#!! +!,! # &!. / !!, 7!!, & #! % 7! % )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "#!! +!,! # &!. / !!, 7!!, & #! % 7! % )"

Transcription

1 !!! #!! #% % & ( & ) %(

2 #!! +!,! # &!. / !!, 7!!, & #! % 7! % )

3 ) %!! ( &!, #% & 4 ( % )

4 ! & ( ) &

5 ) ) ) )! # # 5! # % %

6 +, +, +, +, +, +, +, +,! 1 # #

7 !! # # 9 & &! # # (

8 , # & # 6 # : 7! # #! &! # # 5 6! # #, 7! # # %

9 ! &!!!!& & ( #! # # & 4, ( # % # ( # (#

10 +! &. & (! :,,% &!! %

11 ) ) 5 5! #! # ( ( ( ) ( ( )

12 /! #(! # 1 & #!! # ( &!#! ; ( ) ( )

13 # #! +! # # #

14 !!. & + <! #! 5 + (% &! ) (,

15 ! # % # # #, # %( (

16 + # 0,!!1!# 2!, 5!

17 ) 1. +, #)! # # 5 & %! #, 5 6 ( )! % % &67! #! # (!# # = > /! % % # 5?

18 1 + &.!0 3, ! % # %

19 # #. +!!!1, + +, #! #, 5 &! # # # &! #,

20 ) +!, :! #! ##, 5 & )! #, ! #, 5 7 +! #, # &! # % 6! # % 5? / 7! # #

21 ! +!, 9 + %! # # # 5 & :! # %?5!! 5 ( &! ## % 5 (

22 Α ) ) + ), ) 0 +!!, ! ## 5 &! ##, ( &! ##! 5

23 . 45 +!! & 6 3, : ! # 5!# %, ( ) )

# 7 % % % < % +!,! %!!

# 7 % % % < % +!,! %!! ! # % 7 8 9 7! & () + ),. + / 0 /. 1 0 /2 &3 )4, 4 4 5 / 6 : /! # ;!!!! # %! &!! ( ) # 7 % % % < % +!,! %!! % % = % % % % % # 9 =! 7 8 7 8 > 8 7 =7 # 9 # 8 7 8 % ) % % % % %! %. / % < < < % / % < < <

More information

%! # # % % & # ( ) ( +, & +, +, & +, & +, +, &!

%! # # % % & # ( ) ( +, & +, +, & +, & +, +, &! %! # # % % & # ( ) ( +, & +, +, & +, & +, +, &! & &./ 0 # #1 # 2! +, 3 4 4 +,!!!! 4 4 4 4 4 56 7 89 #! 4! 4 4! 4 4! 14 #: 2 4! +,! +, 14 4 ; < = ( 4 < = +14 # : 1 1 4 # : : 3 # (4,! / +, +, +, > +,? 3

More information

! + +, ) % %.!&!, /! 0! 0 # ( ( # (,, # ( % 1 2 ) (, ( 4! 0 & 2 /, # # ( &

! + +, ) % %.!&!, /! 0! 0 # ( ( # (,, # ( % 1 2 ) (, ( 4! 0 & 2 /, # # ( & ! # %! &! #!! %! %! & %! &! & ( %! & #! & )! & & + ) +!!, + ! + +, ) % %.!&!, /! 0! 0 # ( ( # (,, # ( % 1 2 ) (, 3 0 1 ( 4! 0 & 2 /, # # ( 1 5 2 1 & % # # ( #! 0 ) + 4 +, 0 #,!, + 0 2 ), +! 0! 4, +! (!

More information

%% &% %% %% %% % () (! #! %!!!!!!!%! # %& ( % & ) +, # (.. /,) %& 0

%% &% %% %% %% % () (! #! %!!!!!!!%! # %& ( % & ) +, # (.. /,) %& 0 !! # # %% &% %% %% %% % () (! #! %!!!!!!!%! # %& ( % & ) +, # (.. /,) %& 0 +! (%& / 1! 2 %& % & 0/ / %& + (.%.%, %& % %& )& % %& ) 3, &, 5, % &. ) 4 4 4 %& / , %& ).. % # 6 /0 % &. & %& ) % %& 0.!!! %&

More information

现代天文学7.ppt

现代天文学7.ppt 1983 1983 1 H 1 He 4 C 12 O 16 1 2 6 8 X A Z 2 19 α β γ F ( g) = Gmm' / d 2 F ( e) = qq' / d 2 F( e) / F( g) = 2.3 10 39 1919 α, 1930 α Be 3 4 6 6 4 4.0291 4.0015 0.0276 E=mc 2 4.12 10

More information

2 160 1985 20 32 50 L.V.Bertallanfy 60 J.M C.W 1982 24 1982 307 1986 35 1984 12 1985 5 1985 121 1988.5 1988.5 1952 1952 1982 193 1987.4 35 1983 1985.10 1986.2 1986

More information

1 7 10 240 í é é í º 182 230nm A X 240

More information

132 J Clin Electrocardiol,2013,Apr.22.No.2 β.....

132 J Clin Electrocardiol,2013,Apr.22.No.2 β..... 131 Brugada 郭继鸿 A 1005-02722013 02-131-12 α α 1 : (100044) 132 J Clin Electrocardiol,2013,Apr.22.No.2 β..... 133 134 J Clin Electrocardiol,2013,Apr.22.No.2. Brugada 135. 136 J Clin Electrocardiol,2013,Apr.22.No.2.

More information

! # %! #! #! # % + &, % % ) %. /! # 0 1

! # %! #! #! # % + &, % % ) %. /! # 0 1 ! # %! #! #! # % + &, % % ) %. /! # 0 1 2 32 % 4! #! # 4 4 2 32 4 4! # 2 32 ! # % 2 5 2 32 % % 6 2 7 8 %! 6 # %3 3 9 % /, 9 % 2 % % 3 #7 9 % 2 8 7 2 % 3 7 7 7 8 7 7 7 7 3 9 8 8 % 3! # 7 12 1191 1 ; % %

More information

! # %& ( %! & & + %!, ( Α Α Α Α Χ Χ Α Χ Α Α Χ Α Α Α Α

! # %& ( %! & & + %!, ( Α Α Α Α Χ Χ Α Χ Α Α Χ Α Α Α Α Ε! # % & ( )%! & & + %!, (./ 0 1 & & 2. 3 &. 4/. %! / (! %2 % ( 5 4 5 ) 2! 6 2! 2 2. / & 7 2! % &. 3.! & (. 2 & & / 8 2. ( % 2 & 2.! 9. %./ 5 : ; 5. % & %2 2 & % 2!! /. . %! & % &? & 5 6!% 2.

More information

# # # #!! % &! # % 6 & () ) &+ & ( & +, () + 0. / & / &1 / &1, & ( ( & +. 4 / &1 5,

# # # #!! % &! # % 6 & () ) &+ & ( & +, () + 0. / & / &1 / &1, & ( ( & +. 4 / &1 5, # # # #!! % &! # % 6 & () ) &+ & ( & +, () + 0. / & / &1 / &1, & ( 0 2 3 ( & +. 4 / &1 5, !! & 6 7! 6! &1 + 51, (,1 ( 5& (5( (5 & &1 8. +5 &1 +,,( ! (! 6 9/: ;/:! % 7 3 &1 + ( & &, ( && ( )

More information

!! # % & ( )!!! # + %!!! &!!, # ( + #. ) % )/ # & /.

