t14phip

Size: px
Start display at page:

Download "t14phip"

Transcription

1 China Tower Corporation Limited (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k)

2 China Tower Corporation Limited [ ] [ ] : [ ] [ ] [ ] : [ ] [ ] : [ ] [ ] [ ] : [ ] [ ] [ ] [ ] : [ ] 1.00 : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] C [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] 1.0% % 0.005%[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] H [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] (a) 144A (b) S [ ] [ ]

3 (1) [ ] i

4 (1) [ ] ii

5 (1) [ ] iii

6 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ][ ][ ][ ] [ ] ( i iv [ ] [ ] iv

7 I-1... II-1... III-1... IV-1... V-1... VI-1... VII-1... VIII-1 v

8 [ ] [ ] [ ] ,886,454 2,733, % %

9 2

10 ,756 55,552 67,085 16,254 16,723 8,756 55,552 66,828 16,208 16,639 (1) , (2) (3) ,802 55,997 68,665 16,449 17,244 (1) (2) 2015 (3) 3

11 4G 5G % GB GB 85.5% % GB , % 4

12 [2014]586 [2016]142 [2017]92 [2018] , , ,674 (i) (ii) 4G 5G 5

13 ,758 6

14 % % % % % (1) 4, , , , , (2) 2, , , , , (3) 1, , , , , , , , , , (1) 38.0% (2) 28.1% (3) 27.9% ,733,500 2,687, % 7

15 %14.5%18.2% 21.4% 9.4%8.3%12.4% 13.7% (i) (ii) , ,872,154 68, % 2 A 17, % 3 B 4, % 4 C 4, % 5 D 1, % 8

16 9

17 (i) (ii) (iii) %28.1%27.9% 6.0% (i) (ii) 38.0%[ ] 10% 10

18 ,802 55,997 68,665 16,449 17,244 (5,138) (27,585) (32,642) (7,843) (8,041) (1,856) (9,121) (11,336) (2,880) (3,020) (1,387) (5,750) (6,156) (1,446) (1,514) (2,840) (3,743) (4,229) (1,098) (1,240) (1,742) (4,728) (6,587) (1,276) (1,340) (4,161) 5,070 7,715 1,906 2,089 (4,746) 106 2, (3,596) 76 1, % % % % (i) (ii) %

19 ,113 39,565 30,517 34,388 (47,127) (171,568) (150,041) (147,025) 10, , , , , , , ,952 (96,535) (14,548) (45,107) (49,440) 125, , , , (6,729) 27,594 34,935 8,705 5,791 (15,217) (46,023) (51,915) (12,600) (8,807) 26,007 22,025 7,583 (6,149) 2,

20 [ ] 12 EBITDA EBITDA (4,161) 5,070 7,715 1,906 2,089 5,138 27,585 32,642 7,843 8,041 EBITDA ,655 40,357 9,749 10,130 EBITDA 58.3% 58.8% 59.3% 58.7% (1) (4,161) 5,070 7,715 1,906 2,089 (2) 9.1% 11.2% 11.6% 12.1% EBITDA (3) ,655 40,357 9,749 10,130 EBITDA (4) 58.3% 58.8% 59.3% 58.7% 13

21 (5) (6) 45.4% 49.4% 53.8% 54.5% (1) (2) 100% (3) EBITDA (4) EBITDA EBITDA 100% (5) (6) 100% ,085 62,986 5G

22 ,878 1, , , (1) 68,665 64,566 67,085 62,986 (2) (60,950) (58,937) (32,642) (30,629) (3,878) (1,865) (28,764) (28,764) (3) 7,715 5,629 (4) 2, (5) (742) (150) (6) 1, EBITDA (7) 40,357 36,258 15

23 (1) 2017 (2) (3) (4) 2017 (5) 25% (6) (7) EBITDA EBITDA [ ] 16

24 [ ] 17

25 [ ] [ ] (i)[ ] [ ] [ ][ ](ii)[ ] (iii)[ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] H [ ] [ ] [ ] [ ] (1) (1) 18

26 [ ] (i) (ii) (iii) (iv) [ ] (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) (iii) (iv) (v) 19

27 [2017]234 (i) (ii) (iii) [ ] [ ] [ ] 14A.53 20

28 [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] 21

29 [ ] % (i) CHL (ii) % % (i) CHA 27.9% (ii) 22

30 (i) CHU (ii) % A % [2014] [2016] [2017] [2017]234 [2018]

31

32 1.00 EBITDA [ ] GDP [ ] [ ] [ ] [ ] 25

33 [ ] [ ] [ ] 26

34 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 27

35 [ ] 28

36 [ ] 2018 [ ]

37 2018 [ ] [ ] [ ] 144A S S 144A 144A

38 [ ] [ ]

39 [ ] < > ( )

40 [ ] S [ ] [ ] [ ] [ ] % 33

41 2G 3G 4G 5G FSU FSU 34

42 GB 35

43 FSU 36

44 FSU (i) (ii) 37

45 38

46 H H H H H H H [ ] 39

47 % % % 40

48 41

49 ,856 9,121 11,336 3, %16.3%16.5% 17.5% [ ] 42

50 , % ,070 64,103 43,836 3,

51 ,077 5,283 1, ,138 27,585 32,642 8, %49.3%47.5% 46.6% , , , %0.8%2.2% 2.8% 44

52 5G ,802 55,997 68,665 17,244 45

53 FSU 46

54 % 47

55 ,852 10,926 14, % 99.2% 48

56 ,387 5,750 6,156 1, %11.3%10.1% 10.0% 49

57 50

58 (i) (ii) 5G 5G 51

59 , , , , ,637 52

60 , , , , ,077 5,283 1, %4.41%4.41% 4.75%4.41% 4.41% 4.75% 3.48% 3.92%2.35% 3.915%2.35% 4.35%2.35% 3.92% 2.35% 4.35% , %

61 ,238 1,

62 55

63 % 56

64 25% 57

65 15%

66 [ ] H H [ ] 59

67 60

68 61

69 H H 62

70 H H H H H 20% 10% 10% (i) 10% (ii) 10% 20% (iii) 20% 63

71 H 20% H 10% 20% H [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] H [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] H 64

72 [ ] [ ] 65

73 [ ] H 4 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 66

74 [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 67

75 [ ] [ ][ ][ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 68

76 [ ] [ ] [ ] H 69

77 [ ] (1) 8.05(2) 8.05(3) (i) (3)(a) (ii) (3) (b)) 8.05A 8.05(3) 8.05(3)(a) 8.05(3)(b) (i) (ii) (3) 8.05A 8.05(3) [ ] (i) (ii) (iii) 8.05(3) 70

78 A.15 19A A.15 [ ] (i) 3.05 (ii) (iii) 3A.19 71

79 A [ ] [ ] [ ] 14A.105 A [ ] 8.08(1)(a) 25% 8.08(1)(d) % 25% [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 8.08(1)(a) (i) [ ] [ ] % (ii) [ ] [ ] [ ] [ ] (i) (ii) 8.08(1) 25% 72

80 (i) [ ] [ ] [ ] (ii) [ ] (iii) (iv) [ ] 4.2 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 5% 4.2 [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ][ ] [ ] 73

81 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 100 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 74

82 [ ] [ ] 75

83 [ ] [ ] 76

84 [ ] [ ] 77

85 [ ] [ ] 78

86 [ ] [ ] 79

87 [ ] G 80

88 [ ] D

89 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 27 82

90 [ ] 6 SK B 1018 [ ] 83

91 (FCIS, FCS)

92 [ ] 8 B

93 88 (i) (ii) (iii) 5G G 3.0 GHZ

94 % (1) (2) 1, ,810 6,664 4,356 3,760 2, (3) EBITDA 58.8% 61.4% 57.0% 43.3% (1) (2) Indus Towers Limited ) (3)

95 5 15 (i) (ii) (iii) 88

96 , ,872,154 68, % 2 A 17, % 3 B 4, % 4 C 4, % 5 D 1, % [2014]586 [2016]142 [2017]92 [2018]

97 (i) (ii) (iii) (1) (2) (1) (2)

