fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t"

Transcription

1 50 y u y u t 213 t 31 t y 213 t y y 31 t u 213 t u u 31 t n 31 t n n 55 t yn 31 t yn yn 55 t u n 31 t u n un 55 n n u n n t n 53 t n n n to 31 to no ku n 53 xu n u n xo uo 31 t n n n 53 t io io io

2 fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t i na to t n ien to t n ien 53 n 213 t t t t t y 213 t y t u 213 t u u 31 y 31 t u 213 t u u 31 t un 31 t un un 53 t yn 31 t yn yn 53 t u n 31 t u n u n 53 v vei ve 55 uei u 55 v kk x t t kan 31 kai 213 xa 53 t ian 31 t iai 213 ia 53 eu u ieu kieu 31 kieu 213 xieu 53 k u 31 k u 213 x u 53 aiau 1720

3 ue 55 kue 55 o ve 55 k ei 53 u 55 t i 53 t y 53 t 55 xu 55 uon 22 p p m f s t t n t t t t k k x 1721

4 p b t ch q p p f sh x m m r f f t j x t d t q x t t x n l n k g j z zh k k q j c ch s s sh x x h x t zh j r n n j q x k k x jk q k x x j q x t t j t t x x t t s x t x t x s zh ch sh s zh ch sh s 1722

5 l n 39 i u y a ia ua e ie ue ye o io uo ai uai ei au iau uei eu ieu an ian uan ien yen on uon n in u n yn o io uo i u i i i i u ou ei er uei ei i uei uei eu u ou 1723

6 y a u a ia ieu iou an an ang ian iang ia ia ian iang ua ua uan uang uan au ao iao on uan an iau iao uon uan an ai ai ie ien ian an u uai yen an o io uo e ie ue uo o e iao e i uo e e ei ai o ie e e uo e u n in u n yn o en eng un ing n in ing n un n eng n un ing ong eng io iong ye e uo ueng n ang iang uang eng ing n n ang an uang uan eng n ing in iang ian u uo uan un ueiu 1724

7 o on n ei uo o uan on un n ueiei u eu u e io o ue an uon ie ai ia a ian iang an ian an iang an iao au o iao au iao o e uo o uo ue uan uon uon uan j k q k x x j

8 pp m f u u tt n y s t t u t t kk x ieu ieu ai iai uai ei uei au iau io ye ue a e o eu i ia ie ieu u ua uo y 1726

9 ptk t t t ieu 31 eu 31 fei 31 t i p n 213 tan 31 p x a 31 t i 213 fo 31 x neu au 213 xai au m i 213 f n 213 t ieu 213 ai 53 eu 213 tau 53 io 55 neu 213 n to 31 i 31 1 ku 31 nian 31 1 teu uei 213 pa 3 kan 53 pu 3 an 53 n 3 nian in 4 nien 4 t io teu 4 ai ei eu ar er r an ian ien yen on ar iar ier yer or xua 53 par 53 tan 31 p iaur t uan 31 iar t n 31 no r 55 teu t ien 31 xo e in 31 sau 213 u in 31 t i 213 fo 31 fo 31 teu an t e 213 xo 55 ta 213 pau 53 teu xo t ien 31 tau 53 no 55 y 213 to 55 y 213 no 55 ie 55 ie 55 r

10 k ai 31 ia pin 31 to 53 nieur an 53 to 53 xua 53 to 53 ta 53 kan 31 t ien 31 kan 31 an 31 p 31 t ien fan 53 k an 53 k n 213 fa 55 ta 53 uei 213 uei 213 k u 31 tan 53 m a t iau uo n t eu 213 teu 213 pa 31 pa t n xuei 31 tan xuei 31 kieu 53 t i 31 kau 31 teu teu 55 xa ta 55 teu 55 kuai xa in 31 ni teu fan 213 eu pien 31 u n 53 eu 213 pien 31 k n 31 teu ien 31 kan 31 iau 31 tei teu k n 213 teu no 55 ni k n 31 t au t n 31 t au m n t au xieu 53 t au uai 53 xieu 53 t au 1728 ta 53 xieur 53

11 uai 53 xieur 53 o 55 t ien t ien t au ien 55 t ien t ien 31 kuan 31 an 53 t eur an 31 r xa 53 t eur 53 xa 53 t eu 53 uan 213 an a 55 xer 55 ton 53 xer ni t an 53 xa 53 xa 53 xa 53 t u n 31 an e 55 t ien 31 n n 213 t ien 31 k ai 31 ien 31 m e 55 au 31 y 53 neu t i 31 neu 55 ku 55 neu 55 ku 55 t uer neu t i 31 an 31 teu 53 ye 55 nia 53 ai 53 pa 31 ie 55 neu t ai an 31 y 53 y pe 55 ta 53 t i 31 xuan xua 31 ai 53 xuan in 53 pe 55 ia ai

12 ian an 31 y 53 pau 31 in 31 ai ai 53 p au 31 in 31 no po kau 31 kua 31 teu 31 u 53 m so 31 ia 31 m au aur 213 k uei 31 kua xua 31 p po ia kieu 213 au 213 kieu 213 pu 53 t i 31 p a sau 31 t au t ien 31 t u 31 ia 55 xuan ua 31 m a t ar 53 pa 55 kieur 31 p u 55 kieur 31 ien t u 213 teu 213 kieu 213 t y 55 an 53 kan 31 nieu an 31 in tau 31 t y 55 t yr 55 xuan ni nar au 53 m a 31 t au 31 m a 213 i 31 t a 31 nian ke 55 au 53 x in kuai 213 t in 31 xu n 53 pe 55 xu n

13 t k o 55 xuan kur 31 nien xu xua 55 ta 55 p an 53 teu nien xai 213 pan 213 s r 31 y t i 53 tau 31 y p aur 53 t io 55 y pe 55 an 53 xai 213 k a m a 31 uei 213 t ir 31 nai 53 teu 53 ku 213 kua 55 kur 53 m n nai 31 m n ta 53 n t in 31 nien ta 53 ku 31 nian m ei 53 a a po 55 ny 213 a m au a po 31 teur t eu 53 sen 31 tei 53 kua 213 xan 53 t iau ku 31 nian pa 55 u 213 pau 31 i nau 31 eu 31 teu t uei xo

14 t uai 31 t pa 31 ian na 55 t a 31 pa 31 ku n 53 t io 55 po 55 kuei 213 kuan 31 tan 53 xeur kau 53 xua 31 p i nai 53 t in 31 t a 55 kuai 213 m n 31 teu nyr e 31 e nai 31 nai nai 213 nai ta 31 ta pe 55 pe m a 31 m ei 31 t i uan 213 nian ta 53 pe 55 pe ta 53 m a 31 nau n 213 m a 31 ku 31 ie ku 31 m a p o m u 213 m a 31 i i m a 31 t an 53 t an 53 m u 213 nian 31 p o nan n p o 1732

15 au io io 31 x io m ei 53 x ta 53 i xan 53 xuei 31 xuer t in 31 ie t in 31 m a 31 in 31 nan n 31 in 31 nian ta 213 ni xu n 31 uan 53 m er ta 53 uan 53 ta 53 x n ka 53 ka n 31 p ei 31 s n 31 ian 31 teu m au fo 31 p i 213 m ei teu pa 31 pa 31 t ieur tau 53 m au i 31 t uan 31 teu n 213 m n in 31 xeu 53 k o 55 pan 213 ia ia xua 31 t in 213 an 213 t in an 213 n an 213 t in 31 p aur 31 an 213 t in 31 m au an 213 t in 31 r 213 k ieu 213 an 1733

16 e 55 t iau teu 31 sai 31 xu pei 53 in 31 pei 53 in 31 ku 55 ie 55 uor 31 eu 213 pan 213 eu 213 kuai 213 eu 213 t in 213 fan 213 eu 213 fan 213 eu 213 kuai 213 u n 53 eu 213 eu 213 no eu 213 t 213 p o r eu 213 t 213 k ar 55 eu 213 t an 213 in 31 eu 213 uan 31 t uei 213 pa 31 io 31 m n k eu 213 p ai ku 55 iau 31 nai 213 t i 31 pa non 213 non p au 31 k e 55 t p or 31 no s 31 ku 55 t io 55 m i 31 iar 31 t io 55 ka 53 p o ka t u ieu 213 i 213 ta 53 teu 213 xai 53 teu 53 xai 53 a t an 213 uei 213 pa 1734

17 kai 213 xuai an 213 au 53 pa 213 pa uo 31 teu 213 an ian 53 k au 53 au xeur 31 pin 53 nau 53 fan 53 uo 55 t an t i 53 ta 213 p i xan m a 53 t ien 31 t in ian 55 fo 31 t e 213 fa 55 a 31 to 53 p 31 fo 31 m i nan 53 sa 55 eu 55 ta 213 au 53 uei 213 k u n 53 kau 53 m i 31 uai 31 ta kau 53 uon 31 k o 55 k o ta 213 e 55 ta 213 k n 53 t iau tai to 53 kuei 53 u 55 t n 53 m a 213 t n 53 k o 31 t pei 53 u 31 kan

18 t n 53 por 55 au 53 au 53 n 53 t in 213 n 53 teur 55 t io 55 no 53 t ior 55 xo 53 xuan 31 xo 53 uei 213 xo 53 x t ieur ua 55 t u naur 213 uei 213 ton 31 t iau 31 ei 31 p ai tau 31 pa 213 t ai k uai 53 nor t u 55 kaur 31 p e 55 p an 55 po 53 t ian pa 213 sau 213 pa 213 tei 31 m an t uei in 53 fan 53 i 31 fan 53 kan 31 fan 53 ien 53 fan 53 ien 53 ai 53 tan 53 fan 53 in tan 31 fan 53 se 55 kua 213 fan 53 ian 31 ieu in 31 m ien 53 xu teu 1736

