Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 1

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 1 2

53

54 8 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢

55 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦

56 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩

57 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑩 瑏瑨

58 1

59 2

60 3 4 5

61 6 7 8

62 9 瑏瑠

63 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥

64

65 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠 獉獉獉獉獉獉獉獉獉 瑐瑡 獉獉 瑐瑢 瑐瑣

66 瑐瑤 瑐瑥 瑐瑦

67

68 瑐瑧 瑐瑨

69 瑐瑩 瑑瑠 瑑瑡 瑑瑢

70 瑑瑣 瑑瑤 瑑瑥

71 瑑瑦

72 瑑瑧 獉獉 瑑瑨

73 瑑瑩

74 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣

75 瑏瑤 瑏瑨 瑑瑠 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑩 瑑瑡 瑑瑧 瑐瑠 瑐瑢 瑐瑣 瑐瑥 瑐瑡 瑐瑤 ~ 瑐瑦 瑐瑧 瑐瑨 瑐瑩 瑑瑢 瑑瑣 瑑瑤 瑑瑥 瑑瑦 瑑瑨 瑑瑩

76

77 1

78 2 3 4

79 5

80 6

81

82 7 8 9 瑏瑠

83 瑏瑡

84 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦

85

86

87 瑏瑧 瑏瑨

88 瑏瑩 瑐瑠

89 ~ 5 6 瑏瑠 7 8 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 ~ 瑏瑦 ~ 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩

90 瑐瑠

91

92

93

94 6 7 8

95 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥

96 瑏瑦

97 瑏瑧

98

99

100 瑐瑥 瑐瑦 瑐瑧 瑐瑨

101 瑐瑨 瑑瑠

102 瑑瑡 瑑瑢 瑑瑣

103

104 瑏瑠 瑐瑠 7 瑏瑦 瑐瑩 8 9 瑑瑢 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑥 瑐瑡 瑐瑢 瑐瑣 瑐瑤 瑐瑦 瑐瑧 瑐瑨 瑑瑠 瑑瑡

105 瑑瑣

106

107 1

108

109 6 7 8

110 9 瑏瑠

111 瑏瑡

112 瑏瑢 瑏瑣

113 瑏瑤

114 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧

115 瑏瑨 瑏瑩

116 瑐瑠 瑐瑡

117 瑐瑢 瑐瑣 瑐瑤

118

119

120 8 9 ~ 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 ~ 瑏瑥 瑐瑡 瑏瑦 瑏瑧 ~ 瑏瑨 ~ 瑏瑩 ~ 瑐瑠 瑐瑢 瑐瑣

121 瑐瑤 瑐瑥 瑐瑦 瑐瑨 瑐瑧

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139 1

140

141 7 8

142 9 瑏瑠 瑏瑡

143 瑏瑢

144 瑏瑣

145

146

147

148 瑏瑤 瑏瑥

149 瑏瑦 瑏瑧

150 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠 瑐瑡 瑐瑢

151 瑐瑣 1 ~ 2? 3? 4

152 5 6 ~ ~ 瑏瑠 ~ 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨

153 瑏瑩 瑐瑠 瑐瑡 瑐瑢 瑐瑣

154 鱥 鱥

155 1

156 2 3

157

158 4

159

160

161

162

163

164 瑏瑠

165 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠 瑐瑡 瑐瑢 瑐瑣 瑏瑥

166 瑐瑤 瑐瑥 瑐瑦 瑐瑧 瑐瑨

167 瑐瑩 瑑瑠 瑑瑡 瑑瑢 瑑瑣 瑑瑤 瑑瑥 瑑瑦

168 瑑瑧 瑑瑨 瑑瑩 瑒瑠 瑒瑡 瑒瑢 瑒瑣

169 瑒瑤 瑒瑥 瑒瑦 瑒瑧 瑒瑨 瑒瑩

170 瑓瑠 瑓瑡

171 瑓瑢

172 瑐瑧 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑣 瑏瑢 瑏瑤 瑑瑠 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠

173 瑐瑡 瑐瑢 瑐瑣 瑐瑤 瑐瑥 瑐瑦 瑐瑨 瑐瑩 瑒瑤 瑑瑡 瑑瑢 瑑瑣 瑑瑤 瑑瑨 瑑瑥 瑑瑦 瑑瑧 瑑瑩 瑒瑠 瑒瑡 瑒瑢 瑒瑣 瑒瑥 瑒瑦 瑒瑧 瑒瑨 瑒瑩 瑓瑠 瑓瑡 瑓瑢

174

175

176 2

177 3 4

178

179 5 6 7

180 8 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢

181 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧

182 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠 瑐瑡 瑐瑢

183 瑐瑣 瑐瑤

184 瑐瑥 瑐瑦 瑐瑧 瑐瑨 瑐瑩 瑑瑠

185 ~ 瑏瑠

186 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠 瑐瑡 ~ 瑐瑢 瑐瑣 瑐瑤 瑐瑦 瑐瑧 瑐瑥 瑐瑨 瑐瑩 瑑瑠

187

188 1

189

190

191 瑏瑠 瑏瑡

192 瑏瑢 瑏瑣

193

194

195 瑐瑠 瑐瑡 瑐瑢 瑐瑣 瑐瑤

196 瑐瑥

197 瑐瑦 瑐瑧 瑐瑨

198 瑐瑩

199 1 ~ 2367 ~ ~ 9 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑠 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠 瑐瑡 瑐瑢 瑐瑣 瑐瑤 瑐瑥 瑐瑦 瑐瑧 瑐瑨 瑐瑩

200

201 1 2

202

203

204

205

206 4 5

207 6

208 7

209 8

210

211 瑏瑡

212 瑏瑢

213 瑏瑣 瑏瑤

214 ~ 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤

215

216 1 2 3

217

218 9 10 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥

219 瑏瑦 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩

220 瑐瑠 瑐瑡 瑐瑢 瑐瑣

221 瑐瑤

222 瑐瑥 瑐瑦 瑐瑧 瑐瑨 瑐瑩 瑑瑠

223 瑑瑢 瑑瑣 瑑瑤 瑑瑥 瑑瑦 瑑瑡

224 瑑瑧 瑑瑨

225 瑑瑩 瑒瑠 瑒瑡

226 瑒瑢 瑒瑣

227 瑒瑤 瑒瑥 瑒瑦 瑒瑧 瑒瑨 瑒瑩

228

229 瑓瑤 瑓瑥 瑓瑦 瑓瑧 瑓瑨

230 瑓瑩 瑔瑠 瑔瑡

231 瑔瑢 瑔瑣 瑔瑤 瑔瑥

232 瑔瑦 瑔瑧 瑔瑨 12 ~ 3 4 瑒瑤 56 瑏瑧 79 瑏瑡 8 10 瑏瑢 瑏瑩 瑐瑣 瑏瑣

233 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑨 瑐瑠 瑐瑡 瑐瑢 瑐瑤 瑓瑠 瑐瑥 瑐瑦 瑐瑧 瑐瑨 瑐瑩 瑑瑠 瑑瑣 瑑瑤 瑑瑥 瑑瑨 瑑瑡 瑑瑢 瑑瑦 瑑瑧 瑑瑩 瑒瑠 瑒瑡 瑒瑢 瑒瑣 瑒瑦 瑔瑣

234 瑒瑥 瑒瑧 瑒瑨 瑒瑩 瑓瑡 瑓瑦 瑓瑢 瑔瑨 瑓瑣 瑓瑤 瑓瑥 瑓瑧 瑓瑨 瑓瑩 瑔瑠 瑔瑡 瑔瑢 瑔瑤 瑔瑥 瑔瑦 瑔瑧

235

236 1

237

238 2 3

239 4 5 6

240 7 8 9

241 10 瑏瑡 瑏瑢

242 瑏瑣

243

244 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣

245

246

247

248 4

249

250

251 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤

252 瑏瑥

253 瑏瑦 瑏瑧

254 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 瑏瑧

255

256 1

257

258 2 3

259 4 5

260

261 10 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥

262 瑏瑦 瑏瑧

263 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠 瑐瑡

264 瑏瑦 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑐瑠 瑐瑡

265

266

267 3

268 4 5 6

269 7

270 8 9 10

271 瑏瑡

272 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤

273 瑏瑥

274 瑏瑦 瑏瑧

275

276 瑏瑨 瑏瑩

277 ~ 9 10 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 ~ 瑏瑧

278 瑏瑨 瑏瑩

279

280 ~

281

282 8 9 10

283

284 瑏瑡

285

286

287 瑏瑢

288 1 ~ 2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 ~ 10 ~ ~ 瑏瑡 瑏瑢

289 1

290

291 2

292

293 1 2

294 1

295 2

296 3

297 4

298 5 6 7

299 8 9 10

300 ~ 10

301

302

303 1

304

305

306

307

308 1

309

310

311

312 1 2

313 3

314 1 2 3

315 1

316 2

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333 ~

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354 1 2

355 3 4

356 5 6

357

358 瑏瑡 瑏瑢

359 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥

360

361 1246 瑏瑥 3 瑏瑡 瑏瑢 5 瑏瑣 瑏瑤 78910

362

363

364

瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑏瑡 瑏瑢 瑐瑠 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑐瑡 瑏瑦 44

瑏瑧 瑏瑨 瑏瑩 瑏瑡 瑏瑢 瑐瑠 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑐瑡 瑏瑦 44 范金民 210093 K248. 3 A 1000-422x 2013 01-0000-15 1 3 4 5 1639 6 2 7 8 2012-12-20 43 瑏瑧 23 9 40 瑏瑨 23 1553-1606 瑏瑩 10 24 瑏瑡 瑏瑢 4 18 38 16 000 瑐瑠 瑏瑣 24 1551-1606 瑏瑤 瑏瑥 瑐瑡 瑏瑦 44 瑐瑢 800 瑐瑣 25 瑐瑤 瑐瑧 1666 瑐瑨 瑐瑥

