untitled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "untitled"

Transcription

1 联合国 气候变化框架公约 FCCC/KP/CMP/2013/6 Distr.: General 24 October 2013 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }k ~ Ž 22 é g zèr 10 sµ l Âz B q ~ 京都议定书 附件 B 缔约方 2013 年年度汇编和核算报告 秘书处的说明 * g sµ l ~ q ¹ ~ } 13/CMP.1 úà f zl d sµ l }¹ Ë À{ ŸÁÈ iý ö ~ zl 2008 öÿo} { ù± Ë ~õ Ž 2009 ÃoºÀË ~õ x ² ± x ¼ q (a) sµ l Âz A Êüy q ƒ (b) sµ l } } 3 ² Ìn Ìn ä d Ù xö sµ l } } 4 ²² Ùq ƒ à (c) sµ l êƒqr z ± µé Ž ~ q ý º p sµ l Âz B Ç qü k sµ l q ¹ 2013 ³ fq º g q 2013 À { ŸÁÈý ~ * z³ r go ü rq GE (C)

2 目录 Šx x A. {Ø B. q C. g sµ l ~ q ¹ ~ ù qÿù p. r À «gà A. r À ²z B. «gà g ~õ A. ºÀË ~õ B q ƒ à C. sµ l êƒqr GE

3 一. 导言 A. 任务 1. sµ l Âz B f Ç qü k sµ l q ¹ ( Âz B ) Ÿ l ºm ý ¹ r } ê sµ l } } 1 ²Ÿµ } 15/CMP.1 úà ykù r} 13/CMP.1 úà Âz} 6 ² ý Ž ² q â x ¼ (a) g ƒ ê µé rq sµ l Âz A Êüy q ƒ (b) sµ l } } 3 ² Ìn Ìn ä d Ùxö} } 4 ²² Ùqtg ƒ à (c) sµ l êƒqr à êƒ(erus) à (CERs) g à À Ã É êƒ(aaus) à êƒ(rmus) 2. g sµ l ~ q ¹ ~ ( l / ¹ ~ ) } 13/CMP.1 úà f zl d sµ l }¹ Ë À sµ l }p } 2 ² sµ l } } 7 } 8 ²É ºq{ ŸÁÈiý ö À Âz} 61 ~ ²r l / ¹ ~ ³ ~xö f º B. 本说明的范围 3. zl ²v ö p{âz B q ~ } { 1 ö p 2008 ± Âz B që ~õ }p{ 2 } { 3 } { 4 }p{ 5 ÉÌö p ± Ë ~õ xö sµ l } } 1 q ºŸµ zg}¹{ ± Ë ~õ xö 2013 sµ l } } 1 q ºŸµ 1 FCCC/KP/CMP/2008/9/Rev.1 xö FCCC/KP/CMP/2008/9/Add.1 Add.1/Corr.1 2 FCCC/KP/CMP/2009/15 Add.1 3 FCCC/KP/CMP/2010/5 Add.1 4 FCCC/KP/CMP/2011/8 Add.1 5 FCCC/KP/CMP/2012/9 Add.1 GE

4 4. Ž fâz B që q ˆ rºë np q ˆ Ê sµ l Âz B ä à g 92 q m x q ² ŸoØ À à «q ŸÁÈ Ã j ¹ «õø sµ l }¹ }èp }è i q Í 6 Ø d sµ l }pè } 1 ³uŠü zlà À ²Ç sµ l d sµ l }pè } 2 ² ŸÙp Ø m 5. ²{ 2013 ~ r 37 fâz ÃoË ~õ x ² ²o 2012 r ið qx 7 (a) q 2010 sµ l Âz A Êü y q ƒ (b) 2010 sµ l } } 3 ² Ì n Ìn ä d Ùxö} } 4 ²² Ùq ƒ à (c) Ž sµ l êƒqr ²±²oÂz B 2013 qx g (a) sµ l Âz A Êüy q ƒ (b) sµ l } } 3 ² Ìn Ìn ä d Ù xö} } 4 ²² Ùq ƒ à (c) Ž sµ l êƒqr g g q q gì 2013 q g q 2013 q À ŸÁÈý ŒÇ v ýq f 6. ²v o 37 fâz B õø sµ l Íq«g À 7. Âz B üžqé xö sµ l qºw ~ } FCCC/KP/CMP/2012/9/Add.1 ú z rq¹µ ƒ ê ~ xö ƒ øq ~ ù ¹ ˆ  8 6 ñ hÿq l / ¹ ~ } ~ FCCC/KP/CMP/ 2007/9 } 159 } 160 ~  Ÿ } 160 ² z}ü m Ð q ˆ Ë q ÁÈ 7 Ž fâz B q < php> 4 GE

