Size: px
Start display at page:

Download "... 1... 3... 3... 4... 6... 7... 7... 7... 8"

Transcription

1 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 *

2

3 493 3,600,000,000

4 %

5 GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDING LIMITED * 493 Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM12 Bermuda Mark C. Greaves Thomas Joseph Manning *

6 ,00,000,000 (A) (1) (2) (),00,000,000.1

7 (a) 00,000,000 (b) 00,000,000 (c) 00,000,000 (d) 1,00,000,000 (e) 00,000,000 (B) (1) (2)

8 (C) (1) (2) ()

9 1.0

10 1. 2. (a) XV(a) XV7 (b) 352 (c) 900,087 1,480,000 (2) 1,393,766,947 (1) 1,396,147, ,394,667,034 (1) 1,480,000 (2) 1,396,147, ,847,615 (3) 133,322,467 (3) 15,252,398 (3) 313,847, ,075,430,000Shine Group Limited31,336,947 2 Smart Captain Holdings Limited20,000Wan Sheng Yuan Asset Management Company Limited1,200,000

11 3 Retail Management Company Limited 100% 57.52%313,47,615 15,252,39 133,322,467Retail Management TrustRetail Management Company Limited 188,504,797 (1) 80,076,838 (1) 188,504, (1) 1,504,797Retail Management Company Limited 100% 57.52%0,076,3 Retail Management Company Limited The Retail Management Trust XV a XV7 (b) 352 (c) (b) - 9 -

12 (c) 1 (1)

13 3. (a) XV23336 JP Morgan Chase & Co. (1) 264,104, ,600, ,080, Morgan Stanley (2) 233,267, ,778, The Capital Group Companies, Inc. (3) 166,044, (1) JP Morgan Chase & Co. 6,12,1004,600,0005,211,000199,00,963 JP Morgan Chase Bank, N.A.201,93,963J. P. Morgan Investment Management Inc.7,19,000JP Morgan Asset Management (UK) Limited 45,771,000JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. 1,319,000J.P. Morgan Whitefriars Inc.2,212,100JP Morgan Asset Management (Japan) Limited 1,110,000J.P. Morgan Securities Ltd.4,600,0004,600,000 JP Morgan Chase & Co. (2) Morgan Stanley Morgan Stanley Investment Management Company160,42,371Morgan Stanley & Co. International plc.49,405,32244,432,566morgan Stanley Hong Kong Securities Limited 9,061,000Morgan Stanley Asset & Investment Trust Management Co., Limited9,021,000MSDW Equity Finance Services I (Cayman) Limited 13,032,14613,032,146Morgan Stanley Swiss Holdings GmbH3,009 Morgan Stanley Capital (Cayman Islands) Limited270,000Morgan Stanley Capital

14 Services Inc.553,355Morgan Stanley Capital (Luxembourg) S.A.25,500 Morgan Stanley & Co., Inc.116,1025,292 Morgan Stanley (3) Capital Group Companies, Inc. Capital Guardian Trust Company13,504,000Capital International, Inc.145,449,100 Capital International Limited4,05,000Capital International S.A. 2,26,000 (b) XV % (a) (b) (c) (d) 1 25 (e)

二零零八年度中期報告 2 3 17 19 20 22 23 25 46 49 51 54 2007 (%) 24,874 21,157 17.6% 2,375 1,942 22.3% 1,150 395 191.1% 8.9 3.2 178.1% 8.9 3.2 178.1% 9.6 6.8 41.18% 2 2008 3C 200824,874 17.6%1,150 191.1% 1,234 46.8%

More information

47.2% 981,760 666,885 53.8% 43,800 28,471 36.4% 0.15 0.11 8.24% 389 468 1,210,400 21 60 01 981,760 47.2% 389 468 8.24% 149,805 70.9% 15.3% 2.2 17.7% 43,800 53.8% 8.6% 2.4 11.0% 02 22,067 35,586 2.2% 3.6%

More information

HONG KONG HEALTH CHECK AND LABORATORY HOLDINGS COMPANY LIMITED * 397 3 9 * ................................................................ 1.......................................................... 3......................................................

More information

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc

Microsoft Word - 601628_2009_n.doc 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601628) 二 〇 一 〇 年 四 月 七 日 1 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 2009 年 年 度 报 告 目 录 释 义 3 重 要 提 示 4 公 司 简 介 5 财 务 摘 要 9 董 事 长

More information

.................................................................. ii....................................................................... 1........

.................................................................. ii....................................................................... 1........ BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED * 1114 (1) (2) (3) 15 7 16 19 183 17M * .................................................................. ii.......................................................................