More information

! " : ; ( ) ( ) : 20% 16 4~

!  : ; ( ) ( ) : 20% 16 4~ (CIP). /. : 2006 ISBN7 80706 309 2 Ⅰ.... Ⅱ.1...2... Ⅲ. Ⅳ.G634.333 CIP (2006) 085760 ( ) 2006 8 1 357 2006 8 1 200336 787 1092 1 16 狑狑狑. 狔犱犫狅狅犽. 犮狅犿 210 10 1 8000 ISBN7 80706 309 2/G 644 :15.00 62347733

More information

瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 Jewish - cabbalistic Behemoth 瑏瑧 4 121

瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 瑏瑦 Jewish - cabbalistic Behemoth 瑏瑧 4 121 20 17 1 2 3 20 modern prudence 20 4 120 2012. 1 瑏瑡 瑏瑢 20 1937 1933 1938 5 瑏瑣 6 1942 7 1937 8 1965 瑏瑤 9 1936 1946 瑏瑥 瑏瑦 30 10 Jewish - cabbalistic 40 41 Behemoth 1 2 3 瑏瑧 4 121 1640 1660 瑏瑨 Helmut Schelsky

More information

judicial activism N

judicial activism N * 1 E 2008 2 1 2 * E 2004 1 424 2008 6 22 2008 12 19 http / /news. xinhuanet. com /newscenter /2008-12 /19 /content_10528885_1. htm 2008 8 9 5 2010 4 3 judicial activism 4 2009 8 5 6 7 8 1. 9 3 4 5 6 7

More information

1920 1920 1 2 Wilhelm Dilthey 1833-1911 5 3 4 6 22 1920 40 1921 1905 9 17 1921 4 21 7 8 1957 23 2010 3 119 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 24 1920 Goethe Keats 瑏瑦 瑏瑧 Cassiopeia 瑏瑨 T. Storm 1817-1888 瑏瑩 瑏瑤 Petofi Sandor

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 殨 檿 殨 殨 殨檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿檿 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 1 1 ~ 1 2 1 ~ 2 ~ 1 1 ~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

moving pictures not protected as cinematographic works videogram 瑏瑠 瑏瑡 audiovisual work 瑏瑢 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 M!

moving pictures not protected as cinematographic works videogram 瑏瑠 瑏瑡 audiovisual work 瑏瑢 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 M! DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2012.03.010 * 1 2 3 1 2 3 2011 7 13 1990 1 2001 TRIPS 2 2010 WTO 4 1 WTO TRIPS 4 3 20 1 2 3 1 2 3 * 10CFX057 2009 13-23 2001 10 17 WTO 4 2009 4 28 4 5 6 72 128 5 87 92 moving pictures

More information

CIP? ISBN Ⅰ.Ⅱ.1 2Ⅲ Ⅳ.1F F CIP ? ISBN7-5

CIP? ISBN Ⅰ.Ⅱ.1 2Ⅲ Ⅳ.1F F CIP ? ISBN7-5 CIP?. 2003.8 ISBN 7-5019-3993-4 Ⅰ.Ⅱ.1 2Ⅲ.1 - - - 2 - - -Ⅳ.1F426.862F724.783 CIP 2003 046311 6 100740 20038 1 20038 1 787 1092 1?16 15.25 368 1 ISBN7-5019-3993-4?TS2372 38.00 01088390691 88390105 88390106

More information

http / /lady. people. com. cn /GB /1089 / html# http / /www. consumer. org. hk

http / /lady. people. com. cn /GB /1089 / html# http / /www. consumer. org. hk DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2013.04.010 孙颖 * 1993 2008 10 2013 4 4 23 1 2 1 2 3 1 2 * NGO 2007 8 2000 5 87 2013 4 3 35 1998 2 2004 1974 4 20 1988 3 4 2007 4 17 http / /lady. people. com. cn /GB /1089 /5626116.

More information

血路:革命中国中的沈定

血路:革命中国中的沈定 The Chinese University of Hong Kong From the SelectedWorks of Wubiao Zhou 1999 血路 : 革命中国中的沈定一 ( 玄庐 ) 传奇 R. Keith Schoppa (author) Wubiao Zhou (translator) Available at: http://works.bepress.com/zhouwubiao/9/

More information

维斯塔看作是处女, 火是不可侵犯的元 Sarolta A. Takács 素 ; 没有火, 任何事物都无法产生, 因为 3 它会毁灭了一切 9 T. Cato Worsfold 4 10 Robin Lorsch Wildfang 5 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 6 7 瑏瑦 M. Beard 瑏瑧 8

维斯塔看作是处女, 火是不可侵犯的元 Sarolta A. Takács 素 ; 没有火, 任何事物都无法产生, 因为 3 它会毁灭了一切 9 T. Cato Worsfold 4 10 Robin Lorsch Wildfang 5 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑥 6 7 瑏瑦 M. Beard 瑏瑧 8 2 0 1 2 1 1 Nov. 2 0 1 2 4 1 6 Journal of Shanghai Normal University Philosophy & Social Sciences Edition Vol. 41 No. 6 K126 A 1004-8634 2012 06-0102- 11 200234 从社会性别的视角探讨了古罗马维斯塔贞女的性别角色, 并从宗教 政治 法律 经济

More information

A A B 1

A A B 1 1 9 21 28 35 41 45 51 66 71 81 93 112 118 125 133 140 147 159 163 171 178 1 A A B 1 B B B C D D E D E 2 F 3 F F G 4 H H I J J 5 K K L I 6 M M I N + + O 1940 O O P 1940 7 Q Q 8 9 1 2 3 4 10 5 6 7 11 76

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

; ( ) ( ) : 30 ( ) ; ( ) 4.5 : (61 ) (50) 5 (35) (34) (31) 20 (30) (22 ) (18) (14) (12 90 ) (9) 30

; ( ) ( ) : 30 ( ) ; ( ) 4.5 : (61 ) (50) 5 (35) (34) (31) 20 (30) (22 ) (18) (14) (12 90 ) (9) 30 2012 10 No.102012 ZHEJIANG SOCIAL SCIENCES 2012 10 Oct. 2012 : (1837~1870) * ; ; ( 200240) 1. 2 (1820) 18 ; 18 1 : * (09YJC770053) 132 2012 10 3 ; ( ) + + + + ( ) : 30 ( ) ; + + + 20 + ( ) 4.5 : 11 32

More information

8 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 1. 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 p See Frank A. Sloan Experience Rating Does It Make Sense

8 9 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 1. 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 p See Frank A. Sloan Experience Rating Does It Make Sense 2014 4 186 * ** DOI 10. 13415 /j. cnki. fxpl. 2014. 04. 011 90 1 2 3 4 5 6 7 * 11YJC820076 GD10XFX10 CLS2012D144 ** 112 2 3 4 5 6 7 1 2013 10 25 3 2014 2 17 2014 2 26 2013 8 15 2008 20. 6 2012 27. 3 http

More information

Web TB Paul T. Decker 2 James Gray the fourth paradigm

Web TB Paul T. Decker 2 James Gray the fourth paradigm * Gartner 1 2008 PB 2012 * 2014 2014A02 46 3 2012 Web 2. 0 4 1 2010 TB 2 3 4 5 Paul T. Decker 2 James Gray the fourth paradigm 5 2009 47 2009 8 David Lazer computational social science 6 M. Ray M. Chang

More information

( 二 ) 衡阳贿选事件 所产生的负面影响已经远远超越了破坏人大代表选举的普通贿选事件 2

( 二 ) 衡阳贿选事件 所产生的负面影响已经远远超越了破坏人大代表选举的普通贿选事件 2 2014 2 184 * 莫纪宏 DOI 10. 13415 /j. cnki. fxpl. 2014. 02. 001 2013 12 29 2 ( 一 ) 人民日报 披露的相关事实及其信息完整性评价 2013 12 29 2 2013 12 27 28 56 12 28 512 2012 12 28 2013 1 3 * 1 2014 2 527 56 1. 1 518 68 56 5 512

More information

E

E 2007 E mail:sdyccs@63.com () () 2 (8) 3 (4) 4 (22) (33) (37) 5 (37) 6 (44) 7 (53) 8 (59) (69) (73) 9 (73) 0 (8) (85) 2 (89) (95) (99) 3 (00) 4 (06) 5 (2) 6 (7) (23) (29) (35) . 2. ( 3. ) 4. 5. : ; ;. 2..

