2015???????I??????

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "2015???????I??????"

Transcription

1 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 福 耀 玻 璃 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) ( 股 份 代 號 :3606) 2015 年 年 度 業 績 公 告 福 耀 玻 璃 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司 ( 本 公 司 ) 董 事 局 ( 董 事 局 ) 欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 2015 年 12 月 31 日 止 年 度 的 經 審 計 業 績 本 公 告 列 載 本 公 司 2015 年 年 度 報 告 全 文, 並 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 中 有 關 年 度 業 績 初 步 公 告 附 載 的 資 料 的 要 求 本 公 司 2015 年 年 度 報 告 的 印 刷 版 本 將 於 2016 年 4 月 底 前 寄 發 予 本 公 司 的 H 股 股 東, 並 可 於 屆 時 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 的 網 站 及 本 公 司 的 網 站 上 閱 覽 中 國 福 建 省 福 州 市,2016 年 3 月 21 日 承 董 事 局 命 福 耀 玻 璃 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司 曹 德 旺 董 事 長 於 本 公 告 日 期, 本 公 司 董 事 局 成 員 包 括 執 行 董 事 曹 德 旺 先 生 陳 向 明 先 生 及 陳 繼 程 先 生 ; 非 執 行 董 事 曹 暉 先 生 吳 世 農 先 生 及 朱 德 貞 女 士 ; 獨 立 非 執 行 董 事 程 雁 女 士 劉 小 稚 女 士 及 吳 育 輝 先 生

2 ,605,379, ,604,697, ,409,409, ,009,489, ,502,239, %240,940, ,675,718, ,508,617, AH ,881,463, AH.....

3 目 錄

4 ,573, % 3,042, % 2,604, % HA+H

5 571 PVB OEM ARG PVB

6 . FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD. FYG FUYAO GLASS. II II A 1663 H

7 . II. A H (FUYAO GLASS) ()

8 (%) ,573,495 12,928, ,501,210 2,604,697 2,219, ,917,099 2,610,572 2,175, ,828,765 3,000,346 3,130, ,817, (%) 16,423,288 8,813, ,858,482 24,841,632 16,890, ,683,141 2,508,618 2,002, ,002,

9 (%) % ,605,380 2,219,749 16,408,627 8,798, ,661 15,343 2,604,697 2,219,245 16,423,288 8,813,646 7

10 H ,223,768 3,367,558 3,103,963 3,878, , , , , , , , , ,276 1,037, , ,

11 ,685,144-10,426,630 65,952,333 97,835,999 46,017,082 54,296,882 25,762,177 8,562,412-6,775, , ,128 1,885,650-40,666,067 11,657, ,860 2, ,641,098-11,514,989-27,294,262-5,192,149 44,619,144 88,783,478. 1,983, ,435-2,808,871-2,808, , ,000 1,983, ,435-2,908,871-2,808,871 9

12 . Total Solution (%) (%) (%) 13,137, ,439, ,912, ,485, ,129, ,238, , , , ,511, ,127, ,079, ,573, ,928, ,501, , , % , , % % % IHS 20203, , %-4.5%

13 OICA ,679,600H H FUYAO GLASS H ,951,600H 2,002,986,332 2,508,617,532 9,373, % ERP R&D 5. (Total Solution) 11

14 . Total Solution 13,573, % 2,604, % (2,610, % 19.21% % % 12.41% 12.24% % 15.66% 25.75% % 41.48% 40.61% % 22.27% 22.44% % 17.15% 16.66% % 25.18% 24.40% % 13.12% 13.05% (1)1 100% (2)1 100% (3) 100% (4) 100% (5) 100% (6)100% (7) 100% % 17.59%

15 , , % % ,0001, % , , % 3.25% % % IHS , , %-4.5% OICA 13

16 (1) ARG (2) (3) 4.0 (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 65% L HUDSPD 15

18 3. 4. PVB (1) (2) (3) (4)

19 5. (1) (2)

20 H

21 ,508,617, AH ,881,463, AH A [2015] % 20% 11 5 A (QFII)QFII 2009[47] 10%QFII AQFII [2009]3B [2009]394 10% 19

22 [2014]81A 10% 10% H [1993]045[2011]348 10% 10%10% (1)10% (2)10%20% (3) 20% H [2008]897H % [2014]81 HH20%

23 H H12. H H [2015] ,679,600 H ,951,600 HH 505,631,200H IPO ,278,123, ,067,317, H75, ,00041, , H... 4,

24

25 % 5.34% 5% ISO/TS %6.63% 5% 23

26 . (1) (2)(3) (4) (5) ISO (1)(2) (3)(4) GB/T

27 , , % 4.68% H A+H ,573, % 2,604, % 2,610, %19.21% % 1. 13,573, %13,137, % 30% 4.13% 6.39% 25

28 2. H [2015] ,679,600 H ,951,600 H16.80 H (1) (2) ERPCRM PLM SRM MES %80.23% %

29 6. 7. OEM ARG % %-7.78% % ,573, % 2,604, % 2,610, % % (%) 13,573,495 12,928, ,938,515 7,565, ,020, , ,287,869 1,031, , , ,000,346 3,130, ,001,382-2,611, ,108, ,843 1, , ,

30 : : (%) 97,836 46,017 51, () 375,797 (43,091) 418,888 (972.10) 19,725 14,362 5, H 5,559 31,029 (25,470) (82.08) 2,119 (2,468) 4,587 (185.86) (%) : : 49,106 21,853 27,

31 : : (%) 50,000-50, , ,357 99, ,203 59,612-49, ,725 14,362 5, H / -5,598 2,786-8, ,426 92,546-41, ,523,837 6,523, H 1,502,240 1,001, ,

32 1. 698, % OEM520,862129,948OEM 46,558373, % % 2.55 (1) (%) (%) (%) (%) 13,137,757 8,323, ,485,240 1,908, , ,240 : -2,511,109-2,511,109 13,573,495 7,938,

33 (%) (%) (%) (%) 9,067,998 5,179, ,505,497 2,758, ,573,495 7,938, (2) (%) (%) (%) , ,

34 (3) (%) (%) (%) 5,406, ,153, , , ,009, , (1) 1,110, ,051, , , , , , , (1) 452, , (1) , ,889 (%) 4.37 ( ) 2,712 (%) (%)

35 , ,

36 %25.18%H ,719,051 4,548,185-5,905, ,072-1,186,107 4,049,113 16,429,727 8,817,966 15,243,620 12,867,079 (%) -7.78% 31.47%

37 (%) (%) (%) 46, , , , , ,905, , , H 35

38 (%) (%) (%) 6,202, , , H 6, , , , ,

39 , % , , % 4.68% , , , % 7.30% ,000 86% % 68.6% % ,471331,

40 % % % %

41 53, , , , , , ,500 89, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

42 [2013] ,002,986, ,502,239, (%) ,881,463 2,604, ,502,240 2,219, ,001,493 1,917,

43 % (1) 80% (2) 40% (3) 20%

44 () A

45 ,500 1, , ,500 1,

46 ,400 1, ,750 1,

47 A (1) 138, , ,652 (2) ,750 1, ,750 1, (i)(ii) (iii) 45

48 ,000 14,

49 , ,441, ,301, , ,797, ,571,

50 (1) (2) % 25% (3) %

51 (4) % , , , , , , , , , , , , , % 1, ,

52 , , , ,

53 % 1,909 28,

54 .. ( ) ,301, , ,948, ,948,840 18, ,074, ,074,377 11, ,635 1, , , , , ,

55 1. 131, ,441, ,301, ,80411, ,060172,865 3,948,8402,074, % ,90928, % , , % 368 5,520 66,

56 0 (A) 0 76,840 (B) 96,840 (A+B) 96,840 (%) 5.89 (C) 0 70%(D) 0 50%(E) 0 (C+D+E) ,679,600H H %0.0027% 0.005%H FUYAO GLASS H ,951,600H ,951,600 H H %0.0027%0.005%H 3. A 2,002,986, % 0 2,002,986, % H 439,679, % +65,951, ,631, % 2,442,665, % +65,951,600 2,508,617, %

