Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 6CO2 6H 2O C6H 2O6 6O2

14

15 = =

16 n i= P X i n H X - P X logp X i= i n X X X P i P 0 i l n i n n P i= i H X = - p log P n i= i i i + H X - P X logp X dx -

17

18

19

20

21

22

23

24

25 d( Q) d( Q) > 0 = 0 di di d( Q) < 0 di

26 2

27

28

29 3

30

31 [ ] [ ] H H n + H H = P P H i i i n n log

32 s = p c tr n s = p c tr = 0 ( 3) Θ n ro rn rk r < r < r s > s > s n k k k+ k k k+ n s > s > Λ Λ s > s > s > Λ Λ > s > s o k k k+ n n

33 S = Q( P C tr ) = 0 k P C tr = 0 P C rk = t S = Q( P C) > 0 o r S = Q( P C tr ) k k k k P C = Q[( P C) rk ] r = Q[( P C) ( P C)] = 0 k k ( 5) P C r k+ S Q P C tr Q P C rk r k+ = [ k+ ] = [( ) ( k+ )] P C Θ rk+ > rk rk+ > P C r k sk+ < 0 r k

34 2 3 S = m r + m r + m r = m r + m r + c 2r C cos m r + b 2r b cos( α ) 3 ds = 0 dr r r r 2 3 P S = m r = m ( x x ) + ( y y ) s = x n n i i i= i= m ( x x ) 2 2 i i i x y n n m i i i 2 2 i x xi + y y r = ( ) ( i) i= i = ( y y ) n m i ( x xi ) = 0 r i= i 0 n m i ( y y r i ) = 0 i= i i 8 9

35

36 S i b = ari + πr 2 r = R O R O 2 2πr dr 2πr dr = 2 3 ( 2) S b 2a b = a r + = R + πr 3 πr 2 2 ds dr 2 2b = a 3 = 0 3 πr 3b b R = 3 = πa a b = a

37 T T A T T A B SA S = TB = D D S = S 4 S S A A B = T Θ D + D = D S 2 2 DA = ( D D AB A) S B D = D 2 A 2 B A B A B B 2 2 A B SA SA DA = ( D D = D D AB A) A B S s D + D S A A A = D s D A = D + B A B S s B A A B A B B DB 2 ( ) 4 D S s A B A A B B A S s A SB s B A 5

38 I K M ai M aj i j ij = ij b 6 D ij

39 PiVi PjVj I ij = 2 ( 7) d ij

40 P V S = 2 8 d n m j m m2 mn Vi = b = b = b + Λ Λ b 9 D D D D j= ij i i2 in V D m R dr i = b ( ) ( 20)

41 P i n m j m m 2 m = = = + Λ Λ D D D D j= ij i i2 n in 2

42

43

44

45

46

47 i o,j i o,j n K = g q i= ij io

48 3 K = gi, 989 qi, 952 = = 46. 6(%)

49

50 ( ) ( ) (, )

51 00 A A i

52 ji ki i= cosθ jk = n n 2 2 x ji x ki i= i= n x x cos 2 i Bi i= θ AB = = xai x Bi i= i= = xa x ( ) ( ) na n B cos θa ' C = cosθa+ B, C = cosθac + cosθ BC n n A+ B A+ B

53 nb n C cos θab ' = cosθa, B+ C = cosθab + cosθ n n B+ C B+ C = = nb nc cos θb ' D = cosθ B+ C, D = cosθ BD + cosθ n n B+ C B+ C = = cos θb ' E = cos θ B+ C, E = = AC DC nd ne cos θad ' = cosθa, D+ E = cosθ AD + cosθae n n D+ E D+ E = = nd n E cos θb ' D ' = cosθ B D+ E = cosθ B D + cosθ n n ', ' B' E D+ E D+ E = =

54 na n D' cos θb ' D ' ' = cos θ B', A+ D = cosθ B' A + cos θ B' D ' n ' n A+ D A+ D' =. +. =

55

56

57

58 2 2 0 E x = ( ) E x 2 a x 2 a E = = 4. 3, E2 = = 4,Λ Λ O E x = ( ) = (. ) ( ) (. ) + + Λ Λ + = E x 2 a x 2 2 a x o x o 0. 0

59 x 2 o ( ) xab = NV = 2 = 028. Λ Λ

60 x 2 2 a x 0 2 x 0

61 2 2 2 x x 0 V = V 2 N V 2 V 2 V 2 V 2

62 ' ' F F F 2 ' ' = g h j k l = a e f i 2

63

64

65

66

67 n y = y ( i ) i n y = ( yi / n)

68

69

70

71

72

73

74

75 X = n i Xi / N X X =

76 S n n = Xi X S Xi X n ( ) = n ( ) 2 2 i= i= 2 Xi Xi - X (Xi - X) S 2 = / = S = 238. X Xi X ( Xi X) S 2 = / = S = S S 2

77

78 A R I = M R

79 I = I = I = = 0.35 m d ij = ( Xik X jk ) 2 k= X j

80 Xij Xj X' ij = S j

81

82

83

84

85

86

87

88 990

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104 xx2λ x D x x x D X = 2 22Λ 2 Λ Λ Λ Λ Λ xnxn2λ x ND z ij = x ji x σ i j j = 2, Λ, N x j σ i zz2λ zd z z z D z = 2 22Λ 2 Λ Λ Λ Λ Λ z Nz N2Λ znd R = Z Z N ' aa2λ ad a a a K A = a a a k = a ij = 2 22Λ 2 [ 2Λ ] Λ Λ Λ Λ Λ z Dz D2Λ zdk a j = λi ui

105

106

107 xx2λ x D x x x D X = 2 22Λ 2 Λ Λ Λ Λ Λ xnxn2λ x ND X = X / X ij ij ij i Xij X X' ij = S X ' X = ij ij j j ' X ij = i X S X j j = N i X m ij ' = 0 S = j 2 j = ( Xij X j) i min { X max ij} { Xij} min{ Xij} R = i R j j i 0 X Xij max ' ' Xij = max { } i { X ij} i ij X ij = i

108 d d = X = jk ij p k k= p ij = Xik X jk p ( ) 2 k= p p d ij = [ Xik Xjk ] k= max d k X X ij = ik jk ij i j i j d = ( X X ) ( X X )' Xik jk cosθ k= ij = p p cosθ 2 2 Xik X jk k= k= p ( Xik Xi)( X jk X j) rij k= = p p ( X Xi ) ( X X ik k= k= p jk

109 T m i( vi x)( vi x)'/ T i= F = T ( x j xi)( x j x i)'/ m T i= j i V ik = x jk k = 2 no x m j i ;, Λ, i

110 y = c x + c x + Λ + c x = c x 2 2 D D D r r r= y y 2 [ y( A) y( B)] n i= [ y ( A) y( A)] + [ y ( B) y( B)] i 2 n 2 i 2 i= 2 [ y( A) y( B)] I = n i= [ y ( A) y( A)] + [ y ( B) y( B)] i 2 n2 i 2 i= I = 0 c I = 0 c 2 Λ Λ Λ I = 0 c D

111 D y( A) = c r x r ( A) r= D y( B) = c r x r ( B) r= y( A) y ( B) y( A) y( B) n y A n y B y = + ( ) 2 ( ) c n + n 2 y( A) y ( B) y( A) y( B) nn2 n + n 2 P 2 F = [ ][ ] D ( n + n )( n + n 2 ) p PiVi Ci Sik = f b d ik