19 m o m o t u n 31 ton 53 k ua 213 pin 213 ta 213 t ien 31 t a 213 eu 55 uen tan 53 p i tan 53 no pu r 55 teu p i 213 s 31 teu xuan 53 no 55 so pu 53 t e 213 pu 53 pei 53 tar 55 teu n k u 53 teu k u 53 teur 31 ieu 53 no uei t in 213 sa 55 eu 213 m a 31 eu 213 nie 55 eu 213 t in 31 uei iau 31 uei teu 31 an 213 t in 31 t au 53 tan in m au s in tai p or 31 kuai 213 r 55 t i 213 ian n 31 xo 55 an 53 kan 31 s 31 t e 31 kuan 31 xu tau 31 in 53 k o

20 uan 53 m iau tau 53 t uan uo 55 f n po 31 m a so 55 nian 53 ua teu au 213 tan t i 31 ai 53 io 55 tan tau 53 io m au 31 ta 213 m o 53 m or 53 se 55 uan pa 213 i 53 p au 53 t u 55 ta 55 fan 31 piau 31 ia 31 k n 53 k ieu t e 31 xu n o 53 m iau au 53 tan 53 to 53 ei 213 no uo 53 li uo t u 55 ye 31 k n 213 i 31 au 31 seu 53 ei

21 t a 31 k ai 31 piau t e 213 uei 213 k e 55 k a k a 31 k o 55 p ie 213 t eu 213 k a 55 neu 55 nan 53 t ta 55 teu 55 ke 31 m n 31 k e sai 213 t teu 213 k on 213 t 213 t u 31 ai 31 eu 31 k o 31 p u 55 m e 55 m ai 53 er 213 uei 213 uei 213 ei 213 t ia 213 m a

22 t ia 53 pu t u 53 xo 53 xan 213 xeu teu 53 ton 213 ton ua 213 k an 53 p n 53 te ie 55 p n in 31 to pa 213 te 55 ien fan ai 53 i n t in 53 nin ta 213 tan 53 teu ta 213 uan 31 n nin 53 t in 53 m au 213 o 55 in 31 tan 31 t k u 55 s pa 31 ye 31 xau 213 s n 31 nan uei to 31 in 31 nai pu t e 55 ta 213 ton 213 t i 213 xau 213 m ai 213 kuai 31 na 31 tai 31 ia 31 au 31 pau 31 au

23 au 31 pau 31 ieur ta 53 ian 53 niau 31 to 55 po 55 n 53 n teu 53 to 55 kua 213 xua 53 eu 31 t in 31 t i 31 pien 31 m ei nei nau 53 nau 53 t io 55 nan 213 nan 53 na 55 no 31 no an 53 ieu 53 in 31 iau 53 uo uo 31 t ien t in n o 55 ia 31 u n 31 t io 55 e 55 tai kan 53 t io 55 e 55 k n 31 t io 55 t i 31 pa 31 t au 213 p i p an kua 55 p kai 31 kai 31 eu

24 ta 53 xai 213 tai 31 en 213 en 213 kau 31 so 31 p au 31 p au 31 t in 31 s 31 s r 55 nan 53 ye 31 ye 31 n n t t iaur 213 t eu 53 t i 53 xo 31 xo 31 on 213 t i 31 t i 31 t in 31 t uai 53 t uai 53 t m o 31 m o 31 ku 31 n n t t t an iau 31 iau 31 k o 55 t in tan p an 53 to 55 to 55 iau 31 m n m n k o 31 nau 31 nau 31 ta 53 nau tei 31 t t o 55 o 55 k a 55 k a 55 to 55 to 55 ton ton pu nieu 31 t ieu k uai 53 sau 53 p teu 213 t ie 53 fan 31 k ai 31 ta 53 xan 53 p i 31 nieu a 213 pei 53 tau pe 55 pu na 31 t i 31 pe 55 pu t i 31

25 pan 31 n 53 pin 31 t ie 55 p o 55 p i 31 p on 53 tan p i 31 p i 31 m o 53 m o 55 t ua 31 m o 55 nau m o 55 ku 55 m o 55 kua 31 m n 213 t 55 nian 53 ia ia t iau 55 eu 213 ka 53 t io 55 an 53 s n 53 n 53 en 31 en t in 31 t iau uei 213 tau 53 s 53 io n 53 xa 213 in xo 55 nau m ien p n 31 ei 53 t u n 31 t u n 31 teu 213 teu 213 au 31 p a 53 s 213 m a 31 xur 213 pau 31 t na 31 ni na 31 kua na 55 ta 55 t n fan 31 tan 53 n n 213 tan 53 p t ieu 31 nian x 31 x 31 t i 31 son 31 u n 31 k u 213 k o 31 nau 31 nau 31 k ieu teu k ieu 1743

26 xei 213 ni xei 213 teu t in 31 ka 55 fei ien xo 55 pau 53 niau t iau 53 i 53 kur 31 in 31 x n 53 t in 31 nai s 53 t au 53 tan xe 55 pu na 31 t u 31 kieu 213 teu kieu 213 in 31 xuan 31 teu 55 t i 53 kan 31 pu na kan 31 xieu 53 to 55 to 55 pau 31 au 31 t 31 xan 31 t ta an 31 nin 31 kan t in t in t ien 31 in 31 t io 55 m an p au 31 ian xo t in 31 uei 53 xo n n teur 53 m i 31 m a fan 31 s n 31 n e 55 t eu 213 t ien 31 t ien 31 i 213 in 31 k ieu

27 o 55 nie 55 n 213 n xau 213 eu 213 xe 55 ien 213 ian pa 31 i 31 y y ta 53 k ua 31 na t e 53 k uai na 53 kuai na 213 k uai m no 55 ni na xuei xa 53 t an 53 xa 53 xa 55 sai 213 uai 53 t ie 55 uer 53 m o 55 m n m o 55 n pau 53 teu tan 53 ta 53 ter 55 teu 55 teu 55 t an u n fei 31 ien 31 teu n 213 te nai xu n kuai 31 kuai no 31 ni to

28 A B C x y z xa Axx Axx Axyz ABxx ABxy AABB ABAB A AB A B 1746

29 A B A B A B A B A B on 1747

30 1748

31 ye 55 t ieu 213 nian 53 y 213 t u 213 t an 213 in m on 213 m au te 55 k o 31 ta 53 ta 53 nai t u 213 uei 213 t au 55 an 31 y k n 53 t e 55 t iau io

32 1750 t io n n s n 31 t i 53 i n u 31 u 31 t ai t n 53 xo 53 io 53 n 53 t ye 55 m o 55 t ie 55 xo 53 t ien m ai 53 ien 31 ian 53 t i 213 n t u 55 tei 31 t ien s n 31 ieu 213 au 213 u ai 53 an 31 i iau ke 55 xo t iau 31 iau 53 m o 31 t ia 53 kau 31 t au 31 to 31 ieu 213 t ieu 213 e 53 te m o 55 n n teu 213 ian 31 ai 53 kuan 53 m o 55 u 53 tai 53 xe 55 nien ta 53 xua t n 31 yen 213 an ien m ai 213 leu 55 ian 53 tan 53 an 213 xeu 53 s n 31 m o 55 f n 53 nian 53 t yen no xo k e 55 ian 31 eu 31 y 213 leu 55 o 53 ni i fan 53 u 53 ieu 213 uei 53 t u 31 ieu 53 n 53 o 53 k ai 31 au 213 m o 55 nan n xo iau 53 fei u m o 55 t au 53 t u 55 m ai 213 en 53 t an t ieu 213 xua 31 t ien xeu 53 tau 53 te 55 uai 53 t u m ai 53 t e 55 an 53 pau 213 a 31 u ian 31 n nai fo 31 tan 53 xua 53 nian t u 55 pie 55 tau 53 m o teu

33 t io 55 t 53 t i 213 to 31 f n 213 in iau 53 xau 213 pon 53 ieu o 53 to 31 en 31 ta 53 pa 31 k uan t u 53 iau 53 xau 213 nin u 53 t 55 io 53 t u to 31 n t n 53 p o ieu to 31 u 53 t iau e 55 xeu 53 ta 213 t ian o y 213 neu 55 xeu 53 o 53 tan to 53 t io 55 nien nei 53 xau 213 t io 55 po 31 t ia 213 m a 213 kan 31 t in niau 53 i m a 213 kai 53 an t ie 55 no au 31 n 31 o 53 te na au 31 n 31 t tei 31 tau 213 uan 31 p au 53 m n k ieu 213 t ien 213 x t ien t ai nau xuan neu 55 ua 31 t t i 31 ua 31 au 31 t an 31 f n 213 nieu pa 31 au 53 t ien 31 tai 53 t n 31 au 213 ta 213 ku 213 t 213 t 213 xu ye 55 o 53 o 53 pien 31 xo ni fei 31 t i 31 t au 213 nan p i eu 213 kan 31 p a ei 213 i 213 xuan an niau kai tau 53 nien t ien 31 in 31 in 31 ei 213 pe 55 ian 213 k au 53 p ai 53 n n xo t ia 213 pau 213 k o 31 xu ian 213 ai t an 31 t u 53 tan xo tan xu m a 213 eu 213 tan ien k u 213 eu 213 i

