Penghargaan

Size: px
Start display at page:

Download "Penghargaan"

Transcription

1 BAB 1 PENGENALAN 1.0 PENGENALAN Hanyu ( 汉语 )atau bahasa Mandarin baku adalah bahasa pengantar bangsa Han( 汉 民族的共同语言 ) yang berasaskan kepada dialek Beijing. Ia adalah bahasa standard yang telah dirasmikan oleh kerajaan China sebagai bahasa pengantar seluruh negara, atau juga dikenali sebagai Putonghua. Di Malaysia, Hanyu dikenali sebagai Huayu ( 华语 ) atau Bahasa Cina (BC), iaitu bahasa orang Cina manakala di Taiwan, ia dikenali sebagai Guoyu ( 国语 ), iaitu bahasa rasmi Taiwan. Dalam kegunaan seharian, istilah bahasa Mandarin sering digunakan. Ia biasanya merujuk kepada bahasa Mandarin baku. Dalam penyelidikan ini, istilah bahasa Mandarin digunakan kerana ia sejajar dengan nama kursus Bahasa Mandarin Komunikasi yang diikuti oleh subjek kajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mandarin adalah bahasa yang mempunyai penutur yang paling ramai di dunia (Oriental Daily News 2006, m.s.d2-d4). Pembelajaran bahasa Mandarin telah menjadi trend yang terkini. Ini adalah kerana dalam era globalisasi, kedudukan negara China menjadi semakin penting, sama ada dalam bidang ekonomi mahupun bidang yang lain, khasnya selepas negara China menjadi ahli Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) dan berjaya menjadi tuan rumah Sukan Olimpik pada tahun Kedudukan bahasa Mandarin juga telah dipertingkatkan penggunaannya memandangkan China akan menjadi rakan perdagangaan ekonomi yang kuat di dunia. Nilai ekonomi bahasa 1

2 Mandarin semakin tinggi dan akan menjadi salah satu bahasa antarabangsa yang penting. Di China, sebanyak 400 buah universiti telah menawarkan kursus bahasa Mandarin kepada pelajar luar negeri dan universiti-universiti ini dijangka telah menerima seramai 400,000 orang pelajar luar negeri (Bifeng 2006, m.s.5). Menurut Gu Hongxing, Pengarah Bahagian Budaya Kedutaan Republik China di Malaysia, kini lebih daripada 2300 buah universiti di dunia telah menawarkan kursus bahasa Mandarin. Di antaranya ialah Thailand, Amerika Syarikat, Indonesia, Filipina, Malaysia, Korea, Jepun, Sepanyol, Portugis, Belgium, Afrika dan negara-negara lain. Bilangan pelajar yang mempelajari bahasa Mandarin telah melebihi seratus juta orang, iaitu telah meningkat lebih kurang 40%. (Nanyang Siangpau 2007, m.s.a5) Keadaan yang sama juga berlaku di Malaysia. Bilangan pelajar yang mempelajari bahasa Mandarin telah bertambah, khasnya dalam kalangan pelajar Melayu. Institusi-institusi tempatan sama ada di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) telah menawarkan kursus bahasa Mandarin untuk memenuhi permintaan semasa. Sehingga kini, sebanyak 10 buah IPTA atau IPTS tempatan seperti Universiti Malaya (UM), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Teknologi Malaysia (UiTM), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Universiti Malaysia Pahang (UMP), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Universit Putra Malaysia (UPM), Universiti Teknologi 2

3 Petronas (UTP) dan Universiti Lim Kok Weng masing-masing telah menawarkan kursus Mandarin sebagai kursus elektif mulai akhir tahun 90-an. (Tan 2007, m.s.1-2) Di samping itu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah memperkenalkan mata pelajaran Bahasa Cina Komunikasi (BCK) di sekolah kebangsaan (SK) pada tahun 2005 untuk menarik minat murid pelbagai kaum mempelajari BC di SK serta memberi peluang kepada mereka mempelajari bahasa-bahasa lain. Mulai tahun 2007, KPM merancang menggantikan BCK dengan BC dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP2006). BC akan dirintis di 150 buah SK pilihan (KPM 2006, m.s.80). Usaha KPM telah mencapai hasil yang memuaskan. Sebanyak 100 buah sekolah kebangsaan telah menawarkan mata pelajaran BC sebagai pilihan elektif kepada pelajar pada Januari tahun Sehingga kini, seramai 1908 orang pelajar sekolah kebangsaan sedang mempelajari BC. (Sinchew 2007, m.s.05) 1.1 Pernyataan Masalah Dalam proses pembelajaran bahasa Mandarin, tidak kira sama ada sebagai bahasa pertama (B1) atau bahasa kedua (B2), sistem fonetik bahasa Mandarin atau dikenali sebagai Hanyu Pinyin (HP) ( 汉语拼音 ) merupakan ilmu asas yang harus dipelajari. Ini selaras dengan pandangan Fries (1962, m.s.3), di mana apabila seseorang mempelajari sesuatu bahasa, beliau mestilah bermula dengan sistem fonetik bahasa terlebih dahulu. Tulisan Cina merupakan tulisan yang berbentuk piktografik dan ia adalah rumit bagi pelajar yang baru mengenali tulisan ini. Pembaca akan menghadapi 3

4 masalah sekiranya wujud sesuatu perkataan baru dalam pembacaannya. Maka HP merupakan alat yang digunakan untuk menulis sebutan bahasa Mandarin di samping memudahkan para pelajar mempelajari bahasa Mandarin. Namun begitu, hasil pembelajaran HP sebagai bahasa kedua dalam kalangan pelajar tidak mendatangkan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini, Zhao Yuanren ( 赵元任 ) (1980, m.s.156) berpendapat bahawa pembelajaran bahasa asing dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu fonetik, perbendaharaan kata dan tatabahasa. Di antaranya, bahagian fonetik merupakan bahagian yang paling susah dan paling penting. Menurut Lin Tao ( 林涛 ) (2002 dalam Sun 2006, m.s.1), pengajaran fonetik di China bukan sahaja tidak berkembang malahan semakin merosot. Manakala di Malaysia, Tong Sem-Ting (1992, m.s ) berpendapat bahawa pelajar Melayu telah menghadapi gangguan dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Hasil kajian para sarjana tempatan seperti Tong (1992, m.s ), Tan (1993, m.s ), Lee, Lau & Mok (2007, m.s ) dan Zhuang (2005, m.s ) juga telah memaparkan keadaan di mana pelajar Melayu menghadapi masalah sebutan fonetik bahasa Mandarin, khasnya suku kata awal ( 声母 ) dalam sistem HP. Dalam penyelidikan ini, pengkaji akan cuba meneliti keupayaan pelajar Melayu membezakan sebutan fonetik bahasa Mandarin dalam aspek kemahiran mendengar. Berasaskan data yang dikumpulkan, pengkaji akan mengkategorikan jenis-jenis kesilapan yang berlaku serta menghitung kekerapannya, meneliti punca kesilapan dan 4

