Microsoft Word - Soo Yew Phong_laporan penyelidikan.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - Soo Yew Phong_laporan penyelidikan.doc"

Transcription

1 BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Menurut Statistik Perangkaan Banci Penduduk 2010 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dengan jumlah penduduknya sebanyak juta. Antaranya merangkumi kaum bumiputera 66.1%, kaum Cina 25.0%, kaum India 7.5% dan selebihnya 1.4% adalah kaum minoriti (merujuk kepada risalah Data Penting 2010, Mac yang dicetak oleh Jabatan Perangkaan Malaysia). Situasi kepelbagaian kaum turut menjadikan Malaysia sebuah negara yang bermultibahasa di mana setiap kaum di negara ini masih bertutur dalam bahasa ibunda masing-masing walaupun bahasa Melayu diisytihar sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris dijadikan bahasa rasmi atau bahasa kedua di Malaysia. Sebagai contoh, bahasa Cina merupakan lingua franca untuk komuniti Cina, manakala bahasa Tamil adalah bahasa utama untuk masyarakat India. Ini menunjukkan bahawa penduduk Malaysia sekurang-kurangnya merupakan penutur berdwibahasa. Tambahan pula, penduduk negara ini juga bertutur dalam pelbagai bahasa dengan merangkumi dialek-dialek dan variasi-variasi bahasa tersebut (Asmah, 1992). Kenyataan ini disokong oleh Kuang (2006:76), beliau mengatakan (i) penutur Melayu selain daripada cekap dalam bahasa Melayu, kebanyakan daripada mereka juga boleh bertutur dalam bahasa Inggeris; (ii) penutur Cina lebih kerap bertutur dalam bahasa ibunda 1

2 mereka (misalnya Hokkien, Kantonis, Hakka, Teochew, Hainanese) dan pada masa yang sama mereka juga mempelajari bahasa Cina dan bahasa Melayu di sekolah; (iii) bagi penutur India pula, mereka juga bertutur dalam bahasa ibunda mereka (contohnya Tamil, Telugu, Malayalam atau Punjabi) dan bahasa Melayu, iaitu bahasa yang perlu dipelajari di sekolah. Situasi berbilang kaum dan bahasa di Malaysia mendorong fenomena pemilihan bahasa berlaku. Demi mencapai tujuan komunikasi, penduduk-penduduk di negara ini selalu memilih dan menggunakan bahasa perantaraan yang difahami oleh semua pihak semasa berkomunikasi dalam domain yang berlainan. Pemilihan bahasa bukan sahaja berlaku dalam komunikasi inter-etnik, tetapi juga kerap berlaku dalam komunikasi intraetnik, yakni dalam masyarakat Cina. Ini disebabkan komuniti Cina di Malaysia merupakan bangsa yang bermultibahasa. Komuniti Cina di Malaysia selalu dianggap sebagai golongan yang berupaya berkomunikasi dengan pelbagai bahasa. Ini disebabkan sejak kecil lagi mereka sudah dididik untuk menguasai bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan mungkin juga dialek Cina keturunan sendiri. Antara sebab-sebab yang mendorong komuniti Cina mementingkan penguasaan pelbagai bahasa adalah kerana bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan lingua franca Malaysia; bahasa Inggeris mempunyai kedudukan yang tinggi di pentas antarabangsa, ia juga didefinisikan sebagai bahasa penyalur kemodenan dalam bidang sains dan teknologi, perkomputeran, perdagangan, pendidikan dan diplomatik; manakala bahasa Cina atau dialek Cina adalah bahasa natif mereka dan 2

3 kedua-duanya selalu dijadikan sebagai alat yang mewarisi identiti kebudayaan nenek moyang. Dengan wujudnya pelbagai pilihan bahasa bagi komuniti Cina, maka kebanyakan daripada mereka selalu menyesuaikan diri dalam komunikasi harian dengan menggunakan bahasa tertentu berdasarkan konteks atau domain komunikasi yang berlainan untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi. 1.2 Permasalahan Kajian Perkembangan teknologi perkomputeran dan internet yang pesat dalam era globalisasi ini telah mengubah secara drastik cara manusia berkomunikasi antara satu sama lain. Medium baru ini membolehkan manusia berinteraksi dalam talian tanpa batasan jarak dan masa dengan hanya menggunakan pelbagai aplikasi berasaskan internet seperti mel elektronik, blog, bilik sembang (chat room), forum dalam talian, mesej segera (instant messenger), laman jaringan sosial (social netwok sites) dan sebagainya. Statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada tahun 2008 (dalam Digital Media Across Asia, 2010) menunjukkan bahawa kadar penembusan internet di Malaysia adalah 62.8% daripada jumlah populasinya. Daripada jumlah itu, 94.4% pengguna internet mengakses internet untuk mencari maklumat diikuti dengan tujuan berkomunikasi dalam talian (84.7%). Ini sepadan dengan dapatan kajian bertajuk Identify Malaysian Online Behavior yang dijalankan oleh Omnicom Media Group dan Yahoo (dalam Asiamediajournal.com, 2008) menunjukkan masing-masing sebanyak 24.0% dan 19.0% remaja yang berusia 20-3

4 an bersifat embracers dan socials dalam dunia siber, di mana mereka gemar mencuba dan menikmati apa-apa aplikasi yang baru dalam internet dan menunjukkan penglibatan yang tinggi dalam aktiviti komunikasi dalam laman jaringan sosial, mesej segera dan blog. Secara puratanya, mereka menggunakan 4 hingga 4.5 jam sehari untuk pelbagai aktiviti komunikasi dalam talian. Statistik ini menunjukkan semakin ramai generasi muda di negara ini suka melakukan komunikasi dalam talian sehingga ia menjadi suatu amalan kemestian dalam kehidupan harian. Fenomena sebegini berlaku disebabkan medium komunikasi yang baru ini membolehkan komunikasi berkembang kepada kitaran hubungan yang lebih luas, di mana ia memudahkan penggunanya berinteraksi dan membangunkan komuniti dengan pihak yang dikenali, mahupun pihak dari serata dunia yang tidak dikenali. Maka, pemilihan bahasa oleh para pengguna internet semasa melakukan komunikasi bertulis dalam talian adalah satu persoalan yang menarik, memandangkan interaksi sosial yang bersifat global ini tentu mewujudkan kepelbagaian pola pemilihan bahasa, terutama bagi generasi muda tempatan yang berbangsa Cina kerana mereka sentiasa mempunyai banyak pilihan bahasa dalam komunikasi harian. Jika meneliti kajian-kajian lepas yang berkaitan, didapati bahawa kebanyakan penyelidikan yang dijalankan ke atas topik ini lebih memberi tumpuan kepada pemilihan bahasa dalam komunikasi tradisional, iaitu komunikasi bersemuka. Akan tetapi, pemilihan bahasa dalam komunikasi berbantukan komputer (KBK) atau komunikasi 4

