Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4 ì ó è

5 à

6

7 ù í

8 ú

9 á é

10

11

12

13 à

14 à è á è é á

15 ó é

16

17

18

19 è ì è è è á è

20 ò

21

22 ù é é

23

24 ò ú

25 è è è é

26

27 ù ù á í

28 ù à í í

29

30 í

31 à

32

33 ó

34

35 í

36 é ì

37

38

39 é

40 ù ó

41 ì áá

42

43

44

45

46 á

47

48 è

49 à á ó

50 á ì à ì í ù úù á í

51 à

52 íí

53 ì à

54

55

56

57 ò

58 è

59

60

61

62

63

64 í

65 ù

66

67 ì

68

69 ì

70

71

72

73

74 ì

75 ó

76 á ì é

77 í

78

79

80 í ù ì à

81 á

82 ò

83 ú

84 ú ó è

85

86

87 è

88 à ì í

89

90 à ù à í è í ú à ì á ì

91 á è ú ù ù ì

92 à ú

93 í ò è ò à

94 ì ù à

95

96

97 ò ì

98

99

100

101 ò ú

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111 ì

112

113 ó

114 ì

115 ì ù ì è

116 á ó à

117 ì ò ú á è

118 í ò ò ú

119 ì ì á í

120 à ì à

121

122 ù ì é

123

124

125 ò

126 ò

127

128 ò

129

130

131

132 ì à ò

133 ù

134

135

136 à é

137

138 ò

139 ì

140 é é

141

142

143 à

144

145

146

147

148 ò

149 é

150

151 á ì

152 à

153 à ó è ò ù ú ì ù ì è

154 ò à à

155 ò

156 è ò é ì

157 ú è ù

158 ì é è ì ú á í

159 ì ì é í

160 à ò á é

161 ò

162 è

163 í

164 à

165

166

167 é

168 é ú á

169 é

170 á á ì

171 ì è

172

173

174 ú á

175

176 á

177 è

178 ì

179 ó

180 ì è ò

181

182 à à

183 ì à ì

184 à

185 à ù ù

186

187 ì

188 ì è à

189 é è

190

191

192

193 à é á

194

195 é

196 à ù è

197 ì á

198 è

199

200 ó

201

202 ì

203 á

204 ù

205 ìè

206 é é

207 ù

208 ù

209 ì ò

210

211

212

213

214

215

216 í ú ì è

217

218 à óì

219

220 à

221 ì áì

222 ì à

223 é é ò ù í è

224 ì ì ù è á è á

225 à ù ù

226 ú à

227 è ì í

228 ì í ù á úé

229 à ìì ù è ì ò í ì ó

230 ù é è ò è ù ó ì ù ì ù ì

231

232 ú

233

234

235 á

236 à á

237 ò ì à

238 ì ù

239 áú

240

241 ì

242

243

244

245

246 í è à í

247 á

248

249

250 à

251 à á ù

252

253

254

255 è ú

256 ú ú í ó è è ì à ò à ó

257 ù ó ó ì è áú ò í á ì í á ì

258 è á ì ú ì í

259 í ù í í è á ó à ù ù ú ì ù

260 è è é ú ó á ì á àá éè ì í ì á ù ì é

261 í ì ó ó ó í é í à é è

262 ù á ì è é ì ù

263 ú í à ì à ò ì ù

264 í ù ó à

265 ì á ì

266 ü

267 ó ó

268

269 ò á í

270 é è í ó ó ù

271 ú è ú é ì ì ì éó éá á ú ì ò à à

272 ù à è

273 ì í ì á

274 à é ù ì

275 è

276

277

278 è

279

280 à

281 í à ò

282

283

284

285

286 é ú é

287 é à

288 ì

289 è

290

291

292

293

294

295

296

297 ì

298

299 ì

300 à

301

302

303 ò

304 á ó

305

306

307

308

309 ù

310

311 á

312 ò ì è

313

314 ì

315

316 é è ú ì

317 ú

318 ì ò à ó

319 è ì ù á ì í ó

320 è è ì

321

322

323 é

324 è ì á á

325 ù ú

326

327

328 í ì

329

330 ó ó

331 ì ò

332

333

334

335

336

337

338

339 ì

340 ò á

341 è

342

343

344 ù

345

346 ù à á

347 ì ò

348 ó ú

349 ì ì á

350 ì è è

351 ú

352

353

354

355

356 ò ò ó áá ò ò í í ó é ù

357 ù ó ì è

358 á

359 é

360 ù ì ì ì

361 í í

362

363 ú ó í ú ú é

364 à ì

365

366 à

367

368 ù

369 ú

370

371 ò

372

373 á

374 ú

375 á ì

376 í í à à

377

378 é ò

379 í

380

381

382 á

383

384

385 à

386 ì ì è è ì

387 ì è

