(b) apabila anggota itu meletakkan jawatan dengan memberikan notis bertulis tiga bulan kepada Menteri; atau (c) apabila tamat tempoh jawatannya. Pemba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "(b) apabila anggota itu meletakkan jawatan dengan memberikan notis bertulis tiga bulan kepada Menteri; atau (c) apabila tamat tempoh jawatannya. Pemba"

Transcription

1 YB Dr. Ong Kian Ming Ahli Parlimen Serdang Dewan Rakyat Kuala Lumpur 24 Julai 2017 Kepada Datuk Roosme Binti Hamzah Setiausaha Dewan Rakyat Pindaan Rang Undang Undang Akta Pengangkutan Awam Darat (Pindaan) 2010 Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. Mengikut peruntukkan Seksyen 55 (3) dan 57 (2) Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat, saya ingin mengemukakan pindaan terhadap D.R. 7/2017 seperti yang berikut: Satu Bahagian Baru yang bertajuk Tribunal Pemandu Teksi dan Pemandu Kenderaan E-Hailing 259. Suatu tribunal yang dikenali sebagai Tribunal Pemandu Teksi dan Pemandu Kenderaan E-Hailing hendaklah ditubuhkan. Keanggotaan Tribunal 260. (1) Tribunal hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut yang hendaklah dilantik oleh Menteri: (a) seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi daripada kalangan anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan; dan (b) tidak kurang daripada lima orang anggota (i) yang merupakan anggota Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan atau orang yang berkelayakan mengikut pengertian Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166], Ordinan Peguam Bela Sabah [Bab 2] atau Ordinan Peguam Bela Sarawak [Bab 110], mengikut kehendak keadaan; (2) Anggota yang disebut dalam perenggan (1)(b) (a) hendaklah memegang jawatan selama tempoh yang tidak melebihi tiga tahun; dan (b) adalah layak untuk dilantik semula apabila tamat tempoh jawatannya tetapi tidak boleh dilantik lebih daripada tiga tempoh berturut-turut. (2) Anggota yang disebut dalam perenggan (1)(b) (a) hendaklah memegang jawatan selama tempoh yang tidak melebihi tiga tahun; dan (b) adalah layak untuk dilantik semula apabila tamat tempoh jawatannya tetapi tidak boleh dilantik lebih daripada tiga tempoh berturut-turut. Penjalanan sementara fungsi Pengerusi 261. Jika kerana apa-apa sebab Pengerusi tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsinya atau semasa apa-apa tempoh kekosongan jawatan Pengerusi, Timbalan Pengerusi hendaklah melaksanakan fungsi-fungsi Pengerusi. Pengosongan jawatan 262. Jawatan seseorang anggota Tribunal hendaklah menjadi kosong (a) apabila anggota itu mati;

2 (b) apabila anggota itu meletakkan jawatan dengan memberikan notis bertulis tiga bulan kepada Menteri; atau (c) apabila tamat tempoh jawatannya. Pembatalan pelantikan 263. Menteri boleh membatalkan pelantikan seseorang anggota Tribunal yang dilantik di bawah perenggan 260 (1)(b) (a) jika kelakuannya, sama ada berkaitan dengan kewajipannya sebagai anggota Tribunal atau selainnya, adalah sedemikian rupa sehingga memburukkan nama Tribunal (b) jika dia menjadi tak berupaya untuk menjalankan kewajipannya dengan sepatutnya sebagai anggota Tribunal; (c) jika telah dibuktikan terhadapnya, atau jika dia telah disabitkan atas, sesuatu pertuduhan berkenaan dengan (i) suatu kesalahan yang melibatkan fraud, kecurangan atau keburukan akhlak; (ii) suatu kesalahan di bawah mana-mana undangundang yang berhubungan dengan rasuah; (iii) suatu kesalahan di bawah Akta ini; atau (iv) apa-apa kesalahan lain yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama lebih daripada dua tahun; (d) jika dia dihukum bankrap; (e) jika dia didapati atau disahkan tak sempurna akal atau selainnya tak berupaya untuk menguruskan urusannya; atau (f) jika dia tidak menghadiri sidang Tribunal tiga kali berturut-turut tanpa mendapat kebenaran daripada Pengerusi. Peletakan jawatan 263. Seseorang anggota Tribunal yang dilantik di bawah perenggan 260 (1)(b) boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya dengan memberikan notis bertulis tiga bulan kepada Menteri. Pengisian kekosongan 264. Jika seseorang anggota terhenti menjadi anggota Tribunal, Menteri boleh melantik seorang lain untuk mengisi kekosongan itu selama baki tempoh yang baginya anggota yang mengosongkan jawatan itu telah dilantik. Saraan 265. (1) Anggota Tribunal yang dilantik di bawah perenggan 260 (1)(a) hendaklah dibayar apa-apa elaun tetap dan elaun lain sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri. (2) Anggota Tribunal yang dilantik di bawah perenggan 260 (1)(b) hendaklah dibayar (a) elaun harian sidang semasa Tribunal bersidang; dan (b) elaun penginapan, perjalanan dan sara hidup, sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri. (3) Saraan yang diperuntukkan di bawah subseksyen (1) dan (2) hendaklah dipertanggungkan pada Kumpulan Wang Disatukan. Setiausaha Tribunal dan pegawai lain 266. (1) Seorang Setiausaha hendaklah dilantik kepada Tribunal dan apa-apa bilangan pegawai yang perlu bagi menjalankan fungsi-fungsi Tribunal. (2) Pengerusi hendaklah mempunyai kawalan am ke atas pegawaipegawai Tribunal. (3) Bagi maksud Akta ini, Setiausaha kepada Tribunal hendaklah disifatkan sebagai seorang pegawai Tribunal. Pekhidmat awam 267. Semua anggota dan pegawai Tribunal, semasa menunaikan kewajipan mereka sebagai anggota dan pegawai

3 sedemikian, hendaklah disifatkan sebagai pekhidmat awam mengikut pengertian Kanun Keseksaan. Tiada tindakan terhadap Tribunal 268. Akta Pelindungan Pihak Berkuasa Awam 1948 [Akta 198] adalah terpakai bagi apa-apa tindakan, guaman, pendakwaan atau prosiding terhadap Tribunal atau terhadap mana-mana anggota atau pegawai Tribunal berkenaan dengan apa-apa perbuatan, keabaian atau keingkaran yang dibuat atau dilakukan olehnya atas sifat yang sedemikian itu. Sidang Tribunal 269. (1) Bidang kuasa Tribunal hendaklah dijalankan oleh mana-mana orang yang berikut bersidang sendirian: (a) Pengerusi Tribunal; (b) Timbalan Pengerusi Tribunal; atau (c) mana-mana anggota Tribunal yang dipilih oleh Pengerusi. (2) Tribunal boleh bersidang dalam dua sidang atau lebih pada hari dan masa dan di tempat sebagaimana yang ditentukan oleh Pengerusi. (3) Jika orang yang mempengerusikan apa-apa prosiding berkenaan dengan sesuatu tuntutan mati atau menjadi tak upaya, atau atas apa-apa sebab lain tidak dapat menyelesaikan pendengaran itu atau membereskan prosiding itu, prosiding itu hendaklah didengar semula oleh seorang anggota lain Tribunal, melainkan jika pihak-pihak bersetuju prosiding itu diteruskan oleh seorang anggota lain Tribunal. (4) Jika tempoh pelantikan mana-mana anggota Tribunal di bawah seksyen ini tamat semasa apa-apa prosiding belum selesai berkenaan dengan sesuatu tuntutan, tempoh pelantikannya hendaklah disifatkan telah dilanjutkan sehingga tuntutan itu dibereskan dengan muktamad. Pemulaan prosiding 270. Seseorang pemandu boleh mengemukakan kepada Tribunal suatu tuntutan dalam borang yang ditetapkan bersama dengan fi yang ditetapkan menuntut apa-apa kerugian yang ditanggung atas apa-apa perkara tentang kepentingannya sebagai pengguna di bawah Akta ini. Bidang kuasa Tribunal 271. (1) Tertakluk kepada seksyen 272, Tribunal hendaklah mempunyai bidang kuasa jika jumlah amaun yang berkenaan dengannya award Tribunal diminta adalah tidak melebihi sepuluh ribu ringgit. (2) Tertakluk kepada subseksyen (1), seseorang penentang kepada sesuatu tuntutan boleh membangkitkan suatu hutang atau tuntutan jumlah tertentu sebagai (a) pembelaan; atau (b) tuntutan balas. (3) Jika penentang membangkitkan suatu hutang atau tuntutan jumlah tertentu mengikut cara yang dinyatakan dalam subseksyen (2) Tribunal hendaklah (a) memberi kuat kuasa kepada pembelaan itu; atau (b) mendengar dan memutuskan tuntutan balas itu walaupun tuntutan asal telah ditarik balik, ditinggalkan atau dibatalkan. (4) Apa-apa tuntutan yang dikemukakan kepada Tribunal boleh termasuk kerugian atau kerosakan yang berbangkit. (5) Tribunal juga berhak untuk mendengar mana-mana pertikaian di antara pemandu teksi ataupun pemandu kenderaan e-hailing dengan syarikat pemegang lessen secara langsung ataupun syarikat yang mempunyai lessen pelesenan perniagaan pengantaraan.

