untitled

Size: px
Start display at page:

Download "untitled"

Transcription

1 联合国 公民权利和政治权利国际公约 Distr.: General 30 September 2013 Chinese Original: English 人权事务委员会 第 1881/2009 号来文 委员会第一〇八届会议 (2013 年 7 月 8 日至 26 日 ) 通过的决定 Ê Masih Shakeel (n Stewart Istvanffy xk) m rt ƒ «Ø æ (Ë r) eý È gì o Ê} 92 } 97 Çq À p ±r ( g zíö) Ú « Í²Í Žn ¹ Ê t³q ³ m Ÿ q Ì n µé }ü ¹ n ¼Ÿ w x â }p }¹ } 1 } }k } 1 }è w x â }p } 2 ( )È GE (C)

2 附件 人权事务委员会根据 公民权利和政治权利国际公约任择议定书 在第一〇八届会议上 Çqºp 第 1881/2009 号来文的决定 * Ê m ƒ «æ Masih Shakeel (n Stewart Istvanffy xk) rt Ø (Ë r) ¹ Ì Ì Â¹ }pè¹ q» p » Î ò Masih Shakeel m ¹ Ì Ì Â¹ { l rt oø ~q} 1881/2009 ú q Ýûò rt q¹µlå { l }p } 4 «ò 意见 q rt Masih Shakeel ƒ s f 1970 Çm ³ rë wq n Ø ŸÍ r wí ŸÍ²Í 1 w z Ø wí²í í²ö * õø q ~ q g gâ m g m g ¼ ² gâ m y¼ì g g m Äú m m ggë m g ¼ gí ² Æ g gí q m gl.g m gˆ Ìf g Ù gˆ gä m «²g Í g Ì m Äg g m g m gm u Ì m Í gmgm m g m y¼ì g g m m ggë m gˆ Ìf Äg g gm u Ì mxö Äú mqe{ft q ÉÌ iý 1 rtqí²x ~ö È p wí² íwý ~ r e xý 2 GE

3 o ¹ }¹ } 1 } }k } 1 2 w² ¹ }è ¾ wq n qoè Ço rtn Stewart Istvanffy x k ~ o Ê} 92 ~³²º q g gì Ÿo ~ rt³² Í ~q Íoü 3 rtâ²qo rt ë q ƒ s f w z wnp tq s z Í{ ²gi q np Í wÿ²±ôë ~q npå Äx Í w õøx 2001 wÿé {yç~³q{ø npw ƒyç~³ w Í{ ²gi qí 2001 ˆ È q  ŸÙxý s qu Ø Ž t Å š q s 2003 rt³í ê q t A. M. w q s A. M. g rtq ö Ž Íwq A. M. ² rtq rt wž wy A. M. rt q Ð wq «rt Ž pö { ({ ) q rt³í { q Ç q wy w wö A. M. wy w rt Ùp { rtq µ³í { qtq rt ý o² oz { } rt ÍÍ txÿ A. M. wq f w wq µj  q w ÈÐ Â Œ¼ Í y rtÿxü wÿ ft wyí± w²íâ ² xw ²Ât wí go rtÿ² ² ²q f ÃýŸÍ²Í ~w wq ùœ 2.3 rt² 5 ² ë röw ²q s Š ç Ãý q s Š ç wüwqµ Š wqµ w ² ë g t w go ¹ rtã 2 { l p Ø m qè f³u ~ ~ rt ̲n Ø d ~q w ŸÍ²Í ( x 6.1 ) 4 go v ² µé rtq öºý ¼ú º rqn xöd žçqrºà ¾q 5 GE

4 ýz Í ºë 6 Ãýwqµ w A. M. Ç f² wq µqr ² ˆ rt² ë w öjwq t rt ÃýÐ u Š ç 7 s öƒ ²gi rt ë qƒ qá «lå³u «w ùº dù¹} w 8 rtqµ ³u r w ý o { íz Å éùw ö w ~ tº rt² ºë ýšü Ä o ØÎ n ŸÍ 9 ºë w ƒ f s ~É w {éù qüy{ø t¾ rtöço { gm swt º z f Shakeel öº¹µ t ² z È wy t ~ˆ gmqü t w q À öço wq} { z (öç qü ) rt s ¾ u ² f Ã(Jam a Masjid Hanfiya Trust, Manzoor Š ç) ö º ýnu Ço à o rt ºw otqü w ² tqè t «wù s z ë vÿx qo o Ê qˆÿ â } 295 (t ) 2.6 rtà Ð Ø w³² ~ ~ p Á~ ² gì rt Ø wqµ Š wqµ w ² wq µq gw í à rt gì n Ä Ø z Ä ~(z Ä ~)qä ú o rtqn z Ä ~ ÇÀ rt f }ü¹ iqä d fä qt ~ Ço rt zfå 6 7 ƒpë f q Jamshed Àq fÿç ë ç 18 fž À ºfâ Jamshed À 8 ³u( )(ñ i µ q ) ³u¾³ f Shakeel Masih { q t wv ùº ssríf Shakeel w ùº y { öjw w ŒÊ ²yt { ríwqtµù x w 9 { kn À 10 g qâz(ñ i µ q ) 11 rt º n v rq r rtqft Ÿ qr GE

5 frptrq Í owq z íwq µ Í w²í ºë go Ͳ ²y z pwgo º rql Å { z w t z t w Çšœ öço gm ~² o qt À ¾ s q oz j g rt ŸÍ²xýnpº tq ùœ~å g² ²ù yùœ Š ÃÍ o rt  z Ä ~qà ²Ÿú qn rtxë n qü knn ³²ÐÉà ro qlå â wqµ ý rq wqµ z w³í rtq { qtq 12 Ãýp rt ro º ôqµ qdf wqµ np³í Çxýƒ¼ Çž rq rtq³²ðéã n ŸÍ wq³²xùx í Í Ÿ 13 ³²ÐÉà o rq g Ÿ ²y ÿ z Ä ~qà ið q º p rtqµ ³Í { qtq Çxý rq ³²ÐÉà v zozq t p rt ºµ ³Í q º z Ÿ gº y yì q « rtýš Ãn  w z Ä ~qà n ú w ÿ ³²ÐÉà À Ç n Í ið rtýš à Ço ÈÙ Ÿ wq ³²x ÃÍ owqn Ãü rtqµ Ÿ { qt Ž rtº Ž ý g ² à g µéq fe qáè g rt «{ Ãr w véqkn ³²ÐÉà À qü Ç«o w ŒžÍ² Š à  ÿ ³²ÐÉ Ã À Ç rtxt³gi ü gknn Ø À ƒ ²Èn v if 14 rt z w n oýw q Ÿ rmo wí²í q 12 rt fâ qwqµ p rq { (vi µ ) ºfw z w³íeü rtq { qtq wqµ w wy rt ë ýw³í ± Œ ³ wq µ µe ( rtqµ Ãýnp² dz wƒ¼çž r) 13 Ͳ p rtý ~ r ùÿ k ÁÈ r xö p rq ² ( x } 6.1 ) rtq zfq² Èz v À ²Èz Í Â n t Ø x q n À ƒ~ w ÿ~³í ü ² q Ä pxt³gi ü qkn Çn q { ÂÍ È wn «GE

6 n 3.1 rt g wvø Í²Í ˆwÅgsÅi q ríã Ågs³Í{ n Ê Àq Âíà ²ô rt Í ² gié uì iö Š q ²{ q ² f íãq x s qà Žü rtz Í o² ²Ù w² Í ¼ girÿqz x ö i q À 3.2 ºp q À rt ÍÅ{ t q ÂÅ â Âí q { ºf Ç Žv 1991 x pt z È Ì Ê Êv Ÿ ² Ç t v É fq yž d ŽÌq º np² o g Ì s xöžngi rt² Í t ~ ö ˆƒqt zf à Ÿ ˆ ƒ²ˆ t ü Î} Ãq ƒ ƒèå n qt ˆ Œ Ãí º f³í 3.3 x ²qüy À rt±z gm t «wq} { o ù±íq w ² m Í wnp Íšœq Ÿ w Ågs ³Í Êq «íã dwqm Í w Ùp â w Í xý wq µÿ xý xö wqm Í x ý 15 wõ º ~q Ù d gì q t s fâk } uq 16 w ùœ ¼ w n g s ˆƒq ƒ w ² Ågs s qíã wöçqí²x r p ÊÌÀ 3.4 rt² g w² wq xÿ Ågsíà w roå{çm ºf wnp ñ o xoú ²qñ â wq µ w ² xýºm Í xö w qµ q r o y¼o ²q ² o wqµ rx ýxönpw Ÿ ²³²Í qž q np w Ÿ³ ²Í q rtqž og ØÒ ço g²ÿ o qo g rt p yíãq Ä Í q k k Ë Ä ÍØ q ˆwŒ m fw Í ¹q ý rt g wí²í í g ¹ }¹ } 1 } }k } 1 q Ì 15 p qºƒÿù { ² q 16 rtâ o gì s x qå f w t s x q ƒz q 6 GE

7 3.5 rt² ¹ }p }è qä mì z Ç«o Ç wq z i{ q ¼Ÿ ~Š à rtqµ p d rtº Ž ý v Í o r t Ͳqn rt g jÿ³²ðéã z t³gi ü kn }ü ýft Ÿ qiø Éà nz q wy it oø Åq  d i ²yÀ ØͲt q ï dz q Å ³²q w² Ç txÿwn Ͳ ŸÍ kn à Œ Í Ðýz Ä ~ ³²ÐÉà rqü q z Çq ù q qéã rt g ²Ÿ ýš Ã Ç Í²qn qz Ú rq w² Ç vè öíq Ÿ m íã Ê Ã n q Ì rt±z Œv w ²y qÿ í²öo ¹ }p }è ºpùÿ k q 4.1 ººp ±rq qùÿ k q f Ç rtq ü qâ² z o g~q ¼ Éà v ù d ºpvý³Í Ê t³ ³q «ftéãq 4.2 ±z rtºp}¹ } 1 } q znp n ¼ Ÿ Í ù k gì rtxt³gi ü gkn n À ƒ ² yj q Ÿ 17 ÇÀ wqt ³gi ü n Í Â rt À ƒ { wqn ŸÍ w Ͳy qkn ùxýš à Ç ú qn ~ np n ¼Ÿ ºp}¹ } q ù k 4.3 ² g rtmž Ë wºp ¹ }¹ } qn wq z ù k Íj q g rt qåz Å Ž Žˆty owqù Ç gmxi µ ¾q í f q~ n q Œ Colony g Calony g oq q f ²gi{ ƒq } ~ˆn ~ dçj ¾ ²«o rt Çq q â zwqµ ³Í xý r wqy wð ºëqrqxö z wµ qtq { g rt { (àw ôqµ qdf)f ²qtzg 17 Í ~} 1302/2004 ú fqà Khan Ø ³²qº p ù kqà } 5.5 GE

