(E — F)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "(E — F) 0001"

Transcription

1 (A D) 0001 实 用 中 国 语 水 平 认 定 考 试 TEST OF PRACTICAL CHINESE C.TEST J06AD01 注 意 1 考 试 正 式 开 始 之 前, 请 不 要 打 开 试 卷 2 答 案 请 写 在 答 题 纸 上, 不 要 写 在 试 卷 上 3 考 试 包 括 : 听 力 理 解 70 题 综 合 运 用 90 题 4 考 试 时 间 : 听 力 理 解 约 50 分 钟, 综 合 运 用 90 分 钟, 共 约 140 分 钟 北 京 语 言 大 学 汉 语 水 平 考 试 中 心

2 听 力 一 看 图 回 答 问 题 说 明 :1 10 题, 每 道 题, 你 会 听 到 一 个 陈 述 和 一 个 问 题, 同 时 在 试 卷 上 看 到 一 幅 图 表 和 A B C D 四 个 答 案 请 你 根 据 所 听 到 的 和 所 看 到 的, 从 四 个 书 面 答 案 中 选 出 唯 一 正 确 的 答 案 例 如 : 第 3 题, 你 听 到 : 男 : 央 视 的 市 场 研 究 广 告 监 测 部 对 04 年 1 月 西 安 轿 车 行 业 的 广 告 花 费 做 的 监 测 结 果 显 示, 日 产 汽 车 的 广 告 花 费 占 总 投 放 的 22%, 位 居 第 一 女 : 关 于 日 产 汽 车 说 法 最 合 适 的 是 什 么? 同 时 你 在 试 卷 上 看 到 : 3 A 卖 的 价 格 最 高 B 受 西 安 人 欢 迎 C 各 种 性 能 最 好 D 花 广 告 费 最 多 第 3 题 唯 一 正 确 的 答 案 是 D, 你 应 该 在 答 题 纸 上 找 到 号 码 3, 在 字 母 D 上 画 一 横 道 3.[ A ] [B] [ C ] 好, 现 在 我 们 开 始 做 第 1 题 1

3 1. A 2001 年 B 2002 年 C 2003 年 D 2004 年 ( 图 表 来 自 新 华 网 ) 2. A 3 月 B 4 月 C 6 月 D 7 月 ( 图 表 来 自 长 春 163 网 ) 2

4 3. A 喜 欢 开 车 的 人 B 住 在 远 郊 的 人 C 没 有 汽 车 的 人 D 不 爱 走 路 的 人 ( 图 表 来 自 新 华 网 ) 4. A 小 区 宽 带 接 入 B 电 话 拨 号 接 入 C ISDN 接 入 D 宽 带 接 入 ( 图 表 来 自 新 华 网 ) 3

5 5. 6. A 全 市 的 百 岁 老 人 不 到 500 位 B 男 性 的 百 岁 老 人 比 女 性 的 多 C 百 岁 老 人 数 量 的 冠 军 是 浦 东 D 各 区 县 的 百 岁 老 人 数 差 不 多 ( 图 表 来 自 东 方 网 ) A 星 期 一 B 星 期 二 C 星 期 四 D 星 期 五 ( 图 表 来 自 新 华 网 ) 4

6 7. 8. A 通 讯 业 B 服 装 业 C 地 产 业 D IT 业 ( 图 表 来 自 搜 房 网 ) 年 上 半 年 2004 年 上 半 年 销 售 量 ( 万 台 ) 销 售 额 ( 亿 元 ) A 2003 年 销 售 量 已 经 很 大 B 2004 年 相 机 价 格 更 便 宜 C 2004 年 增 长 没 有 预 想 的 快 D 2004 年 销 售 额 等 于 2003 年 ( 图 表 来 自 新 华 网 ) 5

7 9. A 比 以 前 都 低 B 超 过 了 80% C 比 3 年 前 低 D 低 于 1990 年 10. ( 图 表 来 自 长 安 健 康 网 ) A 北 京 B 上 海 C 广 州 D 不 好 说 ( 图 表 来 自 新 华 网 ) 6

8 听 力 二 听 简 短 对 话 回 答 问 题 说 明 :11 30 题, 每 道 题 都 是 两 个 人 的 简 短 对 话, 后 面 有 一 个 问 题 请 你 根 据 对 话 内 容, 在 四 个 书 面 答 案 中 选 择 唯 一 恰 当 的 答 案 例 如 : 第 12 题, 你 听 到 : 第 三 个 人 说 :12 第 一 个 人 说 : 范 书 记, 您 慢 走, 我 就 不 远 送 了 第 二 个 人 说 : 请 留 步, 请 回 吧 第 三 个 人 问 : 他 们 在 干 什 么? 你 在 试 卷 上 看 到 四 个 答 案 : A. 接 站 B. 吃 饭 C. 告 别 D. 旅 游 第 12 题 唯 一 恰 当 的 答 案 是 C, 所 以, 你 应 在 答 题 纸 上 找 到 号 码 12, 在 字 母 C 上 画 一 横 道 12.[ A ] [B] [ D ] 好, 现 在 我 们 开 始 做 第 11 题 11 A 好 奇 的 B 生 气 的 C 害 怕 的 D 得 意 的 15 A 三 十 岁 B 四 十 岁 C 五 十 岁 D 六 十 岁 12 A 不 太 礼 貌 B 更 加 客 气 C 比 较 亲 近 D 特 别 随 便 16 A 下 棋 B 打 牌 C 打 乒 乓 球 D 猜 谜 语 13 A 觉 得 自 己 不 腰 疼 B 认 为 自 己 也 能 干 C 认 为 男 人 不 能 干 D 认 为 别 人 不 能 干 17 A 2 人 B 3 人 C 4 人 D 5 人 14 A 他 有 个 商 店 B 他 儿 子 没 钱 C 他 已 还 了 钱 D 他 不 想 交 钱 18 A 非 常 担 心 B 有 点 犹 豫 C 特 别 伤 心 D 满 不 在 乎 7

9 19 A 失 望 B 讽 刺 C 伤 心 D 生 气 25 A 没 有 你 的 东 西 B 没 别 人 的 东 西 C 我 把 你 给 忘 了 D 给 你 带 东 西 了 20 A 好 多 年 没 见 男 的 B 以 前 是 男 的 妻 子 C 和 女 的 是 老 同 学 D 曾 是 男 的 女 朋 友 26 A 劝 阻 B 讽 刺 C 批 评 D 建 议 21 A 你 应 该 说 到 做 到 B 后 来 的 事 我 知 道 C 再 讲 个 完 整 的 吧 D 这 个 故 事 你 讲 过 27 A 没 有 信 心 的 人 B 宽 容 大 度 的 人 C 体 弱 多 病 的 人 D 自 私 自 利 的 人 22 A 你 不 用 说 了 B 你 可 以 说 话 C 你 不 用 计 算 D 你 决 定 一 切 28 A 一 对 恋 人 B 新 婚 夫 妇 C 老 两 口 儿 D 老 板 和 雇 员 23 A 支 持 的 B 表 扬 的 C 责 备 的 D 商 量 的 29 A 嘲 讽 B 骄 傲 C 怀 疑 D 委 屈 24 A 威 胁 的 B 夸 奖 的 C 难 过 的 D 软 弱 的 30 A 找 对 象 B 买 汽 车 C 找 工 作 D 买 房 子 8

10 听 力 三 听 长 对 话 回 答 问 题 说 明 :31 50 题, 这 部 分 试 题 都 是 两 个 人 的 一 段 对 话, 后 面 有 若 干 问 题 请 你 根 据 对 话 内 容, 在 四 个 书 面 答 案 中 选 择 唯 一 恰 当 的 答 案 例 如 : 第 题, 你 听 到 : 第 三 个 人 : 第 38 题 到 第 39 题 是 根 据 下 面 一 段 对 话 : 男 : 你 就 是 依 林 的 朋 友 吧? 女 : 对, 你 是 男 : 我 是 本 校 的 历 史 老 师, 叫 张 子 明 非 常 欢 迎 你 调 来 和 我 们 一 起 工 作 女 : 依 林 在 信 中 常 提 到 你, 说 你 是 本 县 的 著 名 作 家, 已 经 有 三 部 小 说 问 世 了 第 三 个 人 根 据 这 段 对 话 提 出 两 个 问 题 : 38. 男 的 有 什 么 爱 好? 你 在 试 卷 上 看 到 四 个 答 案 : A. 上 网 B. 旅 游 C. 唱 歌 D. 写 作 根 据 对 话, 第 38 题 唯 一 恰 当 的 答 案 是 D, 所 以, 你 应 该 在 答 题 纸 上 找 到 号 码 38, 在 字 母 D 上 画 一 横 道 38. [ A ] [B] [ C ] 你 又 听 到 : 39. 他 们 是 什 么 关 系? 你 在 试 卷 上 看 到 四 个 答 案 : A. 夫 妻 B. 同 事 C. 朋 友 D. 邻 居 根 据 对 话, 第 39 题 唯 一 恰 当 的 答 案 是 B, 所 以, 你 应 该 在 答 题 纸 上 找 到 号 码 39, 在 字 母 B 上 画 一 横 道 39.[ A ] [ C ] [ D] 好, 现 在 我 们 开 始 做 第 31 到 第 34 题 31 A 没 有 耐 心 B 上 课 好 动 C 脾 气 很 急 D 非 常 聪 明 32 A 学 习 内 容 多 B 老 师 没 经 验 C 不 能 睡 午 觉 D 没 有 好 朋 友 33 A 把 孩 子 送 回 小 班 B 让 孩 子 待 在 中 班 C 不 知 道 怎 么 办 好 D 让 孩 子 待 在 家 里 34 A 小 孩 子 不 应 该 学 习 B 小 孩 子 应 该 多 认 字 C 兴 趣 是 最 好 的 老 师 D 对 孩 子 要 严 格 要 求 35 A 同 学 B 同 事 C 同 乡 D 亲 戚 36 A 七 年 B 八 年 C 九 年 D 十 年 9

11 37 A 政 府 B 人 事 局 C 曾 家 村 D 学 校 44 A 中 国 古 代 音 乐 B 美 国 乡 村 音 乐 C 中 国 民 间 音 乐 D 外 国 古 典 音 乐 38 A 为 自 己 调 动 B 为 女 的 送 行 C 为 妻 子 调 动 D 为 乡 亲 办 事 45 A 磨 面 粉 B 缝 衣 服 C 做 面 条 D 打 扫 房 间 39 A 他 的 请 求 符 合 规 定 B 他 是 女 的 亲 戚 C 女 的 要 调 动 工 作 了 D 女 的 知 道 有 名 额 46 A 绘 画 B 收 藏 C 音 乐 D 电 影 40 A 老 师 和 学 生 B 导 演 和 演 员 C 丈 夫 和 妻 子 D 以 前 不 认 识 47 A 回 家 的 路 上 B 工 厂 食 堂 里 C 孩 子 的 家 里 D 爸 爸 工 厂 里 41 A 电 影 演 员 B 乐 队 队 员 C 大 学 教 员 D 公 司 职 员 48 A 中 午 B 早 上 C 傍 晚 D 夜 里 42 A 教 师 B 指 挥 C 演 员 D 学 生 49 A 爱 吃 面 B 工 作 忙 C 爱 生 气 D 讲 卫 生 43 A 舒 适 安 逸 B 前 程 远 大 C 雄 心 勃 勃 D 默 默 无 闻 50 A 爸 爸 不 会 做 饭 B 孩 子 没 吃 凉 面 C 妈 妈 不 吃 凉 面 D 爸 爸 身 体 不 好 10

12 听 力 四 听 文 章 做 笔 记 说 明 :51 70 题, 你 将 听 到 几 段 演 讲, 请 你 一 边 听 一 边 记, 根 据 听 到 的 内 容, 将 每 段 演 讲 后 面 的 笔 记 补 充 完 整 答 案 是 一 个 词 语, 要 求 字 数 在 10 个 字 以 内, 请 你 把 答 案 按 题 号 写 在 答 题 纸 的 指 定 位 置 注 意 : 录 音 结 束 后, 你 还 有 1 分 钟 时 间 来 补 充 你 的 笔 记 例 如 : 你 在 录 音 中 听 到 : 请 忘 掉 那 些 防 止 衰 老 的 新 治 疗 方 法 或 激 素 替 代 疗 法 吧! 来 自 香 港 的 一 项 新 的 研 究 显 示, 保 持 年 轻 的 最 佳 方 法 是 改 善 你 的 社 交 生 活 香 港 城 市 大 学 的 研 究 人 员 说, 良 好 的 朋 友 和 邻 居 关 系 愉 快 的 心 情 以 及 一 大 笔 银 行 存 款 都 有 助 于 老 年 人 保 持 更 加 健 康 活 跃 的 状 态 进 行 此 次 调 查 的 香 港 城 市 大 学 应 用 社 会 学 系 负 责 人 说 : 社 会 关 系 网 生 活 方 式 经 济 保 障 幽 默 感 以 及 积 极 的 人 生 观 都 有 助 于 人 们 在 步 入 暮 年 的 时 候 更 加 积 极 向 上 特 别 是 良 好 的 社 会 关 系 网 和 积 极 的 人 生 观 更 为 重 要 你 同 时 在 试 卷 上 看 到 : 听 课 笔 记 题 目 : 交 友 可 使 人 更 51 一 项 新 的 研 究, 来 自 52 城 市 大 学 使 人 保 持 健 康 的 因 素 有 : 人 际 关 系 好 心 情 愉 快 53 应 用 社 会 学 系 负 责 人 强 调 : 良 好 的 社 会 关 系 和 54 的 人 生 观 根 据 前 面 听 到 的 演 讲 的 内 容, 我 们 可 以 判 断 该 段 演 讲 的 题 目 最 有 可 能 是 交 友 可 使 人 更 年 轻, 所 以 51 题 的 正 确 答 案 是 年 轻, 你 应 该 把 该 答 案 填 写 在 答 题 纸 的 指 定 位 置 现 在, 听 力 理 解 考 试 第 四 部 分 正 式 开 始 11

13 听 课 笔 记 题 目 : 沙 眼 的 原 因 危 害 及 其 51 导 致 沙 眼 形 成 的 原 因 是 52 感 染 沙 眼 会 使 我 们 感 到 眼 睛 发 痒 53 和 灼 痛 沙 眼 多 发 生 于 54 时 期 在 世 界 上, 最 有 可 能 导 致 失 明 的 眼 病 是 55 沙 眼 能 够 致 盲 是 因 为 沙 眼 对 56 有 极 大 的 损 害 中 国 的 盲 人 占 全 世 界 盲 人 总 数 的 57 沙 眼 患 者 常 会 眼 睛 红 肿 和 有 58, 并 且 有 时 流 鼻 涕 要 防 止 沙 眼, 首 先 应 该 59 患 了 沙 眼 之 后, 可 以 采 取 60 种 治 疗 方 法 听 课 笔 记 题 目 : 创 新 素 质 教 育 基 地 乐 器 培 训 中 心 61 中 南 大 学 创 新 素 质 教 育 基 地 为 大 学 生 提 供 了 一 个 62 创 新 素 质 教 育 基 地 乐 器 培 训 中 心 这 个 项 目 是 由 63 策 划 的 策 划 乐 器 培 训 中 心 的 目 的 : 一 是 锻 炼 大 学 生 的 实 践 能 力, 二 是 64 中 南 大 学 的 校 领 导 在 乐 器 培 训 中 心 担 任 的 职 务 是 65 讲 话 人 认 为 乐 器 培 训 的 扩 展 空 间 大 的 理 由 之 一 是 中 南 大 学 目 前 还 没 有 66 目 前, 培 训 中 心 只 招 收 67 的 业 余 乐 器 爱 好 者 乐 器 培 训 中 心 每 期 的 培 训 时 间 为 68 乐 器 培 训 中 心 已 经 聘 请 到 著 名 69 演 奏 家 史 鹏 程 中 南 大 学 的 音 乐 教 授, 可 以 到 乐 器 培 训 中 心 70 12