34 xo m o 55 tan xuan an ieu 213 in 31 nieu xu 213 t p i 53 ku kieu 213 xeu nieu teu fan an 53 i 53 en 213 ni t xieu 53 n t ien nan tai 53 an tai t n 31 au 213 k u n 53 teu o 53 t ia 213 t an 213 kau 53 au 53 ai m ien 53 t ien m iau 53 m o 53 xe 55 t n 31 m iau 53 xeu 53 xa 55 t n xu n t y 53 k n 213 ian an ieu 213 n t e 213 teu 213 u 53 ian n teu 31 t u 213 ian 53 t au m ien 53 fei eu in 31 uei 213 t au 213 s 213 no 55 uai 53 au 31 nin o t ien an 31 t in 53 t e 55 k uai i u 213 teur ian 213 s 53 k n 31 xai t 53 teur ta 31 iau 53 m n s 53 xuei t n 53 k i 53 pa 213 xuei 53 i t 31 m n nai t ta 53 teu 31 ieu 213 ieu 213 ta 53 ie ni pa 55 au 31 n pa 55 t ien tau xuei u t n 53 k i 53 ni k n 31 ieu 213 xuei 53 t ien xuei t y 213 nian t ien 31 nai ka niau u 213 t ien 31 k i nai k i 53 pon 53 ye 55 ta 53 xuei nai eu an iau 53 nin 31 t 213 pau 31 x 53 xuei nai eu 213 an iau 53 nin 31 nan t uan 31 uei

35 xuei t iau 53 t e 55 nai ie 213 son eu nai te nei m ei t n 53 iau 53 xuei to 55 t 55 eu 213 tau 53 k u 213 xau 213 nai po 55 t ien 53 neu 53 nai 53 nien 213 eu 213 na 213 na na 53 m tan t ien 31 to 31 t i 53 n 31 e 31 e eu 213 xuei i ien 53 k an 53 nai tau 53 n 31 ue 55 neu 53 ian 213 o 53 ta 31 m n uan son 53 nai ai ieu 213 i 31 xeu 53 son 53 ian 213 t n nai k i 53 nei m n son 53 eu k i 53 ie 213 k ieu 213 m er 53 m ei k u 213 s 53 nien 213 ai t 53 u n 53 ta 31 m n m n pa 213 teur t iau 53 n ne ta 31 uei 53 m n m o o 53 s 53 t t ien 31 t in t tei 53 m er 53 u 213 t ien 31 pa 55 ta 31 ie 213 m n 53 u 213 no 55 ue na 53 xa xua 53 u 213 t ien io u 213 t ien 31 tei 53 i 53 ta m er 53 pon xuei t ye 55 k i 53 pa 55 pon 53 k i 53 ye 55 ie 213 t n xuei 55 nai u 213 t ien 31 ta 53 t n 53 xuei xau 213 nai m n iau 53 t 213 pau 31 x n t n 53 nin 31 t n 31 no m ai 213 en fan 31 t a 53 teu 53 xuei fan 53 nai ai 53 iau 53 nan nan teu t uan 31 nin 31 uei 213 xuei nai t u 213 u 55 t a xuei nai ni pa 213 k o 55 po 55 au 53 kau 31 kau iau 53 ke 31 tau 53 kai 31 an m ai 213 pa 213 e 31 e in 53 in 53 xuei tau 53 nian t au 53 t a 55 k i tan 53 t 53

36 tau 53 ta 53 na 53 t ien 31 nai na t n 31 no en ieu au t n 53 nin 31 xuei nai teu 53 neu 53 an nan xai t uei nai pa 213 a 55 tan 53 po 55 kuan 31 t n 53 xuei k i teur k an 53 xon 31 i 213 s 213 u n 53 m n na 213 i tei m n 55 t y 213 tau 53 x n 213 teur ue 55 t n 53 tau 53 ieu 213 xau 213 t 53 nai t ien 31 t eu 53 o 53 t i 213 to 55 teur n ni n xai o 53 na 53 m o teur n 213 t 53 ieu 213 m ei m o 21 te t 53 au 31 pa 213 t 53 ien nin na 31 tai 31 n 213 m er 53 xai ieu 213 m o au 31 nei au 31 m ei 53 ieu 213 m er 53 t y 213 nin nin fa 55 m ei teur n 31 m in t ieu 213 t iau 53 teur m n t ieur 213 xau xau 213 m n t au teur t ieu teur t ieu ye 55 au 31 t n 53 xau 213 eu 31 tau 53 niau t ieu 213 pu ai 53 tau 53 t n 53 teur t ieu 213 eu 213 ni ni i na au au 31 ta 31 xo 55 t ieu t u 55 t ien 31 t ieu 213 nai t i 213 u n 53 t ieu 213 ai 53 xo 55 k an 53 t ieu 213 t ieu 213 t au 213 xu e 31 e t u 55 nai o 53 m o s 53 eu t 53 t ieu 213 teu k n

37 t au 53 tei 53 t ieu 213 ta 31 ye 55 e 31 eu 31 t e 55 e t ieu 213 t ieu 213 t au 213 ai 53 e 31 e xo 55 ie teur t n 213 nai ta 31 t ieu 213 nai eu 213 k i 53 eu 213 tau t au 213 na 53 xeu 53 u 55 pien 31 teur xa t t in 31 t n 213 e 31 e nai t i 213 xa k n 31 n t au ai teur ieu 213 n nai nai ue 55 k n 31 t au nai s ta 55 u na pin 53 so 31 so 31 k n 31 t au p n ian 55 t iau 53 e 31 e xo 55 na 53 t ieu 213 in 31 m au 31 teur teur s 213 ieu 213 m au 31 p m au 31 t iau 53 eu xon 31 ie 213 t in 31 ai 213 s 213 u n 53 au 213 ta 213 au 53 xua 53 t u 213 k n 31 t 55 in 31 ai 213 ta 31 t ie 53 ta 31 s 213 tau s 213 tau 53 k o 55 t au 213 tau 53 ieu 53 t ie n t ie p ei u 213 nian 213 po 53 ka u 213 m au 31 ni iau 53 k n 31 t ien 31 ka ieu 53 nai t 53 t au 213 ta 31 uei 53 na 53 t au 213 m o tan 31 iau 53 t 53 t iau 53 ta 31 to 31 xai 53 p ei ue 55 i p iaur t in 213 m au 31 teur ie n ieu 53 m ieu 213 m r i 213 xon 31 pa 213 t 53 xuan nai t n 31 xau 213 nai uon n teur pa 213 iau 53 ieu 53 au 213 ai t ie 53 k n 31 tan 31 p iau pa 213 ta 213 au 53 nai na 53 tan

38 p iau neu 55 ai ieu 53 t 53 n n t uan 31 ua 213 s 53 tan 31 ieu 53 n n 213 au 53 p a u 55 t 53 xa t 55 tau 53 teur neu 55 xon 31 nian i 213 s 213 t n 53 tai 31 xua 53 ai 53 ieu 53 na 53 pa 213 par 53 nei tau 53 kua 55 t in 31 t u 53 pe 55 nian 213 k n 31 ue 55 teur iau 53 n kua 55 tau 53 xua 53 t in 213 na 31 tai 31 xau 213 par 53 t n 213 ieu 213 xau 213 kau 213 ta 31 m n nian 213 au 53 k n 31 nai p au au 31 nai iau 53 k n 31 teur na 31 p ei ta 31 m n k i liau t au 213 ta 31 t ien 31 iau 53 na xua 53 t 53 par nian 213 teur t u 55 t n 31 nai tau 53 ta 31 e 31 e ua 55 u 55 ai 53 e 31 m o neu 53 uei e s 53 ua 55 u 55 a na 213 ieu 213 ua 55 e 31 neu 53 u 55 k n 31 nai e k n 31 neu 53 o 53 k i 53 m o k n 31 na s 53 t 53 k i 53 neu nian 213 teur iau 53 na 53 s 213 ue teur t xua 53 na 213 n n ieu 213 pa 53 nai ta 31 ieu 53 pa 213 t 53 t uan 31 s au 53 teur ieu 53 xon 31 tai 31 p au 31 p au 31 i 213 te 55 n ieu 53 pa 213 m ai 53 t i 31 tan 53 ieu 53 tau 53 uai 53 nan teu k i 53 t i 31 p au 31 tan 53 k i 53 na 31 ta 213 au 53 m ai 53 t i 31 tan 53 n 213 m o pa 213 t i 31 tan 53 ta 213 au 53 iau 53 p ei t i 31 tan 53 nai teur xau 213 m ai t i 31 tan 53 p ei m ai m ai 53 t i 31 tan 53 ue 55 p ei t 53 m o to 31 t i 31 tan 53 tan 31 ieu t i 31 s n 53 tan 53 nai ie 213 iau

39 p ei t n 31 ai tau 53 ta 31 nai teur 53 m ieu 213 t ien 31 fa 55 na m ai 53 ieu 53 t i 31 ien 31 pa 213 tan 53 u n 53 t e 55 t ien 53 t au 213 s 53 teur k n e 31 e tan 53 na 53 o 53 m o 31 s 53 au nan t i 31 n 213 xa m o e 31 o 53 n n e ye 55 s n 53 ai 53 a tan 53 nai o 53 ye 55 ei t ie 55 m ai 53 t i

学 习 习 总 书 记 重 要 讲 话 支 部 轮 训 活 动 大 会 现 场 分 组 讨 论

学 习 习 总 书 记 重 要 讲 话 支 部 轮 训 活 动 大 会 现 场 分 组 讨 论 学 习 习 总 书 记 重 要 讲 话 支 部 轮 训 活 动 大 会 现 场 分 组 讨 论 目 录 国 家 知 识 产 权 局 离 退 休 干 部 部 主 办 时 政 要 闻 3/ 李 克 强 会 见 世 界 知 识 产 权 组 织 总 干 事 高 锐 4/ 高 锐 接 受 媒 体 专 访 : 愿 中 国 办 事 处 为 中 国 创 新 提 供 更 好 的 服 务 与 支 撑 知 识 产 权 要

More information

50 70 80 80 70 80 8 80 60 80 8 1 2 3 3 50 60 80 10 6 70 70 1985 1988 39 383 50 10 5 1985 200 1988 7 120 1985 1000 1981 6 16 1300 1988 0 70 1988 366 19 n l ts ts s ts ts s k k X ka k ka 52 k 5 x x xa k

