Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 BIBLID (2000)18: pp * 111

2 a

3 n -n -p -t -k a ap in it

4 114 n k *- *-n *-n *-p *-t *-k 1971 *- *-n *-n *-p *-t *-k 1 *n- *-n *-k *b- *b- *n- *n- *b-

5 115 ln5 1 lk4 tshiu2 ln5 2 tshiu2 lk4 a2 lk4 ln5 ln5 ln5 ln5 lk4 lk4 k

6 116 lk4 lk4 lk4 *hn *n- *hn- lk4 th- l- *n- *hn- *n- *n- lk4 3 *hn- lk4 3 bua 4 bi 4 lak4

7 117 lk4 2. a2 a0 a2 kiã a kian2 kiã2 kian2 kiã2 a2 a2 kiã2 a2 a0 ban7 ki1 ban7 ki1 a0 a0 a0 a2 a0 a2 tsn3 a2 a2

8 118 a2 ku7 a2 i5 a2 sio2 tsik4 a2 sio2 k1 a2 tua7 pe?4 a1 a1 ku7 a1 i5 a1 k1 a1 tsik4 a2 thi3 thau5 a2 si1 kuã1 a2 a0 i5 a0 dzi7 ku7 a0 a2 a0 a2 a0 a2 a0 a0 i5 a2 i5 a0 a2 be2 nn0 nia0 a2 a0 a2 a0

9 119 a0 a2 a0 a0 a0 J tieu11 tsj33 tieu11 tsie31 e e J J lau35 tsj213 lau21 ts 33 a2 a0 3.

10 120 le0 4 ti le0 le0 ti7 ti7 le le0 ti7 ti7 ti 4 te 4 li 4 le 4 le0 t6 le e e

11 ti7 le0 7 u7 lan5 ti7 le0 b0 8 tse7 ti7 to?4 tin2. 9 kuai1 kuai1 tse7 le ti7 t6

12 122 ti7/ t6 9 le0 ti7 le0 ti7 pat4 bat4 i2 tiau5 i2 liau5 pui5 tut4 tut4 pui5 lut4 lut4 i e 7 b0 bo5 o le0 7 le0 9 le0 le0 6 le0 le0 ti7 ti7 le0

13 sã n kau lai puã pn tiak io? sã44 sã44 pa? n14 n11 khau kau55 kau35 tsap lai33 lai11 bin puã31 puã55 l31 11 pn31 pn11 si tiak53 tiak55 kuã44 thi?53 thi(?)53 tan io?35 io(?)11 l14 5

14 124 kau35 tsap pn31 puã31 31 pn31 pn11 si14 puã31 puã55 l31 pn31 puã io(?)11 l14 pn11 si14 31

15 n11 khau55 n11 khau lai11 bin33 pan11 lai33 *pan11 lai31 lai33 lai11 bin33 l- ai lai11 bin

16 tin5 tn5 tin5 h

17 127

18 128 ph2 phl1 phit4 phua3 phui3 ph- ph- pin5 phun5 p7 phak8 pe?8 p- ph- p- ph- ia iap ia iap ia iap ia iap puã3 ia1 iu5 ia iap iu ia1 iu5 puã3 ia1 iu5 a ap a ap a ap a ap a ap a ap a2 tsa2 bk8 a2 ia iap

19 129 a ap i ip tsiu3 tsua7 tsiu3 tsua7 tsua7 ua ua ua tsua7 tshua7 sua3 ua tsua7 khi3 tsit8 tsua7 tsua7 tsit8 tsua7 tshiu7 a2

20 130 se?8 kh1 lin1 se?8 tsit8 se?8 tshik4 tshik4 tio5 kiã1 tsit8 tio5 tsua7 ts- tsio?8 tsap8 tsiã5 tsiu7 ts- ua tsua7 tsua7 tsua7 ua ua ua tshua3 tua3 kua3 tua7 gua7 lua7 kua3 hua?4 kua?4 tshua?4 tshua? ua

21 131 l e l l e l tshl1 tshe1 tshl1 e7

22 132 e Douglas e ue e 7 Douglas *e6 e ue e e ue e e6 ue7 e7 ( e ue h7 he7 7 Douglas

23 133 hue7 e6 ue7 e7 ue7 e7 e6 e6 1999b ti7 t6 ti7/t6 ( e s( 3 se3 t 7 te7 ts 1 tse1 th 1 the1 t 3 te3 ti7/t6 ti7/t6 a2

24 134 a2 a2 a2 ia iap a ap la5 tsa1 tsap8 tsap4 tsa2 bk8 a2 a a2 a2 i5 zi2 i2 in2 hn zi2 i2 in2 a2 a2

25 135 *h- *hn- *hn ln5 lk4 ln5 lk4 lk4 1

26 136 kiã2 kiã2 a2 a2 kiã2 kiã2 a2 kiã2 a2 a2 kiã2 a2 a0 a2 a le0 ti7 t6 le0 le0 ti7/t6 le0 le0 ti7/t6 ti7/t6 3 kau35 tsap

27 puã31 pn31 31 puã55 l31 pn11 si14 puã3 ia1 iu5 ia1 ia1

28 138 ia1 ia1 e7/e6 tshl1 a2 a2 guan2 lin2 in1 guan2 lin2 in a 1.

29 139 au t- tau tau7 tau7 tau7 lau2 thau5 tsun7 tau7 tiau3 tau7 tau7 2.

30 140 tai7 tai2 thuã2 tha 1 t- th- sai2 tai2 lai6/lai7 sai6/sai7 ai tai7 tai7 ua 3. tai7 tsi3 tsi3 1999a le0 1999a kã2 ka2

31 141 kã2 ka2 kã2 ka2 kã2 ka2 kã2 ka2 1999a a2 kian2 a2 kiã2 2 tsa35 lan14 tsa35 lan14 tsa33 b55 lan14 tsa35 lan14 tsa33 b55 lan14 tsa33 b55 lan14 tsa35 lan14

32 142 pui5 lut4 lut4 pui5 tut4 tut4 kau7 tut4 tut4 tut4 lut4 *kau7 lut4 lut4 tut4 tut4 tut4 tut4 pui5 tut4 tut4 kau7 tut4 tut4 ut tut4 *thut4 tut4

33 143 u t- tut4 tut Chinese phonology of the Wei-hin Period: Reonstrution of the Finals as Refleted in Poetry /

34 a In Alain Peyraube and Chaofen Sun eds., Linguisti Essays in Honor of Mei Tsu-Lin: Studies on Chinese Historial Syntax and Morphology Paris: Eole des Hautes Etudes en Sienes Soiales, Centre de Reherhes Linguistiques sur l Asie Orientale.

35 b Jerry Noran 1989 What is a Kejia Dialet? Douglas Carstairs Chinese-English Ditionary of the Vernaular or Spoken Language of Aoy, with the Prinipal Variations of the Changhew and Chin-hew Dialets. London.

36 146 Conepts and Methods in the Study of Original Charaters of Dialets Hsiu-fang Yang Abstrat The study of original haraters of dialets presupposes systeati orrespondenes between linguisti strutures as its basis, and, as a sub-field of historial linguistis, aepts internal reonstrution as well as oparative ethod as its ethodology. In this artile, the author proposes three approahes in searhing for and identifying plausible original haraters. The three approahes are harater-searhing, sound-searhing, and eaning-searhing. Using data fro the Southern Min dialet, the author gives a detailed arguent for the validity of these approahes. Key Words: original harater, Southern Min, harater-searhing, soundsearhing, eaning-searhing

國立中山大學學位論文典藏.pdf

國立中山大學學位論文典藏.pdf ( ( 1 1 2 4 6 6 7 19 27 27 34 37 40 48 48 50 56 68 68 68 80 84 107 107 107 114 117 128 131 134 ( 136 ( (1993 1 ( 1993 (1993 2 ( 1993 1 43 3 1993 110 2 43 3 1993 113 1 ( (1989 3 1036 260 256 1036 32104

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 2 6 i e 4 ...1...1...1...2...3...3...4...5...8...8...9...11...12...15...15...19...29...39 6...52...52...65...65...78...92...92...99...103...106...110...110... 111...116...142...143...150...153...161...166...170...170...251

