<4D F736F F D BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8C2EDC0B4CEC4B0E6B1BEA3A92E646F63>

Size: px
Start display at page:

Download "<4D F736F F D BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8C2EDC0B4CEC4B0E6B1BEA3A92E646F63>"

Transcription

1 华小董事会章程样本 ( 马来文版本 ) 这份华小董事会章程样本只供参考 各校董事会应根据各自的具体情况, 拟定本身的董事会章程 注意事项 : 在这份华小董事会章程样本里, 有关加黑的条文或段落是必须具有的 (2008 年 1 月修订 ) SURATCARA PENGELOLAAN LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) ABCD, TAMAN WXYZ, BANDAR PQRS, NEGERI XXXX, MALAYSIA. BAB 1 PERENGGAN 1 PENDAHULUAN Nama Lembaga Pengelola Sekolah ini ialah Lembaga Pengelola Sekolah Jenis Kebangsaan (C) ABCD, Taman WXYZ, Bandar PQRS, Negeri XXXX, Malaysia (selepas ini disebut Lembaga Pengelola Sekolah ) Tempat urusan Lembaga Pengelola Sekolah ini ialah Sekolah Jenis Kebangsaan (C) ABCD, Taman WXYZ, Bandar PQRS, Negeri XXXX, Malaysia (selepas ini disebut Sekolah ). PERENGGAN 2 ORGANISASI Ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah mengandungi: a) Tiga orang wakil daripada Kumpulan Penyokong Sekolah yang dilantik oleh Kumpulan itu; b) Tiga orang wakil yang dilantik oleh Kumpulan Pemegang Amanah Harta Sekolah; c) Tiga orang wakil yang dilantik oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru daripada ibu bapa bagi murid-murid yang sedia ada; d) Tiga orang wakil daripada murid-murid tua yang cukup umur yang dilantik oleh Persatuan Murid-Murid Tua sekolah berkenaan. Jika Persatuan ini belum ditubuhkan, Lembaga Pengelola Sekolah berhak untuk melantik tiga orang ahli daripada murid-murid tua sekolah yang cukup umur; e) Tiga orang ahli yang dicalonkan oleh Menteri Pelajaran. 14

2 1.2.2 Sesiapa yang dari yang berikut tidak layak menjadi ahli Lembaga Pengelola Sekolah: a) Guru-guru atau pekerja sekolah itu; b) Guru-guru lain, kecuali dengan kebenaran Pendaftar; c) Pegawai perkhidmatan Kementerian Pendidikan; d) Orang-orang yang mempunyai kepentingan sendiri kerana urusan makanan, kelengkapan atau bahan-bahan lain yang dibekalkannya kepada sekolah itu Ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah memilih seorang Pengerusi, seorang Naib Pengerusi dan seorang Bendahari daripada kalangan mereka Guru Besar hendaklah menjadi setiausaha kepada Lembaga Pengelola Sekolah, tetapi dia bukanlah seorang ahli Lembaga Pengelola Sekolah itu Semasa ketiadaan Pengerusi, Naib Pengerusi hendaklah memangku jawatan Pengerusi dan mempunyai semua kuasa yang dipunyai oleh Pengerusi Setiausaha hendaklah menyediakan buku daftar ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah yang mengandungi butir-butir seperti nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, pekerjaan, alamat rumah dan, jika ada, nombor telefon. Dia hendaklah bertanggungjawab mengendalikan urusan surat menyurat mengikut arahan Lembaga Pengelola Sekolah dan memberikan sesalinan surat berkenaan kepada Pengerusi. Dia hendaklah hadir di dalam semua mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah dan membuat minit mesyuarat berkenaan Semasa ketiadaan Setiusaha atau semasa Setiausaha enggan menjalankan tugasnya, Lembaga Pengelola Sekolah boleh melantik seorang ahli Lembaga Pengelola Sekolah untuk mengendalikan urusan tersebut Bendahari adalah bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Lembaga Pengelola Sekolah. Dia hendaklah membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggunjawab di atas ketepatannya. Semua cek Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah ditandatangani bersama-sama oleh Bendahari dan Pengerusi (atau Naib Pengerusi). PERENGGAN 3 PENYOKONG SEKOLAH Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah menetapkan peraturan-peraturan, tatacara-tatacara dan kriteria-kriteria untuk seseorang layak menjadi seorang penyokong sekolah. Kriteria-kriteria itu hendaklah menetapkan sumbangan tahunan untuk menjadi seorang penyokong sekolah. Lembaga Pengelola Sekolah juga hendaklah merumuskan peraturan, tatacara dan kriteria pemilihan wakil-wakil Penyokong Sekolah untuk diterima sebagai ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah Peraturan, tatacara dan kriteria yang ditetapkan dalam di atas hendaklah dikelompokkan dan dicetak sebagai satu suratcara kecil Kumpulan Penyokong Sekolah. Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah menyediakan dan menyimpan senarai tahunan yang kemaskini bagi semua Penyokong Sekolah yang layak bagi tahun kalendar tertentu itu. Kesahan senarai itu hendaklah diambil pada 31hb Mac setiap tahun persekolahan. Pendaftar Sekolah Negeri XXXX hendaklah diberikan senarai Penyokong Sekolah yang layak bagi tahun itu pada atau sebelum 30hb April setiap tahun. 15

3 1.3.3 Bagi semua Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Luar Biasa untuk Kumpulan Penyokong Sekolah yang tujuannya/agendanya adalah untuk memilih wakil-wakil kepada Lembaga Pengelola Sekolah, mesyuarat itu hendaklah dipengerusikan oleh Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah atau wakilnya yang dilantik oleh Lembaga Pengelola Sekolah. Sesiapa yang namanya tidak ada dalam senarai Penyokong Sekolah yang sah pada tahun itu tidak berhak mengundi Semua duit yang dikumpul sebagai sumbangan/derma dari Kumpulan Penyokong Sekolah dan orang awam hendaklah disimpan dalam satu akaun berasingan dengan sebuah bank; duit ini hendaklah digunakan untuk tujuan projek sekolah yang telah diluluskan oleh Lembaga Pengelola Sekolah dari semasa ke semasa. PERENGGAN 4 TEMPOH PERJAWATAN Tempoh perjawatan maksimum bagi semua ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah tiga tahun sahaja. Apabila seorang ahli dipilih semula setelah tamat tempoh perjawatannya, maka tempoh perjawatannya hendaklah diteruskan untuk maksimum tiga tahun yang berikutnya Jika seseorang ahli Lembaga Pengelola Sekolah telah tidak menghadiri tiga mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah berturut-turut tanpa kebenaran Lembaga Pengelola Sekolah tersebut, maka keahliannya akan luput secara automatis Seorang ahli Lembaga Pengelola Sekolah yang ingin meletakkan jawatannya hendaklah menyerahkan perletakan jawatan secara bertulis kepada Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah Jika terdapat kekosongan dalam mana-mana kumpulan tersebut di atas, sama ada disebabkan oleh kematian, perletakan jawatan, kebankrapan, atau lain-lain sebab, kekosongan ini hendaklah diisi dengan pemilihan wakil daripada kumpulan berkenaan sahaja, dan tempoh perjawatannya adalah baki tempoh bagi ahli Lembaga Pengelola Sekolah tersebut yang digantikannya. Jika mana-mana kumpulan tidak dapat mencalonkan wakil yang baru selepas terdapat kekosongan itu, maka Mesyuarat Agung Tahunan Kumpulan Penyokong Sekolah boleh mencalonkan hingga ke tiga orang daripada Kumpulan Penyokong Sekolah. Ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah ini hendaklah mempunyai hak yang sama seperti ahli-ahli lainnya. PERENGGAN 5 TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah menguruskan sekolah ini mengikut cara yang tidak tak konsisten dengan Akta Pendidikan dan mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta Pendidikan Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah memastikan semua harta sekolah dijaga dengan cermat. 16

