(CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN TS974.2 CIP (2004) ( 1 : ) : * : : : 010-6

Size: px
Start display at page:

Download "(CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN 7-5045 - 4705-0... - -. TS974.2 CIP (2004) 102047 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2004 9 1 2004 9 1 : : 11.00 : 010-6"

Transcription

1 ) ( )

2 (CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN TS974.2 CIP (2004) ( 1 : ) : * : : : : : http: www. class. com. cn :

3 ) ( )

4 :,,,,,,, ( ) ( ) ( ),,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,

5 ,,, ;,,, 4, 4,,,,,,,,,

6 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ), ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 10 ) 1 ( 10 ) 2 ( 13 ) 3 ( 15 ) 4 ( 23 ) 5 ( 40 ) ( 66 ) ( 66 ) ( 76 ) 1 ( 76 )

7 ( 77 ) 3 ( 80 ) 4 ( 81 ) 5 ( 83 ) 6 ( 94 ) 7 ( 97 )

8 ,?, 4 2,, 2 3 2, , 4 65, 2 4 1, 1

9 , 60,,,,, ;,,,,,,,,,, 2

10 ,,,, ( % ) ( % )

11 ( ) 4

12 8 6 6 ( ) 5

13 19 : 6

14 ( ) 7

15 14 ( ) 6 8

16 10 4 ( ) 9

17 ,,,,,,! 1, [ ] 1. (1),, (2) ; 60 ;,, (3) 20 min, (1) :, (2) : 3. 10

18 1,,,,, ( 1a) ( 1b) ( 1c) a) b) c) 2,,,,, 3, 6 7 9, 2a 2b2c, 11

19 4 (), :, :,, : :, 50 60,,,, 5, :, 12

20 ,, 80%,, [ ] 1. (1), (2) (3) (4) 80%, (5) 20 min, (1) :, (2) : ( ) 3., 1,,, :,,, 13

21 ( ),,, min, :,, 3,, 4 1 1,,,,,,, 5, 2d : 6 1, 30 mm,, 2 3 4, 2 cm,,,,,,,,,, 14

22 ,, (, ),, 7, min;,,,, ;,, 8,,,,, 9 :, 3, 15

23 1 ] 3 3 ( ) 1. (1) (2) (3), 3 cm (4) : 20 min, 15 min20 :, 2. (1) :,, (2) : 3., 1,,,, (),,,, 16

24 ,,, 3 : 4 4,, 5 : ( ), 1 cm,, 3c, ( ) ( ), ( ),,,, 3b 3c, 3b 3c, 90,, 3b,,,,, :, ;, ;, 6 : 17

25 :,,,,, 3,, [ 2] 4, 4 ( ),,, 90,,, [ 3 ] 5, 18

26 ( ), 90,,,,,,, [ 4] 6, 6 ( ),, 90, 19

27 ,,, [ 5] 7, 7 ( ),, 70 ;, 90,, [ 6] 8 8 ( ), 20

28 ( ),,, [ 7] 9, 9 ( ),, 90, 90,, [ 8] ( ) 21

29 ,,, 60,, 90, 1 cm, [ 9] 11, 11 ( ), 90,, [ 10] ( ) 22

30 ,,,, ;,,, 60,,,,,,, 4, ;, [ 1 ] (1) (2) (3) 3 cm (4) : 20 min, 15 min20 :, 23

31 (1) :, (220 V ) (2) : ( ) 3., ( ) 1,,, (), 2,,, 6, 1 2 3,, 5 6,,, 3,,,, 90, : 4,, ( ),, ( 24

32 ), V,,,,,, 5,,,,,,,, 90 ( 150 ),,,,, 6,,, ( 90 ),, :, 7,, 13b13c :, 8,, :, 9,, 25

33 : [ 2] 14, 14 ( ),,, 3 cm 30, 0 30, 14b14c,,,, ( 14c),, 0 30, (, ),,,, 14a [ 3] 15,,, :, 1, 4 26

34 ( ),,,, 3 cm 0, 0 20,,,,, ( ) 45,, V,, [ 4] 16, 16 ( ), 2 cm, 2 cm, 60,, 27

35 60 90,,,,, 90,, 60, [ 5] 17, 17 ( ),, 45,,, 45,,,, 45, 45,,,, 17b,,, [ 6] 18, 28

36 ( ),, 45 3 cm [ 7] 19, 19 ( ),, 45, V (,, ), 3 cm

37 ,,, [ 8] 20, 20 ( ), 45, 3 cm 45, 30 cm [ 9] 21, ( )

38 3 cm, 45, 21b, 60, 60, 20 cm,, 45, [ 10] 22, 22 ( ), 45, 3 cm ,,,,,, [ 11] 23,,

39 ( ),, 45 60, 45,,,,,, [ 12] 24, 24 ( ), 90, V,,, 90 24c,, 90,, 32,

40 ,,, [ 13] 25, 25 ( ), 90, V,,, ( ),, 90,, 90,,,, 90,,,, [ 14] 26,, 3 cm,, 90,,, 60 26c, 33

41 ( ),,,,, [ 15] 27, 27 ( ), ( 1 cm), 60,,, 90,, 90, 60, 34 [ 16] 28

42 , 28, 90 (120 ), 3 cm, 60, 28c, 60, [ 17] 29, 29 ( ), ( ), 35

43 ,,, 90,, 90 90,, [ 18] 30, 30 ( ), 90 30c,,,,, [ 19] 31, 31 ( ) 36

44 , 90, 60,,, 90,, 90,,,,, [ 20] 32, 32 ( ),, 3 cm 90, 90,, 90,, 90,, [ 21] 33,, 60, 2 cm, ;,, 90, 37

45 , 33c,,,, 30,,,, [ 22] 34, 34 ( ),,,, 45, 34c,,, 38 45,,

46 [ 23] 35, 35 ( ),, 45,, 45,,, 35c,,,, 0, 1 cm, [ 24] 36, 36 ( ) 39

47 V (,,, 45, 1 2 cm,, ),,, 45, 0 30,,, 36c,,, 5,, [ 1 ] ( ) 1. (1), (2), ;,, ; 40

48 , (3) 30 min, (1) :, (2) : 3., ( ), 1,,,,,,, () 2 ( ), : 3,, ( ),,, ;,,, 41

49 ,,,,,,,! 3, 1,, ;,,,, 1. (1), (2) (3) (220 V ) ; (4)