8 ù wyzg { qt ( ºµ rq f) zig ( wqµ rtq f) 4.4 ² Í rtqy Åqtri y Ço rt y qkn gw gw ¼ º q º g py q²y }ü rtºpwq Ÿ q z rt rqy w tp ë ~ˆ q íw Ø Ç n ( )Åf xý rtgo y Ž ² ²Ÿ w w zq Ͳ Ê r rt z wq µp Í w º z f wõøo µq ~ hy w ²ey iâqtr 4.5 { q ùxÿ rt Ågs Ê { qf tíã È ~q{ø zo ÃÅ ¼ q z { q r p ¹ 18 ºp q Û g rt Ågftíà 19 gw r{ s s f Ågs Ê rqgìíã ¾ s q oz qj ƒ j ˆ ØÃq 20 Ÿ t ² { ¾ ºw² { Çq ~Å z öí s Çqt ü «Ÿ àŽ fÿ Ÿ ˆ ²Ÿ ý s Ÿ oú 2005 ³²o µ Î t šœq q ˆƒ ² uú í xö s µ o Ä qr íˆ z â s ¼q q t³í rt² ² ²ö ¹ q 4.6 ² g rtq z öí ytÿg qÿù qÿù rt Œ w 21 ý n rt ² w ÅgsftíÃ íˆ ~ ù w ë Ågíà ýw ¼ jqø 18 gì Í} 1551/2007 ú Tarlue Ø ³²qºp ù kqà } Íy Ê ~} 119/1998 ú V.N.I.M. Ø ³² qà } 8.5 ºf ~À np t w² xýågs³í Êqft íã ~À È ² q qt À 20 ˆ Øà 2008 t ž Ì z ¾ ² { ƒq t ² ¾ ² ºwt Çq 21 Í} 1302/2004 ú Khan Ø ( x Œ 17) } 5.6 ºf ~ µé np²qñ ù k 8 GE

9 4.7 ºp rt }p Çq íwÿò Ÿ q Ì g v { l } i ²q }ü ¹ q rt o³²ðéã t³gi ü z xöš à ¹ }p ²Ÿq z ² Œêh ºp rt ¹ }k Çq g d { l } ²q }ü ¹ q g ¹ }k º ²n y ͲÍw zågs³í{ ³ nqíãq Žp rt ¹ }è Ç «oä mì mìýz g ² ÁÈ o ~ q { l } o ù k g ~ q z } è x q y o 24 Í o rtq g² y { o ºp³²ÐÉà À ÍŠ ÃqÅÈÀ ºfâ Say Ø ( À) 25 ºf q o³²ðéã À} qh o²yh Žv 2004 x rtp 2009 dz²ÐÉà n ³²ÐÉà qš«r p¹ z µàq ² äo qh ~ µé ²q ùo k ~ ²q rtºp q rtí o q w g uu n oä ~ ³²ÐÉà À q ²q uu zqðý Žq Í o rtqn rt n wÿò o n q ~ Ç fj qz d z f gq{ ³²ÐÉà ²y oq f qƒ z wy g{ Ÿ qä n t { íã ~wy Ç ui q k ~ q À rt² Ç {Ço² q 22 gì Í} 1234/2003 ú P.K. v Ø ³²qºp ù kqà } Í ~ºp ¹ q iøq «q} 31(2004)ú } 3 } 12 ~}pèk ~ Ÿ } 40 ú } í(a/59/40(} í)) Âz 24 Í} 1341/2005 ú Zundel Ø ³²qºp ù kq À } 6.8 xö} 1230/2003 ú P.K. v. Ø ( x Œ 22) } FC ið ³²ÐÉà qš«pø ² oø GE

10 o í z q Í f {  Ÿ q ~ ² z fú q Å h Š à Îoö Ͳxqù qk nqá  ¹ ²ö qiø Š à ºpú q{ q 툲y º xt qkn ³²ÐÉà z q o gâí qø z Ä } 113 q ± Ÿ o ² rt Í ÙÄ ~  ¹ f rø ~ z ~q ²È xö ~ qø ² x vèq Ÿ q à Ågqíà «íã ²Ÿ Â Í n t²í y Ãük o q  Š à ³²ÐÉ Ã qà qá Î Ãv q z À ükq ² Ÿ ÅÀ q ÎÁ À Çq ùœ ³²ÐÉà Çq ü v o v g³²ðéã qà ükq rt Íq ² ³²ÐÉÃ È Ç vq À wyùä Ç q À rt g gì öím ³ Êq Ìq zf ² }ü ¹ }p q qiø f rtåg qíã Í q² 5.3 rt wp f rqt³gi ü n v À wí o ºp n ¼ q g Çqt³gi ü n wˆi ŸÍ²Í ù gt³gi ü n q¼ rq qçm wq³²ðéã n r Í ²Èt³gi ü n Âq m 5.4 rtí o ºp q Ðý Ž oáq { knùx o rqvèq Žp gmqs Ç «o rt Ç q q q mž z fk rt wq rq³²ðéã n Âq f f ºf Ç wqµ ³Í q Ç 28 rt Ç ² ÿ ƒ²y q z gwqµ z Œ Çwq tq ü rt² Ç wq y w² Í i ¹º «i Žp ¹prptrq gì Íqy 27 } 113 d n (a) Ä n ŸÍ qn tùœ rí xýrm ük q q n t n ŸÍ q À ükknùx rq q (b) µà q g Ä ²Ÿ íùxhÿ 28 x } 10 GE

11 rt} y z nwqµ Økq w t Ø r tù ~ˆ z ýö wqµ wqµ xkwøk w ôwq µ q zo w Å o q Äx ²qo 5.5 ºp ¼ jø qáè rt g º ²gi ³ { p s xfqm s ¹q f t ²Ÿ² i g ¼ j qø rt È t w Ço { fq t ö «rtq gmqü f w g} uq ²gi rtùœ { ³Í³ ùœ³í Ê z w y ¼ jqø ²y À ²yØ Ÿ g y s ükq 5.6 rt² Ç s È tågíãq gvèq d µ Éq ± uiçìq Žvwy xý ²yíò Ø Òo rtâ o q z â Ó gì ºpx ÅqÓ Faisalabad, eƒ s µ ³Í ºf ƒ f wy³í³ Ÿ g t ˆ Ãý Ã Å³Í ƒpf q s snp t º ŸÌ Ê t «qt ³ rrà Salman Taseer º ³Í wnpö qt Ÿwq ƒ À ë Ìj s ²Ÿ Ç rq rt g ýnp z ³Í² qft â ý Ít ˆ qft 5.7 rt n ï Éq Ÿ npw²ôq ï wågsft g íã w g w³²í í²öo}¹ } }k s f yç~³ Åg qíãmž oá rt ƒ s f ºë Ø ü qå o² Ÿ t ˆqt rhf³íy Ê ²y À u d  éù t Dzyt ˆ 5.8 rt² Í rqh qço kçmq w È ƒx ~ ƒçmxö f oëý xï Ãvotqg 29 r ýw À qý o w² wqµ rxýwq Ž ýqg row ôqµ qdf gw Ͳqn q µé 29 ³Í Ÿgt oˆ GE

12 rq² rtq Ç} Ë ³u ~ rtv n Ø ¼ kn ~ g Ÿxü n n ù kq dº «¼ { öjo qðý Žq ² o rtqù ² Å Ç rtq zrö wq y w² ³Í ² p º «q i g w Ͳ Åg q zr Žq u ù Ÿ wy qftù Í qíã ºq n wºp zq ozq ²föjo qðý Ž rtri ² p wq z g q np rt z gm wq q qdù wö q o ÿ oz p ÿ gmqáèå º 6.2 È rt º ²q f z wqy nwqµ q w Ø ~ˆ²q z yö z rt zf~ z nù et q ƒ wq( rtq) { v ow( rt)q { ƒ " o" z rt ² q s q i² Ÿ rt³o { z í Â Ø ~ˆq í z ë ~ˆq dwq tõ o² Ÿg i rt ë iy w iù g wqâ ²f µéfçjq²y Ž e owqknq ƒùå 6.3 Í o rt ¹ }p }è ºpØ Ä mì qü Åq Ç rtq zrö ŽvŠ à 1988 Toth Ø ( d z µà) Ç Àx 30 à r q Ͳ²Ÿ Í Š à ÌÀfv ox Í ÿ f q ÁÈÄ Ì n tÿí² ÿ ùœ³ ù Ÿq xöì Ÿ ÿ Ìpn t p rtp Çq ³²qn ²Ÿ oü q Í 31 à Ífv rt ³²ÐÉà qà qü Ç qáè ÿ ùœ Í ù q xöì Ÿ ÿ Ìpn t Å o q ²Í o rtq z í ³²ÐÉà z f qh «{ Ãük oq ~²yÉà nz Ä ~ ² n³²ðéã xä ¹ gkn qh  ük ~ x Êíà m íã Í ³ ˆgkn qh  i Ÿ ² n ~q{ø Ø qz Ä g rtºp q Ãq{ p wq n µ r 30 (1988) 86 NR 302 (FCA) 31 Masih Ø (¹ z µà) IMM ( ) 12 GE

13 ² Ÿÿ ²q µ ýš à r ü È rtxt³gi ü gknn À ƒ Žvg ²È n Ç{ À 6.4 ºp qt À Ç ˆ ØÃq 2011  Žn Ÿ ¼Çp Ù q gt Ÿgv e qáè ² Ÿ t ÅÇjo q ² ²Åf z Π⠼صÀ ¹ gågt q ƒ ±q s ± º Í xýqåf ý öº t o º Î} Ãx i g knÿ o Çq Ãý q Ço ³ q g ²qo ö Ÿ Î xö Ã Í nt qÿg ² Ç t ²np ºw ˆƒxö{ ˆƒ Œ g² ogì s q 6.5 n Ÿ g ù k ºkn rt ¹ }¹ } Çq wºp²ö}p }k } è q }ü ¹ q w º} f Çq q Å n ¼Ÿ ÿê ~ ¹ { ~Ä kqáè o À ß ì 7.1 ±q{ n ið t oø ~ È o Ê} 93 À ÿ}ü ¹ { l q k z 7.2 ~³ { l }p } 2 ( )Èq v ü oz ù  Àz q if 7.3 Žp rt z Ä mì z ²öo ¹ }è gz i  ~ g rt Œgoùo kqrq µé wq zf º n rºq z f³²qà g~ h ¹ q žçq ²y À ~ Èv ºÍ² rtqz ÿ p}è q²n ( o fv Ì iø) 32 { l }p q² µé ù k 7.4 ~ Í ±z rt n ¼Ÿ gwp Ço Èt³gi ü n ²Èn v À ~ È qì í rt ÈÌn ú Ÿ Œ { 32 } 1315/2004 ú Singh Ø ºp ù kqà } 6.2 GE

14 l }p } 2 ( )Èq ù ²yŸ º zf i Ÿi q d o ýwy 33 f ~ Í rt Ç t³gi ü n o v Í} g ²y } rtqn kq ~² Í Àt³gi ü n ý rt ˆi ŸÍ²Í ŒŸ gýw o y qÿ ~ g { l }p } 2 ( )È Ã ~ rtq 7.5 ~ Í ÿ}ü k z Ç«o kn rt Œ ¹ }¹ } 1 } wqn rqºp q ¼ À rtqft Àq q ~ g rtgoùo k qrq d µé w ͳ²Í ˆwÅg Ͳö ¹ }¹ } q ³qíà ~ q²µéùo k g i ²q ÇoÄ qáè 7.6 ºp rt }k } 1 Çqn ~ Í ±z ² º ²n y Í²Í zwågs{ ³ nqíãq ~ Í rt z np wöço g m ý ro} { w² xý Ågs{ n ~ g ²Èn Œü ¹ }¹ } q Éà 7.7 ~ ùo k g i Ço ¹ }¹ } 1 } }k qáè s 8.1 t ~ d { l }p } 1 q õd Íq «o 8.2 ~ È ¹ }p iøv º ¼ º~±q fts ¹ q Ì â ŸÍ²Å¹ qz Åv ²y Ì 8.3 ~ Í rt z wÿ ͳ²Í npw Í q w Ågs Ͳö ¹ }¹ } q ³q Âí à ~² Í ±z rtý ¼ Çqn ŸÍ k n rt iù ²È wqâ²fðý Ž iùåq wq z Çq ~² Í ±z t ²np q ˆƒ k²np q{ ˆƒ rt Œxt Ÿ w q 33 } 1959/2010 ú Warsame Ø ³²q } 7.4 } 1003/2001 ú P.L ºp ù kqà } 6.5 } 433/1990 ú A.P.A. jf ºp ù kqà } GE