More information

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17

6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 1o 2 n 3 ka t ia k t i x 3 3 a 3 ii 3 4 1n l n l n l 2 t t tstss t tss 3 4 i i a a ua ua ia ia 6 h h 3 h 3 ha 3 1 I 2 o o a 3 t y 3 t y 3 y t y 3 t y 3 y tsu 3 tsu 3 su 4 17 41 n 3 3 pin 3 3 ka xo 3 3

More information

a ia ua i u o i ei uei i a ii o yo ninu nyn aia ua i i u y iu y a A o

a ia ua i u o i ei uei i a ii o yo ninu nyn aia ua i i u y iu y a A o o t kua v z p pm f v t t l s z t t t t k k vu vuu z i iu y a ia ua i u o i ei uei i a ii o yo ninu nyn aia ua i i u y iu y a A o 214 214 21 214214214 21421 21421 21321 21421 33 1 2 3 4 5 s z t t i p p

More information

Microsoft Word - 文件6

Microsoft Word - 文件6 十 七 畫 袂 仙 假 仙, 牛 lan7 假 鹿 鞭 (p888) 解 釋 袂 仙 假 仙 : 指 自 己 不 是 仙 人, 卻 冒 充 成 仙 人 的 樣 子, 亦 即 不 懂 裝 懂 之 意 牛 lan7: 公 牛 的 生 殖 器 官 鹿 鞭 : 公 鹿 的 生 殖 器 官 涵 義 說 明 人 根 本 不 了 解 某 事 物, 卻 硬 要 裝 懂 對 應 華 語 不 懂 裝 懂 自 作 聰 明

More information

Microsoft Word - 文件3

Microsoft Word - 文件3 九畫 便 pan5 宜 gi5 毋捌飽(p426) 解釋 便 pan5 宜 gi5 廉價 毋捌 不知道 涵義 形容人貪心不知足 對應華語 貪得無厭 貪心不足 便 pan5 宜 gi5 物 mih8 通食 便宜話毋通講 解釋 物 mih8 東西 便 pan5 宜 gi5 話 不負責任的話 毋通 thang1 不可以 涵義 勸誡人說話要謹慎 對應華語 東西可以亂吃 話不可以亂講 便所彈吉他 臭彈 解釋

More information

Microsoft Word - 文件4

Microsoft Word - 文件4 五 畫 世 間 三 項 袂 囥 khng3 得 (p201) 解 釋 三 項 : 死 屍 糞 便 長 大 的 女 子 囥 khng3: 放 涵 義 形 容 女 子 長 大 之 後 就 必 須 要 嫁 人, 不 能 再 留 在 家 裡 對 應 華 語 女 長 須 嫁 女 大 難 留 世 間 事 予 你 袂 gau3 得 解 釋 予 hoo7: 給 袂 gau3 得 : 強 求 不 得 涵 義 形 容

More information

Microsoft Word - 01清華No.14-李惠綿.doc

Microsoft Word - 01清華No.14-李惠綿.doc 清 華 中 文 學 報 第 十 四 期 2015 年 12 月 頁 5-65 國 立 清 華 大 學 中 國 文 學 系 中 原 音 韻 之 異 讀 與 特 殊 音 讀 考 述 兼 以 現 存 元 曲 為 證 * 李 惠 綿 摘 要 周 德 清 (1277-1365) 中 原 音 韻 包 括 十 九 韻 部 及 其 韻 字 ( 簡 稱 韻 譜 ) 和 二 十 七 條 中 原 音 韻 正 語 作 詞

More information

闽语的“囝”及其语法论

闽语的“囝”及其语法论 闽 语 的 囝 及 其 语 法 化 李 如 龙 一 汉 语 的 名 词 后 缀 用 得 最 广 的 是 子 头 儿 三 种 从 历 史 演 变 上 说, 用 作 后 缀 是 子 尾 最 早 王 力 先 生 说 : 在 上 古 时 代 子 已 经 有 了 词 尾 化 的 迹 象, 在 中 古 时 期, 名 词 词 尾 子 字 已 经 很 发 达 了, 并 且 它 有 构 成 新 词 的 能 力 ( 王

More information

Microsoft Word - 文件5

Microsoft Word - 文件5 六 畫 交 官 散, 交 鬼 死, 交 苦 力 食 了 米 解 釋 散 : 窮 鬼 : 詭 計 多 端 的 人 苦 力 : 苦 工 了 : 賠 本 涵 義 喻 交 朋 友 要 謹 慎 交 情 仁 義 重, 啉 lim1 水 也 心 涼 涵 義 形 容 與 朋 友 結 交, 仁 義 才 是 最 重 要 的 交 椅 漆 桌 起 無 扦 tshuann1 解 釋 交 椅 : 有 扶 手 和 靠 背 的 椅

More information

<39382D3334B4C1AED5A55A2DA64CA8EAAB7E>

<39382D3334B4C1AED5A55A2DA64CA8EAAB7E> 觀 音 國 小 吉 貝 棉 校 址 : 高 雄 縣 大 社 鄉 文 明 路 100 號 學 校 網 頁 : http://www.gi.ks.edu.tw TEL : 07-3604287 07-3525583 FAX : 07-3526101 校 長 的 勉 勵 又 是 畢 業 的 季 節, 今 年 的 六 年 級 是 我 們 觀 音 國 小 第 十 七 屆 的 畢 業 生, 在 此 首 先 恭

More information

fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t

fa 5 ta 5 t ie 5 io 5 fa 55 ta 55 t ie 55 io 55 t i 5 i 5 t u 5 5 t t u t n 31 t 31 t a t an 31 t y 31 t an k i 53 21na t 50 y u y u t 213 t 31 t y 213 t y y 31 t u 213 t u u 31 t n 31 t n n 55 t yn 31 t yn yn 55 t u n 31 t u n un 55 n n u n n t n 53 t n n n to 31 to no ku n 53 xu n u n 31 53 xo uo 31 t n n n 53 t io io io

More information

50 70 80 80 70 80 8 80 60 80 8 1 2 3 3 50 60 80 10 6 70 70 1985 1988 39 383 50 10 5 1985 200 1988 7 120 1985 1000 1981 6 16 1300 1988 0 70 1988 366 19 n l ts ts s ts ts s k k X ka k ka 52 k 5 x x xa k

More information

120 笋 (= (2 (3 & & & 坔 (= lap 4 坔 lam 3 (=Ching 3 ( ( & & 4. (1 (clay skin (2 5-1

120 笋 (= (2 (3 & & & 坔 (= lap 4 坔 lam 3 (=Ching 3 ( ( & & 4. (1 (clay skin (2 5-1 ( ( 一 基 於 自 然 體 或 自 然 物 的 一 般 位 置 及 形 狀 命 名 1. ( 2. (1 (2 5-1 3. (1 ( [ken] (ping 5 & & 119 120 笋 (= (2 (3 & & & 坔 (= lap 4 坔 lam 3 (=Ching 3 ( ( & & 4. (1 (clay skin (2 5-1 ( 121 5-1 1 chian 1 -tsau 2

More information

椅 : 站 立 例 : 尔 椅 直 滴 集 韵 : 巨 倚 切, 立 也 潍 : 去 汁 例 : 药 潍 整 唔 曾 集 韵 : 逼 密 切 广 雅 : 一 曰 去 汁 也 姿 把 : 糯 米 制 裸 例 : 餐 把 做 整 唔 曾, 大 家 齐 来 发 狠 食 撇 恒 去 释 名 : 餐, 渍 也

椅 : 站 立 例 : 尔 椅 直 滴 集 韵 : 巨 倚 切, 立 也 潍 : 去 汁 例 : 药 潍 整 唔 曾 集 韵 : 逼 密 切 广 雅 : 一 曰 去 汁 也 姿 把 : 糯 米 制 裸 例 : 餐 把 做 整 唔 曾, 大 家 齐 来 发 狠 食 撇 恒 去 释 名 : 餐, 渍 也 南 岛 语, 客 方 言 究 竟 有 多 少 南 岛 语 成 分, 这 方 面 研 究 刚 刚 起 步 这 个 领 域 肯 定 大 有 可 为 客 赣 方 言 比 较, 客 赣 历 史 上 曾 同 流 过, 客 赣 的 音 韵 比 较 目 前 仅 局 限 于 表 层, 应 把 握 住 客 赣 语 深 层 的 音 变 类 型, 由 此 推 知 客 赣 方 言 历 史 音 韵 轨 迹 音 变 的 时 段

