Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3 ANGEL YEAST CO.,LTD 2 A A A

4 A-B 8 1 : : 381,078, ,950, ,693, ,306, ,047,699, ,155, ,698, ,013, ,578, ,034, ,701, ,087,

5 2005 % ,603, ,532, : : %

6 ,401 2 : ( ) (%) 0 69,200, ,000, ,500, ,500, ,700, ,300, ( ) 0 1,000, , , , , , , , , %

7 % A B H 714,910 A 287,000 A 210,600 A 162,969 A 159,317 A 152,830 A 109,880 A 101,720 A 100,330 A 91,500 A 6

8

9 , % 10, % 2, % % 4.42% , % 8

10 2005 (2) 10% ( 10%) : : %) 310,103, ,417, ,470, ,179, ,676, ,708, (3) : : 230,431, ,672, , , % (4) : : 9

11 2005 2, ( ) 6, ( ) 3, ( ) 4, ( ) 1,

12 ,191, ,332, ,549, ,585, ,186, ,170, / ,874, ,352, ,947, ,294, ,000 8% ,010 13, % 11

13 , ( ) %

14 ,938, ,433, ,372, ,276, , ,000 6,000 6, ,000 30,000 13

15 , :

16 % 15

17

18

19 [1998] , , , A 3, ,

20

21 8 (1) A, B C D (2) (3) A B 3

22 10% 10% 9 (1) (2) (3) (4) 6% 10 (1) (2) (3) (4) (5) 4

23 11 (1) A B - C - D, A 20%( 20%) 20% 20% 20% 20% B 5

24 C :, 10,, (2) A B C - 6

25 A B (3) 12 (1) (2) A,, B 7

26 13 (1) 2000 (2) (3) - (4) ( 3%) (5) :, (6) 8

27 A B C D E 14 (1) : (2) A 3 B C 9

28 15 (1) 3 3 (2) (3) A B C 10

29 16 (1) - - (2) (3) 11

30 A B C D 17, (1) A B C D (2) 12

31 (3) A B (1) (1995)11 50% 50% (1996)2 10% 10% (2) :, 13

32 1 17% 2 3% 5% 3 : 5% 7% 3% 4 33% ( ) ( ) 33% 15% [2003]

33 ( ) % ( ) ( ) ( ) ( ) (1) (2) , , ,053, ,131, ,213, ,167, (1) , , , ,882, ,

34 2 3,196, ,937, ,259, ,196, ,567, , :3,196, ,937, ,259, ,196, ,567, , ,938, ,148, ,938, ,072, ,135, ,407, ,135, ,701, (1) (2) 26,938, ,000,000.00, (3) A B ,091, ,290, ,091, ,290, %, 8,056, % % 1 56,290, ,107,

35 1-2 1,315, ,960, ,593, ,454, , , ,637, ,119, ,910, ,172, (1) 5% 5% (2) 8,881, % (3) ( ), 3,200, % % 1 7,423, ,859, ,481, ,350,565, ,225, , , , ,310, , ,480, , (1) 5% 5% % (2) 4,811, (3) ( 2,037, ,160, ,

36 6 % % ,137, , , , ,239, % 5% 7 59,384, ,456, ,232, ,253, ,967, ,858, ,899, ,035, ,585, ,517, , , ,248, ,598, ,810, ,644, ,719, ,736, (1) 18

37 -360, , , , , , , , (2) -- (%) -332, , , ( ) , (3) (%) ( / / ) 34, , , , , , : 10 (1) 194,777, ,135, ,913, ,112, ,691, , ,455, ,163, ,261, ,333, ,090, ,423, ,309, ,258, ,474,

38 700,477, ,397, ,940, ,934, (2) 25,709, ,498, ,208, ,930, ,813, , ,643, ,833, , , ,723, ,379, ,804, , ,504, ,853, ,853, ,627, ,079, ,623, ,855, ,397, ,459, ,940,946.22, 1,627, , , ,953, ,953, , , , , , ,143, , ,088, , ,197, ,083, ,018, , ,925, ,219, ,706,

39 27,123, ,303, ,725, ,700, ,000 30,725, ,191, ,247, ,438, ,332, ,354, ,687, ,549, ,036, ,585, ,186, ,186, ,170, ,170, ,686, ,686, / ,282, ,282, ,538, ,538, ,874, ,303, ,826, ,352, ,947, ,805, ,459, ,294, ,000, ,438, ,440, ,393, ,804, , , ,700, , , , , , , , , , , , , , , , ,188, ,188, , , ,176, , , , , , , , , , ,614, ,062, , , , ,345, SAP 983, , , , , ,795, ,954, ,726, , ,178, ,156, ,188,

40 2 538, ,000, ,000, ,000, ,000,000.00, % 20,000, ,000, ,000, ,000, ,648, ,996, ,000, ,447, ,648, ,443, % % 1 55,222, ,845, ,628, ,644, , , ,226, ,126, ,525, ,721, %( 5%) 22

41 18 % % 1 5,917, ,286, , , , , , , ,685, ,178, (1) 5% 5% (2) 1 767, ,473, ,125, ,363, , , , , , ,092, ,239, , , , ,

42 54, , , ,059, , , , , , , % % 1 7,882, ,522, ,360, ,962, , , , , ,141, ,759, % 5% (2) 2,355, ,000, ) 24

43 32, , , , , , ,000, ,000, ,270, ,526, ,526, ,000, :, : / / % 20,000, ,000, ,000, ,000, ,000, , , , , , ,570, , , , ,588, :, LIBOR+ 1.82% (LIBOR ( ) (TELERATE) (BBA) 25 25

44 5 21,248, ,766, ,085, , ,248,962.00, ,, ,251, ,251, (+,-) 1 : 100,700, ,700, ,700, ,700, ,000, ,000, ( ) 3 100,700, ,700,

45 1 35,000, ,000, ,000, ,000, ,700, ,700, ,917, ,917, , , , ,030, ,603, ,880, ,880, ,925, ,030, ,956, (1) 3,000, (2) ( ) 30,923.38, 29 25,493, ,493, ,746, ,746, ,240, ,240, ,578, ,668,

46 : 41,222, ,781, % 5,534, % 2,767, ,147, ,925, ,801, ,222, ,470, ,550, ,179, ,388, ,956, ,724, ,528, ,397, ,676, ,537, ,708, ,086, ,103, ,812, ,417, ,872, ,431, ,502, ,877, ,371, ,672, ,310, ,539, ,500, ,812, ,417, ,872, (1) 20,290, % (2) 30.51% 32 28

