, ( ) :,, :,, ( )., ( ) ' ( ),, :,,, :,, ;,,,,,, :,,,, :( ) ;( ) ;( ),,.,,,,,, ( ), %,. %,, ( ),,. %;,

Size: px
Start display at page:

Download ", ( ) :,, :,, ( )., ( ) ' ( ),, :,,, :,, ;,,,,,, :,,,, :( ) ;( ) ;( ),,.,,,,,, ( ), %,. %,, ( ),,. %;,"

Transcription

1 :?? * 张军高远傅勇张弘 : 本文在中国的政治经济体制的框架内解释了改革以来, 尤其是上世纪 年代以来中国在建设和改善物质基础设施上所取得的显著成就 文章依据现有的文献和 省级面板数据, 不仅度量了改革以来中国的基础设施的存量变化和地区差距, 而且运用 方法检验了可解释基础设施投资支出变动模式的重要变量 本文发现, 在控制了经 济发展水平 金融深化改革以及其他因素之后, 地方政府之间在 招商引资 上的标尺竞争 和政府治理的转型是解释中国基础设施投资决定的重要因素, 这意味着分权 竞 争 向发展式政府的转型对改进政府基础设施的投资激励是至关重要的 : 基础设施财政分权政府治理,,,,,,,,,,,,,, *,, :, : ( : ),,,

2 , ( ) :,, :,, ( )., ( ) ' ( ),, :,,, :,, ;,,,,,, :,,,, :( ) ;( ) ;( ),,.,,,,,, ( ), %,. %,, ( ),,. %;,

3 :? %,,,, ( : ) :( ) ; ; ( ), ( ),,,,, :,,,, :,

4 ,, 1,,,,,, ( ),, ( ), ( ), ( ) ( ), 2,,,, ( ) 3,,, (, ) :,,,,, ( ). 1 :( ) : ( ), (), (), ;( ) : ( ), ( ), ;( ) : ( ), ( ), ( ), ; ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ; ( ), ; ( ), ( ), ;( ) : (%), (%), ( ), ( ), ( ), ( ),, 2,, ( ),.,., (. ) (. ) (.. ).., 3,,

5 :? (,,, ), é ( ) ( ) (, ) ( ),, :,, ( ) ( ),,,,, ( ),,,,,, ( ) ( ),, :, ( );,, ( ), ( ), ( ), : ; ( ); ( ),,,,,,

6 ) 1,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) ( ), ( ) ( ),,, (, ;, ;,, (, ;, ) ( ),,,,,,,,,, ( - ) ( ) 2, ( ),,,,,,,,, ( ), 1,, ( ) ( ), ( ) ( ) ( ), 2 ( )

7 :?,,,,, ( ),, ( ), ;,,,,,, (),,,,, (,,. ),,, :,,, 1, 2,, :,, 3,, ( )(, ),,,, ( ), 1 2 3,, ( ) ( ), ( ),,,, ( )

8 , ( ) :,,, ;,,,,,, ( ),,,,,, 1,, ( ), 2 3,,, 4, 5,,, (, ),,,, ( ) ( ), ( ),, (, ) (, ),, ( ) ( ) ( ),, 5 ( ),, (, ;, )

9 :?,,, :, -, - = α, - +β, +η +ε, ( ),,, η, ε, ( ),, : (, -, - )-(, - -, - )= α (, - -, - )+β (, -, - )+(ε, -ε, - ) ( ) ( ),,, (, - -, - ) (ε, -ε, - ), ( ),, ( ),,,, ( ) ( ), ; ; ' ( ),,, ( ), : ( _ ) ( ) ( ) ( )( ) ( ),, :( ), ( ),( ),,,, ( ) (, ;, ),,, 1, ( ), 1,, ( ),

10 ( ), ( ) ( ), ( ) ( ),, (),, ( ), ( ) ( ), 1, ( ) (),, ( ), ( ) ( ),,,, (, ( ) ),,,,,,,,,? ( ) 1,,,,

11 :?, : : (. ) (. ) (. ) (. ) (. ) (. ),,,,, ( ),, ( ), (, ( ) ), 1,,, :, ( ), ( ),,,,,,,, %,, (, ), ( ), ( ), 1,,

12 , 1,,,,,, 2,,,,,,,,,, ;,,,,, ( - ), % ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ) ( ),,,,, ( ), ( ) :, ( ),,,,,,, 1,,. %. %, % 2,,

13 :?,,,,,,,,,,?,, 表 估计基础设施投资的决定因素 ( 被解释变量 : 基础设施投资增长率 ) ( ) - ( ) - ( ) - ( ) ( ) ( ) 基础设施投资期初值 -. *** -. ** * -. ** * -. * ** 对数 -. ( )... 人均外商直接投资. **. ***. ***. ** 对数.... 单位公职人员行政费. **. *. * *. 支出对数.. ( ).. 单位公职人员贪污 -. ** -. ** * ** 贿赂立案数.... 人均实际 对数 人均城乡储蓄 **. **.. * *..... *. *.. * ** 常数项... *... 检验值... 差分误差项 ε, -ε - 的 一阶序列相关检验... 二阶序列相关检验... 观测值 :( ), *** %, ** %, * % ( ),, ( ).,,, ( ),.,.,,,,

