Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3 Ó Ó Ó

4

5

6

7 责任编辑 沈芸

AnnualReport11Chi12Jun.indd

AnnualReport11Chi12Jun.indd 2011 1 2 3 4 8 12 26 40 2 1 2 3 4 5 6 7 8 6 10 20 1 12 6-9 27 17 10 11 12 3-6 11 17 7 20 30 9 10 1 01 03 04 05 3 5 4 10 21 24 26 2 4 14-15 20 8 18-21 4 26 6 2 11 10 21 27-30 19 9 19-22 06 07 08 09 7 2

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

1980 18 181 181 1 192 192 193 194 195 110 205 211 211 220 212 214 216 216 216 218 222 246 499 250 252 251 693 804 252 252 254 254 253 ù 259 262 290 282 294 292 291 96 193 ó

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( - ), ( ),,,,,,,,.... : ( ),,,,, ( ),,,, ( ), (,, ),, :,,,,,,,,,, (, ),,

,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( - ), ( ),,,,,,,,.... : ( ),,,,, ( ),,,, ( ), (,, ),, :,,,,,,,,,, (, ),, : * 格兰 瑟本 :, -,,,, -,,, -. -.,,,,,,,,. -.,,,..,, '.,,,,,??,???,??, :,,?,,,,,,,,,,,, * ( ) ( ), ,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( - ), ( ),,,,,,,,.... : ( ),,,,, ( ),,,, ( ), (,, ),, :,,,,,,,,,, (, ),,

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

1985 115 1985 112 ü ü ä 199 188 ö 1952 1 38 40 20 547 1958 170 1 9 18 25 1 45 1901 8 42 1 73 1 10 1 97 1972 603 1954 56 Otto P(ggeler 4 1969 2 33 34 1901

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

` é

` é ` ` ` é ` ó ` ` ` ` ` ` ` ` 1 3 6 6 L 6 8 8 ` ` ` ` ` ` 4 3 8 4 7 6 4 3 7 5 4 6 3 4 5 3 5 3 4 5 4 ` 6 4 3 8 8 6 5 6 8 ` 6 6 6 ` 8 4 8 5 6 4 5 4 3 7 7 3 3 3 8 6 4 4 4 8 ` 6 4 8 6 4 3 6 3 4 5

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

85 1957 3 4 143 131 142 37 4 480 490 490 22 140 25 2 35 35 492 197 4 59 488 488 1996 1 19 124 332 138 18 128 6 2 134 28 123 159 20 120 35 486 264 486 42 1992 5 1959 5 1983 139 165 6 298 221 83 11 1956

More information

á ì é ò í í í à ò è á è ú á ú á ú é é á ò ì ò ì ú ì ù á à ì ì ì ò í ì à ò á ù ì à á á é ò ó ì í á ù à è ú ì à ú ò ú ó ó é à ó ú ì ì ì à ì ì è í í ú è ú í é è ù

More information

日本学刊 年第 期»

日本学刊 年第 期» 当前日本少年暴力犯罪现象浅析 平战国 ¹ º 日本学刊 年第 期» 当前日本少年暴力犯罪现象浅析 ¼ ½ 日本学刊 年第 期 ¾ 当前日本少年暴力犯罪现象浅析 日本学刊 年第 期 当前日本少年暴力犯罪现象浅析 日本学刊 年第 期 当前日本少年暴力犯罪现象浅析 日本学刊 年第 期 À Á 当前日本少年暴力犯罪现象浅析 日本学刊 年第 期 当前日本少年暴力犯罪现象浅析 日本学刊 年第 期 当前日本少年暴力犯罪现象浅析

More information

书评 ( ) ( ) ( ) ( ), ( ),,, ( ),,,,,,,,, ( ), ( &, ;, ),,, (, : ),,,,,,, (, : ),

书评 ( ) ( ) ( ) ( ), ( ),,, ( ),,,,,,,,, ( ), ( &, ;, ),,, (, : ),,,,,,, (, : ), 评 美国黑人运动的政治过程和发展 ( - ) 杨灵, :,,??,?, ( )? ( - ) (, - ), ( ) ( ),,, ( ) 书评 ( ) ( ) ( ) ( ), ( ),,, ( ),,,,,,,,, ( ), ( &, ;, ),,, (, : ),,,,,,, (, : ), 社会学研究. ( ),,,,,,,, ( &, ) ( &, ), (, : ) ( ) ( ), :,,

