Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股 份代號 3606 (A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Stock Code: 中期報告 Interim Report 2016 中期報告 Interim Report

2

3 ARG PVB OEM PVB

4 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. FYG FUYAO GLASS. II II A H II

5 A H (FUYAO GLASS) B B B

6 (%) 7,584,425 6,591, ,456,476 1,215, ,440,205 1,221, ,455,428 1,300, (%) 16,093,205 16,423, ,053,903 24,841,

7 (%) (%) ,456,810 1,215,507 16,078,878 16,408, ,327 14,661 1,456,476 1,215,259 16,093,205 16,423,288

8 H A

9 ,999,486 23,110,945 2,412, , ,874,458 16,604,995

10 ,584, %1,778, % 1,456, % % (1) (2) (3) (4) (5) ERP (EPM) (6) (7)

11 (%) 7,584,425 6,591, ,380,303 3,838, , , , , ,681 85, ,455,428 1,300, ,706,247-1,231, ,604,731 5,248, , , H 9.85

12 H (1) (2) % % % (3) 7,584, % 76.82% 80.07% 3.25 (4) ,26334,018 3,000 (5) 22,

13 (%) (%) (%) (%) 7,403,403 4,658, ,203, , ,002 72,195-1,207,411-1,207,411 7,584,425 4,380, ,584, % 42.25% 0.497,403, % 37.08%0.26

14 (%) 5,024, ,560, ,584, ,584, % 5,024, % 2,560, % ,455,428 1,300,849-1,706,247-1,231,171 1,604,731 5,248,755 1,483,915 5,318,433 (1) %

15 (2) (3)

16 %8.08% ,852,992 4,719,051-7,390,027-5,905, ,965-1,186,107 16,100,346 16,429,727 16,563,311 15,243,620 (%) 2.80% -7.78%

17 ERP (R&D) 5.

18

19 (1) (2) (3) 2. (1) 70,000, % 617, ,000, , ,000, % 1,012, ,000, ,012, ,000, % 1,104, ,000, % 736, ,000, % 1,745, ,000, % 1,745, ,000, ,959, ,000, ,629, (2) (3)

20 (1) (2) (3) (4) H H [2015] ,679,600 H ,951,600 H H 505,631,200H IPO ,278,123, ,067,317, H83, ,000 49, ,990 H H

21 ( ) 53, , ,038 90,568 43,235 39,703 6, , , ,241 42,724 39,467 7, ,619 84, ,870 26,025 22,721 20, ,897 41,165 69,346 18,375 15,908 33, ,753 70,662 19,201-16,759-16, ,508,617, AH ,881,463, A H

22 [2016] %

23 (1) 3.10A3.10(2) (2)

24 A.5.1 A

25 % ( (

26 ( ( ( (

27 ( ( (1) , ,797, ,571, ( ( , , ,797, ,736,776.60

28 (2) ( ( ( % ( (

29 (A) 0 109, (B) 145, (A+B) 145, (%) 9.07 (C) 0 70%(D) 0 50%(E) 0 (C+D+E) 0

30 % % 4 5

31 (1) 80% (2) 40% (3) 20% H H A ,047,792 A =A x 10,047,792 A A

32 %...

33 A67,537 H6967,606 67,606 0 (%) HKSCC NOMINEES LIMITED 104, ,566, ,578, ,000, ,312, ,053, ,809 60,417, TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 0 38,653, ,277, ,340, ,598, ,317,400 19,795, ,089,

34 HKSCC NOMINEES LIMITED 505,566, ,566, ,578, ,578, ,000, ,000, ,053, ,053,895 60,417,466 60,417,466 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 38,653,598 38,653,598 34,277,742 34,277,742 24,598,300 24,598,300 19,795,219 19,795,219 18,089,275 18,089,275 8 HKSCC NOMINEES LIMITED

35 XV (a)xv 7 8 (b)352 (c) (%) (%) 437,257,991 (L) (L) (L) A 16,136,623 (L) 0.81 (L) 0.64 (L) A (1) 314,828 A390,578,816 A 12,086,605 A 34,277,742 A (2) (L) XV

36 XV 336 5% (6) (6) (%) (%) (1) 437,257,991 (L) (L) (L) A 390,578,816 (L) (L) (L) A 290,000,000 (L) (L) (L) A Commonwealth Bank of 70,710,000 (L) (L) 2.82 (L) H Australia (2) Matthews International Capital Management, LLC 65,824,000 (L) (L) 2.62 (L) H Hillhouse Capital 46,170,400 (L) 9.13 (L) 1.84 (L) H Management, Ltd. (3) Gaoling Fund, L.P. (3) 44,775,000 (L) 8.86 (L) 1.78 (L) H China Minsheng Investment 30,000,000 (L) 5.93 (L) 1.20 (L) H Corp., Ltd. (4) JPMorgan Chase & Co. (5) 32,085,868 (L) 2,050,000 (S) 18,562,268 (P) 6.34 (L) 0.40 (S) 3.67 (P) 1.28 (L) 0.08 (S) 0.74 (P) H (1) 34,277,742 A22,340,000 A 402,980,249 A (2) Commonwealth Bank of AustraliaFirst State Investments (Hong Kong) Ltd. First State Investment Management (UK) Limited 70,710,000 H Commonwealth Bank of Australia (3) Hillhouse Capital Management, Ltd. Gaoling Fund L.P. YHG Investment, L.P. 44,775,000 H 1,395,400 H Hillhouse Capital Management, Ltd.