4 BAB 2 PERENGGAN 1 MESYUARAT LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH Kuorum bagi semua mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah separuh daripada bilangan ahlinya Jika bilangan ahli yang hadir adalah kurang daripada kuorum yang ditetapkan, maka mesyuarat Lembaga Pengelola sekolah berkenaan tidak boleh menetapkan apa-apa keputusan melainkan menundakan mesyuarat itu Mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah tidak dianggapkan ultra vires, semata-mata oleh kerana sebab-sebab berikut: Terdapat kekosongan dalam Lembaga Pengelola Sekolah itu Terdapat percanggahan pendapat pada masa pengundian dan pencalonan ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah Terdapat kecacatan dalam pemilihan atau perlantikan seseorang ahli Lembaga Pengelola Sekolah Terdapat keraguan tentang kelayakan seseorang ahli Lembaga Pengelola Sekolah Semasa perjalanan Mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah, apabila terdapat isu-isu yang perlu ditetapkan dengan pembuangan undi, maka hak membuang undi adalah terhad kepada ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah yang hadir sahaja, dan keputusan hendaklah dengan undi majoriti Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali tiap penggal persekolahan Mesyuarat Luar Biasa Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah diadakan apabila dikehendaki oleh Pendaftar Mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah dipanggil oleh Setiausaha dengan persetujuan Pengerusi, atau oleh Pengerusi sendiri, pada tiap penggal persekolahan atau pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Lembaga Pengelola Sekolah. Notis bersama agenda mesyuarat hendaklah dihantarkan kepada setiap ahli Lembaga Pengelola Sekolah sekurang-kurangnya empat belas (14) hari sebelum tarikh mesyuarat Notis mesyuarat hendaklah ditulis dalam Bahasa Cina dan Bahasa Malaysia Pengerusi hendaklah mengadakan Mesyuarat Luar Biasa Lembaga Pengelola Sekolah jika permintaan itu dibuat oleh sekurang-kurangnya tiga orang ahli Lembaga Pengelola Sekolah kepada Pengerusi secara bersama dengan notis bertulis yang disertakan dengan agenda cadangan berkenaan Bagi Mesyuarat Luar Biasa Lembaga Pengelola Sekolah yang meminta Lembaga Pengelola Sekolah mengubah, meminda, menambah atau membatalkan mana-mana klausa dalam Suratcara Pengelolaan Lembaga Pengelola Sekolah, notis permintaan berkenaan hendaklah dihantarkan tiga (3) bulan sebelum tarikh mesyuarat itu bersama dengan agenda yang teratur dan sebab-sebab untuk perubahan, pemindaan, penambahan atau pembatalan itu kepada semua ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah. 17

5 Dalam tempoh menyandang jawatannya, pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah menjadi pengerusi bagi semua mesyuarat Kumpulan Penyokong Sekolah dan semua mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah serta bertanggungjawap atas kesempurnaan perjalanan semua mesyuarat ini. Dia mempunyai undi pemutus. Dia hendaklah menandatangani minit mesyuarat apabila ia telah diluluskan Isu-isu atau usul-usul yang tidak disenaraikan dalam agenda mesyuarat hendaklah tidak dibenarkan kecuali usul-usul tergempar yang ditimbulkan berkenaan isu-isu tertentu. Isu-isu tertentu itu hanya boleh ditimbulkan dengan kebenaran pengerusi mesyuarat untuk tujuan perbincangan sahaja dan penentuan/resolusi berkenaan ditangguhkan kepada mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah akan datang Pendaftar atau wakilnya boleh menyertai dan mengambil bahagian dalam mana-mana mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah, tetapi tidak mempunyai kuasa mengundi Minit Mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah dicatat dalam Bahasa Cina dan Bahasa Malaysia di dalam buku minit mesyuarat. Jika catatan tersebut bukan dalam Bahasa Malaysia, Jabatan Pelajaran berhak meminta penterjemahan minit-minit itu dalam Bahasa Malaysia. Penterjemahan itu hendaklah dibuat oleh pegawai-pegawai yang ditetapkan atau diluluskan oleh Jabatan Pelajaran Sesalinan notis dan dua salinan minit mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah atau mana-mana jawatankuasanya atau jawatankuasa kecilnya, yang ditulis dalam Bahasa Malaysia, hendaklah dihantar kepada Pendaftar Tertakluk kepada Akta Pendidikan dan suratcara ini, Lembaga Pengelola Sekolah boleh menggubal peraturan-peraturan yang difikirkan perlu untuk menjalankan tugas-tugasnya. BAB 3 PERENGGAN 1 PENGURUSAN HARTA SEKOLAH Empat orang Pemegang Amanah yang berumur lebih daripada 21 tahun hendaklah dilantik di dalam Mesyuarat Agung Tahunan Kumpulan Penyokong Sekolah. Semua harta tetap kepunyaan Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah diamanahkan kepada mereka dengan menandatangani suatu Surat Amanah (Deed of Trust) Semua harta sekolah, yang bukan dibekalkan oleh Kerajaan tetapi diperolehi melalui derma/sumbangan orang awam hendaklah di bawah jagaan Pemengang Amanah Harta Sekolah Pemegang Amanah Harta Sekolah tidak boleh menjual, menyewa, memajak atau memindahkan hakmilik kepunyaan Lembaga Pengelola Sekolah dengan tidak mendapat kelulusan dan kuasa yang diberikan oleh Mesyuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah. 18

6 3.1.4 Seseorang Pemegang Amanah Harta Sekolah itu boleh dilucutkan daripada jawatannya oleh Mesyuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah, oleh sebab uzur, kerana sakit, tidak siuman, tidak berada di dalam negeri, atau kerana sebab lain yang mengakibatkan dia tidak dapat menjalankan tugasnya dengan memuaskan. Jika berlaku kematian, perletakan jawatan atau pelucutan jawatan bagi seseorang Pemegang Amanah Harta Sekolah, maka kekosongan itu bolehlah dipenuhi oleh Pemegang Amanah Harta Sekolah yang baru dilantik di dalam Mesyuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah Ahli Lembaga Pengelola Sekolah yang mewakili Kumpulan Pemegang Amanah Harta Sekolah hendaklah membuat lawatan sekurang-kurangnya satu kali tiap empat bulan untuk memeriksa harta sekolah berkenaan dan, jika difikirkan perlu, mengemukakan cadangan-cadangan bagi tujuan pemeliharaan atau penukaran supaya harta sekolah berkenaan dapat berfungsi secara yang diingini. PERENGGAN 2 KEWANGAN Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan dalam suratcara ini, wang Lembaga Pengelola Sekolah boleh digunakan untuk perkara yang berfaedah bagi sekolah dan murid-murid Bendahari dibenarkan menyimpan wang runcit tidak lebih daripada RM ( Ringgit Malaysia) pada sesuatu masa. Wang yang lebih daripada jumlah ini mestilah dimasukkan ke dalam akaun bank yang diluluskan oleh Lembaga Pengelola Sekolah. Akaun bank itu hendaklah di atas nama Lembaga Pengelola Sekolah Segala pengeluaran wang dari akaun bank Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah diluluskan dan ditandatangani bersama oleh Pengerusi dan Bendahari. Semasa ketiadaan atau keengganan menjalankan tugas Pengerusi atau Bendahari, maka Lembaga Pengelola Sekolah boleh melantik sesiapa dari ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah sebagai pengganti untuk membuat kelulusan atau menandatangani pengeluaran wang Lembaga Pengelola Sekolah Perbelanjaan yang tidak melebihi daripada RM ( Ringgit Malaysia) bagi sesuatu masa atau projek boleh diluluskan bersama oleh Pengerusi dan Bendahari. Perbelanjaan yang lebih daripada RM ( Ringgit Malaysia) bagi sesuatu masa atau projek hanya boleh dibayar jika diluluskan terlebih dahulu oleh Lembaga Pengelola Sekolah, dan perbelanjaan yang lebih daripada RM ( Ringgit Malaysia) bagi sesuatu masa atau projek hanya boleh dilakukan jika mendapat kebenaran Mesyuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah terlebih dahulu Penyata wang yang diterima dan dibelanjakan serta kunci kira-kira bagi setahun hendaklah disediakan oleh Bendahari dan diperiksa oleh Pemeriksa Kira-Kira yang dilantik di bawah Perenggan 3 Bab 3 dalam suratcara ini dengan seberapa segera setelah tamatnya tahun kewangan. Penyata kira-kira yang telah diaudit itu serta laporan pemeriksaa kira-kira berkenaan hendaklah dikemukakan untuk diluluskan oleh Mesyuarat Agung Tahunan Kumpulan Penyokong Sekolah yang berikut dan salinannya hendaklah dibekalkan untuk diperiksa oleh ahli-ahli Kumpulan 19