112 f 3 P V C b dk = f 3 P V C b d 2k dk P2V2C2 = ( ) d2k P VC 3b

113

114

115

116 πa π / ( 2a) = a π πr / ( 2πr) = r π π

117 R = D obs 6 5 Dram Dobs Dram Dran = 2 N A N A N R = 2Dobs 6 6 A

118 B ri = B 6 8 B i = i B r 6 9 q Pr = P / r ( 6 0)

119 P ri P P 2 P 3 P 4 P n P n A = =

120 e C = (6 2 n( n ) 2

121

122

123

124 S = PV 6 2

125 PV Si = d i DAB d A = PB + P A F K m m 2 = 2 d

126 I ij Wi Pi WjPj = ( )( ) b D ij PiViPjVj Eij = r n I = I + I j= n ij ii E = E + E j= ij ii

127

128

129

130 I = f ( ) D

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145 R = - H 3 3 H m A 3 0

146 H log bit 2 2 R = - H 2 H = m H = log bit 3 2 R = - H 3 H 3 m 0.7

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161 X + X2 + Λ + Xn + Y = X X2 + X22 + Λ + X2n + Y2 = X 2 ( 8 2 ) Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Xn + Xn2 + Λ + Xnn + Yn = Xn n XijYl = Xi ( i =, 2Λ, n) ( 8 2 2) j= n i= X + D + V + M = X ( j =, 2Λ, n) ij j j j j X ij a ij = ( i, j =, 2, Λ, n) X j

162 ax + a2x2 + Λ + anxn + Y = X a 2X + a 22 X2 + Λ + a2nxn + Y2 = X2 Λ Λ Λ a nx + a n2 X2 + Λ + a nn Xn + Yn = Xn n ( 8 2 6) aijx j + Yi = Xi ( i =, 2, Λ, n) ( 8 2 7) j= aa2λ an a a a n A = 2 22Λ 2 Λ Λ Λ Λ Λ a na n2λ a nn X Y X Y X = 2 Y = 2 Λ Λ Xn Y3

163 ( I A' ) =

164 = =

165 M z = c x + c x + Λ + c x ax 2 2 n n a X + a2x2 + Λ + a n Xn = b a 2X + a 22 X2 + Λ + a2nxn = b2 Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ a mx + a m2x2 + Λ + a mn Xn = b m X, X2mΛ Λ, Xn 0 M ax z = CX AX = b X 0 C = ( c, c, Λ Λ c ) 2 X = (x,x, Λ Λ x ) n 2 n a a 2 Λ Λ an A Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ a a Λ Λ a m m2 mn T b = ( b, b, Λ Λ b ) b 0 2 m T i m zj = cia ij ( ci a ij j i=

166 θ = Min ( b i a i i a ij > 0) (l ) ( i = k) a kl Ekl = ( i =, 2, Λ m) a i ( i k) a k b i + b k Ei ( i k) bi ' = ( i =, 2, Λ m) ( 8 2 7) b k Ei ( i = k) C c c c C X b c x a a 0 a

167 min b θ = ( i b > ) k a i 0 = i a i a k

168

169

170 k k k k r r r r 2 Λ j Λ m k k k k r2 r22 Λ r2 j Λ r2m Rk = Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ k k k k rn rn2 Λ rnj Λ rnm k d k ij rij = k d ij K K K S = (S,S, Λ,S ) K 2 n

171

172 R R2 = R

173 a = a ii ij = a ji

174 W' i = ( a ) W' i Wi = n j= Wi' n i= ij Wi' n W = i = 2 n 8 3 i = 2 n 8 3 w, w, Λ, w 2 n T 3 4 CI CR = RI λ max n CI = n λ max n ( ) λ max = AW i = nw i i i i i i T b = ( b, b2, Λ b jλ bn) i b = a b j = 2 n j m i i= B n B ( b, b, Λ Λ b ) 2 n T

175 3 λ max

176 C P P P P P P P P P P P P P P W P P 3 2 P P P P P P P 4 P P P P P λ max = CI = RI = 57. CR = < 0.

177 C P P P P P P P P P P P P P P W P P P P P P P P 3 P 2 P P P 2 6 P P 0.05 λ max = CI = 048. RI = 57. CR = < 0.

178 C P P P P P P P P P P P P P P W P P 4 2 P 5 P P P 2 5 P P P P P P 3 2 P P 0.05 λ max = C0. 25 RI = 57. CR = > 0.

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207 P = P P P = P ( ) i i i2 im ij j= m F = P P P = P ij ( 2) i i i2 im m j= Pi ' = m n j= P pi' Pi n P ' n i= i= P i i ij P i 2 n i P j i

208 x = Xcosa Ysina y = Xsina Ycosa tga = yx xy xx + yy a X a Y a x y = b X b Y b c X c Y c X c Y 2 2 x' = a + a 2 x + a 3y + a 4xy y' = b + b2 x + b3y + b 4xy

209

210 2

211

212

213 GIS GIS GIS GIS GIS GIS GIS

214 ( ) ( ) CPU

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

( CIP).:,3.7 ISBN TB CIP (3) ( ) ISBN O78 : 3.

( CIP).:,3.7 ISBN TB CIP (3) ( ) ISBN O78 : 3. ( CIP).:,3.7 ISBN 7 568 383 3.......... TB CIP (3) 334 3 37 ( ) 64536 www.hdlgpress.com.c 7879 6 9.75 479 3 7 3 7 45 ISBN 7 568 383 3O78 : 3. 995,.,.,.,. :,,,,.. :,,,,,,.,,,,.,,. ,,.,,,.,,,.,,,,.,.,,,

More information

A t 1 2 L A t 2 1.44 1 2 (2) N n + + n N q 1.2 n N - + = - 100% = 100% = 100 = PER = 1 mg = mg + mg 60 % = ( kg) 100 % = ( kg) 100 24 ( mg)

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ,,, :,,,,,,, ( CIP) /. :, 2001. 9 ISBN 7-5624-2368-7.......... TU311 CIP ( 2001) 061075 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / / www. cqup.

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 2001 ( ) 063,, ( CIP ) : : : (100054, 8 ) : : (021) 73094, ( 010 )63223094 : : : 850 1168 1/ 32 : : : : 2001 2001 : : ISBN 7-113 - 04319-4/ U 1192 : 24 00,, : ( 021 ) 73169, ( 010) 63545969 : : : : : :

More information

(4) (3) (2) (1) 1 B 2 C 3 A 4 5 A A 6 7 A B 8 B 9 D 1 1 0 1 B A A 1 A 1 2 3 C 1 A 1 A 1 B 1 A 1 B 1 2 2 2 2 2 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 A A B B A A D B B C B D A B d n 1 = ( x x ) n ij ik jk k= 1 i, j

More information

4. 5. 6. 17(1)(6)(e) 2

4. 5. 6. 17(1)(6)(e) 2 39A ( ) 2. 着 1996 ( ) 39A(1) 2(1) 39A 16(3)(bc) 3. 4.2 4. 5. 6. 17(1)(6)(e) 2 7. 1 8. 4.6 9. 17(1)(6)(e) 3 10. 11. 2004 ( ) 12. 13. 14. 4 15 15. (a) (i) (ii) (iii) (b) (i) (ii) 1 (iii) (iv) 1 5 (c) 16.

More information

x Q X Q Y Q Y Q i i i n i i n i i i n i i n 0 1 1 0 1 1 = = = = = = o, y j j; 1, j; n C i n = i= 1 1 X ij ij n i = 1 K Y j j n n S = C X + k Y ij ij i= 1 j= 1 j= 1 m n j j X my j = 1 2 n j i=1 ij j n X

More information

序 言 工 程 力 学 是 我 国 绝 大 部 分 高 等 院 校 工 科 专 业 必 修 的 基 础 课 程, 其 主 要 内 容 由 理 论 力 学 和 材 料 力 学 构 成 随 着 近 年 来 专 业 调 整 及 课 程 体 系 改 革 的 不 断 进 行, 课 堂 学 时 越 来 越 少

序 言 工 程 力 学 是 我 国 绝 大 部 分 高 等 院 校 工 科 专 业 必 修 的 基 础 课 程, 其 主 要 内 容 由 理 论 力 学 和 材 料 力 学 构 成 随 着 近 年 来 专 业 调 整 及 课 程 体 系 改 革 的 不 断 进 行, 课 堂 学 时 越 来 越 少 工 程 力 学 (I) 试 用 讲 义 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 机 械 与 储 运 工 程 学 院 安 全 工 程 系 011 年 8 月 1 序 言 工 程 力 学 是 我 国 绝 大 部 分 高 等 院 校 工 科 专 业 必 修 的 基 础 课 程, 其 主 要 内 容 由 理 论 力 学 和 材 料 力 学 构 成 随 着 近 年 来 专 业 调 整 及 课 程 体 系 改