!! # % & ( )!!! # + %!!! &!!, # ( + #. ) % )/ # & /. ! # !! # % & ( )!!! # + %!!! &!!, # ( + #. ) % )/ # & /. #! % & & ( ) # (!! /! / + ) & %,/ #! )!! / & # 0 %#,,. /! &! /!! ) 0+(,, # & % ) 1 # & /. / & %! # # #! & & # # #. ).! & #. #,!! 2 34 56 7 86 9

More information

,!! #! > 1? = 4!! > = 5 4? 2 Α Α!.= = 54? Β. : 2>7 2 1 Χ! # % % ( ) +,. /0, , ) 7. 2

,!! #! > 1? = 4!! > = 5 4? 2 Α Α!.= = 54? Β. : 2>7 2 1 Χ! # % % ( ) +,. /0, , ) 7. 2 ! # %!% # ( % ) + %, ). ) % %(/ / %/!! # %!! 0 1 234 5 6 2 7 8 )9!2: 5; 1? = 4!! > = 5 4? 2 Α 7 72 1 Α!.= = 54?2 72 1 Β. : 2>7 2 1 Χ! # % % ( ) +,.

More information

π 2 ) C ω ω ω ω

π 2 ) C ω ω ω ω 2005, 22 (6): 723737 Chinese Bulletin of Botany Advances in Nitric Oxide Biology of Plants (KSCX2-SW-117) (30470183) (2004DKA30430) E-mail: sqsong@xtbg.org.cn π 2 ) C ω ω ω ω C C/10 C 20 C/10 C25 C/10

More information

! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %!

! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %! ! # # % & ( ) ! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) 0 + 1 %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %! # ( & & 5)6 %+ % ( % %/ ) ( % & + %/

More information

02202.doc

02202.doc 2 3 abgq l I i ki k k e shanghai industry volatily MtoB P size MR Groa Geps roa eps roa eps R = λ θ α ) ln( ) ln( ) ln( ) ln( 5 4 3 2 6 5 4 3 2 b g I p 4 p II ki k k i i i i i i e industry volatily MtoB

More information

ü ó ü 98 E.D.Lawrence Mo 42 ροδου δµεια ü M k 239 242 Pu( α, n) Cm 94 96 241 35MeV 241 Am 241 95 243 97 Am( α, 2n) Bk

More information

!!! #! )! ( %!! #!%! % + % & & ( )) % & & #! & )! ( %! ),,, )

!!! #! )! ( %!! #!%! % + % & & ( )) % & & #! & )! ( %! ),,, ) ! # % & # % ( ) & + + !!! #! )! ( %!! #!%! % + % & & ( )) % & & #! & )! ( %! ),,, ) 6 # / 0 1 + ) ( + 3 0 ( 1 1( ) ) ( 0 ) 4 ( ) 1 1 0 ( ( ) 1 / ) ( 1 ( 0 ) ) + ( ( 0 ) 0 0 ( / / ) ( ( ) ( 5 ( 0 + 0 +

More information

! Ν! Ν Ν & ] # Α. 7 Α ) Σ ),, Σ 87 ) Ψ ) +Ε 1)Ε Τ 7 4, <) < Ε : ), > 8 7

! Ν! Ν Ν & ] # Α. 7 Α ) Σ ),, Σ 87 ) Ψ ) +Ε 1)Ε Τ 7 4, <) < Ε : ), > 8 7 !! # & ( ) +,. )/ 0 1, 2 ) 3, 4 5. 6 7 87 + 5 1!! # : ;< = > < < ;?? Α Β Χ Β ;< Α? 6 Δ : Ε6 Χ < Χ Α < Α Α Χ? Φ > Α ;Γ ;Η Α ;?? Φ Ι 6 Ε Β ΕΒ Γ Γ > < ϑ ( = : ;Α < : Χ Κ Χ Γ? Ε Ι Χ Α Ε? Α Χ Α ; Γ ;

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 0.937KMO I Bartlett 鄕 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 1 2 3 4 羣 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C 20 +1-1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 800 600 400 200

More information

# #! ) ( ( +,! %,! ( # # %& % ( ) +! +, +. /

# #! ) ( ( +,! %,! ( # # %& % ( ) +! +, +. / ! ( ) # # % % ( % % %! % % & % # #! ) ( ( +,! %,! ( # # %& % ( ) +! +, +. / 12 23 4 5 6 7 3.! (. ( / ( ) ). 1.12 ( 4 4 % & &!7 % (!!!!, (! % !!! % %!,! ( & (!! 8!!!,!!+!! & !!%! & 9 3 3 :;

More information

2005年全国质量专业综合知识考试大纲

2005年全国质量专业综合知识考试大纲 2005 ( ) 1( ) 2 3 1( ) 2 3( ) 4 5 ( ) ( ) 1 2 3 ( ) 1 2 3 4 5 6 7 ( ) 1 2 3 1 2 PAF() 3() 4 5 6 ( ) 1 2 3 ( ) 4 ( ) 1 14 2005 ( ) 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ( ) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ( ) 1 1 2 3 1 2 3 (WTO/TBT)

More information

# # 4 + % ( ) ( /! 3 (0 0 (012 0 # (,!./ %

# # 4 + % ( ) ( /! 3 (0 0 (012 0 # (,!./ % #! # # %! # + 5 + # 4 + % ( ) ( /! 3 (0 0 (012 0 # (,!./ % ,9 989 + 8 9 % % % % # +6 # % 7, # (% ) ,,? % (, 8> % %9 % > %9 8 % = ΑΒ8 8 ) + 8 8 >. 4. ) % 8 # % =)= )

More information

patent.xls

patent.xls 获 专 录 5- -2' (S) - (+ 3 4- -4 4- 2-1 1 1-2- 1 1 1 2 组 4 氟 剂 应 态 护继电 1 5 (Z E) HFC -32 α 2 2 2- 氟 备 2- 氟 烃氧 备 应 1,2,3- 氮杂环 备 甙 为 4- 氟 -3- 氟 5α- 还 酶 剂 1- -2- -3- 羟 备 L 丝氨 备 D-(-) 苏 -2- 恶 啉 6,10- 亚 -19- -

More information

., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2

., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2 ! # &!! ) ( +, ., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2 ! 2 2 & & 1 3! 3, 4 45!, 2! # 1 # ( &, 2 &, # 7 + 4 3 ) 8. 9 9 : ; 4 ), 1!! 4 4 &1 &,, 2! & 1 2 1! 1! 1 & 2, & 2 & < )4 )! /! 4 4 &! &,

More information

, ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.<. = (>!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / / < 5 02

, ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.<. = (>!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / / < 5 02 ! # % & ( ) +, ) %,! # % & ( ( ) +,. / / 01 23 01 4, 0/ / 5 0 , ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ 5 3 3 5 3 1 Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / 3 0 0 / < 5 02 Ν!.! %) / 0