More information

二零一七年中期報告 1 2 4 6 8 11 11 14 18 22 24 28 32 34 36 42 64 65 68 70 72 74 75 76 77 78 135 136 44 54 56 2017 8 172017 17 17 18,280,241,4102017 6 306 0.5091.40 2010 5 2011 7 2012 7 27 2011 7 2011 7 2012 6 12

More information

( 股份代號 : 01052) 2011年度報告 2 3 4 6 14 20 46 50 52 58 64 66 67 68 70 71 72 74 140 2 1,321,997 1,252,665 1,000,746 922,371 815,397 1 1,182,515 1,141,945 937,753 954,825 854,907 859,278 848,055 582,207 760,302

More information

2 3 4 6 26 29 32 47 49 50 51 53 55 56 # * * * # * Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM12 Bermuda 8 1602 05 28 12 183 17 1712 16 Appleby Weber Shandwick 979 10 1114 2 4,862,855 5,514,804 6,103,487

More information

China Fin Inv_C_IR.indb

China Fin Inv_C_IR.indb 2016 2 3 10 11 13 15 16 19 48 Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton, HM 12 Bermuda 5 15 1510 Nixon Peabody CWL Appleby Management (Bermuda) Limited Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton, HM12 Bermuda

More information

2 3 4 6 8 11 26 40 42 43 44 46 48 49 # * * * # * Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM12 Bermuda 8 1602 05 10 20 183 17 1712 16 Appleby Weber Shandwick 979 10 1114 2 5,915,991 6,442,858 8,948,740

More information

目錄 財務摘要 2 合併股東權益變動表 53 董事長報告 3 合併現金流量表 55 管理層討論與分析 5 資產負債表 57 董事 監事及高級管理層 11 利潤表 59 企業管治報告 19 股東權益變動表 60 董事會報告 32 現金流量表 62 監事會報告 46 財務報表附註 64 審計報告 48 詞彙表 168 合併資產負債表 50 公司基本資料 170 合併利潤表 52 註 1. 2. 本年度報告中的財務數據根據中國會計準則編製

More information

SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ( ) 2004 2005 2 18 1 3 2004 5 6 8 9 10 11 14 2004 15 16 17 19 23 25 26 29 30 31 32 34 2003 37 2004 38 2004 39 39 40 41 43 45 46 47 48 A 48 48 49 51 52 52 53 55 57 /

More information

2 3 4 6 29 32 35 55 64 69 70 71 73 75 76 * * * * 28 12 183 17 1712 16 Appleby Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM12 Bermuda Weber Shandwick 979 10 8 1602 05 1114 2 5,125,118 4,862,855 5,514,804

More information

Regal International Airport Group Company Limited * 357 H *

Regal International Airport Group Company Limited * 357 H * Regal International Airport Group Company Limited * 357 H 6 29 30 31 32 50 68 82 * ............................................................... 1.........................................................

More information

i

i AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED * 771 (1) (2) (3) 11 15 23 28 * ... 1... 4... 5... 13... 16... 23 i 11 15 10 1 1 23 28 571 0.10 2 % 3 4 AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED * 771 Canon s Court 22 Victoria

More information

書冊C_ indb

書冊C_ indb 38D 1933 0440 36.89 32,533,8312.00 8 1 8 10 (i)(ii) (iii) (i)(ii) (iii) i 6D 6D 6D 6D 6D 708 707 6D 6D ii Capital Markets and Services Act 2007 CMSA CMSA 229(1)(b) 230(1)(b) 6 7 iii CMSA 5 Securities Act

More information

... 1 1.... 3 2.... 4 3.... 4 4.... 4 5.... 5 6..... 5 7.... 5 8..... 6 9.... 6 10.... 7.... 8... 12... 15 i

... 1 1.... 3 2.... 4 3.... 4 4.... 4 5.... 5 6..... 5 7.... 5 8..... 6 9.... 6 10.... 7.... 8... 12... 15 i Gemdale Properties and Investment Corporation Limited * 535 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 37 1519 48 18322 * ... 1 1.... 3 2.... 4 3.... 4 4.... 4 5.... 5 6..... 5 7.... 5 8..... 6 9.... 6 10.... 7.... 8...

More information

BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED * 1114 (1) 39.1% (2) 49% 5 16 157 N-1 N-3 183 17M * ....................................................................... 1................................................................