14 综 合 运 用 一 虚 词 关 联 词 语 填 空 说 明 :71 80 题, 这 部 分 每 个 句 子 都 缺 少 一 个 虚 词 ( 量 词 介 词 连 词 助 词 感 叹 词 等 ) 或 一 对 关 联 词 语 每 个 句 子 后 有 A B C D 四 个 选 项, 其 中 只 有 一 个 可 以 使 句 子 更 完 整, 更 准 确 例 如 : 73. 那 一 刻 我 喜 欢 上 了 我 的 新 学 校 A. 往 就 B. 在 上 C. 连 都 D. 从 起 只 有 从 起 可 以 让 句 子 更 完 整, 更 准 确, 所 以 第 73 题 的 答 案 是 D 你 应 该 在 答 题 纸 上 找 到 号 码 73, 在 字 母 D 上 画 一 横 道 73. [ A ] [B] [ C ] 71 醒 来 之 后, 手 里 捏 着 两 冷 汗 A 个 B 条 C 把 D 道 74 他 大 事 做 不, 小 事 又 不 做 A 来 B 去 C 上 D 下 72 交 通 量 的 增 大 将 引 起 交 通 阻 塞, 经 济 造 成 负 面 影 响 A 把 B 对 C 被 D 由 75 我 实 在 没 人 可 求 了, 你 不 能 撒 手 不 管 啊! A 难 道 B 究 竟 C 千 万 D 未 免 73 她 心 里 急 躁, 坐 不 了, 起 来 说 : 我 先 走 了 A 好 B 下 C 住 D 长 76 我 本 来 就 不 喜 欢 应 酬, 这 事 的 内 幕, 还 不 止 应 酬 A 以 及 B 然 而 C 可 见 D 何 况 13

15 77 非 要 把 这 棋 学 好, 光 看 棋 谱 还 不 行 A 固 然 B 既 然 C 虽 然 D 果 然 78 钱 没 有 白 白 扔 掉, 花 得 很 值 得 A 除 非 否 则 B 不 仅 而 且 C 虽 然 但 是 D 由 于 所 以 79 刘 廷 标 低 头 看 他 身 旁 的 花, 抬 头 仰 望 头 顶 的 灯 A 又 又 B 越 越 C 一 边 一 边 D 时 而 时 而 80 我 平 时 总 从 小 白 羊 门 前 经 过, 就 是 没 进 去 过 A 因 为 所 以 B 与 其 不 如 C 既 然 那 D 别 看 可 综 合 运 用 二 实 词 词 序 说 明 :81 90 题, 每 道 题 的 A B C D 四 个 句 子 中 都 有 一 个 相 同 的 词, 请 判 断 这 个 词 在 句 子 的 哪 个 位 置 上 最 恰 当 例 如 : 85.A 每 一 个 人 对 自 己 的 故 乡 都 该 很 熟 悉 B 每 一 个 人 对 都 自 己 的 故 乡 该 很 熟 悉 C 都 每 一 个 人 对 自 己 的 故 乡 该 很 熟 悉 D 每 一 个 人 对 自 己 的 故 乡 该 很 都 熟 悉 第 85 题 唯 一 恰 当 的 答 案 是 A, 你 应 该 在 答 题 纸 上 找 到 号 码 85, 在 字 母 A 上 画 一 横 道 85. [B] [C] [D] 81 A 如 何 他 正 不 知 是 好, 却 看 到 女 儿 从 人 群 中 挤 了 过 来 B 他 如 何 正 不 知 是 好, 却 看 到 女 儿 从 人 群 中 挤 了 过 来 C 他 正 如 何 不 知 是 好, 却 看 到 女 儿 从 人 群 中 挤 了 过 来 D 他 正 不 知 如 何 是 好, 却 看 到 女 儿 从 人 群 中 挤 了 过 来 82 A 没 想 到 居 然 他 还 真 读 了 一 点 儿 东 西, 说 起 话 来 一 套 一 套 的 B 没 想 到 他 还 真 居 然 读 了 一 点 儿 东 西, 说 起 话 来 一 套 一 套 的 C 没 想 到 他 还 真 读 了 一 点 儿 居 然 东 西, 说 起 话 来 一 套 一 套 的 D 没 想 到 他 还 真 读 了 一 点 儿 东 西, 说 起 话 来 居 然 一 套 一 套 的 14

16 83 A 因 他 自 己 奢 侈 的 晚 餐 而 深 悔, 竟 至 终 夜 无 眠 B 他 因 自 己 奢 侈 的 晚 餐 而 深 悔, 竟 至 终 夜 无 眠 C 他 自 己 奢 侈 的 因 晚 餐 而 深 悔, 竟 至 终 夜 无 眠 D 他 自 己 奢 侈 的 晚 餐 而 深 悔, 因 竟 至 终 夜 无 眠 84 A 从 亲 手 为 孩 子 实 在 做 玩 具, 到 亲 手 毁 坏 孩 子 的 玩 具, 这 个 变 化 太 大 了 B 从 亲 手 为 孩 子 做 玩 具, 到 亲 手 实 在 毁 坏 孩 子 的 玩 具, 这 个 变 化 太 大 了 C 从 亲 手 为 孩 子 做 玩 具, 到 亲 手 毁 坏 孩 子 的 玩 具, 实 在 这 个 变 化 太 大 了 D 从 亲 手 为 孩 子 做 玩 具, 到 亲 手 毁 坏 孩 子 的 玩 具, 这 个 变 化 实 在 太 大 了 85 A 出 于 少 年 人 的 自 私 和 自 负, 我 不 能 体 谅 他 因 生 活 压 力 造 成 的 烦 躁 B 少 年 人 出 于 的 自 私 和 自 负, 我 不 能 体 谅 他 因 生 活 压 力 造 成 的 烦 躁 C 少 年 人 的 自 私 和 自 负, 出 于 我 不 能 体 谅 他 因 生 活 压 力 造 成 的 烦 躁 D 少 年 人 的 自 私 和 自 负, 我 不 能 体 谅 他 出 于 因 生 活 压 力 造 成 的 烦 躁 86 A 已 还 没 等 他 坐 下, 对 方 拔 脚 离 去 B 还 没 已 等 他 坐 下, 对 方 拔 脚 离 去 C 还 没 等 他 坐 下, 已 对 方 拔 脚 离 去 D 还 没 等 他 坐 下, 对 方 已 拔 脚 离 去 87 A 早 晚 有 一 天 我 会 再 见 到 她, 因 为 我 爱 她 B 有 一 天 我 会 再 早 晚 见 到 她, 因 为 我 爱 她 C 有 一 天 我 会 再 见 到 她, 因 为 早 晚 我 爱 她 D 有 一 天 我 会 再 见 到 她, 因 为 我 爱 她 早 晚 88 A 终 于 我 实 现 了 到 西 安 听 于 森 讲 故 事 的 愿 望 B 我 终 于 实 现 了 到 西 安 听 于 森 讲 故 事 的 愿 望 C 我 实 现 了 终 于 到 西 安 听 于 森 讲 故 事 的 愿 望 D 我 实 现 了 到 西 安 终 于 听 于 森 讲 故 事 的 愿 望 89 A 过 去 反 而 睡 几 个 小 时 倒 不 困, 现 在 多 睡 了 困 B 过 去 睡 几 个 小 时 反 而 倒 不 困, 现 在 多 睡 了 困 C 过 去 睡 几 个 小 时 倒 不 困, 现 在 多 反 而 睡 了 困 D 过 去 睡 几 个 小 时 倒 不 困, 现 在 多 睡 了 反 而 困 90 A 她 一 下 子 钻 到 自 己 屋 里, 快 速 更 换 衣 服 B 她 钻 到 自 己 屋 里 一 下 子, 快 速 更 换 衣 服 C 她 钻 到 自 己 屋 里, 快 速 一 下 子 更 换 衣 服 D 她 钻 到 自 己 屋 里, 快 速 更 换 一 下 子 衣 服 15

17 说 明 : 题, 每 个 题 目 有 四 个 句 子, 请 在 A B C D 四 个 句 子 中 选 择 唯 一 恰 当 的 答 案 例 如 : 97. 他 还 没 A 找 到 一 份 满 意 的 工 作 B 一 份 满 意 的 工 作 找 到 C 满 意 的 一 份 工 作 找 到 D 找 到 一 份 工 作 满 意 的 第 97 题 唯 一 恰 当 的 答 案 是 A, 你 应 在 答 题 纸 上 找 到 号 码 97, 在 字 母 A 上 画 一 横 道 97. [B] [C] [D] 91 这 差 不 多 是 争 吵 A 两 人 相 识 后 的 第 一 次 B 第 一 次 相 识 后 的 两 人 C 两 人 的 第 一 次 相 识 后 D 相 识 第 一 次 后 两 人 的 94 咱 们 好 好 商 量 解 决 问 题 A 坐 在 是 为 了 一 起 B 坐 在 一 起 是 为 了 C 一 起 是 为 了 坐 在 D 是 为 了 一 起 坐 在 92 王 路 生 个 好 舞 伴 儿 A 只 是 并 不 仅 仅 B 仅 仅 并 不 只 是 C 并 不 仅 仅 只 是 D 并 仅 仅 不 只 是 95 他 坚 持 不 去 打 针 不 去 吃 药, 更 不 去 A 什 么 手 术 动 B 手 术 什 么 动 C 动 什 么 手 术 D 动 手 术 什 么 93 他 那 几 天 睁 开 眼 睛 黄 昏 早 日 来 临 A 便 盼 望 着 B 便 着 盼 望 C 盼 望 便 着 D 盼 望 着 便 96 碑 竖 起 来 了, 望 云 村 的 人 从 没 见 过 A 漂 亮 石 碑 的 如 此 B 如 此 漂 亮 的 石 碑 C 石 碑 漂 亮 的 如 此 D 漂 亮 的 如 此 石 碑 16

18 97 初 到 北 京, 小 吴 A 一 直 想 转 转 四 处 B 想 四 处 一 直 转 转 C 一 直 想 四 处 转 转 D 转 转 想 一 直 四 处 98 事 情 毕 竟 发 生 了,, 我 只 能 对 别 人 说, 咱 们 还 是 用 电 视 剧 说 话 吧 A 什 么 也 没 好 说 的 B 也 什 么 没 好 说 的 C 也 没 什 么 好 说 的 D 没 什 么 也 好 说 的 99 提 提 意 见 A 我 们 的 戏 可 得 给 多 B 可 得 多 给 我 们 的 戏 C 可 多 给 我 们 的 戏 得 D 多 可 得 我 们 的 戏 给 100 他 爱 学 习, 成 绩 一 直 很 好, 没 有 用 我 A 最 好 的 大 学 就 考 上 了 怎 样 督 促 B 就 考 上 了 怎 样 督 促 最 好 的 大 学 C 怎 样 督 促 就 考 上 了 最 好 的 大 学 D 最 好 的 大 学 怎 样 督 促 就 考 上 了 综 合 运 用 三 词 汇 和 阅 读 说 明 : 题, 这 部 分 试 题 要 求 你 阅 读 6 篇 短 文, 每 篇 短 文 后 面 都 有 5 个 题 目, 每 个 问 题 都 有 A B C D 四 个 答 案 请 你 根 据 短 文, 选 择 唯 一 恰 当 的 答 案 请 注 意 : 每 篇 短 文 后 的 第 5 个 题 目 ( 即 105 题 110 题 115 题 120 题 125 题 和 130 题 ) 都 是 一 道 考 查 词 汇 的 题 目,A B C D 四 个 答 案 是 对 句 中 画 线 词 语 的 解 释, 请 你 判 断 哪 个 解 释 最 为 恰 当 例 如 : 110. 朱 小 芬 最 厌 烦 把 自 己 的 好 事 说 给 丈 夫, 她 喜 欢 告 诉 他 一 些 倒 霉 事 A 新 鲜 B 开 心 C 不 幸 D 复 杂 对 句 子 中 的 画 线 词 语 倒 霉 最 恰 当 的 解 释 是 答 案 C 不 幸, 所 以, 你 应 该 在 答 题 纸 上 找 到 号 码 110, 在 字 母 C 上 画 一 条 横 道 : 110. [A] [B] [D] 17

19 人 们 常 常 会 犯 这 样 的 错 误 : 还 没 搞 清 是 怎 么 回 事 就 急 于 表 态 听 交 响 乐 时, 这 种 错 误 的 表 现 是 : 在 乐 章 和 乐 章 之 间 的 热 烈 鼓 掌 乐 章 之 间 的 小 小 空 隙, 犹 如 喘 口 气 的 逗 号, 并 未 说 出 下 面 是 请 你 吃 饭, 还 是 组 织 你 讨 论 欣 赏 交 响 乐 有 很 多 规 矩, 从 内 容 到 形 式, 从 主 体 到 客 体, 那 么 多 的 习 惯 让 人 在 觉 得 事 儿 事 儿 的 同 时, 不 能 不 琢 磨 一 下 究 竟 是 人 来 享 受 音 乐, 还 是 音 乐 在 调 理 人 交 响 乐 是 西 方 人 发 明 的, 但 听 音 赏 乐 有 那 么 多 礼 数, 大 概 算 中 国 人 的 专 利, 孔 子 把 礼 乐 规 范 当 成 为 人 的 一 条 重 要 准 则 据 说, 那 时, 讲 礼 讲 乐 的 演 员 须 在 节 目 开 演 前 净 口, 净 手, 好 像 还 要 净 脚 那 么, 观 众 的 洗 耳 恭 听, 真 的 用 水 洗 一 下, 也 是 没 准 的 事 儿 现 在 文 明 了, 人 们 对 尊 礼 敬 乐 的 习 惯 好 像 倒 不 习 惯 了 例 如, 我 们 还 不 习 惯 穿 着 晚 礼 服 出 席 音 乐 会 ; 我 们 还 不 太 满 意 在 我 们 迟 到 后 被 服 务 生 拦 在 门 外 恭 候 曲 间 入 内 ; 我 们 还 不 太 知 道 我 们 的 掌 声 应 当 在 适 当 的 时 候 献 给 演 员 ; 我 们 还 不 以 为 在 夏 季 听 广 场 音 乐 会 时 袒 胸 露 背, 脚 踏 拖 鞋, 左 拎 茶 壶 右 抡 蒲 扇 是 一 种 不 雅 之 态 回 头 看, 孔 老 先 生 以 礼 正 人 以 乐 正 人 得 以 移 风 易 俗 的 道 理 挺 对 什 么 时 候, 我 们 自 觉 接 受 了 音 乐 那 么 多 事 儿 妈 式 的 调 教, 就 会 发 现 我 们 自 身 的 修 养 和 整 体 文 化 水 平 悄 悄 地 换 了 档 次 换 句 话 说, 我 们 就 会 发 现 自 己 什 么 时 候 也 变 得 高 雅 了 101 作 者 认 为, 在 交 响 乐 的 乐 章 之 间 鼓 掌, 说 明 听 众 : A 想 吃 饭 B 想 参 加 讨 论 C 听 懂 了 D 不 太 文 明 102 作 者 认 为, 音 乐 会 上 的 规 矩 : A 能 使 人 文 明 起 来 B 太 麻 烦 C 不 符 合 中 国 的 传 统 D 中 国 人 不 会 接 受 104 根 据 本 文, 如 果 一 个 没 穿 礼 服 的 人 出 席 音 乐 会 迟 到 了, 他 应 该 : A 马 上 悄 悄 进 去 坐 下 B 等 音 乐 暂 停 时 进 去 C 回 家 换 了 礼 服 再 来 D 听 到 鼓 掌 时 再 进 去 105 我 们 自 觉 接 受 了 音 乐 那 么 多 事 儿 妈 式 的 调 教, 就 会 发 现 我 们 自 身 的 修 养 和 整 体 文 化 水 平 悄 悄 地 换 了 档 次 A 事 情 的 原 因 B 找 麻 烦 的 女 人 C 妈 妈 的 事 D 不 合 理 要 求 103 根 据 本 文, 中 国 古 代 听 音 乐 前 洗 耳 朵 : A 是 孔 子 的 主 张 B 也 许 是 真 的 C 肯 定 是 真 的 D 不 太 可 能 18