More information

i n i ho n n n n n ng

i n i ho n n n n n ng A i i i i i i i i n i ho n n n n n ng o o o o o o o b B b b p b b b b b b b p b b b b b b i b i b b i b b i b i b i b bn bn bn bn bn bn bn b bn bn bn bn bn bn bng bng bng b pn bng bng bng pn bng bo bo

More information

2. 7 3. 2 (669 6600 2 9 4. 6 8 10 5. 6. 19 30 15 23 (1662 50-100 2 42

2. 7 3. 2 (669 6600 2 9 4. 6 8 10 5. 6. 19 30 15 23 (1662 50-100 2 42 1 一 閩 南 語 及 閩 南 族 群 的 形 成 4-1 1. 4-1 1 41 2. 7 3. 2 (669 6600 2 9 4. 6 8 10 5. 6. 19 30 15 23 (1662 50-100 2 42 43 4-1 ( b ( a ( ( ( ( ( ( [ ] ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

More information

Microsoft Word - LL3.3-03-Chiang-paper.doc

Microsoft Word - LL3.3-03-Chiang-paper.doc LANGUAGE AND LINGUISTICS 3.3:543-567, 2002 2002-0-003-003-000021-1 東 勢 客 家 話 的 重 疊 結 構 與 變 調 * 江 敏 華 國 立 台 灣 大 學 本 文 探 討 東 勢 客 家 話 重 疊 結 構 和 聲 調 的 關 係, 指 出 東 勢 客 家 話 共 有 十 種 重 疊 結 構, 而 在 AAA AAAA ABAB

More information

Undangan Finalis

Undangan Finalis & 1 P E M E R I N T A H P R O V I N S I J A W A T E N G A H D 1N A S p E N D I D 1K A N Jl Pe A1d N o 134 Se r r c l p 35 1530 1 F x (024) 352 00 7 ] Se r A u s t u s 20 15 No o r : o o s Ke / 0 5 \ 2

More information

論閩南語複合詞的結構關係

論閩南語複合詞的結構關係 台 灣 語 文 研 究 2:21 47, 2004 論 閩 南 語 複 合 詞 的 內 部 結 構 林 香 薇 國 立 台 北 師 範 學 院 語 教 系 長 期 以 來, 討 論 漢 語 裡 造 句 的 形 式 和 構 詞 的 形 式 總 用 同 一 套 結 構 模 式 在 閩 南 語 裡, 句 法 結 構 就 常 被 用 來 說 明 複 合 詞 的 結 構 的 確, 不 少 複 合 詞 的 結

More information

lu yàng tuò guan gui zh ng fèn wù wèi qiao jú tá l o jiàn f i è yí yì qu n sì xuè , chéng y o xi o z pìn,, 1957 7 hàn 37 38 y u p ti o bèi t n tài kù sè b n zen you y n pí chè qiàn 17 dí jué

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A578BB79C3B9B0A8A672ABF7ADB5BA74A4C6A576BDD7A977BD5A38ADB672657669736564322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A578BB79C3B9B0A8A672ABF7ADB5BA74A4C6A576BDD7A977BD5A38ADB672657669736564322E646F63> 台 語 羅 馬 字 拼 音 演 化 史 論 台 灣 師 範 大 學 台 灣 文 化 及 語 言 研 究 所 李 勤 岸 台 南 大 學 國 語 文 學 系 碩 士 班 台 語 組 李 淑 鳳 摘 要 台 語 拼 音 史 上 bat 出 現 過 類 型 濟 濟 ê 拼 音 符 號, 有 漢 字 拼 音 符 號 羅 馬 字 拼 音 符 號 日 語 假 名 拼 音 符 號 注 音 符 號 諺 文 式 拼

More information

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui

: ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31 ai 33 mau 31 mui 1998 4,,,,,,, ai 33 a 31 na 55,,,, ai 33 : ai 33 1 1. ai 33 1 :, : 4 : ) khgit 31 ai 33 ni 33 khum 31 sa 33 sa 55!! ( ) gai 33 phgo 31 ai 33 pg 33 log 33 n 55 ga 31 n 31 gai 33 ( ) ai 33 1 gi 33 khai 31

More information

台灣諺語

台灣諺語 (bat 4 ) (in 1 ) (ti 7 ) (tsit 4 ma 2 ) (khian 3 ) (phang 1 ) (lua 7 a 2 ni 2 a 2 ) (tsiann 5 tse 7 ) ( ) (tng 7 ) (nng 3 tsng 3 ) (king 5 ) (pu 3 ) (be 7 ) (sai 1 ) (hua 3 ) (mia 7 ) (mia 7 ) (kiann 5

More information

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

More information

異中有同

異中有同 國 立 中 央 大 學 客 家 語 文 研 究 所 碩 士 論 文 湖 南 客 家 話 詞 彙 研 究 研 究 生 : 陳 沿 佐 指 導 教 授 : 陳 秀 琪 博 士 中 華 民 國 一 二 年 元 月 本 論 文 獲 客 家 委 員 會 102 年 度 客 家 研 究 優 良 博 碩 士 論 文 獎 助 國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書 (101 年 9 月最新修正版) 本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本

More information

1 26 1 hx 2 l 3 t l 4f f sh4 zts cts ss 2 41 11 14 11 5 1 cti 2 ia ua 3 errerr r L L i i A oo ii uu y iia uua io io uouo oyo e ueu ey e ie i ue u eiei ouou i iou iou ueiuei i u y e eng ongo ie ue ye i

More information

yòu xù 373 375 xiá : guà jué qi n mi o dú k ng tóng luán xié háng yè jiào k n z z n shèn chì x 1óng l n t n kuáng qi q ch qì yì yùn yo q w zhuàn sù yí qìng hé p suì x tán cuàn mi o jù yú qìng shì sh

More information

英语专业学生笔语词汇多样性与频广度研究

英语专业学生笔语词汇多样性与频广度研究 第 16 卷 第 1 期 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) Vol.16 No.1 2010 年 2 月 J. CENT. SOUTH UNIV. (SOCIAL SCIENCE) Feb. 2010 湘 赣 方 言 深 臻 曾 梗 摄 舒 声 开 口 三 ( 四 ) 等 韵 读 同 一 等 韵 现 象 考 察 瞿 建 慧 ( 吉 首 大 学 文 学 与 新 闻 传 播 学 院,

More information

jiàn shí

jiàn shí jiàn shí hào x n càn w i huàng ji zhèn yù yàng chèn yù bì yuàn ji ng cóng (11) qiàn xué 1 yì bì èi zhé mó yù ù chái sè bá píng sh chài y l guàn ch n shì qí fú luè yáo d n zèn x yì yù jù zhèn

More information

四封01月.FIT)

四封01月.FIT) 吉 林 农 业 封 面 院 松 原 市 查 干 湖 冬 捕 中 国 期 刊 网 入 网 期 刊 叶 中 国 学 术 期 刊 渊 光 盘 版 冤 曳 全 文 收 录 期 刊 中 国 科 技 核 心 期 刊 渊 遴 选 冤 数 据 库 收 录 期 刊 中 国 学 术 期 刊 综 合 评 价 数 据 库 来 源 期 刊 万 方 数 据 要 数 字 化 期 刊 群 入 网 期 刊 中 国 科 技 论 文 引

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130342DADBBB4E4A447A67EA8EEBEC7A468AF5ABFFDA8FAA657B3E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203130342DADBBB4E4A447A67EA8EEBEC7A468AF5ABFFDA8FAA657B3E62E646F63> 海 外 聯 合 招 生 委 員 會 公 告 發 文 日 期 : 中 華 民 國 104 年 5 月 22 日 發 文 字 號 : 海 聯 試 字 第 1040000337C 號 主 旨 : 公 告 香 港 學 生 申 請 來 臺 升 讀 104 學 年 度 二 年 制 學 士 班 錄 取 名 單 依 據 : 一 香 港 澳 門 居 民 來 臺 就 學 辦 法 第 7 條 規 定 臺 教 技 ( 四