37 (4) China Minsheng Investment Corp. Ltd.CMI Financial Holding Corporation30,000,000 H China Minsheng Investment Corp. Ltd. (5) JPMorgan Chase & Co.32,085,868 H2,050,000 H 18,562,268 H2,400 H (6) (7) (L) (S) (P)

38 , ,828 0 LIU XIAOZHI 16,136,623 16,136, ,633 33, , ,600 0 H A

39 ( ( ( ( hkexnews.hk)

40 B(1) B(1)

41 ,050,963 10,806, ,048,501 1,067, , , ,331 46,449 39,194 44, , ,649 13,544,712 12,323,819 2,708,967 2,494, ,168,488 3,783,579 12,736 13,687 7,390,027 5,905,158 14,280,218 12,197, , ,468 14,509,191 12,517,813 28,053,903 24,841, ,508,618 2,508, ,202,553 6,202, ,192,995 1,098,091 6,189,039 6,614,026 16,093,205 16,423,288 7,141 6,439 16,100,346 16,429,727

42 , , ,600 92, , ,472 1,368,133 1,309, ,415,555 2,940, , , ,947,992 3,871,051 3, ,643 18,515 10,578,612 7,093,298 6,812 9,552 10,585,424 7,102,850 11,953,557 8,411,905 28,053,903 24,841,632

43 ,584,425 6,591,325-4,380,303-3,838,748 3,204,122 2,752, , , , , , ,006 23,111 26, ,859-30, ,823,716 1,399,927 28,705 9,716-75,386-94,721-46,681-85,005 1,882 2,884 1,778,917 1,317, ,739-99,924 1,457,178 1,217,882 1,456,476 1,215, ,623 1,457,178 1,217,

44 ,457,178 1,217,882 94,904-5,684 94,904-5,684 1,552,082 1,212,198 1,551,380 1,209, ,623 1,552,082 1,212,198

45 ,508,618 6,202,553 1,098,091 6,614,026 16,423,288 6,439 16,429,727 1,456,476 1,456, ,457,178 94,904 94,904 94,904 94,904 1,456,476 1,551, ,552, ,881,463-1,881,463-1,881,463-1,881,463-1,881,463-1,881, ,508,618 6,202,553 1,192,995 6,189,039 16,093,205 7,141 16,100,346

46 ,002, , ,803 5,752,510 8,813,646 4,320 8,817,966 1,215,259 1,215,259 2,623 1,217,882-5,684-5,684-5,684-5,684 1,215,259 1,209,575 2,623 1,212, ,632 6,010,191 6,515,823 6,515, ,502,239-1,502,239-1,502, ,632 6,010, ,502,239 5,013,583 5,013, ,508,618 6,194, ,118 5,465,530 15,036,804 6,943 15,043,747

47 ,852,839 1,556, , ,718 1,455,428 1,300,849 21,470 38,979-1,850,127-1,384,224-10,702-14,366-4,147-6, ,103 52,793 28,705 9,716 75, ,960 6,500-1,706,247-1,231,171 6,554,491 6,025,484 4,298,410-2,898,286-3,979,862-1,440,250-1,502,240-82, ,044 1,604,731 5,248, ,003 1,483,915 5,318,433 5,906, ,325 7,390,148 5,817,758 7,390,027 5,817, ,390,148 5,817,758

48 AH A 2,002,986,332 H505,631, % 1.37%17.43%

49

50 ,022, ,457 51,844 7,946,827 3,318 3,318 2,622,713 2,622,713 9,648, ,457 51,844 10,572, ,964, ,667 52,547 4,828, ,461,953 2,461,953 6,427, ,667 52,547 7,291,822

51 (a) ,026 1,026 2,292 2,292 3,318 3,

52 (b) (c) (d)

53 (a) (b) (c)

54 (d) (e) (f) (i) (ii) (iii) 6

55 % ,680,894 4,450, , ,176 2,842,567 10,806, ,314 1,014,744 90,167-1,434,225 45, ,096 79, ,092 1,395,964 1,733,708-2,275-20,168-16,859-3,126-42,428-92, ,336-75,214-76, ,775 45,846 28, , , ,006,731 5,242, , ,877 2,858,811 12,050, ,603,371 3,565, , ,942 1,982,261 8,822,546 34, ,527 50, ,820 86,911 49,145 54,704 84,267 1,091,957 1,366,984-4,097-29,547-22, ,828-81, ,259-61,629-60, , ,638,711 3,876, , ,421 2,431,398 9,661,864

56 ,067, , ,702 14,366-17,832-12,085-10,056 1,048, , ,678 6,063 42,666 18,096 12, , ,147 4, ,102-1,666-4,544-1,481-8, ,678 4,961 41,813 17,615 10, , ,678 8,393 41,472 14,852 17, , ,893 6,893-1,125-1,125-1, ,538-1,729-5, ,678 7,215 40,914 18,661 14, ,960

57 , ,045-34,571-75,784 1,882 2,884 48,331 53, ,649 92,583 3,059 2, ,708 94, ,318 73,755-6,236 7, ,082 80,767

58 , ,748 2,692,614 2,758, ,616,898 3,327,894 89,855 73,501 89,855 73,501 24(3) 119,491 4,259 3, ,753 4, , , , , , ,755 4,168,488 3,783,579

59 (1) ,074,244 2,947, , , ,272 24, ,951 8,118 3,616,931 3,327, % 390,000, % 95,000,000

60 (1) ,369 10, , , , , , , ,468 (2) ,812 9,552 6,812 9,552

61 A H 1 A 1 H ,002, ,632 2,002, ,632 2,508,618 A H 1 1 H ,002,986 2,002,986 2,002,986 H (1) 505, , , ,002, ,632 2,002, ,632 2,508,618 (1) ,679,600H ,951,600H 2,508,617,532

62 ,202,553 1,343, ,367 26,379 7,300,644 94,904 94, ,202,553 1,343, ,463 26,379 7,395, ,347 1,102, ,815 25,480 1,058,150 H 6,010,191 6,010,191-5,684-5, ,194,538 1,102, ,499 25,479 7,062, , ,000 6,947,992 3,871,051 7,852,992 4,719,051

63 ,719,051 6,032,227-2,898, ,852, ,548,185 4,315,979-3,989, ,874, ,643 18, , , , , , , (1) 6,500-7,943-7, , ,905 (1)