15 8.4 ~ Íz ýwy rq q ~ Èv rt Ÿ³²Í ÿ~ˆwågs Í ù q q Âí à ² Å ~ Ⱥ} 31 ú ºf Í vèk n g ~ ³² Žq ² otãýùœÿ³² Žq{ Í ù q qíã ¹ }¹ } qíã i iø { t Ͳ Í ³²Ç ~ g ²y À ~ Ðý Žq µé Í rtºp wí²íñ ùœågq ÂíÃq z ~ Í z rtqâ² ù uu ²q qs Ÿx o ²q z ºp gm Œ ºs ²Ÿ{ sq gm Í{ uu gºf q~ Œ d f q ¾ p gmq º À ºö gm q ²Ÿ{ q É k ²Ÿ{ q ²Ÿ g gmq rtöço} { ( ë oxq ) ² öí g Ê (t ) Ì Êq ȈŸqŸg ~² Í Œ º q À f Š Ãq Ç{ d  ù rtqµ Ÿ { qt Ž Œ Í rt q ùo±qçm ºf Ç w ͳ²Í wqÿ Ågsíà 8.6 ~ fq À g Ͳ rtí²öo ¹ }¹ } 1 } 8.7 ¹p ~ ¹ }¹ } 1 } Çq ~ g rt ¹ }k Çqn 9. t oø ~ d ¹ Ì Ì Â¹ { l }p } 4 Ÿo g rt³²í í go ¹ }¹ } 1 } q rtq Ì 10. d ¹ }p } 3 (n)è iøý rt qÿ â µé wºp w³²í ùœ Ͳö ¹ }¹ } 1 } q ³q z ü Í ¹ q qi Ø ² iø  výöm q Ÿg 11. È Ø { l í ~ v ÿ ² ö ¹ q À d ¹ }p k v º ¼ º~±q ft s ¹ q Ì ² Ÿg v íox dù Í ŸqŸ ¹ ~ 180 ¼ «34 ºp ¹ q iøq «q} 31(2004) ( x Œ 23) } 12 GE

16 ~q q À ù ² ¹ x q ö [³² jf ºf gñ Ãý² íöâ f g r ~q ~ q µé ] 16 GE

17 附录 委员会委员尤瓦尔 沙尼先生提出并由委员会委员科内利斯 弗林特曼先生 瓦尔特 卡林先生 奈杰尔 罗德利爵士 安雅 塞伯特佛尔女士和康斯坦丁 瓦尔泽拉什维利先生附议的个人意见 ( 反对 ) 1. px ñ y ü ~ ÇqÀ À rt Í²Í í²öo ¹ }¹ } 1 } 2. ~q Ì z pÿz²ft Ÿ³² xý ÿågse Ÿgq ÂíÃq po q g n ¹ q à k ²q zqo 1 ²yØ q ~ ù ¼ Ç Â º r ~Û g y q fr ø ºw rq ²yØ ² p² y í ~ f o q à 3. ~ rtœ ÇÀ}z fe ü i ýà ük { q g ¼ f ² Í ¹ q rtqg Ì Íj ~í g z q À ²öo ¹ 2 ~ Œ Í f qíã í²ö ¹ 3 ~² rtœ ù±íq Ÿ wÿ³²xýw Ågs³ ù q Âftíà í s Ÿg 4 4. f tq «q íã -¾ rtö q gm wq µ Ÿ Ž xö w²ö t -µnø z Ä ~ ³²ÐÉà xö ºÀ qø Š ÃØx² q Ø Íq «Ç rtºp wy ið swömqozq iù d q ¼q s f rð Ågs Ít q Âíà 5. y Œü tq íø qà Ÿ e qz à Œ f qíã ük { q 1 } 1763/2008 ú Pillai Ø ³²q } /2007 ú Hamida Ø ³²q } } 1763/2008 ú Pillai Ø ( x Œ 1) } 11.2 } 11.4 ( ~² Ç Pillai mëý Ãvq ˆ z Ä ~ Áw ºw q n Â Í Êq À ~ g ~ Íq Ÿ µé rt º Êq d ±q ºë ³ Êq À µé wyí ñ wy ùœ Íqs ÉÃqÁÈ ) 4 } 1544/2007 ú Hamida Ø ( x Œ 2) } 8.7 GE

18 6. rt ~ Ø qüyú Ÿ à ²q ÃµÉ owºp ³²Í w Ågs ù q ÂíÃq z dw Œ { z È y ²y rtý Ø Çq f qe qtri gì ºpwq µ³ Í q y Œ g rt z wÿ³²í w ~Ågs ù q ÂíÃ Ø ²y qºào µé o ük { q 7. y y q f öj{ knùx Ø Çq Âíà í q ¼q s f rð Ågst q Âíà ¹p q p rt Çqºƒ ÂÉà ²Ÿo oxí y y q Œ g rt Ÿ² xý w Ågs ù q Âftíà 8. ²q y g rt Œ wq z í wí²í qà ²öo ¹ }¹ } 1 } y gø ²ö ¹ [x ¾ Ãý² íöâ f jf g ~ r ~q q µé ] 18 GE

19 委员会委员岩泽雄司先生的个人意见 ( 反对 ) 1. Àhx ~ k³²z q q È ~qì í n ¹ q à zºƒ zfqo ÃÅ ~ ²y z { r p ¹ 1 Žv 2011 x ~ nox Ø vèqkn g öm ù q Âíà í iø { t Ͳ Í ³²Ç n ¹ q º zo xžv ÿ ²yíà 2 ²ý yø íˆ Ð n ü pü f m m }tqft ü q ²yÈv q Âq ~ ¼ zo ź r ~Û d ~ f zo q à ~ g z ükq z f e q ü i ¼ qà ²ö ¹ q 2. f Ç r ~q Ÿ o ²Ÿq z ükq ¼ öj rtqn f qðý Ži owqù â wºpwq µ³í q ~q tr qo gmq ¾ rtöç { qü t rt z gm wq q qdù öçq g  ÿömo gm ºq o z ² ükq [x ¾ Ãý² íöâ f jf g ~ r ~ q µé ] 1 } 1544/2007 ú Hamida Ø ( x Œ 2) } 8.4 ù } 1551/2007 ú Tarlue Ø ( x Œ 18) } 7.4 } 1455/2006 ú Kaur Ø ³²qºp ù kqà } 7.3 } 1540/2007 ú Nakrash l º ³²qºp ù kqà } 7.3 } 1494/2006 ú A.C. º ³²qºp ù kqà } 8.2 } 1234/2003 ú P.K. Ø ³²qºp ù kqà } 7.3 È ~ ³²z f nq  } 1763/2008 ú Pillai Ø ³²q Äúqft 2 } 2149/2012 ú Islam lº ³²q ( ³²iý) } 7.4 } 1912/2009 ú Thuraisamy Ø ³²q } 7.4 } 1801/2008 ú G.K. v º ³²q } 11.2 } 1833/2008 ú X lº ³²q } 9.2 } 1819/2008 ú A.A. Ø ³²qºp ù kqà } 7.8 } 1763/2008 ú Pillai Ø ( x Œ 1) } 11.2 } 11.4 GE

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 21 October 2009 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }p ~ 2009 12 7 Ž 18 g zèr 11(c) q Ÿ À sµ l ºw q Ÿ À sµ l i Âz B q ~ 京都议定书 之下附件 B 缔约方的年度汇编和核算报告 秘书处的说明 * g

More information

untitled

untitled 联合国 公民权利和政治权利国际公约 CCPR/C/109/D/2014/2010 Distr.: General 27 November 2013 Chinese Original: English 人权事务委员会 第 2014/2010 号来文 委员会第一〇九届会议上通过的决定 (2013 年 10 月 14 日至 11 月 1 日 ) Ê Darius Jusinskas(n xk) m rt

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 19 October 2009 Chinese Original: English 附件一缔约方在 京都议定书 下的进一步承诺问题特设工作组 }k ~ 2009 9 28 Ž 10 9 2009 11 2 Ž 6 ˆ zèr 3 Âz sµ l i q ² ÁÈ 便利缔约方谈判的文件 主席的说明 * 缔约方关于附件一缔约方总计和单项数字的提案汇编

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 25 October 2012 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }¹ ~ 2012 11 26 Ž 12 7 g zèr 7 ö Í ºqÁÈ 清洁发展机制执行理事会关于处理审定 核实或核证报告中重大缺陷的程序的建议 秘书处的说明 * œ z± ö Í Ÿko~ Çq ²

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 12 August 2011 Chinese Original: English 附属履行机构 附属履行机构第三十四届会议报告,2011 年 6 月 6 日至 17 日在波恩举行 转交 公约 缔约方会议和作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议通过的决定草案 目录 }-/CP.17 úà 2012-2013 e È~... 2 }-/CMP.7

More information

Þ ìe v û Ô Ç ˆ u u Á Á ig u ì Á Õ Õ} u k ä{ ä Õ ó Á ò { Ù~ˆ éó ä½áä{ ä }à ò u Á Õz u n u Áu ò z Á ˆ u u Á g u { Á Õ h i. ð ~ h i. ~ ~ ~ d Á ³ { e

Þ ìe v û Ô Ç ˆ u u Á Á ig u ì Á Õ Õ} u k ä{ ä Õ ó Á ò { Ù~ˆ éó ä½áä{ ä }à ò u Á Õz u n u Áu ò z Á ˆ u u Á g u { Á Õ h i. ð ~ h i. ~ ~ ~ d Á ³ { e Èx j u u ˆ ì s mø ó ðy Ô Ç u Á u ò } Ì ~ d Á ³ { e z Ì u p Â~f u ä k u Á Õ }  ² d ºó ûý  hïá u Áu È ûlš¹u È Á j v ˆ u ;mø Áu ò ~ Á ³ u ä p ;mø d ó ;mø ó ûý  h ïá ó Áu È û} u È Á ì ² dº k à s Txbjo)2:95*Áu

More information

untitled

untitled 联合国 残疾人权利公约 Distr.: General 15 October 2012 Chinese Original: English 残疾人权利委员会 残疾人权利委员会 2012 年 4 月 16 日至 20 日第七届会议报告 GE.12-46623 (C) 291012 051112 目录. ¹ öº { l q... 1-2 3 p. ~} ~... 3-6 3. ~... 7 3.....