More information

清華學報 新42卷第4期 編輯委員會

清華學報   新42卷第4期     編輯委員會 客語高元音的擦化音變與閩客接觸時的規律轉變 陳筱琪 國立臺灣大學中國文學系 摘 要 客語高元音 -u 及 -i 起首的零聲母音節 因強化音變使高元音逐步發展為濁擦音 合口字早於齊齒字發生音變 福佬客 畲話及閩南西片等閩客接觸的語言 受閩語塞音 發達的特色牽引 高元音轉而發展為濁塞音 各種韻母有定的演變次序 音節成分 的距離 為主要控制因素 音節中各成分分布越離散 音變就越早出現 而元音成分之 間的距離比元音與輔音的距離更重要

More information

谈 蝌 蚪 ⑴ * 太 田 斋 1. 蝌 蚪 关 于 蝌 蚪 读 音 的 研 究, 已 有 魏 建 功 先 生 的 鸿 文 科 斗 说 音 ( 女 师 大 学 术 季 刊 2 卷 2 期,1931) 笔 者 并 无 意 图 对 此 加 以 评 论 本 文 用 和 魏 先 生 不 同 的 方 法 来

谈 蝌 蚪 ⑴ * 太 田 斋 1. 蝌 蚪 关 于 蝌 蚪 读 音 的 研 究, 已 有 魏 建 功 先 生 的 鸿 文 科 斗 说 音 ( 女 师 大 学 术 季 刊 2 卷 2 期,1931) 笔 者 并 无 意 图 对 此 加 以 评 论 本 文 用 和 魏 先 生 不 同 的 方 法 来 谈 蝌 蚪 ⑴ * 太 田 斋 1. 蝌 蚪 关 于 蝌 蚪 读 音 的 研 究, 已 有 魏 建 功 先 生 的 鸿 文 科 斗 说 音 ( 女 师 大 学 术 季 刊 2 卷 2 期,1931) 笔 者 并 无 意 图 对 此 加 以 评 论 本 文 用 和 魏 先 生 不 同 的 方 法 来 对 现 代 北 方 方 言 蝌 蚪 的 对 应 词 进 行 分 析 具 体 来 说, 先 分 成 几

More information

Microsoft Word - 摘要完稿.doc

Microsoft Word - 摘要完稿.doc 國 立 中 央 大 學 客家研究碩士在職專班碩士論文 陸河客家話研究 研 究 生 蘇媺祺 指導教授 羅肇錦博士 陳秀琪博士 中 華 民 國 九十九 年 七 月 國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書 本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本 詳備註 1 說明) 為本人於國立 中央大學 撰寫之碩/博士學位論文 (以下請擇一勾選) ( Ⅴ )同意 (立即開放) ( )同意 (一年後開放) 原因是

More information

é é

é é é é gu chài < > gòu y n zh n y yì z ng d n ruì z hóu d n chán bìn jiu c n z n shuò, chún kòu sh qi n liè sè sh n zhì sb n j ng máo í g bèi q í lì, u ì í ng chàng yào g ng zhèn zhuàn sh hu ti n j,

More information

i i i u u y er a a e e ia ia i ie i ua ua u ue y e o o uo uo yo i a ia ua ya ie ua ye a ia ua i u y a l eiao yo ia ia ya a a ia uaa ia ua

i i i u u y er a a e e ia ia i ie i ua ua u ue y e o o uo uo yo i a ia ua ya ie ua ye a ia ua i u y a l eiao yo ia ia ya a a ia uaa ia ua 22 1 38 4 105 22 P b pp f f m m ts z ts c s s t d k g t t k k t zh t j t ch t q sh c x x h r n n l l O nn 106 13 10 15 i i i u u y er a a e e ia ia i ie i ua ua u ue y e o o uo uo yo i a ia ua ya ie ua

More information

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-916-7... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116729 XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www.cnup.cnu.cn E- mail cnup@

More information

003 雷 低 110 躂 落 地 111 標 出 嚟 112 郁 手 114 趷 起 條 尾 116 透 氣 119 寫 埋 封 信 120 行 為 傾 偈 124 打 尖 127 執 藥 129 擘 面 132 未 水 踵 牆 134 滾 人 139 搵 食 141 搲 銀 144 蝦 人 14

003 雷 低 110 躂 落 地 111 標 出 嚟 112 郁 手 114 趷 起 條 尾 116 透 氣 119 寫 埋 封 信 120 行 為 傾 偈 124 打 尖 127 執 藥 129 擘 面 132 未 水 踵 牆 134 滾 人 139 搵 食 141 搲 銀 144 蝦 人 14 002 目 錄 序 004 前 言 006 凡 例 010 動 作 眼 碌 碌 014 斬 眼 016 霎 下 眼 018 瞇 埋 眼 020 吼 實 022 打 屍 噎 024 扑 頭 026 確 頭 殼 028 擔 高 頭 029 頭 岳 岳 032 撼 頭 埋 牆 034 擔 天 望 地 036 趙 一 拳 039 摑 一 巴 040 咬 痕 042 大 步 檻 過 044 摱 住 度 門 048

More information

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

More information

Microsoft Word - 003-004館長序.doc

Microsoft Word - 003-004館長序.doc 館 長 序 序 ( 華 文 ) 林 案 倱 國 立 臺 南 生 活 美 學 館 對 於 台 語 文 推 展 一 向 極 為 重 視, 除 了 在 輔 導 區 內 各 生 活 美 學 工 作 站 成 立 讀 書 會 外, 並 於 館 內 附 設 數 種 型 態 的 讀 書 會, 府 城 台 語 文 讀 書 會 就 是 其 中 的 佼 佼 者, 它 成 立 於 2001 年 3 月 2 日, 對 於 台

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB2BEC9B9CEB3F8A769C344A5D8>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB2BEC9B9CEB3F8A769C344A5D8> 旗 津 的 方 言 與 文 化 相 關 課 題 的 調 查 張 屏 生 2013.12.11 緣 起 筆 者 長 期 投 入 台 灣 漢 語 方 言 的 調 查, 調 查 的 方 言 點 實 在 多 到 自 己 都 記 不 清 了, 其 中 有 閩 南 話 客 家 話 福 州 話 和 軍 話 因 為 工 作 上 的 需 要 所 以 居 住 的 地 點 也 在 南 部, 比 較 奇 怪 的 是 台 灣

More information

ì ó è à ù í ú á é à à è á è é á ó é è ì è è è á è ò ù é é ò ú è è è é ù ù á í ù à í í í à ó í é ì é ù ó ì áá á è à á ó á ì à ì í ù úù á í à íí ì à ò è í ù ì ì ì ó á ì

More information

兩 岸 詔 安 客 家 話 的 詞 彙 比 較 中 央 大 學 客 家 語 文 研 究 所 陳 秀 琪 1 前 言 : 閩 南 地 區 的 客 家 話 主 要 分 布 在 漳 州 的 南 靖 平 和 雲 霄 詔 安 等 四 個 縣, 我 們 將 這 四 個 縣 的 客 家 話 稱 為 閩 南 客 家

兩 岸 詔 安 客 家 話 的 詞 彙 比 較 中 央 大 學 客 家 語 文 研 究 所 陳 秀 琪 1 前 言 : 閩 南 地 區 的 客 家 話 主 要 分 布 在 漳 州 的 南 靖 平 和 雲 霄 詔 安 等 四 個 縣, 我 們 將 這 四 個 縣 的 客 家 話 稱 為 閩 南 客 家 行 兩 精 類 行 年 年 行 立 參 理 理 陸 理 年 兩 岸 詔 安 客 家 話 的 詞 彙 比 較 中 央 大 學 客 家 語 文 研 究 所 陳 秀 琪 1 前 言 : 閩 南 地 區 的 客 家 話 主 要 分 布 在 漳 州 的 南 靖 平 和 雲 霄 詔 安 等 四 個 縣, 我 們 將 這 四 個 縣 的 客 家 話 稱 為 閩 南 客 家 話 1 閩 南 地 區 的 客 家 人

More information

南京师范大学2012年度本科教学质量报告

南京师范大学2012年度本科教学质量报告 2013 年 本 科 教 学 质 量 报 告 二 一 四 年 十 月 目 录 一 本 科 专 业 设 置 及 学 生 基 本 情 况... 1 ( 一 ) 本 科 专 业 设 置 情 况... 1 ( 二 ) 本 科 生 生 源 情 况... 1 ( 三 ) 在 校 本 科 生 情 况... 2 二 师 资 与 教 学 条 件... 3 ( 一 ) 教 师 情 况... 3 ( 二 ) 教 学 经