4 Peluasan bidang kuasa melalui perjanjian 272. (1) Walaupun amaun atau nilai hal perkara yang dituntut atau yang dipertikaikan melebihi sepuluh ribu ringgit,tribunal hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan tuntutan jika pihak-pihaknya telah membuat suatu perjanjian secara bertulis bahawa Tribunal hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan tuntutan itu. (2) Suatu perjanjian boleh dibuat di bawah subseksyen (1) (a) sebelum tuntutan itu dikemukakan di bawah seksyen 269; atau (b) jika suatu tuntutan telah dikemukakan di bawah seksyen 269, pada bila-bila masa sebelum Tribunal merekodkan penyelesaian yang dipersetujui berkenaan dengan tuntutan itu di bawah subseksyen 278(3) atau telah memutuskan tuntutan itu di bawah seksyen 282, mengikut kehendak keadaan. Peninggalan untuk membawa tuntutan ke dalam bidang kuasa 273. (1) Pihak yang menuntut boleh meninggalkan apa-apa amaun tuntutan yang melebihi sepuluh ribu ringgit supaya dapat membawa tuntutan itu ke dalam bidang kuasa Tribunal. (2) Jika sebahagian daripada sesuatu tuntutan telah ditinggalkan di bawah subseksyen (1), rekod Tribunal bagi penyelesaian yang dipersetujui di bawah subseksyen 107(3) atau award Tribunal di bawah seksyen 112, mengikut kehendak keadaan, yang berhubungan dengan tuntutan itu hendaklah berkuat kuasa bagi melepaskan orang (a) yang menjadi pihak kepada penyelesaian yang dipersetujui itu; atau (b) yang terhadapnya tuntutan dan award yang berikutan dengannya dibuat, daripada liabiliti berkenaan dengan amaun yang ditinggalkan sedemikian. Kausa tindakan tidak boleh dibahagi 274. Tuntutan tidak boleh dibahagi, atau lebih daripada satu tuntutan dibawa, berkenaan dengan perkara yang sama terhadap pihak yang sama bagi maksud membawanya ke dalam bidang kuasa Tribunal. Bidang kuasa tambahan Tribunal 275. (1) Tanpa menyentuh seksyen 269 dan 270 atau keluasan Akta ini, Menteri boleh melalui perintah yang disiarkan dalam Warta menetapkan apa-apa perkara tambahan sebagai perkara dalam bidang kuasa Tribunal. (2) Kuasa Menteri dalam subseksyen (1) tidaklah meliputi apa-apa perkara yang baginya mana-mana undangundang bertulis terpakai jika undang-undang bertulis itu membuat peruntukan bagi suatu mekanisme yang melaluinya pengguna boleh mendapatkan tebus rugi berhubung dengan perkara itu. Penyingkiran bidang kuasa mahkamah 276. (1) Jika sesuatu tuntutan dikemukakan kepada Tribunal dan tuntutan itu adalah dalam bidang kuasa Tribunal, isu yang dipertikaikan dalam tuntutan itu, sama ada sebagaimana yang ditunjukkan dalam tuntutan yang mula-mula atau muncul semasa pendengaran, tidak boleh menjadi perkara dalam prosiding antara pihak yang sama dalam mana-mana mahkamah melainkan jika (a) prosiding di hadapan mahkamah itu telah dimulakan sebelum tuntutan itu dikemukakan kepada Tribunal; atau (b) tuntutan di hadapan Tribunal telah ditarik balik, ditinggalkan atau dibatalkan. (2) Jika perenggan (1)(a) terpakai, isu yang dipertikaikan dalam tuntutan yang dengannya prosiding itu berkaitan, sama ada sebagaimana yang ditunjukkan dalam tuntutan yang mula-mula atau muncul semasa pendengaran, tidak boleh menjadi perkara dalam prosiding antara pihak yang sama di hadapan Tribunal melainkan jika tuntutan di

5 hadapan mahkamah telah ditarik balik, ditinggalkan atau dibatalkan. Notis tuntutan dan pendengaran 277. Apabila sesuatu tuntutan dikemukakan di bawah seksyen 267, Setiausaha kepada Tribunal hendaklah memberi notis tentang butir-butir mengenai hari, masa dan tempat pendengaran dalam borang yang ditetapkan kepada pihak yang menuntut dan penentang. Rundingan penyelesaian 278. (1) Tribunal hendaklah, berkenaan dengan tiap-tiap tuntutan dalam bidang kuasanya, menilai sama ada, dalam semua hal keadaan, adalah wajar bagi Tribunal untuk membantu pihak-pihak merundingkan suatu penyelesaian yang dipersetujui berhubung dengan tuntutan itu. (2) Tanpa mengehadkan keluasan subseksyen (1), dalam membuat penilaian Tribunal hendaklah mengambil kira apa-apa faktor yang, pada pendapat Tribunal, mungkin mencacatkan kemampuan salah satu atau kedua-dua pihak untuk merundingkan penyelesaian yang dipersetujui. (3) Jika pihak-pihak mencapai penyelesaian yang dipersetujui, Tribunal hendaklah bersetuju dan merekodkan penyelesaian itu dan penyelesaian itu hendaklah berkuat kuasa seolah-olah penyelesaian itu adalah award Tribunal. (4) Jika (a) Tribunal mendapati bahawa tidaklah wajar untuknya membantu pihak-pihak merundingkan penyelesaian yang dipersetujui berhubung dengan tuntutan itu; atau (b) pihak-pihak tidak dapat mencapai penyelesaian yang dipersetujui berhubung dengan tuntutan itu, Tribunal hendaklah memutuskan pertikaian itu. Hak untuk hadir pada pendengaran 279. (1) Pada pendengaran sesuatu tuntutan tiap-tiap pihak adalah berhak untuk hadir dan didengar. (2) Tiada pihak boleh diwakili oleh peguam bela dan peguam cara pada sesuatu pendengaran. (3) Tertakluk kepada subseksyen (2) tetapi walau apa pun seksyen 37 Akta Profesion Undang-Undang 1976 (a) sesuatu perbadanan atau kumpulan orang yang tidak diperbadankan boleh diwakili oleh pekerjanya yang digaji sepenuh masa; (b) seseorang orang belum dewasa atau mana-mana orang lain yang tidak berupaya boleh diwakili oleh sahabat wakil atau penjaga ad litemnya. (4) Jika sesuatu pihak diwakili sebagaimana yang diperuntukkan di bawah subseksyen (3), Tribunal boleh mengenakan apa-apa syarat yang difikirkannya perlu bagi memastikan bahawa pihak yang satu lagi kepada prosiding itu tidaklah pada matannya diletakkan dalam keadaan yang kurang baik. Prosiding hendaklah terbuka 280. Semua prosiding di hadapan Tribunal hendaklah terbuka kepada orang ramai. Tatacara hendaklah dituliskan 280A. (1) Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan lain Akta ini, prosiding Tribunal hendaklah dijalankan mengikut tatacara yang boleh ditentukan oleh Tribunal dan disiarkan di bawah subseksyen (2). (2) Pengerusi hendaklah menyebabkan supaya tatacara yang ditentukan di bawah subseksyen (1) ditulis dan disiarkan dalam Warta atau dengan apa-apa cara lain yang difikirkan patut oleh Pengerusi. Keterangan 281. (1) Tribunal boleh