5 dalam talian belum dikaji secara mendalam oleh pengkaji tempatan walaupun cara komunikasi baru ini dilihat sudah menjadi salah satu corak kehidupan sesetengah rakyat Malaysia. Dengan menyedari hakikat ini, adalah wajar jika satu penyelidikan khusus dijalankan untuk melihat pola pemilihan bahasa dalam komunikasi berbantukan komputer yang sentiasa dilakukan oleh golongan generasi muda. 1.3 Objektif Kajian Kajian ini memberi tumpuan kepada dua aspek yang tersenarai seperti berikut: 1. Mengenal pasti pola pemilihan bahasa mahasiswa Cina dalam komunikasi berbantukan komputer. 2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa mahasiswa Cina dalam komunikasi berbantukan komputer. 1.4 Persoalan Kajian Berdasarkan objektif yang ditentukan, maka persoalan kajian adalah seperti berikut: 1. Apakah bahasa yang biasa digunakan oleh mahasiswa Cina dalam laman jaringan sosial dan mesej segera berdasarkan (i) tujuan komunikasi dan (ii) interlokutor yang berlainan? 2. Adakah pola pemilihan bahasa mahasiswa Cina dalam laman jaringan sosial dan mesej segera berbeza berdasarkan (i) gender dan (ii) program pengajian? 5

6 3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemilihan bahasa mahasiswa Cina dalam laman jaringan sosial dan mesej segera? 1.5 Skop Kajian Menurut kaji selidik Accenture pada tahun 2010, sebanyak 85.0% responden di Malaysia menggunakan jaringan sosial dalam talian. Ini disokong dengan laporan comscore World Matrix (sehingga Ogos, 2009) yang menunjukkan bahawa 67.0% daripada keseluruhan pengguna internet di Malaysia merupakan pengguna jaringan sosial. Di samping itu, berdasarkan laporan bertajuk Household Use of the Internet Survey 2009 yang dilakukan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, terdapat 66.5% pengguna internet menggunakan mesej segera untuk bersembang atau berkomunikasi secara bertulis dengan ahli keluarga dan rakan. Dengan itu, didapati komunikasi berbentuk jaringan sosial dan mesej segera kini dijadikan sebagai saluran komunikasi berbantukan komputer yang paling hangat dan semakin ramai yang menggunakannya. Tambahan pula, disebabkan kadar pertukaran mesej dan giliran pertuturan antara penyampai dan penerima dalam komunikasi berbentuk jaringan sosial dan mesej segera adalah cepat dan segera, maka kecenderungan atau corak pemilihan bahasa seseorang dapat dilihat dengan lebih signifikan sekiranya dibandingkan dengan komunikasi berbentuk mel elektronik, blog dan sebagainya. 6

7 Berdasarkan kedua-dua fakta di atas, maka kajian ini hanya berfokus kepada pemilihan bahasa dalam komunikasi berbentuk jaringan sosial dan mesej segera. Seramai 100 orang mahasiswa berbangsa Cina di Universiti Malaya dipilih secara rawak untuk menjadi sampel kajian ini. Secara ringkasnya, kajian ini hanya memfokus kepada bahasa yang biasa dipilih dan diguna oleh responden semasa berkomunikasi secara bertulis dalam laman jaringan sosial dan mesej segera. Oleh itu, pemilihan bahasa dalam KBK secara lisan tidak diambil kira dalam kajian. 1.6 Kepentingan Kajian Penelitian dan penganalisisan terhadap pola pemilihan bahasa dalam kalangan generasi muda adalah penting kerana mereka yang akan mempengaruhi perkembangan sesuatu bahasa pada masa akan datang. Oleh itu, kajian ini penting bagi melakarkan corak pemilihan bahasa yang dilakukan oleh masyarakat Cina muda semasa berkomunikasi berbantukan komputer, khususnya dalam domain jaringan sosial dan mesej segera, sedangkan medium komunikasi baru ini telah menjadi salah satu alat komunikasi yang tidak boleh diabaikan dalam era modernisasi ini. Pola pemilihan bahasa dalam komunikasi berbantukan komputer melalui kajian ini ditinjau dan seterusnya boleh dibandingkan dengan pemilihan bahasa dalam komunikasi bersemuka dalam kehidupan harian oleh masyarakat muda untuk 7

8 menentukan sejauh mana komunikasi berbantukan komputer mempengaruhi perkembangan bahasa. Dengan secara tidak langsung, lakaran terhadap corak pemilihan bahasa oleh generasi muda dalam komunikasi talian juga merupakan sumber penting yang boleh menjadi satu rujukan kepada pihak yang berusaha dalam perancangan bahasa. 1.7 Definisi Istilah Berikut adalah istilah yang perlu dijelaskan bagi mengelakkan kekeliruan atau kesalahtaksiran pembaca terhadap istilah yang kerap digunakan dalam kajian ini Bahasa Cina Bahasa Cina digunakan sebagai lingua franca oleh bangsa Cina merupakan bahasa standard yang dipiawaikan oleh pihak berkuasa negara China pada tahun 1956 dengan menggunakan fonetik Beijing sebagai fonetik standard; menggunakan dialek Utara (China) sebagai dialek asas dan menggunakan nahu karya-karya sastera moden yang tipikal sebagai rujukan nahu standard (Shen, 1999:7). Ia dikenali sebagai Putonghua ( 普通话 ) di negara China, tetapi komuniti Cina di Malaysia dan Singapura lebih kerap memanggilnya sebagai Huayu( 华语 ). Walaupun demikian, kedua-dua istilah tersebut sama-sama merujuk kepada bahasa Cina standard yang digunakan oleh bangsa Cina pada masa kini. Sebelum itu, istilah Huayu selalu diterjemahkan kepada bahasa Mandarin, akan tetapi, menurut Nanyang Siang Pau (2009), Majlis Pembakuan Bahasa Cina Malaysia telah mengumumkan bahawa 8

9 terjemahan yang standard bagi Huayu dalam bahasa Melayu ialah bahasa Cina dan bukan bahasa Mandarin. Maka, untuk merujuk kepada bahasa Cina standard yang digunakan sebagai lingua franca dalam komuniti Cina di Malaysia, istilah yang digunakan dalam kajian ini ialah bahasa Cina. Bagi merujuk kepada dialek Cina yang berbeza dengan bahasa Cina standard, istilah yang digunakan dalam kajian ialah dialek Cina Komunikasi Berbantukan Komputer Menurut December (1996, dalam Romiszowski & Mason, 1996:398), komunikasi berbantukan komputer (KBK, computer-mediated communication, CMC) merupakan satu proses di mana manusia menghasil, menukar dan menerima maklumat atau mesej dengan berbantukan sistem rangkaian telekomunikasi. Berbandingkan dengan komunikasi tradisional, semua teori komunikasi dan mekanisme penyaluran mesej (delivery mechanisms) dalam KBK adalah sama, yang berbezanya ialah KBK berlaku atas medium yang berasaskan teknologi internet melalui alat-alat komunikasi elektronik (Naughton, 2000, dalam Romiszowski & Mason, 1996:398). KBK boleh melibatkan komunikasi lisan atau komunikasi bertulis dengan berdasarkan aplikasi alat komunikasi elektronik yang digunakan (Romiszowski & Mason, 1996:398). Kemudahan KBK membolehkan pengguna internet melakukan interaksi sosial dalam talian tanpa kekangan ruangan dan masa. 9