5 seterusnya mengemukakan langkah-langkah yang berkesan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar Melayu. 1.2 Persoalan Kajian Dalam pembelajaran sebutan fonetik bahasa Mandarin, didapati ramai pelajar yang mengikuti kursus bahasa tersebut di UPSI tidak dapat mempelajari sebutan fonetik dengan baik. Maka, kajian ini akan cuba menerokai soalan-soalan dalam aspek kemahiran mendengar seperti berikut : i. Sejauhmanakah pelajar berupaya mentranskripsikan dan membeza komponen fonetik bahasa Mandarin? ii. Apakah kesilapan yang lazim dilakukan oleh pelajar dalam mentranskripsikan suku kata awalan, suku kata akhiran dan nada fonetik bahasa Mandarin? iii. Apakah punca-punca masalah yang menyebabkan kesilapan berlaku dalam proses mentranskripsikan sebutan fonetik bahasa Mandarin? 1.3 Objektif Penyelidikan Kajian ini secara khususnya akan mengkaji keupayaan pelajar Melayu dalam pembelajaran bahasa Mandarin, khasnya dari segi keupayaan mentranskripsikan dan membezakan sebutan fonetik bahasa Mandarin dalam aspek kemahiran mendengar. Penyelidikan ini bermatlamatkan kepada beberapa objektif: 5

6 i. Menganalisis keupayaan pelajar mentranskripsikan dan membezakan komponen fonetik bahasa Mandarin, ii. Mengkaji kesilapan yang dilakukan oleh pelajar dalam mentranskripsikan suku kata awal, suku kata akhir dan nada bahasa Mandarin, iii. Mengenalpasti punca-punca kesilapan yang berlaku dalam proses mentranskripsikan sebutan bahasa Mandarin, 1.4 Kepentingan Kajian Kajian ini memperlihatkan beberapa kepentingan seperti berikut: Sumbangan Dari Segi Teori Di China, banyak kajian berkenaan pembelajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa kedua (PBBM2) telah dijalankan oleh pakar-pakar bahasa, namun ianya masih kurang dan terhad memandangkan mempelajari bahasa Mandarin menjadi satu perkembangan yang begitu pesat di seluruh dunia. Di Malaysia, walaupun beberapa penyelidikan telah dilakukan oleh ahli akademik tempatan, namun hasil penyelidikan yang sedia ada masih tidak mencukupi untuk memaparkan keadaan yang menyeluruh dalam bidang PBBM2. Hasil kajian diharap akan dapat membantu akademik tempatan membuat penyelidikan selanjutnya dalam bidang ini memandangkan penyelidikan ini memaparkan keadaan pelajar Melayu mempelajari HP yang merupakan ilmu asas bahasa Mandarin. 6

7 Selain itu, pengkaji juga berharap dapatan penyelidikan ini dapat membantu pengajar atau mereka yang berminat menceburi bidang pengajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa kedua (PGBM2) melalui penyediaan rekabentuk rancangan pengajaran dan bahan pengajaran yang lebih sesuai Sumbangan Dari Segi Praktis Penyelidikan ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang kekeliruan yang dihadapi oleh pelajar Melayu dalam proses pembelajaran bahasa Mandarin, khasnya dari segi kemahiran mendengar dalam aspek mentranskripsikan dan membezakan sebutan dalam HP. Ini akan banyak membantu pelajar untuk memahami masalah dan mencari cara penyelesaian untuk mengatasinya; Dapatan kajian ini juga diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas kepada pelajar untuk menambahbaikkan kaedah pembelajaran yang sedia ada, menggunakan strategi yang lebih kreatif dan menjadikan proses pembelajaran bahasa sebagai satu aktiviti yang menarik. 1.5 Limitasi Penyelidikan Dari Segi Bilangan Subjek Tumpuan kajian ini terhad kepada 40 subjek daripada 48 orang pelajar yang mengikuti Kursus Bahasa Mandarin Komunikasi I (BCA1012) di UPSI. Pelajar yang dipilih sebagai sasaran penyelidikan adalah sama peringkat iaitu kesemuanya dari peringkat I dalam kursus BCA

8 1.5.2 Dari Segi Kaedah Penyelidikan Penyelidikan ini menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif. Instrumen kajian terhad kepada ujian mendengar dan soal selidik yang diberi kepada pelajar. Ujian mendengar dan soal selidik merupakan instrumen kajian utama dalam penyelidikan ini supaya dapat memperolehi data yang dapat menggambarkan keupayaan kemahiran mendengar pelajar dalam pembelajaran Mandarin, khasnya dalam aspek sebutan HP Dari Segi Hasil Penyelidikan Hasil kajian ini tidak semestinya sama dengan pelajar Melayu yang mempelajari bahasa Mandarin di institusi/universiti lain. Ini kerana setiap institusi atau universiti yang menawarkan kursus sebegini masing-masing menggunakan kaedah pengajaran dan modul yang berlainan. Di samping itu, masa pembelajaran kursus bahasa Mandarin di setiap institusi/universiti juga berbeza. 1.5 Kesimpulan Hanyu telah menjadi bahasa yang penting dalam abad yang baru ini. Perkembangan bahasa ini menggalakkan ramai orang belajar bahasa Mandarin dan seterusnya membawa kepada perkembangan penyelidikan dalam bidang ini. Maka secara kesimpulannya, penerokaan penyelidikan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa Mandarin sebagai B2 (PPBM2) adalah perlu dijalankan supaya memenuhi kehendak zaman dan juga tidak ketinggalan zaman. 8

Penghargaan

Penghargaan BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 PENGENALAN Bab 5 akan memaparkan kesimpulan berdasarkan analisis kesilapan yang dijalankan dalam Bab 4. Selain daripada itu, bab ini akan disusuli dengan implikasi kajian,

More information

Penghargaan

Penghargaan BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 PENGENALAN Kajian ini dijalankan untuk meneliti keupayaan mahasiswa/i etnik Melayu mentranskripsikan dan membezakan komponen utama fonetik bahasa Mandarin dari aspek mendengar dalam

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii DRAF KURIKULUM STANDARD DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SAINS TAHUN LIMA BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA i KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD

More information

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGENAL PASTI KOMPONEN-KOMPONEN DALAM AYAT TUNGGAL PENGAJIAN CINA

MENINGKATKAN  KEMAHIRAN MENGENAL  PASTI  KOMPONEN-KOMPONEN  DALAM  AYAT  TUNGGAL  PENGAJIAN  CINA Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Komponen-Komponen dalam Ayat Tunggal Pengajian Cina oleh Chiang Lee Kwun Maktab Perguruan Perlis ABSTRAK Kajian ini dilaksanakan untuk membantu guru pelatih meningkatkan

