Kertas 1

Size: px
Start display at page:

Download "Kertas 1"

Transcription

1 SULIT 32/1 32/1 Bahasa Cina Kertas 1 Ogos jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 KEDAH DARUL AMAN 2008 年 初 中 评 审 预 试 BAHASA CINA 华 文 Kertas 1 试 卷 一 Masa : Satu jam 时 间 :1 小 时 JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja dan hitamkan jawapan anda dalam kertas jawapan objektif yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak. [Lihat sebelah

2 SULIT 2 32/1 注 意 : 1 本 试 卷 共 有 40 题, 必 须 全 部 作 答 2 各 题 附 有 A B C 和 D 四 个 参 考 答 案, 考 生 只 能 从 中 选 出 一 个 正 确 或 最 适 当 的, 并 将 答 案 纸 上 所 选 字 母 的 空 间 涂 黑 第 1-3 题 阅 读 资 料, 回 答 问 题 第 一 部 分 现 代 文 阅 读 马 大 国 ( 马 胜 北 大 博 国 ) ( 博 胜 理 大 回 北 ) ( 理 胜 拉 大 师 回 ) ( 师 胜 1 拉 ) 依 你 看, 以 下 哪 一 个 是 半 决 赛 的 其 中 一 支 对 垒 队 伍? A 回 大 对 师 大 B 理 大 对 国 大 C 拉 大 对 北 大 D 马 大 对 博 大 2 小 光 : 唉! 我 怎 么 这 样 窝 囊, 败 给 了 一 个 新 手? 我 太 对 不 起 教 练 了! 他 一 直 希 望 我 夺 得 冠 军 小 青 : 根 据 语 境, 选 出 最 适 合 填 入 上 面 横 线 处 最 具 鼓 励 性 的 话 A 胜 败 乃 兵 家 常 事, 你 别 太 自 责 了, 放 眼 未 来 吧! B 都 怪 你 的 教 练 给 你 太 大 压 力, 使 你 发 挥 不 出 水 平! C 你 得 了 这 么 多 届 冠 军 还 不 够 吗? 你 应 该 学 习 知 足 常 乐 啊! D 长 江 后 浪 推 前 浪, 人 是 不 可 能 永 远 第 一 的, 你 就 接 受 事 实 吧!

3 SULIT 3 32/1 新 收 费 电 视 即 将 登 场 爱 特 罗 公 司 终 有 对 手 客 户 期 盼 收 费 将 获 调 低 3 根 据 上 述 新 闻 标 题, 以 下 哪 些 说 明 是 正 确 的? Ⅰ 爱 特 罗 公 司 将 面 对 威 胁 Ⅱ 客 户 对 爱 特 罗 公 司 的 收 费 不 满 Ⅲ 新 的 收 费 电 视 将 取 代 爱 特 罗 公 司 Ⅳ 爱 特 罗 公 司 目 前 垄 断 收 费 电 视 市 场 A Ⅰ,Ⅲ B Ⅱ,Ⅲ C Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ D Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ 4 那 段 美 丽 的 回 忆 将 永 远 烙 印 在 我 脑 海 中, 永 不 磨 灭 下 列 哪 一 个 是 上 面 画 线 的 字 的 正 确 读 音? A láo B lào C luó D luò 5 他 曾 因 为 贫 穷 而 吃 苦, 所 以 对 穷 人 有 很 深 的 同 情 上 面 句 子 中 画 线 的 词 语 属 于 什 么 词 性? A 介 词 B 副 词 C 连 词 D 助 词 6 明 明 是 月 朗 星 稀 的 好 天 气, 忽 然 一 阵 冷 风 吹 来, 浓 云 密 布 接 着, 栗 子 A B C 般 大 的 冰 雹 不 分 地 点 地 倾 泻 下 来 D 上 面 画 线 的 部 分, 哪 项 是 主 谓 短 语?

4 SULIT 4 32/1 7 父 亲 所 遗 留 的 大 笔 财 产 是 导 致 他 们 兄 弟 反 目 成 仇 的 主 要 原 因 试 找 出 上 面 句 子 中 的 主 语 A 父 亲 B 大 笔 财 产 C 他 们 兄 弟 D 原 因 8 已 经 把 课 文 复 习 了 很 多 遍, 他 无 法 牢 记 其 中 的 要 点 下 面 哪 项 最 适 合 填 在 上 面 句 子 的 横 线 上? A 既 然 就 B 尽 管 还 是 C 除 非 否 则 D 虽 然 但 是 9 最 近, 他 转 了 性, 读 起 徐 志 摩 和 朱 自 清 来 了 上 面 句 子 采 用 了 什 么 修 辞 手 法? A 仿 拟 B 引 用 C 比 拟 D 借 代 10 晓 彤 和 明 利 之 前 因 公 事 结 怨, 简 直 不 能 在 一 起 共 事 现 在 事 实 证 明, 将 他 们 分 开 是 最 好 的 试 找 出 可 概 括 以 上 说 明 的 熟 语 A 鸡 一 嘴, 鸭 一 嘴 B 鼓 对 鼓, 锣 对 锣 C 公 鸡 见 不 得 蜈 蚣 D 锅 里 不 见 碗 里 见

5 SULIT 5 32/1 第 题 阅 读 下 面 的 文 字, 然 后 选 出 最 适 合 的 词 语 填 入 空 白 处 青 春, 是 短 暂 的, 但 它 却 是 人 生 道 路 上 的 一 个 重 要 阶 段 (11) 有 过 卓 越 成 就 的 人, 都 与 思 索 结 有 不 解 之 缘 因 此, 在 青 年 时 期, 一 个 人 要 审 慎 地 思 索 人 生 的 意 义, (12) 生 活 的 道 路 要 走 好 这 一 步, 青 年 需 要 思 索 新 时 代 正 在 考 验 挑 战 着 青 年, 青 年 人 (13), 不 思 索 行 吗? 11 A 大 体 B 大 致 C 大 概 D 大 凡 12 A 探 索 B 探 C 寻 求 D 寻 访 13 A 任 重 道 远 B 忍 辱 负 重 C 好 高 骛 远 D 全 力 以 赴

6 SULIT 6 32/1 第 题 阅 读 下 面 的 文 字, 然 后 回 答 问 题 人 都 会 有 情 绪 低 落 沮 丧 的 现 象 出 现, 但 一 般 都 会 自 我 调 节, 过 几 天 就 会 恢 复 正 常 但 是 忧 郁 症 患 者 却 不 是 这 样, 他 们 在 感 到 不 愉 快 时, 会 一 直 陷 在 当 时 的 情 绪 当 中, 没 有 办 法 排 解, 甚 至 连 日 常 生 活 工 作 吃 饭 都 会 受 到 影 响, 终 日 处 于 情 绪 低 落 的 状 态 下 忧 郁 症 患 者 的 症 状 其 实 很 明 显, 在 心 理 上, 他 们 会 有 极 度 的 愁 苦 悲 伤 郁 郁 寡 欢 不 安 的 情 绪 出 现, 同 时 有 严 重 的 罪 恶 感 悲 观 想 要 自 杀 的 倾 向 ; 而 在 行 为 的 表 现 上, 会 无 精 打 采 对 任 何 事 都 没 有 兴 趣 食 欲 不 佳 动 作 缓 慢 沉 默 等 有 些 忧 郁 症 患 者 还 会 有 撞 墙 自 我 惩 罚 等 自 虐 的 情 形 产 生 造 成 忧 郁 症 的 原 因, 可 以 分 为 生 理 和 心 理 因 素 在 生 理 上, 可 能 源 自 于 肾 上 腺 素 或 甲 状 腺 的 分 泌 异 常, 或 是 脑 中 分 泌 某 种 化 学 物 质 与 人 体 失 去 平 衡 ; 另 外, 家 族 遗 传 也 是 其 中 一 个 原 因 在 心 理 方 面, 多 半 源 自 于 个 人 的 性 格 自 我 发 展 和 价 值 观 念, 有 些 人 会 很 在 意 别 人 的 眼 光, 有 些 人 则 习 惯 于 负 面 思 考, 因 此 碰 到 挫 折 或 不 如 意 时, 往 往 会 影 响 到 自 己 的 情 绪, 久 而 久 之 就 形 成 忧 郁 症 忧 郁 症 虽 可 透 过 药 物 电 流 治 疗, 但 成 效 仍 然 有 限, 最 重 要 的 还 是 在 于 患 者 本 身 的 心 理 调 适 除 了 可 透 过 心 理 医 生 的 辅 助 之 外, 平 常 也 可 以 自 我 调 整, 例 如 大 叫 发 泄 情 绪 听 歌 看 电 影 找 人 聊 天 等, 试 着 转 移 情 绪 的 注 意 力, 对 病 情 会 有 较 大 的 帮 助 ( 摘 自 某 报 ) 14 以 下 哪 一 项 不 是 忧 郁 症 患 者 的 症 状? A 终 日 处 于 情 绪 低 沉 的 状 态 下 B 情 绪 低 落 沮 丧 时 会 自 我 调 节 C 日 常 生 活 工 作 吃 饭 都 会 受 到 影 响 D 一 直 陷 在 当 时 的 情 绪 当 中, 没 有 办 法 排 解

7 SULIT 7 32/1 15 忧 郁 症 患 者 在 行 为 上 有 何 异 样? Ⅰ 无 精 打 采 Ⅱ 郁 郁 寡 欢 Ⅲ 食 欲 不 振 Ⅳ 动 作 缓 慢 A Ⅰ Ⅱ 和 Ⅲ B Ⅰ Ⅱ 和 Ⅳ C Ⅰ Ⅲ 和 Ⅳ D Ⅱ Ⅲ 和 Ⅳ 16 造 成 忧 郁 症 的 生 理 因 素 是 什 么? A 习 惯 于 负 面 思 考 B 在 意 别 人 的 眼 光 C 自 身 的 内 分 泌 失 调 D 源 自 于 个 人 的 性 格 自 我 发 展 和 价 值 观 念 l7 以 下 哪 一 项 是 治 疗 忧 郁 症 患 者 最 好 的 方 法? A 服 食 药 物 B 电 流 治 疗 C 心 理 调 适 D 转 移 注 意 力 18 下 面 哪 项 说 明 是 不 正 确 的? A 忧 郁 症 病 患 者 会 有 严 重 的 罪 恶 感 B 忧 郁 症 病 患 者 可 把 情 绪 发 泄 在 他 人 身 上 C 忧 郁 症 病 患 者 可 以 找 人 聊 天 来 自 我 调 整 D 造 成 忧 郁 症 的 原 因 可 分 为 生 理 和 心 理 因 素