57 . 1. (%) (%) ,002,986, ,631, ,631,200 2,508,617, ,002,986, ,002,986, ,631, ,631, ,631, ,002,986, ,631, ,631,200 2,508,617,

58 ,679,600H H FUYAO GLASS H ,951,600H 2,002,986,332 2,508,617, H H H505,631,200 2,002,986,3322,508,617, ,002,986, ,508,617,

59 . H ,679, ,679,600 H ,951, ,951,600 H.2. H H (%) 2,002,986,332 2,442,665, ,679, (%)

60 (%) 2,442,665,932 2,508,617,532 65,951, (%) A 67,587H 7367,660 67,660 66,

61 (%) HKSCC NOMINEES LIMITED 505,462, ,462, ,578, ,000, ,078, ,741, ,059,657 60,059, TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 38,653,598 38,653, ,047,792 34,277, ,340,000 24,598,300 24,598, ,710,000 21,710, ,790,607 20,504, HKSCC NOMINEES LIMITED 505,462, ,462, ,578, ,578, ,000, ,000, ,741, ,741,336 60,059,657 60,059,657 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 38,653,598 38,653,598 34,277,742 34,277,742 24,598,300 24,598,300 21,710,000 21,710,000 20,504,000 20,504,000 8 HKSCC NOMINEES LIMITED 59

62 XV (a)xv78 (b) 352 (c) (%) (%) 437,257,991(L) 21.83(L) 17.43(L) A 16,136,623(L) 0.81(L) 0.64(L) A (1) 314,828 A 390,578,816 A 12,086,605 A34,277,742 A (2) (L) XV

63 XV336 5% (%) (%) 437,257,991(L) 21.83(L) 17.43(L) A 390,578,816(L) 19.50(L) 15.57(L) A 290,000,000(L) 14.48(L) 11.56(L) A Commonwealth Bank of 72,138,400(L) 14.27(L) 2.88(L) H Australia Matthews International 65,824,000(L) 13.01(L) 2.62(L) H Capital Management, LLC Hillhouse Capital 46,170,400 (L) 9.13(L) 1.84(L) H Management, Ltd. Gaoling Fund, L.P. 44,775,000(L) 8.86(L) 1.78(L) H JPMorgan Chase & Co. 30,197,268(L) 0(S) 21,165,268(P) 5.97(L) 0.00(S) 4.18(P) 1.20(L) 0.00(S) 0.84(P) H (1) 34,277,742 A22,340,000 A 402,980,249 A (2) (L)(S)(P)

64

65 2 100% 99.99% 0.01% 100% 15.57% 0.48% 0.01% 1.37% ,000,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 10% 63

66 . A A A , , LIU XIAOZHI ,456,433 16,136,623 1,680, ,633 33, ,019 22, ,826,913 16,507,103 1,680,190 2,

67 A Greenville Glass Industries Inc (Baker College)

68 INSEAD Executive MBA MBA (Dalhousie University)

69 (Pace University)

70 LIU XIAOZHI NeoTek China Autoliv Inc. ALV OMX NordicALIV sdb University of Erlangen EDP

71

72

73

74 LIU XIAOZHI Autoliv Inc , ,

75 [1999]2301/

76 http://

77 http:// A

78 . 2,032 19,801 21, , , ,322 21,833 2,551 2,608 12,170 4,504 21,

79 TRIZ DOE 77

80 . 1. H <>< >

81 H A

82 ( ( ( LIUXIAOZHI2014 ( <> ( (

83 . 10% % % 1. 10%10%

84 .. 3%

85

86 9 LIUXIAOZHI

87 . % % LIU XIAOZHI

88 A H LIU XIAOZHI A: H:

89 (1) 3.10A 3.10(2)

90

91 (2)

92

93 A.5.1 A LIUXIAOZHI LIUXIAOZHI 91

94 LIUXIAOZHI

95

96

97

98 e wwww.fuyaogroup.com H ( (

99

100

101

102 . 6 10,806,529 8,822, ,067, , , , , , ,851 56, , ,318 12,323,819 10,260, ,494,921 2,169, ,783,579 3,548,756 3, ,687 8, ,905, ,072 12,197,345 6,228,640 15(a) 320, ,653 12,517,813 6,630,293 24,841,632 16,890, ,508,618 2,002, ,202, , ,098, , ,614,026 5,752,510 16,423,288 8,813,646 6,439 4,320 16,429,727 8,817,

103 ,000 1,212, ,583 73, , ,893 1,309,055 1,622, ,940,670 2,795, , , ,871,051 3,335, (c) 925 1, ,515 14,074 7,093,298 6,429,079 15(b) 9,552 21,686 7,102,850 6,450,765 8,411,905 8,072,971 24,841,632 16,890,

104 ,573,495 12,928, (7,938,515) (7,565,501) 5,634,980 5,362, (1,020,585) (982,165) 25 (1,287,869) (1,031,342) 25 (592,889) (517,924) 23 97,836 46, ,797 (43,091) 3,207,270 2,834, ,725 14, (190,512) (241,223) (170,787) (226,861) 9 5,559 31,029 3,042,042 2,638, (435,226) (421,567) 2,606,816 2,216,777 2,604,697 2,219,245 2,119 (2,468) 2,606,816 2,216,777 29(a)

105 . 2,606,816 2,216,777 (17,552) (262,588) (17,552) (262,588) 2,589,264 1,954,189 2,587,145 1,956,657 2,119 (2,468) 2,589,264 1,954,

106 ,002, , ,770 4,727,379 7,858,482 3,113 7,861,595 2,219,245 2,219,245 (2,468) 2,216,777 (262,588) (262,588) (262,588) (262,588) 2,219,245 1,956,657 (2,468) 1,954, (1,001,493) (1,001,493) (1,001,493) 3,675 3,675 (1,001,493) (1,001,493) 3,675 (997,818) ,621 (192,621) 2,002, , ,803 5,752,510 8,813,646 4,320 8,817,966 2,002, , ,803 5,752,510 8,813,646 4,320 8,817,966 2,604,697 2,604,697 2,119 2,606,816 (17,552) (17,552) (17,552) (17,552) 2,604,697 2,587,145 2,119 2,589, ,632 6,018,206 6,523,838 6,523, (1,502,240) (1,502,240) (1,502,240) (1) (1) (1) 505,632 6,018, (1,502,240) 5,022,497 5,022, ,941 (240,941) 2,508,618 6,202,553 1,098,091 6,614,026 16,423,288 6,439 16,429,

107 . 31(a) 3,470,447 3,565,215 (470,101) (434,639) 3,000,346 3,130,576 52,792 31(b) 49,106 21,853 50,000 1,125 (3,030,128) (2,618,496) (215,211) (115,357) (10,203) (59,612) 19,725 14, ,584 (5,598) 2, ,426 92,546 (3,001,382) (2,611,918) 105

108 . 3,675 6,523,837 7,534,188 6,995,607 (7,236,351) (6,254,910) (1,502,240) (1,001,493) (212,269) (245,722) 900 5,108,065 (502,843) 5,107,029 15, , , ,879 (8,412) 5,906, , ,905, ,072 15(a) 1, ,906, ,

109 . 1 AH A2,002,986,332H505,631, %

110 (a) (b) 10 () 11 () 12 () () 27 () 28 () 38 ()

111 (a)

112 (a) (b) (c)

113

114 (a) (b) (c) ( )

115

116 (a) (b) (c) (d) (e)

117 (a) 12 (b)

118

119

120

121 (a) (b) 119

122 (c) 2.24 (a) (b)

123

124 (a) (b) (c) (d)