50 (1) : (2) : (3) 1) : 2) : 3) : 4) : (4) 1) : 2) : 3) : 4) : (5) 1) : 2) : 3) : (6) 1) : 2) : 3) : (1) (2) (3) 67

51 (5) 70 ( 20, 20, 15, 15 ), 30 ( 15, 15 ), (1) 1) 2),, 3) 50 (2) 1) 2) (3) ( ) 1) 2) 3), 3 cm (4) ( ) 1) 2) 3), 3 cm 68

52 (5) ( ) 1) 2) (6) ( ) 1) 2), 3) 30% 69

53 (1) 1 (2 ) 2 (1), (2) (1 ), 3 ( 2 ), (3) 50 (1),, 4 (2), ( 1 ), 1 (2), 0.5, (1),, 2 (2), 1 ( 1 ), 3 ( 2 ), 3 (3) 50, 2 ( 1 ),, 1 (2),, min 15 1 min 1, 30% (6 min), : (2) (1), 0.5 (1) (2), (2) (3), (3) (4) 0.5 ( 4 ),,

54 (1) (1) (2) (3) 6, 2 (2), 2 ( 3 ), 2 ( 1 ) 3 80% (2) 6 (1), 3 (2), 3 4, 5 20 min 1, 1 1 min 1, 30% (6 min), 15 :, : (3) (1) (2), 1 (3 ), 3 (1), 0.5, (2), 1 (3), 1 2 (1) (2 ) (3 ) (4 ) 7 (1), 2 ( 2 ), 2 (3),, 1,, 2 71

55 (1),, (2 ),,, (3), ( 4 ),, ( 1 ) 4 (2 ), (3) : 20 min, 5 15 min 7 3 (1),,, 2 (2),,, 2 (3), 2 ( 4 ),,, 1 (1), 1 (2), 1 (3), 1 1 min 1, 30 % ( 10.5 min ), 20 :, : (4) (1) (2), 1 (3 ), 3 ( 1 ), 0.5, (2), 1 (3), 1 72

56 (1) (2 ) (3 ) (4 ) (1),, (2 ), 3,, (3), ( 4 ),, 7 7 (1), 2 ( 2 ), 2 (3),, 1,, 2 (1),,, 2 (2),,, 2 (3), 2 ( 4 ),,, 1 ( 1 ) 4 (2 ), (3) 3 5 : 20 min, 15 min 20 (1), 1 (2), 1 (3), 1 1 min 1, 30 % ( 10.5 min ), :, : (5) 0.5, 1 2, 0.5, 73

57 (1) (2) (3) (1 ) 3 (2) (3 ), 3 5 (1), 1 (2), 1 (3), 30 %, 1 (1), 2 (2), 2 (3), 1 (1) 4 ( 2 ) 5 30 min 5 (1), 2 (2), 3 2 min 0.5, 40% ( 12 min ), 15 : 10 cm, : (6) 1 0.5, 1, 0.5, (1) 2 (2 ) (3) (1 ) 3 (2 ),, 6 4 (1), 2 (2), 2 (3) 2 (1), 2 ( 2 ) 30 %, 2 74

58 (1) (2) 4 (1), 2 (2), min 2 min 0.5, 40% ( 12 min ), 15 : 10 cm, : 75

59 ,,,,,,, 1 1. (1), (2) (3),, 2. (1),,,,, (2),,,, (3),,,,, 76

60 1. (1),,,,, (2),,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2. (1), :,,,, ; :,,, (2) :, 100, 15 min;, 0.25% 0.5% 15 min, : 75%, 77

61 3% 15 min,,,,,,, 3. (1) (2) (3) (4) 2 6, 4 5 (5),,,,,, (6), 4. (1) (2) (3) 5. (1),, (2),,,, (3) 78

62 ,,,, 6. (1) ( ),, (2) :,, (3) () : 7. (1) :,,, :,, ;,,, :, ; (2),,,,,,,,,,, 8. (1), (2) ( ) () 79

63 (1),,,, (2),,,,,, 3 1. (1), (2),,,,,, (3) :,, :,,,, :, :,,, :,, :, (4), (5) 80

64 (1),, CIQ,,,,,,,, (2) : ;,, ; ; ; ; :,,, :,, ;, (3),,,,,, 4 1. (1), (2) (3),,,,, 81

65 ( ),, (4), (5), (6),, ph = ; ph 6.5;, ;, ; ; ; (7), ( ), ;,,, (8) (9),,, (10),,, (11), ph 4 5,,,, (12),, (13), ;,, ;,,, ph,,, : ; ; ; ; 82

66 , (15), (16), (17) 2. (1) : :,,,,, (2) ( ),,,, 2 5,,, (3),,,, (1), (2),,,,, : (3) 83

67 ,, (4),,,, (5),,, (6), ; (7), : (8),,,,,,,,,,,, ;,, (9),, ;, (10),,,, (11), ( ) ( ), ( ), ( ) (12) ( ),,, (13),, 84

68 ( ) :,,, ( ),,, (15),,,,,,,, ;,,,,,,, (16),,,,,, ;,,,, ;,, (17) :,,, :,, :,, (18),,,, (19),,, 85

69 75 60,,,,,,, (20),,,,,,,,,,,, (21),,,,,,,,,, (22),,,,,,, (23),,,,,,,, (24),,,,,,,,,, (25),,,,,, 86

70 ,,,,,, (27),,,,,, (28) ( ),,,, ( ), ( ), (29),,, ( ),, 5 mm ( ),,, (30), ( ),,,, (31),, 90, 90, (1 30 ) (30 60 ) ( ) (32), mm,, (33) :, 87

71 , (34),,,, (35) (),, 75%,,, (36) (37),, W W W,,,,, (38),,, 2. (1),,,, (2),,,, (3),, (4), :,,,, (5),,,,,, (6),, 88

72 (7) :,,, (8), ph 9,,, ph 7 8,,, (9),, ph 6, ph, (10) N : D : R : (11),, (12),,,, (13),,, ;,,, (14),,, (15),,,,,,, ;,,,,,,,, (16),,, B 5, 89