7 Penyokong Sekolah di tempat urusan Lembaga Pengelola Sekolah Tahun kewangan Lembaga Pengelola Sekolah ini bermula dari 1hb Januari dan berakhir pada tiap-tiap akhir tahun. PERENGGAN 3 PEMERIKSA KIRA-KIRA Dua orang yang bukan ahli Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah dilantik di dalam Mesyuarat Agung Tahunan Kumpulan Penyokong Sekolah bagi memegang jawatan Pemeriksa Kira-Kira. Mereka memegang jawatan selama satu tahun dan boleh dilantik semula Pemeriksa Kira-Kira adalah dikehendaki memeriksa kira-kira Lembaga Pengelola Sekolah bagi setahun dan membuat laporan dan pengesahan untuk Mesyuarat Agung Tahunan Kumpulan Penyokong Sekolah. Mereka juga boleh dikehendaki pada bila-bila masa oleh Lembaga Pengelola Sekolah untuk mengaudit kira-kira Lembaga Pengelola Sekolah bagi mana-mana masa di dalam tempoh perkhidmatan mereka dan membuat laporan kepada Lembaga Pengelola Sekolah. BAB 4 PERENGGAN 1 PENASIHAT Lembaga Pengelola Sekolah boleh, jika difikirkan perlu, melantik orang-orang yang layak menjadi Penasihat bagi Lembaga Pengelola Sekolah ini dengan syarat orang yang dilantik itu hendaklah menyatakan persetujuannya secara bertulis. PERENGGAN 2 TAFSIRAN SURATCARA Di antara berlangsungnya Mesyuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah, maka Lembaga Pengelola Sekolah boleh memberikan tafsirannya kepada suratcara ini dan jika tindakan segera diperlukan, Lembaga Pengelola Sekolah boleh memutuskan perkara-perkara yang tidak terkandung di dalam suratcara ini Kecuali perkara-perkara yang bertentangan atau tidak selaras dengan dasar yang telah dibuat dalam Mesuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah, keputusan Lembaga Pengelola Sekolah adalah muktamad jika tidak ditolak atau diubah oleh keputusan Mesyuarat Agung Kumpulan Penyokong Sekolah. PERENGGAN 3 PERUBAHAN ATAU PINDAAN KEPADA SURATCARA Mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perubahan, pemindaan, penambahan atau pembatalan mana-mana klausa dalam Suratcara Pengelolaan Lembaga Pengelola Sekolah ini, maka hendaklah bermula dengan mengadakan mesyuarat Lembaga Pengelola Sekolah yang semata-mata untuk membincang isu-isu berkenaan dengan agenda teratur dan notis mesyuarat tidak kurang dari 3 bulan diedarkan sebagaimana yang dikehendaki; dan 20

8 sekurang-kurangnya dua-pertiga majoriti hendaklah diperolehi untuk meluluskan resolusi-resolusi yang berkenaan. Bagaimanapun, resolusi-resolusi itu kemudiannya hendaklah mendapat kelulusan daripada Kumpulan Penyokong Sekolah dalam Mesyuarat Agung Luar Biasa Kumpulan Penyokong Sekolah. Lembaga Pengelola Sekolah hendaklah kemudiannya membuat permohonan untuk perubahan, pemindaan, penambahan atau pembatalan itu kepada Pendaftar Sekolah di Jabatan Pelajaran dalam masa 60 hari dari tarikh keputusan Mesyuarat Agung Luar Biasa Kumpulan Penyokong Sekolah meluluskan perubahan, pemindaan, penambahan atau pembatalan itu dan ia hanya boleh dikuatkuasakan selepas ia diluluskan oleh Pendaftar Sekolah di Jabatan Pelajaran. PERENGGAN 4 PENGURUSAN SEKOLAH MENGIKUT AKTA DAN PERATURAN Sekolah ini akan diuruskan mengikut Akta Pendidikan dan peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya. Pengerusi Setiausaha/Timbalan Pengerusi Nama : Nama : Tarikh: Tarikh: 21

华小董事觉醒运动缘起

华小董事觉醒运动缘起 1998 年教育 ( 家长教师协会 ) 条例 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN IBU BAPA - GURU) 1998 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 130(2)(i) Akta Pendidikan 1996, Menteri membuat peraturan-peraturan

More information

1. NAMA DAN ALAMAT PENDAFTARAN 1.1 Persatuan ini dikenali dengan nama Persatuan Usahawan Maju Malaysia (PUMM) atau dengan perkataan Inggeris Malaysian

1. NAMA DAN ALAMAT PENDAFTARAN 1.1 Persatuan ini dikenali dengan nama Persatuan Usahawan Maju Malaysia (PUMM) atau dengan perkataan Inggeris Malaysian NO. KANDUNGAN M/S 1. NAMA DAN ALAMAT PENDAFTARAN 2 2. BENDERA DAN LAMBANG 2 3. OBJEKTIF OBJEKTIF 2 4. KEAHLIAN 3 5. YURAN YURAN & BAYARAN LAIN 3 6. PEMBERITAHUAN & PEMECATAN AHLI 4 7. PERSATUAN BUKAN BADAN

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018/2019年一年级新生报读程序 今年开始 教育部要求全部家长通过上网方式申请一年级所要就读的学校 请 家长参考以下步骤 并点击链接(https://public.moe.gov.my)填写表格 家长可 以在三月一日开始至四月三十日 2个月 期间作出申请 打印后连同所需文 件带来学校 特此声明 并非先到先得,教育局会进行筛选 因此敬请家长不必 争先恐后 PENDAFTARAN TAHUN SATU

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SELAMAT DATANG KE PLATFORM PERKONGSIAN KEKAYAAN PENGGUNAANTARABANGSA Pengenalan keahlian DMC DMC ditubuhkan pada 2016 dan ibu pejabat DMC telah ditubuhkan di Kuala Lumpur, Malaysia. DMC ialah satu platform

More information

SaverBrochure_F 07.ai

SaverBrochure_F 07.ai TAKAFUL SAVER Menabung untuk kesejahteraan masa depan. 今天的投资, 明天的保障 produk berlandaskan syariah nasihat kewangan profesional pengurusan dana islam Konsep Takaful Takaful ialah satu konsep yang berasaskan

More information

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun Program Akumulasi Perak TM (SAP) Program Akumulasi Perak TM (Silver Accumulation Program TM ) bertujuan memudahkan orang ramai untuk membuat simpanan perak dengan modal serendah RM100 sahaja. Program ini