20 目 前, 对 鸟 类 飞 行 的 起 源 有 两 种 假 设 : 一 种 认 为 最 早 的 鸟 类 能 爬 上 树 去, 再 从 树 上 向 地 面 或 其 他 树 上 滑 翔, 这 是 鸟 类 飞 行 的 树 栖 起 源 假 说 最 初 由 于 带 羽 毛 的 前 肢 很 小, 所 以 只 能 滑 翔, 为 了 适 应 长 距 离 的 飞 行, 翅 膀 渐 次 增 大, 最 后 达 到 能 支 持 动 物 飞 行 的 程 度 因 此, 飞 行 能 力 是 一 种 攀 缘 和 滑 翔 的 自 然 结 果 另 外 一 种 观 点 认 为, 鸟 类 最 早 飞 行 是 从 地 上 飞 跑 开 始 的, 这 是 鸟 类 飞 行 的 陆 地 奔 跑 起 源 假 说 依 照 这 种 理 论, 最 早 的 鸟 类 是 一 些 快 跑 者, 它 们 在 奔 跑 时 拍 动 带 有 羽 毛 的 前 肢 来 帮 助 前 进, 现 代 的 一 些 鸟 类 还 可 以 看 到 这 种 情 形 翅 膀 通 过 突 变 和 选 择 的 作 用 逐 渐 变 大, 从 奔 跑 时 的 辅 助 器 官 演 变 成 飞 行 的 器 官 华 夏 鸟 虽 然 已 经 具 备 了 较 强 的 飞 行 能 力, 但 其 后 肢 的 结 构 及 其 他 特 征, 还 表 明 它 是 一 类 主 要 靠 树 栖 生 活 的 小 型 鸟 类 这 一 点 和 陆 地 奔 跑 起 源 说 所 期 待 的 后 肢 及 腰 带 较 为 进 步 的 假 设 不 相 吻 合 也 就 是 说, 华 夏 鸟 和 一 些 早 期 鸟 类 都 具 有 较 进 步 的 前 肢 和 肩 带, 后 肢 和 腰 带 比 较 原 始 这 表 明, 飞 行 在 鸟 类 早 期 演 化 中 一 开 始 就 占 据 着 重 要 位 置, 而 后 肢 及 腰 带 等 结 构 的 变 化 出 现 得 较 晚, 可 能 与 飞 行 的 完 善 有 关 华 夏 鸟 化 石 所 反 映 的 特 征 进 一 步 支 持 了 鸟 类 飞 行 的 树 栖 起 源 假 说 106 据 作 者 估 计, 鸟 类 飞 行 的 完 善 : 109 根 据 树 栖 起 源 假 说, 鸟 类 飞 行 起 源 于 : A 是 攀 缘 和 滑 翔 所 产 生 的 自 然 结 果 A 攀 缘 和 滑 翔 B 是 后 肢 与 肩 带 等 结 构 变 化 的 结 果 B 后 肢 的 结 构 特 征 C 和 后 肢 及 腰 带 等 结 构 的 变 化 相 关 C 奔 跑 时 拍 动 前 肢 D 和 前 肢 及 腰 带 等 结 构 的 变 化 相 关 D 快 速 的 奔 跑 107 从 华 夏 鸟 的 身 体 结 构 看, 早 期 鸟 类 : A 前 肢 和 肩 带 比 较 原 始 B 前 肢 和 腰 带 比 较 进 步 C 后 肢 和 腰 带 比 较 进 步 D 后 肢 和 腰 带 比 较 原 始 110 华 夏 鸟 化 石 所 反 映 的 特 征 进 一 步 支 持 了 鸟 类 飞 行 的 树 栖 起 源 假 说 A 缺 乏 B 表 现 C 需 要 D 怀 疑 108 作 者 介 绍 华 夏 鸟 化 石 的 情 况 是 想 说 明 : A 鸟 类 飞 行 起 源 问 题 已 有 结 论 B 陆 地 奔 跑 起 源 假 说 比 较 合 理 C 树 栖 起 源 假 说 有 更 多 的 依 据 D 后 肢 和 腰 带 的 进 化 不 太 重 要 19

21 如 果 没 有 根 本 性 的 更 大 的 分 歧, 只 是 为 日 常 小 事 而 发 生 争 吵, 幽 默 能 使 家 庭 生 活 始 终 处 于 最 佳 状 态 在 这 方 面, 本 人 是 深 有 体 会 的 一 次, 下 班 回 家 吃 晚 饭 时, 妻 子 摆 上 碗 筷, 然 后 把 炒 好 的 菜 端 上 餐 桌 我 把 肉 炒 豆 角 放 进 嘴 里 一 嚼, 咸 得 厉 害, 不 亚 于 咸 菜 原 来 妻 子 下 班 回 家 比 我 早 点 儿, 为 了 使 我 和 孩 子 早 些 吃 上 晚 饭, 忙 乱 中, 炒 豆 角 时 误 放 了 两 次 盐 我 想 两 人 全 上 班, 妻 子 也 工 作 了 一 天, 人 家 下 班 回 来 就 操 持 家 务, 抢 着 做 饭, 此 时 若 指 责 她 饭 菜 不 好, 妻 子 肯 定 会 不 高 兴, 弄 不 好 还 会 争 吵 起 来, 结 果 晚 饭 不 但 吃 不 好, 而 且 还 会 生 一 肚 子 气, 全 家 人 会 因 此 都 不 痛 快 我 勉 强 咽 下 了 咸 得 发 苦 的 豆 角, 对 妻 子 笑 了 笑 说 : 不 知 是 盐 降 了 价, 还 是 谁 把 卖 盐 的 打 死 了! 你 尝 尝 这 豆 角 妻 子 听 后, 用 筷 子 夹 起 一 根 豆 角 尝 了 尝, 连 声 说 : 糟 了, 盐 放 多 了, 对 不 起 啊! 说 完 放 下 碗 筷, 赶 快 又 做 了 个 西 红 柿 炒 鸡 蛋, 几 分 钟 就 上 桌 了, 结 果 大 家 和 和 气 气, 晚 饭 吃 得 有 滋 有 味 饭 勺 没 有 不 碰 碗 沿 的, 如 果 为 了 鸡 毛 蒜 皮 小 事 就 吵 个 没 完 没 了, 那 么 这 日 子 是 实 在 无 法 再 过 下 去 了 因 此 居 家 过 日 子, 夫 妻 双 方 一 定 要 有 一 方 姿 态 高 些, 否 则 将 会 战 火 连 天, 永 不 安 宁 111 作 者 发 现 妻 子 做 的 豆 角 不 好 吃, 于 是 : 114 本 文 中 饭 勺 没 有 不 碰 锅 沿 的 一 句, 意 思 是 说, 夫 妻 发 生 争 吵 是 : A 开 了 一 个 玩 笑 A 有 害 的 B 又 加 了 点 儿 盐 B 必 要 的 C 一 口 也 不 吃 了 C 少 见 的 D 当 面 指 责 妻 子 D 难 免 的 112 妻 子 知 道 丈 夫 嫌 自 己 做 的 菜 不 好 吃, 有 什 么 反 应? A 非 常 不 高 兴 B 又 做 了 个 菜 C 一 句 话 不 说 D 跟 丈 夫 争 吵 115 妻 子 也 工 作 了 一 天, 人 家 下 班 回 来 就 操 持 家 务, 抢 着 做 饭 A 闹 B 躲 C 争 D 让 113 通 过 本 文, 我 们 可 以 感 觉 到 作 者 是 一 个 : A 不 太 宽 容 的 人 B 严 肃 认 真 的 人 C 有 幽 默 感 的 人 D 爱 做 家 务 的 人 20

22 日 凌 晨 1 时 40 分 左 右, 广 东 城 建 大 厦 保 安 员 牛 勇 王 党 忠 驾 驶 摩 托 车, 在 驶 至 广 源 路 时 为 贪 图 一 时 方 便 走 捷 径, 从 一 匝 道 驶 上 尚 未 开 通 的 内 环 高 架 路 段, 一 路 风 驰 电 掣 地 高 速 通 过 永 福 广 源 立 交 顶 层 后, 逆 向 往 先 烈 路 的 内 环 路 入 口 行 驶, 当 行 至 距 入 口 350 米 正 值 下 坡 路 段 时,21 岁 的 驾 驶 员 牛 勇 突 然 撞 上 桥 面 堆 放 着 的 一 批 直 径 达 1.2 米, 长 近 10 米 的 柱 状 钢 筋 网 圈 牛 勇 被 网 圈 上 3 根 直 径 30 毫 米 的 钢 筋 分 别 穿 透 腹 部 和 左 右 大 腿, 整 个 身 体 挂 在 网 圈 上, 伤 势 严 重 后 座 的 王 党 忠 也 被 钢 筋 从 右 大 腿 部 位 插 入 至 腹 腔 当 时 伤 者 的 呼 救 声 惊 动 了 高 架 路 旁 的 居 民, 群 众 急 打 110 报 警, 白 云 交 警 一 大 队 接 报 后 当 即 通 报 120 协 同 处 理 1 时 55 分, 广 州 空 军 医 院 的 救 护 车 赶 到 后, 首 先 把 自 行 挣 脱 网 圈 的 王 党 忠 送 回 抢 救, 随 后 赶 来 的 拯 救 人 员 采 用 液 压 剪 钳, 把 插 入 牛 勇 体 内 的 钢 筋 从 网 圈 上 剪 下, 然 后 将 其 救 出 3 时 25 分, 牛 勇 被 送 入 手 术 室 时 面 色 惨 白,3 根 血 淋 淋 的 钢 筋 穿 透 身 体 该 院 胸 外 科 和 骨 科 的 6 名 主 任 医 师 轮 番 施 行 手 术 抢 救 伤 者 在 手 术 中 发 现, 插 入 牛 勇 腹 腔 的 钢 筋, 刺 破 小 肠 并 造 成 下 腔 静 脉 破 损 大 出 血, 然 后 从 腰 椎 穿 出 而 使 腰 椎 骨 折 另 外 两 条 钢 筋 分 别 从 左 右 大 腿 插 进, 臀 部 及 腰 部 穿 出 王 党 忠 则 被 钢 筋 从 右 大 腿 扎 入 腹 腔 造 成 大 肠 小 肠 破 裂, 胸 腔 破 损 积 血 两 人 分 别 经 过 4 个 多 小 时 的 抢 救, 现 已 基 本 脱 离 危 险 116 事 故 发 生 在 什 么 地 方? 119 谁 把 王 党 忠 身 上 的 钢 筋 弄 出 来 的? A 永 福 路 A 他 自 己 B 先 烈 路 B 附 近 居 民 C 广 源 路 C 救 护 人 员 D 内 环 路 D 医 院 的 大 夫 117 根 据 本 文, 发 生 事 故 的 主 要 原 因 是 : A 路 面 坡 度 太 大 B 驾 驶 员 违 章 行 驶 C 路 面 有 违 章 堆 放 物 D 夜 间 看 不 清 路 面 120 牛 勇 被 网 圈 上 3 根 直 径 30 毫 米 的 钢 筋 分 别 穿 透 腹 部 和 左 右 大 腿, 整 个 身 体 挂 在 网 圈 上 A 罩 B 绑 C 套 D 吊 118 救 护 人 员 是 什 么 时 候 赶 到 的? A 通 报 了 交 通 警 察 以 后 B 接 到 伤 者 的 电 话 以 后 C 听 到 伤 者 的 呼 救 声 后 D 事 故 发 生 15 分 钟 后 21

23 从 上 大 学 的 第 一 天 起, 我 就 没 把 同 屋 的 她 放 在 眼 里 本 来 嘛, 她 个 子 不 高, 长 相 平 平, 而 且 还 是 从 农 村 来 的, 总 觉 得 她 的 穿 戴 和 生 活 习 惯 透 出 一 股 土 气 她 不 活 泼, 也 不 爱 与 别 人 沟 通, 向 来 都 是 独 来 独 往, 每 天 的 日 程 表 上 写 满 了 看 书 学 习 的 字 样 有 时 莫 名 其 妙 地 就 趴 在 桌 子 上 哭, 问 她 为 什 么, 她 低 着 头 不 讲 她 不 浪 漫, 没 有 情 调, 当 我 们 憧 憬 着 爱 情 时, 她 却 总 是 避 而 不 谈, 只 是 静 静 地 听 我 们 说 她 甚 至 连 年 级 里 的 男 生 都 不 认 识 几 个, 因 为 她 觉 得 没 有 经 过 正 式 介 绍 的 就 不 算 认 识, 我 都 不 知 道 该 说 她 什 么 了, 就 归 纳 为 一 个 词 小 农 意 识 虽 然 我 并 不 太 明 白 这 个 词 的 真 正 含 义 她 不 新 潮, 也 不 爱 打 扮, 给 人 一 种 朴 素 过 分 了 的 感 觉 我 对 她 有 太 多 的 不 理 解 与 看 不 惯, 经 常 挑 她 的 毛 病, 甚 至 是 刻 薄 直 到 在 一 次 午 夜 梦 回 的 宁 静 黑 暗 中, 我 们 一 齐 静 静 细 数 留 在 大 学 的 日 子, 才 不 无 愧 疚 地 发 现 她 对 我 的 宽 容 其 实 她 很 清 楚 我 对 她 的 态 度, 我 冷 嘲 热 讽, 我 不 依 不 饶, 我 高 高 在 上, 我 感 觉 良 好 但 她 一 直 都 大 度 地 不 与 我 计 较, 原 谅 我 的 许 多 次 不 管 不 顾 地 伤 害 在 我 乱 发 脾 气 的 时 候, 她 总 是 不 说 一 句 地 走 开 在 那 晚 的 谈 心 中, 我 终 于 知 道 我 也 有 太 多 她 接 受 不 了 的 地 方, 但 她 都 默 默 地 接 受 着, 她 说 : 相 互 宽 容, 我 们 生 活 在 一 个 宿 舍 里 才 能 像 一 家 人 我 语 塞 了, 我 为 什 么 一 直 都 没 有 认 识 到 这 点? 为 什 么 一 直 都 觉 得 自 己 是 应 该 的? 121 除 了 性 格 特 点, 作 者 还 提 到 了 同 屋 的 : A 家 庭 背 景 B 学 习 成 绩 C 专 业 方 向 D 体 育 爱 好 124 那 次 午 夜 谈 心, 同 屋 的 话 使 作 者 : A 非 常 惭 愧 B 接 受 不 了 C 感 觉 良 好 D 很 不 耐 烦 122 作 者 说 同 屋 小 农 意 识, 主 要 是 说 她 : A 不 活 泼 B 不 打 扮 C 不 放 松 D 不 开 放 125 她 不 浪 漫, 没 有 情 调, 当 我 们 憧 憬 着 爱 情 时, 她 却 总 是 避 而 不 谈 A 向 往 B 体 验 C 回 忆 D 议 论 123 作 者 每 次 对 同 屋 发 火, 同 屋 都 : A 伤 心 流 泪 B 默 默 离 去 C 无 法 忍 耐 D 不 依 不 饶 22