6 (a) mendapatkan dan menerima keterangan bersumpah atau dengan ikrar, sama ada bertulis atau lisan, dan memeriksa semua orang sebagai saksi, sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Tribunal untuk didapatkan, diterima atau diperiksa; (b) menghendaki pengemukaan buku, kertas, dokumen, rekod atau benda di hadapannya; (c) mengendalikan sumpah, ikrar atau akuan berkanun, mengikut kehendak keadaan; (d) mendapatkan dan menerima apa-apa keterangan lain dan membuat apa-apa siasatan lain sebagaimana yang difikirkannya patut; (e) memanggil pihak-pihak kepada prosiding itu atau manamana orang lain supaya hadir di hadapannya untuk memberi keterangan atau mengemukakan apa-apa dokumen, rekod atau benda lain dalam milikannya atau selainnya untuk membantu Tribunal dalam penimbangtelitiannya; (f) menerima keterangan pakar; dan (g) secara umumnya mengarahkan dan melakukan segala perkara yang perlu atau suai manfaat bagi maksud mempercepat penentuan tuntutan itu. (2) Sesuatu saman panggilan yang dikeluarkan di bawah seksyen ini hendaklah diserahkan dan dikuatkuasakan seolah-olah ia suatu saman yang dikeluarkan oleh mahkamah rendah. Tribunal boleh bertindak semasa pihak tidak hadir 282. Tribunal boleh mendengar dan memutuskan tuntutan yang di hadapannya walaupun mana-mana pihak kepada prosiding itu tidak hadir jika dibuktikan sehingga Tribunal berpuas hati bahawa notis pendengaran telah diserahkan kepada pihak yang tidak hadir itu dengan sewajarnya. Award Tribunal 282. (1) Tribunal hendaklah membuat awardnya tanpa kelengahan dan, jika dapat dilaksanakan, dalam masa enam puluh hari dari hari pertama pendengaran bermula di hadapan Tribunal. (2) Sesuatu award Tribunal di bawah subseksyen (1) boleh menghendaki satu daripada yang berikut atau lebih: (a) supaya wang diawardkan untuk memberikan pampasan bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang ditanggung oleh orang yang menuntut; (b) supaya kontrak itu diubah atau diketepikan pada keseluruhan atau sebahagiannya; (c) supaya kos untuk atau terhadap mana-mana pihak dibayar; (d) supaya bunga dibayar di atas apa-apa jumlah wang atau award kewangan pada kadar tidak melebihi lapan peratus setahun, melainkan jika telah dipersetujui selainnya antara pihak itu; (j) bahawa tuntutan itu ditolak. Rujukan kepada Hakim Mahkamah Tinggi atas persoalan undang-undang 283. (1) Sebelum Tribunal membuat sesuatu award di bawah seksyen 282, Tribunal boleh, mengikut budi bicaranya, merujukkan kepada seorang Hakim Mahkamah Tinggi sesuatu persoalan undangundang (a) yang berbangkit semasa prosiding; (b) yang, pada pendapat Tribunal, adalah cukup penting untuk mewajarkan rujukan itu; dan (c) yang penentuannya oleh Tribunal membangkitkan, pada pendapat Tribunal, keraguan yang mencukupi untuk mewajarkan rujukan itu. (2) Jika Tribunal merujukkan apa-apa persoalan undang-undang di bawah seksyen (1) bagi keputusan Hakim Mahkamah Tinggi, Tribunal hendaklah membuat awardnya dengan mematuhi keputusan itu. (3) Peguam Persekutuan yang diberi kuasa oleh Peguam Negara bagi maksud itu boleh hadir bagi pihak Tribunal dalam apa-apa prosiding di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi di bawah seksyen ini. Sebab keputusan

7 284. Tribunal hendaklah dalam semua prosiding memberikan sebabnya bagi award yang diberikannya dalam prosiding itu. Perintah dan penyelesaian hendaklah direkodkan secara bertulis 285. Tribunal hendaklah membuat atau menyebabkan supaya dibuat suatu rekod bertulis bagi terma (a) tiap-tiap penyelesaian yang dipersetujui yang dicapai oleh pihak-pihak di bawah subseksyen 278(3); dan (b) tiap-tiap award yang dibuatnya di bawah seksyen 282. Keputusan Tribunal adalah muktamad 286. (1) Tiap-tiap penyelesaian yang dipersetujui yang direkodkan oleh Tribunal di bawah subseksyen 107(3) dan tiap-tiap award yang dibuat oleh Tribunal di bawah seksyen 282 (a) hendaklah muktamad dan mengikat semua pihak kepada prosiding itu; dan (b) hendaklah disifatkan sebagai perintah Mahkamah Majistret dan dikuatkuasakan sewajarnya oleh mana-mana pihak kepada prosiding itu. (2) Bagi maksud perenggan (1)(b), Setiausaha kepada Tribunal hendaklah menghantar satu salinan award yang dibuat oleh Tribunal kepada Mahkamah Majistret yang mempunyai bidang kuasa di tempat yang dengannya award itu berkaitan atau di tempat award itu dibuat dan Mahkamah itu hendaklah menyebabkan Salinan itu direkodkan. Penalti jenayah kerana gagal untuk patuh 287. (1) Mana-mana orang yang gagal selepas empat belas hari untuk mematuhi suatu award yang dibuat oleh Tribunal melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. (2) Dalam hal kesalahan yang berterusan, pesalah boleh, sebagai tambahan kepada penalti di bawah subseksyen (1), didenda tidak melebihi satu ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian hari selama kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Tatacara jika tiada peruntukan dibuat 288. Tertakluk kepada Akta ini dan mana-mana peraturan, Tribunal hendaklah menerima pakai tatacara yang difikirkannya patut dan wajar. Ketiadaan bentuk 289. Tiada prosiding Tribunal atau award atau dokumen lain Tribunal boleh diketepikan atau dibatalkan kerana ketiadaan bentuk. Pelupusan dokumen, dsb (1) Tribunal boleh, pada penutup prosiding di hadapannya, memerintahkan supaya apa-apa dokumen, rekod, bahan atau harta lain yang dikemukakan semasa prosiding itu dihantarserahkan kepada tuan punyanya yang sah atau dilupuskan mengikut apa-apa cara yang difikirkannya patut. (2) Jika selepas tempoh enam bulan tiada seorang pun mengambil milik dokumen, rekod, bahan atau harta lain yang disebut dalam subseksyen (1), pemunyaan dokumen, rekod, bahan atau harta lain itu hendaklah disifatkan telah berpindah kepada dan menjadi terletak hak pada Kerajaan. Tindakan atau peninggalan yang dibuat dengan suci hati 291. Tiada tindakan atau guaman boleh dimulakan atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah terhadap

8 (a) Tribunal; (b) anggota Tribunal; (c) seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi atau bagi pihak Tribunal, bagi apa-apa perbuatan atau peninggalan yang dilakukan dengan suci hati dalam melaksanakan fungsi-fungsinya dan penjalanan kuasanya di bawah Akta ini. Peraturan-peraturan berkenaan dengan Tribunal 292. (1) Menteri boleh membuat peraturan-peraturan berkenaan dengan Tribunal sebagaimana yang perlu atau suai manfaat. (2) Tanpa menjejaskan keluasan subseksyen (1), peraturan-peraturan boleh dibuat bagi (a) menetapkan tanggungjawab dan kawalan anggota Tribunal; (b) menetapkan tatacara Tribunal; (c) menetapkan borang; (d) menetapkan dan mengenakan fi dan memperuntukkan cara bagi pemungutan dan pembayaran fi itu; (e) menetapkan apa-apa perkara lain yang dikehendaki supaya ditetapkan di bawah Bahagian ini. Huraian Bahagian baru ini dikemukakan untuk menangani isu pertikaian ataupun perselisihan di antara pemandu teksi dan/atau pemandu kenderaan ehailing dengan pihak syarikat teksi dan/atau syarikat pengantara ehailing yang berkenaan iaitu pemegang lesen teksi ataupun pemegang lesen ehailing. Model yang digunapakai adalah Tribunal Tuntutan yang telah diperkenalkan dalam Akta Perlindungan Pengguna Pindaan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 tidak memberi perlindungan yang secukupnya kepada para pemandu teksi dan pemandu kenderaan e- ahailing. Wujud ketidakseimbangan maklumat dan kuasa antara pihak syarikat dan pihak pemandu yang boleh mengakibatkan hak pihak pemandu tertindas apabila timbul perselisihan dari segi tuntutan fi, bayaran, komisien dan sebagainya. Kekurangan ini mesti dibetulkan dengan penambahbaikan melalui suatu pindaan untuk menubuhkan Tribunal Pemandu Teksi dan Pemandu Kenderaan Ehailing. Saya berharap agar pindaan yang dicadangkan ini dapat dipertimbangkan. Terima kasih, Yang benar, Dr. Ong Kian Ming Ahli Parlimen Serdang