More information

Microsoft Word - 产业协会4.doc

Microsoft Word - 产业协会4.doc wz gzi o w er } Ê «Œ jòâ õ Æmq «r ««î w»» È Çx >@ cw À Ä ƒ! x >@ cw Ã Ä ƒ ì x >@ cw Ä ƒ ì x >@ w Ä x >@ Î «i  d i À Ä û e «Â À Ä í Î «j Ò «i À  ƒ Èí À  i À Ä n É À æ Ò«Þ c ìc c Ä À Šd Û i À Ä Èí «È

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Generl 21 October 2009 Chinese Originl: English FCCC/SBI/2009/12 附属履行机构 } è ~ 2009 12 7 Ž 18 * g zèr 3() ¹ Âz Ê q ³ ƒ ê ¹ Âz Ê 1990-2007  ƒ ê 1990-2007 年期间国家温室气体清单数据 秘书处的说明 ** œ 2009

More information

û y ìx û y û ½ mø e z Ù y Ì e z û ½ 2 e 3 û ìxdí û ½ 2 2 ÌÝ }Ù p ½Éú s u à û í ú y Ù d ìx~ 1. à à à ½k { ó w{ Ë ½yu u ç Ës u à Ë Ë à ž½ Ðç Ë Ã ã ½ Ø g

û y ìx û y û ½ mø e z Ù y Ì e z û ½ 2 e 3 û ìxdí û ½ 2 2 ÌÝ }Ù p ½Éú s u à û í ú y Ù d ìx~ 1. à à à ½k { ó w{ Ë ½yu u ç Ës u à Ë Ë à ž½ Ðç Ë Ã ã ½ Ø g Ì œ y qø±½ Ç Ùyu jy feíyu û Õ Ùu ûí y ûˆkì k û} vásà s Í às s ú úõ í y Ô x x mø x xe Š 𜠺 x Ù x v û à v û à Á ¹äÉ Ã ž ~ˆ v û v û Õ Ç ÙÕ Ù â Á àn à ú e ï Á ž û vìxe û ì õì ~ û y Ð û y k û ½ y Ð zndà ª

More information

untitled

untitled 联合国 大会 Distr.: General 15 September 2010 Chinese Original: Russian 人权理事会 }èp ~ zèr 6 ³ 普遍定期审议工作组报告 * 白俄罗斯 受审议国对结论和 / 或建议提出的意见 作出的自愿承诺和答复 * z ²rŠü µáð ± GE.10-16137 (C) 061010 081010 白俄罗斯对 2010 年 5 月 14

More information

<313033BDC6B8D5BA5DB3E62E786C73>

<313033BDC6B8D5BA5DB3E62E786C73> vw 103 Ô e } µu 111 u åž j s 3 ( u ) 1.1110003 Šöy 2.1110006 3.1110007 111 u åž j 3 1.1110009 hõg 2.1110008 É 3.1110005 Ž 103.03.21 1.s u 2. ž u h } e  http://exam.nctu.edu.tw/103/103mastercheckin.htm

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 FCCC/KP/CMP/2013/6 Distr.: General 24 October 2013 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }k ~ 2013 11 11 Ž 22 é g zèr 10 sµ l Âz B q ~ 京都议定书 附件 B 缔约方 2013 年年度汇编和核算报告 秘书处的说明 *

More information

Microsoft Word - 会协_2015_1号.doc

Microsoft Word - 会协_2015_1号.doc k á}» st v Œz Ÿ x v oœ c c g»â» w»â Ä x «g»â» Æm Ã Û»Â Æ m Ä d Ö Ä oø c c g»â» Æm e Ä cà d Ð Àß «Í Èc½ ½ 1 Ä ([FHO ò ([FHO À {Û Ä d d ¼ c Ä œ þ q ì r d Ç } Ä Éxq ì r d ò ~ ~œò d ò ¾ d í àóú å c d ~ ò½

More information

Microsoft Word - 01韓碧琴

Microsoft Word - 01韓碧琴 É i 1 26 w w 77 5 iná ¹ v! k Ý ¼! ê v j! ƒ! v p! ƒ m }ü Ð Ãv! s g } if! ÿ ç ò ¼! Õ ˆß à ô n ˆßµ~! j æ! k Ž và ñ! g Ò ie µ! º w 78 1 iná ¹! k õ k ¼! ê v «æ! š¼ý v j æ m Ãvà! s ¹! g! ÿ µ y! k ÿ! Õ! k { g

More information

Microsoft Word - FR 消防與災害防救法規-講義-01.doc

Microsoft Word - FR 消防與災害防救法規-講義-01.doc º µ º Õ ¾ 2 2021 œú ½ 2! ½! Ì! 2028 œú ½ 3! ½! iœ 2! 2035! 2042! 308 œú ½ 4! ½! iœ 3! 3025 œú ½ 5! ½! iœ 4! 3032 œú ½ 6! ½! iœ Û p! s u! ½ Ì! 3039! 408 œú ½ 7! œú ½! Ì! œú! 4025 œú ½ 8! œú ½! œú ì p! œú!

More information

Microsoft Word - EH 入出國與移民法規-講義-01.doc

Microsoft Word - EH 入出國與移民法規-講義-01.doc } Œtçw j ¹ uˆú e Œ q çw} ˆÚ¾æ n f n f u¾ n f u¾ î u¾ ˆÚ ¾ æ e¼ n f u n f u n n ¾ n ¾ à ¾ æ e¼ m v m t u ¾m v h uf v u ¾m ±å u ¾Öæ t e¼ v ˆÚ ¾ n f u n f u ˆÚ ¾ Î ˆÚ e ˆÚ n f u n f u m ˆÚÒè ˆÚ n ¾ n ¾ î

More information

untitled

untitled 附件 8 全球统一制度分类实例 附件 8 全球统一制度分类实例 A8.1 É ÊÉ ¹k Í q  Çq zâÿo fÿ íãy É q ~ uy q À Âq Å ÂqÙgu{ g«š É qé ¹k Í ø } 4 q } 3 q Î / š} 1C sî /e s } 1 e ƒ} 4 A8.2 g«ì 1.1 EINECS üz EINECS ¼ IUPAC üz Globalene Hazexyl

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 FCCC/KP/CMP/2011/8 Distr.: General 16 November 2011 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 } ~ 2011 11 28 Ž 12 9 j g zèr 13 sµ l i Âz B q ~ 京都议定书 之下附件 B 缔约方 2011 年的年度汇编和核算报告 秘书处的说明

More information

<4D F736F F D20D0C2BAFED6D0B1A6B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9ABBFAAB7A2D0D C4EAB9ABCBBED5AEC8AFB7A2D0D0B9ABB8E6>

<4D F736F F D20D0C2BAFED6D0B1A6B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9ABBFAAB7A2D0D C4EAB9ABCBBED5AEC8AFB7A2D0D0B9ABB8E6> A ŒŒy{ o Œy v 600208 o Œ àŒ s à o zã  Ÿ 2015  ŸÂ Æ Š q À / l}/ l} o l o Îñ 618 q À o l o Îñ 618 ó ñz ok ó Ï 7 8 ~ˆ 2015 7 20 Ÿ}ÿ y  š  Šrs Ëw  rš ² ó Š ³ y 1 o Œ àl{ Ÿ}  o y  ŸÆ l ³ 35 ~¾

More information

à ý æ ~ ýþ j ý k ì kæ ýg h u u ² È º Æ ø»  g º 31 Ì u È u ê t È 26 Ý ç Í Ÿ º È ul s êº 25 x É )2*41 k )3*41.71 )4*71 k Frequency Percent

à ý æ ~ ýþ j ý k ì kæ ýg h u u ² È º Æ ø»  g º 31 Ì u È u ê t È 26 Ý ç Í Ÿ º È ul s êº 25 x É )2*41 k )3*41.71 )4*71 k Frequency Percent Œ Œ i éœ Â } :6 h z 5: ½ Û u ìá ý uá Àse åž óh à Ôv e ýáæ :7 hà Ÿ ý«ä Û u Ÿ  å u q åž váùà q ý ½ Ÿ~Á Ù m d u Ëà åž vá ± Ì åž Ÿ } u k p óh ûm d Àe ýà ÌÃà e ½ ~ ÙŒ «Ý d h ÕÃÌ Û ýá å À½ «h e keùœ m Ø v À

More information

Microsoft Word - 134專-23 卓春英.doc

Microsoft Word - 134專-23  卓春英.doc í s} Ö s Ãq  Ùë ºŽ 2010 ˆ Î Ì ÐŠë ãµ Îë ³ à Îþãµ µ Ú ãµâ Ñ É ë ˆ Ä Œ ˆ Î ãµ ž ãµ Ñ ë Ð «ú Î Îþ ² «ëëã È Ì ÎÁ ¼ ëãµâ œ ç â Ì Ã ã ë ëë ãµ Úãú ëë ãµ š ö ë Þ Îþãµ ---- ˆ ãµ Ï ãµ ãµ Ê ãµ ãµ ë ã µ Î Ú ± óªˆ

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr. LIMITED FCCC/SBI/2009/L.9/Add.1 10 June 2009 CHINESE Original: ENGLISH  Ÿ } è ~ 2009 6 1 Ž 10 zèr 14 (b) Ÿ «Ø ƒíoè 2010-2011 e È~ 2010-2011 两年期方案预算 主席提出的结论草案 增 编 附属履行机构的建议  Ÿ } è

More information

Microsoft Word - 会协_2011_54号-OK.doc

Microsoft Word - 会协_2011_54号-OK.doc k á}» st f ¼~ é~ºpíö ~ oø É zø { q³u c c g»â» { g»â»â yð Þ ì «ÃȻ u ¾ È nú u ¾ È n«¾s ۻ À Ä w fòw»â À Ä Ç xd É Ç Ç É Ç ä»d î cjì î c t È ]KSM#FLFSDRUJFQ Ò ù «g»â»~ œè»â À Ä Ç w»â À Ä Ç x f «g»â» Û Õ

More information

Microsoft Word - 会行党_2014_12号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_12号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v lwkno e~ z oœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ Ï» «Èn Ý»Ð Ú ÍŠcœ Ð Å Û x» d c t c l ~ Ï»Ò ~ Ð ~ «{ d g»â Š jòâ ¾ Š g»â ý «ücè «º d g»â À~ {~ p º Ð î»ò t l {x»ò æd Ò Ö t l Ï»Ò 1 µé k ~«è¹ f¹~ xq i ~

More information

Microsoft Word - JA 旅運經營學-講義-01.doc

Microsoft Word - JA 旅運經營學-講義-01.doc n dº Ájì l h k àj à Ð Ùkp 36dÁ d l ê Ì à k và ç n 6 dáiï Ù r ì } ì Ç l dà 211 kìe 212 217 n e}h ªp d ä dº~ dº dº l iï à Î p ìe s Ø û «i 21&k n ï y } Ùs ïìá d yzàìp e Õ }Ì ïá ï y Õz s Ø e û e 212 217 Î

More information

<4D F736F F D A440AFEB2D313820AC49BACDBDCBA142BDB2A4E5ACC2A142BAB5BFB7B861A142BC42ACE7A9B52E646F63>

<4D F736F F D A440AFEB2D313820AC49BACDBDCBA142BDB2A4E5ACC2A142BAB5BFB7B861A142BC42ACE7A9B52E646F63> o! w! é! Ù gá å± ºŽ ë ë ³ á 1949 ë Œ Š ª ë â ËŒ 60 ë ë Á µð Î ë ëé ð Î ë ë Ü ã ãã Š Ø ž Ý ó ÿ í Ñ Î É ð Î ÒÐ ÿ ü â ø ç žé ë Ò bio-psycho-social approach ë ª ë ü ë þš ½ â Ê ž ý â ³ Î ë ³ Ï þ Ø œ ÎþÔÝëµ

More information

untitled

untitled 联合国 公民权利和政治权利国际公约 CCPR/C/104/D/1772/2008 Distr.: General 6 June 2012 Chinese Original: English 人权事务委员会 第 1772/2008 号来文 委员会于 2012 年 3 月 12 日至 30 日举行的第一〇四届会议通过的意见 Ê Syargei Belyazeka ( xk) m rt ƒ «q ˆ æ

