Microsoft Word - No.1189

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - No.1189"

Transcription

1 Mật Tạng 3_ No.1189 (Tr.820_Tr.826) PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÊN CHÂN THẬT TỐI THẮNG CỦA VĂN THÙ BỒ TÁT (Ārya-mañjuśrī-nāma-saṃgīti) Hán dịch: Quang Lộc Đại Phu Đại Tư Đồ_Tam Tạng Pháp Sư SA LA BA phụng chiếu dịch Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH _Nam mô Văn Thù Bồ Tát (NAMO MAṂJUŚRĪ BODHISATVA) _Cát Tường Trì Kim Cương Hay điều kẻ khó phục Dũng mãnh thắng ba cõi Tự Tại Bí Mật Chủ Mắt như cánh sen xanh Khuôn mặt như hoa sen Cầm nắm chày Kim Cương Dùng tay ném, lại ném Hóa hiện nhóm Tần My (Bhṛkuṭi) Vô biên Chấp Kim Cương (Vajra-dhāra) Cũng có giáng Ma ác Uy mãnh rất đáng sợ Phóng ánh lửa chày lớn Ném vứt chày Kim Cương Đại Bi, Đại Trí Tuệ Phương tiện lợi quần sinh Hoặc vui mừng hớn hở Hoặc hiện tướng phẫn nộ Đều tuân theo Phật Giáo (sự dạy bảo của chư Phật) Đến chỗ của Thế Tôn Đỉnh lễ Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ: Thế Tôn) Như Lai Chính Đẳng Giác Chắp tay, Tâm cung kính Ngồi xổm rồi bạch rằng: Biến Chủ! Nguyện thương lo Nhiêu ích cho chúng con Nên dùng lưới huyễn hóa Khiến cho chứng Bồ Đề (Bodhi) Các ngu si không Trí Phiền não khổ cuốn chìm Cũng vì nhóm như vậy Được chứng quả vô thượng _Thế Tôn! Điều Ngự Sư Thấu đạt Tam Ma Da (Samaya)

2 Các nhóm Căn, Tính, Dục _Trí Thân Bạc Già Phạm Đại Đỉnh Ngôn Từ Chủ Nơi Đại Trí sinh ra Đất Trí Tuệ Văn Thù Tuyên dương tên tối thắng Nghĩa vắng lặng sâu rộng Đại Pháp không gì bằng Đầu, giữa, cuối đều thiện (Kuśala) Phật quá khứ đã nói Phật vị lai sẽ nói Phật hiện tại nay nói Ba đời đều như vậy Đại Giáo: lưới huyễn hóa Tay Kim Cương giữ kín Vô lượng Chúng vui vẻ Nguyện xin tuyên Diệu Âm Phật nói lời bí mật Chúng con hay thọ trì Tâm quyết định bền chắc Chí thành Đẳng Chính Giác (Samyaksaṃbuddha) Vì diệt các phiền não Chặt trừ Trí ngu si Tùy thuận Cơ (căn cơ) sai biệt Nguyện nói Pháp tối thắng _Mật Chủ Kim Cương Thủ Ngưỡng bạch Thế Tôn xong Chí thành, rồi chắp tay Cung kính trụ trước mặt _Bấy giờ Thích Ca Phật (Śākya-muṇi buddha) Tối Thượng Lưỡng Túc Tôn Từ ở trong khuôn mặt Le lưỡi dài rộng lớn Tràn đầy trong ba cõi Giáng phục bốn chúng Ma Vì trừ nẻo ác nên Bày dung mạo mỉm cười Lại phát ra Phạn Âm (Brahma-ghoṣa) Vang khắp cả ba cõi Khen ngợi Bí Mật Chủ Đại Lực Kim Cương Thủ Ông dùng Tâm Đại Bi Rộng vì lợi quần sinh Ân cần khuyến thỉnh nói Tên nghĩa Trí Văn Thù Tịnh trừ các tội dơ Đại nghĩa lợi tối thượng _Khen rằng: Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi)!

3 Lành thay! Rất lành thay! Vì ông, Bí Mật Chủ Nay Ta sẽ khéo nói Một lòng nên lắng nghe _ Dạ vâng! Bạch Thế Tôn! _Bấy giờ, Thích Ca Phật Mở bày Pháp bí mật Trì Mật Minh Chú Chủng Quán Chiếu Tam Bộ Chủng Thế Xuất Thế Gian Chủng Biến Chiếu Thế Đại Chủng Đại Ấn Tối Thượng Chủng Ô Sắt Ni Sa Chủng Bên trên là phần TỰA, tính có 14 Tụng _Già Đà Ngôn Từ Chủ Lục Chủng Mật Chú Vương Bất Nhị Tương Ứng Sinh Tuyên nói Pháp Vô Sinh (Anutpāda dharma: Lý của Chân Như) A a (1) nhất y (2) ốt ô (3) y ái (4) ô áo (5) ám ác (6) 狣玅珂珌珈珅珫玿珇玾珃珆 A Ā I Ī U Ū E AI O AU AṂ AḤ _Tất-đề đỏa hột-lý đế (1) nhạ noa mục-lý đế la xá phổ đà (2) mẫu đà nang (3) đát-la đà cổ-la đế nang (4) 芛凹岝梫泒仕伉順捖屹穴凹蒤湑觡摵塶砉雯觡 STHITA HṚDI JÑĀNA-MŪRTE RASA-BHŪTA_BUDDHĀNĀṂ TRYADHVA VARTINĀṂ _Án, phộc nhật-la, đế sát-noa, đổ kha thế đát (1) bát-la nhạ noa mục-lý đà di (2) nhạ noa già da (3) phộc cát du-phộc la (4) a la bả tả nẵng, dã đế, na mô 輆向忝刊跲槊几琚叨渨泒伉瓻份泒矧乙傂名久湤捖唒捖悜畇左傂包矧休 OṂ_ VAJRA-TĪKṢṆA DUḤKHA-CCHEDA PRAJÑĀ-MŪRTAYE JÑĀNA- KĀYA VĀG-ĪŚVARA _ A RAPACANĀYA TE NAMAḤ Bên trên là cứu cánh của lưới huyễn hóa, tính có 3 Tụng _Như vậy, Bạc Già Phạm Bồ Đề, chữ A ( 唒 ) sinh Chữ A là tối thắng Chữ Đại Nghĩa vi diệu Nghĩa Đại Sinh, Vô Sinh Xa lìa nơi ngôn tướng Nhân (Hetu) âm thanh thù thắng Hay hiển các ngôn tướng

4 Đại Tham Đại Cúng Dường Chúng sinh đều vui vẻ Đại Sân Đại Cúng Dường Các phiền não, đại oán Đại Si Đại Cúng Dường Tâm si trừ ngu si Đại Phẫn Đại Cúng Dường Đại phẫn, đại oán hại Đại Dục Đại Cúng Dường Hay trừ các ái dục Đại Dục với Đại Lạc Đại Hỷ với Đại Nhiễm Đại Sắc với Đại Thân Đại Tướng với Đại Nhi Đại Danh Đại Quảng Bác Quảng Đại Mạn Trà La Cầm Đại Trí Tuệ Kiếm (cây kiếm Đại Trí Tuệ) Thắng Đại Phiền Não Câu (móc câu thắng đại phiền não) Đại Danh Đại Mỹ Dự Đại Quang Đại Minh Chiếu Trí khéo trì Đại Huyễn (Mahā-māya) Đại huyễn thành tướng nghĩa Đại Huyễn, vui tối diệu Đại Huyễn, Thí (Dāna: bố thí) huyễn hóa Đại Thí (Mahā-dāna) Tôn tối thượng Thi La (Śīla: Giới thanh lương) trì cực tốt Đại Nhẫn Nhục (Mahā-kṣānti) bền chắc Đại Tinh Tiến (Mahā-vīrya) dũng mãnh Đại Thiền (Mahā-dhyāna) trụ Chính Thọ (Samāpatti) Đại Bát Nhã (Mahā-prajñā) trì Thân (Kāya) Đại Lực (Mahā-bala), Đại Phương Tiện (Mahopāya) Đại Nguyện (Mahā-praṇidhāna), biển Đại Trí (Mahā-jñāna) Đại Từ (Mahā-maitra) Tính vô lượng Đại Bi (Mahā-kāruṇa) thân thù diệu Bát Nhã đủ Đại Trí Đại Phương tiện khéo léo Đại Thần Biến, Đại Lực Cứng mạnh rất mau chóng Đại Thần Biến tràn khắp Đại Lực, Đại Oán Địch Phá nát núi Tam Hữu (Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới) Cầm nắm chày Kim Cương Uy mãnh, rất cứng mạnh Đại Bố (Mahā-bhairava) làm đáng sợ Tôn Giả Tối Thắng Chủ Thượng Sư Mật Chú Tôn An trụ Lý Đại Thừa (Mahā-yāna) Lý Đại Thừa tối thắng

5 Bên trên là Tam Thập Thất Bồ Đề Mạn Trà La Tán Kim Cương Bồ Đề Tâm bát thập lục danh tính có 24 Tụng _Đại Tỳ Lô Giá Na Đại Tịch Đại Mâu Ni Theo Đại Mật Chú sinh Lý Tính Đại Bí Mật Được mười Ba La Mật Trụ mười ba la Mật Tịnh mười Ba La Mật Lý mười Ba La Mật Thập Địa Tự Tại Tôn Mười Địa an ổn trụ Mười Trí thanh tịnh Ngã (Ātma: cái ta) Mười Trí tịnh (thanh tịnh) bền chắc Mười tướng nghĩa mười lợi Mâu Ni Thập Lực Tôn Vòng khắp thành lợi ích Đủ mười Đại Tự Tại Vô Thủy (không có khởi đầu) không hý luận Ngã với Chân Như (Tathatā) tịnh Chân Như với Thật Ngữ Như Ngữ, Bất Dị Ngữ Chẳng hai, nói không hai An trụ Chân Thật Tế (sự chân thật, Chân Như) Vô Ngã (Anātman), Sư Tử Hống (Siṃha-nāda: tiếng rống của sư tử) Chấn Ngoại Đạo, nẻo ác Đi dạo nơi nghĩa có Như Lai Tốc Tật Ý (Ý mau chóng của Như Lai) Thắng Thế Thắng Oan Thắng Đại Lực Chuyển Luân Vương Hơn trong Chúng chúng sư Chúng tôn Đại Tự Tại Đại Thế đều sùng trọng Đại Giáo không gì hơn Ngữ Chủ ngôn từ khéo Chủ Tể vô biên từ (lời văn) Lời thật (thật ngữ) diễn nghĩa thật Tuyên nói bốn Thánh Đế A Na Hàm (Anāgāmin) chẳng lùi Thanh Văn (Śrāvaka), Bích Chi Phật (Pratyeka-buddha) Tuy mọi loại sinh ra Đồng một tướng chân thật A La Hán (Arhat) dứt Lậu (Āsrava: tên gọi khác của phiền não) Cảnh Thắng Căn lìa Dục Vô Úy (Abhaya, hay Vaiśāradya: không có sự sợ hãi) được an vui Trong mát, không phiền não Viên mãn Minh Hạnh Túc (Vidyā-caraṇa-saṃpanna)

6 Thiện Thệ (Sugata), Thế Gian Giải (Loka-vid) Vô Ngã, chẳng chấp Ngã An trụ Lý hai Đế (Tục Đế và Chân Đế) Ra khỏi mé luân hồi Cần làm, đã làm xong Thuận một Trí sinh ra Đao Tuệ mà phá hoại Chính Pháp Chính Vương Quang (ánh sáng của Chính Pháp Chính Vương) Chiếu khắp nơi Thế Gian Pháp Vương Pháp Tự Tại Tuyên nói Đạo tối thắng Thành tựu các nghĩa lợi Lìa các tướng phân biệt Phân biệt Giới không tận Hiển Pháp Giới (Dharma-dhātu) vi diệu Đủ Phước (Puṇya) tu nhóm Phước Trí Tuệ xuất Đại Trí Chính Trí thấu Không (vô), có (hữu) Tu tập hai Tư Lương (Sambhāra) Thường hơn khắp (phổ thắng), tương ứng Ý Thiền Định (Dhyāna) vi diệu Bày thân tướng chẳng động Ba Thân (Pháp Thân, Báo Thân, Hóa Thân) Thắng Căn Bản (gốc rễ thù thắng) Chính Giác Tính năm Thân (5 loại thân Phật gồm có: Pháp Tính Sinh Thân, Công Đức Pháp Thân, Biến Hóa Pháp Thân, Hư Không Pháp Thân, Thật Tướng Pháp Thân) Vòng khắp Tính năm Trí (Đại Viên Kính Trí, Bình Đẳng Tính Trí, Diệu Quán Sát Trí, Thành Sở Tác Trí, Pháp Giới Thể Tính Trí) Năm Phật (Bất Động Phật, Bảo sinh Phật, Vô Lượng Quang Phật, Bất Không Thành Tựu Phật, Đại Nhật Phật), mão báu diệu Năm mắt (Nhục Nhãn, Thiên Nhãn, Tuệ Nhãn, Pháp Nhãn, Phật Nhãn) tịnh (trong sạch), không vướng Tăng trưởng các Chính Giác Các Phật Tử (Buddha-putra) tối thắng Trí chẳng sinh ba cõi (tam hữu) Pháp hay chặt luân hồi Kim Cương, một Tính thật Sinh làm Chủ hữu tình Hư không tự nhiên sinh Lửa Đại Tuệ, Đại Trí Ánh sáng lớn chiếu khắp Ánh sáng Trí rực rỡ Đuốc Đại Trí Thế Đăng (chỉ Đức Phật) Ánh sáng lớn Đại Uy Minh Vương (Vidya-rāja), Đại Thần Chú (Mahā-mantra) Mật Chú (Guhya-mantra) nghĩa lợi lớn Đại Đỉnh (Mahoṣṇīṣa) Đỉnh (Uṣṇīṣa) hiếm có Hư không hiện mọi tướng