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018/2019年一年级新生报读程序 今年开始 教育部要求全部家长通过上网方式申请一年级所要就读的学校 请 家长参考以下步骤 并点击链接(https://public.moe.gov.my)填写表格 家长可 以在三月一日开始至四月三十日 2个月 期间作出申请 打印后连同所需文 件带来学校 特此声明 并非先到先得,教育局会进行筛选 因此敬请家长不必 争先恐后 PENDAFTARAN TAHUN SATU

More information

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN BAB 1 : PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Terdapat pelbagai pandangan mengenai genre cerpen dalam dunia kesusasteraan bahasa Cina. Ramai pengkaji menjalankan kajian terhadap asalusul cerpen. Antaranya, terdapat

More information

perkataan cina tertentu. Murid dapat mengingati sesuatu perkataan cina yang baru dipelajari, tetapi mudah lupa selepas satu jangka masa. Berdasarkan p

perkataan cina tertentu. Murid dapat mengingati sesuatu perkataan cina yang baru dipelajari, tetapi mudah lupa selepas satu jangka masa. Berdasarkan p 1. TAJUK INOVASI Ng Sing Yee yee.mika@yahoo.com GAMBAR & KARAKTER CINA (Bahasa Cina (SK)) (Tempat Pertama Kategori Pelajar Guru) 2. OBJEKTIF 1. Menggabungkan teknik melukis dalam kaedah Tafsiran Gambar

More information

CLS Newsletter No.15 慈 大 華 語 通 訊 第 十 五 月 慈 濟 大 學 語 言 教 學 中 心 活 動 預 告 活 重 要 記 事 重 特 約 專 文 進 泰 國 印 尼 慈 濟 學 校 華 語 教 師 培 訓 慈 濟 人 文 活 動 分 享 動 要 預 記 華 語 教 入 師 華 培 語 訓 語 工 音 作 的 分 世 享 界 嚴 趙 玉 彥 真 老 高 季 節 泰 班

More information

Microsoft Word - ULBS BC SPM doc

Microsoft Word - ULBS BC SPM doc LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MANUAL PENGENDALIAN UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (ULBS) BAHASA CINA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

More information

各位记者先生,小姐

各位记者先生,小姐 恢复小学母语教授数理运动 研讨会暨 还我母语教育 明信片推介礼 董总主席叶新田讲词 日期 :2007 年 7 月 8 日地点 : 董教总教育中心 402 礼堂 今天, 董教总联合马来西亚华校校友联总 隆雪中华大会堂 马来西亚南洋大学校友会 马来西亚留台联总 马来西亚留华同学会 也联合马来族群团体大马学术团体 人民宗教学校理事会以及马来西亚淡米尔教育研究与发展基金会 公民关怀组织等在此举办 恢复小学母语教授数理运动

More information

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi UJIAN DIAGNOSTIK Sk Seksyen 20,2016 MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS 2 1 Jam [60 Nama:.. Kelas:. Jawab semua soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. 736 981 Rajah 1 Nyatakan digit yang mewakili nilai

More information

KOHESI NAHUAN DALAM KARANGAN KEPERIHALAN BAHASA CINA PELAJAR TINGKATAN EMPAT YAU CHENG YAN DISERTASI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH S

KOHESI NAHUAN DALAM KARANGAN KEPERIHALAN BAHASA CINA PELAJAR TINGKATAN EMPAT YAU CHENG YAN DISERTASI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH S KOHESI NAHUAN DALAM KARANGAN KEPERIHALAN BAHASA CINA PELAJAR TINGKATAN EMPAT YAU CHENG YAN FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2015 KOHESI NAHUAN DALAM KARANGAN KEPERIHALAN BAHASA

More information

Kertas 1

Kertas 1 SULIT 32/1 32/1 Bahasa Cina Kertas 1 Ogos 2008 1 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 KEDAH DARUL AMAN 2008 年 初 中 评 审 预 试 BAHASA CINA 华 文 Kertas 1 试 卷 一 Masa : Satu jam 时 间 :1 小 时 JANGAN

More information

Asia Foundation and Merdeka Center release 2008 National Youth Survey

Asia Foundation and Merdeka Center release 2008 National Youth Survey NEWS RELEASE NEWS RELEASE 30 th June 2009 Merdeka Center poll: Youth well informed but politically disconnected KUALA LUMPUR - Malaysian youth in general seem to be well informed on current issues but

More information

1.1.1 Bahasa dan Budaya Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, mengajar, berbincang, menyampaikan idea dan pemikiran (

1.1.1 Bahasa dan Budaya Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, mengajar, berbincang, menyampaikan idea dan pemikiran ( BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif dan soalan kajian serta kepentingan kajian. Pengkaji juga akan menyatakan batasan kajian

More information

Microsoft Word - 15 TanChingChing

Microsoft Word - 15 TanChingChing PENGGUNAAN KAEDAH ANSUR MAJU UNTUK MEMPERBAIKI KEKEMASAN TULISAN AKSARA BAHASA CINA MURID TAHUN TIGA 运 用 循 序 渐 进 原 则 指 导 写 字 能 够 改 善 小 学 三 年 级 学 生 书 写 硬 笔 字 的 美 观 Tan Ching Ching 陈 菁 菁 PISMP Bahasa Cina

More information

Book Reviews 姓 姓书评姓 Penulis juga turut memperincikan kajian sastera dan penulisan Bahasa Cina di Malaysia lebih memberi penekanan ke atas kriteria sep

Book Reviews 姓 姓书评姓 Penulis juga turut memperincikan kajian sastera dan penulisan Bahasa Cina di Malaysia lebih memberi penekanan ke atas kriteria sep Southern University College Academic Journal, Volume 3, August 2015 鞙南方大学学 鞚第 3 卷 姓 2015 8 姓 Yow Cheun Hoe, Antara China dengan Tanah Tempatan: Satu Kajian Pemikiran Dwipusat di Kalangan Penulis Cina di

More information

Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around

Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around the World...p11 Kandungan Mengenai Kumon...p13 Lembaran

More information

研 究 背 景 我 来 自 巴 都 林 当 师 范 学 院 在 此 之 前, 已 拥 有 两 次 的 实 习 经 验, 分 别 为 期 四 周 与 八 周 如 今, 在 古 晋 市 区 的 甲 校, 进 行 为 期 12 周, 即 第 三 次 的 实 习 生 涯 这 次, 我 被 分 配 教 导 三