华小董事觉醒运动缘起

华小董事觉醒运动缘起 1998 年教育 ( 家长教师协会 ) 条例 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN IBU BAPA - GURU) 1998 PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh perenggan 130(2)(i) Akta Pendidikan 1996, Menteri membuat peraturan-peraturan

More information

<4D F736F F D BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8C2EDC0B4CEC4B0E6B1BEA3A92E646F63>

<4D F736F F D BBAAD0A1B6ADCAC2BBE1D5C2B3CCD1F9B1BEA3A8C2EDC0B4CEC4B0E6B1BEA3A92E646F63> 华小董事会章程样本 ( 马来文版本 ) 这份华小董事会章程样本只供参考 各校董事会应根据各自的具体情况, 拟定本身的董事会章程 注意事项 : 在这份华小董事会章程样本里, 有关加黑的条文或段落是必须具有的 (2008 年 1 月修订 ) SURATCARA PENGELOLAAN LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) ABCD,

More information

SaverBrochure_F 07.ai

SaverBrochure_F 07.ai TAKAFUL SAVER Menabung untuk kesejahteraan masa depan. 今天的投资, 明天的保障 produk berlandaskan syariah nasihat kewangan profesional pengurusan dana islam Konsep Takaful Takaful ialah satu konsep yang berasaskan

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SELAMAT DATANG KE PLATFORM PERKONGSIAN KEKAYAAN PENGGUNAANTARABANGSA Pengenalan keahlian DMC DMC ditubuhkan pada 2016 dan ibu pejabat DMC telah ditubuhkan di Kuala Lumpur, Malaysia. DMC ialah satu platform

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2018/2019年一年级新生报读程序 今年开始 教育部要求全部家长通过上网方式申请一年级所要就读的学校 请 家长参考以下步骤 并点击链接(https://public.moe.gov.my)填写表格 家长可 以在三月一日开始至四月三十日 2个月 期间作出申请 打印后连同所需文 件带来学校 特此声明 并非先到先得,教育局会进行筛选 因此敬请家长不必 争先恐后 PENDAFTARAN TAHUN SATU

More information

1. NAMA DAN ALAMAT PENDAFTARAN 1.1 Persatuan ini dikenali dengan nama Persatuan Usahawan Maju Malaysia (PUMM) atau dengan perkataan Inggeris Malaysian

1. NAMA DAN ALAMAT PENDAFTARAN 1.1 Persatuan ini dikenali dengan nama Persatuan Usahawan Maju Malaysia (PUMM) atau dengan perkataan Inggeris Malaysian NO. KANDUNGAN M/S 1. NAMA DAN ALAMAT PENDAFTARAN 2 2. BENDERA DAN LAMBANG 2 3. OBJEKTIF OBJEKTIF 2 4. KEAHLIAN 3 5. YURAN YURAN & BAYARAN LAIN 3 6. PEMBERITAHUAN & PEMECATAN AHLI 4 7. PERSATUAN BUKAN BADAN

More information

ABMB_document_template_v1

ABMB_document_template_v1 Home Complete-i Terms & Conditions Terma & Syarat Home Complete-i Home Complete-i 条件与规则 Alliance Islamic Bank Berhad (776882-V) Version 2.2 Updated as of Sept 2016 Terms & Conditions ( Terms ) Home Complete-i

More information

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun

Langkah-langkah membeli atau menambah SAP Public Gold Membuat bayaran ke Akaun SAP Public Gold Nama Akaun: PUBLIC GOLD MARKETING SDN BHD Nombor Akaun Program Akumulasi Perak TM (SAP) Program Akumulasi Perak TM (Silver Accumulation Program TM ) bertujuan memudahkan orang ramai untuk membuat simpanan perak dengan modal serendah RM100 sahaja. Program ini

More information

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN SAINS TAHUN 5 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ii DRAF KURIKULUM STANDARD DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SAINS TAHUN LIMA BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA i KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD

More information

CashVantage Financing-i Terms & Conditions

CashVantage Financing-i Terms & Conditions CashVantage Financing-i Terms & Conditions Terma & Syarat Pembiayaan-i CashVantage CashVantage 个人融资 -i 条件与规则 Alliance Islamic Bank Berhad (776882-V) Version 16 CashVantage_Sept 2016 Terms & Conditions

More information

ABMB_document_template_v1

ABMB_document_template_v1 CashFirst Personal Loan Terms & Conditions Terma & Syarat Pinjaman Peribadi CashFirst Alliance Bank Malaysia Berhad (88103-W) Terms & Conditions ( Terms ) Alliance CashFirst Personal Loan ( Facility )

More information

CLS Newsletter No.15 慈 大 華 語 通 訊 第 十 五 月 慈 濟 大 學 語 言 教 學 中 心 活 動 預 告 活 重 要 記 事 重 特 約 專 文 進 泰 國 印 尼 慈 濟 學 校 華 語 教 師 培 訓 慈 濟 人 文 活 動 分 享 動 要 預 記 華 語 教 入 師 華 培 語 訓 語 工 音 作 的 分 世 享 界 嚴 趙 玉 彥 真 老 高 季 節 泰 班

More information

teh, penutur ataupun pelajar bahasa Esperanto, serta peminat budaya China. III. Anugerah & Hadiah Karya akan dinilai pada dua peringkat, iaitu penilai

teh, penutur ataupun pelajar bahasa Esperanto, serta peminat budaya China. III. Anugerah & Hadiah Karya akan dinilai pada dua peringkat, iaitu penilai Pesta Filem Mikro Antarabangsa China 2016-2017 Panduan Penyertaan Pertandingan Filem Mikro Antarabangsa Teh & Cinta http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016c/ (Chinese) http://esperanto.cri.cn/teokajamo2016e/

More information

Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit t

Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit t Effective 1 st June 2016 / Revised January 2017 Offline Fill in a Membership Application Form and pass the form together with a joining fee of RM53 (inclusive of GST) to your introducer, or submit the

More information

Yes you do. In the case of a banker s cheque (whether in local or foreign currency, depending on the bank concerned)/bank draft/foreign currency deman

Yes you do. In the case of a banker s cheque (whether in local or foreign currency, depending on the bank concerned)/bank draft/foreign currency deman The Association of Banks in Malaysia 马来西亚银行公会 Frequently Asked Questions 50 sen Cheque Processing Fee 经常被问及的问题 -50 仙支票处理手续费 1. When will the cheque processing fee be charged? 何时开始收取支票处理手续费? It will be

More information

ISM Circular: 20 –2005

ISM Circular: 20 –2005 ISM PUBLIC FOR IMMEDIATE RELEASE CENTRAL SYSTEM FOR MOTOR INSURANCE NO CLAIM DISCOUNT (NCD) 30 June 2010 All motor insurance and takaful companies in Malaysia have integrated their sales systems with the

More information

Travel Protector Flight delays. Loss of luggage. Illness. An accident. Whether you are on a business trip or on holiday with your family, any of these

Travel Protector Flight delays. Loss of luggage. Illness. An accident. Whether you are on a business trip or on holiday with your family, any of these BANCASSURANCE Travel Protector For your safety wherever you travel Call us now at 03-5516 9988, visit Alliance Bank branches or log on to www.alliancebank.com.my Underwritten by MSIG Insurance (Malaysia)

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Phone script to make Appointments Life Planner: Good morning / afternoon, may I speak to [ Customer s First Name ] please? [ If not comfortable to use First Name, then use Mr./Mrs./Ms. ] Customer: Yes

More information

Microsoft Word - Avail News _Januari 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _Januari 2017_.doc BERITA AVAIL 1) PROGRAM KICK START WITH AVAIL 2017 (TERKINI)!! Berita BAIK!! Syarikat akan mengadakan satu program iaitu Kick Start With Avail 2017. Program ini merupakan program pembukaan bagi tahun 2017.