47 , , , , , , ,288, ,438, , , , , , , ,458, ,841, ,691, ,765, ,093, ,249,

48 198, , , , , , ,412, ,743, , , , ,076, , , , , , , ,622, , (1) 2 (2) 54,671.37, (3) 28, , ,

49 2,085, ,085, , , , , , , ,609, ,193, ,085,614.52, ,584, ,585, ,039, ,776, ,057,

50 8,282, ,949, ,627, , , % % 1 53,239, ,026, ,312, ,714, ,057, , , , ,986, ,359, ,002, ,580, (1) 5% 5% (2) 8,881, % 2 % % 1 5,382, ,797, , , , , , , ,237, , ,977, , (1) 5% 5% 32.67% (2) 2,037, (3) 32

51 705, , (1) ,106, ,013, , , ,106, ,047, (1) 77,106, A 380,009.83, 28, B 48,650, ,923.38, 450, C ( ) 9,176, D ( ) 1,142,765.76, 3,000, E 14,900, , (2) A 33

52 20,577, , ,101, , ,027, , , ( ) 24,716, ,176, ,575, ( ) 40,000, ,142, ,142, ,000, ,900, , , ,221, ,496, ,718, ,405, : 9,310, , 50,690,000.00, 214,100 1,825,900, 48,650, ,000,000.00, 56,027, B -577, , , , , , , , (3) A (%) ( / / ) 34, , , ,

53 233,770, ,550, ,179, ,810, ,376, ,537, ,558, ,086, ,147, ,088, ,738, ,897, ,474, ,777, ,199, ,396, ,672, ,310, ,539, ,500, ,147, ,088, ,738, ,897, (1) 2,0290, % (2) 32.89% 5 23, , , ,076, , , , , , ,873, ,469,

54 ,960, ,960, % % % % 69,200, ,200, , , , ,

55 30, , , : ( ) 7000 ; %, 26,938, ,938, ,600,

56 ,938, ,433,333.33, 31,372, ,276,

57 : ,213, ,148, ,167, ,971, ,727, ,727, ,434, ,434, ,091, ,091, ,290, ,290, ,518, ,627, ,738, ,422, ,652, ,862, ,990, ,679, ,889, ,674, ,239, ,094, ,248, ,794, ,598, ,338, ,736, ,235, ,810, ,735, , , ,078, ,162, ,950, ,645, ,013, ,906, , , , , , ,047, , ,940, , , ,934, ,461, ,477, ,345, : ,079, ,197, ,853, ,971, ,855, ,263, ,623, ,373, : 34 30,088, ,088, ,143, ,143, ,766, ,175, ,480, ,229, ,700, ,123, ,294, ,906, ,947, ,111, ,762, ,081, ,551, ,340, ,156, ,833, ,954, ,752, , ,156, ,833, ,980, ,752, ,047,699, ,124, ,155, ,680,186.44

58 : ,000, ,000, ,000, ,000, ,648, ,648, ,443, ,443, ,525, ,054, ,721, ,041, ,685, ,350, ,178, ,787, ,473, ,289, ,125, ,135, ,014, ,776, ,815, ,859, , , ,059, ,126, , , , , ,141, ,739, ,759, ,308, , , ,000, ,693, ,705, ,306, ,687, ,526, ,000, , , ,766, ,766, ,251, ,493, ,821, ,491, ,458, ,173, ,587, ,257, ,152, ,879, ,894, ,944, ,848, ,247, : ,700, ,700, ,700, ,700, : ,700, ,700, ,700, ,700, ,956, ,956, ,925, ,925, ,240, ,657, ,240, ,657, ,746, ,552, ,746, ,552, ,801, ,931, ,222, ,527, : 98 33,925, ,925, ,698, ,245, ,013, ,735, ,047,699, ,124, ,155, ,680,186.44

59 ,103, ,147, ,812, ,088, ,417, ,738, ,872, ,897, ,288, , ,438, ,291, ,398, ,676, ,501, ,898, , , , , ,458, ,715, ,841, ,256, ,691, ,438, ,765, ,595, ,412, ,692, ,743, ,463, ,926, ,780, ,267, ,685, ,622, ,873, , ,469, , , ,609, ,299, ,193, ,141, , , ,585, ,584, ,250, ,872, ,208, ,712, ,039, ,468, ,776, ,902, ,632, , ,578, ,404, ,034, ,809, ,222, ,527, ,781, ,070, ,801, ,931, ,816, ,880,054.99

60 ,931, ,070, , ,533, , ,491, ,434, ,652, ,970, ,098, ,769, ,079, ,236, ,057, ,261, ,887, ,238, ,603, ,195, , , , , , , , , , ,098, ,455, ,550, , ,110, ,005, ,254, ,229, ,526, ,000, , ,532, ,000, ,281, ,000, ,718, ,789, , ,836, ,789, ,696, ,210, ,046, ,823,503.39

61 ,578, ,404, ,632, ,112, , ,742, ,688, , , , , , , ( ) , , ,322, ,600, ,622, ,873, ,650, ,455, ( ) 50-8,892, ,229, ( ) 51 33,040, ,945, ( ) 52-2,085, ,085, ,603, ,195, ,213, ,148, ,167, ,971, ,046, ,823,503.39

62 ,662, ,112, , , ,776, ,172, , , , ,119, , , , , , ,701, ,706, ,407, : 629, , ,259, ,072, ,076, ,148, ,143, , , ,088, , , ,953, ,953, , , , , , ,812.11

OO

OO OO ---------------------------------------------------2 -------------------------------------------3 -------------------------------------5 -----------------------------------------8 -------------------------12

More information

600019_2001_n.doc

600019_2001_n.doc 2 2 3 5 7 9 11 12 18 19 24 54-1- -2- -3-3,709,559,273.51 2,561,211,724.76 2,562,016,285.59 5,804,756,687.96 37,029,199.04 3,709,926,662.11 71,043,473.93 5,424,000.00-76,834,862.53 9,037,940,166.36-3,686,159,424.03

More information

國立屏東教育大學化學生物系

國立屏東教育大學化學生物系 國 立 屏 東 教 育 大 學 化 學 生 物 系 102 學 年 度 第 2 學 期 第 5 次 系 務 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 6 月 24 日 ( 星 期 二 )14:00 地 點 : 林 森 校 區 科 學 館 三 樓 第 二 會 議 室 主 持 人 : 張 雯 惠 主 任 出 席 人 員 : 如 簽 到 單 記 錄 : 鄭 如 珊 壹 上 一 次 系 務 會 議 決 議 執