More information

a3-Ĭ¥¿¼w

a3-Ĭ¥¿¼w 2005 2004 4% 1 2850 2005 12% 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2 2 1 0 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 2025 65 25% 2006 7 10 1.1 1.2 2.1 3.6 3.8 4.7 5.2 5.3 6.9 8.2 11.6 12.1 14.5 19.3

More information

8 9 < ; ; = < ; : < ;! 8 9 % ; ϑ 8 9 <; < 8 9 <! 89! Ε Χ ϑ! ϑ! ϑ < ϑ 8 9 : ϑ ϑ 89 9 ϑ ϑ! ϑ! < ϑ < = 8 9 Χ ϑ!! <! 8 9 ΧΧ ϑ! < < < < = 8 9 <! = 8 9 <! <

8 9 < ; ; = < ; : < ;! 8 9 % ; ϑ 8 9 <; < 8 9 <! 89! Ε Χ ϑ! ϑ! ϑ < ϑ 8 9 : ϑ ϑ 89 9 ϑ ϑ! ϑ! < ϑ < = 8 9 Χ ϑ!! <! 8 9 ΧΧ ϑ! < < < < = 8 9 <! = 8 9 <! < ! # % ( ) ( +, +. ( / 0 1) ( 2 1 1 + ( 3 4 5 6 7! 89 : ; 8 < ; ; = 9 ; ; 8 < = 9! ; >? 8 = 9 < : ; 8 < ; ; = 9 8 9 = : : ; = 8 9 = < 8 < 9 Α 8 9 =; %Β Β ; ; Χ ; < ; = :; Δ Ε Γ Δ Γ Ι 8 9 < ; ; = < ; :

More information

9!!!! #!! : ;!! <! #! # & # (! )! & ( # # #+

9!!!! #!! : ;!! <! #! # & # (! )! & ( # # #+ ! #! &!! # () +( +, + ) + (. ) / 0 1 2 1 3 4 1 2 3 4 1 51 0 6. 6 (78 1 & 9!!!! #!! : ;!! ? &! : < < &? < Α!!&! : Χ / #! : Β??. Δ?. ; ;

More information

15-03.indd

15-03.indd 1 02 07 09 13 18 24 32 37 42 53 59 66 70 06 12 17 23 36 52 65 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 fl fi fi 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 σ σ σ α α 36 37 38 39 40 41 42 43 44

More information

1.

1. 2000 20?/p> 1. 2. 2000 1 2 3. (1) MM MM 18 10 MM. 3. (2) 4. TIP 1 2 10 3 4 5. 7 1 10 18 6. ,, 7. 8. 28 29 34 35 33 34 12 9. (1) ?/p> MM MM MM 99 8 9. (2) MM MM MM MM 10. (1) 6 20 N 600 30 10 10 10. (2)

More information

. /!Ι Γ 3 ϑκ, / Ι Ι Ι Λ, Λ +Ι Λ +Ι

. /!Ι Γ 3 ϑκ, / Ι Ι Ι Λ, Λ +Ι Λ +Ι ! # % & ( ) +,& ( + &. / 0 + 1 0 + 1,0 + 2 3., 0 4 2 /.,+ 5 6 / 78. 9: ; < = : > ; 9? : > Α

More information

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +!

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! !! # % & & & &! # # % ( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! ! %!!.! /, ()!!# 0 12!# # 0 % 1 ( ) #3 % & & () (, 3)! #% % 4 % + +! (!, ), %, (!!) (! 3 )!, 1 4 ( ) % % + % %!%! # # !)! % &! % () (! %

More information

γ α β

γ α β γ α β X γ γ 1845 1898 α β 1900 γ 1910-12 curie 1911 P & M Curie, 1898 α Rutherford, 1899 β (Rutherford, 1899) γ (Villard, 1900) Sir Godfrey N. Hounsfield Dr. Allan M. Cormack CT 1979 Magnetic

More information

/ Ν #, Ο / ( = Π 2Θ Ε2 Ρ Σ Π 2 Θ Ε Θ Ρ Π 2Θ ϑ2 Ρ Π 2 Θ ϑ2 Ρ Π 23 8 Ρ Π 2 Θϑ 2 Ρ Σ Σ Μ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ2 Σ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ Η Σ Π 2 ϑ Η 2 Ρ Π Ρ Π 2 ϑ Θ Κ Ρ Π

/ Ν #, Ο / ( = Π 2Θ Ε2 Ρ Σ Π 2 Θ Ε Θ Ρ Π 2Θ ϑ2 Ρ Π 2 Θ ϑ2 Ρ Π 23 8 Ρ Π 2 Θϑ 2 Ρ Σ Σ Μ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ2 Σ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ Η Σ Π 2 ϑ Η 2 Ρ Π Ρ Π 2 ϑ Θ Κ Ρ Π ! # #! % & ( ) % # # +, % #. % ( # / ) % 0 1 + ) % 2 3 3 3 4 5 6 # 7 % 0 8 + % 8 + 9 ) 9 # % : ; + % 5! + )+)#. + + < ) ( # )# < # # % 0 < % + % + < + ) = ( 0 ) # + + # % )#!# +), (? ( # +) # + ( +. #!,

More information

1 2 1 2 + A MBA B MBA lim sin x 1 x = 1, lim( 1 + ) = e x 0 x x x 1996 MBA MBA $100,000 1 ( ), $45,000 $100,000 49% 3.1 2, 38,500

More information

untitled

untitled - 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N = δ U α U α = P (1 P ) δ 2 P (1 P ) α α α 2 n = 0.1 2 0.6 (1 0.6 ) [ Z pq + Z p q + p q ] 2 β α 1 1 0 0 n = D 2 ( p p ) 1 0 2 13 α α α α α β β β p 1 + p p 0 2 q 1 p 14

More information

untitled

untitled 1 380~760 nm 555 nm 760 nm 380 nm 8 c= 3 10 m/s c 1-1 1-1 (nm) (nm) 723~647 492~455 647~585 455~424 585~575 424~397 575~492 2 01 ( ) ( ) ( ) i 2 i 1 nsini = n sini (1-1) 1 1 n i 1 n i 1 3 ( ) n = n 4 01

More information

第10章拟肾上腺素药.ppt

第10章拟肾上腺素药.ppt 5 6 b a CH CH NH R 2 4 1 3 2 R 3 R 4 R 5 R 1 3 4 OH alpha receptors 1 -R 1 PLC IP 3 DAG 2 -R NE 2 2 Gi camp beta receptors 1 -R SA and AV node 1 Gs camp 2 -R 2 2 Gs camp adrenaline,epinephrine,ad dopaine,da

More information

3?! ΑΑΑΑ 7 ) 7 3

3?! ΑΑΑΑ 7 ) 7 3 ! # % & ( ) +, #. / 0 # 1 2 3 / 2 4 5 3! 6 ) 7 ) 7 ) 7 ) 7 )7 8 9 9 :5 ; 6< 3?! ΑΑΑΑ 7 ) 7 3 8! Β Χ! Δ!7 7 7 )!> ; =! > 6 > 7 ) 7 ) 7 )

