Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 2011

2

3 * * * * * ipr

4 % % % % % % : 3

5 11069% % % %15% 40% 23% 9 4

6 3909(C10-6, C14-2) (%) % % 1, % % 3, % 1. (C10-6, C14-2) (C10-6, C14-2)

7

8

9 (%) 1, % , % % , % 8

10 % % % 4. 1,326 4, % % % 2,080 6, % 1,080 2,400 9

11 (%) % 76 90% 95 75% 24 51% 38 60% * % % % 489 * , ,089 10

12 22,575,476,000 22,010,167, % 68% 38,769,369,000 16,528,395,000(43%) 12,870,666,000(33%)7,296,165,000 (19%)2,074,143,000(5%) 35,259,369,000(91%)3,510,000,000 (9%) 27%73% 35,797,381,000 14,324,870,000 33,539,008,000 16,054,674,000 11

13 294,202, ,864,000 16,754,037,000 10,969,486,000 1,635,875,000 1,976,672,0001,462,173,000 1,462,914,000 1,749,433,000 1,550,155,000 8,460,561,000 8,306,183,000 (i) (ii) 5,519 4, ,761,000 12

14 3 4,196,720 2,765,465 (2,407,167) (1,698,987) 1,789,553 1,066, , ,038 (184,600) (120,806) (376,729) (259,927) (909) (3,352) 16, , ,867 81,110 95,249 (190,777) (47,776) (2,534) (3,411) 5,086 5, ,561,193 1,165,315 5 (638,783) (302,487) 922, , , ,819 29, , , , , ,

15 922, , , ,636 80,369 (111,877) 7,332 6,682 (36,535) 261,070 16,441 (1,833) (1,670) 259,237 14,771 1,181, ,599 1,124, ,492 57, ,107 1,181, ,599 14

16 9 5,107,271 5,025, ,805,882 1,751, , , , ,299 88, ,480 1,399 1, , ,166 1,188 1,169 2,997,385 2,611, , , , ,001 11,869,011 11,509,484 53,028,276 37,990,453 4,091,780 5,495,438 44,600 42, ,551,052 1,215,033 10,278 10, , , , ,544 11(a) 33,105 34,015 3,828 2, , ,012 20,137 17, , , , ,864 14,030,668 15,872,810 74,371,229 62,351,879 15

17 12 2,892,595 3,881,360 11,204,686 8,884,824 69,097 67,622 11(c) 653,184 98,635 11(b) 2,658,062 2,625,820 11(a) 768,438 1,407,760 2,483,227 1,018,110 71,770 70,588 1,244,394 1,235, ,528,395 9,522,631 38,573,848 28,812,871 35,797,381 33,539,008 47,666,392 45,048, ,804,219 1,804,219 20,771,257 20,205,948 22,575,476 22,010,167 1,903,267 1,819,329 24,478,743 23,829, ,240,974 20,300, , , , ,887 23,187,649 21,218,996 47,666,392 45,048,492 16

18 1,804,219 15,621,564 42,177 80, ,525 23, ,177 74, ,485 21,446 (74,496) 3,059,238 22,010,167 1,819,329 23,829,496 4, ,534 43, ,871 1,124,621 57,026 1,181,647 (4) (4) (4) (559,308) (559,308) (559,308) (40,072) (40,072) 2,630 2,630 64,354 64,354 1,804,219 15,621,560 42,177 84, ,059 23, , , ,485 21,446 (74,496) 3,392,801 22,575,476 1,903,267 24,478,743 17

19 1,491,996 10,587,718 42,694 30, ,811 23, ,172 1, ,485 5,798 1,503,814 14,619,950 1,518,950 16,138,900 3, ,587 (111,877) 735, , , , ,546 (259) 1,437 1, ,423 1,801,103 1,910,526 1,910, ,354 (6,354) (140,938) (140,938) (140,938) (65,059) (65,059) (5,449) (5,449) 42,621 42, ,609 81,609 1,601,569 12,390,722 42,435 34, ,398 23, ,526 (110,161) 307,485 5,798 2,092,341 17,127,822 1,713,954 18,841,776 18

20 (10,945,491) (10,502,238) (263,777) 748,369 9,173,089 10,556,699 (2,036,179) 802,830 15,872,810 10,100, ,037 80,068 14,030,668 10,983,327 14,030,668 10,983,327 19

21

22 3. 8 3,819, ,814 86,909 58,782 4,196,720 * 1,976 1, ,809 (325,889) 3,821, ,918 86, ,591 (325,889) 4,196,720 1,201, ,914 3, ,087 1,483, ,308 (42,068) 95,249 95,249 (190,777) (2,534) (2,534) 5,086 5,086 1,561,193 (638,783) 922,410 * 21

23 2,434, ,087 64,907 56,850 2,765,465 * 1, ,185 (144,692) 2,434, ,594 64, ,035 (144,692) 2,765, ,588 90,423 3, , ,662 78,356 (34,587) 176, ,867 81,110 81,110 (47,776) (3,411) (3,411) 5,094 5,094 1,165,315 (302,487) 862,828 * 4. 4,542 4,350 40,427 36,982 22

24 % 16.5% 384, , , , , ,904 6,096 5, , , , ,938 23

25 7. 892, ,819 3,608,437,046 3,077,363,101 23,075,411 37,854,423 3,631,512,457 3,115,217, ,354, ,000,000 40,000,000 26,000,00066,000,000 16,000,000 24

26 , , ,363 27, ,107 17, , , , ,000 1,244, ,833 1,551,052 1,215, (a) 33,105 34, ,438 1,407,760 (b) 2,014,236 1,992, % 575, ,536 1% 68,819 67,686 2,658,062 2,625,820 22,734,000 1,097,000 25