研 究 背 景 我 来 自 巴 都 林 当 师 范 学 院 在 此 之 前, 已 拥 有 两 次 的 实 习 经 验, 分 别 为 期 四 周 与 八 周 如 今, 在 古 晋 市 区 的 甲 校, 进 行 为 期 12 周, 即 第 三 次 的 实 习 生 涯 这 次, 我 被 分 配 教 导 三 KESAN PENGGUNAAN MENGARANG BERPANDUKAN GAMBAR DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN 看 图 作 文 对 提 升 学 生 写 作 的 功 效 Oleh Lee Ngiik Ting 李 玉 珍 geen_89@yahoo.com.tw ABSTRAK Penyelidikan Tindakan ini

More information

四年级第二 次月考范围

四年级第二 次月考范围 二 零 一 六 年 度 培 华 小 学 一 年 级 评 鉴 三 考 试 Skop Penilaian 3 Tahun 1(Tahun 2016) Malaysia Inggeris Buku Teks : unit 11-17 ( m/s48-77 ) Buku Aktiviti Jilid 1 : unit 11-15 ( m/s53-76 ) Sistem : Topik 6-8 ( m/s17-26

More information

Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran Semakan 2017 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia APRIL 2016 Terbitan 2016 Kementerian Pendidikan Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak

More information

JAWATANKUASA PENERBITAN KOLEKSI ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP AMB. JANUARI 2008 (BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH) SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN IP

JAWATANKUASA PENERBITAN KOLEKSI ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP AMB. JANUARI 2008 (BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH) SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN IP Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP amb. Januari 2008 (Bahasa Cina Pendidikan Rendah) Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2011 Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Jalan College,

More information

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire E-Warranty Guidelines 在线注册使用指南 Garis Panduan E-Waranti ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire Attention / 留意 / Perhatian 1 Every unit of ColumbusAire is entitled for

More information

<4D F736F F D BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8C2EDC0B4CEC4B0E6B1BEA3A92E646F63>

<4D F736F F D BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8C2EDC0B4CEC4B0E6B1BEA3A92E646F63> 华小董事会章程样本 ( 马来文版本 ) 这份华小董事会章程样本只供参考 各校董事会应根据各自的具体情况, 拟定本身的董事会章程 注意事项 : 在这份华小董事会章程样本里, 有关加黑的条文或段落是必须具有的 (2008 年 1 月修订 ) SURATCARA PENGELOLAAN LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) ABCD,

More information

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun Program Akumulasi Perak TM (SAP) Program Akumulasi Perak TM (Silver Accumulation Program TM ) bertujuan memudahkan orang ramai untuk membuat simpanan perak dengan modal serendah RM100 sahaja. Program ini

More information

Peragaan Runcit 杂货经营 Prinsip 3: Mengamalkan strategi penentuan harga yang berkesan 原则 3: 采取有效的价格政策 Jadikan harga jual yang disyorkan oleh pembekal seb

Peragaan Runcit 杂货经营 Prinsip 3: Mengamalkan strategi penentuan harga yang berkesan 原则 3: 采取有效的价格政策 Jadikan harga jual yang disyorkan oleh pembekal seb Peragaan Runcit 杂货经营 5 Prinsip Pengurusan Barang Dagangan(Merchandising) 个推销规划的原则 Dalam keluaran yang lepas, kami telah berkongsi bersama anda beberapa tip untuk menghasilkan peragaan yang baik untuk kedai

More information

1936- Golongan tentera mengambil alih pentadbiran Jepun. 军 方 接 管 了 日 本 的 行 政 管 理 Jepun menakluki Manchuria. 日 本 入 侵 满 洲 Jepun menguasai Ko

1936- Golongan tentera mengambil alih pentadbiran Jepun. 军 方 接 管 了 日 本 的 行 政 管 理 Jepun menakluki Manchuria. 日 本 入 侵 满 洲 Jepun menguasai Ko Tingkatan 3- Bab 1: Pendudukan Jepun di Negara Kita ( 日 本 侵 占 我 国 ) Pengenalan 介 绍 1. Pendudukan Jepun di negara kita telah berlangsung selama tiga tahun setengah iaitu dari 15 Februari 1942 hingga 12

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130342D31AE61AAF8B74EA8A3A65EC2D05FADD7A5BFAAA95F2DB1D0B0C8B342A65EC2D0205F315F>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130342D31AE61AAF8B74EA8A3A65EC2D05FADD7A5BFAAA95F2DB1D0B0C8B342A65EC2D0205F315F> 雅 加 達 臺 灣 學 校 104-1 班 親 會 各 班 家 長 建 議 事 項 各 處 室 回 覆 處 理 情 形 表 * 班 親 會 時 間 :2015/10/3 小 學 部 下 午 13:00 中 學 部 下 午 14:00 Tanggapan Sekolah Jakarta Taipei School terhadap Feedback Orang Tua Murid Tahun Ajaran

More information

KSSR BAHASA CINA TAHUN 1

KSSR BAHASA CINA TAHUN 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH 中 学 标 准 课 程 BAHASA CINA 华 文 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN 课 程 与 评 价 标 准 TINGKATAN 1 中 一 Terbitan Terhad Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan

More information

Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around

Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around the World...p11 Kandungan Mengenai Kumon...p13 Lembaran

More information

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s Product Testimony Form/ 产品见证表格 / Borang Testimoni Produk Personal Details / 个人资料 /Keterangan Diri Name/ 姓名 / Nama IC No/ 身份证号码 / No Kad Pengenalan Age/ 年龄 / Umur Gender/ 性别 / Jantina : Male/ 男 / Lelaki

More information

Microsoft Word - Avail News _Ogos 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _Ogos 2017_.doc BERITA AVAIL 1) PROMOSI PANGKAT TERBARU (TERKIN)!! Syabas & Tahniah kepada pemimpin pemimpin yang terhebat dan digelar pangkat GM pada Bulan Bonus Ogos 2017!! Kejayaan cemerlang khas kepada GM terbaru,

More information

Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance policies act solely as a protection plan, Allianz provides you

Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance policies act solely as a protection plan, Allianz provides you PowerLink Income Provider Realising the future you seek 實現你未來的夢想 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance

More information

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN BAB 2: TINJAUAN KAJIAN BERKAITAN 2.1 PENGENALAN Dalam bab ini, penyelidik akan membincangkan teori metafora yang popular dalam bidang bahasa figuratif. Teori metafora terbahagi kepada 4 kategori iaitu

More information

Minit Mesyuarat

Minit Mesyuarat PERSEKUTUAN PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA (Registration No : 0799-08-WKL) 1 Secretariat Office : 19, Lebuh Batu Maung 12/1, 11960 Pulau Pinang. Tel : 017-4614178 Fax : 04-6264361 Email : pppsbm@gmail.com