14 ,, ( ) ( ),,,, : ( ),,,,,, ( ),,,,,, ( ),,, ( ),,,,,,, ( ),,, :,,., :, () :, :,,, :,,, :,,, : :,,, :,,

15 :?, :,,, : ( ),, : ( ), : :,, : :,,, :,,, :,,, :,, :,,, :?,, :,,, : :,, : :,, :,,.., ( ),?,, :.,.., ( ),?,, :.,.., ( ),,,, :.,..,, :, :,,,,.,.,,, :, : ',,,,.,..,, : -, -,,, :.,..,, :,,.,..,,,, :.,.,...,,,,,,, ( ):.,..,, : -, :. é,.,, :?,, :.,.., :,, :,. ( ),.,,,,.,..,,,, :.,..,.,. --,.,,?,, :...,,, :, :.,..,,,, ( ):.,.,,,,, ( ):.,.,..,, :,.,..:.,..,, :,,.,. :.

16 , -,, :,, :.,.,,,, :.,..,,, :.,,, ` '?,, '.,, ( ),.,..,,,, :...,,,, ( ):...,,,, ( ):.,.,.,.,,, :..,..,,,, :,, ( ):.,....,,,, :.,.,,,, :.,..,,,,,,..,..,, :,,..,.,,,, ( ):.,.,,,,,.,.,, ' : ',, :.,..,, :,,, :.?,, (, ) :.,,.,,,, -,., - -, '. : ; ; :,, ( 责任编辑 : 詹小洪 )( 校对 : 芝山 )

%! # # % % & # ( ) ( +, & +, +, & +, & +, +, &!

%! # # % % & # ( ) ( +, & +, +, & +, & +, +, &! %! # # % % & # ( ) ( +, & +, +, & +, & +, +, &! & &./ 0 # #1 # 2! +, 3 4 4 +,!!!! 4 4 4 4 4 56 7 89 #! 4! 4 4! 4 4! 14 #: 2 4! +,! +, 14 4 ; < = ( 4 < = +14 # : 1 1 4 # : : 3 # (4,! / +, +, +, > +,? 3

More information

# # # # # # # # #

# # # # # # # # # 实现政治问责的三条道路 马 骏 建立一个对人民负责的政府是现代国家治理的核心问题 实现这一目标 需要解决两个最基本的问题 谁来使用权力 如何使用权力 选举制度是解决前一问题相对较好的制度 而预算制度是解决第二个问题最好的制度 通过历史比较分析 可以总结出三条实现政治问责的道路 世纪的欧洲道路 从建国到进步时代改革的美国道路以及雏形初现的中国道路 这意味着 西方经验并不是唯一的实现政治问责的道路 相对于西方经验来说

More information

2 1972 448 1908 26 4 3 33 32 1914 1918 75 4 186 37 322 37 322 1900 3 13 1881 1970 1912 1917 29 114 32 385 42 182 20 36 375 36 291 39 33 39 266 267 39

More information

2 1972 448 1908 26 4 3 33 32 1914 1918 75 4 186 37 322 37 322 1900 3 13 1881 1970 1912 1917 29 114 32 385 42 182 20 36 375 36 291 39 33 39 266 267 39

More information

92

92 92 1 5 511 111 112 87 89 1987 4 1983 161 162 1980 158 7 9 161 1988 2 26 19 21 12 13 150 1988 114 105 56 1985 1983 1955 1980 1988 9 30 32 28 29 1990 5 163 165 7 9 43 48 227

More information

! # %& ( %! & & + %!, ( Α Α Α Α Χ Χ Α Χ Α Α Χ Α Α Α Α

! # %& ( %! & & + %!, ( Α Α Α Α Χ Χ Α Χ Α Α Χ Α Α Α Α Ε! # % & ( )%! & & + %!, (./ 0 1 & & 2. 3 &. 4/. %! / (! %2 % ( 5 4 5 ) 2! 6 2! 2 2. / & 7 2! % &. 3.! & (. 2 & & / 8 2. ( % 2 & 2.! 9. %./ 5 : ; 5. % & %2 2 & % 2!! /. . %! & % &? & 5 6!% 2.

More information

! %! &!! % &

! %! &!! % & 张海峰 姚先国 张俊森 借鉴 的有效教育概念 本文利用 年间的中国省级面板数据估计了平均教育年限 教育数量 和平均师生比率 教育质量 对地区 劳动生产率的影响 本文的实证分析结果表明 以师生比率衡量的教育质量对劳动生产 率有显著且稳健的正效应 在均值处师生比率每上升一个标准差 有助于提高地区劳动生产率约 教育数量对劳动生产率的影响大小部分取决于教育质量的高低 教育质量越高教育数量对劳动生产率的促进效应越大

