20.70% 30, % 4, % % ,870 2,198 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "20.70% 30, % 4, % % ,870 2,198 1"

Transcription

1 BYD COMPANY LIMITED

2 20.70% 30, % 4, % % ,870 2,198 1

3 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 7% 1,2101, % 1.4%7 SUV % 41.5% % IDC14.1% 6.7 4G 7.5% 2.1 VIVO OPPO 2

4 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 30, % 16, % 5, %11, % 2, %55.73% 37.05% 7.22% 2.6Plug-in Hybrid Vehicle 29.8% SUV2.0Ti DENZA 3

5 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 K9 e6 7, K9 60 K % 216% 19SUVSUVS7S7 F3 3L3 F3 500,000,000400,000,00080% 100,000,00020% 4

6 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 11, % 2, % Invenergy LLC 31.5MW

7 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 96 3,259A A A 150 6

8 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 SUV SUV SUV SUV 7+4 SUV SUV SUV IDC 7

9 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 二零一五年一 % % 190, ,000 38, SUV 3 8

10 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 20.70% 29.38% 7% 9% 37% % % 48% 21.41%4, % 15.03% 3, ,857 30,152 18,7467,405 5,706 9

11 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 % 103% % 股份 比 (%) A 1,561,000, H 915,000, ,476,000, 股份 10

12 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 公司 公司 公司 100% 100%23 178,941, %

13 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 補充 A.2.1 A

14 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 補充 13.51B (1) B(1) 13

15 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 補充 571 XV XV A A 股 股 A 股 比 (%) 股 股 比 (%) 512,393,520 (L) 32.82% 20.69% 401,810,480 (L) 25.74% 16.23% 1 118,977, % 4.81% (L) ,810,480 A239,228,620 A162,581,860 A 89.5%10.5% 162,581,860 A 14

16 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 補充 1.00H H 股 股 H 股 比 (%) 股 股 比 (%) 1,000,000 (L) 0.11% 0.04% 500,000 (L) 0.05% 0.02% 2 (L) ,000 H195,000 HSign Investments Limited305,000 H XV(a) 352(b) 15

17 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 補充 有 股 XV A A 股 股 A 股 比 (%) 股 股 比 (%) 1 162,581,860 (L) 10.42% 6.57% (L) % 162,581,860 A 16

18 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 補充 H H 股 股 H 股 比 (%) 股 股 比 (%) Berkshire Hathaway Inc.1 225,000,000 (L) 24.59% 9.09% Berkshire Hathaway Energy1 225,000,000 (L) 24.59% 9.09% Li Lu2 57,404,700 (L) 6.27% 2.32% LL Group, LLC 2 57,404,700 (L) 6.27% 2.32% BlackRock, Inc. 3 50,511,367 (L) 359,500 (S) 5.52% 0.04% 2.04% 0.01% (L) (S) 1. Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Energy MidAmerican Energy Holdings Company 225,000,000 H225,000,000 H (L) 2. LL Group, LLCHimalaya Capital Investors, L.P. LL Investment Partners, L.P. 57,404,700 H (L) Li Lu Capital Investors, L.P. LL Group, LLC57,404,700 H 3. BlackRock, Inc. 50,511,367 H (L)359,500 H 264,000 H (L) BlackRock Investment Management LLC 471,500 H (L) BlackRock Financial Management Inc.9,505,800 H (L) 359,500 H (S) BlackRock Institutional Trust Company, National Association 17,542,500 H (L) BlackRock Fund Advisors 27,500 H (L) BlackRock Advisors, LLC 663,500 H (L) BlackRock Japan Co.,Ltd.76,500 H (L) BlackRock Asset Management Canada Limited74,000 H (L) BlackRock Investment Management (Australia) Limited448,635 H (L) BlackRock Asset Management North Asia Limited154,000 H (L)BlackRock (Netherlands) B.V.14,724,130 H (L) Blackrock Advisors (UK) Limited397,000 H (L) BlackRock International Limited4,014,000 H (L) BlackRock Asset Management Ireland Limited125,000 H (L) BlackRock (Luxembourg) S.A.1,720,702 H (L) BlackRock Investment Management (UK) Ltd.299,600 H (L) BlackRock Fund Managers Ltd.3,000 H (L) BlackRock Asset Management(Schweiz)AG. BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.50,511,367 H (L)349,000 H (L) 2,476,000,0001,561,000, A915,000, H 17