More information

314390 chi.indb

314390 chi.indb CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2011 12 31 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2012 3 22 5 222011 AH 103.0 2011 2012 3 22 3 4 7 45 56 68 97 98 108 112 114 116 221 222 1 2012 3 22 181815 3 3

More information

untitled

untitled 2008 2 2008 1 1 2008 12 31 A 1.00 H 1.00 3 5 7 10 17 26 33 36 45 56 58 2008 66 71 72 153 155 267 2008 268 4 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED ACC 0086 553 8398918 0086 553 8398931 00852 2111 3220 00852

More information

untitled

untitled 1949 10 2016500 119 02328 68.98% 75.0% 80.0% 95.45% 100% 100% 100% 2 3 25 42 43 81 2016 6 30 2015 12 31 (%) 902,276 843,468 7.0 738,847 686,273 7.7 163,429 157,195 4.0 (1) 2.85 2.74 4.2 6 30 6 2016 2015

More information

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關

目 錄 第 一 節 重 要 提 示 和 釋 義 2 第 二 節 公 司 簡 介 4 第 三 節 會 計 數 據 和 財 務 指 標 摘 要 7 第 四 節 董 事 會 報 告 10 第 五 節 重 要 事 項 40 第 六 節 股 本 變 動 及 股 東 情 況 43 第 七 節 優 先 股 相 關 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 併 表 明 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中 國 光 大

More information

untitled

untitled http://www.stelux.com 84 * 2016 8 1711 30 6989 90112 16 48 * 2016 7 11 .................................................. ii 1............................................. 1 2........................ 2

More information

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114

i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 二 零 一 四 年 年 報 i ii 1 2 3 4 6 10 12 122 123 126 128 129 131 132 133 134 135 275 14 14 17 30 35 42 45 48 54 56 62 64 277 287 288 66 78 92 106 112 114 释 义 及 重 大 风 险 提 示 2010 5 2011 72012 7 27 2011 7 2011

More information

31997 chi.indb

31997 chi.indb 2008 2 4 7 18 25 30 57 58 67 69 70 72 73 75 77 161 163 164 173 5,760,388,000 66.86% H 2,855,732,00033.14% 14 H 8,616,120,000 11.3% 2 3 2008 938.16.7%200715.1 105.811.4%4.7 72.7 14.0%6.733.16.1%0.9 200811.3%20070.5

More information

WORLD-CLASS Hospitality WITH Eastern Charm ANNUAL REPORT 2013 (A joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) Stock Code 00670 2 4 5 6 8 10 12 18

More information

USI HOLDINGS LIMITED * 369 88 5 15 17 2826 * ............................................................... 1 1....................... 4 2................................................ 5 3................................................

More information

,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861, , ,674 4,426 4, , ,392 41,122 41, ,549 27, , ,617 4,781,057 4,643

,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861, , ,674 4,426 4, , ,392 41,122 41, ,549 27, , ,617 4,781,057 4,643 股份代號 00696 中期報告 2015 34 10 2,107,345 1,987,785 1,834,940 1,861,307 340,451 431,674 4,426 4,426 188,394 178,392 41,122 41,122 133,549 27,258 130,830 111,617 4,781,057 4,643,581 28,074 15,100 11 831,374

More information

untitled

untitled 2016/2017 823 2016 9 30 2013/2014 IR www.linkreit.com/ sustainability I I 1 2 3 4 6 8 12 16 22 30 34 39 47 48 49 50 51 52 53 54 73 76 78 2 2016/2017 I I 3 1 2 22 26 3 4 28 29 4 2016/2017 93.6% 6.4% 4.0%

More information

409918 (Minshing A share).indb

409918 (Minshing A share).indb 600016 2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 12 46 54 64 90 91 99 102 104 107 110 111 113 230 236 237 240 2011 1 2 2011 279.2058.81% 1.40%0.3123.95%5.66 0.63% 0.06 357.29% 86.842.23%0.35 20062009 2010

More information

CHNOE_C_Cir.indb

CHNOE_C_Cir.indb China Optoelectronics Holding Group Co., Limited 1332 (1) (2) (3) 2016128 2871617 18322 48 2016113 ........................................................... 1.....................................................

More information

2 3 4 7 8 25 25 27 29 32 1313.22 33 34 34 35 35 35 35 36 37 38 40 41 42 44 45 84 1 China COSCO Holdings Company Limited China COSCO 1 3 300461 183 49 CEO ** * ** * ** H A H 1919 A 601919 H 183 18 1806-1807

More information

ENN Energy Holdings Limited DOUBLING OUR GROWTH DRIVERS INTERIM REPORT 2016 02 03 14 15 16 18 20 21 48 02 2016 6 3015.8712.27 3.629.3% 201611 995 9.8% 64.79 17.2%2016 6 30156.391.6% 15.8729.3% 29.3%1.47

More information

untitled

untitled EARNEST INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED * EARNEST INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED * 339 (1) (2) (3) (4) Earnest Investments Holdings Limited * 8 22 2201-220312 15 48 18322 * .......................................................