More information

1

1 1 2 g ng g ng d ng t ng l ng z ng c ng ong [ ] t i z i l i ai r o ao a e o i u ia ua uai iao ian uan an iang uang ie e iong ueng i u [ ] 3 m ji gu [ ] xi ji hu 4 xi ji hu si s [ ] q r q r n 5 1 2 3 4 6

More information

a ia ua i u o i ei uei i a ii o yo ninu nyn aia ua i i u y iu y a A o

a ia ua i u o i ei uei i a ii o yo ninu nyn aia ua i i u y iu y a A o o t kua v z p pm f v t t l s z t t t t k k vu vuu z i iu y a ia ua i u o i ei uei i a ii o yo ninu nyn aia ua i i u y iu y a A o 214 214 21 214214214 21421 21421 21321 21421 33 1 2 3 4 5 s z t t i p p

More information

i i i u u y er a a e e ia ia i ie i ua ua u ue y e o o uo uo yo i a ia ua ya ie ua ye a ia ua i u y a l eiao yo ia ia ya a a ia uaa ia ua

i i i u u y er a a e e ia ia i ie i ua ua u ue y e o o uo uo yo i a ia ua ya ie ua ye a ia ua i u y a l eiao yo ia ia ya a a ia uaa ia ua 22 1 38 4 105 22 P b pp f f m m ts z ts c s s t d k g t t k k t zh t j t ch t q sh c x x h r n n l l O nn 106 13 10 15 i i i u u y er a a e e ia ia i ie i ua ua u ue y e o o uo uo yo i a ia ua ya ie ua

More information

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 1o 2 n 3 ka t ia k t i x 3 3 a 3 ii 3 4 1n l n l n l 2 t t tstss t tss 3 4 i i a a ua ua ia ia 6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 41 n 3 3 pin 3 3 ka xo 3 3

More information

38 u i i i u i u uo o e iou eng ing iong er 18 on ian an en in un ang iang uang uo d t n l uo uo z c s ue

38 u i i i u i u uo o e iou eng ing iong er 18 on ian an en in un ang iang uang uo d t n l uo uo z c s ue 22 21 n b p m f d t n l j q x g h13 z c s uo z c s z c s j q x zuo jue cuo que suo xue zh ch sh zh ch sh 3 ei z c s zhei ze che ce shei se r r r ong rong yong n h n SU su 38 u i i i u i u uo o e iou eng

More information

1

1 第 1/208 页 01/14/2015 视 频 讲 解 教 师 简 介 张 嘉 曼, 北 京 外 国 语 大 学 汉 语 国 际 教 育 硕 士 中 文 专 业 基 础 夯 实, 多 次 讲 授 现 代 汉 语 古 代 汉 语 基 础 理 论 课 程 ; 考 研 统 考 专 业 课 辅 导 课 程 和 一 对 一 辅 导 课 程 编 写 过 多 本 汉 语 类 考 试 辅 导 资 料, 参 与 编

More information

残疾儿童康复机构服务规范 第 3 部分:听障儿童康复机构_征求意见稿.doc

残疾儿童康复机构服务规范 第 3 部分:听障儿童康复机构_征求意见稿.doc ICS 03.080.99 A16 DB11 地 方 标 准 DB XX/ XXXXX XXXX 残 障 儿 童 康 复 机 构 服 务 规 范 第 3 部 分 : 听 障 儿 童 康 复 机 构 Service specification of rehabilitation organization for children with handicap Part 3: rehabilitation

More information

谈 蝌 蚪 ⑴ * 太 田 斋 1. 蝌 蚪 关 于 蝌 蚪 读 音 的 研 究, 已 有 魏 建 功 先 生 的 鸿 文 科 斗 说 音 ( 女 师 大 学 术 季 刊 2 卷 2 期,1931) 笔 者 并 无 意 图 对 此 加 以 评 论 本 文 用 和 魏 先 生 不 同 的 方 法 来

谈 蝌 蚪 ⑴ * 太 田 斋 1. 蝌 蚪 关 于 蝌 蚪 读 音 的 研 究, 已 有 魏 建 功 先 生 的 鸿 文 科 斗 说 音 ( 女 师 大 学 术 季 刊 2 卷 2 期,1931) 笔 者 并 无 意 图 对 此 加 以 评 论 本 文 用 和 魏 先 生 不 同 的 方 法 来 谈 蝌 蚪 ⑴ * 太 田 斋 1. 蝌 蚪 关 于 蝌 蚪 读 音 的 研 究, 已 有 魏 建 功 先 生 的 鸿 文 科 斗 说 音 ( 女 师 大 学 术 季 刊 2 卷 2 期,1931) 笔 者 并 无 意 图 对 此 加 以 评 论 本 文 用 和 魏 先 生 不 同 的 方 法 来 对 现 代 北 方 方 言 蝌 蚪 的 对 应 词 进 行 分 析 具 体 来 说, 先 分 成 几

More information

汉 俄 合 璧 韵 编 中 所 见 的 世 纪 汉 语 语 音 提 要 : 本 文 讨 论 巴 拉 第 等 编 的 汉 俄 合 璧 韵 编 中 的 汉 字 读 音 问 题, 由 此 观 察 19 世 纪 末 的 汉 语 的 音 系, 列 出 声 母 表 韵 母 表, 并 讨 论 其 中 观 察 到

汉 俄 合 璧 韵 编 中 所 见 的 世 纪 汉 语 语 音 提 要 : 本 文 讨 论 巴 拉 第 等 编 的 汉 俄 合 璧 韵 编 中 的 汉 字 读 音 问 题, 由 此 观 察 19 世 纪 末 的 汉 语 的 音 系, 列 出 声 母 表 韵 母 表, 并 讨 论 其 中 观 察 到 汉 俄 合 璧 韵 编 中 所 见 的 世 纪 汉 语 语 音 提 要 : 本 文 讨 论 巴 拉 第 等 编 的 汉 俄 合 璧 韵 编 中 的 汉 字 读 音 问 题, 由 此 观 察 19 世 纪 末 的 汉 语 的 音 系, 列 出 声 母 表 韵 母 表, 并 讨 论 其 中 观 察 到 的 一 些 语 音 现 象, 如 入 声 字 的 读 音 等 最 后 就 一 些 相 关 的 问 题

More information

異中有同

異中有同 國 立 中 央 大 學 客 家 語 文 研 究 所 碩 士 論 文 湖 南 客 家 話 詞 彙 研 究 研 究 生 : 陳 沿 佐 指 導 教 授 : 陳 秀 琪 博 士 中 華 民 國 一 二 年 元 月 本 論 文 獲 客 家 委 員 會 102 年 度 客 家 研 究 優 良 博 碩 士 論 文 獎 助 國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書 (101 年 9 月最新修正版) 本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本

More information

1 26 1 hx 2 l 3 t l 4f f sh4 zts cts ss 2 41 11 14 11 5 1 cti 2 ia ua 3 errerr r L L i i A oo ii uu y iia uua io io uouo oyo e ueu ey e ie i ue u eiei ouou i iou iou ueiuei i u y e eng ongo ie ue ye i

More information

Microsoft Word - 01清華No.14-李惠綿.doc

Microsoft Word - 01清華No.14-李惠綿.doc 清 華 中 文 學 報 第 十 四 期 2015 年 12 月 頁 5-65 國 立 清 華 大 學 中 國 文 學 系 中 原 音 韻 之 異 讀 與 特 殊 音 讀 考 述 兼 以 現 存 元 曲 為 證 * 李 惠 綿 摘 要 周 德 清 (1277-1365) 中 原 音 韻 包 括 十 九 韻 部 及 其 韻 字 ( 簡 稱 韻 譜 ) 和 二 十 七 條 中 原 音 韻 正 語 作 詞

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20372DBDCDADBBB4E4A470BEC7AABABA7EBB79ABF7ADB5B1D0BEC7526576697365A1D0B6C0A4EBB6EA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20372DBDCDADBBB4E4A470BEC7AABABA7EBB79ABF7ADB5B1D0BEC7526576697365A1D0B6C0A4EBB6EA2E646F63> 談 香 港 小 學 的 漢 語 拼 音 教 學 1 黃 月 圓 楊 素 英 香 港 浸 會 大 學 李 蒸 上 海 華 東 師 範 大 學 第 一 附 屬 中 學 漢 語 拼 音 教 學 是 普 通 話 教 學 中 的 一 項 關 鍵 任 務 本 文 分 析 討 論 了 香 港 小 學 普 通 話 課 程 中 拼 音 教 學 的 兩 個 基 本 原 則 問 題 : 一 進 行 漢 語 拼 音 教 學

More information

27 2013 4 2. 1. 1 2. 1. 2 2. 1. 3 1993 2000 2003 2004 2008 1999 2005 2001 2002 2002 2. 1. 4 524

27 2013 4 2. 1. 1 2. 1. 2 2. 1. 3 1993 2000 2003 2004 2008 1999 2005 2001 2002 2002 2. 1. 4 524 * 崔 希 亮 2007 1 2 3 2. 1 523 * 2013 7 27 2013 4 2. 1. 1 2. 1. 2 2. 1. 3 1993 2000 2003 2004 2008 1999 2005 2001 2002 2002 2. 1. 4 524 2. 1. 5 2. 1. 6 2007 2008 2012 2010 3P 5P 2. 1. 7 2008 2009 2. 2 2.