388 è ì ú

389 á ì

390 ó à

391 í

392 à ù

393 ú á

394 ùù

395 á ù ú

396 è ó ù

397

398 ì

399 à

400 á á é

401 à

402 ù ú é

403

404 ì

405 ú

406 á

407

408

409

410

411

412 à

413 è

414 ò ó

415 ì

416 à

417

418 ó

419

420

421

422

423 à ú

424 ò à

425 à

426

427

428 à

429

430 ù

431 é à ìà í íí é

432

433 à

434 à

435

436 é ù

437 ú á á

438

439

440 ì

441 ò ì é

442

443 á á àà

444

445

446 ú í è

447 ú

448 í

449

450

451

452 ì á à

453

454

455 ò ú ò ò è á à ì

456

457 ì

458

459

460

461 ú

462

463 ù

464 í

465

466 í

467

468

469

470

471

472 ó

473 à à ì ì

474

475

476

477 ú à

478

479

480

â ü ü êâ ü ü àì é ü é ü é é é ü ü è ü ü ü é é ü ü á é è é é é è è è è éé ü üé é é é ü ü

More information

â ü ü êâ ü ü àì é ü é ü é é é ü ü è ü ü ü é é ü ü á é è é é é è è è è éé ü üé é é é ü ü

More information

è ù

è ù è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

à è ú ì à ú è á ú à à á ù ó ò é é à ì ó ò ì í ó á á ì í ì ì ì é à é ì í ù á ì ó í à ó é ì ì ì ì á í à ì ò á ò à è í ù à ì à ú í á é ó ù ì à è ì ì ó ì ú ì ì à á ì ì á í í ì à í ú è ì í é à ì ù è à è

More information

á ì é ò í í í à ò è á è ú á ú á ú é é á ò ì ò ì ú ì ù á à ì ì ì ò í ì à ò á ù ì à á á é ò ó ì í á ù à è ú ì à ú ò ú ó ó é à ó ú ì ì ì à ì ì è í í ú è ú í é è ù

More information

ttian

ttian á è è é à ú á óè á ú ù ù úú á é é á à ì è í ò á ù à è è ó ù ò é é ó íú ì à ù ù ì ì ò á ó á é ú ú è à à à ù é ú é ì ì à í ú ú ú à à á í é é í è é é ú éè ù á á ù á ó ú à ì ú á à ó è á úú á á ú à á è

More information

è ì è é è ò ì ù ù ó é ú ù è ó ì ù à è ùè á ù ù ò ó ò ù à é ù ò ì í à à à à ò à á è à è ù é é ì ú ì à à ì é ù é í ì ò

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

9 + ( 9 + 1) 2 9 6 ( 9 + 1) 6 54 60 3240 + 1 + 1 = + 1270 + 1 = 271 2 6 2 6 12 6 + 1 = 271 ó ù ó ì á ó ò è ù à 365 1 499 4 29 940 ó á 29 43 81 ì è 2 3 5 2 18 20 3 5 7 3 20 22 4 4 6 4 19 21 5 5 7

More information

á à è á à í ú á è é ì á ò ò ú ó ì à í ù à à ó á ú è è à á ì à ó é ì é íí ù á ì ú ó è à è è è ú ú è è á ì à ò ù à ú ò é è à à è ì è ì à í à ó

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

3 5 5 3 1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 π 202 2 3.14 100 2 628 a 12 15 x a 20 = 9 2 2 3 2 4 2 5 2 1 2 2 ìí ì í à á à á á à è é è ò è à ó ò ì ù à í

More information

à á à è à è à ú à á á á à á è à à ù ú ù í á è è í á è è è è è ù ò í è è ì à à è á è úí à à ì á í é è á à ì à é à è è í ú º ú

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

è á à ì ì ì ò à ó ù ú à ò è ù è è ò í á è ù è à ù à è á ú á í à à à é à à à é à èi ú á à à ó á ì à à á è à à á ó à á ù à à á ì ó à í à é ò ú ì à ò ì à ù ì é à í í á á è ò á á á á

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

85 1957 3 4 143 131 142 37 4 480 490 490 22 140 25 2 35 35 492 197 4 59 488 488 1996 1 19 124 332 138 18 128 6 2 134 28 123 159 20 120 35 486 264 486 42 1992 5 1959 5 1983 139 165 6 298 221 83 11 1956

More information

1988 11 20 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) (, ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ò ò ó í è

More information