73 ,, 3. (1),, ; ; (2),,, (3),, (4), (5),, (6),,,,,, (7),,,,, (8),, (9),, (10), ; (11) 90

74 ,, (12) : ;, (13),,,, (14),, ;, (15) (16),,, (17),, (18) (19),,, (20),,,, (21),,,,,,,,,,,, (22) (23) (24) 91

75 ( ),,,, (25) (26) (27),,,,,,,,,, S,,,,,,,,,, (28),,,, :,,,,,,, (29),, :,,, ( ),, ( ),,,,,,,,,,,,, ( ) (30) 92

76 ,,,,,,, (31), (32) 4. ( ) (1) ( ) ( ) ( ), (2) ( ),,,, (3), (, ), ( ),,,, ( ), 180,,,, (4) ( ) 5,,,,,,,,, 93

77 1., ( ), 2.,,, 3. ( ),, 4. :,, ( ), ( ),,, 5.,, :,,, ;, :,, 6.,,, 25,,, 7.,, 20 45, 8., 94

78 ,,,,,,, ,,, 11.,,,,,,, 12., 13. (1),, (2) (3) (4) (5), (6) (7), 14. :,,, 15. (1), (2), (3), (4), (5) (6) 95

79 , (8), 16.,,,,,,,,,,, 17. (1), ( ), (, ),,, (2),,,, 18. (1),,,, ;,,, ;, (2),,,,,, (3),,,, 19. (1),,, (2) 96

80 , 20., ;,, ;,,,,,, 7 1., 2.,,,, 3.,, 4. ( ) + = + = + = 5.,, (X ) 10, 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 97

81 (1), : , , , (2),, , 4, 66, 6, 3, 7. (1),, ; (2), 8. (1) 1 2, 3%, (2) 1 1,,, 9.,, 1 1.6, 4,, 30 mm,, 20 mm,,,,, 98

82 ), 1. () 2. () 3. () 4. () 5. ( ) 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. () 10. ( ) 11. () 12. () 13. () 14. () 15. () 16. () 17. () 18. () 19. () 20. () 21. () 22. () 23. () 24. () 25. () 26. () 27. () 28. () 29. () 30. () 31. () 32. () 33. () 34. () 35. () 36. () 37. () 38. () 39. () 40. () 41. () 42. () 43. () 44. () 45. () 46. () 47. () 48. () 99

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : :

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : : (CIP) : /. :, 2004 ISBN 7 5045 4510 4.... T S974. 2 CIP (2004) 044759 (1 : 100029 ) : * 787 1092 16 8. 25 176 2004 6 1 2004 6 1 : : 15. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http: / / www. class. com. cn

More information

(CIP) /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) ( 1 : ) : * : : :

(CIP) /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) ( 1 : ) : * : : : (CIP) /. :, 2004 ISBN 7 5045 4591 0....T S974. 2 CIP (2004) 059489 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6. 75 2 165 2004 8 1 2004 8 1 : : 13. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http : / / www.class.com.cn : 010

More information

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm (CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 907 3.......... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 105141 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm 1092 mm 1/ 32 10 217 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1 ISBN

More information

(CIP ) /. - :, ISBN TS1028 CIP (2002) ( ) mm1168 mm 1 /

(CIP ) /. - :, ISBN TS1028 CIP (2002) ( ) mm1168 mm 1 / 2003 (CIP ) /. - :, 2002. 12 ISBN7-80624 - 659-6... - - -. TS1028 CIP (2002) 087823 ( 3 61 001 2 ) 2002 12 2002 12 850 mm1168 mm 1 /32 8. 75 200 1-3 000 13. 80 ( ) : : : : ( ) ,, :,,,, :, : :,, :,,,,,

More information

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm (CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 910 3.......... R247.1 TS927.161 CIP (2005) 105125 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm 1092 mm 1/ 32 8.375 182 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1

More information

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1 ) ( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 140mm 203mm 16 401 2006 1 2 2006 1 1 ISBN 7-81078-

More information

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2 (CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2004 1 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 342-6/ T012 : 19.70

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP). /.:, 2002 ISBN 7-5045-3638-5... -. T S972. 182. 53 CIP (2002) 056645 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6. 25 154 2003 3 1 2003 3 1 : : 20. 00 ( VCD 1 ) : 64929211 : 64911190 : http:/ / www.class.com.cn

More information

<D5FDCEC42E733932>

<D5FDCEC42E733932> 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 与 考 场 / 张 克 敏, 兰 燕 主 编. 重 庆 : 西 南 师 范 大 学 出 版 社,2003.10 ISBN 7 唱 5621 唱 2973 唱 8 Ⅰ 畅 畅 畅 畅 Ⅱ 畅 1 张 畅 畅 畅 2 兰 畅 畅 畅 Ⅲ 畅 文 课 高 中 教 材 Ⅳ 畅 G634 畅 341 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2003)

More information

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810 (CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 81010 715 1/ R680 22.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) :

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : 260.00 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP). :, 2006 ISBN 7-224-07586-8... ( ). E289. 413 - - CIP (2006) 022989 ( 147 : 710003) 787mm 1092mm 16 29 24 650 2006 3 1 2006 3 1 1 1000 ISBN 7-224-07586-8 E 57 128.00 ISBN 7-224-07586-8 E 57 : 128.00

More information

( CIP) : /,. :, 2003.10 ISBN 7-81079 - 314-4.... F127 CIP (2003) 092358 : : : (8620) 85226521 85226593 85221601 (8620) 85225284 85228291 85220602 ( )

( CIP) : /,. :, 2003.10 ISBN 7-81079 - 314-4.... F127 CIP (2003) 092358 : : : (8620) 85226521 85226593 85221601 (8620) 85225284 85228291 85220602 ( ) ( CIP) : /,. :, 2003.10 ISBN 7-81079 - 314-4.... F127 CIP (2003) 092358 : : : (8620) 85226521 85226593 85221601 (8620) 85225284 85228291 85220602 ( ) : (8620) 85221583 ( ) 85223774 ( ) : 510630 : http:

More information

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中... 域. 张... 芋. 公 路 运

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中... 域. 张... 芋. 公 路 运 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 主 摇 编 摇 张 世 诚 撰 稿 人 摇 张 世 诚 李 摇 敏 张 摇 岩 摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中...

