Supplementary Material 1 Appendix I Details of the selection process of historical celebrities The serial number Birth history Names of historical cel

Size: px
Start display at page:

Download "Supplementary Material 1 Appendix I Details of the selection process of historical celebrities The serial number Birth history Names of historical cel"

Transcription

1 1 Appendix I Details of the selection process of historical celebrities The serial number Birth history Names of historical celebrities The number of occurrences among the three choice sources Total words of text (TCC) The total number of words in the text <300 will be deleted Only one in dynasty was removed 1 1 Lao tze Zi gong Mozi Fan li Shu in Zhang Yi Zi chan Zhuangzi Lv buwei Han fei Shang Yang Chen ping Zhang liang ChaoCuo Zhang shizhi Jia yi Feng yi Yuan shao Xun you Xun yu Cai yong Zhang heng Sima yi Deng ai Ruan ji Zhong yao Wang jun Xie xuan Pan yue Xie lingyun Fan ye Fan zhen Jiang yan Final choice

2 34 4 Yao chong Liu rengui Wu jing Zhang xun Zhang shuo Bai juyi Yuan jie Han yu Liu yuxi Wang jian Yuan zhen Zhao pu Sima guang Yue fei Fuxi Huangdi Yiyi Bigan Jiangshang Shen zhuliang Hui shi Baili xi Sunshu ao Wei liao Shen buhai QIN Chen sheng QIN Wu guang Li shiqi Guan ying Zhang cang Sang hongyang Heng kuan Yao qi Deng yu Chen fan Yuan shao Guo jia Xun yue Xu shen Cai wenji Du shi Zhang zhongjing Li ying Chen yu Huang zhong

3 79 3 Chen qun He yan Wang bi Xie an Xiang xiu Guo xiang Gan bao Xie daoyun Zhong rong Yu xin SUI Han qinhu SUI Zhai rang Xuan zang Li yanshou Shangguan yi Shangguan waner Liu xiyi Cen sen Du shenyan Cui hao Du fu Li he Li shangyin Yi hang Wu daozi Shi shouxin Lv mengzheng Niu gao Chen tuan Shao yong He zhu Li jie Zhu dunru MING Wang tingxiang MING Zhu zaiyu MING Wang duo QING Zhang boxing QING Tang bin QING Hou fangyu QING Wu qijun QING Li wencheng QIN Li si YUAN Xu heng MING Shi kefa

4 Note: In the dynasty column: 0= Before the Spring and Autumn Period and the Warring States Period;1=Spring-Autumn Period and Warring States Period;2= Han Dynasty;3= The Three Kingdoms and Jin and Southern and Northern Dynasties;4= Tang Dynasty;5= Song Dynasty Note: "The total word of the text is less than 300 and excluded"; Fill 1 in the column to indicate that the corresponding person is excluded because the total word of the text is less than 300; "Only one person in the dynasty was removed", filling 1 means that after the deletion of <300 words, only one person in the dynasty was removed; Fill in 1 for "final selection" to indicate that the person was finally selected as a study subject. There was no repetition of celebrities between dynasties. 2 Appendix II List of 47 Henan Historical Celebrities: The serial numb er Birth histor y Names of historical celebrities 1 1 Lao Tzu 2 1 Zi Gong 3 1 Mozi 4 1 Fan li 5 1 Su qin 6 1 Zhang yi 7 1 Zi Chan 8 1 Zhuangzi Introduce Gender Date of birth the founder of the Taoist school. born in Kuxian county of Chu (today's Luyi, Henan) during the Spring and Autumn Period the ancestor of Chinese Confucian merchants, born in Wei (present-day Jun County, Henan) Mozi, an outstanding thinker, educator and founder of mohist school, born in Lushan, Henan province a famous statesman, strategist and merchant in ancient China, was honored as the saint of Commerce by later generations. born in Wan of Chu State (now Nanyang, Henan Province). a famous strategist, born in Xuanli, Luoyang (today's Luoyang, Henan) during the Eastern Zhou Dynasty. a political strategist in the Warring States Period, born in the State of Wei (now Kaifeng, Henan province). A well-known politician, thinker, and pioneer of Legalism, Zichan, born in Zheng Guo (now Xinzheng, Henan). Famous thinker, philosopher, Taoist school representative Zhuangzi, Meng of Song state, born in Min Quan County, Henan province. Also called ZhuangZhou. Unknown BC520- Unknown BC468-BC376 Unknown BC284 BC310 BC520 BC369-BC286 4

5 9 1 Lv buwei 10 1 Han Fei 11 1 Shang yang 12 2 Chen ping 13 2 Zhang liang 14 2 Cao cuo 15 2 Zhang shizhi 16 2 Jia yi 17 2 Feng yi 18 2 Yuan shao 19 2 Xun you 20 2 Xun yu A famous businessman and statesman,born in Puyang city of Wei (in present-day Yanshi county, Henan Province). His tomb is located in Yanshi City, Luoyang the master of legalist thought, was a man of Korea in the late Warring States Period (now xinzheng, Henan province, has a different opinion) an outstanding statesman and reformer in ancient China, = born in the middle of the Warring States Period in Wei (now Neihuang, Henan) the founder of the Western Han Dynasty and a famous strategist, was a man of Yangwu (now Yuan Yang, Henan, has a different opinion) one of the three outstanding statesmen and strategists in the late Qin and early Han Dynasties, was a native of Baofeng, Henan province. has a different opinion. The Western Han Dynasty statesman, a native of Yingchuan (now Yuzhou, Henan), has the tomb on the west side of the Martyrs Cemetery in Xuchang. who was famous for his impartial law enforcement, was born in Duyang (now south of Henan) in the Western Han Dynasty. There are Shizhi Zhang s Tomb and Shizhi Zhang s Temple in Fangcheng nowy. an outstanding political commentator and writer in the early Western Han Dynasty, was from Luoyang. the founding hero of the Eastern Han Dynasty and a famous military strategist, born in Yingchuan Father City (now Baofeng, Henan), and his tomb is in Baofeng County today. Shu Yuan and Shao Yuan, the heroes of the late Han Dynasty, were both from Runan Ruyang (now Shangshui, Henan). Father Xun Yi (yí) is Xun Yu s uncle brother An outstanding politician, strategist, Cao Cao adviser Xun or, from Yingchuan Yingyin (now Xuchang, Henan). BC235 BC280-BC233 BC390-BC338 BC178 BC185 BC200-BC154 Unknown BC200-BC

6 21 2 Cai yong 22 2 Zhang heng 23 3 Sina yi 24 3 Deng ai 25 3 Ruan ji 26 3 Zhong yao 27 3 Wang jun 28 3 Xie xuan 29 3 Pan yue 30 3 Xie lingyun 31 3 Fan ye 32 3 Fan zhen 33 3 Jiang yan Famous writer and calligrapher, Liuyu people of Chen(now Qixian County, Henan Province, or Weishi County). An outstanding scientist and writer in ancient times, known as the saint of science, born in Xi'e, Nanyang (now Shiqiao Town, Nanyang City, Henan) An outstanding statesman and military strategist in the Wei Kingdom, he founder of the Western Jin Dynasty, born in Wen County, Hanoi (now Wen County, Henan) an outstanding military strategist and general of the Wei Kingdom, born in Jiyang (now Xinye, Henan) in Yiyang. a writer of the Wei Dynasty and one of the seven sages of the bamboo forest, born in the Wei clan of Chenliu (now Weishi, Henan). There are Ji Ruan tomb and Ji Ruan shouting platform in current Weishi a famous calligrapher and politician in Cao Wei.He was the ancestor of calligraphy history and the originator of regular script,born in Yingchuan Changshe (now Changge, Henan). born in Hu County, Hongnong County (now Lingbao City, Henan Province). Famous general in the Western Jin Dynasty. a famous general in the Eastern Jin Dynasty, born in Taikang, Henan. a writer and beautiful man, born in Zhongmu (now Zhongmu County, Henan). the founder of the School of Landscape Poetry in the history of Chinese literature, and the great historical traveler,born in Taikang. The famous historian and writer, born in Shunyang (now Xichuan, Henan) in the Southern Song Dynasty. a thinker and outstanding atheist in the Southern Dynasties between Qi and Liang, was from Nanxiang Wuyin (now Biyang, Henan) (with different opinions) Famous minister of Qiliang in the Southern Dynasties, famous writer, with allusions such as the brilliant writing of flowers, Jiang Lang, etc., a native of Jiyang Kaocheng (now Henan Minquan)