More information

Microsoft Word - Avail News _April 2015_.doc

Microsoft Word - Avail News _April 2015_.doc AVAIL BEAUTY SDN BHD (599827-W) (AJL 931505) WISMA AVAIL N0. 23, Jalan Kenari 17E, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 603-8070 1822 Fax: 603-8070 2622 Website: www.availbeauty.com

More information

四年级第二 次月考范围

四年级第二 次月考范围 二 零 一 五 年 度 培 华 小 学 一 年 级 评 鉴 四 考 试 Skop Penilaian 4 Tahun 1(Tahun 2015) Malaysia Cina Inggeris 道 德 Moral Seni Buku Teks : Unit 19 Unit 25 (m/s 84-m/s 115) Lembaran Kerja Pentaksiran Berasakan Sekolah

More information

出生于柔佛州的麻坡的 Bukit Gambir,Dato Onn 是 Dato' Ja'afar bin Haji Muhammad 的儿子 柔佛州第一任 首席部长 他是柔佛王室并从小受到 Ibrahim 苏丹 (Abu Bakar 苏丹的儿子 ) 的照顾, 并在他去英国深造之前 接受被马来教育 在

出生于柔佛州的麻坡的 Bukit Gambir,Dato Onn 是 Dato' Ja'afar bin Haji Muhammad 的儿子 柔佛州第一任 首席部长 他是柔佛王室并从小受到 Ibrahim 苏丹 (Abu Bakar 苏丹的儿子 ) 的照顾, 并在他去英国深造之前 接受被马来教育 在 Tingkatan 3: Bab 4 Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan 种族间的合作以迈向独立 Pengenalan 识别 1. Membina sebuah negara yang merdeka dan berdaulat seperti yang kita nikmati pada hari ini bukanlah mudah. 要建立一个我们今天享受的独立主权的国家,

More information

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W New Subsidiary Standard Chartered Securities (B) Sdn Bhd (SCSB) FAQ Q: What is this? A: In line with regulatory obligations, Standard Chartered Bank has set up a locally incorporated subsidiary, Standard

More information

I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model I am my business s guardian I am my staff s employer Many people depend on

I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model I am my business s guardian I am my staff s employer Many people depend on Build a legacy for your family Bina satu legasi untuk keluarga anda 为您的家人建立一份遗产 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model

More information

Peribahasa sesuatu bahasa merupakan khazanah dan aspek yang paling indah dan bernilai dalam bahasa itu. Penciptaan peribahasa itu ialah hasil kebijaks

Peribahasa sesuatu bahasa merupakan khazanah dan aspek yang paling indah dan bernilai dalam bahasa itu. Penciptaan peribahasa itu ialah hasil kebijaks BAB 1 PENGENALAN 1.0 Latar Belakang Kajian Bahasa merupakan suatu sistem simbol yang digunakan oleh anggota masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesama mereka berlandaskan budaya yang

More information

BAB SATU

BAB  SATU BAB 2 SOROTAN KAJIAN-KAJIAN LEPAS 2.1 Pengenalan Pengkaji telah merujuk kepada kajian-kajian lepas tentang fenomena percampuran kod yang pernah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji di luar negara mahupun

More information

Microsoft Word - PDPA2010.doc

Microsoft Word - PDPA2010.doc PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE The Personal Data Protection Act 2010 ( Act ) regulates the processing of personal data in commercial transactions. Due to its nature of activities, REVITA LIFESTYLE SDN

More information

Dasar Menuju ke Selatan

Dasar Menuju ke Selatan 前言 (Page5) Dasar Baharu Menuju Ke Selatan PENDAHULUAN Pada masa kini didapati negara-negara Korea, Jepun, China, Europa dan Amerika Syarikat masing-masing telah memasuki pasaran Asia Tenggara. Ini adalah

More information

P R E S I D E N T S N O T E We ceaselessly strive to disseminate information and spread awareness on arthritis and to this end, the latest edition of

P R E S I D E N T S N O T E We ceaselessly strive to disseminate information and spread awareness on arthritis and to this end, the latest edition of F R O M T H E E D I T O R S D E S K PP16636/11/2012 (031169) AUGUST 2014 THE OFFICIAL NEWSLETTER OF ARTHRITIS FOUNDATION MALAYSIA I www. afm. org. my Welcome to the August edition of our newsletter, Joint

More information

Su Yingying 86 The Sprout and Development of Chinese Classical Culture in Malaya during the 20 th Century: Fields and Influences SU Yingying School of

Su Yingying 86 The Sprout and Development of Chinese Classical Culture in Malaya during the 20 th Century: Fields and Influences SU Yingying School of 85 Sepanjang Abad ke-20: Kajian tentang Bidang serta Kesannya 1 SU Yingying Institut Bahasa-bahasa Asia dan Afrika Universiti Pengajian Bahasa-Bahasa Asing Beijing. Abstrak Abad ke-20 merupakan tempoh

More information

28 EN-PRUlink golden managed 01

28 EN-PRUlink golden managed 01 All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated Features of Fund Eastspring Investments Berhad (531241-U) All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated How the Fund has performed

More information

1

1 OCBC Express Deal Promotion ( Promotion ) Terms and Conditions OCBCExpressDeal/T&C/1October2014/Eng/v1 1. The Promotion 1.1. OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC ) present the OCBC Express Deal Promotion

More information

To:

To: Credit Card PIN & PAY Frequently Asked Questions (FAQ) 1. What is a PIN & PAY card? PIN & PAY card is a PIN - enabled card that allows you to make purchase by keying in a 6-digit PIN, with no signature

More information

三年级音乐世界全年计划

三年级音乐世界全年计划 Pesanan kepada pengguna RPT DSM bagi versi BC: TEGAS DIMAKLUMKAN BAHAWA Dokumen ini adalah diterjemahkan oleh ANNABELLE LAW dengan merujuk kepada DSK versi BM 2012 dan DSP MEI 2012 kerana setakat ini diketahui

More information

5. How is CELLFOOD different from other so-called oxygen products? Many other so-called oxygen products tend to flood the body with oxygen, often crea

5. How is CELLFOOD different from other so-called oxygen products? Many other so-called oxygen products tend to flood the body with oxygen, often crea CELLFOOD 1. What is CELLFOOD? CELLFOOD is a highly-concentrated super-energized proprietary formulation containing 78 ionic/colloidal minerals and trace elements (44 types from the clean southern sea surrounding

More information

Wawasan Penabur

Wawasan Penabur BORANG PESANAN BUKU TERBITAN WAWASAN PENABUR 2017 Nama Pemesan: Nama Gereja/Organisasi: Alamat Penghantaran/Pengiriman: Tel (Pejabat): Fax: H/P: Email: Pembayaran cek dibuat atas nama: Wawasan Penabur

More information

www.afm.org.my The official newsletter of Arthritis Foundation Malaysia PP 16636/11/2010(025874) December, 2009 Editorial The end of the year is right around the corner and all too soon we ve come to the

