Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4 262, , , , , , , , Aicent Inc. 16, , , , , , ,

5 112, , , , , , ,945, Radguard Ltd. 108, Phytera, Inc. 63, Aurora Systems, Inc. 89, ,571, , , , , , , , , , , , , , Medinox,Inc. 95, MaXXan Systems, Inc. 287, ,106, Phyto Ceutica 93, Optimer Pharmaceuticals, Inc. 161, , , , , , , , , Inapac Technology Inc. 27, , Vaultus, Inc. 18,

6 154, , , Ardent 105, PIXIM, Inc. D 185, , , , , , , , , , , , , , , Friendly Robotics Ltd. 142, , , , , , , , , , , Vaultus, Inc. 88, , Intelligent Epitaxy Technology 63, , , , ,224, , , , KMW Inc. 173,

7 352, , , , , , , , , , , , , , , Asia United Bank 130, Tuntex Petrochemicals (Tailand) P.C.L 729, ,200, , , , , Amphastar 489, The Asia Java Fund Pte Ltd The Asia Java Fund Pte Ltd. 142, , , , , , , , , , , Hey Anita, Inc. 189, , , , , ,

8 Selective 88, , , , , , ,002, , Sino-Wood Partners, Limited 67, , , , , , , , , , , , , , Strongest Link Overseas Venture Capital Limited 32, , , , , , , , , , , , Service Inside Global Ltd. 168, , ,323, , , ,658,

9 1,420, , , , , Aviva 153, ,474, , CDIB Bioscience Venture Management (BVI), Inc. 12, , , , , Bangkok First Investment & Trust P.C.L 426, , CDIB Biotech USA Investment, Co., Ltd. 130, Japan Venture Capital Corporation 327, , CDM Corporation 98, CMM Corporation 11, , , , , , , ,010, ,505, CDIB Venture Investment (USA) Ltd. 2,121, CDIB Venture Investment (ASIA) Ltd. 3,795, CDIB Capital Investment (KOREA) Corporation 2,082, CDIB Europe Investment Co. 507, CDIB Australia Investment Co. 49, CDIB Bioventures, Inc. 407, WebVC Corporation 75, CDIB Capital Investment Japan Ltd. 1,248, CDIB Capital Investment America Corp. 2,200, CDIB Biotech Venture Management Inc. 13, ,

10 4,859, ,

11

12

13

目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

More information

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 併 表 明 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中 國 光 大

More information

29 28 1111......... 56 2010 12 13 ( ) 2011 5 20 ( ) 2010 10 18 28 23......... 63 2011 3 1 2010 12 13 31 31......... 54 2010 4 9 2010 2 4 28 28......... 49 2010 12 13 2010 10 6 11 11.................. 65

More information

(i)1,393,595,930 (ii) 50,057,169 (iii) 7,921,000 9A.02 200 2

(i)1,393,595,930 (ii) 50,057,169 (iii) 7,921,000 9A.02 200 2 IGG INC 799 8002 (i)1,393,595,930 (ii) 50,057,169 (iii) 7,921,000 9A.02 8002 799 1 (i)1,393,595,930 (ii) 50,057,169 (iii) 7,921,000 9A.02 200 2 8002 799 1,000 799 9A.12 (a) (b) (c) 3 37 Tap Media Technology

More information

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:【】

证券代码:002594        证券简称:比亚迪        公告编号:【】 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 比 亞 迪 股

More information

鞍山信托2002年度报告正本.PDF

鞍山信托2002年度报告正本.PDF ANSHAN TRUST & INVESTMENT CO., ltd ANNUAL BULLETIN 2002 1 2002 2 2002 3-168,462,657.05 2002 2001 2000 2002 2002 2001 2000 1999 2002417 2002520 2001 2001 4 2002 5 +- 2002 6 20021230 [2002]645 9082.1956

More information

,000 1,000,000, TexcellenceElite BVI Texcellence BVI Jameson Ying BVI Dencent Investmen

,000 1,000,000, TexcellenceElite BVI Texcellence BVI Jameson Ying BVI Dencent Investmen 2017 K12 K12 1998 62000 9 1997 10 2000 8 20 K12 1997 1997 10 2000 2005 2006 2007 110 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2010 8 27 50,000 1,000,000,000 0.00005 TexcellenceElite BVI Texcellence BVI

More information

Microsoft Word - ch01.doc

Microsoft Word - ch01.doc 第 1 章 資 產 管 理 的 概 念 一 選 擇 題 D1. 下 列 有 關 資 產 管 理 的 敘 述 何 者 有 誤? (A) 投 資 人 將 資 金 委 由 資 產 管 理 機 構 管 理 (B) 投 資 人 須 承 擔 所 有 的 投 資 風 險 (C) 資 產 管 理 機 構 會 向 投 資 人 收 取 管 理 費 (D) 資 產 管 理 的 契 約 愈 標 準 化, 投 資 門 檻 愈

More information

Microsoft Word - 華新麗華104年報FINAL.doc

Microsoft Word - 華新麗華104年報FINAL.doc 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期... 3 二 公 司 沿 革... 3 參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統... 5 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 6 三 最 近 年 度 支 付 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金... 16