More information

2 2 NH 3 2NaCl+ CaCO 3 ==== Na 2CO 3 + CaCl 2 ö Å

More information

,,,,,,,, (, ); (, ); ; (, : ), : ( : - );, ( : - );, ( : - ); () ( ), ; ( ), (, : - );,,, (, ); ( ),, (, : - );,,, ( : - ); (. ),, (, : ),,,,,,,,,, (

,,,,,,,, (, ); (, ); ; (, : ), : ( : - );, ( : - );, ( : - ); () ( ), ; ( ), (, : - );,,, (, ); ( ),, (, : - );,,, ( : - ); (. ),, (, : ),,,,,,,,,, ( * 华东地区 县乡镇政府机构改革的个案研究 王 波 :,.,,.,... - ',. - 1,,,,,,,,,,,,,, :, ;,, ;,,, *, 1 ,,,,,,,, (, ); (, ); ; (, : ), : ( : - );, ( : - );, ( : - ); () ( ), ; ( ), (, : - );,,, (, ); ( ),, (, : - );,,, ( : - );

More information

ttian

ttian á è è é à ú á óè á ú ù ù úú á é é á à ì è í ò á ù à è è ó ù ò é é ó íú ì à ù ù ì ì ò á ó á é ú ú è à à à ù é ú é ì ì à í ú ú ú à à á í é é í è é é ú éè ù á á ù á ó ú à ì ú á à ó è á úú á á ú à á è

More information

内科疾病诊治(三)

内科疾病诊治(三) ...1... 11...14...16 IgA...33...35...42...45...73...92...94... 110... 116... 121... 124... 128... 131... 136... 150 I ... 152... 157... 162... 166... 169 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

More information

á à è á à í ú á è é ì á ò ò ú ó ì à í ù à à ó á ú è è à á ì à ó é ì é íí ù á ì ú ó è à è è è ú ú è è á ì à ò ù à ú ò é è à à è ì è ì à í à ó

More information

File

File 015 Hellmut Wilhelm1905-1990 016 Germam Sinology 017 018 Germam Sinology ä 019 É 020 Germam Sinology 021 022 Germam Sinology ü 023 ä 024 Germam Sinology ö ä 025 ü ü 026 Germam Sinology 027 028 Germam Sinology

More information

) 3 94 840 43.25 29 597% 30 39 31537% 40 49 25330% 50 59 17421% 60 395% 94 840 172% 19924% 16519% 45955% 94 749% 840 60472 % 9111% 17421% 43051% 344% 374% 凃 94/04~94/12

More information

à è ú ì à ú è á ú à à á ù ó ò é é à ì ó ò ì í ó á á ì í ì ì ì é à é ì í ù á ì ó í à ó é ì ì ì ì á í à ì ò á ò à è í ù à ì à ú í á é ó ù ì à è ì ì ó ì ú ì ì à á ì ì á í í ì à í ú è ì í é à ì ù è à è

More information

à è ù à ù á á ó ú ì à è é ú é ù á á á è à á ù à á à à ù ì é á á à ò ì à ú á í ó ú í è à à à í ó è ó à í è à ó á ì à é ú à á à ò à ù à à í ì é à ù è à à ù à ò é ù í á à ó ù ú ó

More information

,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,?, : (),,,,,,,,,,,,,,,, (),,,,,,,,, ( ),,, (),,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,?, : (),,,,,,,,,,,,,,,, (),,,,,,,,, ( ),,, (),,,,,,, 杨心恒顾金土 : - -, -. ',,.,, -,,, -,,, -.,,,,,,,??,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,, (),.,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,?, : (),,,,,,,,,,,,,,,, (),,,,,,,,, ( ),,, (),,,,,,, (),,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, (),,,,,,,,,,,,,,, (),,,,,

More information

书 作 名 : 者 : 出版社 : 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 : 50 千字 号 :

书 作 名 : 者 : 出版社 : 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 : 50 千字 号 : 书 作 名 : 者 : 出版社 : 版权所有 : 烨子工作室 类 别 : 出版时间 :2005 年 10 月 字 书 数 : 50 千字 号 : 内容提要 ö