More information

99710b44zw.PDF

99710b44zw.PDF 10 1 a 1 aa bb 4 + b ± b 4ac x a 1 1 CBED DC(BC ED) (a b) DAE CBA DAE 1 ab ABE c 1 1 (ab) c ab 3 4 5 5 1 13 7 4 5 9 40 41 11 60 61 13 84 85 m 1 m + 1 m m ( m 1 ) ( m +1 = ) () m AB (m n ) n

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1, : ( ),?, :,,,, ( ), 1 180,, ( ) 1 1,, 2 180 ;,, 3 180 ;, n ( n - 2 ),, ( n - 2) 180 1 1, : ( ),.,, 2, (, ) 1 , 3 x + y = 14, 2 x - y = 6 : 1 ( ) : + 5 x = 20, x = 4 x = 4 y = 2, x = 4, y = 2 2 ( ) :

More information

悖论

悖论 年 月总第 8 期 数学方法与数学思想 编辑点评 数学与哲学都是研究最普遍的事物的 但是研究的角度 目的 方法 过 程和成果并不一样 所以两者之间有联系也有区别 该文通过对像 先有鸡 还是先有蛋 这样一些通俗又典型的例子 说明数学家与哲学家对于同一 个问题思维和处理的方式如何不同 便于读者形象地理解文中的论点 文 章的论述比较恰当 准确 深刻 写作也通顺流利 是一篇可读性较强的 文章 值得读者体会和学习

More information

80000 400 200 X i X1 + X 2 + X 3 + + X n i= 1 x = n n x n x 17 + 15 + 18 + 16 + 17 + 16 + 14 + 17 + 16 + 15 + 18 + 16 = 12 195 = = 1625. ( ) 12 X X n i = = 1 n i= 1 X f i f Xf = f n i= 1 X f ( Xf). i i

More information

1 32 a + b a + b 2 2 a b a b 2 2 2 4a 12a + 9 a 6 2 4 a 12a + 9 a 6 ( 2a 3) 2 a 6 3 1 2 4 + 2 4 8 + 3 6 12 + 1 3 9 + 2 6 18+ 3 9 27 + 1 10 1 10 ax + by = 2 cx 7y = 8 1 2 1 4 1 8 1

More information

Microsoft Word - 5 框架结构设计.doc

Microsoft Word - 5  框架结构设计.doc 主 要 内 容 : 结 构 布 置 框 架 结 构 的 计 算 简 图 第 5 章 竖 向 荷 载 作 用 下 框 架 结 构 内 力 的 简 化 计 算 框 架 结 构 设 计 水 平 荷 载 作 用 下 框 架 结 构 内 力 和 侧 移 的 简 化 计 算 荷 载 效 应 组 合 和 构 件 设 计 框 架 结 构 的 构 造 要 求 重 点 : 结 构 布 置 框 架 结 构 的 计 算 简

More information

1 10 L O G O 2 340 2 λ = 3 = 17. 10 = 17. 20 10 g g 2 1 M 2 r1 = ( ) M r 1 2 2 M 2 r1 2 1 2 g2 g1 g1 g1 M r 81 3 7 1 = ( ) = (. ) 6 1 2 1 6 F = f m M 2 ( 1) r F mg f m M 1 1 = 1 = 2 ( 2) R1 F

More information

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a

s p o r t o w e j n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n, e jp o l i u r e t a n o w e j z o o n e j z n a s t p u j c e j k o n s t r u k c j i a G d y n i a B u d o w a b o i s k a w i e l o f u n k c y j n e g o o n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j p r z y Z e s p o l e S z k H o t e l a r s k o- G a s t r o n o m i c z n y c h

More information

: : : ( CIP ) : ( ) /. :, ISBN :. G7. 4 CIP ( 00 ) 005 : : ( ) : : ( 0 : 0004) : : : / 6 : 7 ( ) : 408 () : 00

: : : ( CIP ) : ( ) /. :, ISBN :. G7. 4 CIP ( 00 ) 005 : : ( ) : : ( 0 : 0004) : : : / 6 : 7 ( ) : 408 () : 00 () ( ) ( : ) : : : ( CIP ) : ( ) /. :, 00. 7 ISBN 7-8008 - 958-8... :. G7. 4 CIP ( 00 ) 005 : : ( ) : : ( 0 : 0004) : : 00 7 00 7 : 78709 / 6 : 7 ( ) : 408 () : 000 : ISBN 7-8008 - 958-8/ G89 : 9 98. 00

More information

1991 707 708 1972 36 1990 2 126 130 21 1656 1742 1705 1972 523 334-420 342-423 1433 1435 1975 205 = + = + = 1 2 ( ) 2 2 = 2 2 2 2 2 2 2 2 = 1 4 [ + ( ) ] 2 1 2 2 2

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,, (CIP) /.:, 2006 ISBN 7-5629-2480-5... -. U415.6 CIP (2006) 160794 : ( 122 :430070 ) http: ww w.t ech book.com.cn E-mail: w u tpyyk@163.com : : :7871092 1/ 16 :12.25 :302 :2006 12 1 :2006 12 1 :12000

More information

tbjx0033ZW.PDF

tbjx0033ZW.PDF 1998 20 2000 6 1949 4 20 4 21 22 2 22 1 2 1 Ad hu Bqi n qi n C s s i Dqi n ji n 2 A B C D 22 22 20 24 30 21 5 35 2/3 23 21 (11) 35 (12) (13) 23 (14) 21 22 (15) 1 A B C D 2 A B C D 3 A B C D 4 A 20 B

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1E3B5E3CFC2D4D8C4A3B0E52E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C1E3B5E3CFC2D4D8C4A3B0E52E646F63> 历 年 MBA MPAcc 联 考 数 学 真 题 及 答 案 详 解 (009-0) 009 年 月 MBA 联 考 数 学 真 题 及 答 案 详 解 一 问 题 求 解 ( 本 大 题 共 小 题, 每 小 题 分, 共 分 下 列 每 题 给 出 的 五 个 选 项 中, 只 有 一 项 是 符 合 试 题 要 求 的 请 在 答 题 卡... 上 将 所 有 选 项 的 字 母 涂 黑 ).

More information

zt

zt 1 X X ( 1 ) ( ) ( 5 ) (10) (11) (12) (1) (14) X (17) (20) (21) (26) (29) (2) (5) (8) (40) (42) (44) (48) 2 X (50) (54) (55) () (57) () (59) () (60) (62) X (65) (67) (69) (70) (7) (76) () (79) () (80) (81)

More information

( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d () () C( ) R [ ] R[ ] () 4 H ξ ( ) < H (Hlert) ) ( k β ) ( kβ )

( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d () () C( ) R [ ] R[ ] () 4 H ξ ( ) < H (Hlert) ) ( k β ) ( kβ ) 4 5 : V R V ( β ) ) ( β ) ( β ) ; ) ( k β ) k( β ) ; : ) ( β γ ) ( γ ) ( β γ ) ; 4) ( ) ( ) β γ V k V R ) β ( ) ( ( β ) () () R () R ) β ( ) ( ( β ) () R [ ] C( ) f ( ) g( ) ( f ( ) g( )) f ( ) g( ) d

More information

数 学 高 分 的 展 望 一 管 理 类 联 考 分 析 第 一 篇 大 纲 解 析 篇 编 写 : 孙 华 明 1 综 合 能 力 考 试 时 间 :014 年 1 月 4 日 上 午 8:30~11:30 分 值 分 配 : 数 学 :75 分 逻 辑 :60 分 作 文 :65 分 ; 总

数 学 高 分 的 展 望 一 管 理 类 联 考 分 析 第 一 篇 大 纲 解 析 篇 编 写 : 孙 华 明 1 综 合 能 力 考 试 时 间 :014 年 1 月 4 日 上 午 8:30~11:30 分 值 分 配 : 数 学 :75 分 逻 辑 :60 分 作 文 :65 分 ; 总 目 录 数 学 高 分 的 展 望... 1 第 一 篇 大 纲 解 析 篇... 1 一 管 理 类 联 考 分 析... 1 二 最 新 大 纲 解 析... 1 三 考 前 复 习 资 料 及 方 法... 第 二 篇 总 结 篇... 4 1 应 用 题 考 点 总 结 与 技 巧 归 纳... 4 代 数 模 块 题 型 归 纳 及 考 点 总 结... 9 3 数 列 模 块 题 型 归