More information

Kepada Pusat-pusat Stokis dan semua Anggota Avail Beauty:

Kepada Pusat-pusat Stokis dan semua Anggota Avail Beauty: AVAIL BEAUTY SDN BHD (599827-W) (AJL 931505) WISMA AVAIL N0. 23, Jalan Kenari 17E, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 603-8070 1822 Fax: 603-8070 2622 Website: www.availbeauty.com

More information

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s

4. Treatment for illness or discomfort/ 治疗疾病或不适的方法 / Rawatan untuk masalah tersebut B. Please describe the condition of illness, sign(s) and symptom(s Product Testimony Form/ 产品见证表格 / Borang Testimoni Produk Personal Details / 个人资料 /Keterangan Diri Name/ 姓名 / Nama IC No/ 身份证号码 / No Kad Pengenalan Age/ 年龄 / Umur Gender/ 性别 / Jantina : Male/ 男 / Lelaki

More information

WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR PERSONAL BANKERS/ BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our Personal Ban

WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR PERSONAL BANKERS/ BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our Personal Ban Bancassurance Service Guide Panduan Perkhidmatan Bankasurans 银行保险服务指南 1 WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR PERSONAL BANKERS/ BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product

More information

WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our bank representative, you can e

WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our bank representative, you can e Bancassurance Service Guide WHAT SERVICES CAN YOU EXPECT FROM OUR BANK REPRESENTATIVES? If you intend to purchase a life insurance product from our bank representative, you can enjoy these value added

More information

Microsoft Word - PDPA2010.doc

Microsoft Word - PDPA2010.doc PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE The Personal Data Protection Act 2010 ( Act ) regulates the processing of personal data in commercial transactions. Due to its nature of activities, REVITA LIFESTYLE SDN

More information

1

1 GetMoreFromYourSavings/1Mar2016/ENG/V1 Get More From Your Savings Challenge ( Challenge ) Terms and Conditions 1. The Challenge 1.1. OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) ( OCBC Bank ) presents Get More

More information

1

1 OCBC Express Deal Promotion ( Promotion ) Terms and Conditions OCBCExpressDeal/T&C/1October2014/Eng/v1 1. The Promotion 1.1. OCBC Bank (Malaysia) Berhad ( OCBC ) present the OCBC Express Deal Promotion

More information

Antara kata-kata tersebut, kata nama merupakan kelas kata bahasa Inggeris yang paling banyak dicampurkan ke dalam iklan-iklan komersial bahasa Cina te

Antara kata-kata tersebut, kata nama merupakan kelas kata bahasa Inggeris yang paling banyak dicampurkan ke dalam iklan-iklan komersial bahasa Cina te BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan Pengguna-pengguna bahasa di Malaysia cenderung mencampurkan bahasa lain secara sengaja atau tanpa disedari ke dalam pertuturan khususnya di konteks yang tidak

More information

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire

ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire E-Warranty Guidelines 在线注册使用指南 Garis Panduan E-Waranti ColumbusAire New Registration 新注册 ColumbusAire Pendaftaran Baru ColumbusAire Attention / 留意 / Perhatian 1 Every unit of ColumbusAire is entitled for

More information

CPB89 A5 Booklet Employer ALL

CPB89 A5 Booklet Employer ALL GUIDE ON EMPLOYMENT LAWS FOR EMPLOYERS 雇主的雇佣资讯 PANDUAN MENGENAI UNDANG-UNDANG PEKERJAAN UNTUK PARA MAJIKAN If you are hiring employees in Singapore, do you know that you have certain obligations under

More information

GWPPC T&C _edited

GWPPC T&C _edited Terms and Conditions Governing the Use of Great Wall Prepaid Card 1.0 Definitions & Interpretation 1.1 In this Terms and Conditions, the following terms have the meanings assigned thereto: Bank means Bank

More information

AXA-Wealth Edu Brochure (2015)

AXA-Wealth Edu Brochure (2015) Investment-Linked I want the BEST for my child... starting from NOW Wealth Edu An investment-linked insurance plan that complements your education savings a comprehensive plan to show your love to your

More information

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W

Q: Must the Relationship Managers or sales persons handling the investment products of SCSB be licensed? Does that mean your RMs are now under SCSB? W New Subsidiary Standard Chartered Securities (B) Sdn Bhd (SCSB) FAQ Q: What is this? A: In line with regulatory obligations, Standard Chartered Bank has set up a locally incorporated subsidiary, Standard

More information

I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model I am my business s guardian I am my staff s employer Many people depend on

I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model I am my business s guardian I am my staff s employer Many people depend on Build a legacy for your family Bina satu legasi untuk keluarga anda 为您的家人建立一份遗产 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) I am my wife s protector I am my parents pillar I am my child s role model

More information

HEALTH A-Plus Junior CriticalCare A closer look at the benefits Medical advancements for the treatment and early detection of critical illnesses have

HEALTH A-Plus Junior CriticalCare A closer look at the benefits Medical advancements for the treatment and early detection of critical illnesses have HEALTH A-Plus Junior CriticalCare Early-Stage Protection for Juvenile Specific Critical Illnesses PT0810334/0517 aia.com.my HEALTH A-Plus Junior CriticalCare A closer look at the benefits Medical advancements

More information

Transfer funds across the globe in an instant Welcome to the world of instant fund transfers. With Global Transfer, you can transfer funds instantly t

Transfer funds across the globe in an instant Welcome to the world of instant fund transfers. With Global Transfer, you can transfer funds instantly t Global Transfer FREE instant fund transfer. Powered by Citi. Transfer funds across the globe* in an instant Easy, fast and convenient MEMBER *Refer to the list of countries available inside. Transfer funds

More information

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi

3 Nombor di dalam segi empat sama ditambah dengan nombor di dalam bulatan dan jumlahnya didarab dengan nombor di dalam segi tiga sama sisi UJIAN DIAGNOSTIK Sk Seksyen 20,2016 MATEMATIK TAHUN 6 KERTAS 2 1 Jam [60 Nama:.. Kelas:. Jawab semua soalan. 1 Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. 736 981 Rajah 1 Nyatakan digit yang mewakili nilai

More information

Tajuk

Tajuk BAB 3 METODOLOGI 3.1 Pengenalan Kajian ini merupakan satu kajian deskriptif mengenai corak penggunaan metafora dalam puisi tradisional bahasa Cina. Pengkaji akan menganalisis item leksikal yang mengandungi

More information

Penghargaan

Penghargaan BAB 4 ANALISIS DATA 4.0 PENGENALAN Kajian ini dijalankan untuk meneliti keupayaan mahasiswa/i etnik Melayu mentranskripsikan dan membezakan komponen utama fonetik bahasa Mandarin dari aspek mendengar dalam

More information

Microsoft Word - Avail News _April 2015_.doc

Microsoft Word - Avail News _April 2015_.doc AVAIL BEAUTY SDN BHD (599827-W) (AJL 931505) WISMA AVAIL N0. 23, Jalan Kenari 17E, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 603-8070 1822 Fax: 603-8070 2622 Website: www.availbeauty.com

More information

REFERRAL REWARDS PROGRAM

REFERRAL REWARDS PROGRAM English Terms and Conditions 1. ELIGIBILITY 1.1 The home financing Referral Rewards Programme ( RRP ) is a programme that rewards Real Estate agents / negotiators and Insurance agents/insurers ( Agent

More information

TRANSFEROR ( 转让人 ) 股份转让表格 SHARE TRANSFER FORM MLD/R036 (R7-11/04/2011) Stamp Duty RM10.00 Processing Fees RM3.00 I of do hereby agree to transfer my R

TRANSFEROR ( 转让人 ) 股份转让表格 SHARE TRANSFER FORM MLD/R036 (R7-11/04/2011) Stamp Duty RM10.00 Processing Fees RM3.00 I of do hereby agree to transfer my R 股份转让程序及手续 SHARE TRANSFER PROCEDURES 转让股份者及承购人须签署股份转让表格 (R036), 手续费及印花税的 收费请直接向本社查询 ( 以支票 / 邮政汇票支付 ) The transferor and transferee shall sign a Share Transfer Form (R036) and refer to KOJADI for processing

