Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4 9 + ( 9 + 1) ( 9 + 1) = = = 271 ó ù ó

5

6 ì

7

8 á ó ò è

9

10

11 ù à

12 ó á

13

14

15 ì

16

17 è

18

19 ( ) 7 228

20 é

21

22 ( = ) 13( = = ) = ( 1 )1583( )

23 ( ) = = = ( 19 )30077( ) = ( )

24 = ( = ) = ( ) ( ) ( ) = = = ( ) ( )

25 ( ) ( ) = =

26 ( ) ( ) 6469( ) = ( ) = ( )

27 ( ) ( ) ( 92167) ( ) = = = ( ) = ( ) = ( ) = ( )

28 `

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ù ì

41 ì à

42 ó

43 á ì ì

44

45

46

47

48 = =

49

50

51 í

52 ì ì

53 à

54 á ì à è

55

56 è è

57 á á

58 ò è á ù ú ú è ì í

59 ó

60 ú ì ì è ì

61 é ì á á ú í é

62 á í á

63 í á è í í

64 à

65 í ì ú ó á

66

67 ì à è

68 à ù í í è ò

69 à

70 à ì à ò ù à

71

72 ì è ó è

73 ò ò í ù ì ù

74 í á

75 à

76 è

77 ù

78 á ó

79 ú

80

81

82

83

84

85

86

87 ì ì

88

89

90

91

92

93 é

94 ù á

95

96 ó é

97 ù

98 ù ì

99 ì ì

100

101

102 ì

103 ù

104

105

106

107 ú à

108

109 ó

110 í ú

111 á ì ì è ò

112 à à ì ú ù à

113 é ù

114 à à à é è

115 è ù í

116 ù ù ú à

117 á à ù

118 ú á è

119 ì ì

120

121 ú

122 è ì ì

123 á è

124 á ì í

125 è ì

126 ó ì ò ú ì

127 ì á ì ó

128 è

129 à à ì á

130 ú

131 ò ù

132 à á

133

134

135 à á

136 í ì ù

137 ú

138

139

140 è

141

142 ú

143 ì

144 ìè í ì

145

146 ì á

147 ù

148 à è ù

149 é ì

150 ì

151

152 á

153 í

154 à

155 ì ò

156

157 á

158

159

160 ó

161

162 á ù ú

163 ó ú ú ì ì ú à è

164 ù é ì á

165 à á

166 ó ò ú

167 è

168

169 ù

170

171 ú

172

173

174 ì í ì ì í

175

176

177 ì è à

178 ò

179 í

180

181 ú

182

183

184

185 ù ú

186

187 é í é

188

189 è é è é ì ì

190 à

191 è ì ú

192 ó

193 ì ì

194 ù á ù

195 ì é

196

197 í ò ú

198 ì á

199 á á á

200 é à

201 ì

202 ú

203 ì

204

205 ù

206 í ú ì

207 ì

208

209 í è

210

211 à ò

212 í

213 íú ò ò

214

215 à à

216 ì

217 à

218 ù á ì

219 á á

220 ì

221 á

222 ù ù è

223

224 è é ì è ì

225 è

226

227 à

228

229

230

231 è ó

232 è ì ù è

233 ò ù ù ú í á

234 ù

235 ì í è ì à á

236

237 í

238 è

239 á í

240 ù

241

242

243 è

244 á

245 ì á è

246 ú

247

248

249

250

251

252 ù ì

253

254 è è

255

256

257

258 ì

259

260

261

262 ì

263 í ì à

264 ù ù ú ù

265

266 ì

267 í

268

269

270

271 í

272 è í è é ì

273 è ì á

274

275

276 ú í

277 è ù

278

279

280

281 á

282

283 è

284 ì à é

285 á

286 ù

287 ì ì ì

288 á

289

290 ò

291

292 ì

293 í

294 ú

295

296 í

297

298 á ì

299 í ú ì

300

301 à

302 é í á

303

304 í ì ó í

305 í

306 á

307 à ú

308

309 èé á á

310 úá ù ó

311

312

313

314

315

316

317 òà

318 à

319 á

320

321

322

323 ì

324

325

326

327 í é

328 ú

329 ú ù

330

331

332 ì ì

333 ó á ì

334 íí

335 ù

336 ì ì ì í

337

338

339 ì

340 á

341 è á ì

342

343 ì

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356 ò

357 à

358

359

360

361

362

363 à ì

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374 à

375

376

377 ì

378 àú

379 ì à ì ò

380 ùì

381

382

ttian

ttian á è è é à ú á óè á ú ù ù úú á é é á à ì è í ò á ù à è è ó ù ò é é ó íú ì à ù ù ì ì ò á ó á é ú ú è à à à ù é ú é ì ì à í ú ú ú à à á í é é í è é é ú éè ù á á ù á ó ú à ì ú á à ó è á úú á á ú à á è

More information

á à è á à í ú á è é ì á ò ò ú ó ì à í ù à à ó á ú è è à á ì à ó é ì é íí ù á ì ú ó è à è è è ú ú è è á ì à ò ù à ú ò é è à à è ì è ì à í à ó

More information

è ù

è ù è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

3 5 5 3 1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 π 202 2 3.14 100 2 628 a 12 15 x a 20 = 9 2 2 3 2 4 2 5 2 1 2 2 ìí ì í à á à á á à è é è ò è à ó ò ì ù à í

More information

à á à è à è à ú à á á á à á è à à ù ú ù í á è è í á è è è è è ù ò í è è ì à à è á è úí à à ì á í é è á à ì à é à è è í ú º ú

More information

á ì é ò í í í à ò è á è ú á ú á ú é é á ò ì ò ì ú ì ù á à ì ì ì ò í ì à ò á ù ì à á á é ò ó ì í á ù à è ú ì à ú ò ú ó ó é à ó ú ì ì ì à ì ì è í í ú è ú í é è ù

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

è á à ì ì ì ò à ó ù ú à ò è ù è è ò í á è ù è à ù à è á ú á í à à à é à à à é à èi ú á à à ó á ì à à á è à à á ó à á ù à à á ì ó à í à é ò ú ì à ò ì à ù ì é à í í á á è ò á á á á

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

è ì è é è ò ì ù ù ó é ú ù è ó ì ù à è ùè á ù ù ò ó ò ù à é ù ò ì í à à à à ò à á è à è ù é é ì ú ì à à ì é ù é í ì ò

More information

ì ó è à ù í ú á é à à è á è é á ó é è ì è è è á è ò ù é é ò ú è è è é ù ù á í ù à í í í à ó í é ì é ù ó ì áá á è à á ó á ì à ì í ù úù á í à íí ì à ò è í ù ì ì ì ó á ì

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

85 1957 3 4 143 131 142 37 4 480 490 490 22 140 25 2 35 35 492 197 4 59 488 488 1996 1 19 124 332 138 18 128 6 2 134 28 123 159 20 120 35 486 264 486 42 1992 5 1959 5 1983 139 165 6 298 221 83 11 1956

More information

à è ú ì à ú è á ú à à á ù ó ò é é à ì ó ò ì í ó á á ì í ì ì ì é à é ì í ù á ì ó í à ó é ì ì ì ì á í à ì ò á ò à è í ù à ì à ú í á é ó ù ì à è ì ì ó ì ú ì ì à á ì ì á í í ì à í ú è ì í é à ì ù è à è

More information

1988 11 20 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) (, ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ò ò ó í è

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 é 48 è 49 50 51 à 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

More information

é è à è è ê é è ü

More information