More information

% & :?8 & : 3 ; Λ 3 3 # % & ( ) + ) # ( ), ( ) ). ) / & /:. + ( ;< / 0 ( + / = > = =? 2 & /:. + ( ; < % >=? ) 2 5 > =? 2 Α 1 Β 1 + Α

% & :?8 & : 3 ; Λ 3 3 # % & ( ) + ) # ( ), ( ) ). ) / & /:. + ( ;< / 0 ( + / = > = =? 2 & /:. + ( ; < % >=? ) 2 5 > =? 2 Α 1 Β 1 + Α # % & ( ) # +,. / 0 1 2 /0 1 0 3 4 # 5 7 8 / 9 # & : 9 ; & < 9 = = ;.5 : < 9 98 & : 9 %& : < 9 2. = & : > 7; 9 & # 3 2

More information

! Β Β? Β ( >?? >? %? Γ Β? %? % % %? Χ Η Ιϑ Κ 5 8 Λ 9. Μ Ν Ο Χ? Π Β # % Χ Χ Θ Ρ% Ρ% Θ!??? % < & Θ

! Β Β? Β ( >?? >? %? Γ Β? %? % % %? Χ Η Ιϑ Κ 5 8 Λ 9. Μ Ν Ο Χ? Π Β # % Χ Χ Θ Ρ% Ρ% Θ!??? % < & Θ ! # % & ( ) +,. / 0 1 + 2. 3 4. 56. / 7 89 8.,6 2 ; # ( ( ; ( ( ( # ? >? % > 64 5 5Α5. Α 8/ 56 5 9. > Β 8. / Χ 8 9 9 5 Δ Ε 5, 9 8 2 3 8 //5 5! Α 8/ 56/ 9. Φ ( < % < ( > < ( %! # ! Β Β? Β ( >?? >?

More information

!" #$%& ()*+!"#$ %& (!")* +!,-./01!"##$ 2 3 %& "! !9:;<=!"##( 2 3 %& "! !9:;<=!"#)# 2 3 %& "! 456 >?78!9:;<= ( ) ( ) 3 3 XL008 ~XL010, SEM

! #$%& ()*+!#$ %& (!)* +!,-./01!##$ 2 3 %& ! !9:;<=!##( 2 3 %& ! !9:;<=!#)# 2 3 %& ! 456 >?78!9:;<= ( ) ( ) 3 3 XL008 ~XL010, SEM DOI:10.13619/j.cnki.cn11-1532/k.2015.04.009,, (561~578 ),, 1994 9 3,,,,, [1],, 22,,22,, 21, Olympus Vanox Leica DMLM 1 22 4 Leica 4000,3,1 ;3,,,, ( ~ ),, JSM6480LV, Noran System Six ;, 20kV, 50s 76 !"

More information

9 : : ; 7 % 8

9 : : ; 7 % 8 ! 0 4 1 % # % & ( ) # + #, ( ) + ) ( ). / 2 3 %! 5 6 7! 8 6 7 5 9 9 : 6 7 8 : 17 8 7 8 ; 7 % 8 % 8 ; % % 8 7 > : < % % 7! = = = : = 8 > > ; 7 Ε Β Β % 17 7 :! # # %& & ( ) + %&, %& ) # 8. / 0. 1 2 3 4 5

More information

1 s = v t + at, 0 v = v + at 0. 1 3.0 36 s = v t + at a 0 1 F ma a s v t at s 0 F f 1 a m = mgsin θ µ mg cosθ g sinθ µ cosmθ 1 s = v t + at 0 1 v tsinθ µ cosθ 0 1 1 1.0 5.0 9.8 50 0 04 3.. 5 57

More information

1#

1# ! # % & ( % + #,,. + /# + 0 1#. 2 2 3 4. 2 +! 5 + 6 0 7 #& 5 # 8 % 9 : ; < =# #% > 1?= # = Α 1# Β > Χ50 7 / Δ % # 50& 0 0= % 4 4 ; 2 Ε; %5 Β % &=Φ = % & = # Γ 0 0 Η = # 2 Ι Ι ; 9 Ι 2 2 2 ; 2 ;4 +, ϑ Α5#!

More information

! # Χ Η Ι 8 ϑ 8 5 Χ ΚΗ /8 Η/. 6 / Λ. /. Η /. Α Α + Α 0. Η 56 + Α : Α Μ / Η +9 Δ /. : Α : ϑ. Η. /5 % Χ

! # Χ Η Ι 8 ϑ 8 5 Χ ΚΗ /8 Η/. 6 / Λ. /. Η /. Α Α + Α 0. Η 56 + Α : Α Μ / Η +9 Δ /. : Α : ϑ. Η. /5 % Χ ! # % ( ) +. / 0 1 + 2+ 3 4. 56. / 7 8 9 8. 6 2 # :! # # ( : : :! ( = = ( = > > : > : (? : : # : :! :!? : ( : # Α Β Α # : Α > % : Α : Α ( Χ #! Χ # Δ Χ ( Χ ( Φ Χ : Χ ( Χ ( #! / 2 (!( Α Α ( Α Α : =! Γ6 Α

More information

; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; : ;

; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; : ; ! # % & ( ) ( +, +. ( /0!) ( 1!2!) ( 3 4 5 2 4 7 8 9: ; 9 < : = ; ; 54 ; = ; ; 75 ; # ; 9 : ; 9 : ; ; 9: ; ; 9 : ; ; 4 9 : > ; : = ; ; :4 ; : ; 9: ; 9 : 9 : 54 =? = ; ; ; 54 9 9: ; ;

More information

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ;

7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β Ε Φ 5Γ 1 Η Η1 Δ 5 1 Α Ι 1 Η Ι 5 Ε 1 > Δ! 8! #! 9 Κ 6 Λ!!!! ; ; 9 # !!6! 6! 6 # ;! ; ! #! % & % ( ) ( +, & %. / & % 0 12 / 1 4 5 5! 6 7 8 7 # 8 7 9 6 8 7! 8 7! 8 7 8 7 8 7 8 7 : 8 728 7 8 7 8 7 8 7 8 7 & 8 7 4 8 7 9 # 8 7 9 ; 8 ; 69 7!# 8! #;! < = >? 2 1! = 5 > Α Β 2 > 1 Χ Δ5 5 Α 9 Α Β

More information

3 4 Ψ Ζ Ζ [, Β 7 7>, Θ0 >8 : Β0 >, 4 Ε2 Ε;, ] Ε 0, 7; :3 7;,.2.;, _ & αε Θ:. 3 8:,, ), β & Φ Η Δ?.. 0?. χ 7 9 Ε >, Δ? Β7 >7 0, Τ 0 ΚΚ 0 χ 79 Ε >, Α Ε