More information

刘国红等 芽孢杆菌的系统进化及其属分类学特征 芽孢杆分类系统的演变发展

刘国红等 芽孢杆菌的系统进化及其属分类学特征 芽孢杆分类系统的演变发展 福建农业学报 刘国红 刘 波 林乃铨 林营志 芽孢杆菌的分类简况 刘国红等 芽孢杆菌的系统进化及其属分类学特征 芽孢杆分类系统的演变发展 福建农业学报 刘国红等 芽孢杆菌的系统进化及其属分类学特征 福建农业学报 刘国红等 芽孢杆菌的系统进化及其属分类学特征 福建农业学报 芽孢杆菌属的分化的确立依据和属模式种特征 刘国红等 芽孢杆菌的系统进化及其属分类学特征 福建农业学报 刘国红等 芽孢杆菌的系统进化及其属分类学特征

More information

从不良债权的处理看日本经济发展前景 3 一 金融机构破产频繁发生

从不良债权的处理看日本经济发展前景 3 一 金融机构破产频繁发生 从不良债权的处理看日本经济发展前景 侯王君然 1 2 从不良债权的处理看日本经济发展前景 3 一 金融机构破产频繁发生 日本学刊 年第 期 4 5 二 企业破产增加 从不良债权的处理看日本经济发展前景 6 7 8 三 失业率屡创新高 日本学刊 年第 期 9 10 1 12 四 个人消费低迷不振 13 14 16 从不良债权的处理看日本经济发展前景 15 17 一 处理不良债权的框架和原则 日本学刊

More information

Ò Ó Ò Ó Ò Ó

Ò Ó Ò Ó Ò Ó 宋学红 徐晓红 毕 蕙 魏丽惠 首都医科大学附属北京朝阳医院妇产科 北京 北京大学第一医院妇产科 北京大学人民医院妇产科 首都医科大学附属北京妇产医院妇瘤科 宫颈肿瘤 子宫颈筛查 Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó Ò Ó ¹ º» ¼ ¹ º» ¼ Ò Ó Ò Ó Ñ Ñ Ó Ò Ó Ñ Ò Ó Ò Ó Ñ Ñ Ò Ó Ò Ó Ñ Ñ Ò Ó

More information

eucalyptus SanFrancisco ö ö P.B.Shelley1792 1822 ö ö ö ö ö ö é é é é é Caramelo áñ BlascoIbá(ez LaMojaDesnude é é Pik-rins(ure é é é é é apron é é é é é Rachitis numberone

More information

!" #$%& ()*+!"#$ %& (!")* +!,-./01!"##$ 2 3 %& "! !9:;<=!"##( 2 3 %& "! !9:;<=!"#)# 2 3 %& "! 456 >?78!9:;<= ( ) ( ) 3 3 XL008 ~XL010, SEM

! #$%& ()*+!#$ %& (!)* +!,-./01!##$ 2 3 %& ! !9:;<=!##( 2 3 %& ! !9:;<=!#)# 2 3 %& ! 456 >?78!9:;<= ( ) ( ) 3 3 XL008 ~XL010, SEM DOI:10.13619/j.cnki.cn11-1532/k.2015.04.009,, (561~578 ),, 1994 9 3,,,,, [1],, 22,,22,, 21, Olympus Vanox Leica DMLM 1 22 4 Leica 4000,3,1 ;3,,,, ( ~ ),, JSM6480LV, Noran System Six ;, 20kV, 50s 76 !"

More information

,,, - % - % (, : ),, (, : ),,,, (, : ),,,. %,. %,. %,. %,. %,. %,. %, (, : - ), ( ),,,,,,,,,, ;,,? (%) , -,,,,, ( ), : (, : ) : ` ',, ; ;

,,, - % - % (, : ),, (, : ),,,, (, : ),,,. %,. %,. %,. %,. %,. %,. %, (, : - ), ( ),,,,,,,,,, ;,,? (%) , -,,,,, ( ), : (, : ) : ` ',, ; ; 李强 唐壮 :, '. -. -. -, -.. ( = ) ( = ), ( = ) ( = ).,,,,,,,, :.,.,. (, : ),,,, : ( ) ( - ) ( - ) ( - )(, ),,,, -,, ; -,, ,,, - % - % (, : ),, (, : ),,,, (, : ),,,. %,. %,. %,. %,. %,. %,. %, (, : - ), (