64 , , , , , , , , , ,819 73,202 24(3) 98,626 78,336 22,484 33,985 6,878 22, , ,216 3,415,555 2,940,670 (1) ,095,335 1,056, , , ,036 11, ,138 12,408 1,354,594 1,294,975

65 ,920-5, ,904-4,999-17, , ,222 1,132 12, ,859-30, % ,339, , , , , , , , ,085 10, ,793 5,

66 ,781 86, ,042 13, ,739 99,924 (1) 15%

67 (2) 16.5% (3) 34% 40% (4) 20% (5) 30% 11% 40% ,778,917 1,317, , , ,882-7, , ,172 88,192 53,504-3,596-14,726 1,850-24,530-28, ,739 99,924

68 (1) ,456,476 1,215,259 2,508,618 2,244, (2)

69 (1) ,364,002 1,465,948 (2) ,572 21, ,572 21, ,786 21,572 53,930 64,716

70 (1)

71 (2) (a) ,622 4,161 7,359 1,825 9,939 1,455 1,821 1,286 1, ,611 20,123

72 (2) (b) ,904 50,811 52,002 65,421 45,789 40,088 31,406 49,466 13,435 11,961 6, , ,659 (c) , ,528 4,537

73 (2) (d) ,786 8,651 (e) ,104 13, ,563 14,262

74 (3) (i) 119,491 4,259 (ii) 3, (iii) 8,213 2, ,966 7,272 (i) ,797 1,255 2,466 1, ,491 4, ,491 4, ,491 4,259

75 (3) (ii) , , (iii) ,213 2,843 8,213 2,843

76 (3) (iv) 82,498 74,298 (v) 16,128 4,038 98,626 78,336 (iv) ,639 4,172 21,273 36,996 15,527 17,859 5,704 6,858 3,610 8,413 2, ,498 74,298

77 (3) (iv) ,135 69, ,028 1, ,354 82,498 74,298 (v) ,110 3,657 2,995 1, ,128 4,038

2015???????I??????

2015???????I?????? 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 福

More information

於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號 1459 2016 Interim Report 中期報告 2016 中期報告 Jujiang Construction Group Co., Ltd. 巨匠建設集團股份有限公司 Jujiang Construction Group Co., Ltd. 巨匠建設集團股份有限公司 Jujiang Construction Group Co., Ltd.

More information

- -

- - ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 : 8115 年報 20 10 * 僅供識別 - - ............................................................ 3............................................................ 4.....................................................

More information

... ii I II-1 EGM-1 i

... ii I II-1 EGM-1 i 國電科技環保集團股份有限公司 GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :01296) (1) (2) 2016 12 30161 3 EGM-1 EGM-3 H 24 2016 12 9 H * 2016 12 7 ... ii.... 1... 12...

More information

untitled

untitled 東江環保股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號: 00895) * 僅供識別 2013 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 (a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China) (Stock Code:

More information

光大證券股份有限公司 Everbright Securities Company Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 :6178 2016 中期報告 2 4 8 12 15 36 44 49 51 56 .... 光大證券股份有限公司 2 ..... 3 2016 中期報告 光大證券股份有限公司 4 70% 30% 20161 16 30 PPP FICC ABS

More information

( 於百慕達註冊成立的有限公司 ) (Incorporated in Bermuda with limited liability) 股份代號 1811.HK Stock Code : 1811.HK 2015 中期報告 2015 Interim Report Interim Report 2015 中期報告 2 5 6 19 22 23 24 26 27 29 Victoria Place 31

More information

公 司 簡 介 HK 1

公 司 簡 介 HK 1 * 本公司以中文名稱及英文名稱 Sinopharm Group Co. Ltd. 根據香港公司條例註冊為非香港公司 2015 中期報告 Interim Report 2015 中期報告 Interim Report 2015 * The Company is registered as a non-hong Kong company under the Hong Kong Companies Ordinance

More information

AR C_Longyuan_.pdf

AR C_Longyuan_.pdf ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 00916 2 015 年度 報 告 僅供識別 2015 年度報告 僅供識別 ... 2... 4... 8... 14... 22 2015... 24... 26... 66... 83... 94... 110... 115... 119... 140... 143... 145... 147... 150... 152... 155...

More information

* 155

* 155 BANK OF CHONGQING CO., LTD.* 重慶銀行股份有限公司 * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :1963) 二零一五年年度報告 * 155 1 2 2 3 3 6 4 9 5 11 6 12 6.1 12 6.2 14 6.3 15 6.4 44 6.5 54 6.6 55 6.7 62 7 65 8 67 9 71 10 87 11 109 12

More information

2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1

2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* 03969 2016 6 30 2016 6 30 (www.hkexnews.hk) (www.crsc.cn) H 2016 2016 8 17 * 2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1 (FCIS, FCS) (FCIS, FCS)

More information

REAL NUTRICEUTICAL GROUP LIMITED 於開曼群島註冊成立的有限責任公司 股份代號 : 2010 專業 服務健康 中期報告 中期報告 INTERIM REPORT 2016 2016 瑞年國際有限公司 瑞年國際有限公司 REAL NUTRICEUTICAL GROUP LIMITED 瑞年國際有限公司 REAL NUTRICEUTICAL GROUP LIMITED (Incorporated

More information

創造健康 美好生活

創造健康 美好生活 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 : 2289 2015 年報 * 僅供識別 創造健康 美好生活 2 3 5 6 16 22 30 42 44 46 47 48 49 50 2 235 28 18 H www.chmyy.com HK.2289 2289.HK 2015 12 31 2015 12 2 2014 2015 100 100 B2B2015 6 2015 12 B2B

More information

CRRC CORPORATION LIMITED 1766 600,000,000 5613 2016 2016 6 30 6 2016 2016 2016 9 30 H http://www.hkex.com.hk http://www.crrcgc.cc 2016 8 22 2 4 5 23 34 42 43 46 92 1 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2.