7 Chư Phật, Tính Vô Ngã Mắt Cụ Thế Hoan Hỷ Tăng trưởng mọi loại Sắc (Rūpa) Cúng tán Đại Tiên Tôn Trì Mật Chú ba Bộ Bất Không Quyến Sách Thắng (Amogha-pāśa vijaya) Cầm giữ Kim Cương Sách (Vajra-pāśa: sợi dây Kim Cương) Kim Cương Câu (Vajrāṃkuśa: móc câu Kim Cương), Đại Sách (Mahā-pāśa: sợi dây lớn) Bên trên là Tỳ Lô Giá Na Phật Mạn Trà La Tán Thanh Tịnh Pháp Giới Trí Nhất Bát Bách Danh tính có 24 Tụng, khiến ba câu _Năng Bố Kim Cương Bố (Vajra-bhairava) Phẫn Nộ Vương (Krodha-rāja) sáu mặt Sức sáu mắt, sáu tay Tướng xương, nanh bén nhọn Tướng Đại Tiếu (Mahā-hāsa) trăm mặt (100 khuôn mặt) Diệm Ma Đắc Ca Vương (Yamāntaka-rāja) Sức (Bala: lực, sức mạnh) Kim Cương đáng sợ Tên (Yaśa: danh tiếng) với Tâm (Hṛdaya: trái tim) Kim Cương Bụng Đại Huyễn Kim Cương (Mahā-māya-vajra) Kim Cương Chủ (Vajrādhipati) hay sinh Kim Cương Tạng (Vajra-garbha), Hư Không (Ākāśa-garbha: Hư Không Tạng) Bất Động (Acala), Nhất Kế Tôn (Ekajaṭā-nātha) Thân khoác da voi lớn Tiếng ha ha, đại ác (tiếng hứ hứ, tiếng đại bố đại tiếu gầm rống) Kim Cương Hỷ (Vajra-sādhu): tiếng cười Kim Cương Đại Bồ Tát (Vajra-bodhisatva mahāsatva) Kim Cương Vương (Vajra-rāja): Đại Lạc Kim Cương Tướng (Vajra-sena): Đại Hỷ Kim Cương Chú (Vajra-mantra): hồng hồng (HŪṂ HŪṂ) Cầm giữ Kim Cương Tiễn (mũi tên Kim Cương) Kiếm bén chặt phiền não Kim Cương, Kim Cương Tướng Kim Cương phá quân khác Mắt Kim Cương sáng rực Tóc bén nhọn rực sáng Tuôn mưa Đại Kim Cương Mắt Kim Cương: trăm mắt Thân đủ lông Kim Cương Lông Kim Cương khắp thân Móng Kim Cương bén nhọn Tạng Kim Cương, da bền Tóc Kim Cương thù thắng Kim Cương Diệu trang nghiêm Tiếng lớn ha ha tra (HA HA AṬṬA) Tiếng Kim Cương sáu chữ

8 Âm thanh lớn Văn Thù Tràn khắp cả ba cõi Cho đến Hư Không Giới Âm thanh rất thù thắng Bên trên là Bất Động Phật Mạn Trà La Tán Đại Viên Kính Trí Thất Thập Nhất Danh tính có 10 Tụng _Vô Ngã, Tính Chân Như Thật Tế (Bhūta-koṭi: Lý Thể của Chân Như) không văn tự Đàm Không (bàn về sự trống rỗng) Đại Ngưu Vương Âm Đại Pháp sâu rộng Thổi cái loa Pháp lớn ((Mahā-dharma-śaṅkara: Đại Pháp Loa) Đánh Kiện Trĩ Pháp lớn (Mahā-dharma-ghaṃṭa) Chẳng trụ ở Niết Bàn (Nirvāṇa) Mười phương đánh trống Pháp (Dharma-duṇḍubhi: Pháp cổ) Không sắc hiện diệu tướng Ý sinh mọi loại Sắc Mọi Sắc: ánh sáng lành (cát tường quang) Hiện ảnh tượng không sót Trụ Thánh Đạo (Ārya-mārga) tối thắng Dựng lập phướng Pháp lớn (Mahā-dharma-ketu, hay mahā-dharma-dhvaja) Ba cõi: thân Đồng Tử Người già, tướng Thế Chủ Hoặc ba mươi hai tướng Đoan nghiêm hơn ba cõi Thấu đạt Thế Gian Sư (thầy của Thế Gian) Thế Gian Sư không sợ Vì đời làm chỗ dựa Cứu giúp như Vô Thượng Thọ Dụng Hư Không Tạng (Saṃbhoga-ākāśa-garbha) Biển Nhất Thiết Trí Trí (Sarva-jñā-jñāna) Bửa phá trứng Vô Minh Tồi hoại lưới sinh tử Tịnh trừ các phiền não Vượt thoát biển Luân Hồi Đội mão Trí Quán Đỉnh (Jñāna-abhiṣeka) Trang nghiêm Chính Đẳng Giác Chặt trừ ba loại khổ Được ba loại Giải Thoát Xa lìa tất cả chướng Trụ Tính như hư không Vượt khỏi dơ phiền não Ba đời đồng như thế Các chúng sinh, Rồng lớn (Mahā-nāga: đại long) Hiện đỉnh núi Công Đức Giải thoát các phiền não Thắng trụ lối hư không (hư không đạo) Cầm báy Đại Như Ý

9 Tối thượng trong mọi báu Rộng lớn thành Kiếp Thụ (Kalpa-vṛkṣa: cây Như Ý) Đại Hiền Bình (Mahā-pūrṇa-ghaṭa, hay Mahā-bhadra-kaśala) tối thượng Nhiêu ích các chúng sinh Tùy nghi (tùy thuận nơi thích hợp với căn tính của chúng sinh) mà lợi lạc Tịnh thông, Phi Tịnh thông Ba Giải Thoát [Trīṇi-vimokṣa-mukhāni: gồm có Không (Sūnya), Vô Tướng (Animitta), Vô Nguyện (Apraṇihita)] khéo léo Công Đức thông, Pháp thông Lợi tốt lành rộng lớn Tốt lành (cát tường) rất tốt lành Danh tiếng khen tốt lành Ngưng dứt, mừng hớn hở Đại Khánh với Đại Lạc Cung kính mà phụng sự Vui xưng Đại Cát Tường Đại Thí Tối Thắng Tôn Vi diệu chịu quy y Dọa nạt oán tối thượng Tiêu trừ các kinh sợ Thi Khí Thất Kham Ni (Śikhi-śikhaṇḍī: mão tóc trên đỉnh đầu) Hoặc Chi Lộ (Cīru: an bày) rũ tóc Năm mặt, năm Đỉnh Kế (5 búi tóc trên đỉnh đầu) Năm búi tóc buộc hoa Viên Đỉnh Đại Cần Tức Trì Phạm Hạnh (Brahma-caryā) tối thượng Hết khổ, Đại Khổ Hạnh Tịnh trụ Kiều Đáp Ma (Gautama) Phạm Hạnh biết Phạm Hạnh Niết Bàn chứng Phạm Hạnh Lìa trói buộc, thoát thân Tính vắng lặng giải thoát Chứng Niết Bàn tịch diệt Mau được Diệu Viên Tịch Quyết chặt bờ khổ vui Xa lìa hẳn các Dục Không thắng, không gì bằng Không hiển cũng không vướng Chẳng đổi, tùy dụng biến Mầm nhỏ nhiệm Vô Lậu (Anāsvaraḥ: không còn phiền não) Không bụi, lìa bụi, tịnh (trong sạch) Lìa lỗi, không lỗi lầm Khéo giác ngộ Phật Tính (Buddhatā) Thông đạt Nhất Thiết Trí (Sarva-jñā) Vượt qua Thức Pháp Tính Trí không hai, quán sát Viên thành không phân biệt Chính Giác Hạnh ba đời

10 Chính Giác không đầu cuối Tối Sơ (thời kỳ rất sớm) Phật không Nhân (Hetu) Một mắt Trí thanh tịnh Thân Diệu Trí (của) Như Lai Đại Thuyết tự tại nói Thắng Thuyết nói Pháp Vương (Dharma-rāja) Vô Thượng không gì sánh Vô Thắng Sư Tử Hống Quán khắp đều vui mừng Vầng Uy Quang thù thắng Diệu Quang, tướng Cát Tường Tay tỏa sáng rực khắp Làm Thầy Đại Lương Y Hay trừ các bệnh khổ Cũng là cây thuốc tốt (diệu dược thụ) Đối trị các bệnh oán Đoan nghiêm vượt ba cõi Tinh Tú Mạn Trà La Vòng khắp cõi mười phương Dựng khắp phướng Pháp lớn Với giương dù lọng lớn Từ Bi làm Đạo Trường Múa hoa sen cát tường Che khắp lọng báu lớn Uy Quang lớn của Phật Trì các thân Chính Giác Chư Phật rất tương ứng Chư Phật đồng một Giáo (Śāstra: sự dạy bảo) Kim Cương Bảo quán đỉnh Chúng Bảo Tự Tại Chủ Thế Gian Tự Tại Chủ Các Chấp Kim Cương Tôn Đại Tâm của chư Phật Trụ nơi Tâm chư Phật Đại Thân của chư Phật Cũng là lời chư Phật Kim Cương Nhật (Vajra-sūrya): Đại Minh Kim Cương Nguyệt (Vajra-candra): Tịnh Quang Lìa nhóm Tham, Đại Tham Mọi Sắc sáng rực rỡ Chính Giác ngồi Kiết Già Trì Pháp Phật Thắng Nghĩa (nghĩa thù thắng của chư Phật) Chính Giác Liên Hoa Sinh Nhiếp trì Biến Tri Tạng Trì các Huyễn Hóa Vương Trì Minh Đại Giác Vương Kim Cương Kiếm (Vajra-khaḍga) Đại Lợi Chữ thanh tịnh tối thắng

11 Đại Thừa chặt phiền não Đại Khí Kim Cương Pháp Nghĩa Kim Cương thâm sâu Kim Cương Tuệ liễu nghĩa Viên mãn Ba La Mật (Pāramitā) Phật Địa (Buddha-bhūmi) làm trang nghiêm Pháp Vô Ngã thanh tịnh Trăng Trí (Jñāna-candra: Trí Nguyệt) sáng thù thắng Lưới Đại Cần Huyễn Hóa Chủ trong tất cả Giáo Tòa Kim Cương (Vajrāsana) tối thắng Giữ hết các Trí Thân (Jñāna-kāya) Đại Phổ Hiền (Mahā-samnta-bhadra): Diệu Tuệ Địa Tạng (Kṣiti-garbha): Trì Thế Chủ Chư Phật: Đại Pháp Tạng Hóa Luân (Sādya-cakra: bánh xe giáo hóa chúng sinh) trì mọi loại Các Tính, Tối Thắng Tính Các Tính trì tự tại Mọi nghĩa Pháp Vô Sinh Trì Tự Tính các Pháp Đại Tuệ khoảng sát na Hiểu rõ tất cả Pháp Hiện chứng tất cả Pháp Năng Nhân (Śākya) Chân Thật Tế An trụ Tính thanh tịnh Thành Chính Đẳng Chính Giác (Samyaksaṃbuddha) Tất cả Phật hiện tiền Ánh sáng lửa Đại Trí Bên trên là Vô Lượng Thọ Phật Mạn Trà La Tán Diệu Quán Sát Trí Nhị Bách Nhất Thập Ngũ Danh tính có 42 Tụng _Tùy thân thành Diệu Nghĩa Tịnh trừ các nẻo ác Cứu Chư Quần Sinh Tôn Độ thoát các chúng sinh Riêng phá trận phiền não Tồi hoại Mạn (Māna: kiêu căng) ngu si Trí Thắng trì cát tường Giữ bền tướng đáng sợ Vận động trăm cánh tay Nhấc chân, tướng múa đạp Trăm cánh tay cát tường Múa vòng khắp hư không Hoặc dùng một chân đè Hết bờ mé Kim Luân Hoặc duỗi một ngón chân Che khắp cõi Phạm Thiên Pháp một nghĩa, không hai