27 11. (c) 22,916 66,983 1% 630,268 31, ,184 98,635 22,916,000 66,983, ,144,108 1,936, ,718 15, , ,343 1,594,522 2,301,613 1,298,073 1,579,747 2,892,595 3,881, ,684,000,000 4,179,000, ,000,000 26

28 ,000,000,000 2,000,000 4,000,000,000 2,000,000 8,000,000,000 4,000,000 3,608,437,046 1,804, % 20% 52,092,000 Cedar Key Limited 3,983,754,000 3,902,027,000 1,991,501, ,846,000 27

29 15. 8,832 8,832 9,328 18, ,316,211 1,316,211 1,316,211 2,666,627 2,666,627 2,666,627 88,336 88,336 22, ,816 1,051 1,051 1, (26,757) (26,757) (26,757) (3,983,754) (3,983,754) (3,983,754) (1,115) (1,115) (1,115) (7,952) (7,952) (617) 70,857 70,240 23,856 94,096 (31,886) (31,886) (10,735) (42,621) (617) 38,971 38,354 13,121 51,475 (81,110) (29,635) 218,846,000 1,910,526 1,991,501 52,092 (3,983,754) (29,635) (52,092) (52,092) (52,092) (51,592) (51,293) (51,293) 28

30 16. 51% 5, , ,375 6, , ,867 12, , , , ,888 12,354 12,354 12, , , , ,888 (7,985) (7,985) (7,985) 350, ,903 29

31 17 150,000,000 55,000,000 25%95,000, ,460,561,000 8,306,183,000 (i) (ii) 19. 8,575,056 5,768,531 2,752,722 2,448,512 98,244 11,327,778 8,315,287 30

32 20. a 5,232 5,534 b 5,721 5,211 c 5,375 6,477 d 1,309,667 1,015,268 e 120,236 55,548 f 4,762 10,568 g 3,902,027 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 6% 6.81% 12%0.5% 2.6% 1% 15 31

33 0.50 8,000,000 8,000,000 3,500,000 3,500,000 3,000,000 3,000,000 2,650,000 2,650,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600, , , , , , ,000 21,450,000 21,450,000 8,900,000 8,900,000 22,750,000 22,750,000 31,650,000 31,650,000 53,100,000 53,100,000 32

34 ,500,000 11,500,000 3,000,000 3,000,000 2,650,000 2,650,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600, , , , ,000 21,450,000 21,450,000 XV

35 336 Congratulations Company Ltd. 1,037,975,080 1,037,975, % Source Holdings Limited 228,398, ,086, ,485, % 1 Ting Shing Holdings Limited 1,366,460,640 1,366,460, % 2 112,410,476 1,366,460,640 1,478,871, % 3 253,788, ,788, % 1,732,659,362 1,732,659, % 4 JP Morgan Chase & Co. 16,139, ,316,000 87,794, ,249, % Deutsche Bank Aktiengesellschaft 15,785, ,943, ,728, % JP Morgan Chase & Co. 12,352,500 12,352, % Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1,838, ,438, ,276, % JP Morgan Chase & Co. 87,794,257 87,794, % 1. Source Holdings Limited228,398,760 Musical Insight Holdings Limited Wincall Holding Limited 44,658,800 55,428, ,086, ,485, Ting Shing Holdings LimitedSource Holdings Limited Congratulations Company Ltd.328,485,5601,037,975,080 1,366,460,640 1,366,460,640 34

36 3. 112,410,476 Ting Shing Holdings Limited1,366,460,640 1,478,871, A

37 36

中期報告 INTERIM REPORT Stock Code: 股份代號 : INTERIM REPORT 2018 中期報告 Poly Property IR18_180911_cover.indd 所有頁面 11/9/2018 下午3:12

中期報告 INTERIM REPORT Stock Code: 股份代號 : INTERIM REPORT 2018 中期報告 Poly Property IR18_180911_cover.indd 所有頁面 11/9/2018 下午3:12 2018 2018 中期報告 INTERIM REPORT Stock Code: 00119 股份代號 : 00119 INTERIM REPORT 2018 中期報告 Poly Property IR18_180911_cover.indd 所有頁面 11/9/2018 下午3:12 2 3 15 15 16 17 20 21 22 47 2 183 17 1712 1716 18 2503 www.polyhongkong.com

More information

4 6 13 16 34 54 59 60 62 63 100 2 2018 3 4 2018 2018 6 30 571 5 Anhui Expressway Company Limited Anhui Expressway 520 520 0551-65338697 0551-6373892363738922 0551-65338696 0551-65338696 wtgs@anhui-expressway.net

More information

目 錄 2 公 司 簡 介 10 董 事 長 報 告 書 12 業 務 回 顧 與 展 望 18 董 事 監 事 及 高 級 管 理 層 25 管 理 層 討 論 與 分 析 28 董 事 會 報 告 書 41 企 業 管 治 報 告 53 監 事 會 報 告 書 56 公 司 資 料 58 國 際 核 數 師 報 告 書 59 財 務 報 表 按 國 際 財 務 報 告 準 則 編 製 119 五

More information

(i) (ii) (iii) 2

(i) (ii) (iii) 2 BANK OF CHONGQING CO., LTD.* * 1963 2014 2 28 2014 2014 2 28 2014 1 2014 2 28 2014 2013 2013 12 26 2013 2014 2 28 2014 (i) (ii) (iii) 2 46 2007 6 26 2012 12 28 2006 12 2012 12 28 2001 2 2006 12 1998 8