5 C. 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议可采取的行动 8. l / ¹ ~ z ± º râ Ÿ x Ä ý l / ¹ ~ Dz Ÿ Ù 二. 提交报告情况和资格状况 A. 提交年度报告情况和审评进程 9. Ž fâz B µ ro ƒ ê â  Ž 2011 Âq³n Ÿ ê 37 f ² ro sµ l } } 3 ² Ìn Ìn ä d Ùxö} } 4 ²² Ùq ƒ à ºf 36 f 9 ² ro Ž q Ân Ÿ 10. Âz B 2013 sµ l } } 1 q r𠲟if B. 资格状况 11. Ÿ 1 ÊÇ Ž Âz B d} 3/CMP.1 ú } 9/CMP.1 ú } 11/CMP.1 ú } 15/CMP.1 úà õø sµ l Íq«gÀ Âz B } «õø²q Í q À{ ŸÁÈý ~ f «gà²ÿ 9 } 14/CMP.1 úà Âz À 2013 Ä ² Å g y Ð ± { sµ l êƒ ~ 2013 ² ro Ân Ÿ 10 ºp}p q«ê } 1/CMP.8 À } GE

6 Ÿ 1. Âz B õø sµ l Íq«gÀ œè B ƒ ã ã ( Å) a Ìq E :00:01 ØÌq E :42:12 ˆ q E :53:32 º E :00:01 f q E :00:01 Šr b E :00:01 Ì E :00:01 Ì E :00:01 gø E :00:01 º E :00:01 E :00:01 E :00:01 E :00:00 f º E :00:01 Ì E :00:01 ë E :00:01 º E :00:01 f E :00:01 jf E :00:01 lº E :00:01 Šüi E :00:01 âfì E :00:01 À E :00:01 E :00:01 Œ q E :00:01 Ê q E :00:01 à E :47:02 E :00:01 º E :00:01 6 GE

7 œè B ƒ ã ã ( Å) a E :00:01 º E :00:01 ˆÍ q E :42:59 ˆ Š E :00:01 } E :00:01 q E :00:01 l E :00:01 i º E :32:22 ü E = Ÿ g}üx q«sµ l }¹ } 9/CMP.1 úà Âz} 22 }èp } 3/CMP.1 úà Âz} 32 }è } 11/CMP.1 úà Âz} 3 a  g   b ŠrÈ Ê Šr r sµ l Âl q 15 f 三. 主要核算参数 A. 关键初始核算参数 13. Ÿ 2 x ~ ä ƒ(f-gases)( wäg ¹ wäg ¹ äv) ˆnq  qn sµ l Âz A Êüy q  ƒ xö sµ l } } 7 } 8 v qé 1. np ~ sµ l } } 7 } 8 ²É ˆnq  ƒ 14. sµ l } } 8 µ ¹ Âz Ê{ g g o ~} } 7 } 8 ²É qrq ˆn 1995 g ä ƒ q  23 fâz B ² 1995 g ä ƒq  º à ºüƒx Ê ƒˆnü  ºüƒ ˆn f  ~ ä ƒ( ) ü ² q  fâz B 11 q  12 ƒ ² uÿp ä w ºfâ sµ l Âz A Êüy q ƒ 11 ² â rq g ~ â üžq 12  ƒ g ~ sµ l } } 7 } 8 ²É ˆnq ƒ GE

8 uÿp äw xö Ìn Ìn ä dq  ¼ ±ä( )qâ à uÿp äw Ÿ 2 sµ l } Â É wò x ¾ a ƒ CO 2, CH 4, N 2 O F-gases ðç ¾ ¾ ð b ð ( ~ð) œè B c ~ð Ìq ØÌq ˆ q º f q Šr Ì Ì gø º f º Ì ë º f jf lº Šüi âfì À Œ q GE

9 wò x ¾ a ƒ CO 2, CH 4, N 2 O F-gases ðç ¾ ¾ ð b ð ( ~ð) œè B c ~ð Ê q à º º ˆÍ q ˆ Š } q l i º d ü F-gases = ä ƒ a sµ l } } 8 ¹ Âz Ê ù² ˆn 1995 g ä ƒ( wäg ¹ wäg ¹ äv) q  b ~ sµ l } } 7 } 8 ²É ˆnq  ƒ x } 13/CMP.1 úà Âz} 5(b)  ƒ f o Ìn Ìn ä d Ù( )qâ Ì q 131,544,513 ÿp äw f º 4,719 ÿp äw º 38,676 ÿp äw f 981,203 ÿp äw ÊÈöäf ºŠüi 365,593 ÿp äw c } Šr 15 f d sµ l } } 1 Šü ²Íºr d ² ü â ŠrqÉ g ~ â üžqé 2. sµ l } } 7 } 8 ~qé 16. sµ l } } 7 } 8 q } qé º sµ l Âz A Êüy q  tg ƒ p äw sµ l Âz B gº qqé ¼jx 5 ~ Ç sµ l } } 1 r 15 f qé d Šrq«{É é ~q Ë q q u v o 38 f } ( )qé â Ø r GE