24 前 不 久, 在 单 位 体 检 中, 一 向 高 高 瘦 瘦 的 吴 先 生 被 检 查 出 有 高 血 脂, 而 被 称 为 肥 佬 的 同 事 大 李 却 安 全 没 事, 这 让 大 家 大 吃 一 惊 一 直 以 来, 大 家 都 以 为 只 有 胖 人 才 容 易 患 上 高 血 脂 这 种 富 贵 病, 其 实 并 不 是 血 脂 是 人 的 血 液 中 一 种 必 不 可 少 的 重 要 物 质, 但 如 果 血 脂 浓 度 超 过 一 定 的 标 准, 就 会 造 成 血 稠, 使 血 流 变 慢, 严 重 时 血 流 被 中 断, 容 易 引 发 心 脑 血 管 疾 病, 诱 发 胆 结 石 胰 腺 炎, 导 致 男 性 性 功 能 障 碍 等 疾 病, 并 可 使 肝 炎 患 者 病 情 加 重 轻 度 高 血 脂 患 者 通 常 没 有 任 何 不 舒 服 的 感 觉, 致 使 很 多 人 错 过 了 最 佳 的 治 疗 时 间 所 以, 有 下 述 情 况 的 人 需 要 定 期 检 查 血 脂 比 如, 有 高 血 脂 家 族 史 者, 肥 胖 高 血 压 或 已 有 冠 心 病 脑 中 风 糖 尿 病 肾 脏 疾 病 中 老 年 绝 经 后 妇 女 长 期 高 糖 饮 食 习 惯 于 静 坐 以 及 生 活 无 规 律 情 绪 易 激 动 精 神 处 于 紧 张 状 态 者 一 般 来 说, 普 通 人 应 该 每 两 年 检 查 一 次 血 脂,40 岁 以 上 的 人 每 一 年 检 查 一 次 血 脂, 高 危 人 群 和 高 血 脂 患 者 在 医 生 指 导 下 定 期 复 查 高 血 脂 可 以 分 成 原 发 性 与 继 发 性 的, 前 者 目 前 一 般 认 为 主 要 与 遗 传 因 素 有 关, 而 后 者 则 与 其 它 疾 病 及 生 活 饮 食 结 构 改 变 有 关 无 论 是 遗 传 还 是 其 他 疾 病 引 起 的 高 血 脂, 都 需 要 注 意 平 时 生 活 饮 食 起 居 的 调 节 为 了 防 患 于 未 然, 人 们 应 减 少 使 用 红 色 肉 类 和 奶 制 食 品, 多 食 蔬 菜 水 果 豆 类 和 鱼 类 此 外, 注 意 控 制 体 重 也 是 非 常 重 要 的 但 是, 如 果 这 些 方 面 都 注 意 得 很 好, 却 仍 然 不 能 使 血 脂 降 至 理 想 水 平, 就 必 须 开 始 药 物 治 疗 了 不 过, 由 于 血 脂 增 高 是 一 个 缓 慢 的 过 程, 血 脂 调 节 也 需 要 一 个 持 续 作 用 的 过 程, 患 者 应 根 据 自 身 的 不 同 情 况, 在 医 生 指 导 下, 选 择 降 脂 作 用 明 显, 毒 副 作 用 小 的 降 脂 方 法 126 根 据 本 文, 吴 先 生 有 高 血 脂 最 可 能 是 因 为 : A 个 子 太 高 B 运 动 过 量 C 遗 传 因 素 D 从 不 体 检 127 下 面 哪 种 性 格 的 人 更 应 该 注 意 自 己 的 血 脂 水 平? A 丢 三 落 四 B 心 态 平 和 C 沉 默 寡 言 D 爱 发 脾 气 129 下 面 哪 一 种 说 法 与 本 文 的 观 点 一 致? A 应 该 自 己 选 择 降 脂 方 法 B 健 康 人 血 液 中 没 有 血 脂 C 吃 鱼 会 使 人 血 脂 升 高 D 血 脂 高 的 人 不 一 定 胖 130 一 向 高 高 瘦 瘦 的 吴 先 生 被 检 查 出 有 高 血 脂, 而 被 称 为 肥 佬 的 同 事 大 李 却 安 全 没 事, 这 让 大 家 大 吃 一 惊 A 惊 慌 失 措 B 瞠 目 结 舌 C 怒 不 可 遏 D 喜 出 望 外 128 根 据 本 文 我 们 知 道 : A 人 可 能 突 然 患 高 血 脂 B 有 高 血 脂 就 会 有 肝 炎 C 血 脂 的 变 化 速 度 缓 慢 D 高 血 脂 患 者 应 该 静 坐 23

25 综 合 运 用 四 挑 错 说 明 : 题, 每 段 话 都 画 出 了 A B C D 四 个 部 分, 请 挑 出 有 错 误 的 一 部 分, 在 答 题 纸 的 字 母 上 画 一 横 道 131 大 学 毕 业 后 直 到 我 出 国, 我 再 也 没 去 过 拜 访 她, 一 是 我 实 在 没 时 间, 二 是 我 们 离 得 实 在 A B C D 太 远 132 从 广 州 出 差 回 来 我 特 意 为 妻 子 买 了 一 条 淡 紫 色 的 真 丝 连 衣 裙 和 一 双 乳 白 色 吊 带 凉 鞋 经 A 过 修 饰 打 扮 后 的 她, 看 上 去 也 就 30 来 岁, 气 质 特 别 也 优 雅 B C D 133 班 长 天 资 聪 颖, 而 且 学 习 很 努 力, 在 杭 州 念 书 的 四 年 里, 连 一 次 都 没 游 过 西 湖 A B C D 134 我 要 从 事 我 觉 得 理 想 的 职 业, 因 为 我 从 事 没 有 感 兴 趣 的 职 业 的 话, 我 会 觉 得 很 没 劲, 提 A B C D 不 起 兴 致 135 每 个 人 的 一 生 中 难 免 要 面 临 一 些 选 择, 在 这 种 时 候, 我 们 一 定 要 正 好 地 选 择, 因 为 这 往 A B C 往 关 系 到 我 们 的 未 来 D 136 自 古 以 来, 人 类 就 梦 想 着 能 像 鸟 儿 一 样 在 天 空 中 自 由 地 飞 翔 人 类 曾 经 做 出 了 努 力 很 多, A B C 最 终 莱 特 兄 弟 的 飞 机 载 着 人 类 梦 想 飞 上 了 天 空 D 137 如 果 持 续 熬 夜 看 球, 长 期 睡 眠 不 足, 身 体 抵 抗 力 就 会 减 弱, 容 易 诱 发 多 种 心 理 又 生 理 方 A B C D 面 的 疾 病 138 学 什 么 专 业 有 用? 我 想 很 多 人 都 碰 到 过 的 问 题 其 实 各 个 时 代 的 热 门 专 业 不 一 样, A B C 一 个 专 业 的 行 情 就 像 股 票 有 跌 有 涨 D 139 硬 卧 车 厢 60 人 定 员, 卧 铺 与 走 廊 采 用 半 封 闭 形 式, 加 宽 的 卧 铺 保 证 了 旅 客 坐 卧 的 舒 适 度, A B C 其 中 一 节 硬 卧 车 厢 还 首 次 设 有 残 疾 人 卫 生 间 D 140 如 果 你 经 营 着 自 己 的 企 业 或 工 作 在 中 高 层 管 理 岗 位 上, 因 未 系 统 学 习 过 工 商 管 A B 理 课 程 而 影 响 了 事 业 发 展, 欢 迎 来 我 院 充 电, 这 里 能 使 你 的 能 力 升 华 进 一 步 C D 24

26 综 合 运 用 五 综 合 填 空 说 明 : 题, 每 段 话 中 都 有 若 干 个 空 儿 ( 空 儿 中 标 有 题 目 序 号 ), 请 根 据 上 下 文 的 意 思, 在 答 题 纸 上 的 每 一 个 空 格 中 填 写 一 个 恰 当 的 词 语 例 如 : 成 年 人 的 睡 眠 需 要 量 平 均 为 7 8 个 小 时 但 因 年 龄 个 体 差 异 外 界 环 境 等 因 素 的 影 响, 每 个 人 对 141 的 需 要 量 也 就 不 同 那 么 如 何 获 得 最 佳 睡 眠 效 果 142? 科 学 家 研 究 表 明, 人 体 的 最 佳 睡 眠 143 应 放 在 九 点 至 凌 晨 两 点 半 之 144 此 时 人 的 睡 眠 最 深, 激 素 水 平 和 体 温 下 降, 各 种 生 理 功 能 处 于 145 潮 参 考 答 案 : 141 睡 眠 142 呢 143 时 间 144 间 145 低 人 们 往 往 以 为, 钱 越 多 快 乐 就 越 多 这 真 是 天 大 的 误 会, 我 可 以 断 定, 钱 与 141 之 间 并 无 多 少 联 系, 更 不 存 在 正 比 例 关 系 一 对 夫 妇 在 法 国 生 活, 他 们 有 别 墅 和 花 园, 最 近 又 142 进 了 更 大 的 别 墅, 并 且 有 了 更 大 的 花 园 可 是, 他 们 143 我, 新 居 带 来 的 快 乐, 最 强 烈 的 一 次 是 在 国 内 时, 住 了 多 年 集 体 宿 舍, 单 位 终 于 分 给 一 套 一 居 室, 那 时 真 144 到 快 乐 无 比, 后 来 住 房 再 大 再 气 派, 也 没 有 那 样 的 快 乐 了 当 我 们 问 那 些 穷 苦 过 的 大 款, 他 们 现 在 经 常 吃 山 珍 海 味, 是 否 145 过 去 吃 到 一 顿 普 通 的 红 烧 肉 快 乐, 回 答 必 是 否 定 的 小 发 明 也 就 是 146 科 技 的 雏 形, 人 们 发 明 出 的 小 玩 意 再 由 专 家 147 改 装 完 善 就 成 为 名 副 其 实 的 科 技 产 物 别 小 看 这 些 小 148, 说 不 定 它 就 能 成 为 未 来 为 人 类 作 贡 献 的 科 技 产 品 在 实 际 生 活 当 中 有 许 许 多 多 的 麻 烦 事, 但 只 要 你 能 开 动 149 的 脑 筋, 做 个 什 么 东 西 出 来 或 想 个 办 法, 说 不 定 就 能 使 原 本 十 分 复 杂 的 事 变 得 十 分 150, 这 就 是 发 明 创 造 的 方 法 25

27 综 合 运 用 六 造 句 说 明 : 题, 每 段 文 字 中 都 有 若 干 个 标 有 题 目 序 号 的 空 儿, 请 你 根 据 上 下 文 的 意 思, 在 每 个 空 儿 中 补 出 一 个 合 适 的 句 子, 并 在 答 题 纸 上 的 相 应 位 置 写 出 这 个 句 子 有 一 只 在 马 戏 团 表 演 了 30 多 年 的 大 象, 它 退 休 之 后 被 送 到 大 象 的 养 老 中 心 可 是, 这 只 本 来 性 格 温 驯 循 规 蹈 矩 的 大 象, 到 了 养 老 中 心 后, 151, 甚 至 把 隔 栏 都 撞 得 咚 咚 作 响, 弄 得 管 理 人 员 不 知 如 何 是 好 管 理 人 员 观 察 了 好 久, 觉 得 这 只 大 象 和 隔 栏 另 一 头 的 大 象 似 乎 是 认 识 的, 于 是 调 出 它 们 的 档 案 记 录 果 然, 这 两 只 大 象 的 确 在 25 年 前 在 同 一 地 点 表 演 过 所 以, 当 管 理 人 员 把 它 们 之 间 的 隔 栏 打 开, 152, 就 像 老 朋 友 久 别 重 逢 一 样, 让 管 理 人 员 都 被 深 深 地 感 动 了 去 年 秋 天, 我 和 其 他 一 些 人 在 中 央 电 视 台 参 加 一 个 节 目 的 拍 摄, 遇 上 一 位 漂 亮 的 少 女 在 节 目 开 始 拍 摄 之 前, 153, 唯 有 她 坐 不 住 她 兴 奋 得 双 目 炯 炯 手 足 无 措, 不 断 地 对 我 们 说 : 154! 155! 她 为 生 平 第 一 次 被 中 央 电 视 台 邀 请 而 感 到 幸 福 我 当 时 觉 得, 她 好 像 要 把 自 己 的 幸 福 感 告 诉 给 世 界 上 所 有 的 人 弟 弟 小 时 候 常 看 中 医 每 次 看 完 病, 那 位 慈 祥 的 脸 上 永 远 挂 着 笑 容 的 医 生 就 会 拉 开 他 办 公 桌 的 第 一 个 抽 屉 156, 每 个 小 孩 子 可 以 在 这 些 玩 具 里 面 随 便 选 一 件 带 走 所 以, 他 的 医 务 所 里 的 每 一 个 孩 子 都 是 欢 乐 的, 从 不 哭 闹 他 们 知 道, 如 果 乖 乖 听 话, 157, 而 这 些 玩 具 都 是 孩 子 们 最 喜 欢 的 高 中 的 时 候, 我 参 加 了 学 校 的 长 跑 队 长 跑 真 是 一 项 很 枯 燥 的 体 育 运 动, 跑 久 了, 158, 呼 吸 越 来 越 重, 速 度 也 越 来 越 慢 那 时 候 就 在 想, 要 是 可 以 马 上 停 下 来 就 好 了, 因 为 已 经 没 有 力 气 再 继 续 下 去 但 是 看 着 远 方 的 终 点, 又 忍 不 住 要 问 自 己 : 难 道 真 的 跑 不 下 去 了? 刚 刚 跑 过 的 这 些 路 程 就 白 跑 了? 这 真 是 一 个 两 难 的 选 择 就 此 在 原 地 停 下 来 吧, 已 经 付 出 的 汗 水 就 得 不 到 任 何 回 报 ; 159, 终 点 又 是 那 么 遥 遥 无 期 这 样 的 问 题 一 直 困 扰 着 自 己, 直 到 不 无 遗 憾 地 停 下 来 或 者 咬 紧 牙 关 坚 持 到 终 点 生 活 中 也 是 如 此 面 对 一 个 困 难 的 目 标, 有 的 人 选 择 了 退 出, 160 当 然, 中 途 退 出 的 人 也 可 能 重 新 投 入 比 赛, 但 他 却 错 过 了 成 功 的 最 佳 时 机, 他 几 乎 肯 定 会 在 那 些 坚 持 到 终 点 的 人 面 前 感 到 羞 愧 和 自 责 完 26

Microsoft Word - 2-...G...doc

Microsoft Word - 2-...G...doc 第 二 章 幼 兒 教 育 現 任 教 育 部 部 長 杜 正 勝,93 年 5 月 26 日 在 立 法 院 教 育 及 文 化 委 員 會 第 五 屆 第 五 會 期 報 告 我 國 教 育 政 策 之 現 況 與 未 來 發 展 中, 提 出 與 幼 兒 教 育 有 關 的 教 育 施 政 重 點 及 發 展 方 向, 有 下 列 三 項 :(1) 推 動 國 民 教 育 幼 兒 班, 國 教

More information

Microsoft Word - Chinese-Traditional_62-1230M_A4-Booklet.docx

Microsoft Word - Chinese-Traditional_62-1230M_A4-Booklet.docx Chinese THE ABSOLUTE 62-1230M 威 廉 瑪 利 安 伯 蘭 罕 第 七 位 天 使 發 聲 啟 示 錄 10:7 絕 對 美 國, 印 第 安 那 州, 傑 弗 遜 維 爾 1962 年 12 月 30 日 星 期 日 早 上 介 紹 威 廉 伯 蘭 罕 弟 兄 傳 奇 般 的 事 工 應 驗 了 聖 靈 在 瑪 拉 基 書 4:5,6, 路 加 福 音 17:30 和

More information

guidebook_P _C_NN.indd

guidebook_P _C_NN.indd C01 053 C04 C04 C09 C10 C11 C14 C15 C19 C22 C24 Chinese C02 054 055 C03 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 056 Chinese C04 C05 057 1 1 1 C06 C07 2 3 a 4 5 058 059 060 Chinese 061 C08 C09 8 6 7 2 062 Chinese 063 C10

More information

untitled

untitled Chinese Food Cooking 1 07602-10430107602-104302 14 1. 13 2. 12 301-5 301-6 3. 4. 1212 301142301-1 301-1212301-1301-2212 214 12 1414 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 1.