8 SULIT 8 32/1 第 题 阅 读 下 面 的 文 字, 然 后 回 答 问 题 一 个 星 期 天 的 早 晨, 十 点 钟, 雅 各 布 路 与 波 拿 巴 路 的 交 叉 口, 一 个 小 伙 子 正 从 布 西 市 场 往 路 口 走 去 他 十 几 岁, 衣 衫 褴 褛, 推 着 满 满 一 手 推 车 的 鲜 花, 偷 偷 摸 摸 地 卖 花 儿, 偷 偷 摸 摸 地 讨 生 活 他 走 到 雅 各 布 路 与 波 拿 巴 路 的 交 叉 口, 停 了 下 来, 因 为 这 儿 没 有 市 场 上 管 得 紧, 当 然, 他 多 少 还 是 有 点 惶 惶 不 安 他 的 不 安 是 有 道 理 的 在 那 儿 还 不 到 十 分 钟 连 一 束 花 也 还 没 来 得 及 卖 出 去, 两 位 身 着 便 衣 的 先 生 便 朝 他 走 来 这 两 个 家 伙 是 从 波 拿 巴 路 上 蹦 出 来 的 他 们 在 捕 捉 猎 物 猎 犬 一 般 朝 天 的 鼻 子 四 处 嗅 着 异 类, 在 这 个 阳 光 灿 烂 的 星 期 天 里, 似 乎 暗 示 着 有 什 么 不 平 常 的 事 情 要 发 生 了 果 然, 一 只 小 鹌 鹑! 他 们 径 直 向 猎 物 走 去 证 件? 他 没 有 获 准 卖 花 儿 的 证 件 于 是, 其 中 的 一 位 先 生 走 近 了 手 推 车, 紧 握 的 拳 头 向 车 下 伸 去 啊! 他 可 真 够 有 劲 的! 只 消 一 拳 便 掀 翻 了 车 里 的 所 有 东 西 街 口 顿 时 被 初 春 刚 刚 盛 开 的 鲜 花 遮 盖 了 只 有 这 个 十 来 岁 的 小 伙 子 呆 望 着, 被 两 位 国 家 秩 序 的 代 言 人 夹 在 中 间 驶 在 前 面 的 车 子 开 了 过 去, 本 能 地 绕 开 那 可 是 没 人 阻 止 得 了 的, 免 得 压 碎 了 那 些 花 朵 街 上 没 有 人 作 声, 只 有 一 位 夫 人, 是 的, 只 她 一 个 太 好 了! 先 生 们, 她 嚷 道, 瞧 啊, 如 果 每 次 都 这 么 干, 用 不 了 多 久 我 们 就 能 把 这 些 渣 滓 给 清 除 了! 干 得 好! 然 而, 从 市 场 那 头 又 走 来 一 位 夫 人, 她 静 静 地 看 着, 看 着 那 些 花 儿, 看 着 卖 花 儿 的 小 犯 人, 还 有 那 位 欣 喜 若 狂 的 夫 人 和 两 位 先 生 接 着, 她 未 置 一 词, 弯 下 腰 去, 捡 起 鲜 花, 朝 年 轻 人 走 去, 付 了 钱 之 后, 又 是 一 位 夫 人, 捡 起 花 儿, 付 了 钱 然 后, 又 有 四 位 夫 人 过 来, 弯 下 腰, 拾 起 花, 付 了 钱 十 五 位 一 共 十 五 位 夫 人 谁 也 没 有 说 一 句 话 两 位 先 生 狂 怒 了 可 是 他 们 又 能 怎 样 呢? 这 些 花 儿 就 是 卖 的, 他 们 总 不 能 遏 止 人 们 买 花 儿 的 欲 望 一 切 不 过 十 分 钟 不 到 地 上 再 也 没 有 一 朵 花 儿 19 文 中 的 小 伙 子 为 什 么 会 停 在 交 叉 路 口? A 这 儿 人 潮 较 多 B 这 儿 交 通 四 通 八 达 C 这 儿 做 生 意 不 用 偷 偷 摸 摸 D 这 儿 可 逃 过 执 法 单 位 的 取 缔

9 SULIT 9 32/1 20 什 么 原 因 导 致 小 伙 子 惶 惶 不 安? A 担 心 鲜 花 卖 不 出 去 B 担 心 没 有 合 法 证 件 C 担 心 不 寻 常 的 事 会 发 生 D 担 心 嗅 觉 灵 敏 的 猎 犬 会 出 现 如 果 每 次 都 这 么 干, 用 不 了 多 久, 我 们 就 能 把 这 些 渣 滓 给 清 除 了! 干 得 好! 21 根 据 上 文, 下 面 有 关 此 位 夫 人 的 说 法, 哪 项 是 不 正 确 的? A 捍 卫 国 家 尊 严 B 漠 视 对 生 命 的 尊 重 C 赞 许 两 位 先 生 的 做 法 D 仇 视 低 阶 层 劳 苦 人 民 22 文 中 两 位 国 家 秩 序 代 言 人 为 什 么 会 狂 怒? A 只 有 少 数 人 敢 开 口 支 持 他 们 B 无 法 获 得 国 民 认 同 他 们 的 做 法 C 夫 人 们 在 他 们 面 前 付 钱 给 小 犯 人 D 眼 前 的 夫 人 们 无 惧 于 他 们 的 存 在 23 地 上 再 也 没 有 一 朵 花 儿 这 句 子 意 味 着 什 么? A 她 们 认 同 及 支 持 小 伙 子 B 她 们 认 为 小 伙 子 也 有 尊 严 C 她 们 抗 议 两 位 便 衣 先 生 不 环 保 的 做 法 D 她 们 反 对 两 位 便 衣 先 生 不 给 予 小 犯 人 机 会

10 SULIT 10 32/1 第 题 阅 读 下 面 的 文 字, 然 后 回 答 问 题 第 二 部 分 文 言 文 阅 读 金 华 郡 守 张 佐 治 至 一 处, 见 蛙 无 数, 夹 道 1鸣 噪, 皆 昂 首 诺 有 诉 佐 治 异 之, 下 车 步 视, 而 蛙 皆 蹦 跳 为 前 导 至 田 间, 三 尸 叠 焉 公 有 力, 手 挈 2 二 尸 起, 其 下 一 尸 微 动, 以 汤 灌 之, 未 几 复 苏 曰 : 我 商 也, 道 见 二 人 肩 两 筐 适, 皆 蛙 也, 购 以 放 生 二 人 复 曰 : 此 皆 浅 水, 虽 放, 后 必 为 人 所 获 ; 前 有 清 渊, 乃 放 生 池 也 吾 从 之 至 此, 不 意 挥 斤, 遂 被 害 二 仆 随 后 不 远, 腰 缠 百 金, 必 为 二 人 诱 至 此, 并 杀 而 夺 金 也 张 佐 治 至 郡, 急 令 捕 之, 不 日 人 金 俱 获 一 讯 即 叶 实, 罪 死 所 夺 之 金 归 商 注 释 : 1 夹 道 道 路 两 旁 2 挈 (qiè) 提 起 24 为 什 么 青 蛙 在 夹 道 两 旁 不 停 鸣 叫? A 有 冤 情 要 诉 说 B 昂 头 练 习 鸣 唱 C 迎 接 佐 治 到 来 D 有 人 要 捕 捉 它 们 25 文 中 三 具 尸 体 是 什 么 身 份? Ⅰ 路 人 Ⅱ 郡 守 Ⅲ 商 人 Ⅳ 仆 人 A Ⅰ 和 Ⅱ B Ⅰ 和 Ⅳ C Ⅱ 和 Ⅲ D Ⅲ 和 Ⅳ 26 下 面 哪 项 不 是 商 人 惹 来 杀 身 之 祸 的 原 因? A 他 身 怀 巨 款 B 他 买 青 蛙 放 生 C 仆 人 身 上 的 钱 财 露 眼 D 误 信 两 个 卖 蛙 人 到 深 水 池 去 放 生 27 下 面 哪 句 成 语 可 以 用 来 形 容 青 蛙 的 举 动? A 知 恩 图 报 B 嫉 恶 如 仇 C 伸 张 正 义 D 忘 恩 负 义

11 SULIT 11 32/1 28 不 日, 人 金 俱 获 上 述 句 子 的 正 确 翻 译 是 什 么? A 不 久, 人 和 钱 财 都 寻 获 了 B 第 二 天, 人 和 金 子 找 到 了 C 当 天, 人 和 金 子 都 找 到 了 D 不 到 一 天, 人 和 赎 金 全 寻 获 了 第 题 阅 读 下 面 的 文 字, 然 后 回 答 问 题 近 城 有 虎 暴, 伤 猎 户 数 人, 不 能 捕 邑 人 请 曰 : 非 聘 徽 州 唐 打 猎 1, 不 能 除 此 患 也 乃 遣 吏 持 币 往 归 报 唐 氏 选 艺 至 精 者 二 人, 行 且 至 至 则 一 老 翁, 须 发 皓 然, 时 咯 咯 作 嗽 ; 一 童 子 十 六 七 耳 大 失 望, 姑 命 具 食 老 翁 察 中 涵 意 不 满, 半 跪 启 2 曰 : 闻 此 虎 距 城 不 五 里, 先 往 捕 之, 赐 食 未 晚 也 遂 命 役 导 往 役 至 谷 口, 不 敢 行 老 翁 哂 3 曰 : 我 在, 尔 尚 畏 耶? 入 谷 将 半, 老 翁 顾 童 子 曰 : 此 畜 似 尚 睡, 汝 呼 之 醒 童 子 作 虎 啸 声 果 自 林 中 出, 径 搏 老 翁 老 翁 手 一 短 柄 斧, 纵 八 九 寸, 横 半 之, 奋 臂 屹 立 虎 扑 至, 侧 首 让 之, 虎 自 顶 上 跃 过, 已 血 流 仆 地 视 之, 自 颔 下 至 尾 闾, 皆 触 斧 裂 矣 乃 厚 赠 遣 之 纪 昀 阅 微 草 堂 笔 记 槐 西 杂 志 注 释 : 1 唐 打 猎 唐 氏, 捕 虎 专 家 2 启 禀 报 3 哂 (shěn) 微 笑