More information

福建农业学报 材料与方法 毒株 主要仪器 主要试剂 引物设计 的培养 反应条件的建立 荧光定量 检测临床样本 结果与分析

福建农业学报 材料与方法 毒株 主要仪器 主要试剂 引物设计 的培养 反应条件的建立 荧光定量 检测临床样本 结果与分析 福建农业学报 林 甦 朱春华 陈 珍 刘斌琼 施少华 江 斌 蔡国漳 林 羽 黄 瑜 甦 男 硕士 助理研究员 主要从事病毒学和动物传染病学研究 福建农业学报 材料与方法 毒株 主要仪器 主要试剂 引物设计 的培养 反应条件的建立 荧光定量 检测临床样本 结果与分析 林 甦等 鸡 亚型白血病病毒荧光定量 检测方法的建立 福建农业学报 讨 论 林 甦等 鸡 亚型白血病病毒荧光定量 检测方法的建立 责任编辑

More information

...I... IV...V... VI... 1... 1... 2... 4... 5... 6 /... 7 --... 14 --... 30... 46... 46... 49... 52... 55... 63... 63... 64... 66... 69... 112... 112... 114... 116...! 2-1... 7 2-2... 17 5-1...71 5-2...

More information

?,, :,?,?,,,,??,,,, ( ),, : ;,,,.,,,,,, (, ;, ),,,,,,, ;,,,,,. %,,,,,,,,,,

?,, :,?,?,,,,??,,,, ( ),, : ;,,,.,,,,,, (, ;, ),,,,,,, ;,,,,,. %,,,,,,,,,, : 中国社会保障体系研究 课题组 :, '.,,.??,, -., ( ) ( ) ( ), ( ),,,,,,,,,,, : %, :,,,,,,,,, ?,, :,?,?,,,,??,,,, ( ),, : ;,,,.,,,,,, (, ;, ),,,,,,, ;,,,,,. %,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,, %,,, %,,,,.,,,,?,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,

More information

抗日战争研究 # 年第 期 ((,, # # # # # # # # # # # #

抗日战争研究 # 年第 期 ((,, # # # # # # # # # # # # 方世藻 抗战八年 蒋经国主政赣南六年 期间推行了以经济建设为中心的 建设新赣南 运动 社会救济是其中的重要内容 本文通过考察和分析蒋经国在赣南开展社会救济的全过程 了 解蒋经国的民生理念 窥探蒋经国 建设新赣南 之一斑 蒋经国建设新赣南社会救济 # # # # # # # # 抗日战争研究 # 年第 期 ((,, # # # # # # # # # # # # (( # # # # # # # #

More information

n Suzerraine 17 17 384

More information

1993 402 1980 138 1983 315 1983 293 1983 340 352 1983 371 372 1984 516525 632 635640 648 1919 5 75 75 70 1987 1919 6 341 1979 3 2 10 1981 1920 2 1920 3 317 1920 2 1989 444 1984 77 2 117

More information

,,, ( ) ( ), ( ), ( ), :,,, ( ), (, ) :,,, ( ), ( ) ( - ) :,,,,, ( ), ( ) ( ), ( ), :, ;,,, ( ), ( ), ( ), (, ), ( )( ) :,,,,,,,, ( ),,,,, ;,,,, ( ) :

,,, ( ) ( ), ( ), ( ), :,,, ( ), (, ) :,,, ( ), ( ) ( - ) :,,,,, ( ), ( ) ( ), ( ), :, ;,,, ( ), ( ), ( ), (, ), ( )( ) :,,,,,,,, ( ),,,,, ;,,,, ( ) : : 李明欢 内容提要 : 本文以对身处欧洲的温州移民的经验研究为基础, 提出对 跨国移民 的研究, 不能基于单一理论进行阐述, 除了考察他们迁移的经济动因外, 还要考察 文 化小传统 的影响 ; 而在长期移民历史中形成的社会网络, 则成为信息传递和移居治 业的桥梁,,,,,,, 1,, :, ;, ( &,, - ),,, ; ( - ),,,, 2,,,, ( ), 1 2,,,,,, : :,