More information

(CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11.

(CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11. ( ) (CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11.5 290 4 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1 ISBN 7 81010

More information

(CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5

(CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5 : : : ( ) (CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5 1 223 1 2 100 2005 9 1 2005 9 1 ISBN 7 81010

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABCEC42020A1B6D6D0B9FABDFCCFD6B4FACAB7B8D9D2AAA1B7BEABB2CABDCCB0B82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABCEC42020A1B6D6D0B9FABDFCCFD6B4FACAB7B8D9D2AAA1B7BEABB2CABDCCB0B82E646F63> 第 三 批 高 等 学 校 国 家 级 特 色 专 业 建 设 点 思 想 政 治 教 育 建 设 成 果 长 江 师 范 学 院 中 国 近 现 代 史 纲 要 课 程 教 学 范 式 改 革 成 果 长 江 师 范 学 院 思 想 政 治 理 论 课 程 教 学 团 队 建 设 成 果 中 国 近 现 代 史 纲 要 精 彩 教 案 主 编 项 福 库 杨 双 副 主 编 何 丽 易 彪 杨 风

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

( CIP) /. :, ( ) ISBN TS CIP ( 2004 ) : : : ( 8620) ( 8620)

( CIP) /. :, ( ) ISBN TS CIP ( 2004 ) : : : ( 8620) ( 8620) ( CIP) /. :, 2004. 3 ( ) ISBN 7-81079 - 344-6... - - - -. TS972. 161 CIP ( 2004 ) 000311 : : : ( 8620) 85226521 88308896 85226593 ( 8620) 85225284 85226712 85220602 ( ) : ( 8620) 85221583 ( ) 85223774

More information

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm 1092 mm 1/

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm 1092 mm 1/ (CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 896 4..........R247.1 CIP (2005) 057727 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm 1092 mm 1/ 32 10.125 220 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1 ISBN 7 81010

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP). /. :, 02 ISBN 7-5045-3635-0... -. T S972. 182. 65 CIP (02) 051504 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 5. 25 128 03 2 1 03 2 1 : : 18. 00 ( VCD 1 ) : 64929211 : 64911190 : http:/ / www.class.com.cn (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) (CIP). : 2003 ISBN 7-5045 - 4015-3,... - -. TS974.2 CIP (2003)047399 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2003 5 1 2003 9 1 : : 10.00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http: www.class.com.cn : 010-64911344

More information

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20 2 ) ( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 2003 12 3 ISBN 7 81010 776 3 / R 739 64. 00 ( ) )

More information

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 : ( CIP) /,. :, 2004 ISBN 7-313 - 03771-6............. K828.2 CI P ( 2004 ) 057767 ( 877 200030 ) : 64071208 : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :157 2004 6 1 2004 6 1 :1-20 000 ISBN7-313 - 03771-6/ K 021 :15.00

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / : 2006.2 ISBN 7-80702 - 295-7..........I.40 CIP (2006)080154 :8501168mm 1/ 32 : 110 :2900 2006 3 1 :5000 ISBN 7-80702 - 295-7/ I40 : 380.00 ,,,,,,,,,,,,, : ;, ;, :,,, 2006 2 ( 1 ) ( 5 ) (12 )

More information

标题

标题 永 州 党 史 人 物 故 事 丛 书 李 达 的 故 事 赖 中 霖 摇 主 编 湖 南 人 民 出 版 社 摇 本 作 品 中 文 简 体 版 权 由 湖 南 人 民 出 版 社 所 有 摇 未 经 许 可, 不 得 翻 印 摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 李 达 的 故 事 / 赖 中 霖 主 编 郾 长 沙 : 湖 南 人 民 出 版 社, 2013 郾 1 ( 永 州

More information

2005 ( CIP ) / ISBN :, K CIP ( 2005 ) : : : : 66 : : http: www. lnupress. cn

2005 ( CIP ) / ISBN :, K CIP ( 2005 ) : : : : 66 : : http: www. lnupress. cn 2005 ( CIP ) /. 2005. 4 ISBN 7-5610 - 4798-3 - :,......... - -. K260. 7 CIP ( 2005 ) 030596 : : : : 66 : 110036 : 024-86864613 http: www. lnupress. cn E mail: mailer @lnupress. cn : 148mm 210mm : 8. 75

More information

( CIP ) /,. :, ( ) ISBN I CIP ( 2001 ) DA QING H OU F EI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * 850 1

( CIP ) /,. :, ( ) ISBN I CIP ( 2001 ) DA QING H OU F EI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * 850 1 ( CIP ) /,. :, 2001. 4 ( ) ISBN 7-200 - 04263-3............. I247. 8 CIP ( 2001 ) 03522 DA QING H OU F EI * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 850 1168 32 12. 25 300 000 2001 5 1 2001 5 1 1-8000 ISBN

More information

战神(上).doc

战神(上).doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 龙 的 天 空 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 孙 健 李 文 雅 责 任 印 制 : 刘 志 恒 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 战 神 / 秋 凡 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.8 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6388-0 Ⅰ. 战 Ⅱ. 秋 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当

More information

灵魂战记.doc

灵魂战记.doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 白 羽 工 作 室 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 朱 俊 飞 李 婷 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 灵 魂 战 记 / 何 子 丘 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.1 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6191-8 Ⅰ. 灵 Ⅱ. 何 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当 代 Ⅳ.I247.5

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 鼓 励 孩 子 100 金 句 刘 超 平 等 / 编 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2005) 第 120711

More information

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D : ( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D1240 : 30.00 ,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, 2003 1 ),,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( CIP).,. :, 2000. 4 ISBN 7-5371- 3677-7............ - - - - - -. I211 CIP ( 2000) 08781 ( 100 : 830001) 850 1168 32 1100 35000 2000 4 1 2000 4 1 : 1 2000 ISBN7 5371 3677 7/ I 1347 : 3988 00 ,, ( )