98 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) % % % 91

99 , , % ( ) ( ) 1, , , , , , , % 1.9% GB % 38.5% GB % 35.9% G (GB) 101.9% 71.7% % 97.0% % 83.9% % 96.7%

100 4G 4G 4G G 4G 4G G %4G % 5G G 4G 5G 5G 5G 5G 4G 5G 4G 5G 5G G G G 5G 93

101 G 5G G 5G 94

102 5G 5G 95

103 (1) (1) 96

104 ,000,000, % 3,010,000, % 2,990,000, % 10,000,000, % ,150,953, % 36,345,836, % 36,087,147, % 7,760,676, % 129,344,615, % 97

105

106 , ,

107 31 1 (i) ,736 57,585 45,151 54,658 21,322 33, ,131 30,131 (ii) 2,966 2,966 7,761 7,

108 [ ] 7,760,676,901 2,000,000, % 101

109 [ ] [ ] [ ] [ ] 102

110 ,886,454 2,733, % % 103

111 4G 5G ,802 55,997 68,665 17, ,886,454 2,733, % 104

112 4G G 5G GB GB 85.5% % GB 4G 105

113 5G 5G 5G 4G 5G [2014]586 [2016]142 [2017]92 [2018]82 [2017]234 (i) (ii) (iii) (iv) (v) % EBITDA EBITDA EBITDA 32,655 40, %EBITDA 58.3% 58.8% EBITDA 9,749 10, %EBITDA 59.3% 58.7% 106

114 G % ,997 68, % 27,594 34, % ,244 5, %

115 FSU 7*

116 , , , ,

117 (i) (ii) (iii) (iv) % 99.2% % 99.2% % 96.3% % (i) (ii) (iii) ,318 3, % 9.0% 6.7% 6.2% % 6.7% 7.2% 110

118 20 (i) (ii) (iii) (iv) ,984 14, % 2, % % 111

119 (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (iv) 112

120 (i) (ii) (iii) 5G (iv) 113

121 (i) (ii) (iii) (iv) (i) (ii) (iii) 114

122 ,756 55,552 67,085 16,254 16,723 8,756 55,552 66,828 16,208 16,639 (1) , (2) (3) ,802 55,997 68,665 16,449 17,244 (1) (2) 2015 (3) ,939,063 2,402,820 2,645,223 2,662,655 1,939,063 2,402,820 2,629,024 2,644,597 16,199 18,058 3,532 13,646 23,615 25,171 2,169 18,637 45,674 1,942,595 2,418,635 2,687,475 2,733,

123 116

124 %99.2%97.3% 96.5% ,

125 , ,389 13, ,905 2, , ,532 13,646 23,615 25,

126 (i) (ii)

127

128 (i) (ii) PM

129 ,868,226 18, ,886, ,436,

130 本文件為草擬本 其所載資料為草擬本 並不完整及可作更改 閱讀本文件所載資料時 須一併細閱本文件首頁 警告 一節 業 務 下圖為截至 2018 年 3 月 31 日我們的站址在中國各省級區域的分佈熱力圖 我們根據各省級區域的經濟發展和人口密度對站址進行合理佈局 根據沙利文報告 我們在中國各個省級區域的站址佈局均與當地的經濟發展和人口密度相匹配 在經濟發達 及移動通信用戶密集地區 我們的站址資源分佈相對較密集 123

131 ,868,226 18, % 1.0% ,517,710 1,723,247 1,855,176 1,868,226 2,494 9,953 16,978 18,228 1,520,204 1,733,200 1,872,154 1,886,

132 FSU 125

133 50 126

134 25 127

135 ,044 4G 5G 128

136 129

137 %

138 , , ,007 69,181 77, , , ,432 22,714 12, ,456 43,

139 (i) IT (ii) FSU , ,233 (i) (ii) (iii) (iv) FSU FSU 132

140 FSU ,145,490 1,498,577 1,563,618 FSU FSU 5% 133

141 , , ,

142 (1) 34, ,433 5,915 48,278 (2) 3,400 (3) 11,000 (4) 2,205 47,660 (1) [ ][ 183, , , (1+2%) + 3,400 ]1+10% 34,

143 (2) 3,400 (3) 11,000 (4) 21, , (1+5%) 2,205 30% 40% 35% 45% 30% 40% 40% 50% 45% 55% 40% 50% (i) (ii)

144 % 10% 5% % 30% 30% 40% 25% 35% 35% 45% FSU 137

145 %14.5%18.2% 21.4% 9.4%8.3%12.4% 13.7% (i) (ii) 138

146 FSU %11.1%15.3% 17.0% 5 IMT-2020(5G) (ITU) 4G5G % (i) (ii) (iii) (iv) (v) (i) (ii) (iii) 139

147 FSU (iv) (v) 5G 5G (1) 38 (2) 38 (3)

148 38 38 (i) (ii) 38 (iii) (a) (b) (c) (d) 38 (e) 141

149 a b FSU 142

150 % ,

151 73 (i) (ii) (i) (ii) ,886,454 (i) (ii) (1) 443,837 1,855,002 2,298, ,498 2,675 (1) 144

152 (3) (i) (ii) % 5 342(1)(b) 34(2) 145

153 [2017] 234 (i) (ii) (iii) (i) [2017] 234 (ii) [2017] 234 (iii) (iv) (i) (ii)

154 ,298,839 (i) 26, % (ii) 265, % (iii) 2,007, % 147

155 32, % (i) (ii) [2017]234 (iii) 148

156 384, % (i) (ii) (iii) (i) (ii) 674, % (i) (ii) 94, % [2017] 234 (i) (ii) 149

157 41, % 544, % (i) (ii) 150

158 233, % (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (i) % 17,230 (ii) 8 4.5% 44,

159 ,498 (i) 1, % 573,978 (ii) % 400,882 (i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) (iv) (v) 152

160 (i) 30 (a) % 0.05% (b) % 0.005%(ii) (iii) (iv) (v) (vi) % (i) (ii) (iii) 153

161 [2017]

162

163 , ,536 2,556 2,775 2,872 1,514 1,695 1,689 1,787 6,065 7,506 7,731 7,532 2,173 2,588 2,812 2,793 12,288 14,345 15,007 14, (i) (ii)

164 157

165 [ ] 38.0%28.1% 27.9% [ ] [ ] [ ] (BVI) A (BVI) [ ] [ ] [ ] 158

166 1. (1) (1) 14A.35 14A.36 14A.53 (2) (2) (3) (3) (4) (4) 2. (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) 3. (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) 14A.35 14A.36 14A.53 14A.35 14A.36 14A.53 (1) (1) (2) (3) (2) (1) (2) (3) (3) (4) 159

167 4. 14A A A A.35 14A.35 14A A.35 14A.35 14A.35 14A

168 13. 14A A A A A.76 14A.76 14A

169 < > (1) 15% 10% (2) 20% 30% 30% 40% 5% (3) (4) (5) (6)

170

171

172 % 10% 165

173 : % 35% 40% 45% 40% 45% 50% 55% 1 +5% 10 1: : : 3 1 A A X 30 A ,433 5,915 48, X ,400 / 11,000 / 21,000 2% 10% / [ ] 1 + = [( 183,433 / ,915 /6 + 48,278 /6)1.0 (1+2%) + 3,400 ](1+10%) = 34,455 / = 1+ 21,000 /10(1+5%) = 2,205 / = , , ,205 = 47,

174 2: A B B 1 A : A 35% 1 45% 2 B 30% 1 40% 2 : A / = 34,455 (1-35)% + ( 11, ,205 )55% = 29,659 B / = 34,455 (1-30)% + ( 11, ,205 )60% = 32,042 3: A B : A B 2 B : A B / 32,042 4: A B C C 1 A A 45% 1 55% 2 B C 40% 1 50% 2 A 34,455 (1-45%) + 11, ,205 (1-55%) 24,893 B C 34,455 (1-40%) + 11, ,205 (1-50%) 27, (1+ )+ 1+ / ( / ) 167

175 2% 10% 1: 30% 35% 40% 45% 2: 5: : : 40% 45% 50% 55% % 70% 60% 70% 40% 60% 45% % 10% A X 30 X 0.82 / [ ] +1 + = [( 183,433 /10 + 5,915 /6 + 48,278 /6)0.82(1+2%) + 3,400 ](1+10%) = 28,

176 % 40% 50% 15% % 169

177 6 A A 80, / / / / 2,000 / [ ] 1 + = [ 7.5 /7(1+2%) ](1+15%) = = / 80, ,000 = 107,143 7 A B B A B 40% 8 / = / (1-40%) = 64, / / 15% : 6 170