12 Pháp Thắng Nghĩa không hoại Mọi loại nhóm Biểu Sắc (đi, đứng, ngồi, nằm, lấy, bỏ co, duỗi hiển nhiên có thể biểu thị nơi con người, cho nên gọi là biểu sắc) Tâm (citta) Thức (Vijñāna) đều tương tục Nơi Tướng có (hữu tướng), Tính rỗng (không tính) Hai loại nhiễm dính Tâm Buông lìa nhiễm ba cõi Thành Đại Lạc (mahā-sukha) ba cõi Giống như mây trong sạch Như trăng sáng mùa Thu Như mặt trời mới mọc Móng, ngón: xích đồng quang (ánh sáng của đồng màu đỏ) Mão báu màu Đế Thanh (Indra-nīla-muktā: viên ngọc báu màu xanh) Tóc báu rất xanh biếc Ma Ni Cát Tường Quang (ánh sáng cát tường của viên ngọc Ma Ni) Trang nghiêm Hóa Thân Phật (Nirmāṇa-kāya buddha) Chấn động trăm Thế Giới Thần Túc đủ Đại Lực Chính niệm trì Tự Tính Niệm trụ Chính Định Vương Bảy Giác (Sapta-bodhyaṅgāni: 7 Giác Chi) diệu hoa hương Biển Công Đức Như Lai Biết rõ tám Thánh Đạo (Aṣṭa-ārya-mārga) Thành Chính Đẳng Giác Đạo (Samyakṣaṃbuddha mārga) Tất cả loại chúng sinh Không dính như hư không Sinh trong Ý chúng sinh Mau ứng Ý hữu tình Biết rõ các căn, cảnh Đoạt các Ý hữu tình Thấu nghĩa thật năm Uẩn (Pañca-skandha) Thấy năm Uẩn thanh tịnh An trụ mé Xuất Sinh (từ trong thức ăn của mình trích ra một phần thức ăn cho chúng sinh) Khéo léo mà Xuất Sinh Trụ hướng Xuất Sinh Đạo Bày khắp Pháp Xuất Sinh Nhổ mười hai cành rễ (Dvāda-śāṅga: Lược xưng 12 Duyên Khởi, tức 12 nhân duyên) Mười hai tướng thanh tịnh Tướng nghĩa bốn Thánh Đế Tám Trí (Khổ Pháp Trí, Khổ Loại Trí, Tập Pháp Trí, Tập Loại Trí, Diệt Pháp Trí, Diệt Loại Trí, Đạo Pháp Trí, Đạo Loại Trí) theo Giác (Bodhi) sinh Nghĩa mười hai chân thật Thật Tính mười sáu Tướng Tướng mười hai Chính Giác Chư Phật đều biết rõ Chư Phật biến hóa Thân

13 Hiện ra vô lượng số Mỗi niệm đều hiện chứng Sát na rõ các nghĩa Mọi loại Phương Tiện Thừa (Upāya-yāna) Vì lợi hữu tình nên Tuy nói Pháp ba Thừa (Trīṇi-yānaṇi: gồm có Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa) Trụ Quả (Phala) chỉ một Thừa (Eka-yāna: tức Phật Thừa) Phiền Não Giới thanh tịnh Trừ hết các Nghiệp Giới Đã vượt các biển khổ Tương ứng hành (Saṃskāra) đã sinh Phiền Não (Kleśa), Tùy Phiền Não (Upakleśa) Tập Khí (Vāsana) chặt trừ hết Đại Bi, Trí, phương tiện Có nghĩa lợi hữu tình Chặt trừ nghĩa các Tưởng (Saṃjñā) Các Thức (Vijñāna) Pháp (Dharma) diệt hết Duyên các Ý chúng sinh Thấu đạt Tâm chúng sinh An trụ Ý chúng sinh Tủy Tâm ấy hướng vào Đầy đủ Ý chúng sinh Khiến chúng sinh vui vẻ Thành tựu xong không loạn Xa lìa các hiểu lầm Ba nghĩa, Trí không nghi Mọi nghĩa, Tính ba Đức Nghĩa năm Uẩn, ba thời Một niệm hay phân biệt Sát na chứng Bồ Đề Trì Tự Tính chư Phật Không thân, thân diệu thân Hiểu rõ thật tế Thân Hiện ra các sắc tượng Phướng Đại Bảo Như Ý Bên trên là Bảo Sinh Phật Mạn Trà La Tán Bình Đẳng Tính Trí Nhất Bách Tứ Danh tính có 24 Tụng _Chư Phật đều thấu đạt Vô Thượng Đại Bồ Tát Đại Chú lìa văn tự Đại Chú ba loại Tính Sinh ra nghĩa Mật Chú Đại Điểm (chấm lớn) lìa văn tự Đại Không (Mahā-śūnya) môn năm chữ Viên Điểm Không (phần trống rỗng của chấm lớn) trăm chữ Tất cả Tướng, Phi Tướng

14 Mười sáu, nửa nửa điểm Không chi, vướn toán số Trụ trên bốn Tĩnh Lự (tứ Thiền) Thông đạt, định chi phần Biết rõ Nhân (Hetu) gốc Định (Định bản) Tam Muội Thân (Samaya-kāya) tối thượng Thọ Dụng Thân (Saṃbhoda-kāya) tối thắng Hóa Thân (Nirmāṇa-kāya) lại cũng thế Trì Phật Biến Hóa Tính (tính biến hóa của Phật) Tràn khắp mười phương giới Hóa độ các hữu tình Hết thảy Thiên Trung Thiên Thiên Chủ, Phi Thiên Chủ Trường Sinh Thiên Chủ Sư Giáng Ma Đại Tự Tại Vượt khỏi nạn ba cõi Chỉ một Thiên Nhân Sư Danh tiếng khắp mười phương Làm Đại Pháp Thí Chủ Dùng hai Pháp Từ, Bi Làm giáp trụ bền chắc Cầm Kiếm Trí, cung tên Phá quân giặc phiền não Giáng phục Đại Ác Ma Trừ hết nạn bốn Ma (Catvāro mārāḥ: gồm có Uẩn Ma, Phiền Não Ma, Tử Ma, Thiên Tử Ma) Giáng phục các Ma Bộ (Māra-kulāya) Chính Giác cứu Thế Gian Ứng Cúng (Arhat) nên khen, lễ Luôn luôn nên gần gũi Cung kính nhận thừa sự Cúi lạy Tối Thượng Sư Một bước vượt ba cõi Lại tràn cõi hư không Ba Minh (Tri-vidya: gồm có Túc Mệnh Trí Chứng Minh, Sinh Tử Trí Chứng Minh, Lậu Tận Trí Chứng Minh) sạch không dơ Sáu đường (Ṣaḍ-gati: lục đạo gồm có Địa Ngục Đạo, Ngạ Quỷ Đạo, Súc Sinh Đạo, Nhân Đạo, Tu La Đạo, Thiên Đạo), nhóm sáu niệm (Ṣaḍ anusmṛtayaḥ: gồm có Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm Giới, Niệm Thí, Niệm Thiên) Bô Tát Ma Ha Tát Thân thông siêu xuất gian Trí Tuệ đến bờ kia Trí chứng Tính Như Như Viên mãn Tự Giác Tha Đại Bổ Đặc Già La (Mahā-pudgala) Ví dụ chẳng thể kịp Nơi Trí chẳng thể biết Tối Thượng Thí Pháp Chủ

15 Tuyên bảy nghĩa bốn Ấn (Nhất Thiết Hành Vô Thường Ấn, Nhất Thiết Hành Khổ Ấn, Nhất Thiết Hành Vô Ngã Ấn, Niết Bàn Tịch Diệt Ấn) Trời, người chịu cung kính Dẫn lối Pháp ba Thừa Nghĩa thanh tịnh tối thượng Đại Hiền ba cõi chia Đầy đủ các Cát Tường Diệu Đức Thắng Cát Tường Bên trên là Hữu Nghĩa Thành Tựu Phật Mạn Trà La Tán Thành Sở Tác Trí Cửu Thập Ngũ Danh tính có 15 Tụng _Quy mệnh Kim Cương Đại Thắng Thí Quy mệnh Chân Như Thật Tế Lý Quy mệnh Đỉnh Lễ Không Tính Sinh Quy mệnh Vô Thượng Phật Bồ đề Quy mệnh Đỉnh Lễ Phật Sở Ái Quy mệnh Đỉnh Lễ Phật Sở Dục Quy mệnh Đỉnh Lễ Phật Hân Hỷ Quy mệnh Đỉnh Lễ Phật Đại Duyệt Quy mệnh Đỉnh Lễ Phật Chính Niệm Quy mệnh Đỉnh Lễ Phật Hỷ Tiếu Quy mệnh Đỉnh Lễ Phật Chính Ngữ Quy mệnh Đỉnh Lễ Chư Phật Tâm Quy mệnh Đỉnh Lễ Tùng Vô Sinh Quy mệnh Đỉnh Lễ Chư Phật Sinh Quy mệnh Đỉnh Lễ Hư Không Sinh Quy mệnh Đỉnh Lễ Trí Sở Sinh Quy mệnh Tối Thượng Huyễn Hóa Võng Quy mệnh Chư Phật Đại Hy Hý Quy mệnh Nhất Thiết Nhất Thiết Trí Quy mệnh Đỉnh Lễ Chính Trí Thân Bên trên là Kết Tán Đại Viên Kính Trí, Thanh Tịnh Pháp Giới Trí, Diệu quán Sát Trí, Bình Đẳng Tính Trí, Thành Sở Tác Trí như thứ tự đều có một Tụng _Này Kim Cương Thủ Chấp Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát! Nay Ta nói nghĩa tên thanh tịnh tối thắng chẳng chung cùng của Văn Thù Trí Bồ Tát Ma Ha Tát (Maṃju-śrī- jñāna-bodhisatva mahāsatva), là thân Chân Thật Trí của các Thế Tôn tất cả Như Lai. Ông nên sinh Tâm tin hiểu Đại Vô Thượng Hoan Hỷ Thanh Tịnh. Hết thảy thân miệng ý mật chưa được cứu cánh thanh tịnh viên mãn với các địa vị, Ba La Mật Môn, tư lương Phước Trí. Người chưa hiểu rõ vị của nghĩa tối thượng thì khiến cho được hiểu rõ, người chưa được chứng thì khiến cho được chứng, cho đến tất cả Như Lai Pháp Tạng đều hay nhiếp trì. Thế nên, nay Ta phân biệt giải nói đều vì khai phát cứu cánh giải ngộ mà làm nhiếp nhận Kim Cương Thủ Chấp Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát! Ta dùng Pháp Tính vốn như thế của tất cả Bí Mật Chú, nơi Tính căn bản để làm nhiếp nhận. Bên trên là Công Đức của Luân đầu tiên tính có 12 câu Tụng

16 _Này Kim Cương Thủ Chấp Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát! Nay ông nên biết nghĩa tên tối thắng, là ba Môn bí mật thân miệng ý thanh tịnh của Nhất Thiết Trí Trí. Chân thật hay chứng Đại Tam Ma Địa (Mahā-samādhi) của tất cả Như Lai Chính Đẳng Chính Giác, khéo vào Pháp Giới vô thượng của tất cả Như Lai, là sức giáng phục Ma của các bậc Thắng Thế, thành tựu Công Đức mười lực của Như Lai, đủ Thánh Giáo của các Pháp Nhất Thiết Trí, Nhất Thiết Chủng Trí. Thành tựu nhóm Phước Đức, Trí thanh tịnh viên mãn của chư Phật. Sinh ra tất cả các Đại Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, mầm giống Thánh của ba Thừa. Cũng khiến cho Người, Trời an trụ các Bồ Tát Hạnh của Đại Thừa. Nhập vào Chính Thánh Đạo đều được giài thoát chẳng chặt đứt mầm giống của Phật. Lại hay tăng trưởng Bồ Tát, chúng Thánh điều phục Ngoại Đạo. Tồi hoại bốn Ma, nhiếp giữ chúng sinh, quyết định thành thục đồng quy về Thánh Đạo, Trụ Tam Ma Địa Hạnh, bốn Phạm Hạnh rồi ở Tâm Thiền Na (Dhyāna) trụ một cảnh, thành tựu nghiệp thân miệng ý của Du Già (Yoga). Cũng hay chặt đứt Phiền Não (Kleśa) căn bản với Tùy Phiền Não (Upakleśa). Liền hay lỉa sự cột trói, tất cả sự kết buộc. Giải thoát các Uẩn, ngưng các tán loạn, sinh ra vật dụng sinh sống cứu giúp khắp kẻ khốn khổ. Đóng cửa của nẻo ác, mở con đường giải thoát, chẳng hướng vào sinh tử luân hồi nữa. Chuyển bánh xe Pháp lớn (mahā-dharma cakra). Dựng lập cây phướng, lá cờ, cây phan, dù lọng Giáo Pháp chính đúng (Chính Giáo Pháp) của Như Lai. An trụ Pháp Giáo rộng lớn của Như Lai. Mau chóng thành tựu Môn Bí Mật Hạnh của tất cả Bồ Tát Lại hay hiểu biết rõ, siêng tu Tam Muội. Tất cả Bồ Tát tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajña-pāramitā) thấu tỏ Hạnh trống rỗng (Śūnya-caryā: Không Hạnh) không có hai của Trí Bồ Tát (Jñāna-bodhisatva). Được bốn Chân Đế, Thánh Trí hiện trước mặt. Một lòng an trụ bốn Chính Niệm Xứ cho đến viên mãn Công Đức của chư Phật. Bên trên là Công Đức của Luân thứ hai tính có 52 câu Tụng _Này Kim Cương Thủ Chấp Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát! Nghĩa tên tối thắng này hay trừ nghiệp thân miệng ý, sự dơ bẩn của các tội ác của tất cả chúng sinh. Cũng hay xa lìa tất cả nẻo ác với chặt trừ tất cả nghiệp chướng, vĩnh viễn chẳng sinh trở lại nơi tám giòng chảy không có nhàn hạ, dứt trừ tám sự sợ hãi; phá các mộng ác, tất cả tướng quái dị. Tiêu diệt lưu nạn (nạn bị Tà Ma năn chận con người làm việc Thiện) của Chú Trớ, Quỷ Mỵ với lìa sự oán kết của tất cả chúng Ma. Tăng trưởng căn lành, Phước Đức, lợi ích. Chẳng lại tạm dấy lên sự tác ý chẳng đúng theo Lý (phi lý tác ý). Chặt trừ tất cả nhóm Kiến (Dṛṣṭi: cái thấy) Tăng Thượng Ngã Mạn (Abhi-māna: Tăng Thượng Mạn, cho rằng ta đã được Pháp Tăng Thượng (Aupacayika) rồi khởi tâm khinh thường người khác), Ngã Chấp (Ātma-grahā). Chẳng sinh tất cả sự lo buồn, khổ não. Cũng là Tâm Tạng của tất cả Như Lai, biết rõ Mật Hạnh (Guhya-caryā) của Bồ Tát như thật. Biết rõ thành các Thanh Văn, Duyên Giác, Hành Tướng Đại bí mật, Ấn, Minh Chú. Biết rõ nghĩa Pháp tối thắng như thật. Nhớ nghĩ chính đúng, biết chính đúng sinh Đại Trí Tuệ. Trụ An Lạc Hạnh, sắc đẹp, sức mạnh tự tại. Đắc được cát tường, an ổn, thanh tịnh, việc tối diệu thịnh. Được danh tiếng lớn, câu Kệ mỹ diệu xưng dương khen ngợi. Cũng hay tiêu trừ tất cả bệnh tật với đại khủng bố. Nếu lại có người muốn được thanh tịnh liền được thanh tịnh, muốn được tịnh trừ liền được tịnh trừ, muốn được giàu có liền được giàu có, muốn được cát tường liền được các tường, muốn được quy hướng thì làm nơi quy hướng. Kẻ chưa đắc Đạo khiến