More information

1985 635 1985 14 1964 9 14 1964 14 14 1964 7 1986 14 1985 29 1987 35 14 1964 382 [] 1955 165 [] 1955 166 14 1964 357 1985 419 1976 25 462 477 651 51 1978 8384 99 100101 1 26 117 Thucydides 460 399 363

More information

年第 期 1 :,,,,,,,,,,? :,, :. ( ) :, ( ) :, ( ) : :,. : :, 1,,, ;,,,,, :,,,,,,

年第 期 1 :,,,,,,,,,,? :,, :. ( ) :, ( ) :, ( ) : :,. : :, 1,,, ;,,,,, :,,,,,, 冯国栋 在汉文佛教文献研究与整理工作取得相当成绩的今天, 有必要建立一门专门处理汉 文佛教文献的学科, 即汉文佛教文献学 本文初步提出汉文佛教文献学的概念, 并在此 基础上初步建构了汉文佛教文献学的学科体系, 认为汉文佛教文献学应由实体层面 方 法层面 历史层面与理论层面四部分的研究组成 关键词 : 汉文佛教文献学必要性体系 作者冯国栋, 年生, 文学博士, 浙江大学古籍研究所副教授,, 1 :,

More information

2014

2014 2014 000601240 Design Patent All rights by PROXXON 000248174 Design Patent All rights by PROXXON Ö Ø 000248174 Design Patent All rights by PROXXON 12 VA 12 VA 12 VA 12 VA 12 VA döjfkdgj sdgbjdsgj döfjdkgfjk

More information

.,,.,.,,, /, (, ), : ( ) ( ) (, ;, ; &, ;, ;, ), ( ),,,,,,,,??,,, ( ) ( ),,,,,,,, ( ),,,, ( ),,,

.,,.,.,,, /, (, ), : ( ) ( ) (, ;, ; &, ;, ;, ), ( ),,,,,,,,??,,, ( ) ( ),,,,,,,, ( ),,,, ( ),,, 周长城殷燕敏 内容提要 : 本文用社会学的视野审视了日常生活中日显重要而往往被社会学家 所忽略的金融市场, 尤其是证券市场 主要运用大众行为理论 感染理论 价值增加理论 收敛理论 认知失调理论 社会比较理论等社会理论来研究证券市场, 同时考察 了几种情景因素与市场行为的关系以及时髦对证券市场的影响等,,,,,,, (,.) (, ) ( ),,,,, ( ),, ; :. ;.,,, (,..) (,

More information

图书在版编目穴 CIP 雪数据做事细节全书 / 赵彦锋编著郾 北京 : 企业管理出版社, ISBN Ⅰ 郾做... Ⅱ 郾赵... Ⅲ 郾工作方法 通俗读物 Ⅳ 郾 B 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 号 书

图书在版编目穴 CIP 雪数据做事细节全书 / 赵彦锋编著郾 北京 : 企业管理出版社, ISBN Ⅰ 郾做... Ⅱ 郾赵... Ⅲ 郾工作方法 通俗读物 Ⅳ 郾 B 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 号 书 做事细节全书 赵彦锋著 企业管理出版社 图书在版编目穴 CIP 雪数据做事细节全书 / 赵彦锋编著郾 北京 : 企业管理出版社, 2005.11 ISBN 7-80197-338-0 Ⅰ 郾做... Ⅱ 郾赵... Ⅲ 郾工作方法 通俗读物 Ⅳ 郾 B026-49 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 136676 号 书 名 : 做事细节全书 作 者 : 赵彦锋 责任编辑 : 吴太刚

More information

»

» 世纪 年代以来 中国社会的城市化日新月异 全球化的消费社会也开始进入 我们的生活 中国的城市文学趋向活跃 年轻一代的作家表达了对城市的感受和反思 积极地探寻着新的审美表现力 但总体看来 城市文学依然很不充分 作家的视野中并没有深刻和开放的城市精神 文学作品没有找到表现更具有活力的城市生活状况的方式 城市文学依然是一种无法解放和现身的 他者 并且被无限期延搁于主体的历史之侧 城市 现代性 乡土 幽灵化