More information

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ,,,,,,,,, :010-62782989 13501256678 13801310933,,,, ;,, (CIP) /. 3. :, 2005. 6 ISBN 7-302-10214-7... - -. O22 CIP ( 2004) 139321 : : http: / / www.tup.com.cn : 100084 : 010-62770175 : 010-62776969

More information

ü ü ü ü ü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 t 1 2 5.6 8.3 13.9 19.5 27.8 ma 0.37 0.74 2.06 3.06 5.13 7.22 10.30 A A A A A A A A A A 42.8 55.9 40.0 55.9 41.5 56.8 34 62.4 35

More information

第三讲 空间解析几何与向量代数

第三讲  空间解析几何与向量代数 第 三 讲 空 间 解 析 几 何 与 向 量 代 数 3.. 向 量 代 数. 数 量 积 ( 内 积 ): a b = a b cos θ; θ 是 ab, 之 间 的 夹 角. 向 量 积 ( 外 积 ): a b = a b sin θ; a b a, a b b, 构 成 右 手 系 a b( 含 共 线 ) a b = ; a b a b = aba,, b 3. 坐 标 表 示 : ab

More information

" #" #$$" "#$$% # & $%& ()*+,- #$$% " & " & ( % ( ( ( % & ( % #" #" #" #"

 # #$$ #$$% # & $%& ()*+,- #$$%  &  & ( % ( ( ( % & ( % # # # # "#$ "##$ %& ()* "##% "##$ "##$ & () " (" (* + ( " "*, ( " - % & $ "##$ " " #" #$$" "#$$% # & $%& ()*+,- #$$% " & " & ( % ( ( ( % & ( % #" #" #" #" " # $ %&& %&&( %&& %&&) "%&&) #$%& (()*+ "* %&&) %&& %*

More information

从 综 对 并 民 并 运 论 摘 要 国 是 个 多 民 族 国 家 族 关 系 问 题 事 关 国 家 前 途 命 运 国 全 面 倡 导 建 设 和 谐 社 会 的 新 时 期 如 何 妥 善 应 对 和 及 时 处 理 好 民 族 关 系 中 出 现 的 新 情 况 新 问 题 断 推 动

从 综 对 并 民 并 运 论 摘 要 国 是 个 多 民 族 国 家 族 关 系 问 题 事 关 国 家 前 途 命 运 国 全 面 倡 导 建 设 和 谐 社 会 的 新 时 期 如 何 妥 善 应 对 和 及 时 处 理 好 民 族 关 系 中 出 现 的 新 情 况 新 问 题 断 推 动 学 校 代 码 学 号 1 5 S 9 5 3 3 中 央 民 族 大 学 士 学 位 论 文 狼 川 市 汉 民 族 关 糸 调 夺 研 免 姓 名 马 红 艳 指 导 教 师 丁 宏 教 授 院 系 部 所 ) 民 族 学 与 社 会 学 学 院 专 业 民 族 学 完 成 日 期 1 年 5 月 从 综 对 并 民 并 运 论 摘 要 国 是 个 多 民 族 国 家 族 关 系 问 题 事 关

More information

9,, (CIP) /. :, ISBN T U767 CI P ( 2004 ) : 122 : / mail.whut.edu.c

9,, (CIP) /. :, ISBN T U767 CI P ( 2004 ) : 122 : /    mail.whut.edu.c 9,, (CIP) /. :, 2005.2 ISBN 7 5629 2097 4....T U767 CI P ( 2004 )003594 : 122 : 430070 http:/ / www.techbook.com.cn E-mail: yangxuezh@ mail.whut.edu.cn : : : 7871092 1/ 16 : 17 : 421 : 2005 2 1 : 2006

More information

1 2 m v e 2 ö e m e m e m e m e e m m 1 1840 e m e m 2 v r Å Å Å 9999 10000 2 n λ = b( 2 2 ) n 2 Å 1 1854 1919 λ 1 1 1 2 2 λ = R ( Z H n ) 1 1 1 2 2 λ R H ( ) n f ni Z Z E ν = h mvr = n h 2π mvr = nh

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 113-6..........G.206 CIP (2006)080133 :8501168mm 1/ 32 : 120 :2000 2006 3 1 : 5000 ISBN 7-80702 - 113-6/ G206 : 348.00 (16 ) ,?, :,,,,,,,,,!,?,,,,,,?,, ,,,,,,,,,,,,,,,!,!,!

More information

JT 00 00 ( a +) ( a ) a + ( 0 ) a 0 a ( 0 ) a a ( 0 ) a a ( 0 ) a a ( 0 ) a b log a b log a log a b log a log a b log a log a b log a log a d b b b b

JT 00 00 ( a +) ( a ) a + ( 0 ) a 0 a ( 0 ) a a ( 0 ) a a ( 0 ) a a ( 0 ) a b log a b log a log a b log a log a b log a log a b log a log a d b b b b JT 00 00 00 ( 6 ) ( 0 ) 6. 0 00 () 70 () 7 () 80 () 8 () 90 0 00 E() 0 00 70 (). ( ) ( +) ( ) ( ) () ( +) () ( ) () ( )(+) () ( ) ( +) () ( )( +) ( ) ( +) ( ) ( ) ( ) [( ) ]( ) [( ) ]( ) ( )[ ( ) ( )]

More information

é 4 S S S R S S X X Y R rij = 1 0 m k= 1 a b ik kj i 1 2 I j 1 2 n 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

More information

untitled

untitled 9 考 研 数 学 试 题 详 解 与 评 析 水 木 艾 迪 考 研 辅 导 班 教 务 电 话 :6755\87885 9 年 全 国 硕 士 研 究 生 入 学 统 一 考 试 数 学 二 试 题 一 选 择 题 :~8 小 题 每 小 题 分 共 分 下 列 每 小 题 给 出 的 四 个 选 项 中 只 有 一 项 符 合 题 目 要 求 把 所 选 项 前 的 字 母 填 在 题 后 的

More information

* 1992.10 43 (91.49%) 4 9.51% 26 60.46% 13 4 30.2% 9.31 % 21 6 16 13 45 6 X1=8.16X=40.6 X2 X1 p 0.01 n =43 n =64 51 13 25 18 X1=6.635 X2=18.6 18.6 6.635 P 0.01 n =64 n =43

More information

3978 30866 4 3 43 [] 3 30 4. [] . . 98 .3 ( ) 06 99 85 84 94 06 3 0 3 9 3 0 4 9 4 88 4 05 5 09 5 8 5 96 6 9 6 97 6 05 7 7 03 7 07 8 07 8 06 8 8 9 9 95 9 0 05 0 06 30 0 .5 80 90 3 90 00 7 00 0 3

More information

1991 707 708 1972 36 1990 2 126 130 21 1656 1742 1705 1972 523 334 420 342 423 1433 1435 1975 205 = + + 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 + [ ( )] 4 2 1 2 2 2 2 2 2

More information

1991 707 708 1972 36 1990 2 126 130 21 1656 1742 1705 1972 523 334 420 342 423 1433 1435 1975 205 = + + 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 + [ ( )] 4 2 1 2 2 2 2 2

More information

3269 S = 1363. = 371. 30 12 * n 1 10T ( L K) K C = n n ( 1) L K T C = 10 2 N = G C L n K n * * ( L K) L K n 1 G * C* N * L ( L = K) T ( Z / 120) * 12 = G * K n 1 T = n G( L K ) 10 * ( L K) * K N

More information

九下新学期寄语.indd

九下新学期寄语.indd 义 务 教 育 教 科 书 数 学 九 年 级 下 册 QINGDAOCHUBANSHE 亲 爱 的 同 学 : 时 间 过 得 真 快! 转 眼 之 间, 已 经 进 入 九 年 级 下 学 期 在 九 年 义 务 教 育 阶 段 的 最 后 一 学 期, 你 打 算 怎 样 学 习 数 学? 函 数 是 你 的 老 朋 友, 早 在 七 年 级, 就 结 识 了 函 数, 在 八 ( 下 ) 又