178 (1) % 15% 40% 50% ) (1) 171

179 (1+ ) 5% [ ] % 30% 40% 15% 172

180

181 5%

182 (1) 4,488 27,545 34,795 8,967 (2) (3) 9 2 (4) , ,560 28,642 36,799 9, (5) 122 2,325 2,575 2,

183 (1) 2,280 14,680 15,569 3,701 (2) (3) 3 1 (4) ,314 15,063 16,230 3, (5) 81 1, , (1) 1,896 11,895 14,689 3,595 (2) (3) 7 1 (4) ,927 12,263 15,461 3,

184 (5) (1) (2) (3) (4) (5) 14A.53 [ ] 14A.105 (5 ) 177

185 [ ] 178

186 5% A 14A.105 [ ] 14A.35 14A.36 14A

187 % 14A.33(3) 2018 [ ] [ ] 180

188 [ ] [2020] [12] [31] 181

189 ,92214,39414,268 12, (1) (2) (1) (2)

190 ,03113,4849,991 4,047 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 183

191 ,00622,98918,610 12,529 (1) (2) (3) (1) (2) (3) 184

192 % 5% A 185

193 14A.105 [ ] 14A [ ] [ ] 186

194 [ ] [2020] [12] [31] 187

195 %1.0%1.2% 1.4% %0.8%1.2% 1.4% ,490 6,217 7,971 1, %7.7%11.7% 12.8% ,072 1,

196 ,047 1, ,769 10,872 12,

197 0.1% 5% A 14A A.35 5% A 190

198 14A A.35 14A.36 [ ] ,000 4,650 19,309 3,000 4,650 23,059 3,950 3,000 8,400 8,050 3,000 4,650 19,309 15,209 14A.90 [ ] 191

199 A

200 [ ] % 14A.33(3) 193

201 (1) (2) 194

202 (1) (2) 14A

203

204

205

206 A OTC Markets Group Inc BI

207 BI AIRC

208

209

210

211

212

213

214

215 (i) 208

216 (ii) (iii) XV (iv) 13.51(2)

217 (i) (ii) (iii) (iv) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 5 210

218 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 3 (i) (ii) (iii) (iv) 4 (i) (ii) 211

219 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (i) (ii) (iii) [ ] A.2.1 [ ] 212

220 A.2.1 (i) (ii) (iii) (iv) 213

221 (1) (2) (1) (2)

222 , ,840 3,743 4,229 1,240 3A.19 19A.05 (i) 3A.19 19A.05 [ ] [ ] (ii) (iii) (iv) 215

223 [ ] 129,344,615, ,344,615, [ ] [ ] [ ] [ ] 129,344,615,024 [ ] [ ] H [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 129,344,615,024 [ ] [ ] H [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] H [ ] [ ] [ ] H [ ] 216

224 H (i) 12 H 20% H (ii) H 15 (iii) H H H H H H [ ] H H (i) H H H H (ii)h [ ] [ ] H H 217

225 H H H [ ] [ ] [ ] [ ] 15 [ ][ ] [ ] H H [ ]

226 5% (1) 49,150,953, % (1) 49,150,953, % (BVI) (1) 49,150,953, % (1) 49,150,953, % (1) 49,150,953, % (2) 36,345,836, % A (2) 36,345,836, % (BVI) (2) 36,345,836, % (BVI) (2) 36,345,836, % (2) 36,345,836, % 219

227 (2) (3) (3) 36,345,836, % 36,087,147, % 36,087,147, % 7,760,676, % (1) [ ] (BVI) (2) [ ] A (BVI) (BVI) (3) [ ] [ ] [ ] XV 2 3 (1) (1) 49,150,953, % [ ] 49,150,953, % [ ] 220

228 (BVI) (1) (1) (1) (2) A (2) (BVI) (2) (BVI) (2) (2) (2) 49,150,953, % [ ] 49,150,953, % [ ] 49,150,953, % [ ] 36,345,836, % [ ] 36,345,836, % [ ] 36,345,836, % [ ] 36,345,836, % [ ] 36,345,836, % [ ] 36,345,836, % [ ] 221

229 (3) (3) 36,087,147, % [ ] 36,087,147, % [ ] 7,760,676, % [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (1) [ ] (BVI) (2) [ ] A (BVI) (BVI) (3) [ ] [ ] [ ] XV % 222

230 38.0% [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (BVI) 72.72% (BVI) [ ] 72.72% 941CHL 10%

231 [ ] %51.2%53.6% 54.9% (a) % 51.2%53.6% 54.9% [ ] 224

232 (b) (c) % 48.8%46.2% 44.5% ,573 15,209 12, ,

233 1 (a) (b) (i) (ii) (c) 3 (d) 226

234 (a) 3 (b) (c) (d) A (e) 227

235 ,802 55,997 68,665 17,

236 % % % %16.5%9.0%6.2% 9.6% %17.5%8.8%7.2% 7.8% 229

237 % % % 99.2% ,070 64,103 43,836 3,

238 ,138 27,585 32,642 8, %49.3%47.5% 46.6% , , , , , , ,077 5,283 1,

239 4G 5G

240 (EBITDA) EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA (4,161) 5,070 7,715 1,906 2,089 5,138 27,585 32,642 7,843 8,041 EBITDA ,655 40,357 9,749 10,130 EBITDA 58.3% 58.8% 59.3% 58.7% EBITDA EBITDA 233

241 2 4 4 (i) (ii) (iii) 1 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (i) (ii) (iii) (iv) 234

242 (i) (ii) (iii) (iv) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) % 25% 235

243 % % % % % 8, , , , , (5,138) 58.4 (27,585) 49.3 (32,642) 47.5 (7,843) 47.7 (8,041) 46.6 (1,856) 21.1 (9,121) 16.3 (11,336) 16.5 (2,880) 17.5 (3,020) 17.5 (1,387) 15.8 (5,750) 10.3 (6,156) 9.0 (1,446) 8.8 (1,514) 8.8 (2,840) 32.3 (3,743) 6.7 (4,229) 6.2 (1,098) 6.7 (1,240) 7.2 (1,742) 19.7 (4,728) 8.3 (6,587) 9.6 (1,276) 7.7 (1,340) 7.8 (12,963) (50,927) 90.9 (60,950) 88.8 (14,543) 88.4 (15,155) 87.9 (4,161) , , , , (747) 8.4 (5,077) 9.1 (5,283) 7.7 (1,288) 7.9 (1,638) 9.5 (4,746) , , (30) 0.1 (742) 1.1 (162) 1.0 (118) 0.7 (3,596) , (3,596) ,

244 % % % % % 8, , , , , , (1) , , , , , (2) 4, , , , , (3) 2, , , , , , , , , , , , , , , (4) , , , , , (1) (2) (3) (4) ,801 55,972 68,503 17, %51.2%53.6% 54.9% 237

245 , , % ,483, ,733, , % , ,418, ,687, % % % % % 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

246 (i) (ii) (iii) (iv) % % % % % , , , , , , , , , , , , , , , , , % , % ,642 (i) (ii)

247 ,856 9,121 11,336 3, %16.3%16.5% 17.5% , , % , % ,336 (i) (ii) ,387 5,750 6,156 1, %10.3%9.0% 8.8% , , % , % ,

248 (i) (ii) (iii) (iv) % % % % % 2, , , , , , , , , , % , % ,

249 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) % % % % % , , (1) , , , (2) (3) (4) , , , , , (1) (2) (3) (4) , , % (i) (ii) , % ,587 (i) (ii) (iii) 242

250 FSU (i) (ii) (iii) (1) (4,161) 5,070 7,715 1,906 2,089 (2) 9.1% 11.2% 11.6% 12.1% EBITDA (3) ,655 40,357 9,749 10,130 EBITDA (4) 58.3% 58.8% 59.3% 58.7% (1) (2) (3) EBITDA (4) EBITDA EBITDA , % ,089 EBITDA 9, % 10,130 (i) (ii)

251 EBITDA , % , % 11.2% (i) (ii) EBITDA , % ,357 (i) (ii) EBITDA %0.1%0.2% 0.1% %0.1%0.2% 0.2% 244

252 ,293 1, , ,031 3, (254) (276) (63) (47) 747 5,077 5,283 1,288 1, , , % (i) (ii) , % ,283 (i) (ii) % 25% 245

253 (1) (1,150) (1,150) (1) (%) (1) (1) % %

254 % % % % % 12 15% % % , , ,076 [ ]