More information

1 2 3 殠 殠 檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸殠 殠 1 2 3 4 5 6 7 1 1 8 1 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 殠 殠 檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸檸殠

More information

38 6 ( ) : [ ] 7 ( ) 8 : (1242~1303 ) 9; ( ) (1285) 瑏瑠 ; (1259~1303 (1272~1348 ) : ( 9 ) : ) 瑏瑠 : : : 1

38 6 ( ) : [ ] 7 ( ) 8 : (1242~1303 ) 9; ( ) (1285) 瑏瑠 ; (1259~1303 (1272~1348 ) : ( 9 ) : ) 瑏瑠 : : : 1 37 2012 8 [ ] ; ; ; [ ] (1270~1342 ) 1 (1266~1327 ) (1298~ 1369 ) ( (1252 ) (1215~ ) ( ) 1294) () 2 (1276 ) (1236~1295 ( ) 7 ) ( ) ( ) 3 4 5 2 3 5 6 7 1 4 6 ( 1939 1~2) 1976 3693 182 181 ( 1968 ) 2 ( 2

More information

warm body3 3 pretty pretty 3 pretty face warm enthusiasm affection 弗朗西丝卡, 你太美了, 简直不可思议 kindness 她头发是黑的, 身材丰满

warm body3 3 pretty pretty 3 pretty face warm enthusiasm affection 弗朗西丝卡, 你太美了, 简直不可思议 kindness 她头发是黑的, 身材丰满 2013 6 175 FOREIGN LANGUAGE RESEARCH 2013 No. 6 Serial No. 175 4 4 * 彭宣维 ( 北京师范大学, 北京 100875) 1 - - 2 / H0-05 A 1000-0100201306 - 0018-7 What Linguistic Evidences for Kincaid and Francesca to Attract Each

More information

补强与拓展相结合原则 124

补强与拓展相结合原则 124 向泽选 * 1978 90 1 * 1 2012 5 123 2013 5 1. 补强与拓展相结合原则 124 2. 符合检察规律原则 2 3. 体现检察权法律属性和运行特点原则 4. 确保检察公信力原则 3 2 3 2010 6 A 1987 125 2013 5 4 1. 职务犯罪侦查是一项独立的检察权能, 职务犯罪预防从属于职务犯罪侦查 2. 审查逮捕与侦查监督 5 是两项各有侧重但又紧密相联难以分割的检察权能

More information

4 命 任斯道之统 以升于大猷 10 上召赐履至御前 上曰 朕生来不好 仙佛 所以向来尔讲辟异端 崇正学 朕一闻便 信 更无摇惑 对曰 帝王之道以尧舜为极 孔孟之学 即尧舜之道也外此不特仙佛邪说 在所必黜 即一切百家众技 支曲偏杂之论 皆 当摈斥勿录 庶几大中至正 万世无弊 5 山 ) 并且修建了大

4 命 任斯道之统 以升于大猷 10 上召赐履至御前 上曰 朕生来不好 仙佛 所以向来尔讲辟异端 崇正学 朕一闻便 信 更无摇惑 对曰 帝王之道以尧舜为极 孔孟之学 即尧舜之道也外此不特仙佛邪说 在所必黜 即一切百家众技 支曲偏杂之论 皆 当摈斥勿录 庶几大中至正 万世无弊 5 山 ) 并且修建了大 52 2 ( ) 20133 Vol.52 No.2 JournalofHuazhongNormalUniversity(HumanitiesandSocialSciences) Mar. 2013 罗晓良 ( 200434) 康熙朝中叶是清朝建立多民族的大一统专制帝国的关键期 因为帝国的疆土和统治 区域基本形成于此时 采取何种文化政策 是清朝统治者面临的一个重要课题康熙帝十分重视 各个被统治民族在思想文化上的多元化问题他积极地了解汉族的文化

More information

5 Amoretti Twelfth Night Robert Herrick To the Virgins to Make Much of Time 9 6 Andrew Marvell Edmund Waller 10 / / 瑏瑡 63

5 Amoretti Twelfth Night Robert Herrick To the Virgins to Make Much of Time 9 6 Andrew Marvell Edmund Waller 10 / / 瑏瑡 63 * DOI:10.16345/j.cnki.cn11-1562/i.2015.03.008 carpe diem 1 Horace 1 11 2 3 4 Catullus * 13YBB03 62 5 Amoretti 1595 70 7 Twelfth Night 2 3 8 Robert Herrick To the Virgins to Make Much of Time 9 6 Andrew

More information

2014 10 No. 10 2014 ZHEJIANG SOCIAL SCIENCES 2014 10 Oct. 2014 陈玉兰 321004 1 32 500 127 1645 8 30 33 34 1644 1665 3 1649 49 1643 4 2 128 2014 10 49 1649 5 129 9 1659 1648 1649 6 7 1647 1647 8 1647 130 2014

More information

规定 : 中学校以 完足普通教育, 造成健全国民为宗旨, 中学四年毕业, 毕业后得入大学或专门学校, 或高等师范学校 显然, 这一时期, 政府对中学教育的角色期望是国民教育, 而不是精英教育 1922 年 9 月, 教育部公布 学校系统改革案, 将中学修业年限由四年延长为六年 瑏瑢但中学教育宗旨却并

规定 : 中学校以 完足普通教育, 造成健全国民为宗旨, 中学四年毕业, 毕业后得入大学或专门学校, 或高等师范学校 显然, 这一时期, 政府对中学教育的角色期望是国民教育, 而不是精英教育 1922 年 9 月, 教育部公布 学校系统改革案, 将中学修业年限由四年延长为六年 瑏瑢但中学教育宗旨却并 第 31 卷第 4 期 Vol.31,No.4 华东师范大学学报 ( 教育科学版 ) JournalofEastChinaNormalUniversity(EducationalSciences) 2013 年 12 月 Dec.2013 路在何方 : 抗战前中学生出路探析 杨国山 ( 南京大学历史系, 南京 210093) 摘要 : 抗战前, 中学生在升学和就业方面均面临严峻的形势 中学生无出路成为备受关注的社会问题

More information

(911) (882) (917) (921) (887) (893) (894) 24 (941) ; : (947) ( ) () (929~988) (932) 81 (957) (960) (902) (905) 2 : (910) :

(911) (882) (917) (921) (887) (893) (894) 24 (941) ; : (947) ( ) () (929~988) (932) 81 (957) (960) (902) (905) 2 : (910) : 2013 3 No.32013 ZHEJIANG SOCIAL SCIENCES 20133 Mar. 2013 薛正昌 : (750021) 1 ( ) (907) 50 ; (875) () (852~932) 140 2013 3 (911) (882) (917) (921) (887) (893) (894) 24 (941) ; : (947) ( ) () (929~988) (932)

More information

子, 奴, 各本作 收 ; 3 晚出左掖 : 宫云出殿低, 4 出, 各本作 去 ; 4 酬孟云卿 : 极乐伤头白, 极 乐, 各本作 乐极 ; 卷二 1 北征 : 菊垂今时花, 时, 各 本作 秋 ; 5 雨露之所润, 润, 各本作 濡 ; 我行已水涯, 涯, 各本作 滨 ; 那无囊中钱, 钱,

子, 奴, 各本作 收 ; 3 晚出左掖 : 宫云出殿低, 4 出, 各本作 去 ; 4 酬孟云卿 : 极乐伤头白, 极 乐, 各本作 乐极 ; 卷二 1 北征 : 菊垂今时花, 时, 各 本作 秋 ; 5 雨露之所润, 润, 各本作 濡 ; 我行已水涯, 涯, 各本作 滨 ; 那无囊中钱, 钱, 杜甫研究学刊二 一四年第二期 总第 120 期 张家壮 林继中 笔者将 杜诗解 中杜诗文本与七种宋 清两代杜注进行比勘, 进而 从学术路向的角度把握 杜诗解 与当时注书传统之间微妙复杂的关系 尽管金圣叹 的诗歌分解在当日既为日渐盛行的考据学风所质疑, 又为诗学理论内部的走向所冲击, 但其分解本身却蕴含着的突破的契机 关于审美态度 文学观念等一系列问题的变 动 金圣叹的杜诗分解不仅受八股时文起承转合

More information

3 ( ) (1990) (IPC) ; (BPEO) (BATNEEC) IPC (IPPC) ( ) IPPC (1997) IPPC (IPPC) (EPAQs) : (1997) (1997) (LAQM) (19

3 ( ) (1990) (IPC) ; (BPEO) (BATNEEC) IPC (IPPC) ( ) IPPC (1997) IPPC (IPPC) (EPAQs) : (1997) (1997) (LAQM) (19 53 2 ( ) 2014 3 Vol.53 No.2 JournalofHuazhongNormalUniversity(HumanitiesandSocialSciences) Mar. 2014 : 蔡 岚 ( 510420) 英国曾是空气污染最严重的国度为此 英国中央政府提出对空气污染实行整体治 理 并开展了全国范围的战略规划 政策指导和技术支持同时 地方政府广泛开展跨部门合作 和区域合作

More information

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq r r r r ~5 1

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq r r r r ~5 1 r r rqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq r 1 14 30 46 70 88 113 153 199 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq r r r r 1. 2. 3. 4. 3~5 1 1. 2. 3. 1. 2. 1 2004 2 獉獉 A. B. C. D.

More information

2012 9 D21 E29. K25. 1 A 100-15 2012-09 -004-11 Deeper Research on the New Fourth Army s Puppet Army Policy during the War of Resistance against Japanese Aggression Hou Zhuqing Abstract During the period

More information

04 37 * K7 A 003-708 04 0-007 - * HB3LS05 0 0 7 7 04 37 9 0 937 9 955 955 3. 7 957 8 958 6 955 4 3 - - 3 8875 958 5 3 958 399. 4 400 5 958 7000 5 6 7 954 8 957 8 3 6 - - 3 957 6 5 8 - - 8 3 98 540 4 99

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2?