More information

4 1 1 16 1 0 1 5 3 8 5 8 5 8 7 8 5 1 3 5 1 4 4 5 1 5 1 8 = 1 16 16 10000 16 1 1 5 + 3 8 + = ( = 3 5 3 5 15 1 1 7 4 3 = =. 4 7 4 7 8 4 x y z x + 1 = y + 1 = z + 1 x y z = 1 y z x zx = z-x xy = x-y y-z

More information

b1²Ä¤@³¹¼Æ»P§¤¼Ð¨t

b1²Ä¤@³¹¼Æ»P§¤¼Ð¨t 第 一 章 數 與 坐 標 系 大 學 聯 考 試 題 與 推 薦 甄 選 試 題 第 一 類 大 學 入 學 甄 試 試 題 評 量 1. 下 列 何 者 是 2 100 除 以 10 的 餘 數? (1) 0 (2) 2 (3) 4 (4) 6 (5) 8 88 年 2. 一 個 正 三 角 形 的 面 積 為 36, 今 截 去 三 個 角 ( 如 右 圖 ), 使 成 為 正 六 邊 形,

More information

1-1 + 1 + + 2 + + 3 + 4 5 + 6 + 7 8 + 9 + 1-2 1 20000 20000 20000 20000 2 10000 30000 10000 30000 3 5000 5000 30000 4 10000 20000 10000 20000 5 3000 3000 20000 6 3000 3000 20000 7 5000 15000 8 5000 15000

More information

在 上 述 物 理 模 型 中 ( 三 隻 猴 子 的 重 量 都 一 樣 ), 考 慮 底 下 四 個 問 題 : () 當 三 股 力 量 處 於 平 衡 狀 態, 而 且 F 點 處 於 ABC 的 內 部 時, 利 用 力 的 向 量 和 為 零 的 觀 念, 求 角 度 AFB, BFC,

在 上 述 物 理 模 型 中 ( 三 隻 猴 子 的 重 量 都 一 樣 ), 考 慮 底 下 四 個 問 題 : () 當 三 股 力 量 處 於 平 衡 狀 態, 而 且 F 點 處 於 ABC 的 內 部 時, 利 用 力 的 向 量 和 為 零 的 觀 念, 求 角 度 AFB, BFC, 許 教 授 講 故 事 許 志 農 / 國 立 台 灣 師 範 大 學 數 學 系 在 數 學 教 學 中, 有 這 樣 一 道 數 學 應 用 問 題 : 在 哪 裡 建 學 校, 可 使 附 近 的 三 個 村 子 A, 與 C 的 三 位 學 生 到 學 校 所 走 路 程 的 和 最 小? 此 問 題 實 質 為 : 給 平 面 上 A, B, C 三 點, 試 尋 求 一 點 F, 使 距

More information

2012年国家公考行测模拟卷(一)参考答案及解析.FIT)

2012年国家公考行测模拟卷(一)参考答案及解析.FIT) 202 年 国 家 公 务 员 考 试 行 测 全 真 模 拟 试 卷 渊 一 冤 参 考 答 案 及 解 析 援 揖 答 案 铱 B 遥 解 析 院 我 国 始 终 不 渝 地 奉 行 独 立 自 主 的 和 平 外 交 政 策 遥 独 立 自 主 是 我 国 对 外 政 策 的 根 本 准 则 袁 也 是 我 国 共 产 党 处 理 同 其 他 国 家 之 间 相 互 关 系 的 基 本 原 则

More information

基础班讲义

基础班讲义 年 考 研 数 学 基 础 班 讲 义 高 等 数 学 第 一 章 函 数 极 限 连 续 一 函 数 函 数 的 概 念 : 函 数 的 性 态 : 单 调 性 奇 偶 性 周 期 性 有 界 性 有 界 性 : 定 义 : M >, I, M ; 复 合 函 数 与 反 函 数 函 数 的 复 合, 求 反 函 数 4 基 本 的 初 等 函 数 与 初 等 函 数 基 本 初 等 函 数 :

More information

: : :

: : : : : : ,, 2000, 40, 2000, 18,,,,,,,,,,,,,, 1 , 2002 8 2 ( 1 ) ( ) ( 1 ) () ( 6 ) () ( ) (11) (13) () (13) () (17) () (30) () (33) (37) () (37) () (38) () (47) () (67) (72) () (72) () (83) () (86) () (91)

More information

Microsoft Word - BD-QH2004.doc

Microsoft Word - BD-QH2004.doc 从 线 性 方 程 谈 起 ( 清 华 大 学 数 学 科 学 系 章 梅 荣 教 授 ) 烟 台 大 学 与 北 京 大 学 和 清 华 大 学 有 着 密 切 的 联 系, 我 在 北 大 读 书 时 的 不 少 同 学 朋 友 还 在 烟 台 大 学 工 作 我 应 邀 来 烟 台 大 学 作 这 个 演 讲, 受 到 了 朋 友 们 的 热 情 接 待, 我 感 到 非 常 高 兴, 也 深

More information

d y dy P x Q x y 0. dx dx d d P x Q x C C 1y1 y dx dx d d P x Q x C 1y 1 dx dx d d P x Q x C y 0. dx dx d x 1dx F. ox1 dt dt d x1 1dx1 x 0 1 F 1 dt dt d x 1dx x 0 F dt dt d y 1dy y F 0 1 F1 y x1 x. dt

More information

( ) : x HTL SC1401K 13 1979 A 1 3 4 6 7 9 10 12 31.870 53.272 21.351 43.786 7.78 5.29 5.50 5.01 8.16 7.94 0.90 0.61 0.91 0.58 0.95 0.92 0.68 0.46 0.72 0.44 0.71 0.69 1.13 0.77 1.40 0.69 1.18

More information

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾

標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F 一 乙 丁 七 乃 九 了 二 人 儿 入 八 几 刀 刁 力 匕 十 卜 又 三 下 丈 上 丫 丸 凡 久 么 也 乞 于 亡 兀 刃 勺 千 叉 口 土 士 夕 大 女 子 孑 孓 寸 小 尢 尸 山 川 工 己 已 巳 巾 干 廾 標準 BIG 中文字型碼表 A 0 9 B C D E F B C D ± E F A 0 9 B C D E F 兙 兛 兞 兝 兡 兣 嗧 瓩 糎 0 B 9 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ C Ⅷ Ⅸ Ⅹ 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩 十 卄 卅 D B C D E F G H I J K L M N O P Q E R S T U V W X Y Z a b c d e f g F h i

More information

數學教育學習領域

數學教育學習領域 高 中 数 学 课 程 补 充 资 料 013/14 学 年 就 读 中 四 学 生 适 用 013 ( 空 白 页 ) 目 录 页 数 1. 概 论 1 1.1 背 景 1 1. 关 注 事 项 及 考 虑 因 素 1 1.3 短 期 方 案 摘 要 1 1.4 评 核 设 计 概 要. 修 订 后 的 高 中 数 学 课 程 学 习 内 容 3.1 修 订 后 的 必 修 部 分 学 习 内 容

More information

列 出 所 有 的 非 負 整 數 解, 係 數 越 大 者 越 先 決 定, 故 先 決 定 z, 再 決 定 y, 最 後 決 定 x, 故 有 + 6 + = 8 ( 種 ) x 0 0 6 8 0 0 6 8 0 6 8 0 y 0 5 0 0 9 8 7 6 5 0 z 0 0 0 0 0

列 出 所 有 的 非 負 整 數 解, 係 數 越 大 者 越 先 決 定, 故 先 決 定 z, 再 決 定 y, 最 後 決 定 x, 故 有 + 6 + = 8 ( 種 ) x 0 0 6 8 0 0 6 8 0 6 8 0 y 0 5 0 0 9 8 7 6 5 0 z 0 0 0 0 0 - 乘 法 原 理 基 礎 型. 從 甲 地 至 乙 地 有 5 條 路 可 走, 由 乙 地 至 丙 地 有 條 路 可 走, 由 丙 地 至 丁 地 有 條 路 可 走, 試 問 從 甲 地 經 乙 丙 兩 地 至 丁 地 的 走 法 有 幾 種? 答 60 解 由 乘 法 原 理 知, 有 5 = 60 ( 種 ). 書 店 的 書 架 上 有 種 不 同 的 英 文 書 和 5 種 不 同

