<4D F736F F D BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8C2EDC0B4CEC4B0E6B1BEA3A92E646F63>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "<4D F736F F D BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8C2EDC0B4CEC4B0E6B1BEA3A92E646F63>"

Transcription

1 华小董事会章程样本 ( 马来文版本 ) 这份华小董事会章程样本只供参考 各校董事会应根据各自的具体情况, 拟定本身的董事会章程 注意事项 : 在这份华小董事会章程样本里, 有关加黑的条文或段落是必须具有的 (2008 年 1 月修订 ) SURATCARA PENGELOLAAN LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) ABCD, TAMAN WXYZ, BANDAR PQRS, NEGERI XXXX, MALAYSIA. BAB 1 PERENGGAN 1 PENDAHULUAN Nama Lembaga Pengelola Sekolah ini ialah Lembaga Pengelola Sekolah Jenis Kebangsaan (C) ABCD, Taman WXYZ, Bandar PQRS, Negeri XXXX, Malaysia (selepas ini disebut Lembaga Pengelola Sekolah ) Tempat urusan Lembaga Pengelola Sekolah ini ialah Sekolah Jenis Kebangsaan (C) ABCD, Taman WXYZ, Bandar PQRS, Negeri XXXX, Malaysia (selepas ini disebut Sekolah ). PERENGGAN 2 ORGANISASI Ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah mengandungi: a) Tiga orang wakil daripada Kumpulan Penyokong Sekolah yang dilantik oleh Kumpulan itu; b) Tiga orang wakil yang dilantik oleh Kumpulan Pemegang Amanah Harta Sekolah; c) Tiga orang wakil yang dilantik oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru daripada ibu bapa bagi murid-murid yang sedia ada; d) Tiga orang wakil daripada murid-murid tua yang cukup umur yang dilantik oleh Persatuan Murid-Murid Tua sekolah berkenaan. Jika Persatuan ini belum ditubuhkan, Lembaga Pengelola Sekolah berhak untuk melantik tiga orang ahli daripada murid-murid tua sekolah yang cukup umur; e) Tiga orang ahli yang dicalonkan oleh Menteri Pelajaran. 14

2 1.2.2 Sesiapa yang dari yang berikut tidak layak menjadi ahli Lembaga Pengelola Sekolah: a) Guru-guru atau pekerja sekolah itu; b) Guru-guru lain, kecuali dengan kebenaran Pendaftar; c) Pegawai perkhidmatan Kementerian Pendidikan; d) Orang-orang yang mempunyai kepentingan sendiri kerana urusan makanan, kelengkapan atau bahan-bahan lain yang dibekalkannya kepada sekolah itu Ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah memilih seorang Pengerusi, seorang Naib Pengerusi dan seorang Bendahari daripada kalangan mereka Guru Besar hendaklah menjadi setiausaha kepada Lembaga Pengelola Sekolah, tetapi dia bukanlah seorang ahli Lembaga Pengelola Sekolah itu Semasa ketiadaan Pengerusi, Naib Pengerusi hendaklah memangku jawatan Pengerusi dan mempunyai semua kuasa yang dipunyai oleh Pengerusi Setiausaha hendaklah menyediakan buku daftar ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah yang mengandungi butir-butir seperti nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, pekerjaan, alamat rumah dan, jika ada, nombor telefon. Dia hendaklah bertanggungjawab mengendalikan urusan surat menyurat mengikut arahan Lembaga Pengelola Sekolah dan memberikan sesalinan surat berkenaan kepada Pengerusi. Dia hendaklah hadir di dalam semua mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah dan membuat minit mesyuarat berkenaan Semasa ketiadaan Setiusaha atau semasa Setiausaha enggan menjalankan tugasnya, Lembaga Pengelola Sekolah boleh melantik seorang ahli Lembaga Pengelola Sekolah untuk mengendalikan urusan tersebut Bendahari adalah bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Lembaga Pengelola Sekolah. Dia hendaklah membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggunjawab di atas ketepatannya. Semua cek Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah ditandatangani bersama-sama oleh Bendahari dan Pengerusi (atau Naib Pengerusi). PERENGGAN 3 PENYOKONG SEKOLAH Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah menetapkan peraturan-peraturan, tatacara-tatacara dan kriteria-kriteria untuk seseorang layak menjadi seorang penyokong sekolah. Kriteria-kriteria itu hendaklah menetapkan sumbangan tahunan untuk menjadi seorang penyokong sekolah. Lembaga Pengelola Sekolah juga hendaklah merumuskan peraturan, tatacara dan kriteria pemilihan wakil-wakil Penyokong Sekolah untuk diterima sebagai ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah Peraturan, tatacara dan kriteria yang ditetapkan dalam di atas hendaklah dikelompokkan dan dicetak sebagai satu suratcara kecil Kumpulan Penyokong Sekolah. Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah menyediakan dan menyimpan senarai tahunan yang kemaskini bagi semua Penyokong Sekolah yang layak bagi tahun kalendar tertentu itu. Kesahan senarai itu hendaklah diambil pada 31hb Mac setiap tahun persekolahan. Pendaftar Sekolah Negeri XXXX hendaklah diberikan senarai Penyokong Sekolah yang layak bagi tahun itu pada atau sebelum 30hb April setiap tahun. 15

3 1.3.3 Bagi semua Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Luar Biasa untuk Kumpulan Penyokong Sekolah yang tujuannya/agendanya adalah untuk memilih wakil-wakil kepada Lembaga Pengelola Sekolah, mesyuarat itu hendaklah dipengerusikan oleh Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah atau wakilnya yang dilantik oleh Lembaga Pengelola Sekolah. Sesiapa yang namanya tidak ada dalam senarai Penyokong Sekolah yang sah pada tahun itu tidak berhak mengundi Semua duit yang dikumpul sebagai sumbangan/derma dari Kumpulan Penyokong Sekolah dan orang awam hendaklah disimpan dalam satu akaun berasingan dengan sebuah bank; duit ini hendaklah digunakan untuk tujuan projek sekolah yang telah diluluskan oleh Lembaga Pengelola Sekolah dari semasa ke semasa. PERENGGAN 4 TEMPOH PERJAWATAN Tempoh perjawatan maksimum bagi semua ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah tiga tahun sahaja. Apabila seorang ahli dipilih semula setelah tamat tempoh perjawatannya, maka tempoh perjawatannya hendaklah diteruskan untuk maksimum tiga tahun yang berikutnya Jika seseorang ahli Lembaga Pengelola Sekolah telah tidak menghadiri tiga mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah berturut-turut tanpa kebenaran Lembaga Pengelola Sekolah tersebut, maka keahliannya akan luput secara automatis Seorang ahli Lembaga Pengelola Sekolah yang ingin meletakkan jawatannya hendaklah menyerahkan perletakan jawatan secara bertulis kepada Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah Jika terdapat kekosongan dalam mana-mana kumpulan tersebut di atas, sama ada disebabkan oleh kematian, perletakan jawatan, kebankrapan, atau lain-lain sebab, kekosongan ini hendaklah diisi dengan pemilihan wakil daripada kumpulan berkenaan sahaja, dan tempoh perjawatannya adalah baki tempoh bagi ahli Lembaga Pengelola Sekolah tersebut yang digantikannya. Jika mana-mana kumpulan tidak dapat mencalonkan wakil yang baru selepas terdapat kekosongan itu, maka Mesyuarat Agung Tahunan Kumpulan Penyokong Sekolah boleh mencalonkan hingga ke tiga orang daripada Kumpulan Penyokong Sekolah. Ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah ini hendaklah mempunyai hak yang sama seperti ahli-ahli lainnya. PERENGGAN 5 TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah menguruskan sekolah ini mengikut cara yang tidak tak konsisten dengan Akta Pendidikan dan mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta Pendidikan Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah memastikan semua harta sekolah dijaga dengan cermat. 16

4 BAB 2 PERENGGAN 1 MESYUARAT LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH Kuorum bagi semua mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah separuh daripada bilangan ahlinya Jika bilangan ahli yang hadir adalah kurang daripada kuorum yang ditetapkan, maka mesyuarat Lembaga Pengelola sekolah berkenaan tidak boleh menetapkan apa-apa keputusan melainkan menundakan mesyuarat itu Mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah tidak dianggapkan ultra vires, semata-mata oleh kerana sebab-sebab berikut: Terdapat kekosongan dalam Lembaga Pengelola Sekolah itu Terdapat percanggahan pendapat pada masa pengundian dan pencalonan ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah Terdapat kecacatan dalam pemilihan atau perlantikan seseorang ahli Lembaga Pengelola Sekolah Terdapat keraguan tentang kelayakan seseorang ahli Lembaga Pengelola Sekolah Semasa perjalanan Mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah, apabila terdapat isu-isu yang perlu ditetapkan dengan pembuangan undi, maka hak membuang undi adalah terhad kepada ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah yang hadir sahaja, dan keputusan hendaklah dengan undi majoriti Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali tiap penggal persekolahan Mesyuarat Luar Biasa Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah diadakan apabila dikehendaki oleh Pendaftar Mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah dipanggil oleh Setiausaha dengan persetujuan Pengerusi, atau oleh Pengerusi sendiri, pada tiap penggal persekolahan atau pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Sekolah. Notis bersama agenda mesyuarat hendaklah dihantarkan kepada setiap ahli Lembaga Pengelola Sekolah sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelum tarikh mesyuarat Notis mesyuarat hendaklah ditulis dalam Bahasa Cina dan Bahasa Malaysia Pengerusi hendaklah mengadakan Mesyuarat Luar Biasa Lembaga Pengelola Sekolah jika permintaan itu dibuat oleh sekurang-kurangnya tiga orang ahli Lembaga Pengelola Sekolah kepada Pengerusi secara bersama dengan notis bertulis yang disertakan dengan agenda cadangan berkenaan Bagi Mesyuarat Luar Biasa Lembaga Pengelola Sekolah yang meminta Lembaga Pengelola Sekolah mengubah, meminda, menambah atau membatalkan mana-mana klausa dalam Suratcara Pengelolaan Lembaga Pengelola Sekolah, notis permintaan berkenaan hendaklah dihantarkan tiga (3) bulan sebelum tarikh mesyuarat itu bersama dengan agenda yang teratur dan sebab-sebab untuk perubahan, pemindaan, penambahan atau pembatalan itu kepada semua ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah. 17