More information

( 罩,} 曾 祖 母 丨 太 婆 } 卩 祖 祖 丨 月 昏 } 流 速 普 下 太 踢 星 小 打 隆 虹 通 凤 光 割 雷 踢 雨 括 遇 { 露 新 譬 星 遇 天 蒙 都 雷 上 落 锦 宿 钿 日 霎 弓 / 客 露 夙 颐 顽 屙 蒙 打 水 家 虹 / 屎 露 雷 括 } 星 成

( 罩,} 曾 祖 母 丨 太 婆 } 卩 祖 祖 丨 月 昏 } 流 速 普 下 太 踢 星 小 打 隆 虹 通 凤 光 割 雷 踢 雨 括 遇 { 露 新 譬 星 遇 天 蒙 都 雷 上 落 锦 宿 钿 日 霎 弓 / 客 露 夙 颐 顽 屙 蒙 打 水 家 虹 / 屎 露 雷 括 } 星 成 徒 名 祠 重 叠 典 兑 化 看 成 都 官 括 封 新 都 客 家 括 的 影 瞥 黄 尚 草 曾 属 志 内 容 摘 要 : 新 都 位 补 成 都 市 北 部, 兹 区 四 殡 通 行 客 家 括 我 们 稠 查 分 析 了 兹 区 通 行 的 1200 多 徐 客 家 括 和 官 括 祠 捂 後 蚕 现, 在 捂 言 接 镯 中, 新 都 客 家 括 受 到 强 势 方 言 一 一 成 都

More information

è ù

è ù è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

à è ú ì à ú è á ú à à á ù ó ò é é à ì ó ò ì í ó á á ì í ì ì ì é à é ì í ù á ì ó í à ó é ì ì ì ì á í à ì ò á ò à è í ù à ì à ú í á é ó ù ì à è ì ì ó ì ú ì ì à á ì ì á í í ì à í ú è ì í é à ì ù è à è

More information

Microsoft Word - 02呂柳仙 _1_更新版.doc

Microsoft Word - 02呂柳仙 _1_更新版.doc 傳 統 唸 歌 歌 仔 先 呂 柳 仙 陳 兆 南 作 者 簡 介 陳 兆 南, 逢 甲 大 學 中 文 系 副 教 授, 著 有 水 滸 故 事 的 源 流 演 變 及 其 影 響 研 究 宣 講 及 其 唱 本 研 究 台 灣 歌 冊 綜 錄 及 論 文 陳 三 五 娘 唱 本 的 演 化 近 作 有 台 灣 省 文 獻 會 藏 善 本 歌 仔 冊 及 通 俗 讀 物 敘 錄 歌 仔 冊 的 版

More information

FIT Document(\\User5\本地磁盘 (e)\一院杂志\2013年\2013第3期\一院杂志13年第3期改.FIT)

FIT Document(\\User5\本地磁盘 (e)\一院杂志\2013年\2013第3期\一院杂志13年第3期改.FIT) 医 院 文 化 Yi yuan wen hua 美 文 共 赏 火 烧 云 6 月 7 日 尧 8 日 正 值 莘 莘 学 子 高 考 之 际 袁 整 整 下 了 两 天 的 雨 遥 淋 湿 了 天 空 袁 冲 掉 了 尘 埃 袁 洗 亮 了 树 叶 袁 刷 净 了 路 面 遥 雨 过 天 晴 后 袁 天 空 湛 蓝 袁 万 里 无 云 袁 我 约 上 妹 妹 到 封 龙 山 自 驾 出 游 遥 旅

More information

6 20 12 28 CONTENTS NO.320 3 95 3 COVER STORY 1 COFFEE TIME 4 ADMINISTRATION 6 PRODUCTS 12 AQUARIUS OFFICE 14 20 23 LIONS 28 MY HEALTH 32 34 38 40 HUM

6 20 12 28 CONTENTS NO.320 3 95 3 COVER STORY 1 COFFEE TIME 4 ADMINISTRATION 6 PRODUCTS 12 AQUARIUS OFFICE 14 20 23 LIONS 28 MY HEALTH 32 34 38 40 HUM COVER STORY 2006/3 1 6 20 12 28 CONTENTS NO.320 3 95 3 COVER STORY 1 COFFEE TIME 4 ADMINISTRATION 6 PRODUCTS 12 AQUARIUS OFFICE 14 20 23 LIONS 28 MY HEALTH 32 34 38 40 HUMANITIES 42 S 46 56 46 68 MARCH

More information

作 之 保 障, 其 銷 售 情 形 良 好, 無 滯 銷 之 處 ; 又 在 本 場 及 各 農 會 積 極 輔 導 下, 紅 豆 在 雲 嘉 南 地 區 逐 漸 受 到 農 友 的 重 視, 至 今 其 栽 培 面 積 約 達 半 數 的 契 作 面 積 因 此 本 場 特 提 出 紅 豆 栽

作 之 保 障, 其 銷 售 情 形 良 好, 無 滯 銷 之 處 ; 又 在 本 場 及 各 農 會 積 極 輔 導 下, 紅 豆 在 雲 嘉 南 地 區 逐 漸 受 到 農 友 的 重 視, 至 今 其 栽 培 面 積 約 達 半 數 的 契 作 面 積 因 此 本 場 特 提 出 紅 豆 栽 靈 嘉 南 地 區 l 文 / 矗 l 游 添 榮 A 紅 豆 作 哇 栽 培 F 主 主 -- 立 月 IJ ~ 忌 紅 豆 (Vigna angularis) 又 名, J 豆 赤 小 豆, 原 產 於 中 國, 屬 豆 科 一 年 生 草 本 植 物, 為 自 交 作 物 在 台 灣 早 期 紅 豆 栽 培 於 山 地, 面 積 僅 百 餘 公 頃, 自 民 國 60 年, 外 銷 日 本 成

More information

, Vol.34, No.21 nm nm nm nm μm μm μm a b c d e

, Vol.34, No.21 nm nm nm nm μm μm μm a b c d e 2013, Vol.34, No.21 359 Abstract Key words TS201.2 A 360 2013, Vol.34, No.21 nm nm nm nm μm μm μm a b c d e 2013, Vol.34, No.21 361 362 2013, Vol.34, No.21 ph ph 2013, Vol.34, No.21 363 () (1) (2) (SiO

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1.?,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,, 2.?,,,, 16.40,,,, 20, 5, 2 8, 7,,,,,,,,,,,,,, 14 18, 1315,,,,,, 3 3.?, 0, 25 30, 12, 18, 33 35,, 20 3018, 28 26 28 29 14,,,,,,, 5 /, 2.5 /,, 1 /,,, 5.8 %,

More information

lai zi sheng ming de shu guang

lai zi sheng ming de shu guang lai zi sheng ming de shu guang tn t lai zi sheng ming de shu guang lai zi sheng ming de shu guang lai zi sheng ming de shu guang lai zi sheng ming de shu guang lai zi sheng ming de shu guang lai zi sheng

More information

99710b45zw.PDF

99710b45zw.PDF 1 2 1 4 C && Zn H H H H H Cl H O H N H H H CH C H C H 3 2 5 3 7 H H H H CH 3 C2H 5 H H H O H H O K K O NO 2 H O NO 2 NO O 2 C2H5 H O C2H5 C H O C2H3 2 5 H H H O H H O 1826 O

More information

CONTENTS A 主管 目录 01 动态版块 卷首语 2010 年第 7B 期 总第 245 期 FROM THE EDITOR 在希望的田野上 东辽县农业局局长 霍向龙 /dong tai ban kuai 22 特别关注 05 资讯 te bie guan zhu INFORMATION 吉

CONTENTS A 主管 目录 01 动态版块 卷首语 2010 年第 7B 期 总第 245 期 FROM THE EDITOR 在希望的田野上 东辽县农业局局长 霍向龙 /dong tai ban kuai 22 特别关注 05 资讯 te bie guan zhu INFORMATION 吉 卷首语 PREFACE 在希望的田野上 东辽县农业局局长 霍向龙 东辽县农业局局长 霍向龙 举目青山绿水 这里有全国驰名的百万亩人工林和国家 级龙头企业 1 户 省级龙头企业 7 户 企业基地带动农户达 级水利风景区 品味稻米飘香 这里是远近闻名的全国商品 4 万户以上 建成绿色有机水稻 柞蚕 玉米良种 中药材 蔬 粮基地 放眼丰腴沃土 这里是国家级生态示范区和中国民 菜等五大农产品基地 总面积 10