More information

Microsoft Word - P085003

Microsoft Word - P085003 1 編 P08500 文 85.0. 字 8501695 文 台 政 華 月 日 85 字 8501695 主 旨 圖 事 項 詳 圖 長 扁 2 書 台 書 壹 詳 圖 貳 令 依 據 台 條 條 詳 細 緣 起 速 推 展 落 私 投 資 事 業 依 台 並 考 慮 台 行 政 轄 展 時 先 後 衰 敗 程 研 針 對 萬 華 同 正 研 並 將 申 擬 自 受 述 行 政 限 併 檢 討 就

More information

() 求 其 能 级 和 本 征 函 数 ; V, α < ϕ < () 加 ˆ H ' = V ( ϕ ) = V, < ϕ < α 微 扰,, 其 他 求 对 最 低 的 两 能 级 的 一 级 微 扰 修 正 注 : 在 坐 标 系 中 = ( r ) + + r r r r ϕ, < x <

() 求 其 能 级 和 本 征 函 数 ; V, α < ϕ < () 加 ˆ H ' = V ( ϕ ) = V, < ϕ < α 微 扰,, 其 他 求 对 最 低 的 两 能 级 的 一 级 微 扰 修 正 注 : 在 坐 标 系 中 = ( r ) + + r r r r ϕ, < x < 中 国 科 学 院 研 究 生 院 年 招 收 攻 读 硕 士 研 究 生 学 位 研 究 生 入 学 统 一 考 试 试 题 第 一 题 : 选 择 和 简 答 ( 5' 8 = 4' ) 试 题 名 称 : 量 子 力 学. 氢 原 子 的 基 态 电 离 能 是 3.6ev, 问 处 于 第 一 激 发 态 的 氢 原 子 电 离 能 是 ( 3.4ev) 34. 普 朗 克 常 数 h 等

More information

( CI P ) /,. :,2006. 1 ISBN 7-81105-248-2............ -.X820.3 CIP (2005) 139963 : :0731-8876770 :410083 :0731-8710482 730 960 1/ 16 27. 5 489 2006 1

( CI P ) /,. :,2006. 1 ISBN 7-81105-248-2............ -.X820.3 CIP (2005) 139963 : :0731-8876770 :410083 :0731-8710482 730 960 1/ 16 27. 5 489 2006 1 ( CI P ) /,. :,2006. 1 ISBN 7-81105-248-2............ -.X820.3 CIP (2005) 139963 : :0731-8876770 :410083 :0731-8710482 730 960 1/ 16 27. 5 489 2006 1 1 2006 1 1 ISBN 7-81105 - 248-2/ G 089 38. 00, ,,,,,,,,

More information

1 1 (a) (b) (c) (d) (e) 9 3 4 5 7 1 7 4 2 0 10 4 1 0 6 2 2 7 3 5 4 0 11 4 1 6 7 3 4 2 6 1 12 3 2 6 4 4 7 7 4 0 13 0 3 2 7 5 2 5 7 0 14 2 4 6 0 6 7 2 0 0 15 3 6 5 1 0 7 6 2 5 1 16 4 4 6 0 8 1 2 4 6 17 4

More information

1. ( )(1999 11 ) A. B. C. D. 2. ( )(2000 11 ) A. : B. : C. : D. : 3. ( )(20001 11 ) A. : B. : C. : D. : 1 D : 2

1. ( )(1999 11 ) A. B. C. D. 2. ( )(2000 11 ) A. : B. : C. : D. : 3. ( )(20001 11 ) A. : B. : C. : D. : 1 D : 2 340 : 3 1 1. ( )(1999 11 ) A. B. C. D. 2. ( )(2000 11 ) A. : B. : C. : D. : 3. ( )(20001 11 ) A. : B. : C. : D. : 1 D : 2 ( ) ( ) 2 A B D C C 3 C C A B D 3 6 : (1) : (2) A. : ( )- ( ) 4 : B. : ( ) ( )

More information

80 , 1993 45 000, 17, 70,160,,, :,, ;,,,,,,,,,, 2004 80,,,,2004 80 2004 80 2004, :,,,,, 2004,,,,, 2004 80, 1 ,,,,, : yqingg@hotmail.com 2004 80 2004 5 2 1 1 1 2004 2 8 2004 ( 2004 ) 12 13 13 13 14 14

More information

Microsoft Word - 2016年海南省考市场活动行测2套模拟卷1-答案版-160407

Microsoft Word - 2016年海南省考市场活动行测2套模拟卷1-答案版-160407 2016 年 海 南 省 公 务 员 录 用 考 试 行 政 职 业 能 力 测 验 试 卷 ( 一 ) 参 考 答 案 与 解 析 第 一 部 分 常 识 判 断 1. 答 案 C 解 析 : 本 题 考 查 政 治 权 利 的 认 识 是 指 宪 法 和 法 律 规 定 的 公 民 参 加 国 家 管 理, 参 政 议 政 的 民 主 权 利 我 国 公 民 享 有 广 泛 的 政 治 权 利

More information

R C + C = C R = 1 N (R-1) (N-1) R (N-1) N 10 + 7 4913 3 2 3 10 300 1000 2 a Λ = 3913 3agΛ 3 10 7 = 210 2 2 b Λ 7 = 49 3a2 + 3ab + b 2 2 2 Λ 559 3913Λ ( 3a + 3ab + b ) b 3 4913 = 17 223 22 71 7 3 10

More information

Microsoft Word - 实验习题N.doc

Microsoft Word - 实验习题N.doc 数 学 实 验 实 验 练 习 题 汇 总 实 验 数 学 建 模 初 步 实 验 目 的 通 过 解 决 简 化 的 实 际 问 题 学 习 初 步 的 数 学 建 模 方 法, 培 养 建 模 意 识 实 验 内 容. 怎 样 解 决 下 面 的 实 际 问 题? 包 括 需 要 哪 些 数 据 资 料, 要 做 些 什 么 观 察 试 验 以 及 建 立 什 么 样 的 数 学 模 型 等 :

More information

996,,,,,,, 997 7, 40 ; 998 4,,, 6, 8, 3, 5, ( ),, 3,,, ;, ;,,,,,,,,,

996,,,,,,, 997 7, 40 ; 998 4,,, 6, 8, 3, 5, ( ),, 3,,, ;, ;,,,,,,,,, ,, AB,, ( CIP) /, 000 ( /, ) ISBN 704009448 F47 CIP ( 000) 86786 55 00009 0064054588 ht tp www hep edu cn ht tp www hep com cn 006404048 787960/ 6 05 370 000 730,, 996,,,,,,, 997 7, 40 ; 998 4,,, 6, 8,

More information

二O一四年大华府拖拉机游戏锦标赛规则

二O一四年大华府拖拉机游戏锦标赛规则 二 O 一 四 年 大 华 府 拖 拉 机 游 戏 锦 标 赛 规 则 第 一 章 总 则 1.1 该 规 则 为 华 盛 顿 地 区 拖 拉 机 游 戏 比 赛 专 用 规 则 为 了 保 证 比 赛 的 公 平 性 和 娱 乐 性, 请 牌 手 自 觉 遵 守 规 则 并 服 从 裁 判 组 裁 决 如 有 违 规, 轻 则 警 告 / 罚 分 / 降 级 ; 重 则 判 取 消 参 赛 资 格

More information

2015年廉政公署民意調查

2015年廉政公署民意調查 報 告 摘 要 2015 年 廉 政 公 署 周 年 民 意 調 查 背 景 1.1 為 了 掌 握 香 港 市 民 對 貪 污 問 題 和 廉 政 公 署 工 作 的 看 法, 廉 政 公 署 在 1992 至 2009 年 期 間, 每 年 均 透 過 電 話 訪 問 進 行 公 眾 民 意 調 查 為 更 深 入 了 解 公 眾 對 貪 污 問 題 的 看 法 及 關 注, 以 制 訂 適 切

More information

99 cjt h 7. 0 (8 ) 0 () abc a b c abc0 aaa 0 a () bca abc0 aa0 a0 0 a0 abc a789 a b c (8 ) 9!