7 34 4 Yao chong 35 4 Liu rengui 36 4 Wu jing 37 4 Zhang xun 38 4 Zhang shuo 39 4 Bai juyi 40 4 Yuan jie 41 4 Han yu 42 4 Liu yuxi 43 4 Wang jian a famous minister known as the prime minister at the time of rescue, was from Xiashi, Shanzhou (now Shanxian County, Henan). Minister and famous military general, from Zhou Weishi (now Weishi, Henan). born in Bianzhou Junyi (now Kaifeng, Henan). Minister of the Tang Dynasty, a famous historian. Born in Nanyang, Dengzhou in "New Tang Book". Famous minister in the middle of Tang Dynasty. Literary and politician,originally from Fanyang and later moved to Luoyang, Henan. The well-known realist poet,born in Xinzheng, Henan. pioneer of the ancient prose movement and writer Yuan Jie, born in Lushan, Henan. Outstanding writer, thinker and politician, from Heyang (now Mengzhou, Henan), Hanoi (with different opinions) The famous poet, known as a poet, born in Luoyang (with different terms). written as Zhongchu, born in Yingchuan, Xuzhou (now Xuchang City, Henan Province), minister and poet of the Tang Dynasty Yuan zhen Famous poet Yuan Zhen, from Luoyang Zhao pu The famous minister, born in Ji County, Youzhou (now Beijing), and later moved to Changshan (now Zhengding, Hebei) and Luoyang (now Luoyang, Henan) Sima guang 47 4 Yue fei a politician, writer, and historian, born in Sushui Township, Xia County, Shanxi Province, and born in Guangshan County, Henan Province. a famous strategist, military strategist, and anti-gold warrior in my country s history, born in Tangyin (now Tangyin, Henan Province) in Xiangzhou in the Northern Song Note:1=Spring-Autumn Period and Warring States Period;2= Han Dynasty;3= The Three Kingdoms and Jin and Southern and Northern Dynasties;4= Tang Dynasty;5= Song Dynasty 3 Appendix III Statistical Data of text Analysis of Historical Celebrities in Henan: 序号朝代名人姓名 TCC TWC LWC LCR 7

8 1 1 Lao Tzu % 2 1 Zi Gong % 3 1 Mozi % 4 1 Fan li % 5 1 Su qin % 6 1 Zhang yi % 7 1 Zi Chan % 8 1 Zhuangzi % 9 1 Lv buwei % 10 1 Han Fei % 11 1 Shang yang % 12 2 Chen ping % 13 2 Zhang liang % 14 2 Cao cuo % 15 2 Zhang shizhi % 16 2 Jia yi % 17 2 Feng yi % 18 2 Yuan shao % 19 2 Xun you % 20 2 Xun yu % 21 2 Cai yong % 22 2 Zhang heng % 23 3 Sina yi % 24 3 Deng ai % 25 3 Ruan ji % 26 3 Zhong yao % 27 3 Wang jun % 28 3 Xie xuan % 29 3 Pan yue % 30 3 Xie lingyun % 31 3 Fan ye % 32 3 Fan zhen % 33 3 Jiang yan % 34 4 Yao chong % 35 4 Liu rengui % 36 4 Wu jing % 37 4 Zhang xun % 38 4 Zhang shuo % 39 4 Bai juyi % 40 4 Yuan jie % 41 4 Han yu % 42 4 Liu yuxi % 43 4 Wang jian % 44 4 Yuan zhen % 8

9 45 5 Zhao pu % 46 5 Sima guang % 47 5 Yue fei % Note: In the dynasty column: 0= Before the Spring and Autumn Period and the Warring States Period;1=Spring-Autumn Period and Warring States Period;2= Han Dynasty;3= The Three Kingdoms and Jin and Southern and Northern Dynasties;4= Tang Dynasty;5= Song Dynasty Note: TCC is the number of words in the article (excluding punctuation marks), TWC is the total number of words in the article after word segmentation, LWC is the number of LIWC words included in the article, and LCR is the LIWC coverage rate of the article (namely, the number of LIWC words divided by the total number of words in the article). 4 Appendix IV Post-test of the Difference of Word Frequency of Historical Celebrities in Henan in Different Dynasties: dependent average difference (I- (I) dynasties (J) dynasties variable J) Significance male * ** * * differ * ** ** * motion * ** * time ** 9

10 ** * ** * Note:*p<0.05, **p< Appendix V Notes on Chinese Proper Nouns: Noun: Schools of thought contend Scholar clan KungYang Chuan The First Year of Cheng Gong Book of Rites Book of Learning paraphrase The contending of a hundred schools of thought refers to the emergence of different schools of thought among intellectuals in the Spring and Autumn Period ( BC) and the Warring States Period ( BC), as well as the contending among various family schools. Generally refers to the folk talents with a certain ability, Confucius put forward the theoretical standard of scholar: as long as the person who is strict with himself, loyal to the monarch and patriotic. As a low-level aristocrat, a scholar has the right to rule the common people and the obligation to defend the country. Its embryonic stage, is the lowest in the ancient aristocratic class a group. And the lowest layer in this group is connected with the plebeian. In primitive society, the collective of people connected by blood relations, marriage was forbidden within the clan, and the collective possession of means of production, collective production and collective consumption were carried out collectively. Also called a gens commune. The Warring States Period of Qi people Ram Gao Zhuan. It is a special interpretation of the Spring and Autumn Annals. Its date is the same as that of the Annals of Spring and Autumn Annals, that is, from 722 to 481 BC. The interpretation of the Annals of Spring and Autumn is very brief and focuses on elucidating the principles of Confucius' Annals of Spring and Autumn. Gongyang Zhuan is an important scripture in the study of New Text Confucianism, with strong didacticism and relatively low literary value. The scholars of New Text Confucianism often use it as a tool to discuss politics. It is a treatise on education in ancient China. It is one of the books of the Book of Rites (Book of Little Dai Rites), a monobook on ancient Chinese laws and regulations. It is the earliest book in world history that specifically discusses education and teaching issues. It is generally considered to be a work of the Si Meng School in the late Warring States Period of China. According to Guo Moruo's textual research, the author is Le Zhengke. The text is concise and comprehensive, and the metaphor is vivid. It systematically and comprehensively clarifies the purpose and function of education, teachers' status and role, and the relationship between teachers and students in the process of education and the relationship between the classmate, more systematic and comprehensive summary and sums up the Chinese pre-qin period education experience. 10

11 National Language Qi Language "Tao" "love each other" and "mutual benefit", "The Supremacy of Confucianism" The metaphysics Guoyu mainly records the opinions of the aristocrats from the late Western Zhou Dynasty to the Spring and Autumn Period. It portrays the characters' personalities, expresses the thoughts and fates of different characters, and records the magnificent historical events through the language with different styles and characteristics. Writing history in language is vivid and concise, which has been praised by all generations. It is the earliest national history in ancient China. Tao is a noun used by the Chinese people for understanding nature. It means the running track or trajectory of everything, or the changing and moving situation of things. Because all things are not things, coincidentally, uniform adherence to a certain thing, without exception. In Mozi's thought, "loving each refers to "other simultaneously" and "loving each other without discrimination", which means to love all people without discrimination, such as those close to each other, high or low, rich or poor. "Mutual benefit" refers to "mutual thief", which advocates that people help each other, seek welfare, and oppose competing with each other. The essence of Mozi's thought of "mutual love and mutual benefit" is a kind of flexible management, it is through the interaction between people love each other to improve interpersonal relationship, eliminate the destructive conflict, create a good social environment, make people to love, which can satisfy the interests of everyone, this accords with the need of naturalness, and conforms to the social moral laws. It was Dong Zhongshu's idea of ruling a country, which was put forward in the first year of Yuanguang (134 B. C.), and put into practice during the reign of Emperor Wudi of the Han Dynasty. It is the feudal ideological rule policy implemented by Emperor Wudi of the Western Han Dynasty, and it is also the symbol that Confucianism occupies the dominant position in Chinese culture. During the period of Wei and Jin Dynasties, the meaning of metaphysics refers to the two aspects of making speech and doing things, and most of them take making speech and doing things elegant as far as making speech and doing things elegant as far as making speech and doing things elegant. "Xuanyuan" refers to the ontological issues that are far away from the concrete things and specifically discuss the "transcendent words and unique images". The central issue of the discussion is the question of "whether there is an end or not", that is to say, the discussion on the basis of the existence of everything in heaven and earth by means of speculative method, that is to say, the discussion on the basis of the existence of everything in the form of ontology and metaphysics, which is far away from "things" and "affairs". It is the first attempt in the history of Chinese philosophy to make Chinese philosophy on the basis of a meaningful combination of Confucianism and Taoism. In philosophy, there are two schools of metaphysics, namely, gui-wu and chong-you, centered on whether there are questions or not. 11