125

126 (a) (i) 10% 10% (461,696) (67,485) 10% 461,696 67,485 10% (3,067) (21,641) 10% 3,067 21,641 10% 1,977 7,076 10% (1,977) (7,076)

127 (a) (ii) (3,634) (3,373) 50 3,634 3,373 (b)

128 (c) ,964, ,667 52,547 4,828,944 (i) ,461,953 2,461,953 6,427, ,667 52,547 7,291,

129 (c) ,456,940 1,249,297 6,223 4,712,460 (i) 1,703 1,703 2,420,581 2,420,581 5,879,224 1,249,297 6,223 7,134,744 (i) 4,000,00025,252,800 9,634,00010,612,00041,000, ,069,00030,830,00038,169,0003,661,0005,748,

130 ,719,051 4,548, (5,905,158) (499,072) (1,186,107) 4,049,113 16,429,727 8,817,966 15,243,620 12,867,079-8% 31% 3.3 (a)

131 (a) 3,687 3,687 1,703 1, (b) (c) 129

132 . 4 (a) (b) (c)

133 . 4 (d) (e) (f) (i) (ii) (iii) 6 131

134 . 5 10% 6 1,899,171 3,564, , ,319 1,357,819 7,415,533 (21,233) (61,009) (335) (649) (159,728) (242,954) 758, , ,103 1,031 (1,388,361) 7 (107,006) (107,006) 96,517 57,818 87, ,318 2,279,537 2,646,278 31(b) (1,543) (12,655) (17,316) (766) (32,280) 25 (127,595) (509,175) (107,944) (112,311) (857,025) 2,603,371 3,565, , ,942 1,982,261 8,822,546 3,454,573 6,946, , ,515 1,982,261 14,053,454 (851,202) (3,381,142) (471,990) (526,573) (5,230,907) (1) (1) 2,603,371 3,565, , ,942 1,982,261 8,822,

135 . 6 2,603,371 3,565, , ,942 1,982,261 8,822,546 (33,177) (11,148) (427) (195) 11,310 (33,637) 178,727 1,433, ,478 1,419 (1,742,179) 96, , , ,222 2,591,175 3,117,419 31(b) (2,061) (83,194) (27,395) (2,141) (114,791) 25 (162,865) (566,922) (128,150) (127,071) (985,008) 2,680,894 4,450, , ,176 2,842,567 10,806,529 3,689,737 8,277,288 1,117, ,752 2,842,567 16,771,872 (1,008,843) (3,827,219) (574,705) (554,576) (5,965,343) 2,680,894 4,450, , ,176 2,842,567 10,806,529 (a) (b) 537,281,000 (232,998,000 ) 46,698,000 () 3.61% , ,771 (4) ,211 8, , (22,470) (20,480) 1,067, ,

136 . 8 74,678 10,745 8,362 7,510 10, ,449 (238) (537) (775) 36,714 12,323 10,575 59, (2,352) (3,604) (4,743) (2,710) (13,409) 74,678 8,393 41,472 14,852 17, ,877 74,678 32,583 72,535 45,358 40, ,551 (24,190) (31,063) (30,506) (22,915) (108,674) 74,678 8,393 41,472 14,852 17, ,877 74,678 8,393 41,472 14,852 17, ,877 2,248 (303) (198) 1,747 10,203 10,203 (1,125) (1,125) 25 (2,330) (1,054) (6,656) (3,750) (13,790) 74,678 6,063 42,666 18,096 12, ,912 74,678 32,583 74,783 55,034 39, ,100 (26,520) (32,117) (36,938) (26,613) (122,188) 74,678 6,063 42,666 18,096 12, ,

137 . 8 (a) (i) 62,744 62,744 (ii) 11,934 11,934 74,678 74,678 (i) 34% 34% 11% 14% (ii) 55% 62% 9% 11% 135

138 . 9 46, , , ,016 (34,571) (85,584) 5,559 31,029 46, ,045 (a) 26,189 46,449 50,690 60,217 50,138 26,189 46, ,

139 . 9 (a) () 56,784 10,335 77,283 5,559 46,449 59,264 8,574 76,571 5,575 50, ,354 69, ,648 16,642 60, ,499 51, ,060 8,812 50, , , ,279 31, ,045 (b) 24% 25% 49% 137

140 ,795 78,795 (33,944) (22,629) 44,851 56,166 56,166 62,103 6, (11,315) (12,216) 44,851 56, ,463 89, , , , , , ,329 73,646 92,583 73,

141 . 11 (a) (b) 1,818 2,836 9,912 89,802 83,802 1, ,318 11,981 (1,123) (2,079) 22,049 (15,241) (256) 15,331 13,799 1,713 7, ,851 68, ,649 (a) 228,461,000 98,170,000 (b) 32,825 35,513 5,417 73,755 (146) 6,703 12,271 18,828 32,679 42,216 17,688 92,

142 . 12 1,039, ,316 83,806 49,987 1,366,277 1,144,113 16,071 17,831 2,505,175 2,181,247 (10,254) (12,211) 2,494,921 2,169,036 3,782,457,000 3,820,390, ,211 9, ,718 10, (13,675) (8,185) 10,254 12,

143 . 13 (a) 569, ,506 2,758,178 2,430,682 (32) (231) 3,327,894 2,974,957 (b) 73,501 82,071 73,501 82,071 34(c) 4,259 4, ,429 4, , , , , , ,770 3,783,579 3,548,

144 . 13 2,675,646 2,409, , , , ,462 60,013 41,967 3,783,579 3,548,756 (a) 3 2,947,352 2,706, , , ,990 28, , ,327,926 2,975,

145 . 13 (a) 214,008, ,803, ,595 65, , , ,007 28, , , , (178) (87) (21) (6) (b) 21,964 15,958 20,341 19,119 31,196 46,994 73,501 82,

146 . 14 5,918, ,161 (b) (13,687) (8,089) (a) 5,905, ,072 (a) 295, ,138 5,581, ,364 15,116 67, ,912 13,665 13,685 5,905, ,072 (b) 2,521 1,542 6, ,151 6,245 13,687 8,089 2,723 1,542 3,606 4,750 7,358 1,797 13,687 8,

147 % 390,000, % 60,000,000 (a) 10,501 10, , , , , ,450 1, , ,653 (b) 9,552 21, ,552 21,

148 . 16 A H 1 A 1 H 2,002,986 2,002,986 2,002,986 H (a) 505, , ,632 2,002, ,632 2,002, ,632 2,508,618 2,002,986 2,002,986 2,002,986 (a) ,679,6001 H 7,386,617,000 5,850,866, ,951,6001 H 1,107,987, ,033,000 RMB6,523,838, ,632,0006,018,206,

149 , ,517 8,773 25, ,770 (a) 192, ,621 (262,588) (262,588) 184,347 1,102,138 (253,815) 25, ,803 H 6,018, (1) (1) (a) 240, ,941 (17,552) (17,552) 6,202,553 1,343,079 (271,367) 26,379 1,098,091 (a) 10%50% 25% 18 5,752,510 4,727,379 2,604,697 2,219,245 (1,502,240) (1,001,493) 17 (240,941) (192,621) 6,614,026 5,752,

150 . 19 1,483, ,000 (a) 200, ,000 (b) 399, ,558 (1,234,589) (385,000) 848,000 1,212,558 2,636,462 2,640, ,724 1,234, ,000 3,871,051 3,335,627 4,719,051 4,548,185 (a) (b) 200,000, ,000,000-11MTN1 5.67% 400,000-14CP % 300,000-15SCP % 50,

151 . 19 (b) -11MTN1 399, ,558-14CP , , ,282 (c) 4,427,589 4,384, ,666 44,165 69,908 48,631 93,883 4,719,051 4,548,185 (d) 6 3,526,051 3,028, ,193, , ,183,558 4,719,051 4,548,

152 . 19 (e) 1 3,871,051 3,335, ,000 1,206, ,000 6,000 4,719,051 4,548,185 (f) 3.22% 3.30% 11.17% 6.63% 1.04% 4.25% 4.86% (g) 848,000 1,212, ,000 1,171,