10 Berdasarkan Beth dan Cathy (2001:269) dan Romiszowski dan Mason (1996:398), KBK boleh dibahagi kepada dua bentuk: (i) KBK secara serentak (synchronous CMC), iaitu dua atau lebih interlokutor yang berkomunikasi antara satu sama lain dalam talian pada waktu yang sama (real-time), contohnya bersembang dalam mesej segera, bilik sembang dalam talian dan sebagainya; (ii) KBK secara tak serentak (asynchronous CMC), iaitu komunikasi dalam talian di antara dua atau lebih interlokutor yang berlaku pada waktu yang tidak serentak, ia bermaksud proses penghantaran dan penerimaan mesej di antara intelokutor mengalami penangguhan masa (time delay), misalnya mengepos mesej atau berkongsi pautan melalui mel elektronik, blog, forum dalam talian atau laman jaringan sosial dan sebagainya. Berdasarkan skop kajian yang ditetapkan, istilah komunikasi berbantukan komputer atau singkatan KBK yang digunakan dalam kajian ini merujuk kepada komunikasi secara bertulis dalam laman jaringan sosial dan mesej segera sahaja. 10

11 1.7.3 Laman Jaringan Sosial Boyd dan Ellison (2008) mendefinisikan laman jaringan sosial (social network sites) sebagai suatu perkhidmatan berasaskan laman web yang membolehkan individu untuk: (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system. (Boyd & Ellison, 2008:211) Dalam kata lain, laman jaringan sosial sebenarnya merupakan salah satu media sosial atau platform komunikasi baru yang menawarkan kepelbagaian aplikasi dan aktiviti sosial dalam talian yang membolehkan para penggunanya (i) mengembara profil kawan atau pengguna jaringan sosial yang lain; (ii) meninggalkan mesej ringkas dan komentar pada profil kawan; (iii) menulis mesej peribadi (private messaging) kepada kawan; (iv) memuatnaikkan foto dan video pada profil untuk berkongsi dengan pihak ketiga; (v) menulis atau mengepos tulisan-tulisan di dalam nota atau ruangan blog (blogging); (vi) bersembang dan sebagainya (Boyd & Ellison, 2008: ). Namun, aplikasi atau aktiviti sosial yang ditawarkan oleh setiap laman jaringan sosial adalah berbeza antara satu sama lain. Laman jaringan sosial yang agak popular kini termasuk Facebook, Twitter, Myspace, Friendster dan sebagainya. 11

12 1.7.4 Mesej Segera Mesej segera (instant messenger, IM) merupakan sejenis perkhidmatan komunikasi yang membolehkan individu membina suatu bilik sembang peribadi (private chat room) untuk berkomunikasi serentak dengan pengguna mesej segera lain yang dalam talian (Webopedia, 2011). Berbandingkan dengan bilik sembang yang tipikal, mesej segera lebih bersifat peribadi (Wisegeek, 2011). Ini disebabkan interlokutor dalam mesej segera terbatas kepada individu yang telah dijemput atau diterima dalam senarai kawan. Walaupun mesej segera lebih digunakan sebagai KBK serentak oleh penggunanya, namun ia kadangkala juga digunakan sebagai KBK tak serentak, misalnya meninggalkan mesej kepada pihak yang berstatus luar talian (send an offline instant message). Mesej segera yang agak popular kini misalnya MSN Messenger, Yahoo! Messenger, Google Talk dan sebagainya. Sebagai rumusan, bab ini telah membincangkan latar belakang kajian, permasalahan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, skop kajian, kepentingan kajian dan istilah-istilah penting yang digunakan dalam kajian. Semua perbincangan ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang kajian yang dilakukan. 12

Penghargaan

Penghargaan BAB 1 PENGENALAN 1.0 PENGENALAN Hanyu ( 汉语 )atau bahasa Mandarin baku adalah bahasa pengantar bangsa Han( 汉 民族的共同语言 ) yang berasaskan kepada dialek Beijing. Ia adalah bahasa standard yang telah dirasmikan

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SELAMAT DATANG KE PLATFORM PERKONGSIAN KEKAYAAN PENGGUNAANTARABANGSA Pengenalan keahlian DMC DMC ditubuhkan pada 2016 dan ibu pejabat DMC telah ditubuhkan di Kuala Lumpur, Malaysia. DMC ialah satu platform

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii DRAF KURIKULUM STANDARD DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SAINS TAHUN LIMA BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA i KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD

More information

Antara kata-kata tersebut, kata nama merupakan kelas kata bahasa Inggeris yang paling banyak dicampurkan ke dalam iklan-iklan komersial bahasa Cina te

Antara kata-kata tersebut, kata nama merupakan kelas kata bahasa Inggeris yang paling banyak dicampurkan ke dalam iklan-iklan komersial bahasa Cina te BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Pengguna-pengguna bahasa di Malaysia cenderung mencampurkan bahasa lain secara sengaja atau tanpa disedari ke dalam pertuturan khususnya di konteks yang tidak

More information

CLS Newsletter No.15 慈 大 華 語 通 訊 第 十 五 月 慈 濟 大 學 語 言 教 學 中 心 活 動 預 告 活 重 要 記 事 重 特 約 專 文 進 泰 國 印 尼 慈 濟 學 校 華 語 教 師 培 訓 慈 濟 人 文 活 動 分 享 動 要 預 記 華 語 教 入 師 華 培 語 訓 語 工 音 作 的 分 世 享 界 嚴 趙 玉 彥 真 老 高 季 節 泰 班

More information

Tajuk

Tajuk BAB 3 METODOLOGI 3.1 Pengenalan Kajian ini merupakan satu kajian deskriptif mengenai corak penggunaan metafora dalam puisi tradisional bahasa Cina. Pengkaji akan menganalisis item leksikal yang mengandungi

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018/2019年一年级新生报读程序 今年开始 教育部要求全部家长通过上网方式申请一年级所要就读的学校 请 家长参考以下步骤 并点击链接(https://public.moe.gov.my)填写表格 家长可 以在三月一日开始至四月三十日 2个月 期间作出申请 打印后连同所需文 件带来学校 特此声明 并非先到先得,教育局会进行筛选 因此敬请家长不必 争先恐后 PENDAFTARAN TAHUN SATU