More information

Microsoft Word - 6855.doc

Microsoft Word - 6855.doc 巴 里 坤 方 言 词 汇 张 洋 ( 新 疆 大 学 西 北 少 数 民 族 研 究 中 心, 新 疆 乌 鲁 木 齐 830046) 摘 要 : 巴 里 坤 方 言 中 与 普 通 话 的 不 同 词 汇 关 键 词 : 巴 里 坤 ; 方 言 ; 词 汇 中 图 分 类 号 :H1 文 献 标 识 码 :A 巴 里 坤 哈 萨 克 自 治 县 位 于 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 东 北 部

More information

( CIP ) /,,. - :, ISBN H193.2 CIP (2004) JIAOSHI KOUYU YISHU (0898 ) B /

( CIP ) /,,. - :, ISBN H193.2 CIP (2004) JIAOSHI KOUYU YISHU (0898 ) B / 2004 ( CIP ) /,,. - :, 2004.2 ISBN 7-5442-2673-5...- - -.H193.2 CIP (2004) 003902 JIAOSHI KOUYU YISHU (0898 )65350227 B 3 570203 nhcbgs@0898.net 8901240 1/ 32 14 374 2004 2 1 2004 2 1 ISBN 7-5442-2673-5

More information

國立中山大學學位論文典藏.pdf

國立中山大學學位論文典藏.pdf ( ( 1 1 2 4 6 6 7 19 27 27 34 37 40 48 48 50 56 68 68 68 80 84 107 107 107 114 117 128 131 134 ( 136 ( (1993 1 ( 1993 (1993 2 ( 1993 1 43 3 1993 110 2 43 3 1993 113 1 ( (1989 3 1036 260 256 1036 32104

More information

2 90%

2 90% 1. ( ) ( ) ( ) 98% 100% 2 90% 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 16 27 38 49 510 ( )--- --- --- --- --- ---.. .. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6 学 讲 个 运 侧 --- --- --- 阴 阳 点 长 点 伟 为 写 断 参 泻 贪 - 7 -- -- ---

More information

人物篇 走在一條前景無限的長路 專訪姚道中 教授 何沐容 在中國 有一億五千萬人學習英文 相對 全美學習中文的人數 雖然逐年攀高 目前仍 僅達三十幾萬人 這對未來將躍上世界舞台之 頂 有著人口 土地 商機等各種豐厚潛力的 中國而言 要讓口中說的話 成為繼英語之後 第二個全球共通語言 讓更多外國朋友們

人物篇 走在一條前景無限的長路 專訪姚道中 教授 何沐容 在中國 有一億五千萬人學習英文 相對 全美學習中文的人數 雖然逐年攀高 目前仍 僅達三十幾萬人 這對未來將躍上世界舞台之 頂 有著人口 土地 商機等各種豐厚潛力的 中國而言 要讓口中說的話 成為繼英語之後 第二個全球共通語言 讓更多外國朋友們 目 第 七 十 九 期 人 物 篇 中 華 民 國 七 十 九 年 十 二 月 創 刊 中 華 民 國 九 十 八 年 四 月 出 刊 走 在 一 條 前 景 無 限 的 長 路 專 訪 姚 道 中 教 授 / 何 沐 容...2 錄 教 學 篇 日 籍 生 華 語 發 音 之 偏 誤 分 析 矯 正 與 教 學 策 略 / 陳 慶 華...5 采 風 篇 女 巫 的 室 外 居 所 - 北 投 /

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 90 2 The Study of Rhymes in the U-Pian 8511805 Yang Su-tzu LinChing-hsiun None None ...1~46...1...1...1...3...5 1...6 2...7 3...11...14...14...17...25...28...29...30...36...47~215 ...47~109...49...53...57...65...83...96...104...110~215...110...127...131...159...171...185...192...201...204...217~274...217...217...220...220

More information

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un,

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un, 6. 成 语 故 事 一 教 学 要 求 1 援 学 会 本 课 的 16 个 生 字 2 援 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 锋 炎 掀 枝 3 援 本 课 学 习 部 首 : 矛 斗, 要 求 会 认 会 用 4 援 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 5 援 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 卖 兵 器 的 人 听 了 十 分 得 意, 于 是

More information

清華學報 新42卷第4期 編輯委員會

清華學報   新42卷第4期     編輯委員會 客語高元音的擦化音變與閩客接觸時的規律轉變 陳筱琪 國立臺灣大學中國文學系 摘 要 客語高元音 -u 及 -i 起首的零聲母音節 因強化音變使高元音逐步發展為濁擦音 合口字早於齊齒字發生音變 福佬客 畲話及閩南西片等閩客接觸的語言 受閩語塞音 發達的特色牽引 高元音轉而發展為濁塞音 各種韻母有定的演變次序 音節成分 的距離 為主要控制因素 音節中各成分分布越離散 音變就越早出現 而元音成分之 間的距離比元音與輔音的距離更重要

More information

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

More information

Microsoft Word - 111.doc

Microsoft Word - 111.doc 名 正 言 顺 刘 燕 郭 樱 妍 著 珠 海 出 版 社 1 2 2 4 6 11 11 11 11 12 12 14 14 15 16 17 19 21 23 25 27 1 8 29 31 38 40 42 44 45 47 51 52 55 58? 60 61 64 66 () 73 () 86 99 100 102 104 2 106 106 108 10 111 112 113 114

More information

Microsoft Word - LL3.3-03-Chiang-paper.doc

Microsoft Word - LL3.3-03-Chiang-paper.doc LANGUAGE AND LINGUISTICS 3.3:543-567, 2002 2002-0-003-003-000021-1 東 勢 客 家 話 的 重 疊 結 構 與 變 調 * 江 敏 華 國 立 台 灣 大 學 本 文 探 討 東 勢 客 家 話 重 疊 結 構 和 聲 調 的 關 係, 指 出 東 勢 客 家 話 共 有 十 種 重 疊 結 構, 而 在 AAA AAAA ABAB

More information

Microsoft Word - 文件3

Microsoft Word - 文件3 九畫 便 pan5 宜 gi5 毋捌飽(p426) 解釋 便 pan5 宜 gi5 廉價 毋捌 不知道 涵義 形容人貪心不知足 對應華語 貪得無厭 貪心不足 便 pan5 宜 gi5 物 mih8 通食 便宜話毋通講 解釋 物 mih8 東西 便 pan5 宜 gi5 話 不負責任的話 毋通 thang1 不可以 涵義 勸誡人說話要謹慎 對應華語 東西可以亂吃 話不可以亂講 便所彈吉他 臭彈 解釋

More information

Microsoft Word - 081634.doc

Microsoft Word - 081634.doc 第 31 卷 第 12 期 电 子 与 信 息 学 报 Vol.31No.12 2009 年 12 月 Journal of lectronics & nformation Technology Dec..2009 基 于 汉 语 视 频 三 音 素 的 可 视 语 音 合 成 赵 晖 唐 朝 京 ( 国 防 科 技 大 学 电 子 科 学 与 工 程 学 院 长 沙 410073) 摘 要 : 为

More information

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

More information

yòu xù 373 375 xiá : guà jué qi n mi o dú k ng tóng luán xié háng yè jiào k n z z n shèn chì x 1óng l n t n kuáng qi q ch qì yì yùn yo q w zhuàn sù yí qìng hé p suì x tán cuàn mi o jù yú qìng shì sh

More information

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是 10. 孔 子 求 教 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 16 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 陈 蚂 蚁 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 孔 子 的 许 多 思 想 和 观 念 一 直 被 人 们 所 重 视 和 继 承 (2) 他 经 常 向 人 们 请 教 学

More information

椅 : 站 立 例 : 尔 椅 直 滴 集 韵 : 巨 倚 切, 立 也 潍 : 去 汁 例 : 药 潍 整 唔 曾 集 韵 : 逼 密 切 广 雅 : 一 曰 去 汁 也 姿 把 : 糯 米 制 裸 例 : 餐 把 做 整 唔 曾, 大 家 齐 来 发 狠 食 撇 恒 去 释 名 : 餐, 渍 也

椅 : 站 立 例 : 尔 椅 直 滴 集 韵 : 巨 倚 切, 立 也 潍 : 去 汁 例 : 药 潍 整 唔 曾 集 韵 : 逼 密 切 广 雅 : 一 曰 去 汁 也 姿 把 : 糯 米 制 裸 例 : 餐 把 做 整 唔 曾, 大 家 齐 来 发 狠 食 撇 恒 去 释 名 : 餐, 渍 也 南 岛 语, 客 方 言 究 竟 有 多 少 南 岛 语 成 分, 这 方 面 研 究 刚 刚 起 步 这 个 领 域 肯 定 大 有 可 为 客 赣 方 言 比 较, 客 赣 历 史 上 曾 同 流 过, 客 赣 的 音 韵 比 较 目 前 仅 局 限 于 表 层, 应 把 握 住 客 赣 语 深 层 的 音 变 类 型, 由 此 推 知 客 赣 方 言 历 史 音 韵 轨 迹 音 变 的 时 段

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 2 6 i e 4 ...1...1...1...2...3...3...4...5...8...8...9...11...12...15...15...19...29...39 6...52...52...65...65...78...92...92...99...103...106...110...110... 111...116...142...143...150...153...161...166...170...170...251

More information

:,,,,,,,,,,,,, :,,,! ,, ( ) ;, ( ),,, ( tu n) ( ), ( ), ( ),,, ( ),,,, ( ), : ; 1993, 15 400,, 1973, 3 ; 1977, 1, ;,, 1 ; 1995 12 6 :,,,,,,,,,,, :,,, :??,, S (,, ), ( ) ( ),,, :,,,,,,, : ( ), ( ), ( ),

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ABC8BB79A4CEABC8AE61A4E5BEC73939A6A8AA47B3F8A769AED12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ABC8BB79A4CEABC8AE61A4E5BEC73939A6A8AA47B3F8A769AED12E646F63> 行 政 院 客 家 委 員 會 輔 助 大 學 校 院 發 展 客 家 學 術 機 構 99 年 度 補 助 辦 理 開 設 深 化 客 家 語 言 及 文 化 通 識 課 程 計 畫 子 計 畫 一 客 語 及 客 家 文 學 成 果 報 告 書 校 內 計 畫 編 號 :98-R&D(A)-025 計 畫 執 行 期 間 :99 年 03 月 01 日 至 99 年 11 月 30 日 計 畫

More information

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-916-7... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116729 XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www.cnup.cnu.cn E- mail cnup@