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600438 2005 2005... 3... 3... 4... 6... 10... 14... 16... 16... 24... 25... 29... 84 2 2005 1 2 3 ( ) 4 1 TONGWEI CO.,LTD. 2 3 2 10 028-85171943 028-85199999 E-mailhup@tongwei.com 2 10 028-85177462 028-85137101

More information

2 4 6 15 20 56 86 95 113 142 164 166 275 289 276 289 292 293 294 295 296 2017 1,185,197 1,156,494 50% 2017 1,185,197 1,156,494 1,658,610,000 10 2.3 381,480.30 2 3 4 5 Anhui Expressway Company Limited Anhui

More information

2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000

2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000 Bio Cassava Technology Holdings Limited * 8129 (1) (2)(3) 2,837,000 64.8% 96,00075.3% 2,169,000 73.9% 18,579,000 3,194,000 324.0% 15,221,000 2 1,335 839 2,837 1,722 (262) (62 ) (553) (142 ) 1,073 777 2,284

More information

... 1... 3... I-1 2015... II-1 i

... 1... 3... I-1 2015... II-1 i * Bank of Zhengzhou Co., Ltd.* * 6196 2015 2015 2015 2016 2015 2015 2015 3 16 2016 6 17 2 30 22 29 II-1 II-5 (i) 2016 5 28 H (ii) H H * 155 2016 4 29 ... 1... 3... I-1 2015... II-1 i 2016 6 17 2 30 22

More information

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 23

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 23 公 司 代 码 :600009 公 司 简 称 : 上 海 机 场 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 23 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 23 一 重 要 提 示 3.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及

More information

Microsoft Word _2011_n.doc

Microsoft Word _2011_n.doc Anhui Conch Cement Company Limited (A 股 :600585 H 股 :00914) 二 〇 一 一 年 年 度 报 告 中 国 安 徽 芜 湖 1 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600362 2005 2005... 1... 1... 3... 4... 4... 9 ( )... 17 53 1 2005 1 2 3 1 Jiangxi Copper Company Limited JCCL 2 A A A 600362 H ADR) H H 358 3 15 15 335424 http://www.jxcc.com jccl@jxcc.com 4 5 701 3777735

More information

% 25% %

% 25% % Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 2298 2015 3 1 92,000,000 113,778,240 2015 3 1 105,000,000 129,855,600 1 14.22 14.075% 25% 14 13.13 8% 13.15 2015 3 1 2015 3 1 2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 92,000,000

More information

47.2% 981,760 666,885 53.8% 43,800 28,471 36.4% 0.15 0.11 8.24% 389 468 1,210,400 21 60 01 981,760 47.2% 389 468 8.24% 149,805 70.9% 15.3% 2.2 17.7% 43,800 53.8% 8.6% 2.4 11.0% 02 22,067 35,586 2.2% 3.6%

More information

2 3 4 7 8 25 25 27 29 32 1313.22 33 34 34 35 35 35 35 36 37 38 40 41 42 44 45 84 1 China COSCO Holdings Company Limited China COSCO 1 3 300461 183 49 CEO ** * ** * ** H A H 1919 A 601919 H 183 18 1806-1807

More information

(1) 10 (2) 2 (3) (1) 3 (2) 3 2

(1) 10 (2) 2 (3) (1) 3 (2) 3 2 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 2016 4 28 2016 4 28 2016 6 28 2015 2015 2015 (1) 2015 11 12 (2) 2015 9 2015 11 1 (1) 10 (2) 2 (3) 6 10 2 6 18 9 3 3 (1) 3 (2) 3 2 59 2014 7 2014 8 571 XV 13.51(2)(h)

More information

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 00991 2016 291.99 2015 5.85% 34.88 2015 16.35% 17.09 2015 19.08% 0.1284 2015 0.0303 2016 6 30 6 2015 1 291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 (1) 819.5615.80% 777.4355.60% 1,928

More information

A H H i

A H H i Hanhua Financial Holding Co., Ltd. * 3903 A 2016 2016 2016 2016 H 2016 3 3 2016 2016 11 2 7 2016 20162016 H 201620162016 H 20 26 2016 20162016 H 2016 20162016 H 2016 20162016 H 24 H 183 17M 11 2 6-92016

More information

untitled

untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 51% 5% 25%14 14 1 (1) (2) 51% 64,998,442 51,000 51,000 51% 2 (i) (ii) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 3 (e) (f) (g)(h) (a) (b) (c) (c) 51% 1,261,500,000 5.15%4.9% 1.097

More information

Microsoft Word - C - Overseas Regulatory Announcement Cover 2012-4-23

Microsoft Word - C - Overseas Regulatory Announcement Cover 2012-4-23 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 INTERCHINA

More information

Microsoft Word - Overseas Regulatory Announcement [C] Cover 2010-4-20

Microsoft Word - Overseas Regulatory Announcement [C] Cover 2010-4-20 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 INTERCHINA

More information

( : 1093) 2015 2 3 11 13 15 17 19 20 39 1 18 3206 183 22 www.cspc.com.hk 2 57.30 8.22 7.3% 36.9% 17.68 36% 3 2010 2014 4 蒽 36 345 245 5 212 24 64 6 C C C 7 180 14 51 36 14 6-1 re4 DBPR-108 蒽 4 100mg 4

More information

上海汽车股份有限公司

上海汽车股份有限公司 2013 年 年 报 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 600104 2013 年 年 度 报 告 第 1 页 2013 年 年 报 目 录 第 一 节 释 义 及 重 大 风 险 提 示... 4 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 4 第 三 节 主 要 财 务 数 据 和 指 标... 5 第 四 节 董 事 会 报 告... 6 第 五 节 重 要 事 项...