255 (6,729) 27,594 34,935 8,705 5,791 (15,217) (46,023) (51,915) (12,600) (8,807) 26,007 22,025 7,583 (6,149) 2,385 4,061 3,596 (9,397) (10,044) (631) 9,592 13,653 17,249 17,249 7,852 13,653 17,249 7,852 7,205 7,221 (i) (ii) , (i) 8,041 1,638 (ii) 4,067 2,561 1, ,935 2,685 (i) 32,642 5,

256 1,330 (ii) 4,508 3, , (i) 27,585 5,077 (ii) 5,979 1, , ,729 4,746 (i) 5,138 (ii) 9, , ,807 8, ,915 51, ,023 46, ,217 15,

257 ,385 15,160 9,670 1,515 1, , ,479 76,631 37,973 4,950 4, ,025 41,675 10,727 4,937 20,887 10,966 3, ,007 26,

258 (1) ,537 15,789 15,262 19,329 20,317 2,918 6,524 7,375 7,837 7,857 13,653 17,249 7,852 7,221 12,076 37,113 39,565 30,517 34,388 40,251 12,900 32,316 95,260 96,429 95,781 4,937 10,966 90,499 17,252 15,737 15, ,618 39,840 31,906 29,202 28,370 1,643 3,942 5,371 5,351 6, , , , , ,935 10, , , , ,684 (1) 2016 (i) (ii) 251

259 ,430 10,852 10,926 14,357 9,430 10,852 10,926 14,357 (1) 10,727 (2) (3) 220 4,128 3,639 4,619 (4) ,107 4,937 4,336 4,972 20,537 15,789 15,262 19,329 (1) (2) (3) (4) , ,

260 , % (1) 4,894 5,126 6,216 7,930 (2) 2,477 3,277 1,983 2,924 2,059 2,431 2,660 3, ,430 10,852 10,926 14,357 (1) (2) (1) (2) (1) (2) ,430 10,852 10,926 14, ,430 10,852 10,926 14,

261 , % , , % , , , , % (i) (ii) (1) 1,966 1,717 2,546 3,046 (2) 952 4,807 4,829 4,791 2,918 6,524 7,375 7,837 (1) (2) , % ,

262 , % , , , ,161 35,049 26,706 21,442 2,457 4,791 5,200 7,760 21,618 39,840 31,906 29, , % 255

263 ,649 34,265 27,898 24, ,209 2,690 2,870 1,366 1,318 1,452 21,618 39,840 31,906 29,202 (i) (ii) (iii) (iv) (v) ,230 3,144 3, ,045 1,118 (1) (2) (3) ,643 3,942 5,371 5,351 (1) (2) (3) 256

264 , % ,371 (i) (ii) , ,942 (i) (ii) , , , ,619 19,807 13,592 10,930 10,006 (1) 7,089 5,385 9,910 11,777 1,238 1, (2) 5 6,130 12,459 12, , , , ,952 10,984 12,280 43,793 48,195 83,333 (3) 2,218 2,268 1,314 1,245 96,535 14,548 45,107 49,440 (1) 14 (2) (3) 21(a) 22 (i) (ii) (iii) (iv) 257

265 , , , ,218 (5,135) (32,197) (63,759) (71,599) 203, , , , , % , , % , , % , ,807 13,592 10,930 48,028 61,166 42,144 3,757 (28,434) (67,381) (44,806) (4,681) ,807 13,592 10,930 10, , % ,

266 , % , , % , % , (i) (ii) (1) 6,081 12,337 12,789 (2) ,130 12,459 12,914 (1) (2)

267 (i) 2015 (ii) ,984 12,280 43,793 48,195 51,447 83,333 94,317 12,280 43,793 48,195 51,447 12,900 32,316 95,260 96,429 95,781 4,937 10,966 90,499 17,252 15,737 15,737 23, , , , , , , , , , , , , , ,518 84,463 1,377 11,276 11,356 11,339 3,562 4,415 29,608 33,908 38,018 6,292 6,488 2,909 2,931 2, , , , , ,

268 ,984 13,446 45,724 50,085 53,539 (1,166) (1,931) (1,890) (2,092) 10,984 12,280 43,793 48,195 51,447 12,900 31,150 93,329 94,539 93,689 1,166 1,931 1,890 12,092 12,900 32,316 95,260 96,429 95,781 23,884 44, , , ,228 21(a) 94, ,966 90% ,939 12, , %

269 ,228 15, ,

270 (1) 32,365 53,321 36,918 2,798 (2) 1,019 7,447 5, ,363 2,846 (3) ,070 64,103 43,836 3,825 (1) (2) FSU (3) , , % ,836 (i) (ii) FSU ,

271 , ,103 (i) (ii) FSU , ,

272 ,791 6,148 5,539 7,180 8,621 10,428 9,456 11,401 6,559 5,931 4,999 5,155 20,971 22,507 19,994 23, , , , ,300 10% 265

273 10% 50% [ ] EBITDA (1) 58.3% 58.8% 59.3% 58.7% (2) (3) 45.4% 49.4% 53.8% 54.5% (1) EBITDA EBITDA (2) (3) 100% 266

274 EBITDA EBITDA % % % % % %

275 ,200 39, %99.8%99.4% 99.2%

276 ,653 17,249 7,852 7,

277 ,884 27,407 13,513 1,344 4,336 8,214 22,605 22,605 22,605 94, ,093 14,862 87, , ,105 50,980 88,575 4,336 8, ,596 46,516 33,814 1,366 4,576 6,760 42,928 42,928 42,928 4,937 5,092 5,092 90,499 94,246 94, , , ,080 1,366 4,576 6, , , ,192 13,117 31,592 3,574 36,240 36,240 36,240 17,252 17,927 17, , , ,359 13,117 31,592 3, , , ,888 13,269 35,678 3,564 33,659 33,659 33,659 15,737 16,251 16, , , ,798 13,269 35,678 3,

278 i(ii) (iii) ,000 4,650 19,309 15,

279 [ ] [ ] [ ] [ ] (1) (2) (3) (4) H [ ] [ ] H [ ] [ ] 127,750 [ ] [ ] [ ] [ ] 127,750 [ ] [ ] [ ] [ ] (1) , (2) [ ] [ ] H [ ] [ ] [ ] (3) [ ] [ ] [ ] (4) [ ]

280 [ ] ,085 62, G

281 ,878 1, , , (1) 68,665 64,566 67,085 62,986 (2) (60,950) (58,937) (32,642) (30,629) (3,878) (1,865) (28,764) (28,764) (3) 7,715 5,629 (4) 2, (5) (742) (150) (6) 1, EBITDA (7) 40,357 36,

282 (1) ,099 (2) G ,013 (3) (4) 2017 (5) 25% (6) (7) EBITDA EBITDA

283 [ ] 276

284 [ ] 277

285 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 2018 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (i)[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] (ii)[ ] [ ][ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 278

286 [ ] 279

287 [ ] 280

288 [ ] 281

289 [ ] [ ] [ ] 282

290 [ ] 283

291 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ][ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 30 [ ] H [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 284

292 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 100, ,000 [ ] 3A.07 [ ] 285

293 [ ] 286

294 [ ] 287

295 [ ] 288

296 [ ] 289

297 [ ] 290

298 [ ] 291

299 [ ] 292

300 [ ] 293

301 [ ] 294

302 [ ] 295

303 [ ] 296

304 [ ] 297

305 [ ] 298

306 [ ] 299

307 [ ] 300

308 [ ] 301

309 [ ] 302

310 [ ] 303

311 [ ] 304

312 [ ] 305

313 [ ] 306

314 [ ] 307

315 [ ] 308

316 [ ] 309

317 [ ] 310

318 [ ] 311

319 [ ] 312

320 [ ] 313

321 [ ] 314

322 [ ] 315

323 [ ] 316

324 [ ] 317

325 I-1 I [ ] [ ] [ ] I-4 I I-4 I-72 [ ] H [ ] [ ] I-1

326 I-2

327 I-4 26 [ ] I-3

328 I I-4

329 ,802 55,997 68,665 16,449 17,244 (5,138) (27,585) (32,642) (7,843) (8,041) (1,856) (9,121) (11,336) (2,880) (3,020) (1,387) (5,750) (6,156) (1,446) (1,514) 7 (2,840) (3,743) (4,229) (1,098) (1,240) 8 (1,742) (4,728) (6,587) (1,276) (1,340) (12,963) (50,927) (60,950) (14,543) (15,155) (4,161) 5,070 7,715 1,906 2, (747) (5,077) (5,283) (1,288) (1,638) (4,746) 106 2, ,150 (30) (742) (162) (118) (3,596) 76 1, (3,596) 76 1, (0.1203) I-5