5 Dalam tempoh menyandang jawatannya, pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah menjadi pengerusi bagi semua mesyuarat Kumpulan Penyokong Sekolah dan semua mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah serta bertanggungjawap atas kesempurnaan perjalanan semua mesyuarat ini. Dia mempunyai undi pemutus. Dia hendaklah menandatangani minit mesyuarat apabila ia telah diluluskan Isu-isu atau usul-usul yang tidak disenaraikan dalam agenda mesyuarat hendaklah tidak dibenarkan kecuali usul-usul tergempar yang ditimbulkan berkenaan isu-isu tertentu. Isu-isu tertentu itu hanya boleh ditimbulkan dengan kebenaran pengerusi mesyuarat untuk tujuan perbincangan sahaja dan penentuan/resolusi berkenaan ditangguhkan kepada mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah akan datang Pendaftar atau wakilnya boleh menyertai dan mengambil bahagian dalam mana-mana mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah, tetapi tidak mempunyai kuasa mengundi Minit Mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah dicatat dalam Bahasa Cina dan Bahasa Malaysia di dalam buku minit mesyuarat. Jika catatan tersebut bukan dalam Bahasa Malaysia, Jabatan Pelajaran berhak meminta penterjemahan minit-minit itu dalam Bahasa Malaysia. Penterjemahan itu hendaklah dibuat oleh pegawai-pegawai yang ditetapkan atau diluluskan oleh Jabatan Pelajaran Sesalinan notis dan dua salinan minit mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah atau mana-mana jawatankuasanya atau jawatankuasa kecilnya, yang ditulis dalam Bahasa Malaysia, hendaklah dihantar kepada Pendaftar Tertakluk kepada Akta Pendidikan dan suratcara ini, Lembaga Pengelola Sekolah boleh menggubal peraturan-peraturan yang difikirkan perlu untuk menjalankan tugas-tugasnya. BAB 3 PERENGGAN 1 PENGURUSAN HARTA SEKOLAH Empat orang Pemegang Amanah yang berumur lebih daripada 21 tahun hendaklah dilantik di dalam Mesyuarat Agung Tahunan Kumpulan Penyokong Sekolah. Semua harta tetap kepunyaan Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah diamanahkan kepada mereka dengan menandatangani suatu Surat Amanah (Deed of Trust) Semua harta sekolah, yang bukan dibekalkan oleh Kerajaan tetapi diperolehi melalui derma/sumbangan orang awam hendaklah di bawah jagaan Pemengang Amanah Harta Sekolah Pemegang Amanah Harta Sekolah tidak boleh menjual, menyewa, memajak atau memindahkan hakmilik kepunyaan Lembaga Pengelola Sekolah dengan tidak mendapat kelulusan dan kuasa yang diberikan oleh Mesyuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah. 18

6 3.1.4 Seseorang Pemegang Amanah Harta Sekolah itu boleh dilucutkan daripada jawatannya oleh Mesyuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah, oleh sebab uzur, kerana sakit, tidak siuman, tidak berada di dalam negeri, atau kerana sebab lain yang mengakibatkan dia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan memuaskan. Jika berlaku kematian, perletakan jawatan atau pelucutan jawatan bagi seseorang Pemegang Amanah Harta Sekolah, maka kekosongan itu bolehlah dipenuhi oleh Pemegang Amanah Harta Sekolah yang baru dilantik di dalam Mesyuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah Ahli Lembaga Pengelola Sekolah yang mewakili Kumpulan Pemegang Amanah Harta Sekolah hendaklah membuat lawatan sekurang-kurangnya satu kali tiap empat bulan untuk memeriksa harta sekolah berkenaan dan, jika difikirkan perlu, mengemukakan cadangan-cadangan bagi tujuan pemeliharaan atau penukaran supaya harta sekolah berkenaan dapat berfungsi secara yang diingini. PERENGGAN 2 KEWANGAN Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan dalam suratcara ini, wang Lembaga Pengelola Sekolah boleh digunakan untuk perkara yang berfaedah bagi sekolah dan murid-murid Bendahari dibenarkan menyimpan wang runcit tidak lebih daripada RM ( Ringgit Malaysia) pada sesuatu masa. Wang yang lebih daripada jumlah ini mestilah dimasukkan ke dalam akaun bank yang diluluskan oleh Lembaga Pengelola Sekolah. Akaun bank itu hendaklah di atas nama Lembaga Pengelola Sekolah Segala pengeluaran wang dari akaun bank Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah diluluskan dan ditandatangani bersama oleh Pengerusi dan Bendahari. Semasa ketiadaan atau keengganan menjalankan tugas Pengerusi atau Bendahari, maka Lembaga Pengelola Sekolah boleh melantik sesiapa dari ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah sebagai pengganti untuk membuat kelulusan atau menandatangani pengeluaran wang Lembaga Pengelola Sekolah Perbelanjaan yang tidak melebihi daripada RM ( Ringgit Malaysia) bagi sesuatu masa atau projek boleh diluluskan bersama oleh Pengerusi dan Bendahari. Perbelanjaan yang lebih daripada RM ( Ringgit Malaysia) bagi sesuatu masa atau projek hanya boleh dibayar jika diluluskan terlebih dahulu oleh Lembaga Pengelola Sekolah, dan perbelanjaan yang lebih daripada RM ( Ringgit Malaysia) bagi sesuatu masa atau projek hanya boleh dilakukan jika mendapat kebenaran Mesyuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah terlebih dahulu Penyata wang yang diterima dan dibelanjakan serta kunci kira-kira bagi setahun hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperiksa oleh Pemeriksa Kira-Kira yang dilantik di bawah Perenggan 3 Bab 3 dalam suratcara ini dengan seberapa segera setelah tamatnya tahun kewangan. Penyata kira-kira yang telah diaudit itu serta laporan pemeriksaa kira-kira berkenaan hendaklah dikemukakan untuk diluluskan oleh Mesyuarat Agung Tahunan Kumpulan Penyokong Sekolah yang berikut dan salinannya hendaklah dibekalkan untuk diperiksa oleh ahli-ahli Kumpulan 19

7 Penyokong Sekolah di tempat urusan Lembaga Pengelola Sekolah Tahun kewangan Lembaga Pengelola Sekolah ini bermula dari 1hb Januari dan berakhir pada tiap-tiap akhir tahun. PERENGGAN 3 PEMERIKSA KIRA-KIRA Dua orang yang bukan ahli Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah dilantik di dalam Mesyuarat Agung Tahunan Kumpulan Penyokong Sekolah bagi memegang jawatan Pemeriksa Kira-Kira. Mereka memegang jawatan selama satu tahun dan boleh dilantik semula Pemeriksa Kira-Kira adalah dikehendaki memeriksa kira-kira Lembaga Pengelola Sekolah bagi setahun dan membuat laporan dan pengesahan untuk Mesyuarat Agung Tahunan Kumpulan Penyokong Sekolah. Mereka juga boleh dikehendaki pada bila-bila masa oleh Lembaga Pengelola Sekolah untuk mengaudit kira-kira Lembaga Pengelola Sekolah bagi mana-mana masa di dalam tempoh perkhidmatan mereka dan membuat laporan kepada Lembaga Pengelola Sekolah. BAB 4 PERENGGAN 1 PENASIHAT Lembaga Pengelola Sekolah boleh, jika difikirkan perlu, melantik orang-orang yang layak menjadi Penasihat bagi Lembaga Pengelola Sekolah ini dengan syarat orang yang dilantik itu hendaklah menyatakan persetujuannya secara bertulis. PERENGGAN 2 TAFSIRAN SURATCARA Di antara berlangsungnya Mesyuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah, maka Lembaga Pengelola Sekolah boleh memberikan tafsirannya kepada suratcara ini dan jika tindakan segera diperlukan, Lembaga Pengelola Sekolah boleh memutuskan perkara-perkara yang tidak terkandung di dalam suratcara ini Kecuali perkara-perkara yang bertentangan atau tidak selaras dengan dasar yang telah dibuat dalam Mesuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah, keputusan Lembaga Pengelola Sekolah adalah muktamad jika tidak ditolak atau diubah oleh keputusan Mesyuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah. PERENGGAN 3 PERUBAHAN ATAU PINDAAN KEPADA SURATCARA Mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perubahan, pemindaan, penambahan atau pembatalan mana-mana klausa dalam Suratcara Pengelolaan Lembaga Pengelola Sekolah ini, maka hendaklah bermula dengan mengadakan mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah yang semata-mata untuk membincang isu-isu berkenaan dengan agenda teratur dan notis mesyuarat tidak kurang dari 3 bulan diedarkan sebagaimana yang dikehendaki; dan 20

8 sekurang-kurangnya dua-pertiga majoriti hendaklah diperolehi untuk meluluskan resolusi-resolusi yang berkenaan. Bagaimanapun, resolusi-resolusi itu kemudiannya hendaklah mendapat kelulusan daripada Kumpulan Penyokong Sekolah dalam Mesyuarat Agung Luar Biasa Kumpulan Penyokong Sekolah. Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah kemudiannya membuat permohonan untuk perubahan, pemindaan, penambahan atau pembatalan itu kepada Pendaftar Sekolah di Jabatan Pelajaran dalam masa 60 hari dari tarikh keputusan Mesyuarat Agung Luar Biasa Kumpulan Penyokong Sekolah meluluskan perubahan, pemindaan, penambahan atau pembatalan itu dan ia hanya boleh dikuatkuasakan selepas ia diluluskan oleh Pendaftar Sekolah di Jabatan Pelajaran. PERENGGAN 4 PENGURUSAN SEKOLAH MENGIKUT AKTA DAN PERATURAN Sekolah ini akan diuruskan mengikut Akta Pendidikan dan peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya. Pengerusi Setiausaha/Timbalan Pengerusi Nama : Nama : Tarikh: Tarikh: 21

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s Product Testimony Form/ 产品见证表格 / Borang Testimoni Produk Personal Details / 个人资料 /Keterangan Diri Name/ 姓名 / Nama IC No/ 身份证号码 / No Kad Pengenalan Age/ 年龄 / Umur Gender/ 性别 / Jantina : Male/ 男 / Lelaki

More information

CLS Newsletter No.15 慈 大 華 語 通 訊 第 十 五 月 慈 濟 大 學 語 言 教 學 中 心 活 動 預 告 活 重 要 記 事 重 特 約 專 文 進 泰 國 印 尼 慈 濟 學 校 華 語 教 師 培 訓 慈 濟 人 文 活 動 分 享 動 要 預 記 華 語 教 入 師 華 培 語 訓 語 工 音 作 的 分 世 享 界 嚴 趙 玉 彥 真 老 高 季 節 泰 班