17 cho được Đạo Vị. Người không có ai cứu giúp thì làm cứu giúp. Người không có ai che giúp thì khiến cho được che giúp. Muốn cầu cõi nước liền được cõi nước, muốn nơi nương cậy thì làm nơi nương cậy. Vượt qua biển sinh tử thì làm ghe thuyền. Hay trừ bệnh khổ làm Đại Y Vương. Nơi Pháp lấy bỏ làm Trí phân biệt, Cũng làm ánh sáng Trí chiếu phá bờ mé tăm tối ngu si của Ác Kiến (Mithyā-dṛṣṭi: Tà Kiến, đối với Chân Lý của các Pháp dấy lên kiến giải chẳng chính đúng) Văn Thù Trí Bồ Tát Ma Ha Tát giống như báy Như Ý tùy theo điều ham muốn lợi ích, tất cả đều khiến cho tròn đủ. Như thật biết rõ Nhất Thiết Trí Trí, đầy đủ năm loại mắt. Tu các Tài Thí, Vô Úy Thí, Pháp Thí, sáu Ba La Mật được bốn Vô Úy, an trụ mười Địa. Môn Đại Phước Trí Tạng Tam Ma Địa đều được viên mãn, như thật biết rỏ Pháp Tính không có hai, như thật biết rõ sự sai biệt của sắc tướng, như thật biết rõ mọi loại ức số sắc tướng thanh tịnh. Tự Tính của Như Lai thảy đều trống rỗng (Śūnya: không) Đây là nghĩa Pháp không có hai của nghĩa tên tối thắng. Nếu có thọ trì, hiển phát tức hay lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến lìa rừng rậm Tà Kiến, phiền não Bên trên là Công Đức của Luân thứ ba tính có 52 câu Tụng _Này Kim Cương Thủ Chấp Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát! Nghĩa tên Nhất Thiết Như Lai Trí Thân tối thắng tôn trọng không có hai của Bạc Già Phạm Văn Thù Trí Bồ Tát Ma Ha Tát như viên ngọc Ma Ni lớn nơi đỉnh kế của Phật. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện ưa thích tu tập thời y theo Môn Hạnh bí mật tối thắng này, mỗ ngày ba thời ghi nhớ, suy nghĩ nghĩa lý của Kệ, câu. Câu văn tròn trịa chính đúng, thọ trì đọc tụng không có các thác loạn. Chân thật biết Pháp vì người giải nói. Y theo mỗi mỗi tên gọi, mỗi mỗi quán sát kỹ lưỡng Trí Thân (Jñāna-kāya) của Văn Thù Bồ Tát. Trụ Hạnh Phổ Môn (Samanta-mukha-caryā), một lòng tin nhận, được Tâm Thắng Giải (Adhimokṣa), hiểu rõ nghĩa thù thắng tối thượng của các Pháp, chứng Trí không có ngăn ngại (Vô Ngại Trí), đều hay thấu đạt việc của ba đời kia với thời vô thủy. Lại được tất cả chư Phật với các Bồ Tát đi đến hiện trước mặt, sinh ra mở bày tất cả Pháp Môn. Tất cả chư Phật với các Bồ Tát dùng thân miệng ý nơi Tính căn bản, chân thật nhiếp nhận. Tất cả chư Phật với các Bồ Tát cùng nhau gia trì nhiêu ích nhiếp nhận. Được Biện Tài không có sợ hãi của tất cả Pháp, thông đạt hết thày các Pháp của Thanh Văn, Duyên Giác rồi hay quán chiếu Tự Tính Vô Ngã, điều phục các ác, hàng Đại Phẫn Nộ Vương, Chấp Kim Cương Cứu độ Thế Gian, làm lợi ích lớn. Hóa hiện mọi loại vô lượng thân tướng có ánh sáng lớn, đủ các Uy Lực. Lại hay thành tựu tất cả Chú Ấn, hiện chứng hết thảy Mật Chú, Minh Chú của Pháp Tam Muội Mạn Trà La (Samaya-maṇḍala). Các Đại Minh Vương, các loại Ma ác, Tần Na Dạ Ca (Vināyaka), các Ma Oán ác, Bát Đương Ky La Đại Vô Năng Thắng (Pratiyuṅgīra mahā-aparājita) ở trong ngày đêm thường theo vệ hộ Lại có Phạm Vương (Brahma), Đế Thích (Indra), Lỗ Đà La Thiên (Rudra), Na La Diên Thiên (Nārāyaṇa), Đồng Tử Thiên (Kumāra), Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara), Ca Lý Để Ca (Kārttika), Đại Hắc Thiên (Mahā-kāla), Nan Để Kế Thuyết La Thiên (Nandikeśvara), Diệm Ma Thiên Vương (Yama), Thủy Thần (Varuṇa), Hỏa Thần (Agni), Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vaiśravaṇa), Hạ Lợi Đế Mẫu (Hārīti-mātṛ) cho đến chư Thần trong mười phương Thế Giới, ở trong ngày đêm thường sẽ vệ hộ Hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc ngủ, hoặc thức (hoặc ở Thiền Định, hoặc ra khỏi Thiền Định) trong tất cả Thời thường sẽ vệ hộ.

18 Hoặc một mình ở nơi tụ hội náo nhiệt trong thành, hoặc ở thành của vua, tụ lạc, thôn ấp, nhà trống ở ngõ hẻm bờ ruộng, gian nhà ở ngã tư đường, núi, rừng, sông lớn, sông nhỏ, tất cả nơi cư trú hoặc sạch, hoặc dơ, các nơi phóng dật thường sẽ vệ hộ, thường được an ổn Lại có hàng Trời (Deva) Rồng (Nāga), Dạ Xoa (Yakṣa), Càn Thát Bà (Gandharva), Ca Lâu La (Garuḍa), Khẩn Na La (Kiṃnara), Ma Hầu La Ca (Mahoraga), Người (Manuṣa) với Phi Nhân (Amanuṣa) với các Tú (Nakṣatra), Diệu (Grahā), chúng Tập Chủ Mẫu, chúng bảy Mẫu Quỷ, chúng Dược Xoa Nũ (Yakṣī), chúng Tỳ Xá Già Nữ (Piśācī), tất cả Quỷ Mẫu. Nhóm chúng như vậy cùng các quyến thuộc tăng trưởng Thọ Mệnh, được Đại Cát Tường. Bên trên là Công Đức của Luân thứ tư tính có 19 câu tụng _Này Kim Cương Thủ Chấp Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát! Nếu có người đối với nghĩa tên tối thắng này như báu Ma Ni lớn trên đỉnh kế của Phật, mỗi ngày ba thời, tinh tiến không có lười biếng, chuyên nhất thọ trì, viết chép, đọc tụng, chính niệm suy nghĩ Trí Thân đầy đủ sắc tướng của Văn Thù Bồ Tát Ma Ha Tát. Do sức này cho nên chẳng lâu mau thấy Hóa Thân (Nirmāṇa-kāya) của Bồ Tát, Lại được thấy chư Phật, Bồ Tát trụ trong hư không hóa hiện vô lượng mọi loại sắc thân. Đại Hữu Tình này chẳng bị rơi vào tất cả nẻo ác nữa, đương lai chẳng sinh vào chủng tộc hèn kém, chẳng sinh ở biên địa chẳng đủ các Căn. Lại nữa, chẳng sinh vào các nhà Tà Kiến, cũng chẳng thọ sinh vào cõi nước không có Phật. Khi sinh ra gặp nước Phật chẳng buông bỏ Chính Pháp, vĩnh viễn chẳng sinh vào trong cõi Trời Trường Thọ, chẳng sinh trong kiếp chiến đấu đói kém, chẳng sinh vào đời ác năm trược. Đời đời kiếp kiếp xa lìa nạn vua chúa, trộm cướp, oán đối. Chẳng sinh vào nơi nghèo túng với nơi khốn khổ. Chẳng nghe lời nói ác, khinh miệt, hủy báng. Đời đời kiếp kiếp sinh trong nhà hiền thiện, người tôn quý, viên mãn sắc tướng đầy đủ đoan nghiêm. Ở trong Thế Gian không có ai chẳng yêu kính. Phàm nơi sinh ra, người đều vui nhìn, nói lời thành thật được người tin nhận, được Túc Mệnh Trí, có quyến thuộc lớn, đủ đại tài phú tăng ích không tận, thảy đều đầy đủ Công Đức tối thượng, sáu Ba La Mật với Công Đức Tự Tính của Phương Tiện (Upāya), Nguyện (Praṇidhāna), Lực (Bala), Trí (Jñāna) thảy đều đầy đủ. Tu bốn Phạm Hạnh viên mãn đầy đủ. Chính Niệm, Chính Tri, nơi các nghị luận không có sợ hãi. Ngôn từ sáng rõ, biện tài không có ngăn ngại. Không có Tâm lười biếng, biết đủ, ít ham muốn, lại hay an ủi tất cả chúng sinh như A Xà Lê, Sư Trưởng không có cung kính khác. Thừa sự nghề khéo, kỹ nghệ, Thần Thông Trí Luận với Giáo Điển bên ngoài, hoặc văn hoặc nghĩa xưa kia chưa được nghe thì thảy đều thông đạt. Đủ Giới, thọ mệnh, các Hạnh thanh tịnh. Thường ưa thích xuất gia viên mãn, gần tròn đủ Nhất Thiết Trí, vĩnh viễn chẳng quên mất Tâm Đại Bồ Đề (Mahā-bodhi-citta). Lại chẳng hướng vào cảnh giới của Thanh Văn, La Hán, Duyên Giác. Bên trên là Công Đức của Luân thứ năm tính có 52 câu Tụng. _Này Kim Cương Thủ Chấp Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát! Nghĩa tên tối thắng này có đầy đủ vô lượng vô biên Công Đức. Lại hay sinh ra vô lượng vô biên mọi loại nhóm Công Đức như vậy Kim Cương Thủ Chấp Kim Cương Bồ Tát Ma Ha Tát! Nếu kẻ trai lành chân thật thọ trì nghĩa tên tối thắng. Nên biết người này rốt ráo tư lương Phước Đức, Trí Tuệ. Mau chóng viên mãn Công Đức của chư Phật, chẳng lâu thành chứng A Nậu Đa La