Mixtions Pin Yin Homepage

Mixtions Pin Yin Homepage an tai yin 安 胎 饮 775 ba wei dai xia fang 八 味 带 下 方 756 ba zhen tang 八 珍 汤 600 ba zheng san 八 正 散 601 bai he gu jin tang 百 合 固 金 汤 680 bai hu jia ren shen tang 白 虎 加 人 参 汤 755 bai hu tang 白 虎 汤 660 bai

More information

CIP /. 2005. 12 ISBN 7-5062 - 7683-6 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. G624.203 CIP 2005 082803 櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶 17 710001 029-87232980 87214941 029-87279675 87279676 880 1230 1/64 4.0 110 2006 2 1 2006 2 1 ISBN

More information

成 大 中 文 學 報 第 五 十 二 期 Re-examination of the Core Value in Yi Jing Studies of Xun Shuang: Constructing the Confucius Meaning via Phenomenon and Number

成 大 中 文 學 報 第 五 十 二 期 Re-examination of the Core Value in Yi Jing Studies of Xun Shuang: Constructing the Confucius Meaning via Phenomenon and Number 成 大 中 文 學 報 第 五 十 二 期 2016 年 3 月 頁 1-28 國 立 成 功 大 學 中 文 系 縱 橫 象 數, 儒 門 義 理 荀 爽 易 學 核 心 價 值 的 重 建 與 再 定 位 * 曾 暐 傑 摘 要 荀 爽 (128-190) 易 學 歷 來 為 人 所 關 注 的 即 其 乾 升 坤 降 的 學 說, 並 將 此 視 為 其 易 學 的 核 心 觀 念 順 此,

More information

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx 100:1-5 D A D 1 Pu tian xia dang xiang ye he hua huan hu G Em A 2 Ni men dang le yi shi feng ye he hua D G Dang lai xiang ta ge chang Em G A 3 Ni men dang xiao de ye he hua shi shen D G Em A Wo men shi

More information

<D2BDC1C6BDA1BFB5CDB6C8DAD7CAB8DFB7E5C2DBCCB3B2CEBBE1C3FBB5A52E786C7378>

<D2BDC1C6BDA1BFB5CDB6C8DAD7CAB8DFB7E5C2DBCCB3B2CEBBE1C3FBB5A52E786C7378> 参 会 人 员 名 单 Last Name 姓 名 公 司 Tel Fax Bai 柏 煜 康 复 之 家 8610 8761 4189 8610 8761 4189 Bai 白 威 久 禧 道 和 股 权 投 资 管 理 ( 天 津 ) 有 限 公 司 8610 6506 7108 8610 6506 7108 Bao 包 景 明 通 用 技 术 集 团 投 资 管 理 有 限 公 司 8610

More information

yòu xù 373 375 xiá : guà jué qi n mi o dú k ng tóng luán xié háng yè jiào k n z z n shèn chì x 1óng l n t n kuáng qi q ch qì yì yùn yo q w zhuàn sù yí qìng hé p suì x tán cuàn mi o jù yú qìng shì sh

More information

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx 4:12 : ( ) D G/D Shang di de dao shi huo po de D G/D A/D Shi you gong xiao de D G/D Shang di de dao shi huo po de D D7 Shi you gong xiao de G A/G Bi yi qie liang ren de jian geng kuai F#m Bm Shen zhi hun

More information

48 東華漢學 第20期 2014年12月 後 卿 由三軍將佐取代 此後 中大夫 極可能回歸原本職司 由 於重要性已然不再 故而此後便不見 中大夫 記載於 左傳 及 國 語 關鍵詞 左傳 中大夫 里克 丕鄭 卿

48 東華漢學 第20期 2014年12月 後 卿 由三軍將佐取代 此後 中大夫 極可能回歸原本職司 由 於重要性已然不再 故而此後便不見 中大夫 記載於 左傳 及 國 語 關鍵詞 左傳 中大夫 里克 丕鄭 卿 東華漢學 第 20 期 47-98 頁 東華大學中國語文學系 華文文學系 2014 年 12 月 春秋晉國 中大夫 考 黃聖松** 摘要 本文討論 左傳 國語 所載 中大夫 之含義及職司內容 認為 中大夫 不可與 上大夫 下大夫 排比 視為 大夫 等 第 左傳 所載 大夫 一詞前常冠以其他名詞 如 中軍大夫 上軍大夫 下軍大夫 七輿大夫 公族大夫 及 僕大 夫 筆者認為 冠諸 大夫 前名詞即是該大夫職司範圍

More information

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教 诗经 目录 诗经 简介 国风 关睢 葛覃 卷耳 螽斯 桃夭 阿芣苢 汉广 汝坟 鹊巢 采蘩 草虫 甘棠 行露 摽有梅 小星 江有汜 野有死麕 驺虞 柏舟 绿衣 燕燕 日 月 击鼓 凯风 雄雉 匏有苦叶 谷风 式微 简兮 泉水 北门 静女 二子 乘舟 柏舟 墙有茨 相鼠 载驰 考磐 硕人 芄兰 氓 河广 有狐 木瓜 黍离 君子阳阳 葛蕉 采葛 大车 将仲子 叔于田 遵大路 女曰鸡鸣 有 女同车 狡童

More information

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 hui1 ba2 shang1 tu4 gen1 nao3 he2 qing2 jin1 ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 chu2 fu4 ling2 jun4 yu4 zhao1 jiang3 che3 shi4 tu2 shi2 wa2 wa1 duan4 zhe2 bu4 lian4 bing1 mu4 ban3 xiong2

More information

píng liú zú

píng liú zú píng liú zú l láng nèn bó ch yán y n tuò x chèn r cu n ch n cù ruò zhì qù zuì m ng yíng j n bì yìn j yì héng cù ji n b n sh ng qi n lì quó k xì q n qiáo s ng z n nà p i k i y yíng gài huò ch

More information

é é

é é é é gu chài < > gòu y n zh n y yì z ng d n ruì z hóu d n chán bìn jiu c n z n shuò, chún kòu sh qi n liè sè sh n zhì sb n j ng máo í g bèi q í lì, u ì í ng chàng yào g ng zhèn zhuàn sh hu ti n j,

More information

lí yòu qi n j n ng

lí yòu qi n j n ng lí yòu qi n j n ng zhì lú yu n ch nghé liú g p jiá ji n gè liè du zhù g jù yuán cù cì qióng zhu6 juàn p zh n túmí nòu jiong y yùndu láo x n xiá zhì yùn n n gúo jiào zh

More information

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-916-7... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116729 XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www.cnup.cnu.cn E- mail cnup@

More information

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 1

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 1 (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-917-5... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116732 CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www. cnup. cnu.

More information

1-34

1-34 BIBLID 0254-4466(2000)18:2 pp. 1-34 18 2 89 12 * 1 2 1 2 1 38 1981.6 854 2 11 1982.6 15-34 1992.4 232-250 3 3 3 1965.6 20 5 60 983-984 4 4 5 6 7 4 1980 20 1388 15005 5 1994.11 10 23 6 1980 11 387 8276

More information

Stock Transfer Service Inc. Page No. 1 CENTURY PEAK METALS HOLDINGS CORPORATION (CPM) List of Top 100 Stockholders As of 12/31/2015 Rank Sth. No. Name

Stock Transfer Service Inc. Page No. 1 CENTURY PEAK METALS HOLDINGS CORPORATION (CPM) List of Top 100 Stockholders As of 12/31/2015 Rank Sth. No. Name Stock Transfer Service Inc. Page No. 1 CENTURY PEAK METALS HOLDINGS CORPORATION (CPM) List of Top 100 Stockholders As of 12/31/2015 Rank Sth. No. Name Citizenship Holdings Rank ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