More information

未命名-14

未命名-14 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 偷 袭 珍 珠 港 山 本 五 十 六 传 [ 日 ] 阿 川 弘 之 著 张 承 译 时 代 文 艺 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 宋 长 琨 主 编, 长 春 : 时 代 文 艺 出 版 社,2001.12 ISBN 7-5387 -1629-7 Ⅰ. 20. Ⅱ. 宋. Ⅲ. 军 政 人 物

More information

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601- ( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-3285-5 2005 10 1 2005 10 1 : 1-1000 : 12.00 ,,,, 1995

More information

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 (CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 ISBN 7 5338 2936 0/ G2913 : 18.00 1 5 5 14 25 33 34

More information

内页.FIT)

内页.FIT) 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 冤 数 据 / 何 德 强 著. 要 天 津 院 百 花 文 艺 出 版 社 袁 2012.12 渊 文 心 藏 趣 丛 书 冤 ISBN 978-7-5306-4954-5 玉. 噎 域. 何 噎 芋. 长 篇 小 说 - 中 国 - 当 代 郁.1569.868 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 渊 2012 冤 第 999689 号 书 名

More information

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0 (CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (020 83795749) ( : ) 2 (1466) 40 ( ) 16 27 29 40 63

More information

1

1 CIP /. - 2005. 12 ISBN 7-80171 - 425-3 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 124813 1 100007 787 1092 1 /16 2005 12 1 2006 1 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 425-3 /C28 998. 00 1 2 2006 1 1139 1139 1139 1140 1143 1146

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN :

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : , 1616,, 295 1635, 276 1644, 267, ( 1840 ), 1616 ( ) 1661 ( ), 1662 ( ) 1795

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,!,,!,,,,,?,,,,,,!,,!

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,!,,,,?,,,,,,,,

More information

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : :

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : : ( ) 2003 (CIP),. - :,2003.9 ISBN 7-80136 - 915-7... - -.E296 CIP ( 2003) 067822 ( ) : : : : 6 1 : 100080 : : : 32 (8801230 ) : 680 : 29.75 : 5000 : 2003 12 1 : 2003 12 1 ISBN 7-80136 - 915-7K781 : 49.80

More information

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 :

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 : 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26.

More information

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4 ,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, 2002. 2 ISBN 7-5624-2576-0.......... R28 CIP (2002 ) 007159 * * : 787 1092 1/ 16 : 16. 25 : 424 2002 2 1 2002 2 1 : 1 4000 ISBN 7-5624-2576-0/ R 161 :22. 00 ,,,,,,,,,,, :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 2., ) ISBN 7-5634 - 2116-5......... - - -. I565. 44 CIP ( 2005 ) 102498 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 8501168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2116-5 / I294 12 : 237.

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - -. F727. 1 CIP ( 1999 ) 32679 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ,,, ; ;,,,,,,, 6 ;,,, ( ) 938 ( ),,,,,, 1153 ( ),,, 1272 ( 9 ),, 1403 ( ), 1420

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

B扉页、版权、序、目录10P.cdr

B扉页、版权、序、目录10P.cdr 唱我 的d e 歌 我2011-2012 西安高新第一中学学生考场优秀作文选 编 王淑芳 副 主 编 杨文花 点评导师 李 主 克 姚发清 王 辉 龚小菊 贾建英 刘海华 王三玲 荀碧云 赵 田 徐静宇 路 亮 陈 晨 盛广新 张宏玲 齐 虹 徐 马 丁 梁 枫 马 刘艳华 王亚秦 磊 婷 陕西师范大学出版总社有限公司 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 我 唱 我 的 歌 : 西 安 高

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ,,,,,,,,,,, (CIP). () /. 2 :, 2003. 9 ISBN 7-81045 - 824-8... - : -. G723.4 - CIP (2001)029424 / / 5 / 100081 / (010 ) 68914775 () 68912824 ( ) / http:/ / www. bitpress. com. cn / chiefedit @bitpress.

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2 2 ) ( ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 8 ISBN 7 81010 729 1 : 21. 20

More information

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 2 ) ( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 5 ISBN 7 81010 730 5 : 27.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2003 8 2 2003 8 3 ISBN 7 81010 728 3 : 29.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2003 9 2 2003 9 5 ISBN 7 81010 764 X : 25.

More information

图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6 Ⅰ. ①李 Ⅱ. ①民 Ⅲ. ①李济深 1885~1959 传记②名人 故居 介绍 苍梧县 Ⅳ. ① K827=7②K878.2 中国版本图书馆C

图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6 Ⅰ. ①李 Ⅱ. ①民 Ⅲ. ①李济深 1885~1959 传记②名人 故居 介绍 苍梧县 Ⅳ. ① K827=7②K878.2 中国版本图书馆C 丛书编委会 总 顾 问 周铁农 万鄂湘 齐续春 顾 问 朱培康 卞晋平 常荣军 尚明轩 编委会主任 修福金 编委会委员 程崇庆 傅惠民 周天鸿 刘新文 高小玫 夏 涛 李晓东 吴先宁 丛 书 主 编 王秉默 执 行 委 员 刘则永 刘玉霞 金绮寅 1 图书在版编目 CIP 数据 李济深与苍梧故居 / 民革中央宣传部编. -- 北京 团结出版社 2013.6 ISBN 978-7-5126-1916-6

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP). /. :, 2002 ISBN 7-5045-3636-9... -. T S972. 182. 65 CIP (2002) 051503 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 5 122 2003 3 1 2003 3 1 : : 18. 00 ( VCD 1 ) : 64929211 : 64911190 : http : / / www.class.com.cn

More information

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

More information

9l1.s92

9l1.s92 客 家 文 丛 客 家 之 子 林 碧 红 主 编 谭 元 亨 编 著 黎 娟 华 南 理 工 大 学 出 版 社 广 州 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 客 家 之 子 / 谭 元 亨, 黎 娟 等 编 著. 广 州 : 华 南 理 工 大 学 出 版 社, 2006 畅 1 ( 客 家 研 究 文 丛 客 家 与 梅 州 书 系 ) ISBN 7 5623 2292 9 Ⅰ. 客 Ⅱ.