More information

( cn/) (1) 2

(  cn/) (1) 2 ZTE CORPORATION 763 13.09(2) 13.10B571 XIVA 1 1.1 2018 4 202018 4 272018 5 92018 6 12 2018 7 15 2018 1.2 1.3 1.4 1.5 1 1.6 1.7 (http://www.cninfo.com. cn/) 2 2.1 2.1.1 2017 6 1216 2017 1 1 2017 1 1 2017

More information

45528c993FSC1.cvw

45528c993FSC1.cvw 股 票 代 碼 :6277 宏 正 自 動 科 技 股 份 有 限 公 司 財 務 季 報 表 民 國 九 十 九 年 及 九 十 八 年 九 月 三 十 日 ( 內 附 會 計 師 核 閱 報 告 ) 公 司 地 址 : 台 北 縣 汐 止 市 大 同 路 二 段 125 號 3 樓 電 話 :(02)8692-6789 ~1~ 目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計

More information

2 5 32 52 53 142 151 153 1 董事長 總經理 OBU 6 7 1. 94.4.12 91.5.3 91.5.3 117,255,357 4.95 118,427,91 4.95 233,644,338 233,644,338 9.77 9.77 () () () () 91.5.3 51,49,75 2.17 3,, 1.25 () 91.5.3 5,14,975.22 91.5.3

More information

(1) (2) (3) 1

(1) (2) (3) 1 http://www.hkgem.com (1) (2) (3) 1 183% 93,345,00033,008,000 86% 19,472,00010,474,000 0.0310 0.0195 0.01 0.01 2 2 93,345 33,008 59,141 18,627 (53,045) (16,653) (33,187) (9,094) 40,300 16,355 25,954 9,533

More information

ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED 0351 02 02 05 10 11 12 12 13 16 20 24 25 27 29 31 32 02 (i) (ii) 100% 62.5% 51% 121.7 12 03 04 28,000 MV Tremonia MV Asia Energy BDI BDI300 660 18,999,000 25,324,00025%

More information

/(-)% 1 40,942 37, ,175 27, ,952 27, ,668 22, ,969 21, /(-)%

/(-)% 1 40,942 37, ,175 27, ,952 27, ,668 22, ,969 21, /(-)% 2015 2015 12 31 2015 2015 2016 4 www.hkexnews.hk www.bochk.com 1 2015 2014 +/(-)% 1 40,942 37,903 8.0 1 28,175 27,029 4.2 1 28,952 27,398 5.7 1 24,668 22,455 9.9 1 23,969 21,927 9.3 +/(-)% 1 2.2670 2.0739

More information

6166 R019 233248-1 - 1-2 - 3-4 - 5 6-7 8-9 9 12 - - 12 21 21 23 23 - - - 24 26 26 26 26 27-2 - 312,070 213,682 3,019 6,171 0930128050 0920123784-3 - - 4-1100 $ 45,057 3 $ 64,153 4 2100 $ 95,000 6 $ 210,000

More information

2 3 5 8 10 12 14 16 17 18 20 169 178 186 187 1. 2. 5,722,961,086 5,180,417,557 10% 1,431,472,973 1,051,863,210 36% 1,219,829,085 857,455,315 42% 1.04 0.73 2 2015 LKJ IGBT IGBT 2015 4 SMD100% 2015 3 2015

More information

1-2 - 3-4 - 5 6 - - - 7 8-9 9 13 - - 14 27 ~ 28 29 - - 29 32 - - - - - - 32 36 32 36 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -

1-2 - 3-4 - 5 6 - - - 7 8-9 9 13 - - 14 27 ~ 28 29 - - 29 32 - - - - - - 32 36 32 36 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2330-1 - 1-2 - 3-4 - 5 6 - - - 7 8-9 9 13 - - 14 27 ~ 28 29 - - 29 32 - - - - - - 32 36 32 36 36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 0920123784 0920123784-3 - 1100 $ 106,507,988 25 $ 67,449,389 18

More information

AR C_Longyuan_.pdf

AR C_Longyuan_.pdf ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 00916 2 015 年度 報 告 僅供識別 2015 年度報告 僅供識別 ... 2... 4... 8... 14... 22 2015... 24... 26... 66... 83... 94... 110... 115... 119... 140... 143... 145... 147... 150... 152... 155...

More information

中 華 電 信 股 份 有 限 公 司 財 務 報 告 民 國 一 年 上 半 年 度 ( 內 附 會 計 師 查 核 報 告 ) 地 址 : 台 北 市 信 義 路 一 段 二 十 一 之 三 號 電 話 :( 二 ) 二 三 四 四 五 四 八 八 - 1 - 目 錄 財 務 報 表 項 目 頁 次 附 註 編 號 一 封 面 1 - 二 目 錄 2 - 三 會 計 師 查 核 報 告 3~4

More information

CPA FS_92Q1

CPA FS_92Q1 3057 232804 R145-1 - 1-2 3-4 - 5-6 7 - - - 8 9-10 10 12 - - 13 20 20 21 21 21 - - - - - - 21 24 21 24-2 - 25 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 307,124 244,652 13,340 23,193 2350 1700 (88) (

More information

1 5 6 7 8 9 21 580 870 33% 290 63,700,000 9,000,00012.4% 4,700,000 37.9% 33% 4.6% 19,000,000 42% 270,000,000 48.5% 10,600,000 2,200,000 2009 1 3,300,0003,500,000 2,500,0003,500,000 Macquarie Macau 50%

More information

2 4 6 18 26 34 48 50 51 52 53 55 56 110 2013 139.8 8.2 IPO 0.4 19.4 0.04 177 2 3 2013 P.O. Box 613 GT 4th Floor Harbour Centre George Town Grand Cayman KY1-1107 Cayman Islands 599 B 23 361016 183 54 1

More information

CITIC Limited 00267 (1) (2) (3) (4) (5) 1448 5177 4950 2015 3 163 88 JW3 4 6EGM-1EGM-4 48 2015 2 16 .............................................................. 1........................................................