99 cjt h 7. 0 (8 ) 0 () abc a b c abc0 aaa 0 a () bca abc0 aa0 a0 0 a0 abc a789 a b c (8 ) 9! 99 cjt h. 4 (79 ) 4 88 88. 0 0 7 7 7 ( ) (80 ). ( ) (8 ) 4! ( ) 0 4 0 4. n (x)(x) (x) n x an bn cnd abcd (8 ) () adbc () acbd () ac (4) db0 () abcd (x)(x) (x) n n ( x)[ ( x) ] ( x) ( x) ( x) x) ( x) n

More information

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

More information

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303135C4EAC8EBD1A74D4241C1AABFBCD7DBBACFB2CEBFBCB4F0B0B8BCB0CFEABDE22E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303135C4EAC8EBD1A74D4241C1AABFBCD7DBBACFB2CEBFBCB4F0B0B8BCB0CFEABDE22E646F6378> 05 年 入 学 MBA 联 考 综 合 试 卷 参 考 答 案 及 详 解 说 明 : 由 于 05 年 入 学 MBA 联 考 试 题 为 一 题 多 卷, 因 此 现 场 试 卷 中 的 选 择 题 顺 序 及 每 道 题 的 选 项 顺 序, 不 同 考 生 有 所 不 同 请 在 核 对 答 案 时 注 意 题 目 和 选 项 的 具 体 内 容 所 有 解 析 来 自 网 络, 仅 供

More information

主 題 四 : 都 卜 勒 效 應 一 都 卜 勒 效 應 1. 現 象 : 當 波 源 與 觀 察 者 連 線 間 有 相 對 運 動 時, 聽 者 所 接 收 到 的 頻 率 ( 視 頻 ) 將 與 波 源 之 原 頻 率 不 同, 此 現 象 稱 為 都 卜 勒 效 應 例 如 站 於 路 旁

主 題 四 : 都 卜 勒 效 應 一 都 卜 勒 效 應 1. 現 象 : 當 波 源 與 觀 察 者 連 線 間 有 相 對 運 動 時, 聽 者 所 接 收 到 的 頻 率 ( 視 頻 ) 將 與 波 源 之 原 頻 率 不 同, 此 現 象 稱 為 都 卜 勒 效 應 例 如 站 於 路 旁 都卜勒效應 項少龍老師 項少龍老師 主 題 四 : 都 卜 勒 效 應 一 都 卜 勒 效 應 1. 現 象 : 當 波 源 與 觀 察 者 連 線 間 有 相 對 運 動 時, 聽 者 所 接 收 到 的 頻 率 ( 視 頻 ) 將 與 波 源 之 原 頻 率 不 同, 此 現 象 稱 為 都 卜 勒 效 應 例 如 站 於 路 旁, 當 救 護 車 駛 來 時, 觀 察 者 聽 到 之 聲 音

More information

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

More information

高二立體幾何

高二立體幾何 008 / 009 學 年 教 學 設 計 獎 勵 計 劃 高 二 立 體 幾 何 參 選 編 號 :C00 學 科 名 稱 : 適 用 程 度 : 高 二 簡 介 一 本 教 學 設 計 的 目 的 高 中 立 體 幾 何 的 學 習 是 學 生 較 難 理 解 而 又 非 常 重 要 的 一 個 部 分, 也 是 高 中 教 學 中 較 難 講 授 的 一 個 部 分. 像 國 內 的 聯 校

More information

6 6 = }. 7 0 (0 ( 8 + + = = 8 0 0 = 60. 60 = 0. 5 = 5 + 5 + = 0. 5 = 5 + 8 =.5.5. . = 6 - = 5. = 6 - = 5. ( ) ( ).. = =. 7 7 =. 7 =. =. 6 6 = 6 8.6 6. = 90 = 5. 5 + 5 80 = 90 80 6 0 0 =. 5 80 = 90 80

More information

BB.3

BB.3 I IURNA L S AN S ï EK VOA ó N m 8 ç 6-8 1 园 叫团团回国 J m l ll m i h M t m t ik i E v l i P g l l A i r L i m b h - T k l ik d i K t T m g i d T r p tc P g r h P r r m P r S t d i T g r T r h d p p r b h K

More information

Å ü = 1 ij (u i, j + u j,i ) + ( 3) 2 ϕ

More information

16. 小 雄 在 實 驗 室 中 想 要 稀 釋 濃 硫 酸, 下 列 操 作 方 法 何 者 最 安 全?(ch0) 17. 測 量 四 個 金 屬 球 的 體 積 和 質 量, 結 果 如 下 表, 請 問 何 者 的 材 質 最 可 能 和 其 他 三 者 不 同? (A) 甲 (B) 乙

16. 小 雄 在 實 驗 室 中 想 要 稀 釋 濃 硫 酸, 下 列 操 作 方 法 何 者 最 安 全?(ch0) 17. 測 量 四 個 金 屬 球 的 體 積 和 質 量, 結 果 如 下 表, 請 問 何 者 的 材 質 最 可 能 和 其 他 三 者 不 同? (A) 甲 (B) 乙 新 北 市 立 江 翠 國 民 中 學 104 學 年 度 第 一 學 期 第 一 次 定 期 考 八 年 級 自 然 與 生 活 科 技 科 試 卷 測 驗 說 明 ( 一 ) 範 圍 : 版 第 三 冊 Ch0 Ch2 ( 二 ) 本 試 卷 共 2 張 4 面 ( 雙 面 列 印 ) ( 三 ) 全 部 試 題 分 為 兩 部 分 : 第 一 部 分 為 單 一 選 擇 題 共 34 題, 請

More information

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc)

(Microsoft Word - 5\276\302\270g\260\252\256v .doc) 問 學 第 七 期 -2004 年 高 雄 : 國 立 高 雄 師 範 大 學 國 文 系 六 祖 壇 經 及 其 語 言 研 究 考 述 邱 湘 雲 * 摘 要 禪 宗 自 唐 代 盛 行 至 今 歷 千 年 而 不 衰 六 祖 壇 經 為 禪 門 重 要 典 籍 欲 知 中 國 禪 宗 思 想 之 開 展 當 由 此 書 看 起 本 文 回 歸 文 本 考 論 壇 經 之 書 名 作 者 編 撰

More information

2012年北京市房山区高考数学二模试卷(文科)

2012年北京市房山区高考数学二模试卷(文科) 2012 年 北 京 市 房 山 区 高 考 数 学 二 模 试 卷 ( 文 科 ) 参 考 答 案 与 试 题 解 析 一 选 择 题 : 本 大 题 共 8 小 题, 每 小 题 5 分, 共 40 分. 在 每 小 题 列 出 的 四 个 选 项 中, 选 出 符 合 题 目 要 求 的 一 项, 直 接 涂 在 答 题 纸 上. 1.( 5 分 )(2012 房 山 区 二 模 ) 集 合

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 第 二 章 移 动 通 信 的 组 网 与 系 统 设 计 1 第 二 章 移 动 通 信 的 组 网 与 系 统 设 计 1. 大 区 制 移 动 通 信 网 2. 小 区 制 移 动 通 信 网 3. 提 高 系 统 容 量 的 方 法 4. 蜂 窝 小 区 的 信 道 分 配 5. 多 波 道 共 用 技 术 6. 越 区 切 换 2 第 二 章 移 动 通 信 的 组 网 与 系 统 设 计

More information

第一篇 煤矿开采概论

第一篇  煤矿开采概论 目 录 第 一 篇 煤 矿 开 采 概 论 第 一 章 煤 田 地 质 基 础 知 识... 1 第 一 节 煤 层 埋 藏 特 征 与 煤 层 分 类... 1 第 二 节 地 质 构 造... 4 第 三 节 采 矿 常 用 图 件... 8 第 二 章 井 田 开 拓... 19 第 一 节 井 田 与 井 田 的 再 划 分... 19 第 二 节 井 田 开 拓 方 式... 26 第 三

More information

zyk00168ZW.PDF

zyk00168ZW.PDF () 0 4 5 (km).5 4 5.5 7 8.5 () 0 4 5 (km) 4 4.5 5 5.5 6 6.5 y5x. y0. 5x4 x y 9 5x y x y 9 5x y x x 6 x y. 55 y5x. y0. 5x4 x 0 x x y y y 5 x x x 4 y y y 5 () x y () y x x 4y 0 4x y x 0 0.4 y 0.5 0 5x y

More information

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

More information

,,!!!?,?,!,,,,,,,,,,!,,, : 1 ,,,,!, :, :,?,,,, 2 ( 1 ) 7 0 ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 21 ) ( 22 ) ( 23 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 ) ( 32 ) ( 33 ) ( 34 ) (

More information

x y 7 xy = 1 b c a b = x x = 1. 1 x + 17 + x 15 = 16 x + 17 x 15 + 17 15 x + 17 - x 15 = (x x ) ( ). x + 17 + x 15 x + y + 9 x + 4 y = 10 x + 9 y + 4 = 4xy. 9 4 ( x + ) + ( y + ) = 10 x y 9 ( x + )( ).