More information

Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit t

Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit t Effective 1 st June 2016 / Revised January 2017 Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit the

More information

A LEGACY OF WELLNESS MESSAGE FROM THE CEO THE LITTLE GUYS... OUR CHAMPIONS! Frank VanderSloot, CEO 2013 was another record year at Melaleuca! In fact,

A LEGACY OF WELLNESS MESSAGE FROM THE CEO THE LITTLE GUYS... OUR CHAMPIONS! Frank VanderSloot, CEO 2013 was another record year at Melaleuca! In fact, THREE INGREDIENTS FOR CUSTOMER LOYALTY. PAGE 10 M E L A L E U C A LEADERSHIP IN ACTION BUILDING YOUR BUSINESS APRIL 2014 Alwin Thong Executive Director ENHANCING THE LIVES OF THOSE WE TOUCH SM Issue 48,

More information

CPB89 A5 Booklet Employer ALL

CPB89 A5 Booklet Employer ALL GUIDE ON EMPLOYMENT LAWS FOR EMPLOYERS 雇主的雇佣资讯 PANDUAN MENGENAI UNDANG-UNDANG PEKERJAAN UNTUK PARA MAJIKAN If you are hiring employees in Singapore, do you know that you have certain obligations under

More information

BAB I PENGENALAN 1.1 DEFINISI NILAI Nilai adalah suatu bobot atau kualitas perbuatan kebaikan yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai s

BAB I PENGENALAN 1.1 DEFINISI NILAI Nilai adalah suatu bobot atau kualitas perbuatan kebaikan yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai s HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME SET 5 SEMESTER 1 2014/ 2015 TAJUK: LAPORAN AKHIR KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME DISEDIAKAN OLEH: TAN XIU LING A143401 PENSYARAH:

More information

Anne has just entered her first job after university and she intends to start setting aside some money for the purpose of real-savings. See how can he

Anne has just entered her first job after university and she intends to start setting aside some money for the purpose of real-savings. See how can he Achieving your savings goal Mencapai matlamat simpanan anda 实现您的储蓄目标 Allianz Allianz Life Life Insurance Insurance Malaysia Malaysia Berhad Berhad (104248-X) (104248-X) (Licensed under the Financial Services

More information

Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just one insuranc

Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just one insuranc PowerLink One plan that links all Your protection needs Satu pelan yang menggabungkan semua keperluan perlindungan Anda 一項聯結您全部保障需求的保單 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under

More information

icctv user guide manual.indd

icctv user guide manual.indd 1 Index Performing icctv Installation Pemasangan icctv icctv 安装演示 3 10 17 2 Performing icctv Installation To install icctv, download the software from the software vendor s web site or insert the CD- ROM

More information

Increase Your income and protection with 1 plan We at Allianz believe that an insurance plan should be more than just protection. offers You the oppor

Increase Your income and protection with 1 plan We at Allianz believe that an insurance plan should be more than just protection. offers You the oppor Increase Your income and protection with 1 plan Tingkatkan pendapatan dan perlindungan Anda dengan 1 pelan 一份保單即能提高您的收入和保障 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under the Financial

More information

shixun

shixun 1 教 育 部 师 范 课 程 目 录 前 言 2 大 马 教 育 文 凭 毕 业 生 师 范 课 程 3 大 学 毕 业 生 师 范 课 程 12 如 何 申 请 13 笔 试 / 面 试 14 上 诉 15 苏 丹 依 德 理 斯 师 范 大 学 中 文 组 课 程 简 介 16 询 问 单 位 19 附 录 (1) 各 师 范 大 专 通 讯 录 20 附 录 (2) 教 育 部 高 教 部

More information

PowerLink Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just on

PowerLink Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just on One plan that links all Your protection needs Satu pelan yang menggabungkan semua keperluan perlindungan Anda 一項聯結您全部保障需求的保單 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under the Financial

More information

25 eng-PRUlink edu equity 03 copy

25 eng-PRUlink edu equity 03 copy All data is as of 31 December 2014 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To maximize returns over medium to long term, taking into account

More information

Southern University College Academic Journal, Volume 2, August 2014 南方大学学报 第 2 卷, 2014 年 8 月 prosa dan puisi. Sastera Melayu lama terdiri daripada cer

Southern University College Academic Journal, Volume 2, August 2014 南方大学学报 第 2 卷, 2014 年 8 月 prosa dan puisi. Sastera Melayu lama terdiri daripada cer Book Reviews 书评 Book Reviews 书评 Liaw Yock Fang, A History of Classical Malay Literature. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), 2013. 485 pp. Liaw Yock Fang antara nama yang begitu besar

More information

17.EN-PRUlink education income fund 01

17.EN-PRUlink education income fund 01 All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To provide medium to long term accumulation of capital, taking

More information

A-EnrichGold REALISE YOUR SAVINGS GOALS You work hard to achieve your aspirations a new car, a new house, putting your kids through school, preparing

A-EnrichGold REALISE YOUR SAVINGS GOALS You work hard to achieve your aspirations a new car, a new house, putting your kids through school, preparing SAVINGS A-EnrichGold Realise Your Savings Goals Guaranteed Cash Payments & Insurance Protection Needs PT0810310/0316 aia.com.my A-EnrichGold REALISE YOUR SAVINGS GOALS You work hard to achieve your aspirations

More information

CHARTING THE FUTURE THROUGH CONTINUOUS GROWTH AND EXPANSION It is a universal principle that the future we hope to see depends on the building blocks

CHARTING THE FUTURE THROUGH CONTINUOUS GROWTH AND EXPANSION It is a universal principle that the future we hope to see depends on the building blocks ANNUAL REPORT 2015 SCIENTEX BERHAD (7867-P) CHARTING THE FUTURE THROUGH CONTINUOUS GROWTH AND EXPANSION It is a universal principle that the future we hope to see depends on the building blocks we have

More information

4. Beside these, what makes it stand out from other collagen products in the market? Besides having 7 active ingredients, WOW! Collagen Jelly employs

4. Beside these, what makes it stand out from other collagen products in the market? Besides having 7 active ingredients, WOW! Collagen Jelly employs WOW! Collagen Jelly 1. What is WOW! Collagen Jelly? WOW! Collagen Jelly is a beauty product that stands out from others as it has undergone strict quality control right from formulation to the selection

More information

The solution to your financial and protection needs Makes your money work harder and smarter for you If you want to get your life feeling right, you h

The solution to your financial and protection needs Makes your money work harder and smarter for you If you want to get your life feeling right, you h PowerLink Taipan The solution to your financial and protection needs Penyelesaian kepada keperluan kewangan dan perlindungan anda 您的投資與保障解決方案 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (04248-X) The solution