More information

.... 48 2009 4 2009 4.... 50 1997 3 2005 4.... 52 2007 10 2007 10.... 50 1994 8 2008 4.... 36 1998 7 2008 1 48 2003 7 1985198919891993 19941999 199920

.... 48 2009 4 2009 4.... 50 1997 3 2005 4.... 52 2007 10 2007 10.... 50 1994 8 2008 4.... 36 1998 7 2008 1 48 2003 7 1985198919891993 19941999 199920 11.... 48 1994 6 2003 7.... 55 1994 6 2003 7.... 49 1994 6 2003 7.... 33 2009 8 2014 3.... 38 2014 3 2014 3.... 41 2014 3 2014 3.... 36 2014 3 2014 3.... 51 2014 6 2014 6.... 65 2014 6 2014 6.... 60 2014

More information

美磊科技股份有限公司及其子公司

美磊科技股份有限公司及其子公司 股 票 代 碼 :3068 股 票 代 碼 :R028 美 磊 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 併 財 務 報 表 暨 會 計 師 核 閱 報 告 民 國 九 十 五 年 上 半 年 度 地 址 : 新 竹 縣 湖 口 鄉 鳳 山 村 新 竹 工 業 區 自 強 路 十 八 號 電 話 :( 三 ) 五 九 七 二 四 八 八 - 1 - 目 錄 項 目 頁 財 務 報 表

More information

公開說明書

公開說明書 2 3 ...5...5...7...7...10...14...16...16...17...19...20...21...22...22...22...22...22...22...24...24...24...24...25...26...26...26...26...26...27...27...28...28...29...29...30...30...30...31...31...33...38...40...41...41...43...44...47...48

More information

Microsoft Word - 600425_2011_1.doc

Microsoft Word - 600425_2011_1.doc 新 疆 青 松 建 材 化 工 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 600425 2011 年 第 一 季 度 报 告 目 录 1 重 要 提 示...2 2 公 司 基 本 情 况...2 3 重 要 事 项...3 4 附 录...5 1 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存

More information

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 一 〇 年 四 月 七 日 1 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 释 义 3 重 要 提 示 4 公 司 简 介 5 财 务 摘 要 9 董 事 长

More information

,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861, , ,674 4,426 4, , ,392 41,122 41, ,549 27, , ,617 4,781,057 4,643

,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861, , ,674 4,426 4, , ,392 41,122 41, ,549 27, , ,617 4,781,057 4,643 股份代號 00696 中期報告 2015 34 10 2,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861,307 340,451 431,674 4,426 4,426 188,394 178,392 41,122 41,122 133,549 27,258 130,830 111,617 4,781,057 4,643,581 28,074 15,100 11 831,374

More information

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股 份代號 3606 (A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) Stock Code: 3606 2016 2016 中期報告 Interim Report 2016 中期報告 Interim

More information

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 2010 2010 12 31 2010 2010 2011 4 H www.hkex.com.hk www.cmbchina.com www.cmbchina.com www.hkex.com.hk www.cmbchina.comwww.sse.com.cn 2011 3 31 2 3 8 12 16 22 88 97 113

More information

¤¤Áp93¦~¦~³øok(¦±½u)

¤¤Áp93¦~¦~³øok(¦±½u) 公 司 發 言 人 姓 名 : 李 義 雄 職 稱 : 執 行 副 總 經 理 電 話 :(07)336-8377 電 子 郵 件 信 箱 :yhlee@chc.com.tw 公 司 代 理 發 言 人 姓 名 : 李 淑 珠 職 稱 : 協 理 電 話 :(07)336-8377 電 子 郵 件 信 箱 :julie@chc.com.tw 公 司 及 工 廠 之 地 址 及 電 話 地 址 : 高

More information

2005 2005 2005 2005 1 2005 3 5 7 8 14 16 63 2 2005 CNFC OVERSEAS FISHERY CO.,LTD COFC 000798 23 31 100032 www.cofc.com.cn 31 613 010 88067461 010 88067463 chenming@cofc.com.cn www.cninfo.com.cn 31 613

More information

1723-1 - 1-2 - 4-5 - 6 7-8 - 9 10-11 11 15-15 26 26 29 29 29 - - - - 29 32 32 33 32 33 33 33 43 61-62 66-68 - 69 72-73 74-75 77-78 81-82 83 - - 2 - - 3 - 0920123784 0920123784-4 - 1100 $ 335,737 6 $ 305,504

More information

目 錄 頁 次 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 引 言 市 場 回 應 總 結 及 下 一 步 2 4 5 10 附 錄 附 錄 一 : 附 錄 二 : 最 後 方 案 回 應 人 士 名 單 12 15 1