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2? ? Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2? 1 7 1 2 7 2 8 3 3 3 3 4 4,4 4 9 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 1 11 12 12 12 12 21 13 13 13 13 14 24 14 14 25 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23

More information

木里大喇嘛兼土司统治的由来、特点及终结的缘由_秦和平;秦星昊

木里大喇嘛兼土司统治的由来、特点及终结的缘由_秦和平;秦星昊 2015 /01 27 JOURNAL OF ETHNOLOGY DOI 10. 3969 /j. issn. 1674-9391. 2015. 01. 005 20 C952 A 1674-9391 2015 01-0045 - 09 2015 - XWD - B0304 1952-1986 - 610041 2 1951 33 36 20 1 45 JOURNAL OF ETHNOLOGY 2015

More information

象雄王朝在青藏高原西北部的终结与在东南部的延续_同美

象雄王朝在青藏高原西北部的终结与在东南部的延续_同美 2015 /05 31 JOURNAL OF ETHNOLOGY DOI10. 3969 /j. issn. 1674-9391. 2015. 05. 003 C952 A 1674-9391201505 - 0015-13 2015XWD - B0304 1964-610041 2015 1 23-25 2015 1 2015 4 15 JOURNAL OF ETHNOLOGY 2015 /05

More information

1 P555 1 P Lawrence Kohlberg 50 preconventional 2 P18 conventional postconventional Heinz 1 2 P26 2 P28 2 P29 2 P26 53

1 P555 1 P Lawrence Kohlberg 50 preconventional 2 P18 conventional postconventional Heinz 1 2 P26 2 P28 2 P29 2 P26 53 2014 1 1 69 Studies in Ethics Jan. 2014 No. 1 * 关爱伦理学是西方上世纪下半叶伴随女性主义运动的兴起和道德教育心理学 的发展而产生的一种试图与西方主流道德理论相抗衡的规范伦理学它强调具体情景下的 关爱关系 关爱 体验 响应或响应能力等, 而不是抽象 普遍的道德规则它的内容包含了许 多不确定性, 颇有争议, 但只有将其理解为一种情感主义的美德伦理学, 它才能成为一种有前

More information

ClinicalFocusJuly5205Vol30No.7 [] ( [2] mmhg() 90mmHg 40/90..2 : [4] mmhg 2.2 ( ) ( ) 2 : 20 ( ).2.2. () 2 (2) 40 ()

ClinicalFocusJuly5205Vol30No.7 [] ( [2] mmhg() 90mmHg 40/90..2 : [4] mmhg 2.2 ( ) ( ) 2 : 20 ( ).2.2. () 2 (2) 40 () 20575 30 7ClinicalFocusJuly5205Vol30No.7 725 (204 ) : 2 ( ) 3 4 5 6 [ (ACEI) Ⅱ (ARB) β ] 72 2 20/0mmHg 8 40/90mmHg 9 : ( ) 0 : 3 2~4 瑏瑡 瑏瑢 : :R544. doi:0.3969/j.issn.004-583x.205.07.002 :A :004-583X(205)07-0725-20

More information

% 80 Daly&Lewis Daly & Lewis CHARLS % 30. 0% 35% 16. 8% % 15. 6% 2011 CHARLS 32. 4% 65. 3% % 14. 3%

% 80 Daly&Lewis Daly & Lewis CHARLS % 30. 0% 35% 16. 8% % 15. 6% 2011 CHARLS 32. 4% 65. 3% % 14. 3% 2015 8 No.8 2015 ZHEJIANG SOCIAL SCIENCES 2015 8 Aug. 2015 * 王晶张立龙 100732 102488 DOI:10.14167/j.zjss.2015.08.007 Leira Leira 1992 1 Male bread winner Daly & Lewis 2000 * 11CSH065 60 2015 8 50% 80 Daly&Lewis

More information

( )

( ) (CIP). 2. 2004.10 ISBN7 309 04206 9 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ.F715 CIP 2004 099158 ( ) 579 200433 86 21 65118853 86 21 65109143 fupnet@fudanpress.com htp www.fudanpress.com 850 1168 1 32 7 169 2004 10 ISBN7 309

More information

(CIP) / ( ) ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ F CIP (2005) ( ) ( E mailhubeiadele2000

(CIP) / ( ) ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ F CIP (2005) ( )  ( E mailhubeiadele2000 (CIP) / 2005 7 ( ) ISBN 7-5017-6983-4 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 - - 2 - - Ⅳ F724 787 CIP (2005) 032366 (100037 3 ) www.economyph.com ( 010-68354371 E mailhubeiadele2000@sina.com) 152mm 225mm 15 178 2005 7 1 ISBN7-5017-6983-4/F

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

00 0

00 0 00 No. 00 Vol. 00 00 00 0 0 00 0 000 00 0 瑏瑠 瑏瑠 0 0 0 0 0 0 00 0 000 0 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑣 瑏瑤 0 0 0 0 00 0 0 00 00 00 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 0 0 0 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 0 0% % 瑏瑠 瑏瑡 瑏瑢 0 0 % 00 0 0 0 00 No. 00 Vol.

More information

罗邁英 东晋南北朝迄唐北岳恒山道教探述 蓬?根 往来上下 见之者二百余年 而颜色 瑤 玄俗既然能做到 日中无影 说明 中无影也 如二十许人 能致紫草 卖与染家 得钱以遗 他已成仙 列仙传 称 后人见于常山下 说明 ③ 孤寡 历世而然 奉祠者万计 玄俗的活动区域包括服食药物出产之地的恒山 玄俗者 自言

罗邁英 东晋南北朝迄唐北岳恒山道教探述 蓬?根 往来上下 见之者二百余年 而颜色 瑤 玄俗既然能做到 日中无影 说明 中无影也 如二十许人 能致紫草 卖与染家 得钱以遗 他已成仙 列仙传 称 后人见于常山下 说明 ③ 孤寡 历世而然 奉祠者万计 玄俗的活动区域包括服食药物出产之地的恒山 玄俗者 自言 第 5期 2 1 年 1 月 阅江学刊 Yu e j i a n gac a d e mi cj o u r n a l No 5 Oc t 2 1 六朝今论 东晋南北朝迄唐北岳恒山道教探述 罗邁英 广东省社会科学院 广东 广州 51 6 1 物产殷充 密合仙家服饵之需 故早在汉代 这一地区即有修道者活动 逮 摘要 恒山钟灵 及东晋 恒山屡屡出现在上清仙真传记中 但此时北岳更多的只是作为南渡前已有仙道传统的

More information

~ ~ ~ ~ Paul A. Jureidini and Ron D. M claurin

~ ~ ~ ~ Paul A. Jureidini and Ron D. M claurin 016 3 Mar. 016 Arab World Studies No. * 013 71018 1673-5161 016 0-010 - 1 D815 A 1 19 0 * 1 10 015 15XJC77000 009 1 E 1996 7 1 191 191 191 191 196 196 1861 0 1916 191 196 199 ~ 1939 3 190 ~ 199 5 6 198

More information

华东师范大学学报 ( 教育科学版 ) 2014 年第 3 期 相互脱离成为彻底的虚空, 变成抽象的数量 空洞的形式, 可以加减, 可以重新排列组合 既然时间被等同于空间, 那么, 时间也就摆脱了具体内容变成了空的形式, 从而被同质化了, 成了均匀的流逝, 像空间一样同质的时间, 由自身重复不变的瞬间

华东师范大学学报 ( 教育科学版 ) 2014 年第 3 期 相互脱离成为彻底的虚空, 变成抽象的数量 空洞的形式, 可以加减, 可以重新排列组合 既然时间被等同于空间, 那么, 时间也就摆脱了具体内容变成了空的形式, 从而被同质化了, 成了均匀的流逝, 像空间一样同质的时间, 由自身重复不变的瞬间 JOURNALOFEASTCHINANORMALUNIVERSITY EducationalSciences No.3,2014 未来抑或现在? 勒维纳斯时间视野下的教育指向研究 吴先伍 ( 安徽师范大学政治学院, 安徽芜湖 241002) 摘要 : 勒维纳斯突破传统的形式化时间, 将时间与具体的存在者联系在一起, 认为存在者在每个瞬间都不断地新生, 从而赋予时间以异质性 现在以独特性 传统教育受到传统时间观念的影响,

More information

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ Ⅳ. F12-53 CIP ISBN /F http / /cbs. pku. edu. cn

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ Ⅳ. F12-53 CIP ISBN /F http / /cbs. pku. edu. cn CIP /. 2005. 9 ISBN 7-301 - 08080-8 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 1-2 - - Ⅳ. F12-53 CIP 2004 106404 ISBN 7-301 - 08080-8 /F 0954 205 100871 http / /cbs. pku. edu. cn em@pup. pku. edu. cn 62752015 62750672 62752926 82350640

More information

胡钦晓 徐婷婷等 : 解读金陵女大 : 文化冲突的视角 从学校创立之际要求文理科学生毕业前必须修完 20 个学分的国文课程的规定中, 可以看出金陵女大对中国文化科目也比较重视 具体表现在不仅将国文课程规定为所有科目中学分要求最高的课程, 而且办学过程中不断增加中文课程的比重, 并规定学生在四年学程内

胡钦晓 徐婷婷等 : 解读金陵女大 : 文化冲突的视角 从学校创立之际要求文理科学生毕业前必须修完 20 个学分的国文课程的规定中, 可以看出金陵女大对中国文化科目也比较重视 具体表现在不仅将国文课程规定为所有科目中学分要求最高的课程, 而且办学过程中不断增加中文课程的比重, 并规定学生在四年学程内 JOURNALOFEASTCHINANORMALUNIVERSITY EducationalSciences No.4,2014 解读金陵女大 : 文化冲突的视角 胡钦晓 徐婷婷 ( 曲阜师范大学教育科学学院, 曲阜 273165) 摘要 : 金陵女子大学是中国近代高等教育史上著名的女校, 不仅开创了女子教育的全新局面, 而且对中国高等教育的近代化产生了重要影响 金陵女大的产生及发展恰逢中国近代文化冲突的剧烈时期

More information

中国历代诗歌选 唐五代 魏 徵 魏徵 580 643 字玄成 钜鹿曲城 今河北巨鹿附近 人 少 时贫苦 隋末为道士 后在李密幕下供职 随李密投唐 对于唐 太宗多所诤谏 官至左光禄大夫 封郑国公 枟全唐诗枠录存其诗 一卷 述 怀 中原初逐鹿 ② 投笔事戎轩 ③ 纵横计不就 ④ 慷慨志犹存 杖策 谒天子 ⑤ 驱马出关门 请缨系南粤 ⑥ 凭轼下东藩 岫 ⑧ 出没望平原 ⑨ ⑦ 郁纡陟高 古木鸣寒鸟 空山啼夜猿