More information

(b) apabila anggota itu meletakkan jawatan dengan memberikan notis bertulis tiga bulan kepada Menteri; atau (c) apabila tamat tempoh jawatannya. Pemba

(b) apabila anggota itu meletakkan jawatan dengan memberikan notis bertulis tiga bulan kepada Menteri; atau (c) apabila tamat tempoh jawatannya. Pemba YB Dr. Ong Kian Ming Ahli Parlimen Serdang Dewan Rakyat Kuala Lumpur 24 Julai 2017 Kepada Datuk Roosme Binti Hamzah Setiausaha Dewan Rakyat Pindaan Rang Undang Undang Akta Pengangkutan Awam Darat (Pindaan)

More information

1

1 GetMoreFromYourSavings/1Mar2016/ENG/V1 Get More From Your Savings Challenge ( Challenge ) Terms and Conditions 1. The Challenge 1.1. OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( OCBC Bank ) presents Get More

More information

teh, penutur ataupun pelajar bahasa Esperanto, serta peminat budaya China. III. Anugerah & Hadiah Karya akan dinilai pada dua peringkat, iaitu penilai

teh, penutur ataupun pelajar bahasa Esperanto, serta peminat budaya China. III. Anugerah & Hadiah Karya akan dinilai pada dua peringkat, iaitu penilai Pesta Filem Mikro Antarabangsa China 2016-2017 Panduan Penyertaan Pertandingan Filem Mikro Antarabangsa Teh & Cinta http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016c/ (Chinese) http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii DRAF KURIKULUM STANDARD DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SAINS TAHUN LIMA BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA i KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD

More information

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s Product Testimony Form/ 产品见证表格 / Borang Testimoni Produk Personal Details / 个人资料 /Keterangan Diri Name/ 姓名 / Nama IC No/ 身份证号码 / No Kad Pengenalan Age/ 年龄 / Umur Gender/ 性别 / Jantina : Male/ 男 / Lelaki

More information

Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit t

Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit t Effective 1 st June 2016 / Revised January 2017 Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit the

More information

Minit Mesyuarat

Minit Mesyuarat PERSEKUTUAN PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA (Registration No : 0799-08-WKL) 1 Secretariat Office : 19, Lebuh Batu Maung 12/1, 11960 Pulau Pinang. Tel : 017-4614178 Fax : 04-6264361 Email : pppsbm@gmail.com

More information

CLS Newsletter No.15 慈 大 華 語 通 訊 第 十 五 月 慈 濟 大 學 語 言 教 學 中 心 活 動 預 告 活 重 要 記 事 重 特 約 專 文 進 泰 國 印 尼 慈 濟 學 校 華 語 教 師 培 訓 慈 濟 人 文 活 動 分 享 動 要 預 記 華 語 教 入 師 華 培 語 訓 語 工 音 作 的 分 世 享 界 嚴 趙 玉 彥 真 老 高 季 節 泰 班

More information

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi UJIAN DIAGNOSTIK Sk Seksyen 20,2016 MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS 2 1 Jam [60 Nama:.. Kelas:. Jawab semua soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. 736 981 Rajah 1 Nyatakan digit yang mewakili nilai

More information

Yes you do. In the case of a banker s cheque (whether in local or foreign currency, depending on the bank concerned)/bank draft/foreign currency deman

Yes you do. In the case of a banker s cheque (whether in local or foreign currency, depending on the bank concerned)/bank draft/foreign currency deman The Association of Banks in Malaysia 马来西亚银行公会 Frequently Asked Questions 50 sen Cheque Processing Fee 经常被问及的问题 -50 仙支票处理手续费 1. When will the cheque processing fee be charged? 何时开始收取支票处理手续费? It will be

More information

1

1 OCBC Express Deal Promotion ( Promotion ) Terms and Conditions OCBCExpressDeal/T&C/1October2014/Eng/v1 1. The Promotion 1.1. OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC ) present the OCBC Express Deal Promotion

More information

AXA-Wealth Edu Brochure (2015)

AXA-Wealth Edu Brochure (2015) Investment-Linked I want the BEST for my child... starting from NOW Wealth Edu An investment-linked insurance plan that complements your education savings a comprehensive plan to show your love to your

More information

Microsoft Word - Avail News _Januari 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _Januari 2017_.doc BERITA AVAIL 1) PROGRAM KICK START WITH AVAIL 2017 (TERKINI)!! Berita BAIK!! Syarikat akan mengadakan satu program iaitu Kick Start With Avail 2017. Program ini merupakan program pembukaan bagi tahun 2017.

More information

ABMB_document_template_v1

ABMB_document_template_v1 Home Complete-i Terms & Conditions Terma & Syarat Home Complete-i Home Complete-i 条件与规则 Alliance Islamic Bank Berhad (776882-V) Version 2.2 Updated as of Sept 2016 Terms & Conditions ( Terms ) Home Complete-i

More information

Kertas 1

Kertas 1 SULIT 32/1 32/1 Bahasa Cina Kertas 1 Ogos 2008 1 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 KEDAH DARUL AMAN 2008 年 初 中 评 审 预 试 BAHASA CINA 华 文 Kertas 1 试 卷 一 Masa : Satu jam 时 间 :1 小 时 JANGAN

More information

Microsoft Word - PDPA2010.doc

Microsoft Word - PDPA2010.doc PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE The Personal Data Protection Act 2010 ( Act ) regulates the processing of personal data in commercial transactions. Due to its nature of activities, REVITA LIFESTYLE SDN

More information

TRANSFEROR ( 转让人 ) 股份转让表格 SHARE TRANSFER FORM MLD/R036 (R7-11/04/2011) Stamp Duty RM10.00 Processing Fees RM3.00 I of do hereby agree to transfer my R

TRANSFEROR ( 转让人 ) 股份转让表格 SHARE TRANSFER FORM MLD/R036 (R7-11/04/2011) Stamp Duty RM10.00 Processing Fees RM3.00 I of do hereby agree to transfer my R 股份转让程序及手续 SHARE TRANSFER PROCEDURES 转让股份者及承购人须签署股份转让表格 (R036), 手续费及印花税的 收费请直接向本社查询 ( 以支票 / 邮政汇票支付 ) The transferor and transferee shall sign a Share Transfer Form (R036) and refer to KOJADI for processing

More information

WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR PERSONAL BANKERS/ BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our Personal Ban

WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR PERSONAL BANKERS/ BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our Personal Ban Bancassurance Service Guide Panduan Perkhidmatan Bankasurans 银行保险服务指南 1 WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR PERSONAL BANKERS/ BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product

More information

CashVantage Financing-i Terms & Conditions

CashVantage Financing-i Terms & Conditions CashVantage Financing-i Terms & Conditions Terma & Syarat Pembiayaan-i CashVantage CashVantage 个人融资 -i 条件与规则 Alliance Islamic Bank Berhad (776882-V) Version 16 CashVantage_Sept 2016 Terms & Conditions

More information

ƒ / 8ˆŠ $$! Œ* Ž Œ* Ž +-,/ ,/ :<;>=? :<;>=? C D E C D E 8O-PQ 8O-PQ ) )) '+UTWVX-YZ ) )) '+UTWVX-YZ & [ \ & ]-^ )_ `

ƒ / 8ˆŠ $$! Œ* Ž Œ* Ž +-,/ ,/ :<;>=? :<;>=? C D E C D E 8O-PQ 8O-PQ ) )) '+UTWVX-YZ ) )) '+UTWVX-YZ & [ \ & ]-^ )_ ` [ [ 8! #"$ & '( µ² ²±W³ ¹º?» ¼! 4 5.3 )*+,.-0/(1.3 ; *+,#AB C JK G Ḧ I @ 678.: D E!"###$ DF!#"### &L 'M () *+,) 78WV(X OP QR - -,S.* * T.U ).$) [\].^ OP#YZ _ /'` ab 0111111111111111111111111111111