More information

1 2 8 9 11 12 13 15 34

1 2 8 9 11 12 13 15 34 China Telecom Corporation Limited HKEx Stock Code 728 NYSE Stock Code CHA Interim Report 2014 1 2 8 9 11 12 13 15 34 6 30 5 157,559 165,973 5.3% EBITDA 1 50,130 50,538 0.8% EBITDA 2 36.0% 33.8% -2.2 3

More information

untitled

untitled China Development Bank International Investment Limited Interim Report 2016 China Development Bank International Investment Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code:

More information

重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600, 13,258,663,4

重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600, 13,258,663,4 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 股 份 代 碼 : 601898 2013 年 度 報 告 重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600,

More information

WORLD-CLASS Hospitality WITH Eastern Charm ANNUAL REPORT 2013 (A joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) Stock Code 00670 2 4 5 6 8 10 12 18

More information

i

i CHINA SEVEN STAR HOLDINGS LIMITED 245 (1) (2) (3) (4) (5) 6 41 42 43 44 68 57 73 EGM 1 EGM 3 48 183 22 ............................................................ i............................................................

More information

2013 10 1.50 2

2013 10 1.50 2 6030 2013 2013 12 31 2013 2013 2014 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2013 10 1.50 2 ... 4... 7... 8... 17... 20... 22... 52... 59... 71... 80... 92... 123... 214... 215.... 216....

More information

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 一 〇 年 四 月 七 日 1 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 释 义 3 重 要 提 示 4 公 司 简 介 5 财 务 摘 要 9 董 事 长

More information

... 1... 3... I-1 2015... II-1 i

... 1... 3... I-1 2015... II-1 i * Bank of Zhengzhou Co., Ltd.* * 6196 2015 2015 2015 2016 2015 2015 2015 3 16 2016 6 17 2 30 22 29 II-1 II-5 (i) 2016 5 28 H (ii) H H * 155 2016 4 29 ... 1... 3... I-1 2015... II-1 i 2016 6 17 2 30 22

More information

(1) (2) (3) 1

(1) (2) (3) 1 http://www.hkgem.com (1) (2) (3) 1 183% 93,345,00033,008,000 86% 19,472,00010,474,000 0.0310 0.0195 0.01 0.01 2 2 93,345 33,008 59,141 18,627 (53,045) (16,653) (33,187) (9,094) 40,300 16,355 25,954 9,533

More information

Interim Report 2016 中期報告 HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED 香 港 小 輪 ( 集 團 ) 有 限 公 司 (Stock Code 股份代號: 50) 1 48547 165,766 663,062 1,800 2 3 183 22 A.6.4 4 13.51B(1) 5 352 XV 150,000 150,000 0.04%

More information

35839_chi.indb

35839_chi.indb 2008 年年報股份代號 :939 中國建設銀行股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 7,555,452 2007: 6,598,177 269,747 2007: 220,717 92,642 2007: 69,142 33.99% 22.21% 14.51% 1.31 2007: 1.15 20.68 2007: 19.50 3.24 2007: 3.18 14.25 2007:

More information

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb 6030 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 30 H http://www.hkexnews.hkhttp://www.cs.ecitic.com 1 2012 103.00 2 ............................................................................................ 4...................................................................................

More information

( : 1093) 2015 2 3 11 13 15 17 19 20 39 1 18 3206 183 22 www.cspc.com.hk 2 57.30 8.22 7.3% 36.9% 17.68 36% 3 2010 2014 4 蒽 36 345 245 5 212 24 64 6 C C C 7 180 14 51 36 14 6-1 re4 DBPR-108 蒽 4 100mg 4

More information

Citic_Chi.indb

Citic_Chi.indb 12 10 2 10 16 20 46 54 72 92 100 101 117 200 201 202 CITIC Securities Company Limited CITIC Securities Co., Ltd. 7088A 518040 8 518048 48 100125 http://www.cs.ecitic.com ir@citics.com +86-755-2383 5383,

More information

(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 587) 2015/2016 華瀚健康產業控股有限公司 中期報告 Hua Han Health Industry Holdings Limited Hua Han Health Industry Holdings Limited 華瀚健康產業控股有限公司 Hua Han Health Industry Holdings Limited 華瀚健康產業控股有限公司

More information

2-3 4 5-13 13-16 17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-88

2-3 4 5-13 13-16 17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-88 ((a ) joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China) ( : 814) 2015 2-3 4 5-13 13-16 17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-88 CPA CPA CPA CPA ipr 4 117 H 183 17 45 18 20

More information

(ABC) H Chi攝Cover.indb

(ABC) H Chi攝Cover.indb 1288 2011 2 4 6 8 10 10 11 30 39 43 54 56 60 61 65 145 148 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED AGRICULTURAL BANK OF CHINAABC 69 86-10-85109619 86-10-85108557 ir@abchina.com 69 100005 www.abchina.com 1823

More information

2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46

2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46 2014 2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46 2 3 88 35 Codan Trust Company (Cayman) Limited 2901 8 40 183 17 1712-1716 www.xiabu.com 520 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

20.70% 30, % 4, % % ,870 2,198 1

20.70% 30, % 4, % % ,870 2,198 1 BYD COMPANY LIMITED 1211 http://www.byd.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.byd.com.cn 20.70% 30,435 21.41% 4,575 29.38% 467 26.67% 0.19 1.2 5,870 2,198 1 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 7% 1,2101,185 2.6%

More information

untitled

untitled : 2628 2 3 6 7 10 29 36 39 50 54 70 92 96 97 98 100 102 104 105 107 217 1 1 1 2 China Life Insurance Company LimitedChina Life 16 86-10-63631244 86-10-66575112 ir@e-chinalife.com 16 86-10-63631068 86-10-66575112

More information

4 962,817 884,518 (102,844) (81,426) 859,973 803,092 4 157,101 44,980 (152,495) (106,200) (326,934) (366,143) (249,260) (162,857) (34,027) (10,046) (2