10 fâz B } qé ü 13, 14 g 57,641,914,844 ÿp äw r} qé ü g 19,621,381,509 ÿp äw B 年和 2011 年的温室气体排放量和清除量 1. sµ l Âz A Êüy q 18. Âz B 2013 rq Âz B q sµ l  z A Êüy 2011 q ƒ g uÿp äw sµ l v q  ƒ 22.3% 2010 Î 0.2% ( 1) Âz B q sµ l Âz A Êüy q ƒ ð ~  7â 8â ð ¾ ð 2010 œè Bƒ wò xœè A ò ð 2010 œè Bƒ wò xœè A ò ð Âz B q sµ l Âz A Êüy q ƒ p 2013 rq gg ùœ ²Ÿq 13 Ø d sµ l }pè } 1 ³uŠü zlà À ²Ç sµ l d sµ l }pè } 2 ² ŸÙp Ø m 14 ² â rqé g ~ â üžqé 10 GE

11 2. Âz A Êüy q r fq 19. sµ l Âz A Êüy q ƒ e 2012 rq f q ² p ~ 2013 rq f q j f 20. ü 2013 q sµ l Âz A Êüy q 2010 ƒ g uÿp äw ² Âz B 2012 q ( uÿp äw ) 15 ƒ 0.04% öm ² äqg ñ yq ƒ ê o ~ 3. Ìn Ìn ä d Ùq ƒ à f ² ~ f q sµ l } } 3 ² Ìn Ìn ä d Ù( ~) 8 f ² ~ 12 f ² ~ sµ l } } 4 ² Ìn Ìn ä d Ù º ² Ž ºf ȲŸ ~( Ÿ 3) Ÿ 3 ² q sµ l } } 4 ² Ù ~ ê òr ƒ wò x 4 â ½ n ~k ¾n~k f ~k Ÿ Ÿ â Šr g r rºõ qºƒ ü q Ìn Ì n ä d Ùxö ² q sµ l } } 4 ² Ùq ~ ü rü 22. } 15/CMP.1 úà Âz B d ¹ r sµ l } q ê } } 3 ² Ìn Ìn ä d Ùxö} } 4 ²{ ² Ùqtg ƒ à q â ¼ Ž fâz B o² Ÿ 4 ² } 16/CMP.1 úà rqâz B sµ l } } 3 } 4 ² È Ìn Ìn ä d Ùqtg ƒâ à FCCC/KP/CMP/2013/6 15 } 4 ²ñ ² Ø 2012 q ƒ GE

12 Ÿ Âz B q sµ l } } 3 } 4 ² Ìn Ìn ä d Ùqtg ƒâ à wò x 3 â 4 â í c í ó ½ Ê ƒ 2010 Ô ½ sð ( ~ð) 2011 Ô ½ sð ( ~ð) } } 3 ² Ù ³ ¼³  à } } 4 ² Ù ~k ¾n~k f ~k Ÿ  à Ž f ýº q ¼~öo } 13/CMP.1 16/CMP.1 úà ~q sµ l } } 3 ² Ù } } 4 ²² Ùrmq 537,173,284 f Ã êƒ 4. Ìn Ìn ä d Ù 2010 à r fq 24. sµ l } } 3 ² Ìn Ìn ä d Ù } } 4 ²² Ù 2010 q ƒ à e 2012 r f q ² p ~ 2013 r f q j f q ² Ù 2010 q ƒâ à g 987,435,229 ÿp äw ² Âz B 2012 q (-1,026,941,715 ÿp äw ) 16 ÎÇ 39,506,486 ÿp äw 4% öm² äqñ yq ƒ ê o ~ 16 } 4 ²ñ ² Ø 2012 q ƒ 12 GE

13 C. 京都议定书 单位的交易量和持有量 26. Ë ²o fâz B 2013 n Ân Ÿ o sµ l êƒq ý º 2012 sµ l } } 7 } 8 ²É q à À efâz B (À )2013 Ä g²ef Ð ± { sµ l êƒ 18 ~ 2013 ² roº Ân Ÿ 1. sµ l êƒqr 27. } 14/CMP.1 úà sµ l êƒqr É e ¼µr µr ¼µr g ù q ¼ µr Ê ö sµ l ê ƒv f q ¼±Žù f q ¼ Í f ²ŸoŽ y q¼µ r r g ö (a) sµ l }¹ ²Šü ŸÈr ºq sµ l êƒq~ö / ± (b) ºw «q sµ l êƒq 16 f ³²± Ð~ö º q ¼f qü} qé êƒ ýºq ¼~öo 526,192,335 fã êƒ 6 f ýº q ¼~öo 511,862,880 f Ã êƒ 9 f (ºf 4 f r ) ý ºw «± o 44,316,586 fé êƒ 10 f (ºf 7 f r )ý ºw «º ± o 1,166,104 f à ef r ý ºw «± o 66,594 fã êƒ 29. Ÿ 5 x Ž  sµ l êƒ õ µr q r 17 ¾ Âz B 2013 q ²Ÿ 18 } 14/CMP.1 úà Âz } 3 GE