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C540A468BAC2BFEFB3F8A657B6B7AABE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C540A468BAC2BFEFB3F8A657B6B7AABE2E646F63> 衛 生 福 利 部 屏 東 醫 院 護 理 科 護 士 甄 選 報 名 須 知 壹 目 的 : 一 提 昇 臨 床 護 理 專 業 品 質 二 招 募 優 秀 人 才, 提 高 工 作 士 氣 貳 依 據 依 醫 事 人 員 人 事 條 例 醫 事 人 員 人 事 條 例 施 行 細 則 等 相 關 規 定 辦 理 參 甄 選 資 格 : 一 具 大 學 護 理 系 長 照 學 程 護 理 管 理

More information

OO 1

OO 1 OO 1 2004 OO 2 -------------------------------------------4 -------------------------------------5 -----------------------------------------6 -------------------------------8 -------------------------------------------8

More information

CRED HOLDING CO.,LTD

CRED HOLDING CO.,LTD CRED HOLDING CO.,LTD 2005 8 3 3 5 7 8 10 15 43 2 1 2 3 4 1 CRED HOLDING CO.,LTD 2 A A A 600890 3 377 1 200 9 14 100011 www.cred.com 600890@126.com 4 5 010-64218263 010-64218126 E-mail tchang@263.net 9

More information

H1428

H1428 第 1 章 陽 光 穿 透 薄 紗 窗 簾, 迤 邐 灑 落 在 床 上 兩 副 相 偎 的 赤 裸 胴 體 上 一 雙 長 睫 搧 了 搧, 略 略 張 開 眼 皮, 露 出 一 對 黑 盈 盈 的 美 眸 從 落 地 窗 穿 透 進 來 的 璀 璨 艷 陽 令 女 子 微 瞇 起 眼, 突 地 發 現 眼 前 有 個 障 礙 物, 不 禁 怔 愣 了 下, 待 意 識 到 障 礙 物 是 什 麼

More information

2003 XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD

2003 XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2003 2004 3 2004 3 23 9 8 1 .3.4.5.7.9.11.11.18.19.20....58 2 XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD PEAR LIMITED 0996-8851716 0996-8850156 E-mail xlgf_tzb@163.com 841000 xlgf_tzb@163.com

More information

2003中期报告正文.PDF

2003中期报告正文.PDF NINGBO YUNSHENG(GROUP) CO.,LTD. 3 4 6 7 8 13 15 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2003 6 30 1 68,559,230.67 28,690,792.65 157,578,052.26 125,378,622.27 - - - - 2 1,730,570.00-5,172,511.00 367,500.00 -

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600297 2005 ... 1... 1... 2... 3... 3... 6 ( )... 9... 46 2005 1 2 3 4 1 DALIAN MERRO PHARMACEUTICAL CO.,LTD MERRO PHARMACEUTICAL 2 A A A 600297 3 29 112 116001 www.merro.com.cn merro@yahoo.com.cn 4 5

More information

2004 XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD

2004 XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD 2004 2004 8 2004 8 4 9 8 1 ..3..4..6..6..12..13. 44 2 XIN JIANG KORLA PEAR CO.,LTD PEAR LIMITED 0996-8851716 0996-8850156 E-mail xlgf_tzb@163.com 841000 xlgf_tzb@163.com http://www.sse.com.cn

More information

2830 281264-1 - 1-2 3-4 - 5-6 7-8 - 9 10-11 12 17 - - 17 27 28 29 29 29 30 31 37 37 40 37 40-2 - 37 41 56-57 58-59 - 60 62-63 66-67 69-70 71-71 - 72 77 - - 3 - 2300 875 (90) ( ) 100104 (76) ( ) 13609-4

More information

开元所(1999)股审字第002号

开元所(1999)股审字第002号 HUNAN YAHUA SEEDS CO.,LTD 1 2 4 4 6 8 9 10 12 18 19 22 57 3 Hunan Yahua Seeds CO.,LTD. 509 0731-2566572 2565818 0731-2566602 E-MAIL xuyz@public.cs.hn.cn 289 410013 509 410011 www.yahuaseeds.com E-MAIL

More information

南宁糖业

南宁糖业 000911 2002 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD. 4 5 7 8 10 13 14 22 24 27 61 2 3 Nanning Sugar Manufacturing CO.,LTD. 48 0771 4914317 0771 4910755 gnusic@public.nn.gx.cn 48 530031 nnty @ nnsugar.com http://www.nnsugar.com.cn

More information

bnb.PDF

bnb.PDF 00 2 2 4 6 8 8 11 14 31 3 1 YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD XCIC 2 600777 3 98 264100 http://www.xinchaoshiye.com xinchao@public.ytptt.sd.cn 4 5 0535 4259777 0535 4225688 98 E MAIL Yudehai777@163.com 0535

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600768 2005 ... 1... 1... 3... 4... 5... 6 ( )... 10... 36 1 2 3 4 1 NINGBO FUBANG JINGYE GROUP Co,.LTD NBFB 2 A A A 600768 3 139 20 315010 www.600768.com.cn fbjy@600768.com.cn 4 5 0574 87300929 0574 87306619

More information

广东宝丽华实业股份有限公司2000年年度报告

广东宝丽华实业股份有限公司2000年年度报告 2004 2004 2004 2004 [1] [2] [3] [4] [8] [11].....[41] 2004 1 GUANGDONG BAOLIHUA INDUSTRY STOCK CO.,LTD. 2 000690 3 514788 E-mail gdblh@pub.meizhou.gd.cn 4 5 0753-2511298 0753-2511398 gdblh@pub.meizhou.gd.cn

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 SHAANXI BROADCAST & TV NET90WORK INTERMEDIARY CO.,LTD. 2005 1 1 4 5 6 8 11 11 1 2005 2005 1 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY CO.,LTD. SXBN 2 A A A 600831 3 15 15 710075 http://www.600831.com

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2004 2004 2 2 3 5 9 13 14 15 21 22 24 54 1 2004 1 2 3 4 1 HANDAN IRON & STEEL CO.,LTD HDIS 2 3 232 0310-6071006 0310-6074190 E-mail hdgt@.mail.hgjt.com.cn 232 0310-6071006 0310-6074190 E-mail hdgt@.mail.hgjt.com.cn