4 962,817 884,518 (102,844) (81,426) 859,973 803,092 4 157,101 44,980 (152,495) (106,200) (326,934) (366,143) (249,260) (162,857) (34,027) (10,046) (2 NetDragon Websoft Inc. 777 252,000,000 24.3% 176,700,000 7.5% 34.77 34.22 0.20 0.20 1 4 962,817 884,518 (102,844) (81,426) 859,973 803,092 4 157,101 44,980 (152,495) (106,200) (326,934) (366,143) (249,260)

More information

2 3 4 6 12 25 42 55 64 66 68 70 71 72 140

2 3 4 6 12 25 42 55 64 66 68 70 71 72 140 前稱金天醫藥集團股份有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 2211 Annual Report 2015 年 度 報 告 UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED 大健康國際集團控股有限公司 UNIVERSAL HEALTH INTERNATIONAL GROUP HOLDING LIMITED 大 健 康 國 際 集 團

More information

A H H i

A H H i Hanhua Financial Holding Co., Ltd. * 3903 A 2016 2016 2016 2016 H 2016 3 3 2016 2016 11 2 7 2016 20162016 H 201620162016 H 20 26 2016 20162016 H 2016 20162016 H 2016 20162016 H 24 H 183 17M 11 2 6-92016

More information

募集说明书

募集说明书 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 (

More information

Annual Report 2003

Annual Report 2003 Annual Report 2003 02 3 4 5 6 15 16 18 19 26 27 33 34 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 181 182 184 03 2004 4 16 * * * * 148 28 29 (852) 2860 4368 (852) 2528 4386 http://www.gdi.com.hk 56 * Goldman Sachs Capital

More information

47.2% 981,760 666,885 53.8% 43,800 28,471 36.4% 0.15 0.11 8.24% 389 468 1,210,400 21 60 01 981,760 47.2% 389 468 8.24% 149,805 70.9% 15.3% 2.2 17.7% 43,800 53.8% 8.6% 2.4 11.0% 02 22,067 35,586 2.2% 3.6%

More information

[ ] [ ] 52 [ ] [ ]

[ ] [ ] 52 [ ] [ ] 54 70 53 47 41 41 64 [ ] [ ] 52 [ ] [ ] 35 [ ] [ ] 53 55 62 44 47 54 63 43 54 70 33 53 0992 33003396 1157 600649 600754 A 900934 B 1025 8277 Fiat Industrial S.p.A. 1336 0354 1093 601928 47 13 Biosensors

More information

<4D F736F F D D C4EA41B9C9B0EBC4EAB6C8B1A8B8E62DB6A8B8E52E646F63>

<4D F736F F D D C4EA41B9C9B0EBC4EAB6C8B1A8B8E62DB6A8B8E52E646F63> 2009 年 半 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 半 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 〇 九 年 八 月 二 十 五 日 1 2009 年 半 年 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示 3 二 公 司 基 本 情 况 5 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 12 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 15 五

More information

重 要 提 示 2014 2014 2014 6,260,571,383.46 3,029,649,137.18 2013 1,603,880,395.00 7,686,340,125.64,2014 10% 302,964,913.72 7,383,375,211.92 2014 12 31 12

重 要 提 示 2014 2014 2014 6,260,571,383.46 3,029,649,137.18 2013 1,603,880,395.00 7,686,340,125.64,2014 10% 302,964,913.72 7,383,375,211.92 2014 12 31 12 2 0 1 4 2014 12 31 2014 2014 2015 4 30 H www.hkex.com.hk http://www.crcc.cn 重 要 提 示 2014 2014 2014 6,260,571,383.46 3,029,649,137.18 2013 1,603,880,395.00 7,686,340,125.64,2014 10% 302,964,913.72 7,383,375,211.92

More information

2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210

2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210 235,470,000 *ST 2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210 China COSCO Holdings Company Limited China COSCO 12 12 (022) 66270898 (022) 66270898 (022) 66270899 (022) 66270899 guohuawei@chinacosco.com

More information

Asia Tele-Net and Technology Corporation Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( ) Stock Code : 679 2 0 11 ,,000,,000,0,000%,,000,00,000.0. 0 ,,000 % % %% % %% % % % % %.% i-phone i-pad

More information

314390 chi.indb

314390 chi.indb CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2011 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2012 3 22 5 222011 AH 103.0 2011 2012 3 22 3 4 7 45 56 68 97 98 108 112 114 116 221 222 1 2012 3 22 181815 3 3

More information

01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75

01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75 6837 2015 6 30 2015 6 30 2015 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2015 2015 8 27 * 01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75 2015H 02 2015 2015 03 2015H A 1.00 H 1.00 IPO 2015H 04 QFII 2015 1 16 306

More information

永辉超市股份有限公司

永辉超市股份有限公司 永 辉 超 市 股 份 有 限 (601933) 2012 年 年 度 报 告 重 要 提 示 一 本 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 二 全 体

More information

, , , , (34) (37) 4,659 4,160 1,324 3,412 4,127 1,868 (792) (1,120)

, , , , (34) (37) 4,659 4,160 1,324 3,412 4,127 1,868 (792) (1,120) 聯想控股股份有限公司 Legend Holdings Corporation ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :3396) 2015 12 31 2015 12 31 3,0987% 46.59 12% 2.14 3% 1 12 31 2015 2014 309,826 289,476 309,837 289,470 23 43 (34) (37) 4,659 4,160

More information

2

2 6030 2 0 1 5 2015 6 30 6 2015 2015 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2 ... 4... 7... 11... 13... 33... 37... 51... 56... 57... 58... 104... 105... 109 3 4 2013 2013 CITIC Securities Finance

More information

607_AR15_cove_final

607_AR15_cove_final (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號: 00607) Fullshare Holdings Limited 豐盛控股有限公司 Fullshare Holdings Limited 豐盛控股有限公司 2015 年報 Fullshare Holdings Limited 豐盛控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