More information

2004 ( CIP),. 4. :, ISBN D CIP (2004) ( ) : ( 0411 ) : ( 0411 ) : : http: w

2004 ( CIP),. 4. :, ISBN D CIP (2004) ( ) : ( 0411 ) : ( 0411 ) : : http: w ( ) 2004 ( CIP),. 4. :, 2004.9 ISBN 7-81084 - 433-4... - - -. D922. 29 CIP (2004) 057908 ( 217 116025) : ( 0411 ) 84710523 : ( 0411 ) 84710711 : : http: www. dufep. cn dufep @ vip. sina. com : 148mm 210mm

More information

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I

) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 I ) 001 ( CIP) /.. :,2005 ISBN 7-224-07463-2............. I207.411 CIP ( 2005) 134313 ( 147 : 710003 ) 787 mm 1092 mm 16 18.25 2 220 2006 1 1 2006 1 1 ISBN 7-224-07463-2/ I 1192 28.00 ,,,,,,,, :,????!! :,,,,,

More information

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn ( ) 039 (CIP) /. :, 2005. 3 ISBN 7-5025-6678-3... -. TS211. 4 CIP ( 2005) 012222 : : : : * ( 3 100029 ) : ( 010 ) 64982530 http:/ / www. cip. com. cn * 850mm 1168mm 1/ 32 7 196 2005 4 1 2005 4 1 ISBN 7-5025-6678-3/

More information

出 版 前 言 为 帮 助 考 生 更 加 轻 松 应 对 考 试, 真 正 做 到 省 时 高 效, 高 等 教 育 出 版 社 特 邀 考 研 政 治 原 命 题 人 阅 卷 专 家 和 熟 悉 考 生 弱 点 的 一 线 名 师, 为 广 大 考 生 全 力 打 造 考 研 思 想 政 治 理

出 版 前 言 为 帮 助 考 生 更 加 轻 松 应 对 考 试, 真 正 做 到 省 时 高 效, 高 等 教 育 出 版 社 特 邀 考 研 政 治 原 命 题 人 阅 卷 专 家 和 熟 悉 考 生 弱 点 的 一 线 名 师, 为 广 大 考 生 全 力 打 造 考 研 思 想 政 治 理 内 容 提 要 2015 考 研 政 治 大 纲 解 析 核 心 考 点 精 编 是 相 关 专 家 严 格 遵 照 教 育 部 考 试 中 心 2015 年 考 研 政 治 大 纲 规 定 的 考 试 要 求 和 考 试 内 容, 参 照 教 育 部 社 科 司 最 新 马 工 程 重 点 教 材 对 相 关 知 识 点 的 官 方 诠 释 编 写 而 成, 是 一 本 权 威 精 准 实 用 的

More information

untitled

untitled ( CIP) / - :, 2004. 9 ISBN 7-5063 - 3080-6 - - I247. 5 CIP ( 2004) 097080 : : : : : 10 : 100026 : 86-10 - 65930756 ( ) E - mail: 86-10 - 65004079 ( ) 86-10 - 65389299 ( ) wrtspub@ public. bta. net. cn

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) / - :, 2005. 4 ISBN 7-5063 - 3246-9 - - I247. 5 CIP ( 2005) 026773 : : : : : 10 : 100026 : 86-10 - 65930756 ( ) E - mail: 86-10 - 65004079 ( ) 86-10 - 65389299 ( ) wrtspub@ public. bta. net. cn

More information

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm :

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm : ,,,, ( CIP ) /. :, 2005. 8 ( ) ISBN 7-5349 - 3157-6... -. K928. 957 CIP ( 2005) 014330 : : 66 : 450002 : ( 0371) 65737028 : : : : : : : 140mm 202mm : 6. 875 : 164 : 4 : 2005 8 1 2005 8 1 : 1 4 000 : 16.

More information

( CIP), 2006. 1 ISBN 7-5433 - 1918-7 /. :.......... R289. 4 CIP ( 2005 ) 090958 : : : 244 : 300192 : 022-87894896 : 022-87895650 : www. tsttpc. com :

( CIP), 2006. 1 ISBN 7-5433 - 1918-7 /. :.......... R289. 4 CIP ( 2005 ) 090958 : : : 244 : 300192 : 022-87894896 : 022-87895650 : www. tsttpc. com : ( CIP), 2006. 1 ISBN 7-5433 - 1918-7 /. :.......... R289. 4 CIP ( 2005 ) 090958 : : : 244 : 300192 : 022-87894896 : 022-87895650 : www. tsttpc. com : : : 8501168 32 13. 625 330 2006 1 1 2006 1 1 : 18.

More information

FZ1.s92

FZ1.s92 第 一 章 服 装 制 作 工 艺 基 础 知 识 第 一 节 服 装 术 语 服 装 术 语 是 服 装 技 术 专 用 语, 如 服 装 的 每 一 个 品 种 服 装 上 的 每 一 块 裁 片 服 装 制 作 过 程 中 每 一 种 操 作, 以 及 所 使 用 的 工 具 服 装 制 作 过 程 中 出 现 的 各 种 弊 病 和 要 达 到 的 某 些 质 量 要 求 等, 都 有 其

More information

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3 ( CIP ) /. :, 2003 ISBN 7-80647 - 579-6......... - -. I247.5 CIP (2003) 121754 : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN7-7 - 80647-579 - 6 :330006 (, ) ,,,,, ;,,,,,,,, 1 ,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,?,,

More information

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) / 索 晓 辉 编 著. 北 京 : 中 国 市 场 出 版 社,2010. 8 摇 ISBN 978-7 - 5092-0671 - 3 摇 玉. 淤

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) / 索 晓 辉 编 著. 北 京 : 中 国 市 场 出 版 社,2010. 8 摇 ISBN 978-7 - 5092-0671 - 3 摇 玉. 淤 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) 索 晓 辉 摇 编 著 摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 复 习 指 南 (2010 年 最 新 版 ) / 索 晓 辉 编 著. 北 京 : 中 国 市 场 出 版 社,2010. 8 摇 ISBN 978-7 - 5092-0671 -

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf [ ] ( CIP) /. - :, 2004. 6 ISBN7-5063 - 2996-4... - -. I227 CIP (2004) 054743 : : : : : : 10 : 100026 : 86-10 - 65930756 ( ) 86-10 - 65004079 ( ) 86-10 - 65389299 ( ) E - mail: wrtspub@public. bta. net.