Microsoft Word - 詩經注釋.docx

Microsoft Word - 詩經注釋.docx 詩 經 注 釋 目 錄 詩 經 簡 介 關 雎 葛 覃 卷 耳 螽 斯 桃 夭 芣 苢 漢 廣 汝 墳 鵲 巢 采 蘩 草 蟲 甘 棠 行 露 摽 有 梅 小 星 江 有 汜 野 有 死 麕 騶 虞 柏 舟 綠 衣 燕 燕 日 月 擊 鼓 凱 風 雄 雉 匏 有 苦 葉 穀 風 式 微 簡 兮 泉 水 北 門 靜 女 二 子 乘 舟 柏 舟 牆 有 茨 相 鼠 載 馳 考 磐 碩 人 芄 蘭 氓 河

More information

2012 2 157 No. 2 2012 Jinan Journal Philosophy and Social Sciences Sum No. 157 100871 I127. 41 A 1000-5072 2012 02-0002 - 10 4 1 1 2 1540 1503 2 2011-06 - 27 1969 1 1985 19 2 3 1997 1998 3 2 34 2 3 1540

More information

<B3ACBDDD>

<B3ACBDDD> 0 岚 卷 第 二 编 第 二 编 岚 卷 121 日 照 122 第 二 编 安东卫城池图 丁士价 1676 1727 字介臣 号龙溪 丁景次子 日照丁氏 十支 六世 日照市岚区后村镇丁家皋陆人 康熙五十六年 1717 丁酉科举人 与同邑秦 yi 尹纯儒为同科举人 拣选 知县 后参加会试屡试不第 遂弃举子业 居家课子训侄 以故四弟士 可考中甲辰科举人 诸子孙皆累试前茅 丁士价教育子弟兢兢业业 读

More information

No. Name College Major 1 Ke Yang Chuan College of Science Chemistry 2 Wang Li Qun College of Science Mathematics

No. Name College Major 1 Ke Yang Chuan College of Science Chemistry 2 Wang Li Qun College of Science Mathematics No. Name College Major Email 1 Ke Yang Chuan College of Science Chemistry key@cup.edu.cn 2 Wang Li Qun College of Science Mathematics wliqunhmily@gmail.com 3 Xu Tao College of Science Mathematics xutao@cup.edu.cn

More information

18世纪东亚儒教思想的地形

18世纪东亚儒教思想的地形 释 奠 礼 乐 之 起 源 与 东 夷 文 明 金 圣 基 中 文 提 要 : 本 文 是 为 了 探 究 释 奠 祭 礼 之 乐 舞 的 起 源 与 东 夷 文 明 释 奠 礼 指 在 文 庙 祭 奠 孔 子 等 先 圣 先 贤 的 仪 式 释 奠 是 自 古 以 来 本 着 儒 学 的 独 特 文 化 意 识, 从 学 校 奉 行 下 来, 而 备 受 关 注 本 文 主 要 对 形 成 释 奠

More information

59-81

59-81 BIBLID 0254-4466(2001)19:2 pp. 59-81 19 2 90 12 * 59 60 19 2 1498-1583 6 1572 12 27 1525-1582 1572-1620 1368-1398 1426-1435 1450-1456 1610-1695 15 1538-1588 1535-1608 61 1 1503-1583 1516-1591 1472-1528

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议 现 场 王 守 臣 副 省 长 作 重 要 讲 话 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议 现 场 月 日, 省 政 府 在 长 春 召 开 了 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议, 深 入 研 究 农 产 品 加 工 业 发 展 面 临 的 新 情 况 新 问 题, 全 面 部 署 应 对 新 挑 战 夺 取 新 跨 越 的

More information

9 21-40 2004 12 * * 22 9 1 2 3 1 1992 2 1960 2 3 1984 8 87 23 4 5 1697 AD 1779 6 7 8 9 10 11 12 4 1977 109-112 5 87 41993 13-38 6 614 7 8 632 9 1974 8 10 631 11 12 632 9 24 13 14 13 1990 14 25 15 16 15

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 全 省 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 现 场 3 月 15 日, 全 省 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 在 长 春 市 召 开 会 议 的 主 要 任 务 是 进 一 步 深 入 贯 彻 全 省 农 村 农 业 工 作 会 议 和 全 国 农 机 化 工 作 会 议 精 神, 认 真 落 实 全 国 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 的 部 署, 全 面 总

More information

jiàn shí

jiàn shí jiàn shí hào x n càn w i huàng ji zhèn yù yàng chèn yù bì yuàn ji ng cóng (11) qiàn xué 1 yì bì èi zhé mó yù ù chái sè bá píng sh chài y l guàn ch n shì qí fú luè yáo d n zèn x yì yù jù zhèn

More information

标题

标题 第 13 卷 摇 第 2 期 2014 年 6 月 北 京 林 业 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) Journal of Beijing Forestry University ( Social Sciences) Vol. 13 摇 No. 2 Jun. 摇 2014 芍 药 作 为 中 国 爱 情 花 冶 之 史 考 于 晓 南 1,2, 苑 庆 磊 1 1, 郝 丽 红 (1. 北

More information

第16卷 第2期 邯郸学院学报 2006年6月

第16卷 第2期                邯郸学院学报              2006年6月 第 21 卷 第 3 期 邯 郸 学 院 学 报 2011 年 9 月 Vol.21 No.3 Journal of Handan College Sept. 2011 学 术 名 家 研 究 史 学 大 家 安 作 璋 先 生 访 谈 录 康 香 阁 ( 邯 郸 学 院 学 报 编 辑 部, 河 北 邯 郸 056005) 摘 要 : 安 作 璋 先 生 是 新 中 国 成 立 后 最 早 从 事

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 II III The Study on the Calligraphy Theory and Writing Arts of Sun Guoh-Tyng Shu Puu Summary Sun Chyan-Lii, also known as Guoh-Tyng, was born in Chern Liou (or Fuh Yang) during the Tang Dynasty at the

More information

國 立 屏 東 教 育 大 學 中 國 語 文 學 系 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 朱 書 萱 博 士 文 徵 明 師 門 書 藝 傳 承 研 究 研 究 生 : 黃 乾 殷 撰 中 華 民 國 一 二 年 八 月 文 徵 明 師 門 書 藝 傳 承 研 究 摘 要 明 代 吳 中 書 派 自 祝 允 明 文 徵 明 一 出, 引 領 時 代 潮 流, 將 整 個 吳 中 書 法 藝 術

More information

营养学于一身的著作 也是中国古代一部重要的药膳专书 书中许多内容对今天人们的饮食 营养 食疗食补 养生避忌等有着指导性意义和现实价值 本书问世之后进献元朝文宗皇帝 文宗批示 命中院使臣拜住刻梓而广传之 兹举也 意欲推一人之安而使天下之人举安 推 ①忽思慧又作和斯辉 一人之寿而使天下之人皆寿 恩泽之厚

营养学于一身的著作 也是中国古代一部重要的药膳专书 书中许多内容对今天人们的饮食 营养 食疗食补 养生避忌等有着指导性意义和现实价值 本书问世之后进献元朝文宗皇帝 文宗批示 命中院使臣拜住刻梓而广传之 兹举也 意欲推一人之安而使天下之人举安 推 ①忽思慧又作和斯辉 一人之寿而使天下之人皆寿 恩泽之厚 元代宫廷饮食文化探秘 文章编号 1001-5558 2011 01-0202-06 双 金 摘要 成书于 1330 年的 饮膳正要 是我国古代最早的一部集饮食文化与营养学于 一身的著作 是元朝蒙古族医学家 营养学家忽思慧于担任元仁宗宫廷饮膳太医期间 在积 累丰富的烹饪技术 营养卫生及饮食保健等方面经验的基础上撰写而成的 该书在我国蒙古 族 汉族医药史上也占有重要地位 关键词 饮膳正要 元代 宫廷 饮食文化

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 封 面 : 东 丰 县 梅 花 鹿 之 乡 P08 全 国 测 土 配 方 施 肥 手 机 信 息 服 务 现 场 会 在 长 春 召 开 9 月 17 日, 东 丰 县 农 民 科 技 教 育 中 心 在 东 丰 县 大 阳 镇 平 安 村 举 办 了 农 村 经 纪 人 阳 光 工 程 培 训 班 图 为 培 训 结 束 后, 参 训 学 员 拿 到 结 业 证 时 和 同 行

More information

A.hóng B.jiàng A.sh n B.shàn

A.hóng B.jiàng A.sh n B.shàn YANGTZE RIVER ACADEMIC 2014 2 2014 2 42 2014 No. 2Serial No. 42 1 2 1.100871 2.430062 48 31 17 8 9 30 1 1967 1938 2013 13WYB005 2014 2013 104 105 48 48 4 1. A.hóng B.jiàng 1 2 1 2 2. A.sh n B.shàn 1 2