More information

成立基督徒学生团契的蓝图 2013 中文版初版 版权所有 基督徒教师团契 (TCF) 马来西亚半岛读经会 (SUPM) 及马来西亚福音联谊会 (NECF) 未经版权持有者书面许可, 本书任何部分不准复制或传播, 无论以任何形式或通过任何电子或机械方式, 包括影印 录制或任何信息储存或检索系统 平面设计 : Twentyfivecents Creative Solutions 出版 : 基督徒教师团契

More information

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W New Subsidiary Standard Chartered Securities (B) Sdn Bhd (SCSB) FAQ Q: What is this? A: In line with regulatory obligations, Standard Chartered Bank has set up a locally incorporated subsidiary, Standard

More information

Kertas 1

Kertas 1 SULIT 32/1 32/1 Bahasa Cina Kertas 1 Ogos 2008 1 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 KEDAH DARUL AMAN 2008 年 初 中 评 审 预 试 BAHASA CINA 华 文 Kertas 1 试 卷 一 Masa : Satu jam 时 间 :1 小 时 JANGAN

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20505450544EB4FBD1A7BDF0D7CAC1CFBCB0C9EAC7EBCAD6D0F82E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20505450544EB4FBD1A7BDF0D7CAC1CFBCB0C9EAC7EBCAD6D0F82E646F6378> :Soalan (1) 贷 学 金 立 济 它 问 简 题, 介 简 称 是 国 家 高 等 教 育 基 金 局 政 府 创 而 主 放 要 弃 是 继 为 续 了 求 提 供 的 贷 机 学 会 金, 以 便 帮 助 莘 莘 学 子 们 能 在 后 升 学 路 上, 不 必 因 为 经 1. Perbadanan 贷 学 金 并 Tabung 的 不 贷 是 款 奖 学 金 这 笔, 在 将 来

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130342D31AE61AAF8B74EA8A3A65EC2D05FADD7A5BFAAA95F2DB1D0B0C8B342A65EC2D0205F315F>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130342D31AE61AAF8B74EA8A3A65EC2D05FADD7A5BFAAA95F2DB1D0B0C8B342A65EC2D0205F315F> 雅 加 達 臺 灣 學 校 104-1 班 親 會 各 班 家 長 建 議 事 項 各 處 室 回 覆 處 理 情 形 表 * 班 親 會 時 間 :2015/10/3 小 學 部 下 午 13:00 中 學 部 下 午 14:00 Tanggapan Sekolah Jakarta Taipei School terhadap Feedback Orang Tua Murid Tahun Ajaran

More information

Microsoft Word - 15 TanChingChing

Microsoft Word - 15 TanChingChing PENGGUNAAN KAEDAH ANSUR MAJU UNTUK MEMPERBAIKI KEKEMASAN TULISAN AKSARA BAHASA CINA MURID TAHUN TIGA 运 用 循 序 渐 进 原 则 指 导 写 字 能 够 改 善 小 学 三 年 级 学 生 书 写 硬 笔 字 的 美 观 Tan Ching Ching 陈 菁 菁 PISMP Bahasa Cina

More information

各 部 门 工 作 总 结 报 告 19

各 部 门 工 作 总 结 报 告 19 各 部 门 工 作 总 结 报 告 19 20 2015 年 工 作 报 告 书 各 部 门 工 作 总 结 报 告 各 部 门 工 作 总 结 报 告 21 2015 年 整 体 工 作 总 结 报 告 秘 书 长 傅 振 荃 2015 年 对 于 董 总 来 说, 除 了 面 对 种 种 不 利 于 母 语 教 育 政 策 的 实 施, 董 总 也 面 对 严 峻 的 内 部 领 导 危 机 的

More information

1936- Golongan tentera mengambil alih pentadbiran Jepun. 军 方 接 管 了 日 本 的 行 政 管 理 Jepun menakluki Manchuria. 日 本 入 侵 满 洲 Jepun menguasai Ko

1936- Golongan tentera mengambil alih pentadbiran Jepun. 军 方 接 管 了 日 本 的 行 政 管 理 Jepun menakluki Manchuria. 日 本 入 侵 满 洲 Jepun menguasai Ko Tingkatan 3- Bab 1: Pendudukan Jepun di Negara Kita ( 日 本 侵 占 我 国 ) Pengenalan 介 绍 1. Pendudukan Jepun di negara kita telah berlangsung selama tiga tahun setengah iaitu dari 15 Februari 1942 hingga 12

More information

目 录 简 介 1 常 用 术 语 生 理 性 别 性 别 认 同 性 别 表 达 性 倾 向 使 用 与 跨 性 别 者 相 符 的 性 别 和 称 呼 8 污 名 化 的 用 词 11 可 供 使 用 的 案 例 和 数 据 13 English version: Laws that crimi

目 录 简 介 1 常 用 术 语 生 理 性 别 性 别 认 同 性 别 表 达 性 倾 向 使 用 与 跨 性 别 者 相 符 的 性 别 和 称 呼 8 污 名 化 的 用 词 11 可 供 使 用 的 案 例 和 数 据 13 English version: Laws that crimi 媒 体 手 册 姐 妹 要 正 义 March 2016 目 录 简 介 1 常 用 术 语 生 理 性 别 性 别 认 同 性 别 表 达 性 倾 向 使 用 与 跨 性 别 者 相 符 的 性 别 和 称 呼 8 污 名 化 的 用 词 11 可 供 使 用 的 案 例 和 数 据 13 English version: Laws that criminalize gender identities

More information

Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around

Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around Content About Kumon...p3 The Kumon worksheets...p4 The Kumon Instructor.. p5 Study flow...p6 Maths Programme...p8 English Programme...p9 Kumon Around the World...p11 Kandungan Mengenai Kumon...p13 Lembaran

More information

2 6351/1 注 意 : 1. 本 试 卷 分 为 甲 乙 两 组, 每 组 各 选 答 一 题 2. 不 必 抄 题, 惟 须 注 明 题 目 号 数 3. 字 体 过 于 潦 草 或 答 案 不 加 标 点 者 扣 分 甲 组 [ 30 分 ] ( 任 选 一 题 ) 试 以 白 话 文 写

2 6351/1 注 意 : 1. 本 试 卷 分 为 甲 乙 两 组, 每 组 各 选 答 一 题 2. 不 必 抄 题, 惟 须 注 明 题 目 号 数 3. 字 体 过 于 潦 草 或 答 案 不 加 标 点 者 扣 分 甲 组 [ 30 分 ] ( 任 选 一 题 ) 试 以 白 话 文 写 6351/1 6351/1 Bahasa Cina Kertas 1 Ogos/Sept. 2010 1 ¾ jam JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 BAHASA CINA Kertas 1 Satu jam empat puluh lima minit JANGAN

More information

P R E S I D E N T S N O T E We ceaselessly strive to disseminate information and spread awareness on arthritis and to this end, the latest edition of

P R E S I D E N T S N O T E We ceaselessly strive to disseminate information and spread awareness on arthritis and to this end, the latest edition of F R O M T H E E D I T O R S D E S K PP16636/11/2012 (031169) AUGUST 2014 THE OFFICIAL NEWSLETTER OF ARTHRITIS FOUNDATION MALAYSIA I www. afm. org. my Welcome to the August edition of our newsletter, Joint

More information

NEP_Arissto_MilkFrother_UserManual_Booklet_

NEP_Arissto_MilkFrother_UserManual_Booklet_ USER MANUAL PANDUAN PENGGUNA ARISSTO milk frother, perfectly blend milk into foam, either cold or hot milk, and can be blended directly into the frother machine. Just in 1 minute with a few simple steps,

More information

輔英科技大學

輔英科技大學 輔 英 科 技 大 學 2015 年 度 僑 生 ( 含 港 澳 生 ) 新 生 註 冊 通 知 註 冊 截 止 日 期 :2015 年 9 月 14 日 ( 星 期 一 ) 開 學 日 期 :2015 年 9 月 14 日 ( 星 期 一 ) 開 學, 全 校 正 式 上 課 如 有 任 何 疑 問, 歡 迎 隨 時 於 上 班 時 間 致 電 各 負 責 單 位 洽 詢 (886-7-7811151)

More information

Frequest Ask Questions

Frequest Ask Questions About Codi s Products 关 于 Codi 系 列 的 产 品 Tentang Produk Codi 1. What is Codi product mission statement? Codi's mission is to bring, innovate and distribute unique value proposition products for all to

More information

2008年1月份新书推荐

2008年1月份新书推荐 2014 年 06 月 份 新 书 推 荐 展 示 时 间 :2014 年 07 月 01 日 至 07 月 05 日 开 始 外 借 :07 月 07 日 左 手 玩 转 地 球!: 左 撇 子 的 秘 密 世 界 登 录 号 : C051290 索 书 号 : 172.1 WOLM 大 卫 伍 尔 曼 著 比 尔 盖 茨, 克 林 顿, 爱 因 斯 坦, 拿 破 仑, 居 里 夫 人, 达 芬

More information

JAWATANKUASA PENERBITAN KOLEKSI ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP AMB. JANUARI 2008 (BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH) SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN IP

JAWATANKUASA PENERBITAN KOLEKSI ARTIKEL PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP AMB. JANUARI 2008 (BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH) SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN IP Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP amb. Januari 2008 (Bahasa Cina Pendidikan Rendah) Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2011 Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Jalan College,

More information

MUM5xxxGB_ms-zh-en-ar.book

MUM5xxxGB_ms-zh-en-ar.book MUM5... ms Arahan pengendalian zh en Operating instruction ar ms Bahasa Melayu....................................................... 3 zh 中 国 的.............................................................

More information

2

2 1 Rediscover Life Together Guidebook Buku Panduan 指 南 2 Rediscover Life Together Every journey has twists and turns. Unexpected events can stop you in your tracks or lead you on a new and wonderful path.