19 5 30,434,774 25,215,183 (25,859,539) (21,446,810) 4,575,235 3,768, , , , ,984 (1,201,130) (985,814) (743,982) (769,525) (1,513,757) (1,181,572) (91,044) (56,138) 6 (687,696) (680,615) (90,474) (9,716) (331) (1,730) 7 830, ,931 8 (206,342) (87,349) 624, , , , , , , ,

20 624, ,582 (226) (4,261) (4,487) 5,997 43,455 5,997 38, , , , , , , , ,550 19

21 10 36,957,275 36,379,422 4,510,050 4,448,034 65,914 65,914 6,819,202 6,306,965 3,258,288 2,411, , ,311 1,528,855 1,074, , ,118 35,000 35,000 1,084, , , ,875 55,874,896 53,174, ,250,603 9,978, ,703,314 22,434,973 2,986,285 2,923, , ,892 61,822 67, , , , ,051 3,196,585 3,950,415 39,383,471 40,834, ,959,581 25,851,020 3,693,278 3,632,713 2,117,358 3,582, , ,406 18,746,347 19,172, ,769 23,948 29,385 61, , , , ,381 51,616,728 53,022,124 (12,233,257) (12,187,882) 43,641,639 40,986,

22 13,110,992 10,979,299 1,101,293 1,110,021 4,724 2,974 14,217,009 12,092,294 29,424,630 28,894,437 2,476,000 2,476,000 23,363,369 22,889,597 25,839,369 25,365,597 3,585,261 3,528,840 29,424,630 28,894,437 21

23 2,354,100 2,643,425 4,398,830 1,965,745 (162,181) 10,392, ,705 21,709,764 3,146,677 24,856, , , , ,582 (226) (226) (226) (4,261) (4,261) (4,261) 51,752 51,752 (8,297) 43,455 (4,487) 51, , , , , ,900 3,220,188 3,342,088 3,342,088 (6,095) (117,705) (123,800) (22,219) (146,019) 4,234 (4,234) 2,476,000 5,863,613* 4,398,577* 1,965,745* (110,429)* 10,742,502* 25,336,008 3,317,052 28,653,

24 2,476,000 5,863,563 4,432,638 2,109,406 (153,624) 10,637,614 25,365,597 3,528,840 28,894, , , , ,196 7,112 7,112 (1,115) 5,997 7, , , , ,193 (100,000) (100,000) 2,076 (2,076) 2,476,000 5,863,563* 4,434,714* 2,109,406* (146,512)* 11,102,198* 25,839,369 3,585,261 29,424,630 * 23,363,369,000 23

25 830, , , ,615 90,805 11,446 5 (37,994) (58,358) (23,894) (169,873) 3,763 16,384 (4,261) (1,466) 7 1,942,665 1,777, ,243 98, ,572 53,166 7 (14,068) (44,130) 50,778 51, , ,275 4,052,767 3,276,793 (3,387,529) (993,598) 3,685,005 (2,397,855) (153,923) (220,780) 471,957 (374,152) (89,837) 14,839 (1,799) (1,030) 24, ,541 (85,693) (583,232) (6,558) 59,568 (1,465,252) 227, ,821 13,221 (32,148) (392) 107,082 3,120,155 (490,631) 5 37,994 58,358 (136,108) (111,396) 3,022,041 (543,669)... 24

26 (4,325,677) (2,680,378) (108,234) 208,610 (114,304) (35,797) (262,699) (403,617) 39, ,766 56,540 6,087 (804,240) (981,472) 1,499,354 53,999 80,000 4,261 1,466 (30,000) (16,000) (676,780) (315,000) (4,711,035) (3,802,541) 3,342,088 11,276,295 15,200,234 (9,569,412) (10,170,335) (831,898) (774,816) 45, , ,967 7,837,457 (768,027) 3,491,247 3,950,415 4,510,942 14,197 54,983 3,196,585 8,057,172 25

27 1. HA ,233,257,

28 4. (a) (b) (c) 27

29 4. 2,198,136 11,275,068 16,961,570 30,434,774 2,205, , ,560 3,362, , , ,031 4, ,663 12,869 66, , ,930 4,568,822 12,331,766 18,038,695 5,142 34,944,425 (3,362,058) (486,663) (660,930) 30,434, , ,208 1,289, ,055,157 (622,599) 37, ,709 (252,027) (687,696) 830,538 28