330 , , , , ,807 13,592 10,930 10, ,089 5,385 9,910 11, ,238 1, ,130 12,459 12, , , , , ,537 15,789 15,262 19, ,918 6,524 7,375 7, ,653 17,249 7,852 7,221 37,113 39,565 30,517 34, , , , , , , , ,345 (3,869) (3,793) (1,850) (1,470) 125, , , ,875 I-6

331 (a) 10,984 12,280 43,793 48,195 21(b) 83, ,218 2,268 1,314 1,245 96,535 14,548 45,107 49,440 21(a) 12,900 32,316 95,260 96,429 21(c) 4,937 21(b) 10,966 90,499 17,252 15, ,618 39,840 31,906 29, ,643 3,942 5,371 5, , , , , , , , , , , , ,340 I-7

332 ,000 (273) 9,727 (3,596) (3,596) (3,596) (3,596) , , ,345 (3,869) 125, ,345 (3,793) 125,552 1,943 1,943 1,943 1, ,345 (1,850) 127, ,345 (1,470) 127, ,345 (3,793) 125, ,345 (3,309) 126,036 I-8

333 (a) (6,873) 27,529 34,831 8,687 5, (6,729) 27,594 34,935 8,705 5,791 (15,211) (46,001) (51,837) (12,617) (8,813) (6) (84) (164) (2) (23) 25(b) (15,217) (46,023) (51,915) (12,600) (8,807) 25(c) 10,727 4,937 26,375 41, ,479 3,950 15,160 (4,950) (300) (20,887) (37,973) (9,774) (9,670) (10,966) (76,631) (1,515) I-9

334 (68) (3,461) (4,342) (325) (1,590) 26,007 22,025 7,583 (6,149) 2,385 4,061 3,596 (9,397) (10,044) (631) 9,592 13,653 17,249 17,249 7,852 13,653 17,249 7,852 7,205 7, , , ,161 35,049 26, ,598 21,442 I-10

335 II , ,000 3,010 2,990 40%30.1% 29.9% , %28.1%27.9% 6.0% 1.1 DAS (i) (ii) I-11

336 , , ,618 94, ,966 90% ,939 12, ,727 10, , %28.1%27.9% 6.0% I-12

337 , , , , ,470 I-13

338 I-14

339 , % I-15

340 G ,878 1, I-16

341 (%) 3% % % 5-7 3% I-17

342 I-18

343 I-19

344 (b) DAS I-20

345 I-21

346 (a) I-22

347 (b) (c) 2.17 (a) 12 I-23

348 (b) (c) 2.18 I-24

349 2.19 DAS DAS (i) (ii) (iii) DAS DAS I-25

350 DAS DAS 4.2 DAS 1-3 I-26

351 I-27

352 (a) (i) (ii) (iii) (b) (A) (B) (i) A B (ii) A B A B (iii) A B C (iv) A C B C (v) B A A A A (vi) B (a) (vii) A B B (viii) B B A A I-28

353 (a) (i) (ii) I-29

354 ,200 39, (b) %99.8%99.4% 99.2% 1 3 I-30

355 9 (c) ,653 17,249 7,852 7,221 I-31

356 ,884 27,407 13,513 1,344 4,336 8,214 22,605 22,605 22,605 94, ,093 14,862 87, , ,105 50,980 88,575 4,336 8, ,596 46,516 33,814 1,366 4,576 6,760 42,928 42,928 42,928 4,937 5,092 5,092 90,499 94,246 94, , , ,080 1,366 4,576 6,760 I-32

357 , , ,192 13,117 31,592 3,574 36,240 36,240 36,240 17,252 17,927 17, , , ,359 13,117 31,592 3, , , ,888 13,269 35,678 3,564 33,659 33,659 33,659 15,737 16,251 16, , , ,798 13,269 35,678 3, I-33

358 ) 118, , , , (13,653) (17,249) (7,852) (7,221) (1) 104, , , , , , , ,875 (2) 230, , , ,015 (1)/(2) 45.4% 49.4% 53.8% 54.5% I-34

359 4 4.1 (a) ) (b) (c) I-35

360 (i) (ii) (iii) I-36

361 (i) 8,756 55,552 67,085 16,254 16,723 8,756 55,552 66,828 16,208 16, DAS , ,802 55,997 68,665 16,449 17,244 (i) ,551 46,976 56,559 13,753 14,099 * 1,205 8,576 10,526 2,501 2,624 8,756 55,552 67,085 16,254 16,723 * I-37

362 (ii) 10% ,560 28,646 36,804 8,654 9,465 2,314 15,063 16,232 4,134 3,884 1,927 12,263 15,467 3,656 3,788 8,801 55,972 68,503 16,444 17, %99.96%99.76%99.97% 99.38% (iii) ,085 62, ,245 2,921 3, ,840 3,743 4,229 1,098 1,240 I-38

363 18% 20% (a) (ii) (i) I-39

364 (iii) (i) (iii) (i) I-40

365 (ii) (i) (ii) I-41

366 (i) (ii) (iii) (b) (a) ,635 1,720 1, ,680 3,398 3,456 1,243 1, ,616 5,809 5,846 1,996 1, ,000,000 2,000, ,000, I-42

367 ,525 2, ,295 1, , I-43

368 ,293 1, , ,031 3, (254) (276) (63) (47) 747 5,077 5,283 1,288 1, %-3.96% 3.06%-3.80% %-3.72% 4.08%-4.36% (1,150) (1,150) I-44

369 (4,746) 106 2, % (1,187) (13) (8) (1,150) [2011] 58 15% % I-45

370 11 (a) (3,596) 76 1, , , , , ,345 (0.1203) (b) I-46

371 ,878 4, , ,056 22, ,373 (12) (1) (13) 181,961 26, ,021 (8) (8) (3,404) (1,710) (21) (5,135) 8 8 (3,404) (1,710) (21) (5,135) 178,557 25, , ,961 26, ,021 (3,404) (1,710) (21) (5,135) 178,557 25, , ,961 26, ,021 49,606 17, ,381 1,171 1, ,775 (820) (370) (2) (1,192) 231,918 45, ,985 (3,404) (1,710) (21) (5,135) (20,495) (7,010) (54) (27,559) (23,607) (8,515) (75) (32,197) 208,311 37, , ,918 45, ,985 (23,607) (8,515) (75) (32,197) 208,311 37, ,788 I-47

372 I ,918 45, ,985 34,852 9, , ,558 (1,712) (739) (1) (2,452) ,199 55, ,897 (23,607) (8,515) (75) (32,197) (2) (24,294) (8,220) (82) (32,598) ,036 (2) (47,279) (16,322) (156) (63,759) ,920 39, , ,199 55, ,897 (2) (47,279) (16,322) (156) (63,759) ,920 39, , ,199 55, ,897 3,524 1, , (303) (102) (405) ,435 56, ,218 (2) (47,279) (16,322) (156) (63,759) (5) (5,687) (2,314) (25) (8,031) (7) (52,826) (18,585) (181) (71,599) ,609 37, , ,435 56, ,218 (7) (52,826) (18,585) (181) (71,599) ,609 37, ,619

60 2014 7 15 3 21 2014 7 15 2014 7 16 215 52 54 2014 7 15 2014 7 15 53 61 216 62 65 2014 7 3 2014 7 1998 11 1998 12 1998 12 2000 7 2000 7 2001 2 2001 2 2003 8 2003 8 2004 11 2004 12 2009 1 2009 1 2011

More information

Homeland Interactive Technology Ltd. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] 1.0% % 0.005% [ ] [ ] C [ ] [ ] [ ] [ ][ ]

Homeland Interactive Technology Ltd. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] 1.0% % 0.005% [ ] [ ] C [ ] [ ] [ ] [ ][ ] Homeland Interactive Technology Ltd. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) 1933 Homeland Interactive Technology Ltd. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ][ ] 1.0% 0.0027% 0.005% 0.00001

More information

% %85.7%86.7% 12.3%15.3%11.4% Frost & Sullivan ,1836.7% 13.9%Frost & Sullivan5.0% % 1,1832,333