More information

UJIAN SETARA I SPM 2010 6351/1 注 意 : 1. 本 试 卷 分 为 甲 乙 两 组, 每 组 各 选 答 一 题 2. 不 必 抄 题, 惟 须 注 明 题 目 号 数 3. 字 体 过 于 潦 草 或 答 案 不 加 标 点 者 扣 分 甲 组 [30 分 ] (

UJIAN SETARA I SPM 2010 6351/1 注 意 : 1. 本 试 卷 分 为 甲 乙 两 组, 每 组 各 选 答 一 题 2. 不 必 抄 题, 惟 须 注 明 题 目 号 数 3. 字 体 过 于 潦 草 或 答 案 不 加 标 点 者 扣 分 甲 组 [30 分 ] ( Bahasa Cina Kertas 1 1¾jam Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Sabah UJIAN SETARA I BAHASA CINA SPM 2010 BAHASA CINA 华 文 Kertas 1 试 卷 一 Satu jam empat puluh lima minit 1 小 时 45 分 JANGAN

More information

Where Can I Use It? At public healthcare institutions such as: Public hospitals including Specialist Outpatient Clinics (SOCs) National specialty cent

Where Can I Use It? At public healthcare institutions such as: Public hospitals including Specialist Outpatient Clinics (SOCs) National specialty cent Helping you save for your healthcare needs 为日后的医疗开支未雨绸缪 Menolong anda menyimpan wang bagi keperluan penjagaan kesihatan anda Where Can I Use It? At public healthcare institutions such as: Public hospitals

More information

Microsoft Word - Testimonials

Microsoft Word - Testimonials I always thought I was a healthy middle-aged man, until last year when all the sudden I started getting dizzy spells, and trouble breathing especially in the afternoon. When the symptoms first came on,

More information

KSSR BAHASA CINA TAHUN 1

KSSR BAHASA CINA TAHUN 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH 中 学 标 准 课 程 BAHASA CINA 华 文 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN 课 程 与 评 价 标 准 TINGKATAN 1 中 一 Terbitan Terhad Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Pembangunan

More information

研 究 背 景 我 来 自 巴 都 林 当 师 范 学 院 在 此 之 前, 已 拥 有 两 次 的 实 习 经 验, 分 别 为 期 四 周 与 八 周 如 今, 在 古 晋 市 区 的 甲 校, 进 行 为 期 12 周, 即 第 三 次 的 实 习 生 涯 这 次, 我 被 分 配 教 导 三

研 究 背 景 我 来 自 巴 都 林 当 师 范 学 院 在 此 之 前, 已 拥 有 两 次 的 实 习 经 验, 分 别 为 期 四 周 与 八 周 如 今, 在 古 晋 市 区 的 甲 校, 进 行 为 期 12 周, 即 第 三 次 的 实 习 生 涯 这 次, 我 被 分 配 教 导 三 KESAN PENGGUNAAN MENGARANG BERPANDUKAN GAMBAR DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN 看 图 作 文 对 提 升 学 生 写 作 的 功 效 Oleh Lee Ngiik Ting 李 玉 珍 geen_89@yahoo.com.tw ABSTRAK Penyelidikan Tindakan ini

More information

Runcit 杂货杂志 P P 1 4 1 6 7 / 6 / 2 0 0 6 M a l a y s i a Majalah Kemajuan Perniagaan Yang Pertama Untuk Sektor Perdagangan Runcit Tradisional Malaysia 马来西亚第一本传统零售商杂志 Jilid 7 : Dec 2006-Feb 2007 RM12.80

More information

Frequest Ask Questions

Frequest Ask Questions About Codi s Products 关 于 Codi 系 列 的 产 品 Tentang Produk Codi 1. What is Codi product mission statement? Codi's mission is to bring, innovate and distribute unique value proposition products for all to

More information

2014 年 10 月 號 季 刊.indd 2 2014/10/17 下 午 06:27:36

2014 年 10 月 號 季 刊.indd 2 2014/10/17 下 午 06:27:36 10 月 號 October 2014 康 立 會 訊 http://www.k-link.com.tw 焦 點 報 導 2014 年 南 海 大 探 索 直 銷 企 業 經 營 論 壇 康 立 全 球 百 大 第 55 名 第 二 屆 康 立 之 星 甄 選 大 賽 特 別 報 導 翻 轉 人 生 再 造 顛 峰 之 成 功 學 從 打 工 外 勞 身 份 到 CA 的 尊 榮 之 路 與 總 裁

More information

Runcit 杂货杂志 P P 1 4 1 6 7 / 6 / 2 0 0 6 M a l a y s i a Majalah Kemajuan Perniagaan Yang Pertama Untuk Sektor Perdagangan Runcit Tradisional Malaysia 马来西亚第一本传统零售商杂志 Jilid 10 : Sep-Nov 2007 RM12.80 Masa

More information

Jaga Kesihatan Keluarga Anda 掌 控 您 家 人 的 健 康 Terlalu sakit untuk bekerja. 生 病 無 法 上 班 Perlu berjumpa dengan doktor lagi. 又 要 看 醫 生 了 Tidak dapat hadir

Jaga Kesihatan Keluarga Anda 掌 控 您 家 人 的 健 康 Terlalu sakit untuk bekerja. 生 病 無 法 上 班 Perlu berjumpa dengan doktor lagi. 又 要 看 醫 生 了 Tidak dapat hadir www.basmi.my Penyebaran Jangkitan 抑制傳染病的散播蔓延 Kementerian Kesihatan Malaysia Jaga Kesihatan Keluarga Anda 掌 控 您 家 人 的 健 康 Terlalu sakit untuk bekerja. 生 病 無 法 上 班 Perlu berjumpa dengan doktor lagi. 又 要

More information

12 11 (HR7778) (MAX) (MAX) 200 g 1-5 1 kg 1-5 12 200 g 1 min 12 12 12 1 min 1.5 L 12 1 min 1L 9-12 6x 60-90 sec 500 g (HR7777) 12 9-12 13 (HR7778) 12

12 11 (HR7778) (MAX) (MAX) 200 g 1-5 1 kg 1-5 12 200 g 1 min 12 12 12 1 min 1.5 L 12 1 min 1L 9-12 6x 60-90 sec 500 g (HR7777) 12 9-12 13 (HR7778) 12 Always there to help you HR7776 HR7777 HR7778 EN User manual ZH-S 使 用 手 册 MS Manual pengguna Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4240

More information

Noni & Pomegranate Essence contains proxeronine which is a compound alkaloid that is quite similar to alkaloids found in coffee, tea, alcohol and toba

Noni & Pomegranate Essence contains proxeronine which is a compound alkaloid that is quite similar to alkaloids found in coffee, tea, alcohol and toba Noni & Pomegranate Essence 1. Why did Insaan change the formulation from Noni Extract to Noni & Pomegranate Essence? Insaan is always looking for better health solutions for customers. Noni & Pomegranate

More information

Jilid 34 : Sep 2013 RM12.80 PP14167/05/2013(032485) 传统零售商杂志 Menjual Produk Ubat-Ubatan dari Kaunter (OTC) 销售产品药物治疗场外交易 (OTC) Minyak Penjagaan Kulit Khas 典型的精油护肤 Runcit Malaysia 杂货季刊 1 6 Tinjauan Runcit

More information

The Melaleuca Home Shopping Guide * 美 乐 家 购 物 指 南 * Manual Membeli-Belah Melaleuca* FOR YOUR HEALTH 赋 予 健 康 身 心 UNTUK KESIHATAN ANDA ANTIOXIDANTS 抗 氧

The Melaleuca Home Shopping Guide * 美 乐 家 购 物 指 南 * Manual Membeli-Belah Melaleuca* FOR YOUR HEALTH 赋 予 健 康 身 心 UNTUK KESIHATAN ANDA ANTIOXIDANTS 抗 氧 MELALEUCA COUNTRY The Exclusive Wellness Catalog MALAYSIA APRIL 2015 马 来 西 亚 2015 年 4 月 Make the earth a BETTER HOME 让 地 球 成 为 我 们 的 美 好 家 园 Jadikan bumi KEDIAMAN YANG LEBIH BAIK The Melaleuca Home Shopping

More information

妈 妈 出 来 看 见 了, 马 上 阻 止 他, 大 声 地 责 骂 他, 要 他 停 止 捉 弄 乌 龟 3D 谢 昀 证 不 听 话 的 下 场 一 个 凉 风 习 习, 阳 光 明 媚 的 星 期 一 下 午, 太 阳 好 像 火 球 一 样 挂 在 天 空 我 和 妈 妈 在 家 里, 妈

妈 妈 出 来 看 见 了, 马 上 阻 止 他, 大 声 地 责 骂 他, 要 他 停 止 捉 弄 乌 龟 3D 谢 昀 证 不 听 话 的 下 场 一 个 凉 风 习 习, 阳 光 明 媚 的 星 期 一 下 午, 太 阳 好 像 火 球 一 样 挂 在 天 空 我 和 妈 妈 在 家 里, 妈 助 人 为 乐 一 天 早 上, 休 息 的 时 候, 我 正 要 走 去 礼 堂 时, 看 到 一 个 小 男 孩, 坐 在 楼 梯 口 哭 他 的 膝 盖 受 伤 了, 我 看 了, 连 忙 三 步 并 作 两 步 地 跑 上 前 去 扶 他 我 扶 他 到 学 校 的 病 休 室, 然 后, 我 拿 纱 布 帮 他 把 伤 口 包 起 来 我 给 他 敷 冰, 可 是 他 不 要 这 时, 校

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A8BEA861A6E8B943B04F2DB4C1A5BDB3F8A7692E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A8BEA861A6E8B943B04F2DB4C1A5BDB3F8A7692E646F63> V 勞 工 保 險 局 補 助 職 業 災 害 預 防 計 畫 勞 工 保 險 局 補 助 職 業 災 害 勞 工 職 業 重 建 計 畫 ( 期 末 報 告 ) 單 位 名 稱 : 財 團 法 人 國 立 自 然 科 學 博 物 館 文 教 基 金 會 計 畫 名 稱 : 防 災 西 遊 記 工 安 皮 影 戲 暨 活 動 宣 導 計 畫 計 畫 類 別 :99 年 度 上 半 年 勞 工 保 險

More information

YEAR 2013 YEAR 2014 JANUARY 1 2 3 4 5 6 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 FEBRUARY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

YEAR 2013 YEAR 2014 JANUARY 1 2 3 4 5 6 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 FEBRUARY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 For Your Health & Beauty YEAR 2013 YEAR 2014 JANUARY 1 2 3 4 5 6 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 FEBRUARY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

More information

߇ ࢥ า ๘ ሯਠ൵Ұ

߇ ࢥ า ๘ ሯਠ൵Ұ ߇ ࢥ า ๘ ሯਠ൵Ұ ߇ ࢥ า ๘ ሯਠ൵Ұ 出 版 者 : 马 来 亚 文 化 事 业 有 限 公 司 Penerbit : The Malaya Press Sdn. Bhd. (3379-P) 1, Jalan TSB 10, Taman Perindustrian Sg. Buloh, 47000 Sg. Buloh, Selangor, Malaysia. Tel: 03-6157