More information

600593 2005 2005... 1... 2... 4... 6... 7... 9... 11 1 2005 1 2 3 4 1 2005 1 DALIAN SHENGYA TOURISM HOLDING Co.,Ltd SUNASIA 2 A A A 600593 3 608-6-8 608-6-8 116023 WWW.SUNASIA.COM TZB@SUNASIA.COM 4 5 0411-84685225

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600530 2005 2005 1 1 3 5 6 10 13 41 1 2005 1 2 3 4 1 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD JIAODA ONLLY 2 A A A 600530 3 117 666 811 200030 http://www.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn 4 5 021-62810808 021-62816699

More information

(1) (2) (3) 2016 2016 12 316,900 2014 2015 14 23 1,3003,200 2016 2016 4 282016 2016 2

(1) (2) (3) 2016 2016 12 316,900 2014 2015 14 23 1,3003,200 2016 2016 4 282016 2016 2 14.58(1) Note 5 to 13.52 13A.51 00670 2016 2016 4 282016 2016 14A 25% 2016 2016 (a) 14A (b)14 19A.39A 2016 2016 5 20 1 (1) (2) (3) 2016 2016 12 316,900 2014 2015 14 23 1,3003,200 2016 2016 4 282016 2016

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600346 2005 ... 1... 1... 2... 3... 4... 6 ( )... 8... 16 2005 1 2 3 4 1 DALIAN BINGSHAN RUBBER & PLASTICS CO.,LTD. 2 A A A 600346 3 116033 http://www.dlrpm.com zqc@dlrpm.com 4 5 0411-86641861-6106 0411-86641645

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600354 2004 2004 1 2 2 2004 4 4 6 9 13 14 15 24 25 26 27 3 2004 1 Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd. 2 3 16 0931-2663908 0931-2618849 E-mail dhzyzqp@sina.com 4 16 16 735000 http://www.dhseed.com dhzyzqp@sina.com

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 SHANXI GUOYANG NEW ENERGY CO.,LTD. 2004... 1... 1... 3... 5... 10... 15... 17... 19... 33... 36... 40... 72 1 2004 1 2, 3 4 1 SHANXI GUOYANG NEW ENERGY CO.,LTD. GYNE 2 3 5 0353-7078728 0353-7078718 E-mail

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600157 2004 2004... 1... 1... 2... 4... 6... 10... 12... 13... 21... 22... 24... 46 1 2004 1 2 3 4 1 TAIAN LURUN CO.,LTD TALRCL 2 3 111 0538-8201817 0538-8226885 E-mail lrgfdb@public.taptt.sd.cn 4 111

More information

汉 文 化 视 野 中 的 月 经 禁 忌 与 民 l q 信 仰 经 期 的 妇 女, 以 避 其 不 洁 说 文 解 字 就 云, 妇 女 在 经 期, 不 得 参 与 祭 祀 之 事 在 漳 州 填 钟 窟 的 传 说 里 也 反 映 了 这 一 禁 忌 主 题 : 正 飞 翔 的 大 钟 途

汉 文 化 视 野 中 的 月 经 禁 忌 与 民 l q 信 仰 经 期 的 妇 女, 以 避 其 不 洁 说 文 解 字 就 云, 妇 女 在 经 期, 不 得 参 与 祭 祀 之 事 在 漳 州 填 钟 窟 的 传 说 里 也 反 映 了 这 一 禁 忌 主 题 : 正 飞 翔 的 大 钟 途 ~. 一 一 一 一 - 一 - 目 一 一 一 一 - 一 - 一 一 一 - - 一 一 一 ~ 一 一 一. 一. 一. 一 一. 一 一 - 一 一. 一 一 ~ ~ ~ -. 一 一 一 - ~ 一 一 一 一 一 一 - 一, -,- 一 ~ 一 ~ - - - - - -.- 一 一 一 一. 一 - ~ 一 一 一.. 一 一 - 一 - 一 - - 一 一 一 汉 文 化 视 野

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600075 2005 2005... 1... 1... 2... 3... 3... 6 11... 10 1 2005 1 2 3 4 1 XINJIANG TIANYE CO.,LTD. 2 A A A 600075 3 36 36 832000 http://www.xj-tianye.com master@xjtymail.com 4 5 0993-2623118 0993-2623163

More information

重庆港九股份有限公司

重庆港九股份有限公司 600279 2005 ... 1... 1... 3... 4... 4... 8 ( )... 12... 39 1 1 2 3 4 1 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. CQGJ 2 A A A 600279 3 113-13 18 15 400011 http://www.cqgj.com cqgj@cqgj.com.cn 4 5 023-63100879 023-63801564

More information

OO 1 1 2 3 5 8 10 10 11 17 18 22...51 JILIN LIGHT INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD LIG 81 0431-8523476 0431-8540236 E-mail jlligco@public.cc.jl.cn 2413 130061 http://www.cninfo.com.cn ST 000546 2 (1) 1992 10 23

More information

东吴证券股份有限公司章程

东吴证券股份有限公司章程 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 章 程 二 〇 一 三 年 五 月 1 目 录 第 一 章 总 则 第 二 章 经 营 宗 旨 和 经 营 范 围 第 三 章 股 份 第 一 节 股 份 发 行 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 股 份 转 让 第 四 章 股 东 和 股 东 大 会 第 一 节 股 东 第 二 节 股 东 大 会 的 一 般 规 定 第 三 节 股 东 大

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600587 2005 2005... 2... 2... 3... 5... 6... 8 ( )... 11... 42 1 2005 1 2 3 4 1 SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. XHYL 2 A A A 600587 3 255086 http//www.xhmed.com xhyl@zb-public.sd.cninfo.net 4 5 0533-3587766

More information

untitled

untitled 2006 2 3 4 7 12 15 17 18 29 31 37 76 1 2006 2 2006 1 HAIMA INVESTMENT GROUP CO.,LTD HAIMA STOCK 2 3 2 570216 089866822672 089866820329 000572@haima.com 4 12-8 2 570216 5 http://www.cninfo.com.cn : 6 000572

More information

表 1: 思 政 课 三 三 制 考 核 体 系 构 成 表 具 体 内 容 结 构 组 成 理 论 考 查 1 成 绩 实 践 活 动 2 成 绩 思 想 表 现 3 成 绩 分 值 构 成 各 占 总 成 绩 约 30%( 根 据 实 际 微 调 ) 考 核 方 法 笔 试 ( 开 闭 卷 )