12 SULIT 12 32/1 29 郊 外 有 虎 患, 同 乡 人 有 何 反 应? A 议 论 纷 纷 B 感 到 束 手 无 策 C 留 待 猎 人 来 打 虎 D 推 荐 某 人 来 捉 虎 30 中 涵 为 什 么 会 对 唐 氏 派 来 的 人 大 失 所 望? Ⅰ 小 童 年 浅 艺 未 精 Ⅱ 他 们 只 带 一 把 短 柄 斧 头 Ⅲ 老 翁 的 头 发 胡 须 都 已 斑 白 A Ⅰ 和 Ⅱ B Ⅰ 和 Ⅲ C Ⅱ 和 Ⅲ D Ⅰ,Ⅱ 和 Ⅲ 31 老 翁 与 小 童 来 到 山 谷 后, 有 何 行 动? A 小 童 发 出 虎 啸 声, 以 便 引 虎 出 来 B 老 翁 发 现 老 虎 还 在 睡 觉, 便 等 它 醒 来 C 小 童 发 出 虎 啸 声 后, 便 从 森 林 跑 出 来 D 老 翁 在 一 旁 看 顾 小 童, 吩 咐 小 童 不 可 惊 醒 老 虎 32 以 下 句 子 中 画 线 的 之 字, 哪 一 个 指 的 不 是 老 虎? A 汝 呼 之 醒 B 侧 首 让 之 C 视 之 D 乃 厚 增 遣 之 33 自 颔 下 至 尾 闾, 皆 触 斧 裂 矣 上 述 句 子 的 正 确 翻 译 是 什 么? A 从 颈 项 到 尾 巴, 全 都 裂 开 了 B 从 头 顶 到 尾 巴, 都 接 触 到 斧 头 的 缺 口 C 从 下 巴 到 尾 巴, 都 碰 到 了 斧 头 而 裂 开 了 D 从 额 头 到 尾 巴, 都 碰 触 到 利 斧 而 被 割 开 了

13 SULIT 13 32/1 第 题 阅 读 下 面 文 字, 然 后 回 答 问 题 第 三 部 分 名 句 精 华 34 劝 君 更 一 杯 酒, 西 出 阳 关 无 人 按 照 原 有 名 句 依 次 填 空, 下 面 哪 项 是 完 全 正 确 的? A 进 固 B 近 顾 C 竟 孤 D 尽 故 35 下 列 哪 个 名 句 与 其 作 者 搭 配 是 正 确 的? A 明 月 松 间 照, 清 泉 石 上 流 王 维 B 羁 鸟 恋 旧 林, 池 鱼 思 故 渊 白 居 易 C 无 边 落 木 萧 萧 下, 不 尽 长 江 滚 滚 来 李 白 D 问 余 何 事 栖 碧 山, 笑 而 不 答 心 自 闲 杜 甫 36 虽 然 大 家 来 自 不 同 的 家 庭 背 景, 学 历 也 有 所 差 别, 工 作 岗 位 更 是 不 一 样, 但 都 是 秉 持 着 的 态 度, 互 相 帮 助, 互 相 照 顾 哪 个 名 句 最 适 合 填 在 上 面 句 子 中 的 横 线 上? A 物 以 类 聚, 人 以 群 分 B 投 我 以 桃, 报 之 以 李 C 海 内 存 知 己, 天 涯 若 比 邻 D 己 欲 立 而 立 人, 己 欲 达 而 达 人 37 有 风 方 起 浪, 无 潮 水 自 平 这 个 名 句 的 含 义 是 什 么? A 说 明 凡 事 都 有 其 发 生 的 客 观 原 因 B 比 喻 有 真 才 实 学 者 往 往 遭 人 妒 忌 C 指 出 浪 涛 万 丈 或 风 平 浪 静 都 有 定 时 D 有 真 才 干 者 才 能 对 所 处 环 境 起 作 用

14 SULIT 14 32/1 38 有 麝 自 然 香, 何 必 当 风 立 这 个 名 句 中 麝 的 意 思 是 什 么? A 爱 炫 耀 的 人 B 好 出 风 头 的 人 C 拥 有 本 领 的 人 D 具 备 先 天 条 件 的 人 39 下 面 哪 些 名 句 与 描 写 秋 天 景 色 无 关? Ⅰ 明 月 松 间 照, 清 泉 石 上 流 Ⅱ 无 边 落 木 萧 萧 下, 不 尽 长 江 滚 滚 来 Ⅲ 远 上 寒 山 石 径 斜, 白 云 深 处 有 人 家 Ⅳ 人 逢 喜 事 精 神 爽, 月 到 中 秋 分 外 明 A B C D Ⅰ 和 Ⅱ Ⅰ 和 Ⅲ Ⅱ 和 Ⅳ Ⅲ 和 Ⅳ 40 下 面 哪 句 正 确 地 引 用 鞠 躬 尽 瘁, 死 而 后 已? A 他 深 明 鞠 躬 尽 瘁, 死 而 后 已 的 道 理, 所 以 抱 着 终 身 学 习 的 精 神 B 所 谓 鞠 躬 尽 瘁, 死 而 后 已, 你 要 认 真 学 习, 充 实 自 己, 才 不 会 有 所 遗 憾 C 他 为 工 作 而 忙 碌, 导 致 身 患 重 病, 最 后 离 开 了 人 世, 可 谓 鞠 躬 尽 瘁, 死 而 后 已 D 他 热 诚 于 教 育 事 业, 努 力 培 育 人 才, 奉 献 了 毕 生 的 精 力, 不 愧 是 鞠 躬 尽 瘁, 死 而 后 已 KERTAS SOALAN TAMAT

2 6351/1 注 意 : 1. 本 试 卷 分 为 甲 乙 两 组, 每 组 各 选 答 一 题 2. 不 必 抄 题, 惟 须 注 明 题 目 号 数 3. 字 体 过 于 潦 草 或 答 案 不 加 标 点 者 扣 分 甲 组 [ 30 分 ] ( 任 选 一 题 ) 试 以 白 话 文 写

2 6351/1 注 意 : 1. 本 试 卷 分 为 甲 乙 两 组, 每 组 各 选 答 一 题 2. 不 必 抄 题, 惟 须 注 明 题 目 号 数 3. 字 体 过 于 潦 草 或 答 案 不 加 标 点 者 扣 分 甲 组 [ 30 分 ] ( 任 选 一 题 ) 试 以 白 话 文 写 6351/1 6351/1 Bahasa Cina Kertas 1 Ogos/Sept. 2010 1 ¾ jam JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 BAHASA CINA Kertas 1 Satu jam empat puluh lima minit JANGAN

More information

UJIAN SETARA I SPM 2010 6351/1 注 意 : 1. 本 试 卷 分 为 甲 乙 两 组, 每 组 各 选 答 一 题 2. 不 必 抄 题, 惟 须 注 明 题 目 号 数 3. 字 体 过 于 潦 草 或 答 案 不 加 标 点 者 扣 分 甲 组 [30 分 ] (

UJIAN SETARA I SPM 2010 6351/1 注 意 : 1. 本 试 卷 分 为 甲 乙 两 组, 每 组 各 选 答 一 题 2. 不 必 抄 题, 惟 须 注 明 题 目 号 数 3. 字 体 过 于 潦 草 或 答 案 不 加 标 点 者 扣 分 甲 组 [30 分 ] ( Bahasa Cina Kertas 1 1¾jam Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah UJIAN SETARA I BAHASA CINA SPM 2010 BAHASA CINA 华 文 Kertas 1 试 卷 一 Satu jam empat puluh lima minit 1 小 时 45 分 JANGAN

More information

人教版高中历史必修三教案

人教版高中历史必修三教案 人 教 版 高 中 历 史 必 修 三 教 案 第 一 课 重 点 百 家 争 鸣 局 面 出 现 的 社 会 原 因 和 历 史 意 义 ; 孔 子 孟 子 荀 子 思 想 的 主 要 内 容 难 点 儒 家 思 想 形 成 的 原 因 一 引 言 : 问 题 一 : 通 过 观 察 孔 子 讲 学 图, 你 从 中 可 以 获 得 哪 些 历 史 信 息? 问 题 二 : 通 过 阅 读 引 言

More information

信 息 披 露 义 务 人 声 明 1 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 权 益 变 动

信 息 披 露 义 务 人 声 明 1 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 权 益 变 动 证 券 代 码 :600565 证 券 简 称 : 迪 马 股 份 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 上 市 公 司 名 称 : 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 迪 马 股 份 股 票 代 码 : 600565 信 息 披 露 义 务 人 : 财 通

More information

, (, ),,,,,, : : ( ), :,,,,,,, ( ), ( ),,,,,, ( ) ( ),, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [1 ] :,,,, :, ;, ( ),, :,,,,,,,,,,, 66

, (, ),,,,,, : : ( ), :,,,,,,, ( ), ( ),,,,,, ( ) ( ),, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [1 ] :,,,, :, ;, ( ),, :,,,,,,,,,,, 66 1997 3 :,,,,,, ( ),,, :,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, ( ), :,,,,,,,,,, ( ) ( ),,,,,,,, ( ) ( ),,,,,, 4 100, ( ),,,,,,, ( ), ( ), ( ),,,, 65 , (, ),,,,,, : : ( ), :,,,,,,, ( ), ( ),,,,,, ( ) ( ),, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire E-Warranty Guidelines 在线注册使用指南 Garis Panduan E-Waranti ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire Attention / 留意 / Perhatian 1 Every unit of ColumbusAire is entitled for

More information

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi UJIAN DIAGNOSTIK Sk Seksyen 20,2016 MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS 2 1 Jam [60 Nama:.. Kelas:. Jawab semua soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. 736 981 Rajah 1 Nyatakan digit yang mewakili nilai

More information

00. Cover

00. Cover 67 68 69 70 71 72 73 74 58.0% 22.0% 10.0% 10.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 49.0% (600196.SH) 10.6% (1) (2337.HK) 47.1% 100.0% 30.0% (2) 30.0% 19.7% (3) 32.7% 18.2% 26.7% (600655.SH) (4) 71.8% (600282.SH)

More information

校园之星

校园之星 sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh

More information

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 银 瑞 信 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 2 季 度 报 告 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 七 月 二 十 一 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303131C4EAC8ABB9FAB8DFBFBCD3EFCEC4CAD4CCE2BCB0B4F0B0B82DBAFEC4CF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303131C4EAC8ABB9FAB8DFBFBCD3EFCEC4CAD4CCE2BCB0B4F0B0B82DBAFEC4CF2E646F63> 2011 年 高 考 语 文 湖 南 卷 精 校 版 答 案 解 析 版 1. 下 列 词 语 中 加 点 的 字, 读 音 全 都 正 确 的 一 组 是 A A. 揖. 让 yī 山 岚. lán 彤. 云 tóng 满 腹 珠 玑. jī B. 阆. 苑 làng 盛 馔. zhuàn 敛 衽. rèn 未 雨 绸 缪. miù C. 遒. 劲 qiú 毗. 连 bí 盥. 洗 guàn 鸢.