More information

(Chi_H share).indb

(Chi_H share).indb 2011 2012 3 22 181815 33 2011 2 4 6 8 10 44 52 61 87 88 97 101 103 106 250 251 252 253 256 2011 1 2 2011 279.20 58.81% 1.40%0.31 23.89%5.59 0.63% 0.06 357.29%86.842.23%0.35 20062009 2010 2011 2011 201183.60%

More information

... iii

... iii CHINA EAGLE GROUP COMPANY LIMITED * 493 64 65 66 113 88JW 3 Queensway & Victoria N-1 N-5 9961 6101 48 * ... iii... 1... 10... 10... 12... 16... 19... 21... 21... 22... 22... 23... 24... 26... 27... 30...

More information

i

i WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 169 8 2 30 3007 12 15 183 22 48 ... 1... 3... 7... 10... 12 i 8 2 30 3007 H 3699 1 12 15 571 0.10 20% 10% % 2 WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 169 8 2 30

More information

..................................................................... 1................................................................. 4 A..........

..................................................................... 1................................................................. 4 A.......... Celestial Asia Securities Holdings Limited CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED * 1049 88 3 JW 18 21 48 * ..................................................................... 1.................................................................

More information

匯漢控股有限公司

匯漢控股有限公司 ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED * 214 140,000,000 B 4% * ... 1... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 10... 11... 11... 12 40.98% Asia Standard Capital Asia Standard International Capital Limited XV Asia

More information

:

: : 730 2017 2 3 6 8 9 11 18 46 65 72 74 76 77 79 182 183 Estera Management (Bermuda) Ltd. Canon s Court, 22 Victoria Street, Hamilton, HM 12, Bermuda 183 22 Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM

More information

2011 2 3 13 13 14 15 17 19 20 32 * * * * * 18 2503 ipr 99 20 2008 2012 183 17 1712-1716 119 www.polyhongkong.com.hk www.irasia.com/listco/hk/polyhk 2 41.97 27.6514.3251.8% 8.93 7.361.57 21.3%24.74 23.91

More information

GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED () 2012/13 * 2 3 8 15 17 19 20 21 8 23 Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited 26 Burnaby Street Hamilton HM11 Bermuda 28 26 530 Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton

More information

untitled

untitled : 2628 2 3 6 7 10 29 36 39 50 54 70 92 96 97 98 100 102 104 105 107 217 1 1 1 2 China Life Insurance Company LimitedChina Life 16 86-10-63631244 86-10-66575112 ir@e-chinalife.com 16 86-10-63631068 86-10-66575112

More information

目 錄 2 公 司 簡 介 10 董 事 長 報 告 書 12 業 務 回 顧 與 展 望 18 董 事 監 事 及 高 級 管 理 層 25 管 理 層 討 論 與 分 析 28 董 事 會 報 告 書 41 企 業 管 治 報 告 53 監 事 會 報 告 書 56 公 司 資 料 58 國 際 核 數 師 報 告 書 59 財 務 報 表 按 國 際 財 務 報 告 準 則 編 製 119 五

More information

ALIBABA HEALTH Information Technology Limited 00241 2016 2 3 11 21 22 23 24 26 27 29 2 Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda 1 1 26 Appleby Management (Bermuda) Ltd. Canon s Court 22

More information

C Ann.indd

C Ann.indd CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD. 1811 2015 12 31 2015 12 31 2014 7 13 2014 12 31 2015 12 31 12 152015 2014 12 31 2015 12 311,151.92014 12 31 1,370.3 15.9% 2014 12 31 1,379.6 16.5% 1 2015 12 31162.4 2014

More information

... 1.... 3... 7... 10... 13 i

... 1.... 3... 7... 10... 13 i Labixiaoxin Snacks Group Limited 1262 2016 6 21123 13 16 48 183 22 2016 4 27 ... 1.... 3... 7... 10... 13 i 2016 6 211 23 1981 20% 1 2016 4 22 571 0.05 10% % 2 Labixiaoxin Snacks Group Limited 1262 Clarendon

More information

untitled

untitled UNIS TECHNOLOGY STRATEGY SUN EAST TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED (HOLDINGS) LIMITED * 365 CAPITAL 11 24 25 31 32 3334 52 1 8 18322 * .................................................. ii........................................................