More information

血 脂 异 常 老 年 人 使 用 他 汀 类 药 物 中 国 专 家 共 识 作 者 : 血 脂 异 常 老 年 人 使 用 他 汀 类 药 物 中 国 专 家 共 识 组 作 者 单 位 : 刊 名 : 中 华 内 科 杂 志 英 文 刊 名 : Chinese Journal of Internal Medicine 年, 卷 ( 期 ): 2015,54(5) 引 用 本 文 格 式 : 血

More information

(2) ( ) 1. (1) (2) ; 2. : (1) 2. : (1) ; ( ) 57

(2) ( ) 1. (1) (2) ; 2. : (1) 2. : (1) ; ( ) 57 2012 17 Chinese Vocational and Technical Education ( 100000) : : ; ; :G714 :B :1004-9290(2012)0017-0056-05 1 ( ) 1. 56 (2) ( ) 1. (1) (2) ; 2. : (1) 2. : (1) ; ( ) 57 (2) (2) ; (3) ( ) 1. (4) : ( 2) :

More information

创刊号电子版

创刊号电子版 A CHINESE LITERATURE MAGAZINE 1 2 3 4 5 6 7 8 NOVEMBER 2010 9 迹 学 时 间 这 点 学 会 这 独 个 国 这 双 飞 梦 时 双 脚 却 实 这 乱 动 历 还 虚 这 欢 个 这 义 这 个 数 变 处 还 学 历 梦 声 灵 够 这 样 沟 迹 这 样 个 辞 华 数 对 这 样 这 见 块 迹 将 迹 梦 轮 烛 静 静 条 头

More information

计算机与电信(二十七).doc

计算机与电信(二十七).doc ISDN... ISDN... ATM...... 3... (INTERNET)... INTEMET... INTERNET......... IE................................. ... 2002...... PC.................. 9............ OSS/BSS......... 100%............ 0.11 /.........

More information

% 1 1758.4 151 28.7 13119.4 22 2 1714.9 149 37.1 9718.3 26 3 1678.2 44 8.7 9712.8 59 4 1624.8 40 7.2 8042.1 30 5 1549.5 33 4.4 7810.6 31 6 1501.9 14 2.4 5393.4 24 7 1284.4 11 2.2 4825.6 28 8 1014.6 8 1.3

More information

表 1 96 年 全 民 健 保 各 年 齡 組 門 診 申 報 件 數 單 位 : 萬 件 % 年 齡 組 合 計 男 女 件 數 占 率 件 數 占 率 件 數 占 率 合 計 33,760 100.00 15,088 100 18,672 100.00 0-9 歲 4,749 14.07 2,

表 1 96 年 全 民 健 保 各 年 齡 組 門 診 申 報 件 數 單 位 : 萬 件 % 年 齡 組 合 計 男 女 件 數 占 率 件 數 占 率 件 數 占 率 合 計 33,760 100.00 15,088 100 18,672 100.00 0-9 歲 4,749 14.07 2, 警 察 高 齡 化 及 性 別 比 例 對 警 力 影 響 之 探 討 壹 前 言 警 察 工 作 責 任 重, 事 務 繁 雜, 具 有 辛 勞 性 危 險 性 高 壓 性 及 全 年 無 休 之 特 性, 尤 其 外 勤 員 警 夜 間 或 深 夜 執 行 取 締 酒 駕 擴 大 臨 檢 春 風 青 春 查 毒 等 專 案, 需 耗 費 大 量 體 力, 高 齡 化 所 帶 來 的 體 力 不

More information

2_S_new

2_S_new 对 处 个 别 还 还 还 个 个 学 还 单 对 这 学 会 个 动 笔 从 迹 够 个 个 园 从 迹 个 温 着 这 个 这 个 迹 会 变 从 这 迹 会 间 动 织 动 这 迹 吴 悦 这 迹 时 国 国 横 经 纬 护 总 总 这 个 个 国 双 见 归 从 亲 宫 宫 迹 这 个 这 个 过 过 长 过 从 发 会 个 脚 将 风 过 骏 迹 总 录 电 邮 May 2011 Index

More information

[ 汉 ] 朝 侯 小 子 残 碑 杨 鲁 安 旧 藏 拓 片 具 有 类 似 的 特 征, 于 是 康 有 为 便 得 出 北 碑 很 好 地 继 承 了 汉 魏 古 法 的 推 论, 进 而 提 出 晋 唐 名 家 因 取 法 汉 代 而 获 得 成 功 的 观 点 康 有 为 首 先 广 泛

[ 汉 ] 朝 侯 小 子 残 碑 杨 鲁 安 旧 藏 拓 片 具 有 类 似 的 特 征, 于 是 康 有 为 便 得 出 北 碑 很 好 地 继 承 了 汉 魏 古 法 的 推 论, 进 而 提 出 晋 唐 名 家 因 取 法 汉 代 而 获 得 成 功 的 观 点 康 有 为 首 先 广 泛 史 论 评 CHINESE PAINTING & CALLIGRAPHY 清 代 碑 学 研 究 专 题 编 者 按 : 清 代 中 后 期 是 中 国 书 法 史 的 转 捩 点, 金 石 学 的 空 前 兴 盛 促 使 书 法 研 究 和 创 作 发 生 蜕 变 在 阮 元 包 世 臣 和 康 有 为 等 人 的 鼓 吹 下, 尊 碑 思 想 成 为 一 时 风 向, 书 家 逐 渐 将 六 朝

More information

1 哪 项 是 需 要 进 行 管 理 的 项 目 绩 效 的 六 个 方 面 之 一? a) 准 确 性 b) 可 靠 性 c) 范 围 d) 便 于 使 用 2 哪 一 主 题 确 保 项 目 是 值 得 的 可 行 的 且 可 实 现 的? a) 组 织 b) 进 展 c) 商 业 论 证 d

1 哪 项 是 需 要 进 行 管 理 的 项 目 绩 效 的 六 个 方 面 之 一? a) 准 确 性 b) 可 靠 性 c) 范 围 d) 便 于 使 用 2 哪 一 主 题 确 保 项 目 是 值 得 的 可 行 的 且 可 实 现 的? a) 组 织 b) 进 展 c) 商 业 论 证 d 基 础 资 格 考 试 Sample Paper 1 - Chinese February 2012 单 项 选 择 题 考 试 时 间 :1 小 时 考 试 须 知 1. 应 尽 量 回 答 所 有 75 道 考 题 2. 共 75 道 题, 其 中 5 道 是 试 验 题, 不 计 分 试 卷 中 并 未 显 示 哪 道 题 是 试 验 题 3. 所 有 答 案 都 必 须 在 提 供 的 答

More information

nan_yang_ming_ren_ji_zhuan.xls

nan_yang_ming_ren_ji_zhuan.xls 1 白 火 炭 福 建 安 溪 字 圻 金 疋 头 布 纱 类 新 加 坡 ; 爪 哇 之 泗 水 2 下 402 2 白 廪 福 建 安 溪 垦 殖 黄 梨 新 加 坡 4 130 3 白 平 福 建 安 溪 交 易 旧 玻 璃 罐 新 加 坡 ( 永 和 安 号 5 330 4 白 青 云 福 建 安 溪 字 锡 登 杂 货 火 油 和 暹 属 之 通 扣 埠 ; 万 振 泰 公 司 ; 建 2

More information

2001 年 1 月 8 日 乌 克 兰 常 驻 联 合 国 代 表 团 临 时 代 办 给 秘 书 长 的 信 的 附 件 2000 年 12 月 15 日 乌 克 兰 总 统 列 奥 尼 德 库 奇 马 先 生 阁 下 在 关 闭 切 尔 诺 贝 利 核 电 厂 时 的 讲 话 我 要 就 一

2001 年 1 月 8 日 乌 克 兰 常 驻 联 合 国 代 表 团 临 时 代 办 给 秘 书 长 的 信 的 附 件 2000 年 12 月 15 日 乌 克 兰 总 统 列 奥 尼 德 库 奇 马 先 生 阁 下 在 关 闭 切 尔 诺 贝 利 核 电 厂 时 的 讲 话 我 要 就 一 联 合 国 A/55/744 大 会 Distr.: General 24 January 2001 Chinese Original: English 第 五 十 五 届 会 议 议 程 项 目 20 b 加 强 联 合 国 人 道 主 义 和 救 灾 援 助 包 括 特 别 经 济 援 助 的 协 调 向 个 别 国 家 或 区 域 提 供 特 别 经 济 援 助 2001 年 1 月 8 日

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 A/67/323 大 会 Distr.: General 21 August 2012 Chinese Original: English 第 六 十 七 届 会 议 临 时 议 程 项 目 63 联 合 国 难 民 事 务 高 级 专 员 的 报 告 : 与 难 民 回 返 者 和 流 离 失 所 者 有 关 的 问 题 以 及 人 道 主 义 问 题 向 非 洲 难 民 回 返 者

More information

艾滋病毒/艾滋病问题高级别会议:为联合国人口基金、联合国教育、科学及文化组织和联合国毒品和犯罪问题办事处联合举办的预防问题圆桌会议编写的讨论文件

艾滋病毒/艾滋病问题高级别会议:为联合国人口基金、联合国教育、科学及文化组织和联合国毒品和犯罪问题办事处联合举办的预防问题圆桌会议编写的讨论文件 24 March 2005 Chinese Original: English 第 五 十 九 届 会 议 议 程 项 目 43 第 二 十 六 届 特 别 会 议 成 果 的 后 续 行 动 : 关 于 艾 滋 病 毒 / 艾 滋 病 问 题 的 承 诺 宣 言 的 执 行 情 况 艾 滋 病 毒 / 艾 滋 病 问 题 高 级 别 会 议 为 联 合 国 人 口 基 金 联 合 国 教 育 科

More information

Microsoft Word - 刘氏族谱上网 -RIVISED version 4

Microsoft Word - 刘氏族谱上网 -RIVISED version 4 中 國 廣 東 省 揭 西 縣 河 婆 大 埔 頭 系 劉 氏 族 譜 能 臣 公 4 子 芳 桂 公 所 传 世 系 起 龍 圍 寨 是 能 臣 公 的 發 祥 地, 建 于 1667 年 此 石 碑 于 1999 年 豎 立 在 村 前 入 口 處 经 三 百 年 后, 还 有 其 第 14 子 所 传 子 孙 在 此 居 住 1 敬 致 惠 存 刘 门 第 170 代 17 世 道 辈 ~ 泉

More information

【中国近现代史纲要】

【中国近现代史纲要】 中 国 近 现 代 史 纲 要 The Outline of Chinese Modern History 一 基 本 信 息 课 程 代 码 : 2110011 课 程 学 分 : 2 面 向 专 业 : 全 校 所 有 本 科 专 业 课 程 性 质 : 通 识 教 育 必 修 课 开 课 院 系 : 思 想 政 治 理 论 教 学 部 使 用 教 材 : 主 教 材 中 国 近 现 代 史 纲

More information

子 列 子 曰 : 昔 者 聖 人 因 陰 陽 以 統 天 地. 夫 有 形 者 生 於 無 形, 則 天 地 安 從 生? 故 曰 : 有 太 易, 有 太 初, 有 太 始, 有 太 素. 太 易 者, 未 見 氣 也 ; 太 初 者, 氣 之 始 也 ; 太 始 者, 形 之 始 也 ; 太

子 列 子 曰 : 昔 者 聖 人 因 陰 陽 以 統 天 地. 夫 有 形 者 生 於 無 形, 則 天 地 安 從 生? 故 曰 : 有 太 易, 有 太 初, 有 太 始, 有 太 素. 太 易 者, 未 見 氣 也 ; 太 初 者, 氣 之 始 也 ; 太 始 者, 形 之 始 也 ; 太 Complete Chinese text of the writings of Lie Zi 列 子 卷 第 一 天 瑞 篇 卷 第 二 黃 帝 篇 卷 第 三 周 穆 王 篇 卷 第 四 仲 尼 篇 卷 第 五 湯 問 篇 卷 第 六 力 命 篇 卷 第 七 楊 朱 篇 卷 第 八 說 符 篇 附 錄 一 張 湛 事 跡 輯 略 附 錄 二 重 要 序 論 匯 錄 附 錄 三 辨 偽 文 字 輯

More information

南昌大学全日制本科生学分制管理办法(试行)

南昌大学全日制本科生学分制管理办法(试行) 目 录 1. 南 昌 大 学 全 日 制 本 科 学 生 学 分 制 管 理 办 法 ( 试 行 )... 1 2. 南 昌 大 学 本 科 学 生 学 籍 管 理 实 施 细 则... 11 3. 南 昌 大 学 本 科 毕 业 生 授 予 学 士 学 位 实 施 细 则... 25 4. 南 昌 大 学 学 生 成 绩 评 定 及 管 理 办 法... 31 5. 南 昌 大 学 本 科 学 生

More information

Microsoft Word - 191期正式- 3月.doc

Microsoft Word - 191期正式- 3月.doc 中 国 地 质 科 学 院 离 退 休 工 作 第 191 期 京 区 离 退 休 职 工 管 理 中 心 2016 年 3 月 31 日 院 情 动 态 中 国 地 质 科 学 院 8 名 学 者 入 选 高 被 引 学 者 名 单 爱 思 唯 尔 (Elsevier) 最 近 公 布 了 2015 年 中 国 高 被 引 学 者 (Most Cited Chinese Researchers)

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 S/2013/354 安 全 理 事 会 Distr.: General 14 June 2013 Chinese Original: English 一. 导 言 秘 书 长 关 于 萨 赫 勒 地 区 局 势 的 报 告 二. 背 景 1. 本 报 告 是 依 照 安 全 理 事 会 第 2056(2012) 号 决 议 提 交 安 理 会 在 该 决 议 中 请 我 与 区 域 组

More information

3 4 独 立 性 : 律 师 职 业 的 本 质 属 性 谢 佑 平 37 网 上 招 投 标 操 作 及 立 法 思 考 李 新 雄 丁 理 清 4 0 舆 论 监 督 光 环 下 的 媒 体 地 位 反 思 周 泽 评 点 44 影 响 中 国 律 师 产 业 化 发 展 的 若 干 因 素

3 4 独 立 性 : 律 师 职 业 的 本 质 属 性 谢 佑 平 37 网 上 招 投 标 操 作 及 立 法 思 考 李 新 雄 丁 理 清 4 0 舆 论 监 督 光 环 下 的 媒 体 地 位 反 思 周 泽 评 点 44 影 响 中 国 律 师 产 业 化 发 展 的 若 干 因 素 主 编 寄 语 4 神 话 是 怎 样 创 造 出 来 的 关 于 世 界 杯 的 题 外 话 刘 桂 明 焦 点 5 质 疑 民 事 诉 讼 证 据 规 定 对 最 高 人 民 法 院 关 于 民 事 诉 讼 证 据 的 若 干 规 定 的 合 法 性 可 操 作 性 的 评 论 徐 新 铭 厉 明 9 民 事 诉 讼 中 非 法 证 据 的 判 断 标 准 胡 文 苑 1 0 探 讨 关 于 民

More information

1

1 Lateralization of neighborhood effect in Chinese two-character words 1 2 3 4 5 6 ... 9... 15... 16... 19... 22... 24... 25... 25... 27... 28... 33... 34... 41... 42... 43... 43... 48... 48... 49... 49...

