Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 à è ú ì à ú è á ú

66 à à á ù ó ò é é à

67 ì ó ò ì í ó á

68 á ì í ì ì

69

70 ì

71 é

72 à

73 é ì

74

75 í ù á

76 ì ó

77 í à ó é ì ì ì ì á

78 í à

79 ì ò

80 á ò à

81 è í ù

82 à ì

83 à ú

84 í á é ó

85

86 ù ì à è ì ì ó ì ú ì ì à á

87

88 ì ì á í í ì à í ú

89 è ì í é à

90 ì

91 ù è à è ù à ò

92

93 ó

94 ì à ì í à ò ò à

95

96 à à

97 è à á ú é

98 ú ù ù í ì

99 è ù

100

101 ò í è è á

102 ù à á í á ì ò

103 ì á ù ì

104 í ì à ì ù

105 è

106 á ì ì ì í í è à

107 ù á í ì

108 á í ì

109 ì á í á è é

110 ú ù á á

111 à ú

112 í ù ì ú

113 í à ú à à

114 ù

115 ì ú ú ì í ì é ì á í ì á

116 ó à ì

117 ó

118 ì ì á ú

119 ò

120 à

121

122 ì é í à ò á ì è ú à ù ì à ú ì

123 è à ù è ì

124

125 á ì à à

126 à í ó ù ì

127 ì í à

128 ì ì ù

129 ù ù ò

130 ì á é è á ì ì ú ù

131

132 é ì á á ù á

133

134

135

136 ì è à ì ì ì á

137 è ò ì

138 à í í ì ì í ú

139 é í ù ù ò ì í

140 ì è í

141 ì á á ú

142 ì á á

143 è

144 ì ò à ì

145 ì í ù

146 ò

147 ò ú

148 á à à é è

149 ì à ì à á

150 à í á à

151 í ù á ú ú í à

152 ì

153 á ì

154 ì è à à é á

155 í é

156 í à è à ì è à à ì

157 á ì

158 ì ì à à á ì à

159 è

160 é

161 á à í ù ì ù ì è ì

162 é ó ì

163 í á à

164 à ù ì ì è á ì ù í è á

165

166 à ò à ù à

167 ì ì á ì

168 é ù á à ú è í à

169 é

170 à ù ì

171 à á à

172 ì á í à ì ì á í é

173 à ì á ì ù à ú

174 é

175 ì é

176

177

178 í à á è ì ú

179 ì à

180 à á

181 á à

182 ì ì

183 ì ò è ì ì ò à éà ù í á ì

184 ù ù

185 é è á

186

187 ò ì ò ì è ú

188 à à è ì á ù ì

189 ì à

190 ì ú è à ù

191 ùé à í è

192 é à

193

194 í

195 é à ì á ì ì á

196 ì ì ù

197 á é è á

198

199 í

200 ù à é ì

201

202 á é é ò é à ì è

203 ì é á

204 è ì í

205 á ú

206 ú

207 ó ì à è é ù ì í

208

209 è í à è à á ù

210 è

211 ú

212

213 é í ì è á è

214 á

215 ì ì à è ì

216 í ì é é ì á ò

217 ì

218 á à è

219 è ù

220 á

221 ó úá í à

222 ì à

223 ú

224 í ò ù ì ù ú

225 á ì à

226 ù ó ì

227

228 è

229 ì

230 ú à à è ú ò ù

231 à à ú á

232 ì

233 í ì ì è è

234

235 ì

236 ì í

237 á é ì

238 á ì ì à

239

240

241 è

242 è

243 é è ì ò ò ì

244 è ò

245 ú í á í ì ì

246 ù

247

248 à

249 ò é ù ù è ò ò

250 à à ì

251 ì ì

252 ó ú ò ú

253

254

255 à ì í ù è ú

256 à í ù ì ì ò

257 ú ú ù ù á

258 è

259 ò

260 á ù í ì

261 è ú í é á à à ó

262 é ù à ì

263 è í à ò ò

264

265

266 ì ù ó ú

267 ù á í

268

269 é ú

270 è

271

272 è ò ì ò ù ú á è à à

273

274 á ù

275 ì à ì ó ì

276 à

277 á

278 í ì ó

279 à

280 ì ù é

281 à í

282 à

283 í ò á

284 á ù ú í

285 ì

286 è è é á ì à ú

287

288

289 à ì è

290 í à á ì

291 ì

292 é ù

293 é

294

295 á ì ì à í

296 á á è

297 ì

298 é á í ì ú í ù è

299 ò é

300 ù

301 ù è

302 ì á í í á á à è úó í à

303 ú à ú à ú ò ù ì è

304 ú ù

305

306

307 é ó è ú í è

308 á ú á è í à

309 óé ì á í ù ú è ù

310 ì à

311 ò

312 á ì ì é ó

313 ù í ù

314 ú á à è í úò à ì à

315 à ì ì ì à

316 ì è ó

317 è è è

318

319 ó ò ì à

320 ì ì è

321 ò

322 á á í á à

323 à ù é í ì ì

324

325

326

327 ì ì á ì ú ù á ì ó

328 ì à

329 ó ì é é ó à

330

331 à è á

332

333

334 é à à

335 à

336 ò à é üè è

337 ó

338

339 ì

340

341 ù ù

342 á ú ì áì

343 ò ù ú ú

344 ò

345

346

347 é

348 è ò ì è ú á

349 í ì

350 ú à

351

352 ù

353 ù ì à í à