目 錄 頁 次 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 引 言 市 場 回 應 總 結 及 下 一 步 2 4 5 10 附 錄 附 錄 一 : 附 錄 二 : 最 後 方 案 回 應 人 士 名 單 12 15 1 2016 年 6 月 諮 詢 總 結 股 票 期 權 持 倉 限 額 模 式 修 訂 建 議 目 錄 頁 次 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 引 言 市 場 回 應 總 結 及 下 一 步 2 4 5 10 附 錄 附 錄 一 : 附 錄 二 : 最 後 方 案 回 應 人 士 名 單 12 15 1 摘 要 1. 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 ( 香 港

More information

2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210

2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210 235,470,000 *ST 2 5 8 9 28 33 38 41 61 92 93 94 96 98 100 101 103 105 210 China COSCO Holdings Company Limited China COSCO 12 12 (022) 66270898 (022) 66270898 (022) 66270899 (022) 66270899 guohuawei@chinacosco.com

More information

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 二 零 一 四 年 年 報 i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 释 义 及 重 大 风 险 提 示 2010 5 2011 72012 7 27 2011 7 2011

More information

Chi.indd

Chi.indd 1398 2013 9 30 13.09 1. 1.1 1.2 2013 10 30 2013 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 A 113002 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571 ir@icbc.com.cn 2.2 2.2.1 2013 9 30 2012 12 31 % 18,742,548 17,542,217 6.84

More information

2013 10 1.50 2 5 6 16 20 22 62 65 80 88 106 141 290 291 292 298 299 2013 12 24 2 2013 CLSA BV 2013 7 31 2013 12 2 2013 2013 CASA BV Crédit Agricole Securities Asia BV 3 A 1.00 600030 H 1.00 6030 A A H

More information

二零一七年中期報告 1 2 4 6 8 11 11 14 18 22 24 28 32 34 36 42 64 65 68 70 72 74 75 76 77 78 135 136 44 54 56 2017 8 172017 17 17 18,280,241,4102017 6 306 0.5091.40 2010 5 2011 7 2012 7 27 2011 7 2011 7 2012 6 12

More information

36614A93FSC1.cvw

36614A93FSC1.cvw 2356 (02)28810721 1 () () () () () () () () () () ( ) 1. 2. 1 2 3 4 5 6 7 89 1013 13 1424 2529 29 29 29 29 30 3033 3339 3. 4041 ( ) 4142 2 () () () () ) ( 4361 6264 65 6668 6972 7375 7679 79 2-1 0.60%

More information

23960.indb

23960.indb A. 1. 1820 XI 2. 50,00050,0001.00 (a) 50,000 1.00 Trident Nominees (Cayman) Ltd. Trident Nominees (Cayman) Ltd.1.00Alibaba.com Corporation (b) 8,000,000,0000.0001 50,00050,0001.0050,000 50,0001.00800,0008,000,000,000

More information

Citic_Chi.indb

Citic_Chi.indb 12 10 2 10 16 20 46 54 72 92 100 101 117 200 201 202 CITIC Securities Company Limited CITIC Securities Co., Ltd. 7088A 518040 8 518048 48 100125 http://www.cs.ecitic.com ir@citics.com +86-755-2383 5383,

More information

SAP SAP SAP SAP SAP 30 Postbank 10 UBS Chase Manhattan Wells Fargo Allstate Saison ICICI Kookmin &

SAP SAP SAP SAP SAP 30 Postbank 10 UBS Chase Manhattan Wells Fargo Allstate Saison ICICI Kookmin & mysap mysap TM SAP SAP SAP 1200 110 50 100 60 SAP SAP 30 Postbank 10 UBS Chase Manhattan Wells Fargo Allstate Saison ICICI Kookmin & WTO WTO : : ; mysap WTO mysap mysap mysap mysap mysap (PWC ): mysap

More information

2 3 4 7 8 25 25 27 29 32 1313.22 33 34 34 35 35 35 35 36 37 38 40 41 42 44 45 84 1 China COSCO Holdings Company Limited China COSCO 1 3 300461 183 49 CEO ** * ** * ** H A H 1919 A 601919 H 183 18 1806-1807

More information

315600505148125

315600505148125 目 錄 壹 致 股 東 報 告 書... 1 貳 公 司 簡 介... 5 一 設 立 日 期... 5 二 公 司 沿 革... 5 參 公 司 治 理 報 告... 8 一 組 織 系 統... 8 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料... 11 三 公 司 治 理 運 作 情 形... 30 四 會 計 師 公 費 資 訊...