More information

:

: A Study of Huangtao : I Abstract Abstract This text focuses on the special contribution of Huangtao in the history of literature and culture of Fukien, by analyzing the features of Huangtao s thought,

More information

現代學術之建立 陳平 998 7-3-3592-6 美學十五講 淩繼堯 美學 23 7-3-643-4 論集 徐複觀 書店出版社 的方位 陳寶生 宣傳 敦煌文藝出版社 論集續篇 徐複觀 書店出版社 莊子哲學 王博 道家 7-3-666-3 的天方學 沙宗平 伊斯蘭教 7-3-6844- 周易 經傳十

現代學術之建立 陳平 998 7-3-3592-6 美學十五講 淩繼堯 美學 23 7-3-643-4 論集 徐複觀 書店出版社 的方位 陳寶生 宣傳 敦煌文藝出版社 論集續篇 徐複觀 書店出版社 莊子哲學 王博 道家 7-3-666-3 的天方學 沙宗平 伊斯蘭教 7-3-6844- 周易 經傳十 東西方比較研究 範明生, 陳超南 物流發展報告 物流與採購聯合會 物流發展報告 物流與採購聯合會 物流發展報告 丁俊發 唯物史觀與歷史科學 地理學 社會科學院出版 23 23 物流 研究報告 2 物資出版社 22 7-547-88-5 物流 物資出版社 7-547-22-3 龐卓恒 歷史唯物主義 高等教育出版社 7-4-4333-X 周尚意, 孔翔, 朱竑 地理學 高等教育出版社 7-4-446-

More information

硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月

硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月 硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月 致 谢 文 学 是 我 们 人 类 宝 贵 的 精 神 财 富 两 年 半 的 硕 士 学 习 让 我 进 一 步 接 近 文 学,

More information

 

 二 六 年 十 二 月 第 三 十 八 期 專 題 論 文 宋 朝 士 大 夫 的 仁 義 觀 為 紀 念 文 天 祥 誕 辰 七 百 七 十 週 年 而 作 王 德 毅 1 明 代 燒 荒 考 兼 論 其 生 態 影 響 邱 仲 麟 25 試 論 黃 宗 羲 政 治 思 想 的 歷 史 意 義 中 西 公 私 觀 演 變 的 一 個 比 較 王 遠 義 65 職 分 與 制 度 錢 賓 四 與 中

More information

xiè hòu qù fù tiáo pàn xiáng sh ng l huán fú yóu sh n du wán guì d u còu g qiè qì bì j x ng yín dào j ji yòu hàndàn lián tu yín qìn k n * chán zhòu yán yóu kuòy láo jìn jíwéi su

More information

致 谢 本 人 自 2008 年 6 月 从 上 海 外 国 语 大 学 毕 业 之 后, 于 2010 年 3 月 再 次 进 入 上 外, 非 常 有 幸 成 为 汉 语 国 际 教 育 专 业 的 研 究 生 回 顾 三 年 以 来 的 学 习 和 生 活, 顿 时 感 觉 这 段 时 间 也

致 谢 本 人 自 2008 年 6 月 从 上 海 外 国 语 大 学 毕 业 之 后, 于 2010 年 3 月 再 次 进 入 上 外, 非 常 有 幸 成 为 汉 语 国 际 教 育 专 业 的 研 究 生 回 顾 三 年 以 来 的 学 习 和 生 活, 顿 时 感 觉 这 段 时 间 也 精 英 汉 语 和 新 实 用 汉 语 课 本 的 对 比 研 究 The Comparative Study of Jing Ying Chinese and The New Practical Chinese Textbook 专 业 : 届 别 : 姓 名 : 导 师 : 汉 语 国 际 教 育 2013 届 王 泉 玲 杨 金 华 1 致 谢 本 人 自 2008 年 6 月 从 上 海 外

More information

标题

标题 第1期 阅江学刊 2016 年 2 月 Yuejiang Academic Journal No 1 Feb 2016 审美文化研究 植物审美专辑 论 红楼梦 中的桂花 俞香顺 南京师范大学 南京 210097 摘要 红楼梦 继承了桂花的原型意义 比德 思路 用桂花形容袭人的性格 还使用了 蟾桂 折桂 两个与桂花有关的典故 红楼梦 中出现的桂花既有秋桂 也有南方特有的春 桂 红楼梦 中有两次赏桂活动

More information

~ ~ ~

~ ~ ~ 33 4 2014 467 478 Studies in the History of Natural Sciences Vol. 33 No. 4 2014 030006 20 20 N092 O6-092 A 1000-1224 2014 04-0467-12 200 13 Roger Bacon 1214 ~ 1292 14 Berthold Schwarz 20 Luther Carrington

More information

50 03 3 Journal of Peking University Philosophy and Social Sciences Vol. 50No. Mar. 03 0087 I 07. A 000-599 03 0-007- 00 986 0-0-8 73 3 4 00 3 4 6 0 3 00 867 906 0 74 03 46 56 3 3 4085 886 98 75 885 76

More information

中山大學學位論文典藏.pdf

中山大學學位論文典藏.pdf 1999 1992 11 7 1999 8811218 800 150.456 1387 1392 1680 The Research on the Faith in Cheng Hwang Yeh in Kinmen This research is written by a native kinmenese who does a long period of field research and

More information

Wu Yi Shan Slalom Open Wu Yi Shan, China, November 2018 Final Ranking Battle Senior Women Rank ID Name Ctry Zapuskalova Nadezhda

Wu Yi Shan Slalom Open Wu Yi Shan, China, November 2018 Final Ranking Battle Senior Women Rank ID Name Ctry Zapuskalova Nadezhda Wu Yi Shan Slalom Open Wu Yi Shan, China, 24-25 November 2018 Final Ranking Battle Senior Women 1 2851510000097 Zapuskalova Nadezhda RUS 2 2010930000595 Moritoki Mika JPN 3 2891510000072 Pervenenok Oksana

More information

吉林农业1.FIT)

吉林农业1.FIT) 吉 林 农 业 卷 首 语 PREFACE 紧 扣 时 代 发 展 脉 搏 大 力 发 展 现 代 农 业 松 原 市 农 业 委 员 会 主 任 高 克 2010 年 是 松 原 市 完 成 十 一 五 规 划 的 最 后 一 年, 也 是 转 变 农 业 发 展 方 式, 大 力 发 展 现 代 农 业 的 关 键 一 年 为 了 实 现 全 市 农 业 和 农 村 经 济 发 展 目 标,

More information

續耳談

續耳談 成 大 中 文 學 報 第 五 十 三 期 2016 年 6 月 頁 69-110 國 立 成 功 大 學 中 文 系 踵 事 增 華 與 雜 湊 稗 販 續 耳 譚 之 編 纂 及 其 性 質 考 論 * 賴 信 宏 摘 要 續 耳 譚 今 存 內 閣 文 庫 早 稻 田 大 學 二 藏 本, 由 於 保 留 於 域 外, 歷 來 論 者 不 多 現 存 二 本 版 式 雖 同, 卻 存 在 兩

More information

1 yáo zhuàn jué gu zài liè r sh ng xué yíng ch jié jù rèn g wù yú qiè yàng huán P9 líng luò jiàn sh ng y ku liàn r shàn dùn sì lièlièqièqiè rèn zhù yìj yíng guà dí yú bò chu n láng huán dù xià

More information

摘 要 生 與 死 所 引 起 的 傷 逝 憂 生, 是 文 學 作 品 中 重 要 的 母 題, 每 個 人 對 死 亡 的 詮 釋 和 面 對 死 亡 的 態 度, 將 會 影 響 其 生 命 思 維 和 處 世 方 式, 透 過 歷 史 時 間 意 識 的 貫 穿, 文 人 對 於 生 死 的

摘 要 生 與 死 所 引 起 的 傷 逝 憂 生, 是 文 學 作 品 中 重 要 的 母 題, 每 個 人 對 死 亡 的 詮 釋 和 面 對 死 亡 的 態 度, 將 會 影 響 其 生 命 思 維 和 處 世 方 式, 透 過 歷 史 時 間 意 識 的 貫 穿, 文 人 對 於 生 死 的 參 行 玲 年 年 理 行 年 摘 要 生 與 死 所 引 起 的 傷 逝 憂 生, 是 文 學 作 品 中 重 要 的 母 題, 每 個 人 對 死 亡 的 詮 釋 和 面 對 死 亡 的 態 度, 將 會 影 響 其 生 命 思 維 和 處 世 方 式, 透 過 歷 史 時 間 意 識 的 貫 穿, 文 人 對 於 生 死 的 關 懷, 使 得 作 品 內 涵 有 著 生 命 悲 嘆 生 死 的