More information

第一部分 一般原则 第 1 条 lqr fnh  ŸÒ Žn q ²Ÿ qí xèâ Ê ºw t³ ±t q ³ ˆ 第 2 条 1. y Ê ~ÈÂ Ê ºw t³ ±t ³ ˆ ~ (x ~zèâ ~) ~ Ÿ l qšœ 2. È ~ Šü q ¼ ³ º ñêxöšü ºpŸÒ Žn

第一部分 一般原则 第 1 条 lqr fnh  ŸÒ Žn q ²Ÿ qí xèâ Ê ºw t³ ±t q ³ ˆ 第 2 条 1. y Ê ~ÈÂ Ê ºw t³ ±t ³ ˆ ~ (x ~zèâ ~) ~ Ÿ l qšœ 2. È ~ Šü q ¼ ³ º ñêxöšü ºpŸÒ Žn 40. 禁止酷刑和其他残忍 不人道或有辱人格的待遇或处罚公约任择议定书 î «{» ÛÛ 57/199 Ú «( ) 序 l n Ê ºw t³ ±t q ³ ˆ y i Ê d t qe g v Ä ² j y Ê ºw t³ ± t q ³ ˆ¹ ( z ¹ )qr Ä Ø ŸÒ Ž n Ê ºw t³ ±t q ³ ˆ ö y Ê ºw t³ ±t q ³ ˆ¹ } 2 } 16  º~±q{

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 FCCC/KP/AWG/2009/10/Add.1/Rev.2 Distr.: General 16 November 2009 Chinese Original: English 附件一缔约方在 京都议定书 下的进一步承诺问题特设工作组 }è ~ 2009 12 7 Ž 15 g zèr 3 Âz sµ l i q² ÁÈ 便利缔约方谈判的文件 主席的说明 * 依照 京都议定书

More information

Microsoft Word - 08-第8章.doc

Microsoft Word - 08-第8章.doc 8! ² Ú 1. í ë þ ˆ ò ˆ ³ â à µ (1) Ð «Í ë í ë Î Ð áëñý ¼ëæ Ø á ë ë ý Î Ú áš í µ í ª ë Ú ã Ð áþ ÎÁ ëá œàª Á ëá ³ Îí ð Î Š «ë Î Øí Ý Î µ Á í œ ò ÐÞ Îë ö Š À þã (2) í Ыë ò šë ë éç ë «Í žîµ Ý ² š ë Ž Î ªñ

More information

<4D F736F F D203520A979C4F5BFA4B941A7F8B0FCA46BB56FAE69A4A7B357B9BA2E646F63>

<4D F736F F D203520A979C4F5BFA4B941A7F8B0FCA46BB56FAE69A4A7B357B9BA2E646F63> é é {Ê ÇŸ º Ž ö ùð  ˆ ùë Š Á Øë É ë É Ž Éë ²  ˆ í ë ë Ž É ë Ü â Î ˆ â à œ ñ ß Â «Î   Ž Ð WTO é ë ²Ê Â ˆ «ë ó ˆ ÃÎÿ ² á  ˆë Ý Ý ˆ Î ÿ ã éç w u é Ú â  ˆëœ Ÿ ª «ë Ð ë  ˆ ½ ³Î  Á â  ˆ Ø Ÿõ «214 5,752

More information

Microsoft Word - J8151C.doc

Microsoft Word - J8151C.doc 2006 7 C J8151/Ch.3 财政委员会 { m 2006 9 25 29 ˆÍ ² { Š q I. 1 «~ 2004 5 hÿq} O ~ oâí Š { qáè v Š q{ g efe ù¼ Àe fe ý È Š q{ ²Ÿ ²yž ² q ~² g µ j{ Š { ²z²Ÿ 2 ko~ 2005 6 hÿq} p¹ ~ À í À g Š ñ q { xý v 2006 ¼

More information

<4D F736F F D DB5FBB3AFC4A3B7D7A16DB2CEA658BB50A4C0A4C6A147AA65A55FA661B0CFAABAA640B2A3ADB2A952A D A16E2E646F63>

<4D F736F F D DB5FBB3AFC4A3B7D7A16DB2CEA658BB50A4C0A4C6A147AA65A55FA661B0CFAABAA640B2A3ADB2A952A D A16E2E646F63> q 20 179 2014 12 i } ef ¾n~ Ã{ ñ 1921-1949!! } } ef ¾n~ Ã{ ñ 1921-1949 Ä ná~ n náã ræ Èmqæ µ ná 2012 8 i ñ 510 ñ xú q z ræ Èmq æ µ æ ø æ Éá { ñ q lî ƒ { ~i ì u Ã{ ñ 1922-1932 i t Û Äv i v¾nå ¾ Ý u q ræ

More information

µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c u } Ç Ò Ô Ú q rc q v é r q à rc» q à rc Í q rd À Í í uã í d À { Ѓ {î³ Ò ¾

µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c u } Ç Ò Ô Ú q rc q v é r q à rc» q à rc Í q rd À Í í uã í d À { Ѓ {î³ Ò ¾ i ~ à À Í i ~ à À ~ à w ~ à Ô ~ à Ô i ~ à À ~ à ½ ~ à ~ à 文件  st i î ~àþ ó ó w ó w ó w ÿ ~ t c c Öc Öc cœîc îceî À ê {î³ c c µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c

More information

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc k 89 k! ³ ³ ë!!v! œ ±áï Ð â á ë ± žë ÎÌŠ ñëë ± ë ³ ³ Î ò žëª œ Î â ë ý Ü ó œ ž «35 Çž 15 ˆž 20 Î ž þ «åô «ù ùë žˆ Þ ³ ª ¹ ª ö«á ë ë æ ë Ü ë Ü ž æ ª ë Ü ë ö æë Ü ½ ž Þ ë ÜÎ Š Š ï š ˆ ë ëüˆ à ë Ð Œ Û Œ œ

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 7 May 2010 Chinese Original: English 附属履行机构 } èp ~ 2010 5 31 Ž 6 11 g zèr 16(a-d) Â~ q ¹ ~ }è¹ ~ g sµ l ~ q ¹ ~ }¹ ~ ~ ²zq 政府间会议的安排 执行秘书的说明 * œ z ö fg ÁÈ (a) ¹ ~ }è¹ ~ xö

More information

Microsoft Word - ok-会协函 号.doc

Microsoft Word - ok-会协函 号.doc k á} v x Œz Ÿ m~ ~ gv oœ c c g»â»» st»â { ü»â «ÃÈ î Ãâ»Â c «Â c c þ» w o»â Ð { g{ x» st w o»â Ð { g{ Éí Ð x» st d ð Ȼà Éí Š { Ȼ d À g»â»»â Èc n ÅÐ d Å d î e Ô 1 î FDL]T#FLFSDRUJFQ œè w o»â Ð { g { x

More information

untitled

untitled 第七章习惯国际法的形成与证据 A. 导言 63. ~}¹è ~ (2012 )À k  q È Ê º { ² g mggì 369 ü ~ ~ ÍgÌ q (A/CN.4/653) 370 r ü ~ ~ zl ¾ { ~ Ðq fùœ È grºq 371 B. 本届会议审议此专题的情况 64. ~ ~ ÍgÌ q} (A/CN.4/663)xözl È ¾q { (A/CN.4/659) ~

More information

Microsoft Word - 103Pan doc

Microsoft Word - 103Pan doc p ž 103 Ô µuæ 214/15/13 Á 1.s eæ ô 2. ž s u h } e  http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm Û h s à { o  3.w åž w åž w ž w É åž u http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm w u åž Â } o ï  ¼

More information

Microsoft Word - CN 憲法-講義-02~03.doc

Microsoft Word - CN 憲法-講義-02~03.doc ¾ u ¾ i à ¾Ü à ¾Ü ¾Ã ¾ tµ ¹ ul{«î ul Î Ë t Œ ¾Ã t Î y ˆ ex ¾ Ã Î Þ Ã Ã Î gg 1 s ûà ý {rž ! Î ¾Ã i à ¾Ü ô à ü µ à u ¾ ÙÃÛ Ã Ú ¾ t Î ¾tià ¾ õ iã p¾ ¾ à lf m Ú Ú Ü Ú² å Ãðî¾Ö î ˆ~i ô s îƒ~i Õ¾ ~á ¾ti 108

More information

Microsoft Word - 05-劉得佑.doc

Microsoft Word - 05-劉得佑.doc ý o 54 2015 12 h ð 195-206 DOI: 10.6243/BHR.2015.054.195! oô j~ ì 1931-1945 v åž 1931-1945 à hì l À  ¹ ƒ làâ là 2013 ð 312ð 2006 Ÿá ² ÈÞÐ Œ ë á Î Œ ª Šš í åë Œ ë «ÞÉ Š ˆ Á Þ ë Ý Ï ë 1 í È ž Œ ë Ȫã Ð

More information

Microsoft Word - J8285C_JM 06_2_3_.doc

Microsoft Word - J8285C_JM 06_2_3_.doc 2006 8 C 联席会议 ¹ óm{ Ø m ù óm{ m ˆ m 2006 9 27 ˆÍ g 2006 07 Øt À «ñ dôž q Ô ñññ à oñw»ñôq üê ÐÐÔ ÔÐ ÔË pj ÔË Manoj Juneja ñ Èdñ v ñ: 06-57054972 Nicholas Nelson ô ñ: 06-57056040 J8285/Ch. ÙÏõì òñ è ìv Œ

More information

Microsoft Word - PR 論文-講義-01~04.doc

Microsoft Word - PR 論文-講義-01~04.doc h! Í ü iç i½ i e wf ej ƒ 10 e....ûž l ( ƒ) 25 e ƒá...l i 15 e õ...õ iq} q 5 e ƒ Þ e¹ ugñ ï ¾f 5 e.áñ îéu à i ƒîu ƒ î i î éß î Þ îe¹ ¾î îu ñî Î 25 i e we ƒ i¾ f ë e w µ ol i ƒ iy w ññ ŠØ ð ~ n wã h ˆd Ö

More information

untitled

untitled ØÇ 1 / 7 化学品安全技术说明书 1. ¹ÃÐ ºø : ÄØ Ñ : 39532 Àÿ ÐÆÐ 100004 400-007-0792 24» šˆ 22 Ò ˆŸ23 400-686-8899, 800-840-6026 MSDS : M00640 l ~ ~ : Úüл ÄØ TSCA CAS : Ñ qcas : Ñ 2. Ý GHS : Ã Ì : Ì2 H225 š Ì1A H314

More information

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v ~x z Ÿ iv roœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ ¾g ~ ˆî ¾s Î õ lý ~ ù g ˆ êdã»â ~ È ~È d ò lý ~ {c Ï»Ò Ð Ÿ»Â ~ È Þ w «g»â ~ È k x «g»â ~ Ú Û Î ï»â d É 1 ƒr c Ç Í Ð cð c n Æ n û cu cf c ß ƒd «Î ï лÂ

More information

Microsoft Word - 103Pan01.doc

Microsoft Word - 103Pan01.doc p ž 103 Ô µuæ 214/14/35 1.s eæ ô 2. ž s u h } e  http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm Û h s à { o  3.w åž w åž w ž w É åž u http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm w u åž Â } o ï  ¼ Ûäž