More information

REFERRAL REWARDS PROGRAM

REFERRAL REWARDS PROGRAM English Terms and Conditions 1. ELIGIBILITY 1.1 The home financing Referral Rewards Programme ( RRP ) is a programme that rewards Real Estate agents / negotiators and Insurance agents/insurers ( Agent

More information

ABMB_document_template_v1

ABMB_document_template_v1 CashFirst Personal Loan Terms & Conditions Terma & Syarat Pinjaman Peribadi CashFirst Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Terms & Conditions ( Terms ) Alliance CashFirst Personal Loan ( Facility )

More information

Microsoft Word - ULBS BC SPM doc

Microsoft Word - ULBS BC SPM doc LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MANUAL PENGENDALIAN UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (ULBS) BAHASA CINA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

More information

CPB89 A5 Booklet Employer ALL

CPB89 A5 Booklet Employer ALL GUIDE ON EMPLOYMENT LAWS FOR EMPLOYERS 雇主的雇佣资讯 PANDUAN MENGENAI UNDANG-UNDANG PEKERJAAN UNTUK PARA MAJIKAN If you are hiring employees in Singapore, do you know that you have certain obligations under

More information

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W New Subsidiary Standard Chartered Securities (B) Sdn Bhd (SCSB) FAQ Q: What is this? A: In line with regulatory obligations, Standard Chartered Bank has set up a locally incorporated subsidiary, Standard

More information

Tajuk

Tajuk BAB 3 METODOLOGI 3.1 Pengenalan Kajian ini merupakan satu kajian deskriptif mengenai corak penggunaan metafora dalam puisi tradisional bahasa Cina. Pengkaji akan menganalisis item leksikal yang mengandungi

More information

icctv user guide manual.indd

icctv user guide manual.indd 1 Index Performing icctv Installation Pemasangan icctv icctv 安装演示 3 10 17 2 Performing icctv Installation To install icctv, download the software from the software vendor s web site or insert the CD- ROM

More information

Microsoft Word - Avail News _April 2015_.doc

Microsoft Word - Avail News _April 2015_.doc AVAIL BEAUTY SDN BHD (599827-W) (AJL 931505) WISMA AVAIL N0. 23, Jalan Kenari 17E, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 603-8070 1822 Fax: 603-8070 2622 Website: www.availbeauty.com

More information

Travel Protector Flight delays. Loss of luggage. Illness. An accident. Whether you are on a business trip or on holiday with your family, any of these

Travel Protector Flight delays. Loss of luggage. Illness. An accident. Whether you are on a business trip or on holiday with your family, any of these BANCASSURANCE Travel Protector For your safety wherever you travel Call us now at 03-5516 9988, visit Alliance Bank branches or log on to www.alliancebank.com.my Underwritten by MSIG Insurance (Malaysia)

More information

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASAS SEKOLAH (PBS) NAIB PN. LIANG FEI SHIN PN. LEE CHAI YENG (TAHAP 1) CIK TUEH SHE PING (TAHAPN 2) KPBM: PEMENTORAN KPBI

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASAS SEKOLAH (PBS) NAIB PN. LIANG FEI SHIN PN. LEE CHAI YENG (TAHAP 1) CIK TUEH SHE PING (TAHAPN 2) KPBM: PEMENTORAN KPBI JAWATANKUASA SKPM NAIB PN. PUANG LIANG HUI (S/U KURIKULUM) PN. ONG JEK BEE (GURU MEDIA) ENCIK TAN TAI HOCK (GURU DATA) PN. ANG SOIT NEE (DISIPLIN) PN. LOO YEE NAK (GURU BIMBINGAN) ENCIK SEE ENG GUAN (S/U

More information

What is Sun MaxiMed-i? It is an individual top up hospitalisation and surgical takaful plan with surplus sharing to provide for expenses on hospitalis

What is Sun MaxiMed-i? It is an individual top up hospitalisation and surgical takaful plan with surplus sharing to provide for expenses on hospitalis SUN MAXIMED-i A top up medical plan for added protection and peace of mind. What is Sun MaxiMed-i? It is an individual top up hospitalisation and surgical takaful plan with surplus sharing to provide for

More information

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire E-Warranty Guidelines 在线注册使用指南 Garis Panduan E-Waranti ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire Attention / 留意 / Perhatian 1 Every unit of ColumbusAire is entitled for

More information

I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model I am my business s guardian I am my staff s employer Many people depend on

I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model I am my business s guardian I am my staff s employer Many people depend on Build a legacy for your family Bina satu legasi untuk keluarga anda 为您的家人建立一份遗产 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model

More information

Increase Your income and protection with 1 plan We at Allianz believe that an insurance plan should be more than just protection. offers You the oppor

Increase Your income and protection with 1 plan We at Allianz believe that an insurance plan should be more than just protection. offers You the oppor Increase Your income and protection with 1 plan Tingkatkan pendapatan dan perlindungan Anda dengan 1 pelan 一份保單即能提高您的收入和保障 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under the Financial

More information

GWPPC T&C _edited

GWPPC T&C _edited Terms and Conditions Governing the Use of Great Wall Prepaid Card 1.0 Definitions & Interpretation 1.1 In this Terms and Conditions, the following terms have the meanings assigned thereto: Bank means Bank

More information

ZC501N_UM_FrontPg

ZC501N_UM_FrontPg model / ZC 501N Rechargeable Search Light/ 可充电手提照明灯 /Lampu Kecemasan Boleh Dicas Semula Instruction Manual / 说明指示书 /Buku Panduan Please read this manual carefully before operating this product. Keep this

More information

Penghargaan

Penghargaan BAB 1 PENGENALAN 1.0 PENGENALAN Hanyu ( 汉语 )atau bahasa Mandarin baku adalah bahasa pengantar bangsa Han( 汉 民族的共同语言 ) yang berasaskan kepada dialek Beijing. Ia adalah bahasa standard yang telah dirasmikan

More information

Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance policies act solely as a protection plan, Allianz provides you

Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance policies act solely as a protection plan, Allianz provides you PowerLink Income Provider Realising the future you seek 實現你未來的夢想 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance

More information

The solution to your financial and protection needs Makes your money work harder and smarter for you If you want to get your life feeling right, you h

The solution to your financial and protection needs Makes your money work harder and smarter for you If you want to get your life feeling right, you h PowerLink Taipan The solution to your financial and protection needs Penyelesaian kepada keperluan kewangan dan perlindungan anda 您的投資與保障解決方案 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (04248-X) The solution

More information

Penghargaan

Penghargaan BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 PENGENALAN Kajian ini dijalankan untuk meneliti keupayaan mahasiswa/i etnik Melayu mentranskripsikan dan membezakan komponen utama fonetik bahasa Mandarin dari aspek mendengar dalam

More information

28 EN-PRUlink golden managed 01

28 EN-PRUlink golden managed 01 All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated Features of Fund Eastspring Investments Berhad (531241-U) All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated How the Fund has performed

More information

成立基督徒学生团契的蓝图 2013 中文版初版 版权所有 基督徒教师团契 (TCF) 马来西亚半岛读经会 (SUPM) 及马来西亚福音联谊会 (NECF) 未经版权持有者书面许可, 本书任何部分不准复制或传播, 无论以任何形式或通过任何电子或机械方式, 包括影印 录制或任何信息储存或检索系统 平面设计 : Twentyfivecents Creative Solutions 出版 : 基督徒教师团契

More information

Antara kata-kata tersebut, kata nama merupakan kelas kata bahasa Inggeris yang paling banyak dicampurkan ke dalam iklan-iklan komersial bahasa Cina te