14 Ÿ Ž ³² µr ± q sµ l êƒ a Ê ê Ã Ê ê òr wò x} ( ~ð) AAUs ERUs RMUs CERs b tcers lcers ± b r ± r ü AAUs = É êƒ CERs = à ERUs = Ã êƒ lcers = À à RMUs = Ã êƒ tcers = g à a g ~ Ÿf â Šr 15 f üž q µr b à v ö Íq ¼± 2. Ž ü «f sµ l êƒq f 19 Âz B (â r) d} 13/CMP.1 ú 15/CMP.1 úà o sµ l êƒq Ž 2012 üq «â üy n f º uf sµ l êƒ ºfâ ufé êƒ ufã êƒ uf Ã êƒ uf à efg à x ü «sµ l êƒq r Ÿ 6 Ž fâz B ü«qü sµ l êƒ Ÿ 7 ÉÊ y q sµ l êƒ 32. fâz B «q FCCC/KP/CMP/2013/6/Add.1 ú z 19 go ~ â Šr 14 GE

15 ü «sµ l êƒqâz B r ƒ o ð o ð 3 4 â Ô öz ü AAUs = êƒ CERs = à ERUs = Ã êƒ RMUs = Ã êƒ Ÿ 6 Ž Âz B ü «f q sµ l êƒ a ê} ð( ~ð) ê AAUs ERUs RMUs CERs tcers lcers « ƒ « } } 3 } 4  « ³ « ºw « n « g à ² « À à ² « À à ²± « À à r « ü AAUs = êƒ CERs = à CR = ERUs = Ã êƒ lcers = À à RMUs = Ã êƒ tcers = g à a 35 fâz B f«q sµ l êƒ GE

16 Ÿ 7 Ž üâz B q sµ l êƒ a ê} ð ~ð œè B ƒ AAUs ERUs RMUs CERs tcers lcers Ìq ØÌq ˆ q º f q r b Ì Ì gø º f º Ì ë º f jf lº Šüi âfì À c Œ q Ê q à º º ˆÍ q ˆ Š } q l i º ü AAUs = êƒ CERs = à ERUs = Ã êƒ lcers = À à RMUs = Ã êƒ tcers = g à a fâz B f«q sµ l êƒ b ŠrÈ Ê g Šr r sµ l Âl q 15 f c 2013 r Ân Ÿ g xð ± { sµ l êƒ 16 GE

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 FCCC/KP/CMP/2011/8 Distr.: General 16 November 2011 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 } ~ 2011 11 28 Ž 12 9 j g zèr 13 sµ l i Âz B q ~ 京都议定书 之下附件 B 缔约方 2011 年的年度汇编和核算报告 秘书处的说明

More information

美育211期_瀏覽用

美育211期_瀏覽用 To Nurture a Sense of Beauty: Perceiving Beauty by Reading Books Wei LIN + * &, 211! "# $ % # & '( )&( +# (* " -"./ 0 @A C 1 2 8 + 9:;:?= B >?D# E 9> 1 3 3 4 4 5 5 6 6 7 W N M ih d j ^ 5 5 5 5 5 5 4

More information

<313033BDC6B8D5BA5DB3E62E786C73>

<313033BDC6B8D5BA5DB3E62E786C73> vw 103 Ô e } µu 111 u åž j s 3 ( u ) 1.1110003 Šöy 2.1110006 3.1110007 111 u åž j 3 1.1110009 hõg 2.1110008 É 3.1110005 Ž 103.03.21 1.s u 2. ž u h } e  http://exam.nctu.edu.tw/103/103mastercheckin.htm

More information

Microsoft Word - 产业协会4.doc

Microsoft Word - 产业协会4.doc wz gzi o w er } Ê «Œ jòâ õ Æmq «r ««î w»» È Çx >@ cw À Ä ƒ! x >@ cw Ã Ä ƒ ì x >@ cw Ä ƒ ì x >@ w Ä x >@ Î «i  d i À Ä û e «Â À Ä í Î «j Ò «i À  ƒ Èí À  i À Ä n É À æ Ò«Þ c ìc c Ä À Šd Û i À Ä Èí «È

More information

Microsoft Word - 会协_2015_1号.doc

Microsoft Word - 会协_2015_1号.doc k á}» st v Œz Ÿ x v oœ c c g»â» w»â Ä x «g»â» Æm Ã Û»Â Æ m Ä d Ö Ä oø c c g»â» Æm e Ä cà d Ð Àß «Í Èc½ ½ 1 Ä ([FHO ò ([FHO À {Û Ä d d ¼ c Ä œ þ q ì r d Ç } Ä Éxq ì r d ò ~ ~œò d ò ¾ d í àóú å c d ~ ò½

More information

<4D F736F F D20BBE1D0D0CDC D36BAC52DB9D8D3DAB1EDD5C C4EAB6C8C8ABB9FAD7A2B2E1BBE1BCC6CAA6D0D0D2B5A1B0CEE5CBC4BAECC6ECCDC5CEAFA3A8CDC5D6A7B2BFA3A9A1B1A1A2A1B0C7E0C4EACEE5CBC4BDB1D5C2A1B1A1A2A1B0D3C5D0E3B9B