More information

各 部 门 工 作 总 结 报 告 19

各 部 门 工 作 总 结 报 告 19 各 部 门 工 作 总 结 报 告 19 20 2015 年 工 作 报 告 书 各 部 门 工 作 总 结 报 告 各 部 门 工 作 总 结 报 告 21 2015 年 整 体 工 作 总 结 报 告 秘 书 长 傅 振 荃 2015 年 对 于 董 总 来 说, 除 了 面 对 种 种 不 利 于 母 语 教 育 政 策 的 实 施, 董 总 也 面 对 严 峻 的 内 部 领 导 危 机 的

More information

February LIA

February LIA MCKAY S MESSAGE: I WILL DO IT! PAGE 13 M E L A L E U C A LEADERSHIP IN ACTION BUILDING YOUR BUSINESS FEBRUARY 2013 Shirley Ding Chin Lee Executive Director II ENHANCING THE LIVES OF THOSE WE TOUCH SM Issue

More information

独立小组到伦敦的使命是跟英国政府谈判关于马来亚的独立 2. Tunku Abdul Rahman telah mengetuai Rombongan Merdeka. Beribu-ribu rakyat berkumpul memberi sokongan padu kepada anggota

独立小组到伦敦的使命是跟英国政府谈判关于马来亚的独立 2. Tunku Abdul Rahman telah mengetuai Rombongan Merdeka. Beribu-ribu rakyat berkumpul memberi sokongan padu kepada anggota Tingkatan 3: Bab 5 Kemerdekaan 31 Ogos 1957 独立 1957 年 8 月 31 日 Pengenalan 介绍 1. Keputusan Pilihan Raya 1955 telah menyebabkan British terpaksa menerima hakikat bahawa Parti Perikatan telah mendapat sokongan

More information

3.EN-PRUlink equity fund 01

3.EN-PRUlink equity fund 01 All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To maximise returns over medium to long term by investing in high

More information

WARNING To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose t

WARNING To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose t Home Audio System Operating Instructions GB Arahan Pengendalian MY 使用說明書 CT 2016 Sony Corporation Printed in China 4-597-264-71(1) GTK-XB5 WARNING To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation

More information

OACM FAQ (Agents)_FA

OACM FAQ (Agents)_FA Growing stronger to protect you better Lebih kukuh untuk perlindungan yang terjamin 我们茁壮成长以给您更好的保障 Building Confidence and Trust Membina Keyakinan dan Kepercayaan 建立信心与信赖 Overseas Assurance Corporation

More information

LEGACY OF WELLNESS MESSAGE FROM THE CEO Turning Dreams into Reality with Character A MESSAGE FROM CEO FRANK VANDERSLOOT When we were young, we used to

LEGACY OF WELLNESS MESSAGE FROM THE CEO Turning Dreams into Reality with Character A MESSAGE FROM CEO FRANK VANDERSLOOT When we were young, we used to LEADERSHIP IN ACTION BUILDING YOUR BUSINESS MOMS: Achieving Their Dreams with Melaleuca! 妈妈们 : 与美乐家实现梦想! IBU: Mencapai Impian Mereka dengan Melaleuca! ENHANCING THE LIVES OF THOSE WE TOUCH Issue 52, RM10.00

More information

5. What are the uniquenesses of CryoBac 193? Most probiotics available in the market cannot survive through the digestive tract. With patented Cryo-Ba

5. What are the uniquenesses of CryoBac 193? Most probiotics available in the market cannot survive through the digestive tract. With patented Cryo-Ba CryoBac 193 1. What is CryoBac 193? CryoBac 193 is an enhanced colon-care formulation with a proprietary blend of probiotics and prebiotics working synergistically to Rejuvenate-Restore-Nourish the digestive

More information

LEGACY OF WELLNESS MESSAGE FROM THE CEO If you consistently enroll new customers each week, you will get there. It will not happen any other way, but

LEGACY OF WELLNESS MESSAGE FROM THE CEO If you consistently enroll new customers each week, you will get there. It will not happen any other way, but IT S ABOUT MORE THAN (JUST) YOU. PAGE 10 M E L A L E U C A LEADERSHIP IN ACTION BUILDING YOUR BUSINESS AUGUST 2014 Norashikin Bt. Mahmood & Abdul Wahid Awang Executive Directors ENHANCING THE LIVES OF

More information

LEGACY OF WELLNESS MESSAGE FROM THE CEO A MESSAGE FROM CEO FRANK VANDERSLOOT A person working by himself or herself is not all that powerful, just lik

LEGACY OF WELLNESS MESSAGE FROM THE CEO A MESSAGE FROM CEO FRANK VANDERSLOOT A person working by himself or herself is not all that powerful, just lik LEADERSHIP IN ACTION BUILDING YOUR BUSINESS FEBRUARY 2015 New Executive Directors: AW LIAN HUA & KHAU YOKE KING ENHANCING THE LIVES OF THOSE WE TOUCH Issue 53, RM10.00 S$4.90 MICA (P) 128/05/2010 PP17072/11/2012

More information

Microsoft Word - MY_Stern Warning on Product Selling on Internet Classified Ad Sites_1 Feb 2017.docx

Microsoft Word - MY_Stern Warning on Product Selling on Internet Classified Ad Sites_1 Feb 2017.docx 1 February 2017 STERN WARNING ON PRODUCT SELLING ON INTERNET CLASSIFIED AD SITES Dear Young Living Members and Leaders: Our ongoing mission at Young Living is to provide our members with exceptional products

More information

Vis2-A-Plus waiver-payor-payorCI fact sheet

Vis2-A-Plus waiver-payor-payorCI fact sheet CI PROTECTION CONTINUOUS COVER WITHOUT INTERRUPTION Stay Protected During Unfortunate Events PT0810292/0613 aia.com.my 1 CI CI 2, ensures your cover continues without interruption when an unfortunate event

More information

15 eng-PRUlink golden equity 03 copy

15 eng-PRUlink golden equity 03 copy All data is as of 31 December 2014 unless otherwise stated Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To maximise returns over medium to long term, taking into account the need

More information

BETTER WORKERS, BETTER JOBS The Labour Movement continues to touch the lives of everyday workers of all collars, ages and nationalities. We do it thro

BETTER WORKERS, BETTER JOBS The Labour Movement continues to touch the lives of everyday workers of all collars, ages and nationalities. We do it thro Labour Movement Annual nual 2014 BETTER WORKERS, BETTER JOBS The Labour Movement continues to touch the lives of everyday workers of all collars, ages and nationalities. We do it through a 4Ps approach:

More information

CHANGING THE GAME MESSAGE FROM THE CEO YOUR GOALS ARE Melaleuca s mission of enhancing lives by helping people reach their goals has been the focus of