More information

untitled

untitled 附件 1 分类和标签汇总表 附件 1 分类和标签汇总表 þ œè Í Ð d þ Ð eýc d þ æ d A1.1 f g(é  } 2.1 ) íã Ì íãé ú ¹k Šü Í a z f g xu ( ²±) z f g H200 } 1.1 È f g ƒf íã H201 íã } 1.2 È f g e ² íã H202 f g } 1.3 È f g f ² íã H203

More information

Microsoft Word - 135專-6 馮文盈.doc

Microsoft Word - 135專-6  馮文盈.doc í s Ã Õ ýft ý gã ºŽ ë Î ëš ë ŸõŸ Ú É¼ žë ³ Îѵ ³«š Ð ö žš ë ªÎѵ ž Î Š Ÿõ Š Î ë ë Š ë Œ ë œ ëï ò ò ž ÝÝ žë ã Ï þ Ï Ýó ³ Ý á é ž ò Ý Þ Ä Œ Œë ž æ ëá Á ¼ Î É Á ëñµ ª ë ž ª Ú ž» ë Í š ë Í ŠÊë¹ ý á ž ë ë æµ

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 FCCC/KP/CMP/2014/1 Distr.: General 22 September 2014 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }è ~ 2014 12 1 Ž 12 ÌÍ g zèr 2(a) oè ³² z 临时议程和说明 执行秘书的说明 一. 临时议程 1. ~ 2. oè (a) ³²

More information

<4D F736F F D D DA7DEB34EAA41B0C8A4405FA4A4A4E5B9CFAED1A4C0C3FEBD73A5D85F2DC1BFB8712D30312E646F63>

<4D F736F F D D DA7DEB34EAA41B0C8A4405FA4A4A4E5B9CFAED1A4C0C3FEBD73A5D85F2DC1BFB8712D30312E646F63> Ñ r y Ž e øè µå fš i e w (106 õá) ž ž ð Ê ± Ú ³ ž é ž Ñ Ð³ ä š û Ñ ³Ìþ û ë ª Ÿ ë þ ³ Ÿ ŸŠ ˆ ë ë ª Ð â ³ Ÿ ë ò ë Ÿë Ÿ Ÿ gg 1 s ûà ý {rž ä äë œ Ü äë ³ æ Ð ž ð ð Ð Ð ž š û Ñ û Ñë û ë û ëþ û Ñ ³ Ÿ ª Ÿ ëþ Ÿ

More information

<4D F736F F D D485345BCBEB6C8BCF2B1A8B5DA3231C6DA A3A8D7EED6D5B8E5A3A92E646F63>

<4D F736F F D D485345BCBEB6C8BCF2B1A8B5DA3231C6DA A3A8D7EED6D5B8E5A3A92E646F63> H HHSE H r HSE~kÙ... d HHSE~kƒ d HSE ~k d HSEÈ Â d d HSE~ d HSErs d HSE È e HSE r dd Hp ~k HSE o... Hdd H HSE~kr... Hdd 0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B+6(~kÙ B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B3B39+6(~kƒ j ~k x ~z ~k

More information

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc wþ ˆ Ì åž s sì j žjy é s h h 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž 1 ï Ì } n åžh½ í p ì ˆ d ä d Ì d dæe Ô 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž 2 ò -1 } n 1. Ô Õ } ì m k Ù m Õ Ô Ô { ï 2. ì û }h Ô Õ ì ì ù d ì Ì k ä 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž

More information

Microsoft Word - 会协_2014_60号-6fen.doc

Microsoft Word - 会协_2014_60号-6fen.doc k á}» st w iz zv r w iz oo «Ÿ ~m oœ c c g»â» ò g»â «g»â yð Ÿ g»â n» fò w «g»â Î{x d Î{ «g»â g»  ìî cîú d g»â ~É Î{ d œè «g»â Î{ 1 «g»â» gè Šd³ Ê ÁÈ } ³u k g»â»d «g»â» 2 œè w iz oo «Ÿ ~m ºpŠd³ œ ãä «g»â

More information

À É ²³ à Éy öj  Çy ök x ²y Âq { qy à y y q Âx~ ö 1958 ÂÚ ³²ºp döšd ¹ 1960 Šü y ö ä ³² ¹ q Šü Ã É y ±qñê v g r q  f 第一部分 第一条 ¹ z y py d t yq{ çì ÂÍ ~

À É ²³ à Éy öj  Çy ök x ²y Âq { qy à y y q Âx~ ö 1958 ÂÚ ³²ºp döšd ¹ 1960 Šü y ö ä ³² ¹ q Šü Ã É y ±qñê v g r q  f 第一部分 第一条 ¹ z y py d t yq{ çì ÂÍ ~ 15. 消除一切形式种族歧视国际公约 î «{» Õö 2106 A (XX) Ú «Û «ÕÕ ö 47/111 Ú m d}èk q p k¹k m ¹ ¹pŠü x¹ƒt «e }qñêg u ~ µ ºüöfÌŸÙ ü x² Šü i í Éy Ì ² Ú p¹ƒt qt ö Žnq ³ ³ ¹pdnt xtqm Žn eö Ì ü } t t s ±q É Ì Žn ɱ± º y ɱ±

More information

í!! ns É Ã É! æ Ú! ª ºŽ 96 ãµ ãµæ Њ«ñ ë Á Õ š ë Á ñ ã Ð Ç ù Ô ë ë ü ëñ ë¹ ë Š Š Î ë þ Î ë œ Þ ñ ô á ãµ æ ƒ s Ç 80 n º ž 54 ë

í!! ns É Ã É! æ Ú! ª ºŽ 96 ãµ ãµæ Њ«ñ ë Á Õ š ë Á ñ ã Ð Ç ù Ô ë ë ü ëñ ë¹ ë Š Š Î ë þ Î ë œ Þ ñ ô á ãµ æ ƒ s Ç 80 n º ž 54 ë ns É Ã É æ Ú ª ºŽ 96 ãµ ãµæ Њ«ñ ë Á Õ š ë Á ñ ã Ð Ç ù Ô 2012 8 6 ë 1289 100 ë ü ëñ ë¹ ë Š Š Î ë þ Î ë œ Þ ñ ô á ãµ æ 34 1 1 ƒ s Ç 80 n º ž 54 ë ž ë ˆë ãµ Š í ë µ Á Ç Ì š ³ž É ë í Ì Þ 69 ãµæñø Í 68 7 5

More information

Microsoft Word - 05-蔡坤倫.doc

Microsoft Word - 05-蔡坤倫.doc ý o 53 2015 6 h ð 191-206 DOI: 10.6243/BHR.2015.053.191! j ýs k õ«ì ³û ök í } åž Ã u l À  slàâ là 2008 ð 479 ð Ï Í á Ð Ð «1946 ö þ ¼ª Ýë 1ˆ ë Ÿ Ð ñ Ð óœ Ô Ü Í ± ª ÈŠ ÈÞ «ç ú ˆ Í Ž ë 2 v ý o ž ó 1 ¾o m

More information

v  ¹qØ Â Ûq ü ºx~ Í iâqrpü e q Â~Í ¹Å ¾ gì ¾ i⺠i } pìñêqv ëè qt ŽÀ h Ìq j x ö ü g È q µ ~ ²x~² ö v Ùp jn q ¹ } v qµé ¹qö dnt qyìxö qod Ä n }µéõø ü

v  ¹qØ Â Ûq ü ºx~ Í iâqrpü e q Â~Í ¹Å ¾ gì ¾ i⺠i } pìñêqv ëè qt ŽÀ h Ìq j x ö ü g È q µ ~ ²x~² ö v Ùp jn q ¹ } v qµé ¹qö dnt qyìxö qod Ä n }µéõø ü F. 妇女权利 20. 消除对妇女一切形式歧视公约 î «{» Õ Õ 34/180 Ú «Û «c à m d}pè (1) q p k¹ k m ¹ ü Í Šü n t t e z xön } Ìq Í dnt n qñê ttm Ž n e Ì } dttµ «s ±q É Ì Žn { çì â n qçì Í ºt qüè ¹ q iø n }s É x~ ä ¹ Ì Í Šü öü

More information

œ Ù±ì Á Œ 103 ü îì Á ü î ˆü î ì î ë óá Á š Ÿõ š Ž ë ³ Î Á ë ì Î áéç ì é ý È óé É ³ Ÿ á ± ³ þ ³ Ñ áì Í é é Í Ì þ Ø É É é š É ÐóÉ Ÿë Ÿ Ÿ «Í ášš ÈÔ ë ß 5

œ Ù±ì Á Œ 103 ü îì Á ü î ˆü î ì î ë óá Á š Ÿõ š Ž ë ³ Î Á ë ì Î áéç ì é ý È óé É ³ Ÿ á ± ³ þ ³ Ñ áì Í é é Í Ì þ Ø É É é š É ÐóÉ Ÿë Ÿ Ÿ «Í ášš ÈÔ ë ß 5 11. õuà ~ Êì ŸÒ ä ɼã¼ñú é ñ ñ Š 103 5 6 11 Ù 7 Ø ˆ À Ê ÊŸì œ žë Í Ÿ ð Ê é šóé Ì š é«æ ë é é ž ̳ é ó É óéü Ÿá ë çšâ ËŒ Å«ë Ý œ Þ áë òæêç é ÞÅ ò žë œ Å «ëó ž éëó óé ðãªã Î Í ë é Í á ë «Í žë é Ÿá ë Ž ë

More information

<4D F736F F D20BBE1D0D0CDC D36BAC52DB9D8D3DAB1EDD5C C4EAB6C8C8ABB9FAD7A2B2E1BBE1BCC6CAA6D0D0D2B5A1B0CEE5CBC4BAECC6ECCDC5CEAFA3A8CDC5D6A7B2BFA3A9A1B1A1A2A1B0C7E0C4EACEE5CBC4BDB1D5C2A1B1A1A2A1B0D3C5D0E3B9B

<4D F736F F D20BBE1D0D0CDC D36BAC52DB9D8D3DAB1EDD5C C4EAB6C8C8ABB9FAD7A2B2E1BBE1BCC6CAA6D0D0D2B5A1B0CEE5CBC4BAECC6ECCDC5CEAFA3A8CDC5D6A7B2BFA3A9A1B1A1A2A1B0C7E0C4EACEE5CBC4BDB1D5C2A1B1A1A2A1B0D3C5D0E3B9B i k á ÀŒ» st v g Œq w iz Ÿ y ž i ŒŸ ~ v ª v ti o p c c g»â» «g»â ~ õ ŸŠ c{î o n À { Î lý ~ À Ú r È Ðƒ d Ðc í ƒ «g»â òw Š «g»â q ³ rc q É rcq rcq r x» st Û c 1 À ½ d Ð í À { ¾ È í í ž cè í Î qn È r½ Û Ò

More information

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題 第一部分 : 家政概論 1. ð éç ¾ jð Ì o Õ éç éç ÓŒ w Ò kv 1994 n n jî (A) éë ô Ô (AAFCS) (B) éë (AAHE) (C) éç Ô Ô (AAHTS) (D) é éë (AAHDF) 2. â hé â ið p w Æå (A) Ú (B) (C) (D) ú 3. p é w h Ûv± (A) ¼ w ÎÒ (B) w ~Þ

More information

<4D F736F F D20B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8DFBCB6B9DCC0EDC8CBD4B1B5C4C8B7C8CFD2E2BCFB2E646F63>