More information

國立中山大學學位論文典藏.pdf

國立中山大學學位論文典藏.pdf 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 11 12 13 13 14 15 15 16 16 19 20 20 1 22 26 29 32 34 38 40 41 41 45 48 51 54 55 56 57 60 63 64 66 76 78 79 80 82 85 2 88 90 91 94 94 94 95 98 99 101 103 105 107 109 112 112

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 90 2 The Study of Rhymes in the U-Pian 8511805 Yang Su-tzu LinChing-hsiun None None ...1~46...1...1...1...3...5 1...6 2...7 3...11...14...14...17...25...28...29...30...36...47~215 ...47~109...49...53...57...65...83...96...104...110~215...110...127...131...159...171...185...192...201...204...217~274...217...217...220...220

More information

C E P A 的 实 施 对 我 市 经 济 的 影 响 的 调 研 我 会 各 部 门 也 都 按 年 初 要 求, 完 成 了 1 ~2 篇 质 量 较 高 的 调 研 报 告 如 经 济 部 完 成 了 深 圳 市 总 商 会 开 展 会 员 科 技 服 务 工 作 情 况 报 告 关 于

C E P A 的 实 施 对 我 市 经 济 的 影 响 的 调 研 我 会 各 部 门 也 都 按 年 初 要 求, 完 成 了 1 ~2 篇 质 量 较 高 的 调 研 报 告 如 经 济 部 完 成 了 深 圳 市 总 商 会 开 展 会 员 科 技 服 务 工 作 情 况 报 告 关 于 深 圳 市 商 会 2 004 年, 深 圳 市 总 商 会 在 深 圳 市 委 的 领 导 下, 以 邓 小 平 理 论 和 三 个 代 表 重 要 思 想 为 指 导, 认 真 学 习 贯 彻 党 的 十 六 大 十 六 届 三 中 全 会 和 市 委 三 届 八 次 全 会 精 神, 贯 彻 执 行 市 委 市 政 府 关 于 加 快 民 营 经 济 发 展 意 见, 围 绕 我 市 建 设

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议 现 场 王 守 臣 副 省 长 作 重 要 讲 话 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议 现 场 月 日, 省 政 府 在 长 春 召 开 了 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议, 深 入 研 究 农 产 品 加 工 业 发 展 面 临 的 新 情 况 新 问 题, 全 面 部 署 应 对 新 挑 战 夺 取 新 跨 越 的

More information

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 hui1 ba2 shang1 tu4 gen1 nao3 he2 qing2 jin1 ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 chu2 fu4 ling2 jun4 yu4 zhao1 jiang3 che3 shi4 tu2 shi2 wa2 wa1 duan4 zhe2 bu4 lian4 bing1 mu4 ban3 xiong2

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( 124 ) 7871092 16 : 3900 2003 3 1 2003 3 1 :3000 ISBN7806066187/ K29 (4 ) : 396.00 , ( ) 1959,,,,,, (1711),, ( ),,,,,,, 12, 222,,,,,,,, (, ),,,,,,,,,,,,, ,,,, 80,,,,,,,,,, 2002 11 : : : : ( 1 ) (

More information

BIBLID 0254-4466(2000)18: pp. 175-198 18 89 12 * 175 176 20 177 1980 1982 1985 1985 1972 -p -t -k 178 1985 1987 1990 1992 1991 1985 1980 1980 1980 1981 1981 1980 1990 1995 1982 1991 1985 1993 1992 1992

More information

9 + ( 9 + 1) 2 9 6 ( 9 + 1) 6 54 60 3240 + 1 + 1 = + 1270 + 1 = 271 2 6 2 6 12 6 + 1 = 271 ó ù ó ì á ó ò è ù à 365 1 499 4 29 940 ó á 29 43 81 ì è 2 3 5 2 18 20 3 5 7 3 20 22 4 4 6 4 19 21 5 5 7

More information

聖匠中學

聖匠中學 聖 公 會 聖 匠 中 學 學 校 報 告 2013-2014 (9 月 18 日 修 訂 ) 1 目 錄 1. 辦 學 理 念... 3 2. 我 們 的 信 念... 3 3. 我 們 的 教 育 使 命... 3 4. 我 們 的 學 校... 4 5. 教 學 團 隊... 5 6. 我 們 的 學 生... 6 7. 關 注 事 項 的 成 就 與 反 思... 7 8. 校 本 管 理...17

More information

清 算, 原 告 為 使 前 開 以 應 收 帳 款 ( 債 權 ) 投 資 之 事 實, 於 外 在 形 式 上 更 符 合 稅 法 之 要 求, 遂 於 96 年 度 將 該 等 應 收 帳 款 作 價 轉 增 資, 以 滿 足 形 式 上 之 投 資 程 序, 並 得 以 認 列 投 資 損

清 算, 原 告 為 使 前 開 以 應 收 帳 款 ( 債 權 ) 投 資 之 事 實, 於 外 在 形 式 上 更 符 合 稅 法 之 要 求, 遂 於 96 年 度 將 該 等 應 收 帳 款 作 價 轉 增 資, 以 滿 足 形 式 上 之 投 資 程 序, 並 得 以 認 列 投 資 損 談 營 利 事 業 費 用 與 損 失 之 審 定 與 轉 正 之 時 點 - 台 中 高 等 行 104 年 訴 108 號 簡 評 國 富 浩 華 聯 合 會 計 師 事 務 所 楊 淑 卿 會 計 師 壹 問 題 之 提 出 我 國 稽 徵 實 務 及 審 判 實 務 上, 有 謂 營 利 事 業 既 申 報 為 損 失 科 目, 稽 徵 機 關 認 不 合 該 科 目 要 件, 不 予 認

More information

Microsoft Word - 20150208杨局长在2015年度全市卫生工作会议上的讲话.doc

Microsoft Word - 20150208杨局长在2015年度全市卫生工作会议上的讲话.doc 办 好 民 生 实 事 增 进 百 姓 福 祉 努 力 开 创 新 常 态 下 卫 生 事 业 发 展 新 局 面 2015 年 全 市 卫 生 工 作 会 议 工 作 报 告 市 卫 生 局 党 委 书 记 局 长 杨 庆 华 (2015 年 2 月 13 日 ) 同 志 们 : 今 天, 我 们 召 开 2015 年 全 市 卫 生 工 作 会 议, 主 要 任 务 是 : 深 入 贯 彻 落

More information

(7月专刊)闵行卫生计生动态2016年第11期_s_.docx

(7月专刊)闵行卫生计生动态2016年第11期_s_.docx 2016 年 第 12 期 ( 总 第 286 期 ) 2016 年 07 月 05 日 闵 行 区 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 编 全 面 实 施 卫 生 改 革 与 发 展 十 三 五 规 划 努 力 实 现 闵 行 卫 生 计 生 事 业 发 展 新 跨 越 闵 行 区 卫 生 计 生 系 统 入 党 那 一 天 征 文 专 刊 编 者 按 在 七 一 建 党 节 来 临 之 际,

More information

中 央 警 察 大 學 九 十 八 年 警 佐 班 第 二 十 九 期 ( 第 二 類 ) 入 學 考 試 憲 法 題 解 壹 單 一 選 擇 題 : (B) 總 統 依 憲 法 之 規 定, 行 使 締 結 條 約 之 權 關 於 憲 法 所 稱 之 條 約, 以 下 敘 述 何 者 錯 誤?(A

中 央 警 察 大 學 九 十 八 年 警 佐 班 第 二 十 九 期 ( 第 二 類 ) 入 學 考 試 憲 法 題 解 壹 單 一 選 擇 題 : (B) 總 統 依 憲 法 之 規 定, 行 使 締 結 條 約 之 權 關 於 憲 法 所 稱 之 條 約, 以 下 敘 述 何 者 錯 誤?(A 中 央 警 察 大 學 九 十 八 年 警 佐 班 第 二 十 九 期 ( 第 二 類 ) 入 學 考 試 國 文 試 題 壹 作 文 題 : 警 察 當 有 的 人 文 精 神 貳 公 文 題 : 中 央 警 察 大 學 訂 於 九 十 八 年 6 月 12 日 上 午 10 時, 假 該 校 大 禮 堂 舉 行 九 十 八 年 畢 業 典 禮, 擬 恭 請 總 統 蒞 校 主 持 請 試 為 內