More information

$%& ( #)* #$%& (#)*+$,-./0$%12& %&& () *+,-.%/).& &/0.& ( ((#)( $,(%( #$%&. (. 89&(10%2(2 4/4C +,- DEFG./01 HIJ +,2 KLM 3

$%& ( #)* #$%& (#)*+$,-./0$%12& %&& () *+,-.%/).& &/0.& ( ((#)( $,(%( #$%&. (. 89&(10%2(2 4/4C +,- DEFG./01 HIJ +,2 KLM 3 #$%& ( #$%& # ()*+, $%& ( #)* #$%& (#)*+$,-./0$%12& 1.34567 %&& () *+,-.%/).& &/0.& ( ((#)( $,(%( #$%&. (. 89&(10%2(2 896:;?@A%&&3B&% 4/4C +,- DEFG./01 HIJ +,2 KLM 3 45 1.34567 67 89 ))&NO5/%4&NO/#4%

More information

LOGO F1 F F1 200 F1 60

LOGO F1 F F1 200 F1 60 CIP /. 2005. 4 ISBN 7-118 - 03846-6 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. - - Ⅳ. G872. 1 CIP 2005 026376 23 100044 850 1168 1 /32 8 223 2005 4 1 2005 4 1 14000 18. 00 010 68428422 010 68414474 010 68411535 010 68472764 LOGO

More information

史学家对工布朗吉土司形象的构建_玉珠措姆(金红梅)

史学家对工布朗吉土司形象的构建_玉珠措姆(金红梅) JOURNAL OF ETHNOLOGY 2012 /05 13 DOI 10. 3969 /j. issn. 1674-9391. 2012. 05. 002 历史文献中,19 世纪中叶康区中部瞻对地区的一位名为工布朗吉的土司的 形象经历了从一个惹人生厌的幸福与和平的破坏者到悲剧性的农奴起义领袖, 再到追求私利的军阀的过程工布朗吉形象被建构的过程说明对历史人物形象的塑造通常是一个复杂和矛盾的过程,

More information

202 7 ; 2, ,, 2004, 2 68,,,,4 5, 0,,, ( ), :, ; :, 2009 ; :, 200 ; : :, 2007 ; :, 2009 :, 20 5 ; :, 200 : :, :,

202 7 ; 2, ,, 2004, 2 68,,,,4 5, 0,,, ( ), :, ; :, 2009 ; :, 200 ; : :, 2007 ; :, 2009 :, 20 5 ; :, 200 : :, :, 979 200 * :,, : 0, 0% ; :, ( 0087), 0,,,,,,,, 0, *,, :, :,2006, 47 202 7 ; 2, 987 2004,, 2004, 2 68,,,,4 5, 0,,, ( ), 2 4 5 48 :, 200 2 ; :, 2009 ; :, 200 ; : :, 2007 ; :, 2009 :, 20 5 ; :, 200 : :, 2006

More information

( ) 039 (CIP) (2005)/, :, ISBN Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ 2005 Ⅳ F42 CIP (2005) (2005) : : : ( ) :(010) (010) :(010)

( ) 039 (CIP) (2005)/, :, ISBN Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ 2005 Ⅳ F42 CIP (2005) (2005) : : : ( ) :(010) (010) :(010) (2005) ( ) 039 (CIP) (2005)/, :,2005 10 ISBN7 5025 7720 3 Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ 2005 Ⅳ F42 CIP (2005) 115526 (2005) : : : ( 3 100029) :(010)64982530 (010)64918013 :(010)64982630 htp://www.cip.com.cn 880mm 1230mm 1/16

More information

1 6 12 15 24 29 39 49 55 60 72 88 95 101 110 117 122 128 136 1 145 152 159 163 166 2 1. 2. 3. 4. 5. 1. { { { { { { 2. 1 2 2 1 1. < > 2. 3. 3 4 1. 2. 3. 4 4. 5 1. 2. 1. 2. 3. 4. 6 7 5. 1. 2. 3. 1. 獉獉獉 8

More information

1 81% % 18. 6% 5 40% 50% % % %

1 81% % 18. 6% 5 40% 50% % % % 01 殰 櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆 殰 肖际唐 殰 櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆 殰 D651. 1 D64. 0 A 100-815 01-0 - 00-11 The Formulation of Overseas Chinese Policy

More information

香港大學“《春秋》、《左傳》學”研究述要補

香港大學“《春秋》、《左傳》學”研究述要補 嶺南學報 Lingnan Journal of Chinese Studies Volume 第三輯 : 經學的傳承與開拓 Article 8-0 香港大學 春秋 左傳 學 研究述要補 Chow Yiu SIN 香港能仁書院 Follow this and additional works at: http://commons.ln.edu.hk/ljcs_new Part of the Chinese

More information

Inner Asia Richard von Glahn James A. Millward

Inner Asia Richard von Glahn James A. Millward 0 7 No. 0 Vol. 7 6 AoE 0087 6 7 550 987 000 00 6 6 6 0 6 00 00 6 Inner Asia Richard von Glahn James A. Millward 5 005 009 5 5 5 6 5 Nicola Di Cosmo 5 6 0 5 6 5 6 Joseph Fletcher 500 800 interconnection

More information

56 在社会 认知效验框架下分析英语听力成绩测试 度验证的核心 是测试之前的效度证据 因此 知听力测试效度验证框架展示了它们之间的关 将在简要介绍和分析不同领域研究者提出的听 系 如图 1所示 力构念基础上 探讨成绩测试环境下的听力构 其中 音频 以及视频 的信息处理是几 念 最后以一所普通高校的一

56 在社会 认知效验框架下分析英语听力成绩测试 度验证的核心 是测试之前的效度证据 因此 知听力测试效度验证框架展示了它们之间的关 将在简要介绍和分析不同领域研究者提出的听 系 如图 1所示 力构念基础上 探讨成绩测试环境下的听力构 其中 音频 以及视频 的信息处理是几 念 最后以一所普通高校的一 2012No 5 (TotalNo 111) 北京城市学院学报 JOURNALOFBEIJINGCITYUNIVERSITY 2012 年第 5 期 ( 总第 111 期 ) 在社会 认知效验框架下分析英语听力成绩测试 张 敏 ( 三峡大学外国语学院湖北宜昌 443002) 摘要 : 本文试图运用社会 认知效度验证框架分析大学英语听力成绩测试的效度, 尤其是听力构念效度 构念效度是效度验证的核心,

More information

/ - 0 ~ V. 0 9 Lo Jung-pang Marco Polo 9 Pierre-Yves Manguin 0 9 Ibn Battūta 獉獉 9 M ichael Flecker A 9 th -century Arab or Indian Shipw reck in Indone

/ - 0 ~ V. 0 9 Lo Jung-pang Marco Polo 9 Pierre-Yves Manguin 0 9 Ibn Battūta 獉獉 9 M ichael Flecker A 9 th -century Arab or Indian Shipw reck in Indone FUDAN JOURNAL Social Sciences 0 No. 0 / Hugh. R. Clark 0 9 Tansen Sen Hugh. R. Clark R eligious Culture in Southern Fujian through the M iddle Period 0-0 Preliminary R eflections on Contact across a M

More information

B - A

B - A 0 No. 0 JOURNAL OF HISTORIOGRAPHY Serial No. ( 香港理工大学中国文化学系, 中国香港 ) 作为集多重学术角色于一身, 且所流传的作品对当世 后世皆有相当影响 的士人, 陈建这样的案例在明代中叶学术史上确实是不多见的然二十世纪以来学术界 对陈建史学的研究在很大程度上还是局限于文献版本的整理以及对文本中史学观念的分 析与解读本文从陈建的成学历程及其时代背景这两个角度分述其学行,

More information

0 K57 A 1007 17 015 06 01 1 001 0 1 1 197 10 1996 5 005 Edward J. M. Rhoads 161 19 010 Zhao Gang Reinventing China Imperial Qing Ideology and the Rise of Modern Chinese National Identity in the Early Twentieth

More information

( 简称越南 ) B 9 B Cold War International History Project Bulletin Fall /Win- 6 ter 00 pp

( 简称越南 ) B 9 B Cold War International History Project Bulletin Fall /Win- 6 ter 00 pp 0 8 李丹慧 D D8. A 00-8 0-08 - 00 - Re-exploration on China s Policy of Solving the Indochina Issue at Geneva Conference Li Danhui Abstract During the Middle of the Dien Bien Phu Battle Vietnam People Army

More information

2004 CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F CIP n

2004 CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F CIP n 21?? 2004 CIP /. 2004. 8 21 ISBN 7-81102-060-2 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F752. 5 CIP 2004 075020 3 11 110004 024 83687331 83680267 024 83680180 83680265 E-mail neuph @ neupress. com http www. neupress. com 184mm 260mm

More information

98 06 am chang dhanyasena tanyasin da na si 6 0 thobchen ye-ka-thob-can tobciyan

98 06 am chang dhanyasena tanyasin da na si 6 0 thobchen ye-ka-thob-can tobciyan 0 No. 0 7 JOURNAL OF HISTORIOGRAPHY Serial No. 7 700 Hu K09 A 00-0 0-006- 0-06- 98 999 008 6 98 06 am chang dhanyasena tanyasin da na si 6 0 thobchen ye-ka-thob-can tobciyan 6 0 989 00 00 0 cong-zhu-zhing

More information

87 1 英语泛读中 泛 的概念 1 1 泛 的概念的错位 : 英语泛读材料的 泛, 仅仅是题材上的 泛 一个人语言运用能力的高低, 一般是以这个人的阅读能力与写作能力来衡量的 母语如此, 第二语言亦是如此 目前中国学生的英语水平的衡量标准是大学英语四六级或英语专业的四八级考试, 此类型考试的核心便