More information

i ii

i ii 二零一六年年報 i ii 1 2 4 6 9 10 12 16 16 19 32 36 42 44 51 53 63 64 118 125 128 130 132 134 135 136 137 138 277 279 280 66 78 92 106 110 112 2010 5 2011 7 2012 7 27 2011 7 2011 7 2012 6 12 14 571 10 Charoen

More information

... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015

... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015 2015 Intime Retail (Group) Company Limited () : 1833 ... 2... 3... 5... 6... 8... 13... 19.... 26... 41... 60... 62... 63... 64... 66... 68.... 71 1 2015 2006 11 8 2007 3 20 199817 29172,895,674 201061

More information

02 04 05 07 15 17 18 19 20 41 43 02 GBS, OBE, JP GBS, OBE, JP Conyers Dill & Pearman GBS, OBE, JP GBS, OBE, JP Butterfield Fund Services (Cayman) Limited Butterfield House 68 Fort Street P.O. Box 705,

More information

untitled

untitled DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED * 262 4 8 * ..................................................... 1 1............................................... 4 2...............................................

More information

2 4 7 17 24 25 27 28 29 1 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 88 35 81 16 617000 168 200 37 3702 Butterfield Fund Services (Cayman) Limited Butterfield House

More information

Cover IR.ai

Cover IR.ai 2 3 8 16 18 20 21 22 01 Canon's Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda 8 23 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited 26 Rurnaby Street Hamilton HM11 Bermuda 28 26 530 www.goldinfinancial.com 2013/14

More information

LI & FUNG LIMITED (Incorporated in Bermuda with limited liability) Stock Code: 494 INTERIM REPORT 08 中期業績報告 2 3 4 6 10 14 19 21 22 23 44 Paul Edward SELWAY-SWIFT* * Franklin Warren McFARLAN* * * Bruce

More information

01565 32,706 14,252 2,002 73.6% 69.5% 77.4% 15 2

01565 32,706 14,252 2,002 73.6% 69.5% 77.4% 15 2 2 3-4 5-6 7-9 10-15 16-19 20-60 61-70 71-72 73 74 75-76 77 78-79 80-140 141-146 01565 32,706 14,252 2,002 73.6% 69.5% 77.4% 15 2 15 43 77 3 34 Conyers Dill & Pearman Cricket Square Hutchins Drive P.O.

More information

2013 1

2013 1 Global Digital Creations Holdings Limited * : 8271 2013 * 2013 1 2013.......................................................... 3..................................... 5..........................................................

More information

/0 8

/0 8 China Water Affairs Group Limited : 855 2007/08 * 1 2 3 4 6 18 20 24 31 33 35 37 39 41 42 153 154 20 07/0 8 2 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 18 64 6408 28 26 Conyers Dill & Pearman

More information

China Dredging Environment Protection Holdings Limited 871 2015 2 3 5 6 13 20 22 23 25 26 27 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 1 168 200 36 19 Codan Trust

More information

untitled

untitled UNISPLENDOUR TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED 01 02 03 05 06 07 18 20 25 27 29 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 1 69 02-03 132-134 1208-18 22 Codan Services Limited Clarendon House 2

More information

AR C_Longyuan_.pdf

AR C_Longyuan_.pdf ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號 00916 2 015 年度 報 告 僅供識別 2015 年度報告 僅供識別 ... 2... 4... 8... 14... 22 2015... 24... 26... 66... 83... 94... 110... 115... 119... 140... 143... 145... 147... 150... 152... 155...

More information

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 03968 2010 2010 12 31 2010 2010 2011 4 H www.hkex.com.hk www.cmbchina.com www.cmbchina.com www.hkex.com.hk www.cmbchina.comwww.sse.com.cn 2011 3 31 2 3 8 12 16 22 88 97 113

More information

China International Capital Corporation Limited XIVA A ,832,853,595 2,720,718,

China International Capital Corporation Limited XIVA A ,832,853,595 2,720,718, China International Capital Corporation Limited 3908 13.09 571 XIVA A 2018 9 30 2018 9 30 2018 1 1 2018 9 30 9,832,853,595 2,720,718,630 2017 4 1 2018 1 1 2018 9 302017 1 1 2017 9 30 2017 4 1 2017 9 30

More information

2 3 8 13 20 29 42 44 46 48 49 51 53 55 56 57 59 160 162 1. 2. 7,124,775 5,886,854 3,367,726 2,154,840 1,602,098 1,270,105 958,659 564,292 459,316 293,743 1,380,922 987,159 619,430 496,842 339,417 1,187,036