表 1: 思 政 课 三 三 制 考 核 体 系 构 成 表 具 体 内 容 结 构 组 成 理 论 考 查 1 成 绩 实 践 活 动 2 成 绩 思 想 表 现 3 成 绩 分 值 构 成 各 占 总 成 绩 约 30%( 根 据 实 际 微 调 ) 考 核 方 法 笔 试 ( 开 闭 卷 ) 高 校 思 政 课 三 三 制 考 核 体 系 的 创 新 研 究 余 展 洪 ( 南 华 工 商 学 院, 思 政 部, 广 东 广 州 510507) 摘 要 : 三 三 制 考 核 体 系 的 建 构, 是 对 当 前 我 国 高 校 思 想 政 治 理 论 课 考 核 成 绩 难 以 客 观 反 映 学 生 政 治 思 想 实 际 等 难 题 的 教 改 突 破 体 系 在 内 容 上 主

More information

untitled

untitled 2003 00 2003 1 2 SHAANXI JINYE SCIENCE TECHNOLOGY AND EDUCATION CO.,LTD GROUP SHAANXI JIN YE GROUP 029 86246725 029 86246715 WANGJINCHUN 888@163.com 029 86246723 029 86246715 yankai812@sina.com 9 1 E-mail

More information

Microsoft Word - 临政办发31.doc

Microsoft Word - 临政办发31.doc 临 沂 市 人 民 政 府 办 公 室 文 件 临 政 办 发 2013 31 号 临 沂 市 人 民 政 府 办 公 室 关 于 印 发 临 沂 市 骨 干 企 业 培 植 规 划 (2013 2016 年 ) 的 通 知 各 县 区 人 民 政 府, 市 政 府 各 部 门 各 直 属 机 构, 临 沂 高 新 技 术 产 业 开 发 区 管 委 会, 临 沂 经 济 技 术 开 发 区 管 委

More information

1971 613416 5 6 Sap p ho 7 L esbia n 450 15 11 50 20000 1981 727 20 1900

More information

一、 公司简介

一、 公司简介 00 00 1 1 3 4 6 9 11 14 14 25 26 30 51 2 1 YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD XCIC 2 3 0535 4259777 0535 4225688 98 E MAIL czl600777@sohu.com 4 98 264100 http://www.xinchaoshiye.com xinchao@public.ytptt.sd.cn

More information

2004 2004... 1... 1... 2... 4... 7... 10... 11... 12... 19... 20... 23... 60 1 2004 1 2 3 4 1 INNER MONGOLIA SHIQI INDUSTRIAL CO.,LTD IMSQ 2 3 54 0471-5920636 0471-5920304 E-mail suixuejun@sohu.com 4 54

More information

600750 2004 2005 3 2004... 1... 1... 1... 3... 5... 9... 11... 13... 18... 19... 22... 22 1 2004 1 2 3 2004 4 1 JIANGZHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2 3 888 0791-8169323 0791-8169323 jzyy@jzjt.com 4 888 888

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2004 1 2 3 4 1 DASHANG GROUP CO.,LTD. DSG 2 3 1 0411-83643215 0411-83630358 E-maildsjt@sina.com.cn 1 0411-83643215 0411-83630358 E-mailLYH66838@sina.com.cn 4 1 1 116001 www.dsjt.com dsjt@dalian-gov.net

More information

#COMP_NAME_CN#

#COMP_NAME_CN# 上 海 益 民 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2

More information

2004 1

2004 1 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY CO.,LTD. 2004 1 3 4 7 7 9 13 13 2 1 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY CO.,LTD. SXBN 2 600831 3 363 363 710068 http://www.600831.com E-mail 600831@china.com

More information

Baotou Huazi Industry CO.,LTD 2003 2004 2 2 3 5 7 10 12 14 16 27 29 31 59-1 - - 2 - 1 BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD 2 3 0472 4192200 0472 4190473 E mail lizhiwen@huazi.com 0472 4190473 0472 4190473 E mail

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600302 2005 2005... 1... 1... 2... 4... 4... 6 ( )... 8... 34 1 2005 1 2 3 4 1 XI'AN TYPICAL INDUSTRIES CO.,LTD. 2 A A A 600302 3 335 335 710068 http://www.chinatypical.com typical@chinatypical.com 4 5

More information

1

1 2004 1 ... 3... 5... 7... 7... 10... 12... 47 2 1 : SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD STSS 2 : :000825 3 030003 tgbx@ tisco.com.cn 4 5 0351-3017728 3017729 0351-3017729 tgbx@tisco.com.cn 6 HTTP://www.cninfo.com.cn

More information

2004 2004... 3... 3... 3... 5... 8... 11... 12... 13... 19... 20... 21... 56 2 2004 1 2 3 4 1 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD. HR 2 3 145 0518-5465745 0518-5453845 E-mail600276@ hrs.com.cn 4 38 145 222002

More information

600122 2005 2005... 1... 2... 4... 7... 8... 12... 18... 48 1 2005 1 2 3 4 1 2005 1 Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd. Hiteker 2 A A A 600122 3 03 2 219 210009 www.hiteker.cn hiteker@hiteker.cn 4

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600502 2005 ... 1... 1... 2... 3... 3... 6 ( )... 8... 8 2005 1 2 3 4 1 ANHUI WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. 2 A A A 600502 3 233010 www.cahsl.com ahslwht@ah163.com 4 5 05523950276 05523950276 E-mail

More information

HUNAN VALIIN STEEL TUBE&WIIRE CO..,,LTD 2003 2003...2...3...5...6...7...11...13...43 2003-2 - 2003 1 Hunan Valin Steel Tube & Wire Co. Ltd 2 000932 3 269 20 269 20 http://www.valin.com.cn E-mail hlgx@chinavalin.com

More information

養 學 生 美 好 的 品 德 與 情 操 十 積 極 推 動 書 香 家 庭, 鼓 勵 家 長 與 孩 子 共 讀, 以 身 作 則, 養 成 親 子 討 論 分 享 的 習 慣, 凝 聚 親 子 的 情 感, 進 而 建 構 書 香 社 區 因 為 有 這 樣 美 麗 的 教 學 願 景, 讓