More information

Penghargaan

Penghargaan BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 PENGENALAN Kajian ini dijalankan untuk meneliti keupayaan mahasiswa/i etnik Melayu mentranskripsikan dan membezakan komponen utama fonetik bahasa Mandarin dari aspek mendengar dalam

More information

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN LAU YOKE LIAN DISERTASI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK

More information

teh, penutur ataupun pelajar bahasa Esperanto, serta peminat budaya China. III. Anugerah & Hadiah Karya akan dinilai pada dua peringkat, iaitu penilai

teh, penutur ataupun pelajar bahasa Esperanto, serta peminat budaya China. III. Anugerah & Hadiah Karya akan dinilai pada dua peringkat, iaitu penilai Pesta Filem Mikro Antarabangsa China 2016-2017 Panduan Penyertaan Pertandingan Filem Mikro Antarabangsa Teh & Cinta http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016c/ (Chinese) http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/

More information

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN BAB 1 : PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Terdapat pelbagai pandangan mengenai genre cerpen dalam dunia kesusasteraan bahasa Cina. Ramai pengkaji menjalankan kajian terhadap asalusul cerpen. Antaranya, terdapat

More information

SaverBrochure_F 07.ai

SaverBrochure_F 07.ai TAKAFUL SAVER Menabung untuk kesejahteraan masa depan. 今天的投资, 明天的保障 produk berlandaskan syariah nasihat kewangan profesional pengurusan dana islam Konsep Takaful Takaful ialah satu konsep yang berasaskan

More information

KOHESI NAHUAN DALAM KARANGAN KEPERIHALAN BAHASA CINA PELAJAR TINGKATAN EMPAT YAU CHENG YAN DISERTASI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH S

KOHESI NAHUAN DALAM KARANGAN KEPERIHALAN BAHASA CINA PELAJAR TINGKATAN EMPAT YAU CHENG YAN DISERTASI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH S KOHESI NAHUAN DALAM KARANGAN KEPERIHALAN BAHASA CINA PELAJAR TINGKATAN EMPAT YAU CHENG YAN FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2015 KOHESI NAHUAN DALAM KARANGAN KEPERIHALAN BAHASA

More information

Penghargaan

Penghargaan BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.0 PENGENALAN Bab 5 akan memaparkan kesimpulan berdasarkan analisis kesilapan yang dijalankan dalam Bab 4. Selain daripada itu, bab ini akan disusuli dengan implikasi kajian,

More information

ISM Circular: 20 –2005

ISM Circular: 20 –2005 ISM PUBLIC FOR IMMEDIATE RELEASE CENTRAL SYSTEM FOR MOTOR INSURANCE NO CLAIM DISCOUNT (NCD) 30 June 2010 All motor insurance and takaful companies in Malaysia have integrated their sales systems with the

More information

BAB SATU

BAB  SATU BAB 2 SOROTAN KAJIAN-KAJIAN LEPAS 2.1 Pengenalan Pengkaji telah merujuk kepada kajian-kajian lepas tentang fenomena percampuran kod yang pernah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji di luar negara mahupun

More information

Asia Foundation and Merdeka Center release 2008 National Youth Survey

Asia Foundation and Merdeka Center release 2008 National Youth Survey NEWS RELEASE NEWS RELEASE 30 th June 2009 Merdeka Center poll: Youth well informed but politically disconnected KUALA LUMPUR - Malaysian youth in general seem to be well informed on current issues but

More information

Penghargaan

Penghargaan BAB 2 SOROTAN KAJIAN LEPAS 2.0 PENGENALAN : PERKEMBANGAN PPBM2 Pengajaran dan pembelajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa asing (PPBMA) telah bermula di China pada tahun 1950. Selepas dasar pembukaan dan

More information

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGENAL PASTI KOMPONEN-KOMPONEN DALAM AYAT TUNGGAL PENGAJIAN CINA

MENINGKATKAN  KEMAHIRAN MENGENAL  PASTI  KOMPONEN-KOMPONEN  DALAM  AYAT  TUNGGAL  PENGAJIAN  CINA Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Komponen-Komponen dalam Ayat Tunggal Pengajian Cina oleh Chiang Lee Kwun Maktab Perguruan Perlis ABSTRAK Kajian ini dilaksanakan untuk membantu guru pelatih meningkatkan

More information

Book Reviews 姓 姓书评姓 Penulis juga turut memperincikan kajian sastera dan penulisan Bahasa Cina di Malaysia lebih memberi penekanan ke atas kriteria sep

Book Reviews 姓 姓书评姓 Penulis juga turut memperincikan kajian sastera dan penulisan Bahasa Cina di Malaysia lebih memberi penekanan ke atas kriteria sep Southern University College Academic Journal, Volume 3, August 2015 鞙南方大学学 鞚第 3 卷 姓 2015 8 姓 Yow Cheun Hoe, Antara China dengan Tanah Tempatan: Satu Kajian Pemikiran Dwipusat di Kalangan Penulis Cina di

More information

BAB 5

BAB 5 BAB 5 KESIMPULAN 5.1 Pengenalan Perbincangan bab ini dibahagikan kepada 2 bahagian utama. Bahagian pertama, meninjau dapatan kajian dan yang kedua, mengemukakan cadangan yang sesuai untuk kajian masa depan.

More information

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi UJIAN DIAGNOSTIK Sk Seksyen 20,2016 MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS 2 1 Jam [60 Nama:.. Kelas:. Jawab semua soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. 736 981 Rajah 1 Nyatakan digit yang mewakili nilai

More information

Microsoft Word - ULBS BC SPM doc

Microsoft Word - ULBS BC SPM doc LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MANUAL PENGENDALIAN UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (ULBS) BAHASA CINA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

More information

Kertas 1

Kertas 1 SULIT 32/1 32/1 Bahasa Cina Kertas 1 Ogos 2008 1 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 KEDAH DARUL AMAN 2008 年 初 中 评 审 预 试 BAHASA CINA 华 文 Kertas 1 试 卷 一 Masa : Satu jam 时 间 :1 小 时 JANGAN

More information

icctv user guide manual.indd

icctv user guide manual.indd 1 Index Performing icctv Installation Pemasangan icctv icctv 安装演示 3 10 17 2 Performing icctv Installation To install icctv, download the software from the software vendor s web site or insert the CD- ROM

More information

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun Program Akumulasi Perak TM (SAP) Program Akumulasi Perak TM (Silver Accumulation Program TM ) bertujuan memudahkan orang ramai untuk membuat simpanan perak dengan modal serendah RM100 sahaja. Program ini

More information

各位记者先生,小姐

各位记者先生,小姐 恢复小学母语教授数理运动 研讨会暨 还我母语教育 明信片推介礼 董总主席叶新田讲词 日期 :2007 年 7 月 8 日地点 : 董教总教育中心 402 礼堂 今天, 董教总联合马来西亚华校校友联总 隆雪中华大会堂 马来西亚南洋大学校友会 马来西亚留台联总 马来西亚留华同学会 也联合马来族群团体大马学术团体 人民宗教学校理事会以及马来西亚淡米尔教育研究与发展基金会 公民关怀组织等在此举办 恢复小学母语教授数理运动