3 4 Ψ Ζ Ζ [, Β 7 7>, Θ0 >8 : Β0 >, 4 Ε2 Ε;, ] Ε 0, 7; :3 7;,.2.;, _ & αε Θ:. 3 8:,, ), β & Φ Η Δ?.. 0?. χ 7 9 Ε >, Δ? Β7 >7 0, Τ 0 ΚΚ 0 χ 79 Ε >, Α Ε (! # # %& ) +,./ 0 & 0 1 2 / & %&( 3! # % & ( ) & +, ), %!,. / 0 1 2. 3 4 5 7 8 9 : 0 2; < 0 => 8?.. >: 7 2 Α 5 Β % Χ7 Δ.Ε8 0Φ2.Γ Φ 5 Η 8 0 Ι 2? : 9 ϑ 7 ϑ0 > 2? 0 7Ε 2?. 0. 2 : Ε 0 9?: 9 Κ. 9 7Λ /.8 720

More information

7 53 1 [5, 7 ],,,,,,,,,,, 111, (,,, ) : (a,m, b ) [A,M B ]; (a,m, b ), [A,M, B ], (a, m, b, (a, m, b ), [A,M, B ], A, A + ( ) ( ), A - ( ) ( ) ;M,M +,

7 53 1 [5, 7 ],,,,,,,,,,, 111, (,,, ) : (a,m, b ) [A,M B ]; (a,m, b ), [A,M, B ], (a, m, b, (a, m, b ), [A,M, B ], A, A + ( ) ( ), A - ( ) ( ) ;M,M +, 1999 7 7 α (, 200331), ; ; ; A nalysis on the Co re System M odel P rincip le of the Basic T heo ry of Ch inese M edicine GU AN X iao si (D ep ṫ of Basic Science, Shanghai T iedao U n iversity, Shanghai

More information

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; =

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; = ! 0 1 # & ( & ) +! &,. & /.#. & 2 3 4 5 6 7 8 9 : 9 ; < = : > < = 9< 4 ; < = 1 9 ; 3; : : ; : ;? < 5 51 ΑΒ Χ Δ Ε 51 Δ!! 1Φ > = Β Γ Η Α ΒΧ Δ Ε 5 11!! Ι ϑ 5 / Γ 5 Κ Δ Ε Γ Δ 4 Φ Δ Λ< 5 Ε 8 Μ9 6 8 7 9 Γ Ν

More information

= > : ; < ) ; < ; < ; : < ; < = = Α > : Β ; < ; 6 < > ;: < Χ ;< : ; 6 < = 14 Δ Δ = 7 ; < Ε 7 ; < ; : <, 6 Φ 0 ; < +14 ;< ; < ; 1 < ; <!7 7

= > : ; < ) ; < ; < ; : < ; < = = Α > : Β ; < ; 6 < > ;: < Χ ;< : ; 6 < = 14 Δ Δ = 7 ; < Ε 7 ; < ; : <, 6 Φ 0 ; < +14 ;< ; < ; 1 < ; <!7 7 ! # % # & ( & ) # +,,., # / 0 1 3. 0. 0/! 14 5! 5 6 6 7 7 7 7 7! 7 7 7 7 7 7 8 9 : 6! ; < ; < ; : 7 7 : 7 < ;1< = = : = >? ) : ; < = > 6 0 0 : ; < ) ; < ; < ; : < ; < = = 7 7 7 Α > : Β ; < ; 6 < > ;:

More information

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5.

9! >: Ε Φ Ε Ε Φ 6 Φ 8! & (, ( ) ( & & 4 %! # +! ; Γ / : ; : < =. ; > = >?.>? < Α. = =.> Β Α > Χ. = > / Δ = 9 5. ! # % & ( # ) & % ( % +, %. +, / #0 & 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 7:5! ; 0< 5 = 8 > 4 4? 754 Α 4 < = Β Χ 3Δ?? 7 8 7 8? 7 8 7 8 7 8 4 5 7 8 7 8 > 4> > 7 8 7 8 7 8 4 : 5 5 : > < 8 6 8 4 5 : 8 4 5 : 9! >: 48 7 8

More information

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1

?.! #! % 66! & () 6 98: +,. / / 0 & & < > = +5 <. ( < Α. 1 !! # % # & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 1 3 4 5! 6 7 6 7 67 +18 9 : : : : : : : : : :! : : < : : ?.! #! % 66! & 6 1 1 3 4.5 () 6 98: +,. / / 0 & 0 0 + & 178 5 3 0. = +5

More information

84 / ! / ! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! ? : ; <. 1 //< &! Α

84 / ! / ! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! ? : ; <. 1 //< &! Α 5 6! # % # & () +,. /,. + 1 2 3 4 5 6! 7 7! 8 84 5 6 9 5 6 8 84 / 5 6 5 6 56 56 5 6 56 5 6! / 49 8 9 9! 9 9 9!! 9 : ; < = 1 //< & >!! 9 5 8 4 6? 4 9 99 8 8 99 9 7 4 4 7 : ;

More information

% & ( ) +, (

% & ( ) +, ( #! % & ( ) +, ( ) (! ( &!! ( % # 8 6 7 6 5 01234% 0 / /. # ! 6 5 6 ;:< : # 9 0 0 = / / 6 >2 % % 6 ; # ( ##+, + # 5 5%? 0 0 = 0 0 Α 0 Β 65 6 66! % 5 50% 5 5 ΗΙ 5 6 Φ Γ Ε) 5 % Χ Δ 5 55 5% ϑ 0 0 0 Κ,,Λ 5!Α

More information

Technical specification for point supported glass curtain wall CECS

Technical specification for point supported glass curtain wall CECS Technical specification for point supported glass curtain wall CECS 1272001 2 0 0 1 1 1 Technical specification for point supported glass curtain wall CECS 1272001 2001 11 1 2001 2 2 (2000) 15 2000 [1986]1649

More information

Υ 2 Δ Υ 1 = 1 : Φ Υ 1 Ω 5 ς ) Ν + Φ 5 ς ς Α+ ) Ν Φ 6 Ξ ς Α+ 4 Φ Ψ Ψ + = Ε 6 Ψ Ε Ε Π Υ Α Ε Ω 2? Ε 2 5 Ο ; Μ : 4 1 Ω % Β 3 : ( 6 Γ 4 Ρ 2 Ρ

Υ 2 Δ Υ 1 = 1 : Φ Υ 1 Ω 5 ς ) Ν + Φ 5 ς ς Α+ ) Ν Φ 6 Ξ ς Α+ 4 Φ Ψ Ψ + = Ε 6 Ψ Ε Ε Π Υ Α Ε Ω 2? Ε 2 5 Ο ; Μ : 4 1 Ω % Β 3 : ( 6 Γ 4 Ρ 2 Ρ # % & & ( & ) +,. / 0 11 + 23 4 4 5 6 7 %+ 8 9 : ; 8 < %+ % = 4 )>? > Α ( 8 % 1 1 Β Χ > Χ Δ Χ Β > Ε) > 4 > Ε) Φ Δ 5 Γ + % 8 + %. < 6 & % &. : 5 Η+ % Ι & : 5 &% + 8 ) : 6 %, 6, + % 5 ϑ # & > 2 3 Χ Δ Α ;

More information

妊娠高血压综合征 Pregnancy-induced hypertention syndrome Taught by Professor Shang Tao

妊娠高血压综合征 Pregnancy-induced hypertention syndrome  Taught by Professor Shang Tao ... 26 86274 10/20/99 8 3 3 LMP20/240 20 4 3 1 0 Bp 22/14kpa, ++ BBpD8.8cm,6.8cm, 4.0cm, II HCT 0.35,Hb 121g/L,PLT 212G/L + + BUN5.7mmol/L,Cr 78mmol/L,??? hypertensive disorder complicating pregnancy...