More information

C IR.indd

C IR.indd 2 3 4 12 14 16 18 20 21 40 1 18 3206 183 22 www.cspc.com.hk 2 % % 2,268,398 1,767,684 +28.3% +34.9% 2,111,400 2,031,836 +3.9% +9.2% 729,020 974,490-25.2% -21.4% 679,027 610,241 +11.3% +17.0% 358,021 346,124

More information

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 一 〇 年 四 月 七 日 1 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 释 义 3 重 要 提 示 4 公 司 简 介 5 财 务 摘 要 9 董 事 长

More information

31997 chi.indb

31997 chi.indb 2008 2 4 7 18 25 30 57 58 67 69 70 72 73 75 77 161 163 164 173 5,760,388,000 66.86% H 2,855,732,00033.14% 14 H 8,616,120,000 11.3% 2 3 2008 938.16.7%200715.1 105.811.4%4.7 72.7 14.0%6.733.16.1%0.9 200811.3%20070.5

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600438 2005 2005... 1... 2... 4... 5... 5... 8 ( )... 10... 49 1 2005 1 2 3 4 1 TONGWEI CO.,LTD. TONGWEI CO.,LTD. 2 A A A 600438 3 2 10 2 10 610041 http://www.tongwei.com.cn zqb@tongwei.com 4 5 028-85171943

More information

2005... 1... 1... 3... 5... 5... 8... 11... 11 1 2005 1 2 3 4 1 Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co., Ltd. JJIH 2 A A A 600754 B B B B 900934 3 389 12 51 5 200002 http://www.jinjianghotels.com

More information

(c-0010).PDF

(c-0010).PDF 2008 2008 ISO9000 2 3 4 2008 7 13 21 37 45 47 51 73 84 87 96 107 109 191 193 196 205 2008 1231 2008 2007 2006 2005 2004 * * * * 4,242,041 3,845,511 1,805,983 1,057,368 793,874 1,026,942 1,056,077 792,748

More information

SOHO 104,555,000 63,904,0 61% 145,783,0

SOHO 104,555,000 63,904,0 61% 145,783,0 2008 410 SOHO 104,555,000 63,904,0 61% 145,783,0 02 17 26 27 31 SOHO SOHO SOHO 58,860 100.0% 2,242,132 90,609 2,277 39,792 SOHO 54,325 41.2% 1,066,204 612,864 12,707 48,230 * SOHO 121,5955,93948,840 SOHO

More information

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600009 公 司 简 称 : 上 海 机 场 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会

More information

董 事 辭 任 自 二 零 一 三 年 四 月 十 五 日, 容 東 先 生 ( 容 先 生 ) 因 其 他 事 務 已 辭 任 本 公 司 執 行 董 事 一 職 董 事 會 及 容 先 生 確 認, 彼 此 之 間 意 見 上 並 無 分 歧, 且 並 無 有 關 容 先 生 辭 任 本 公 司

董 事 辭 任 自 二 零 一 三 年 四 月 十 五 日, 容 東 先 生 ( 容 先 生 ) 因 其 他 事 務 已 辭 任 本 公 司 執 行 董 事 一 職 董 事 會 及 容 先 生 確 認, 彼 此 之 間 意 見 上 並 無 分 歧, 且 並 無 有 關 容 先 生 辭 任 本 公 司 香 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 Changhong

More information

目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

More information

1 (3) 307, ,145 (357,105) (307,322) (49,951) (4,177) 10,358 5,922 (82) (119) (30,475) (19,438) (70,150) (17,812) (4,553) (4,083) (4) (74,703) (2

1 (3) 307, ,145 (357,105) (307,322) (49,951) (4,177) 10,358 5,922 (82) (119) (30,475) (19,438) (70,150) (17,812) (4,553) (4,083) (4) (74,703) (2 2008 1 (3) 307,154 303,145 (357,105) (307,322) (49,951) (4,177) 10,358 5,922 (82) (119) (30,475) (19,438) (70,150) (17,812) (4,553) (4,083) (4) (74,703) (21,895) (5) 520 1,692 (74,183) (20,203) (77,167)

More information

682 2010/2011 2 3 8 11 19 23 37 39 41 43 44 46 48 114 682 P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands http://www.chaoda.com.hk http://www.irasia.com/listco/hk/chaoda 2 2010/2011 3 2010/2011

More information

1

1 Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Stock Co., Ltd. * 8058 1 1,628,297,00021.71% 224,018,0001.05% 2 3 851,933 694,490 1,628,297 1,337,820 (340,123) (232,413) (548,781) (437,795) 511,810 462,077 1,079,516

More information

119,859 (110,532) (3) (8,224) (6,111) 8,224 6, ,859 (110,535) 340,319 (3,383) 195,363 90,762 25,097 16, , , ,695 (13,917) 31,6

119,859 (110,532) (3) (8,224) (6,111) 8,224 6, ,859 (110,535) 340,319 (3,383) 195,363 90,762 25,097 16, , , ,695 (13,917) 31,6 Nissin Foods Company Limited 1475 2017 12 31 2017 12 31 2017 12 31 4 2,902,271 2,629,905 (1,867,706) (1,588,722) 1,034,565 1,041,183 38,458 31,583 (603,709) (607,088) (163,294) (143,724) (40,212) (82,431)

More information

... 1... 4... 12... 15 i

... 1... 4... 12... 15 i QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369 * 2016 8 9 ... 1... 4... 12... 15 i 601390 390 2008 3 31 1.00 2016 7 19 2013 12 12 1 H 1.00 16.67% 2016 8 5 2016 7 19 2 571 120.671 % 3 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* 3369

