Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3 à è ù à ù á á

4 ó

5 ú ì à è

6 é ú é ù

7 á á á è à

8 á

9

10 ù à á à à ù ì

11 é

12

13 á

14 á à ò ì à ú

15

16 á í ó ú í è

17 à à

18 à

19

20

21 í ó è

22

23

24 ó à í è à ó

25 á ì à

26

27 é

28

29

30 ú à

31 á à

32 ò à

33 ù

34 à à í

35

36

37

38

39 ì é

40 à

41

42 ù è

43 à

44 à

45

46 ù

47

48

49 à

50

51 ò

52

53 é

54

55 ù í

56

57 á

58 à ó

59

60 ù ú

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70 ó

71

72 ú

73

74

75 á í

76 á

77

78

79 ó

80

81

82 Click below to find more Mipaper at Mipaper at

... 3... 9... 9... 32... 49... 69... 94... 125... 157... 186... 199... 210... 251... 269... 279... 293... 311... 325... 344... 361... 379... 398... 415... 441... 441... 443 ... 445... 447... 449... 451...

More information

2

2 1 2 3 5 20 45 87 137 137 138 139 140 141 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

More information

!"# $! "##$! $ "%& % & #$# & ()% & "!! * "! * #! * * $! ((!"# "##$ + #++ * * * * * * * * * * + $," ("# +### "##$ $ + + & $ ### "%& % & #$# & ()% & " "

!# $! ##$! $ %& % & #$# & ()% & !! * ! * #! * * $! ((!# ##$ + #++ * * * * * * * * * * + $, (# +### ##$ $ + + & $ ### %& % & #$# & ()% &  "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

V V V I R I R R L 1 1 23 2 3 1 8 1 1 1 23 2 3 8 24 1 24 2 12 12 1 1 8 3 23 3 8 Click below to find more Mipaper at www.lcis.com.tw Mipaper at www.lcis.com.tw

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

法 与 采 购 模 式, 不 仅 不 能 保 证 一 些 战 略 性 物 资 的 充 分 供 应, 很 容 易 造 成 供 应 风 险, 而 且 会 影 响 供 应 链 的 后 续 活 动 因 此, 必 须 对 当 前 的 物 资 分 类 加 以 改 革 2 集 中 采 购 供 应 商 准 入 门

法 与 采 购 模 式, 不 仅 不 能 保 证 一 些 战 略 性 物 资 的 充 分 供 应, 很 容 易 造 成 供 应 风 险, 而 且 会 影 响 供 应 链 的 后 续 活 动 因 此, 必 须 对 当 前 的 物 资 分 类 加 以 改 革 2 集 中 采 购 供 应 商 准 入 门 4.3 案 例 分 析 4.3.1 江 苏 电 力 当 前 物 资 集 中 采 购 策 略 的 不 足 对 照 江 苏 电 力 提 出 的 增 强 江 苏 电 力 控 制 物 资 资 源 和 降 低 采 购 综 合 成 本 目 标, 并 按 照 同 类 可 比 同 行 领 先 的 要 求, 结 合 供 应 链 管 理 与 现 代 物 流 理 论, 以 及 当 今 世 界 物 流 信 息 化 社 会

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

è á à ì ì ì ò à ó ù ú à ò è ù è è ò í á è ù è à ù à è á ú á í à à à é à à à é à èi ú á à à ó á ì à à á è à à á ó à á ù à à á ì ó à í à é ò ú ì à ò ì à ù ì é à í í á á è ò á á á á

More information

1920 1948. 5 14 1.038 wafd 1919 1919 1923 1922 2 1923 1924 193 . 1975 534 1917 11 [ 1976

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

è ì è é è ò ì ù ù ó é ú ù è ó ì ù à è ùè á ù ù ò ó ò ù à é ù ò ì í à à à à ò à á è à è ù é é ì ú ì à à ì é ù é í ì ò

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

3 5 5 3 1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 π 202 2 3.14 100 2 628 a 12 15 x a 20 = 9 2 2 3 2 4 2 5 2 1 2 2 ìí ì í à á à á á à è é è ò è à ó ò ì ù à í

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ~ ~ ~

More information

85 1957 3 4 143 131 142 37 4 480 490 490 22 140 25 2 35 35 492 197 4 59 488 488 1996 1 19 124 332 138 18 128 6 2 134 28 123 159 20 120 35 486 264 486 42 1992 5 1959 5 1983 139 165 6 298 221 83 11 1956

More information

á ì é ò í í í à ò è á è ú á ú á ú é é á ò ì ò ì ú ì ù á à ì ì ì ò í ì à ò á ù ì à á á é ò ó ì í á ù à è ú ì à ú ò ú ó ó é à ó ú ì ì ì à ì ì è í í ú è ú í é è ù

More information

à á à è à è à ú à á á á à á è à à ù ú ù í á è è í á è è è è è ù ò í è è ì à à è á è úí à à ì á í é è á à ì à é à è è í ú º ú

More information

14-1 西 亞 的 自 然 環 境 第 14 章 西 亞 137 2 重 要 特 徵 : 乾 燥 氣 候 高 原 地 形 一 以 高 原 為 主 體 的 地 形 地 形 分 區 地 形 主 體 地 形 特 徵 1 世 界 最 大 半 島 古 老 地 台 與 2 古 老 地 台 : 因 紅 海 陷

14-1 西 亞 的 自 然 環 境 第 14 章 西 亞 137 2 重 要 特 徵 : 乾 燥 氣 候 高 原 地 形 一 以 高 原 為 主 體 的 地 形 地 形 分 區 地 形 主 體 地 形 特 徵 1 世 界 最 大 半 島 古 老 地 台 與 2 古 老 地 台 : 因 紅 海 陷 136 高 中 地 理 ( 三 ) 學 習 手 冊 第 14 章 西 亞 A 學 習 焦 點 西 亞 乾 燥 氣 候 的 成 因 與 生 活 方 式 西 亞 的 灌 溉 農 業 水 資 源 對 西 亞 的 影 響 石 油 對 西 亞 經 濟 與 國 際 政 治 的 影 響 伊 斯 蘭 文 化 的 特 色 與 影 響 西 亞 政 局 紛 擾 的 背 景 B 重 點 整 理 西 亞 概 論 : 北 :

More information

麻 煩 的, 中 國 歷 來 是 一 個 產 能 非 常 大 的 國 家, 中 國 的 建 築 工 人 就 有 八 千 萬, 所 以 一 旦 通 貨 緊 縮 以 後, 第 一, 整 個 產 業 波 動, 產 能 過 剩, 第 二, 失 業 率 大 幅 度 提 高, 國 家 就 會 變 得 動 蕩,

麻 煩 的, 中 國 歷 來 是 一 個 產 能 非 常 大 的 國 家, 中 國 的 建 築 工 人 就 有 八 千 萬, 所 以 一 旦 通 貨 緊 縮 以 後, 第 一, 整 個 產 業 波 動, 產 能 過 剩, 第 二, 失 業 率 大 幅 度 提 高, 國 家 就 會 變 得 動 蕩, 吳 曉 波 : 如 何 拯 救 我 的 資 產 http://www.crntt.com 2015-08-13 07:54:17 吳 曉 波 演 講 文 字 實 錄 : 大 家 好! 很 高 興 在 8 月 8 日 吉 祥 的 日 子 在 南 京 跟 大 家 見 面! 我 進 來 的 時 候 嚇 了 一 跳, 這 個 題 目 叫 做 如 何 拯 救 我 的 資 產 我 在 想, 其 實 我 不 是

More information

1988 11 20 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) (, ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ò ò ó í è

More information