More information

Microsoft Word - 104年股東會年報

Microsoft Word - 104年股東會年報 股 票 代 碼 :8446 華 研 國 際 音 樂 股 份 有 限 公 司 HIM International Music Inc. 一 四 年 度 年 報 中 華 民 國 105 年 5 月 25 日 刊 印 查 詢 本 年 報 網 址 : http://mops.twse.com.tw http://www.him.com.tw/about3.php?select_index=about5 一

More information

$ NTD 41,479 USD: 16,673 1,993 60,145 USD: 28, ,674 EUR: 20, ,720 NTD 100,000 1,767,394 30,000 $ 1,858,

$ NTD 41,479 USD: 16,673 1,993 60,145 USD: 28, ,674 EUR: 20, ,720 NTD 100,000 1,767,394 30,000 $ 1,858, $ 286 207 NTD 41,479 USD: 16,673 1,993 60,145 USD: 28,940 972,674 EUR: 20,800 694,720 NTD 100,000 1,767,394 30,000 $ 1,858,032 33.61 33.4 43 1,500 10 15,000 $ 15,037 10.20 15,300 700 10 7,000 7,014 7.09

More information

证券代码: 证券简称:中核科技 公告编号:

证券代码: 证券简称:中核科技 公告编号: 2009 2009 2 3 5 5 8 15 67 1 2009 1 2 3 501 501 4 5 501 6 (%) 16 (%) 2 2009 (%) +- 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2009 4 2009 1 5 2009 ( ) ( ) 6 2009 12000 30 1/8 ~52 150 2500 () () () () () () 1 1462.13 1548.09 33.36%

More information

2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46

2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46 2014 2 4 5 9 14 21 24 35 39 41 42 43 44 46 2 3 88 35 Codan Trust Company (Cayman) Limited 2901 8 40 183 17 1712-1716 www.xiabu.com 520 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

2014年年度报告全文.doc

2014年年度报告全文.doc 2014 2014 2015 04 1 2014 2 2014 2014...1...2...6...8...10...30...34...38...39...44...48...50...130 3 2014 4 2014 2014 5 2014 000626 LIANYUNGANG IDEAL GROUP CO., LTD IDEAL GROUP 6 222006 6 222006 http://www.ideal-group.com.cn

More information

20.70% 30, % 4, % % ,870 2,198 1

20.70% 30, % 4, % % ,870 2,198 1 BYD COMPANY LIMITED 1211 http://www.byd.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.byd.com.cn 20.70% 30,435 21.41% 4,575 29.38% 467 26.67% 0.19 1.2 5,870 2,198 1 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 7% 1,2101,185 2.6%

More information

i ii

i ii 二零一六年年報 i ii 1 2 4 6 9 10 12 16 16 19 32 36 42 44 51 53 63 64 118 125 128 130 132 134 135 136 137 138 277 279 280 66 78 92 106 110 112 2010 5 2011 7 2012 7 27 2011 7 2011 7 2012 6 12 14 571 10 Charoen

More information

314390 chi.indb

314390 chi.indb CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2011 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2012 3 22 5 222011 AH 103.0 2011 2012 3 22 3 4 7 45 56 68 97 98 108 112 114 116 221 222 1 2012 3 22 181815 3 3

More information

i

i BANK OF CHINA LIMITED i 1 BANK OF CHINA LIMITED 2 3 BANK OF CHINA LIMITED 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

More information

untitled

untitled Industrial Bank Co., Ltd. 154 A 200 1-1-0 A http://www.sse.com.cn A A [2007]10 A [2007]26 1 1 A 2 2007 2 5 3 4 601166 55,000,000,000 61,001,000,000 7 A 8 300,000,000 12 250,250,000 3 9 450,750,000 2006

More information

13025-SiS Intl AR_C.indb

13025-SiS Intl AR_C.indb 2 3 4 6 9 11 17 19 31 33 34 35 37 38 40 113 114 Canon's Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda 803 (852) 2138 3938 (852) 2138 3928 00529 UFJ MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere

More information

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb

476651 (Citic Securities) RA Chi.indb 6030 2012 2012 12 31 2012 2012 2013 4 30 H http://www.hkexnews.hkhttp://www.cs.ecitic.com 1 2012 103.00 2 ............................................................................................ 4...................................................................................

More information

untitled

untitled 72 2006 4 26 2006 4 28 2010 4 22 2012 * 1980~ * 1989~ * 2001~ 2005~ * 1 1997~ SCMP * 1996~ * 1994~ * 1981~ * 1994~ 2010~ 2 2000-2005 2005-2008 1974-1975 2000 2005~ 2005~ 2010~ 2007~ 2010~ 2008~ * 1 2011

More information

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600143 公 司 简 称 : 金 发 科 技 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定

More information

1

1 Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Stock Co., Ltd. * 8058 1 1,628,297,00021.71% 224,018,0001.05% 2 3 851,933 694,490 1,628,297 1,337,820 (340,123) (232,413) (548,781) (437,795) 511,810 462,077 1,079,516

More information

2 3 8 13 20 29 42 44 46 48 49 51 53 55 56 57 59 160 162 1. 2. 7,124,775 5,886,854 3,367,726 2,154,840 1,602,098 1,270,105 958,659 564,292 459,316 293,743 1,380,922 987,159 619,430 496,842 339,417 1,187,036

More information

untitled

untitled 本 節 所 載 資 料 乃 摘 錄 自 公 開 文 件, 並 未 由 本 公 司 聯 席 保 薦 人 聯 席 牽 頭 經 辦 人 副 經 辦 人 包 銷 商 或 彼 等 各 自 的 任 何 顧 問 或 與 配 售 事 項 有 關 的 聯 屬 公 司 編 製, 且 未 經 彼 等 獨 立 核 實 董 事 相 信, 該 等 資 料 的 來 源 就 有 關 資 料 而 言 屬 適 當 來 源, 並 於 摘