More information

院讯第十七期.doc

院讯第十七期.doc 长 广 职 工 医 院 院 讯 第 1 期 主 办 : 长 广 职 工 医 院 政 工 科 2014 年 3 月 第 1 期 总 第 17 期 医 院 迅 速 部 署 H7N9 禽 流 感 防 控 工 作 1 月 19 日 下 午, 医 院 召 开 紧 急 会 议, 迅 速 部 署 人 感 染 H7N9 禽 流 感 防 控 工 作 一 是 加 强 组 织 领 导, 严 格 责 任 分 工, 完 善

More information

北京民办教育信息

北京民办教育信息 北 京 民 办 教 育 信 息 第 5 期 北 京 民 办 教 育 协 会 秘 书 处 2013 年 4 月 25 日 目 录 政 府 工 作 西 城 区 政 协 领 导 一 行 莅 临 幸 福 泉 幼 儿 园 视 察 指 导 1 西 城 区 教 委 召 开 民 办 学 校 会 议 部 署 人 感 染 H7N9 禽 流 感 传 染 病 防 控 工 作 1 石 景 山 区 开 展 民 办 学 校 食

More information

第 2 集 客 家 媳 婦 - 蕾 妮 絲 外 籍 客 家 媳 婦 拉 丁 客 家 一 家 親 從 多 明 尼 加 嫁 來 台 灣 15 年 的 客 家 媳 婦 蕾 妮 絲, 客 家 話 聽 說 不 成 問 題, 要 做 一 桌 客 家 菜, 還 有 自 製 菜 單, 沒 在 怕 的, 家 裡 隨

第 2 集 客 家 媳 婦 - 蕾 妮 絲 外 籍 客 家 媳 婦 拉 丁 客 家 一 家 親 從 多 明 尼 加 嫁 來 台 灣 15 年 的 客 家 媳 婦 蕾 妮 絲, 客 家 話 聽 說 不 成 問 題, 要 做 一 桌 客 家 菜, 還 有 自 製 菜 單, 沒 在 怕 的, 家 裡 隨 第1集 料理達人-王毅鴻 創意料理 無國界分享 擁有 15 年料理經驗的王毅鴻 從小不愛唸書 貸款 130 萬在民生東 路上開了僅容納 20 多人的居酒屋 專賣自己研發的創作料理 而後 轉戰高檔餐廳林立的大直地區貸款 600 萬開餐廳 融合了西式 日式 中式 台式等元素 讓創意沒有侷限 美味更可以跨界 每日一句 看起來都很好吃 客語讀音 看著都當好食 客語拼音 kon doˋdu dongˊhoˋsiid

More information

CONTENTS 目 录 2010 年 第 12B 期 总 第 250 期 01 卷 首 语 FROM THE EDITOR 科 学 谋 划 抓 住 时 机 做 好 2011 年 辽 源 市 农 业 农 村 工 作 辽 源 市 农 业 委 员 会 A 动 态 版 块 /dong tai ban ku

CONTENTS 目 录 2010 年 第 12B 期 总 第 250 期 01 卷 首 语 FROM THE EDITOR 科 学 谋 划 抓 住 时 机 做 好 2011 年 辽 源 市 农 业 农 村 工 作 辽 源 市 农 业 委 员 会 A 动 态 版 块 /dong tai ban ku 卷首语 PREFACE 科学谋划 抓住时机 参加座谈会的农业 牧业和农机等部 做好 2011 年辽源市农业农村工作 门领导和专家 近日 辽源市 在市农 科院 召开农业 农村工 作座 谈会 研究 2011 年工作 副市长王顺军出席会议并作讲话 辽源市农业委员会 的有利时机 大力发展棚膜蔬菜 当前 各级政府都非常重视 国家出台了 16 条政策 省政府出台了 19 条政策 近几 年城 市 座谈会上 县 区政府

More information

<C3C0B5A7A5CDAAE16C6162656C20A657B3E666696E616C2E786C73>

<C3C0B5A7A5CDAAE16C6162656C20A657B3E666696E616C2E786C73> 1A 2 CHEUNG PUI SHAN 張 佩 珊 面 具 設 計 1A 6 KWAN HO YI 關 可 宜 可 愛 的 動 物 1A 11 YAU YU TING 邱 于 婷 可 愛 的 動 物 1A 11 YAU YU TING 邱 于 婷 面 具 設 計 1A 21 SZETO FU CHUN 司 徒 富 俊 可 愛 的 動 物 1A 22 WONG MAN KIT 黃 文 傑 可 愛 的

More information

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx 4:12 : ( ) D G/D Shang di de dao shi huo po de D G/D A/D Shi you gong xiao de D G/D Shang di de dao shi huo po de D D7 Shi you gong xiao de G A/G Bi yi qie liang ren de jian geng kuai F#m Bm Shen zhi hun

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 A study of Taiwanese Opera Hu Qin music ------- 1 2 1101 1297 1 2 3 1 21 1993 2 2 348 1998 6 3 22 1993 2 3 4 5 6 26 4 22 1993 2 5 40 6 38 4 1687 7 1772 7 3 1993 2 5 8 1901 8 7-10 1993 2 6 1921 1931

More information

Abstract Seminar in Hakka culture studies, committed to Hakka Culture Studies, from Hakka Society document retrieval, genealogy; this seminar describe

Abstract Seminar in Hakka culture studies, committed to Hakka Culture Studies, from Hakka Society document retrieval, genealogy; this seminar describe 客 家 學 院 客 家 語 文 研 究 所 客 家 文 化 專 題 研 究 客 家 本 質 个 源 考 研 究 客 家 學 為 例 指 導 教 授 : 羅 肇 錦 博 士 碩 士 研 究 生 : 戴 宏 興 中 華 民 國 一 一 年 十 一 月 三 十 日 星 期 五 1 Abstract Seminar in Hakka culture studies, committed to Hakka Culture

More information

1 ( Philistines) 2 3 4 ( ) ( ) ( ) 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 9,,,,,,,,,,??,,, :,,,, 92. 1 2. 20 10,,,, :,!,!,!,,,,?,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,

More information

國立政治大學中國文學系九十九學年度碩士學位論文

國立政治大學中國文學系九十九學年度碩士學位論文 立 中 文 系 九 十 九 年 度 碩 士 位 論 文 指 導 教 授 : 竺 家 寧 先 生 論 古 漢 語 韻 母 在 閩 南 語 白 讀 中 的 表 現 研 究 生 : 蔡 穎 慧 撰 中 華 民 一 百 年 七 月 目 錄 第 一 章 緒 論...1 第 一 節 研 究 動 機 與 目 的...1 第 二 節 前 人 研 究 的 成 果...6 第 三 節 研 究 方 法 與 步 驟...10

More information

校园之星

校园之星 DI QIU ZHI L min xin i y yun TAN XUN RENNAO DE MI MI DI QIU ZHI L t jun png TAN XUN RENNAO DE MI MI DI QIU ZHI L o su TAN XUN RENNAO DE MI MI DI QIU ZHI L bo x mio c b TAN XUN RENNAO DE MI MI DI QIU ZHI

More information

Mixtions Pin Yin Homepage

Mixtions Pin Yin Homepage an tai yin 安 胎 饮 775 ba wei dai xia fang 八 味 带 下 方 756 ba zhen tang 八 珍 汤 600 ba zheng san 八 正 散 601 bai he gu jin tang 百 合 固 金 汤 680 bai hu jia ren shen tang 白 虎 加 人 参 汤 755 bai hu tang 白 虎 汤 660 bai

More information

C09101777.doc

C09101777.doc ... 8... 10... 12... 16... 18... 25... 26... 28... 32... 36... 42... 46... 50... 56... 60... 70 KA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

More information

吉林农业1.FIT)