87 1 英语泛读中 泛 的概念 1 1 泛 的概念的错位 : 英语泛读材料的 泛, 仅仅是题材上的 泛 一个人语言运用能力的高低, 一般是以这个人的阅读能力与写作能力来衡量的 母语如此, 第二语言亦是如此 目前中国学生的英语水平的衡量标准是大学英语四六级或英语专业的四八级考试, 此类型考试的核心便 2010No 3 (TotalNo 97) 北京城市学院学报 JOURNALOFBEIJINGCITYUNIVERSITY 2010 年第 3 期 ( 总第 97 期 ) 郁 敏 ( 淮阴工学院江苏淮安 223003) 摘要 : 目前的英语泛读教学广泛存在教材内容枯燥 教学方法单一 学生阅读兴趣不高 教学效果较差等问题, 而问题的根本在于对 泛 的理解 泛读教学目的 泛读教学方法与课后阅读活动等一系列概念的错误定位

More information

华东师范大学学报 ( 哲学社会科学版 ) 2016 年第 4 期 食流通与骚乱之间关系有更细致的分析 他特别区分了国家 市场 民间惯习三种不同的粮食流通模式, 及其对粮食骚乱带来的影响 在他看来, 影响粮食流通状况的政治经济变迁让闹米风潮发生的可能性增加 1 在 18 世纪中国与欧洲, 统治者对粮食

华东师范大学学报 ( 哲学社会科学版 ) 2016 年第 4 期 食流通与骚乱之间关系有更细致的分析 他特别区分了国家 市场 民间惯习三种不同的粮食流通模式, 及其对粮食骚乱带来的影响 在他看来, 影响粮食流通状况的政治经济变迁让闹米风潮发生的可能性增加 1 在 18 世纪中国与欧洲, 统治者对粮食 JOURNAL OF EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY Humanities and Social Sciences No.4,2016 拖洋油箱 : 近代温州闹米风潮的仪式与政治 冯筱才 ( 华东师范大学历史系, 上海,200241) 摘要 : 拖洋油箱 是清末民国时期温州闹米风潮爆发时的一种仪式行动, 抗议者用此方法来推动罢市, 并对官府 富绅与粮商等造成压力, 希望能解决口粮困难

More information

,,,,,,,15 18,,, ;, ;, ;, ;,,, :,,,,,,,,, ;, 2,,,,,,,,,,, 2010 2 (,,,,, 21,,,,,,,16 18,,,, :, ;, ;, ;,,,,,,,,,,,, 8 18, 6 7, ;, ;,, ; 2, ;, ;,, :,,,,,,,, ;,, ;,,,, 2010 2 (, !"#$%,,,,,!"#&, ;, ; ;, ;, ;,

More information

中国传统园林景观的系统属性及景观文化的传播 89 希腊民族的性格 智慧和精神的形成与当地的自然环境联系起来 普列汉诺夫也指出, 自然界本身, 亦即围绕着人的地理环境, 是促进生产力发展的第一个推动力 1 华夏文明恰恰是中华民族在特有的本土地理环境中长期生产实践的产物 华夏文明在历史上较少与其他文明沟

中国传统园林景观的系统属性及景观文化的传播 89 希腊民族的性格 智慧和精神的形成与当地的自然环境联系起来 普列汉诺夫也指出, 自然界本身, 亦即围绕着人的地理环境, 是促进生产力发展的第一个推动力 1 华夏文明恰恰是中华民族在特有的本土地理环境中长期生产实践的产物 华夏文明在历史上较少与其他文明沟 2011No 1 (TotalNo 101) 北京城市学院学报 JOURNALOFBEIJINGCITYUNIVERSITY 2011 年第 1 期 ( 总第 101 期 ) 中国传统园林景观的系统属性及景观文化的传播 韩 波 ( 济南大学山东济南 250022) 摘要 : 所谓中国传统园林景观是指人工营造的 第二自然, 依照权属关系, 可分为皇家园林 私家园林 寺观园林和其它园林等 园林景观是中国传统文化的一部分,

More information

1. 1 P33 2 P29 ~ P19 3 P11 ~ 12 2 P29 ~ P P P10 83

1. 1 P33 2 P29 ~ P19 3 P11 ~ 12 2 P29 ~ P P P10 83 2 0 1 2 3 Mar. 2 0 1 2 4 1 2 Journal of Shanghai Normal University Philosophy & Social Sciences Edition Vol. 41 No. 2 I044 A 1004-8634 2012 02-0082- 10 1 2 1. 100872 2. 100890 Stuart Moulthrop 1957 lexia

More information

李华斌 : 独山县黄后乡多乐村方言音系 本文以第一发音人为准, 同时参照多乐村其他人 1 独山县黄后乡多乐村方言音韵 1 1 声母 (21 个 ) [p] 把别布班 [P ] 怕皮铺胖 [m] 摸马木没 [f] 富发风放 [k] 个刚古共 [k ] 快课开哭 [x] 好和恨红 我咬 养用五挖 [ts

李华斌 : 独山县黄后乡多乐村方言音系 本文以第一发音人为准, 同时参照多乐村其他人 1 独山县黄后乡多乐村方言音韵 1 1 声母 (21 个 ) [p] 把别布班 [P ] 怕皮铺胖 [m] 摸马木没 [f] 富发风放 [k] 个刚古共 [k ] 快课开哭 [x] 好和恨红 我咬 养用五挖 [ts 第 34 卷第 1 期黔南民族师范学院学报 Vol.34 No.1 2014 年 2 月 QIANNANMINZUSHIFANXUEYUANXUEBAO Feb.2014 独山县黄后乡多乐村方言音系 李华斌 ( 黔南民族师范学院中文系, 贵州都匀 558000) 摘要 : 多乐村汉语方言音系主体是西南官话, 如入声字大多读阳平, 但也有自身的特点 : 它的底层是湘赣语, 但整体上不体现湘赣语的特点,

More information

CHIPS Oaxaca - Blinder % Sicular et al CASS Becker & Chiswick ~ 2000 Becker & Chiswick 196

CHIPS Oaxaca - Blinder % Sicular et al CASS Becker & Chiswick ~ 2000 Becker & Chiswick 196 2015 3 179 2015 5 Comparative Economic & Social Systems No. 3 2015 May 2015 2001 ~ 2011 F812 A 1003-3947 2015 03-0020-14 Wu & Perloff 2004 Benjamin et al. 2004 Sicular et al. 2007 1998 2003 40% 1985 2.

More information

tegral sign arguments sto- ries 8 P P

tegral sign arguments sto- ries 8 P P 赵毅衡 所有的文本, 无论是陈述还是叙述, 都有 再现者 作为文本源头, 也都有一个隐含作者体现其意义与价 值这两个人格会一致, 此时文本可靠 ; 也有可能对立冲突, 此时文本再现者不可靠 ; 另有一种可能是局部可 靠, 局部不可靠 文本处于可靠与不可靠的混杂局面, 此时需要可靠部分作为 纠正点, 在对比中显示文本的局 部不可靠性局部不可靠的文本, 远远比全面不可靠的文本更常见 再现者 ; 文本 ;

More information

9t1.s92

9t1.s92 客家研究文丛 客家与梅州书系 客家诗文 杨宏海选编 华南理工大学出版社 广州 图书在版编目 (CIP) 数据 客家诗文 / 杨宏海选编. 广州 : 华南理工大学出版社, 2006 畅 1 ( 客家研究文丛 客家与梅州书系 ) ISBN 7 5623 2293 7 Ⅰ. 客 Ⅱ. 杨 Ⅲ.1 散文作品集中国 2 诗歌作品集中国 Ⅳ.I211 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 132590

More information

0,,, 4, 5,6, 7,,,, 8,,, 9 瑏瑠 瑏瑠 0,,990, 5 76, 004 4,,,007, 80,009, 80, ,,999, 66, 00 5, ,,,986, 64, 6 9,, 64, 884

0,,, 4, 5,6, 7,,,, 8,,, 9 瑏瑠 瑏瑠 0,,990, 5 76, 004 4,,,007, 80,009, 80, ,,999, 66, 00 5, ,,,986, 64, 6 9,, 64, 884 櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳 湜 櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳櫳,,,,,,, 瑄, 祐, 昉,,,,,, 阨,,,,,, 6 ( 0CZS07) ( 08JJD84089) ( 09BZS05),,, 99, 8, 54, 988 9 0,,, 4, 5,6, 7,,,, 8,,,

More information

1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ; 5 1 : : 1987; ( ) ( )

1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ; 5 1 : : 1987; ( ) ( ) 01 11 44 11 AcademicMonthly Nov01 Vol.44 No.11 陈平原 100871 [ ] 诗歌乃大学之精魂自新文化运动以来 文学教育偏 重于 史 而逊于文章性情 已是不争的事实 并导致了当今大学文 学教育在专业与趣味 知识与技能之间的苦苦挣扎在这样的情 形下 北京大学将诗歌传统与新文化传统在相当程度上结合起来 并以几十年流传至今的校园文化形式加以表达 就显得弥足珍贵

More information

6 : (FrameNet) [2] [3] [4] [5] [6] (ChineseFrameNetCFN) % 1520 ; [7] 3151 ( ) ; FrameNet [8] atract(

6 : (FrameNet) [2] [3] [4] [5] [6] (ChineseFrameNetCFN) % 1520 ; [7] 3151 ( ) ; FrameNet [8] atract( 256 201111 JOURNAL OFCHINESEINFORMATIONPROCESSING Vol.25No.6 Nov.2011 :1003-0077(2011)06-0046-07 ( 030006) : (ChineseFrameNetCFN) Filmore FrameNet 25 F1-74.16%52.70%61.62%; : ; ; :TP391 :A ResearchonChineseFrameNetConstructionandApplicationtechnologies