More information

目 錄 財 務 報 告 項 目 頁 次 附 註 編 號 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計 師 核 閱 報 告 3~ 4 四 合 併 資 產 負 債 表 5 五 合 併 綜 合 損 益 表 6~ 8 六 合 併 權 益 變 動 表 9 七 合 併 現 金 流 量 表 10~ 11 八 合 併

目 錄 財 務 報 告 項 目 頁 次 附 註 編 號 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計 師 核 閱 報 告 3~ 4 四 合 併 資 產 負 債 表 5 五 合 併 綜 合 損 益 表 6~ 8 六 合 併 權 益 變 動 表 9 七 合 併 現 金 流 量 表 10~ 11 八 合 併 股 票 代 碼 :4533 協 易 機 械 工 業 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 併 財 務 報 告 暨 會 計 師 核 閱 報 告 民 國 一 二 及 第 一 季 地 址 : 桃 園 縣 龜 山 鄉 南 上 路 四 四 六 號 電 話 :( 三 ) 三 五 二 五 四 六 六 - 1 - 目 錄 財 務 報 告 項 目 頁 次 附 註 編 號 一 封 面 1 二 目 錄 2 三

More information

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 181

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 181 12 53 4 3.... 90 2016 5 19.... 50 1992 4 1 2016 5 19.... 49 1995 3 3 2016 9 9.... 38 2000 9 27 2016 9 9.... 39 1997 7 1 2016 9 9.... 45 1995 9 3 2016 9 9 180 .... 49 2015 3 25 2016 9 9.... 49 2015 3 25

More information

untitled

untitled Industrial Bank Co., Ltd. 154 200 1 1 1 1 1 2 ...7...9...9...9...13...14...15...16...17...17...17...20...21...21...24...26...28...29...29...31...31...32...33...33...33...47...50...52...53...65...67...68...69...69...70

More information

untitled

untitled Industrial Bank Co., Ltd. 154 200 1 1 1 1 1 2 ...7...9...9...9...13...14...15...16...17...17...18...25...26...26...29...31...33...34...34...36...36...37...38...38...38...52...55...57...58...70...72...73...74...74...75

More information

4 962,817 884,518 (102,844) (81,426) 859,973 803,092 4 157,101 44,980 (152,495) (106,200) (326,934) (366,143) (249,260) (162,857) (34,027) (10,046) (2

4 962,817 884,518 (102,844) (81,426) 859,973 803,092 4 157,101 44,980 (152,495) (106,200) (326,934) (366,143) (249,260) (162,857) (34,027) (10,046) (2 NetDragon Websoft Inc. 777 252,000,000 24.3% 176,700,000 7.5% 34.77 34.22 0.20 0.20 1 4 962,817 884,518 (102,844) (81,426) 859,973 803,092 4 157,101 44,980 (152,495) (106,200) (326,934) (366,143) (249,260)

More information

6837 2017 12 31 2017 12 31 2017 2017 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.htsec.com) H2017 2018 3 27 * 3 7 23 29 74 104 114 115 164 200 210 211 212 1 13 11 2017 12 31AH11,501,700,000 AH102.30 2,645,391,000.0017,817,845,957.76

More information

untitled

untitled LME LMEH 65 2012 4 23 2012 4 27 2014 4 16 2016 * (2010~) (2011~) (2012~) Anglo American plc (2008-2014) (2001-2003) GKN plc (1997-2001) * (2003-2011) 1 (2013~) (2015~) 2 (2013~) (2012~) (2013~) * 1 2016

More information

烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 :2016-005 公 司 年 度 大 事 记 公 司 在 2015 年 度 期 间, 新 增 3 项 实 用 新 型 专 利 授 权 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 累 计 获

烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 :2016-005 公 司 年 度 大 事 记 公 司 在 2015 年 度 期 间, 新 增 3 项 实 用 新 型 专 利 授 权 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 累 计 获 冰 科 医 疗 NEEQ:836516 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 Yantai Beacon Medical Technology Co., Ltd. 年 度 报 告 2015 烟 台 冰 科 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 公 告 编 号 :2016-005 公 司 年 度 大 事 记 公 司 在 2015 年 度 期 间, 新

More information

A A A 1 A A , ,188,655 1

A A A 1 A A , ,188,655 1 BANK OF CHINA LIMITED 3988 201067 201067 * * * * * * * # Alberto TOGNI # # # * # 601988 2010026 400 A 2010 6 2 400 100 2010 6 2 A A 1 A A 764988 718,865.50 7,188,655 1 17.97% 2 68,770.20 687,702 1.72%

More information

2301 2346-1 - 1-2 - 45-6 - 78-9 - 1011-1213 1319 - - 1936 36374549 - - 37 - - - - 38 39445068 39445074 397578 44 7992-9397 - 99-100103 - 104107-108110 - 111113-114115 - - 2 - - 3 - Lite-On Technology (Malaysia)

More information

(Chi_H share).indb

(Chi_H share).indb 2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 10 44 52 61 87 88 97 101 103 106 250 251 252 253 256 2011 1 2 2011 279.20 58.81% 1.40%0.31 23.89%5.59 0.63% 0.06 357.29%86.842.23%0.35 20062009 2010 2011 2011 201183.60%