More information

Jiangsu Expressway Company Limited 2005 3 18 2004 2004 2 2004 2003 3 Jiangsu Expressway Company Limited Jiangsu Expressway 8625-8446 9332 852 2801 8008 8625-8420 0999-4706 4716 8625-8446 6643 nhgs@jsexpressway.com

More information

,333,413 2,850,966 5 (2,831,347) (2,363,496) 502, , ,398 10,178 (155,884) (135,025) (131,698) (112,465) (38,890) (20,65

,333,413 2,850,966 5 (2,831,347) (2,363,496) 502, , ,398 10,178 (155,884) (135,025) (131,698) (112,465) (38,890) (20,65 CPMC HOLDINGS LIMITED 906 2018 6 30 6 30 2018 2017 3,333,413 2,850,966 16.9% 382,140 397,239 (3.8%) 143,172 168,055 (14.8%) 0.12 0.14 (14.3%) 2018 9 13 2018 6 30 0.0606.8 2018 6 30 1 6 30 2018 2017 4 3,333,413

More information

... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8

... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 * ... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8 493 3,600,000,000 57 0.0 % GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 Canon s Court 22 Victoria Street

More information

2003 2004 2004 02 04 08 10 16 26 54 62 73 75 82 83 138 143 145 148 151 1996 12 3012.682 1997 3 H 7.475 3 12 0548 2001 12A 1.6512 25 600548 21.807 0152 30.03%. 2 3 # * 2003 3 18 107 205 2003 12 31 * * *

More information

SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( ) 2004 2005 2 18 1 3 2004 5 6 8 9 10 11 14 2004 15 16 17 19 23 25 26 29 30 31 32 34 2003 37 2004 38 2004 39 39 40 41 43 45 46 47 48 A 48 48 49 51 52 52 53 55 57 /

More information

298466(Chi) insert cover.indb

298466(Chi) insert cover.indb 2333 601633 2011 2 002 003 004 008 012 024 031 045 055 057 059 061 063 064 065 067 069 071 073 227 3 2 H 2333 A 601633 2266 15 29 H 183 17 1712 1716 24 30 18 86(312)-2197813 86(312)-2197812 www.gwm.com.cn

More information

2004 2004 7 1 1 3 5 6 10 13 35 2004 2004 1 DALIAN TIELONG INDUSTRY COMPANY LIMITED DALIAN TIELONG INDUSTRY CO., LTD 2 600125 3 3 1 116001 tlzqb@21cn.com 4 5 0411-82810881 0411-82816639 cxdong@21cn.com

More information

i

i BANK OF CHINA LIMITED i 1 BANK OF CHINA LIMITED 2 3 BANK OF CHINA LIMITED 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

More information

资证财字[2000]号

资证财字[2000]号 600030 1 2 3 4 2 2005 4 5 7 7 12 16.. 16 3 CITIC Securities Company Limited CITIC Securities Co., Ltd. 600030 1030 518001 6 : 100004 12 B 32-33 518029 http://www.ecitic.com zxzq@citics.com http://www.citics.com

More information

938 Kee Shing C.indd

938 Kee Shing C.indd Merit Gala Limited Kee Shing (Holdings) Limited 174 Merit Gala Limited (I) (II) MERIT GALA KEE SHING INVESTMENT (BVI) LIMITED (III) (IV) (V) 1 (i) (ii) KSL KSL (iii) KSL KSL KSL KSL KSL KSL KSL Merit Gala

More information

i

i 2017 Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 1658 2017 2016 2017 2017 3 2 9 30 11 2017 2017 7 9 2017 H 18317M 3 2017 2017 2017 2017 2 10 H * 155 2017 1 13 ... 1... 3 2017... 7... 10... 12 i H 1658 1.00

More information

Anhui Expressway Company Limited 2

Anhui Expressway Company Limited 2 2016 5 20 1 Anhui Expressway Company Limited 2 [1996]112 1996 8 15 14897308-7 2010 1 4 340000000034968 2010 7 13 3400148973087 1 Anhui Expressway Company Limited 2 520 230088 0551-5338697 3 0551-5338696

More information

44263-02A 1..8

44263-02A 1..8 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 OURGAME

More information

BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED * 1114 (1) 39.1% (2) 49% 5 16 157 N-1 N-3 183 17M * ....................................................................... 1................................................................

More information

untitled

untitled Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 (1) 50% (2) (3) 5 16 17 18 23 18 2 52 53 H H 183 22 18 24 * ....................................................... 1..................................................

More information

,288,758,

,288,758, CRRC CORPORATION LIMITED 1766 2015 6 30 6 9 30 H http:// www.hkex.com.hk http://www.crrcgc.cc 8 28 6 30 27,288,758,333 0.12 2 4 5 22 37 43 46 92 1 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188

More information

69272 (chi)請攝Cover.indb

69272 (chi)請攝Cover.indb 2010 2 4 5 7 13 20 45 901.62 47.7%672.0948.2%229.5346.1% 97.2059.2% 68.5952.1%28.6179.5%618.53 58.5%424.0340.5% 187.69121.3% 65.29155.1% 2010 2 3 2010 430056 430056 (FCS FCIS) H 183 17 1712 1716 1 28 00489

More information

baosteel

baosteel 2004-1 - --------------------------------------------------2 ------------------------------------------2 --------------------------------3 ------------------------------------7 -------------------10 -----------------------------------------17

More information

H

H 00525 2017 2017 12 31 2017 2017 2018 3 28 www.hkexnews.hk http://www.gsrc.com H 2017 1 1 12 3112 2016 1 1 12 3112 A 1.00 H 1.00 ADS (Trustee) 50 H 571 014 015 2017 11 19 Guangshen Railway Company Limited