More information

Product Suitability Assessment Form

Product Suitability Assessment Form OCBC Bank (Malaysia) Berhad (295400-W) Terms and Conditions Governing OCBC Structured Investments Terma-terma dan Syarat-syarat Untuk Perlaburan Berstruktur 结构性投资的条款与条件 1. Establishment of Structured Investment

More information

Á ÂÛÚÐ %ÜÝ $&'%ÜÞ $&' ()*!( (( ß!à á â;ã ) äæåçpèé+êë;ì í îý 6%!3 % ª«% 0.% ±,7 ² ³ µ! 08 %!¹º» 9%% ¼½ 9¾ yà * ïð Á Â Ã Ä ÅÇÆ È $È :; É ;< É => É <? É

Á ÂÛÚÐ %ÜÝ $&'%ÜÞ $&' ()*!( (( ß!à á â;ã ) äæåçpèé+êë;ì í îý 6%!3 % ª«% 0.% ±,7 ² ³ µ! 08 %!¹º» 9%% ¼½ 9¾ yà * ïð Á Â Ã Ä ÅÇÆ È $È :; É ;< É => É <? É !" # $ %& ' ( )+*,-./01 2! 34 5. "#6. $ %7 8" 9;:+? @A7 &'" BDCEFG ()9;: HIJK!L7 9;? 9;:OP@;7 QRST * UVWX UY Z!;[\ ++++] ^_,`a QR * bc -UV.de -/,fg 0 h;i 1 jk 23l+mno,23/p+q+l+m+r sutv wyx>z

More information

ZC501N_UM_FrontPg

ZC501N_UM_FrontPg model / ZC 501N Rechargeable Search Light/ 可充电手提照明灯 /Lampu Kecemasan Boleh Dicas Semula Instruction Manual / 说明指示书 /Buku Panduan Please read this manual carefully before operating this product. Keep this

More information

The solution to your financial and protection needs Makes your money work harder and smarter for you If you want to get your life feeling right, you h

The solution to your financial and protection needs Makes your money work harder and smarter for you If you want to get your life feeling right, you h PowerLink Taipan The solution to your financial and protection needs Penyelesaian kepada keperluan kewangan dan perlindungan anda 您的投資與保障解決方案 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (04248-X) The solution

More information

Increase Your income and protection with 1 plan We at Allianz believe that an insurance plan should be more than just protection. offers You the oppor

Increase Your income and protection with 1 plan We at Allianz believe that an insurance plan should be more than just protection. offers You the oppor Increase Your income and protection with 1 plan Tingkatkan pendapatan dan perlindungan Anda dengan 1 pelan 一份保單即能提高您的收入和保障 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under the Financial

More information

Benefits at a glance Maximise the potential of your money and stay protected Having a reserve fund in place can help ensure that you and your loved on

Benefits at a glance Maximise the potential of your money and stay protected Having a reserve fund in place can help ensure that you and your loved on Wealth Accumulation MAXYIELD Maximise the potential of your money and stay protected Bancassurance Benefits at a glance Maximise the potential of your money and stay protected Having a reserve fund in

More information

What is Sun MaxiMed-i? It is an individual top up hospitalisation and surgical takaful plan with surplus sharing to provide for expenses on hospitalis

What is Sun MaxiMed-i? It is an individual top up hospitalisation and surgical takaful plan with surplus sharing to provide for expenses on hospitalis SUN MAXIMED-i A top up medical plan for added protection and peace of mind. What is Sun MaxiMed-i? It is an individual top up hospitalisation and surgical takaful plan with surplus sharing to provide for

More information

Kertas 1

Kertas 1 SULIT 32/1 32/1 Bahasa Cina Kertas 1 Ogos 2008 1 jam PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 KEDAH DARUL AMAN 2008 年 初 中 评 审 预 试 BAHASA CINA 华 文 Kertas 1 试 卷 一 Masa : Satu jam 时 间 :1 小 时 JANGAN

More information

Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance policies act solely as a protection plan, Allianz provides you

Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance policies act solely as a protection plan, Allianz provides you PowerLink Income Provider Realising the future you seek 實現你未來的夢想 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) Protection. Investment. Guaranteed Cash Payment! 1 Plan 3 Purposes While most insurance

More information

OAC travel leaflet new fa new

OAC travel leaflet new fa new TRAVEL FOR MORE! More Benefits. More Features. More Coverage. TRAVEL FOR MORE! Correct at time of printing as at March 2015 TRAVEL FOR MORE! Travel For More is the travel insurance plan you need, offering

More information

Anne has just entered her first job after university and she intends to start setting aside some money for the purpose of real-savings. See how can he

Anne has just entered her first job after university and she intends to start setting aside some money for the purpose of real-savings. See how can he Achieving your savings goal Mencapai matlamat simpanan anda 实现您的储蓄目标 Allianz Allianz Life Life Insurance Insurance Malaysia Malaysia Berhad Berhad (104248-X) (104248-X) (Licensed under the Financial Services

More information

28 EN-PRUlink golden managed 01

28 EN-PRUlink golden managed 01 All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated Features of Fund Eastspring Investments Berhad (531241-U) All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated How the Fund has performed

More information

Microsoft Word - ULBS BC SPM doc

Microsoft Word - ULBS BC SPM doc LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA MANUAL PENGENDALIAN UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (ULBS) BAHASA CINA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

More information

Penghargaan

Penghargaan BAB 1 PENGENALAN 1.0 PENGENALAN Hanyu ( 汉语 )atau bahasa Mandarin baku adalah bahasa pengantar bangsa Han( 汉 民族的共同语言 ) yang berasaskan kepada dialek Beijing. Ia adalah bahasa standard yang telah dirasmikan

More information

Privacy Notice

Privacy Notice Privacy Notice Notis Privasi This Privacy Notice outlines Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad s ( the Bank ) policy and practices in handling customers personal data. Notis Privasi

More information

Minit Mesyuarat

Minit Mesyuarat PERSEKUTUAN PERSATUAN PEDAGANG SARANG BURUNG MALAYSIA (Registration No : 0799-08-WKL) 1 Secretariat Office : 19, Lebuh Batu Maung 12/1, 11960 Pulau Pinang. Tel : 017-4614178 Fax : 04-6264361 Email : pppsbm@gmail.com

More information

Distribution 210x297mm_for web

Distribution 210x297mm_for web 您遺留給他的是燦爛的未來 財產分配 Let your legacy be his future. Legacy Distribution Premier Legacy An insurance plan underwritten by Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad (93745-A) ( Great Eastern Life ) or

More information

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGENAL PASTI KOMPONEN-KOMPONEN DALAM AYAT TUNGGAL PENGAJIAN CINA

MENINGKATKAN  KEMAHIRAN MENGENAL  PASTI  KOMPONEN-KOMPONEN  DALAM  AYAT  TUNGGAL  PENGAJIAN  CINA Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Komponen-Komponen dalam Ayat Tunggal Pengajian Cina oleh Chiang Lee Kwun Maktab Perguruan Perlis ABSTRAK Kajian ini dilaksanakan untuk membantu guru pelatih meningkatkan

More information

ƒ / 8ˆŠ $$! Œ* Ž Œ* Ž +-,/ ,/ :<;>=? :<;>=? C D E C D E 8O-PQ 8O-PQ ) )) '+UTWVX-YZ ) )) '+UTWVX-YZ & [ \ & ]-^ )_ `

ƒ / 8ˆŠ $$! Œ* Ž Œ* Ž +-,/ ,/ :<;>=? :<;>=? C D E C D E 8O-PQ 8O-PQ ) )) '+UTWVX-YZ ) )) '+UTWVX-YZ & [ \ & ]-^ )_ ` [ [ 8! #"$ & '( µ² ²±W³ ¹º?» ¼! 4 5.3 )*+,.-0/(1.3 ; *+,#AB C JK G Ḧ I @ 678.: D E!"###$ DF!#"### &L 'M () *+,) 78WV(X OP QR - -,S.* * T.U ).$) [\].^ OP#YZ _ /'` ab 0111111111111111111111111111111