More information

# 7 % % % < % +!,! %!!

# 7 % % % < % +!,! %!! ! # % 7 8 9 7! & () + ),. + / 0 /. 1 0 /2 &3 )4, 4 4 5 / 6 : /! # ;!!!! # %! &!! ( ) # 7 % % % < % +!,! %!! % % = % % % % % # 9 =! 7 8 7 8 > 8 7 =7 # 9 # 8 7 8 % ) % % % % %! %. / % < < < % / % < < <

More information

! + +, ) % %.!&!, /! 0! 0 # ( ( # (,, # ( % 1 2 ) (, ( 4! 0 & 2 /, # # ( &

! + +, ) % %.!&!, /! 0! 0 # ( ( # (,, # ( % 1 2 ) (, ( 4! 0 & 2 /, # # ( & ! # %! &! #!! %! %! & %! &! & ( %! & #! & )! & & + ) +!!, + ! + +, ) % %.!&!, /! 0! 0 # ( ( # (,, # ( % 1 2 ) (, 3 0 1 ( 4! 0 & 2 /, # # ( 1 5 2 1 & % # # ( #! 0 ) + 4 +, 0 #,!, + 0 2 ), +! 0! 4, +! (!

More information

# # # #!! % &! # % 6 & () ) &+ & ( & +, () + 0. / & / &1 / &1, & ( ( & +. 4 / &1 5,

# # # #!! % &! # % 6 & () ) &+ & ( & +, () + 0. / & / &1 / &1, & ( ( & +. 4 / &1 5, # # # #!! % &! # % 6 & () ) &+ & ( & +, () + 0. / & / &1 / &1, & ( 0 2 3 ( & +. 4 / &1 5, !! & 6 7! 6! &1 + 51, (,1 ( 5& (5( (5 & &1 8. +5 &1 +,,( ! (! 6 9/: ;/:! % 7 3 &1 + ( & &, ( && ( )

More information

%% &% %% %% %% % () (! #! %!!!!!!!%! # %& ( % & ) +, # (.. /,) %& 0

%% &% %% %% %% % () (! #! %!!!!!!!%! # %& ( % & ) +, # (.. /,) %& 0 !! # # %% &% %% %% %% % () (! #! %!!!!!!!%! # %& ( % & ) +, # (.. /,) %& 0 +! (%& / 1! 2 %& % & 0/ / %& + (.%.%, %& % %& )& % %& ) 3, &, 5, % &. ) 4 4 4 %& / , %& ).. % # 6 /0 % &. & %& ) % %& 0.!!! %&

More information

1 7 10 240 í é é í º 182 230nm A X 240

More information

!! # % & ( )!!! # + %!!! &!!, # ( + #. ) % )/ # & /.

!! # % & ( )!!! # + %!!! &!!, # ( + #. ) % )/ # & /. ! # !! # % & ( )!!! # + %!!! &!!, # ( + #. ) % )/ # & /. #! % & & ( ) # (!! /! / + ) & %,/ #! )!! / & # 0 %#,,. /! &! /!! ) 0+(,, # & % ) 1 # & /. / & %! # # #! & & # # #. ).! & #. #,!! 2 34 56 7 86 9

More information

! # %! #! #! # % + &, % % ) %. /! # 0 1

! # %! #! #! # % + &, % % ) %. /! # 0 1 ! # %! #! #! # % + &, % % ) %. /! # 0 1 2 32 % 4! #! # 4 4 2 32 4 4! # 2 32 ! # % 2 5 2 32 % % 6 2 7 8 %! 6 # %3 3 9 % /, 9 % 2 % % 3 #7 9 % 2 8 7 2 % 3 7 7 7 8 7 7 7 7 3 9 8 8 % 3! # 7 12 1191 1 ; % %

More information

132 J Clin Electrocardiol,2013,Apr.22.No.2 β.....

132 J Clin Electrocardiol,2013,Apr.22.No.2 β..... 131 Brugada 郭继鸿 A 1005-02722013 02-131-12 α α 1 : (100044) 132 J Clin Electrocardiol,2013,Apr.22.No.2 β..... 133 134 J Clin Electrocardiol,2013,Apr.22.No.2. Brugada 135. 136 J Clin Electrocardiol,2013,Apr.22.No.2.

More information

2 1 4

2 1 4 08 2 1 4 é é 1584 1611 1727 186 1 2 5 1 2 é é é 3 1 2 4 2 3 4 5 4 2, 5 3 18 19 16 12 1 7 2 18 3 2 3 1 2 E F S M V I F t M V 2 4 9 4 27 1 W H MV 2 2 2 3 4 72 9 1 1 6 2 2 76 1

More information

!!! #! )! ( %!! #!%! % + % & & ( )) % & & #! & )! ( %! ),,, )

!!! #! )! ( %!! #!%! % + % & & ( )) % & & #! & )! ( %! ),,, ) ! # % & # % ( ) & + + !!! #! )! ( %!! #!%! % + % & & ( )) % & & #! & )! ( %! ),,, ) 6 # / 0 1 + ) ( + 3 0 ( 1 1( ) ) ( 0 ) 4 ( ) 1 1 0 ( ( ) 1 / ) ( 1 ( 0 ) ) + ( ( 0 ) 0 0 ( / / ) ( ( ) ( 5 ( 0 + 0 +