More information

中文版样板

中文版样板 第 17 卷 第 3 期 衡 水 学 院 学 报 Vol. 17, No. 3 2015 年 6 月 Journal of Hengshui University Jun. 2015 DOI:10.3969/j.issn.1673-2065.2015.03.005 董 仲 舒 : 儒 学 发 展 史 上 的 一 座 丰 碑 钱 耕 森 ( 安 徽 大 学 哲 学 系, 安 徽 合 肥 230039)

More information

蔡 氏 族 譜 序 2

蔡 氏 族 譜 序 2 1 蔡 氏 族 譜 Highlights with characters are Uncle Mike s corrections. Missing or corrected characters are found on pages 9, 19, 28, 34, 44. 蔡 氏 族 譜 序 2 3 福 建 仙 遊 赤 湖 蔡 氏 宗 譜 序 蔡 氏 之 先 出 自 姬 姓 周 文 王 第 五 子

More information

j n yín

j n yín ch n ài hóng zhuó, j n yín k n sù zh o fù r n xi o qì hái, y oti o sh hàn yàn yuán lí g ng z y ng b niè bì z n r n xi o qì xiè sì m6u yí yàng móu niè z u ch lì, x qu n léi xiè pì x u cu è qi n j qiú yìn

More information

scsx

scsx [] [] [ ], [ ] 991-1055 1005 991-1055 1005 [] 60 [] [ ] [ ] [ ] [ ] 1082 1135, [ ] 1082-1135 1100-1125 1127 [] [ ] 977 1034 [ ] 977-1034 [] [ ] [ ] 989-1052 1015 [] [ ] [ ] [ ] [ ] 990-1078 1030 13 [ ]

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033BDD7A16DA576B04FA145A4ADABD2A5BBACF6A16EADBAB6C0ABD2A4A7B74EB8712E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033BDD7A16DA576B04FA145A4ADABD2A5BBACF6A16EADBAB6C0ABD2A4A7B74EB8712E646F63> 論 史 記 五 帝 本 紀 首 黃 帝 之 意 義 林 立 仁 明 志 科 技 大 學 通 識 教 育 中 心 副 教 授 摘 要 太 史 公 司 馬 遷 承 父 著 史 遺 志, 並 以 身 膺 五 百 年 大 運, 上 繼 孔 子 春 秋 之 史 學 文 化 道 統 為 其 職 志, 著 史 記 欲 達 究 天 人 之 際, 通 古 今 之 變, 成 一 家 之 言 之 境 界 然 史 記 百

More information

标题

标题 第4期 阅江学刊 2015 年 8 月 Yuejiang Academic Journal No 4 Aug 2015 审美文化研究 江南渔隐与元代吴镇的渔父词画 李杰荣 广东第二师范学院 广州 510303 摘要 渔父的隐士形象源自姜尚 范蠡 严光等典范人物 受其影响最深远的是唐代张志和 张志和首唱 渔父词 又随句赋象 写景夹词 绘写江南渔隐图 张志和使江南渔隐传统在后 世渔父词画中得以继续传承

More information

第16卷 第2期 邯郸学院学报 2006年6月

第16卷 第2期                邯郸学院学报              2006年6月 第 18 卷 第 4 期 邯 郸 学 院 学 报 2008 年 12 月 Vol.18 No.4 Journal of Handan College Dec. 2008 赵 文 化 研 究 论 赵 都 邯 郸 与 赵 国 都 城 研 究 问 题 朱 士 光 ( 陕 西 师 范 大 学 历 史 地 理 研 究 所, 陕 西 西 安 710062) 摘 要 : 战 国 七 雄 之 一 的 赵 国 都 城

More information

國立臺灣藝術大學

國立臺灣藝術大學 國 立 臺 灣 藝 術 大 學 藝 術 與 人 文 教 學 研 究 所 碩 士 學 位 論 文 本 論 文 獲 國 家 教 育 研 究 院 博 ( 碩 ) 士 論 文 研 究 獎 助 課 外 讀 物 對 於 國 小 低 年 級 國 語 科 教 科 書 輔 助 性 之 研 究 - 以 新 北 市 100 年 度 國 民 小 學 推 動 閱 讀 計 畫 優 良 圖 書 為 例 指 導 教 授 : 張 純

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 中 國 文 學 系 國 立 中 山 大 學, 碩 士 論 文 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 碩 士 論 文 Department of Chinese Literature 肉 蒲 團 研 究 National Sun Yat-sen University Master Thesis 肉 蒲 團 研 究 The Research of Rou Pu Tuan 研 究 生 : 林 欣 穎

More information

题目

题目 汉 唐 刺 绣 的 生 产 和 消 费 邝 杨 华 ( 江 南 大 学 纺 织 服 装 学 院, 江 苏 无 锡 214122) 摘 要 : 从 生 产 和 消 费 两 个 角 度 对 汉 唐 文 献 关 于 刺 绣 的 记 载 进 行 梳 理, 讨 论 汉 唐 刺 绣 的 生 产 方 式 消 费 主 体 消 费 形 式 及 与 刺 绣 消 费 相 关 的 法 令 等 问 题 汉 唐 刺 绣 主 要

More information

文档 9

文档 9 : : :2001 5 10 :2001 6 10 : < > :Rudimental Studies on A Classified and Annotated Bibliography of Books on Calligraphy and Painting : : :K2904.6 Yu Shaosong A classified and Annotated Bibliography of Books

More information

0f3fdf2bb8e55502b65cf5790db2b9fdf793fd84c5ee29b8d80ee7fb09a2cf82.xls

0f3fdf2bb8e55502b65cf5790db2b9fdf793fd84c5ee29b8d80ee7fb09a2cf82.xls International Federation of Bodybuilding and Fitness 019 ``The Belt and Road`` Worldwide Bodybuilding and Fitness Championships 10-14.10.019, Xi`an, O F F I C I A L C O N T E S T R E S U L T S Men's Classic

More information

Ling Zhoujiu Shi Kuang

Ling Zhoujiu Shi Kuang Ling lun Kui Ling Zhoujiu Shi Kuang Boya Kong Zi Confucius Li Yannian jing Fang Huan Tan Cai Yong Du Kui ji Kang Xun Xu He Chengtian Dai Yong Huan Yi Qian Lezhi Chen Zhongru Cao Miaoda Zheng Yi Wan

More information

mò bì j n n i shang qìng yè j n chuò t o jì píx u xi o g n ch q qú q xu n hé w yàng q qi o f dào juéjiàng qi n sh mò y u i

More information

2019 Chinese Taipei National High School Athletic Game Boxing Championship Junior Men Division Top 8 As of WED 24 APR 2019 Men s Mosquito(38-41Kg) Ran

2019 Chinese Taipei National High School Athletic Game Boxing Championship Junior Men Division Top 8 As of WED 24 APR 2019 Men s Mosquito(38-41Kg) Ran Junior Men Division Men s Mosquito(38-41Kg) 1 CHANG, CHI-EN TPE 2 HUANG, YU-CHEN TPE 3 YANG, MIN-SHUN TPE 3 CHIU, CHENG TPE 5 WU, CHIA-TING TPE 5 LIN, KUAN-YI TPE 7 TSAI, MING-FENG TPE 7 CHOU, MING-HSIEN

More information

The Definition and Application of Ling-tzu in Tzu Style Wang Wei-Yung Professor, Department of Chinese Literature, National Cheng Kung University Chao

The Definition and Application of Ling-tzu in Tzu Style Wang Wei-Yung Professor, Department of Chinese Literature, National Cheng Kung University Chao 2006 6 105 138 105 The Definition and Application of Ling-tzu in Tzu Style Wang Wei-Yung Professor, Department of Chinese Literature, National Cheng Kung University Chao Fu-Yung Instructor, Center for

More information

2010 10 28 1 106 ... 5... 6... 7... 10... 15... 18... 18... 22... 25... 27... 27... 40... 40... 43... 50... 50... 59... 59... 68... 69 2 106 ... 71... 72... 73... 75... 76... 77... 77... 77... 78... 79...