More information

1 1 (a) (b) (c) (d) (e) 9 3 4 5 7 1 7 4 2 0 10 4 1 0 6 2 2 7 3 5 4 0 11 4 1 6 7 3 4 2 6 1 12 3 2 6 4 4 7 7 4 0 13 0 3 2 7 5 2 5 7 0 14 2 4 6 0 6 7 2 0 0 15 3 6 5 1 0 7 6 2 5 1 16 4 4 6 0 8 1 2 4 6 17 4

More information

!? > 7 > 7 > 7 Ε ! Α Φ Φ Γ Η Ι Γ / 2 ; Γ / 4 Δ : 4 ϑ / 4 # Η Γ Κ 2 Η 4 Δ 4 Α 5 Α 8 Λ Ηϑ Μ Α Α 4!! Ο. /3 :/Π : Θ Γ 2 ; Γ / 4 Ρ Α

!? > 7 > 7 > 7 Ε ! Α Φ Φ Γ Η Ι Γ / 2 ; Γ / 4 Δ : 4 ϑ / 4 # Η Γ Κ 2 Η 4 Δ 4 Α 5 Α 8 Λ Ηϑ Μ Α Α 4!! Ο. /3 :/Π : Θ Γ 2 ; Γ / 4 Ρ Α !! # % & % ( ) ) + # %, #. /,. / 1 2 3 4 5! 6 /7! 7 8 7 /7 8 7! 7 /7 9 : ; < = ; >? 7 4 4 4 Α Β Χ 9 > 7 4 ΔΑΕ 6 4 Β Β!4 /7 9! 7? 87 ; !? > 7 > 7 > 7 Ε 4 8 5 8! Α Φ Φ Γ Η Ι Γ / 2 ; Γ / 4 Δ : 4 ϑ / 4 # Η

More information

u -, θ = 0, k gu = 2 ln E v, v -, θ = π 2, k gv = dθ 2 E. 2. r(u, v) = {a cos u cos v, a cos u sin v, a sin u} k g = sin u dv, θ. E = a 2, F = 0, = a

u -, θ = 0, k gu = 2 ln E v, v -, θ = π 2, k gv = dθ 2 E. 2. r(u, v) = {a cos u cos v, a cos u sin v, a sin u} k g = sin u dv, θ. E = a 2, F = 0, = a 202.. : r = r(u, v) u v, dv = 0, = 0, = ; E dv =. ( k gu = Γ 2 k gv = Γ 22 ( dv ) 3 E F E F 2 = Γ 2 2 E E, ) 3 E F 2 = Γ 22 E F 2., F = 0 E F k gu = Γ 2 2 E E = 2EF u EE v + F E u E F 2 2(E F 2 ) E E =

More information

untitled

untitled 164 1 1 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2-1- 164 2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 10.3

More information

ebook105-12

ebook105-12 12 12.1 C P U T x X T y Y T x >T y Y P XY Y X P x = 1 / T x P y = 1 / T y ( 1 2-1 ) P y > P x ( 1 2-2 ) C P U = # 12.2 334 C P U 12-1 a I F I D E X E M E M W B C P U 12-1 b C P U C P U t i n s t t i n

More information

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ

! + + / > / + / + > > > +, + &+ 0.? Α Β Χ Β / Δ Δ Α Β Χ Β + & , + ΕΦ (?Γ Η.Δ. + Ι + 1 %+ : +, 5+ + ; +, + Ι + : + ; ϑ + ;! + + Ι & + & ϑ ! # % & () +, () (+. / & # % & () (+ () + 0 1 & ) + + + 2 2 2 1 / & 2 3 ( + (+ 41 ( + 15. / + 6 7 / 5 1 + 1 + 8 8 1/, 4 9 + : 6 ; < ; 6 ; = 9 04 ; 6 ; 49 / &+ > + > + >,+ & &+ / > ! + + / > / + / + > >

More information

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ

Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ Δ /Η ; Ι/ ϑκ +Λ, 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6? =# 7 6 1Η Μ/ Φ; # 7 6Χ Ν 7 6 Ο Μ / ϑγ +Γ 7 ) 6 7 Χ Π + Κ 2 + 3 2 333 ( + # # & ( & ) +, + +. / 0 1 ( / ( + 5 # 6 7 6 7 8 8 9 : ); < 6 # 7 8 6 7 6 # = 7 # = # > 6? 7 > Α Α Α Α Α Α 6 # 7 > 67 # 8 Β # # 6 Χ 7 Χ 3 6 Α 7 6 ; Δ Ε Φ +/ Φ Ε+Γ 7 6 7 6 + Δ /Η ; Ι/ ϑκ

More information

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ

! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ ; > 7 5ΗΙ 2? Α Ι ϑ Κ ΙΒ Κ 6 ; Δ Δ Δ Δ Δ Λ = 7 Δ 5 2 Χ Β Χ ΙΜ Δ Ν Β Β % Β 3 Ε Κ Ο 2 Π Δ Β Χ Π %ΙΙ 6 > Δ 7 > Δ !! # % & ( ) & +, ( &. ) +, / 0 ( ) 1 / 0 2 3!! 5 6 7 8 9 ; 9 ; 5 6 7 7 7 > 7 7 ;= 7 5! =!! 6 5! = 7! = 6 5? Α Β %2 Χ Β%! =! = > 6! = 9! = = > Δ = > Ε Δ Φ Δ = ; Γ ! Φ Δ < Φ Δ 7 Δ 7 = 7 Δ

More information

Υ : > # # > ; 6 # # 6 > ;! 9 :? 0 Α Β 5 Χ 3 Δ Ε ΦΔΔ5Χ 5 Γ Η Ι Φ ϑ 5 Ε 5 Φ Η Φ 5 Ι Φ Γ & Κ Φ Γ? >!? Γ Ε 6 # > > #! 6 # 8 >! 6# 6 # Λ Λ Λ < =! # ; # > 9

Υ : > # # > ; 6 # # 6 > ;! 9 :? 0 Α Β 5 Χ 3 Δ Ε ΦΔΔ5Χ 5 Γ Η Ι Φ ϑ 5 Ε 5 Φ Η Φ 5 Ι Φ Γ & Κ Φ Γ? >!? Γ Ε 6 # > > #! 6 # 8 >! 6# 6 # Λ Λ Λ < =! # ; # > 9 ! # % & % ( ) ( + %,.& % /.0.& % 1. 0 3 4 5 5 6 7 8 9 : #6 6# # 9 : 9 :!#! 6 # ; # 9 : 9 : 8 < : 9 6 : 9! :! = # #:! # 6 # 9: > 9 : Υ : > # # > ; 6 # # 6 > ;! 9 :? 0 Α Β 5 Χ 3 Δ Ε ΦΔΔ5Χ 5 Γ Η Ι Φ ϑ 5 Ε