Antara kata-kata tersebut, kata nama merupakan kelas kata bahasa Inggeris yang paling banyak dicampurkan ke dalam iklan-iklan komersial bahasa Cina te BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Pengguna-pengguna bahasa di Malaysia cenderung mencampurkan bahasa lain secara sengaja atau tanpa disedari ke dalam pertuturan khususnya di konteks yang tidak

More information

各 部 门 工 作 总 结 报 告 19

各 部 门 工 作 总 结 报 告 19 各 部 门 工 作 总 结 报 告 19 20 2015 年 工 作 报 告 书 各 部 门 工 作 总 结 报 告 各 部 门 工 作 总 结 报 告 21 2015 年 整 体 工 作 总 结 报 告 秘 书 长 傅 振 荃 2015 年 对 于 董 总 来 说, 除 了 面 对 种 种 不 利 于 母 语 教 育 政 策 的 实 施, 董 总 也 面 对 严 峻 的 内 部 领 导 危 机 的

More information

Anne has just entered her first job after university and she intends to start setting aside some money for the purpose of real-savings. See how can he

Anne has just entered her first job after university and she intends to start setting aside some money for the purpose of real-savings. See how can he Achieving your savings goal Mencapai matlamat simpanan anda 实现您的储蓄目标 Allianz Allianz Life Life Insurance Insurance Malaysia Malaysia Berhad Berhad (104248-X) (104248-X) (Licensed under the Financial Services

More information

OACM FAQ (Agents)_FA

OACM FAQ (Agents)_FA Growing stronger to protect you better Lebih kukuh untuk perlindungan yang terjamin 我们茁壮成长以给您更好的保障 Building Confidence and Trust Membina Keyakinan dan Kepercayaan 建立信心与信赖 Overseas Assurance Corporation

More information

Microsoft Word - Avail News _Januari 2015_.doc

Microsoft Word - Avail News _Januari 2015_.doc AVAIL BEAUTY SDN BHD (599827-W) (AJL 931505) WISMA AVAIL N0. 23, Jalan Kenari 17E, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 603-8070 1822 Fax: 603-8070 2622 Website: www.availbeauty.com

More information

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN BAB 1 : PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Terdapat pelbagai pandangan mengenai genre cerpen dalam dunia kesusasteraan bahasa Cina. Ramai pengkaji menjalankan kajian terhadap asalusul cerpen. Antaranya, terdapat

More information

各位记者先生,小姐

各位记者先生,小姐 恢复小学母语教授数理运动 研讨会暨 还我母语教育 明信片推介礼 董总主席叶新田讲词 日期 :2007 年 7 月 8 日地点 : 董教总教育中心 402 礼堂 今天, 董教总联合马来西亚华校校友联总 隆雪中华大会堂 马来西亚南洋大学校友会 马来西亚留台联总 马来西亚留华同学会 也联合马来族群团体大马学术团体 人民宗教学校理事会以及马来西亚淡米尔教育研究与发展基金会 公民关怀组织等在此举办 恢复小学母语教授数理运动

More information

ISI KANDUNGAN (1) Pendahuluan 1 (2) Pandangan Dan Cadangan 1 (i) Menggubal sistem pembinaan sekolah komuniti bagi setiap 1 aliran sekolah (ii) Meranca

ISI KANDUNGAN (1) Pendahuluan 1 (2) Pandangan Dan Cadangan 1 (i) Menggubal sistem pembinaan sekolah komuniti bagi setiap 1 aliran sekolah (ii) Meranca Memorandum Pendidikan Berkenaan Dengan DRAF RANCANGAN STRUKTUR NEGERI SELANGOR 2020 Disediakan Oleh Gabungan Lembaga-Lembaga Sekolah-Sekolah Cina Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dikemukakan

More information

Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just one insuranc

Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just one insuranc PowerLink One plan that links all Your protection needs Satu pelan yang menggabungkan semua keperluan perlindungan Anda 一項聯結您全部保障需求的保單 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under

More information

PowerLink Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just on

PowerLink Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just on One plan that links all Your protection needs Satu pelan yang menggabungkan semua keperluan perlindungan Anda 一項聯結您全部保障需求的保單 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under the Financial

More information

HEALTH A-Plus Junior CriticalCare A closer look at the benefits Medical advancements for the treatment and early detection of critical illnesses have

HEALTH A-Plus Junior CriticalCare A closer look at the benefits Medical advancements for the treatment and early detection of critical illnesses have HEALTH A-Plus Junior CriticalCare Early-Stage Protection for Juvenile Specific Critical Illnesses PT0810334/0517 aia.com.my HEALTH A-Plus Junior CriticalCare A closer look at the benefits Medical advancements

More information

Transactions with PIN cards at PIN enabled terminals / Transaksi menggunakan kad PIN di terminal berkeupayaan PIN / 在允许密码操作的终端机以 PIN 卡进行交易 Start trans

Transactions with PIN cards at PIN enabled terminals / Transaksi menggunakan kad PIN di terminal berkeupayaan PIN / 在允许密码操作的终端机以 PIN 卡进行交易 Start trans PAY WITH YOUR PIN CIMB Bank Berhad (13491-P) Transactions with PIN cards at PIN enabled terminals / Transaksi menggunakan kad PIN di terminal berkeupayaan PIN / 在允许密码操作的终端机以 PIN 卡进行交易 Start transaction,

More information

What is SunLink? It is a regular premium investment-linked plan that offers insurance protection and potential investment return up to the age of 99.

What is SunLink? It is a regular premium investment-linked plan that offers insurance protection and potential investment return up to the age of 99. SUNLINK A plan custom made to suit your needs. V.3 What is SunLink? It is a regular premium investment-linked plan that offers insurance protection and potential investment return up to the age of 99.

More information

What is SunLink? It is a regular premium investment-linked plan that offers insurance protection and potential investment return up to the age of 99.

What is SunLink? It is a regular premium investment-linked plan that offers insurance protection and potential investment return up to the age of 99. SUNLINK A plan custom made to suit your needs. V.2 What is SunLink? It is a regular premium investment-linked plan that offers insurance protection and potential investment return up to the age of 99.

More information

A work of art that did not begin in emotions is not art. - Paul Cézanne Paint with passion Art with heart stirs the soul with its intimacy, intensity

A work of art that did not begin in emotions is not art. - Paul Cézanne Paint with passion Art with heart stirs the soul with its intimacy, intensity United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) Entry Form A work of art that did not begin in emotions is not art. - Paul Cézanne Paint with passion Art with heart stirs the soul with its intimacy, intensity

More information

17.EN-PRUlink education income fund 01

17.EN-PRUlink education income fund 01 All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To provide medium to long term accumulation of capital, taking

More information

Company Registration No. 公司注册号码 Business License No. 营业执照号码 Company Name 公司商号 Company Registered Address 公司注册地址 ABOUT YOUR COMPANY 关于贵公司 Business Prem

Company Registration No. 公司注册号码 Business License No. 营业执照号码 Company Name 公司商号 Company Registered Address 公司注册地址 ABOUT YOUR COMPANY 关于贵公司 Business Prem Please tick ( ) loan applied 请选择 ( ) 以下欲申请的贷款类型 SME LOAN 中小型企业贷款 KOJADI BUSINESS LOAN SCHEME APPLICATION 自立合作社商业贷款计划 MICRO CREDIT 微型贷款 PARTICULARS OF APPLICANT 申请者资料 NO THIRD PARTIES OR AGENTS APPOINTED.