More information

! Ν! Ν Ν & ] # Α. 7 Α ) Σ ),, Σ 87 ) Ψ ) +Ε 1)Ε Τ 7 4, <) < Ε : ), > 8 7

! Ν! Ν Ν & ] # Α. 7 Α ) Σ ),, Σ 87 ) Ψ ) +Ε 1)Ε Τ 7 4, <) < Ε : ), > 8 7 !! # & ( ) +,. )/ 0 1, 2 ) 3, 4 5. 6 7 87 + 5 1!! # : ;< = > < < ;?? Α Β Χ Β ;< Α? 6 Δ : Ε6 Χ < Χ Α < Α Α Χ? Φ > Α ;Γ ;Η Α ;?? Φ Ι 6 Ε Β ΕΒ Γ Γ > < ϑ ( = : ;Α < : Χ Κ Χ Γ? Ε Ι Χ Α Ε? Α Χ Α ; Γ ;

More information

# #! ) ( ( +,! %,! ( # # %& % ( ) +! +, +. /

# #! ) ( ( +,! %,! ( # # %& % ( ) +! +, +. / ! ( ) # # % % ( % % %! % % & % # #! ) ( ( +,! %,! ( # # %& % ( ) +! +, +. / 12 23 4 5 6 7 3.! (. ( / ( ) ). 1.12 ( 4 4 % & &!7 % (!!!!, (! % !!! % %!,! ( & (!! 8!!!,!!+!! & !!%! & 9 3 3 :;

More information

从不良债权的处理看日本经济发展前景 3 一 金融机构破产频繁发生

从不良债权的处理看日本经济发展前景 3 一 金融机构破产频繁发生 从不良债权的处理看日本经济发展前景 侯王君然 1 2 从不良债权的处理看日本经济发展前景 3 一 金融机构破产频繁发生 日本学刊 年第 期 4 5 二 企业破产增加 从不良债权的处理看日本经济发展前景 6 7 8 三 失业率屡创新高 日本学刊 年第 期 9 10 1 12 四 个人消费低迷不振 13 14 16 从不良债权的处理看日本经济发展前景 15 17 一 处理不良债权的框架和原则 日本学刊

More information

# # 4 + % ( ) ( /! 3 (0 0 (012 0 # (,!./ %

# # 4 + % ( ) ( /! 3 (0 0 (012 0 # (,!./ % #! # # %! # + 5 + # 4 + % ( ) ( /! 3 (0 0 (012 0 # (,!./ % ,9 989 + 8 9 % % % % # +6 # % 7, # (% ) ,,? % (, 8> % %9 % > %9 8 % = ΑΒ8 8 ) + 8 8 >. 4. ) % 8 # % =)= )

More information

., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2

., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2 ! # &!! ) ( +, ., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2 ! 2 2 & & 1 3! 3, 4 45!, 2! # 1 # ( &, 2 &, # 7 + 4 3 ) 8. 9 9 : ; 4 ), 1!! 4 4 &1 &,, 2! & 1 2 1! 1! 1 & 2, & 2 & < )4 )! /! 4 4 &! &,

More information

, ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.<. = (>!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / / < 5 02

, ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.<. = (>!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / / < 5 02 ! # % & ( ) +, ) %,! # % & ( ( ) +,. / / 01 23 01 4, 0/ / 5 0 , ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ 5 3 3 5 3 1 Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / 3 0 0 / < 5 02 Ν!.! %) / 0

More information

/ Ν #, Ο / ( = Π 2Θ Ε2 Ρ Σ Π 2 Θ Ε Θ Ρ Π 2Θ ϑ2 Ρ Π 2 Θ ϑ2 Ρ Π 23 8 Ρ Π 2 Θϑ 2 Ρ Σ Σ Μ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ2 Σ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ Η Σ Π 2 ϑ Η 2 Ρ Π Ρ Π 2 ϑ Θ Κ Ρ Π

/ Ν #, Ο / ( = Π 2Θ Ε2 Ρ Σ Π 2 Θ Ε Θ Ρ Π 2Θ ϑ2 Ρ Π 2 Θ ϑ2 Ρ Π 23 8 Ρ Π 2 Θϑ 2 Ρ Σ Σ Μ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ2 Σ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ Η Σ Π 2 ϑ Η 2 Ρ Π Ρ Π 2 ϑ Θ Κ Ρ Π ! # #! % & ( ) % # # +, % #. % ( # / ) % 0 1 + ) % 2 3 3 3 4 5 6 # 7 % 0 8 + % 8 + 9 ) 9 # % : ; + % 5! + )+)#. + + < ) ( # )# < # # % 0 < % + % + < + ) = ( 0 ) # + + # % )#!# +), (? ( # +) # + ( +. #!,

More information

. /!Ι Γ 3 ϑκ, / Ι Ι Ι Λ, Λ +Ι Λ +Ι

. /!Ι Γ 3 ϑκ, / Ι Ι Ι Λ, Λ +Ι Λ +Ι ! # % & ( ) +,& ( + &. / 0 + 1 0 + 1,0 + 2 3., 0 4 2 /.,+ 5 6 / 78. 9: ; < = : > ; 9? : > Α

More information

!!