% %85.7%86.7% 12.3%15.3%11.4% Frost & Sullivan ,1836.7% 13.9%Frost & Sullivan5.0% % 1,1832,333 CATALO 180 (i)(ii)(iii) (iv)(v) Frost & SullivanCATALO Frost & Sullivan 5.9% 19.3%Frost & Sullivan CATALO CATALO 13 (i) (ii)catalo(iii) (iv)(v) 22CATALO19CATALO CATALO 46 cgmp 12 167.7203.5250.122.1% 20.631.228.5

More information

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

More information

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

More information

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

More information

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

More information

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

More information

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

More information

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

More information

CCtalk CCtalk CCtalk ,993201

CCtalk CCtalk CCtalk ,993201 2017 2017B2C (i)20171231(ii) 20171231 20185311.7 20172017 100 CCtalk2017 134 CCtalk 201610CCtalk CCtalk 2015184.9 2016339.72017555.2 2017531198.52018531 263.2 2015304.22016 509.52017971.3 2017531272.12018531

More information

全唐诗28

全唐诗28 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8 I II... 8... 9... 9... 9...10...10...10...11...11...11...11...12...12...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17

More information

穨學前教育課程指引.PDF

穨學前教育課程指引.PDF i 1 1.1 1 1.2 1 4 2.1 4 2.2 5 2.3 7 2.4 9 2.5 11 2.6 1 2 1 5 3.1 1 5 3.2 1 5 19 4.1 19 4.2 19 4.3 2 1 4.4 29 4.5 38 4.6 4 3 4.7 47 50 5.1 5 0 5.2 5 0 5.3 6 2 5.4 9 4 5.5 1 2 6 ( ) 1 2 7 ( ) 1 31 ( ) 1

More information

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

More information

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

More information

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

More information

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

More information

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

More information

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

More information

眼病防治

眼病防治 ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...2...3...5...5...6...7...9... 11...13...14...15...17...18...19...20...21 I II...21...22...23...24...25...27...27...28...29...30...31...33...33...34...36...38...39...40...41...42...43...45

More information

中国南北特色风味名菜 _八)

中国南北特色风味名菜 _八) ( 20 010010) 7871092 1/32 356.25 4 760 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05943-3/Z102 1026.00 ( 18.00 ) ...1...2...2...4...6...7...8...9... 10... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 18... 19...

More information

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務

緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 JOY

More information

前 言 根 据 澳 门 特 别 行 政 区 第 11/1999 号 法 律 第 三 条 规 定, 审 计 长 执 行 其 职 责, 已 经 对 财 政 局 提 交 的 2011 年 度 澳 门 特 别 行 政 区 总 帐 目 ( 总 帐 目 ) 进 行 了 审 计 与 2010 年 度 相 同, 本 年 度 的 总 帐 目 由 政 府 一 般 综 合 帐 目 及 特 定 机 构 汇 总 帐 目, 两

More information

一、

一、 ... 1...24...58 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - i. ii. iii. iv. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. - 9 - xi. - 10 - - 11 - -12- -13- -14- -15- C. @ -16- @ -17- -18- -19- -20- -21- -22-

More information

2015 2 104 109 110 112 113 113 113 114 1 (1) 9,654,346,443 6,388,650,779 4,183,429,633 1,183,342,128 (2) 47,710,000 41,600,000 16,600,000 13,200,000 (3), (1) 371,147,787 125,421,629 749,150,179 565,001,961

More information

i

i SINOCHEM HONG KONG HOLDINGS LIMITED i ii iii iv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

More information

-i-

-i- -i- -ii- -iii- -iv- -v- -vi- -vii- -viii- -ix- -x- -xi- -xii- 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-15 1-16 1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11

More information

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx

Microsoft Word - 强迫性活动一览表.docx 1 1 - / 2 - / 3 - / 4 - / 5 - I. 1. / 2. / 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11. 12. 2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22 23. 24. / / 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. II. 1. 2 3. 4 3 5. 6 7 8. 9 10 11 12 13 14. 15.

More information

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc

Microsoft Word - Panel Paper on T&D-Chinese _as at 6.2.2013__final_.doc 二 零 一 三 年 二 月 十 八 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 CB(4)395/12-13(03) 號 文 件 立 法 會 公 務 員 及 資 助 機 構 員 工 事 務 委 員 會 公 務 員 培 訓 及 發 展 概 況 目 的 本 文 件 介 紹 公 務 員 事 務 局 為 公 務 員 所 提 供 培 訓 和 發 展 的 最 新 概 況, 以 及 將 於 二 零 一 三 年 推 出

More information

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

More information

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF

江苏宁沪高速公路股份有限公司.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 33.33% ( ) ( ) ( ) 33.33% ( ) ( ) ( ) 1 1 1992 8 3200001100976 1997 6 27 H 12.22 2001 1 16 A 1.5 2001 12 3 503,774.75 14,914,399,845.00 13,445,370,274.00

More information

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

More information

绝妙故事

绝妙故事 980.00 III... 1... 1... 4... 5... 8...10...11...12...14...16...18...20...23...23...24...25...27...29...29...31...34...35...36...39...41 IV...43...44...46...47...48...49...50...51...52...54...56...57...59...60...61...62...63...66...67...68...69...70...72...74...76...77...79...80

More information

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

More information

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的

2. 我 沒 有 說 實 話, 因 為 我 的 鞋 子 其 實 是 [ 黑 色 / 藍 色 / 其 他 顏 色.]. 如 果 我 說 我 現 在 是 坐 著 的, 我 說 的 是 實 話 嗎? [ 我 說 的 對 還 是 不 對 ]? [ 等 對 方 回 答 ] 3. 這 是 [ 實 話 / 對 的 附 錄 美 國 國 家 兒 童 健 康 與 人 類 發 展 中 心 (NICHD) 偵 訊 指 導 手 冊 I. 開 場 白 1. 你 好, 我 的 名 字 是, 我 是 警 察 [ 介 紹 房 間 內 的 其 他 人, 不 過, 在 理 想 狀 態 下, 房 間 裡 不 該 有 其 他 人 ] 今 天 是 ( 年 月 日 ), 現 在 是 ( 幾 點 幾 分 ) 我 是 在 ( 地 點 ) 問 你

More information

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

More information

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

More information

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

More information

家庭用药指南(九).doc

家庭用药指南(九).doc ...1...2...3...5...6...7...8...9... 11...12...14...15...16...18...19...21...22...23...24 I ...26...28...29...33...35...37...38...40...41...42...44...44...46...47...48...49 10...52...55...56...57...59...60

More information

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx

Microsoft Word - Paper on PA (Chi)_2016.01.19.docx 立 法 會 發 展 事 務 委 員 會 二 零 一 六 年 施 政 報 告 及 施 政 綱 領 有 關 發 展 局 的 措 施 引 言 行 政 長 官 在 二 零 一 六 年 一 月 十 三 日 發 表 題 為 創 新 經 濟 改 善 民 生 促 進 和 諧 繁 榮 共 享 的 二 零 一 六 年 施 政 報 告 施 政 報 告 夾 附 施 政 綱 領, 臚 列 政 府 推 行 的 新 措 施 和

More information

Page i

Page i 况 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Page i 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1 Page ii 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Page iii 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.6.2 3 3.1 3.1.1

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203938BEC7A67EABD7B942B0CAC15AC075B3E6BF57A9DBA5CDC2B2B3B92DA5BFBD542E646F63> 98 年 3 月 11 日 依 本 校 98 學 年 度 招 生 委 員 會 第 1 次 會 議 核 定 大 同 技 術 學 院 98 學 年 度 重 點 運 動 項 目 績 優 學 生 單 獨 招 生 簡 章 大 同 技 術 學 院 招 生 委 員 會 編 印 校 址 :600 嘉 義 市 彌 陀 路 253 號 電 話 :(05)2223124 轉 203 教 務 處 招 生 專 線 :(05)2223124

More information

儿童用药守则(上).doc

儿童用药守则(上).doc A...1...2...3...4...6...7...8...9 6... 11...12...14...15...16...17...17...18...20...21...23 I ...24 OTC...25...27...29...29...31...33...34...35...37...39...40...41...43...44...45...46...47...48...51...53...54

More information

捕捉儿童敏感期

捕捉儿童敏感期 目弽 2010 捕捉儿童敏感期 I a mao 2010-3-27 整理 早教资料每日分享 http://user.qzone.qq.com/2637884895 目弽 目彔 目弽... I 出版前言... - 1 竨一章 4 丢孝子癿敂感朏敀乞... - 1 - 妞妞 0 4 岁 海颖 妞妞癿妈妈... - 1 黑白相亝癿地斱... - 1 斵转... - 2 就丌要新帰子... - 2 小霸王...