More information

2008年厦门市初中毕业及高中阶段各类学校招生考试

2008年厦门市初中毕业及高中阶段各类学校招生考试 2008 年 厦 门 市 初 中 毕 业 及 高 中 阶 段 各 类 学 校 招 生 考 试 考 生 注 意 : 全 卷 分 四 个 部 分, 计 25 小 题 第 一 部 分 口 语 交 际 ( 满 分 20 分 ) 一 完 成 1 9 题 (20 分 ) 语 文 试 卷 ( 考 试 时 间 :140 分 钟 满 分 :150 分 ) 1. 听 下 面 几 句 话, 判 断 适 合 作 为 奥 运

More information

Microsoft Word - ULBS BC SPM doc

Microsoft Word - ULBS BC SPM doc LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MANUAL PENGENDALIAN UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (ULBS) BAHASA CINA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

More information

.... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i

.... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i (I) A (II) A 1 (www.hkex.com.hk) 1 .... 1 I.... 1 II. A... 2 III. A... 14 IV.... 15 V..... 16 VI..... 16 VII..... 16... I-1.... II-1 i (I) A (II) A I. 1 (i) (ii) (i) A (ii) A II. A [2013]110 [2015]31 2

More information

1. 我 们 是 按 照 神 的 形 象 被 造, 意 味 着 我 们 被 造 就 是 要 去 管 理 丶 去 带 领 神 照 他 的 形 象 造 我 们, 那 麽 神 的 形 象 是 什 麽 样 的 呢? 新 约 歌 罗 西 书 1:16-18 说 : 万 有 都 是 靠 他 造 的 丶 无 论

1. 我 们 是 按 照 神 的 形 象 被 造, 意 味 着 我 们 被 造 就 是 要 去 管 理 丶 去 带 领 神 照 他 的 形 象 造 我 们, 那 麽 神 的 形 象 是 什 麽 样 的 呢? 新 约 歌 罗 西 书 1:16-18 说 : 万 有 都 是 靠 他 造 的 丶 无 论 领 袖 训 练 初 级 课 程 第 一 课 神 为 何 呼 召 我 们 起 来 带 领 我 们 要 照 着 我 们 的 形 象, 按 着 我 们 的 样 式 造 人, 使 他 们 管 理 ( 创 1:26) 感 谢 主, 让 您 我 生 在 这 个 世 代, 这 个 世 代, 每 一 天 决 志 信 主 归 入 三 一 真 神 名 下 的 信 徒 人 数, 比 人 类 有 历 史 以 来 任 何 一

More information

Microsoft Word - Avail News _April 2015_.doc

Microsoft Word - Avail News _April 2015_.doc AVAIL BEAUTY SDN BHD (599827-W) (AJL 931505) WISMA AVAIL N0. 23, Jalan Kenari 17E, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 603-8070 1822 Fax: 603-8070 2622 Website: www.availbeauty.com

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii DRAF KURIKULUM STANDARD DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SAINS TAHUN LIMA BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA i KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD

More information

Microsoft Word - P6 Annex

Microsoft Word - P6 Annex P6 - Schedule and Coverage for Preliminary Examinations Date Thu, 13 Aug Fri, 14 Aug Mon, 24 Aug Tue, 25 Aug Wed, 26 Aug Thu, 27 Aug English Language Foundation English Mathematics Subject Foundation Mathematics

More information

6351/2

6351/2 SULIT 1 注 意 : 1. 本 试 卷 分 为 三 个 部 分, 共 有 40 题, 必 须 全 部 作 答 2. 答 案 必 须 书 写 在 所 提 供 的 答 卷 上 第 一 部 分 现 代 文 阅 读 [64 分 ] 第 1 题 (22 分 ) 根 据 下 面 的 文 字, 概 述 作 者 回 家 送 康 乃 馨 给 母 亲 的 经 过 答 案 字 数 不 可 超 过 130 文 后 须

More information

002438.SZ 江 苏 神 通 2015-9-8 2015-9-23 2015-9-17 2015-9-23 可 以 网 络 投 票 362438 300074.SZ 华 平 股 份 2015-9-8 2015-9-23 2015-9-17 2015-9-23 可 以 网 络 投 票 36507

002438.SZ 江 苏 神 通 2015-9-8 2015-9-23 2015-9-17 2015-9-23 可 以 网 络 投 票 362438 300074.SZ 华 平 股 份 2015-9-8 2015-9-23 2015-9-17 2015-9-23 可 以 网 络 投 票 36507 股 东 大 会 投 票 信 息 20150921 证 券 代 码 证 券 简 称 公 告 日 期 会 议 日 期 股 权 登 记 日 投 票 日 是 否 可 网 络 投 票 网 络 投 票 代 码 002460.SZ 赣 锋 锂 业 2015-9-2 2015-9-21 2015-9-16 2015-9-21 可 以 网 络 投 票 362460 600730.SH 中 国 高 科 2015-8-29

More information

校园之星

校园之星 sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji NO NO sh d sh ji NO sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d

More information

附 件 : 可 充 抵 保 证 金 证 券 及 折 算 率 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 调 整 前 折 算 率 (%) 调 整 后 折 算 率 (%) 调 整 幅 度 (%) 1 000001.sz 平 安 银 行 70 70 0 2 000002.sz 万 科 A 70 70 0 3

附 件 : 可 充 抵 保 证 金 证 券 及 折 算 率 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 调 整 前 折 算 率 (%) 调 整 后 折 算 率 (%) 调 整 幅 度 (%) 1 000001.sz 平 安 银 行 70 70 0 2 000002.sz 万 科 A 70 70 0 3 关 于 融 资 融 券 标 的 证 券 及 可 充 抵 保 证 金 证 券 定 期 调 整 的 公 告 今 日 收 市 后, 我 公 司 对 可 充 抵 保 证 金 证 券 及 其 折 算 率 做 出 调 整, 自 2016 年 9 月 2 日 起 生 效, 详 见 附 件 特 此 公 告 附 件 : 可 充 抵 保 证 金 证 券 及 折 算 率 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 申 万 宏

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018/2019年一年级新生报读程序 今年开始 教育部要求全部家长通过上网方式申请一年级所要就读的学校 请 家长参考以下步骤 并点击链接(https://public.moe.gov.my)填写表格 家长可 以在三月一日开始至四月三十日 2个月 期间作出申请 打印后连同所需文 件带来学校 特此声明 并非先到先得,教育局会进行筛选 因此敬请家长不必 争先恐后 PENDAFTARAN TAHUN SATU

More information

The Oral Examination will be held after school hours and both English Language and Mother Tongue Language papers will be tested on the same day. Pleas

The Oral Examination will be held after school hours and both English Language and Mother Tongue Language papers will be tested on the same day. Pleas 30 March 2017 Dear Parents / Guardian 2017 PRIMARY 5 FIRST SEMESTRAL ASSESSMENT SCHEDULE The First Semestral Assessment will be held from 19 April to 5 May 2017. The examination schedule is as follows:

More information

四年级第二 次月考范围

四年级第二 次月考范围 二 零 一 六 年 度 培 华 小 学 一 年 级 评 鉴 三 考 试 Skop Penilaian 3 Tahun 1(Tahun 2016) Malaysia Inggeris Buku Teks : unit 11-17 ( m/s48-77 ) Buku Aktiviti Jilid 1 : unit 11-15 ( m/s53-76 ) Sistem : Topik 6-8 ( m/s17-26

More information

注 册 资 本 :12.5 亿 元 人 民 币 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 法 定 代 表 人 : 李 留 法 经 营 范 围 : 控 股 投 资 ; 计 算 机 及 软 件 应 用 服 务 ; 科 技 服 务 ; 机 械 设 备 及 矿 山 设 备 销 售 非

注 册 资 本 :12.5 亿 元 人 民 币 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 法 定 代 表 人 : 李 留 法 经 营 范 围 : 控 股 投 资 ; 计 算 机 及 软 件 应 用 服 务 ; 科 技 服 务 ; 机 械 设 备 及 矿 山 设 备 销 售 非 天 瑞 集 团 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 2015 年 度 中 期 报 告 上 交 所 : 14 天 瑞 02 124815.SH 14 天 瑞 03 124977.SH 15 天 瑞 01 127053.SH 15 天 瑞 02 127099.SH 银 行 间 : 14 天 瑞 集 团 债 02 1480375.IB 14 天 瑞 集 团 债 03 1480520.IB 15 天 瑞

More information

中航航空电子设备股份有限公司

中航航空电子设备股份有限公司 证 券 代 码 :600372 证 券 简 称 : 中 航 电 子 公 告 编 号 : 临 2015 029 中 航 航 空 电 子 系 统 股 份 有 限 公 司 关 于 签 署 增 资 框 架 协 议 暨 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其

More information

1912 1985 ( ) ( ) ( ) (486 75 ) (1) (6) (39) (41) (45) (45) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (57) (62) (62) (62) (64) (68) (73) (75) (75) l (76) (78) (81) (82) (83) (83) (83) (84) (84) (85) (85) (85)

More information

第九章 管理层讨论与分析

第九章  管理层讨论与分析 声 明 一 上 市 公 司 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 书 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 保 证 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 报

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1A6D3AFB2DFC2D4D4F6B3A4B9C9C6B1D0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF032303135C4EAB5DA31BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1A6D3AFB2DFC2D4D4F6B3A4B9C9C6B1D0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF032303135C4EAB5DA31BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63> 宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 4 月 20 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本

More information

除 上 述 事 项 外, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 面 临 的 风 险 因 素 与 募 集 说 明 书 中 的 第 十 五 条 风 险 与 对 策 章 节 没 有 重 大 变 化 二 公 司 债 券 基 本 情 况 公 司 债 券 简 称 代 码 上 市 或 转 让 的 交