!! 涂正革 肖 耿 本文根据中国 个省市地区 年规模以上工业企业投入 产出和污染排放数据 构建环境生产前沿函数模型 解析中国工业增长的源泉 特别是环境管制和产业环境结构变化对工业增长模式转变的影响 研究发现 现阶段中国工业快速增长的同时 污染排放总体上增长缓慢 环境全要素生产率已成为中国工业高速增长 污染减少的核心动力 环境管制对中国工业增长尚未起到实质性抑制作用 产业环境结构优化对经济增长 污染减少的贡献日益增大

More information

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +!

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! !! # % & & & &! # # % ( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! ! %!!.! /, ()!!# 0 12!# # 0 % 1 ( ) #3 % & & () (, 3)! #% % 4 % + +! (!, ), %, (!!) (! 3 )!, 1 4 ( ) % % + % %!%! # # !)! % &! % () (! %

More information

抗日战争研究 # 年第 期 ((,, # # # # # # # # # # # #

抗日战争研究 # 年第 期 ((,, # # # # # # # # # # # # 方世藻 抗战八年 蒋经国主政赣南六年 期间推行了以经济建设为中心的 建设新赣南 运动 社会救济是其中的重要内容 本文通过考察和分析蒋经国在赣南开展社会救济的全过程 了 解蒋经国的民生理念 窥探蒋经国 建设新赣南 之一斑 蒋经国建设新赣南社会救济 # # # # # # # # 抗日战争研究 # 年第 期 ((,, # # # # # # # # # # # # (( # # # # # # # #

More information

! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %!

! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %! ! # # % & ( ) ! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) 0 + 1 %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %! # ( & & 5)6 %+ % ( % %/ ) ( % & + %/

More information

总量开始减少的欧洲人口形势分析

总量开始减少的欧洲人口形势分析 总量开始减少的欧洲人口形势分析 张善余 彭际作 俞 路 自 世纪 年代以来 欧洲人口增长率持续下降 年人口开始负增长 这无疑是其人口发展的一个转折点 在欧洲各个地区中 东欧是 年以前全球第一个也是仅有的一个人口有所减少的地区 在北欧和西欧地区 如果没有国际移民的净流入 人口增长率也将很低 大约在 年间 预计欧洲所有地区的人口都将出现负增长 由于自然增长率在过去一个世纪乃至未来的变动 欧洲人口已不可逆转地老龄化

More information

避孕方法的医控模式和自控模式有变化吗 郑晓瑛 任 强 避孕节育是生殖健康极为重要的内容 文章利用国家人口和计划生育委员会 年至 年全国生育节育抽样调查和全国计划生育 生殖健康调查数据 分析了已婚育龄人口在避孕模式上的 时空变化特征 在此基础上进一步研究了在已婚育龄人口的年龄 子女数和生活的不同区域环境等方 面避孕模式的时空变化 结果表明 在我国人口转变的过程中 低生育水平下的避孕模式以及推行避 孕节育知情选择后已婚育龄人口的避孕模式

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 é 48 è 49 50 51 à 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

More information

( ),,,,,,,, ` ', :,,,,??? :,, ( : ~, ) : ( ) :,, ( ),,,,, ~ :, :,,,,, ( ),,,,,,, :, :, ( )? :, ( ) :, :

( ),,,,,,,, ` ', :,,,,??? :,, ( : ~, ) : ( ) :,, ( ),,,,, ~ :, :,,,,, ( ),,,,,,, :, :, ( )? :, ( ) :, : ( ) 吴易风 : 本文考察了当前金融危机和经济危机背景下西方经济思潮的新动向 : 对资本主义的反思和对 新资本主义 的构想 ; 对新自由主义的反思和对新国家干预主义的构想 ; 对自由市场经济体制与政策体系的反思和对 市场与政府平衡 的市场经济体制与政策体系的构想 ; 对经济全球化的反思和对全球经济新秩序的构想 ; 对西方经济学的质疑和对马克思经济学的再认识 本文最后对西方经济思潮的新动向作了分析和评论

More information

3?! ΑΑΑΑ 7 ) 7 3

3?! ΑΑΑΑ 7 ) 7 3 ! # % & ( ) +, #. / 0 # 1 2 3 / 2 4 5 3! 6 ) 7 ) 7 ) 7 ) 7 )7 8 9 9 :5 ; 6< 3?! ΑΑΑΑ 7 ) 7 3 8! Β Χ! Δ!7 7 7 )!> ; =! > 6 > 7 ) 7 ) 7 )

More information

% & :?8 & : 3 ; Λ 3 3 # % & ( ) + ) # ( ), ( ) ). ) / & /:. + ( ;< / 0 ( + / = > = =? 2 & /:. + ( ; < % >=? ) 2 5 > =? 2 Α 1 Β 1 + Α