<4D F736F F D20BBE1D0D0CDC D36BAC52DB9D8D3DAB1EDD5C C4EAB6C8C8ABB9FAD7A2B2E1BBE1BCC6CAA6D0D0D2B5A1B0CEE5CBC4BAECC6ECCDC5CEAFA3A8CDC5D6A7B2BFA3A9A1B1A1A2A1B0C7E0C4EACEE5CBC4BDB1D5C2A1B1A1A2A1B0D3C5D0E3B9B i k á ÀŒ» st v g Œq w iz Ÿ y ž i ŒŸ ~ v ª v ti o p c c g»â» «g»â ~ õ ŸŠ c{î o n À { Î lý ~ À Ú r È Ðƒ d Ðc í ƒ «g»â òw Š «g»â q ³ rc q É rcq rcq r x» st Û c 1 À ½ d Ð í À { ¾ È í í ž cè í Î qn È r½ Û Ò

More information

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v ~x z Ÿ iv roœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ ¾g ~ ˆî ¾s Î õ lý ~ ù g ˆ êdã»â ~ È ~È d ò lý ~ {c Ï»Ò Ð Ÿ»Â ~ È Þ w «g»â ~ È k x «g»â ~ Ú Û Î ï»â d É 1 ƒr c Ç Í Ð cð c n Æ n û cu cf c ß ƒd «Î ï лÂ

More information

<4D F736F F D203520A979C4F5BFA4B941A7F8B0FCA46BB56FAE69A4A7B357B9BA2E646F63>

<4D F736F F D203520A979C4F5BFA4B941A7F8B0FCA46BB56FAE69A4A7B357B9BA2E646F63> é é {Ê ÇŸ º Ž ö ùð  ˆ ùë Š Á Øë É ë É Ž Éë ²  ˆ í ë ë Ž É ë Ü â Î ˆ â à œ ñ ß Â «Î   Ž Ð WTO é ë ²Ê Â ˆ «ë ó ˆ ÃÎÿ ² á  ˆë Ý Ý ˆ Î ÿ ã éç w u é Ú â  ˆëœ Ÿ ª «ë Ð ë  ˆ ½ ³Î  Á â  ˆ Ø Ÿõ «214 5,752

More information

Microsoft Word - CE 國文-講義-01~02.doc

Microsoft Word - CE 國文-講義-01~02.doc i Ñ Ñ s ˆá«ýÉ ë Š µ Š ÔÔ ã á Š Ï ššë Š À ss æ š æø Š š ³ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ œ ³í Œ ë ë î Ð Ã ŠØ Þ Š œ ³í ë Ù± Ÿ É Ÿ ë Ÿ Ÿ œ Þ ë Š¾ë ëîô Ÿ ½ ±í ž ñš A «é C Í C B D gg 1 s ûà ý {rž! s ë ë½ Ô ññ ž ò ö ìßæ ã ŠÉ

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

}BBBÈ lq ÈÄ ¾Èr } III ºwn t / ºw ö t x ü ˆn lf â È ü üz Ð ü ý t ¾ ¹z â u ü Å Ê f q q ígn t q üz /,<L f äs ç à ú 12;XH\XDQOX+DLGLDQ'LVWULFW%HLMLQJ&KLQD

}BBBÈ lq ÈÄ ¾Èr } III ºwn t / ºw ö t x ü ˆn lf â È ü üz Ð ü ý t ¾ ¹z â u ü Å Ê f q q ígn t q üz /,<L f äs ç à ú 12;XH\XDQOX+DLGLDQ'LVWULFW%HLMLQJ&KLQD } I ö üz PCT/RO/101 Ÿ } 1 È 2012 9 16 Ân ú Ân y ±n{ } II n t tk ö t k üz 3&7 Ân n t xktq ú  12 f }¼ PCT176CE ü üz Ð ü ý t ¾ ¹z â u ü Å Ê f q q ígn tq üz äsér¹ú %(,-,1*+8$6+(1*&203$1< f äs ç à ú Š t Â

More information

Microsoft Word - 会行党_2014_12号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_12号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v lwkno e~ z oœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ Ï» «Èn Ý»Ð Ú ÍŠcœ Ð Å Û x» d c t c l ~ Ï»Ò ~ Ð ~ «{ d g»â Š jòâ ¾ Š g»â ý «ücè «º d g»â À~ {~ p º Ð î»ò t l {x»ò æd Ò Ö t l Ï»Ò 1 µé k ~«è¹ f¹~ xq i ~

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1 Distr.: General 28 February 2013 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 目录 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议第八届会议报告 2012 年 11 月 26 日至 12 月 8 日在多哈举行 第二部分 : 作为 京都议定书

More information

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc 2012 } 7 í 2 ˆ æ ëë ƒ i ê ƒ { p { Íw Ñ Ñ } ˆ Ñ ðò Ò è ÌƒÕ í ç Ïq i Ñí Ô Ì q r Ñ w Ñ 5 10 ä h zš q qñ ƒ ƒõp { x í pø r qñq þ ÿ ƒõ q pñ ê ƒ i ƒ ƒõ p { x ä ª p Ò p { x wô ì{ { x ç ç åç { x ëë Ê k 1 China

More information

µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c u } Ç Ò Ô Ú q rc q v é r q à rc» q à rc Í q rd À Í í uã í d À { Ѓ {î³ Ò ¾

µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c u } Ç Ò Ô Ú q rc q v é r q à rc» q à rc Í q rd À Í í uã í d À { Ѓ {î³ Ò ¾ i ~ à À Í i ~ à À ~ à w ~ à Ô ~ à Ô i ~ à À ~ à ½ ~ à ~ à 文件  st i î ~àþ ó ó w ó w ó w ÿ ~ t c c Öc Öc cœîc îceî À ê {î³ c c µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

<4D F736F F D A440AFEB2D313820AC49BACDBDCBA142BDB2A4E5ACC2A142BAB5BFB7B861A142BC42ACE7A9B52E646F63>

<4D F736F F D A440AFEB2D313820AC49BACDBDCBA142BDB2A4E5ACC2A142BAB5BFB7B861A142BC42ACE7A9B52E646F63> o! w! é! Ù gá å± ºŽ ë ë ³ á 1949 ë Œ Š ª ë â ËŒ 60 ë ë Á µð Î ë ëé ð Î ë ë Ü ã ãã Š Ø ž Ý ó ÿ í Ñ Î É ð Î ÒÐ ÿ ü â ø ç žé ë Ò bio-psycho-social approach ë ª ë ü ë þš ½ â Ê ž ý â ³ Î ë ³ Ï þ Ø œ ÎþÔÝëµ

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

à á à è à è à ú à á á á à á è à à ù ú ù í á è è í á è è è è è ù ò í è è ì à à è á è úí à à ì á í é è á à ì à é à è è í ú º ú

More information

á à è á à í ú á è é ì á ò ò ú ó ì à í ù à à ó á ú è è à á ì à ó é ì é íí ù á ì ú ó è à è è è ú ú è è á ì à ò ù à ú ò é è à à è ì è ì à í à ó

More information

Microsoft Word - 135專-6 馮文盈.doc

Microsoft Word - 135專-6  馮文盈.doc í s Ã Õ ýft ý gã ºŽ ë Î ëš ë ŸõŸ Ú É¼ žë ³ Îѵ ³«š Ð ö žš ë ªÎѵ ž Î Š Ÿõ Š Î ë ë Š ë Œ ë œ ëï ò ò ž ÝÝ žë ã Ï þ Ï Ýó ³ Ý á é ž ò Ý Þ Ä Œ Œë ž æ ëá Á ¼ Î É Á ëñµ ª ë ž ª Ú ž» ë Í š ë Í ŠÊë¹ ý á ž ë ë æµ

More information

Microsoft Word - 08-第8章.doc

Microsoft Word - 08-第8章.doc 8! ² Ú 1. í ë þ ˆ ò ˆ ³ â à µ (1) Ð «Í ë í ë Î Ð áëñý ¼ëæ Ø á ë ë ý Î Ú áš í µ í ª ë Ú ã Ð áþ ÎÁ ëá œàª Á ëá ³ Îí ð Î Š «ë Î Øí Ý Î µ Á í œ ò ÐÞ Îë ö Š À þã (2) í Ыë ò šë ë éç ë «Í žîµ Ý ² š ë Ž Î ªñ

More information

Microsoft Word - 3 國文.doc

Microsoft Word - 3 國文.doc qv 102 Ô Ý gæ 2.31 à 4 32.41 à 3!!!!ý!!! ( ) 1. Šë ²íå (A) ò (B) (C) Æ ç (D) Š ( ) 2. Šëå ª þ ² ¾ (A) Êk (B) j k j (C) Ž k ˆ (D) k ( ) 3. á ë ²í (A) žá ë É Ÿ æî é (B) Þ É ò é Ÿ ÞÉÞ (C) â áð ë Š ë Ð (D)

More information

<4D F736F F D20CAA1C5FACFEEC4BFC9EAB1A8CDA8D6AAA3A8B6A8A3A92E646F63>

<4D F736F F D20CAA1C5FACFEEC4BFC9EAB1A8CDA8D6AAA3A8B6A8A3A92E646F63> q Ǫ øvm ÂÞ ù st i äçöë Î q î»ö } { Ÿ lý ~ Ïcc» À Ñ Â òé ÒÃâ d ü Î Ò j Ыî d ƒö Š À Ð «Ã n ÐÐÒ» {Ö qÿgxc cßo r ƒ oc dòcc Á cÿšc Û cí c càn ùc î c  c{ ƒi õð ŸŠÐd u d p n Ì q õ ùr «Ãcq» r «Ãc ŸŠ «Ã q

More information

Microsoft Word - 会协_2014_60号-6fen.doc

Microsoft Word - 会协_2014_60号-6fen.doc k á}» st w iz zv r w iz oo «Ÿ ~m oœ c c g»â» ò g»â «g»â yð Ÿ g»â n» fò w «g»â Î{x d Î{ «g»â g»  ìî cîú d g»â ~É Î{ d œè «g»â Î{ 1 «g»â» gè Šd³ Ê ÁÈ } ³u k g»â»d «g»â» 2 œè w iz oo «Ÿ ~m ºpŠd³ œ ãä «g»â