More information

1

1 M O D E R N H E A L T H MODERE.COM.MY N A T U R A L B E A U T Y C ATA L O G CONTENTS 内 容 KANDUNGAN SIXTEEN PERSONAL CARE 个 人 用 品 PENJAGAAN DIRI 18 HAIR 秀 发 护 理 RAMBUT We want you to feel better, look better

More information

untitled

untitled Vision Statement: To be the Premier Organisation for Life Insurance Professionals and Financial Practitioners Mission Statement: To Elevate the Economic Well-being, Status and Professionalism (ESP) of

More information

1

1 SAVE ON YOUR FIRST ORDER Simply key in this promo code to save on your 1st order. MODERE 2016 CATALOG Issue 2 WWW.MODERE.COM.MY LOOKING OUTSIDE p. 6 OUR LATEST INNOVATION, MODERE I/D p. 14 PERSONAL CARE

More information

PP14167/02/2012(029127) Jilid 25: Jun 2011 RM12.80 Majalah Peruncitan Tradisional 传统零售商杂志 Mi Goreng No 1 Paling Laris Di 马来西亚销售第一的 Mi Goreng INOVASI PRODUK Membantu Meningkatkan Kesihatan Pengguna 革新产品

More information

7. How to consume this product? Take 5-8 drops, 1-2 times a day on empty stomach. You can either mix it with ½ to 1 cup of room temperature water or y

7. How to consume this product? Take 5-8 drops, 1-2 times a day on empty stomach. You can either mix it with ½ to 1 cup of room temperature water or y Noni Pomegranate Essence 1. What is Noni Pomegranate Essence? Noni Pomegranate Essence is a newly formulated health food that contains two major active ingredients, noni fruit and pomegranate. 2. What

More information

CONTENTS FEATURES 03 CHAIRMAN S MESSAGE 主席献词 05 MD MESSAGE 董事经理献词 探索. 梦想. 发掘 Explore. Dream. 06 FOREVER BEAUTY 美丽日记 09 PRODUCT FOCUS 产品焦点 FOREVE

CONTENTS FEATURES 03 CHAIRMAN S MESSAGE 主席献词 05 MD MESSAGE 董事经理献词 探索. 梦想. 发掘 Explore. Dream. 06 FOREVER BEAUTY 美丽日记 09 PRODUCT FOCUS 产品焦点 FOREVE JANUARY 2012 156 SEL AMAT TAHUN BARU CINA Happy Chinese New Year CONTENTS FEATURES 03 CHAIRMAN S MESSAGE 主席献词 05 MD MESSAGE 董事经理献词 探索. 梦想. 发掘 Explore. Dream. 06 FOREVER BEAUTY 美丽日记 09 PRODUCT FOCUS 产品焦点

More information

摘 要 在 1990, 毛 四 周 群 山 抱, 而 在 山 中, 蕴 藏 着 丰 富 的 锡 米 銔 毛 个 村 改 邦, 马 来 文 Kampung Asam Kumbang 銔 Asam Kumbang 是 种 特 别 的 树, 在 英 文 称 Roselle, 中 文 个 美 称 洛 花 銔

摘 要 在 1990, 毛 四 周 群 山 抱, 而 在 山 中, 蕴 藏 着 丰 富 的 锡 米 銔 毛 个 村 改 邦, 马 来 文 Kampung Asam Kumbang 銔 Asam Kumbang 是 种 特 别 的 树, 在 英 文 称 Roselle, 中 文 个 美 称 洛 花 銔 UTAR NEW VILLAGE COMMUNITY PROJECT REPORT NAME OF NEW VILLAGE: ASAM KUMBANG, KUALA KUBU BHARU 邦, 毛 SELANGOR Project carried out by: Student Name ID Number Course Year/ Semester 1. Lee Ai Lian 12ABB04738

More information

Runcit 杂货杂志 PP 14167/02/2009(020648) M a l a y s i a Majalah Kemajuan Perniagaan Yang Pertama Untuk Sektor Perdagangan Runcit Tradisional Malaysia 马来西亚第一本传统零售商杂志 Jilid 15 : Dec 2008 RM12.80 Makanan Perayaan

More information

Microsoft Word - NASKAH CHIP 666 CHINESE.doc

Microsoft Word - NASKAH CHIP 666 CHINESE.doc 666 agtranslator www.agtranslator.com 2 5 I II 8 9 10 11 12 17 III IV 20 23 26 26 28 29 34 41 42 V VI 47 47 47 48 3 52 52 53 VII 54 54 57 61 / 62 62 62 65 VIII 66 IX 68 666 68 68 70 72 72 X 73 73 Dalam

More information

四年级第二 次月考范围

四年级第二 次月考范围 二 零 一 五 年 度 培 华 小 学 一 年 级 评 鉴 四 考 试 Skop Penilaian 4 Tahun 1(Tahun 2015) Malaysia Cina Inggeris 道 德 Moral Seni Buku Teks : Unit 19 Unit 25 (m/s 84-m/s 115) Lembaran Kerja Pentaksiran Berasakan Sekolah

More information

s,/vgap 〇 拆 一 个 拯 救 生 命 的 部 队 w w w.s c d f.g o v.s g This booklet is also available in the English, Malay and Tamil languages. For enquiries, contact

s,/vgap 〇 拆 一 个 拯 救 生 命 的 部 队 w w w.s c d f.g o v.s g This booklet is also available in the English, Malay and Tamil languages. For enquiries, contact 0 1 1 1 s,/vgap 〇 拆 一 个 拯 救 生 命 的 部 队 w w w.s c d f.g o v.s g This booklet is also available in the English, Malay and Tamil languages. For enquiries, contact us through one of the following ways: 这 本

More information

DAFTAR PERTANYAAN 1. Apa yang anda ketahui tentang sangjit? 2. Apakah di Medan masih menjalankan Tradisi sangjit suku Hokkian dengan benar? 3. Apakah

DAFTAR PERTANYAAN 1. Apa yang anda ketahui tentang sangjit? 2. Apakah di Medan masih menjalankan Tradisi sangjit suku Hokkian dengan benar? 3. Apakah LAMPIRAN Data Diri Informan Informan 1 : Nama : Stiven Alamat : Jl.Gajah Mada 3A. Tanggal Lahir Pekerjaan : 28 Agustus 1972 Medan : Pedagang Informan 2 : Nama Alamat : Herry Acong : Jl. Karya Jaya Medan

More information

shixun

shixun 1 教 育 部 师 范 课 程 目 录 前 言 2 大 马 教 育 文 凭 毕 业 生 师 范 课 程 3 大 学 毕 业 生 师 范 课 程 12 如 何 申 请 13 笔 试 / 面 试 14 上 诉 15 苏 丹 依 德 理 斯 师 范 大 学 中 文 组 课 程 简 介 16 询 问 单 位 19 附 录 (1) 各 师 范 大 专 通 讯 录 20 附 录 (2) 教 育 部 高 教 部

More information

EDITOR S NOTE Existential psychologist Rollo Reece May once said: Communication leads to community, that is, to understanding, intimacy and mutual val

EDITOR S NOTE Existential psychologist Rollo Reece May once said: Communication leads to community, that is, to understanding, intimacy and mutual val ISSUE 7 Communicating Well With Your Loved Ones Can You Hear Me? Travel Safely! 孙子 兵法耳部疾病 : 耳鸣居家生活小贴士, 保你安全无烦忧! Komunikasi Melancong Dengan Salamat! EDITOR S NOTE Existential psychologist Rollo Reece May

More information

0315cover

0315cover Tahniah Proses Enzim Metabolisme Pertukaran Zat (MENEP) Dapat Pengiktirafan Paten Dari Jepun, Jerman & Taiwan 恭喜 新陳代謝酵素營養轉換技術榮獲日本 德國 臺灣專利權 Jerman 德國 Jepun 日本 Taiwan 臺灣 MAC 20 15 Aktiviti 活動天地 Di Sini Bermulanya

More information

Pembangunan), 贸 易 与 发 展 (Perdagangan dan Pembangunan) 等 3. 应 用 农 业 经 济 (Ekonomi Pertanian dan Gunaan) 学 生 将 就 读 于 农 业 对 环 境 和 经 济 所 造 成 的 影 响 此 外 也 将

Pembangunan), 贸 易 与 发 展 (Perdagangan dan Pembangunan) 等 3. 应 用 农 业 经 济 (Ekonomi Pertanian dan Gunaan) 学 生 将 就 读 于 农 业 对 环 境 和 经 济 所 造 成 的 影 响 此 外 也 将 1. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan (FEP) 国 民 大 学 Fakulti Ekonomi dan Perniagaan (FEP) Faculty of Finance and Business Pusat Pengajian Ekonomi School of Finance 科 系 名 称 ( 中 文 ) 经 济 荣 誉 学 士 学 位 科 系 名 称 (

More information

Majalah Peruncitan Tradisional PP 14167/02/2010(023224) Jilid 19 : Dec 2009 RM12.80 Malaysia 传统零售商杂志 Selamat Tahun Baru Cina 恭賀新禧 Jenama No 1 Di Malaysia 大马第一的品牌 Uruskan Pemiutang Anda 管理您的债务 Mi Untuk

More information

Berita Khas 焦點新聞 CNI kini telah mencecah usia 25 tahun, dan penuh bersemangat, cergas serta tangkas umpama belia berusia 25 tahun. Memang kurang syari

Berita Khas 焦點新聞 CNI kini telah mencecah usia 25 tahun, dan penuh bersemangat, cergas serta tangkas umpama belia berusia 25 tahun. Memang kurang syari Berita Khas 焦點新聞 CNI kini telah mencecah usia 25 tahun, dan penuh bersemangat, cergas serta tangkas umpama belia berusia 25 tahun. Memang kurang syarikat MLM seperti CNI yang mampu bertahan selama 25 tahun,

More information

5

5 4 5 6 7 8 9 10 11 Lihat gambar untuk beli bahan-bahan 2 3 1 5 4 7 6 1 Tomat gantungan: penuh rasa tomat, warna lebih merah, bulat. 2 Tomat merah Hong Kong: daging tebal banyak saus, banyak biji, kualiti

More information

四年级第二 次月考范围

四年级第二 次月考范围 二 零 一 六 年 度 培 华 小 学 一 年 级 评 鉴 三 考 试 Skop Penilaian 3 Tahun 1(Tahun 2016) Malaysia Inggeris Buku Teks : unit 11-17 ( m/s48-77 ) Buku Aktiviti Jilid 1 : unit 11-15 ( m/s53-76 ) Sistem : Topik 6-8 ( m/s17-26