More information

BIBLID 0254-4466(2000)18: pp. 111-146 18 89 12 * 111 112 1961 1995 1999a 113 1. - -n -n -p -t -k a ap in it 114 n k *- *-n *-n *-p *-t *-k 1971 *- *-n *-n *-p *-t *-k 1 *n- *-n *-k *b- *b- *n- *n- *b-

More information

第 2 集 客 家 媳 婦 - 蕾 妮 絲 外 籍 客 家 媳 婦 拉 丁 客 家 一 家 親 從 多 明 尼 加 嫁 來 台 灣 15 年 的 客 家 媳 婦 蕾 妮 絲, 客 家 話 聽 說 不 成 問 題, 要 做 一 桌 客 家 菜, 還 有 自 製 菜 單, 沒 在 怕 的, 家 裡 隨

第 2 集 客 家 媳 婦 - 蕾 妮 絲 外 籍 客 家 媳 婦 拉 丁 客 家 一 家 親 從 多 明 尼 加 嫁 來 台 灣 15 年 的 客 家 媳 婦 蕾 妮 絲, 客 家 話 聽 說 不 成 問 題, 要 做 一 桌 客 家 菜, 還 有 自 製 菜 單, 沒 在 怕 的, 家 裡 隨 第1集 料理達人-王毅鴻 創意料理 無國界分享 擁有 15 年料理經驗的王毅鴻 從小不愛唸書 貸款 130 萬在民生東 路上開了僅容納 20 多人的居酒屋 專賣自己研發的創作料理 而後 轉戰高檔餐廳林立的大直地區貸款 600 萬開餐廳 融合了西式 日式 中式 台式等元素 讓創意沒有侷限 美味更可以跨界 每日一句 看起來都很好吃 客語讀音 看著都當好食 客語拼音 kon doˋdu dongˊhoˋsiid

More information

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

More information

untitled

untitled http://www2.mac.gov.tw/mac/default.aspx 022718-9995 0800-088-885 761987 982009 2727 27 2 6 2 200 988142009814 988142009814 9 5 831994 87 1998881999 6 381949 68 1979 391950 831994 761987 85 19961 892000

More information

lu yàng tuò guan gui zh ng fèn wù wèi qiao jú tá l o jiàn f i è yí yì qu n sì xuè , chéng y o xi o z pìn,, 1957 7 hàn 37 38 y u p ti o bèi t n tài kù sè b n zen you y n pí chè qiàn 17 dí jué

More information

闽语的“囝”及其语法论

闽语的“囝”及其语法论 闽 语 的 囝 及 其 语 法 化 李 如 龙 一 汉 语 的 名 词 后 缀 用 得 最 广 的 是 子 头 儿 三 种 从 历 史 演 变 上 说, 用 作 后 缀 是 子 尾 最 早 王 力 先 生 说 : 在 上 古 时 代 子 已 经 有 了 词 尾 化 的 迹 象, 在 中 古 时 期, 名 词 词 尾 子 字 已 经 很 发 达 了, 并 且 它 有 构 成 新 词 的 能 力 ( 王

More information

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

More information

日照县志0903-.FIT)

日照县志0903-.FIT) 据 清 光 绪 十 二 年 版 市 档 案 局 ( 馆 ) 重 印 编 辑 委 员 会 名 誉 主 任 毛 继 春 徐 清 主 任 梁 作 芹 副 主 任 朱 世 国 傅 海 军 郑 昭 伟 孙 玉 生 刘 克 平 吴 建 华 成 员 张 传 满 张 传 鹏 田 伟 刘 祥 云 徐 田 霞 宋 莉 媛 主 编 梁 作 芹 副 主 编 朱 世 国 吴 建 华 吴 建 华 范 莉 莉 李 宛 荫 孙 晓

More information

38

38 21 38 j q x n i z c s zh ch sh e zh ch sh Z C S j q x Z C S j n gu n xu n z n cu n su n e ei ei uo e b p m o b p m o AABB AA ABB BBA ABA A A g i q d d h n ng P ng Z ix ng ji ng b ngl l ng q y u zh gu

More information

120 笋 (= (2 (3 & & & 坔 (= lap 4 坔 lam 3 (=Ching 3 ( ( & & 4. (1 (clay skin (2 5-1

120 笋 (= (2 (3 & & & 坔 (= lap 4 坔 lam 3 (=Ching 3 ( ( & & 4. (1 (clay skin (2 5-1 ( ( 一 基 於 自 然 體 或 自 然 物 的 一 般 位 置 及 形 狀 命 名 1. ( 2. (1 (2 5-1 3. (1 ( [ken] (ping 5 & & 119 120 笋 (= (2 (3 & & & 坔 (= lap 4 坔 lam 3 (=Ching 3 ( ( & & 4. (1 (clay skin (2 5-1 ( 121 5-1 1 chian 1 -tsau 2

More information

jiàn shí

jiàn shí jiàn shí hào x n càn w i huàng ji zhèn yù yàng chèn yù bì yuàn ji ng cóng (11) qiàn xué 1 yì bì èi zhé mó yù ù chái sè bá píng sh chài y l guàn ch n shì qí fú luè yáo d n zèn x yì yù jù zhèn

More information

à è ú ì à ú è á ú à à á ù ó ò é é à ì ó ò ì í ó á á ì í ì ì ì é à é ì í ù á ì ó í à ó é ì ì ì ì á í à ì ò á ò à è í ù à ì à ú í á é ó ù ì à è ì ì ó ì ú ì ì à á ì ì á í í ì à í ú è ì í é à ì ù è à è

More information

Microsoft Word - 摘要完稿.doc

Microsoft Word - 摘要完稿.doc 國 立 中 央 大 學 客家研究碩士在職專班碩士論文 陸河客家話研究 研 究 生 蘇媺祺 指導教授 羅肇錦博士 陳秀琪博士 中 華 民 國 九十九 年 七 月 國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書 本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本 詳備註 1 說明) 為本人於國立 中央大學 撰寫之碩/博士學位論文 (以下請擇一勾選) ( Ⅴ )同意 (立即開放) ( )同意 (一年後開放) 原因是

More information

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui 1998 4,,,,,,, ai 33 a 31 na 55,,,, ai 33 : ai 33 1 1. ai 33 1 :, : 4 : ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31

More information

ch n jiàn zhàn tuí 1912 d 1917 S chóuchú níngzhì chá kuà jiàng b (bì) (è) (1769-1821) (1732-1799) (sè) (zsu ) Q (xi ) (zhuàn) (chuán) (jiàn) Q (zhì) (sài) Q (zhù) (wù) Q (kài) (ne ) dá b o sì g t

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 020-4... - -. I207. 62 CIP ( 2002 ) 035654 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 030 : 78. 125 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 020-4

More information

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a G d y n i a B u d o w a b o i s k a w i e l o f u n k c y j n e g o o n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j p r z y Z e s p o l e S z k H o t e l a r s k o- G a s t r o n o m i c z n y c h

More information

sp046-091.pdf

sp046-091.pdf RESTAURANT + CAFE + IZAKAYA + BAR = TOKYO GOURMET 1603~1867 48 1868~1912 49 1 1895 i ma han be kan 20 P.344-B 4-B 2-2-5 03-3841-2690 11:00~15:00 16:30~21:30~ 11:00~21:30 5 2,000~3,000 www.asakusa-imahan.co.jp

More information

六月天公日頭會咬人 毋使停動 汗就 跌 無冷氣个灶下像火爐樣仔喊 hem 燒 13 還較毋使講愛出力來亼麵粉 兩下半乜一身 無人迫 潦像洎趣鳥 14 樣仔 講老實話 又 做 仰會恁好 hau 得著 實在係緊亼緊測 等佢發 放佢蒸个這當中 毋 單淨拈轉盡多還記在腦屎肚項个東西 勾挽起盡多老頭擺 心肝頭

六月天公日頭會咬人 毋使停動 汗就 跌 無冷氣个灶下像火爐樣仔喊 hem 燒 13 還較毋使講愛出力來亼麵粉 兩下半乜一身 無人迫 潦像洎趣鳥 14 樣仔 講老實話 又 做 仰會恁好 hau 得著 實在係緊亼緊測 等佢發 放佢蒸个這當中 毋 單淨拈轉盡多還記在腦屎肚項个東西 勾挽起盡多老頭擺 心肝頭 客家語散文社會組第一名 尋 味 今年熱天 學曉做饅頭哩哦 唉哦 仰會恁大面神 1 得著 2 會做饅頭 又毋係麼个幾風神个事情 愛使恁奢鼻拿 出來展 這確實無麼个好展 毋過係想 自家恁毋壁 竟然有才調實際動手去摎一項耗時又 耗工个事情做好 做成功 在這當中自家有學著恁多麼个 愐想著恁多麼个 愛摎佢講 出來就有影 這 恁 多 年來緊擗 3 出食安問題 實在聽到人會發屎驚 4 麼个毒乳粉 翻鑊油 5 混

More information

露 和 溜 的 声 母 是 l, 不 要 读 成 n 丛 的 声 母 是 c, 不 要 读 成 ch 塞 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 币 的 韵 母 是 i, 不 要 读 成 ei 甩 的 声 母 是 sh, 不 要 读 成 s 注 意 本 课 的 多 音 字 : { f 佼 佛 家

露 和 溜 的 声 母 是 l, 不 要 读 成 n 丛 的 声 母 是 c, 不 要 读 成 ch 塞 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 币 的 韵 母 是 i, 不 要 读 成 ei 甩 的 声 母 是 sh, 不 要 读 成 s 注 意 本 课 的 多 音 字 : { f 佼 佛 家 8. 印 度 奇 观 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 18 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 菩 佛 圣 蝙 蝠 赭 堡 玫 瑰 雀 铛 寺 蕉 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 养 象 的 人 叫 它 象 小 姐, 怪 不 得 把 它 打 扮 得 这 么 漂 亮 呢