除 上 述 事 项 外, 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 面 临 的 风 险 因 素 与 募 集 说 明 书 中 的 第 十 五 条 风 险 与 对 策 章 节 没 有 重 大 变 化 二 公 司 债 券 基 本 情 况 公 司 债 券 简 称 代 码 上 市 或 转 让 的 交 柳 州 市 产 业 投 资 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 摘 要 (2015 年 ) 一 重 要 提 示 1 投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 期 债 券 时, 应 认 真 考 虑 各 项 可 能 对 本 期 债 券 的 偿 付 债 券 价 值 判 断 和 投 资 者 权 益 保 护 产 生 重 大 不 利 影 响 的 风 险 因 素, 并 仔 细 阅 读 募 集 说 明 书

More information

2011 中 級 組 歷 史 一 般 來 說, 中 國 地 勢 西 高 東 低, 中 國 的 兩 大 河 均 流 入 太 平 洋 5 中 國 文 明 發 源 於 漢 族 居 住 的 北 方 的 黃 河 流 域, 漢 族 人 現 已 遍 及 中 國 各 地 6 7 中 國 和 美 國 離 赤 道 的

2011 中 級 組 歷 史 一 般 來 說, 中 國 地 勢 西 高 東 低, 中 國 的 兩 大 河 均 流 入 太 平 洋 5 中 國 文 明 發 源 於 漢 族 居 住 的 北 方 的 黃 河 流 域, 漢 族 人 現 已 遍 及 中 國 各 地 6 7 中 國 和 美 國 離 赤 道 的 2011 中 級 組 歷 史 全 美 中 文 學 校 聯 合 總 會 2011 年 青 少 年 中 華 歷 史 文 化 常 識 比 賽 中 級 組 中 國 歷 史 常 識 題 庫 sheet1:2. 中 國 歷 史 常 識 題 庫 sheet2:3. 中 華 文 化 常 識 題 庫 sheet3:4. 成 語 / 習 慣 語 題 庫 組 比 賽 方 式 : 個 人 組 初 賽 : 將 利 用 Power

More information

缘 起 2009 年 9 月 12-14 日, 马 来 西 亚 教 育 部 副 部 长 办 事 处 在 云 顶 阿 娃 娜 酒 店 举 办 了 首 度 马 来 西 亚 华 文 教 育 圆 桌 会 议, 受 邀 发 表 汇 报 单 位 包 括 董 总 教 总 全 国 校 长 职 工 会 国 民 型 中

缘 起 2009 年 9 月 12-14 日, 马 来 西 亚 教 育 部 副 部 长 办 事 处 在 云 顶 阿 娃 娜 酒 店 举 办 了 首 度 马 来 西 亚 华 文 教 育 圆 桌 会 议, 受 邀 发 表 汇 报 单 位 包 括 董 总 教 总 全 国 校 长 职 工 会 国 民 型 中 目 录 缘 起 3 理 事 会 与 教 育 大 蓝 图 6 主 席 的 话 10 副 主 席 的 话 11-12 秘 书 长 的 话 13 龙 脉 14 生 龙 活 虎 15 文 章 共 享 错 别 字 纵 深 谈 ( 转 载 自 语 文 建 设 通 讯 ) 22 华 文 教 育 讯 息 中 学 华 文 现 实 问 题 : PMR 考 A 者 减 少, 难 考 问 题 再 现 SPM 弃 考 华 文

More information

图 1 舆 情 传 播 类 型 分 析 ( 统 计 时 间 :12 月 11 日 0:00 点 至 12 月 12 日 13:00 点 ) 据 新 财 富 上 市 公 司 舆 情 监 控 终 端 显 示, 截 至 17 日 13 点, 央 视 曝 光 分 红 险 猫 腻 保 费 比 正 常 险 贵

图 1 舆 情 传 播 类 型 分 析 ( 统 计 时 间 :12 月 11 日 0:00 点 至 12 月 12 日 13:00 点 ) 据 新 财 富 上 市 公 司 舆 情 监 控 终 端 显 示, 截 至 17 日 13 点, 央 视 曝 光 分 红 险 猫 腻 保 费 比 正 常 险 贵 央 视 曝 分 红 险 猫 腻 新 华 保 险 被 指 挂 羊 头 卖 狗 肉 作 者 : 唐 玉 2012 年 12 月 17 日 一 舆 情 概 述 12 月 16 日, 央 视 每 周 质 量 报 告 曝 光 称, 所 谓 的 分 红 式 保 险 理 财 产 品, 堂 而 皇 之 地 在 银 行 销 售, 其 承 诺 的 高 收 益 甚 至 比 同 期 的 银 行 存 款 的 利 息 还 要

More information

收 购 人 声 明 一 本 报 告 书 摘 要 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 16 号 上 市 公 司 收 购 报 告 书 等 相 关 法 律 法 规 编 写

收 购 人 声 明 一 本 报 告 书 摘 要 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 16 号 上 市 公 司 收 购 报 告 书 等 相 关 法 律 法 规 编 写 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 收 购 报 告 书 摘 要 上 市 公 司 名 称 : 国 投 新 集 能 源 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 :*ST 新 集 股 票 代 码 :601918 收 购 人 名 称 : 中 国 中 煤 能 源 集 团 有 限 公 司 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 黄 寺 大

More information

独立前的《蕉风》与马来亚之国族想像

独立前的《蕉风》与马来亚之国族想像 Chinese Southern Diaspora Studies, Volume 5, 2011-12 南 方 華 裔 研 究 雜 志, 第 五 卷, 2011-12 独 立 前 的 蕉 风 与 马 来 亚 之 国 族 想 像 The Pre-independence Chao Foon Fortnightly and its Envisioning of a Malayan Nation 2012

More information

Microsoft Word - P6 Annex

Microsoft Word - P6 Annex P6 - Schedule and Coverage for Preliminary Examinations Date Wed, 20 Aug Thu, 21 Aug Fri, 22 Aug Mon, 25 Aug Tue, 26 Aug Wed, 27 Aug Subject EL & MT Listening English Language Foundation English Mathematics

More information

中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 贵 会 2015 年 12 月 9 日 签 发 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 (153304 号 )( 以 下 简 称 反 馈 意 见 ) 的 要 求, 无 锡 市 太 极 实 业

中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 贵 会 2015 年 12 月 9 日 签 发 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 (153304 号 )( 以 下 简 称 反 馈 意 见 ) 的 要 求, 无 锡 市 太 极 实 业 股 票 代 码 :600667 股 票 简 称 : 太 极 实 业 债 券 代 码 :122306 122347 债 券 简 称 :13 太 极 01 13 太 极 02 无 锡 市 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 关 于 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 申 请 文 件 一 次 反 馈 意 见 之 回 复 独 立 财 务 顾 问 二 〇 一 六

More information

反 馈 问 题 1 请 申 请 人 对 比 同 行 业 上 市 公 司 资 产 负 债 率 有 息 负 债 率 等 指 标, 分 析 说 明 本 次 偿 还 银 行 借 款 的 必 要 性 和 合 理 性 其 中, 部 分 拟 偿 还 的 银 行 借 款 为 流 动 资 金 借 款, 请 说 明 通

反 馈 问 题 1 请 申 请 人 对 比 同 行 业 上 市 公 司 资 产 负 债 率 有 息 负 债 率 等 指 标, 分 析 说 明 本 次 偿 还 银 行 借 款 的 必 要 性 和 合 理 性 其 中, 部 分 拟 偿 还 的 银 行 借 款 为 流 动 资 金 借 款, 请 说 明 通 广 晟 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 文 件 二 次 反 馈 意 见 的 回 复 ( 修 订 稿 ) 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 贵 会 2016 年 5 月 10 日 出 具 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 二 次 反 馈 意 见 通 知 书 (160246 号 ) ( 以 下 简 称 二 次

More information

<3230313630383038B9C9B6ABB4F3BBE1CDB6C6B1D0C5CFA22E786C7378>

<3230313630383038B9C9B6ABB4F3BBE1CDB6C6B1D0C5CFA22E786C7378> 300331.SZ 苏 大 维 格 2016-8-5 2016-8-22 2016-8-16 2016-8-22 可 以 网 络 投 票 365331 000672.SZ 上 峰 水 泥 2016-7-30 2016-8-15 2016-8-10 2016-8-15 可 以 网 络 投 票 360672 603111.SH 康 尼 机 电 2016-8-2 2016-8-30 2016-8-24 2016-8-30

More information

一 2015 年 度 较 上 年 业 绩 比 较 及 差 异 说 明 ( 一 )2015 年 度 业 绩 总 体 情 况 青 山 纸 业 2015 年 度 主 要 经 营 数 据 以 及 较 上 年 业 绩 变 动 对 比 如 下 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 较 上 期 增 长

一 2015 年 度 较 上 年 业 绩 比 较 及 差 异 说 明 ( 一 )2015 年 度 业 绩 总 体 情 况 青 山 纸 业 2015 年 度 主 要 经 营 数 据 以 及 较 上 年 业 绩 变 动 对 比 如 下 : 项 目 2015 年 度 2014 年 度 较 上 期 增 长 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 福 建 省 青 山 纸 业 股 份 有 限 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 会 后 重 大 事 项 的 核 查 意 见 福 建 省 青 山 纸 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 青 山 纸 业 发 行 人 或 公 司 ) 2015 年 非 公 开 发 行 股 票 申 请 已 于 2016 年 1 月 6 日 经 中 国

More information

近 期 李 克 强 发 表 了 十 二 五 规 划 建 议 稿 的 评 述, 被 认 为 是 迄 今 为 止 对 十 二 五 规 划 的 最 佳 解 释 文 中 特 别 提 到, 转 变 经 济 发 展 方 式 已 经 刻 不 容 缓, 关 键 要 在 加 快 上 下 功 夫 见 实 效, 早 转

近 期 李 克 强 发 表 了 十 二 五 规 划 建 议 稿 的 评 述, 被 认 为 是 迄 今 为 止 对 十 二 五 规 划 的 最 佳 解 释 文 中 特 别 提 到, 转 变 经 济 发 展 方 式 已 经 刻 不 容 缓, 关 键 要 在 加 快 上 下 功 夫 见 实 效, 早 转 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 部 2010 年 11 月 22 日 星 期 一 国 内 市 场 短 期 有 望 企 稳 中 期 区 间 震 荡 ( 策 略 小 组 秦 晓 斌 执 笔 ) 责 任 编 辑 : 佟 爱 文 联 系 电 话 :83574109 密 集 出 台 的 收 紧 流 动 性 和 抑 制 价 格 的 政 策 措 施 扭 转 了 A 股 上 行 态 势,A