More information

IRA (Chi).indd

IRA (Chi).indd COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 2007 2016 6 30 2016 6 30 1,250.71,564 129.6% 85.1% 1,051.0 111.9% 573.6 21.2% 554.1 21.8% 120.3 9.6% 53.9 9.3% 1 49.6 1.6% 24.18 3.6% 6.92 6.8% 31% 1 1 2016 6 30

More information

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172 68.65% 39.72% 39.72% 6.86% 6.52% 3.43% 3.75% 30% 50% 171 1. 100% 2. 100% 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% 4. 100% 5. 50% 50% 6. 7. J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% 8. 100% 9. 100% 172 10. 100%

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D32303134C4EAB1A8B5DAB6FEB8E52D36C9CFBDBBCBF9BEBBB8E5>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D32303134C4EAB1A8B5DAB6FEB8E52D36C9CFBDBBCBF9BEBBB8E5> 2014 年 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) 2015 年 3 月 目 录 重 要 提 示 1 公 司 基 本 情 况 简 介 2 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 5 股 份 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 长 报 告 13 业 务 回 顾 15 管 理 层 对 财 务 状 况 和 经 营 结 果 的 讨 论 及 分 析 19 重 要 事 项 30 关

More information

untitled

untitled 2777 19 48 4 6 10 16 24 28 29 32 40 46 52 53 57 59 153 154 163 164 4 (2013) 5 2013 2012 36,271,284 30,365,056 19% 14,234,986 12,378,280 15% 7,633,860 5,501,979 39% 2.3900 1.7224 39% 0.62 0.60 3% 24,344,335

More information

Q Chi.indd

Q Chi.indd 1398 4603 4604 84602 H 2015 9 30 571 XIVA 13.09 1. 1.1 1.2 2015 10 30 2015 16151 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 ICBC USDPREF1 4603 ICBC EURPREF1 4604 ICBC CNHPREF1-R 84602 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571

More information

<4D F736F F D20312D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E A3A8C1AABDBBCBF9A3A92E646F6378>

<4D F736F F D20312D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E A3A8C1AABDBBCBF9A3A92E646F6378> 2015 年 度 报 告 (A 股 股 票 代 码 :601857) 2016 年 3 月 目 录 重 要 提 示 1 公 司 基 本 情 况 简 介 2 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 5 股 份 变 动 及 股 东 情 况 8 董 事 长 报 告 13 业 务 回 顾 15 管 理 层 讨 论 与 分 析 20 重 要 事 项 32 关 联 交 易 42 公 司 治 理 52 股 东

More information

I (a) I I % I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I % 14A.76 14A 2

I (a) I I % I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I % 14A.76 14A 2 Qingdao Port International Co., Ltd. 06198 (1) (2) (3) (4) QDP 2014 7 31 I II 1 I (a) I I 14.07 5% I I 14A (b) 14A.90 14A (c) I 14.07 0.1% 14A.76 14A 2 II (a) 14A.90 14A (b) II 14.04(1)(e) 14.07 5% 25%

More information

2 4 6 8 12 21 33 55 73 75 77 78 79 83 85 201 202 2 2015 2014 2013 2012 2011 2.10 1.94 2.32 1.59 0.95 2.10 1.93 2.31 1.58 0.94 71,435,875 70,680,628 69,581,526 62,435,520 60,708,674 10,025,241 9,214,858

More information

15394_C BJ Properties IR Ann.indd

15394_C BJ Properties IR Ann.indd BEIJING PROPERTIES (HOLDINGS) LIMITED 925 4 198,868 162,836 (51,264) (40,175) 147,604 122,661 4 63,282 89,720 (7,327) (7,622) (103,655) (92,473) (5,987) (2,549) 5 (208,872) (195,552) (71) (2,518) (9,802)

More information

二零零八年度中期報告 2 3 17 19 20 22 23 25 46 49 51 54 2007 (%) 24,874 21,157 17.6% 2,375 1,942 22.3% 1,150 395 191.1% 8.9 3.2 178.1% 8.9 3.2 178.1% 9.6 6.8 41.18% 2 2008 3C 200824,874 17.6%1,150 191.1% 1,234 46.8%

More information

CRRC CORPORATION LIMITED 1766 600,000,000 5613 2016 2016 6 30 6 2016 2016 2016 9 30 H http://www.hkex.com.hk http://www.crrcgc.cc 2016 8 22 2 4 5 23 34 42 43 46 92 1 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2.

More information

untitled

untitled Guangzhou Automobile Group Company Limited ( ) : 2238 2011 2 3 5 6 18 25 35 56 59 69 71 176 177 1 2011 H A 6,435,020,097 A 4,221,719,879 65.61% H 2,213,300,218 34.39% 2011 2 1,850.512.45% 1,447.245.19%

More information

3 5 7 9 13 15 20 24 36 39 45 51 52 53 56 64 70 73 73 74 74 76 79 80 81 82 2

3 5 7 9 13 15 20 24 36 39 45 51 52 53 56 64 70 73 73 74 74 76 79 80 81 82 2 1 3 5 7 9 13 15 20 24 36 39 45 51 52 53 56 64 70 73 73 74 74 76 79 80 81 82 2 * [1996]189 1996 707 1997 1 24 000732 91360000625912173B ( JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED * 2016 6 29 3 15 335424 (0701)3777011

More information

untitled

untitled 2014 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 2628 2014 2014 2014 2015 H 2014 2014 2015 5 28 10 16 A 6 14 H H A 24 2015 5 8 H 2015 4 10 ....................................................... 1..................................................