<4D F736F F D20B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8DFBCB6B9DCC0EDC8CBD4B1B5C4C8B7C8CFD2E2BCFB2E646F63> j { ¹úºp¹ú x Àq öº o ro Î ~kt qv ¹ú x À j { ¹ú z j ¹ú ¹ú Ð ü êq «{¹ú x ~z êq  n ³ Í kp 1995 4 ºüÇ«2007 12 êq  ƒ Í ü ê q { ¹ú x ~z êq { 2009 4 êq { üz g j { ¹ú ¹ú ºƒ À êq  1995 4 21 ¼«50 µ êq Â}

More information

}BBBÈ lq ÈÄ ¾Èr } III ºwn t / ºw ö t x ü ˆn lf â È ü üz Ð ü ý t ¾ ¹z â u ü Å Ê f q q ígn t q üz /,<L f äs ç à ú 12;XH\XDQOX+DLGLDQ'LVWULFW%HLMLQJ&KLQD

}BBBÈ lq ÈÄ ¾Èr } III ºwn t / ºw ö t x ü ˆn lf â È ü üz Ð ü ý t ¾ ¹z â u ü Å Ê f q q ígn t q üz /,<L f äs ç à ú 12;XH\XDQOX+DLGLDQ'LVWULFW%HLMLQJ&KLQD } I ö üz PCT/RO/101 Ÿ } 1 È 2012 9 16 Ân ú Ân y ±n{ } II n t tk ö t k üz 3&7 Ân n t xktq ú  12 f }¼ PCT176CE ü üz Ð ü ý t ¾ ¹z â u ü Å Ê f q q ígn tq üz äsér¹ú %(,-,1*+8$6+(1*&203$1< f äs ç à ú Š t Â

More information

Microsoft Word - IV 民用航空法-講義-01~12.doc

Microsoft Word - IV 民用航空法-講義-01~12.doc Œ ÛÕ tç ï Ñe¼ ¹ Ñe¼ uv ľ ï µ µ q m¾ö Ì ¹ ¾Ö ~ e tú ñ uv Ä¾ð ¹ ð Î Ä Ä ø Ä òˆ y ò { uv Ä Þ r Ä µr uv Ä ò Ú Ý¾ ž z ž Ñ Ù Î Ù ÉÎ q v ¹ v } gg 1 s ûà ý {rž ! tç ï Ñe¼ ¹ µe dü e ø u ø þ ò ò Ä Ê uv ľ ðîú f

More information

Microsoft Word - 06-第6章.doc

Microsoft Word - 06-第6章.doc 6! ²e Ú 1. š æ í ë í «Í š æ ëá «Í šðë Ÿá ëš Ž ë í Ð Š ë Ô ñ Šá ë ˆ í æ í ë á á Ñ ëš ÐŠ õ í š æ ëá þïíöšð 2. á «Þ³öþÐ«á ³ ² áë ž Á ˆ ë ã á Ð äð Á Ò ëá µžðí ë ë í Òë ᪠ᚠë Á ë ã í «³ áë Î ÈÐ á æ ë Îí ªÒ

More information

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc 2012 } 7 í 2 ˆ æ ëë ƒ i ê ƒ { p { Íw Ñ Ñ } ˆ Ñ ðò Ò è ÌƒÕ í ç Ïq i Ñí Ô Ì q r Ñ w Ñ 5 10 ä h zš q qñ ƒ ƒõp { x í pø r qñq þ ÿ ƒõ q pñ ê ƒ i ƒ ƒõ p { x ä ª p Ò p { x wô ì{ { x ç ç åç { x ëë Ê k 1 China

More information

{ r þ ¼!!!! Á  én è ~ Á v½ e u ~} Á } Ô Õ }ä } ~ ~ˆ ó û } Á Ç u Á m } Á ¾ Œ rø ke x d Á m } Á vä n uá 7 5 ke 9 3 vò Œl Ávä  ر¾ Á é Á  n 7 5 x uõ

{ r þ ¼!!!! Á  én è ~ Á v½ e u ~} Á } Ô Õ }ä } ~ ~ˆ ó û } Á Ç u Á m } Á ¾ Œ rø ke x d Á m } Á vä n uá 7 5 ke 9 3 vò Œl Ávä  ر¾ Á é Á  n 7 5 x uõ qšq p q Ê! The Commentary on the CPC Central Committee Workshop on Xinjiang Mission! Mjv-!Ufoh.Difoh! ç z p ý 2010 5 h 17 h 19 hh 3 e }m n Ì p â ¼ Á Œ láø ª s Án àˆn Ǫt qù} zïô  ûª ï ï ªØ Á n Áïì³ jìùq

More information

<4D F736F F F696E74202D20D6D0B9FAC6BDB0B C4EAC4EAB6C8D2B5BCA8B1A8B8E62D28D6D0CEC D6E65772E >

<4D F736F F F696E74202D20D6D0B9FAC6BDB0B C4EAC4EAB6C8D2B5BCA8B1A8B8E62D28D6D0CEC D6E65772E > ä 2014ä3 it Í z þt ÿ i ï у z ƒ q Õ t t ƒ ã s à ¼zŠ q Ñ æ ƒ ª t w j q i s î i ƒõ xƒí î i Í t p ßê z w à ð { à ƒj i s Í ƒj å Ìi i þt ÿ i i w ú j Ñ t iê i ƒj Œß å Ó i p ƒ þ g w ÿ Í þ gÿ ƒ w m wq ƒkš Þ À

More information

untitled

untitled 联合国 经济及社会理事会 Distr.: General 10 July 2014 Chinese Original: English 经济 社会和文化权利委员会 关于塞尔维亚第二次定期报告的结论性意见 * 1. x~ ä Ì ~ 2014 5 15 hÿq} 27 28 ~ ( E/C.12/2014/SR.27 28) o qºp x~ ä Ì Â¹ Ÿ Àq}p (E/C.12/SRB/2)

More information

Microsoft Word - 01特優教案.doc

Microsoft Word - 01特優教案.doc j uþ  j v u ï ï s uþke q s û u ä mø åž ç k u s ~ ì ² dº À Ùu ý Ø u}j uþ  Á ͱ±} u Ì Þ Â¾ ¹ s d àn à Á Á Û (scaffolding) unk u y Á s uþá Ô Ô j ~ï Á mø d Þ ~ˆ Î} Ã åž Ì { Õdº n Þ Á À wn gæ ý { p ç k Áç

More information

Microsoft Word 四技二專-國文試題.doc

Microsoft Word 四技二專-國文試題.doc 一 選擇題 ( 一 ) 綜合測驗 20 題 1. h! mþ v± Òi (A) š (B) Þ Ì (C) o (D) à Œ u 2. h v± m h (A) u k o «n ¾ (B) ƒ à Ò ú þ ü ÿ (C) ÇÔœ o ð µ ô ç ð o ß Ç ô (D) t k Ç º k h Š š Õ 3. hj! v± Òi (A) k Á² s ~ ü u m v ççz Ç

More information

2. v± ùœ± ²n ± q q{  l 第 2 条 1. q Ÿ ú ºw  º~±q{ È ¼Çj ÊqŸg 2. { g À g og o ¼ Ù { ºwx~ g g Ÿ Êqkn 3. q x g Ÿ Êqkn 第 3 条 1. µéknr { t ù ³ Êqíà { tí² ³

2. v± ùœ± ²n ± q q{  l 第 2 条 1. q Ÿ ú ºw  º~±q{ È ¼Çj ÊqŸg 2. { g À g og o ¼ Ù { ºwx~ g g Ÿ Êqkn 3. q x g Ÿ Êqkn 第 3 条 1. µéknr { t ù ³ Êqíà { tí² ³ 39. 禁止酷刑和其他残忍 不人道或 有辱人格的待遇或处罚公约 î «{» 1984 12 10 39/46 Ú «Û c à m d} 27(1) p 1987 6 26 m ¹ ü Í Šü qñê t É º } ùò q Ì dnžn ¹ q u Í ² Ì ptq e Í º }pèp q ü iø ² t Žnq ³ ³ Í dnt } 5 ¹ Ì Ì Âr } 7 µ µ { t Ÿ

More information

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA447B8D5C344> 第一部分 : 會計學 1. p Ú Û hv± (A) k Ú Î ã (B) (C) ¼ (D) µ e µ 2. p Û hv± (A) à µ d Ãà ( ) ( ) (B) pz (C) à z d gve (D) Ø d à µ jú œò 3. hv± Ç l µ n (A) o e o e (B) e µ m u (C) µ Ú i åû (D) µ å Û µ w Û o 4. p

More information

Microsoft Word - CA 民法_總則_-講義-01~07.doc

Microsoft Word - CA 民法_總則_-講義-01~07.doc u¾ Î u d s e dí~ s uùœ jj ú dí~ s u j Ç udí~ 1 d( ä ½ z) 1. s½ 92. 1. s½. 2 d( vá ) 2.s u jàl Ó u ½ } ÙŒ ÕÆv jùœ  n  s v j  Ù. 3 d( ) 3. í s u jé  n  ٠s½ 92 u ÕÆv gg 1 s ûà ý {rž! ! u¾ s ï! s ï ~

More information

Microsoft Word 四技二專-國文試題

Microsoft Word 四技二專-國文試題 一 選擇題 ( 一 ) 綜合測驗 20 題 1. hj! m v± ÞÒi (A) Þ ª (B) õ (C) (D) 2. h v± p ym (A) Þ i º Ã kšûº x ìk (B) éë e e Ëß À s ÿÿ p (C) å î Ã ± m hà (D) s l é p l Ç 3. l þ p h hv! p á Ã (A) pp ¼ (B) á (C) (D) Ñ ƒ 4.

More information

untitled

untitled 联合国 禁止酷刑和其他残忍 不人道或有辱人格的待遇或处罚公约 Distr.: General 11 December 2012 Chinese Original: Spanish 禁止酷刑委员会 委员会在第四十九届会议 (2012 年 10 月 29 日至 11 月 23 日 ) 通过的关于墨西哥第五和第六次合并定期报告的结论性意见 1. y Ê ~ 2012 10 31 11 1 hÿq} 1098

More information

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. Ê ù k Ç hv± (A) ̾ (B) ùù (C) ó (D) pÿ 2. k Ì µm i p i hv±ç ÿ (A) ̾ Ì t 30 m é Ž (B) Ì mò ~ 30 (C) 2~3 t 1~3 p mè ts (D) 3~5 t 20 mpô f 3. qk Þv ~ Þ Â l ̾ uî kþ h Ûv± (A) 10~20% ² 20~30% d 50~60%

More information

拾參 地方稅務局

拾參 地方稅務局 Šر 104 ÔÙØ v Ç... 1 Ç... 13... 23 Â... 43 f g... 55... 67 Ê... 87 ï kç... 103 ãv uç... 113 Æ Àé... 133 Æ ³... 141 Æ ³ ô... 151 Æ ³ k... 161 Æ ³... 187 Æf ³... 217 Æ ³... 247 ÆÊ uç Ós... 275 Æï Ú... 293

More information

Microsoft Word - Chapter 4.doc

Microsoft Word - Chapter 4.doc 第四章基于 MLP 估计后验概率的拒识 n ŸqÐý öëˆ Ä k ÇÙ x ˆ n MM q Ì f â ÇÈ k/ MM g ö É Ìý k} Ðý u Mult-layer Percetrons MLPq Ìý kq n x u Ç Ìg u{o MLP ýí f q n ö ¹rüqu{ùxõ Mathan and Mclet, 992 Wenrtaub et al, 997 4. MLP