More information

~i f FDGB îö { Ú Ù!!!! gd ÐqÁwÞ e p }h  Á ³ Øl g Ø Â hï { ÔÕ Á Õ Ù n wu À åž 2 }h g Ôv}hÁ r s z Ø Á Ù}hÁ r ð h½ u Á Ù gx g Ôäm Ô ü Áê z p v ¹

~i f FDGB îö { Ú Ù!!!! gd ÐqÁwÞ e p }h  Á ³ Øl g Ø Â hï { ÔÕ Á Õ Ù n wu À åž 2 }h g Ôv}hÁ r s z Ø Á Ù}hÁ r ð h½ u Á Ù gx g Ôäm Ô ü Áê z p v ¹ ~i f! FDGB îö { Ú Ù! Chinese Local Leaders Intensive Visits to Taiwan and the Chinese Doctrine of Post-ECFA Policy towards Taiwan! Zboh-!Lbj.Ivboh! e{ á! n 2009 11 hk z Ø l Á d yù }h ì p ä ¾ mä Ý ä q ÇÌmØ

More information

Microsoft Word - AF 衛生行政-講義-01~03.doc

Microsoft Word - AF 衛生行政-講義-01~03.doc Ÿñ h d Þ vˆúã å ol e¼ v f}µ ÃÚÚ w µû v ½ ç Ãðî Û vˆúã ð Û ~ ü vˆú ƒ ~òã~i n j å ˆÚà ÊÛ µ à ä ø ƒ n å} zv ~ r f s v g ~ È } v Œ Öfà sf n ~ vˆú à v Ûå ƒ ƒ ôð n ô Þ v ÞÛ Ã Û e{ v ˆÚ à ÃÕx eû~ dã tð v ~ Ã

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

Microsoft Word - 0-序.DOC

Microsoft Word - 0-序.DOC 9 8 ž ñœ Œe Œ Å Œ ß ßÐ þ È ë Š À «Š ex: ó þ ð šë Ò þ«œô Í «2 Ô ëñý Ô õ «Ÿ h Ð Ðë j maybe Š Ø Ex: ( ý) ý ˆ Ä Ž ksp EA ç Ž mp blah blah * «³þ Š þ¹ ³ ª «± ± ž ð ª j Í ½ A B ŸŠ à ¹ 3 * ª Š OK Nice 1 2 š ¾Ö

More information

è á à ì ì ì ò à ó ù ú à ò è ù è è ò í á è ù è à ù à è á ú á í à à à é à à à é à èi ú á à à ó á ì à à á è à à á ó à á ù à à á ì ó à í à é ò ú ì à ò ì à ù ì é à í í á á è ò á á á á

More information

untitled

untitled ØÇ 1 / 7 化学品安全技术说明书 1. ¹ÃÐ ºø : ÄØ Ñ : 39532 Àÿ ÐÆÐ 100004 400-007-0792 24» šˆ 22 Ò ˆŸ23 400-686-8899, 800-840-6026 MSDS : M00640 l ~ ~ : Úüл ÄØ TSCA CAS : Ñ qcas : Ñ 2. Ý GHS : Ã Ì : Ì2 H225 š Ì1A H314

More information

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68 23 Ÿ ï ²¼ññ Š 103 7 29 11 Ù 8 Ø ˆ ± ˆˆ ž Ì ñ ñ ± ˆˆ ž å 11 Ù 8 Ø ˆ ñ þ Ú ± œ¼ 103 1 6 ³ªã Î Ú ðœ¼ Œ œ¼ ñ Ô ë É ë Ž ˆ Ê Ž ó ú É É ž Ú ç ë É Íµ Ì 2017 ˆ ª Ö ³ ð á É Š þ ë É É ë ¹«Ž ªãŠ ë š É ë Á Á Á Á Á«é

More information

<4D F736F F D20B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8DFBCB6B9DCC0EDC8CBD4B1B5C4C8B7C8CFD2E2BCFB2E646F63>

<4D F736F F D20B7A2D0D0C8CBB9D8D3DAB9ABCBBEC9E8C1A2D2D4C0B4B9C9B1BED1DDB1E4C7E9BFF6B5C4CBB5C3F7BCB0C6E4B6ADCAC2A1A2BCE0CAC2A1A2B8DFBCB6B9DCC0EDC8CBD4B1B5C4C8B7C8CFD2E2BCFB2E646F63> j { ¹úºp¹ú x Àq öº o ro Î ~kt qv ¹ú x À j { ¹ú z j ¹ú ¹ú Ð ü êq «{¹ú x ~z êq  n ³ Í kp 1995 4 ºüÇ«2007 12 êq  ƒ Í ü ê q { ¹ú x ~z êq { 2009 4 êq { üz g j { ¹ú ¹ú ºƒ À êq  1995 4 21 ¼«50 µ êq Â}

More information

Microsoft Word 四技二專-國文試題

Microsoft Word 四技二專-國文試題 一 選擇題 ( 一 ) 綜合測驗 20 題 1. hj! m Þ h i Ç (A) Ð ÿ (B) ç n (C) Ù ÿ Ž y (D) qr u 2. hj! m v± h (A) e e (B) z z ù Ž u (C) Þ (D) Ø l 3. hj! m v±ºã Òi (A) iç Ò v Ò Ò µ t Þˆ (B) Œ Î ± s ± ì Î Ú (C) ë n l (D) s