養 學 生 美 好 的 品 德 與 情 操 十 積 極 推 動 書 香 家 庭, 鼓 勵 家 長 與 孩 子 共 讀, 以 身 作 則, 養 成 親 子 討 論 分 享 的 習 慣, 凝 聚 親 子 的 情 感, 進 而 建 構 書 香 社 區 因 為 有 這 樣 美 麗 的 教 學 願 景, 讓 閱 讀 心 希 望 書 香 滿 和 平 壹 緣 起 落 地 窗 前 的 女 孩 憶 兒 時, 父 母 親 很 忙, 忙 著 經 營 園 藝, 忙 著 幫 人 設 計 庭 園 造 景, 看 書 成 了 我 最 主 要 的 休 閒 活 動 長 長 的 落 地 窗 前, 明 亮 的 陽 光 暖 暖 的 照 著, 坐 在 父 親 的 搖 椅 上 盡 情 的 看 書, 那 美 麗 的 畫 面 從 此 成 為

More information

招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD. ----------------------------------------------------------------------------------------2 ----------------------------------------------------------------------------------2

More information

an b.PDF

an b.PDF 1 2 1 62,367,433.81 2 48,960,729.95 3 44,676,907.73 4 102,065,932.92 5-6 20,566,436.39 7 41,126,314.71 8-9 674,682.71 10 939,078,174.72 11 897,680,618.77 3,609,139.51 457,989.23 432,147.93 129,145.12 ;

More information

江苏银行股份有限公司2007年年度报告

江苏银行股份有限公司2007年年度报告 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 2007 年 年 度 报 告 二 八 年 四 月 - 1 - 目 录 第 一 节 重 要 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 6 第 四 节 股 东 及 股 本 情 况... 10 第 五 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 13 第 六 节 公

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2005 600200 2005 2005... 1... 1... 2... 4... 4... 8 ( )... 11... 54 1 2005 1 2 3 4 1 Jiangsu wuzhong industrial CO.,LTD Jiangsu wuzhong 2 A A A 600200 3 388 388 215128 http://www.600200.com 600200@wuzhong.com

More information

X X

X X 2003 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. SPDB 12 021-63611226 021-63296188 021-63230807 shens2@spdb.com.cn yanggp@spdb.com.cn wangjb@spdb.com.cn 500 1 2003 12 200002 http://www.spdb.com.cn bdo@spdb.com.cn

More information

招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD. -------------------------------------------------------------------------------3 -------------------------------------------------------------------------3 ---------------------------------------------------13

More information

2004 2004 00 2004 3 3 6 7 8 12 15 50 2 2004 2004 TUNEFULHOME CO.,LTD. 600665 500 500 3 2004 200122 http://www.tunefulhome.com : All_sh@tunefulhome.com 500 86-21-58771776 86-21-58367882 http://www.sse.com.cn

More information

2006 : 604 1 9 8 28 26 604 http://www.shenzheninvestment.com 2 739,464 734,364 (462,672) (447,986) 276,792 286,378 5 78,411 66,316 120,012 127,530 (18,780) (30,858) (161,352) (169,014) (67,467) (19,124)

More information

广西阳光股份有限公司第三届董事会

广西阳光股份有限公司第三届董事会 2OO3 2003 8 1 2003 3 3 4 4 5 6 8 26 27 2 SUPER SHINE CO.,LTD. 000608 230 530031 C 20 100035 supershine@263.net.cn C 20 100035 010 66530628 010 68343211 66185187 http://www.cninfo.com.cn 1 2003 1 1 2003

More information

佳木斯造纸股份有限公司2003年半年度报告

佳木斯造纸股份有限公司2003年半年度报告 2003 1 1 Jiamusi paper Co.,Ltd. 2 ST 000699 3 306 306 154005 http://www.jmspaper.com jzgfgs@mail.hl.cn 4 5 306 04548377217 04548376062 jzgfgs@mail.hl.cn 306 04548375070 04548376062 6 2 http://www.cninfo.com.cn

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600565 2006 2 1 1 2 4 7 10 11 12 24 25 28 61 1 1 2 3 4 1 CHONGQING DIMA INDUSTRY CO.,LTD DIMA 2 3 199 22 023-89021876 023-89021878 E-mail 600565@vip.163.com 199 22 023-89021877 023-89021878 E-mail cqdmgf@cta.cq.cn

More information

054 Maanshan C.indd

054 Maanshan C.indd 00323 2011 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 600808 323 8 8 86-555-2888158/2875251 86-555-2888158/2875251 86-555-2887284 86-555-2887284 mggfdms@magang.com.cn mggfdms@magang.com.cn 1 2.2 2.2.1 (%) 79,712,712

More information

89SQSY.s92

89SQSY.s92 十 七 岁 雨 季 烨 子 主 编 出 版 社 : 延 边 教 育 出 版 社 书 号 :ISBN 7-5437 - 2050-1 版 权 所 有 : 烨 子 工 作 室 类 别 : 青 少 年 心 理 学 - 通 俗 读 物 出 版 时 间 :2004-09 - 18 字 数 :30 万 字 内 容 提 要 : 在 工 作 学 习 上, 就 会 事 情 未 干 先 认 输, 鼓 不 起 劲 来,

More information

Microsoft Word - 國文.doc

Microsoft Word - 國文.doc 公文 橫 13 格 直 22 格 橫線 是實線 字體不可壓在線上 直線 是虛線 字體壓在線上沒關係 字體大小略分為 3 種 最大 字佔滿格子 紅字 中等 一般大小 字的上下左右還有一些空間 藍字 最小 一格之內寫兩字 綠字 表示您寫的內容 也有某位老師說 字體根本不用分大小 那不是重點 但我個人覺得 呈現出來 版面會很奇怪 所 以不敢冒險聽他的 注意用字 保存 年 限保密 期 限 不要寫成保存期限或是保密年限

More information

台 中 港 區 藝 術 協 會 展 覽 現 場 導 覽 分 享 文 / 行 政 組 / 李 美 娟 台 中 港 區 藝 術 協 會 展 覽 的 現 場 導 覽 解 說 服 務, 終 於 在 期 待 許 久 之 後 登 場, 我 有 幸 得 以 參 加, 並 與 大 家 分 享 一 些 心 得 由 前