More information

Kata Ganti Nama Diri padankan jawapan yang betul. 1. Kita 我 2. Mereka 你 3. Saya 他 4. Kamu 你 / 你们 5. Kami 他们 6. Awak 大家 7. Dia 我们 Kata Tanya padankan j

Kata Ganti Nama Diri padankan jawapan yang betul. 1. Kita 我 2. Mereka 你 3. Saya 他 4. Kamu 你 / 你们 5. Kami 他们 6. Awak 大家 7. Dia 我们 Kata Tanya padankan j Kata Ganti Nama Diri padankan jawapan yang betul. 1. Awak 你 / 你们 2. Dia 你 3. Saya 他 4. Mereka 我 5. Kami 他们 6. Kita 我们 7. Kamu 大家 Kata Arah padankan jawapan yang betul. 1. Dalam 前面 2. Atas 后面 3. Luar 上面

More information

To:

To: Credit Card PIN & PAY Frequently Asked Questions (FAQ) 1. What is a PIN & PAY card? PIN & PAY card is a PIN - enabled card that allows you to make purchase by keying in a 6-digit PIN, with no signature

More information

Microsoft Word - MY_Stern Warning on Product Selling on Internet Classified Ad Sites_1 Feb 2017.docx

Microsoft Word - MY_Stern Warning on Product Selling on Internet Classified Ad Sites_1 Feb 2017.docx 1 February 2017 STERN WARNING ON PRODUCT SELLING ON INTERNET CLASSIFIED AD SITES Dear Young Living Members and Leaders: Our ongoing mission at Young Living is to provide our members with exceptional products

More information

Frequently Asked Questions on GST

Frequently Asked Questions on GST Frequently Asked Questions on GST For Allianz Life Insurance Malaysia Berhad Please select a language option below: English Bahasa Malaysia 华语 With you from A-Z GST Frequently Asked Questions This Frequently

More information

What is Sun EduSmart? As parents, one of the best things you can give your child is a good education. That s why planning ahead with the right educati

What is Sun EduSmart? As parents, one of the best things you can give your child is a good education. That s why planning ahead with the right educati SUN EDUSMART Giving your child a head start in life. What is Sun EduSmart? As parents, one of the best things you can give your child is a good education. That s why planning ahead with the right education

More information

CEC’s Annual English Competition

CEC’s Annual English Competition A. General policies: Peraturan umum: LanHua Mandarin Competition Grade 1-6 1. The competition is for students grades 1-6. Lomba diselenggarakan untuk siswa kelas 1-6. 2. The competition is for students

More information

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGENAL PASTI KOMPONEN-KOMPONEN DALAM AYAT TUNGGAL PENGAJIAN CINA

MENINGKATKAN  KEMAHIRAN MENGENAL  PASTI  KOMPONEN-KOMPONEN  DALAM  AYAT  TUNGGAL  PENGAJIAN  CINA Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Komponen-Komponen dalam Ayat Tunggal Pengajian Cina oleh Chiang Lee Kwun Maktab Perguruan Perlis ABSTRAK Kajian ini dilaksanakan untuk membantu guru pelatih meningkatkan

More information

6 16/2 Isnin 周会 Perhimpunan 呈交评审一试卷 Penyerahan kertas soalan Ujian 1 17/2 Selasa 新春团拜 Perayaan Tahun Baru Cina 18/2 Rabu 农历新年除夕特假 ** Cuti Peristiwa Ta

6 16/2 Isnin 周会 Perhimpunan 呈交评审一试卷 Penyerahan kertas soalan Ujian 1 17/2 Selasa 新春团拜 Perayaan Tahun Baru Cina 18/2 Rabu 农历新年除夕特假 ** Cuti Peristiwa Ta 槟城浮罗圣心学校 SJKC SACRED HEART, BALIK PULAU, PULAU PINANG. 周次日期星期事项 PERKARA 1 2 3 4 2015 年行政历 TAKWIM PERSEKOLAHAN 2015 (Penggal Pertama : 12.01.2015-13.03.2015 dan 23.03.2015-29.05.2015) 29/12 Isnin 教务会议 (1)

More information

Achieving certain milestones in life such as building a career, starting a family, buying a new home, or planning for retirement is what drives us for

Achieving certain milestones in life such as building a career, starting a family, buying a new home, or planning for retirement is what drives us for SUN WEALTH Protection that stacks up with guaranteed cash returns every year. Terms and conditions apply. Achieving certain milestones in life such as building a career, starting a family, buying a new

More information

What is SunLink Istismar? It is a regular contribution investment-linked plan that offers Takaful protection and potential investment return up to the

What is SunLink Istismar? It is a regular contribution investment-linked plan that offers Takaful protection and potential investment return up to the SUNLINK ISTISMAR A caring plan that takes care of all your lifestyle needs. V.2 What is SunLink Istismar? It is a regular contribution investment-linked plan that offers Takaful protection and potential

More information

25 eng-PRUlink edu equity 03 copy

25 eng-PRUlink edu equity 03 copy All data is as of 31 December 2014 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To maximize returns over medium to long term, taking into account

More information

What is Sun SaveAssured? Sun SaveAssured is a unique, non-participating endowment plan that: guarantees 100% refund of the total premium payable upon

What is Sun SaveAssured? Sun SaveAssured is a unique, non-participating endowment plan that: guarantees 100% refund of the total premium payable upon SUN SAVEASSURED Giving you maximised earnings and protection. V.3 What is Sun SaveAssured? Sun SaveAssured is a unique, non-participating endowment plan that: guarantees 100% refund of the total premium

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20505450544EB4FBD1A7BDF0D7CAC1CFBCB0C9EAC7EBCAD6D0F82E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20505450544EB4FBD1A7BDF0D7CAC1CFBCB0C9EAC7EBCAD6D0F82E646F6378> :Soalan (1) 贷 学 金 立 济 它 问 简 题, 介 简 称 是 国 家 高 等 教 育 基 金 局 政 府 创 而 主 放 要 弃 是 继 为 续 了 求 提 供 的 贷 机 学 会 金, 以 便 帮 助 莘 莘 学 子 们 能 在 后 升 学 路 上, 不 必 因 为 经 1. Perbadanan 贷 学 金 并 Tabung 的 不 贷 是 款 奖 学 金 这 笔, 在 将 来

More information

Let Allianz protect Your retirement, what s in it for me? helps You build a bigger nest egg for a more comfortable retirement. To enjoy a happy and co

Let Allianz protect Your retirement, what s in it for me? helps You build a bigger nest egg for a more comfortable retirement. To enjoy a happy and co Let Allianz protect your retirement Biar Allianz melindungi persaraan Anda 讓 Allianz 保障您的退休生活 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under the Financial Services Act 2013 and regulated

More information

What is SunLink Istismar? It is a regular contribution investment-linked plan that offers Takaful protection and potential investment return up to the

What is SunLink Istismar? It is a regular contribution investment-linked plan that offers Takaful protection and potential investment return up to the SUNLINK ISTISMAR A caring plan that takes care of all your lifestyle needs. V.3 What is SunLink Istismar? It is a regular contribution investment-linked plan that offers Takaful protection and potential

More information

What is Sun EduSmart? As parents, one of the best things you can give your child is a good education. That s why planning ahead with the right educati

What is Sun EduSmart? As parents, one of the best things you can give your child is a good education. That s why planning ahead with the right educati SUN EDUSMART Giving your child a head start in life. What is Sun EduSmart? As parents, one of the best things you can give your child is a good education. That s why planning ahead with the right education

More information

MANUAL PROSEDUR KERJA KOKURIKULUM LATAR BELAKANG Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti gerak kerja yang boleh meningkatkan interaksi dan intergras

MANUAL PROSEDUR KERJA KOKURIKULUM LATAR BELAKANG Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti gerak kerja yang boleh meningkatkan interaksi dan intergras CARTA ORGANISASI JAWANTANKUASA INDUK KOKURIKULUM DAN SUKAN 2016 PENGERUSI GURU BESAR En. Low Szee Kee TIMBALAN PENGERUSI PK KOKURIKULUM Pn Lee Luen Lee NAIB PENGERUSI I PK PENTADBIRAN Pn. Chee Bee Ean