More information

1.3.................... 2 1.4.................... 15 Previous Next First Last Back Forward 1

1.3.................... 2 1.4.................... 15 Previous Next First Last Back Forward 1 : zwp@ustc.edu.cn Office: 1006 Phone: 63600565 http://staff.ustc.edu.cn/~zwp/ http://fisher.stat.ustc.edu.cn 1.3.................... 2 1.4.................... 15 Previous Next First Last Back Forward 1

More information

1984 1985 2130 1006 366 405 379 324 4601 2327 1169 524 555 440 361 5376 1984 51.4 31.8 56.2 2.6 45.4 28.3 29.8 16.7 44.2 34.9 665.4 10.1 1989 1990 1991 1992 1993 121.1 124.5 116.0 117.9 130.1 81.6

More information

2007年普通高等学校招生全国统一考试

2007年普通高等学校招生全国统一考试 高 考 语 文 陕 西 卷 试 题 以 及 答 案 解 析 本 试 卷 分 第 Ⅰ 卷 ( 选 择 题 ) 和 第 Ⅱ 卷 1 至 4 页, 第 Ⅱ 卷 5 至 8 页 考 试 结 束 后, 将 本 试 卷 和 答 题 卡 一 并 交 回 第 Ⅰ 卷 注 意 事 项 : 1. 答 题 前, 考 生 在 答 题 卡 上 务 必 用 直 径 0.5 毫 米 黑 色 墨 水 签 字 笔 将 自 己 的 姓

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EA1B6BDCCCAA6D7CAB8F1CCF5C0FDA1B72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312EA1B6BDCCCAA6D7CAB8F1CCF5C0FDA1B72E646F63> 教 师 资 格 考 试 资 料 汇 编 目 录 1. 教 师 资 格 条 例...1 2. 教 师 资 格 条 例 实 施 办 法...5 3. 中 小 学 教 师 资 格 考 试 暂 行 办 法...9 4. 中 小 学 教 师 资 格 定 期 注 册 暂 行 办 法...13 5. 中 小 学 和 幼 儿 园 教 师 资 格 考 试 标 准 ( 试 行 )...16 6. 全 国 教 师 资 格

More information

Microsoft Word - 长安大学.doc

Microsoft Word - 长安大学.doc 长 安 大 学 805 管 理 学 全 套 考 研 资 料 ... 2 长 安 大 学 803 道 路 工 程 全 套 考 研 资 料 ... 2 长 安 大 学 802 结 构 设 计 原 理 全 套 考 研 资 料 ... 3 长 安 大 学 806 汽 车 理 论 全

More information

代码集

代码集 第 三 部 分 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 561 562 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 目 录 一 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 说 明...566 二 社 区 卫 生 信 息 代 码 集 索 引 表...568 三 社 区 卫 生 信 息 代 码 集...570 代 码 A1: 布 尔 值...570 代 码 A2: 社 交 活 动 (PAT010104_300071)...570

More information

2 a i, f, b j, Z 6. {x 1, x 2,, x n }Du = ϕx 1, x 2,, x n 7.1 F x 1, x 2,, x n ; ϕ,,,, 0 u = ϕx 1, x 2,, x n 7.1D 7.1n = 2 F x, y, z,, = 0 7.4 z = ϕx,

2 a i, f, b j, Z 6. {x 1, x 2,, x n }Du = ϕx 1, x 2,, x n 7.1 F x 1, x 2,, x n ; ϕ,,,, 0 u = ϕx 1, x 2,, x n 7.1D 7.1n = 2 F x, y, z,, = 0 7.4 z = ϕx, 1. 7.1 ux 1, x 2,, x n n 2 u, u,, u F x 1, x 2,, x n ; u, u, u,, u = 0 7.1 2. F u, u, u,, u a 0 x 1, x 2,, x n u + 3. fx 1, x 2,, x n 0 a i x 1, x 2,, x n u i = fx 1, x 2,, x n 7.2 a 0 x 1, x 2,, x n u

More information

WL100079ZW.PDF

WL100079ZW.PDF ε I x = r + R + R + R g o x = R ε + v v 2 v1 a = = t t t 2 1 R x { ( 1) ( 2)" " ( 3) ( 4), ( 5)" " ( 6) ( 7) ( 8)" " ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) ( 13) ( 14) ( 15) ( 17) {

More information

一、單選題 (50題 每題1分 共50分)

一、單選題 (50題 每題1分 共50分) 國 立 基 隆 高 級 中 學 97 年 度 第 學 期 第 一 次 期 中 考 二 年 級 生 物 試 題 卷 請 用 電 腻 卡 作 答 命 題 教 師 : 周 以 欣 一 單 選 題 : 每 題 分 共 54 分 0. 從 左 側 頭 頸 胸 及 腹 部 下 肢 來 的 淋 巴 最 先 匯 入 下 列 何 處? (A) 胸 管 (B) 右 淋 巴 總 管 (C) 左 鎖 骨 下 靜 脈 (D)

More information

Project Management f or Surveying Engineering ,,, ( ) ( ) 9 1,, 2 3 4,2,3, 4 5 6,,,, FIDIC ;,,, 7 8,,, 9,2002,,,,,,, 1 20 80,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1995 A, -,,,, ( )1999,,,,,,,, ( ) ( )9, 1 2 ,,,,

More information

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc 自 然 考 科 學 測 試 題 關 鍵 解 析 前 言 物 理 科 今 年 自 然 科 考 題 共 68 題, 其 中 物 理 科 占 了 17 題, 今 年 的 題 目 難 度 屬 中 偏 易, 考 題 分 配 十 分 平 均 由 於 是 新 課 綱 第 一 次 學 測, 所 以 新 的 內 容 大 致 上 均 入 題, 大 都 為 物 理 科 普 知 識 就 算 是 第 二 部 分 的 考 題,

More information

zt

zt !!!!!!!! !"! "#$ # $ % & % & "% ( # )*+, ( - " -!""./ - 0 #!% % % % # "% # % % % $ % % % # %% - - # &% 1" # 2)3 & " 0"(0 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #! - 4" 0"055

More information

第一部分 言语理解与表达

第一部分 言语理解与表达 河 南 华 图 公 务 员 培 训 http://henan.htexam.com 咨 询 电 话 :096 0698 07 860 0 河 南 省 驻 马 店 市 市 直 事 业 单 位 招 录 笔 试 辅 导 课 程 表 班 号 班 别 科 目 学 时 SHNSYE0 SHNSYE0 SHNSYE0 系 统 精 讲 班 系 统 精 讲 班 教 育 基 础 知 识 强 化 提 高 班 行 政 职

More information

监 制 制 : 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 侨 务 办 公 室 监 制 人 : 刘 泽 彭 顾 制 问 : ( 按 姓 氏 笔 画 排 列 ) 杨 启 光 陈 光 磊 陈 学 超 周 小 兵 赵 金 铭 班 弨 郭 熙 主 制 编 : 贾 益 民 编 制 写 : ( 按 姓 氏 笔 画 排 列 ) 干 红 梅 于 珊 王 劼 刘 潇 潇 刘 慧 许 迎 春 孙 清 忠 李 艳 吴 玉 峰

More information