Best way to eat Food story Good taste Eating at home July. 2009 2 E Message from the Chief Editor chief editor Liu Ziting pamelalzt@hotmail.com Contents Message from the Chief

More information

(2008) 主 张 教 师 在 课 文 教 学 中 应 让 学 生 有 意 识 地 注 意 语 块, 并 指 出 语 块 教 学 对 大 学 生 的 英 语 写 作 能 力 有 着 重 要 的 意 义 于 秀 莲 (2008) 以 大 学 生 为 受 试 对 象, 在 对 不 同 学 生 分 别

(2008) 主 张 教 师 在 课 文 教 学 中 应 让 学 生 有 意 识 地 注 意 语 块, 并 指 出 语 块 教 学 对 大 学 生 的 英 语 写 作 能 力 有 着 重 要 的 意 义 于 秀 莲 (2008) 以 大 学 生 为 受 试 对 象, 在 对 不 同 学 生 分 别 第 17 卷 第 1 期 2015 年 2 月 基 础 英 语 教 育 Journal of Basic English Education Vol. 17, No. 1 Feb., 2015 结 合 语 块 教 学 提 高 中 下 水 平 学 生 写 作 能 力 的 研 究 曾 燕 文 摘 要 : 随 着 广 东 高 考 英 语 写 作 比 重 的 增 加, 如 何 提 高 中 下 水 平 学 生

More information

P R E S I D E N T S N O T E We ceaselessly strive to disseminate information and spread awareness on arthritis and to this end, the latest edition of

P R E S I D E N T S N O T E We ceaselessly strive to disseminate information and spread awareness on arthritis and to this end, the latest edition of F R O M T H E E D I T O R S D E S K PP16636/11/2012 (031169) AUGUST 2014 THE OFFICIAL NEWSLETTER OF ARTHRITIS FOUNDATION MALAYSIA I www. afm. org. my Welcome to the August edition of our newsletter, Joint

More information