153 ,515 14, , , , , , ,514 (i) 51,426 92, (14,406) (10,093) 386, ,967 (i) , , , , , , , ,326 (34(c)) 78,336 62,534 73,202 59,130 33,985 35,239 22,643 35, , ,257 2,940,670 2,795,198 (a) 151

154 . 21 (b) 2,579,643 2,538, , ,053 22,949 23,103 10,233 7,861 8,522 6,707 2,940,670 2,795,198 (c) 3 1,056,806 1,157, , , ,096 35, ,408 16,248 1,294,975 1,454,

155 ,137,757 8,323,966 12,439,377 7,910,691 2,485,240 1,908,418 2,129,748 1,550, , , , ,385 16,084,604 10,449,624 15,056,094 9,693,413 (2,511,109) (2,511,109) (2,127,912) (2,127,912) 13,573,495 7,938,515 12,928,182 7,565,501 9,067,998 8,597,917 4,505,497 4,330,265 13,573,495 12,928, (a) 83,430 35, ,406 10,093 97,836 46,017 (a) 153

156 ,734 (48,656) (49,838) (900) (a) (4,128) 18,223 31(a) (65,685) (10,427) (2,809) 8,463 9,172 12, ,797 (43,091) (a) 4,128, ,547,250 3,596, ,033,716 1,714,226 1,716,058 1,534, , , , , , , , , , , , ,052 53,534 56,530 51,017 43,198 46,495 44, ,470 20, ,790 13, ,718 10, ,315 12,216 6,311 27,911 4,387 3, (178) (87) 12 (13,675) (8,185) 1,017, ,997 10,839,858 10,096,

157 . 26 1,727,662 1,484, , ,900 45,482 42,357 2,033,716 1,714,226 (a) 4,499,000 1,710,000 (b) 37 5,481 4, ,009 4,639 1,000,0012,000,000 2,000,0013,000, ,000,0014,000, ,000,0015,000,

158 . 27 (19,725) (14,362) 236, ,310 6 (46,698) 189, , , , , , , , , ,497 (25,641) 435, ,

159 . 28 (a) 15% (b) 16.5% (c) 34% 40% (d) 20% 157

160 . 28 (e) 30% 11% 40% 3,042,042 2,638, , ,749 (438,535) (261,306) 12,629 10,441 (5,559) (7,757) 137,464 72,670 (29,630) (25,810) (1,120) (4,486) (6,053) 7,445 10,497 (10,037) (19,431) 435, ,

161 . 29 (a) 2,604,697 2,219,245 2,376,714 2,002, (b) 30 1,502,240, ,001,493, ,881,463, ( ) 1,881,463 1,502,

162 . 31 (a) 3,042,042 2,638, , , ,470 20, ,790 13, ,685 10, (18,223) (14,406) (10,093) 10 11,315 12, (19,725) (14,362) , ,223 (299,879) 8,412 9 (5,559) (31,029) 24 4, (178) (87) 12 (1,957) 2, ,809 (8,463) 3,973,704 3,744,255 (6,279) (287,101) (323,790) (179,205) (360,099) (36,951) 511,128 3,470,447 3,565,215 (b) 6 114,791 32, (65,685) (10,427) 49,106 21,

163 (a) 1,465,948 1,049,302 1,194, ,327 1,470,075 4,288,909 2,664,280 5,192,236 (b) 1 21,572 17, , ,572 64,716 17,

164 . 34 (a)

165 . 34 (b) (i) * 14, ,480 13,533 3,681 2,809 * 1, * * 2 35,044 18,605 (ii) 125, , ,776 89,210 88,062 93,030 23,276 29,470 * 13, , ,

166 . 34 (b) (iii) 6, , (iv) * 17,301 17,301 (v) 21,431 15, ,535 16,223 *

167 . 34 (c) (i) 4,259 4,317 (ii) (iii) 2, ,272 5,311 (i) 2,466 2,640 1, ,259 4, ,259 4,

168 . 34 (c) (ii) () (iii) 2, , (iv) 74,298 61,609 (v) 4, ,336 62,

169 . 34 (c) (iv) 36,996 26,361 17,859 19,935 8,413 9,232 6,858 6,081 4,172 74,298 61, ,680 57, ,264 3, , ,298 61,609 (v) 2, () 98 4,

170 . 35 % Meadland Limited 41, % 1, % % 8, % 8, % 16, % 500, % 10, % % 34, % 535, % 300, % 80, % 68, % 200, %

171 . 35 % 30, % 500, % 40, % 55, % 50, % 35, % 200, % 43, % 75, % 40, % 10, % % 4, % 300, % 200, % 169

172 . 35 % * * A C 10, % 15,000 51% 100, % 80, % 700, % 25, % 300, % 60, % 30, % 20, % 25, % 60,000 51% 160, % % % % 100, % *

173 , ,380 40,557 41,639 70,166 72,556 5,108,666 4,501,986 26,189 44, , ,613 9,475 12,170 6,402,208 5,852, , ,920 7,283,234 4,411,864 5,809, ,830 13,612,679 5,213, , ,000 13,892,679 5,493,614 20,294,887 11,346,

174 . 36 2,508,618 2,002,986 6,202, ,347 (a) 1,343,079 1,102,138 (a) 2,655,459 1,918,465 12,709,709 5,207, ,000 1,012,558 32,322 27,228 8,469 10, ,791 1,049,795 5,298,059 3,135, ,593 1,283,420 1,951, ,540 1,540 6,696,387 5,088,666 7,585,178 6,138,461 20,294,887 11,346,

175 . 36 (a) 1,212, ,517 1,899,670 (192,621) 192,621 (1,001,493) 1,918,465 1,102,138 1,918,465 1,102,138 2,480,175 (240,941) 240,941 (1,502,240) 2,655,459 1,343,

176 , ,801 (i) 3, ,503 (ii) 3, , (iii) 2, ,335 (iv) (iv) (v) (vi) 1, ,511 (v) , ,

177 . 37 (i) (ii) 2, ,218 2, ,173 1, , , , , ,197 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 175

178 ,573,495 12,928,182 11,501,210 10,247,391 9,689,410 7,938,515 7,565,501 6,830,550 6,419,884 6,213,844 5,634,980 5,362,681 4,670,660 3,827,507 3,475,566 1,020, , , , ,524 1,287,869 1,031, , , , , , , , ,286 97,836 46,017 54,297 62,917 32, ,797 (43,091) 177 (48,342) (9,933) 3,207,270 2,834,176 2,552,024 2,064,537 1,943,839 19,725 14,362 3,116 2,198 2, , , , , , , , , , ,012 5,559 31,029 25,748 21,539 16,017 3,042,042 2,638,344 2,378,591 1,862,071 1,771, , , , , ,723 2,606,816 2,216,777 1,916,667 1,524,129 1,512,121 2,604,697 2,219,245 1,917,099 1,524,259 1,512,121 2,119 (2,468) (432) (130) 0 2,606,816 2,216,777 1,916,667 1,524,129 1,512, ,841,632 16,890,937 14,683,141 13,160,359 12,319,923 8,411,905 8,072,971 6,821,546 6,168,810 6,071,450 16,429,727 8,817,966 7,861,595 6,991,549 6,248,

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股 份代號 3606 (A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Stock Code: 3606 2016 2016 中期報告 Interim Report 2016 中期報告 Interim

More information

58 2000 4 23 56 2011 11 24 51 2011 11 24 59 2013 10 11 (3) 36 2013 10 11 161

58 2000 4 23 56 2011 11 24 51 2011 11 24 59 2013 10 11 (3) 36 2013 10 11 161 1 2 68 1987 6 21 1 2 44 1989 11 1 63 1995 11 1 44 1994 2 1 160 58 2000 4 23 56 2011 11 24 51 2011 11 24 59 2013 10 11 (3) 36 2013 10 11 161 78 1991 1 1 (5) 67 2015 3 10 2015 3 10 (5) 69 2015 3 10 2015