More information

2016 南 京 大 学 354 汉 语 基 础 考 研 专 业 课 复 习 全 书 编 辑 推 荐 诚 笃 南 大 考 研 网 是 聚 英 教 育 旗 下 子 品 牌, 专 业 做 南 京 大 学 考 研 专 业 课 辅 导 资 料, 以 其 严 谨 专 业 信 息 精 准 等 广 受 考 研 学

2016 南 京 大 学 354 汉 语 基 础 考 研 专 业 课 复 习 全 书 编 辑 推 荐 诚 笃 南 大 考 研 网 是 聚 英 教 育 旗 下 子 品 牌, 专 业 做 南 京 大 学 考 研 专 业 课 辅 导 资 料, 以 其 严 谨 专 业 信 息 精 准 等 广 受 考 研 学 诚 笃 南 大 考 研 网 坚 持 专 业 人 做 专 业 事, 为 广 大 考 研 学 子 奉 献 专 业 作 品! 推 荐 指 数 : 基 本 信 息 教 材 名 称 2016 南 京 大 学 354 汉 语 基 础 考 研 专 业 课 复 习 全 书 ( 含 真 题 与 答 案 ) 编 著 聚 英 教 育 组 编 页 数 232 字 数 161 千 字 开 本 16 开 出 版 日 期 2015

More information

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx 4:12 : ( ) D G/D Shang di de dao shi huo po de D G/D A/D Shi you gong xiao de D G/D Shang di de dao shi huo po de D D7 Shi you gong xiao de G A/G Bi yi qie liang ren de jian geng kuai F#m Bm Shen zhi hun

More information

Microsoft Word - 文件6

Microsoft Word - 文件6 十 七 畫 袂 仙 假 仙, 牛 lan7 假 鹿 鞭 (p888) 解 釋 袂 仙 假 仙 : 指 自 己 不 是 仙 人, 卻 冒 充 成 仙 人 的 樣 子, 亦 即 不 懂 裝 懂 之 意 牛 lan7: 公 牛 的 生 殖 器 官 鹿 鞭 : 公 鹿 的 生 殖 器 官 涵 義 說 明 人 根 本 不 了 解 某 事 物, 卻 硬 要 裝 懂 對 應 華 語 不 懂 裝 懂 自 作 聰 明

More information

Microsoft Word - c1-1w01.doc

Microsoft Word - c1-1w01.doc 中 文 譯 音 使 用 原 則 中 華 民 國 九 十 一 年 八 月 二 十 二 日 行 政 院 院 臺 教 字 第 0910042331 號 函 備 查 中 華 民 國 九 十 二 年 八 月 二 十 日 行 政 院 院 臺 教 字 第 0920044540 號 函 修 正 備 查 一 為 解 決 國 內 中 文 譯 音 使 用 版 本 紊 亂, 俾 利 使 用 者 遵 循, 特 訂 定 本 使

More information

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

More information

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

More information

2. 读 课 文, 填 空 : (1) 树 上 垂 挂 着 择 怎 侉 (2) 孔 雀 好 像 美 人 拖 着 (3) 象 身 上 刺 着, 耳 朵 上 戴 着, 脖 子 上 系 着 (4) 象 主 人 敲 着, 象 小 姐 踩 着 一 摇 一 晃 的 (5) 小 松 鼠 歪 着, 朝 你 挤 眉

2. 读 课 文, 填 空 : (1) 树 上 垂 挂 着 择 怎 侉 (2) 孔 雀 好 像 美 人 拖 着 (3) 象 身 上 刺 着, 耳 朵 上 戴 着, 脖 子 上 系 着 (4) 象 主 人 敲 着, 象 小 姐 踩 着 一 摇 一 晃 的 (5) 小 松 鼠 歪 着, 朝 你 挤 眉 8. 印 度 奇 观 星 期 一 1. 写 一 写 : 幻 盆 妨 露 丛 裙 牙 松 49 2. 读 课 文, 填 空 : (1) 树 上 垂 挂 着 择 怎 侉 (2) 孔 雀 好 像 美 人 拖 着 (3) 象 身 上 刺 着, 耳 朵 上 戴 着, 脖 子 上 系 着 (4) 象 主 人 敲 着, 象 小 姐 踩 着 一 摇 一 晃 的 (5) 小 松 鼠 歪 着, 朝 你 挤 眉 弄 眼

More information

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc wþ ˆ Ì åž s sì j žjy é s h h 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž 1 ï Ì } n åžh½ í p ì ˆ d ä d Ì d dæe Ô 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž 2 ò -1 } n 1. Ô Õ } ì m k Ù m Õ Ô Ô { ï 2. ì û }h Ô Õ ì ì ù d ì Ì k ä 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž

More information

Microsoft Word - JB-QBL-MN300_5039130516_2_.doc

Microsoft Word - JB-QBL-MN300_5039130516_2_.doc 火 灾 报 警 控 制 器 ( 联 动 型 ) JB-QBL-MN/300 目 录 一 概述... 1 二 操作说明... 2 三 外形及安装尺寸... 20 四 接线图... 23 五 主要技术参数... 25 六 注意事项... 27 七 拼音查找汉字区位码表... 31 一 概述 JB-QBL-MN/300 是新型模拟量火灾报警控制器 具有 324 个报警控制点 探测器/模块全 混编 无极性

More information

Microsoft Word - 文件5

Microsoft Word - 文件5 六 畫 交 官 散, 交 鬼 死, 交 苦 力 食 了 米 解 釋 散 : 窮 鬼 : 詭 計 多 端 的 人 苦 力 : 苦 工 了 : 賠 本 涵 義 喻 交 朋 友 要 謹 慎 交 情 仁 義 重, 啉 lim1 水 也 心 涼 涵 義 形 容 與 朋 友 結 交, 仁 義 才 是 最 重 要 的 交 椅 漆 桌 起 無 扦 tshuann1 解 釋 交 椅 : 有 扶 手 和 靠 背 的 椅

More information

客家文化事典 907 徐府竹仔閣 qiˇfuˋzugˋeˇgogˋ toiˇvanˇcamˇngiab vunˇfa gonˋ 907 桂花巷 gui fa hong 922 銅鑼大草原 tungˇloˇtai co ngienˇ 908 泰安溫泉區 tai on vun qienˇki 922 銅

客家文化事典 907 徐府竹仔閣 qiˇfuˋzugˋeˇgogˋ toiˇvanˇcamˇngiab vunˇfa gonˋ 907 桂花巷 gui fa hong 922 銅鑼大草原 tungˇloˇtai co ngienˇ 908 泰安溫泉區 tai on vun qienˇki 922 銅 苗栗縣旅遊觀光 第貳拾類 苗栗縣旅遊觀光 二劃 879 八角崠登山步道 892 向天湖 hiong tien fuˇ 893 竹南濱海森林公園 zugˋnamˇbinˊhoiˋsemˊlimˇgungˊienˇ badˋgogˋdungˋden san pu to 879 八卦力部落 badˋgua lid pu log 三劃 880 三義木雕博物館 893 竹南啤酒廠 zugˋnamˇpiˇjiuˋcongˋ

More information

1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

2. 7 3. 2 (669 6600 2 9 4. 6 8 10 5. 6. 19 30 15 23 (1662 50-100 2 42

2. 7 3. 2 (669 6600 2 9 4. 6 8 10 5. 6. 19 30 15 23 (1662 50-100 2 42 1 一 閩 南 語 及 閩 南 族 群 的 形 成 4-1 1. 4-1 1 41 2. 7 3. 2 (669 6600 2 9 4. 6 8 10 5. 6. 19 30 15 23 (1662 50-100 2 42 43 4-1 ( b ( a ( ( ( ( ( ( [ ] ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

More information

píng liú zú

píng liú zú píng liú zú l láng nèn bó ch yán y n tuò x chèn r cu n ch n cù ruò zhì qù zuì m ng yíng j n bì yìn j yì héng cù ji n b n sh ng qi n lì quó k xì q n qiáo s ng z n nà p i k i y yíng gài huò ch

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : ( CIP) /. 2. :, 2004. 10 ISBN 7-5077-0233-2 :.......... G612-44 CIP ( 2004 ) 057531 : : : : : : 2 1 : 100078 : : 787mm 1092mm 16 : 7. 5 : 180 : 2005 8 2 : 2005 8 2 : 00001 10000 : 110. 00 ( 11 ) ( )

More information

2010 10 28 1 106 ... 5... 6... 7... 10... 15... 18... 18... 22... 25... 27... 27... 40... 40... 43... 50... 50... 59... 59... 68... 69 2 106 ... 71... 72... 73... 75... 76... 77... 77... 77... 78... 79...