More information

65499.indb

65499.indb Bank of Communications Co., Ltd. 3328 13.09(2) 2008 2009 3 18 * * * * * * * * # Ian Ramsay Wilson # Thomas Joseph Manning # # # # * # : 601328 1908 2005 6 2007 5 105 297 69 166 2,6368 20081,00066 54 (ISMS)

More information

股份代號 :0075 2 3 7 10 11 12 13 15 16 17 1 # * * # * # * # * Albert T. da Rosa, Jr. Clarendon House Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 26 3301-07 (852) 2500-5555 (852) 2507-2120 www.ytrealtygroup.com.hk

More information

33975 cl.indb

33975 cl.indb : 601328 1908 20056 20075 11329 777190 2,6489 20091,000 5649 2010 2009123112 2010330 2 10 12 14 20 26 59 64 76 82 86 99 103 109 110 121 261 267 276 3,500,000 3,309,137 100,000 35,000 3,000,000 2,678,255

More information

年報 2008... 2... 3... 8... 11... 20... 28... 30... 31... 32... 34... 35... 36... 89... 90 1 2008 Albert T. da Rosa, Jr. Clarendon House Church Street Hamilton HM 11 Bermuda (852) 2500 5555 (852) 2507 2120

More information

untitled

untitled 1708 2 3 9 17 21 30 38 39 41 43 45 47 48 50 52 54 56 170 1 21-22 5-7 777 A2 9 95 H 183 17 1712 1716 10 10 168 200 31 3112A 1708 2 3 35.17% 19.22% 1,226,308,424 164,468,923 907,225,991.66 137,953,042.32

More information

1 (3) 307, ,145 (357,105) (307,322) (49,951) (4,177) 10,358 5,922 (82) (119) (30,475) (19,438) (70,150) (17,812) (4,553) (4,083) (4) (74,703) (2

1 (3) 307, ,145 (357,105) (307,322) (49,951) (4,177) 10,358 5,922 (82) (119) (30,475) (19,438) (70,150) (17,812) (4,553) (4,083) (4) (74,703) (2 2008 1 (3) 307,154 303,145 (357,105) (307,322) (49,951) (4,177) 10,358 5,922 (82) (119) (30,475) (19,438) (70,150) (17,812) (4,553) (4,083) (4) (74,703) (21,895) (5) 520 1,692 (74,183) (20,203) (77,167)

More information

20.70% 30, % 4, % % ,870 2,198 1

20.70% 30, % 4, % % ,870 2,198 1 BYD COMPANY LIMITED 1211 http://www.byd.com.cn http://www.hkex.com.hk http://www.byd.com.cn 20.70% 30,435 21.41% 4,575 29.38% 467 26.67% 0.19 1.2 5,870 2,198 1 比亞迪股份有限公司二零一五年中期報告 管理層 7% 1,2101,185 2.6%

More information

Public Financial 14IR cover_I (confirm)

Public Financial 14IR cover_I (confirm) 2 3 4 8 10 12 16 31 34 38 44 45 46 47 49 50 52 132 141 Lee Huat Oon 626 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road Pembroke HM08 Bermuda 183 22 (852) 2980 1333 (852)

More information

2 4 7 8 9 10 21 26 36 50 52 53 55 56 58

2 4 7 8 9 10 21 26 36 50 52 53 55 56 58 2 4 7 8 9 10 21 26 36 50 52 53 55 56 58 (ACCA, HKICPA) Clifton House 75 Fort Street P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 465 103 www.chinauton.com 23 24 2404 2014 2 26 33 Appleby Trust (Cayman)

More information

65499.indb

65499.indb : 601328 1908 2005 6 2007 5 105 297 69 166 2,6368 20081,00066 54 (ISMS) ISO27001 2010 2 12 16 24 30 71 78 95 102 108 124 127 2008 132 134 136 145 335 346 347 360 1.1 2008 12 31 12 1.2 2009 3 18 www.sse.com.cn

More information

3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828 52

3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828 52 Link Holdings Limited * 8237 GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM * 1 3 51,115,551 37,662,173 14,041,946 14,048,008 (12,294,931) (13,969,624) (4,241,232) (5,114,524) 38,820,620 23,692,549 9,800,714 8,933,484 3,648,828

More information

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2

291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 00991 2016 291.99 2015 5.85% 34.88 2015 16.35% 17.09 2015 19.08% 0.1284 2015 0.0303 2016 6 30 6 2015 1 291.99 5.85% 34.88 16.35% 17.09 19.08% 0.1284 0.0303 2016 1. 2 (1) 819.5615.80% 777.4355.60% 1,928

More information

( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) ( 股份代號 : 1880)

( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) ( 股份代號 : 1880) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) ( 股份代號 : 1880) I 2-3 II 4 III 5 IV CEO 6-15 V 16-19 VI 20-29 VII 30-34 VIII 35-37 IX 38-39 X 40 XI 41-42 XII 43 XIII 44 XIV 45 XV 46-110 , FCPA Offshore Incorporation (Cayman) Limited

More information

IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED * 585 18 24 2402 12 14 28 26 (48) * .............................................................. 1........................................................ 3...............................