More information

(3)

(3) 1 2 68 1987 6 21 2011 1 2 44 1989 11 1 2011 63 1995 11 1 2011 44 1994 2 1 2011 139 57 2000 4 23 2011 56 2011 2011 50 2011 2011 58 2013 10 11 (3) 2013 10 11 35 2013 10 11 2013 10 11 140 77 1991 1 1 2011

More information

重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600, 13,258,663,4

重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600, 13,258,663,4 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) 股 份 代 碼 : 601898 2013 年 度 報 告 重 要 提 示 ( ),, ( ) 20142014 3 18, 2013 ( ) ( ) () ( ) 2013 12 31, 2013 3,805,128,000,3,575,602,000,,, 2013 3,575,602,00030% 1,072,680,600,

More information

[] Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. [] [] [] [] H[] [] [] H [] [] H [] [] H [] 1% % 0.005% H1.00 [] [] [] [] [] [] 342C [] [] [][] [][ ][] [

[] Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. [] [] [] [] H[] [] [] H [] [] H [] [] H [] 1% % 0.005% H1.00 [] [] [] [] [] [] 342C [] [] [][] [][ ][] [ Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 1933 (j) (k) 32 [] Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. [] [] [] [] H[] [] [] H [] [] H [] [] H [] 1% 0.0027% 0.005% H1.00 [] []

More information

2013 10 1.50 2

2013 10 1.50 2 6030 2013 2013 12 31 2013 2013 2014 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2013 10 1.50 2 ... 4... 7... 8... 17... 20... 22... 52... 59... 71... 80... 92... 123... 214... 215.... 216....

More information

Citic_Chi.indb

Citic_Chi.indb 12 10 2 10 16 20 46 54 72 92 100 101 117 200 201 202 CITIC Securities Company Limited CITIC Securities Co., Ltd. 7088A 518040 8 518048 48 100125 http://www.cs.ecitic.com ir@citics.com +86-755-2383 5383,

More information

... 1... 3... I-1 2015... II-1 i

... 1... 3... I-1 2015... II-1 i * Bank of Zhengzhou Co., Ltd.* * 6196 2015 2015 2015 2016 2015 2015 2015 3 16 2016 6 17 2 30 22 29 II-1 II-5 (i) 2016 5 28 H (ii) H H * 155 2016 4 29 ... 1... 3... I-1 2015... II-1 i 2016 6 17 2 30 22

More information

2

2 6030 2 0 1 5 2015 6 30 6 2015 2015 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2 ... 4... 7... 11... 13... 33... 37... 51... 56... 57... 58... 104... 105... 109 3 4 2013 2013 CITIC Securities Finance

More information

重 要 提 示 2014 2014 2014 6,260,571,383.46 3,029,649,137.18 2013 1,603,880,395.00 7,686,340,125.64,2014 10% 302,964,913.72 7,383,375,211.92 2014 12 31 12

重 要 提 示 2014 2014 2014 6,260,571,383.46 3,029,649,137.18 2013 1,603,880,395.00 7,686,340,125.64,2014 10% 302,964,913.72 7,383,375,211.92 2014 12 31 12 2 0 1 4 2014 12 31 2014 2014 2015 4 30 H www.hkex.com.hk http://www.crcc.cn 重 要 提 示 2014 2014 2014 6,260,571,383.46 3,029,649,137.18 2013 1,603,880,395.00 7,686,340,125.64,2014 10% 302,964,913.72 7,383,375,211.92

More information

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb 6030 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 30 H http://www.hkexnews.hkhttp://www.cs.ecitic.com 1 2012 103.00 2 ............................................................................................ 4...................................................................................

More information

47.2% 981,760 666,885 53.8% 43,800 28,471 36.4% 0.15 0.11 8.24% 389 468 1,210,400 21 60 01 981,760 47.2% 389 468 8.24% 149,805 70.9% 15.3% 2.2 17.7% 43,800 53.8% 8.6% 2.4 11.0% 02 22,067 35,586 2.2% 3.6%

More information

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 一 〇 年 四 月 七 日 1 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 释 义 3 重 要 提 示 4 公 司 简 介 5 财 务 摘 要 9 董 事 长

More information

CRRC CORPORATION LIMITED 1766 600,000,000 5613 2016 2016 6 30 6 2016 2016 2016 9 30 H http://www.hkex.com.hk http://www.crrcgc.cc 2016 8 22 2 4 5 23 34 42 43 46 92 1 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2.

More information

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 00991 2016 291.99 2015 5.85% 34.88 2015 16.35% 17.09 2015 19.08% 0.1284 2015 0.0303 2016 6 30 6 2015 1 291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 (1) 819.5615.80% 777.4355.60% 1,928

More information

( : 1093) 2015 2 3 11 13 15 17 19 20 39 1 18 3206 183 22 www.cspc.com.hk 2 57.30 8.22 7.3% 36.9% 17.68 36% 3 2010 2014 4 蒽 36 345 245 5 212 24 64 6 C C C 7 180 14 51 36 14 6-1 re4 DBPR-108 蒽 4 100mg 4

More information

2 3 6 8 11 19 31 39 43 51 56 58 72 73 199 201 202 2011 3 25 2011 12 31 2011 12 31 2 2011 1 (1) 12 31 2011 2010 2009 (%) 2,505,683 1,913,182 31.0 1,345,052 100,966 101,352 (0.4) 86,238 102,638 102,178 0.5

More information

UBS AG

UBS AG 2015 1999 4 2010 6 2012 4 UBS AG2013 12 12 3033 8 1.9 2015 2 6 7 9 12 16 19 21 21 22 52 82 84 86 101 125 127 136 139 140 141 365 74 80 81 2 00111 600657 622 1.00 H 1.00 3 2016 4 18 12 31 571 4 1.00H 5

More information

... 1... 3 2015... 9 2015... 16... 24 2015... 39 i

... 1... 3 2015... 9 2015... 16... 24 2015... 39 i BANK OF TIANJIN CO., LTD.* * 1578 2015 2015 2015 2016 2015 2016 2015 2016 6 21 32 2015 2015 39 42 2015 H 2015 24 H 183 17M 2015 H 2016 6 1 H 2015 * 155 2016 5 5 ... 1... 3 2015... 9 2015... 16... 24 2015...

More information

2014 3360 2014 By the end of 2014 the total assets of FAR EAST HORIZON has exceeded RMB ONE HUNDRED BILLION 4 8 77 5 57 11 93 6 71 13 97 100 109 97 106 101 225 99 108 103 2014 1 4701 88 35 1 4706 www.fehorizon.com

More information

目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

More information

4 8 77 5 57 11 93 6 71 13

4 8 77 5 57 11 93 6 71 13 3360 4 8 77 5 57 11 93 6 71 13 97 100 109 97 106 101 225 99 108 103 2014 1 4701 88 35 1 4706 www.fehorizon.com 3360 + 20 2011330 4 5 2014 110028% 22.9620%220% 6 7 2014 20141231110728% 22.9620% 0.91%218.7%

More information

31154_chi.indb

31154_chi.indb 2 3 4 6 13 16 17 18 19 21 23 24 01 02 2333 2266 15 9 183 46 24 30 18 86(312)-2197812 86(312)-2197812 www.gwm.com.cn 1,095,272,000 682,000,000413,272,000 H 500 2333 03 6,832 6,631 12,638 10,512 0 4 3,891

More information

, , (6,476) 1,077, ,765 (5,372) (18,075) (34) 1,053, , ,053, ,255 1,673, ,934 1,706, ,221 (