More information

Microsoft Word - MY_Stern Warning on Product Selling on Internet Classified Ad Sites_1 Feb 2017.docx

Microsoft Word - MY_Stern Warning on Product Selling on Internet Classified Ad Sites_1 Feb 2017.docx 1 February 2017 STERN WARNING ON PRODUCT SELLING ON INTERNET CLASSIFIED AD SITES Dear Young Living Members and Leaders: Our ongoing mission at Young Living is to provide our members with exceptional products

More information

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN LAU YOKE LIAN DISERTASI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK

More information

3. You will not engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme, on TypefaceMe. 4. You will not upload viruses or other malicious c

3. You will not engage in unlawful multi-level marketing, such as a pyramid scheme, on TypefaceMe. 4. You will not upload viruses or other malicious c This agreement was written in English. To the extent any translated version of this agreement conflicts with the English version, the English version controls. Date of Last Revision: June 12, 2016 Statement

More information

Let Allianz protect Your retirement, what s in it for me? helps You build a bigger nest egg for a more comfortable retirement. To enjoy a happy and co

Let Allianz protect Your retirement, what s in it for me? helps You build a bigger nest egg for a more comfortable retirement. To enjoy a happy and co Let Allianz protect your retirement Biar Allianz melindungi persaraan Anda 讓 Allianz 保障您的退休生活 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under the Financial Services Act 2013 and regulated

More information

Asia Foundation and Merdeka Center release 2008 National Youth Survey

Asia Foundation and Merdeka Center release 2008 National Youth Survey NEWS RELEASE NEWS RELEASE 30 th June 2009 Merdeka Center poll: Youth well informed but politically disconnected KUALA LUMPUR - Malaysian youth in general seem to be well informed on current issues but

More information

Microsoft Word - Soo Yew Phong_laporan penyelidikan.doc

Microsoft Word - Soo Yew Phong_laporan penyelidikan.doc BAB 1 PENGENALAN 1.1 Latar Belakang Kajian Menurut Statistik Perangkaan Banci Penduduk 2010 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai

More information

PROTECTION A-Life Signature A closer look at the benefits All these years, you have been their provider and protector. You ve wiped away every tear. C

PROTECTION A-Life Signature A closer look at the benefits All these years, you have been their provider and protector. You ve wiped away every tear. C PROTECTION A-Life Signature Protecting The Future Of Those You Live For PT0810324/0316 aia.com.my PROTECTION A-Life Signature A closer look at the benefits All these years, you have been their provider

More information

HEALTH A-Plus BabyCare A closer look at the benefits The Schedule of Benefits of A-Plus BabyCare: A-Plus BabyCare is an optional add-on ( rider ) that

HEALTH A-Plus BabyCare A closer look at the benefits The Schedule of Benefits of A-Plus BabyCare: A-Plus BabyCare is an optional add-on ( rider ) that HEALTH A-Plus BabyCare Comprehensive Early Years Child Protection PT0810333/0517 aia.com.my HEALTH A-Plus BabyCare A closer look at the benefits The Schedule of Benefits of A-Plus BabyCare: A-Plus BabyCare

More information

目 录 简 介 1 常 用 术 语 生 理 性 别 性 别 认 同 性 别 表 达 性 倾 向 使 用 与 跨 性 别 者 相 符 的 性 别 和 称 呼 8 污 名 化 的 用 词 11 可 供 使 用 的 案 例 和 数 据 13 English version: Laws that crimi

目 录 简 介 1 常 用 术 语 生 理 性 别 性 别 认 同 性 别 表 达 性 倾 向 使 用 与 跨 性 别 者 相 符 的 性 别 和 称 呼 8 污 名 化 的 用 词 11 可 供 使 用 的 案 例 和 数 据 13 English version: Laws that crimi 媒 体 手 册 姐 妹 要 正 义 March 2016 目 录 简 介 1 常 用 术 语 生 理 性 别 性 别 认 同 性 别 表 达 性 倾 向 使 用 与 跨 性 别 者 相 符 的 性 别 和 称 呼 8 污 名 化 的 用 词 11 可 供 使 用 的 案 例 和 数 据 13 English version: Laws that criminalize gender identities

More information

15 eng-PRUlink golden equity 03 copy

15 eng-PRUlink golden equity 03 copy All data is as of 31 December 2014 unless otherwise stated Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To maximise returns over medium to long term, taking into account the need

More information

Microsoft Word - Avail News _Mac 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _Mac 2017_.doc BERITA AVAIL 1) AVAIL PAKEJ IPO (TERKINI)!! Berita BAIK!! Syarikat telah menjalankan satu promosi yang sangat hebat sempena Avail Go Public 2022. Pakej tersebut ialah Avail Pakej IPO. Terdapat 5 SET pilihan

More information

各 部 门 工 作 总 结 报 告 19

各 部 门 工 作 总 结 报 告 19 各 部 门 工 作 总 结 报 告 19 20 2015 年 工 作 报 告 书 各 部 门 工 作 总 结 报 告 各 部 门 工 作 总 结 报 告 21 2015 年 整 体 工 作 总 结 报 告 秘 书 长 傅 振 荃 2015 年 对 于 董 总 来 说, 除 了 面 对 种 种 不 利 于 母 语 教 育 政 策 的 实 施, 董 总 也 面 对 严 峻 的 内 部 领 导 危 机 的

More information

Microsoft Word - Bursary

Microsoft Word - Bursary 大马教育文凭教育文凭优秀生优秀生教育部教育部助学金计划 1.) 教育部助学金计划是由大马教育部赞助修读大学预备课程, 以让他们准备进入国内外大学修读第一个学士学位 2.) 教育部助学金计划是为了表扬所有在大马教育文凭考试 (2011 年或后 ) 中获得 9 科 A+ 及以上的优秀生 3.) 教育部助学金计划所提供的大学预备课程如下 : 大马高级教育文凭 (STPM) 学生可在任何提供两年大马高级教育文凭课程的学校就读

More information

25 eng-PRUlink edu equity 03 copy

25 eng-PRUlink edu equity 03 copy All data is as of 31 December 2014 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To maximize returns over medium to long term, taking into account

More information

A-EnrichGold REALISE YOUR SAVINGS GOALS You work hard to achieve your aspirations a new car, a new house, putting your kids through school, preparing

A-EnrichGold REALISE YOUR SAVINGS GOALS You work hard to achieve your aspirations a new car, a new house, putting your kids through school, preparing SAVINGS A-EnrichGold Realise Your Savings Goals Guaranteed Cash Payments & Insurance Protection Needs PT0810310/0316 aia.com.my A-EnrichGold REALISE YOUR SAVINGS GOALS You work hard to achieve your aspirations

More information

Preservation 210x297mm_for web

Preservation 210x297mm_for web 為您的財產奠定堅實基礎, 達到更完整的投資組合 財產保存 Secure a solid foundation for your estate and complete your investment portfolio. Legacy Preservation Premier Legacy An insurance plan underwritten by Great Eastern Life Assurance

More information

Microsoft Word - Avail News _November 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _November 2017_.doc BERITA AVAIL 1) PROMOSI PANGKAT TERBARU (TERKIN)!! Syabas & Tahniah kepada pemimpin pemimpin yang terhebat dan digelar pangkat GM pada Bulan Bonus November 2017!! Kejayaan cemerlang khas kepada GM terbaru,

More information

Achieving certain milestones in life such as building a career, starting a family, buying a new home, or planning for retirement is what drives us for

Achieving certain milestones in life such as building a career, starting a family, buying a new home, or planning for retirement is what drives us for SUN WEALTH Protection that stacks up with guaranteed cash returns every year. Terms and conditions apply. Achieving certain milestones in life such as building a career, starting a family, buying a new

More information

u œ e e "!"#$%&('()*&+(,.-"/ "+7(*&+.#$8 CDA3B E&F&G3I J&K JML N!O"PRQS ""## $!% :;&<MTU &' V (! ]&^ 'Z '[\ )'_ *`&a!'+ ef&g3h

u œ e e !#$%&('()*&+(,.-/ +7(*&+.#$8 CDA3B E&F&G3I J&K JML N!OPRQS ## $!% :;&<MTU &' V (! ]&^ 'Z '[\ )'_ *`&a!'+ ef&g3h vvv www DD CCC xx yyy KKK ƒƒ ƒ EEEE p q ] q @ - ( ) :,!" 65 # < > #, " $&%(' :!)* +, -!./ 0 132547698 :;=< - 21 53?9@