吉林农业1.FIT) 吉 林 农 业 卷 首 语 PREFACE 紧 扣 时 代 发 展 脉 搏 大 力 发 展 现 代 农 业 松 原 市 农 业 委 员 会 主 任 高 克 2010 年 是 松 原 市 完 成 十 一 五 规 划 的 最 后 一 年, 也 是 转 变 农 业 发 展 方 式, 大 力 发 展 现 代 农 业 的 关 键 一 年 为 了 实 现 全 市 农 业 和 农 村 经 济 发 展 目 标,

More information

Microsoft Word - 永政发〔2016〕48号.doc

Microsoft Word - 永政发〔2016〕48号.doc 永 政 发 2016 48 号 各 功 能 区 管 委 会, 各 镇 ( 街 道 ) 人 民 政 府 ( 办 事 处 ), 县 政 府 直 属 各 单 位 : 县 教 育 局 制 定 的 2016 年 永 嘉 县 初 中 毕 业 升 学 考 试 与 高 中 招 生 实 施 方 案 已 经 县 人 民 政 府 同 意, 现 批 转 给 你 们, 请 认 真 贯 彻 实 施 永 嘉 县 人 民 政 府

More information

Microsoft Word - 6855.doc

Microsoft Word - 6855.doc 巴 里 坤 方 言 词 汇 张 洋 ( 新 疆 大 学 西 北 少 数 民 族 研 究 中 心, 新 疆 乌 鲁 木 齐 830046) 摘 要 : 巴 里 坤 方 言 中 与 普 通 话 的 不 同 词 汇 关 键 词 : 巴 里 坤 ; 方 言 ; 词 汇 中 图 分 类 号 :H1 文 献 标 识 码 :A 巴 里 坤 哈 萨 克 自 治 县 位 于 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 东 北 部

More information

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

More information

汉 俄 合 璧 韵 编 中 所 见 的 世 纪 汉 语 语 音 提 要 : 本 文 讨 论 巴 拉 第 等 编 的 汉 俄 合 璧 韵 编 中 的 汉 字 读 音 问 题, 由 此 观 察 19 世 纪 末 的 汉 语 的 音 系, 列 出 声 母 表 韵 母 表, 并 讨 论 其 中 观 察 到

汉 俄 合 璧 韵 编 中 所 见 的 世 纪 汉 语 语 音 提 要 : 本 文 讨 论 巴 拉 第 等 编 的 汉 俄 合 璧 韵 编 中 的 汉 字 读 音 问 题, 由 此 观 察 19 世 纪 末 的 汉 语 的 音 系, 列 出 声 母 表 韵 母 表, 并 讨 论 其 中 观 察 到 汉 俄 合 璧 韵 编 中 所 见 的 世 纪 汉 语 语 音 提 要 : 本 文 讨 论 巴 拉 第 等 编 的 汉 俄 合 璧 韵 编 中 的 汉 字 读 音 问 题, 由 此 观 察 19 世 纪 末 的 汉 语 的 音 系, 列 出 声 母 表 韵 母 表, 并 讨 论 其 中 观 察 到 的 一 些 语 音 现 象, 如 入 声 字 的 读 音 等 最 后 就 一 些 相 关 的 问 题

More information

Microsoft Word - 第18屆第7次定期會議事錄981019-1104-修正本.doc

Microsoft Word - 第18屆第7次定期會議事錄981019-1104-修正本.doc 中 華 民 國 九 十 八 年 十 月 十 九 日 羅 東 鎮 民 代 表 會 第 十 八 屆 第 七 次 定 期 會 議 事 錄 宜 蘭 縣 羅 東 鎮 民 代 表 會 編 印 會 議 日 期 :98 年 10 月 19 日 至 11 月 4 日 前 言 一 本 刊 係 依 據 本 會 第 十 八 屆 第 七 次 定 期 會 會 議 紀 錄 編 輯 而 成 二 內 容 按 其 會 議 性 質 區

More information

有趣的歌仔、歌仔冊

有趣的歌仔、歌仔冊 作 者 簡 介 : 有 趣 的 歌 仔 歌 仔 冊 藍 淑 貞 本 文 的 閱 讀 對 象 除 一 般 人 外, 特 別 針 對 少 年 兒 童 歡 迎 家 長 帶 領 子 女 來 認 識 欣 賞 歌 仔 冊 現 任 台 南 市 紅 樹 林 台 語 推 展 協 會 會 長 ; 台 南 市 菅 芒 花 台 語 文 學 會 理 事 長 ; 台 南 市 本 土 語 言 教 育 推 行 委 員 ; 公 視

More information

学院信息第八期

学院信息第八期 石 景 山 区 业 余 大 学 暨 石 景 山 社 区 学 院 学 院 信 息 半 月 刊 每 月 15 日 30 日 下 发 2013 年 第 四 期 ( 总 第 145 期 ) 2013 年 4 月 15 日 本 期 要 目 学 习 型 组 织 建 设 1 业 余 大 学 召 开 党 总 支 2013 年 工 作 计 划 布 置 会 学 习 党 章 新 内 容 用 行 动 为 党 旗 增 光 添

More information

Microsoft Word - 05第二章.doc

Microsoft Word - 05第二章.doc 第 二 章 由 仙 而 真 : 紫 陽 真 人 內 傳 所 標 示 的 新 修 道 路 徑 一 楊 羲 以 前 的 上 清 經 派 根 據 南 朝 陶 弘 景 (456-536) 所 整 理 的 真 誥 (CT309) 1, 我 們 大 致 可 以 了 解 東 晉 哀 帝 興 寧 二 年 (364) 至 廢 帝 太 和 五 年 (370) 之 間, 位 居 於 丹 陽 郡 句 容 ( 位 於 今 南

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 封 面 : 东 丰 县 梅 花 鹿 之 乡 P08 全 国 测 土 配 方 施 肥 手 机 信 息 服 务 现 场 会 在 长 春 召 开 9 月 17 日, 东 丰 县 农 民 科 技 教 育 中 心 在 东 丰 县 大 阳 镇 平 安 村 举 办 了 农 村 经 纪 人 阳 光 工 程 培 训 班 图 为 培 训 结 束 后, 参 训 学 员 拿 到 结 业 证 时 和 同 行

More information

18_張屏生:澎湖境內閩南話的詞彙比較_pdf

18_張屏生:澎湖境內閩南話的詞彙比較_pdf 文 與 哲 第 十 七 期 2010 年 12 月 頁 497~540 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 澎 湖 境 內 閩 南 話 的 詞 彙 比 較 * 張 屏 生 摘 要 本 文 擬 通 過 詞 彙 的 共 時 描 寫 以 及 歸 納 比 較, 具 體 呈 現 澎 湖 閩 南 話 的 詞 彙 差 異 類 型 ; 並 試 圖 從 這 些 交 揉 雜 錯 的 詞 彙 差 異 現 象 中

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 全 省 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 现 场 3 月 15 日, 全 省 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 在 长 春 市 召 开 会 议 的 主 要 任 务 是 进 一 步 深 入 贯 彻 全 省 农 村 农 业 工 作 会 议 和 全 国 农 机 化 工 作 会 议 精 神, 认 真 落 实 全 国 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 的 部 署, 全 面 总

More information

0! 0!""! #$!""!%& "!" &"!""!% (%&)*" +" *" +&!""!%*" &* *(!""!%& &, *-!""!,- *!""!%!""!%+ *"" (!!, &") " &" *"" +. *+!"!""!% &") "!" "!""!%& + *! "!""

0! 0!! #$!!%& ! &!!% (%&)* + * +&!!%* &* *(!!%& &, *-!!,- *!!%!!%+ * (!!, &)  & * +. *+!!!% &) ! !!%& + *! ! !"!##! $! %& 0 " 0!""!!##!("# )!!* +#!##!() *! "*,# -.#!##!(+ $# "# "##!##!(,!##!("#!) / "##!##!(,-"#!* + "##!##!(/(" -!##*()("# ),!, $,#!##!(*(" -!##$($($" ),!, "!#!##!(, $/ "$ *#!##!(* ),!, +#!##!.$!".#!##!(,.$!"

More information

hú sh n y jù tuó qièjuàn m n h n t o lì, zh ng yín pàn yuán j bó yí zhì jié nuò w i ruí túmí du wù jì jiàn yuè qi n zh n t ng 21 yi l ni dàidàng y uè xué w i sì xì, g mà zé shè lú xiáng hé k ol

More information