More information

2 財 務 概 覽 3 主 要 項 目 資 料 13 管 理 層 討 論 及 分 析 28 股 息 29 企 業 管 治 30 權 益 披 露 36 其 他 披 露 40 集 團 資 料 簡 明 綜 合 財 務 報 表 A-1 簡 明 綜 合 損 益 表 A-2 簡 明 綜 合 損 益 及 其 他

2 財 務 概 覽 3 主 要 項 目 資 料 13 管 理 層 討 論 及 分 析 28 股 息 29 企 業 管 治 30 權 益 披 露 36 其 他 披 露 40 集 團 資 料 簡 明 綜 合 財 務 報 表 A-1 簡 明 綜 合 損 益 表 A-2 簡 明 綜 合 損 益 及 其 他 Road King Infrastructure Limited 路 勁 基 建 有 限 公 司 路勁基建有限公司 於百 慕達 註冊成 立 之有限公司 股 份代號 1098 2013 Interim Report 2013 中 期報 告 中期報告 Road King Infrastructure Limited (incorporated in Bermuda with limited liability)

More information

2015 年報 年 報 2015 此年度報告由可循環再造紙印製 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:1666) 2 4 6 7 9 22 41 42 53 57 73 75 77 78 79 81 82 2015年報 公司架構 截至二零一五年十二月三十一日 公司架構如下 中國北京同仁堂 集團 有限責任公司 註1 52.45% 2 北京同仁堂股份有限公司 註2 46.85% 0.74%

More information

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 併 表 明 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中 國 光 大

More information

untitled

untitled 2008 2 2008 1 1 2008 12 31 A 1.00 H 1.00 3 5 7 10 17 26 33 36 45 56 58 2008 66 71 72 153 155 267 2008 268 4 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED ACC 0086 553 8398918 0086 553 8398931 00852 2111 3220 00852

More information

464277_ICBC (A).indb

464277_ICBC (A).indb 2012 1984 1 12005 10 282006 10 27 39 17,1253831,771 4383.93 2 3 5 7 10 13 17 17 21 38 58 75 77 79 80 85 87 94 104 121 123 127 131 134 136 2012 266 267 2012 268 272 HIBOR Hong Kong Interbank Offered Rate

More information

CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2015 6 306 2015 6 3062015 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2015 2015 8 28 1 2015 8 28 17843 2 2015 100.75 2 ... 2... 4... 5... 7... 9... 59... 68... 72...

More information

31154_chi.indb

31154_chi.indb 2 3 4 6 13 16 17 18 19 21 23 24 01 02 2333 2266 15 9 183 46 24 30 18 86(312)-2197812 86(312)-2197812 www.gwm.com.cn 1,095,272,000 682,000,000413,272,000 H 500 2333 03 6,832 6,631 12,638 10,512 0 4 3,891

More information

中國綠地潤東汽車集團有限公司 CHINA GREENLAND RUNDONG AUTO GROUP LIMITED 中 國 綠 地 潤 東 汽 車 集 團 有 限 公 司 CHINA GREENLAND RUNDONG AUTO GROUP LIMITED CHINA GREENLAND RUNDONG AUTO GROUP LIMITED 中國綠地潤東汽車集團有限公司 INTERIM REPORT

More information

409918 (Minshing A share).indb

409918 (Minshing A share).indb 600016 2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 12 46 54 64 90 91 99 102 104 107 110 111 113 230 236 237 240 2011 1 2 2011 279.2058.81% 1.40%0.3123.95%5.66 0.63% 0.06 357.29% 86.842.23%0.35 20062009 2010

More information

中國中藥有限公司 年報 2014 中 國 中 藥 有 限 公 司 China Traditional Chinese Medicine Co. Limited (Incorporated in Hong Kong with Limited Liability) (Stock code: 00570) ANNUAL REPORT 2014 2014 年報 China Traditional Chinese

More information

untitled

untitled 2013 2 3 4 16 20 36 38 43 55 69 71 73 74 76 77 79 80 171 175 1 2 14.8419.0% 28.7516.5%20 174.14 14.1% 71.07 7.3% 46.6125.9% 8.323.6% 2017 13% 3 2 4 24 104 3 CNG2 CNG14.84 LNG 23 1,445.301,292.60 29.27

More information

2 2.1 A H A 2

2 2.1 A H A 2 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 390 1 1 2 2.1 A H 601390 00390 1 100070 www.crec.cn ir@crec.cn 2.2 100039 86-10-5187 8413 86-10-5187 8417 ir@crec.cn 69 A 2 3 3.1 3.1.1 2010 6 30 6 2009 2010 2009 2008 2007

More information

(i) (ii) (iii) (iv) A A A A A 51% 22,348,200 27,935,250 B B B B B 49% 21,471,800 26,839,750 A A: A: A A A 51% 2

(i) (ii) (iii) (iv) A A A A A 51% 22,348,200 27,935,250 B B B B B 49% 21,471,800 26,839,750 A A: A: A A A 51% 2 INSPUR INTERNATIONAL LIMITED 596 100% A A A A A 51% 22,348,200 27,935,250 B B B B B 49% 21,471,800 26,839,750 A A 25% 75% A 1 (i) (ii) (iii) (iv) A A A A A 51% 22,348,200 27,935,250 B B B B B 49% 21,471,800

More information

超大現代農業 控股 有限公司 於 開 曼 群島註冊成立之有限公司 股份代號: 682 Stock Code: 682 年度報告 ANNUAL REPORT 2014/2015 2014/2015 Annual Report 2014/2015 年度報告 2 4 7 9 20 24 33 35 37 39 40 42 44 102 公司資料 () () () () 公司 超大現代農業 ( 控股 )