More information

219, :,,,,, Renaissance,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, , ( The Chinese Re2 naissance) :,,, :,,,,, ,, (, ),,,,,,,,,,, :, ;,,,,, ;, ;,,,,,, 19

219, :,,,,, Renaissance,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,, , ( The Chinese Re2 naissance) :,,, :,,,,, ,, (, ),,,,,,,,,,, :, ;,,,,, ;, ;,,,,,, 19 218 (, 100006) :,,,,, : ; ; ; : K26111 : A : 0257-0246 (2009) 10-0218 - 12,,,,,,,,,,,,,,,,???,,??,?,,,,,, 1920, :,,,,, :, ( :??,, :, 1999, 1-26 ), 90,,, 219, :,,,,, Renaissance,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

Microsoft Word - ICF Chinese Leaders Guide3ABC.docx

Microsoft Word - ICF Chinese Leaders Guide3ABC.docx 导 师 指 引 单 元 三 课 程 三 A: 圣 经 -- 明 白 圣 经, 与 神 同 行 课 程 三 B: 祷 告 -- 依 靠 与 期 待 课 程 三 C: 祷 告 - 成 全, 等 待, 不 圣 经 经 文 : 诗 篇 一 一 九 105, 诗 篇 十 九 7-11, 希 伯 来 书 四 12-13, 马 太 福 音 七 21-29, 马 太 福 音 十 三 3-8,18-23 解 说 神

More information

患 照 顧 教 學 醫 院 須 要 具 備 領 導 人 才 及 資 源, 包 括 建 立 符 合 教 育 訓 練 需 要 的 課 程 及 學 術 活 動 必 備 的 環 境, 定 時 檢 討 及 評 估 教 育 活 動 的 成 果 3.1 衛 生 福 利 部 教 學 醫 院 評 鑑 資 格 3.1.

患 照 顧 教 學 醫 院 須 要 具 備 領 導 人 才 及 資 源, 包 括 建 立 符 合 教 育 訓 練 需 要 的 課 程 及 學 術 活 動 必 備 的 環 境, 定 時 檢 討 及 評 估 教 育 活 動 的 成 果 3.1 衛 生 福 利 部 教 學 醫 院 評 鑑 資 格 3.1. 皮 膚 科 專 科 醫 師 訓 練 計 畫 認 定 基 準 ( 試 評 ) 1. 訓 練 計 畫 名 稱 皮 膚 科 專 科 醫 師 訓 練 計 畫 2. 宗 旨 與 目 標 2.1 訓 練 宗 旨 與 目 標 2.1.1 宗 旨 培 育 以 病 人 為 中 心 施 行 全 人 照 護 具 備 一 般 皮 膚 科 臨 床 能 力 之 皮 膚 科 專 科 醫 師 2.1.2 目 標 2.1.2.1 具

More information

序 文 藝 社 (Society of Chinese Literature) 在 去 年 暑 假 開 始 籌 措 成 立, 二 零 一 三 年 九 月 正 式 展 開 所 有 活 動 文 藝 社 成 立 的 目 的 旨 在 讓 學 生 學 習 欣 賞 歷 代 名 篇 名 作, 其 中 以 古 典

序 文 藝 社 (Society of Chinese Literature) 在 去 年 暑 假 開 始 籌 措 成 立, 二 零 一 三 年 九 月 正 式 展 開 所 有 活 動 文 藝 社 成 立 的 目 的 旨 在 讓 學 生 學 習 欣 賞 歷 代 名 篇 名 作, 其 中 以 古 典 序 文 藝 社 (Society of Chinese Literature) 在 去 年 暑 假 開 始 籌 措 成 立, 二 零 一 三 年 九 月 正 式 展 開 所 有 活 動 文 藝 社 成 立 的 目 的 旨 在 讓 學 生 學 習 欣 賞 歷 代 名 篇 名 作, 其 中 以 古 典 散 文 為 主 ; 開 拓 學 生 的 文 藝 視 角 和 創 作 平 台 ; 強 化 對 外 的 創

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 E/2007/58 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr.: General 7 May 2007 Chinese Original: English 2007 年 实 质 性 会 议 2007 年 7 月 2 日 至 27 日, 日 内 瓦 临 时 议 程 * 项 目 13(d) 经 济 和 环 境 问 题 : 人 类 住 区 协 调 执 行 人 居 议 程 秘 书 长 的 报

More information

2002 Shintoukai Chinese Academy. All rights reserved 2

2002 Shintoukai Chinese Academy. All rights reserved 2 2002 Shintoukai Chinese Academy. All rights reserved 1 2002 Shintoukai Chinese Academy. All rights reserved 2 2002 Shintoukai Chinese Academy. All rights reserved 3 2002 Shintoukai Chinese Academy. All

More information

2007,3..,3..,4.., 4..,4..,5..,6..,11..,6..,10..,5..,6?.,8..,11..,1..,4..,5..,6..,6..,4..,12..,2..,9 :..,2..,2..,3.., ,1..,2 :..,2..,5..,6..,8..,

2007,3..,3..,4.., 4..,4..,5..,6..,11..,6..,10..,5..,6?.,8..,11..,1..,4..,5..,6..,6..,4..,12..,2..,9 :..,2..,2..,3.., ,1..,2 :..,2..,5..,6..,8.., 2007 2006..,3..,5 :..,2..,1..,1..,2..,5..,3..,3..,4..,4..,3..,2 1910..,2 1940.., 5..,1 :..,12..,3..,4 :..,6..,2 3 :..,3..,5 106..,6..,10..,3..,2..,1..,7..,11..,1..,3..,9 20 ()..,6..,3..,1..,5..,4..,3 :..,1..,5..,3..,3..,6

More information

二. 提 要 1. 导 言 : 委 内 瑞 拉 玻 利 瓦 尔 共 和 国 在 实 施 联 合 国 反 腐 败 公 约 方 面 的 法 律 和 体 制 框 架 概 述 委 内 瑞 拉 玻 利 瓦 尔 共 和 国 于 2003 年 12 月 10 日 签 署 了 公 约, 于 2005 年 5 月 2

二. 提 要 1. 导 言 : 委 内 瑞 拉 玻 利 瓦 尔 共 和 国 在 实 施 联 合 国 反 腐 败 公 约 方 面 的 法 律 和 体 制 框 架 概 述 委 内 瑞 拉 玻 利 瓦 尔 共 和 国 于 2003 年 12 月 10 日 签 署 了 公 约, 于 2005 年 5 月 2 联 合 国 CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.26 联 合 国 反 腐 败 公 约 缔 约 国 会 议 Distr.: General 25 July 2016 Chinese Original: Spanish 实 施 情 况 审 议 组 第 七 届 会 议 续 会 2016 年 11 月 14 日 至 16 日, 维 也 纳 议 程 项 目 2 审 议 联 合 国 反 腐 败 公 约

More information

个人及环境卫生调查 (登革热及沙士) 主要报告

个人及环境卫生调查 (登革热及沙士) 主要报告 个 人 及 环 境 卫 生 调 查 ( 登 革 热 及 沙 士 ) 主 要 报 告 卫 生 署 中 央 健 康 教 育 组 二 零 零 四 年 四 月 卫 生 署 拥 有 本 调 查 报 告 之 版 权 目 录 目 录 1 调 查 摘 要 2 第 一 章 引 言 7 背 景 研 究 目 的 第 二 章 研 究 方 法 9 调 查 对 象 抽 样 方 式 数 据 收 集 方 式 问 卷 设 计 测 试

More information

Microsoft Word - 0634044c.doc

Microsoft Word - 0634044c.doc 联 合 国 CEDAW/C/LCA/Q/6/Add.1 消 除 对 妇 女 一 切 形 式 歧 视 公 约 Distr.: General 5 May 2006 Chinese Original: English 消 除 对 妇 女 歧 视 委 员 会 会 前 工 作 组 第 三 十 五 届 会 议 2006 年 5 月 15 日 至 6 月 2 日 对 审 议 初 次 第 二 第 三 第 四 第

More information

小说.doc

小说.doc 小 说 目 录 百 度 小 说 吧 1 小 说 的 定 义 2 小 说 的 特 点 2 小 说 的 要 素 人 物 3 小 说 的 分 类 3 区 分 短 篇 中 篇 长 篇 小 说 5 小 说 起 源 6 小 说 的 发 展 7 小 说 写 作 的 细 节 8 如 何 写 小 说 9 网 络 小 说 11 中 国 古 典 小 说 名 著 12 现 代 热 门 网 络 小 说 13 现 代 剧 本

More information

Microsoft Word - 8395033c-346f-4f2e-94ff-eb9795ccf254_in_for_PDF_printing.docx

Microsoft Word - 8395033c-346f-4f2e-94ff-eb9795ccf254_in_for_PDF_printing.docx 30 July 2015 Chinese Original: English 促 进 全 面 禁 止 核 试 验 条 约 生 效 会 议 2015 年 9 月 29 日, 纽 约 条 约 全 面 禁 止 核 试 验 条 约 组 织 筹 备 委 员 会 临 时 技 术 秘 书 处 为 促 进 全 面 禁 止 核 试 验 条 约 生 效 会 议 编 写 的 背 景 文 件 (2015 年, 纽 约 )

More information

5. 接 機 部 分 : 到 了 仁 川 機 場, 出 了 海 關, 韓 體 大 應 該 會 派 人 來 接 機 如 果 真 的 找 不 到 人 的 話, 可 以 選 擇 A: 打 電 話 回 台 灣, 請 國 際 交 流 中 心 的 老 師 幫 忙 聯 絡 韓 國 體 大 的 老 師 B: 自 己

5. 接 機 部 分 : 到 了 仁 川 機 場, 出 了 海 關, 韓 體 大 應 該 會 派 人 來 接 機 如 果 真 的 找 不 到 人 的 話, 可 以 選 擇 A: 打 電 話 回 台 灣, 請 國 際 交 流 中 心 的 老 師 幫 忙 聯 絡 韓 國 體 大 的 老 師 B: 自 己 交 換 學 生 報 告 ( 以 下 每 點 敘 述 至 少 300 字 並 附 上 照 片 ) 970802 產 經 碩 徐 安 邦 一 準 備 篇 ( 請 就 出 國 前 準 備 簽 證 之 辦 理 接 機 等 準 備 事 項 進 行 陳 述 ) 1. 簽 證 部 分 可 以 參 考 韓 國 駐 台 辦 事 處 http://taiwan.mofat.go.kr/languages/as/taiwan/mission/visa/index.jsp

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A8E0B5A3C5AAB867B1D0A87CBBA1A9FAA4E2A5552E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A8E0B5A3C5AAB867B1D0A87CBBA1A9FAA4E2A5552E646F63> ( 附 錄 ) 解 消 疑 難 好 讀 經 王 財 貴 讀 經 教 育, 即 是 希 望 兒 童 在 其 性 向 純 淨 時, 及 早 選 取 傳 統 中 有 高 尚 意 義 的 文 化 資 材 教 養 之 本 來, 教 一 個 民 族 的 幼 苗 接 受 其 祖 先 的 智 慧 的 熏 陶, 是 天 經 地 義 的 事 但 是, 在 這 個 時 代 裏 推 廣 這 樣 的 讀 經 教 育, 郤 備

More information

目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33

目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33 學 生 須 知 網 頁 版 (14/15 年 度 ) 目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33 校 徽 圖 解 不 規 則 圖 形 是 順 德 市 的 輪 廓, 輪 廓 內 四 小 圖 代

More information

GZ0069-1(歲計類).indd

GZ0069-1(歲計類).indd 93 6 2 0930406377 1 歲計類 90 5 4 152031 90 4 23 02743 新北市常用主計法令彙編 88 3 10 83052 88 2 3 2018 88 1 13 2 3 歲計類 00288 ( ) ( ) 1. 新北市常用主計法令彙編 2. 87 08 18 ( ) ( ) ( ) ( ) 4 歲計類 5 ( ) ( ) ( ) ( ) 81 1 12 (82) 00408

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136B4BABCBEC0F1C6B7D5B9B4EEBDA8C9CCCAD6B2E131302E3237>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303136B4BABCBEC0F1C6B7D5B9B4EEBDA8C9CCCAD6B2E131302E3237> 表 格 1: 展 商 / 搭 建 商 报 馆 手 续 及 流 程 ( 截 止 日 期 2016 年 2 月 26 日 ) 特 装 展 台 办 理 施 工 手 续 需 提 供 以 下 材 料 序 文 件 名 称 备 注 1 施 工 事 业 资 质 证 明 营 业 执 照 复 印 件 ( 盖 章 ) 2 特 装 展 台 施 工 申 请 表, 申 报 表 表 格 2 3 3 特 装 企 业 搭 建 委 托

More information

14. 14 15. 16 16. 101 101 17 17. 90 18 18. 19 19. 20 20. 20 ebas / / / 1. 100.5.25 2. 100.5.25 ebas / / /

14. 14 15. 16 16. 101 101 17 17. 90 18 18. 19 19. 20 20. 20 ebas / / /  1. 100.5.25 2. 100.5.25 ebas / / / 1 23 253 257 341 363 1. 1 2. 91 1 3. 2 4. 6 5. 6 6. 7 7. 9 8. 10 9. 11 10. 11 11. 12 12. 12 13. 13 1 14. 14 15. 16 16. 101 101 17 17. 90 18 18. 19 19. 20 20. 20 ebas / / / http://law.dgbas.gov.tw/ 1. 100.5.25

More information

untitled

untitled Chapter 1 Chapter 2 The Practice and Theory of Tour Leader and Tour Guide 01 1-1 1-2 1-3 1-4 1-1 11 12 2 3 12 http://www.moex.gov.tw 1-1-1 2010 10 28 1. 5 1 2. 99 5 27 4 01 1. 1 1 2. 2 1-1-2 7 5 1 1 8

More information

Ctpu

Ctpu 联 合 国 E/CN.3/2010/20 经 济 及 社 会 理 事 会 Distr.: General 8 December 2009 Chinese Original: English 统 计 委 员 会 第 四 十 一 届 会 议 2010 年 2 月 23 日 至 26 日 临 时 议 程 * 项 目 4(d) 供 参 考 项 目 : 华 盛 顿 残 疾 统 计 小 组 华 盛 顿 残 疾

More information

untitled

untitled 联 合 国 A/AC.105/L.262 大 会 Distr.: Limited 1 August 2005 Chinese Original: English 和 平 利 用 外 层 空 间 委 员 会 和 平 利 用 外 层 空 间 委 员 会 关 于 执 行 第 三 次 联 合 国 探 索 及 和 平 利 用 外 层 空 间 会 议 各 项 建 议 的 行 动 计 划 的 执 行 情 况 :

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 脱 发 症 208 医 院 李 雪 松 完 成 本 单 元 的 学 习 后, 您 应 该 了 解 : 如 何 评 估 具 有 脱 发 症 状 的 患 者 如 何 辨 别 常 见 头 发 脱 失 疾 病, 该 做 哪 些 检 查 如 何 在 初 级 保 健 阶 段 治 疗 常 见 头 发 脱 失 疾 病, 以 及 何 时 转 诊 给 专 科 医 生 药 物 治 疗 脱 发 的 常 见 副 作 用 以

More information

002 杜 順 和 尚 :( 楞 嚴 經 卷 六 ) 那 麼 講 到 這 呢, 我 再 給 你 們 講 一 個 公 案, 在 以 前 呢, 中 國 有 個 杜 順 和 尚, 杜 順, 他 的 名 字 叫 杜 順 他 呢, 收 了 一 個 徒 弟, 這 個 徒 弟 呀, 跟 著 他 學 佛 法, 學