19 Tam Miểu Tam Bồ Đề (Anuttara-samyaksaṃbuddhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác) an trụ Thế Gian, chẳng Bát Niết Bàn (Parinirvāṇa: nhập vào Niết Bàn). Vì các chúng sinh khắp mười phương giới, dựng phướng Pháp lớn, đánh trống Pháp lớn, làm Đại Pháp Vương diễn nói Diệu Pháp vô thượng không có cùng tận. Liền nói Chú là: Bên trên tổng kết Công Đức của năm Luân. Án, tát lý-phộc đạt lý-ma (1) a bà phộc (2) sa-phộc bà phộc (3) vĩ thuật đà (4) phộc nhật-la, át a ám ác (5) bát-la cật-lợi đế, bà lý thuật đà (6) tát lý-phộc đạt lý-ma duệ đổ đà (7) tát lý-phộc đạt tha nga đa (8) nhạ na, ca da (9) mạn tổ thất lợi (10) bà lý thuật đế đà (11) mục bà đà duệ đế (12) a a (13) 輆屹浻叻愍唒矢砉辱矢砉砉忝唒哧哷庮渨邟凸悜共圩湀屹浻叻愍傂叫凹屹浻凹卡丫凹泒矧乙傂伐內冑悜共圩渻出觜悜叨份凸唒珆 OṂ_ SARVA DHARMA ABHĀVA SVABHĀVA VIŚUDDHA VAJRA_ A Ā ĀṂ AḤ_ PRAKṚTI PARIŚUDDHA, SARVA DHARMA YAD UTA, SARVA TATHĀGATA JÑĀNA-KĀYA, MAṂJUŚRĪ PARIŚUDDHI TĀM UPADAYETI A AḤ Án, tát lý-phộc đạt tha nga đa, hột-lý đà da (1) ha la, ha la (2) Án, hồng, hộtlý, bạc già phạm (3) nhạ na, mục-lý đế (4) bà tạt thấp-phạt la (5) ma ha bà tạt (6) tát lý-phộc đạt lý-ma (7) già gia noa (8) a ma lạt, tố bà lý thuật đế đát (9) đạt lýma đà đổ, nhạ na già lý-bà, a (10) 輆屹浻凹卡丫出傂祌捖祌捖輆猲猭傎丫圳泒矧伉順名久湤捖亙扣砉弋屹浻叻愍丫丫矧唒亙匡鉏悜共圩湀叻愍四加泒矧丫想猱 OṂ_ SARVA TATHĀGATĀYA-HṚDAYA HARA HARA_ OṂ HŪṂ HRĪḤ BHAGAVAṂ JÑĀNA MŪRTE VĀG-ĪŚVARA MAHĀ-VACA_ SARVA- DHARMA GAGANA-AMALA SUPARIŚUDDHA_ DHARMA-DHĀTU JÑĀNA- GARBHA_ ĀḤ _Bấy giờ, Cát Tường Kim Cương Thủ Vui mừng hớn hở rồi chắp tay Cúi lạy đỉnh lễ Bạc Già Phạm Thế Tôn Như Lai Chính Giác Đẳng Lại nữa, Tôn Giả Bí Mật Chủ Đại Kim Cương Thủ Phẫn Nộ Vương Đồng cùng với tất cả Đại Chúng Khen ngợi Bí Mật, nói lời này: Thế Tôn! Chúng con đều vui vẻ Lành thay! Lành thay! Hay khéo nói Từ Bi, lợi ích cho chúng sinh Thành tựu quả Chính Đẳng Bồ Đề Phật là Đại Đạo Sư Thế Gian Dẫn bày đều về đường giải thoát Tuyên nói Diệu Lý lưới huyễn hóa Đều là đạo thanh tịnh vi diệu Nghĩa thâm sâu Phương Quảng (Vaipulya) tối thượng Khắp vì Thế Gian làm lợi ích Đây là cảnh giới các Phật Thánh Tất cả Như Lai tuyên nói hết

20 Bên trên là câu Tụng phần Lưu Thông PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÊN CHÂN THẬT TỐI THẮNG CỦA VĂN THÙ BỒ TÁT _Hết_ Lộ Hồ Châu, huyện Quy An, chùa Đại Từ Ẩn_ Trụ Trì Bạch Vân Tông Tông Nhiếp Trầm Minh Nhân vào Niên Hiệu Chí Đại, năm thứ hai, tháng 12, ngày 9_ Diên Khánh Ty Quan Hải Âm Đô Diên Khánh Sứ đặc biệt phụng Lệnh Chỉ của Hoàng Thái Tử đến Bạch Vân Tông ở Giang Nam đưa Kinh cho Trầm Tông mượn rồi quay về. Có Tối Thắng Chân Thật Danh Nghĩa Kinh, Phật Thuyết Đại Bạch Tản Cái Đà La Ni Kinh, Phật Thuyết Hoại Tướng Đà La Ni Kinh. Bản Kinh ấy khéo làm ra bản in ấn, đưa vào trong Đại Tạng Kinh rồi cho lưu thông. Cung kính sự kính biếu này chỉ có Hoàng Thái Tử Điện Hạ ở đời trước đã gieo trồng căn lành sâu, thông Phật Giáo. Kính tuân theo Lệnh Chỉ, y theo bản in khắc trên lưu truyền trong Thiên Hạ. Ngưỡng chúc Hoàng Đồ củng cố Phật Pháp lưu thông. Phàm có ai thấy nghe đồng quy về quả thiện lành. Chí Đại năm thứ ba, tháng 3, ngày Bạch Vân Tông Tông Nhiếp TRẦM MINH NHÂN kính ghi Hiệu chỉnh xong vào ngày 07/06/2016

Tinh Tan Yeu Chi 3

Tinh Tan Yeu Chi 3 法輪大法 Pháp Luân Đại Pháp 精進要旨三 Tinh Tấn Yếu Chỉ 3 李洪志 Bản dịch tiếng Việt trên Internet http://phapluan.org http://vi.falundafa.org MỤC LỤC Lời chúc đến Pháp hội tại New York...1 Sư phụ chúc mừng năm mới...1

More information

Trời hoặc Rồng hoặc Quỷ Thần.. cần nên tu học, một lòng tinh cần gìn giữ không được xao lãng, về sau sẽ thành Phật _Lúc bấy giờ Đại Phẫn Nộ Kim Cang (

Trời hoặc Rồng hoặc Quỷ Thần.. cần nên tu học, một lòng tinh cần gìn giữ không được xao lãng, về sau sẽ thành Phật _Lúc bấy giờ Đại Phẫn Nộ Kim Cang ( Mật Tạng Bộ 1 _ No.899 (Tr.776 _ Tr.781) KINH THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA TÂM ĐỊA PHÁP MÔN THÀNH TỰU NHẤT THẾ TAM CHỦNG TẤT ĐỊA ĐÀ LA NI Hán dịch: Ninh Hòa năm thứ 7, ngày 4 tháng 7 Canh Dần, Viện

More information

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SACOMBANK EBANKING Sacombank ebanking phiên bản Ngân hàng điện tử mới Ưu việt Thân thiện An toàn Hãy trải nghiệm các chức năng nổi trội của Sacombank - ebanking: Cá nhân hóa giao

More information

Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa 觀無量壽佛經 疏鈔演義 Chủ giảng: Lão pháp sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Giảo chánh: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang Quán Vô Lượng Thọ

More information

KINH VÀO HỌC

KINH VÀO HỌC KINH VÀO HỌC (Giọng nam xuân) KINH VĂN Đại từ phụ xin thương khai khiếu, Giúp trẻ thơ học hiểu văn từ, Gần điều nên, lánh lẽ hư, 4. Nương gươm thần huệ đặng trừ nghiệt căn. Dò đường Thánh khó khăn chẳng

More information

PHÁP LUÂN CÔNG 法輪功 Lý Hồng Chí 李洪志 MỤC LỤC Chương I Khái luận...1 I. Khởi nguồn của khí công...1 II. Khí và công...2 III. Công lực và công năng...3 1. Công lực là dựa vào tu tâm tính mà xuất lai...3 2.

More information

Viện nghiên cứu Phật học

Viện nghiên cứu Phật học Mục lục Lời nói đầu CHƯƠNG I Phần dẫn luận: Khái quát về 5 việc của Đại Thiên và phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG II Thảo luận về những nguồn tư liệu liên quan đến Đại Thiên và 5 việc của ông 1. Vấn đề văn

More information

MA LỢI CHI THIÊN

MA LỢI CHI THIÊN Biên soạn: HUYỀN THANH MA LỢI CHI THIÊN Ma Lợi Chi Thiên, tên Phạn là Marīci, dịch ý ánh sáng, vầng sáng của mặt trời Tên Tây Tạng là Ḥod-zer-can-ma, là một vị Nữ Thần có đầy đủ khả năng tự mình ẩn hình,

More information

H

H H.T. THÍCH TRÍ THỦ Chủ trương LÊ MẠNH THÁT Chủ biên TỰ ĐIỂN BÁCH KHOA PHẬT GIÁO VIỆT NAM A Tập II Từ A Di Đà (Tịnh Độ Giáo) đến A Di Đà Tự Phật Lịch 2548 TL 2004 Lời Tựa Từ điển BÁCH KHOA PHẬT GIÁO VIỆT

More information

Ban đầu, con tập dùng hạnh lắng nghe, để tư duy phân biệt tốt xấu, động tĩnh Sau đó tu tập quán chiếu vào tánh nghe không phân biệt, quên hẵn tiếng ng

Ban đầu, con tập dùng hạnh lắng nghe, để tư duy phân biệt tốt xấu, động tĩnh Sau đó tu tập quán chiếu vào tánh nghe không phân biệt, quên hẵn tiếng ng Sự Giác Ngộ và Hóa độ của Bồ tát Quán Thế Âm qua Triết lý Tánh Không - Bát Nhã I-Duyên khởi: Trong nhiều bộ kinh của Phật giáo Đại thừa, có nói về Bồ tát Quán Thế Âm; một vị Bồ tát luôn luôn khởi lòng

More information

kĩ nghệ thiên nữ <đpb>

kĩ nghệ thiên nữ <đpb> KỸ NGHỆ THIÊN NỮ Kỹ Nghệ Thiên Nữ lại xưng là Kỹ Nghệ Thiên, là Hóa Thân (Nirmāṇa-kāya) Thiên nữ trên búi tóc của Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara) có dung nhan đoan chính, đeo rũ chuỗi Anh Lạc màu nhiệm, hai

More information

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ SACOMBANK EBANKING Sacombank ebanking phiên bản Ngân hàng điện tử mới Ưu việt Thân thiện An toàn Hãy trải nghiệm các chức năng nổi trội mới của Sacombank - ebanking: Cá nhân hóa

More information

2. Quê quán 3. Tên họ 4. Chức tước 5. Lão tử với Khổng tử có gặp nhau không? Khổng tử có hỏi Lão tử về lễ không? 6. Lão tử có phải là Lão Lai tử không

2. Quê quán 3. Tên họ 4. Chức tước 5. Lão tử với Khổng tử có gặp nhau không? Khổng tử có hỏi Lão tử về lễ không? 6. Lão tử có phải là Lão Lai tử không Nguyễn Hiến Lê Lão Tử Đạo Đức Kinh MỤC LỤC Vài lời thưa trước Phần I: ĐỜI SỐNG và TÁC PHẨM Chương I: Đời sống 1. Sự tích Lão tử 1 Lão Tử - Đạo Đức Kinh Nguyễn Hiến Lê www.thienquan.net 2. Quê quán 3. Tên

More information

Đại cương duy thức học

Đại cương duy thức học GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT Phật Lịch: 2556 DUY THỨC HỌC BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG TAM THẬP TỤNG Tạo luận: Hoa dịch: Việt dịch giải: Thế Thân (Vasubandhu) Huyền Trang Tỳ kheo Thiện Hạnh 3 MỤC LỤC

More information

hùng của dân tộc. Đây là một chấm son trên lịch sử dân tộc nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. Phật giáo là giáo lý giác ngộ chân thật, đó là một

hùng của dân tộc. Đây là một chấm son trên lịch sử dân tộc nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng. Phật giáo là giáo lý giác ngộ chân thật, đó là một 1 Sự hình thành và phát triển Thiền phái Trúc Lâm Thích Như Pháp Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được gắn liền với tên tuổi của Ngài, với dòng Thiền do Ngài mở lối, là một đại nhân duyên không phải tầm thường

More information

TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sa

TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sa TỔNG QUAN KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN Nguyễn Minh Tiến biên soạn Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự cho phép

More information

KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát

KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát KINH A - DI - ĐÀ DAO TẦN TAM TẠNG PHÁP SƯ CƯU-MA-LA-THẬP DỊCH ĐOÀN TRUNG CÒN - NGUYỄN MINH TIẾN Việt dịch và chú giải NGUYỄN MINH HIỂN hiệu đính Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang

More information

Phat giao - Tran Trong Kim.indd

Phat giao - Tran Trong Kim.indd PHẬT GIÁO Trần Trọng Kim Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. KHXB

More information

2 汉语和越南语形容词的体 Trí thông minh về vận động (bodily/kinesthetic): Những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua cách vận động và sử

2 汉语和越南语形容词的体 Trí thông minh về vận động (bodily/kinesthetic): Những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua cách vận động và sử 1 汉语和越南语形容词的体 ỨNG DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ TRONG VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG TẠI KHOA ĐÔNG PHƢƠNG ThS. Hoàng Thị Thu Thủy Bộ môn Trung Quốc học, khoa Đông phương học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

More information

PwC 2

PwC 2 www.pwc.com/vn Sổ tay thuế Việt Nam 2016 PwC 1 PwC 2 Mục Lục Hệ Thống Thuế Tổng quan 5 Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ( TNDN ) 7 Thuế suất Ưu đãi thuế TNDN Xác định thu nhập chịu thuế TNDN Các khoản chi không

More information

Liêt Tử Và Dương Tử

Liêt Tử Và Dương Tử Liêt Tử Và Dương Tử Tác giả: Thể loại: Trung Hoa Website: Date: 24-October-2012 Trang 1/54 NHÂN VẬT LIỆT NGỰ KHẤU Trước hết về bản thân Liệt tử, có một số học giả còn nghi ngờ. Như Cao Tự Tôn (thế kỉ XII),

More information

THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn, Tỳ L

THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn, Tỳ L QUANG MINH CHƠN NGÔN Bản cập nhật tháng 3/2015 Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com 1 THAY LỜI TỰA Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn xưng đầy đủ là Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá

More information

Hình này cho thấy, từ giáp cốt văn đến kim văn, đại triện đều là dưới mái nhà có hình con heo. Tiểu triện và lệ thư có bộ 宀 (miên, nghĩa là mái nhà),

Hình này cho thấy, từ giáp cốt văn đến kim văn, đại triện đều là dưới mái nhà có hình con heo. Tiểu triện và lệ thư có bộ 宀 (miên, nghĩa là mái nhà), Gia đình, gia thất Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ấn định đường hướng mục vụ cho Giáo Hội tại Việt Nam trong năm 2014 là năm Tân Phúc-Âm-Hoá đời sống gia đình. Logo năm gia đình của Tổng Giáo Phận Tp.HCM là

More information

-Cô thư đươc goi la "Viêt Tuyêt ky" hay "Viêt Tuyêt Thư"(*thơi Xuân -THu chiên quôc : trươc Sư Ky cua Tư Ma Thiên ), Trong đo ghi chep Vua Viêt la con

-Cô thư đươc goi la Viêt Tuyêt ky hay Viêt Tuyêt Thư(*thơi Xuân -THu chiên quôc : trươc Sư Ky cua Tư Ma Thiên ), Trong đo ghi chep Vua Viêt la con BÁCH VIỆT SỬ : NHỮNG LỚP BỤI MỜ CỦA LỊCH SỬ (1) Han g hang lơp lơp bui mơ phu lên trên bê dây lich sư Bach Viêt... Ngươi Viêt Nam ngay nay khi viêt chư Viêt vơi dân A B C thi ngươi ta goi la chư Viêt,

More information

LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI LỜI GIỚI THIỆU TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN I - VÒNG QUAY ĐẦU CƠ II - SUY LUẬN NGƯỢC VÀ NHỮNG HỆ LỤY III - HỌ IV - HẪM LẪN GIỮA HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI - DỰ BÁO V -NHẦM LẪN GIỮA CÁI RIÊNG VÀ CÁI CHUNG VI

More information

2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho âm siêu dương thới, quốc thái dân an, đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, vạn linh thức tỉnh h

2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho âm siêu dương thới, quốc thái dân an, đạo pháp trường lưu, chánh giáo hoằng dương, vạn linh thức tỉnh h ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ T H I Ệ N Q U A N G TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI IN LẦN THỨ NHẤT Nhà xuất bản San Martin, California, USA Vía Đức Quan Âm 19-9 Giáp Ngọ (2014) 2 TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI Kỉnh nguyện hồi hướng cho

More information

Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật th

Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật th NGUỒN GỐC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO MẬT TÔNG Thích Định Quang (dịch) 1 Mật tông là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim

More information

lược bỏ chỗ rườm rà, đồng thời vẫn giữ đủ tất cả những lời ghi chú xác đáng trong bản No của tác giả Châu Hoằng, vị đại sư nổi tiếng hoằng dương

lược bỏ chỗ rườm rà, đồng thời vẫn giữ đủ tất cả những lời ghi chú xác đáng trong bản No của tác giả Châu Hoằng, vị đại sư nổi tiếng hoằng dương BAN DỊCH THUẬT HÁN TẠNG PHÁP ÂM Bốn Chúng Vãng Sanh 四眾往生 Biên dịch: Chúc Đức và các thành viên Lời tựa Từ lâu, phần lớn các chùa nước ta đều tụng kinh A-di-đà vào thời công phu chiều, một số chùa còn tổ

More information

www

www 1 Bài kinh về phép chú tâm dựa vào hơi thở Anapanasati Sutta (MN 118, PTS M iii 78) và những biến đồi trong Giáo Huấn của Đức Phật qua dòng Lịch Sử Hoang Phong chuyển ngữ Lời giới thiệu của người chuyển

More information

Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng

Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng Sấm truyền Trung Quốc: - Thôi bối đồ và Bài ca bánh nướng Thôi bối đồ Trong các sách thần bí thời cổ Trung Hoa, không có sách nào thần bí hơn "Thôi bối đồ". Quyển sách này lưu truyền trong dân gian rất

More information

Nguồn gốc nhãn hiệu

Nguồn gốc nhãn hiệu Nguồn Gốc Nhãn Hiệu Laura Ries & Al Ries Chia sẻ ebook: https://downloadsach.com Follow us on Facebook: https://facebook.com/caphebuoitoi Table of Contents LỜI GIỚI THIỆU Lời mở đầu Chương 1: Cây cuộc

More information

2 ươ y ử Kỳ (2) 子綦 ườ ướ Sở, số ở p í N m à ê à N m Q ử Kỳ 南郭子綦. o sử s k ấy ép ì v â v ày, o ê ườ ờ ằ đó ỉ à do ử ư ấ. N ư dẫ s o ì ũ ó ể xem ử Kỳ à

2 ươ y ử Kỳ (2) 子綦 ườ ướ Sở, số ở p í N m à ê à N m Q ử Kỳ 南郭子綦. o sử s k ấy ép ì v â v ày, o ê ườ ờ ằ đó ỉ à do ử ư ấ. N ư dẫ s o ì ũ ó ể xem ử Kỳ à 1 - P I Giác Ngộ - "Phàm học đạo là cốt ở nhận thức được "tính". Cho dù thực hiện mọi điều giới luật để được thanh tịnh nhưng nếu không tọa thiền thì (tâm) cũng không thể "định" được. (Tâm) không "định"

More information

! -- 02

! -- 02 Sở chăm sóc sức khỏe nhân dân của Bộ y tế và phúc lợi Biên soạn Xuất bản ! -- 02 Đôi lời với bà mẹ tương lai Bạn thân mến, xin chúc mừng bạn! Chúng tôi xin hoà cùng niềm vui của bạn, cùng chờ đợi sự ra

More information

SỐ 3 HUYỀN-DIỆU

SỐ 3 HUYỀN-DIỆU Hay là TAM BỬU (TẬP 01) Tây-Ninh Thánh Địa, mùa hoa Đạo nở. Ngày 01 tháng 03 Vía Đức Cao Thượng-Phẩm (Tháng 4 năm 2007) Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THUỶ 1 Trọng giá của TAM-BỬU mà CHÍ-TÔN ưa chuộng để dâng Đại

More information

河内:百花春城

河内:百花春城 越南 河内 旅行 胡志明陵墓 殖民建筑 水上木偶 还剑湖 封面... 1 一 在河内最棒的体验... 4 1 鲜榨青柠水 大碗生牛河 新鲜越南味... 4 2 在法国殖民时期的迷宫中体会现代河内的狂热... 5 3 漫天凤凰花下看恋恋三季... 6 4 还剑湖边 观如梦似幻水上木偶... 7 二 河内概况... 9 1 地图... 10 2 特色建筑... 12 三 河内景点详述... 14 1 还剑湖Hoan

More information

Nhiều người không ngần ngại bầu chọn nhà khoa học Đức gốc Do Thái, Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học vĩ

Nhiều người không ngần ngại bầu chọn nhà khoa học Đức gốc Do Thái, Albert Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 20, đồng thời là nhà khoa học vĩ 1 Ai là nhà Khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại? Truyền Bình Các nhà khoa học mơ tưởng đi tới Sao Hỏa, là việc hết sức khó khăn. Nhưng Thích Ca chỉ một niệm là có thể đến bất cứ đâu trong Tam giới (Tam giới

More information

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e

Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi, sửa chữa những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gởi e ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH CHI PHÁI CAO ĐÀI nữ soạn-giả NGUYÊN-THỦY ấn bản ngày: 15-06-2009 Ebook được làm theo Ấn-Bản phổ biến trên Website của daocaodai.info. Mọi góp ý, đề nghị thay đổi,

More information

Microsoft Word - tutyquanam

Microsoft Word - tutyquanam Biên soạn: HUYỀN THANH TỨ TÝ QUÁN ÂM Tứ Tý Quán Âm (Tên Phạn là: Caturbhūja-avalokiteśvara), là Tôn Chủ Đại Bi Quán Âm của Tạng Mật, đại biểu cho Đại Bi, Đại Trí, Đại Lực, là pháp môn của người tu theo

More information

nguongocPHO_2017APR02

nguongocPHO_2017APR02 Sưu tầm Chủ đề: Gia Chánh Tác giả: Trần Vũ Nguồn gốc món ăn PHỞ Lời giới Thiệu: Sinh 1959 tại An Giang, thông thạo Anh, Pháp, Hoa và tốt nghiệp tiến sĩ môn Khoa học Lịch sử, Vương Trung Hiếu đã cho xuất

More information

MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG GIẢI PHÁP MEK.STORE

MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG GIẢI PHÁP MEK.STORE TOKEN MUA SẮM ĐẦU TIÊN Dựa trên Hệ sinh thái Thương mại điện tử và giáo dục Từ những nhà sáng lập đã nhận đầu tư của Tập đoàn ebay TEKY SÁCH TRẮNG MỤC LỤC MỤC LỤC... 2 TỔNG QUAN... 4 1. VẤN ĐỀ VÀ NHU CẦU...

More information

Đầu năm 2008, khi nói đến bối cảnh ra đời cuốn sách trên, Tân Tử Lăng nêu rõ: Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đã thu được những thành tựu lớn l

Đầu năm 2008, khi nói đến bối cảnh ra đời cuốn sách trên, Tân Tử Lăng nêu rõ: Công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc đã thu được những thành tựu lớn l Mao Trạch Đông ngàn năm công tội Nguyên văn: 千秋功罪毛泽东 : Ngàn thu công tội Mao Trạch Đông Tác giả:tân Tử Lăng, nguyên đại tá Sư đoàn trưởng quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, sau là chuyên gia nghiên cứu

More information

L©I NóI ñÀU

L©I   NóI   ñÀU Dương Đình Khuê Lược Giải Kinh Dịch Phước Quế Mục Lục L Ờ I N Ó I Đ Ầ U 1 PHẦN MỘT 3 Đ ẠI C Ư Ơ N G V Ề K I N H D Ị C H. 3 PHẦN HAI. 34 SÁU MƯƠI TƯ QUẺ 34 I - BÁT THUẦN CÀN. 乾 34 II. BÁT THUẦN KHÔN. 坤

More information

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH NGHI THỨC & Ý NGHĨA TANG LỄ TRONG ĐĐTKPĐ Thiên Vân HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA tài li ệ u sư u tầ m 2017 hai không một bảy Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document

More information

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi

Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document do Hiền Tài Quách Văn Hòa biên soạn. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, do vi ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH NGHI THỨC & Ý NGHĨA TANG LỄ TRONG ĐĐTKPĐ Thiên Vân HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA tài li ệ u sư u tầ m 2017 hai không một bảy Ebook được làm theo tài liệu Microsoft Document

More information

KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO

KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO KINH CỨU KHỔ (Hiệu đính 20-10-2008) KINH VĂN Nam mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm Quan Thế Âm Bồ tát. [Đọc ba lần] Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ tát, bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật,

More information

VÀI VẤN ĐỀ VỀ PHẬT GIÁO & NHÂN SINH MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I. Tám mối quan hệ xã hội Quan hệ tu sĩ và cư sĩ 11 Quan hệ thầy và trò 29 Quan hệ cha mẹ và con cái 47 Quan hệ vợ chồng 67 Quan hệ anh em,

More information

Quyển 4. PHONG TỤC CHÍ PHONG TỤC CỦA TOÀN THÀNH LỄ TẾT CUỐI NĂM Ở NÔNG NẠI NĂM TRẤN Quyển 5. VẬT SẢN CHÍ Quyển 6. THÀNH TRÌ CHÍ PHỤ LỤC Phụ lục 1: CÁC

Quyển 4. PHONG TỤC CHÍ PHONG TỤC CỦA TOÀN THÀNH LỄ TẾT CUỐI NĂM Ở NÔNG NẠI NĂM TRẤN Quyển 5. VẬT SẢN CHÍ Quyển 6. THÀNH TRÌ CHÍ PHỤ LỤC Phụ lục 1: CÁC Gia Định Thành thông chí Trịnh hoài Đức MỤC LỤC Bảng chữ viết tắt Tiểu sử Trịnh Hoài Đức Lời giới thiệu Quyển 1. TINH DÃ CHÍ Quyển 2. SƠN XUYÊN CHÍ TRẤN BIÊN HÒA TRẤN PHIÊN AN TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN VĨNH

More information

Microsoft Word - No.893B_3

Microsoft Word - No.893B_3 Mật Tạng Bộ 1_ No.893B (Tr.655_Tr.663) KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA _QUYỂN HẠ_ Hán dịch: Đời Đường_Thiên Trúc Tam Tạng THÂU BA CA LA (Śubha-siṃhakara: Thiện Vô Úy) Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

More information

Microsoft Word - XUAN_NT_MXTTT VII

Microsoft Word - XUAN_NT_MXTTT VII MÙA XUÂN TRONG THƠ THIÊ N VII Sưu tâ p cuả www.chuaphatgiaovietnam.com MU C LU C 1. NHẤT CHI MAI - CHẤT NGƯỜI MUÔN THUỞ - Phan Trang Hy 2. MÙA XUÂN TRONG CỬA PHẬT - Hoàng Hương Thủy 3. NGHE TIẾNG HOA KHAI

More information

MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang ) CHƯƠNG I: (trang ) TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 新教高臺 1- Đạo tâm bửu giám 2- Vạn vật phụ âm nhi bảo dương,trung

MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang ) CHƯƠNG I: (trang ) TÂN GIÁO CAO-ĐÀI 新教高臺 1- Đạo tâm bửu giám 2- Vạn vật phụ âm nhi bảo dương,trung ĐẠO-TÂM BỬU-GIÁM 道心寶鑑 Nữ Soạn-giả NGUYÊN-THUỶ Mùa Hội-Yến Diêu-Trì-Cung Năm Bính-Tuất (2006) Ấn bản 09-2008 Tài liệu tham khảo kính biếu. http://dichlycaodai.com/ MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU (trang 001-004)

More information

Microsoft Word - MotVaiKyNiemVoiLeTrongNguyen-TruongDuyCuong-revised2013

Microsoft Word - MotVaiKyNiemVoiLeTrongNguyen-TruongDuyCuong-revised2013 MỘT VÀI KỶ NIỆM VỚI NHẠC SĨ LÊ TRỌNG NGUYỄN Trương Duy Cường Buổi sáng tôi có thói quen thức dậy theo giờ phát thanh Chào Bình Minh của Hồn Việt TV Houston và radio Little Sài Gòn. Ngày 9 tháng 1 năm 2004,

More information

Microsoft Word - nnt_VoMonQuan doc

Microsoft Word - nnt_VoMonQuan doc VÔ MÔN QUAN 無門関 CHỮ VÔ CỦA PHƯƠNG ĐÔNG Nguyên tác Vô Môn Quan: Vô Môn Huệ Khai Dẫn nhập và chú giải: Nishimura Eshin Bình luận: Giáo sư Akizuki Ryômin Biên dịch: Nguyễn Nam Trân Thần Quang chặt tay cầu

More information

TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN HÀ TIÊN Quyển V: VẬT SẢN CHÍ [4a] PHỦ TÂN BÌNH, TRẤN PHIÊN AN PHỦ PHƯỚC LONG, TRẤN BIÊN HÒA PHỦ ĐỊN

TRẤN ĐỊNH TƯỜNG TRẤN HÀ TIÊN Quyển V: VẬT SẢN CHÍ [4a] PHỦ TÂN BÌNH, TRẤN PHIÊN AN PHỦ PHƯỚC LONG, TRẤN BIÊN HÒA PHỦ ĐỊN Gia Định Thành thông chí Trịnh Hoài Đức Hậu học LÝ VIỆT DŨNG (dịch và chú giải) Tiến sĩ HUỲNH VĂN TỚI (hiệu đính, giới thiệu) Trịnh Hoài Đức (1765-1825), tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, là một công thần của

More information

胡志明:多情西贡

胡志明:多情西贡 越南 胡志明市 西贡 米粉 邮局 红教堂 范老五街 地道 封面... 1 一 在西贡最棒的体验... 4 1 看特色建筑 抚过西贡的悲喜哀愁... 4 2 浪迹湄公河... 5 3 堤岸老城区忆繁华旧梦... 6 4 吃在西贡... 7 二 胡志明市概述... 9 1 地图... 9 2 概述... 11 三 胡志明市景点详述... 13 1 范老五街(Pham Ngu Lao)... 13 2 统一宫Reunification

More information

2 3

2 3 BÓNG TÙNG RỪNG HẠC 1 2 3 Lời giới thiệu Đây là một tập bút ký, ghi lại cảm nghĩ của tác giả từ các nơi chốn tùng lâm ở Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam. Không hề có một so sánh hay đánh giá ở đây, tất cả

More information

目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹 以及优美浪漫的自然气息 古老的大教堂和龙山寺 经历风霜的占婆塔 安静置身于这片碧海蓝天之中 轻柔的海风吹过 带来恍如世外桃源的

目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹 以及优美浪漫的自然气息 古老的大教堂和龙山寺 经历风霜的占婆塔 安静置身于这片碧海蓝天之中 轻柔的海风吹过 带来恍如世外桃源的 NHA TRANG 芽 庄 骆 驼 书 Top5 越 菜 餐 厅 珍 珠 岛 欢 乐 之 旅 Top4 海 上 运 动 摩 托 车 骑 行 之 旅 城 市 系 列 City Guide guide.qunar.com Qunar 骆 驼 书 01 目录 About Nha Trang 关于芽庄 P03 关于芽庄 P04 从数字看芽庄 Before the Trip 行前计划 古朴质感的芽庄 处处体现着历史雕刻过的痕迹

More information

Nguyễn Ái Quốc thì ông ta là ai? Là Hồ Tập Chương như tác giả Hồ Tuấn Hùng đã viết? Chúng ta sẽ cố tìm hiểu thêm qua những nhận định trong sách "Hồ Ch

Nguyễn Ái Quốc thì ông ta là ai? Là Hồ Tập Chương như tác giả Hồ Tuấn Hùng đã viết? Chúng ta sẽ cố tìm hiểu thêm qua những nhận định trong sách Hồ Ch HCM: Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi Trần Việt Bắc Hồ Chí Minh là một nhân vật đầy bí ẩn, rất ít ai biết sự thật về người này, nhưng năm 2008, một tác giả ở Đài Loan là ông Hồ Tuấn Hùng ( 胡俊熊 ) đã xuất

More information

KIM QUANG THẦN CHÚ

KIM QUANG THẦN CHÚ KIM QUANG THẦN CHÚ Kim Quang Thần Chú 金光神咒 trong kinh đạo Lão Trung Quốc, thường có vài dị bản. Thần chú này được dùng trong nhiều tịnh trường ở Sài Gòn trước đây, đọc theo âm Hán-Việt. Vì nhiều chữ không

More information

LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO

LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO LUẬN LÝ HỌC PHẬT GIÁO Nguyên tác BUDDHIST LOGIC Của TH. Stcherbatsky THÍCH NHUẬN CHÂU dịch Việt DẪN NHẬP 1. Luận lý học Phật giáo là gì? Với môn Luận lý học Phật giáo, chúng ta hiểu được hệ thống luận

More information

Microsoft Word - No.1076

Microsoft Word - No.1076 Mật Tạng Bộ 3 _ No.1076 (Tr.178 _ Tr. 185) THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU SỞ THUYẾT CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-vajra) phụng chiếu dịch Phục

More information

THIENTRUCLAM_R_.doc

THIENTRUCLAM_R_.doc ĐINH QUANG MỸ THIỀN TRÚC LÂM DẪN KHỞI Thiền học, trước hết là một nỗ lực tư duy trên đường tìm kiếm thực tính của thực tại. Nỗ lực đó đặt người học Thiền ở vào thế sống chết với chính mình trên chiếc cầu

More information

Nam quốc sơn hà",

Nam quốc sơn hà, Nam quốc sơn hà", Bản hùng văn của danh tướng Lý Thường Kiệt, Một bài Hịch thuộc thể thi"thi Hịch" độc đáo nhất trong quân sử cổ kim. Nam quốc sơn hà là một bài thơ đã được dạy học tại các cấp lớp một

More information

Microsoft Word - No.1092_23

Microsoft Word - No.1092_23 Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.351_ Tr.358) KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN _QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA_ Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci:

More information

SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP * LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Theo thời gian và cũng vì thời đại, chúng ta đã mất nhiều tài liệu và không được tiếp cận với các t

SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP * LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU Theo thời gian và cũng vì thời đại, chúng ta đã mất nhiều tài liệu và không được tiếp cận với các t SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP NGUYỄN BỈNH KHIÊM (1491-1585) SẤM TRẠNG TRÌNH TOÀN TẬP NGUYỄN THIÊN THỤ SƯU TẬP, CHÚ GIẢI Tượng Nguyễn Bỉnh Khiêm GIA HỘI 2011 all rights reserved Tác giả giữ bản quyền 1 Sấm Trạng

More information

Q1_Tuphan_dantrangxong_in2.doc

Q1_Tuphan_dantrangxong_in2.doc TỨ PHẦN LUẬT Quyển 1 VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HẢI ĐỨC 四分律 PHẦN THỨ NHẤT Quyển 1 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh Tỳ-kheo Thích Đức Thắng Hiệu chính và

More information

Trang Tử và Nam Hoa Kinh - Nguyễn Hiến Lê

Trang Tử và Nam Hoa Kinh - Nguyễn Hiến Lê Trang Tử và Nam Hoa Kinh Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Lời thƣa trƣớc Phần I - Chƣơng 1 Chƣơng II

More information

第十七课: 做客(一)

第十七课: 做客(一) Giáo viên biên soạn: Phạm Ngọc Hà Trung tâm Học tiếng Trung Quốc mỗi ngày 一 生词 1. 做客 zuò kè 2. 请进 Qǐng jìn Làm khách 来我家做客吧 请客 Mời vào. Câu khách khí, ngữ khí lịch sự 请 + 动 : mời ai làm gì. 请进 :mời vào

More information

Microsoft Word - 初級越語3.doc

Microsoft Word - 初級越語3.doc 高雄大學東亞語文學系 授課老師 : 1 Bài 1:CÁCH HỎI ĐƯỜNG I. TỪ MỚI 辭彙 1. Bên Bên cạnh/cạnh Bên trái Bên phải 2. Phía Phía trước Phía sau 3. Đi thẳng 4. Rẽ/Quẹo 5. Bằng 6. Ở Ở đây Ở kia/ ở đó 7. Hẹn 8. Uống 9. Trà. 10.

More information

目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02 从 数 字 看 胡 志 明 市 Before the Trip 行 前 计 划 03 最 佳 出 游 时 间 05 最 优 住 宿 推 荐 08 最 佳 交 通 工 具 Classic

目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02 从 数 字 看 胡 志 明 市 Before the Trip 行 前 计 划 03 最 佳 出 游 时 间 05 最 优 住 宿 推 荐 08 最 佳 交 通 工 具 Classic HO CHI MINH CITY 胡 志 明 市 骆 驼 书 TOP5 咖 啡 馆 精 彩 纷 呈 娱 乐 休 闲 之 游 TOP7 购 物 中 心 追 溯 信 仰 宗 教 建 筑 之 旅 城 市 系 列 City Guide guide.qunar.com Qunar 骆 驼 书 01 目 录 About Ho Chi Minh City 关 于 胡 志 明 市 01 关 于 胡 志 明 市 02

More information

Microsoft Word - No.1072-thuong

Microsoft Word - No.1072-thuong Mật Tạng Bộ 3 No.1072 (Tr. 155 Tr. 170) THÁNH HẠ DÃ HỘT LY PHỘC ĐẠI UY NỘ VƯƠNG LẬP THÀNH ĐẠI THẦN NGHIỆM CÚNG DƯỜNG NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP PHẨM _QUYỂN THƯỢNG_ Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện- Tam Tạng

More information

Microsoft Word - No.866_3

Microsoft Word - No.866_3 Mật Tạng Bộ 1 _ No.866 (Tr.239 _ Tr.247) KINH NIỆM TỤNG ĐƯỢC LƯỢC RA TRONG KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ _QUYỂN THỨ BA_ Hán dịch: Đại Đường_ Nam Ấn Độ Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-prajñā, hay Vajra-bodhi) Phục

More information

南越:法式浪漫

南越:法式浪漫 越南 南越 湄公河 胡志明市 西贡 美奈 沙滩 范老五街 河粉 封面... 1 一 越南南部地图... 3 1 北越部分攻略... 3 二 越走越南 南北线上的越南风景... 5 1 会安Hoian 穿着奥黛的女子穿过雨巷... 5 2 芽庄Nha Trang 阳光滨海长廊... 17 3 大叻Dalat 有情趣的你会喜欢这里... 22 4 胡志明市Ho ChinMing City 西贡Saigon

More information

2

2 M A S A H I D E T A C H I (initially known as Hitachi Express ) was established as a separate entity in February 1 2 Hitachi Transport System Ltd. ( hereafter HTS) Company name Founded Head office Capital

More information

No.1 創刊號 2016.FEB. 雙月刊 歡迎投稿 新 移 民 生 活 情 報誌 下一個公民記者 就是你 辦法詳見P.63 Taiwan 封 面 故 事 台灣我來 了 這是一本屬於新移民的全新刊物 關於新移民的一切 都在這裡 讓我們一起用新移民的視角喜歡台灣 愛上台灣這塊土地 新鮮物熱門事 新移民人物集 NEWS熱門事 移民署會客室 中央廣播電台 越南語主持人 陳梅 特別專欄報導 收錄移民工文學獎作品

More information

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- ISO 9001 : 2008 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BIÊN SOẠN TÀI LIỆU BỔ TRỢ CHO KỸ NĂNG NÓI (Tập 1) Chủ nhiệm đề

More information

Chuyen Phap Luan

Chuyen Phap Luan 转法轮 Chuyển Pháp Luân 李洪志 Lý Hồng Chí Bản song ngữ Hán Việt trên Internet Tháng Ba, 2003 http://www.phapluan.org http://www.falundafa.org/vietnamese MỤC LỤC Luận ngữ 1 Bài giảng thứ nhất 5 Đưa con người

More information

第二十七课: 爸爸妈妈让我回家

第二十七课: 爸爸妈妈让我回家 复习 : 用下面的词语举例子 1) 只好 2) 可能 3) 再 4) 刚才 5) 要 了 一 生词 1. 让 ràng ( 介 动 ) 2. 呆 dāi ( 动 形 ) - Cho phép ai làm gì, để cho 让我想一想 - khiến cho. 他让我很感动 - Nhường 请你让一让路, 让这位老太太下车好吗? - 动 ở lại, lưu lại 乡村风光太美了, 以致于他决定再多呆一个星期