More information

97 10 49-69 * α=.05 1. 2. 3. 3.8 3.79 3.68 2.79 2.734. 5. 50 97 10 51 52 97 10 Cronbach s α.83.84.91.93.90.90 Cronbach s α.84.85.91.91.74.92 SPSS for Windows 12.0 53 Tukey α=.05 12.5% BC C 54 97 10 67

More information

以易經中簡易 變易 不易之原則探求遞迴數列之例 2 n 2

以易經中簡易 變易 不易之原則探求遞迴數列之例 2 n 2 1000021 h t t p : / / w w w. k n s i. c o m. t w 248 30 407 40 813 2722F (02)2299-9006 (02)2299-9110. 100 KANG SI 第一期 vol.1 P.2 P.6 P.10 GGBGeoGebra P.13 1 以易經中簡易 變易 不易之原則探求遞迴數列之例 2 n 2 一 解決過程 : n 二 分析思考路徑

More information

影響閱讀與記憶的因素

影響閱讀與記憶的因素 讀 SpeedReading & Memory 讀 六 讀 了 良 刺 良 力 理 讀 力 讀 力 切 讀 力 力 六 良 力 不 不 識 理 力 理 量 量 不 若 不 力 讀 了 年 1 來 行 ( 律 練 ) 2 省理 說 不 識 說 說 量 識 量 量 六 量 年 3 盧 樂 力 2001 年 11 參 32 年來 什 了 利 盧 樂 力 樂 兩 來 行練 盧 練 什 力 練不 狀 狀 了

More information

Δ 6 Ε Φ Φ 9 > : : Γ Γ Η : 8 Κ 9 : > % Α%Β Β 8 6 Β 8 6 Κ Ι > ϑ, ϑ Λ, 1ϑ (, Β ϑ 9 9 Μ = >+? Β = ; ΕΝ Ν1Ο Κ Λ 69 Α% 0 8

Δ 6 Ε Φ Φ 9 > : : Γ Γ Η : 8 Κ 9 : > % Α%Β Β 8 6 Β 8 6 Κ Ι > ϑ, ϑ Λ, 1ϑ (, Β ϑ 9 9 Μ = >+? Β = ; ΕΝ Ν1Ο Κ Λ 69 Α% 0 8 # % # & ( ) +, #,. # / 0 1. 0 3 4 15 6 7 8 9 6 : ; < ; = > + < : 10? 8 6 9 > Α 6;1? Β () % & & #,, # 3 Χ / 3. & / 0 1 4 + & & 5&, 6, 0 % & 1 ) 3, ) 7, 1 5 & %& 4 1 58 + 9 : + 9. ;.8 9< 5 1 9 Δ 6 Ε Φ 1

More information

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 =

: # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # # = = # # > > =! > =! 5 # #! > # = = # > 5 > > 9 9 = = = # # #! = 5 = # #= #! = > 9 # #! = 5 = 2,(,! # % & & (( +,./ 0.. / 1, 3! 5 # 6 7 8 5 9 5! 6 # 7 6 7 : ;! 5 9! 5 5 5 9 5! < 6 #! #! 7 6 9! 9 7 5= 6 5 7 8 < #> # 5 < = # 5= = 5= =. #= : # > = 7 8 (?% > < Α 6 < 7 # #! 9 = #= > > 5 # = # # # #

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 1 2 3 4 2 2004 20044 2005 2006 5 2007 5 20085 20094 2010 4.. 20112116. 3 4 1 14 14 15 15 16 17 16 18 18 19 19 20 21 17 20 22 21 23 5 15 1 2 15 6 1.. 2 2 1 y = cc y = x y = x y =. x. n n 1 C = 0 C ( x

More information

untitled

untitled 金 立 金 論 金 林 年 I 年度 金 金 金 金 異 金 來 量 金 異 金 金 年 年 年 金 金 年 年 異 金 金 異 金 異 不 金 異 不 金 年 論 金 金 不 異 金 不 金 利 不論 不 金 I 年度 金 論 金 金 金 金 金 論 參 II 年度 金 論 行 料 年 年 年 年 金 益 來說 行理 參 利 來 樂 利 行 異 玲 李 金 内 金留 年 來 度 聯 年 年 降 年來

More information

氨基樂酸注射液 10%

氨基樂酸注射液 10% 2 Hytrin 2mg Tablets 017664 Hytrin (Terazosin hydrochloride) α-1- 神 quinazoline 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)-4-[(tetrahydro-2-furanyl) carbonyl]- Piperazine, monohydrochloride, dihydratec 19

More information

(Research Framework) (Managerial Guidelines) (Enterprise Resource PlanningERP) MIC (Analytic Hierarchy ProcessAHP) 2

(Research Framework) (Managerial Guidelines) (Enterprise Resource PlanningERP) MIC (Analytic Hierarchy ProcessAHP) 2 DHL ~ The DHL Thesis Award in Supply Chain Management (SCM) - Supply Chain Management: A Study for Integrating Customer Rank Evaluation into a Forecasting Model of Trading Completion Ratio An Example of

More information

B B002 1B102(a) 1B102 (a) ( ) (c) () (v) 1B115 1B115 ( 1B002 1B102 ) (a) 1C011(a) 1C011 1C111 1C011(a) 1C011 1C111 1B115 1B117 1B1

B B002 1B102(a) 1B102 (a) ( ) (c) () (v) 1B115 1B115 ( 1B002 1B102 ) (a) 1C011(a) 1C011 1C111 1C011(a) 1C011 1C111 1B115 1B117 1B1 B538 2004 65 2004 18 (t) (B) 1 1. 1A005 (v) 1A202 1A202 1A002 9A010 9A110 (a) 75 400 1C010(a) 1C010 1C210(a) 1C210(c) 1 1B (i) 1B001(c) 1B001(c) (ii) 1B002 1B102 (iii) 1B101(d ) 9A110 9C110 (iv) 1B102

More information

é é ô é é é é ä ü ü é é Éé é Jacquard Loom 21 1 1 1 2 1 3 2 2 2 + + +Λ é é 1 3 3 a 5 5 3 2 Johann BernoulliActa Erudit.LeipzigJune1696, pp.269ff.jacobbernoulliactaerudit. LeipzigMay,1697, pp. 211ff.EulerMethodusInveniendi

More information

靜宜大學.食品營養學系-食品營養簡訊

靜宜大學.食品營養學系-食品營養簡訊 32! 98!!!!! 200 TEL:(04)26328001 15031~15034 2010 All Rights Reserved. 32 In? In style, in good shape! ( + ) -- 2010 6187 () 26% 18% G / ( ) 20 Bioprodukte Prof. Steinberg GmbH Karl-Hermann Steinberg--7050