More information

世界名画及画家介绍(四).doc

世界名画及画家介绍(四).doc II...1...2...2...3...4...5...7...7...8...9...9...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...18...19...20 III...21...21...22...24...24...25...26...27...28...29...30...30...31...33...33...34...35...36...36...37...38...39...40...41...42...43

More information

智力测试故事

智力测试故事 II 980.00 ... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 8... 9... 9...10...10...10 I II...11...11...11...12...13...13...13...14...14...14...15...15...15...16...16...17...17...18...18...19...19...19...19...20...20...21...21...21

More information

untitled

untitled 19.01 19.02 19.03 [ 2009 1 1 ] 19.04 (1) 19.29 19.73 19.72 (c) (d) 200% (e) 1/13 19 1 (i) 20.06(3) 19.04(8) 20.06(17) (ii) (iii) 19.04(8) 20.06(17) (A) (aa) 1 (bb) (B) (f) (i) 19.04(1)(g) (ii) (iii) (A)

More information

untitled

untitled 2016 China Suntien Green Energy Corporation Limited * 00956 (1) 2016 (2) 2016 (3) 2016 12 31 (4) 2016 12 31 (5) 2016 (6) 2017 12 31 (7) (8) (9) (10) 6 22 23 24 25 36 2017 6 8 2016 2017 4 21 H 2017 5 18

More information

Teaching kit_A4_part4.indd

Teaching kit_A4_part4.indd 4 ( 學 生 ) i. 認 識 專 題 研 習 甚 麽 是 專 題 研 習? 專 題 研 習 是 學 會 學 習 的 其 中 一 個 關 鍵 項 目 學 生 根 據 自 己 或 老 師 所 訂 立 的 主 題, 依 照 本 身 的 興 趣 和 能 力, 在 老 師 的 指 導 下, 擬 定 研 習 題 目, 設 定 探 討 的 策 略 和 方 法, 進 行 一 系 列 有 意 義 的 探 索 歷

More information

67 2016 2016 44 2016 2016 44 2010 7 13 2016 6 7 2002 10 2004 3 2007 Bright Education BVI [][] Bright Education Holdings []% []% 244

67 2016 2016 44 2016 2016 44 2010 7 13 2016 6 7 2002 10 2004 3 2007 Bright Education BVI [][] Bright Education Holdings []% []% 244 44 2002 10 2010 7 43 2002 10 2010 7 37 2003 9 2016 6 41 2015 9 2016 6 63 2016 2016 243 67 2016 2016 44 2016 2016 44 2010 7 13 2016 6 7 2002 10 2004 3 2007 Bright Education BVI [][] Bright Education Holdings

More information

奇闻怪录

奇闻怪录 ... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 8... 9... 10... 10... 11... 11... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 21 I ... 22... 23... 23... 24... 25... 25... 26... 27... 28... 29 UFO...

More information

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園

樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 樹 木 管 理 專 責 小 組 報 告 人 樹 共 融 綠 滿 家 園 序 言 我 們 都 愛 樹, 愛 那 鬱 鬱 葱 葱 的 綠 意, 愛 那 股 清 新 的 氣 息, 更 愛 那 溽 暑 中 遍 地 搖 曳 的 斑 斕 樹 蔭 人 與 樹 本 應 是 那 麼 近, 但 去 年 8 月 赤 柱 塌 樹 意 外, 卻 令 我 們 赫 然 發 現, 樹 木 原 來 也 可 以 潛 藏 著 危 險,

More information

49.12%1997 52010 59.99% 82.48% 20101220119 88.67%201112 2.31%201212 9.02% 2012 47.28% 2012 42.28%27 10.44% 74.65% 2013 20.28%4.06%1.01% 2016100%

49.12%1997 52010 59.99% 82.48% 20101220119 88.67%201112 2.31%201212 9.02% 2012 47.28% 2012 42.28%27 10.44% 74.65% 2013 20.28%4.06%1.01% 2016100% 1938 1953 2000CRC 2006CRC 50% CRC2010 2007510 2007 200711 20087CRCCRC56.62% 23.14%19967 27.80% 20081166.98% 20003 63.59% 2011CRNC 49%1% BEID Fund 49.12%1997 52010 59.99% 82.48% 20101220119 88.67%201112

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAB371AB4FB3E65FA4A4A4E5AAA95F5F32303133> 香 港 德 輔 道 中 71 號 永 安 集 團 大 廈 9 樓 電 話 :2867 0888 傳 真 :3906 9906 查 詢 熱 線 :3187 5100 中 國 通 意 外 急 救 醫 療 計 劃 保 單 投 保 人 以 一 份 投 保 書 及 聲 明 謹 向 中 銀 集 團 保 險 有 限 公 司 ( 下 稱 本 公 司 ) 申 請 下 述 保 險 該 份 投 保 書 及 聲 明 已 被

More information

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4

目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 目 录 院 领 导 职 责... 1 院 长 职 责... 1 医 疗 副 院 长 职 责... 1 教 学 副 院 长 职 责... 2 科 研 副 院 长 职 责... 2 后 勤 副 院 长 职 责... 3 主 管 南 院 区 副 院 长 职 责... 3 党 委 书 记 职 责... 4 纪 委 书 记 职 责... 5 院 长 办 公 室... 6 院 长 办 公 室 工 作 职 责...

More information

中医疗法(下).doc

中医疗法(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...3...4...13...15...17...17...24...25...26...26...28...28...29...31...31...33...33

More information

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01%

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 48.55% 1998 19986 30%20086 2009 2009 200 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) 60.99%39.01% 200820092010 772 928960200820092010 1512928 201 1. 20091222(2009)7267 20042008 16,980,954.02

More information

1 0.05

1 0.05 CHINA INSURANCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED INTERIM REPORT 2003 1 0.05 2 3 3 2,358,314 1,188,289 32,398 55,620 (24,011) (13,111) 8,387 42,509 22,616 8,574 5,655 4 113,598 62,934 5 36,252 5,984

More information

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv)

30,000,000 75,000,000 75,000, (i) (ii) (iii) (iv) 30,000,000 75,000,000 75,000,000 24 (i) (ii) (iii) (iv) # * 1,800,000 1,800,000 15% 3,400,000 3,400,000 15% 4,200,000 4,200,000 10% 8,600,000 8,600,000 10% 12,600,000 12,600,000 88% 10% 16,000,000 16,000,000

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205B345DB5D8AE4CACD732303135AECAAFC5C1C9C1DCBDD0AB48A4CEB3F8A657AAED> 華 夏 盃 全 國 全 國 數 學 奧 林 匹 克 邀 請 賽 ( 華 南 賽 區 ) 晉 級 賽 比 賽 詳 情 : 一 比 賽 對 象 : 小 學 一 至 六 年 級 中 學 一 二 年 級 二 比 賽 日 期 及 時 間 : 年 2 月 15 日 ( 星 期 日 ) 小 學 組 小 一 級 小 二 級 小 三 級 小 四 級 小 五 級 小 六 級 時 間 13:10~1:20 13:10~1:20

More information

群科課程綱要總體課程計畫書

群科課程綱要總體課程計畫書 核 准 文 號 :102 年 4 月 22 日 臺 教 國 署 高 字 第 1020036237 號 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 (102 學 年 度 入 學 學 生 適 用 ) 中 華 民 國 102 年 04 月 22 日 國 立 曾 文 高 級 農 工 職 業 學 校 群 科 課 程 綱 要 總 體 課 程 計 畫 書 核

More information

II II

II II I I II II III 1. 2. 3. III 4. IV 5. 6. 8. 9. 10. 12. IV V V VI VI VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII 1 1 2 2 3 3 4 33 35 4 5 5 6 6 7 ( ) 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17

More information

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16

I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16 125-0834I/1405/GH I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X. 10-11 XI. 11-12 XII. 12 XIII. 13 XIV. 14-15 XV. 15-16 XVI. 16 I. * ++p ++ p ++ ++ * ++p ++ ++ ++p 1 2 ++ ++ ++ ++ ++ I.