More information

公 司 簡 介

公 司 簡 介 波 司 登 國 際 控 股 有 限 公 司 ( 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 責 任 公 司 ) 股 份 代 號 : 3998 2014/15 年 報 公 司 簡 介 目 錄 2 4 8 29 39 43 57 59 61 63 65 66 68 146 148 財 務 摘 要 ( 除 另 有 指 明 外, 所 有 金 額 以 人 民 幣 千 元 為 單 位 ) 3 31 2015

More information

年報 2017 2 3 4 16 20 21 29 41 47 49 51 53 55 142 Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton HM12 Bermuda 71 5 503 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road Pembroke HM08

More information

c01083.pdf

c01083.pdf 1083 2013 2 3 4 5 6 10 12 14 18 30 34 49 61 63 64 65 67 68 70 88 35 P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 363 23 (852) 2963 3298 (852) 2561 6618 1083 www.towngaschina.com Royal

More information

企 業 簡 介.......................................................................... 2 公 司 資 料...........................................................

企 業 簡 介.......................................................................... 2 公 司 資 料........................................................... Intime Retail (Group) Company Limited ( ) : 1833 2013 企 業 簡 介.......................................................................... 2 公 司 資 料..........................................................................

More information

untitled

untitled 2 3 6 13 17 25 31 44 48 49 51 52 54 116 1 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands B 9-A 1 36 SMP Partners (Cayman) Limited 3rd Floor, Royal Bank House 24 Shedden

More information

泛海國際集團有限公司 泛海國際集團有限公司 www.asiastandard.com 股份代號: 129 年報 2014 2014 年報 1 2 3 4 5 6 14 15 18 28 31 41 43 44 45 47 48 49 50 2 Canon s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda 33 30 2866 3336 2866

More information

4 10,265,654 9,211,930 (9,414,370) (8,311,160) 851,284 900,770 4 1,413,940 1,221,095 5 225,744 207,992 6 (1,792,111) (1,631,857) 6 (342,585) (276,084)

4 10,265,654 9,211,930 (9,414,370) (8,311,160) 851,284 900,770 4 1,413,940 1,221,095 5 225,744 207,992 6 (1,792,111) (1,631,857) 6 (342,585) (276,084) WUMART STORES, INC. 01025 1 11,679,594 10,433,025 11.9% 2 2,265,224 2,121,865 6.8% 361,526 421,425-14.2% 246,984 306,661-19.5% 3 4.2% 0.9% 3.3 71 72 1 27 28 1 1 2 3-1 - 4 10,265,654 9,211,930 (9,414,370)

More information

untitled

untitled 2 3 7 21 25 36 38 49 50 51 53 54 56 108 2 183 17 1712 1716 1 5610 158 1 www.wumart.com 1025 471,564 9.2% 163.96 15.1% 9.8% 31.512.5% 5.86 6.59 24.3% 84.40 ERP 3 80% 6000 20000 SAP 4 CPI 5 6 17.1 11.6 1

More information

85,426,000 39,437,000 45,989, % 30,643,000 (79,340,000 ) 48,697, % 8,794,000 6,086,000 2,708, % 7,171,000 25,573,000 18,402,000 7

85,426,000 39,437,000 45,989, % 30,643,000 (79,340,000 ) 48,697, % 8,794,000 6,086,000 2,708, % 7,171,000 25,573,000 18,402,000 7 CEFC Hong Kong Financial Investment Company Limited 1520 39,437,000 85,426,000 53.8% 7,171,000 25,573,000 18,402,000 72.0% 18.2% 29.9% 44,808,000 10,502,000 34,306,000 326.7% 2.65 0.94 1 85,426,000 39,437,000

More information

untitled

untitled CHEUNG KONG PROPERTY HOLDINGS LIMITED : 1113 2017 1 2 3 8 19 25 32 36 46 2017 2 UFJ PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 2 7 Maples Fund Services (Cayman) Limited PO Box 1093,