, , (6,476) 1,077, ,765 (5,372) (18,075) (34) 1,053, , ,053, ,255 1,673, ,934 1,706, ,221 ( XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 811 12 31 1 4 5 5,582,574 5,278,641 (3,454,938) (3,251,005) 2,127,636 2,027,636 6 313,288 246,454 (1,064,258) (999,875) (651,633) (580,198) (121,653) (75,941)

More information

2 3 4 6 10 22 31 34 37 39 40 42 44 46 48 1 2015 (1) (2) (3) (4) 2 03399 1731-1735 8 16 45 4502 1 2 8 1 21-22 H 183 17M 3 2015 2015 6 30 2014 6 30 1,491,053 1,144,399 30% 1,926,065 2,846,982 (32%) 389,428

More information

01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75

01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75 6837 2015 6 30 2015 6 30 2015 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2015 2015 8 27 * 01 2015H 02 03 05 09 12 50 60 67 68 73 74 75 2015H 02 2015 2015 03 2015H A 1.00 H 1.00 IPO 2015H 04 QFII 2015 1 16 306

More information

untitled

untitled : 2628 2 3 6 7 10 29 36 39 50 54 70 92 96 97 98 100 102 104 105 107 217 1 1 1 2 China Life Insurance Company LimitedChina Life 16 86-10-63631244 86-10-66575112 ir@e-chinalife.com 16 86-10-63631068 86-10-66575112

More information

untitled

untitled 2008 2 2008 1 1 2008 12 31 A 1.00 H 1.00 3 5 7 10 17 26 33 36 45 56 58 2008 66 71 72 153 155 267 2008 268 4 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED ACC 0086 553 8398918 0086 553 8398931 00852 2111 3220 00852

More information

464277_ICBC (A).indb

464277_ICBC (A).indb 2012 1984 1 12005 10 282006 10 27 39 17,1253831,771 4383.93 2 3 5 7 10 13 17 17 21 38 58 75 77 79 80 85 87 94 104 121 123 127 131 134 136 2012 266 267 2012 268 272 HIBOR Hong Kong Interbank Offered Rate

More information

184757 (CPIC) Cir_.indb

184757 (CPIC) Cir_.indb CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. 02601 2015 2015A H 2015 2015 2016 2015 2015 2015 2016 6 171 30 2015 3238 H 24 2016 5 27 2016 4 29 .........................................................................

More information

untitled

untitled :06881 2015 12 31 2015 12 31 2015 2015 20164www.hkexnews.hk www.chinastock.com.cn 2016 3 28 2 5 6 7 8 43 49 90 104 111 114 133 159 160 2015 1 A bp 1bp 11% 2007126 H06881 1.00 20151231 ETF IB 100% 70%30%

More information

2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1

2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* 03969 2016 6 30 2016 6 30 (www.hkexnews.hk) (www.crsc.cn) H 2016 2016 8 17 * 2 5 7 19 20 23 31 32 33 35 37 39 76 2016 1 (FCIS, FCS) (FCIS, FCS)

More information

(i) (ii) (iii) (iv) A A A A A 51% 22,348,200 27,935,250 B B B B B 49% 21,471,800 26,839,750 A A: A: A A A 51% 2

(i) (ii) (iii) (iv) A A A A A 51% 22,348,200 27,935,250 B B B B B 49% 21,471,800 26,839,750 A A: A: A A A 51% 2 INSPUR INTERNATIONAL LIMITED 596 100% A A A A A 51% 22,348,200 27,935,250 B B B B B 49% 21,471,800 26,839,750 A A 25% 75% A 1 (i) (ii) (iii) (iv) A A A A A 51% 22,348,200 27,935,250 B B B B B 49% 21,471,800

More information

(i) (ii) (iii) 2

(i) (ii) (iii) 2 BANK OF CHONGQING CO., LTD.* * 1963 2014 2 28 2014 2014 2 28 2014 1 2014 2 28 2014 2013 2013 12 26 2013 2014 2 28 2014 (i) (ii) (iii) 2 46 2007 6 26 2012 12 28 2006 12 2012 12 28 2001 2 2006 12 1998 8

More information

6005482001nb1.PDF

6005482001nb1.PDF SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( ) 2002 4 15 2 4 6 8 11 14 19 22 23 37 39 42 2001 2 41 2001 3 41 2001 4 41 Shenzhen Expressway Co., LTD 5022 A 19 86-755-2910588-208/218 86-755-2910696 Johnson@sz-expressway.com

More information

3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178

3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178 2014 年 度 報 告 3 4 7 18 24 79 85 98 99 145 169 176 177 178 13 12 AH102.5 2015 2 92015 2015AH HH 1,916,978,820H H HAH 11,501,700,0002,875,425,000.00H 479,244,705.0010,369,758,976.60 2 2014 IT FICC Banco Espírito

More information

... 1.... 6... 30... 32.... 48... 62... 65... 72... 78... 81 i

... 1.... 6... 30... 32.... 48... 62... 65... 72... 78... 81 i 02866 AH 399 78 84 H 24 20 * 622 China Shipping Container Lines Company Limited ... 1.... 6... 30... 32.... 48... 62... 65... 72... 78... 81 i 399 39.02% 39.02% 3,751,000,000 H 7,932,125,000 A 1 65% 5%

More information

2015 2015

2015 2015 2015 2015 2015 2 5 11 13 65 88 94 95 99 193 194 報 告 中 中 中 中 華 泰 證 券 2007 12 7 華 泰 證 券 HTSC 16 782 中 780 Huatai Securities Co., Ltd. A2010 2 26 601688 華 泰 證 券 期 華 泰 證 券 期 2015 中 期 報 告 2 釋 義 華 泰 證 券 華 泰

More information

丽珠医药集团股份有限公司

丽珠医药集团股份有限公司 丽 珠 医 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2012 年 半 年 度 报 告 二 一 二 年 八 月 目 录 一 重 要 提 示... 2 二 公 司 基 本 情 况... 3 三 主 要 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 6 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员... 10 六 董 事 会 报 告... 14 七 重

More information

2 2.1 2.1.1 2015 12 31 2014 2015 2014 2013 2012 2011 (%) 544,207 518,022 456,272 396,906 392,540 5.1 10,711 10,265 9,180 9,069 8,926 4.3 15,782 14,519

2 2.1 2.1.1 2015 12 31 2014 2015 2014 2013 2012 2011 (%) 544,207 518,022 456,272 396,906 392,540 5.1 10,711 10,265 9,180 9,069 8,926 4.3 15,782 14,519 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 390 2015 12 31 1 A H 601390 390 1281 918 100070 www.crec.cn ir@crec.cn 69 A 100039 86-10-51878413 86-10-51878417 ir@crec.cn 1 2 2.1 2.1.1 2015 12 31 2014 2015 2014 2013 2012

More information

ii

ii 1 7 1 213 16 1 401258) H183 17M ........................................................................ ii.................................................................. 1...................................................................