More information

(CIP) : /,. - :, ISBN R CIP ( 2003) : : : : 31, : ( 010 ) ( ) : http: : gph.

(CIP) : /,. - :, ISBN R CIP ( 2003) : : : : 31, : ( 010 ) ( ) : http:  : gph. (CIP) : /,. - :,2004.1 ISBN 7-116-03999-6... -.R161-62 CIP ( 2003) 117262 : : : : 31, 100083 : ( 010 ) 82324508 ( ) : http: www.gph.com.cn : zbs@ gph.com.cn : ( 010 ) 82310759 : : 787 mm 1092mm 1 / 32

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1 2 ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1999 2 1 2003 6 2 2003 6 6 ISBN 7 81010 755 0 :

More information

口 年 鉴 编 纂 委 员 会 成 员 名 单 主 任 胡 勤 华 副 主 任 陈 佑 湘 程 宏 刚 许 以 华 张 汉 桥 委 员 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 李 昌 华 闫 福 桓 余 国 成 曹 恒 文 靳 远 涛 口 年 鉴 编 辑 部 成 员 名 单 主 编 张 汉 桥 副 主

口 年 鉴 编 纂 委 员 会 成 员 名 单 主 任 胡 勤 华 副 主 任 陈 佑 湘 程 宏 刚 许 以 华 张 汉 桥 委 员 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 李 昌 华 闫 福 桓 余 国 成 曹 恒 文 靳 远 涛 口 年 鉴 编 辑 部 成 员 名 单 主 编 张 汉 桥 副 主 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 口 年 鉴.2008/ 口 区 地 方 志 办 公 室 编. 武 汉 : 长 江 出 版 社,2008.10 ( 武 汉 市 城 区 年 鉴 丛 书.2008) ISBN 978-7-80708-525-6 鉴 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 区 ( 城 市 ) 武 汉 市 2008 年 Ⅳ.Z526.31 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2008)

More information

( CIP) /. :, 2004 ISBN 7-5331 - 3569-5......... :. R277.57 CIP (2003) 109359 : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2065109 :www. lkj. com. cn : jn- publi c

( CIP) /. :, 2004 ISBN 7-5331 - 3569-5......... :. R277.57 CIP (2003) 109359 : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2065109 :www. lkj. com. cn : jn- publi c ( CIP) /. :, 2004 ISBN 7-5331 - 3569-5......... :. R277.57 CIP (2003) 109359 : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2065109 :www. lkj. com. cn : sdkj @ jn- publi c. sd. cninfo. net : : 16 :250002 : ( 0531 ) 2020432

More information

记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京

记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京 记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 记 忆 : 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 / 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编. 北 京 : 中 国 大 地 出 版 社,2013 9 ISBN978-7-80246-618-0 Ⅰ 1

More information

( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN I CIP ( 2005) SHANLANG HAIZEI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN I CIP ( 2005) SHANLANG HAIZEI * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ( CIP) /. :, 2006 ( ) ISBN 7-5302 - 0816-0.... I247. 5 CIP ( 2005) 106838 SHANLANG HAIZEI * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 8801230 32 10 235 2006 1 1 2006 1 1 130 000 ISBN 7-5302 - 0816-0 I782 :

More information

( CIP) /. - :, (. 8 / ) ISBN G CIP ( 2005) : : : : : : : : /32 : 10 : 278 : 1000 :

( CIP) /. - :, (. 8 / ) ISBN G CIP ( 2005) : : : : : : : : /32 : 10 : 278 : 1000 : ( CIP) /. - :, 2005. 8 (. 8 / ) ISBN 7-5034 - 1679-3.... G256. 1 CIP ( 2005) 076950 : : : : 23 100811 : : 101109 : : 8801230 1 /32 : 10 : 278 : 1000 : 2005 8 1 : 2005 8 1 : 260. 00, ,,,,, :,,, :, ;,, ;

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5..., -. K892. 41 CIP ( 1999 ) 32680 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : 1997 2 10, :, :,,,,,,,,,,,, 1984,,,,,,, 1 ,,?,, 2 ( 1 ) ( 3 ) 1. ( 3 ) 2. ( 7 )

More information

/ / / / 10 / 100005 / / / ( 010 )65286768 / / / / / (010 )65139961 65139963 / / ( 010 )65285539 / / / / 880 1230 1/ 32 / 9.75

/ / / / 10 / 100005 /  /  / ( 010 )65286768 / / / / / (010 )65139961 65139963 / / ( 010 )65285539 / / / / 880 1230 1/ 32 / 9.75 / / / / 10 / 100005 / http:/ / www.ssdph.com.cn / ( 010 )65286768 / / / / / (010 )65139961 65139963 / / ( 010 )65285539 / / / / 880 1230 1/ 32 / 9.75 / 217 / 2004 1 1 / 2004 1 1 / ISBN 7-80190 - 100-2/

More information

( CIP ) /. :,2005. 5 ISBN 7-5331 - 3998-4.......... TS972. 182. 52 CIP (2005) 038736 : : 16 : 250002 : ( 0531) 2098088 : w ww.lkj.com.cn : sdpre

( CIP ) /. :,2005. 5 ISBN 7-5331 - 3998-4.......... TS972. 182. 52 CIP (2005) 038736 : : 16 : 250002 : ( 0531) 2098088 : w ww.lkj.com.cn : sdpre ( CIP ) /. :,2005. 5 ISBN 7-5331 - 3998-4.......... TS972. 182. 52 CIP (2005) 038736 : : 16 : 250002 : ( 0531) 2098088 : w ww.lkj.com.cn : sdkj@ sdpress.com : : 16 : 250002 : ( 0531) 2098071 : : : 271000

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf , :, : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / /www. cqup. com. cn : fxk@ cqup. com. cn ( ) * : 7871092 1 /16 : 16. 75 : 418 1994 7 1 2003 8 8 : ISBN

More information

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2 (CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2004 1 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 342-6/ T012 : 19.70