More information

天 黑 得 迟,9 点 多 从 河 边 回 来 天 还 很 亮 照 相 机 没 电 了, 勉 勉 强 强 照 了 两 张 晚 饭 前, 几 个 组 长 还 集 中 了 一 会 儿, 再 一 次 确 定 后 面 的 时 间 安 排 卢 布 今 天 没 换 成, 看 看 明 天 了 明 天 的 安 排

天 黑 得 迟,9 点 多 从 河 边 回 来 天 还 很 亮 照 相 机 没 电 了, 勉 勉 强 强 照 了 两 张 晚 饭 前, 几 个 组 长 还 集 中 了 一 会 儿, 再 一 次 确 定 后 面 的 时 间 安 排 卢 布 今 天 没 换 成, 看 看 明 天 了 明 天 的 安 排 贝 湖 之 行 2005/08/09, 夜 住 下 来 已 经 是 凌 晨 1 点 了, 是 这 里 伊 尔 库 茨 克 时 间 的 2 点 28 个 人, 一 路 多 有 折 腾 上 午 倒 都 很 顺 利 去 动 物 所, 春 光 还 没 来 呢, 亚 辉 帮 着 找 了 双 拖 鞋 ; 中 午 没 吃, 在 院 部 集 中, 去 天 津 机 场 下 午 到 天 津 以 后 一 直 不 顺 利,

More information

赵树国 : 明永乐时期环渤海地区的海防 其二, 倭寇入侵规模较大 如永乐四年, 倭寇入侵威海, 几无噍类 1 ; 又如永乐七年七月初四日, 倭贼入旅顺口, 尽收天妃娘娘殿宝物, 杀伤二万余人, 掳掠一百五十余人, 尽焚登州战舰而归 2, 尽管这一表述可能有夸张之处, 不过从中仍能推测出此次倭寇入侵规

赵树国 : 明永乐时期环渤海地区的海防 其二, 倭寇入侵规模较大 如永乐四年, 倭寇入侵威海, 几无噍类 1 ; 又如永乐七年七月初四日, 倭贼入旅顺口, 尽收天妃娘娘殿宝物, 杀伤二万余人, 掳掠一百五十余人, 尽焚登州战舰而归 2, 尽管这一表述可能有夸张之处, 不过从中仍能推测出此次倭寇入侵规 山东师范大学学报 ( 人文社会科学版 ) JOURNALOFSHANDONGNORMALUNIVERSITY(HumanitiesandSocialSciences) 2014 年第 59 卷第 4 期 ( 总第 255 期 ) 2014 Vol.59 No.4(SerialNo.255) 12 明永乐时期环渤海地区的海防 赵树国 ( 山东师范大学历史与社会发展学院, 山东济南,250014) 摘要

More information

熊出没钓鱼?【转载】阿拉斯加记行之六探访熊出没的地方布鲁斯河畔(上)

熊出没钓鱼?【转载】阿拉斯加记行之六探访熊出没的地方布鲁斯河畔(上) 熊 出 没 钓 鱼? 转 载 阿 拉 斯 加 记 行 之 六 探 访 熊 出 没 的 地 方 布 鲁 斯 河 畔 ( 上 ) www.hongyunguoji.org http://www.hongyung 熊 出 没 钓 鱼? 转 载 阿 拉 斯 加 记 行 之 六 探 访 熊 出 没 的 地 方 布 鲁 斯 河 畔 ( 上 ) 下 钩 来 钓 获 它 们 钓 鱼 已 不 在 是 单 纯 的 运

More information

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. P CIP / ISBN

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. P CIP / ISBN 殾 櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐 殾 櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐 殾 殾 CIP / 2008. 10 ISBN 978-7 - 80171-747

More information

阅江学刊 2 9年 第 2期 这种人文情怀体现在宋代言情词中即是对歌女的 长 为谁消瘦减容光 词人借青杏园把主人公 尊重与怜爱 在宋代言情词中 词人多以人文关 思春 伤春 在寂寞中流连光景的心理感受完全呈 怀的视角来审视歌妓们的遭遇 并代她们述说不 露出来 晏 几 道 蝶 恋 花 可 恨 良 辰 天

阅江学刊 2 9年 第 2期 这种人文情怀体现在宋代言情词中即是对歌女的 长 为谁消瘦减容光 词人借青杏园把主人公 尊重与怜爱 在宋代言情词中 词人多以人文关 思春 伤春 在寂寞中流连光景的心理感受完全呈 怀的视角来审视歌妓们的遭遇 并代她们述说不 露出来 晏 几 道 蝶 恋 花 可 恨 良 辰 天 第 2期 2 9年 8月 阅江学刊 Yu e j i a n gac a d e mi cj o u r n a l No 2 Au g 2 9 审美文化研究 情中有思 宋代言情词中的人文精神 林良娥 马来西亚拉曼大学 霹雳州 金宝 3 19 摘要 人文精神 一词系采用西方人文主义常提到的两个核心概念即人文关怀与理性思 考来看宋代言情词中所体现出的这两个元素 这两个元素体现在宋代言情词中就是士大夫们

More information

标题

标题 生 态 学 杂 志 Chinese Journal of Ecology 2015,34(9):2530-2536 黑 龙 江 流 域 绥 芬 河 水 系 野 生 洛 氏 鱥 胚 胎 发 育 1 郭 文 学 1 张 永 泉 1 佟 广 香 2 陈 子 文 齐 2 鹏 1 尹 家 胜 ( 1 中 国 水 产 科 学 研 究 院 黑 龙 江 水 产 研 究 所, 哈 尔 滨 150070; 2 东 北

More information

CIP /. 2003.11 ISBN 7-04 - 013639-2 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ.1 - - - 2 - - Ⅳ.1C955.2 2G64 CIP 2003 093476 010-64054588 4 800-810 - 0598 100011 http / /www. hep. edu. cn 010-82028899 http / /www. hep. com. cn 850

More information

犆犗犖犜犈犖犜犛 4 6 (251 (268 ( ( ( ( (312 (324 (334 (344

犆犗犖犜犈犖犜犛 4 6 (251 (268 ( ( ( ( (312 (324 (334 (344 (1 (1 1 1 (1 1 2 (14 1 3 (25 1 4 (36 (47 (54 2 1 (54 2 2 (64 2 3 (77 2 4 (90 2 5 (100 (111 (120 3 1 (120 3 2 (131 3 3 (141 3 4 (149 3 5 (162 3 6 (177 (189 (196 4 1 (196 4 2 (210 4 3 (221 4 4 (235 4 5 (243

More information

76 工作中应用技术的能力 4 美国基本技能习得秘书会 (Secretary scom misiononachievingnecesaryskils) 共定义了 36 项能力, 分为 3 个类别 : 基本技能 思考技能和个人品质 5 郑晓明认为大学生就业能力是指, 大学毕业生在校期间, 通过知识的学

76 工作中应用技术的能力 4 美国基本技能习得秘书会 (Secretary scom misiononachievingnecesaryskils) 共定义了 36 项能力, 分为 3 个类别 : 基本技能 思考技能和个人品质 5 郑晓明认为大学生就业能力是指, 大学毕业生在校期间, 通过知识的学 2012No 1 (TotalNo 107) 北京城市学院学报 JOURNALOFBEIJINGCITYUNIVERSITY 2012 年第 1 期 ( 总第 107 期 ) 张 苹 ( 北京城市学院北京 100083) 摘要 : 本文在总结 概括国内外学术界对就业能力内涵和体系研究成果基础上, 提出了大学生就业能力结构的考察维度, 并通过取样调查, 对大学生的就业能力进行了量化评估 ; 同时提出了增强和提高就业能力的意见和建议

More information

1 XU YAN physical distribution PD logistics 20 80

1 XU YAN physical distribution PD logistics 20 80 21 1 XU YAN 21 20 50 60 physical distribution PD logistics 20 80 2 1 QIAN YAN 21 MU LU 3 4 9 14 17 19 1 20 21 28 30 33 34 35 47 51 56 61 62 64 72 77 81 85 87 89 90 94 103 105 2 107 108 110 116 121 124

More information

山东师范大学学报 ( 人文社会科学版 ) 2015 年第 4 期 义对于获得民心和巩固政权的重要意义, 在攻取浙东未占领地区的时候 (1359) 又反复告诫诸将 : 仁义足以得天下, 而威武不足以服人心 夫克城虽以武而安民必以仁, 吾师比入建康, 秋毫无犯, 故一举而遂定 今新克婺城, 民始获苏,

山东师范大学学报 ( 人文社会科学版 ) 2015 年第 4 期 义对于获得民心和巩固政权的重要意义, 在攻取浙东未占领地区的时候 (1359) 又反复告诫诸将 : 仁义足以得天下, 而威武不足以服人心 夫克城虽以武而安民必以仁, 吾师比入建康, 秋毫无犯, 故一举而遂定 今新克婺城, 民始获苏, 山东师范大学学报 ( 人文社会科学版 ) JOURNALOFSHANDONGNORMALUNIVERSITY(HumanitiesandSocialSciences) 2015 年第 60 卷第 4 期 ( 总第 261 期 ) 2015 Vol.60 No.4(SerialNo.261) 朱元璋人口政策探析 方 琳 ( 郑州大学历史学院, 河南郑州,450052) 摘要 : 从元末战争中朱元璋推行不杀戮政策至洪武三年,

More information

(\\\\dmzfile01\\Data\\HSE\\Clients\\ITW\\LPS\\atn\\sdschina\\tchinese\\000626_LPS\256 Food Grade Silicone - ITW Pro Brands \(China\).pdf)

(\\\\dmzfile01\\Data\\HSE\\Clients\\ITW\\LPS\\atn\\sdschina\\tchinese\\000626_LPS\256 Food Grade Silicone - ITW Pro Brands \(China\).pdf) 化 學 品 安 全 技 術 說 明 書 按 照 GB/T 16483 和 GB/T 17519 编 制 名 稱 : ITW Pro Brands 物 品 名 稱 : LPS Food Grade Silicone 製 表 日 期 : 02- 七 月 -2015 版 本 編 號 : 01 MSDS 編 號 : - 1. 化 學 產 品 與 公 司 識 別 物 品 名 稱 零 件 編 號 01716 LPS

More information

rrna DNA RNA DNA trna mrna

rrna DNA RNA DNA trna mrna rrna DNA RNA DNA trna mrna DNA DNA DNA qqqqqqqqq DNA 2DNA DNA 2 DNA 2 3 qqqqqqqqqqq 2 DNA R 2 S 3 S R S S 4 R + S 5 S DNA DNA+ R S DNA 2 + R S 3 + R S 4 + R S DNA 2 - DNA - 2-2 DNA DNA DNA 3 4 DNA DNA?