More information

vi 黃 帝 內 經 即 學 即 用 別 做 反 自 然 的 事 053 成 年 人 應 該 斷 奶 055 吃 肉 吃 素 因 人 而 異 057 要 分 清 飢 和 餓 058 生 活 現 代 化 與 本 能 退 化 061 調 神 就 是 調 節 奏 063 想 冬 泳, 先 問 問 自 己

vi 黃 帝 內 經 即 學 即 用 別 做 反 自 然 的 事 053 成 年 人 應 該 斷 奶 055 吃 肉 吃 素 因 人 而 異 057 要 分 清 飢 和 餓 058 生 活 現 代 化 與 本 能 退 化 061 調 神 就 是 調 節 奏 063 想 冬 泳, 先 問 問 自 己 目 錄 001 第 一 講 道 法 自 然 養 生 首 先 要 找 對 方 向 003 健 身 不 同 於 健 體 006 隨 順 自 然 的 節 拍 008 調 和 的 重 要 013 吃 飯 的 講 究 017 飲 水 的 學 問 021 喝 適 合 自 己 的 茶 025 起 居 作 息 要 規 律 029 形 與 神 俱 靠 甚 麼 031 還 原 現 場 033 039 第 二 講 背 道

More information

1956 12 1955 101 1 1957 443 1956 237 s s i 39 424 401 iii 9 ix 31 iv 15 iii 2 Vi 46 i 24 VI iii 25 III i 7 III viii 9 I V 1 I vi 8 225 1480 I ii 10 IV viii 4 639 559 113 [ 384 322 ] III

More information

(i) 1 (ii) (iii) (iv) 5 5 (v) (vi)

(i) 1 (ii) (iii) (iv) 5 5 (v) (vi) BOT BOT 88 80% 3.4 27 (i) 1 (ii) (iii) (iv) 5 5 (v) (vi) (vii) (viii) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (Environmental Sanitation Section) 110 20 0.25 2% 280 0.65 0.55 0.689 0.55 0.03 0.58 50 1 50 100 2 100

More information

14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2

14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2 HUAJUN HOLDINGS LIMITED * 377 A 1,700,000,000 2,006,000,000 11.52% 11.52% 1 14.07 25% 100% 14 14.07 25% 75% 14 (i)(ii) (iii) 2 (I) 1,700,000,000 2,006,000,000 A 629,629,629 A 1,700,000,000 2,006,000,000

More information

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

More information

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

More information

ii

ii 1 7 1 213 16 1 401258) H183 17M ........................................................................ ii.................................................................. 1...................................................................

More information

375,000, % 648,000, ,000, ,000, ,000, % ,000,000 2

375,000, % 648,000, ,000, ,000, ,000, % ,000,000 2 STATE ENERGY HK LIMITED LC GROUP HOLDINGS LIMITED 1683 (1) (2) (3) 1 375,000,000 75.00% 648,000,000 1.728 40,000,000 608,000,000 375,000,000 75.00% 26.1 500,000,000 2 ...........................................

More information

1 2 6 8 15 36 48 55 58 65 67 74 76 150 152 1 3 1 2 4 2 2001 2000 1999 12 31 12 31 12 31 304,347 322,932 231,047 14,018 16,154 5,665 (i) 0.162 0.193 0.082 (ii) 0.165 0.227 0.082 (iii) 10.08 13.37 6.47 0.688

More information

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

More information

untitled

untitled CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO.,LTD. I II III IV V VI ...7...10...11...13...13...14...15...15...21...32...50...53...54...56...56...56.59...61...61...66...69...72...74...74...75...75...75...77

More information

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

More information

(As at 28

(As at 28 内 地 与 香 港 关 于 建 立 更 紧 密 经 贸 关 系 的 安 排 ( 安 排 ) 常 见 问 答 个 别 行 业 : 法 律 服 务 法 律 服 务 ( 18) I 受 聘 于 内 地 律 师 事 务 所 1 II 律 师 事 务 所 联 营 组 织 2 III 香 港 律 师 事 务 所 驻 内 地 代 表 机 构 ( 代 表 处 ) 4 I V 最 低 居 留 条 件 6 V 律 师

More information

Microsoft Word - report final.doc

Microsoft Word - report final.doc 殘 疾 人 士 無 障 礙 運 輸 需 要 研 究 調 查 報 告 書 目 錄 I. 撮 要 II. III. IV. 前 言 調 查 目 的 文 獻 回 顧 V. 調 查 方 法 VI. 調 查 結 果 VII. 分 析 及 討 論 VIII. 建 議 IX. 鳴 謝 I. 撮 要 殘 疾 人 士 在 日 常 生 活 上 面 對 不 少 困 難 與 挑 戰, 健 全 人 士 未 必 可 以 身 同

More information

最新监察执法全书(七十五).doc

最新监察执法全书(七十五).doc .................... I II.............................. ................................. III IV......................... V................................ ........................... VI .............................

More information

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

More information

(i) 179,962, %(ii) 15,638, % 391,200, ,600, %

(i) 179,962, %(ii) 15,638, % 391,200, ,600, % CHINA CIVIL AVIATION (CAYMAN) INVESTMENT GROUP LIMITED JIA YAO HOLDINGS LIMITED 01626 (1) (2) CHINA CIVIL AVIATION (CAYMAN) INVESTMENT GROUP LIMITED CHINA CIVIL AVIATION (CAYMAN) INVESTMENT GROUP LIMITED

More information

34.7 33.6 15.0 6.1 2.7 0.8 8,720 36 25.2 64,480 1,688 146.5 3.2 10,661 685 177.9 5.3 11,783 3,010 95.0 5.0 1 458 193.5 3.0 2 92 1. 2. 3.8 3.0 12 93 33.7 Ipsos 18.29%8.64% 1.2% 94 18 1. 8.0 (i) 95 [ ] (ii)

More information

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd )

_Chi.ps, page Preflight ( _Chi.indd ) on conviction3 5 1. / 2. 14 3. 2 2 3 4. 372 12 5. 6. 1 7. 1 2 i ii iii iv 8. 9. 1 12 2 2 i ii iii i ii iii 3 iv http://www.pcpd.org.hk v i ii iii 4 i ii i / ii 5 1. 2. 3. i ii iii iv v vi 4. 5. 6 6. 7.

More information

九龍城區議會

九龍城區議會 九 龍 城 區 議 會 食 物 環 境 衞 生 事 務 委 員 會 第 十 次 會 議 記 錄 日 期 : 2013 年 7 月 11 日 ( 星 期 四 ) 時 間 : 下 午 2 時 30 分 地 點 : 九 龍 城 民 政 事 務 處 會 議 室 出 席 者 : 主 席 : 黃 以 謙 議 員 副 主 席 : 黃 潤 昌 議 員 委 員 : 李 慧 琼 議 員, JP ( 於 下 午 3 時

More information

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050

相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而 非 美 貌 033 刘 庭 式 与 盲 妻 道 义 人 生 036 什 么 是 爱, 什 么 是 欲 038 相 爱 040 爱 感 觉 是 温 暖 040 爱 言 语 是 正 直 043 爱 心 地 是 无 私 045 爱 行 为 是 成 全 050 目 录 出 版 前 言 Ⅴ 自 由 恋 爱 慎 于 始 006 相 识 010 好 心 境 感 来 好 缘 分 010 平 常 表 现 最 能 看 清 一 个 人 011 娶 妻 首 贤 德 016 相 知 021 孝 是 选 择 对 象 好 法 宝 021 欲 知 人 者 先 自 知 025 我 们 价 值 观 是 利 害 还 是 道 义 029 I 相 惜 033 女 子 受 是 靠 德 行 而

More information

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

More information

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

More information

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

More information

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

More information

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

More information

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

More information

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

More information

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

More information

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

More information

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

More information

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

More information

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

More information

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

More information

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc

Microsoft Word - Entry-Level Occupational Competencies for TCM in Canada200910_ch _2_.doc 草 稿 致 省 級 管 理 單 位 之 推 薦 書 二 零 零 九 年 十 月 十 七 日 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟 All rights reserved 序 言 加 拿 大 中 醫 管 理 局 聯 盟, 於 二 零 零 八 年 一 月 至 二 零 零 九 年 十 月 間, 擬 定 傳 統 中 醫 執 業 之 基 礎 文 件 由 臨 床 經 驗 豐 富 之 中 醫 師 教 育 者 及

More information