More information

1 2 8 9 11 12 13 15 34

1 2 8 9 11 12 13 15 34 China Telecom Corporation Limited HKEx Stock Code 728 NYSE Stock Code CHA Interim Report 2014 1 2 8 9 11 12 13 15 34 6 30 5 157,559 165,973 5.3% EBITDA 1 50,130 50,538 0.8% EBITDA 2 36.0% 33.8% -2.2 3

More information

2 0 1 6 2 5 9 11 37 42 54 60 63 64 135 136 140 A A A 1.00 600030 100% 2013 2013 CITIC Securities CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd. Finance MTN 2016 2 H H H 1.00 6030 3 2016 6 30 2016 4 CITIC Securities

More information

(1) (%) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) - 2 -

(1) (%) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) - 2 - 113 H H (1) (2) (3) H H H (4) * - 1 - (1) 218 22 221 1. 2. 3. 4. 5. 6. (%) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) (1%) - 2 - 7. 8. 9. 1. (1%) (1%) (1%) (1%) (%) - 3 - 11. 12. 11 (B) 13. (A) (1%) (1%) (1%) (%) - 4 -

More information

2 3 6 8 11 19 31 39 43 51 56 58 72 73 199 201 202 2011 3 25 2011 12 31 2011 12 31 2 2011 1 (1) 12 31 2011 2010 2009 (%) 2,505,683 1,913,182 31.0 1,345,052 100,966 101,352 (0.4) 86,238 102,638 102,178 0.5

More information

92351_chi.indb

92351_chi.indb 2 3 4 6 10 24 31 46 57 58 67 69 70 72 73 75 77 2 2333 2266 15 9 183 46 24 30 18 86(312)-2197812 86(312)-2197812 www.gwm.com.cn 1,095,272,000 682,000,000413,272,000 H 500 2333 3 2008 2007 2006 2005 2004

More information

重 要 提 示... 2015.. 2015 201520157,383,375,211.93 3,253,696,382.7620141,850,631,225.00 8,786,440,369.69 2015 2015 10% 325,369,638.28 8,461,070,731.41 20

重 要 提 示... 2015.. 2015 201520157,383,375,211.93 3,253,696,382.7620141,850,631,225.00 8,786,440,369.69 2015 2015 10% 325,369,638.28 8,461,070,731.41 20 2015 2015 12 31 2015 20152016 4 30 H www.hkex.com.hk http://www.crcc.cn 重 要 提 示... 2015.. 2015 201520157,383,375,211.93 3,253,696,382.7620141,850,631,225.00 8,786,440,369.69 2015 2015 10% 325,369,638.28

More information

2016 2

2016 2 6030 2016 2016 6 30 6 2016 2016 http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2016 2 ... 4... 6... 10... 11... 31... 35... 44... 49... 51... 52... 100... 101... 105 3 A A A 1.00 600030 100% 2013 2013

More information

I (a) I I % I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I % 14A.76 14A 2

I (a) I I % I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I % 14A.76 14A 2 Qingdao Port International Co., Ltd. 06198 (1) (2) (3) (4) QDP 2014 7 31 I II 1 I (a) I I 14.07 5% I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I 14.07 0.1% 14A.76 14A 2 II (a) 14A.90 14A (b) II 14.04(1)(e) 14.07 5% 25%

More information

A H H i

A H H i Hanhua Financial Holding Co., Ltd. * 3903 A 2016 2016 2016 2016 H 2016 3 3 2016 2016 11 2 7 2016 20162016 H 201620162016 H 20 26 2016 20162016 H 2016 20162016 H 2016 20162016 H 24 H 183 17M 11 2 6-92016

More information

华北电力大学(下).doc

华北电力大学(下).doc ...1...5 ( )...6...7...14...21...26...30...32...36...41...47...51...55 I ...57...60...71...77 151 ( )...82 ( )...89 ( )...94 ( )...95 ( )...97 ( )... 100... 102... 104... 104... 107... 108... 109 ( )2004

More information

2 3 8 13 20 29 42 44 46 48 49 51 53 55 56 57 59 160 162 1. 2. 7,124,775 5,886,854 3,367,726 2,154,840 1,602,098 1,270,105 958,659 564,292 459,316 293,743 1,380,922 987,159 619,430 496,842 339,417 1,187,036

More information

314390 chi.indb

314390 chi.indb CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2011 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2012 3 22 5 222011 AH 103.0 2011 2012 3 22 3 4 7 45 56 68 97 98 108 112 114 116 221 222 1 2012 3 22 181815 3 3

More information

2015 2 4 5 6 7 8 18 20 34 51 53 67 69 70 72 74 76 2015 2 1993 12 29 1994 7 1 1.00 3 H 1.00 571 [2009]124 % 2015 4 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited H H 1599 H www.bjucd.com

More information

untitled

untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 51% 5% 25%14 14 1 (1) (2) 51% 64,998,442 51,000 51,000 51% 2 (i) (ii) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 3 (e) (f) (g)(h) (a) (b) (c) (c) 51% 1,261,500,000 5.15%4.9% 1.097

More information

(ABC) H Chi攝Cover.indb

(ABC) H Chi攝Cover.indb 1288 2011 2 4 6 8 10 10 11 30 39 43 54 56 60 61 65 145 148 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED AGRICULTURAL BANK OF CHINAABC 69 86-10-85109619 86-10-85108557 ir@abchina.com 69 100005 www.abchina.com 1823

More information

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 489 2013 002 004 007 017 024 031 055 058 069 071 072 073 076 077 079 081 188 190 191 212 H 8,616,120,0005,760,388,000 66.86% H 2,855,732,000 33.14% 17 11,712,837,000 14,602,393,888 (AB Volvo) 45% 5,608,000,000

More information

2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46

2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46 2014 2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46 2 3 88 35 Codan Trust Company (Cayman) Limited 2901 8 40 183 17 1712-1716 www.xiabu.com 520 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

目 录 公 司 简 介 主 要 财 务 数 据 及 指 标 股 本 变 动 及 主 要 股 东 持 股 情 况 经 营 业 绩 回 顾 及 展 望 管 理 层 讨 论 与 分 析 重 大 事 项 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 情 况 财 务 会 计 报 告 备 查 文 件 董 事

目 录 公 司 简 介 主 要 财 务 数 据 及 指 标 股 本 变 动 及 主 要 股 东 持 股 情 况 经 营 业 绩 回 顾 及 展 望 管 理 层 讨 论 与 分 析 重 大 事 项 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 情 况 财 务 会 计 报 告 备 查 文 件 董 事 2016 年 半 年 度 报 告 2016 年 8 月 目 录 公 司 简 介 主 要 财 务 数 据 及 指 标 股 本 变 动 及 主 要 股 东 持 股 情 况 经 营 业 绩 回 顾 及 展 望 管 理 层 讨 论 与 分 析 重 大 事 项 董 事 监 事 其 他 高 级 管 理 人 员 情 况 财 务 会 计 报 告 备 查 文 件 董 事 高 级 管 理 人 员 书 面 确 认 本 报

More information

3988 4601 2 3 4 5 7 9 9 17 28 35 35 36 40 43 46 52 53 2 2016 A 1.00 601988 H 1.00 3988 (Bp, Bps) 1 0.01 100 360002 360010 100 4601 571 2016 8 302016 1311 12 2016 2016 3 BANK OF CHINA LIMITED Bank of China

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C2CCB5D8C4DCD4B432303133C4EAB6C8B5DAB6FEC6DAC4BCBCAFCBB5C3F7CAE9A3A830333035A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C2CCB5D8C4DCD4B432303133C4EAB6C8B5DAB6FEC6DAC4BCBCAFCBB5C3F7CAE9A3A830333035A3A9> 绿 地 能 源 集 团 有 限 公 司 2013 年 度 第 二 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 注 册 金 额 :4 亿 元 本 期 发 行 金 额 :4 亿 元 本 期 发 行 期 限 :365 天 发 行 人 主 体 评 级 :AA- 本 期 短 期 融 资 券 评 级 :A-1 发 行 人 绿 地 能 源 集 团 有 限 公 司 主 承 销 商 ( 簿 记 管 理 人 ) 信 用

More information

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

More information

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

More information

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

More information

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

More information

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

More information

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

More information

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

More information

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

More information

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

More information

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

More information

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

More information

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

More information

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

More information

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

More information

[2012]37 3 [2013] A A A XIVA 2

[2012]37 3 [2013] A A A XIVA 2 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. 2039 (1) A (2) (3) (4) A 386,263,593 386,263,593 A A60A 13.86 20 A 15.4020A =20A20A 90% [2012]37 3 [2013]43 [2014]47 [2014]46 1 [2012]37 3 [2013]43

More information

(chi) H_.indb

(chi) H_.indb 2012 19841120051028 20061027 39 17,1253831,771 4383.93 2 3 5 7 10 13 17 17 22 39 63 82 84 86 88 92 94 102 114 133 136 141 145 148 150 2012 293 297 HIBOR Hong Kong Interbank Offered Rate LIBOR London Interbank