More information

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ,

Κ < Κ < 5 ΡΔ?? Ρ Σ 6 Τ Τ ( ( = ( Υ Ω #! % & () & Η & # + % ( 1 ( ( Ι Τ Ι, Ρ ς 5 Τ Τ ( Τ, ! # % & ( & ) # +, #,., # / 0 1. 0 3 4 5 6 5 7 8 9 : ; 6 4 < = = = % Α Β 7 8 Χ Δ 9 Ε 0 Φ Β 1 0 Γ 8 Η Β 0 Ε 0 Ι Δ Β Β ϑ Β 1 Β >? Κ Ο 5 Κ 6 Λ Κ ) Β 1 8 Ι Δ 0 Ν 0 Γ Φ Β Ν Π Φ 8 3 Δ 0 Ν Ι 8 3 Β 9 3 0 3 Α Β

More information

KaVo Everest (a) (b) (c) 3. CAD

KaVo Everest (a) (b) (c) 3. CAD CAD 3. CAD [59] CAD Itelliget Detal Care System Fuctioally Geerated Path, FGP [60] Cerec3D [] Cerec3D 3. 3.a 3.b 3.c - 38 - KaVo Everest (a) (b) (c) 3. CAD 3.2-39 - CAD 3.2 3.2a 3.2b 3.2a STL (a) (b) 3.2

More information

东北林业大学硕士毕业论文模板

东北林业大学硕士毕业论文模板 10225 05001 25 University Code10225 Register Code Dissertation for the Degree of Master Master Doctor "CLICK HERE AND INPUT THE SUBJECT" Candidate: Supervisor: Associate Supervisor: Academic Degree Applied

More information

上证联合研究计划第二期课题

上证联合研究计划第二期课题 (a) 1 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 1999 4.3 2000 / 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 2 1999 2000 / 3 1 1.1 1997 11 2 3 1998 3 27 20 1 5 1998 3 27 20 3 3 20 2 5 1999 5 5 20

More information

TURBO LDPC

TURBO LDPC --- 2 TURBO LDPC --- / / / (dbm) -20-40 -60-80 0-100 0 4 8 12 16 d 2 2 d>>dc dc --- f2-f1 >> Bc RAKE ARQ α 1 α 2 α 3 α M Selective Combining SNR Equal-Gain Combining maximal Ratio Combining SNR 10-1

More information

目 录

目    录 1 2 Southern MAA SBD SBD Western SBD 3 4 48 2.5 5 6 7 8 9 α 10 µ α µ µ µ µ µ µµ µ µµ 11 β 12 µ µ µ µ µ µ 13 µ µ µ µ µ 14 µ 15 16 5 148 4 973 17 α β α β β αβ ααβ β ββ β α βα β 18 α λ µ µµµ µ µ µ λµ µ µ

More information

不确定性环境下公司并购的估价:一种实物期权.doc

不确定性环境下公司并购的估价:一种实物期权.doc Abstract In view of the inadequacy of investment valuation under uncertainty by the orthodox discounted cash flow (DCF), many scholars have begun to study the investment under uncertainty. Option pricing

More information

3 = 90 - = 5 80 - = 57 5 3 3 3 = 90 = 67 5 3 AN DE M DM BN ABN DM BN BN OE = AD OF = AB OE= AD=AF OF= AB=AE A= 90 AE=AF 30 BF BE BF= BE= a+b =a+ b BF=BC+CF=a+CF CF= b CD=b FD= b AD= FC DFC DM=

More information

園藝作物

園藝作物 87:57-95 10.0 73.3 5.8cm 1.4cm IBANAA NAA 0.1 97.5 IBA 0.02 87.5 10167 31.6 60.1 41.1 1 10167 66.8cm 54.9cm 1/2 MS MS 0.25 ppm (BA) 1/2MS 5ppmBA 1/2MS 1/2MS 618 3 618 1015410159 10163 10155 10167 FMTT552

More information

To Construct a Forecasting Model of Unscheduled Emergency Department Revist within72 Hours Student: Fei-Chen LAI Advisor: Prof. Chin-Yin Huang Departm

To Construct a Forecasting Model of Unscheduled Emergency Department Revist within72 Hours Student: Fei-Chen LAI Advisor: Prof. Chin-Yin Huang Departm 72-72 72 I To Construct a Forecasting Model of Unscheduled Emergency Department Revist within72 Hours Student: Fei-Chen LAI Advisor: Prof. Chin-Yin Huang Department of Industrial Engineering and Enterprise

More information

Ρ Ρ. / / Γ 9 < 3 2 Ν Α Β Χ Ν Γ Μ 9 ΚΚ 8 Ν 8 9 +? 9 ϑ, = Γ Ν 9 8 : = = Χ 6 ΚΚ 6 6 Γ : Π = Χ Ε 8 = Χ < Μ Π = Χ % < 8 8 : = < Κ <

Ρ Ρ. / / Γ 9 < 3 2 Ν Α Β Χ Ν Γ Μ 9 ΚΚ 8 Ν 8 9 +? 9 ϑ, = Γ Ν 9 8 : = = Χ 6 ΚΚ 6 6 Γ : Π = Χ Ε 8 = Χ < Μ Π = Χ % < 8 8 : = < Κ < ! # % & # ( )(! &! & +, +,. / 0. 1. +.,. / 2 + 3,.3 +, + 3, 3 2 3 5 / 3 6 + # 6 7, 30 3 3. 3 / / 0. 2 / 3 2 6 % 8 9 : ; 7 < 8 = 6 > 8 6? 6 8 8 8 Α Β 6 6 = 8 Χ 9 8 Δ = + 8 Ε 7 Α

More information

表 1:股指收益的基本统计结果

表 1:股指收益的基本统计结果 CFEF RR/4/6 6 * Scaled- VaR Scaled- Scaled- Scaled- Scaled- VaR Kendall(1953) Osborne(1959) 1 1994 VAR Rsk Mercs, Alexander 1961 Osborne * MADIS Peers 1991 198 1989 S&P5 Peers 1991, Smh 1981 Gray French

More information

一 土著华人! 二 逃亡移民 #!!! 三 早期的旅俄商人! 四 劳工

一 土著华人! 二 逃亡移民 #!!! 三 早期的旅俄商人! 四 劳工 邓兰华 张 红 一 土著华人! 二 逃亡移民 #!!! 三 早期的旅俄商人! 四 劳工 五 十月革命后的华侨华人! 一 改革与两国关系正常化给中俄两国人民提供了重新往来的机会 ! 二 早期留学生为两国间的民间交往和商贸穿针引线!! ! 三 留学垃圾 损坏中国人形象! 四 战挫败 国营公司进军独联体市场首 五 从! 倒爷 生意一波三折中成长起来的中国民营企业!!!!!! 六 独特的华人群体 七 中的地位

More information

untitled

untitled Ch 7 量 狀 狀 例 拉 拉 力 BbEe 狀 ( ) 數 念 量 念 數 理 來 量 狀 P 量 狀 量 狀 連 數量 狀 狀 ( ) 量 ( 數量 ) (quantitative genetics) 量 狀 量 率 P 量 量 糖尿 量 狀 累 ( 累 ) ( ) 狀 3 9s-93s 歷 論 Fisher, Wright and Haldane 來說 連 異 ( 類 ) 律 參 Genetics

More information