台 中 港 區 藝 術 協 會 展 覽 現 場 導 覽 分 享 文 / 行 政 組 / 李 美 娟 台 中 港 區 藝 術 協 會 展 覽 的 現 場 導 覽 解 說 服 務, 終 於 在 期 待 許 久 之 後 登 場, 我 有 幸 得 以 參 加, 並 與 大 家 分 享 一 些 心 得 由 前 2013-4 月號 發行人: 張曉玲 發 行 所: 臺 中 市 港區 藝 術 中 心 志工 服 務 隊 地 址 臺 中市 清 水 區 忠 貞 路 2 1 號 141 期 發行日期 每月 25 日 編 輯 群 李 士 明 張 婉 瑞 曾 永 明 陳 曼 莉 曾 桂 梅 白 天 賜 李 美 娟 陳 碧 蓉 陳 怡 禎 馬 敏 華 網址 http://www.tcsac.gov.tw 投稿 mail cgw690201@mail.tcsac.gov.tw

More information

Northeast Electric Development Co.,Ltd. 00 00 1 1 3 6 8 10 11 12 18 21 23 26 27 27 1 Northeast Electric Development Company Limited NEE 189 14 (86)24-23527080 (86)24-23527081 luohong@nee.com.cn nemm585@sina.com

More information

2001年报(新).PDF

2001年报(新).PDF SHENZHEN TELLUS HOLDING CO.,LTD 2001 2 2001 3 2001 4 2001 5 ( ) 2001 ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) 6 2001 4 7 2001 8 2001 9 2001 10 2001 11 2001 12 2001 13 2001 14 2001 15 2001 16 2001 17 2001 18 2001

More information

2004e 2005E 2006E A B B

2004e 2005E 2006E A B B 0755-82943241 E-Mail Zhaoc@ccs.com.cn 316 2005 4 1 2004e 2005E 2006E 600359 32100 0.3239 0.3000 0.3000 B 600438 17188 0.3820 0.4880 0.5690 A 600467 18000 0.3492 0.6043 0.6523 A 600598 146996 0.3000 0.3600

More information

目 录 特 别 关 注 中 国 向 建 空 间 站 迈 出 关 键 一 步 1 政 策 研 究 退 休 年 龄 调 整 是 否 可 行 3 政 要 论 坛 里 约 +20 峰 会 各 国 立 场 扫 描 6 社 会 扫 描 当 前 政 治 谣 言 七 大 惑 众 特 征 10 生 活 时 空 中 国

目 录 特 别 关 注 中 国 向 建 空 间 站 迈 出 关 键 一 步 1 政 策 研 究 退 休 年 龄 调 整 是 否 可 行 3 政 要 论 坛 里 约 +20 峰 会 各 国 立 场 扫 描 6 社 会 扫 描 当 前 政 治 谣 言 七 大 惑 众 特 征 10 生 活 时 空 中 国 2012 年 第 6 期 本 期 导 读 中 国 向 建 空 间 站 迈 出 关 键 一 步 退 休 年 龄 调 整 是 否 可 行 里 约 +20 峰 会 各 国 立 场 扫 描 当 前 政 治 谣 言 七 大 惑 众 特 征 中 国 生 活 最 安 逸 十 大 城 市 目 录 特 别 关 注 中 国 向 建 空 间 站 迈 出 关 键 一 步 1 政 策 研 究 退 休 年 龄 调 整 是 否

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO.,LTD 600328 2004 2004... 2... 3... 4... 5... 8... 12... 13... 14... 21... 22... 25... 62 1 2004 1 2 3 4 2 2004 1 INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO.,LTD 2 3 0473-3443696

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2005 8 12 1 1 1 4 7 7 10 15 59 1 2 3 4 1 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. BUCID 2 A A A 600266 3 62 11 100029 www.bucid.com tz@bucid.com 4 1 5 (010)82275566 608 (010)82275516

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600531 2005 2005... 1... 1... 3... 4... 5... 7 ( )... 9... 38 1 2005 1 2 3 4 1 2 A A A 600531 3 525 525 454650 http://www.yggf.com.cn Yuguang@yggf.com.cn 4 5 0391-6665836 0391-6688986 E-mail Yuguang@yggf.com.cn

More information

1 Jiamusijindi paper Co.,Ltd. 2 ST

1 Jiamusijindi paper Co.,Ltd. 2 ST 2004 2 2 3 5 5 7 9 9 1 1 Jiamusijindi paper Co.,Ltd. 2 ST 000699 3 306 306 154005 http://www.jdgfgs.com jdgfgs@163.com 4 5 306 0454-8377217 0454-8375080 jdgfgs@163.com 306 0454-8375070 2 0454-8375080 6

More information

佳木斯金地造纸股份有限公司

佳木斯金地造纸股份有限公司 2005 2 2 4 5 5 7 ( ) 11 11 1 Jiamusijindi paper Co.,Ltd. *ST 000699 306 306 154005 http://www.jdgfgs.com jdgfgs@163.com 306 0454-8377217 0454-8375080 jdgfgs@163.com 306 0454-8375070 2 0454-8375080 306

More information

( )

( ) 600099 2005 2005...1...1...2...3...4...5 ( )...7...34 1 2005 1 2 3 4 1 LINHAI CO.,LTD. LH 2 A A A 600099 3 14 14 225300 HTTP://WWW.LINHAI.CN LH.TZ@PUBLIC.TZ.JS.CN 4 5 0523-6551888 0523-6551403 E-mailLHDLTZ@PUB.TZ.JSINF.NET

More information

中国民生银行中国民生银行武汉分行UPS设备采购及年度合作单位招标

中国民生银行中国民生银行武汉分行UPS设备采购及年度合作单位招标 中 国 民 生 银 行 中 国 民 生 银 行 武 汉 分 行 UPS 设 备 采 购 及 年 度 合 作 单 位 招 标 www.htzhp.com http://www.htzhp.com 中 国 民 生 银 行 中 国 民 生 银 行 武 汉 分 行 UPS 设 备 采 购 及 年 度 合 作 单 位 招 标 通 讯 老 大 哥 大 跌 眼 镜 通 讯 老 大 哥 大 跌 眼 镜 看 看 ups

More information

OK E mail renxinabc com E mail A B

More information

600482 2004 2004... 1... 1... 2... 3... 6... 9... 10... 10... 17... 18... 21... 78 1 2004 1 2 3 4 1 Fengfan Co.,Ltd. 2 3 8 0312-3208529 0312-3215920 E-mailffgf@sail.com.cn 8 0312-3208529 0312-3215920 E-mailffgf@sail.com.cn

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600062 2005 2005... 3... 3... 5... 6... 7... 10 ( )... 17... 57 2005 1 2 3 4 1 BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD DCPC 2 A A A 600062 3 1 1 100102 http://www.dcpc.com.cn mss@dcpc.com 4 5 010 64742227-681