More information

118 张敦力, 王艳华 : 市场化进程 高管薪酬与相对业绩评价 2016 年 3 月 济转型时期, 市场化改革是不容忽视的一个重要制度背景, 本文结合市场化改革这一制度背景对相对绩效评价在上市公司高管薪酬合约中的应用情况进行检验, 以期为相对绩效评价的研究提供新的经验证据 二 文献回顾及研究假设

118 张敦力, 王艳华 : 市场化进程 高管薪酬与相对业绩评价 2016 年 3 月 济转型时期, 市场化改革是不容忽视的一个重要制度背景, 本文结合市场化改革这一制度背景对相对绩效评价在上市公司高管薪酬合约中的应用情况进行检验, 以期为相对绩效评价的研究提供新的经验证据 二 文献回顾及研究假设 2016 年第 3 期 No.3 2016 暨南学报 ( 哲学社会科学版 ) JinanJournal(PhilosophyandSocialSciences) 总第 206 期 SumNo.206 市场化进程 高管薪酬与相对业绩评价 来自沪深 A 股的经验证据 张敦力, 王艳华 ( 中南财经政法大学会计学院, 湖北武汉 430073) [ 摘要 ] 以沪深 A 股 2007 2013 年的上市公司数据为样本,

More information

目  录

目  录 证 书 编 号 : 国 环 评 证 甲 字 第 1051 号 G4012 溧 阳 至 宁 德 高 速 公 路 黄 山 至 千 岛 湖 段 工 程 环 境 影 响 评 价 ( 报 审 稿 ) 建 设 单 位 : 安 徽 省 交 通 运 输 厅 评 价 单 位 : 北 京 中 咨 华 宇 环 保 技 术 有 限 公 司 编 制 时 间 : 二 〇 一 六 年 三 月 I 目 录 前 言... - 1-1

More information

阅江学刊 年 第 期 学分转移 两 个 概 念 组 成 学 分 累 积 CA 指 的 筹制定的 所 谓 8学 制 是 指 从 高 中 毕 业 是学习者在某段时间某个学习计划中所获得的 后算起 大学 本 科 年 硕 士 年 和 博 士 8年 学分可累加起来直到整个学习计划的结束 学 攻读学士加硕 士

阅江学刊 年 第 期 学分转移 两 个 概 念 组 成 学 分 累 积 CA 指 的 筹制定的 所 谓 8学 制 是 指 从 高 中 毕 业 是学习者在某段时间某个学习计划中所获得的 后算起 大学 本 科 年 硕 士 年 和 博 士 8年 学分可累加起来直到整个学习计划的结束 学 攻读学士加硕 士 第 期 年 月 阅江学刊 Yu j A m J u N J u 高等教育评论 ECTS运作的内部规则与外部保障 王运来 刘 洁 朱 雯 南京大学 江苏 南京 S是指在欧盟和各合作国高等教育领域中盛行的学分累积与转换系统 该系统的 摘要 ECT 建立和运作近年来引起各国教育界的广泛关注 该系统自建立以来之所以能稳步运行 离不 开系统自身的内部规则和该系统运作的必要外部保障 内部规则的核心是统一的学分框架体

More information

(\\\\dmzfile01\\Data\\HSE\\Clients\\ITW\\LPS\\atn\\sdschina\\tchinese\\000988_LPS\256 Dry Film Silicone Lubricant - ITW Pro Brands \(China\).pdf)

(\\\\dmzfile01\\Data\\HSE\\Clients\\ITW\\LPS\\atn\\sdschina\\tchinese\\000988_LPS\256 Dry Film Silicone Lubricant - ITW Pro Brands \(China\).pdf) 化 學 品 安 全 技 術 說 明 書 按 照 GB/T 16483 和 GB/T 17519 编 制 名 稱 : ITW Pro Brands 產 品 名 稱 : LPS Dry Film Silicone Lubricant 發 行 日 期 : 20- 六 月 -2016 版 本 編 號 : 01 MSDS 編 號 : - 1. 化 學 產 品 與 公 司 識 別 物 品 名 稱 零 件 編 號

More information

31471.nps

31471.nps 学习情境 3 建筑设备监控系统 教学目标 : 明白智能建筑设备自动化系统的组成 ; 懂得智能建筑设备自动化系统的监控功能 智能建筑设备自动化系统各子系统的监控原理及功能 ; 学会智能建筑设备自动化系统的设备选型 ; 能够识读智能建筑设备自动化系统的施工图 教学方法 : 建议采用案例或项目教学法 可用本书给出的或因具体情况所选取的项目 任务 1 概 述 任务背景 智能建筑设计标准规定 : 对建筑物内各类设备的监视

More information

10 CIP ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ F CIP mm 1240mmA

10 CIP ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ F CIP mm 1240mmA 10 CIP 2003 10 ISBN7 111 13084 7 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ F810 423 CIP 2003 083742 22 100037 2004 1 1 1 890mm 1240mmA5 12 25 316 0001-010 68993821 88379646 TaxPlanning 11 10 Ⅳ 1 2 3 4 5 6 2003 10 1 1 15 23 23 38 56 56

More information

Chinese table.indd

Chinese table.indd CONTRIBUTED PAPERS Country reports 93 Appendix I Category list for of aquatic alien species In this list, Class I species are forbidden to be introduced, Class II species are authorized if approved by

More information

课, 各科设主任一员 事务员一员至三员, 分担职务 1 更多的中学设置训育部则是在 1920 年代初期 1921 年的 天津南开学校中学部一览 记载, 当时的中学部主任下设教务课 训育课 斋务课 庶务课与体育课, 各课设主任一人及相应课员和办事员若干 年的 安庆六邑中学一览 (1930

课, 各科设主任一员 事务员一员至三员, 分担职务 1 更多的中学设置训育部则是在 1920 年代初期 1921 年的 天津南开学校中学部一览 记载, 当时的中学部主任下设教务课 训育课 斋务课 庶务课与体育课, 各课设主任一人及相应课员和办事员若干 年的 安庆六邑中学一览 (1930 南京师大学报 ( 社会科学版 ) / Sep. 2014 / No. 5 从观念合法性到规则合法性 论近代中学训育部的出现与变革 陈学军 [ 摘要 ] 近代中学训育部在 1920 年代初较为普遍地出现, 至 1930 年代初, 教导部又取代训育部成为一些中学新的训育组织 组织规模扩大和加强训育工作的实际需要, 都不是中学 普遍 设置相应训育组织的根本原因 它只能从合法性影响的角度加以说明 与不同时期的政治结构密切关联,

More information

<D3E6D2B5CEC4D5AA32303135C4EA34C6DA202030393130B6A82E696E6464>

<D3E6D2B5CEC4D5AA32303135C4EA34C6DA202030393130B6A82E696E6464> 2015 年 第 4 期 ( 总 第 46 期 ) 2015 年 9 月 10 日 出 版 目 录 Contents 4 6 11 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 21 23 24 25 25 26 26 27 28 29 29 30 31 特 别 报 道 Special Report 高 起 点 上 新 发 展 机 遇 挑 战 并 存 2015 年 上 半 年 渔 业

More information

Microsoft Word - 2013.08.01出國報告-03.doc

Microsoft Word - 2013.08.01出國報告-03.doc 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 國 際 會 議 ) 出 席 美 國 博 物 館 協 會 2013 年 會 暨 博 物 館 展 覽 會 服 務 機 關 : 姓 名 職 稱 : 派 赴 國 家 : 出 國 期 間 : 報 告 日 期 : 國 立 故 宮 博 物 院 林 國 平 處 長 周 維 強 助 理 研 究 員 美 國 102 年 5 月 16 日 至 5 月 24 日 102 年 8 月

More information

比赛 我对足球的爱好, 一直保持到今天 2 学校各项活动的开展, 引导学生以积极的姿态融入其中, 在促成学生智育 体育和美育等方面充分 和谐发展的同时, 也给个体潜能的发现 提升提供了契机, 从而自觉不自觉地孕育着个体发展的方向与目标 各种饶有意义的教育活动, 丰富的校园生活, 乃是学生得以健全成长

比赛 我对足球的爱好, 一直保持到今天 2 学校各项活动的开展, 引导学生以积极的姿态融入其中, 在促成学生智育 体育和美育等方面充分 和谐发展的同时, 也给个体潜能的发现 提升提供了契机, 从而自觉不自觉地孕育着个体发展的方向与目标 各种饶有意义的教育活动, 丰富的校园生活, 乃是学生得以健全成长 第 31 卷第 2 期 Vol.31,No.2 华东师范大学学报 ( 教育科学版 ) JournalofEastChinaNormalUniversity(EducationalSciences) 2013 年 6 月 Jun.2013 学校公共生活的开启与公民教育的拓展 : 基于活动的视角 刘铁芳 ( 湖南师范大学教育科学学院, 长沙 410006) 摘要 : 个体成人不仅系于知识的生长与思想的萌发,

More information