More information

目錄 1. 水果類 蔬菜類 五穀類 肉 魚 豆 蛋類 副食品添加注意事項...10

目錄 1. 水果類 蔬菜類 五穀類 肉 魚 豆 蛋類 副食品添加注意事項...10 嬰兒副食品製作 4-6 個月嬰兒開始可嘗試 副食品 目錄 1. 水果類...3 2. 蔬菜類...5 3. 五穀類...6 4. 肉 魚 豆 蛋類...8 5. 副食品添加注意事項...10 中文版 水果類 選用深色的水果, 含有較豐富的維生素 ( 新鮮 完整 飽滿 成熟的 ) 選擇柑橘 柳橙 蕃茄 蘋果 香蕉 木瓜等果皮容易處理的 需去皮或殼的水果亦需先用水清洗, 以免污染可食用部分 柳橙汁 剝皮後,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20303420BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8BBAACEC4B0E6B1BEA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20303420BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8BBAACEC4B0E6B1BEA3A92E646F63> 华 小 董 事 会 章 程 样 本 ( 华 文 版 本 ) 这 份 华 小 董 事 会 章 程 样 本 只 供 参 考 各 校 董 事 会 应 根 据 各 自 的 具 体 情 况, 拟 定 本 身 的 董 事 会 章 程 注 意 事 项 : 在 这 份 华 小 董 事 会 章 程 样 本 里, 有 关 加 黑 的 条 文 或 段 落 是 必 须 具 有 的 (2008 年 1 月 修 订 ) 马 来

More information

728 华 团 大 会 流 程 Aturcara Persidangan 日 期 :2013 年 7 月 28 日 ( 星 期 日 ) Tarikh : 28 Julai 2013 (Ahad) 时 间 Masa 地 点 时 间 Masa : 上 午 11 时 : Pagi 11 am : 吉 隆

728 华 团 大 会 流 程 Aturcara Persidangan 日 期 :2013 年 7 月 28 日 ( 星 期 日 ) Tarikh : 28 Julai 2013 (Ahad) 时 间 Masa 地 点 时 间 Masa : 上 午 11 时 : Pagi 11 am : 吉 隆 这 本 教 育 委 员 会 报 告 书 的 内 文, 一 共 有 49 页, 分 为 主 文 18 章, 附 文 13 件 里 面 的 种 种 建 议, 好 的 不 少, 坏 的 也 不 少 就 数 量 说, 好 的 或 者 比 坏 的 多 ; 但 就 性 质 说, 好 的 是 枝 节, 坏 的 却 不 只 是 枝 节, 并 且 是 根 本 所 以, 这 本 报 告 书 如 果 不 作 根 本 的

More information

Lampiran 3 Motif Naga pada Jubah Raja Lampiran 4 Cheongsam dengan motif Burung Lampiran 5Cheongsam dengan motif Bunga Krisan

Lampiran 3 Motif Naga pada Jubah Raja Lampiran 4 Cheongsam dengan motif Burung Lampiran 5Cheongsam dengan motif Bunga Krisan Lampiran Lampiran 1 Cheongsam pada Dinasti Han Lampiran 2 Cheongsam pada Dinasti Man Lampiran 3 Motif Naga pada Jubah Raja Lampiran 4 Cheongsam dengan motif Burung Lampiran 5Cheongsam dengan motif Bunga

More information

1

1 COMPLETE COLLECTION MODERE MALAYSIA SDN BHD (188301-W) (AJL93237) (formally known as Neways Worldwide Sdn Bhd) LO-B (A), LEVEL CONCOURSE, PJX H M SHAH TOWER, 16A, PERSIARAN BARAT, PETALING JAYA, 46050

More information

UNIVERSITY PUTRA MALAYSIA Fakulti Ekonomi Dan Pengurusan Faculty Of Economics And Management 科 系 名 称 ( 中 文 会 计 学 士 学 位 科 系 名 称 ( 国 文 Bacelor Perakauna

UNIVERSITY PUTRA MALAYSIA Fakulti Ekonomi Dan Pengurusan Faculty Of Economics And Management 科 系 名 称 ( 中 文 会 计 学 士 学 位 科 系 名 称 ( 国 文 Bacelor Perakauna 1. Fakulti Ekonomi Dan Pengurusan UNIVERSITY PUTRA MALAYSIA Fakulti Ekonomi Dan Pengurusan Faculty Of Economics And Management 科 系 名 称 ( 中 文 经 济 学 士 学 位 科 系 名 称 ( 国 文 Bacelor Ekonomi 科 系 名 称 ( 英 文 Bachelor

More information

A Word From The MP Dear Residents, Happy 2011! Another year has passed and time flies, sometimes beyond our imagination. Thank you for the opportunity

A Word From The MP Dear Residents, Happy 2011! Another year has passed and time flies, sometimes beyond our imagination. Thank you for the opportunity KAMPONG GLAMNEWS December 2010 MICA (P) 074/04/2010 www.kampongglam.org.sg Advisor, Ms Denise Phua & Kampong Glam Grassroots Organisations wish everybody A HAPPY NEW YEAR A Word From The MP Dear Residents,

More information

(A) 二 小 時 (B) 三 小 時 (C) 四 小 時 (D) 五 小 時 第 一 組 出 題 6. 若 對 於 收 到 的 交 通 違 規 罰 單 不 服, 在 收 到 罰 單 幾 日 內 須 向 警 察 機 關 或 監 理 機 關 申 訴? (A) 十 天 (B) 十 五 天 (C) 二 十

(A) 二 小 時 (B) 三 小 時 (C) 四 小 時 (D) 五 小 時 第 一 組 出 題 6. 若 對 於 收 到 的 交 通 違 規 罰 單 不 服, 在 收 到 罰 單 幾 日 內 須 向 警 察 機 關 或 監 理 機 關 申 訴? (A) 十 天 (B) 十 五 天 (C) 二 十 1. 依 據 強 制 執 行 法 第 28-2 條 第 1 項 規 定, 執 行 標 的 金 額 或 價 額 未 滿 新 台 幣 五 千 元 者, 免 徵 執 行 費 ; 新 台 幣 五 千 元 以 上 者, 則 以 多 少 計 算? (A) 千 分 之 八 (B) 千 分 之 一 (C) 千 分 之 五 (D) 千 分 之 十 2. 何 種 票 據 可 直 接 向 法 院 聲 請 裁 定 後 強

More information

独立前的《蕉风》与马来亚之国族想像

独立前的《蕉风》与马来亚之国族想像 Chinese Southern Diaspora Studies, Volume 5, 2011-12 南 方 華 裔 研 究 雜 志, 第 五 卷, 2011-12 独 立 前 的 蕉 风 与 马 来 亚 之 国 族 想 像 The Pre-independence Chao Foon Fortnightly and its Envisioning of a Malayan Nation 2012

More information

重 要 的 安 全 注 意 事 项 使 用 缝 纫 机 前 请 详 细 阅 读 本 说 明 书, 务 必 遵 循 下 列 安 全 警 告 : 危 险 - 为 了 减 少 触 电 危 险 1. 当 缝 纫 机 接 上 电 源 后, 请 不 要 离 开 2. 机 器 在 使 用 后 或 清 洁 前, 请

重 要 的 安 全 注 意 事 项 使 用 缝 纫 机 前 请 详 细 阅 读 本 说 明 书, 务 必 遵 循 下 列 安 全 警 告 : 危 险 - 为 了 减 少 触 电 危 险 1. 当 缝 纫 机 接 上 电 源 后, 请 不 要 离 开 2. 机 器 在 使 用 后 或 清 洁 前, 请 15. Do not use bent needles. 16. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break. 17. Switch the sewing machine off ( 0 ) when making any adjustments in the needle

More information

帶 小 孩 步 行 到 小 孩 學 校 accompany the child to go to school on foot MENGANTAR ANAKNYA SEKOLAH HARUS SAMPAI DI SEKOLAHAN 要 拖 住 小 孩 的 手, 特 別 是 過 馬 路 時 alway

帶 小 孩 步 行 到 小 孩 學 校 accompany the child to go to school on foot MENGANTAR ANAKNYA SEKOLAH HARUS SAMPAI DI SEKOLAHAN 要 拖 住 小 孩 的 手, 特 別 是 過 馬 路 時 alway 6:00-6:15am 小 孩 睡 覺 工 人 起 床, 洗 臉 刷 牙, 收 拾 自 己 的 床 被, 吃 早 餐 及 換 上 便 服 JAM 6:00-6:15 child is sleeping ANAK BELUM BANGUN 6:15-7:00am 早 餐 煮 早 餐 予 小 孩 先 生 及 太 太 maid wake up, to wash and change to day clothes,

More information

出 版 说 明 华 文 小 学 董 事 会 受 当 地 华 社 委 托 管 理 华 小, 数 十 年 来, 在 凝 聚 华 社 各 阶 层 力 量 维 持 和 发 展 学 校 确 保 华 小 不 变 质 方 面 作 出 了 重 大 贡 献 然 而, 华 文 教 育 的 发 展 并 非 一 帆 风 顺

出 版 说 明 华 文 小 学 董 事 会 受 当 地 华 社 委 托 管 理 华 小, 数 十 年 来, 在 凝 聚 华 社 各 阶 层 力 量 维 持 和 发 展 学 校 确 保 华 小 不 变 质 方 面 作 出 了 重 大 贡 献 然 而, 华 文 教 育 的 发 展 并 非 一 帆 风 顺 华 小 董 事 参 考 资 料 宣 教 品 马 来 西 亚 华 校 董 事 联 合 会 总 会 ( 董 总 ) 出 版 说 明 华 文 小 学 董 事 会 受 当 地 华 社 委 托 管 理 华 小, 数 十 年 来, 在 凝 聚 华 社 各 阶 层 力 量 维 持 和 发 展 学 校 确 保 华 小 不 变 质 方 面 作 出 了 重 大 贡 献 然 而, 华 文 教 育 的 发 展 并 非 一

More information

A 2 B

A 2 B 18V LITHIUM DRILL/DRIVER OBENG/BOR 18V LITHIUM 18 伏 锂 电 钻 / 起 子 18V INSTRUCTION MANUAL BUKU PETUNJUK 使 用 手 册 CATALOG NUMBER NOMOR KATALOG 产 品 目 录 号 AUTO01 ENGLISH BAHASA INDONESIA 4 11 18 25 PLEASE READ