More information

... 1 1... 2 2... 3 3... 3 4... 4 5... 4 6... 4 7... 5 8... 5 9... 6... 7... 19 i

... 1 1... 2 2... 3 3... 3 4... 4 5... 4 6... 4 7... 5 8... 5 9... 6... 7... 19 i Zijin Mining Group Co., Ltd. * 2899 2013 9 9 2013 10 25 9 1 24 599 20 (86) 592-2933580 * 2013 9 25 ... 1 1... 2 2... 3 3... 3 4... 4 5... 4 6... 4 7... 5 8... 5 9... 6... 7... 19 i 2013 10 25 9 1 571 0.1

More information

ENN Energy Holdings Limited DOUBLING OUR GROWTH DRIVERS INTERIM REPORT 2016 02 03 14 15 16 18 20 21 48 02 2016 6 3015.8712.27 3.629.3% 201611 995 9.8% 64.79 17.2%2016 6 30156.391.6% 15.8729.3% 29.3%1.47

More information

服务协议

服务协议 独 家 管 理 咨 询 服 务 协 议 本 协 议 由 以 下 双 方 于 2013 年 12 月 23 日 签 署 : 北 京 万 驰 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 万 驰 科 技 ), 一 家 于 中 国 北 京 市 注 册 成 立 的 外 商 独 资 有 限 责 任 公 司, 其 注 册 地 址 位 于 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 北 路 69 号 三 层 306 房 间

More information

Cir-C-Hang Seng-.indb

Cir-C-Hang Seng-.indb 2016 Hang Seng Bank Limited 11 2016 5 63 30 83 2016 1518 2016 2016 18317M 2016 5 43 30 48 (www.hangseng.com) (www.hkexnews.hk)2016 2016 3 30 2016 2016 5 6 3 30 83 11 622 (1) (2)(3) (4)(5)(6) 5 2016 3 18

More information

Central China Securities Co., Ltd. 2002 1375 # 1 ... 3... 5... 5... 5... 7... 9... 12... 12... 16... 16... 21... 31... 31... 36... 38... 38... 43... 48... 54... 55... 57... 57... 59... 61... 62... 68...

More information

16 237,500, ,170, ,456,961 68,991,418 7,005,801 2,468, ,174,024 18,370, ,911,728 20,589, ,869 2,820, ,050,

16 237,500, ,170, ,456,961 68,991,418 7,005,801 2,468, ,174,024 18,370, ,911,728 20,589, ,869 2,820, ,050, ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 6 30 1 152,276,584 106,373,059 2 3,184,550 3 137,499,157 102,712,187 4 4,195,750 3,993,014 5 1,292,409 30,234,414 6 624,246,367 862,607,161 7 89,791,562

More information

314390 chi.indb

314390 chi.indb CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2011 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2012 3 22 5 222011 AH 103.0 2011 2012 3 22 3 4 7 45 56 68 97 98 108 112 114 116 221 222 1 2012 3 22 181815 3 3

More information

書冊C_ indb

書冊C_ indb 38D 1933 0440 36.89 32,533,8312.00 8 1 8 10 (i)(ii) (iii) (i)(ii) (iii) i 6D 6D 6D 6D 6D 708 707 6D 6D ii Capital Markets and Services Act 2007 CMSA CMSA 229(1)(b) 230(1)(b) 6 7 iii CMSA 5 Securities Act

More information

100% (a) (b) (c) 2

100% (a) (b) (c) 2 AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED * 771 (1)GRID DYNAMICS INTERNATIONAL, INC. (2) 118,000,000 915,267,000 1 100% 14 14 (a) (b) (c) 2 A. 118,000,000 915,267,000 B. 1. 2. (a) (b) (c) (d) (e) 3 3. 4. 118,000,000

More information

untitled

untitled () BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD. 2005 0 0 ... 02... 02 ~03... 04~05... 06~08... 09~12... 13~14... 15... 16~25... 26~27... 28~36..... 37~82... 83 1 2 3 4 0.4 0.2 0-0.2-0.4-0.6-0.8-1

More information

Chi.indd

Chi.indd 1398 2012 9 30 13.09 1. 1.1 1.2 2012 10 30 2012 16133 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 A 113002 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571 ir@icbc.com.cn 2.2 2.2.1 2012 9 30 2011 12 31 % 17,371,150 15,476,868

More information

重 要 提 示

重 要 提 示 ZTE ZTE CORPORATION 2 3 4 7 10 12 28 32 35 83 84 108 1 A H 771 2 3G 144 Kbps 384 Kbps 2 Mbps 64 KbpsITU IMT-2000 3GPP 3GPP2 3G CDMA 2G (PN) CDMA2000 CDMAOne 2 Mbps 1xRTT 1xEVDO 1xEVDV GSM 170 TDMA IP

More information

Chi.indd

Chi.indd 1398 2013 9 30 13.09 1. 1.1 1.2 2013 10 30 2013 1.3 1.4 1 2. 2.1 A 601398 H 1398 A 113002 55 100140 86-10-66108608 86-10-66107571 ir@icbc.com.cn 2.2 2.2.1 2013 9 30 2012 12 31 % 18,742,548 17,542,217 6.84

More information

untitled

untitled 2 3 7 21 25 36 38 49 50 51 53 54 56 108 2 183 17 1712 1716 1 5610 158 1 www.wumart.com 1025 471,564 9.2% 163.96 15.1% 9.8% 31.512.5% 5.86 6.59 24.3% 84.40 ERP 3 80% 6000 20000 SAP 4 CPI 5 6 17.1 11.6 1

More information

(c)

(c) Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. * 8231 * 1. 2. 3. 6,542,000 3,515,000 86% 2,172,0002,341,000 7% 6,242,0006,250,000 16% 66% 24% 6,513,000 6,792,000 1 1 3 HPV 20 200 120 SFDA 2 ALA