30 4. 2,364,034 10,913,277 11,937,872 25,215,183 1,275, , ,615 1,846, , , , ,121 1,036,446 7,439 49, ,918 22, ,077 3,857,650 11,522,288 12,781, ,551 28,562,000 (1,846,294) (1,036,446) (464,077) 25,215, , , ,639 2,456 1,396,883 (205,520) 58, ,588 (275,764) (680,615) 648,931 29

31 4. 14,932,288 22,072,546 55,364,170 92,369,004 (1,710,084) (157,609) 4,757,056 95,258,367 4,379,356 8,667,697 22,057,814 35,104,867 (1,710,084) 32,438,954 65,833,737 67,632 91,079 3, , , ,478 1,369,494 2,341, ,525 2,072,433 2,521,182 5,492,140 * 30

32 4. 14,580,188 21,343,303 55,658,767 91,582,258 (1,755,722) 12,269 4,170,050 94,008,855 4,066,268 8,563,595 23,613,540 36,243,403 (1,755,722) 30,626,737 65,114,418 41, ,545 56, , ,954 1,158,304 2,419,588 4,314,846 1,937,252 2,328,433 5,061,181 9,326,866 31

33 5. 25,958,570 20,242,597 4,469,950 4,972,586 6,254 30,434,774 25,215, , ,730 (i) 151 2,455 37,994 58, ,377 71, , ,684 (i) 4,702, ,661,000288,00022,431,000 32

34 6. 804, ,721 27,784 77, , ,321 (145,007) (123,706) 687, , %5.76% 7. 21,431,891 16,727,672 4,312,405 4,620,419 1,942,665 1,777, , ,275 60,572 53,166 (14,068) (44,130) 115,243 98,719 3,763 9,608 33

35 8. 325, ,220 1,021 (119,011) (23,892) 206,342 87,349 25% 15% 9. 2,476,000,000 2,364,258, , ,691 2,476,000,000 2,364,258,000 34

36 9,978, ,040,223,000 2,217,328,000 1,509,332,000 70,381,0003,763,000 9,608,000 1,444,053, ,208, ,917,277 2,490,569 5,613,801 4,147,742 4,050,915 2,789, , ,286 13,250,603 9,978, ,718, ,212, ,748,892 17,220,962 4,954,723 2,388,325 3,493,541 1,843,477 1,506, ,209 18,703,314 22,434,973 35

37 13. 19,064,098 18,673,577 6,622,914 6,903, ,270 88,615 45,465 70,532 43,298 52,162 65,536 62,368 25,959,581 25,851, (a) 2,907,000 3,600,000 36

38 14. (a) 37

39 14. (b) 45,600,336 43,942,046 12,290,139,00011,789,796, ,955, ,370,000 (c) 844,643, , ,758 3,296,392 3,108,465 4,200,557 3,805,223 1,506,001 1,816,656 5,706,558 5,621,879 38

40 15. (a) 44.6 (b) LDK LDK LDKLDK 65 3, ,750 5%5% LDKLDK 125 LDK LDK 6, ,624 66,035 48, , , ,835 39

41 16. (a) (i) 441, ,929 (ii) 171,149 (iii) 108,238 70,172 (iv) ,256 (v) 86,754 (vi) 75 3,941 (vii) 26,881 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (b) 16(a) 40

42 16. (c) 219, , , , ,426 43,185 44,866 7,611 6,968 10,000 10,000 1,828 6, , , , ,443 14, ,713 2, ,769 23, ,374 61,533 29,385 61,533 41

43 16. (d) 586,955, ,370,000 (e) 18,461 16, ,624 16, , , , ,311 31,857,339 30,151,934 31,857,339 30,151,934 42

44 (i)75% ,941,908(ii)25% % % 43

45

46

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 併 表 明 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中 國 光 大

More information

AR C_Longyuan_.pdf

AR C_Longyuan_.pdf ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 00916 2 015 年度 報 告 僅供識別 2015 年度報告 僅供識別 ... 2... 4... 8... 14... 22 2015... 24... 26... 66... 83... 94... 110... 115... 119... 140... 143... 145... 147... 150... 152... 155...