More information

(i) (ii) (iii) 2

(i) (ii) (iii) 2 BANK OF CHONGQING CO., LTD.* * 1963 2014 2 28 2014 2014 2 28 2014 1 2014 2 28 2014 2013 2013 12 26 2013 2014 2 28 2014 (i) (ii) (iii) 2 46 2007 6 26 2012 12 28 2006 12 2012 12 28 2001 2 2006 12 1998 8

More information

/ 2015 CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT For the six months ended 30 December

/ 2015 CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT For the six months ended 30 December (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 3313 (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) STOCK CODE: 3313 2015 年度報告 2015 A N N UA L R E P O R T / 2015 CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT For the six months

More information

LILANZ L2 31

LILANZ L2 31 CHINA LILANG LIMITED CHINA LILANG LIMITED CHINA LILANG LIMITED 中國利郎有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 1234 中國利郎有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code: 1234) 中國利郎有限公司 ANNUAL

More information

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 00991 2016 291.99 2015 5.85% 34.88 2015 16.35% 17.09 2015 19.08% 0.1284 2015 0.0303 2016 6 30 6 2015 1 291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 (1) 819.5615.80% 777.4355.60% 1,928

More information

目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

More information

Microsoft Word _2011_n.doc

Microsoft Word _2011_n.doc Anhui Conch Cement Company Limited (A 股 :600585 H 股 :00914) 二 〇 一 一 年 年 度 报 告 中 国 安 徽 芜 湖 1 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并

More information

2016 中 期 報 告 02 03 06 11 14 52 66 72 73 78 87 88 89 2016H 02 2016 2016 03 2016H A 1.00 H 1.00 Haitong Bank, S.A 2016H 04 665 05 2016H IPO QFII 2016 1 12016 6 30 RQFII 571 2016H 06 Haitong Securities Co.,

More information

(chi) H_.indb

(chi) H_.indb 2012 19841120051028 20061027 39 17,1253831,771 4383.93 2 3 5 7 10 13 17 17 22 39 63 82 84 86 88 92 94 102 114 133 136 141 145 148 150 2012 293 297 HIBOR Hong Kong Interbank Offered Rate LIBOR London Interbank

More information

678859(ABC AR_Chi)_.indb

678859(ABC AR_Chi)_.indb 195170 2009 1 2010 7 2013145,621.02 118,114.11 72,247.1311.86%1.22%1,662.11 23,547 337 3513,506 19,64873 12 93 2013 50064 1,0002012102013 A/A-1A1/P-1 A/F1 2 4 6 10 12 15 19 19 21 22 44 64 68 87 89 95 110

More information

(ICBC) A Share_.indb

(ICBC) A Share_.indb 2013 1984 1 12005 10 282006 10 27 40 17,2453291,903 473.5 4.32 2013 1000 2000 2 3 5 7 10 13 17 17 21 38 58 75 78 79 84 86 92 103 121 123 127 131 134 136 2013 277 278 2013 279 284 HIBOR (Hong Kong Interbank

More information

2 4 5 10 29 40 46 48 49 50 51 52 54 98

2 4 5 10 29 40 46 48 49 50 51 52 54 98 2015 CHINA MINSHENG FINANCIAL HOLDING CORPORATION LIMITED : 245 2 4 5 10 29 40 46 48 49 50 51 52 54 98 02 56 11 A02 568 183 22 245 HK www.cm-fin.com 03 04 571 6.9% 05 41 1,777,000 22,656,0001 6,130,0005,300,000

More information

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 二 零 一 四 年 年 報 i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 释 义 及 重 大 风 险 提 示 2010 5 2011 72012 7 27 2011 7 2011

More information

2 3 5 7 11 42 56 81 83 99 101 103 104 106 108 111 221 222

2 3 5 7 11 42 56 81 83 99 101 103 104 106 108 111 221 222 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. : 1528 2015 2 3 5 7 11 42 56 81 83 99 101 103 104 106 108 111 221 222 年 年 1528 O2O 報 告 28 126 177 11,660,468 18,000 2015 年 11.1%4.1% 2015 年 度 報 告 2 紅 Joseph Raymond

More information

ii

ii 1 7 1 213 16 1 401258) H183 17M ........................................................................ ii.................................................................. 1...................................................................

More information

c01833.pdf

c01833.pdf INTIME RETAIL (GROUP) COMPANY LIMITED 1833 2014 6 9 2015 7 20 19-1- 2014 6 9 2015 7 20 19 2014 3 30 (a) (b) 220,541,892 3,706,066,630.16 489,600,722 (i) (ii) 30% 26 1 2014 6 19 2014 6 24-2- 2015 7 20 398,040,000

More information

股份有限公司

股份有限公司 三 一 重 工 股 份 有 限 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介

More information

China CNR Corporation Limited 6199 2014 2014 12 31 2014 2014 12 31 (www.chinacnr.com) (www.hkexnews.hk) 2014 H 2015 3 30 2 4 5 6 33 41 49 54 64 69 71 81 178 2 FCIS 15 15 28 18 A 601299 H 6199 A 166 H 183

More information

untitled

untitled Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 (1) 50% (2) (3) 5 16 17 18 23 18 2 52 53 H H 183 22 18 24 * ....................................................... 1..................................................