More information

2 2015 2015 12 31 136,000 2015 2015 950,000 2015 2015 2015

2 2015 2015 12 31 136,000 2015 2015 950,000 2015 2015 2015 目錄 2 董事長報告書 6 五年摘要 組織結構 7 公司資料 9 財務摘要 10 主要產品生產程序圖 11 董事及高級管理層履歷 管理層討論及分析 16 業務及財務回顧 31 其他財務資料 32 展望 33 未來計劃及近期發展 報告及財務資料 38 企業管治報告 45 董事會報告 55 獨立核數師報告 57 合併財務報表 133 股份資料 134 詞彙 2 2015 2015 12 31 136,000

More information

(I)... 2 (II)... 4 (III)... 6 (IV) (V) (VI) (VII) (VIII)

(I)... 2 (II)... 4 (III)... 6 (IV) (V) (VI) (VII) (VIII) 5 7.50 5880 2018 6 30 2018 6,650 2017 5.3% 2018 1,455 2018 752 2018 0.22 (I)... 2 (II)... 4 (III)... 6 (IV).... 7 (V)... 23 (VI)... 30 (VII).... 45 (VIII)... 93 1 (I) 2018 1 1 2018 6 30 Pioneer Cement

More information

Chairman s Statement HKSE : /2013 INTERIM REPORT for the six months ended 30 September 2012 VTech Holdings Ltd Interim Report 2012/2013 1

Chairman s Statement HKSE : /2013 INTERIM REPORT for the six months ended 30 September 2012 VTech Holdings Ltd Interim Report 2012/2013 1 Chairman s Statement HKSE : 303 2012/2013 INTERIM REPORT for the six months ended 30 September 2012 VTech Holdings Ltd Interim Report 2012/2013 1 2.1% 8 7,610 3.1% 9,120 2.5% 36.5 35.6 16.0 Connect to

More information

untitled

untitled 1 3 4 7 15 16 22 29 31 32 34 35 37 79 2 FCPA, FCCA FCPA, FCCA Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 25 1801 6 The Bank of Bermuda Limited Bank of Bermuda Building 6 Front Street Hamilton

More information

: 730 2014 2 3 8 10 11 13 19 39 55 57 58 60 61 63 138 139 Appleby Management (Bermuda) Ltd. Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton, HM 12 Bermuda 183 22 Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton, HM

More information

untitled

untitled Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda100 23 51 (i) (ii) 39 52 53 54 40 3 10 3 5 (i) (ii) (ii) (i) 55 56 57 58 (i) 59 (ii) (iii) 60 61 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 62 63 64 (a) (b) (i)

More information

CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 01988 2015 6 306 2015 6 3062015 (www.hkexnews.hk) (www.cmbc.com.cn) H 2015 2015 8 28 1 2015 8 28 17843 2 2015 100.75 2 ... 2... 4... 5... 7... 9... 59... 68... 72...

More information

01 2012

01 2012 FAVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED * : 08108 2012 * 01 2012 3 4 5 10 12 18 26 28 29 32 33 31 35 100 02 2012 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda 302-8 10 1005 ) CPA, FCCA HSBC Securities

More information

,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870, ,824 85,775 (1,766,182) (2,108,497) (477,730) (536,273) (79,000) (98,0

,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870, ,824 85,775 (1,766,182) (2,108,497) (477,730) (536,273) (79,000) (98,0 Bosideng International Holdings Limited 3998 3 31 8.0% 5,787.3 0.5 45.1% 112.5% 280.9 708.7 2.6 3 313 31 1 3 31 3 31 3 5,787,321 6,292,569 (3,178,103) (3,422,560) 2,609,218 2,870,009 4 55,824 85,775 (1,766,182)

More information

untitled

untitled * 06830 20,000,000 (a) 1.400 28.00 2012/01/12 40,000,000 (b) 1.400 56.00 1.1 140,000,000 (b) 1.400 196.00 01303 18,492,000 (a) 1.700 31.44 2012/01/12 231,508,000 (b) 1.700 393.56 0.74 01281 3,676,000 (a)

More information

1 2 3-7 8-10 11-12 13 14-15 16 17 18-24 2 Albert T. da Rosa, Jr. The Bank of Bermuda Limited 6 Front Street Hamilton HM11 Bermuda 56 Clarendon House Church Street Hamilton HM11 Bermuda 26 3301-3307 613

More information

cover-C- FINAL.ai

cover-C- FINAL.ai 2 4 9 17 20 27 31 32 33 35 36 38 79 2. 88 35 HKICPA, FCCA HKICPA, FCCA Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 81 16 617000 232 11 1103 Butterfield Fund Services

More information