More information

2 2.1 A H A 2

2 2.1 A H A 2 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 390 1 1 2 2.1 A H 601390 00390 1 100070 www.crec.cn ir@crec.cn 2.2 100039 86-10-5187 8413 86-10-5187 8417 ir@crec.cn 69 A 2 3 3.1 3.1.1 2010 6 30 6 2009 2010 2009 2008 2007

More information

2 3 5 6 12 14 24 47 48 50 51

2 3 5 6 12 14 24 47 48 50 51 390 2013 2 3 5 6 12 14 24 47 48 50 51 A H 2013 500 102 2 2013 2013 6 306 2012 2012 2011 2010 2009 (%) 204,450 164,235 192,556 170,213 133,201 24.5 4,226 4,106 4,484 4,283 3,197 2.9 6,316 4,900 6,029 5,876

More information

2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210

2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210 235,470,000 *ST 2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210 China COSCO Holdings Company Limited China COSCO 12 12 (022) 66270898 (022) 66270898 (022) 66270899 (022) 66270899 guohuawei@chinacosco.com

More information

untitled

untitled : 2628 2 3 6 7 10 29 36 39 50 54 70 92 96 97 98 100 102 104 105 107 217 1 1 1 2 China Life Insurance Company LimitedChina Life 16 86-10-63631244 86-10-66575112 ir@e-chinalife.com 16 86-10-63631068 86-10-66575112

More information

2016 3 30 189 1 3 2015 101.60 2015 1

2016 3 30 189 1 3 2015 101.60 2015 1 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. H01988 2015 12 31 2015 12 31 (www.hkexnews.hk)(www.cmbc.com.cn) H 2016 3 30 2015 AH 101.60 2015 2016 8 31 H2015 2015 2016 3 30 2016 3 30 189 1 3 2015 101.60 2015 1 1

More information

CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2015 6 306 2015 6 3062015 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2015 2015 8 28 1 2015 8 28 17843 2 2015 100.75 2 ... 2... 4... 5... 7... 9... 59... 68... 72...

More information

目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

More information

2 3 4 6 10 22 31 34 37 39 40 42 44 46 48 1 2015 (1) (2) (3) (4) 2 03399 1731-1735 8 16 45 4502 1 2 8 1 21-22 H 183 17M 3 2015 2015 6 30 2014 6 30 1,491,053 1,144,399 30% 1,926,065 2,846,982 (32%) 389,428

More information

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 一 〇 年 四 月 七 日 1 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 释 义 3 重 要 提 示 4 公 司 简 介 5 财 务 摘 要 9 董 事 长

More information

CRRC CORPORATION LIMITED 1766 600,000,000 5613 2016 2016 6 30 6 2016 2016 2016 9 30 H http://www.hkex.com.hk http://www.crrcgc.cc 2016 8 22 2 4 5 23 34 42 43 46 92 1 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2.

More information

2016330 1895 1 3 2015 101.60 2015

2016330 1895 1 3 2015 101.60 2015 2015 2016330 1895 1 3 2015 101.60 2015 2 3 4 11 12 14 16 20 86 98 122 160 170 175 180 390 391 392 2 A A 10 571 20151120151231 2015 3 4 2015 5 2015 2015 2015461.11 3.51%1.10%17.04% 1.300.018.26 1.23 50,000

More information

A H

A H 中國南方航空股份有限公司 二零零九年中期業績報告 H 股份代號 : 1055 A 股份代號 : 600029 ADR 代號 : ZNH 2009 7 21600 181 A H 2009 8 20 2009 8 21 1 235.98 25.54 9.8% 1.0% 45.88 3,095 10.7%74.8%1.7 9.230.24 2.7% 224.367.7%95.1%433.84 7.1%0.60

More information

1,803,663, % 199,206, % 二零一六年中期報告 2

1,803,663, % 199,206, % 二零一六年中期報告 2 1 山東羅欣藥業集團股份有限公司 1,803,663,000 10.77% 199,206,000 11.08% 二零一六年中期報告 2 3 871,206 851,933 1,803,663 1,628,297 (225,855) (340,123) (505,037) (548,781) 645,351 511,810 1,298,626 1,079,516 3 10,002 18,772 20,956

More information

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb 6030 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 30 H http://www.hkexnews.hkhttp://www.cs.ecitic.com 1 2012 103.00 2 ............................................................................................ 4...................................................................................