% & :?8 & : 3 ; Λ 3 3 # % & ( ) + ) # ( ), ( ) ). ) / & /:. + ( ;< / 0 ( + / = > = =? 2 & /:. + ( ; < % >=? ) 2 5 > =? 2 Α 1 Β 1 + Α # % & ( ) # +,. / 0 1 2 /0 1 0 3 4 # 5 7 8 / 9 # & : 9 ; & < 9 = = ;.5 : < 9 98 & : 9 %& : < 9 2. = & : > 7; 9 & # 3 2

More information

从制度视角看马来西亚华人的参政空间 朱陆民 华人参政是华人维护自身政治 经济利益的必经之路 基于马来西亚历史 文化传统的主要制度结构从根本上影响和制约着华人参政的广度和深度 本文从新制度主义政治学的视角对马来西亚影响 制约华人参政的主要制度进行了剖析 由此揭示了华人在马来西亚的参政空间 作者认为 华人的政治参与是一个非常复杂的问题 制度的视角或许并不能解释该问题的全部 但制度的性质从根本上决定着华人参政的前景和命运

More information

! Β Β? Β ( >?? >? %? Γ Β? %? % % %? Χ Η Ιϑ Κ 5 8 Λ 9. Μ Ν Ο Χ? Π Β # % Χ Χ Θ Ρ% Ρ% Θ!??? % < & Θ

! Β Β? Β ( >?? >? %? Γ Β? %? % % %? Χ Η Ιϑ Κ 5 8 Λ 9. Μ Ν Ο Χ? Π Β # % Χ Χ Θ Ρ% Ρ% Θ!??? % < & Θ ! # % & ( ) +,. / 0 1 + 2. 3 4. 56. / 7 89 8.,6 2 ; # ( ( ; ( ( ( # ? >? % > 64 5 5Α5. Α 8/ 56 5 9. > Β 8. / Χ 8 9 9 5 Δ Ε 5, 9 8 2 3 8 //5 5! Α 8/ 56/ 9. Φ ( < % < ( > < ( %! # ! Β Β? Β ( >?? >?

More information

9 : : ; 7 % 8

9 : : ; 7 % 8 ! 0 4 1 % # % & ( ) # + #, ( ) + ) ( ). / 2 3 %! 5 6 7! 8 6 7 5 9 9 : 6 7 8 : 17 8 7 8 ; 7 % 8 % 8 ; % % 8 7 > : < % % 7! = = = : = 8 > > ; 7 Ε Β Β % 17 7 :! # # %& & ( ) + %&, %& ) # 8. / 0. 1 2 3 4 5

More information

3 8 1981 1 1981 1 < > 1979 8 1 a 2 1 = B b 2 3 2 a 2 b 2 C 2 e 2 d 2 G D 2 2 1 d 2 F C 2 d 2 1 = B 2 b G 2 A 2 e 6 8 5 8 6 8 E 3 B 2 b 2 D 2 B 2 F B

More information

1#

1# ! # % & ( % + #,,. + /# + 0 1#. 2 2 3 4. 2 +! 5 + 6 0 7 #& 5 # 8 % 9 : ; < =# #% > 1?= # = Α 1# Β > Χ50 7 / Δ % # 50& 0 0= % 4 4 ; 2 Ε; %5 Β % &=Φ = % & = # Γ 0 0 Η = # 2 Ι Ι ; 9 Ι 2 2 2 ; 2 ;4 +, ϑ Α5#!

More information

,,, ( ) ( ), ( ), ( ), :,,, ( ), (, ) :,,, ( ), ( ) ( - ) :,,,,, ( ), ( ) ( ), ( ), :, ;,,, ( ), ( ), ( ), (, ), ( )( ) :,,,,,,,, ( ),,,,, ;,,,, ( ) :

,,, ( ) ( ), ( ), ( ), :,,, ( ), (, ) :,,, ( ), ( ) ( - ) :,,,,, ( ), ( ) ( ), ( ), :, ;,,, ( ), ( ), ( ), (, ), ( )( ) :,,,,,,,, ( ),,,,, ;,,,, ( ) : : 李明欢 内容提要 : 本文以对身处欧洲的温州移民的经验研究为基础, 提出对 跨国移民 的研究, 不能基于单一理论进行阐述, 除了考察他们迁移的经济动因外, 还要考察 文 化小传统 的影响 ; 而在长期移民历史中形成的社会网络, 则成为信息传递和移居治 业的桥梁,,,,,,, 1,, :, ;, ( &,, - ),,, ; ( - ),,,, 2,,,, ( ), 1 2,,,,,, : :,

More information

3 4 Ψ Ζ Ζ [, Β 7 7>, Θ0 >8 : Β0 >, 4 Ε2 Ε;, ] Ε 0, 7; :3 7;,.2.;, _ & αε Θ:. 3 8:,, ), β & Φ Η Δ?.. 0?. χ 7 9 Ε >, Δ? Β7 >7 0, Τ 0 ΚΚ 0 χ 79 Ε >, Α Ε