More information

jiào d qi n sù zhuì máo táo yìn qi n k n z jué y n f ng zh j sh n m i ch n m n qú jì dá qù xi o dàn f n y n l wò yú shú líng dài yì chóu jì Gatha b Cianisth na w i chèn Parinirv

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 ( 文 學 所 ) 碩 士 論 文 論 文 題 目 ( 陳 千 武 小 說 活 著 回 來 及 其 相 關 事 例 研 究 ) 論 文 題 目 (Chen Chien Wu Return Alive And Some Research About It) 研 究 生 : 朱 妍 淩 指 導 教 授 : 林 葉 連 中 華 民 國 一 0 一 年 6 月 8 日 陳 千 武 小 說

More information

5 05 5 Journal of Peking University Philosophy and Social Sciences Vol. 5No. May 05 0087 I 07. A 000-599 05 0-07- 4 5 05-0-0 4 5 96 6 994 4 008 408 409 8 05 979 984 96 5 9 987 55 006 67 0 05 00 987 57

More information

~-' 一 ~ U 百 陳 子 展 ( ), 本 名 炳 聾, 字 子 展, 以 字 行 於 世, 湖 南 長 沙 人 幼 時 曾 在 私 塾 求 學, 後 入 長 沙 縣 立 師 範 學 校, 再 入 東 南 大 學 教 育 系, 因 病 輯 學 回 湖 南, 寄 住 長 沙

~-' 一 ~ U 百 陳 子 展 ( ), 本 名 炳 聾, 字 子 展, 以 字 行 於 世, 湖 南 長 沙 人 幼 時 曾 在 私 塾 求 學, 後 入 長 沙 縣 立 師 範 學 校, 再 入 東 南 大 學 教 育 系, 因 病 輯 學 回 湖 南, 寄 住 長 沙 2 0 12 年 9 月 頁 1 65~ 19 0 臺 北 : 國 立 臺 灣 師 範 大 學 國 文 學 系 ISSN 1021-7 851 陳 子 展 研 究 詩 經 方 法 述 評 * 史 甄 陶 * * ( 收 稿 日 期 : 1 01 年 3 月 3 1 日 ; 接 受 刊 登 日 期 : 10 1 年 7 月 15 日 ) 提 要 本 文 探 討 陳 子 展 研 究 詩 經 的 方 法

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

12-2-人文封面

12-2-人文封面 105 12 2 135-157 515-577 150-250 1996 1996 136 1 1994 2 3 515 4 1 [ ] 1996 17 50 563-564 2 [ ] 1994 6 49 180 3 19791984 19941998 1998 20012001 20062007 200820082008 4 [ ] 1994 6 49 179 137 529 5 maha-yana

More information

A Study on JI Xiaolan s (1724-1805) Life, Couplets and Theories of Couplets 紀 曉 嵐 (1724 1724-1805 1805) 生 平 資 料 斠 正 及 對 聯 聯 論 研 究 LI Ha 李 夏 THE UNIVER

A Study on JI Xiaolan s (1724-1805) Life, Couplets and Theories of Couplets 紀 曉 嵐 (1724 1724-1805 1805) 生 平 資 料 斠 正 及 對 聯 聯 論 研 究 LI Ha 李 夏 THE UNIVER Title A study on Ji Xiaolan's (1724-1805) life, couplets and theories of couplets = Ji Xiaolan (1724-1805) sheng ping zi liao jiao zheng ji dui lian, lian lun yan jiu Author(s) Li, Ha; 李 夏 Citation Li,

More information

23-46

23-46 BIBLID 0254-4466(2001)19:1 pp. 23-46 19 1 90 6 1 2 * 1 121 1982.11 3124-3125 2 1988.3 6 23 24 19 1 3 4 3 1986.12 4 1980.9 505 25 5 6 7 8 5 9 1993.10 425 6 579-580 7 552-554 8 26 19 1 9 10 11 12 Benedetto

More information

, (? - 960) (? - 960), ( ) ; (963),,, ( ) (966),, :, (950-1005), (975), ( ), (963-1008) (968-1022, 997-1022),, (? - 1063) (1010-1063, 1022-1063),,,,,,

, (? - 960) (? - 960), ( ) ; (963),,, ( ) (966),, :, (950-1005), (975), ( ), (963-1008) (968-1022, 997-1022),, (? - 1063) (1010-1063, 1022-1063),,,,,, ( ) 25 2 JOURNAL OF J INAN UN IV ERSITY Vol. 25 No. 2 2003 3 ( Philosophy & Social Science Edition) Mar., 2003 (920-966) Ξ (, ) [ ],,,,,,,, [] ;; ; [] K244 []A [ ]1000-5072 (2003) 02-0099 - 017 ( ), (927-976,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B169B74FC5EF2020A8E2A9A4B0EABB79B1D0ACECAED1A56AA8E5B8D6BA71BFEFBFFDA4A7ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B169B74FC5EF2020A8E2A9A4B0EABB79B1D0ACECAED1A56AA8E5B8D6BA71BFEFBFFDA4A7ACE3A8732E646F63> 國 立 臺 北 教 育 大 學 人 文 藝 術 學 院 語 文 與 創 作 學 系 語 文 教 學 碩 士 班 ( 暑 期 班 ) 碩 士 論 文 Master Program of Language Instruction ( Summer Program) Department of Language and Creative Writing College of Humanities and

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031322D312DC2B2B4C2AB47A16DC5AAAED1B0F3B5AAB0DDA144A7B5B867A16EB2A4B1B4A277A548AED1A4A4BEC7A5CDB0DDC344ACB0A8D2>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031322D312DC2B2B4C2AB47A16DC5AAAED1B0F3B5AAB0DDA144A7B5B867A16EB2A4B1B4A277A548AED1A4A4BEC7A5CDB0DDC344ACB0A8D2> 弘 光 人 文 社 會 學 報 第 12 期 簡 朝 亮 讀 書 堂 答 問. 孝 經 略 探 以 書 中 學 生 問 題 為 例 趙 詠 寬 彰 化 師 範 大 學 國 文 學 系 博 士 班 研 究 生 摘 要 孝 經 是 十 三 經 中 字 數 最 少 的 經 典, 然 實 踐 性 高, 受 歷 來 帝 王 重 視 但 在 清 末 民 初, 傳 統 思 維 受 到 挑 戰, 被 視 為 維 護

More information

何繼文 232 詩代表因此分析黃詩的肌理特色也會從詩史的宏觀角度出發考察評價黃庭 堅對 詩法 演進所起的作用他主要從三方面探討黃庭堅詩的價值 一 薈萃宋詩 之長為宋詩之祖 二 以古人為師以質厚為本 三 運用 逆筆 本文即從 以上三方面展開討論闡述翁方綱評論黃庭堅詩的觀點剖析其背後的詩學理論依 據探討

何繼文 232 詩代表因此分析黃詩的肌理特色也會從詩史的宏觀角度出發考察評價黃庭 堅對 詩法 演進所起的作用他主要從三方面探討黃庭堅詩的價值 一 薈萃宋詩 之長為宋詩之祖 二 以古人為師以質厚為本 三 運用 逆筆 本文即從 以上三方面展開討論闡述翁方綱評論黃庭堅詩的觀點剖析其背後的詩學理論依 據探討 翁方綱對黃庭堅詩的評價 何繼文 香港城市大學中文翻譯及語言學系 引論 蘇軾 1036 1101 黃庭堅 1045 1105 一直是宋詩特徵的典範其毀譽反映著宋詩 地位的升降自宋迄明不少崇唐抑宋的詩學家往往強烈批評蘇黃以表示整 體的宋詩不能繼承唐音例如胡應麟說 大曆而後學者溺於時趨罔知反正 宋元諸子亦有志復古而不能者其說有二 一則氣運未開 一則鑒戒未備 1 蘇黃矯晚唐而為杜得其變而不得其正故生澀崚嶒而乖大雅

More information

174 Analysis of Yao Bat le between Cin and Jin --also its Application on Chinese Teaching Kuang-Ming Chien* Abstract <Yao Battle between Cin and Jin>

174 Analysis of Yao Bat le between Cin and Jin --also its Application on Chinese Teaching Kuang-Ming Chien* Abstract <Yao Battle between Cin and Jin> 173 198 * ( 94 3 31 94 6 31 ) * 174 Analysis of Yao Bat le between Cin and Jin --also its Application on Chinese Teaching Kuang-Ming Chien* Abstract ( ) is a famous chapter