More information

从制度视角看马来西亚华人的参政空间 朱陆民 华人参政是华人维护自身政治 经济利益的必经之路 基于马来西亚历史 文化传统的主要制度结构从根本上影响和制约着华人参政的广度和深度 本文从新制度主义政治学的视角对马来西亚影响 制约华人参政的主要制度进行了剖析 由此揭示了华人在马来西亚的参政空间 作者认为 华人的政治参与是一个非常复杂的问题 制度的视角或许并不能解释该问题的全部 但制度的性质从根本上决定着华人参政的前景和命运

More information

ü ó ü 98 E.D.Lawrence Mo 42 ροδου δµεια ü M k 239 242 Pu( α, n) Cm 94 96 241 35MeV 241 Am 241 95 243 97 Am( α, 2n) Bk

More information

( ),, :1 : : ( ), 2 :, 3 : ( ), 4 : 5 : :, 6 :,,,,,,,,, :,,,.....,,,, 1, ;2,

( ),, :1 : : ( ), 2 :, 3 : ( ), 4 : 5 : :, 6 :,,,,,,,,, :,,,.....,,,, 1, ;2, 张 翼 本文对近年来我国人口出生性别比失衡原因作了社会学意义的探索和研究 认为家族主义与以家庭为最小生产单位的农业劳作方式, 家庭人口再生产对男婴的需 求与国家人口再生产对出生人数的限定, 以及妇女经济地位的相对低下等, 是造成出 生性别比升值的基本社会动因 指出, 在影响人口再生产的三只手 国家 家庭和市场中, 惟有借助于国家强有力的调控手段, 才能使失衡的出生性别比在短期内渐次 回落 作者 :

More information

# # +,! +,!!!!!!!! #!!

# # +,! +,!!!!!!!! #!! 江红英 国民政府在抗战这一特殊时期 面对战争带来的新情况 顺应时势需要 将职业介 绍管理作为政府的一项常态工作 采取了许多发展职业介绍的措施 如设专门机构管理 办理难民 职业介绍 发展公立职业介绍机构 加强对私人职业介绍机构的管理 指导职业介绍机构规范化运 作等 从效果上看 职业介绍对解决失业者的就业难题有所帮助 但职业介绍的作用因各种原因而 有限 特别是政府赋予职业介绍以沉重的社会责任 这是当时历史条件下不可能实现的

More information

经济学动态 年第 期,,,,,, :,,,,, ( ),, ( ) :? ( ),, :, ` ', ( ),,,, : ` ',, ( ), :?, :,,,, ( ), : ( ),, -,,,,,,, ;,?,,,

经济学动态 年第 期,,,,,, :,,,,, ( ),, ( ) :? ( ),, :, ` ', ( ),,,, : ` ',, ( ), :?, :,,,, ( ), : ( ),, -,,,,,,, ;,?,,, 吴易风 : 本文考察了当前金融危机和经济危机背景下西方经济思潮的新动向 : 对资本主义 的反思和对 新资本主义 的构想 ; 对新自由主义的反思和对新国家干预主义的构想 ; 对自由市场经 济体制与政策体系的反思和对 市场与政府平衡 的市场经济体制与政策体系的构想 ; 对经济全球化的反思和对全球经济新秩序的构想 ; 对西方经济学的质疑和对马克思经济学的再认识 本文最 后对西方经济思潮的新动向作了分析和评论

More information

近代史研究 年第 期

近代史研究 年第 期 龚 关 清末到民国前期是华北集市的一个重大发展时期 表现为集市数量大幅度增加 集市网络层级结构更加分明 其功能也有重大变化 同时 这一时期也正是华北地区集镇的勃兴时期 集市的发展和集镇的勃兴同步进行 集镇的勃兴并没有使集市黯然失色 集市依然扮演着重要的角色 这既是华北地区在近代尤其是清末到民国前期商品化快速发展的一个侧面反映 也是华北区域市场发展迥异于江南地区的一个特点 近代华北地区集市 近代史研究

More information

á 22 25 ó ö ö ö ó é é 18671928 18091891 17951881 18211881 15091564 18541891 15 20 18401897 18211880 18741946 1903 18711945 - 18531895 18821944 18561924

More information