3 4 Ψ Ζ Ζ [, Β 7 7>, Θ0 >8 : Β0 >, 4 Ε2 Ε;, ] Ε 0, 7; :3 7;,.2.;, _ & αε Θ:. 3 8:,, ), β & Φ Η Δ?.. 0?. χ 7 9 Ε >, Δ? Β7 >7 0, Τ 0 ΚΚ 0 χ 79 Ε >, Α Ε (! # # %& ) +,./ 0 & 0 1 2 / & %&( 3! # % & ( ) & +, ), %!,. / 0 1 2. 3 4 5 7 8 9 : 0 2; < 0 => 8?.. >: 7 2 Α 5 Β % Χ7 Δ.Ε8 0Φ2.Γ Φ 5 Η 8 0 Ι 2? : 9 ϑ 7 ϑ0 > 2? 0 7Ε 2?. 0. 2 : Ε 0 9?: 9 Κ. 9 7Λ /.8 720

More information

; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; : ;

; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; : ; ! # % & ( ) ( +, +. ( /0!) ( 1!2!) ( 3 4 5 2 4 7 8 9: ; 9 < : = ; ; 54 ; = ; ; 75 ; # ; 9 : ; 9 : ; ; 9: ; ; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; 54 9 9: ; ;

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; =

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; = ! 0 1 # & ( & ) +! &,. & /.#. & 2 3 4 5 6 7 8 9 : 9 ; < = : > < = 9< 4 ; < = 1 9 ; 3; : : ; : ;? < 5 51 ΑΒ Χ Δ Ε 51 Δ!! 1Φ > = Β Γ Η Α ΒΧ Δ Ε 5 11!! Ι ϑ 5 / Γ 5 Κ Δ Ε Γ Δ 4 Φ Δ Λ< 5 Ε 8 Μ9 6 8 7 9 Γ Ν

More information

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5.

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5. ! # % & ( # ) & % ( % +, %. +, / #0 & 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7:5! ; 0< 5 = 8 > 4 4? 754 Α 4 < = Β Χ 3Δ?? 7 8 7 8? 7 8 7 8 7 8 4 5 7 8 7 8 > 4> > 7 8 7 8 7 8 4 : 5 5 : > < 8 6 8 4 5 : 8 4 5 : 9! >: 48 7 8

More information

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1 !! # % # & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 1 3 4 5! 6 7 6 7 67 +18 9 : : : : : : : : : :! : : < : : ?.! #! % 66! & 6 1 1 3 4.5 () 6 98: +,. / / 0 & 0 0 + & 178 5 3 0. = +5

More information

¹ º» ¼ ½ ¹ º» ¼ ½

¹ º» ¼ ½ ¹ º» ¼ ½ 战争制胜的秘密 评 军事力量 解释现代战争中的 胜利与失败 李 卓 近年来 美国国际安全研究中关于军事行动制胜因素的研究非常活跃 本文评述了此类研究的代表人物比德尔的 军事力量 解释现代战争中的胜利与失败 一书 对书中提出的 军事力量部署差异制胜论 的研究问题 分析框架 经验论证等主要研究环节进行了归纳和梳理 本文从理论 方法论等角度总结了此书的成就 认为该书通过构建以 军事力量部署 这一非物质变量为核心的安全理论

More information

% & ( ) +, (

% & ( ) +, ( #! % & ( ) +, ( ) (! ( &!! ( % # 8 6 7 6 5 01234% 0 / /. # ! 6 5 6 ;:< : # 9 0 0 = / / 6 >2 % % 6 ; # ( ##+, + # 5 5%? 0 0 = 0 0 Α 0 Β 65 6 66! % 5 50% 5 5 ΗΙ 5 6 Φ Γ Ε) 5 % Χ Δ 5 55 5% ϑ 0 0 0 Κ,,Λ 5!Α

More information

1936 11 < > 1957 9 1959 12 1949 4 1934 10 1938 12 1 1938 12 17 277 1978 1947 10 1937 12 1 1917 1956 10 5 1958 1 1956 12 é é Philoxéne Denys 1980 1946 10 22

More information

,,,,. %,,,. %, %, %,, ( ) ( ) % ( ) % % ( )* % ( )* % ( ) % ( )* % ( )* % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) ( ) % ( ) % ( ) % % ( )* % ( )* % ( )* % (

,,,,. %,,,. %, %, %,, ( ) ( ) % ( ) % % ( )* % ( )* % ( ) % ( )* % ( )* % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) % ( ) ( ) % ( ) % ( ) % % ( )* % ( )* % ( )* % ( 区位学理论思考 潘允康 [ 美 ] 约翰. 罗根 [ 美 ] 边馥琴 [ 美 ] 边燕杰关颖卢汉龙 过去在理论界研究中国家庭结构特点的影响因素时主要从中国的家庭传统和社 会现实生活需求两方面展开, 本文则在此基础上集中从住房的角度分析家庭结构的 影响因素 它依据 年在津 沪两地进行的住房与家庭生活调查的有关资料, 运 用区位学理论, 指出住房是影响中国家庭模式的重要因素, 随着城市居民住房状况的改变和住房政策的变化,

More information

实验室诊断专辑

实验室诊断专辑 ...1...2...4...5...8...10...12...13...14...15...56...57...58...66 1 2 3 4 5 β 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