More information

Microsoft Word - LA 土地行政-補充教材-01.doc

Microsoft Word - LA 土地行政-補充教材-01.doc LA-110902-1C v Ÿñ ~¾ o{v â ðy ÁÙ s Á l jìë k óï sæ û e } ؽ Ç ks 211 2 h 2 hkõ óøã à ä ½ ós l } s 213 6 h 4 h } Ø æ ì Á«u ì ul Á } Øä ~ ç }Ø ½ ˆ ý½ w x u Û ½ w às «Á s à ½ Á d½ k ½ û e g ós } ½ s h h 10000122981

More information

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68 23 Ÿ ï ²¼ññ Š 103 7 29 11 Ù 8 Ø ˆ ± ˆˆ ž Ì ñ ñ ± ˆˆ ž å 11 Ù 8 Ø ˆ ñ þ Ú ± œ¼ 103 1 6 ³ªã Î Ú ðœ¼ Œ œ¼ ñ Ô ë É ë Ž ˆ Ê Ž ó ú É É ž Ú ç ë É Íµ Ì 2017 ˆ ª Ö ³ ð á É Š þ ë É É ë ¹«Ž ªãŠ ë š É ë Á Á Á Á Á«é

More information

<4D F736F F D20CAA1C5FACFEEC4BFC9EAB1A8CDA8D6AAA3A8B6A8A3A92E646F63>

<4D F736F F D20CAA1C5FACFEEC4BFC9EAB1A8CDA8D6AAA3A8B6A8A3A92E646F63> q Ǫ øvm ÂÞ ù st i äçöë Î q î»ö } { Ÿ lý ~ Ïcc» À Ñ Â òé ÒÃâ d ü Î Ò j Ыî d ƒö Š À Ð «Ã n ÐÐÒ» {Ö qÿgxc cßo r ƒ oc dòcc Á cÿšc Û cí c càn ùc î c  c{ ƒi õð ŸŠÐd u d p n Ì q õ ùr «Ãcq» r «Ãc ŸŠ «Ã q

More information

Microsoft Word - 08佳作教案.doc

Microsoft Word - 08佳作教案.doc Ã; vpíû jy Ÿ ý P h h j u u ˆ.. ± ò j v jâ yu u Á Õ u ä e u s kµû u jâá ò Ö Á uä Á ò l ó gs í Þ u ke jâá u f u lá u Ô ì Á ló Ágs ó Áu Ô ž d ló Á u ì ² dº k HfpshfLfmmz)2:66*Á u Ô Áu Ô ž à ì ² jì g ²à ó

More information

Microsoft Word - manual AV220 ChineseSim.DOC

Microsoft Word - manual AV220 ChineseSim.DOC AV220 Ë öå y ˆn ¼l Microsoft ±¹úqˆ ¼ Windows MS-DOS ±¹úqˆ ¼ IBM PC AT XT Â Ø ¹úq ¼ fº ïf r üzqgürºï q ¼ Ì f š ¹ú ¼ x{ Í { r qè ö Í }º q ³ rº x l¼ Ù š ¹ú ùÿ³u š ¹ú ¼ ž{ â Âp Èg rq q²n qãÿ ³ q Œ ˆn ³ q e

More information

<4D F736F F D203131B3FCA451A440A142B941A740A7EFA87DAAABBC78A6AC20B8C9C076B64FAC64A6F420B0F2B7C72E646F63>

<4D F736F F D203131B3FCA451A440A142B941A740A7EFA87DAAABBC78A6AC20B8C9C076B64FAC64A6F420B0F2B7C72E646F63> È! Á ÝŠ! Ês 90 2 h 20 høpý} 9060327 ì Ês 90 3 h 7 høpý} 9068475 ós Ês 92 11 h 5 høp} 0920074892 ós Ës 100 8 h 31 høp} 1000169689 ós 7 e 3 ÈÆ œíˆ «Î œî Ø Ø œþ³áéé ã ï ã Ð ³é ³ÁÉé«æ Àã ÊÍžñÝãÝØŠ ÌØÐ ± Ê

More information

Microsoft Word - R rtf

Microsoft Word - R rtf Æ þ ud ñ d d Ú Ã : ü : e } Ê»j üe / õe à ˆÓ à õ jk j à 33 þñ 201206 ñ (86) 21-6146-8282 ¼ (86) 21-6146-8585 e-mail: productsafety@bayerbms.com ˆÓ} ñ pýì ƒ ñˆ (86)-21-67120219 } ñ ¾ (86)119 Æ þ ü Šì»Ô õû

More information

Microsoft Word 四技二專-國文試題

Microsoft Word 四技二專-國文試題 一 選擇題 ( 一 ) 綜合測驗 20 題 1. hj! mþ v± hòi (A) ø ð (B) Þ Ô (C) Â Þ l d (D) Ï qj û ª ªt 2. h v± p ym (A) Þg ð m»k Õ â Î (B) á Ç ô o ª (C) ï } p ƒ s j (D) w Þ š é 3. hj! m w j v± }p  (A) Å s l ( s Õ ) (B) À

More information

untitled

untitled ØÇ 1 / 7 化学品安全技术说明书 1. ¹ÃÐ ºø : LCK114 (COD) Ñ : LCK114 Àÿ ÐÆÐ 100004 400-007-0792 24» šˆ 22 Ò ˆŸ23 400-686-8899, 800-840-6026 MSDS : l ~ ~ : Í ˆn : ~ : ~ Ñ TSCA CAS : ~ qcas : Ñ 2. Ý GHS : Ã Ì : q Ì3

More information

Microsoft Word - Manual AV610 SimC

Microsoft Word - Manual AV610 SimC Avision AV610 y ˆn ¼ ±z y } ± q ˆn y À fº ïf r üzqgürºï i ¼ f í { š ¹ú ¼ ž{ â Âp Èg rqi² n qãÿ ³ i Œ ˆn ³ q e š ¹ú «{ «{ Ä Windows IBM PC Pentium III 600x» ift ~ ± Windows 98/Windows 2000/Windows XP 100

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 FCCC/KP/CMP/2012/L.9 Distr.: Limited 8 December 2012 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }¹ ~ 2012 11 26 Ž 12 7 zèr 4 Âz sµ l i q² ÁÈg q 附件一缔约方在 京都议定书 之下的进一步承诺问题特设工作组的工作结果 主席提出的决定草案

More information

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題 第一部分 : 家政概論 1. ƒ éç } hå Ôy 1 Ìu Ô! 2 ð ¾Ô! 3 Ô!! 4 Ô 5 Ô!!! 6 ÕéÔ!!! 7 ð Ô! 8 éçô (A) 4 5 6 7 8 (C) 1 2 3 4 5 6 7 (B) 1 4 5 6 7 8 (D) 1 2 4 5 6 7 8 2. p Õ éç é Û hv± (A) 1874 nfy n éç Ð Þ é oîô (B) 1908

More information

Microsoft Word 四技二專-國文試題

Microsoft Word 四技二專-國文試題 一 選擇題 ( 一 ) 綜合測驗 20 題 1. hé» v± m l (A)  Ž» ô Þ Ò p pú ƒž (B) š ³ º Ü r w i Î{ (C)» ƒý ý pl tjî ò ò¾» Î ñ Î (D) Þ Ê Þ xÿ m ¾ ÄØ d j Þ Ç xÿ Ç 2. hj! m v± Þ ± i (A) È j (B) (C) lt (D) 3. é ± h! é v± (A)

More information

Microsoft Word dot

Microsoft Word dot 8.2 n ØŒ õ w STEP 7 q ØŒùÄ ~êq ùxžùm np ö² q OB FB DB SFC xöü v q à Ãq ŸŽÙ~ ²Í HMI WinCC qèrf m q ±Í CPU ²Ÿ Çj à CPU ö q n HMI WinCC xç à 1 Ë STEP 7 Èr vz STEP 7 fë füg ReportEr qèr Ãl rfqüü z CPU g CPU

More information

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. Ì µm Â È l u p 30 dîv (A) Ý (B) ª (C) Ò (D) Ž ß 2. p o s ̪ h Ûv± (A) l dþ z yd (B) l Þ¼ þ (C) ª ô l ß Þ (D) o o à Š3. p ù Û hv± (A) ð k (B) ƒ ƒu (C) w ts (D) y ë Ýx 4. n (body image) Ë h Ûv± (A) k

More information

Dolphin 6110 Quick Start Guide

Dolphin 6110 Quick Start Guide Dolphin TM 6110 移动数据终端 快速入门指南 Dolphin 6110 移动数据终端 â ~ Í â ~f ÿâÿx g Dolphin 6110 zù gn 3.7v y ACn KSAS0100500200D5 ± 100-240V AC 50/60Hz 0.4 A ±Ç 5 V DC 2.0 A ä ² ~ ñâ xž Dolphin Ä ² õ } 6 È Dolphin 6110

More information

Microsoft Word - 会协(2016)36号.doc

Microsoft Word - 会协(2016)36号.doc k á}» st f ¼~ é~ºpíö ¼~ Ÿd ä Ê { q³u c c g»â» g»â ü Ãâ Á u n«q r Å È» fòw g»â È Ç xd Ç É Ç ä»d î Á ð t WOZDQJ#FLFSDRUJFQ 1 Ò ù œè g»â È Ç w g»â È Ç x f «g»â» 2016 8 12 ¹ ²È gù¹ k g»â»d «g»â» 2 œè ¼~ Ÿd

More information

Microsoft Word - 3 國文.doc

Microsoft Word - 3 國文.doc qv 102 Ô Ý gæ 2.31 à 4 32.41 à 3!!!!ý!!! ( ) 1. Šë ²íå (A) ò (B) (C) Æ ç (D) Š ( ) 2. Šëå ª þ ² ¾ (A) Êk (B) j k j (C) Ž k ˆ (D) k ( ) 3. á ë ²í (A) žá ë É Ÿ æî é (B) Þ É ò é Ÿ ÞÉÞ (C) â áð ë Š ë Ð (D)

More information

Microsoft Word - 17圖書館事業大事記.doc

Microsoft Word - 17圖書館事業大事記.doc ð i œ âí ˆÍ 101 1 12 ë ˆÍ ó œˆí «ë õ «œ Š šâ ë œˆí ë ½ Ð«í µ á «í þ 1 i 1 i âˆ È ó âü 101 Œ Ûñáâ 9 1 i 6 i ˆ â Šž ÑŠóí «í «Ñ Ž âë É ˆ Ž Žë 1 i 8 i âá Ê 1 Ê FastBook š µ Î â Ê 1 «ë Þ 1 i 10 i â ó Š ŸŽ ¼ª

More information

Microsoft Word - AF 衛生行政-講義-01~03.doc

Microsoft Word - AF 衛生行政-講義-01~03.doc Ÿñ h d Þ vˆúã å ol e¼ v f}µ ÃÚÚ w µû v ½ ç Ãðî Û vˆúã ð Û ~ ü vˆú ƒ ~òã~i n j å ˆÚà ÊÛ µ à ä ø ƒ n å} zv ~ r f s v g ~ È } v Œ Öfà sf n ~ vˆú à v Ûå ƒ ƒ ôð n ô Þ v ÞÛ Ã Û e{ v ˆÚ à ÃÕx eû~ dã tð v ~ Ã

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 FCCC/KP/CMP/2012/1 Distr.: General 14 September 2012 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }¹ ~ 2012 11 26 Ž 12 7 g zèr 2(a) oè ³² z 临时议程和说明 执行秘书的说明 一. 临时议程 1. ~ 2. oè (a) ³²

More information