002 杜 順 和 尚 :( 楞 嚴 經 卷 六 ) 那 麼 講 到 這 呢, 我 再 給 你 們 講 一 個 公 案, 在 以 前 呢, 中 國 有 個 杜 順 和 尚, 杜 順, 他 的 名 字 叫 杜 順 他 呢, 收 了 一 個 徒 弟, 這 個 徒 弟 呀, 跟 著 他 學 佛 法, 學 公 案 001-050_ 宣 化 上 人 開 示 公 案 文 字 對 照 _F 001 印 光 老 法 師 :( 楞 嚴 經 卷 六 ) 講 到 這 個 地 方 啊, 我 又 想 起 中 國 的 近 代 的 高 僧 啊, 印 光 老 法 師 這 印 光 老 法 師 啊, 他 是 山 西 的 人, 出 家 了 之 後 啊, 就 朝 普 陀 山, 到 了 普 陀 山, 就 是 觀 世 音 菩 薩 那 個

More information

变与不变

变与不变 法 学 实 践 教 学 : 国 际 的 经 验 和 中 国 的 反 应 Practice in Legal Education: International Experience and Chinese Response 孔 庆 江 摘 要 : 本 文 详 细 考 察 了 法 学 教 育 有 代 表 性 的 国 家 进 行 法 学 实 践 教 育 的 制 度 和 机 制, 指 出 了 目 前 世 界

More information

30 漢字硏究 第 2 輯(2010.06.) 的整理 首次將這種源於考級字表的漢字資料與語料庫字量字種字頻統計相 結合進行調查和研究 毫無疑問 本文的研究結論和數據 將對當前韓國漢 字考級用字表的標準化研究 中韓通用漢字共通化的研究 提供重要的參考 1.1 韓國漢字考級用漢字字表 韓國漢字考級用漢

30 漢字硏究 第 2 輯(2010.06.) 的整理 首次將這種源於考級字表的漢字資料與語料庫字量字種字頻統計相 結合進行調查和研究 毫無疑問 本文的研究結論和數據 將對當前韓國漢 字考級用字表的標準化研究 中韓通用漢字共通化的研究 提供重要的參考 1.1 韓國漢字考級用漢字字表 韓國漢字考級用漢 漢字硏究 第 2 輯(2010.06.) pp. 29-92 韓國8家漢字考級機構用漢字字表的字量字種調查 * 河永三** 王平***① 目 次 1. 引言 2. 韓國 8 家漢字考級字表及其分類 3. 韓國 8 家漢字考級字表的字量統計 4. 韓國 8 家漢字考級字表字種的匹配項與非匹配 項調查 5. 結論 1. 引言 目前對韓國漢字考級用字領域的研究 尚缺乏系統 微觀 定量調查和 統計硏究 這是韓國現代漢字研究的一個缺憾

More information

Microsoft Word - 15黃連忠.doc

Microsoft Word - 15黃連忠.doc 國 立 臺 北 大 學 中 國 語 文 學 系 2008 年 10 月 第 四 屆 文 學 與 資 訊 學 術 研 討 會 會 前 論 文 集 第 17~27 頁 華 語 文 數 位 學 習 的 學 術 理 念 與 時 代 意 義 黃 連 忠 目 錄 一 前 言 二 數 位 網 路 時 代 華 語 文 學 習 的 衝 擊 與 轉 變 三 華 語 文 數 位 學 習 的 學 術 背 景 與 思 維 體

More information

66 台 灣 文 學 館 通 訊 volume 24 特 別 報 導 齊 邦 媛 : 台 灣 文 學 是 我 們 的 ; 他 們 : 齊 老 師 不 僅 是 我 們 的, 更 是 台 灣 的! 齊 邦 媛 教 授 生 命 史 鉅 作 巨 流 河 新 書 茶 會 紀 實 67 謝 謝 妳, 齊 老 師

66 台 灣 文 學 館 通 訊 volume 24 特 別 報 導 齊 邦 媛 : 台 灣 文 學 是 我 們 的 ; 他 們 : 齊 老 師 不 僅 是 我 們 的, 更 是 台 灣 的! 齊 邦 媛 教 授 生 命 史 鉅 作 巨 流 河 新 書 茶 會 紀 實 67 謝 謝 妳, 齊 老 師 齊 邦 媛 : 台 灣 文 學 是 我 們 的 ; 他 們 : 齊 老 師 不 僅 是 我 們 的, 更 是 台 灣 的! 齊 邦 媛 教 授 生 命 史 鉅 作 巨 流 河 新 書 茶 會 紀 實 65 齊 邦 媛 : 台 灣 文 學 是 我 們 的 ; 他 們 : 齊 老 師 不 僅 是 我 們 的, 更 是 台 灣 的! 齊 邦 媛 教 授 生 命 史 鉅 作 巨 流 河 新 書 茶 會 紀

More information

7 1 2012 31 肽

7 1 2012 31 肽 20127(1)30-49 1 2 3 4 5 * 11221 155 : 02-2826-7396 kareny@ms10.hinet.net 7 1 2012 30 7 1 2012 31 肽 酶 7 1 2012 32 7 1 2012 33 7 1 2012 34 7 1 2012 35 7 1 2012 36 7 1 2012 37 7 1 2012 38 7 1 2012 39 7 1

More information

育 为 主 体 以 3+3 中 高 职 衔 接 3+4 专 接 本 5+ 2 专 转 本 为 延 伸 的 职 业 教 育 新 学 制 试 点 工 作, 同 时 保 留 一 定 规 模 的 3 年 制 中 职 教 育, 且 绝 大 多 数 学 生 在 校 期 间 可 以 通 过 参 加 对 口 单 招

育 为 主 体 以 3+3 中 高 职 衔 接 3+4 专 接 本 5+ 2 专 转 本 为 延 伸 的 职 业 教 育 新 学 制 试 点 工 作, 同 时 保 留 一 定 规 模 的 3 年 制 中 职 教 育, 且 绝 大 多 数 学 生 在 校 期 间 可 以 通 过 参 加 对 口 单 招 2015年第32期 中国职业技术教育 教 学 Chinese Vocational and Technical Education 现代职业教育 现代职教体系下的名师内涵研究及启示 章 宏 程道明 南京市职教教研室 江苏 南京 210018 摘 要 现代职教体系对职教名师提出跨界思维 更高层次的实践教学和学术能力要求 建构简约的职教名师 内涵和特征的阐释系统 有助于职教名师的评选 培养和自身发展 构建简约的评价体系

More information

<B0EAA4E5ACEC313030ABFCA6D2AF53A55A2E696E6464> 考試趨勢分析 國文 建國中學 蕭新玉 Īᓁវ ژ ī 指定科目考試國文科乃針對大學選才取向需要具備特定或特殊語文學習成就和潛能之校 系而設計 以下就六個層面將本次試題內容做基本的分類 一 測驗學生的語文理解與應用能力 測驗目標 試題題號 A1 字形的辨識與應用能力 2 A2 字音的辨識與應用能力 1 A3 字義的辨識與應用能力 4 A4 詞語 成語意義的辨識與應用能力 3 6 A5 詞性的辨識與應用能力

More information

Microsoft Word - K0841883-1-3-C.doc

Microsoft Word - K0841883-1-3-C.doc Distr.: General 17 September 2008 Chinese Original: English 国 际 化 学 品 管 理 大 会 不 限 成 员 名 额 法 律 和 技 术 工 作 组 第 一 次 会 议 2008 年 10 月 21 24 日, 罗 马 临 时 议 程 项 目 3 编 写 国 际 化 学 品 管 理 大 会 及 其 附 属 机 构 的 议 事 规 则 国

More information

c111-0812065.pm

c111-0812065.pm 土 改 與 中 共 執 政 地 位 的 確 立 羅 平 漢 中 國 大 陸 的 土 地 改 革 運 動 是 分 兩 個 階 段 進 行 的 第 一 階 段 為 1946 至 1949 年, 主 要 是 在 老 解 放 區 進 行 土 改 ; 第 二 階 段 為 1950 至 1952 年, 主 要 是 在 新 解 放 區 進 行 土 地 改 革 運 動 對 於 中 國 共 產 黨 執 政 地 位 的

More information

香港地区互联网使用现状统计报告

香港地区互联网使用现状统计报告 2004 1 enjhzhu@cityu.edu.hk 1 2000 WIP 2000 2001 2002 2002 CNNIC 1 CNNIC 2 PDA CityU 1152/00H 7001506 2003 12 31 * 217 151 24 127 70% 11% 59% 100% 16% 84% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 69% 62% 56%

More information

<D6D0B9FAB9A4B3CCD4BAD4BACABFD7D4CAF62E733932> 信 息 与 电子 工 程 学 部 刘韵洁 响 火车快到北京时 哥哥低头看了看我身上 的衣服说 换身衣服吧 我摇了摇头说 我就 这一身衣裳 我出生在山东省 离烟台市约 30 公里临海 一个叫石屋营的村子 村子不到一百户人家 都姓刘 约一半人家以打鱼为生 其余靠种地维 持生计 还有少数人家在外面做生意 我的父 亲和爷爷都在外做职员 家里有两个哥哥和一 Liu Yunjie 刘韵洁 个姐姐 我排行最小 起初

More information

生 育 政 策 使 妇 女 预 期 寿 命 增 加 两 岁, 婴 幼 儿 和 孕 产 妇 死 亡 率 及 夫 妻 生 育 率 均 有 所 下 降 6. 家 庭 暴 力 不 再 是 一 个 禁 忌 话 题 有 关 这 个 问 题 的 信 息 有 所 增 加, 并 设 立 了 受 虐 待 妇 女 咨 询

生 育 政 策 使 妇 女 预 期 寿 命 增 加 两 岁, 婴 幼 儿 和 孕 产 妇 死 亡 率 及 夫 妻 生 育 率 均 有 所 下 降 6. 家 庭 暴 力 不 再 是 一 个 禁 忌 话 题 有 关 这 个 问 题 的 信 息 有 所 增 加, 并 设 立 了 受 虐 待 妇 女 咨 询 15 February 2005 Chinese Original: English/French 消 除 对 妇 女 歧 视 委 员 会 第 三 十 二 届 会 议 2005 年 1 月 10 日 至 28 日 结 论 意 见 : 阿 尔 及 利 亚 1. 委 员 会 在 2005 年 1 月 11 日 第 667 和 668 次 会 议 上 审 议 了 阿 尔 及 利 亚 的 第 二 次 定 期

More information

Microsoft Word - ???????????-???

Microsoft Word - ???????????-??? 把 一 生 奉 献 给 科 学 和 祖 国 记 清 华 大 学 黄 克 智 院 士 (2005 年 ) 黄 克 智 男,1927 年 出 生,1952 年 参 加 工 作,1953 年 加 入 中 国 共 产 党 清 华 大 学 教 授, 国 际 著 名 力 学 专 家 1991 年, 当 选 为 中 国 科 学 院 院 士 ;2003 年, 俄 罗 斯 科 学 院 授 予 他 为 外 籍 院 士

More information

填 表 说 明 1. 本 表 用 钢 笔 填 写, 也 可 直 接 打 印, 不 要 以 剪 贴 代 填 字 迹 要 求 清 楚 工 整 2. 本 表 所 填 内 容 必 须 真 实 可 靠, 如 发 现 虚 假 信 息, 将 取 消 所 在 学 院 参 评 资 格 3. 本 表 涉 及 的 项 目

填 表 说 明 1. 本 表 用 钢 笔 填 写, 也 可 直 接 打 印, 不 要 以 剪 贴 代 填 字 迹 要 求 清 楚 工 整 2. 本 表 所 填 内 容 必 须 真 实 可 靠, 如 发 现 虚 假 信 息, 将 取 消 所 在 学 院 参 评 资 格 3. 本 表 涉 及 的 项 目 附 件 1 成 都 理 工 大 学 优 秀 教 学 系 部 申 报 表 系 部 名 称 地 球 探 测 与 信 息 技 术 系 部 负 责 人 文 晓 涛 李 琼 所 在 学 院 地 球 物 理 学 院 成 都 理 工 大 学 教 务 处 制 二 一 五 年 填 表 说 明 1. 本 表 用 钢 笔 填 写, 也 可 直 接 打 印, 不 要 以 剪 贴 代 填 字 迹 要 求 清 楚 工 整 2.

More information

(Microsoft Word - 18-47-74\277\372\255Z\260\266.doc)

(Microsoft Word - 18-47-74\277\372\255Z\260\266.doc) :2007 :2007 東 吳 歷 史 學 報, 第 十 八 期 ( 民 國 九 十 七 年 二 月 ), 頁 以 陳 傳 建 統 中 皇 國 明 的 通 歷 紀 史 敘 為 事 中 遺 心 產 的 : 討 論 47-74 錢 摘 茂 偉 歷 史 敘 事 是 中 國 傳 統 史 學 的 主 流, 本 為 要 秀 綱 敘 的 目 事 體 也 編 是 文 年 不 化 史 夠 遺 也 的 產 可, 以 通

More information

2011 B 2011 B 1.[ ] 2.[ ] 3. 4. // +/: // / 5a. 5b. 5a. 5b. / 1 1 / 2 2 / 3 3 / 4 4 5 5 6 6 7 8 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8. [ ] 9. [ ] 10. [ ] [ ] 11. 1. 2.

2011 B 2011 B 1.[ ] 2.[ ] 3. 4. // +/: // / 5a. 5b. 5a. 5b. / 1 1 / 2 2 / 3 3 / 4 4 5 5 6 6 7 8 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8. [ ] 9. [ ] 10. [ ] [ ] 11. 1. 2. China ISSP 2011- Health Questionnaire 2011 B 2011 B 1.[ ] 2.[ ] 3. 4. // +/: // / 5a. 5b. 5a. 5b. / 1 1 / 2 2 / 3 3 / 4 4 5 5 6 6 7 8 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8. [ ] 9. [ ] 10. [ ] [ ] 11. 1. 2. 3. [ ] 12.[ ][

More information

國 立 嘉 義 大 學 輔 導 與 諮 商 學 系 105 學 年 度 新 生 入 學 手 冊 民 國 1 0 5 年 6 月 2 5 日 六 節 時 間 活 動 內 容 負 責 人 活 動 地 點 1 09:30~10:00 新 生 報 到 2 10:00~10:30 歡 迎 新 生 本 系 發 展 概 況 系 所 法 規 簡 介 師 資 簡 介 及 課 程 修 習 說 明 進 修 部 輔 諮

More information

348

348 國 立 暨 南 國 際 大 學 第 348 次 行 政 會 議 紀 錄 時 間 :99 年 12 月 8 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 時 30 分 地 點 : 本 校 行 政 會 議 室 出 席 : 蕭 文 教 務 長 ( 鄭 健 雄 副 教 務 長 代 ) 唐 宏 怡 學 務 長 劉 一 中 總 務 長 尹 邦 嚴 研 發 長 陳 建 良 主 任 秘 書 吳 幼 麟 館 長 洪 政 欣 中

More information

ebook 102-3

ebook 102-3 3 1 3.1 3.1.1 1. / ; ; ( ) / I D 3 49 Microsoft Windows NT P C 2. 3. 4. 3.1.2 1. 1 2 U P S 3 50 4 2. Windows 95 Windows NT Workstation N I C 3. 3.2 Windows NT Windows 98 / Windows NT Server 4.0 Windows

More information

淺談「脊柱相關疾病」

淺談「脊柱相關疾病」 淺 談 脊 柱 相 關 疾 病 金 陵 中 醫 藥 針 灸 治 療 中 心 陳 新 發 中 醫 師 JL Acupuncture & TCM Centre CHAN Sun Fat Chinese Medicine Practitioner 頸 椎 1 頭 耳 鼻 喉 臉 交 感 神 經 頭 痛 偏 頭 痛 失 眠 嗜 睡 頭 昏 沉 眩 暈 頸 性 高 血 壓 腦 供 血 不 足 記 憶 力 減