More information

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 二 零 一 四 年 年 報 i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 释 义 及 重 大 风 险 提 示 2010 5 2011 72012 7 27 2011 7 2011

More information

2 3 5 6 8 29 32 41 59 62 73 75 77 79 81 83 85 207 210 2 2015 2014 2013 2012 2011 4,152 4,051 6,255 8,729 14,346 0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 2015 2014 2013 2012 2011 910 846 1,146 1,208 1,911 0 500

More information

untitled

untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 51% 5% 25%14 14 1 (1) (2) 51% 64,998,442 51,000 51,000 51% 2 (i) (ii) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 3 (e) (f) (g)(h) (a) (b) (c) (c) 51% 1,261,500,000 5.15%4.9% 1.097

More information

25% 100% (i) (ii)676,020, % 60,000, % (i) (ii) (iii)(iv) % 2

25% 100% (i) (ii)676,020, % 60,000, % (i) (ii) (iii)(iv) % 2 KONG SUN HOLDINGS LIMITED 295 44.587% 44.587% 347,800,000 10,000,000 337,800,000 1 25% 100% (i) (ii)676,020,000 6.9% 60,000,000 35.331% (i) (ii) (iii)(iv) 44.587% 2 (1) (2) 371044.587% (3) (4) 44.587%

More information

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2

% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED 1236 30% 30% 105 131.25 145181.25 1 14.07 100% 83.83% 26.91% A 14A.101 (i) (ii) 51.05% 26% 51% 2 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 30% 105131.25 145181.25 3 83.83% 26.91% 30%

More information

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股 份代號 3606 (A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Stock Code: 3606 2016 2016 中期報告 Interim Report 2016 中期報告 Interim

More information

375,000, % 648,000, ,000, ,000, ,000, % ,000,000 2

375,000, % 648,000, ,000, ,000, ,000, % ,000,000 2 STATE ENERGY HK LIMITED LC GROUP HOLDINGS LIMITED 1683 (1) (2) (3) 1 375,000,000 75.00% 648,000,000 1.728 40,000,000 608,000,000 375,000,000 75.00% 26.1 500,000,000 2 ...........................................

More information

i

i SINOCHEM HONG KONG HOLDINGS LIMITED i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

More information

2015 2 4 5 6 7 8 18 20 34 51 53 67 69 70 72 74 76 2015 2 1993 12 29 1994 7 1 1.00 3 H 1.00 571 [2009]124 % 2015 4 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited H H 1599 H www.bjucd.com

More information

China Dredging Environment Protection Holdings Limited 871 2015 2 3 5 6 13 20 22 23 25 26 27 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust

More information

公 司 簡 介

公 司 簡 介 波 司 登 國 際 控 股 有 限 公 司 ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 責 任 公 司 ) 股 份 代 號 : 3998 2014/15 年 報 公 司 簡 介 目 錄 2 4 8 29 39 43 57 59 61 63 65 66 68 146 148 財 務 摘 要 ( 除 另 有 指 明 外, 所 有 金 額 以 人 民 幣 千 元 為 單 位 ) 3 31 2015

More information

314390 chi.indb

314390 chi.indb CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2011 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2012 3 22 5 222011 AH 103.0 2011 2012 3 22 3 4 7 45 56 68 97 98 108 112 114 116 221 222 1 2012 3 22 181815 3 3

More information

Shanghai Prime Machinery Company Limited 02345 2747 33 34 24 .............................................................. 1........................................................ 3...............................................

More information

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

More information

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

More information

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

More information

untitled

untitled 2008 2 2008 1 1 2008 12 31 A 1.00 H 1.00 3 5 7 10 17 26 33 36 45 56 58 2008 66 71 72 153 155 267 2008 268 4 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED ACC 0086 553 8398918 0086 553 8398931 00852 2111 3220 00852

More information

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172 68.65% 39.72% 39.72% 6.86% 6.52% 3.43% 3.75% 30% 50% 171 1. 100% 2. 100% 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% 4. 100% 5. 50% 50% 6. 7. J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% 8. 100% 9. 100% 172 10. 100%

More information

C151112329Ann.indd

C151112329Ann.indd CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED 200,000,000 5%25% 19 1 15% 200,000,000 (i) 500,000 (ii) 19,500,000 2 (iii) 15,000,000 (iv) 60,000,000 0.128468,750,000 (v) 105,000,00030 0.128820,312,500

More information

2013 10 1.50 2

2013 10 1.50 2 6030 2013 2013 12 31 2013 2013 2014 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2013 10 1.50 2 ... 4... 7... 8... 17... 20... 22... 52... 59... 71... 80... 92... 123... 214... 215.... 216....