More information

( CIP) 40 /,. :, 2006. 2 ISBN 7-80197 - 383-6.... B848. 4 R161 CIP ( 2006) 011266 : : : : : ISBN 7-80197 - 383-6 : : 17 : 100044 : http: / / www. emph

( CIP) 40 /,. :, 2006. 2 ISBN 7-80197 - 383-6.... B848. 4 R161 CIP ( 2006) 011266 : : : : : ISBN 7-80197 - 383-6 : : 17 : 100044 : http: / / www. emph ( CIP) 40 /,. :, 2006. 2 ISBN 7-80197 - 383-6.... B848. 4 R161 CIP ( 2006) 011266 : : : : : ISBN 7-80197 - 383-6 : : 17 : 100044 : http: / / www. emph. cn : 68414643 68414644 68701408 : 80147@ sina. com

More information

标题

标题 全 面 推 开 营 改 增 业 务 操 作 指 引 国 家 税 务 总 局 全 面 推 开 营 改 增 督 促 落 实 领 导 小 组 办 公 室 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 全 面 推 开 营 改 增 业 务 操 作 指 引 / 国 家 税 务 总 局 全 面 推 开 营 改 增 督 促 落 实 领 导 小 组 办 公 室 编. 北 京 : 中 国 税 务 出 版 社, 2016.

More information

(CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN R36 44 CIP (2003) (2) ( ) 850 mm1168 mm 1/

(CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN R36 44 CIP (2003) (2) ( ) 850 mm1168 mm 1/ (2 ) () (CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN 7 81010 769 0............. R36 44 CIP (2003) 087410 (2) (530 200032 ) 850 mm1168 mm 1/ 32 15.75 456 1 3 000 1999 3 1 2003 11 2 2003 11 3 ISBN 7 81010 769 0/ R733 :

More information

雅思写作应试教程(终稿).doc

雅思写作应试教程(终稿).doc ( CI P ) /,,, :, 2006 ( ) ISBN 7-5331 - 4436-8................S65 CIP ( 2006 ) 057618 : : : 16 : 250002 : ( 0531 ) 82098088 : w w w. lkj. co m. cn : sdkj @ sdp ress.com.c n : : 16 : 250002 : ( 0531 ) 82098071

More information

: ( ) ( ) : () ( ) ( )

: ( ) ( ) : () ( ) ( ) : ( ) ( ) : () ( ) ( ) ( CIP ) /,. - :,2004. 4 ISBN 7-81100 - 114-4... - -. G861. 1 CIP (2004) 020066 100084 8501168 1/ 32 6 2004 4 1 1 6000 ISBN 7-81100 - 114-4/ G105 13. 00 ( ) , 2002 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因 F * 迟 玉 杰, 胥 伟, 刘 振 宇 150030 摘 要 : 关 键 词 : 近 年 来, 世 界 蛋 品 开 发 和 蛋 制 品 加 工 有 了 长 足 的 发 展, 欧 美 发 达 国 家 投 入 大 量 的 资 金 和 科 技 力 量 进 行 研 究 和 开 发, 许 多 发 达 国 家 禽 蛋 制 品 深 加 工 比 重 已 达 其 禽 蛋 总 量 的 20-25%, 其 产 品 多

More information

( CIP ) /. : 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) ZAIJIAN YINGHUOCHONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP ) /. : 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) ZAIJIAN YINGHUOCHONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * : ( CIP ) /. : 2005 ( ) ISBN 7-200 - 05895-5.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 002460 ZAIJIAN YINGHUOCHONG 880 1000 * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 20 8. 4 150 2005 1 1 2005 1 1 1-15 000 ISBN 7-200 - 05895-5

More information

( CIP) / ; :, 2004 (. ) ISBN I266 CIP ( 2004 ) : 35 : e - mail: public. tpt. tj. cn http: / /www. bhpub

( CIP) / ; :, 2004 (. ) ISBN I266 CIP ( 2004 ) : 35 : e - mail: public. tpt. tj. cn http: / /www. bhpub ( CIP) / ;. - 2. :, 2004 (. ) ISBN 7-5306 - 0842-8... I266 CIP ( 2004 ) 066757 : 35 : 300051 e - mail: bhpubl@ public. tpt. tj. cn http: / /www. bhpubl. com. cn : ( 022) 23332651 : ( 022 ) 27116746 850

More information

( CIP ) /. :, ISBN X932 CIP ( 2004 ) ( 1 : ) : * : : :

( CIP ) /. :, ISBN X932 CIP ( 2004 ) ( 1 : ) : * : : : ( CIP ) /. :, 2005. 1 ISBN 7-5045- 4730-1.... X932 CIP ( 2004 ) 106884 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 12. 625 326 2005 1 1 2005 1 1 : : 28. 00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http: / / www. cla ss. com.

More information

(CIP) /. :,2003.1 ( ) ISBN 7-301-06042-4... - - - - - -. I207.2 CIP (2002) 107480 : : : : ISBN 7-301-06042-4/ G 0802 : : 100871 : / cbs.pku.edu

(CIP) /. :,2003.1 ( ) ISBN 7-301-06042-4... - - - - - -. I207.2 CIP (2002) 107480 : : : : ISBN 7-301-06042-4/ G 0802 : : 100871 :  / cbs.pku.edu (CIP) /. :,2003.1 ( ) ISBN 7-301-06042-4... - - - - - -. I207.2 CIP (2002) 107480 : : : : ISBN 7-301-06042-4/ G 0802 : : 100871 : http:/ / cbs.pku.edu.cn : zpup@pup.pku.edu.cn : 62752015 62750672 62752022

More information

( CIP) /. :, ISBN K CIP ( 2005 ) : : 22 ( ) : ( 010) ( ) ( 010)

( CIP) /. :, ISBN K CIP ( 2005 ) : : 22 ( ) : ( 010) ( ) ( 010) ( CIP) /. :, 2005. 6 ISBN 7-80211 - 132-3......... - - -. K265. 606 CIP ( 2005 ) 056822 : : 22 ( 100035) : ( 010) 66560272 ( ) ( 010) 66560273 66560299( ) h t t p: / / www. cctpbook. com E m a i l: edit@

More information