More information

Zhejiang Shibao Company Limited* *

Zhejiang Shibao Company Limited* * 2 7 8 9 10 22 25 34 35 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 123 Zhejiang Shibao Company Limited* * 2015 2 1 322002 302-308 1204 999 17 1284-10F 3 2015 85 128 62 52 1 65 1155 10 2015 4 33 3 33 H 183 17 1712-1716

More information

(Great Wall Motor) IR_Chi (insert cover).indb

(Great Wall Motor) IR_Chi (insert cover).indb 2333 601633 2012 2 3 4 6 14 18 19 21 23 24 25 27 29 31 33 H 2333 A 601633 2266 100 100QRC 27 2703 H 183 17 1712 1716 24 30 18 86 (312)-2197813 86 (312)-2197812 www.gwm.com.cn 3,042,423,000 2,009,243,000

More information

untitled

untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 792.6 584.3 26.3% 174.4 62.9 64.0% 22.0% 10.8% 130.3 72.0 0.06 0.11 1 3(a) 584,270 792,572 (521,412) (618,192) 62,858 174,380 4(a) 2,852 3,416 4(b) 1,739 429 (22,925)

More information

福建龙溪轴承股份有限公司

福建龙溪轴承股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING GROUP CO. LTD. 2 2 5 8 8 18 24 72 1 1 2 3 4 FUJIAN LONGXI BEARING GROUP CO. LTD. 600592 363000 http://www.ls.com.cn cmn@ls.com.cn 0596-2072091 0596-2072136 zeng@ls.com.cn cmn@ls.com.cn

More information

... 1.... 3... 7... 10... 13 i

... 1.... 3... 7... 10... 13 i Labixiaoxin Snacks Group Limited 1262 2016 6 21123 13 16 48 183 22 2016 4 27 ... 1.... 3... 7... 10... 13 i 2016 6 211 23 1981 20% 1 2016 4 22 571 0.05 10% % 2 Labixiaoxin Snacks Group Limited 1262 Clarendon

More information

4,866, % 254, % 3,567, % 20,563,0004,892, % 15,221,000 2

4,866, % 254, % 3,567, % 20,563,0004,892, % 15,221,000 2 Bio Cassava Technology Holdings Limited * ( 8129) (1) (2) (3) 1 4,866,000 51.0% 254,000 74.6% 3,567,000 70.3% 20,563,0004,892,000 221.3% 15,221,000 2 2 2,029 1,500 4,866 3,222 (406 ) (67 ) (959) (209 )

More information

(Chi_H share).indb

(Chi_H share).indb 2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 10 44 52 61 87 88 97 101 103 106 250 251 252 253 256 2011 1 2 2011 279.20 58.81% 1.40%0.31 23.89%5.59 0.63% 0.06 357.29%86.842.23%0.35 20062009 2010 2011 2011 201183.60%

More information

(17,074) 50,933 (4,212) 4,212 (17,074) 50,933 88, ,490 94,166 91,620 11,584 10, , ,557 78, ,875 10,454 13,615 8

(17,074) 50,933 (4,212) 4,212 (17,074) 50,933 88, ,490 94,166 91,620 11,584 10, , ,557 78, ,875 10,454 13,615 8 Nissin Foods Company Limited 1475 2018 6 30 2018 6 30 2017 2018 6 30 6 30 2018 2017 3 1,481,591 1,248,631 (1,035,163) (860,458) 446,428 388,173 4 21,242 14,909 (213,070) (170,530) (100,593) (80,935) (10,425)

More information

2 4 5 10 29 40 46 48 49 50 51 52 54 98

2 4 5 10 29 40 46 48 49 50 51 52 54 98 2015 CHINA MINSHENG FINANCIAL HOLDING CORPORATION LIMITED : 245 2 4 5 10 29 40 46 48 49 50 51 52 54 98 02 56 11 A02 568 183 22 245 HK www.cm-fin.com 03 04 571 6.9% 05 41 1,777,000 22,656,0001 6,130,0005,300,000

More information

C Clean.pdf

C Clean.pdf 0998 2 4 6 6 6 23 35 54 54 55 59 61 63 70 150 153 156 2012 1 6 2011 1 6 (%) 44,243 35,335 25.21 25,876 20,326 27.30 19,373 15,024 28.95 (75,551) 7,491 0.41 0.37 10.81 0.41 0.37 10.81 (1.61) 0.19 2011

More information

,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861, , ,674 4,426 4, , ,392 41,122 41, ,549 27, , ,617 4,781,057 4,643

,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861, , ,674 4,426 4, , ,392 41,122 41, ,549 27, , ,617 4,781,057 4,643 股份代號 00696 中期報告 2015 34 10 2,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861,307 340,451 431,674 4,426 4,426 188,394 178,392 41,122 41,122 133,549 27,258 130,830 111,617 4,781,057 4,643,581 28,074 15,100 11 831,374

More information

( 股份代號 : 01052) 2011年度報告 2 3 4 6 14 20 46 50 52 58 64 66 67 68 70 71 72 74 140 2 1,321,997 1,252,665 1,000,746 922,371 815,397 1 1,182,515 1,141,945 937,753 954,825 854,907 859,278 848,055 582,207 760,302

More information

untitled

untitled YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED 1171 12 31 2015 2015 12 31 20152015 2015 www.hkexnews.hkwww.yanzhoucoal.com.cn 1 1997 H A 1996 56.59% 2004 60 2004 98.33% 2002 2 1999 81.31% 2002 10 99.89% 2002 95.14%

More information