More information

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史

江 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 究 大 致 采 取 个 案 分 析 以 解 读 叙 述 策 略 等 角 度 切 人 讨 钗 和 哈 金 南 京 安 魂 曲 关 时 代 相 关 作 者 来 自 多 个 国 家 作 两 部 小 说 为 例 从 直 面 历 史 对 小 说 中 的 南 京 大 屠 杀 与 民 族 国 家 观 念 表 达 + 李 永 东 摘 要 南 京 大 屠 杀 是 中 外 战 争 史 上 骇 人 听 闻 的 暴 虐 事 件 作 为 创 作 题 材 然 目 前 关 于 南 京 大 屠 杀 的 文 学 研 究 却 相 当 薄 弱 还 不 少 作 家 以 之 停 留 单 个 作 品 分 析 的 阶 段 因 此 有 必 要 从 民 族 国 家 观

More information

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 :

( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN CIP (2005) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 333 : ( ) 001 ( CIP ) /. :,2005 ISBN 7-224 - 07274-5.......... 222 CIP (2005) 045547 : : ( 147 : 710003 ) : : 850mm 1168mm 32 15. 375 : 333 : 2005 7 1 2005 7 1 : 1-1000 : ISBN 7-224 - 07274-5/ I 1182 : 29. 00

More information

PDF

PDF # 輕 ZONE 2015 年 10 月 號 輕 ZONE 話 你 知 護 牆 橋 墩 樁 柱 預 製 件 注 意 安 全 注 意 安 全 輕 ZONE 話 你 知 樁 超 過 1800 支 每 支 樁 柱 平 均 約 60-70 米 深, 相 當 於 20 層 樓 宇 的 高 度, 而 部 分 樁 柱 更 會 按 需 要 深 至 100 米, 相 當 於 30 層 樓 宇 高 度 一 條 100

More information

cuàn, jìn dù zhòu zh qú sh zhì jùn y ng xián gu, 748 qíng xiè, kéz shì sù shu ng w w, z n jiào duò, niè chlm wàngliàng, h ng (sh xià qí dié dàimào hu sì áo du 3

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B66DA467BB79A8A5B9EAAC49BB50B1D0BEC72DB1C6AAA92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B66DA467BB79A8A5B9EAAC49BB50B1D0BEC72DB1C6AAA92E646F63> 多 元 語 文 教 育 中 的 客 語 教 學 淺 談 177 多 元 語 文 教 育 中 的 客 語 教 學 淺 談 張 美 煜 / 國 立 台 灣 師 範 大 學 國 文 研 究 所 兼 任 講 師 一 前 言 你 願 意 餐 餐 吃 同 一 道 菜 餚, 天 天 穿 同 一 款 衣 服, 日 復 一 日 過 著 一 成 不 變 的 生 活 嗎? 試 想, 到 只 供 應 一 兩 種 菜 色 的

More information

崇 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c 创 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c, 韵 母 是 u 倩 n 倮, 不 要 读 成 u 倩 n 或 倩 n 倮 征 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z, 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 注 意 区 别 读 音 相 同

崇 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c 创 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c, 韵 母 是 u 倩 n 倮, 不 要 读 成 u 倩 n 或 倩 n 倮 征 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z, 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 注 意 区 别 读 音 相 同 7. 万 里 长 城 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 14 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 岭 驮 甘 肃 嘉 峪 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 这 个 愿 望 终 于 实 现 了 (2) 我 摸 着 古 老 的 城 墙, 崇 敬 之 情 油 然 而 生 5.

More information

Microsoft Word - 草药小册子3 Fix.doc

Microsoft Word - 草药小册子3 Fix.doc 美 联 社 传 统 知 识 记 录 阿 佤 山 食 用 药 用 植 物 项 目 成 果 之 一 阿 佤 山 食 用 药 用 植 物 传 统 知 识 选 编 主 编 : 白 志 红 1 郑 重 声 明 本 册 收 集 和 记 录 的 是 阿 佤 山 民 间 草 医 草 药, 旨 在 为 读 者 提 供 学 习 了 解 传 统 佤 医 佤 药 的 参 考 资 料, 并 非 医 疗 处 方 没 有 医 生

More information

ì ó è à ù í ú á é à à è á è é á ó é è ì è è è á è ò ù é é ò ú è è è é ù ù á í ù à í í í à ó í é ì é ù ó ì áá á è à á ó á ì à ì í ù úù á í à íí ì à ò è í ù ì ì ì ó á ì

More information

lí yòu qi n j n ng

lí yòu qi n j n ng lí yòu qi n j n ng zhì lú yu n ch nghé liú g p jiá ji n gè liè du zhù g jù yuán cù cì qióng zhu6 juàn p zh n túmí nòu jiong y yùndu láo x n xiá zhì yùn n n gúo jiào zh

More information

Microsoft Word - 08佳作教案.doc

Microsoft Word - 08佳作教案.doc Ã; vpíû jy Ÿ ý P h h j u u ˆ.. ± ò j v jâ yu u Á Õ u ä e u s kµû u jâá ò Ö Á uä Á ò l ó gs í Þ u ke jâá u f u lá u Ô ì Á ló Ágs ó Áu Ô ž d ló Á u ì ² dº k HfpshfLfmmz)2:66*Á u Ô Áu Ô ž à ì ² jì g ²à ó

More information

Microsoft Word - PR 論文-講義-01~04.doc

Microsoft Word - PR 論文-講義-01~04.doc h! Í ü iç i½ i e wf ej ƒ 10 e....ûž l ( ƒ) 25 e ƒá...l i 15 e õ...õ iq} q 5 e ƒ Þ e¹ ugñ ï ¾f 5 e.áñ îéu à i ƒîu ƒ î i î éß î Þ îe¹ ¾î îu ñî Î 25 i e we ƒ i¾ f ë e w µ ol i ƒ iy w ññ ŠØ ð ~ n wã h ˆd Ö

More information

hú sh n y jù tuó qièjuàn m n h n t o lì, zh ng yín pàn yuán j bó yí zhì jié nuò w i ruí túmí du wù jì jiàn yuè qi n zh n t ng 21 yi l ni dàidàng y uè xué w i sì xì, g mà zé shè lú xiáng hé k ol

More information

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教 诗经 目录 诗经 简介 国风 关睢 葛覃 卷耳 螽斯 桃夭 阿芣苢 汉广 汝坟 鹊巢 采蘩 草虫 甘棠 行露 摽有梅 小星 江有汜 野有死麕 驺虞 柏舟 绿衣 燕燕 日 月 击鼓 凯风 雄雉 匏有苦叶 谷风 式微 简兮 泉水 北门 静女 二子 乘舟 柏舟 墙有茨 相鼠 载驰 考磐 硕人 芄兰 氓 河广 有狐 木瓜 黍离 君子阳阳 葛蕉 采葛 大车 将仲子 叔于田 遵大路 女曰鸡鸣 有 女同车 狡童

More information

untitled

untitled y n s ru m ng di n qi ngl ng sh qi xi o bi o ch uch j zh n x g hu h n g o j ng h x x xi o j g t ng y y n li o h h g i q

More information

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 90,000,000 9,000,000 81,000,000 2.18 0.10 3300 1 2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180,000 8.24 81,000,000 2.18 13,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 1,000,0001,000,000 1,000,000 2,000 2.18 1% 0.005%0.002%0.005%

More information

zhì qiú w i jìnsh n lù luán yuàn zhù b o fú niè pàn h n yí j yú y ngj dào dú yì cuò tuò hàny yuán z n y nji n chún míhéng píng ní píxi g o jiàn lì zh o shúshí máo g sbuò zh ji nji zh n lián ji n

More information

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

More information

4 (0608) m in 1 (15: 41) Star2Sou th Can ton (N ERC) MW 1 1 PJM ISO IM O ISO ISO gmw MW 14: 02 S

4 (0608) m in 1 (15: 41) Star2Sou th Can ton (N ERC) MW 1 1 PJM ISO IM O ISO ISO gmw MW 14: 02 S 2003 9 3 (0607) 8 14 8 29 9 4 ( 200002) : 2003 8 14 8129 9 4 : : TM 711 : A : 100129529 (2003) 0920003211 L esson s learned and en lightenm en t obta ined from blackout occurred on August 14th in U. S.

More information

i n i ho n n n n n ng

i n i ho n n n n n ng A i i i i i i i i n i ho n n n n n ng o o o o o o o b B b b p b b b b b b b p b b b b b b i b i b b i b b i b i b i b bn bn bn bn bn bn bn b bn bn bn bn bn bn bng bng bng b pn bng bng bng pn bng bo bo

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 中 文 第 九 册 教 学 参 考 / 中 国 暨 南 大 学 华 文 学 院 编. 修 订 版. 广 州 : 暨 南 大 学 出 版 社,2007.9 ISBN 978-7-81029-811-7 Ⅰ. 中 Ⅱ. 中 Ⅲ. 对 外 汉 语 教 学 Ⅳ. H195 暨 南 大 学 出 版 社 出 版 发 行 ( 中 国 广 州 ) 电 话 / 传 真 :0086-20-85221583

More information

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

More information

Microsoft Word - 文件4

Microsoft Word - 文件4 五 畫 世 間 三 項 袂 囥 khng3 得 (p201) 解 釋 三 項 : 死 屍 糞 便 長 大 的 女 子 囥 khng3: 放 涵 義 形 容 女 子 長 大 之 後 就 必 須 要 嫁 人, 不 能 再 留 在 家 裡 對 應 華 語 女 長 須 嫁 女 大 難 留 世 間 事 予 你 袂 gau3 得 解 釋 予 hoo7: 給 袂 gau3 得 : 強 求 不 得 涵 義 形 容

More information

Abstract Seminar in Hakka culture studies, committed to Hakka Culture Studies, from Hakka Society document retrieval, genealogy; this seminar describe

Abstract Seminar in Hakka culture studies, committed to Hakka Culture Studies, from Hakka Society document retrieval, genealogy; this seminar describe 客 家 學 院 客 家 語 文 研 究 所 客 家 文 化 專 題 研 究 客 家 本 質 个 源 考 研 究 客 家 學 為 例 指 導 教 授 : 羅 肇 錦 博 士 碩 士 研 究 生 : 戴 宏 興 中 華 民 國 一 一 年 十 一 月 三 十 日 星 期 五 1 Abstract Seminar in Hakka culture studies, committed to Hakka Culture

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 书 名 : 作 者 : 出 版 社 : 出 版 时 间 : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 4 11 20 24 28 35 41 1 51 60 66 72 79 88 90 93 96 100 105 110 2 117 121 124 130 133 135 138 141 144 148 152 157 166 3 175 178

More information

j n yín

j n yín ch n ài hóng zhuó, j n yín k n sù zh o fù r n xi o qì hái, y oti o sh hàn yàn yuán lí g ng z y ng b niè bì z n r n xi o qì xiè sì m6u yí yàng móu niè z u ch lì, x qu n léi xiè pì x u cu è qi n j qiú yìn

More information