More information

说 明 麒 麟 策 略 报 告, 是 市 场 情 绪 指 数 统 计, 即 对 市 场 每 周 各 大 券 商 投 行 策 略 分 析 报 告 观 点 的 统 计 汇 总 由 于 券 商 投 行 的 策 略 分 析 师 观 点, 就 是 市 场 主 流 观 点, 因 此 分 析 这 个 群 体 的

说 明 麒 麟 策 略 报 告, 是 市 场 情 绪 指 数 统 计, 即 对 市 场 每 周 各 大 券 商 投 行 策 略 分 析 报 告 观 点 的 统 计 汇 总 由 于 券 商 投 行 的 策 略 分 析 师 观 点, 就 是 市 场 主 流 观 点, 因 此 分 析 这 个 群 体 的 麒 麟 策 略 研 究 报 告 201501018 每 日 财 经 资 讯 精 粹 0 说 明 麒 麟 策 略 报 告, 是 市 场 情 绪 指 数 统 计, 即 对 市 场 每 周 各 大 券 商 投 行 策 略 分 析 报 告 观 点 的 统 计 汇 总 由 于 券 商 投 行 的 策 略 分 析 师 观 点, 就 是 市 场 主 流 观 点, 因 此 分 析 这 个 群 体 的 思 路, 有

More information

给 力 语 文 中 考 课 外 文 言 文 满 分 就 这 么 简 单 原 创 命 题 + 强 化 特 训 审 题 人 : 曾 宪 一 叶 志 林 命 题 人 : 曹 美 芳 魏 金 玉 刘 雪 利 金 海 玉 陈 虹 杨 金 金 高 月 明 陆 海 英

给 力 语 文 中 考 课 外 文 言 文 满 分 就 这 么 简 单 原 创 命 题 + 强 化 特 训 审 题 人 : 曾 宪 一 叶 志 林 命 题 人 : 曹 美 芳 魏 金 玉 刘 雪 利 金 海 玉 陈 虹 杨 金 金 高 月 明 陆 海 英 给 力 语 文 中 考 课 外 文 言 文 满 分 就 这 么 简 单 原 创 命 题 + 强 化 特 训 审 题 人 : 曾 宪 一 叶 志 林 命 题 人 : 曹 美 芳 魏 金 玉 刘 雪 利 金 海 玉 陈 虹 杨 金 金 高 月 明 陆 海 英 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 中 考 课 外 文 言 文 满 分 就 这 么 简 单 : 原 创 命 题 + 强 化 特 训 / 曾

More information

000430.SZ 张 家 界 65% 65% 000488.SZ 晨 鸣 纸 业 65% 65% 000498.SZ 山 东 路 桥 60% 65% 000501.SZ 鄂 武 商 A 65% 65% 000502.SZ 绿 景 控 股 55% 65% 000503.SZ 海 虹 控 股 45%

000430.SZ 张 家 界 65% 65% 000488.SZ 晨 鸣 纸 业 65% 65% 000498.SZ 山 东 路 桥 60% 65% 000501.SZ 鄂 武 商 A 65% 65% 000502.SZ 绿 景 控 股 55% 65% 000503.SZ 海 虹 控 股 45% 000001.SZ 平 安 银 行 70% 70% 000002.SZ 万 科 A 65% 70% 000004.SZ 国 农 科 技 45% 65% 000005.SZ 世 纪 星 源 55% 65% 000006.SZ 深 振 业 A 65% 65% 000007.SZ 全 新 好 20% 65% 000008.SZ 神 州 高 铁 60% 65% 000009.SZ 中 国 宝 安 70% 70%

More information

Microsoft Word - P5 Annex

Microsoft Word - P5 Annex P5 - Schedule and Coverage for Semestral Assessment 1 (SA1) Date Mon, 5 May Subject Foundation English Language (Paper 1) English Language (Paper 1) Tue, 6 May Mother Tongue (Paper 1) Wed, 7 May Thu, 8

More information

002066.sz 瑞 泰 科 技 2016-05-09 2016-05-04 362066 002173.sz 千 足 珍 珠 2016-05-09 2016-05-03 362173 002226.sz 江 南 化 工 2016-05-09 2016-05-04 362226 002350.sz

002066.sz 瑞 泰 科 技 2016-05-09 2016-05-04 362066 002173.sz 千 足 珍 珠 2016-05-09 2016-05-03 362173 002226.sz 江 南 化 工 2016-05-09 2016-05-04 362226 002350.sz 上 市 公 司 股 东 大 会 投 票 信 息 (2016.5.9-2016.5.16) 证 券 代 码 证 券 简 称 召 开 日 期 登 记 日 期 投 票 代 码 000711.sz 京 蓝 科 技 2016-05-09 2016-05-03 360711 000829.sz 天 音 控 股 2016-05-09 2016-04-28 360829 002248.sz 华 东 数 控 2016-05-09

More information

USB 连接电源 请勿连接 USB 电缆 USB Connect power. Do not connect USB. Hubungkan kabel daya. Jangan hubungkan USB. 按 开 / 关机 按钮 Press On button.! Tekan tombol Hid

USB 连接电源 请勿连接 USB 电缆 USB Connect power. Do not connect USB. Hubungkan kabel daya. Jangan hubungkan USB. 按 开 / 关机 按钮 Press On button.! Tekan tombol Hid Black Cartridge Tri-color Cartridge 6 6 www.hp.com/support DESKJET 000 PRINTER J0 SERIES Printed in [Country] Printed in [Country] Printed in [Country] 00 Hewlett-Packard Development Company, L.P. XXXXX-XXXXX

More information

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 国 金 国 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及

More information

对联与谜语.PDF

对联与谜语.PDF 001 002 003 003 004 005 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 020 021 022 023 024 025 026 027 027 028 029 030 031 032 033 034 034 035 036 037 038 039 039 041 042 042 043 044 045

More information

SH 氯 碱 化 工 现 场 投 票 SZ 攀 钢 钒 钛 现 场 投 票 SZ 歌 尔 声 学 20

SH 氯 碱 化 工 现 场 投 票 SZ 攀 钢 钒 钛 现 场 投 票 SZ 歌 尔 声 学 20 股 东 大 会 投 票 信 息 20130916 证 券 代 码 证 券 简 称 公 告 日 期 会 议 日 期 股 权 登 记 日 投 票 日 是 否 可 网 络 投 票 网 络 投 票 代 码 002005.SZ 德 豪 润 达 2013-8-30 2013-9-16 2013-9-11 2013-9-16 现 场 投 票 600617.SH *ST 联 华 2013-9-6 2013-9-16

More information

54 000725.SZ 京 东 方 A 0.55 调 整 55 000727.SZ 华 东 科 技 0.40 调 整 56 000728.SZ 国 元 证 券 0.60 调 整 57 000752.SZ 西 藏 发 展 0.25 调 整 58 000753.SZ 漳 州 发 展 0.35 调 整

54 000725.SZ 京 东 方 A 0.55 调 整 55 000727.SZ 华 东 科 技 0.40 调 整 56 000728.SZ 国 元 证 券 0.60 调 整 57 000752.SZ 西 藏 发 展 0.25 调 整 58 000753.SZ 漳 州 发 展 0.35 调 整 序 号 证 券 代 码 证 券 名 称 担 保 折 算 率 调 整 动 作 1 000007.SZ 全 新 好 0.45 调 整 2 000010.SZ 美 丽 生 态 0.40 调 整 3 000011.SZ 深 物 业 A 0.55 调 整 4 000016.SZ 深 康 佳 A 0.15 调 整 5 000017.SZ 深 中 华 A 0.20 调 整 6 000019.SZ 深 深 宝 A

More information

80 30 40 60 70 80 60 30 40 50 80 7 3 1 50 70 8 30 40 70 80 1985 1 3 50 1 2 52 7 52 3 16 11 3 2 52 8 8 9 1 80 80 7 8 80 4 10 6 10 1985 1 3 1 19 87 2 17 62 3 19 64 67 1 3 1 3 33 4 5 7 2 3 7 13 50 8 2 4 70

More information

49 赵令时   四首

49 赵令时   四首 01 5 02 7 03 8 04 10 05 11 06 15 07 17 08 24 09 26 10 35 11 37 12 38 13 40 14 41 15 xiong4 43 16 yi3 46 17 47 18 48 19 xun2 49 20 53 21 55 22 60 1 23 62 24 jing3 73 25 75 26 82 27 85 28 86 29 88 30 96

More information

SZ 绿 景 控 股 可 以 网 络 投 票 SZ 西 部 牧 业 可 以 网 络 投 票 365

SZ 绿 景 控 股 可 以 网 络 投 票 SZ 西 部 牧 业 可 以 网 络 投 票 365 股 东 大 会 投 票 信 息 20150126 证 券 代 码 证 券 简 称 公 告 日 期 会 议 日 期 股 权 登 记 日 投 票 日 是 否 可 网 络 投 票 网 络 投 票 代 码 002705.SZ 新 宝 股 份 2015-1-7 2015-1-26 2015-1-20 2015-1-26 可 以 网 络 投 票 362705 002588.SZ 史 丹 利 2015-1-10

More information

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 7 2 / 17

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 7 2 / 17 公 司 代 码 :600401 公 司 简 称 :*ST 海 润 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 1 / 17 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 7 2 / 17 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董

More information

Microsoft Word - 15 TanChingChing

Microsoft Word - 15 TanChingChing PENGGUNAAN KAEDAH ANSUR MAJU UNTUK MEMPERBAIKI KEKEMASAN TULISAN AKSARA BAHASA CINA MURID TAHUN TIGA 运 用 循 序 渐 进 原 则 指 导 写 字 能 够 改 善 小 学 三 年 级 学 生 书 写 硬 笔 字 的 美 观 Tan Ching Ching 陈 菁 菁 PISMP Bahasa Cina

More information

STPM/S911

STPM/S911 STPM/S911 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) BAHASA CINA Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh 中文课程大纲与试卷样本 Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi

More information

s,/vgap 〇 拆 一 个 拯 救 生 命 的 部 队 w w w.s c d f.g o v.s g This booklet is also available in the English, Malay and Tamil languages. For enquiries, contact

s,/vgap 〇 拆 一 个 拯 救 生 命 的 部 队 w w w.s c d f.g o v.s g This booklet is also available in the English, Malay and Tamil languages. For enquiries, contact 0 1 1 1 s,/vgap 〇 拆 一 个 拯 救 生 命 的 部 队 w w w.s c d f.g o v.s g This booklet is also available in the English, Malay and Tamil languages. For enquiries, contact us through one of the following ways: 这 本