More information

600476 2004 00 2004... 2... 3... 4... 7... 12... 19... 22... 24... 37... 40... 45... 82 1 2004 1 2 3 4 2 2004 1 Hunan Copote Science&Technology Co.,Ltd. 2 3 2 0731-899 8688 0731-899 8686 E-mail copote@copote.com

More information

600143 2004 00 2004...2...2...3...5...7...11...13...14...21...22...25...61 1 2004 1 2 3 4 1 Guangzhou KINGFA SCI.&TEC. Co.,Ltd. KINGFA 2 3 020-87011288 020-87037827 E-mail wucheng@kingfa.com.cn 020-87037333

More information

2002 2 3 4 5 7 10 33 1 2002 2002 A A 000818 JHN HUA GROUP CHLOR-ALKALICO,LTD JHC 125001 jhljgf@online.ln.cn 0429-2709065 0429-2901152 jhljgf@online.ln.cn HTTP://WWW.cninfo.com.cn 2 2002 1-74,814,638.64-6,983,663.33-74,538,482.30-7,260,463.54-0.22-0.021-0.087

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2005 2005...1...2...5...9...10...14...17...55 2005 1 2,,, 3 4 CPIC 1 2005 1 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD YYTH 2 A A A 600096 100096 3 657800 http://www.yyth.com yth@yyth.com.cn 4 5 (0870)8662000 (0870)8662010

More information

文档 1

文档 1 CHONGQING THREE GORGES BANK CO.,LTD. 1 2 3 5 6 8 11 14 23 26 27 66 70 71 71 72 3 4 5 CHONGQING THREE GORGES BANK CO.,LTD. 3 404000 023-89030909 : 1998 2 18 5001010000049 78 9-2-1 500101711693974 8 A 9

More information

nb.PDF

nb.PDF Chongqing Department Store Co.Ltd (2003 12 31 ) - 1 - - 2-2000 5 12 5000001801839 500103202824753 74 12 85,067,060.61 70,428,277.83 62,590,103.28 407,717,816.14 9,603,403.52 76,773,535.65 7,376,420.13

More information

上海银行股份有限公司

上海银行股份有限公司 攀 枝 花 市 商 业 银 行 2010 年 年 度 报 告 1 重 要 提 示 1.1 本 行 2010 年 度 财 务 报 表 已 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 根 据 国 内 审 计 准 则 进 行 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 2 基 本 情 况 名 称 : 攀 枝 花 市 商 业 银 行 ( 全 称 : 攀 枝 花 市 商 业 银

More information

上海银行股份有限公司

上海银行股份有限公司 攀 枝 花 市 商 业 银 行 2009 年 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 1 重 要 提 示 1.1 本 行 董 事 会 经 营 层 和 财 务 负 责 人 保 证 本 报 告 所 披 露 的 信 息 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 负 责 1.2 本 年 度 报 告 已 经 本 行 董 事 会 二 届

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2004 ... 2... 3... 4... 6... 9... 14... 16... 18... 26... 27... 60 1 1 2 15 9 5 3 (2005)0293 4 2 1 GEZHOUBA CO.LTD G.C.L 2 3 558 15 027-83790455 027-83790721 E-mailgzb@cngzb.com 558 15 027-83790455 027-83790721

More information

【附件:社群─申請表】(社群層級) 【四-四-五-1】

【附件:社群─申請表】(社群層級) 【四-四-五-1】 附 件 : 社 群 申 請 表 ( 社 群 層 級 ) 四 - 四 - 五 -1 高 雄 市 辦 理 十 二 年 國 民 基 本 教 育 精 進 國 中 小 教 學 品 質 計 畫 湖 內 區 明 宗 國 小 辦 理 103 年 度 教 師 專 業 學 習 社 群 ---- 環 境 教 育 議 題 社 群 名 稱 環 境 教 育 議 題 -- 風 華 再 現 的 二 仁 溪 召 集 人 或 聯 絡

More information

(一)公司简介

(一)公司简介 600498 2005 1 2 3 4 1 FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd 2 A A A 600498 3 88 88 430074 http://www.fiberhome.com.cn info@fiberhome.com.cn 4 5 027-87693885 027-87691704 E-mail info@fiberhome.com.cn

More information

第 七 章 监 事 会 第 一 节 监 事 第 二 节 监 事 会 第 八 章 财 务 会 计 制 度 利 润 分 配 和 审 计 第 一 节 财 务 会 计 制 度 第 二 节 内 部 审 计 第 三 节 会 计 师 事 务 所 的 聘 任 第 九 章 通 知 和 公 告 第 一 节 通 知 第

第 七 章 监 事 会 第 一 节 监 事 第 二 节 监 事 会 第 八 章 财 务 会 计 制 度 利 润 分 配 和 审 计 第 一 节 财 务 会 计 制 度 第 二 节 内 部 审 计 第 三 节 会 计 师 事 务 所 的 聘 任 第 九 章 通 知 和 公 告 第 一 节 通 知 第 华 润 双 鹤 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 (2016 年 1 月 22 日 第 七 届 董 事 会 第 七 次 会 议 修 订, 待 报 股 东 大 会 审 议 批 准 ) 目 录 第 一 章 总 则 第 二 章 经 营 宗 旨 和 范 围 第 三 章 股 份 第 一 节 股 份 发 行 第 二 节 股 份 增 减 和 回 购 第 三 节 股 份 转 让 第 四 章 股 东 和 股 东

More information

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2004 600059 2004 0 2004... 1... 1... 2... 4... 7... 11... 13... 14... 21... 22... 25... 66 1 2004 1 2 3 4 1 ZheJiang GuYueLongShan ShaoXing Wine Co.LTD GYLS 2 3 0575-5158435 5176000 0575-5166884 E-mail

More information

本 次 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 1.00 元 发 行 股 数 : 不 超 过 4,000 万 股 ( 含 4,000 万 股 ) 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 情 况, 以 及 公 司 公 开 发 行 新 股 和

本 次 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 1.00 元 发 行 股 数 : 不 超 过 4,000 万 股 ( 含 4,000 万 股 ) 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 情 况, 以 及 公 司 公 开 发 行 新 股 和 千 禾 味 业 食 品 股 份 有 限 公 司 QIANHE CONDIMENT AND FOOD CO.,LTD 四 川 省 眉 山 市 东 坡 区 城 南 岷 家 渡 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 意 向 书 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 38-45 层 本 次 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 : 人 民 币 普

More information