More information

Microsoft Word - 刘平

Microsoft Word - 刘平 中 国 邪 教 的 由 来 与 演 变 刘 平 ( 山 东 大 学 历 史 文 化 学 院, 山 东, 济 南,250100) 摘 要 : 所 谓 邪 教, 就 是 被 历 代 政 府 合 法 宗 教 和 主 流 社 会 所 排 斥 的 民 间 教 派 如 果 以 中 国 历 史 上 有 代 表 性 的 邪 教 活 动 作 为 中 国 邪 教 演 变 阶 段 的 标 准 的 话, 中 国 邪 教 大

More information

Microsoft Word - 465.doc

Microsoft Word - 465.doc 第 13 卷 第 4 期 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) Vol.13 No4 2007 年 8 月 J. CENT. SOUTH UNIV. (SOCIAL SCIENCE) Aug 2007 幽 人 空 山, 过 雨 采 蘋 唐 代 诗 歌 蘋 意 象 探 微 张 俊 峰 ( 南 京 师 范 大 学 文 学 院, 江 苏 南 京,210097) 摘 要 : 蘋 意 象 源 自

More information

穨1-林聖欽.doc

穨1-林聖欽.doc 1 39 92 11 Geographical Research No. 39, November. 2003 * The historical geographical study of the Taiwanese christening culture: A case of Xuei-gia-liau, Xuei-gia Bau, Yan-Shui-Gang Ting in Japanese Rule

More information

國立臺南大學數位論文典藏.pdf

國立臺南大學數位論文典藏.pdf 1974~2003 Xiang Yang and the Research upon His Modern Poems: 1974~2003 1974~2003 Xiang Yang and the Research upon His Modern Poems: 1974~2003 by StudentSu-Chen Lee A Thesis submitted in partial fulfillment

More information

985 Journal of CUPL No.2 A Bimo nt hly Mar ch 2 0 1 0 ABSTRACTS Getting to the Root and Compromising China with the West: Rebuilding the Chinese Legal System 5 Yu Ronggen /Professor,

More information

Microsoft Word - 黃世錦04.docx

Microsoft Word - 黃世錦04.docx 屏 東 教 育 大 學 學 報 - 人 文 社 會 類 第 三 十 七 期 2011 年 9 月 頁 1-24 論 陶 淵 明 的 讀 史 述 九 章 黃 世 錦 摘 要 述 是 古 代 的 一 種 文 體 陶 淵 明 有 讀 史 述 九 章 之 作, 此 九 章 不 僅 詠 贊 先 賢, 且 兼 有 述 懷 之 意 歷 來 對 此 九 章 微 旨 之 探 索, 自 宋 蘇 東 坡 東 坡 題 跋

More information

DELE julio 2018

DELE julio 2018 01665571 180703156001020001 SONG HAOWEN 01320735 180703156001020002 LI HUILING 01820246 180703156001020003 WANG MENGXIAO 01820248 180703156001020004 ZHANG YI 01820249 180703156001020005 LI HENGYANG 01821138

More information

2010.6-FM

2010.6-FM 发 展 视 窗 Fa Zhan Shi Chuang 关 注 发 展 动 向 感 受 发 展 节 拍 宝 钢 沪 上 固 废 资 源 综 合 利 用 业 务 整 合 启 动 6 月 17 日, 宝 钢 发 展 公 司 与 一 钢 公 司 在 宝 山 宾 馆 签 订 了 一 钢 公 司 拥 有 的 昌 新 钢 渣 公 司 和 开 拓 磁 选 金 属 公 司 等 两 家 钢 渣 处 理 公 司 的 股

More information

明新學報第31期

明新學報第31期 明 新 學 報 31 期 pp.37-55 Volume 31, Ming Hsin Journal, October 2005 李 商 隱 審 美 觀 之 形 成 及 其 理 論 初 探 陳 靜 芬 明 新 科 技 大 學 通 識 教 育 部 摘 要 唐 代 詩 歌 雲 蒸 霞 蔚, 詩 人 各 擅 其 場, 李 商 隱 是 晚 唐 詩 壇 最 後 的 絕 響, 在 深 美 閎 約 的 詩 歌 花

More information

9 * B0-0 * 16ZD097 10 2018 5 3 11 117 2011 349 120 121 123 46 38-39 12 2018 5 23 92 939 536 2009 98 1844 13 1 25 926-927 3 304 305-306 1 23 95 14 2018 5 25 926-927 122 1 1 self-ownership 15 22 119 a b

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 博 士 論 文 Department of Chinese Literture National Sun Yat-sen University Doctorate Dissertation 徐 孚 遠 在 世 變 下 之 生 命 情 懷 Xu Fu-Yuan's Life Feelings during the Transitional Period between

More information

Microsoft Word - 王明排版.doc

Microsoft Word - 王明排版.doc 通 識 研 究 集 刊 第 九 期 2006 年 06 月 頁 205~246 開 南 大 學 通 識 教 育 中 心 周 代 燕 國 享 國 永 年 原 因 試 探 王 明 摘 要 周 代 封 國 數 以 百 計, 在 史 記 十 二 諸 侯 年 表 中 列 出 十 三 家 事 蹟 較 詳 者, 其 中 壽 命 最 長 的 為 齊 燕 兩 國 燕 國 雖 比 齊 稍 短, 但 齊 國 在 386B.C.

More information

BIBLID 0254-4466(2002)20:1 pp. 277-307 20 1 91 6 1904 1920 20 1922 15 Phlip de Vargas Some Aspects of the Chinese Renaissance 1891-1962 1887-1936 Chinese * 277 278 20 1 Renaissance 1873-1929 1 2 3 1902

More information

排版稿.FIT)

排版稿.FIT) 第 30 卷 第 2 期 2015 年 4 月 Journal ofjingdezhen University Vol.30No.2 Apr.2015 弘 扬 陶 瓷 文 化 提 升 名 城 价 值 特 约 栏 目 主 持 人 韩 晓 光 教 授 景 德 镇 是 闻 名 世 界 的 瓷 都, 千 年 不 息 的 窑 火 创 造 了 辉 煌 璀 璨 的 陶 瓷 艺 术, 同 时 也 积 淀 了 博 大

More information

001-032 æG Ï

001-032 æG  Ï 2003 9 1 32 1 2 1 1 972 3 1-37 2 3 9-61 219-266 -1- 3 4 5 6 7 8 3 59 4 228 5 1992 41-62 6 1 0 1 0 1 982 3 70-107 7 1986 24-27 8 1 983 1 5 3 21-322 -2- 9 1 0 11 1 2 9 24 10 1980 84-90 11 3 1 993 3 2 09-304

More information

Case Doc 1062 Filed 11/26/18 Entered 11/26/18 11:08:44 Desc Main Document Page 1 of 8 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF MASSACHUSETT

Case Doc 1062 Filed 11/26/18 Entered 11/26/18 11:08:44 Desc Main Document Page 1 of 8 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF MASSACHUSETT Document Page 1 of 8 UNITED STATES BANKRUPTCY COURT DISTRICT OF MASSACHUSETTS ) In Re: ) ) Chapter 11 ) TELEXFREE, LLC, ) Case No. 14-40987-MSH TELEXFREE, INC., ) Case No. 14-40988-MSH TELEXFREE FINANCIAL,

More information

cuàn, jìn dù zhòu zh qú sh zhì jùn y ng xián gu, 748 qíng xiè, kéz shì sù shu ng w w, z n jiào duò, niè chlm wàngliàng, h ng (sh xià qí dié dàimào hu sì áo du 3

More information

171-200

171-200 BIBLID 0254-4466(2001)19:2 pp. 171-200 19 2 90 12 * 171 172 19 2 1 2 1 1979 232-233 2 1968 3 125 35 700 173 3 4 3 2000.4 4 1989 12 541-542 174 19 2 5 6 7 8 9 10 5 1987 9 432 6 5 17 539 7 1988 6477 8 4

More information

蕭登福 五氣生天.PDF

蕭登福 五氣生天.PDF On the Origin of the Qishu Theory in the Daoist Concepts of Five Directions, Three Spheres, and Heavens Shiau Deng Fu 97 Abstract The Heavens in Taoism are discrepant, usually there are two parts, such

More information

32 2 2013 227 238 Studies in the History of Natural Sciences Vol. 32 No. 2 2013 100191 4972 N092 TS-092 A 1000-1224 2013 02-0227-12 1 1 10 9 1 2012-09-03 2013-06-25 1962 2008 228 32 10 1298 1324 1324 1325

More information