More information

Microsoft Word - Avail News _Ogos 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _Ogos 2017_.doc BERITA AVAIL 1) PROMOSI PANGKAT TERBARU (TERKIN)!! Syabas & Tahniah kepada pemimpin pemimpin yang terhebat dan digelar pangkat GM pada Bulan Bonus Ogos 2017!! Kejayaan cemerlang khas kepada GM terbaru,

More information

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun Program Akumulasi Perak TM (SAP) Program Akumulasi Perak TM (Silver Accumulation Program TM ) bertujuan memudahkan orang ramai untuk membuat simpanan perak dengan modal serendah RM100 sahaja. Program ini

More information

REVISED SEMESTRAL ASSESSMENT 1 DATES

REVISED SEMESTRAL ASSESSMENT 1 DATES GONGSHANG PRIMARY SCHOOL Our Ref No: 17 / E/ 9 2 August 2017 To: Parents/Guardians of P Pupils, No.1 Tampines Street 2 S pore 2917 Tel: 7 1191 Fax: 7 000 Email: gsps@moe.edu.sg Website: www.gongshangpri.moe.edu.sg/

More information

000777.SZ 中 核 科 技 2016-5-28 2016-6-14 2016-6-6 2016-6-14 可 以 网 络 投 票 360777 000047.SZ ST 中 侨 ( 退 市 ) 2016-5-7 2016-6-5 2016-5-27 2016-6-5 现 场 投 票 6000

000777.SZ 中 核 科 技 2016-5-28 2016-6-14 2016-6-6 2016-6-14 可 以 网 络 投 票 360777 000047.SZ ST 中 侨 ( 退 市 ) 2016-5-7 2016-6-5 2016-5-27 2016-6-5 现 场 投 票 6000 股 东 大 会 投 票 信 息 20160530 证 券 代 码 证 券 简 称 公 告 日 期 会 议 日 期 股 权 登 记 日 投 票 日 是 否 可 网 络 投 票 网 络 投 票 代 码 300507.SZ 苏 奥 传 感 2016-5-28 2016-6-15 2016-6-8 2016-6-15 可 以 网 络 投 票 000007.SZ 全 新 好 2016-5-28 2016-6-8

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0D4ADD6A4C8AF32303133303631385F41415FD5AEC8AFB2DFC2D45FBFC9D7AAD5AECAD0B3A1CBABD6DCBFAFA3BAB6ABBBAAC8EDBCFEBFC9D7AAD5AEBBF1C5FA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D6D0D4ADD6A4C8AF32303133303631385F41415FD5AEC8AFB2DFC2D45FBFC9D7AAD5AECAD0B3A1CBABD6DCBFAFA3BAB6ABBBAAC8EDBCFEBFC9D7AAD5AEBBF1C5FA2E646F63> 张 微 执 业 证 书 编 号 :S73511115 电 话 :21-5588666-841 债 券 研 究 东 华 软 件 可 转 债 获 批 邮 箱 :zhangwei1@ccnew.com 可 转 债 双 周 刊 (6 月 3 日 -6 月 14 日 ) 证 券 研 究 报 告 - 债 券 研 究 主 要 指 数 表 现 指 数 收 盘 涨 跌 幅 (%) 转 债 指 数 2738.29 (2.98)

More information

JAWATANKUASA PENERBITAN KOLEKSI ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP AMB. JANUARI 2008 (BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH) SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN IP

JAWATANKUASA PENERBITAN KOLEKSI ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP AMB. JANUARI 2008 (BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH) SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN IP Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP amb. Januari 2008 (Bahasa Cina Pendidikan Rendah) Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2011 Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Jalan College,

More information

3 6,145,866 5,730,375 (3,109,784) (3,153,649) 3,036,082 2,576,726 40,158 36,518 (1,291,476) (1,100,322) (278,948) (265,624) (195,536) (176,331) 1,310,

3 6,145,866 5,730,375 (3,109,784) (3,153,649) 3,036,082 2,576,726 40,158 36,518 (1,291,476) (1,100,322) (278,948) (265,624) (195,536) (176,331) 1,310, CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED 1093 % % 2,268,398 1,767,684 +28.3% +34.9% 2,111,400 2,031,836 +3.9% +9.2% 729,020 974,490-25.2% -21.4% C 679,027 610,241 +11.3% +17.0% 358,021 346,124 +3.4% +8.7% 6,145,866

More information

STPM/S911

STPM/S911 STPM/S911 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) BAHASA CINA Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh 中文 课程大纲与试卷样本 Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi

More information

REVISED SEMESTRAL ASSESSMENT 1 DATES

REVISED SEMESTRAL ASSESSMENT 1 DATES Our Ref No: / E/ 79 Date: 0 March 20 To: Parents/Guardians of P Pupils, GONGSHANG PRIMARY SCHOOL No. Tampines Street 2 S pore 297 Tel: 78 9 Fax: 788 000 Email: gsps@moe.edu.sg Website: www.gongshangpri.moe.edu.sg/

More information

四年级第二 次月考范围

四年级第二 次月考范围 二 零 一 五 年 度 培 华 小 学 一 年 级 评 鉴 四 考 试 Skop Penilaian 4 Tahun 1(Tahun 2015) Malaysia Cina Inggeris 道 德 Moral Seni Buku Teks : Unit 19 Unit 25 (m/s 84-m/s 115) Lembaran Kerja Pentaksiran Berasakan Sekolah

More information

按 开 / 关机 按钮 Press On button.! Tekan tombol Hidup. 4 使用按钮可选择并确认打印机显示屏上的语言 然后选择并确认您所在区域 Use buttons to select and confirm your language on the printer d

按 开 / 关机 按钮 Press On button.! Tekan tombol Hidup. 4 使用按钮可选择并确认打印机显示屏上的语言 然后选择并确认您所在区域 Use buttons to select and confirm your language on the printer d sh Engli *C *C B7 B7 00 90-9 0 XXX 00 6* XX-X XXX 6 X * Prin ted Prin in [Co ted 0 in [Co untry] 0 Hew untr y] lettprin Pac ted kard in [Co Dev untr elopm y] ent Com pan y, L.P. DESKJET 050 ALL-IN-ONE

More information

本 期 导 读 : * 过 去 两 周 A 股 新 增 一 年 期 定 增 预 案 3 项, 预 计 募 集 资 金 总 额 59.73 亿 元 ( 比 上 期 减 少 7.6%); 其 中 2 亿 元 以 下 的 项 目 17 个, 融 资 规 模 为 236.75 亿, 比 上 一 期 增 加

本 期 导 读 : * 过 去 两 周 A 股 新 增 一 年 期 定 增 预 案 3 项, 预 计 募 集 资 金 总 额 59.73 亿 元 ( 比 上 期 减 少 7.6%); 其 中 2 亿 元 以 下 的 项 目 17 个, 融 资 规 模 为 236.75 亿, 比 上 一 期 增 加 本 期 导 读 : * 过 去 两 周 A 股 新 增 一 年 期 定 增 预 案 3 项, 预 计 募 集 资 金 总 额 59.73 亿 元 ( 比 上 期 减 少 7.6%); 其 中 2 亿 元 以 下 的 项 目 17 个, 融 资 规 模 为 236.75 亿, 比 上 一 期 增 加 55.7%;2 亿 元 以 上 的 大 额 融 资 项 目 本 期 融 资 总 规 模 413.1 亿,

More information

1

1 OCBC Express Deal Promotion ( Promotion ) Terms and Conditions OCBCExpressDeal/T&C/1October2014/Eng/v1 1. The Promotion 1.1. OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC ) present the OCBC Express Deal Promotion

More information

产 重 组, 如 构 成, 请 根 据 有 关 规 定 补 充 披 露 本 次 收 购 的 相 关 信 息 ; (4)2015 年 1 月 12 日, 申 请 人 与 相 关 股 权 转 让 方 签 订 关 于 收 购 南 阳 防 爆 集 团 60% 股 权 的 框 架 协 议 并 公 告 ;1 月

产 重 组, 如 构 成, 请 根 据 有 关 规 定 补 充 披 露 本 次 收 购 的 相 关 信 息 ; (4)2015 年 1 月 12 日, 申 请 人 与 相 关 股 权 转 让 方 签 订 关 于 收 购 南 阳 防 爆 集 团 60% 股 权 的 框 架 协 议 并 公 告 ;1 月 证 券 代 码 :600580 证 券 简 称 : 卧 龙 电 气 编 号 : 临 2015-042 卧 龙 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 股 票 发 行 申 请 文 件 反 馈 意 见 回 复 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并

More information

他 们 是 不 怎 么 放 心 的, 但 是 毕 竟 工 作 也 忙, 郑 微 又 再 三 保 证 强 调, 加 上 自 己 高 中 同 学 里 有 三 个 也 是 考 到 了 这 个 城 市, 正 好 可 以 结 伴 而 行, 相 互 有 个 照 应 于 是, 在 经 历 了 父 母 的 再 三

他 们 是 不 怎 么 放 心 的, 但 是 毕 竟 工 作 也 忙, 郑 微 又 再 三 保 证 强 调, 加 上 自 己 高 中 同 学 里 有 三 个 也 是 考 到 了 这 个 城 市, 正 好 可 以 结 伴 而 行, 相 互 有 个 照 应 于 是, 在 经 历 了 父 母 的 再 三 致 我 们 终 将 逝 去 的 青 春 作 者 : 辛 夷 坞 申 明 : 本 书 由 奇 书 网 (Www.Qisuu.Com) 自 网 络 收 集 整 理 制 作, 仅 供 预 览 交 流 学 习 使 用, 版 权 归 原 作 者 和 出 版 社 所 有, 如 果 喜 欢, 请 支 持 订 阅 购 买 正 版. 第 一 章 大 学 的 新 鲜 时 光 (1) 9 月 10 日, 南 国 的 盛

More information

Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around

Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around the World...p11 Kandungan Mengenai Kumon...p13 Lembaran

More information

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm :

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm : ,,,, ( CIP ) /. :, 2005. 8 ( ) ISBN 7-5349 - 3157-6... -. K928. 957 CIP ( 2005) 014330 : : 66 : 450002 : ( 0371) 65737028 : : : : : : : 140mm 202mm : 6. 875 : 164 : 4 : 2005 8 1 2005 8 1 : 1 4 000 : 16.