CHANGING THE GAME MESSAGE FROM THE CEO YOUR GOALS ARE Melaleuca s mission of enhancing lives by helping people reach their goals has been the focus of US CONVENTION 2013 PAGE 45 M E L A L E U C A LEADERSHIP IN ACTION BUILDING YOUR BUSINESS Jasmine Mohan Executive Director ENHANCING THE LIVES OF THOSE WE TOUCH SM Issue 44, RM10.00 PP17072/11/2012 (031185)

More information

Bahagian Keluli Operasi keluli Kumpulan terletak di Banting, Malaysia dikendalikan oleh Lion DRI Sdn Bhd ( Lion DRI ) yang terbabit dalam pembuatan di

Bahagian Keluli Operasi keluli Kumpulan terletak di Banting, Malaysia dikendalikan oleh Lion DRI Sdn Bhd ( Lion DRI ) yang terbabit dalam pembuatan di PENYATA PENGERUSI Bagi pihak Lembaga Pengarah, saya dengan ini membentangkan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Beraudit Lion Diversified Holdings Berhad ( LDHB atau Syarikat ) bagi tahun kewangan berakhir

More information

CHANGING THE GAME FROM THE CEO Since the beginning of mankind, man has sought after wealth. For centuries, different cultures have established differe

CHANGING THE GAME FROM THE CEO Since the beginning of mankind, man has sought after wealth. For centuries, different cultures have established differe EXPANDING OUR RETAIL PRESENCE IN SINGAPORE PAGE 56 M E L A L E U C A LEADERSHIP IN ACTION BUILDING YOUR BUSINESS A Total Wellness Experience POWERED BY MELALEUCA Introducing New Retail Showrooms ENHANCING

More information

Kata Ganti Nama Diri padankan jawapan yang betul. 1. Kita 我 2. Mereka 你 3. Saya 他 4. Kamu 你 / 你们 5. Kami 他们 6. Awak 大家 7. Dia 我们 Kata Tanya padankan j

Kata Ganti Nama Diri padankan jawapan yang betul. 1. Kita 我 2. Mereka 你 3. Saya 他 4. Kamu 你 / 你们 5. Kami 他们 6. Awak 大家 7. Dia 我们 Kata Tanya padankan j Kata Ganti Nama Diri padankan jawapan yang betul. 1. Awak 你 / 你们 2. Dia 你 3. Saya 他 4. Mereka 我 5. Kami 他们 6. Kita 我们 7. Kamu 大家 Kata Arah padankan jawapan yang betul. 1. Dalam 前面 2. Atas 后面 3. Luar 上面

More information

Runcit M a l a y s i a P P 1 4 1 6 7 / 6 / 2 0 0 6 Jilid 1 : Ogos/September 2005 Majalah Kemajuan Perniagaan Yang Pertama Untuk Sektor Perdagangan Runcit Tradisional Malaysia RM12.80 KELUARAN ULUNG Memahami

More information

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN Biblilografi 1. Ahmad, Mahmood. 1998. Tanya-jawab Dalam Novel Salina Karangan A. Samad Said: Satu Kajian Berdasarkan Teori Lakuan Pertuturan. Kuala Lumpur. Universiti Malaya. 2. Ang, Thiah Huat. 2006.

More information

PAGE 3 This pamphlet is to provide you with relevant information pertaining to the Par Fund performance in It also provides you with an overview

PAGE 3 This pamphlet is to provide you with relevant information pertaining to the Par Fund performance in It also provides you with an overview Participating Fund Statement for 2016 Manulife Insurance Berhad (814942-M) PAGE 3 This pamphlet is to provide you with relevant information pertaining to the Par Fund performance in 2016. It also provides

More information

Malaysia s GDP Growth by Expenditure YoY 1Q 2013 Quarterly 2Q Q 2013 Annual 4Q F Private Consumption

Malaysia s GDP Growth by Expenditure YoY 1Q 2013 Quarterly 2Q Q 2013 Annual 4Q F Private Consumption QUARTERLY FUND REVIEW - PB SERIES OF FUNDS ULASAN DANA SUKU TAHUNAN - SIRI DANA PB 季度基金概况 - PB 基金系列 QUARTER 1, 2014 SUKU 1, 2014 2014 年第一季 Quarterly Stock Market Report for 1Q 2014 FBM KLCI Eases in The

More information

NEP_Arissto_CoffeeMachine_UserManual_Booklet_ _FA

NEP_Arissto_CoffeeMachine_UserManual_Booklet_ _FA USER MANUAL PANDUAN PENGGUNA ARISSTO COFFEE MAKER Arissto, an exclusive system creating the per fect espresso, time after time and is equipped with a patented extraction system. Each parameter has been

More information

Let Allianz protect Your retirement, what s in it for me? helps You build a bigger nest egg for a more comfortable retirement. To enjoy a happy and co

Let Allianz protect Your retirement, what s in it for me? helps You build a bigger nest egg for a more comfortable retirement. To enjoy a happy and co Let Allianz protect your retirement Biar Allianz melindungi persaraan Anda 讓 Allianz 保障您的退休生活 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under the Financial Services Act 2013 and regulated

More information

Noni & Pomegranate Essence contains proxeronine which is a compound alkaloid that is quite similar to alkaloids found in coffee, tea, alcohol and toba

Noni & Pomegranate Essence contains proxeronine which is a compound alkaloid that is quite similar to alkaloids found in coffee, tea, alcohol and toba Noni & Pomegranate Essence 1. Why did Insaan change the formulation from Noni Extract to Noni & Pomegranate Essence? Insaan is always looking for better health solutions for customers. Noni & Pomegranate

More information

独立前的《蕉风》与马来亚之国族想像

独立前的《蕉风》与马来亚之国族想像 Chinese Southern Diaspora Studies, Volume 5, 2011-12 南 方 華 裔 研 究 雜 志, 第 五 卷, 2011-12 独 立 前 的 蕉 风 与 马 来 亚 之 国 族 想 像 The Pre-independence Chao Foon Fortnightly and its Envisioning of a Malayan Nation 2012

More information

Frequest Ask Questions

Frequest Ask Questions About Codi s Products 关 于 Codi 系 列 的 产 品 Tentang Produk Codi 1. What is Codi product mission statement? Codi's mission is to bring, innovate and distribute unique value proposition products for all to

More information

Runcit 杂货杂志 P P 1 4 1 6 7 / 6 / 2 0 0 6 M a l a y s i a Majalah Kemajuan Perniagaan Yang Pertama Untuk Sektor Perdagangan Runcit Tradisional Malaysia 马来西亚第一本传统零售商杂志 Jilid 8 : Mac-Mei 2007 RM1280 Perubahan

More information

eng-PRUlink bond o2 copy

eng-PRUlink bond o2 copy All data is as of 31 December 2013 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To provide medium to long term accumulation of capital by investing

More information