More information

Microsoft Word Àô¹C¦L¥§¾ÇµØ»y.doc

Microsoft Word Àô¹C¦L¥§¾ÇµØ»y.doc Daftar Isi 编者的话 (Prakata)... 3 标点符号用法简表... 5 第一课接朋友 (Menjemput Teman)...11 第二课日惹 (Yogyakarta)... 31 第三课中国菜 (Masakan Tionghoa)... 53 第四课梦幻世界 (Dunia Fantasi)... 75 第五课古达海滩 (Pantai Kuta)... 99 第六课长途巴士 (Bis

More information

2010 年 工 作 报 告 书 编 委 会 顾 问 : 叶 新 田 王 超 群 潘 永 忠 丘 琼 润 编 委 : 董 教 总 教 育 中 心 ( 非 营 利 ) 有 限 公 司 傅 琬 诗 王 秀 凤 新 纪 元 学 院 莫 顺 宗 梁 健 林 叶 汉 伦 孔 婉 莹 苏 逸 云 美 编 : 丁

2010 年 工 作 报 告 书 编 委 会 顾 问 : 叶 新 田 王 超 群 潘 永 忠 丘 琼 润 编 委 : 董 教 总 教 育 中 心 ( 非 营 利 ) 有 限 公 司 傅 琬 诗 王 秀 凤 新 纪 元 学 院 莫 顺 宗 梁 健 林 叶 汉 伦 孔 婉 莹 苏 逸 云 美 编 : 丁 2010 年 工 作 报 告 书 编 委 会 顾 问 : 叶 新 田 王 超 群 潘 永 忠 丘 琼 润 编 委 : 董 教 总 教 育 中 心 ( 非 营 利 ) 有 限 公 司 傅 琬 诗 王 秀 凤 新 纪 元 学 院 莫 顺 宗 梁 健 林 叶 汉 伦 孔 婉 莹 苏 逸 云 美 编 : 丁 于 玲 出 版 Diterbitkan oleh: 董 教 总 教 育 中 心 ( 非 营 利 )

More information

1

1 1. Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Faculty Of Business and Accounting 科 系 名 称 ( 中 文 ) 会 计 学 士 学 位 科 系 名 称 ( 国 文 ) Ijazah Sarjana Muda Perakuanan 科 系 名 称 ( 英 文 ) Bachelor

More information

基本信息 2 基 本 资料 气候 重要 号 码 贴士 签证 通讯 地图 行程推荐 5 巴 厘岛 5 晚 6 日 游 多彩 之 旅 浪 漫 之旅 特色活动 11 12 在 巴 厘岛 一 定要 做 的事 水 上 运动 SPA 景点介绍 14 度 蜜 月好 去 处 乌鲁 瓦 图 情 人涯 金巴 兰 海滩

基本信息 2 基 本 资料 气候 重要 号 码 贴士 签证 通讯 地图 行程推荐 5 巴 厘岛 5 晚 6 日 游 多彩 之 旅 浪 漫 之旅 特色活动 11 12 在 巴 厘岛 一 定要 做 的事 水 上 运动 SPA 景点介绍 14 度 蜜 月好 去 处 乌鲁 瓦 图 情 人涯 金巴 兰 海滩 1 同 程 出品 基本信息 2 基 本 资料 气候 重要 号 码 贴士 签证 通讯 地图 行程推荐 5 巴 厘岛 5 晚 6 日 游 多彩 之 旅 浪 漫 之旅 特色活动 11 12 在 巴 厘岛 一 定要 做 的事 水 上 运动 SPA 景点介绍 14 度 蜜 月好 去 处 乌鲁 瓦 图 情 人涯 金巴 兰 海滩 16 海神 庙 阿勇 河 乌布 圣泉寺 罗 威那 库 塔海 滩 萨 努尔 休 闲 好去

More information

Contents 07 Know Your Optrimax Slow Juicer - Components Safety Precautions - Warning - Caution Assembly - For Juicing How to Use Disass

Contents 07 Know Your Optrimax Slow Juicer - Components Safety Precautions - Warning - Caution Assembly - For Juicing How to Use Disass User Guide English 中文繁体中文 Bahasa www.optrimax.com.sg Contents 07 Know Your Optrimax Slow Juicer - Components 08 10 Safety Precautions - Warning - Caution Assembly - For Juicing 13 14 16 How to Use Disassembly

More information

重 要 安 全 措 施 仔 細 閱 讀 並 妥 善 保 存 使 用 微 波 烹 調 應 注 意 之 事 項 檢 查 有 否 損 壞 使 用 微 波 爐 前 應 先 按 下 列 各 項 檢 查 : 1. 烤 架 有 否 損 裂 2. 爐 門 是 否 妥 當, 可 開 關 如 常 3. 門 栓 是 否

重 要 安 全 措 施 仔 細 閱 讀 並 妥 善 保 存 使 用 微 波 烹 調 應 注 意 之 事 項 檢 查 有 否 損 壞 使 用 微 波 爐 前 應 先 按 下 列 各 項 檢 查 : 1. 烤 架 有 否 損 裂 2. 爐 門 是 否 妥 當, 可 開 關 如 常 3. 門 栓 是 否 Operating Instructions and Cookbook 使 用 說 明 書, 精 選 食 譜 Panduan dan Buku Resipi ค ม อการใช งานและตำราอาหาร Microwave / Grill Oven 微 波 / 烤 爐 Ketuhar gril/gelombang mikro เตาอบไมโครเวฟและย าง Model No. Panasonic

More information

Nature Rounded House Allegra Grade 4 Red

Nature Rounded House Allegra Grade 4 Red Nature Rounded House Allegra Grade 4 Red Surrealis Collage Amara Grade 4 Red Surrealis Collage Laurencia Grade 4 Red Comic Stephanie Grade 4 Red Surrealism Collage David Grade 4 Yellow 开学的第一天 今天是开学的第一天,

More information

乃 两 个 字 低 沉 了 以 外 其 他 都 是 嘶 吼 出 来 的, 特 别 是 是 也! 说 完 后 似 乎 都 能 看 到 面 目 狰 狞 的 老 头 脖 子 上 的 青 筋 纠 结 暴 显 女 娃 张 着 嘴 喃 喃 道 : 第 二 代 花 骨 朵 好 吃 知 县 老 头 低 低 的 笑

乃 两 个 字 低 沉 了 以 外 其 他 都 是 嘶 吼 出 来 的, 特 别 是 是 也! 说 完 后 似 乎 都 能 看 到 面 目 狰 狞 的 老 头 脖 子 上 的 青 筋 纠 结 暴 显 女 娃 张 着 嘴 喃 喃 道 : 第 二 代 花 骨 朵 好 吃 知 县 老 头 低 低 的 笑 爱 妻 霸 道 : 夫 君 乖 乖 来 道 歉 / 作 者 : 安 德 猫 儿 第 一 卷 第 一 章 穿 越 了 傍 晚 时 分, 醉 人 的 重 重 红 霞 铺 满 了 天 际 袅 袅 上 升 的 炊 烟 在 远 处 与 晚 霞 相 接 一 条 大 黄 狗 突 然 从 草 丛 中 冲 了 出 来, 它 快 步 跑 了 几 下 然 后 冲 着 正 晃 悠 悠 漫 步 的 老 牛 吠 了 两 声 老

More information

2 拥 有 合 法 知 识 产 权 且 无 知 识 产 权 纠 纷 ; 3 符 合 本 省 市 地 区 产 业 发 展 方 向, 具 有 一 定 创 新 性 ; 4 经 营 规 范, 社 会 信 誉 良 好, 无 不 良 记 录 ; 5 吸 纳 就 业 2 人 及 以 上 ( 不 含 项 目 发 起

2 拥 有 合 法 知 识 产 权 且 无 知 识 产 权 纠 纷 ; 3 符 合 本 省 市 地 区 产 业 发 展 方 向, 具 有 一 定 创 新 性 ; 4 经 营 规 范, 社 会 信 誉 良 好, 无 不 良 记 录 ; 5 吸 纳 就 业 2 人 及 以 上 ( 不 含 项 目 发 起 扬 帆 电 商 园 创 业 见 习 大 赛 实 施 方 案 一 总 则 为 了 进 一 步 支 持 大 众 创 业 万 众 创 新, 给 创 业 者 提 供 优 质 的 创 业 平 台, 提 供 优 质 的 创 业 服 务, 提 供 实 实 在 在 的 创 业 条 件 合 肥 蜀 山 经 济 开 发 区 与 蜀 山 区 创 业 服 务 中 心 省 大 中 专 毕 业 生 就 业 指 导 中 心 联

More information

14. 阿 亮 在 寒 假 春 節 期 間 與 父 母 到 一 座 廟 裡 拜 拜, 廟 裡 的 神 有 掌 生 死 簿 的 判 官 勾 攝 生 魂 的 黑 白 無 常 執 行 拘 提 魂 魄 的 牛 頭 馬 面, 整 間 廟 看 起 來 有 些 陰 森, 請 問 阿 亮 到 了 哪 一 座 廟 內

14. 阿 亮 在 寒 假 春 節 期 間 與 父 母 到 一 座 廟 裡 拜 拜, 廟 裡 的 神 有 掌 生 死 簿 的 判 官 勾 攝 生 魂 的 黑 白 無 常 執 行 拘 提 魂 魄 的 牛 頭 馬 面, 整 間 廟 看 起 來 有 些 陰 森, 請 問 阿 亮 到 了 哪 一 座 廟 內 師 大 附 中 98 學 年 度 第 1 學 期 高 3 選 修 歷 史 上 第 1 類 組 第 二 次 期 中 考 一 單 選 題 ( 一 題 2 分 共 48 題 不 倒 扣 ) 1. 有 一 段 資 料 提 到 先 秦 某 一 家 的 學 說 : 有 支 持 泛 神 主 義 抒 情 主 義 和 無 政 府 主 義 的 趨 向 他 們 崇 信 宇 宙 間 的 一 元 組 織, 願 意 回 歸 到

More information

NUTRITION It equips you with a Total Protection 您的 全面防護 Ia melengkapi anda dengan Perlindungan Total 清 Membersih 防 Melindungi 調 Memulihara 補 Membina n

NUTRITION It equips you with a Total Protection 您的 全面防護 Ia melengkapi anda dengan Perlindungan Total 清 Membersih 防 Melindungi 調 Memulihara 補 Membina n NUTRITION It equips you with a Total Protection 您的 全面防護 Ia melengkapi anda dengan Perlindungan Total 清 Membersih 防 Melindungi 調 Memulihara 補 Membina nutrition Life Enzyme 生命酵素 010308 30 x 4g RM150.00 (WM/EM)