More information

1.1.1 Bahasa dan Budaya Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, mengajar, berbincang, menyampaikan idea dan pemikiran (

1.1.1 Bahasa dan Budaya Bahasa merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, mengajar, berbincang, menyampaikan idea dan pemikiran ( BAB 1 PENGENALAN 1.0 Pengenalan Bab ini membincangkan tentang latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif dan soalan kajian serta kepentingan kajian. Pengkaji juga akan menyatakan batasan kajian

More information

华小董事觉醒运动缘起

华小董事觉醒运动缘起 1998 年教育 ( 家长教师协会 ) 条例 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN IBU BAPA - GURU) 1998 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 130(2)(i) Akta Pendidikan 1996, Menteri membuat peraturan-peraturan

More information

Transfer funds across the globe in an instant Welcome to the world of instant fund transfers. With Global Transfer, you can transfer funds instantly t

Transfer funds across the globe in an instant Welcome to the world of instant fund transfers. With Global Transfer, you can transfer funds instantly t Global Transfer FREE instant fund transfer. Powered by Citi. Transfer funds across the globe* in an instant Easy, fast and convenient MEMBER *Refer to the list of countries available inside. Transfer funds

More information

Peribahasa sesuatu bahasa merupakan khazanah dan aspek yang paling indah dan bernilai dalam bahasa itu. Penciptaan peribahasa itu ialah hasil kebijaks

Peribahasa sesuatu bahasa merupakan khazanah dan aspek yang paling indah dan bernilai dalam bahasa itu. Penciptaan peribahasa itu ialah hasil kebijaks BAB 1 PENGENALAN 1.0 Latar Belakang Kajian Bahasa merupakan suatu sistem simbol yang digunakan oleh anggota masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesama mereka berlandaskan budaya yang

More information

SejarahOrang-orang India telah berhijrah ke Malaysia sejak 2,000 tahun yang lalu

SejarahOrang-orang India telah berhijrah ke Malaysia sejak 2,000 tahun yang lalu Sejarah Kedatangan Kaum Cina dan India di Tanah Melayu dan sumbangan mereka dalam proses kemerdekaan Tanah Melayu Pengenalan Kaum India dan Cina di Malaysia Pada umumnya, terdapat tiga kumpulan kaum yang

More information

<4D F736F F D BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8C2EDC0B4CEC4B0E6B1BEA3A92E646F63>

<4D F736F F D BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8C2EDC0B4CEC4B0E6B1BEA3A92E646F63> 华小董事会章程样本 ( 马来文版本 ) 这份华小董事会章程样本只供参考 各校董事会应根据各自的具体情况, 拟定本身的董事会章程 注意事项 : 在这份华小董事会章程样本里, 有关加黑的条文或段落是必须具有的 (2008 年 1 月修订 ) SURATCARA PENGELOLAAN LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) ABCD,

More information

Su Yingying 86 The Sprout and Development of Chinese Classical Culture in Malaya during the 20 th Century: Fields and Influences SU Yingying School of

Su Yingying 86 The Sprout and Development of Chinese Classical Culture in Malaya during the 20 th Century: Fields and Influences SU Yingying School of 85 Sepanjang Abad ke-20: Kajian tentang Bidang serta Kesannya 1 SU Yingying Institut Bahasa-bahasa Asia dan Afrika Universiti Pengajian Bahasa-Bahasa Asing Beijing. Abstrak Abad ke-20 merupakan tempoh

More information

Microsoft Word - Avail News _Januari 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _Januari 2017_.doc BERITA AVAIL 1) PROGRAM KICK START WITH AVAIL 2017 (TERKINI)!! Berita BAIK!! Syarikat akan mengadakan satu program iaitu Kick Start With Avail 2017. Program ini merupakan program pembukaan bagi tahun 2017.

More information

CPB89 A5 Booklet Employer ALL

CPB89 A5 Booklet Employer ALL GUIDE ON EMPLOYMENT LAWS FOR EMPLOYERS 雇主的雇佣资讯 PANDUAN MENGENAI UNDANG-UNDANG PEKERJAAN UNTUK PARA MAJIKAN If you are hiring employees in Singapore, do you know that you have certain obligations under

More information

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire E-Warranty Guidelines 在线注册使用指南 Garis Panduan E-Waranti ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire Attention / 留意 / Perhatian 1 Every unit of ColumbusAire is entitled for

More information

WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR PERSONAL BANKERS/ BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our Personal Ban

WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR PERSONAL BANKERS/ BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our Personal Ban Bancassurance Service Guide Panduan Perkhidmatan Bankasurans 银行保险服务指南 1 WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR PERSONAL BANKERS/ BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product

More information

WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our bank representative, you can e

WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our bank representative, you can e Bancassurance Service Guide WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our bank representative, you can enjoy these value added

More information

Kepada Pusat-pusat Stokis dan semua Anggota Avail Beauty:

Kepada Pusat-pusat Stokis dan semua Anggota Avail Beauty: AVAIL BEAUTY SDN BHD (599827-W) (AJL 931505) WISMA AVAIL N0. 23, Jalan Kenari 17E, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 603-8070 1822 Fax: 603-8070 2622 Website: www.availbeauty.com

More information

Microsoft Word - Avail News _April 2015_.doc

Microsoft Word - Avail News _April 2015_.doc AVAIL BEAUTY SDN BHD (599827-W) (AJL 931505) WISMA AVAIL N0. 23, Jalan Kenari 17E, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 603-8070 1822 Fax: 603-8070 2622 Website: www.availbeauty.com

More information

Yes you do. In the case of a banker s cheque (whether in local or foreign currency, depending on the bank concerned)/bank draft/foreign currency deman

Yes you do. In the case of a banker s cheque (whether in local or foreign currency, depending on the bank concerned)/bank draft/foreign currency deman The Association of Banks in Malaysia 马来西亚银行公会 Frequently Asked Questions 50 sen Cheque Processing Fee 经常被问及的问题 -50 仙支票处理手续费 1. When will the cheque processing fee be charged? 何时开始收取支票处理手续费? It will be

More information

Microsoft Word - PDPA2010.doc

Microsoft Word - PDPA2010.doc PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE The Personal Data Protection Act 2010 ( Act ) regulates the processing of personal data in commercial transactions. Due to its nature of activities, REVITA LIFESTYLE SDN

More information

Microsoft Word - Bursary

Microsoft Word - Bursary 大马教育文凭教育文凭优秀生优秀生教育部教育部助学金计划 1.) 教育部助学金计划是由大马教育部赞助修读大学预备课程, 以让他们准备进入国内外大学修读第一个学士学位 2.) 教育部助学金计划是为了表扬所有在大马教育文凭考试 (2011 年或后 ) 中获得 9 科 A+ 及以上的优秀生 3.) 教育部助学金计划所提供的大学预备课程如下 : 大马高级教育文凭 (STPM) 学生可在任何提供两年大马高级教育文凭课程的学校就读