More information

标题

标题 2007 年 越 南 国 情 报 告 第 八 章 政 治 2006 年 是 越 共 十 大 胜 利 召 开 党 和 国 家 高 层 领 导 完 成 新 老 交 替 越 南 加 入 世 贸 组 织 和 成 功 举 办 第 14 届 APEC 峰 会 的 一 年, 同 时 也 是 越 南 战 胜 各 种 严 峻 挑 战 确 保 社 会 政 治 稳 定 推 动 改 革 开 放 和 经 济 建 设 取 得

More information

Microsoft Word - tyninhatdungthietyeu.doc

Microsoft Word - tyninhatdungthietyeu.doc Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 60_ No.1115 TỲ NI NHẬT DỤNG THIẾT YẾU (LUẬT THIẾT YẾU DÙNG TRONG NGÀY) Hán văn: Núi Bảo Hoa_Hoằng Giới Tỳ Khưu ĐỘC THỂ xếp theo từng loại. Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch:

More information

Microsoft Word 年「教育部華語文獎學金」申請辦法_含申請表_ _郁仁修_.doc

Microsoft Word 年「教育部華語文獎學金」申請辦法_含申請表_ _郁仁修_.doc 越南地區 2015 年 教育部華語文獎學金 申請辦法 2015 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生赴臺灣學習華語文及認識臺灣文化, 以促進雙方教育文化交流, 加強彼此瞭解與友誼, 特別設置華語文獎學金, 提供越南青年學生申請 一 獎學金名額 : 共 20 名 二 獎學金期限 : ( 一 ) 受獎期限 : 每名申請人最長可申請赴臺研習華語文 12 個月 ;

More information

创新 2013 年第 3 期总第 45 期

创新 2013 年第 3 期总第 45 期 2013 年第 3 期 ( 第 7 卷总第 45 期 ) 覃丽芳 2012 年, 越南经济发展高增长与高通胀并存, 实现了自 1993 年以来的首次贸易顺差工业发展是贸易顺差的 依托, 钢铁 化肥 化工 电子技术等行业有了长足发展, 辅助工业发展受到重视 ; 国企改革缓慢推进, 但成效不大 ; 破产企业数 量猛增, 经济发展承受巨大压力 越南 ; 工业 ; 经济 2013-04-08 覃丽芳, 厦门大学南洋研究院博士研究生

More information

Microsoft Word 年臺灣獎學金申請辦法及申請表_120113_.doc

Microsoft Word 年臺灣獎學金申請辦法及申請表_120113_.doc 越南地區 2012 年 臺灣獎學金 申請辦法 2012 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生到臺灣各大學攻讀學位, 獲取各學術領域專業知識技能, 為臺越雙方社經發展與文教交流各層面作出具體貢獻, 特別設置 臺灣獎學金, 歡迎越南各地優秀青年學生提出申請 2012 年臺灣獎學金申請辦法說明如下 : 一 獎學金名額 : 共 20 名, 包含進修學士 碩士 博士學位者

More information

Dai vien man phap

Dai vien man phap 法轮佛法 大圆满法 Pháp Luân Phật Pháp Đại Viên Mãn Pháp 李洪志著 Tác giả: Lý Hồng Chí Bản song ngữ Hán Việt trên Internet tháng Giêng 2003 http://www.phapluan.org http://www.falundafa.org/vietnamese Tác giả: Sư phụ

More information

Microsoft Word - Huong dan xin hoc bong Dai Loan.doc

Microsoft Word - Huong dan xin hoc bong Dai Loan.doc 越南地區 2015 年 臺灣獎學金 申請辦法 2015 年 1 月 15 日公告 中華民國 ( 臺灣 ) 教育部為鼓勵越南優秀青年學生到臺灣各大學攻讀學位, 獲取各學術領域專業知識技能, 為臺 - 越雙方社經發展與文教交流各層面作出具體貢獻, 特別設置 臺灣獎學金, 歡迎越南各地優秀青年學生提出申請 2015 年臺灣獎學金申請辦法說明如下 : 一 獎學金名額 : 共 24 名, 包含進修學士 碩士

More information

Microsoft Word - 華語文能力測驗介紹_Vietnamese_.doc

Microsoft Word - 華語文能力測驗介紹_Vietnamese_.doc 1. Giới thiệu kỳ thi: GIỚI THIỆU KỲ THI NĂNG LỰC HOA NGỮ (TOCFL) Trung tâm Dữ liệu Giáo dục Đài Loan tại Việt Nam Ngày 31 tháng 1 năm 2012 Kỳ thi năng lực Hoa ngữ (Test of Chinese as a Foreign Language),

More information

Ngoai ra, nhng ban thi彨磏 sinh nao phat t彨 t 彥聫 - 彥聫 tha 彥聫 u 彥耤 khuy彨磏 khich tham gia. Cac ban co th彨tham d m彨詔 khoa hay ca b彨詎 khoa. + Sau khi hoc xo

Ngoai ra, nhng ban thi彨磏 sinh nao phat t彨 t 彥聫 - 彥聫 tha 彥聫 u 彥耤 khuy彨磏 khich tham gia. Cac ban co th彨tham d m彨詔 khoa hay ca b彨詎 khoa. + Sau khi hoc xo CHNG TR彧繬H 2016 c彨 nh彨 ngay 16-3- 2016 TH彧 G 1 THANG 2 T彧碩: mung 1 T彨磘 nh彨 ngay th hai 8 thang 2 n彨 2016 Khoo a An c mua Xu彨 cho T彨 g Ni tai T彨彥 nh Thi彨磏 Tanh Kh彨詎g Thang 2-3 va 4 TH彧 G 3 NAM CALI Kh彨

More information

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có - Algemeen 请问我在 国家 取钱有手续费吗? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không? 请问如果我使用与开卡银行不同的 ATM 取钱要 Phí rút tiền ở

More information

LaoTuTinhHoa_NDC

LaoTuTinhHoa_NDC LÃO TỬ TINH HOA Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh Năm xuất bản: 1992 Số trang: 258 Giá bìa: 15.000 đ MỤC LỤC Vài lời thưa trước PHẦN THỨ NHẤT I. LƢỢC SỬ LÃO TỬ II. SÁCH

More information

Microsoft Word - ph�t nhãn ph�t mẫu

Microsoft Word - pháº�t nhãn pháº�t mẫu PHẬT NHÃN PHẬT MẪU Phật Nhãn Phật Mẫu Tên Phạn là: Buddha-locanī, dịch âm là: Một Đà Lộ Tả Nẵng, Bộ Đà Lỗ Sa Na. Lại xưng là Phật Nhãn, Phật Nhãn Tôn, Phật Mẫu Tôn, Phật Mẫu Thân, Phật Nhãn Bộ Mẫu, Phật

More information

MỤC LỤC Lời nói đầu 学而 Học nhi 8 2. 为政 Vi chính 八佾 Bát dật 里仁 Lý nhân 公冶长 Công Dã Tràng 雍也 Ung dã 述而 Thuật nhi

MỤC LỤC Lời nói đầu 学而 Học nhi 8 2. 为政 Vi chính 八佾 Bát dật 里仁 Lý nhân 公冶长 Công Dã Tràng 雍也 Ung dã 述而 Thuật nhi Luận Ngữ Khổng Tử 论语 Phùng Hoài Ngọc biên dịch chủ giải - bàn luận Đại học An Giang, 2011 Khổng tử dạy học 1 MỤC LỤC Lời nói đầu. 2 1. 学而 Học nhi 8 2. 为政 Vi chính. 13 3. 八佾 Bát dật 20 4. 里仁 Lý nhân. 29

More information

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION PHẬT THUYẾT NHƯ HUYỄN KINH Quyển Thượng Đại Chánh (Taisho) vol. 10, no. 342 Hán dịch: Trúc Pháp Hộ Phiên âm & lược dịch điện tử: Nguyên Tánh & Nguyên Hiển Việt dịch: Thích nữ Huyền Chi (01/2007) Biên tập

More information

baûn tin tieáng vieät Điểm tin Tin Chuyên ngành Tin Kinh Tế Tin Pháp Luật

baûn tin tieáng vieät Điểm tin Tin Chuyên ngành Tin Kinh Tế Tin Pháp Luật DAILY NEWSLETTER MARKET PRICE Ngày 01/06/2016 Bản Tin Tiếng Việt English News Market Prices LƯU HÀNH NỘI BỘ baûn tin tieáng vieät Điểm tin Tin Chuyên ngành Tin Kinh Tế Tin Pháp Luật ---Điểm tin--- 'Ký

More information

Luat Bao hiem xa hoi

Luat Bao hiem xa hoi LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 社會保險法 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ X Ã H ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 越南社會主義共和國 SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 2006 年 6 月 29 日 71/2006/QH11 號議定 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà

More information

第 2 集 客 家 媳 婦 - 蕾 妮 絲 外 籍 客 家 媳 婦 拉 丁 客 家 一 家 親 從 多 明 尼 加 嫁 來 台 灣 15 年 的 客 家 媳 婦 蕾 妮 絲, 客 家 話 聽 說 不 成 問 題, 要 做 一 桌 客 家 菜, 還 有 自 製 菜 單, 沒 在 怕 的, 家 裡 隨

第 2 集 客 家 媳 婦 - 蕾 妮 絲 外 籍 客 家 媳 婦 拉 丁 客 家 一 家 親 從 多 明 尼 加 嫁 來 台 灣 15 年 的 客 家 媳 婦 蕾 妮 絲, 客 家 話 聽 說 不 成 問 題, 要 做 一 桌 客 家 菜, 還 有 自 製 菜 單, 沒 在 怕 的, 家 裡 隨 第1集 料理達人-王毅鴻 創意料理 無國界分享 擁有 15 年料理經驗的王毅鴻 從小不愛唸書 貸款 130 萬在民生東 路上開了僅容納 20 多人的居酒屋 專賣自己研發的創作料理 而後 轉戰高檔餐廳林立的大直地區貸款 600 萬開餐廳 融合了西式 日式 中式 台式等元素 讓創意沒有侷限 美味更可以跨界 每日一句 看起來都很好吃 客語讀音 看著都當好食 客語拼音 kon doˋdu dongˊhoˋsiid

More information

第二十八课: 考得怎么样?

第二十八课: 考得怎么样? 复习 : 改错句 1) 这首歌极好听了! 2) 今天我跑步两个小时了 3) 我不要去中国 4) 请说再一遍 5) 今天的课文我念三遍了 复习 : 阅读 昨天下午, 我跟玛丽一起去大使馆看了一个朋友 回到宿舍的时候, 玛丽觉得不舒服, 我就跟她一起去医院看病 到了医院, 大夫问她 : 你怎么了?, 玛丽说 : 我头疼, 很不舒服 大夫给她试了试表说 : 你感冒了, 发烧了, 三十九度 然后大夫给了她打了一针,

More information

标题

标题 政 分 报 告 Development Reports 政 2 摘 要 : 204 年, 越 南 继 续 贯 彻 落 实 越 南 共 产 党 第 十 一 次 全 国 代 表 大 会 决 议 精 神, 越 南 共 产 党 第 十 二 次 全 国 代 表 大 会 各 项 准 备 工 作 的 进 度 明 显 加 快 ; 继 续 加 强 党 内 外 民 主 政 建 设, 探 索 推 进 政 领 域 的 一

More information

Cataract VN - CN

Cataract VN - CN Serving the mental health needs & promoting wellbeing of people from Vietnam Hội Tâm Thần Việt Nam 越南心理保健服務 Cườm Mắt 白內障 Cataract Bác Sĩ Nguyễn Xuân Cẩm biên soạn Lời xin phép trước Kính gởi Qúy Báo, Tạp

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ABC8BB79A4CEABC8AE61A4E5BEC73939A6A8AA47B3F8A769AED12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20ABC8BB79A4CEABC8AE61A4E5BEC73939A6A8AA47B3F8A769AED12E646F63> 行 政 院 客 家 委 員 會 輔 助 大 學 校 院 發 展 客 家 學 術 機 構 99 年 度 補 助 辦 理 開 設 深 化 客 家 語 言 及 文 化 通 識 課 程 計 畫 子 計 畫 一 客 語 及 客 家 文 學 成 果 報 告 書 校 內 計 畫 編 號 :98-R&D(A)-025 計 畫 執 行 期 間 :99 年 03 月 01 日 至 99 年 11 月 30 日 計 畫

More information

untitled

untitled 從 新 干 古 玉 談 商 時 期 的 玦 飾 23 852-26097390 852-26037539 tangchung@cuhk.edu.hk 從 新 干 古 玉 談 商 時 期 的 玦 飾 () 2003 5 1 1989 1997 2 ( ) 1997 3 4 5 1 1994 6 7 8 9 10 T 11 T () 19 20 (1) 18 14 XDM () () () I 690

More information

Bone Cancer VN CN

Bone Cancer VN CN Serving the mental health needs & promoting wellbeing of people from Vietnam Hội Tâm Thần Việt Nam 越南心理保健服務 Ung Thư Xương 骨癌 Bone Cancer U xương ác tính 惡性骨腫瘤 Bác sĩ NguyÍn Xuân CÄm biên soạn 中文編譯 : 謝延績

More information