More information

600329 2005 2005...1...1...2...4...6...10...11...11...19...20...76 1 2005 1 2 3 1 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED TZXP 2 3 17 718# 022-27020892 022-27020599 E-mailzxyy600329@163.com

More information

untitled

untitled S S FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 00656) www.fosun.comwww.hkexnews.hk 20132013 2013 (i)(ii) 1 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 www.fosun.com www.hkexnews.hk 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 S 2 2013

More information

2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000

2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000 Bio Cassava Technology Holdings Limited * 8129 (1) (2)(3) 2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000 2 1,335 839 2,837 1,722 (262) (62 ) (553) (142 ) 1,073 777 2,284

More information

2015 2 4 5 6 7 8 18 20 34 51 53 67 69 70 72 74 76 2015 2 1993 12 29 1994 7 1 1.00 3 H 1.00 571 [2009]124 % 2015 4 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited H H 1599 H www.bjucd.com

More information

目 標 及 投 資 策 略 目 標 子 基 金 的 目 標 是 提 供 在 扣 除 費 用 及 開 支 之 前 盡 量 貼 近 彭 博 巴 克 萊 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 指 數 ( 相 關 指 數 ) 表 現 的 投 資 業 績 策 略 經 理 人 擬 採 用 代 表 性 抽 樣

目 標 及 投 資 策 略 目 標 子 基 金 的 目 標 是 提 供 在 扣 除 費 用 及 開 支 之 前 盡 量 貼 近 彭 博 巴 克 萊 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 指 數 ( 相 關 指 數 ) 表 現 的 投 資 業 績 策 略 經 理 人 擬 採 用 代 表 性 抽 樣 產 品 資 料 概 要 BMO 亞 洲 美 元 投 資 級 別 債 券 ETF BMO Global Asset Management (Asia) Limited 2016 年 9 月 12 日 本 基 金 是 交 易 所 買 賣 基 金 本 概 要 提 供 本 基 金 的 重 要 資 料 本 概 要 是 基 金 章 程 的 一 部 分 閣 下 不 應 單 憑 本 概 要 作 投 資 決 定 資

More information

2 3 5 6 12 14 24 47 48 50 51

2 3 5 6 12 14 24 47 48 50 51 390 2013 2 3 5 6 12 14 24 47 48 50 51 A H 2013 500 102 2 2013 2013 6 306 2012 2012 2011 2010 2009 (%) 204,450 164,235 192,556 170,213 133,201 24.5 4,226 4,106 4,484 4,283 3,197 2.9 6,316 4,900 6,029 5,876

More information

: 292 2014 1 2 3 4 5 6 13 14 15 24 27 38 40 41 42 43 44 45 46 2 Canon s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda 33 30 2866 3336 2866 3772 www.asiastandardhotelgroup.com info@asia-standard.com.hk

More information

2 3 4-6 7-15 16-26 27-36 37-41 42-43 44-58 59-64 65-66 67-68 69-70 71 72-164 1 2017 287,848,000 392,442,000-27% 631,014,000 705,172,000 1,060,435,000 (138,332,000) (416,882,000) 67% (344,188,000) (398,000,000)

More information

409918 (Minshing A share).indb

409918 (Minshing A share).indb 600016 2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 12 46 54 64 90 91 99 102 104 107 110 111 113 230 236 237 240 2011 1 2 2011 279.2058.81% 1.40%0.3123.95%5.66 0.63% 0.06 357.29% 86.842.23%0.35 20062009 2010

More information

(Sequoia Capital)

(Sequoia Capital) Facebook ios App Store Android ios ios King & Slave Android (Sequoia Capital) 1) A 2) 98% 88.7% 2% 1.9% Ohm Ammaramorn Ammaramorn 9.4% 3) 4) BVI BVI BVI 9,999 BVI BVI BVI 50% 59,055,563 29,527,782 50%

More information

公司介紹2014

公司介紹2014 公 司 介 绍 2014 2013 会 计 年 度 (2013 年 4 月 -2014 年 3 月 ) 15 16 18 22 26 30 34 38 & 16 公 司 介 绍 2014 2013 会 计 年 度 (2013 年 4 月 -2014 年 3 月 ) ChiNa 伊 藤 忠 商 事 是 一 家 创 业 于 1858 年 的 大 型 综 合 商 社 现 在, 伊 藤 忠 商 事 作 为

More information

i

i 01610 (I) (II) (III) 5 23 24 25 41 8 301150 51 183 2248 ... 1... 5... 24... 25... 42... 49... 50 i 1 16 9 2 571 3 % 4 01610 WOLHARDT Julian Juul P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way 802 West Bay

More information

(02) (02) (02) (02)87

(02) (02) (02) (02)87 : 5879 1060525 anz.tw mops.twse.com.tw () 105 (02) 8722-5000 Jasmine.Hung@anz.com (02) 8722-5000 Ivy.Hsieh2@anz.com 7 161718 (02)8722-5000 1 69 1 852-2533-3500 www.standardandpoors.com 7 49 (02)8722-5800

More information

[ ] 1978 E.W Paudey 28 [ ] Dodge [ ] 1992 1 [ ] 1986 1969 1989 276 1988 65 1985 177 [ ] 1982 128 1988 271 330 D B 12 1984 1 [ ] 1980