More information

Υ 2 Δ Υ 1 = 1 : Φ Υ 1 Ω 5 ς ) Ν + Φ 5 ς ς Α+ ) Ν Φ 6 Ξ ς Α+ 4 Φ Ψ Ψ + = Ε 6 Ψ Ε Ε Π Υ Α Ε Ω 2? Ε 2 5 Ο ; Μ : 4 1 Ω % Β 3 : ( 6 Γ 4 Ρ 2 Ρ

Υ 2 Δ Υ 1 = 1 : Φ Υ 1 Ω 5 ς ) Ν + Φ 5 ς ς Α+ ) Ν Φ 6 Ξ ς Α+ 4 Φ Ψ Ψ + = Ε 6 Ψ Ε Ε Π Υ Α Ε Ω 2? Ε 2 5 Ο ; Μ : 4 1 Ω % Β 3 : ( 6 Γ 4 Ρ 2 Ρ # % & & ( & ) +,. / 0 11 + 23 4 4 5 6 7 %+ 8 9 : ; 8 < %+ % = 4 )>? > Α ( 8 % 1 1 Β Χ > Χ Δ Χ Β > Ε) > 4 > Ε) Φ Δ 5 Γ + % 8 + %. < 6 & % &. : 5 Η+ % Ι & : 5 &% + 8 ) : 6 %, 6, + % 5 ϑ # & > 2 3 Χ Δ Α ;

More information

!? > 7 > 7 > 7 Ε ! Α Φ Φ Γ Η Ι Γ / 2 ; Γ / 4 Δ : 4 ϑ / 4 # Η Γ Κ 2 Η 4 Δ 4 Α 5 Α 8 Λ Ηϑ Μ Α Α 4!! Ο. /3 :/Π : Θ Γ 2 ; Γ / 4 Ρ Α

!? > 7 > 7 > 7 Ε ! Α Φ Φ Γ Η Ι Γ / 2 ; Γ / 4 Δ : 4 ϑ / 4 # Η Γ Κ 2 Η 4 Δ 4 Α 5 Α 8 Λ Ηϑ Μ Α Α 4!! Ο. /3 :/Π : Θ Γ 2 ; Γ / 4 Ρ Α !! # % & % ( ) ) + # %, #. /,. / 1 2 3 4 5! 6 /7! 7 8 7 /7 8 7! 7 /7 9 : ; < = ; >? 7 4 4 4 Α Β Χ 9 > 7 4 ΔΑΕ 6 4 Β Β!4 /7 9! 7? 87 ; !? > 7 > 7 > 7 Ε 4 8 5 8! Α Φ Φ Γ Η Ι Γ / 2 ; Γ / 4 Δ : 4 ϑ / 4 # Η

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

,,,,,,, ;,, ;, ;, (, / ),, ;,,.,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, 1, :,,, ;,,,, (, ),,,,, 1,,, (,, )

,,,,,,, ;,, ;, ;, (, / ),, ;,,.,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, 1, :,,, ;,,,, (, ),,,,, 1,,, (,, ) 刘世定 内容提要 : 本文在嵌入性视角的引导下, 进入关系合同理论领域 对关系合同的 分析, 以威廉姆森的合同治理结构理论作为基点 在分析了他的理论脉络和隐含假 设后, 本文提出了三个假定, 即约前关系导入 多元关系属性 对关系属性的有限控 制 在新的假设下, 首先讨论了合同治理结构和嵌入关系结构之间不同的对应关系, 并特别探讨了两者间的结构性摩擦 继而, 在关系合同的研究中引入了委托 - 代理关系,

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ 2 + 3 2 333 ( + # # & ( & ) +, + +. / 0 1 ( / ( + 5 # 6 7 6 7 8 8 9 : ); < 6 # 7 8 6 7 6 # = 7 # = # > 6? 7 > Α Α Α Α Α Α 6 # 7 > 67 # 8 Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ 7 6 7 6 + Δ /Η ; Ι/ ϑκ

More information

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

More information

二 政策利率与市场利率关系的文献综述

二 政策利率与市场利率关系的文献综述 央票发行利率与央票市场利率双向互动关系研究 郑振龙 莫天瑜 本文基于利率期限结构的主成分分析结果 通过构建回归方程的方法 针 对上一轮经济周期中的升息期和受金融危机影响的降息期 实证研究了央票发行利率与央票市场利率间双向关系的周内效应 结果表明 在经济正常波动时期 央票发行利率并 未直接引导市场利率 而是借由市场预期引导市场利率走势 央票发行利率的公布不对市 场利率造成影响 在金融危机时期 央行货币政策出乎市场预期

More information

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ !! # % & ( ) & +, ( &. ) +, / 0 ( ) 1 / 0 2 3!! 5 6 7 8 9 ; 9 ; 5 6 7 7 7 > 7 7 ;= 7 5! =!! 6 5! = 7! = 6 5? Α Β %2 Χ Β%! =! = > 6! = 9! = = > Δ = > Ε Δ Φ Δ = ; Γ ! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ

More information