More information

Annual Report 年報 2015 2015 Annual Report 年報 2015 02 03 04 06 18 29 44 48 50 51 52 53 54 56 110 02 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George

More information

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 489 2013 002 004 007 017 024 031 055 058 069 071 072 073 076 077 079 081 188 190 191 212 H 8,616,120,0005,760,388,000 66.86% H 2,855,732,000 33.14% 17 11,712,837,000 14,602,393,888 (AB Volvo) 45% 5,608,000,000

More information

31154_chi.indb

31154_chi.indb 2 3 4 6 13 16 17 18 19 21 23 24 01 02 2333 2266 15 9 183 46 24 30 18 86(312)-2197812 86(312)-2197812 www.gwm.com.cn 1,095,272,000 682,000,000413,272,000 H 500 2333 03 6,832 6,631 12,638 10,512 0 4 3,891

More information

... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8

... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 * ... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8 493 3,600,000,000 57 0.0 % GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 Canon s Court 22 Victoria Street

More information

01. ¥Ø¿ý

01. ¥Ø¿ý 02 04 06 13 17 18 19 21 22 23 01 02 2333 2266 15 9 183 46 73 17 86(312)-2197812 86(312)-2197812 www.gwm.com.cn 1,095,272,000 682,000,000 413,272,000 H 500 2333 03 % 3,345 2,519 32.8 800 655 22.1 478 417

More information

C160210279Ann.indd

C160210279Ann.indd CHINA OIL GANGRAN ENERGY GROUP HOLDINGS LIMITED 100,000,000 5% 25%19 1 100,000,000 50% 50% 2 100,000,000120,000,000 50%32,000,000 (i) 25,000,000 12,500,00015,000,000 10 (ii) 25,000,000 12,500,00015,000,000

More information

2016 中 期 報 告 02 03 06 11 14 52 66 72 73 78 87 88 89 2016H 02 2016 2016 03 2016H A 1.00 H 1.00 Haitong Bank, S.A 2016H 04 665 05 2016H IPO QFII 2016 1 12016 6 30 RQFII 571 2016H 06 Haitong Securities Co.,

More information

C160110092Ann.indd

C160110092Ann.indd Chinese Energy Holdings Limited 8009 1 55,443,000 4,143,000 567,961,000 503,224,000256,700,000 2 0.151,080,010,750 162,002,000 1,080,010,750 156,900,000 11.23 12 369,893,8091,080,010,750 34.25%710,116,941

More information

2

2 6030 2 0 1 5 2015 6 30 6 2015 2015 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2 ... 4... 7... 11... 13... 33... 37... 51... 56... 57... 58... 104... 105... 109 3 4 2013 2013 CITIC Securities Finance

More information

Citic_Chi.indb

Citic_Chi.indb 12 10 2 10 16 20 46 54 72 92 100 101 117 200 201 202 CITIC Securities Company Limited CITIC Securities Co., Ltd. 7088A 518040 8 518048 48 100125 http://www.cs.ecitic.com ir@citics.com +86-755-2383 5383,

More information

ii

ii ( I ) ( I I ) ( I I I ) ( I V ) ; ( V ) 1 31 252 4 420 63 69 H 24 24 H 183 17 1712-1716 * ....................................................................... ii.................................................................

More information

untitled

untitled China Development Bank International Investment Limited Interim Report 2016 China Development Bank International Investment Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code:

More information

公 司 簡 介 HK 1

公 司 簡 介 HK 1 * 本公司以中文名稱及英文名稱 Sinopharm Group Co. Ltd. 根據香港公司條例註冊為非香港公司 2015 中期報告 Interim Report 2015 中期報告 Interim Report 2015 * The Company is registered as a non-hong Kong company under the Hong Kong Companies Ordinance

More information

2015 10 5.00 2

2015 10 5.00 2 6030 2015 2015 12 31 2015 2015 2016 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2015 10 5.00 2 ... 4... 7... 8... 18... 22... 23... 65... 72... 92... 103... 117... 150... 228... 229... 230...