More information

è ì è é è ò ì ù ù ó é ú ù è ó ì ù à è ùè á ù ù ò ó ò ù à é ù ò ì í à à à à ò à á è à è ù é é ì ú ì à à ì é ù é í ì ò

More information

<4D F736F F D D5F D FA55BB16AAC46A9B2BB50A5C1B6A1B9D9A6F1C3F6AB59A4A7B1B4B0512E646F63>

<4D F736F F D D5F D FA55BB16AAC46A9B2BB50A5C1B6A1B9D9A6F1C3F6AB59A4A7B1B4B0512E646F63> m ر s ˆ Ë È º e Á ½ä ÂÐÁs û! - 115 - n Ú² u Ì É» f à æ ÄÑÃt ý!! Ç!! ž ² î! ر s Èk ˆ Ë z{ ر zø e z Ù 21 jç àø±á ر s Ô w àø± s g y Á uk ر Áh h Ê Ø± d eø±ùø ÂÐÙ Á 12 Ô ÙvÌs} Áر s Áï Ô } sg kè º e Á

More information

Microsoft Word - LE 圖書資訊學一_圖書館學_-講義-01.doc

Microsoft Word - LE 圖書資訊學一_圖書館學_-講義-01.doc r e øè µå fš (104 õá) ž ž ð Ê ± Ú ë Ð âë ù Ð â ë æ ë š âë â ë ë âë ž ˆ ë â â ë âë ù Ð âë ù âë âë â ë ë ô gg 1 s ûà ý {rž âë Ð æ âë âë æ ââ â Í â ³ š âë â ë ù Ý ë ž â í â â뵞 ë áª É ë ë ë ë â â ŽÈ ë â

More information

Microsoft Word - 2 监测标准.doc

Microsoft Word - 2 监测标准.doc f zùpšˆ  57 r Ð... 62 1... 62 2 n z n... 63 3 i n... 63 4 Ê... 63 4.1 ²n... 63 4.2 ²n... 63 4.3 z... 63 4.4 ³u Í... 64 5 r... 64 5.1 r µˆ... 63 5.1.1 r µˆñê... 64 5.1.2 r... 65 5.2 Ä... 66 5.2.1 Ä...

More information

untitled

untitled tv èr v µ Ò Îe Îe u Í ~v t vã 50~60 m và òv ž l j n m v v è n m Ä òµž ÃÑ }ƒ } dç ý w v à Œv üþ vv ƒ š Ñ µž yƒ }ÃÑ tv ÌŒvÉ j n Û wí vãv q Ûèr ylä fw } n vè Á n Ñ ƒ vã åš } Ûv vf äå ñ Ñ } Ä µ vã Ñ Î } ~

More information

9 + ( 9 + 1) 2 9 6 ( 9 + 1) 6 54 60 3240 + 1 + 1 = + 1270 + 1 = 271 2 6 2 6 12 6 + 1 = 271 ó ù ó ì á ó ò è ù à 365 1 499 4 29 940 ó á 29 43 81 ì è 2 3 5 2 18 20 3 5 7 3 20 22 4 4 6 4 19 21 5 5 7

More information

Microsoft Word - 06-第6章.doc

Microsoft Word - 06-第6章.doc 6! ²e Ú 1. š æ í ë í «Í š æ ëá «Í šðë Ÿá ëš Ž ë í Ð Š ë Ô ñ Šá ë ˆ í æ í ë á á Ñ ëš ÐŠ õ í š æ ëá þïíöšð 2. á «Þ³öþÐ«á ³ ² áë ž Á ˆ ë ã á Ð äð Á Ò ëá µžðí ë ë í Òë ᪠ᚠë Á ë ã í «³ áë Î ÈÐ á æ ë Îí ªÒ

More information

Microsoft Word 四技二專-國文試題

Microsoft Word 四技二專-國文試題 一 選擇題 ( 一 ) 綜合測驗 20 題 1. hj! m v± ÞÒi (A) Þ ª (B) õ (C) (D) 2. h v± p ym (A) Þ i º Ã kšûº x ìk (B) éë e e Ëß À s ÿÿ p (C) å î Ã ± m hà (D) s l é p l Ç 3. l þ p h hv! p á Ã (A) pp ¼ (B) á (C) (D) Ñ ƒ 4.

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

Microsoft Word 四技二專-國文試題

Microsoft Word 四技二專-國文試題 一 選擇題 ( 一 ) 綜合測驗 20 題 1. hj! m v± ÞÒi (A) º º Þ (B) d ÎxŽ ej t ±lœ (C) p Õq ò r w (D) iãm Ô ƒ 2. h v± m h (A) é k ð «Ç Û± Ç (B) j È kè (C) ƒ» Ê ñ p Ê å o lÿ (D) ƒà jòj õ k m á ¾ gà 3. hj! Òi Îv (A) u t

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information