More information

北京金隅股份有限公司 股份代號 : 2009 BBMG CORPORATION 中國北京東城區北三環東路36 號 環球貿易中心 D 座 (100013) (於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司) www.bbmg.com.cn/listco 2014 年度報 告 僅供識別 2 3 6 8 16 22 57 70 77 84 110 112 115 117 119

More information

i

i Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 6826 (1) (2) (3) 1386 23 11 13 (www.hkexnews.hk) (www.3healthcare.com) (i) (ii) * ... 1... 3... 10... 11 i H 6826 1.00 1386 23 11 13 H H 1.00 1 1.00 H %

More information

<4D F736F F D D C4EA41B9C9B0EBC4EAB6C8B1A8B8E62DB6A8B8E52E646F63>

<4D F736F F D D C4EA41B9C9B0EBC4EAB6C8B1A8B8E62DB6A8B8E52E646F63> 2009 年 半 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 半 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 〇 九 年 八 月 二 十 五 日 1 2009 年 半 年 度 报 告 目 录 一 重 要 提 示 3 二 公 司 基 本 情 况 5 三 股 本 变 动 及 股 东 情 况 12 四 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 15 五

More information

婴幼儿护理(四).doc

婴幼儿护理(四).doc I...1 &...6...10 5...15...18...21...25...27...29...33...37...38...39 9...40...48...53...57...57 3...58 II...60...61...62...67...70...71...71...72...75...79...80...81...85...86...87...88 20...89...93...94...96...98...99

More information

2 4 5 6 7 8 16 31 42 44 58 60 61 63 65 67 69 2 1993 12 291994 7 1 1.00 H 6 3 H 1.00 UBS AG 571 [2009]124 % 4 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited H H 1599 H www.bjucd.com

More information

... 1... 3 1... 3 2... 4 3... 5 4... 6 5... 6 2016... 7 i

... 1... 3 1... 3 2... 4 3... 5 4... 6 5... 6 2016... 7 i Harbin Bank Co., Ltd. * 6138 2016 2016122555 379 H24H 18317M 852-2862 855524 16086-451- 86779933 201611 H * 155 2015128 ... 1... 3 1... 3 2... 4 3... 5 4... 6 5... 6 2016... 7 i 1997725 H06138 1.00 2016122

More information

目錄 董事長致辭 HAR1402017_C_Haitong Securities()F_.indb 1 3 第一節 釋義及重大風險提示 4 第二節 公司簡介 7 第三節 會計數據和財務指標摘要 18 第四節 董事會報告 24 第五節 重要事項 71 第六節 股份變動及股東情況 77 第七節 董事 監

目錄 董事長致辭 HAR1402017_C_Haitong Securities()F_.indb 1 3 第一節 釋義及重大風險提示 4 第二節 公司簡介 7 第三節 會計數據和財務指標摘要 18 第四節 董事會報告 24 第五節 重要事項 71 第六節 股份變動及股東情況 77 第七節 董事 監 6837 20131231 201312312013 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2013 2014328 * 目錄 董事長致辭 HAR1402017_C_Haitong Securities()F_.indb 1 3 第一節 釋義及重大風險提示 4 第二節 公司簡介 7 第三節 會計數據和財務指標摘要 18 第四節 董事會報告 24 第五節 重要事項 71

More information

... ii... 1 A... 12 A... 18 2016... 30 2016 H... 33 i

... ii... 1 A... 12 A... 18 2016... 30 2016 H... 33 i A 2016 2016 H 1 11 2016 4 2028 100028 2016 2016 A 2016 H 2016 2016 H 30 32 33 35 2016 A 2016 2016 H 2016 2016 H 24 HH 18317M 2016 2016 H * 2016 3 4 ... ii... 1 A... 12 A... 18 2016... 30 2016 H... 33 i

More information

65425_Chi.indb

65425_Chi.indb : 3328 1908 2005620075 10529769 1662,6368 20081,00066 54 ISMS ISO27001 2010 2 4 8 16 23 64 70 85 92 98 114 117 121 123 129 284 298 300 308 80,000 30,000 28,393 3,000,000 2,682,947 70,000 65,862 25,000

More information

untitled

untitled :06881 2014 12 31 2014 12 31 2014 2014 2015 4www.hkexnews.hk www.chinastock.com.cn 2015 3 27 2 5 6 7 8 41 47 84 95 103 106 124 147 148 2014 1 A bp 1 bp 11% 2007 1 26 H06881 1.00 2014 12 31 ETF IB 100%

More information

重庆川仪自动化股份有限公司

重庆川仪自动化股份有限公司 辽 宁 禾 丰 牧 业 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 配 售 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 主 承 销 商 : 广 发 证 券 股 份 有 限 重 要 提 示 1 辽 宁 禾 丰 牧 业 股 份 有 限 ( 以 下 简 称 发 行 人 禾 丰 牧 业 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 8,000 万 股 人 民 币 普 通 股 A 股 ( 以 下 简

More information

CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2015 6 306 2015 6 3062015 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2015 2015 8 28 1 2015 8 28 17843 2 2015 100.75 2 ... 2... 4... 5... 7... 9... 59... 68... 72...

More information

6837 2015 12 31 2015 12 31 2015 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2015 2016 3 30 * 3 8 23 28 62 84 92 93 129 160 170 171 172 13 11 2015 12 31AH11,501,700,000AH 104.505,175,765,000.00 14,655,043,372.86

More information

募集说明书

募集说明书 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 (

More information

2015 10 5.00 2

2015 10 5.00 2 6030 2015 2015 12 31 2015 2015 2016 4 30 H http://www.hkexnews.hk http://www.cs.ecitic.com 1 2015 10 5.00 2 ... 4... 7... 8... 18... 22... 23... 65... 72... 92... 103... 117... 150... 228... 229... 230...

More information

WORLD-CLASS Hospitality WITH Eastern Charm ANNUAL REPORT 2013 (A joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) Stock Code 00670 2 4 5 6 8 10 12 18

More information

Microsoft Word _2011_n.doc

Microsoft Word _2011_n.doc Anhui Conch Cement Company Limited (A 股 :600585 H 股 :00914) 二 〇 一 一 年 年 度 报 告 中 国 安 徽 芜 湖 1 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并

More information

ii

ii ( I ) ( I I ) ( I I I ) ( I V ) ; ( V ) 1 31 252 4 420 63 69 H 24 24 H 183 17 1712-1716 * ....................................................................... ii.................................................................

More information

untitled

untitled YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED 1171 12 31 2015 2015 12 31 20152015 2015 www.hkexnews.hkwww.yanzhoucoal.com.cn 1 1997 H A 1996 56.59% 2004 60 2004 98.33% 2002 2 1999 81.31% 2002 10 99.89% 2002 95.14%

More information

上海汽车股份有限公司

上海汽车股份有限公司 2013 年 年 报 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 600104 2013 年 年 度 报 告 第 1 页 2013 年 年 报 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 4 第 三 节 主 要 财 务 数 据 和 指 标... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 6 第 五 节 重 要 事 项...

More information

2 3 4 12 13 30 35 88 96 107 110 133 164 1 中 原 證 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 報

2 3 4 12 13 30 35 88 96 107 110 133 164 1 中 原 證 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 報 Central China Securities Co., Ltd. 2002 01375 2015 12 31 2015 12 31 2015 2015 2016 3 www.hkexnews.hk www.ccnew.com 2016 3 18 2 3 4 12 13 30 35 88 96 107 110 133 164 1 中 原 證 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 報 重 要

More information

18477.... 53 2014 7 2014 8.... 56 2014 7 2014 8.... 54 2015 1 2015 2.... 50 2004 5 2004 5.... 49 2015 2 2015 2.... 73 2010 8 2010 8.... 56 2009 3 2009 3.... 52 2004 5 2004 5 271 .... 50 2004 5 2004 5......

More information