More information

: 01250 Beijing Enterprises Clean Energy Group Limited 2015 2 3 5 10 11 12 13 14 15 24 28 01 2015 Clifton House 75 Fort Street, PO Box 1350 Grand Cayman, KY1-1108 Cayman Islands 18 67 6706-07 Appleby Trust

More information

2 3 8 13 20 29 42 44 46 48 49 51 53 55 56 57 59 160 162 1. 2. 7,124,775 5,886,854 3,367,726 2,154,840 1,602,098 1,270,105 958,659 564,292 459,316 293,743 1,380,922 987,159 619,430 496,842 339,417 1,187,036

More information

China Development Bank International Investment Limited Annual Report 2014 China Development Bank International Investment Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code:

More information

(18,344) 13 (3,603) 672 (21,947) (15,939) (55,214) (20,724) (39,913) 4,113 6,646 (16,611) (33,267) (20,645) (59,985) 4,706 4,771 (1

(18,344) 13 (3,603) 672 (21,947) (15,939) (55,214) (20,724) (39,913) 4,113 6,646 (16,611) (33,267) (20,645) (59,985) 4,706 4,771 (1 CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOLDINGS LIMITED 3989) 2015 6 30 2015 6 30 2015 6 30 6 30 2015 2014 4 446,854 273,202 (360,150) (224,644) 86,704 48,558 5 1,517 581 (68,626)

More information

重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600, 13,258,663,4

重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600, 13,258,663,4 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 股 份 代 碼 : 601898 2013 年 度 報 告 重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600,

More information

書冊66.indb

書冊66.indb Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 2 4 5 6 11 12 13 14 16 17 19 36 Clifton House 75 Fort Street P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22 8 42 2 Appleby Trust

More information

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言.............

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言............. 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性

More information

untitled

untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 792.6 584.3 26.3% 174.4 62.9 64.0% 22.0% 10.8% 130.3 72.0 0.06 0.11 1 3(a) 584,270 792,572 (521,412) (618,192) 62,858 174,380 4(a) 2,852 3,416 4(b) 1,739 429 (22,925)

More information

2013 10 1.50 2 5 6 16 20 22 62 65 80 88 106 141 290 291 292 298 299 2013 12 24 2 2013 CLSA BV 2013 7 31 2013 12 2 2013 2013 CASA BV Crédit Agricole Securities Asia BV 3 A 1.00 600030 H 1.00 6030 A A H

More information

67 2016 2016 44 2016 2016 44 2010 7 13 2016 6 7 2002 10 2004 3 2007 Bright Education BVI [][] Bright Education Holdings []% []% 244

67 2016 2016 44 2016 2016 44 2010 7 13 2016 6 7 2002 10 2004 3 2007 Bright Education BVI [][] Bright Education Holdings []% []% 244 44 2002 10 2010 7 43 2002 10 2010 7 37 2003 9 2016 6 41 2015 9 2016 6 63 2016 2016 243 67 2016 2016 44 2016 2016 44 2010 7 13 2016 6 7 2002 10 2004 3 2007 Bright Education BVI [][] Bright Education Holdings

More information

Chi.indb

Chi.indb 2011 002 003 006 016 023 030 054 056 065 067 068 069 072 073 075 077 180 181 182 191 2 H 8,616,120,000 5,760,388,000 66.9% H 2,855,732,000 33.1% 14 11.7% 3 1,850.512.5% 1,447.245.2% 403.27-6.3% 217.27

More information

14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2

14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2 HUAJUN HOLDINGS LIMITED * 377 A 1,700,000,000 2,006,000,000 11.52% 11.52% 1 14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2 (I) 1,700,000,000 2,006,000,000 A 629,629,629 A 1,700,000,000 2,006,000,000

More information

2014 ( : 2698) 2 3 4 6 11 22 29 45 47 61 63 64 66 67 69 71 1 ( 按香港公認會計原則規定而編製 ) () 年 年 年 年 17,887,429 15,232,034 15,247,956 13,880,642 11,211,146 2,879,606 278,489 1,037,207 1,205,630 742,819 (%) 16.1

More information

00.Cover-30041c

00.Cover-30041c 2 8 10 12 17 22 44 76 77 101 106 114 115 117 118 119 120 124 126 272 1) 2 200533 2009 1231146 561,03850145 6711 2161 20091231400 200912 31439222 21736,572,031 51% 1199 51%49% 29 400 2009 123128 142 200912

More information

ii

ii 1 7 1 213 16 1 401258) H183 17M ........................................................................ ii.................................................................. 1...................................................................

