Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8 à

9

10

11

12 á

13

14 à

15

16 è

17

18

19 à

20

21

22

23 è

24

25

26

27 à

28

29

30

31

32

33 ú

34

35

36

37 à á

38

39 á

40 á

41 à

42

43

44 á

45

46 è

47

48 à à

49 ù

50

51

52

53 ú

54

55 ù

56 í

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 á

68

69

70

71

72 è è

73

74

75

76

77 í á

78 è è è è è

79 ù ò

80 í

81

82

83 è

84 è

85 ì

86 à à

87

88

89 è

90

91

92

93 á

94 è

95

96

97

98

99 úí

100 à

101 à

102

103 ì

104

105 á

106

107 í

108

109 é

110 è

111

112

113

114

115

116

117

118

119 á

120

121 à

122

123 ì

124

125 à

126

127 é

128 à è è

129 í

130

131

132 ú

133 º

134 ú ú

135

136 à

137 í

138

139

140 é é

141 ì

142

143 á

144

145 à

146 á à

147

148

149

150

151

152

153 é

154

155 é

156 á

157 è à

158 é é

159

160

161

162 á

163 ò á

164

165

166

167

168

169 ú

170 í à à á

171

172

173

174

175

176 ì

177

178 í

179

180 ù ú

181

182

183 è

184

185

186

187

188 à ó ó ó ó

189 ó

190 è

191 ú í

192

193

194

195

196

197

198

199 á é

200

201

202

203 á

204 ú

205

206 à ó

207

208

209

210 ì è è

211

212

213 á

214

215 é

216

217

218

219 ò à

220

221

222

223

224 ò é è

225

226

227

228

229

230 è

231 è

232 á à à á

233

234

235

236 ó

237 à à á

238

239

240 é é

241 ú ú

242 ù

243 ú

244 ì

245

246 á

247 à

248 ú

249

250

251 é

252 ú

253

254

255

256 ò ó

257 é

258

259 ù ì

260

261

262 é

263

264

265

266 á ì

267

268

269

270 ì

271

272

273 í í ó

274

275 á ì ú è

276 ó

277 à

278 ù é

279

280

281 ó

282 í á ì

283 á à

284 á

285

286 ó

287

288 ù

289 ú

290 à è è

291 è

292 è è

293

294 ó

295

296 á

297

298

299

300 ò

301 é

302 à

303 ó

304 ì á

305 à é à

306

307

308 ó é

309

310

311 ó

312

313

314 è è ó

315

316 á

317

318 á

319

320 á á ó

321 à à à

322 í á

323

324

325

326

327

328

329 à

330 à

331 à è

332

333

334 ì

335

336

337 è à

338

339 ì

340 ì

341

342

343

344

345

346 ù

347

348

349

350

351 à

352 ù

353

354

355 ù

356

357

358

359 ù á

360

361

362

363 à

364 à à à

365

366

367

368

369

370

371

372 á

373

374

375

376

377

378 á

379

380

381

382

383

384 ò á

385

386

387

388

389

390

391

392 á

393

394

395

396

397

398 á

399

400 à

401 á á

402

403

404 é

405

406

407

408 ó

409

410

411

412

413

414

415 à

416 á

417

418 à

419

420 ò

421

422 à

423

424

425 à á

426 é

427 èá

428

429

430

431 à

432 á

433

434 à à

435 ì

436

437

438

439 é

440

441

442

443

444 ú

445 à

446

447

448 á

449

450 ó

451 é

452

453

454 á

455

456

457

458

459

460

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

è á à ì ì ì ò à ó ù ú à ò è ù è è ò í á è ù è à ù à è á ú á í à à à é à à à é à èi ú á à à ó á ì à à á è à à á ó à á ù à à á ì ó à í à é ò ú ì à ò ì à ù ì é à í í á á è ò á á á á

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

è ì è é è ò ì ù ù ó é ú ù è ó ì ù à è ùè á ù ù ò ó ò ù à é ù ò ì í à à à à ò à á è à è ù é é ì ú ì à à ì é ù é í ì ò

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

3 5 5 3 1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 π 202 2 3.14 100 2 628 a 12 15 x a 20 = 9 2 2 3 2 4 2 5 2 1 2 2 ìí ì í à á à á á à è é è ò è à ó ò ì ù à í

More information

85 1957 3 4 143 131 142 37 4 480 490 490 22 140 25 2 35 35 492 197 4 59 488 488 1996 1 19 124 332 138 18 128 6 2 134 28 123 159 20 120 35 486 264 486 42 1992 5 1959 5 1983 139 165 6 298 221 83 11 1956

More information

á ì é ò í í í à ò è á è ú á ú á ú é é á ò ì ò ì ú ì ù á à ì ì ì ò í ì à ò á ù ì à á á é ò ó ì í á ù à è ú ì à ú ò ú ó ó é à ó ú ì ì ì à ì ì è í í ú è ú í é è ù

More information

à è ú ì à ú è á ú à à á ù ó ò é é à ì ó ò ì í ó á á ì í ì ì ì é à é ì í ù á ì ó í à ó é ì ì ì ì á í à ì ò á ò à è í ù à ì à ú í á é ó ù ì à è ì ì ó ì ú ì ì à á ì ì á í í ì à í ú è ì í é à ì ù è à è

More information

9 + ( 9 + 1) 2 9 6 ( 9 + 1) 6 54 60 3240 + 1 + 1 = + 1270 + 1 = 271 2 6 2 6 12 6 + 1 = 271 ó ù ó ì á ó ò è ù à 365 1 499 4 29 940 ó á 29 43 81 ì è 2 3 5 2 18 20 3 5 7 3 20 22 4 4 6 4 19 21 5 5 7

More information

1988 11 20 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) (, ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ò ò ó í è

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 é 48 è 49 50 51 à 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

More information

é è à è è ê é è ü

More information

ù á ù é à è è è à è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è ú

More information