More information

Microsoft Word - Avail News _Ogos 2017_.doc

Microsoft Word - Avail News _Ogos 2017_.doc BERITA AVAIL 1) PROMOSI PANGKAT TERBARU (TERKIN)!! Syabas & Tahniah kepada pemimpin pemimpin yang terhebat dan digelar pangkat GM pada Bulan Bonus Ogos 2017!! Kejayaan cemerlang khas kepada GM terbaru,

More information

CEC’s Annual English Competition

CEC’s Annual English Competition A. General policies: Peraturan umum: LanHua Mandarin Competition Grade 1-6 1. The competition is for students grades 1-6. Lomba diselenggarakan untuk siswa kelas 1-6. 2. The competition is for students

More information

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN

KAJIAN METAFORA KATA NAMA DAN KATA SIFAT DALAM CERPEN BAHASA MANDARIN BAB 1 : PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Terdapat pelbagai pandangan mengenai genre cerpen dalam dunia kesusasteraan bahasa Cina. Ramai pengkaji menjalankan kajian terhadap asalusul cerpen. Antaranya, terdapat

More information

17.EN-PRUlink education income fund 01

17.EN-PRUlink education income fund 01 All data is as of 31 December 2015 unless otherwise stated (Domestic) Features of Fund Investment Objective Investment Strategy & Approach To provide medium to long term accumulation of capital, taking

More information

A work of art that did not begin in emotions is not art. - Paul Cézanne Paint with passion Art with heart stirs the soul with its intimacy, intensity

A work of art that did not begin in emotions is not art. - Paul Cézanne Paint with passion Art with heart stirs the soul with its intimacy, intensity United Overseas Bank (Malaysia) Bhd (271809-K) Entry Form A work of art that did not begin in emotions is not art. - Paul Cézanne Paint with passion Art with heart stirs the soul with its intimacy, intensity

More information

Frequently Asked Questions on GST

Frequently Asked Questions on GST Frequently Asked Questions on GST For Allianz Life Insurance Malaysia Berhad Please select a language option below: English Bahasa Malaysia 华语 With you from A-Z GST Frequently Asked Questions This Frequently

More information

icctv user guide manual.indd

icctv user guide manual.indd 1 Index Performing icctv Installation Pemasangan icctv icctv 安装演示 3 10 17 2 Performing icctv Installation To install icctv, download the software from the software vendor s web site or insert the CD- ROM

More information

Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just one insuranc

Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just one insuranc PowerLink One plan that links all Your protection needs Satu pelan yang menggabungkan semua keperluan perlindungan Anda 一項聯結您全部保障需求的保單 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under

More information

PowerLink Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just on

PowerLink Protect Your loved ones and Yourselves when illness or accident strikes One plan that links all Your protection needs Imagine owning just on One plan that links all Your protection needs Satu pelan yang menggabungkan semua keperluan perlindungan Anda 一項聯結您全部保障需求的保單 Allianz Life Insurance Malaysia Berhad (104248-X) (Licensed under the Financial

More information

Be wise & be prepared Life is precious. What can be a better gift than living life to the fullest? But what looks like a perfect life today may not re

Be wise & be prepared Life is precious. What can be a better gift than living life to the fullest? But what looks like a perfect life today may not re Sun Life Malaysia Bijak Malaysia Plus Plus V.2 Be wise & be prepared Life is precious. What can be a better gift than living life to the fullest? But what looks like a perfect life today may not remain

More information

CEC’s Annual English Competition

CEC’s Annual English Competition A. General policies: Peraturan umum: LanHua Mandarin Competition Grade 1-6 1. The competition is for students grades 1-6. Lomba diselenggarakan untuk siswa kelas 1-6. 2. The competition is for students

More information

How does the multiple Critical Illness claims work? Allowed to claim up to 3 times. However, only one claim from each Critical Illness Group can be ma

How does the multiple Critical Illness claims work? Allowed to claim up to 3 times. However, only one claim from each Critical Illness Group can be ma Multi-Care Three times the Security, Three times the Protection Tiga kali Jaminan, Tiga kali Perlindungan 三倍保障, 三倍保護 Multiple Critical Illness protection for PowerLink Plan Sometimes one-time protection

More information

Benefits for you and your loved ones Short-term commitment with choice of policy terms Pay for only 4 years to enjoy continuous savings and insurance

Benefits for you and your loved ones Short-term commitment with choice of policy terms Pay for only 4 years to enjoy continuous savings and insurance Savings I want to achieve optimum savings with short-term commitment AXASaver Accumulate your wealth with a short-term commitment of only 4 years Benefits for you and your loved ones Short-term commitment

More information

HLA MedGLOBAL IV Plus Prevention is Better than Cure. While there may be some truth in this saying, in life there are simply too many possibilities an

HLA MedGLOBAL IV Plus Prevention is Better than Cure. While there may be some truth in this saying, in life there are simply too many possibilities an HLA MedGLOBAL IV Plus Providing you a comprehensive, enhanced medical plan with high lifetime, annual and room and board benefits, wherever you may be, for all times For more information, please call 03-7650

More information

HLA MedGLOBAL IV Plus Prevention is Better than Cure. While there may be some truth in this saying, in life there are simply too many possibilities an

HLA MedGLOBAL IV Plus Prevention is Better than Cure. While there may be some truth in this saying, in life there are simply too many possibilities an HLA MedGLOBAL IV Plus Providing you a comprehensive, enhanced medical plan with high lifetime, annual and room and board benefits, wherever you may be, for all times For more information, please call 03-7650

More information

What is Sun EduSmart? As parents, one of the best things you can give your child is a good education. That s why planning ahead with the right educati

What is Sun EduSmart? As parents, one of the best things you can give your child is a good education. That s why planning ahead with the right educati SUN EDUSMART Giving your child a head start in life. What is Sun EduSmart? As parents, one of the best things you can give your child is a good education. That s why planning ahead with the right education

More information

Protect All 0 Introduction At Zurich, we understand that your family s well-being is of great importance and that you would want to protect them at al

Protect All 0 Introduction At Zurich, we understand that your family s well-being is of great importance and that you would want to protect them at al Personal Accident Insurance Protect All 0 Your Family PA Coverage... Because We Care... About You And Your Loved Ones Protect All 0 Introduction At Zurich, we understand that your family s well-being is

More information

HEALTH A-Plus MedBooster Here is what A-Plus MedBooster can give you When it comes to medical protection, you should always think about the future. Me

HEALTH A-Plus MedBooster Here is what A-Plus MedBooster can give you When it comes to medical protection, you should always think about the future. Me HEALTH A-Plus MedBooster Available for both A-Plus Med and A-Life Med Regular Extend Your Medical Safety Net For a Comprehensive Medical Protection, Today and Tomorrow PT08103/0915 aia.com.my HEALTH A-Plus

More information

独立小组到伦敦的使命是跟英国政府谈判关于马来亚的独立 2. Tunku Abdul Rahman telah mengetuai Rombongan Merdeka. Beribu-ribu rakyat berkumpul memberi sokongan padu kepada anggota

独立小组到伦敦的使命是跟英国政府谈判关于马来亚的独立 2. Tunku Abdul Rahman telah mengetuai Rombongan Merdeka. Beribu-ribu rakyat berkumpul memberi sokongan padu kepada anggota Tingkatan 3: Bab 5 Kemerdekaan 31 Ogos 1957 独立 1957 年 8 月 31 日 Pengenalan 介绍 1. Keputusan Pilihan Raya 1955 telah menyebabkan British terpaksa menerima hakikat bahawa Parti Perikatan telah mendapat sokongan

More information

What is Sun SaveAssured? Sun SaveAssured is a unique, non-participating endowment plan that: guarantees 100% refund of the total premium payable upon

What is Sun SaveAssured? Sun SaveAssured is a unique, non-participating endowment plan that: guarantees 100% refund of the total premium payable upon SUN SAVEASSURED Giving you maximised earnings and protection. V.2 What is Sun SaveAssured? Sun SaveAssured is a unique, non-participating endowment plan that: guarantees 100% refund of the total premium

More information