More information

天壕节能招股说明书

天壕节能招股说明书 风 险 提 示 : 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素,

More information

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

More information

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

More information

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

More information

二 零 一 四 年 年 報

二 零 一 四 年 年 報 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 海

More information

2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46

2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46 2014 2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46 2 3 88 35 Codan Trust Company (Cayman) Limited 2901 8 40 183 17 1712-1716 www.xiabu.com 520 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

untitled

untitled 2 3 4 7 14 18 20 29 30 31 32 33 34 72 1 , FCPA, FCCA, ACIS ACS, FCPA, FCCA, ACIS ACS 4th Floor P.O. Box 2804 George Town Grand Cayman Cayman Islands 18 28 2805 Butterfield Fund Services (Cayman) Limited

More information

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

More information

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

More information

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

More information

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

More information

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

More information

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

More information

i

i CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED 245 (1) (2) (3) (4) (5) 6 41 42 43 44 68 57 73 EGM 1 EGM 3 48 183 22 ............................................................ i............................................................

More information

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

More information

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

More information

100% % 14A 4.71% 2

100% % 14A 4.71% 2 NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS LIMITED 1236 2,685 3,192.731,3001,545.83 1,385 1,646,903,500 3.2505 1 100% 14 52.52% 14A 4.71% 2 (i)(ii) (iii) (iv)(v) (vi) (vii) 2,685 3,192.73 1,3001,545.83 1,385 1,646,903,500

More information

untitled

untitled Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 (1) 50% (2) (3) 5 16 17 18 23 18 2 52 53 H H 183 22 18 24 * ....................................................... 1..................................................

More information

409918 (Minshing A share).indb

409918 (Minshing A share).indb 600016 2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 12 46 54 64 90 91 99 102 104 107 110 111 113 230 236 237 240 2011 1 2 2011 279.2058.81% 1.40%0.3123.95%5.66 0.63% 0.06 357.29% 86.842.23%0.35 20062009 2010

More information

2 3 4 6 26 29 32 47 49 50 51 53 55 56 # * * * # * Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM12 Bermuda 8 1602 05 28 12 183 17 1712 16 Appleby Weber Shandwick 979 10 1114 2 4,862,855 5,514,804 6,103,487

More information

2015 INTERIM REPORT GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 03900) 03900 2 4 6 9 11 14 20 22 29 30 31 33 34 35 64 02 11 2015TOP10 TOP10

More information

92351_chi.indb

92351_chi.indb 2 3 4 6 10 24 31 46 57 58 67 69 70 72 73 75 77 2 2333 2266 15 9 183 46 24 30 18 86(312)-2197812 86(312)-2197812 www.gwm.com.cn 1,095,272,000 682,000,000413,272,000 H 500 2333 3 2008 2007 2006 2005 2004

More information

... 1... 4... 12... 15 i

... 1... 4... 12... 15 i QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369 * 2016 8 9 ... 1... 4... 12... 15 i 601390 390 2008 3 31 1.00 2016 7 19 2013 12 12 1 H 1.00 16.67% 2016 8 5 2016 7 19 2 571 120.671 % 3 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369

More information

書冊350.indb

書冊350.indb Breakthrough 2011 HAINAN MEILAN INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY LIMITED : 0357 2 2 3 5 8 10 17 27 39 44 55 56 58 60 61 63 64 65 H Skytrax Skytrax ASQ 2 Hainan Meilan International Airport Company Limited

More information

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

More information

.......................................................... 1.................................................... 5............................. I-1...

.......................................................... 1.................................................... 5............................. I-1... Zhong Ao Home Group Limited 1538 5 26 2016 9 15 33 2 9 5 6 EGM-1 EGM-2 48 183 17M 2016 8 26 .......................................................... 1....................................................

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D32303134C4EAB1A8B5DAB6FEB8E52D36C9CFBDBBCBF9BEBBB8E5>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D32303134C4EAB1A8B5DAB6FEB8E52D36C9CFBDBBCBF9BEBBB8E5> 2014 年 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) 2015 年 3 月 目 录 重 要 提 示 1 公 司 基 本 情 况 简 介 2 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 5 股 份 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 长 报 告 13 业 务 回 顾 15 管 理 层 对 财 务 状 况 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 19 重 要 事 项 30 关

More information

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

More information

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

More information

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

More information

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

More information

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

More information

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

More information

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

More information