354 ù ì à á ú

355 ì ò ú

356

357

358 ù ú à ú á ù ì

359 ì ì ì è

360 á á ì ù à ù

361 ó í í ì ì ú ì à ó

362 à è á ì

363 í ì ù à è

364 íá à ú è ó

365 è ì á à ú à

366 è à

367 ú ú ò ù ò

368

369 ì è ù é à á í ì ì á

370 à

371

372 à í

373 ó á ì ì é ó à í

374 è è í

375 è è à

376

377

378 á í á á ù

379

380 ó

381 ì è ì

382 í à á

383 ì á à í ì à à á ú

384 ù

385

386 é à

387 ú é

388 ì á

389 á ì

390 è à è é

391

392

393 è

394

395 à ì à ì à ù

396 ì ì ó à ì à

397 à

398 ì ì

399 ú è

400 ò

401 à

402 ì à ú ì ì ò á ì ò

403 à ì ì ù à ù á

404 ì ì ù ì ú à

405 à è ú

406 é á

407 ì

408 ú ì

409

410 ù í é á ì é ò

411 à à á à

412 ò

413 à

414

415

416

417

è ì è é è ò ì ù ù ó é ú ù è ó ì ù à è ùè á ù ù ò ó ò ù à é ù ò ì í à à à à ò à á è à è ù é é ì ú ì à à ì é ù é í ì ò

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

â ü ü êâ ü ü àì é ü é ü é é é ü ü è ü ü ü é é ü ü á é è é é é è è è è éé ü üé é é é ü ü

More information

â ü ü êâ ü ü àì é ü é ü é é é ü ü è ü ü ü é é ü ü á é è é é é è è è è éé ü üé é é é ü ü

More information

ì ó è à ù í ú á é à à è á è é á ó é è ì è è è á è ò ù é é ò ú è è è é ù ù á í ù à í í í à ó í é ì é ù ó ì áá á è à á ó á ì à ì í ù úù á í à íí ì à ò è í ù ì ì ì ó á ì

More information

à á à è à è à ú à á á á à á è à à ù ú ù í á è è í á è è è è è ù ò í è è ì à à è á è úí à à ì á í é è á à ì à é à è è í ú º ú

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

è á à ì ì ì ò à ó ù ú à ò è ù è è ò í á è ù è à ù à è á ú á í à à à é à à à é à èi ú á à à ó á ì à à á è à à á ó à á ù à à á ì ó à í à é ò ú ì à ò ì à ù ì é à í í á á è ò á á á á

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

ttian

ttian á è è é à ú á óè á ú ù ù úú á é é á à ì è í ò á ù à è è ó ù ò é é ó íú ì à ù ù ì ì ò á ó á é ú ú è à à à ù é ú é ì ì à í ú ú ú à à á í é é í è é é ú éè ù á á ù á ó ú à ì ú á à ó è á úú á á ú à á è

More information

3 5 5 3 1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 π 202 2 3.14 100 2 628 a 12 15 x a 20 = 9 2 2 3 2 4 2 5 2 1 2 2 ìí ì í à á à á á à è é è ò è à ó ò ì ù à í

More information

` é

` é ` ` ` é ` ó ` ` ` ` ` ` ` ` 1 3 6 6 L 6 8 8 ` ` ` ` ` ` 4 3 8 4 7 6 4 3 7 5 4 6 3 4 5 3 5 3 4 5 4 ` 6 4 3 8 8 6 5 6 8 ` 6 6 6 ` 8 4 8 5 6 4 5 4 3 7 7 3 3 3 8 6 4 4 4 8 ` 6 4 8 6 4 3 6 3 4 5

More information

á à è á à í ú á è é ì á ò ò ú ó ì à í ù à à ó á ú è è à á ì à ó é ì é íí ù á ì ú ó è à è è è ú ú è è á ì à ò ù à ú ò é è à à è ì è ì à í à ó

More information

è ù

è ù è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

85 1957 3 4 143 131 142 37 4 480 490 490 22 140 25 2 35 35 492 197 4 59 488 488 1996 1 19 124 332 138 18 128 6 2 134 28 123 159 20 120 35 486 264 486 42 1992 5 1959 5 1983 139 165 6 298 221 83 11 1956

More information

á ì é ò í í í à ò è á è ú á ú á ú é é á ò ì ò ì ú ì ù á à ì ì ì ò í ì à ò á ù ì à á á é ò ó ì í á ù à è ú ì à ú ò ú ó ó é à ó ú ì ì ì à ì ì è í í ú è ú í é è ù

More information

9 + ( 9 + 1) 2 9 6 ( 9 + 1) 6 54 60 3240 + 1 + 1 = + 1270 + 1 = 271 2 6 2 6 12 6 + 1 = 271 ó ù ó ì á ó ò è ù à 365 1 499 4 29 940 ó á 29 43 81 ì è 2 3 5 2 18 20 3 5 7 3 20 22 4 4 6 4 19 21 5 5 7

More information

1988 11 20 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) (, ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ò ò ó í è

More information