More information

..... 46 2014 2014 6 9 6 9..... 47 2013 7 22 (1) 2014 6 9..... 41 2013 7 22 (2) 2014 6 9 (1) 2013 7 222014 1 10 2014 1 29 (2) 2013 7 222014 1 10 2014

..... 46 2014 2014 6 9 6 9..... 47 2013 7 22 (1) 2014 6 9..... 41 2013 7 22 (2) 2014 6 9 (1) 2013 7 222014 1 10 2014 1 29 (2) 2013 7 222014 1 10 2014 ..... 39 2009 2014 1 30 9 29..... 45 2009 2014 1 30 9 29..... 45 2009 2014 1 30 9 29..... 37 2009 2014 1 30 9 29..... 40 2009 2014 1 30 9 29..... 52 2010 10 20 2014 4 16 230 ..... 46 2014 2014 6 9 6 9.....

More information

.............................................................. 1.......................................................... 3..........................

.............................................................. 1.......................................................... 3.......................... MODERN MEDIA HOLDINGS LIMITED 72 1. 2. 3. 21 7 17 21 183 22 48 .............................................................. 1.......................................................... 3......................................................

More information

144,131,474 Bowenvale Bowenvale 49.50% 50.00% (a) 3,576,836, ,307, (b) 3,747,418, ,307, Bowenvale 291

144,131,474 Bowenvale Bowenvale 49.50% 50.00% (a) 3,576,836, ,307, (b) 3,747,418, ,307, Bowenvale 291 Ganymede Investment Asia Satellite Telecommunications Holdings, L.L.C. Holdings Limited * 1135 (1) BOWENVALE LIMITED (2) MERRILL LYNCH (ASIA PACIFIC) LIMITED GANYMEDE INVESTMENT HOLDINGS, L.L.C. ASIA SATELLITE

More information

1

1 BUSINESS MARKET PROFIT PROCESS IMAGE Interim Report 2002 IMPROVING PRODUCTIVITY NORTH AMERICA BUILDING CUSTOMERS' VALUE CHINA ENHANCING SHAREHOLDERS' VALUE 2003 (Incorporated in Bermuda with limited liability)

More information

2 2.1 ICT + M-ICT 1.0M-ICT M-ICT 2.0 VR/AR 4G % 4G % 0.69 M-ICT ,668, ,893,897

2 2.1 ICT + M-ICT 1.0M-ICT M-ICT 2.0 VR/AR 4G % 4G % 0.69 M-ICT ,668, ,893,897 ZTE CORPORATION 763 13.09(2) 13.10B 571 XIVA 1 1.1 1.2 1.3 Bingsheng Teng 1.4 1.5 1.6 http://www.cninfo.com.cn 1 2 2.1 ICT + M-ICT 1.0M-ICT M-ICT 2.0 VR/AR 4G 2016 1 9 715.644.44% 4G 28.599.78% 0.69 M-ICT

More information

02 12 14 16 18 23 36 38 41 45 64 81 82 83 85 86 88 90 140 02 301 125 26.74 39% 25% 31% 3 8 4 60 43 2 38% 56% 41% 40,000 5,000 450 35,000 30,000 4,000 360 25,000 3,000 270 20,000 15,000 2,000 180 10,000

More information

DBS-投资智策

DBS-投资智策 二 为 了 延 缓 各 经 济 体 和 市 场 的 周 期 性 下 行, 各 大 央 行 和 政 府 纷 纷 出 手, 这 很 可 能 会 给 市 场 带 来 更 大 的 双 向 波 动 自 去 年 8 月 份 以 来, 风 险 资 产 市 场 一 直 在 下 降 趋 势 通 道 内 向 均 值 回 归 现 在 最 有 可 能 出 现 的 情 形 是, 未 来 几 个 月 风 险 资 产 将 在 下

More information

untitled

untitled 2006 1 4 7 12 18 20 21 38 40 43 143 1 2006 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD CIMC 2 86 755-2669 1130 86 755-2682 6579 shareholder@cimc.com 2 86 755-2669 1130 86 755-2681 3950 shareholder@cimc.com

More information

Power & Flexibility MEIDEN MOTOR DRIVE SYSTEM MEIDEN MOTOR DRIVE SYSTEM Meiden Europe Ltd. Meiden America, Inc. Meiden Technical Center North America LLC Dubai Branch Meiden India Pvt. Ltd. Meiden

More information

緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 民 國 九 十 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 內 附 會 計 師 查 核 報 告 ) 公 司 地 址 : 新 竹 市 科 學 工 業 園 區 新 安 路 7 號 1 樓 電 話 :(02)8691-2888 1

緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 民 國 九 十 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 內 附 會 計 師 查 核 報 告 ) 公 司 地 址 : 新 竹 市 科 學 工 業 園 區 新 安 路 7 號 1 樓 電 話 :(02)8691-2888 1 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 財 務 報 告 民 國 九 十 年 十 二 月 三 十 一 日 公 司 地 址 : 新 竹 市 科 學 工 業 園 區 新 安 路 7 號 1 樓 電 話 :(02)8691-2888 1 緯 創 資 通 股 份 有 限 公 司 財 務 報 表 民 國 九 十 年 十 二 月 三 十 一 日 ( 內 附 會 計 師 查 核 報 告 ) 公 司 地 址 : 新

More information