More information

I (a) I I % I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I % 14A.76 14A 2

I (a) I I % I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I % 14A.76 14A 2 Qingdao Port International Co., Ltd. 06198 (1) (2) (3) (4) QDP 2014 7 31 I II 1 I (a) I I 14.07 5% I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I 14.07 0.1% 14A.76 14A 2 II (a) 14A.90 14A (b) II 14.04(1)(e) 14.07 5% 25%

More information

2 27 37 39 41 43 44 45 (1) 708,000 703,000 642,000 382,000 471,000 318,000 309,000 301,000 225,000 239,000 Online 708,000 0.7% 50.3% 318,000 2.9% 33.1% 2 (2) 512,225 447,235 (81,971) (42,972) 430,254 404,263

More information

Annual Report 年報 2015 2015 Annual Report 年報 2015 02 03 04 06 18 29 44 48 50 51 52 53 54 56 110 02 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George

More information

<4D F736F F D20432D48B9C9D2B5BCA8B9ABB8E6B7E2C6A4>

<4D F736F F D20432D48B9C9D2B5BCA8B9ABB8E6B7E2C6A4> 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 長城汽車股份有限公司 GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED * ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 :2333) 截至 2015 年 6

More information

,225 40, % 3,818 5,589 (31.7%) 2 (445) (1,521) (70.7%) 3,373 4,068 (17.1%) (32.2%) (32.1%)

,225 40, % 3,818 5,589 (31.7%) 2 (445) (1,521) (70.7%) 3,373 4,068 (17.1%) (32.2%) (32.1%) 2 4 2012 6 12 26 28 38 44 59 61 62 63 65 66 68 70 163 164 2012 2011 1 42,225 40,973 3.1% 3,818 5,589 (31.7%) 2 (445) (1,521) (70.7%) 3,373 4,068 (17.1%) 153.26 225.89 (32.2%) 153.09 225.33 (32.1%) 22.00

More information

5% 14A 0.1% 5% 14A 2

5% 14A 0.1% 5% 14A 2 GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LIMITED 0337 (i) (ii) 55% 49% (iii) 57% 57% 49%60% 1 5% 14A 0.1% 5% 14A 2 (i) (ii) 359,403 539.87683.84 518 3 (i) 55% (ii) 49% 3,260 16.3020.64 152 70% 80% 95%5% 4 (i) (ii)

More information

2015 10 5.00 2

2015 10 5.00 2 6030 2015 2015 12 31 2015 2015 2016 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2015 10 5.00 2 ... 4... 7... 8... 18... 22... 23... 65... 72... 92... 103... 117... 150... 228... 229... 230...

More information

丽珠医药集团股份有限公司

丽珠医药集团股份有限公司 丽 珠 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 半 年 度 报 告 二 一 二 年 八 月 目 录 一 重 要 提 示... 2 二 公 司 基 本 情 况... 3 三 主 要 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 6 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员... 10 六 董 事 会 报 告... 14 七 重

More information

untitled

untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 51% 5% 25%14 14 1 (1) (2) 51% 64,998,442 51,000 51,000 51% 2 (i) (ii) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 3 (e) (f) (g)(h) (a) (b) (c) (c) 51% 1,261,500,000 5.15%4.9% 1.097

More information

於香港註冊成立之有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) 股份代號 900 Stock Code: 900 Annual Report 2015/16 年報 2015/16 2 3 4 6 9 16 24 27 42 53 55 56 57 59 60 62 145 1 Mizuho Bank, Ltd. UFJ 132 20

More information

i

i 01610 (I) (II) (III) 5 23 24 25 41 8 301150 51 183 2248 ... 1... 5... 24... 25... 42... 49... 50 i 1 16 9 2 571 3 % 4 01610 WOLHARDT Julian Juul P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way 802 West Bay

More information

(H Share Chi) insert cover.indb

(H Share Chi) insert cover.indb 2010 19841120051028 20061027 16,227203 1,562 4122.59 2 4 6 9 12 16 16 21 41 58 77 79 82 84 89 100 120 121 126 129 136 138 2010 276 280 284 20113302010 2010 2 H 3 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA

More information

untitled

untitled YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED 1171 12 31 2015 2015 12 31 20152015 2015 www.hkexnews.hkwww.yanzhoucoal.com.cn 1 1997 H A 1996 56.59% 2004 60 2004 98.33% 2002 2 1999 81.31% 2002 10 99.89% 2002 95.14%

More information

2015 3 30 17 11 1 1 2014 10 1.10 2014

2015 3 30 17 11 1 1 2014 10 1.10 2014 2014 2015 3 30 17 11 1 1 2014 10 1.10 2014 2 5 6 13 14 16 18 20 92 106 132 182 183 189 195 200 204 209 414 415 416 420 2 A A 2014 3 IT 4 571 2014 5 6 2014 7 2014 2014 2014445.46 5.36%1.26%20.35% 1.310.07

More information

(Minsheng) A Share_insert cover.indb

(Minsheng) A Share_insert cover.indb 600016 2013 2014 3 28 1713 1 2013 101 10 2 2013 2 2 3 4 9 10 12 14 18 70 80 100 141 142 146 149 153 158 162 165 166 168 344 350 351 354 2013 3 571 IT A A 2 2013 3 GDP 9% 7.7% 2013 7 20 P2P 2013 2013 422.78

More information

釋 義... 1 董 事 會 函 件... 3 附 錄 一 - 第 五 屆 董 事 會 候 選 人 履 歷 詳 情... 11 附 錄 二 - 第 五 屆 監 事 會 候 選 人 履 歷 詳 情... 17 臨 時 股 東 大 會 通 告... 19 i

釋 義... 1 董 事 會 函 件... 3 附 錄 一 - 第 五 屆 董 事 會 候 選 人 履 歷 詳 情... 11 附 錄 二 - 第 五 屆 監 事 會 候 選 人 履 歷 詳 情... 17 臨 時 股 東 大 會 通 告... 19 i 閣 下 如 有 任 何 疑 問 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED * 招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :1818) 建 議 重 選 及 委 任 第 五 屆 董 事 會 董 事 及 繼 續 委 任 任 期 將 超 過 九 年 之 獨 立 非 執 行 董 事 及 建 議 重 選 第 五 屆 監

More information

untitled

untitled 上置集團有限公司 SRE GROUP LIMITED 上置集團有限公司 股份代號 1207 SRE GROUP LIMITED 上置集團有限公司 (Stock Code: 1207) SRE Group Limited 二 零 一 五 年 年 報 2015 Annual Report 2015 Annual Report 2015 1 2 4 5 16 22 26 30 37 49 51 53 55

More information