More information

國立中壢高商103學年度第1學期第1次校務會議【教務處】書面報告

國立中壢高商103學年度第1學期第1次校務會議【教務處】書面報告 國 立 中 壢 高 商 104 學 年 度 第 1 學 期 期 末 校 務 會 議 各 處 室 書 面 報 告 一 教 務 處 書 面 報 告 項 次 工 作 項 目 實 施 結 果 檢 討 與 改 進 壹 提 昇 教 學 品 質 1. 依 教 師 專 長 配 課 2. 敦 請 一 級 主 管 平 時 巡 堂 3. 定 期 檢 查 教 室 日 誌 4. 查 核 教 學 進 度 5. 辦 理 兩 次

More information

1

1 New CHINESE BOOKS FAIRBANK COLLECTION FUNG LIBRARY no. 33 (October 15, 2011) 7. : [ ] 2010 蘭 26. (2007-2009) ( 2010 27. (2007-2008) ( 2009 28. (2009) ( 2010 29. ( 2010) 1 30. 1840-2000 2010 31. ( 2010)

More information

上海交通大学 2014 年在职人员攻读

上海交通大学 2014 年在职人员攻读 2015 年 在 职 人 员 攻 读 工 程 硕 士 专 业 学 位 ( 工 业 设 计 工 程 ) 招 生 简 章 一 培 养 目 标 为 适 应 我 国 经 济 建 设 和 社 会 发 展 对 应 用 型 高 层 次 工 程 技 术 和 工 程 管 理 人 才 的 需 要, 我 校 经 国 务 院 学 位 委 员 会 批 准, 自 1998 年 起 开 始 招 收 和 培 养 在 职 人 员 攻

More information

中共创始人访谈录

中共创始人访谈录 中共創始人訪談錄 Interviews with Founders of the Chinese Communist Party 王來棣 採訪 編輯 李锐序 -2- 中共創始人訪談錄 目 錄 序 李 銳 iii 前言 編 者 1 從同盟會員到共產黨員 林伯渠 5 我所知道的上海馬克思主義研究會 陳望道 24 籌建中共上海發起組和社會主義青年團的經過 施復亮 34 中共上海小組的建立和它的幾個據點 沈雁冰

More information

Microsoft Word - 改進教學報告 1

Microsoft Word - 改進教學報告 1 南 亞 技 術 學 院 教 師 改 進 教 學 計 畫 成 果 報 告 ************************ 攝 影 與 生 活 美 學 自 編 教 材 - 實 驗 ( 習 ) 手 冊 *********************** 計 畫 編 號 : 教 改 進 100B 042 計 畫 類 別 : (A) 教 具 研 發 或 改 良 (B) 網 路 教 材 ( 含 軟 體 設 計 )

More information

五旬節中學學校報告

五旬節中學學校報告 PENTECOSTAL SCHOOL 五 旬 節 中 學 2010 2011 學 校 報 告 ( 一 ) 辦 學 宗 旨 ( 二 ) 願 景 本 校 以 傳 福 音 為 宗 旨, 引 導 學 生 認 識 真 理, 並 依 照 政 府 教 育 局 所 規 定 標 準 課 程, 以 求 學 生 在 靈 德 智 體 群 美 各 方 面 均 衡 發 展 本 校 的 願 景 是 讓 學 生 享 受 學 習 的

More information

NATIONS UNIES

NATIONS UNIES 联 合 国 BES IPBES/3/6/Add.5 生 物 多 样 性 和 生 态 系 统 服 务 政 府 间 科 学 政 策 平 台 Distr.: General 11 November 2014 Chinese Original: English 生 物 多 样 性 和 生 态 系 统 服 务 政 府 间 科 学 政 策 平 台 全 体 会 议 第 三 届 会 议 2015 年 1 月 12

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB5D1E9CAD2C8CFBFC9C1ECD3F2B7D6C0E0323030362E446F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAB5D1E9CAD2C8CFBFC9C1ECD3F2B7D6C0E0323030362E446F63> CNAS IL06 实 验 室 认 可 领 域 分 类 中 国 合 格 评 定 国 家 认 可 委 员 会 二 〇 〇 六 年 六 月 第 1 页 共 68 页 实 验 室 认 可 领 域 分 类 01 生 物 0101 人 用 药 物 及 生 物 制 品 的 检 测.01 内 毒 素 检 测.02 毒 性 检 测.03 热 源 检 测.04 免 疫 制 品 的 生 物 检 测.05 激 素 的 生

More information

),,,, : 010-62782989 13901104297 13801310933,, (CIP) /. :,2004 ISBN 7-302-08925-6... - - -. G643-44 CIP (2004 ) 061188 : : / : 1

),,,, : 010-62782989 13901104297 13801310933,, (CIP) /. :,2004 ISBN 7-302-08925-6... - - -. G643-44 CIP (2004 ) 061188 : :  /  : 1 ),,,, : 010-62782989 13901104297 13801310933,, (CIP) /. :,2004 ISBN 7-302-08925-6... - - -. G643-44 CIP (2004 ) 061188 : : http:/ / www.tup.com.cn : 100084 : 010-62770175 : 010-62776969 : : : : : : 185

More information

目 录 安 装... 5 卸 载... 8 1 智 慧 商 贸 电 脑 版 基 本 流 程... 1 2. 注 册... 2 3 找 回 密 码... 3 4. 首 页... 5 4.1 快 捷 菜 单... 5 4.2 报 表... 5 4.3 联 系 方 式... 6 5. 慧 管 货... 6

目 录 安 装... 5 卸 载... 8 1 智 慧 商 贸 电 脑 版 基 本 流 程... 1 2. 注 册... 2 3 找 回 密 码... 3 4. 首 页... 5 4.1 快 捷 菜 单... 5 4.2 报 表... 5 4.3 联 系 方 式... 6 5. 慧 管 货... 6 智 慧 商 贸 进 销 存 产 品 操 作 手 册 电 脑 版 版 本 V1.0.0 合 肥 盈 云 信 息 科 技 有 限 公 司 2014 年 5 月 1 日 目 录 安 装... 5 卸 载... 8 1 智 慧 商 贸 电 脑 版 基 本 流 程... 1 2. 注 册... 2 3 找 回 密 码... 3 4. 首 页... 5 4.1 快 捷 菜 单... 5 4.2 报 表... 5

More information

中山大学2012年招收在职人员攻读硕士专业学位招生简章

中山大学2012年招收在职人员攻读硕士专业学位招生简章 华 南 理 工 大 学 2015 年 在 职 人 员 攻 读 硕 士 专 业 学 位 招 生 简 章 一 招 生 类 别 及 招 生 计 划 我 校 2015 年 共 有 硕 士 ( 含 21 个 专 业 学 位 领 域 ) 风 景 园 林 硕 士 (MLA) 法 律 硕 士 (J.M) 公 共 管 理 硕 士 (MPA) 等 四 个 专 业 学 位 类 别 招 收 在 职 人 员 攻 读 硕 士

More information

dl t i = CT Lij V = n l ij v - 1 j j = 1 t L ij CT v 4 1 CT BCT BridgeCT 196km m 44. 5km % E Vp = 槡 ρ CT R b = 0.

dl t i = CT Lij V = n l ij v - 1 j j = 1 t L ij CT v 4 1 CT BCT BridgeCT 196km m 44. 5km % E Vp = 槡 ρ CT R b = 0. 12 39 CT 1 2 3 1. 067000 2. 067000 3. 100191 CT CT CT CT U446 B 1673-6052 2011 12-0039 - 04 2000 24 2003 31 2009 62 6 5 57 13 23% 2003 50% 20% ~ 30% CT 2001 CT 2004 CT 16 CT 2006 CT BCT BridgeCT T CT 40

More information

Microsoft Word - D-2°w¶Ë¬ì¹ï¤U�Iµh®{¤âÀˬd¬yµ{_¬x°ö�×__P.329-335_.doc

Microsoft Word - D-2°w¶Ë¬ì¹ï¤U�Iµh®{¤âÀˬd¬yµ{_¬x°ö�×__P.329-335_.doc 針 傷 科 對 下 背 痛 徒 手 檢 查 流 程 329 針 傷 科 對 下 背 痛 徒 手 檢 查 流 程 洪 培 修 1 張 晉 賢 2 張 世 良 3 1 嘉 義 基 督 教 醫 院 中 醫 科 系 2 長 庚 紀 念 醫 院 中 醫 醫 院 基 隆 分 院 暨 長 庚 大 學 醫 學 院 3 中 國 醫 藥 大 學 中 醫 院 學 針 灸 研 究 所 摘 要 前 言 腰 痛 或 下 背 痛

More information

untitled

untitled CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CO. LIMITED 570 3,709,406 2,650,454 40.0% 2,193,953 1,643,389 33.5% 651,042 418,733 55.5% (11,444) (7,187) 59.2% 621,692 413,090 50.5% 627,528 416,755 50.6% (5,836) (3,665)

More information

2014 2 Journal of Chinese painting 画 刊 [ 顾 问 ] 许 江 张 浩 张 华 胜 金 鉴 才 高 克 明 梁 平 波 潘 鸿 海 ( 以 姓 氏 笔 画 为 序 ) [ 社 长 ] 孙 永 [ 副 社 长 ] 张 伟 民 池 沙 鸿 [ 艺 委 会 ] 王 赞

2014 2 Journal of Chinese painting 画 刊 [ 顾 问 ] 许 江 张 浩 张 华 胜 金 鉴 才 高 克 明 梁 平 波 潘 鸿 海 ( 以 姓 氏 笔 画 为 序 ) [ 社 长 ] 孙 永 [ 副 社 长 ] 张 伟 民 池 沙 鸿 [ 艺 委 会 ] 王 赞 2014 2 卷 首 语 马 航 MH370 航 班 失 联! 2014 马 年 的 3.8 妇 女 节, 国 人 自 清 晨 就 被 这 一 不 祥 讯 息 所 笼 罩 我 是 当 天 上 午 视 听 外 交 部 王 毅 部 长 答 中 外 记 者 问 时, 从 他 的 凝 重 的 开 场 白 中 而 惊 悉 的 事 件 随 后 因 马 航 马 政 府 一 些 欲 盖 弥 彰 的 言 行 以 及

More information

CCC申证产品工厂检查界定表

CCC申证产品工厂检查界定表 中 国 质 量 认 证 中 心 产 品 认 证 体 系 文 件 CQC/02 技 术 0106(01)-2008 第 二 版 受 控 状 态 : 受 控 受 控 编 号 : 编 制 : 审 核 : 批 准 : 孙 芳 刘 平 陈 伟 2008 年 9 月 15 日 发 布 2008 年 11 月 15 日 实 施 声 明 : 本 文 件 系 中 国 质 量 认 证 中 心 (CQC) 内 部 文 件,

More information

1

1 October 1, 2013 NEW CHINESE BOOKS FAIRBANK CENTER COLLECTION FUNG LIBRARY No. 36 October 2013 1. 艾 滋 病 对 中 国 经 济 和 社 会 的 影 响 ( 北 京 : 社 会 科 学 文 献 出 版 社, 2. 百 歲 雜 憶 ( 台 南 : 羅 馬 印 刷 公 司, 2011) 3. 办 公 厅 工

More information

(10) CS - Breakthrough of Self-boundary

(10) CS - Breakthrough of Self-boundary 衝 破 自 我 的 界 限 : 自 閉 症 兒 童 的 心 智 解 讀 引 言 臨 床 心 理 學 家 羅 澤 全 / 實 習 臨 床 心 理 學 家 鄒 凱 詩 根 據 美 國 精 神 醫 學 會 精 神 疾 病 診 斷 與 統 計 手 冊 (DSM-IV-TR)(APA, 2000), 自 閉 症 兒 童 在 社 交 溝 通 及 行 為 方 面, 表 現 均 與 同 齡 兒 童 的 不 同 在

More information

02-14-孫青氏-Sim.indd

02-14-孫青氏-Sim.indd 作 为 表 达 方 式 的 周 礼 : 清 末 变 局 与 中 国 传 统 典 籍 孙 青 The Ritual of Chou: as an EXPRESSION under the Knowledge Crisis of Later Imperial China SUN Qing From the second half of 19 th century China, changes in fields

More information

page 2 2. 值 得 说 明 的 是, 该 项 工 作 得 到 了 信 息 产 业 部 电 信 管 理 局 等 国 家 主 管 部 门 的 大 力 支 持, 各 互 联 网 单 位 调 查 支 持 网 站 以 及 媒 体 等 也 对 CNNIC 给 予 了 支 持 与 配 合, 使 得 中 国

page 2 2. 值 得 说 明 的 是, 该 项 工 作 得 到 了 信 息 产 业 部 电 信 管 理 局 等 国 家 主 管 部 门 的 大 力 支 持, 各 互 联 网 单 位 调 查 支 持 网 站 以 及 媒 体 等 也 对 CNNIC 给 予 了 支 持 与 配 合, 使 得 中 国 Distr. GENERAL CES/SEM.52/7 2 October 2003 CHINESE Original: ENGLISH 统 计 委 员 会 和 联 合 国 欧 洲 经 济 委 员 会 ( 欧 洲 经 委 会 ) 联 合 国 贸 易 和 发 展 会 议 ( 贸 发 会 议 ) 教 科 文 组 织 统 计 所 ( 统 计 所 ) 欧 洲 统 计 员 会 议 国 际 电 信 联 盟 (

More information

一、化学化工学院简介

一、化学化工学院简介 仲 恺 农 业 工 程 学 院 化 学 工 程 与 技 术 一 级 学 科 硕 士 点 2016 招 生 简 介 一 化 学 化 工 学 院 简 介 仲 恺 农 业 工 程 学 院 化 学 化 工 学 院 由 应 用 化 学 系 高 分 子 材 料 与 工 程 系 化 工 系 材 料 化 学 系 等 四 个 教 学 系 和 实 验 中 心 ( 省 级 实 验 教 学 示 范 中 心 ) 及 绿 色

More information

食 品 概 論 - 食 品 加 工 行 業 的 認 識 一 食 品 與 食 物 食 品 是 提 供 人 體 營 養 的 主 要 來 源, 大 部 分 來 自 於 農 業 產 物 的 有 機 物, 各 種 食 品 有 其 不 同 的 營 養 成 分 與 特 性 食 品 與 食 物 之 意 義 有 何

食 品 概 論 - 食 品 加 工 行 業 的 認 識 一 食 品 與 食 物 食 品 是 提 供 人 體 營 養 的 主 要 來 源, 大 部 分 來 自 於 農 業 產 物 的 有 機 物, 各 種 食 品 有 其 不 同 的 營 養 成 分 與 特 性 食 品 與 食 物 之 意 義 有 何 目 錄 課 程 內 容 食 品 概 論 - 食 品 加 工 行 業 的 認 識... 2 中 式 米 食 類... 3 中 式 麵 食 類 Ⅰ... 4 中 式 麵 食 類 Ⅱ... 5 烘 焙 - 麵 包 類 Ⅰ... 7 烘 焙 - 麵 包 類 Ⅱ... 9 烘 焙 - 麵 包 類 Ⅲ... 10 烘 焙 - 蛋 糕 類... 11 烘 焙 - 西 點 製 作... 15 食 品 概 論 - 食

More information

文憑試中國語文科練習卷評卷參考

文憑試中國語文科練習卷評卷參考 香 港 考 試 及 評 核 局 HONG KONG EXAMINATIONS AND ASSESSMENT AUTHORITY 香 港 中 學 文 憑 考 試 HONG KONG DIPLOMA OF SECONDARY EDUCATION EXAMINATION 練 習 卷 PRACTICE PAPER 中 國 語 文 試 卷 一 CHINESE LANGUAGE PAPER 1 評 卷 參 考

More information