More information

四年级第二 次月考范围

四年级第二 次月考范围 二 零 一 六 年 度 培 华 小 学 一 年 级 评 鉴 三 考 试 Skop Penilaian 3 Tahun 1(Tahun 2016) Malaysia Inggeris Buku Teks : unit 11-17 ( m/s48-77 ) Buku Aktiviti Jilid 1 : unit 11-15 ( m/s53-76 ) Sistem : Topik 6-8 ( m/s17-26

More information

1

1 GetMoreFromYourSavings/1Mar2016/ENG/V1 Get More From Your Savings Challenge ( Challenge ) Terms and Conditions 1. The Challenge 1.1. OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( OCBC Bank ) presents Get More

More information

1

1 OCBC Express Deal Promotion ( Promotion ) Terms and Conditions OCBCExpressDeal/T&C/1October2014/Eng/v1 1. The Promotion 1.1. OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC ) present the OCBC Express Deal Promotion

More information

I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model I am my business s guardian I am my staff s employer Many people depend on

I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model I am my business s guardian I am my staff s employer Many people depend on Build a legacy for your family Bina satu legasi untuk keluarga anda 为您的家人建立一份遗产 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model

More information

perkataan cina tertentu. Murid dapat mengingati sesuatu perkataan cina yang baru dipelajari, tetapi mudah lupa selepas satu jangka masa. Berdasarkan p

perkataan cina tertentu. Murid dapat mengingati sesuatu perkataan cina yang baru dipelajari, tetapi mudah lupa selepas satu jangka masa. Berdasarkan p 1. TAJUK INOVASI Ng Sing Yee yee.mika@yahoo.com GAMBAR & KARAKTER CINA (Bahasa Cina (SK)) (Tempat Pertama Kategori Pelajar Guru) 2. OBJEKTIF 1. Menggabungkan teknik melukis dalam kaedah Tafsiran Gambar

More information

Privacy Notice

Privacy Notice Privacy Notice Notis Privasi This Privacy Notice outlines Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad s ( the Bank ) policy and practices in handling customers personal data. Notis Privasi

More information

ISI KANDUNGAN (1) Pendahuluan 1 (2) Pandangan Dan Cadangan 1 (i) Menggubal sistem pembinaan sekolah komuniti bagi setiap 1 aliran sekolah (ii) Meranca

ISI KANDUNGAN (1) Pendahuluan 1 (2) Pandangan Dan Cadangan 1 (i) Menggubal sistem pembinaan sekolah komuniti bagi setiap 1 aliran sekolah (ii) Meranca Memorandum Pendidikan Berkenaan Dengan DRAF RANCANGAN STRUKTUR NEGERI SELANGOR 2020 Disediakan Oleh Gabungan Lembaga-Lembaga Sekolah-Sekolah Cina Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dikemukakan

More information

三年级音乐世界全年计划

三年级音乐世界全年计划 Pesanan kepada pengguna RPT DSM bagi versi BC: TEGAS DIMAKLUMKAN BAHAWA Dokumen ini adalah diterjemahkan oleh ANNABELLE LAW dengan merujuk kepada DSK versi BM 2012 dan DSP MEI 2012 kerana setakat ini diketahui

More information

Microsoft Word - 15 TanChingChing

Microsoft Word - 15 TanChingChing PENGGUNAAN KAEDAH ANSUR MAJU UNTUK MEMPERBAIKI KEKEMASAN TULISAN AKSARA BAHASA CINA MURID TAHUN TIGA 运 用 循 序 渐 进 原 则 指 导 写 字 能 够 改 善 小 学 三 年 级 学 生 书 写 硬 笔 字 的 美 观 Tan Ching Ching 陈 菁 菁 PISMP Bahasa Cina

More information

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN BAB 2: TINJAUAN KAJIAN BERKAITAN 2.1 PENGENALAN Dalam bab ini, penyelidik akan membincangkan teori metafora yang popular dalam bidang bahasa figuratif. Teori metafora terbahagi kepada 4 kategori iaitu

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Phone script to make Appointments Life Planner: Good morning / afternoon, may I speak to [ Customer s First Name ] please? [ If not comfortable to use First Name, then use Mr./Mrs./Ms. ] Customer: Yes

More information

AXA-Wealth Edu Brochure (2015)

AXA-Wealth Edu Brochure (2015) Investment-Linked I want the BEST for my child... starting from NOW Wealth Edu An investment-linked insurance plan that complements your education savings a comprehensive plan to show your love to your

More information

ABMB_document_template_v1

ABMB_document_template_v1 Home Complete-i Terms & Conditions Terma & Syarat Home Complete-i Home Complete-i 条件与规则 Alliance Islamic Bank Berhad (776882-V) Version 2.2 Updated as of Sept 2016 Terms & Conditions ( Terms ) Home Complete-i

More information

28 EN-PRUlink golden managed 01

28 EN-PRUlink golden managed 01 All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated Features of Fund Eastspring Investments Berhad (531241-U) All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated How the Fund has performed

More information

出生于柔佛州的麻坡的 Bukit Gambir,Dato Onn 是 Dato' Ja'afar bin Haji Muhammad 的儿子 柔佛州第一任 首席部长 他是柔佛王室并从小受到 Ibrahim 苏丹 (Abu Bakar 苏丹的儿子 ) 的照顾, 并在他去英国深造之前 接受被马来教育 在

出生于柔佛州的麻坡的 Bukit Gambir,Dato Onn 是 Dato' Ja'afar bin Haji Muhammad 的儿子 柔佛州第一任 首席部长 他是柔佛王室并从小受到 Ibrahim 苏丹 (Abu Bakar 苏丹的儿子 ) 的照顾, 并在他去英国深造之前 接受被马来教育 在 Tingkatan 3: Bab 4 Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan 种族间的合作以迈向独立 Pengenalan 识别 1. Membina sebuah negara yang merdeka dan berdaulat seperti yang kita nikmati pada hari ini bukanlah mudah. 要建立一个我们今天享受的独立主权的国家,

More information

Peragaan Runcit 杂货经营 Prinsip 3: Mengamalkan strategi penentuan harga yang berkesan 原则 3: 采取有效的价格政策 Jadikan harga jual yang disyorkan oleh pembekal seb

Peragaan Runcit 杂货经营 Prinsip 3: Mengamalkan strategi penentuan harga yang berkesan 原则 3: 采取有效的价格政策 Jadikan harga jual yang disyorkan oleh pembekal seb Peragaan Runcit 杂货经营 5 Prinsip Pengurusan Barang Dagangan(Merchandising) 个推销规划的原则 Dalam keluaran yang lepas, kami telah berkongsi bersama anda beberapa tip untuk menghasilkan peragaan yang baik untuk kedai