More information

( 一 ) 全 面 贯 彻 党 和 国 家 的 教 育 方 针 政 策, 落 实 国 家 有 关 教 育 的 法 律 法 规 ; 研 究 草 拟 江 苏 省 教 育 法 规 和 政 策, 并 组 织 实 施 ( 二 ) 研 究 教 育 发 展 战 略 思 路, 统 筹 规 划 协 调 指 导 江 苏

( 一 ) 全 面 贯 彻 党 和 国 家 的 教 育 方 针 政 策, 落 实 国 家 有 关 教 育 的 法 律 法 规 ; 研 究 草 拟 江 苏 省 教 育 法 规 和 政 策, 并 组 织 实 施 ( 二 ) 研 究 教 育 发 展 战 略 思 路, 统 筹 规 划 协 调 指 导 江 苏 2008 年 江 苏 高 考 改 革 新 方 案 引 争 议 1. 案 例 概 述 1.1 案 例 简 介 2008 年 高 考 新 方 案 是 江 苏 省 10 年 内 的 第 五 套 高 考 方 案, 此 方 案 11 月 28 日 一 出 台 就 饱 受 争 议, 被 指 有 轻 理 化 的 嫌 疑 且 在 录 取 阶 段 出 现 了 录 取 准 则 不 明 确 的 现 象 针 对 此 现 象,

More information

Microsoft Word - 05-new-migrant-national.doc

Microsoft Word - 05-new-migrant-national.doc 從 新 住 民 觀 點 看 台 灣 人 的 性 格 楊 聰 榮 ( 國 立 中 央 大 學 ) 出 版 : 楊 聰 榮, 從 新 住 民 觀 點 看 台 灣 人 的 性 格 台 灣 思 想 與 台 灣 主 體 性 台 北 : 國 立 台 灣 師 範 大 學,2005 年 發 表 : 國 立 台 灣 師 範 大 學 台 北,2005 年 3 月 19 日 台 灣 思 想 與 台 灣 主 體 性 第 四

More information

Microsoft Word - temp71.doc

Microsoft Word - temp71.doc 泉 州 市 人 民 政 府 文 件 泉 政 文 2008 105 号 泉 州 市 人 民 政 府 关 于 印 发 关 于 开 展 落 实 企 事 业 单 位 安 全 生 产 主 体 责 任 三 年 行 动 方 案 的 通 知 各 县 ( 市 区 ) 人 民 政 府 泉 州 开 发 区 管 委 会, 市 直 有 关 单 位 : 现 将 关 于 开 展 落 实 企 事 业 单 位 安 全 生 产 主 体

More information

醫院標誌

醫院標誌 醫 院 標 誌 Hospital s Logo 健 康 檢 查 證 明 應 檢 查 項 目 表 ( 乙 表 ) ( 醫 院 名 稱 地 址 電 話 傳 真 機 ) ITEMS REQUIRED FOR HEALTH CERTIFICATE (Form B) (Hospital s Name, Address, Tel, FAX) 基 本 資 料 ( BASIC DATA) 檢 查 日 期 / / (

More information

发展党员材料填写参考(上网).doc

发展党员材料填写参考(上网).doc 华 中 科 技 大 学 党 员 发 展 材 料 填 写 参 考 中 共 华 中 科 技 大 学 委 员 会 组 织 部 2010 年 3 月 31 日 目 录 1 党 员 发 展 材 料 一 览 表... 1 2 入 党 志 愿 书 填 写 参 考... 2 3 申 请 入 党 积 极 分 子 培 养 考 察 登 记 表 填 写 参 考... 13 4 华 中 科 技 大 学 发 展 党 员 综 合

More information

2012_work_report.pdf

2012_work_report.pdf 30 2011 12 1. 1.1 400 100% 20% 2011 1.2 1.3 6 5 44 2. 2.1 ISO ISO 2.2 6 / / / 58 1851-2006 / / / ISSCO / ISSCO (IEP) 2001 2011 190 59 2002 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Neil Quigley 15.

More information

Microsoft Word - Health_Certificate_for_Residence_Application-new.docx

Microsoft Word - Health_Certificate_for_Residence_Application-new.docx 醫 院 標 誌 Hospital s Logo 居 留 或 定 居 健 康 檢 查 項 目 表 Health Certificate for Residence Application ( 醫 院 名 稱 地 址 電 話 傳 真 ) (Hospital s Name, Address, Tel, Fax) 檢 查 日 期 / Date of Examination YYYY / MM / DD 姓

More information

企 业 所 得 税 目 录 企 业 所 得 税 1 税 率 ; 税 收 居 民 ; 税 款 缴 纳 ; 营 业 利 润 ; 资 本 补 贴 ; 未 准 予 扣 除 的 项 目 ; 负 债 权 益 比 ; 亏 损 ; 利 润 分 配 ; 认 定 利 润 率 ; 特 殊 行 业 及 活 动 ; 转 让

企 业 所 得 税 目 录 企 业 所 得 税 1 税 率 ; 税 收 居 民 ; 税 款 缴 纳 ; 营 业 利 润 ; 资 本 补 贴 ; 未 准 予 扣 除 的 项 目 ; 负 债 权 益 比 ; 亏 损 ; 利 润 分 配 ; 认 定 利 润 率 ; 特 殊 行 业 及 活 动 ; 转 让 2016 印 尼 税 收 袖 珍 指 南 www.pwc.com/id 企 业 所 得 税 目 录 企 业 所 得 税 1 税 率 ; 税 收 居 民 ; 税 款 缴 纳 ; 营 业 利 润 ; 资 本 补 贴 ; 未 准 予 扣 除 的 项 目 ; 负 债 权 益 比 ; 亏 损 ; 利 润 分 配 ; 认 定 利 润 率 ; 特 殊 行 业 及 活 动 ; 转 让 定 价 个 人 所 得 税 13

More information

7 8 14 15 17 18 1. 2. 3. 4. 5. 39 40 41 44 48 2011 51 52 53 2011 54 55

7 8 14 15 17 18 1. 2. 3. 4. 5. 39 40 41 44 48 2011 51 52 53 2011 54 55 2011 Diterbitkan oleh Dong Jiao Zong Higher Learning Centre Bhd. (A company limited by guarantee No.292570 A) Block B Ground Floor, Lot 5, Seksyen 10, Jalan Bukit, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysisa.

More information

06寫作魔法學堂─學習單附錄及版權頁

06寫作魔法學堂─學習單附錄及版權頁 寫 作 魔 法 空 白 學 習 單 117 空 白 學 習 單 年 級 篇 青 蛙 奶 奶 快 樂 圍 巾 119 兔 子 錢 126 沒 有 你 我 怎 麼 辦 134 紙 袋 公 主 -P 型 偵 探 136 隻 豬 和 百 隻 狼 137 愛 幫 忙 男 孩 138 短 耳 兔 139 河 馬 波 波 屁 股 大 140 118 快 樂 圍 巾 完 成 日 期 月 日 青 蛙 奶 奶 為 什

More information

Flavaz Menu 2016 LOBBY LOUNGE.ai

Flavaz Menu 2016 LOBBY LOUNGE.ai HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) is a globally recognized management system in which food safety is addressed through the analysis and control of biological, chemical and physical hazards

More information

Microsoft Word - 2014印尼税务袖珍指南-终稿.doc

Microsoft Word - 2014印尼税务袖珍指南-终稿.doc 税 务 服 务 2014 印 尼 税 务 袖 珍 指 南 www.pwc.com/id 目 录 企 业 所 得 税 1 税 率 ; 税 务 居 民 ; 税 款 缴 纳 ; 营 业 利 润 ; 资 本 补 贴 ; 未 准 予 扣 除 的 项 目 ; 亏 损 ; 利 润 分 配 ; 认 定 利 润 率 ; 特 殊 行 业 及 活 动 ; 转 让 定 价 个 人 所 得 税 14 普 通 税 率 ; 优

More information

a b c FOOD & BEVERAGES 1 f

a b c FOOD & BEVERAGES 1 f Lifestyle VOL 39 SK6681 23 Dis 2014-22 Mei 2015 PP17640/01/2013 (031622) a b c FOOD & BEVERAGES 1 f d e a b c FB0141 Oreno Kuih Bangkit Pandan Flavour FB0140 Oreno Kuih Bangkit Original Coconut Flavour

More information

花博士到你家 種花‧栽培‧病蟲害Q&A完全問答399

花博士到你家 種花‧栽培‧病蟲害Q&A完全問答399 花 博 士 到 你 家 種 花 栽 培 病 蟲 害 Q&A 完 全 問 答 399 作 者 張 育 森 社 長 張 淑 貞 平 面 主 編 王 斯 韻 責 任 編 輯 鄭 錦 屏 美 術 設 計 本 體 覺 設 計 工 作 室 特 約 攝 影 王 正 毅 陳 家 偉 李 國 良 邱 如 仁 何 忠 誠 王 耀 賢 行 銷 副 理 黃 昱 禎 行 銷 企 劃 王 琬 瑜 發 行 人 何 飛 鵬 事 業

More information

目 录 1. 最 新 消 息... 3 2. 政 策 解 读... 4 国 务 院 印 发 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资 管 理 办 法 投 资 股 票 比 例 不 得 超 30%( 节 选 ) 4 投 资 安 全 是 根 本 点 ( 节 选 )... 5 3. 改 革 实 践... 7

目 录 1. 最 新 消 息... 3 2. 政 策 解 读... 4 国 务 院 印 发 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资 管 理 办 法 投 资 股 票 比 例 不 得 超 30%( 节 选 ) 4 投 资 安 全 是 根 本 点 ( 节 选 )... 5 3. 改 革 实 践... 7 1 目 录 1. 最 新 消 息... 3 2. 政 策 解 读... 4 国 务 院 印 发 基 本 养 老 保 险 基 金 投 资 管 理 办 法 投 资 股 票 比 例 不 得 超 30%( 节 选 ) 4 投 资 安 全 是 根 本 点 ( 节 选 )... 5 3. 改 革 实 践... 7 山 东 将 省 属 企 业 30% 国 有 资 本 一 次 性 划 转 省 社 保 基 金 ( 节

More information

2 1991 9 24 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 1997 11 29 2003 6 1 1 Tabu Taboo Tabu Taboo 2 mana mana 1987 3 mana mana mana 4 1 2 mana 3 4 5 6 5 1 1 2 1 2 3 4 6 2 5 6 1 2 3 4 7 8 1 2 9 10 11 1 2 3 4

More information