Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3 á

4

5 ì é ò

6 í í

7

8

9 í à

10 ò

11 è

12

13

14

15

16

17 á

18

19

20 è

21 ú

22

23

24 á ú

25

26

27 á

28

29

30

31

32

33 ú

34

35 é

36 é

37 á

38

39 ò ì

40 ò ì ú ì

41

42

43

44

45 ù

46 á à

47

48

49 ì

50 ì ì ò

51 í ì

52 à ò á

53 ù ì

54 à

55

56 á á

57 é ò ó ì

58 í á

59

60 ù à è

61 ú ì

62

63 à ú ò

64 ú ó ó é à

65 ó ú

66

67

68 ì ì

69 ì

70

71 à

72

73

74 ì ì è í í

75

76 ú

77 è ú

78

79

80

81

82

83 í é

84 è

85 ù ì à

86

87 ì è ù ù à à ó

88 ì

89

90 á

91 é

92

93 à à

94 ó

95

96

97 è

98

99

100 ì é

101 ú í ù

102 ì à

103 ò ù à ì

104 ù é

105 ì í

106

107 ì

108

109

110 ì

111 ù

112 ì ì

113 é

114

115

116 ú

117

118

119

120

121

122

123

124 ù ì

125

126 í

127

128

129

130

131

132 í è ú è

133

134 ù

135

136 ó ì

137 à

138 í

139

140

141

142 í

143 ò è ì

144 ú í à

145 á ú ì

146 í à

147 á à

148 è á ù

149 è é

150

151 è í

152 í

153 ú á

154 á á

155 ú í á

156 ù é

157

158

159 ù

160 ì

161 à ì è ì à è

162 é í

163 í ì à

164 ó ì

165 ò à ó ò

166

167 ù ì

168

169 é

170 ù á ú á ì á à á ú

171 ì è

172 è í

173 è è

174

175

176

177 ì á á

178 à á

179 à

180

181 ù

182

183 ì ì ì ì è

184

185 ì ú í

186 ì

187

188 ì é í é

189 ì í ù

190 à ì í é é é ù à

191 á ì

192 ú ù ì ú í ú ó

193 ú

194 à

195 á

196 ì ì ò

197 ì ù é ì

198 ì ò à é ì í ú è ì

199 í à ù à á ì

200 é ì

201

202 á

203 é ì

204 ù ù

205 à é á

206

207 á è á

208

209 é í

210 ì í

211 ú é á é

212 ú

213 à ú è á á í í ì è í ì

214

215

216 ì

217 á

218

219 ì

220 à è

221 ò ú è ì

222 ì á ù

223

224

225 ì ò è

226

227 ú ì

228 í

229 à ì è

230

231 á è è ò

232

233

234 ì à

235 èì

236

237 è á ì

238

239 í

240 ì í ú

241

242 à

243 ù ì ì

244 é

245 é

246

247 ì á

248 à ì

249 ú à á à

250 ù

251 ì ì

252

253

254

255 ì

256

257 ú

258 ì à

259 ò

260 ù ì

261 è àú ù

262 à

263 í ù

264 à ì à

265

266

267 á

268 é

269

270 ó

271

272 ì

273 ì ì

274 à à ù à ì

275 é

276

277 è

278 è à à

279 é ì ù à ù

280

281

282 ò

283 í

284 ú í ì

285 á ú

286 à ì á

287 ú ì à

288 ù

289 á á í

290 ì à é ú

291 è à

292 à

293

294

295

296 à á

297 ì

298 á

299

300 á

301

302 è ù à

303 à ì ó

304 ì ù

305 è

306

307 ì é

308 ì úù ù

309 ù ì è

310 ì ó

311 ì

312

313 à

314 ò ì ì ì ì

315 è ò ó ú

316 é ì

317

318 ì à

319 ú

320 ì ì ì ú

321 í

322 ì á í á í ù

323 í

324 è ù

325 ó ì

326

327

è á à ì ì ì ò à ó ù ú à ò è ù è è ò í á è ù è à ù à è á ú á í à à à é à à à é à èi ú á à à ó á ì à à á è à à á ó à á ù à à á ì ó à í à é ò ú ì à ò ì à ù ì é à í í á á è ò á á á á

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

è ì è é è ò ì ù ù ó é ú ù è ó ì ù à è ùè á ù ù ò ó ò ù à é ù ò ì í à à à à ò à á è à è ù é é ì ú ì à à ì é ù é í ì ò

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

ttian

ttian á è è é à ú á óè á ú ù ù úú á é é á à ì è í ò á ù à è è ó ù ò é é ó íú ì à ù ù ì ì ò á ó á é ú ú è à à à ù é ú é ì ì à í ú ú ú à à á í é é í è é é ú éè ù á á ù á ó ú à ì ú á à ó è á úú á á ú à á è

More information

3 5 5 3 1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 π 202 2 3.14 100 2 628 a 12 15 x a 20 = 9 2 2 3 2 4 2 5 2 1 2 2 ìí ì í à á à á á à è é è ò è à ó ò ì ù à í

More information

á à è á à í ú á è é ì á ò ò ú ó ì à í ù à à ó á ú è è à á ì à ó é ì é íí ù á ì ú ó è à è è è ú ú è è á ì à ò ù à ú ò é è à à è ì è ì à í à ó

More information

è ù

è ù è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

85 1957 3 4 143 131 142 37 4 480 490 490 22 140 25 2 35 35 492 197 4 59 488 488 1996 1 19 124 332 138 18 128 6 2 134 28 123 159 20 120 35 486 264 486 42 1992 5 1959 5 1983 139 165 6 298 221 83 11 1956

More information

à á à è à è à ú à á á á à á è à à ù ú ù í á è è í á è è è è è ù ò í è è ì à à è á è úí à à ì á í é è á à ì à é à è è í ú º ú

More information

ì ó è à ù í ú á é à à è á è é á ó é è ì è è è á è ò ù é é ò ú è è è é ù ù á í ù à í í í à ó í é ì é ù ó ì áá á è à á ó á ì à ì í ù úù á í à íí ì à ò è í ù ì ì ì ó á ì

More information

1988 11 20 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) (, ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ò ò ó í è

More information

9 + ( 9 + 1) 2 9 6 ( 9 + 1) 6 54 60 3240 + 1 + 1 = + 1270 + 1 = 271 2 6 2 6 12 6 + 1 = 271 ó ù ó ì á ó ò è ù à 365 1 499 4 29 940 ó á 29 43 81 ì è 2 3 5 2 18 20 3 5 7 3 20 22 4 4 6 4 19 21 5 5 7

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 é 48 è 49 50 51 à 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

More information