More information

Microsoft Word - Avail News _November 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _November 2017_.doc BERITA AVAIL 1) PROMOSI PANGKAT TERBARU (TERKIN)!! Syabas & Tahniah kepada pemimpin pemimpin yang terhebat dan digelar pangkat GM pada Bulan Bonus November 2017!! Kejayaan cemerlang khas kepada GM terbaru,

More information

Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit t

Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit t Effective 1 st June 2016 / Revised January 2017 Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit the

More information

Microsoft Word - Avail News _Januari 2015_.doc

Microsoft Word - Avail News _Januari 2015_.doc AVAIL BEAUTY SDN BHD (599827-W) (AJL 931505) WISMA AVAIL N0. 23, Jalan Kenari 17E, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 603-8070 1822 Fax: 603-8070 2622 Website: www.availbeauty.com

More information

A-EnrichGold REALISE YOUR SAVINGS GOALS You work hard to achieve your aspirations a new car, a new house, putting your kids through school, preparing

A-EnrichGold REALISE YOUR SAVINGS GOALS You work hard to achieve your aspirations a new car, a new house, putting your kids through school, preparing SAVINGS A-EnrichGold Realise Your Savings Goals Guaranteed Cash Payments & Insurance Protection Needs PT0810310/0316 aia.com.my A-EnrichGold REALISE YOUR SAVINGS GOALS You work hard to achieve your aspirations

More information

Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just one insuranc

Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just one insuranc PowerLink One plan that links all Your protection needs Satu pelan yang menggabungkan semua keperluan perlindungan Anda 一項聯結您全部保障需求的保單 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under

More information

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W New Subsidiary Standard Chartered Securities (B) Sdn Bhd (SCSB) FAQ Q: What is this? A: In line with regulatory obligations, Standard Chartered Bank has set up a locally incorporated subsidiary, Standard

More information

Microsoft Word - MY_Stern Warning on Product Selling on Internet Classified Ad Sites_1 Feb 2017.docx

Microsoft Word - MY_Stern Warning on Product Selling on Internet Classified Ad Sites_1 Feb 2017.docx 1 February 2017 STERN WARNING ON PRODUCT SELLING ON INTERNET CLASSIFIED AD SITES Dear Young Living Members and Leaders: Our ongoing mission at Young Living is to provide our members with exceptional products

More information

LEGACY OF WELLNESS MESSAGE FROM THE CEO If you consistently enroll new customers each week, you will get there. It will not happen any other way, but

LEGACY OF WELLNESS MESSAGE FROM THE CEO If you consistently enroll new customers each week, you will get there. It will not happen any other way, but IT S ABOUT MORE THAN (JUST) YOU. PAGE 10 M E L A L E U C A LEADERSHIP IN ACTION BUILDING YOUR BUSINESS AUGUST 2014 Norashikin Bt. Mahmood & Abdul Wahid Awang Executive Directors ENHANCING THE LIVES OF

More information

To:

To: Credit Card PIN & PAY Frequently Asked Questions (FAQ) 1. What is a PIN & PAY card? PIN & PAY card is a PIN - enabled card that allows you to make purchase by keying in a 6-digit PIN, with no signature

More information

北方大学科系介绍

北方大学科系介绍 目录 : 请点击科系名称以快速连接至科系页面 * 按 Ctrl+F 搜索以快速定位欲寻找的科系 1. Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Dengan Kepujian 2. Ijazah Sarjana Muda Teknologi Media Dengan Kepujian 3. Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Teknologi

More information

The solution to your financial and protection needs Makes your money work harder and smarter for you If you want to get your life feeling right, you h

The solution to your financial and protection needs Makes your money work harder and smarter for you If you want to get your life feeling right, you h PowerLink Taipan The solution to your financial and protection needs Penyelesaian kepada keperluan kewangan dan perlindungan anda 您的投資與保障解決方案 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (04248-X) The solution

More information

Microsoft Word - Avail News _Ogos 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _Ogos 2017_.doc BERITA AVAIL 1) PROMOSI PANGKAT TERBARU (TERKIN)!! Syabas & Tahniah kepada pemimpin pemimpin yang terhebat dan digelar pangkat GM pada Bulan Bonus Ogos 2017!! Kejayaan cemerlang khas kepada GM terbaru,

More information

JAWATANKUASA PENERBITAN KOLEKSI ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP AMB. JANUARI 2008 (BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH) SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN IP

JAWATANKUASA PENERBITAN KOLEKSI ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP AMB. JANUARI 2008 (BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH) SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN IP Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP amb. Januari 2008 (Bahasa Cina Pendidikan Rendah) Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2011 Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Jalan College,

More information

PowerLink Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just on

PowerLink Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just on One plan that links all Your protection needs Satu pelan yang menggabungkan semua keperluan perlindungan Anda 一項聯結您全部保障需求的保單 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under the Financial

More information

CashVantage Financing-i Terms & Conditions

CashVantage Financing-i Terms & Conditions CashVantage Financing-i Terms & Conditions Terma & Syarat Pembiayaan-i CashVantage CashVantage 个人融资 -i 条件与规则 Alliance Islamic Bank Berhad (776882-V) Version 16 CashVantage_Sept 2016 Terms & Conditions

More information

Anne has just entered her first job after university and she intends to start setting aside some money for the purpose of real-savings. See how can he

Anne has just entered her first job after university and she intends to start setting aside some money for the purpose of real-savings. See how can he Achieving your savings goal Mencapai matlamat simpanan anda 实现您的储蓄目标 Allianz Allianz Life Life Insurance Insurance Malaysia Malaysia Berhad Berhad (104248-X) (104248-X) (Licensed under the Financial Services

More information

Benefits at a glance Maximise the potential of your money and stay protected Having a reserve fund in place can help ensure that you and your loved on

Benefits at a glance Maximise the potential of your money and stay protected Having a reserve fund in place can help ensure that you and your loved on Wealth Accumulation MAXYIELD Maximise the potential of your money and stay protected Bancassurance Benefits at a glance Maximise the potential of your money and stay protected Having a reserve fund in

More information

Microsoft Word - Avail News _Mac 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _Mac 2017_.doc BERITA AVAIL 1) AVAIL PAKEJ IPO (TERKINI)!! Berita BAIK!! Syarikat telah menjalankan satu promosi yang sangat hebat sempena Avail Go Public 2022. Pakej tersebut ialah Avail Pakej IPO. Terdapat 5 SET pilihan

More information

Runcit 杂货杂志 P P 1 4 1 6 7 / 6 / 2 0 0 6 M a l a y s i a Majalah Kemajuan Perniagaan Yang Pertama Untuk Sektor Perdagangan Runcit Tradisional Malaysia 马来西亚第一本传统零售商杂志 Jilid 8 : Mac-Mei 2007 RM1280 Perubahan