More information

界, 一 个 青 春 期 少 年 矛 盾 百 出 的 心 理 特 征, 也 批 判 了 成 人 社 会 的 虚 伪 和 做 作 霍 尔 顿 是 个 性 洛 复 杂 而 又 矛 盾 的 青 少 年 的 典 型 他 有 一 颗 纯 洁 善 良 追 求 美 好 生 活 和 崇 高 理 想 的 童 心 他

界, 一 个 青 春 期 少 年 矛 盾 百 出 的 心 理 特 征, 也 批 判 了 成 人 社 会 的 虚 伪 和 做 作 霍 尔 顿 是 个 性 洛 复 杂 而 又 矛 盾 的 青 少 年 的 典 型 他 有 一 颗 纯 洁 善 良 追 求 美 好 生 活 和 崇 高 理 想 的 童 心 他 麦 田 里 的 守 望 者 作 者 :[ 美 ] 塞 林 格 麦 田 里 的 守 望 者 是 塞 林 格 唯 一 的 一 部 长 篇, 虽 然 只 有 十 几 万 字, 它 却 在 美 国 社 会 上 和 文 学 界 产 生 过 巨 大 影 响 1951 年, 这 部 小 说 一 问 世, 立 即 引 起 轰 动 主 人 公 的 经 历 和 思 想 在 青 少 年 中 引 起 强 烈 共 鸣, 受

More information

校园之星

校园之星 sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh d sh ji sh

More information

华泰早报

华泰早报 融 资 融 券 / 融 资 融 券 每 日 早 报 2015 年 04 月 02 日 融 资 融 券 每 日 早 报 研 究 员 : 庄 虔 华 执 业 证 书 编 号 :S0570510120028 zhuangqianhua@htsc.com 相 关 研 究 提 要 资 金 流 向 : 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 入 率 前 5 名 个 股 为 万 达

More information

华泰早报

华泰早报 融 资 融 券 / 融 资 融 券 每 日 早 报 2015 年 05 月 04 日 融 资 融 券 每 日 早 报 研 究 员 : 庄 虔 华 执 业 证 书 编 号 :S0570510120028 zhuangqianhua@htsc.com 相 关 研 究 提 要 资 金 流 向 : 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 入 率 前 5 名 个 股 为 华 媒

More information

华泰早报

华泰早报 融 资 融 券 / 融 资 融 券 每 日 早 报 2015 年 04 月 17 日 融 资 融 券 每 日 早 报 研 究 员 : 庄 虔 华 执 业 证 书 编 号 :S0570510120028 zhuangqianhua@htsc.com 相 关 研 究 提 要 资 金 流 向 : 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 入 率 前 5 名 个 股 为 东 方

More information

A 股 市 场 上 周 走 势 回 顾 上 周 A 股 市 场 冲 高 遇 阻 小 幅 震 荡 上 扬, 受 到 前 周 末 多 重 利 好 消 息 的 刺 激, 周 一 A 股 市 场 继 续 放 量 大 涨, 在 券 商 保 险 等 权 重 板 块 联 袂 大 涨 的 推 动 下, 两 市 股

A 股 市 场 上 周 走 势 回 顾 上 周 A 股 市 场 冲 高 遇 阻 小 幅 震 荡 上 扬, 受 到 前 周 末 多 重 利 好 消 息 的 刺 激, 周 一 A 股 市 场 继 续 放 量 大 涨, 在 券 商 保 险 等 权 重 板 块 联 袂 大 涨 的 推 动 下, 两 市 股 证 券 研 究 报 告 张 刚 执 业 证 书 编 号 :S0730511010001 021-50588666-8100 zhanggang@ccnew.com 中 原 证 券 投 资 策 略 周 刊 2016 年 第 12 期 ( 总 第 245 期 ) 发 布 日 期 :2016 年 3 月 29 日 风 格 指 数 表 现 (%) (3 月 25 日 ) 周 表 现 年 初 至 今 表 现

More information

各位记者先生,小姐

各位记者先生,小姐 恢复小学母语教授数理运动 研讨会暨 还我母语教育 明信片推介礼 董总主席叶新田讲词 日期 :2007 年 7 月 8 日地点 : 董教总教育中心 402 礼堂 今天, 董教总联合马来西亚华校校友联总 隆雪中华大会堂 马来西亚南洋大学校友会 马来西亚留台联总 马来西亚留华同学会 也联合马来族群团体大马学术团体 人民宗教学校理事会以及马来西亚淡米尔教育研究与发展基金会 公民关怀组织等在此举办 恢复小学母语教授数理运动

More information

Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance policies act solely as a protection plan, Allianz provides you

Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance policies act solely as a protection plan, Allianz provides you PowerLink Income Provider Realising the future you seek 實現你未來的夢想 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance

More information

华泰早报

华泰早报 融 资 融 券 / 融 资 融 券 每 日 早 报 2015 年 05 月 13 日 融 资 融 券 每 日 早 报 研 究 员 : 庄 虔 华 执 业 证 书 编 号 :S0570510120028 zhuangqianhua@htsc.com 相 关 研 究 提 要 资 金 流 向 : 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 入 率 前 5 名 个 股 为 华 丽

More information

华泰早报

华泰早报 融 资 融 券 / 融 资 融 券 每 日 早 报 2015 年 06 月 25 日 融 资 融 券 每 日 早 报 研 究 员 : 庄 虔 华 执 业 证 书 编 号 :S0570510120028 zhuangqianhua@htsc.com 相 关 研 究 3 提 要 资 金 流 向 : 最 近 5 个 交 易 日 融 资 融 券 标 的 股 票 金 额 流 入 率 前 5 名 个 股 为 鼎

More information

6 16/2 Isnin 周会 Perhimpunan 呈交评审一试卷 Penyerahan kertas soalan Ujian 1 17/2 Selasa 新春团拜 Perayaan Tahun Baru Cina 18/2 Rabu 农历新年除夕特假 ** Cuti Peristiwa Ta

6 16/2 Isnin 周会 Perhimpunan 呈交评审一试卷 Penyerahan kertas soalan Ujian 1 17/2 Selasa 新春团拜 Perayaan Tahun Baru Cina 18/2 Rabu 农历新年除夕特假 ** Cuti Peristiwa Ta 槟城浮罗圣心学校 SJKC SACRED HEART, BALIK PULAU, PULAU PINANG. 周次日期星期事项 PERKARA 1 2 3 4 2015 年行政历 TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015 (Penggal Pertama : 12.01.2015-13.03.2015 dan 23.03.2015-29.05.2015) 29/12 Isnin 教务会议 (1)

More information

Microsoft Word - 融资融券周报第40期.doc

Microsoft Word - 融资融券周报第40期.doc 证 券 研 究 报 告 A 股 市 场 投 资 策 略 2015 年 1 月 19 日 融 资 融 券 周 报 第 40 期. 上 周 股 指 先 抑 后 扬, 多 数 指 标 仍 然 保 持 强 势, 但 鉴 于 监 管 层 规 范 融 资 融 券 新 开 账 户, 市 场 短 期 承 压, 建 议 投 资 者 降 低 仓 位, 待 市 场 走 稳 后 再 行 介 入 从 行 业 看, 上 周 资

More information

中国古代文学(三)

中国古代文学(三) 中 国 古 代 文 学 史 教 案 ( 明 清 文 学 ) 学 校 : 张 家 口 学 院 系 别 : 初 等 教 育 系 专 业 : 小 学 教 育 姓 名 : 马 轶 男 第 一 章 明 清 小 说 第 一 节 三 国 演 义 一 章 回 小 说 的 产 生 中 国 古 代 小 说 的 发 展, 大 致 经 历 了 六 个 阶 段 :1. 酝 酿 阶 段 : 汉 代 以 前, 以 神 话 传 说

More information

MUZ5ZP1_ms-zh-en-ar.book

MUZ5ZP1_ms-zh-en-ar.book Register your new Bosch now: www.bosch-home.com/welcome MUZ5ZP1GB ms Arahan pengendalian zh en Operating instruction ar ms Bahasa Melayu....................................................... 3 zh 中国的..............................................................

More information

海峡两岸法律信息动态

海峡两岸法律信息动态 海 峡 两 岸 法 律 信 息 动 态 北 京 上 海 广 州 天 津 成 都 武 汉 石 家 庄 太 原 济 南 深 圳 香 港 伦 敦 巴 黎 柏 林 汉 堡 利 雅 得 目 录 一 两 岸 投 资 动 态 焦 点... 2 1. 海 峡 论 坛 -2015 海 峡 两 岸 中 医 药 发 展 与 合 作 研 讨 会... 2 2.2015 年 新 药 学 名 药 及 医 疗 器 材 专 利 与

More information

ZC501N_UM_FrontPg

ZC501N_UM_FrontPg model / ZC 501N Rechargeable Search Light/ 可充电手提照明灯 /Lampu Kecemasan Boleh Dicas Semula Instruction Manual / 说明指示书 /Buku Panduan Please read this manual carefully before operating this product. Keep this

More information

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 国 金 上 证 50 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证

More information

Dear Parents/Guardians of Coralites

Dear Parents/Guardians of Coralites Coral Primary School Parental Reply/Acknowledgement Form (To be submitted to Form Teacher by Monday, 4 April) Name of Student: (Reg No. ) Class: E. P3 to P6 (SA1) I have taken note of the content of the

More information

单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 同 比 增 长 营 业 收 入 39,680.55 20,282.86 95.64% 营 业 成 本 9,208.64 5,848.61 57.45% 利 润 总 额 6,420.67 1,364.31 370.62%

单 位 : 万 元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 同 比 增 长 营 业 收 入 39,680.55 20,282.86 95.64% 营 业 成 本 9,208.64 5,848.61 57.45% 利 润 总 额 6,420.67 1,364.31 370.62% 万 隆 ( 上 海 ) 资 产 评 估 有 限 公 司 关 于 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 (161165 号 ) 之 反 馈 意 见 回 复 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 根 据 贵 会 2016 年 6 月 28 日 下 发 的 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 (161165

More information

餐厅

餐厅 首 创 证 券 投 资 早 报 2016 年 6 月 20 日 星 期 一 国 内 股 指 情 况 : 指 数 名 称 收 盘 涨 跌 % 上 证 综 指 2885.11 0.43 深 证 成 指 10182.53 0.67 中 小 板 指 6720.07 0.73 创 业 板 指 2122.89 1.02 沪 深 300 3110.36 0.51 沪 市 平 均 市 盈 率 14.13 深 市 平

More information