More information

15 eng-PRUlink golden equity 03 copy

15 eng-PRUlink golden equity 03 copy All data is as of 31 December 2014 unless otherwise stated Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To maximise returns over medium to long term, taking into account the need

More information

校规 Peraturan Sekolah 1. 尊敬师长, 巡察员及班长 Menghormati guru, pengawas dan ketua darjah. 2. 须向访客请安 Memberi salam kepada pelawat sekolah. 3. 上课时, 不得迟到或早退 如要早退

校规 Peraturan Sekolah 1. 尊敬师长, 巡察员及班长 Menghormati guru, pengawas dan ketua darjah. 2. 须向访客请安 Memberi salam kepada pelawat sekolah. 3. 上课时, 不得迟到或早退 如要早退 违禁品 Barang-barang Larangan 手机 激光视盘 相机 电子 游戏机 MP3 MP4 玩具 玩卡及一切电子娱乐物品 唇膏 唇油 眼影 指甲油等一切化 妆品或用具 ( 学生不允许化妆 染 发或涂指甲油 尖头剪刀 刀片 尖尾梳 打火机 涂改液 金粉笔 ( 除非得到老师的允 火柴 铁钉 铁尺及一切具攻击 许 ) 夸张吊饰及钥匙圈 彩色发 性的用具 ( 除非得到老师的允许 ) 夹及发束

More information

Benefits for you and your loved ones Short-term commitment with choice of policy terms Pay for only 4 years to enjoy continuous savings and insurance

Benefits for you and your loved ones Short-term commitment with choice of policy terms Pay for only 4 years to enjoy continuous savings and insurance Savings I want to achieve optimum savings with short-term commitment AXASaver Accumulate your wealth with a short-term commitment of only 4 years Benefits for you and your loved ones Short-term commitment

More information

HLA MedGLOBAL IV Plus Prevention is Better than Cure. While there may be some truth in this saying, in life there are simply too many possibilities an

HLA MedGLOBAL IV Plus Prevention is Better than Cure. While there may be some truth in this saying, in life there are simply too many possibilities an HLA MedGLOBAL IV Plus Providing you a comprehensive, enhanced medical plan with high lifetime, annual and room and board benefits, wherever you may be, for all times For more information, please call 03-7650

More information

Be wise & be prepared Life is precious. What can be a better gift than living life to the fullest? But what looks like a perfect life today may not re

Be wise & be prepared Life is precious. What can be a better gift than living life to the fullest? But what looks like a perfect life today may not re Sun Life Malaysia Bijak Malaysia Plus Plus V.2 Be wise & be prepared Life is precious. What can be a better gift than living life to the fullest? But what looks like a perfect life today may not remain

More information

A-EnrichGold REALISE YOUR SAVINGS GOALS You work hard to achieve your aspirations a new car, a new house, putting your kids through school, preparing

A-EnrichGold REALISE YOUR SAVINGS GOALS You work hard to achieve your aspirations a new car, a new house, putting your kids through school, preparing SAVINGS A-EnrichGold Realise Your Savings Goals Guaranteed Cash Payments & Insurance Protection Needs PT0810310/0316 aia.com.my A-EnrichGold REALISE YOUR SAVINGS GOALS You work hard to achieve your aspirations

More information

Microsoft Word - 15 TanChingChing

Microsoft Word - 15 TanChingChing PENGGUNAAN KAEDAH ANSUR MAJU UNTUK MEMPERBAIKI KEKEMASAN TULISAN AKSARA BAHASA CINA MURID TAHUN TIGA 运 用 循 序 渐 进 原 则 指 导 写 字 能 够 改 善 小 学 三 年 级 学 生 书 写 硬 笔 字 的 美 观 Tan Ching Ching 陈 菁 菁 PISMP Bahasa Cina

More information

eng-PRUlink bond o2 copy

eng-PRUlink bond o2 copy All data is as of 31 December 2013 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To provide medium to long term accumulation of capital by investing

More information

What is a pre-authorisation? A pre-authorisation is a temporary hold of a specific amount from the available balance on the payment card. It is used t

What is a pre-authorisation? A pre-authorisation is a temporary hold of a specific amount from the available balance on the payment card. It is used t ENGLISH PIN & PAY Cardholder Safety Tips You, and any additional cardholder, must take all reasonable precautions to prevent the card and the card number, the PIN, your password or any other security details

More information

Ã Æ Ã Ã Kangaroo Math Competition 2014 (Malaysia) Benjamin 3 points # 1. Arno spelled the word KANGAROO with cards showing one letter at a time. Unfor

Ã Æ Ã Ã Kangaroo Math Competition 2014 (Malaysia) Benjamin 3 points # 1. Arno spelled the word KANGAROO with cards showing one letter at a time. Unfor Ã Æ Ã Ã Kangaroo Math Competition 2014 (Malaysia) Benjamin 3 points # 1. Arno spelled the word KANGAROO with cards showing one letter at a time. Unfortunately some cards were tipped. Tipping back twice

More information

Sign up to join the BodyKey Challenge now. Purchase BodyKey Jump Start Kit Team Up Unlock your plan Download the BodyKey App upon purchase of your Bod

Sign up to join the BodyKey Challenge now. Purchase BodyKey Jump Start Kit Team Up Unlock your plan Download the BodyKey App upon purchase of your Bod Unlock the Winner in You with the BodyKey by Nutrilite 60-day Weight Management Challenge. 参加 BodyKey by NUTRILITE 为期 60 天的体重管理挑战赛, 释放您的决胜潜能 Serlahkan Ciri Pemenang dalam Dirimu dengan Cabaran Pengurusan

More information

Peragaan Runcit 杂货经营 Prinsip 3: Mengamalkan strategi penentuan harga yang berkesan 原则 3: 采取有效的价格政策 Jadikan harga jual yang disyorkan oleh pembekal seb

Peragaan Runcit 杂货经营 Prinsip 3: Mengamalkan strategi penentuan harga yang berkesan 原则 3: 采取有效的价格政策 Jadikan harga jual yang disyorkan oleh pembekal seb Peragaan Runcit 杂货经营 5 Prinsip Pengurusan Barang Dagangan(Merchandising) 个推销规划的原则 Dalam keluaran yang lepas, kami telah berkongsi bersama anda beberapa tip untuk menghasilkan peragaan yang baik untuk kedai

More information

CEC’s Annual English Competition

CEC’s Annual English Competition A. General policies: Peraturan umum: LanHua Mandarin Competition Grade 1-6 1. The competition is for students grades 1-6. Lomba diselenggarakan untuk siswa kelas 1-6. 2. The competition is for students

More information

HEALTH A-Plus MedBooster Here is what A-Plus MedBooster can give you When it comes to medical protection, you should always think about the future. Me

HEALTH A-Plus MedBooster Here is what A-Plus MedBooster can give you When it comes to medical protection, you should always think about the future. Me HEALTH A-Plus MedBooster Available for both A-Plus Med and A-Life Med Regular Extend Your Medical Safety Net For a Comprehensive Medical Protection, Today and Tomorrow PT08103/0915 aia.com.my HEALTH A-Plus

More information

Message from CEO Dear Valued Unit holders, All our plans to achieve our financial goals, whether for retirement or child education, can be derailed by

Message from CEO Dear Valued Unit holders, All our plans to achieve our financial goals, whether for retirement or child education, can be derailed by MAAKL Life Plus n Term Life n 36 Critical Illnesses n Personal Accident n Pays up to RM500,000 n Coverage up to 70 Years Underwritten by Arranged by Message from CEO Dear Valued Unit holders, All our plans

More information