More information

Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance policies act solely as a protection plan, Allianz provides you

Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance policies act solely as a protection plan, Allianz provides you PowerLink Income Provider Realising the future you seek 實現你未來的夢想 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance

More information

ZC501N_UM_FrontPg

ZC501N_UM_FrontPg model / ZC 501N Rechargeable Search Light/ 可充电手提照明灯 /Lampu Kecemasan Boleh Dicas Semula Instruction Manual / 说明指示书 /Buku Panduan Please read this manual carefully before operating this product. Keep this

More information

Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around

Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around the World...p11 Kandungan Mengenai Kumon...p13 Lembaran

More information

Neo-Konfusianisme 理学 menjadi terkenal pada zaman dinasti Song dan Ming sebagai sebuah gerakan rasional yang menolak kepercayaan karut. Sekitar tahun 1

Neo-Konfusianisme 理学 menjadi terkenal pada zaman dinasti Song dan Ming sebagai sebuah gerakan rasional yang menolak kepercayaan karut. Sekitar tahun 1 Sarjana dalam kebudayaan Cina Golongan pujangga, pegawai, dan pedagang Sejak berabad lamanya, sarjana melambangkan ideal kebudayaan Cina. Individu yang boleh membaca teks klasik, menulis dan melukis, bermain

More information

25 eng-PRUlink edu equity 03 copy

25 eng-PRUlink edu equity 03 copy All data is as of 31 December 2014 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To maximize returns over medium to long term, taking into account

More information

Increase Your income and protection with 1 plan We at Allianz believe that an insurance plan should be more than just protection. offers You the oppor

Increase Your income and protection with 1 plan We at Allianz believe that an insurance plan should be more than just protection. offers You the oppor Increase Your income and protection with 1 plan Tingkatkan pendapatan dan perlindungan Anda dengan 1 pelan 一份保單即能提高您的收入和保障 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under the Financial

More information

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s Product Testimony Form/ 产品见证表格 / Borang Testimoni Produk Personal Details / 个人资料 /Keterangan Diri Name/ 姓名 / Nama IC No/ 身份证号码 / No Kad Pengenalan Age/ 年龄 / Umur Gender/ 性别 / Jantina : Male/ 男 / Lelaki

More information

WARNING To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose t

WARNING To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose t Home Audio System Operating Instructions GB Arahan Pengendalian MY 使用說明書 CT 2016 Sony Corporation Printed in China 4-597-264-71(1) GTK-XB5 WARNING To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation

More information

15 eng-PRUlink golden equity 03 copy

15 eng-PRUlink golden equity 03 copy All data is as of 31 December 2014 unless otherwise stated Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To maximise returns over medium to long term, taking into account the need

More information

3. You will not engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme, on TypefaceMe. 4. You will not upload viruses or other malicious c

3. You will not engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme, on TypefaceMe. 4. You will not upload viruses or other malicious c This agreement was written in English. To the extent any translated version of this agreement conflicts with the English version, the English version controls. Date of Last Revision: June 12, 2016 Statement

More information

ABMB_document_template_v1

ABMB_document_template_v1 CashFirst Personal Loan Terms & Conditions Terma & Syarat Pinjaman Peribadi CashFirst Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Terms & Conditions ( Terms ) Alliance CashFirst Personal Loan ( Facility )

More information

CHANGING THE GAME MESSAGE FROM THE CEO ONCE YOU GET IT YOU LL FOCUS MORE ON THE PRODUCTS A Message from CEO Frank L. VanderSloot Melaleuca s exception

CHANGING THE GAME MESSAGE FROM THE CEO ONCE YOU GET IT YOU LL FOCUS MORE ON THE PRODUCTS A Message from CEO Frank L. VanderSloot Melaleuca s exception SUCCESSFULLY COACHING OTHERS PAGE 43 M E L A L E U C A LEADERSHIP IN ACTION BUILDING YOUR BUSINESS Billion of Dollars Paid to Families just like yours 我们支付数十亿的介绍佣金给于像您的家庭 Berbilion-bilion Dolar Dibayar

More information

1936- Golongan tentera mengambil alih pentadbiran Jepun. 军 方 接 管 了 日 本 的 行 政 管 理 Jepun menakluki Manchuria. 日 本 入 侵 满 洲 Jepun menguasai Ko

1936- Golongan tentera mengambil alih pentadbiran Jepun. 军 方 接 管 了 日 本 的 行 政 管 理 Jepun menakluki Manchuria. 日 本 入 侵 满 洲 Jepun menguasai Ko Tingkatan 3- Bab 1: Pendudukan Jepun di Negara Kita ( 日 本 侵 占 我 国 ) Pengenalan 介 绍 1. Pendudukan Jepun di negara kita telah berlangsung selama tiga tahun setengah iaitu dari 15 Februari 1942 hingga 12

More information

Minit Mesyuarat

Minit Mesyuarat PERSEKUTUAN PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA (Registration No : 0799-08-WKL) 1 Secretariat Office : 19, Lebuh Batu Maung 12/1, 11960 Pulau Pinang. Tel : 017-4614178 Fax : 04-6264361 Email : pppsbm@gmail.com

More information

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN Biblilografi 1. Ahmad, Mahmood. 1998. Tanya-jawab Dalam Novel Salina Karangan A. Samad Said: Satu Kajian Berdasarkan Teori Lakuan Pertuturan. Kuala Lumpur. Universiti Malaya. 2. Ang, Thiah Huat. 2006.

More information

独立小组到伦敦的使命是跟英国政府谈判关于马来亚的独立 2. Tunku Abdul Rahman telah mengetuai Rombongan Merdeka. Beribu-ribu rakyat berkumpul memberi sokongan padu kepada anggota

独立小组到伦敦的使命是跟英国政府谈判关于马来亚的独立 2. Tunku Abdul Rahman telah mengetuai Rombongan Merdeka. Beribu-ribu rakyat berkumpul memberi sokongan padu kepada anggota Tingkatan 3: Bab 5 Kemerdekaan 31 Ogos 1957 独立 1957 年 8 月 31 日 Pengenalan 介绍 1. Keputusan Pilihan Raya 1955 telah menyebabkan British terpaksa menerima hakikat bahawa Parti Perikatan telah mendapat sokongan

More information

Minimum Person :2 Adult Price: MYR Child Price: MYR (11 years old and below) Excludes: Guide tipping at RM5 per pax per day ( for Malays

Minimum Person :2 Adult Price: MYR Child Price: MYR (11 years old and below) Excludes: Guide tipping at RM5 per pax per day ( for Malays www.sarawakborneotour.com Email: ask@sarawakborneotour.com *** Sila skrol ke bawah untuk versi Bahasa Malaysia *** *** 要遊覽中文字幕請往下移 *** Time Ulu Temburong National Park 2D1N ****************** Program Day

More information

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

More information

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

More information

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

More information

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

More information