Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 机 械 工 程 材 料 大连理工大学三束材料改性国家重点实验室 材料科学与工程学院 辽宁大连 对铝热焊接不同预热时间 下 钢轨焊缝的显微组织 力学 性能和断裂机制等进行了研究 结果表明 在上述预热工艺下铝热焊缝处的组织均为铁素体和珠光体 焊缝中心处的硬度最低 缩短预热时间硬度值稍有提高 随着离开焊缝中心距离的增加硬度 值提高 热影响区靠近焊缝处硬度较大 向母材一侧逐渐降低 焊缝处轨头部位的抗拉强度最高 轨 脚次之 轨腰部位最低 随着预热时间的增加 和 略有下降 但对塑性影响不大 拉伸断口均为解理断口 显示脆性断裂 铝热焊接 钢 显微组织 力学性能 断裂机制

2

3 硬度 拉伸性能

4

5 Í

015 3 1902 2 4 1962 8 1962 8 1961 4 1982 386 1985 84 1981 31 32 1954 187 ì 1992 42 1963 9 1978 44 1992 22 1992 9 23 43 ì 1992 9 4 9 1983 10 83 115 1985 118 124 1954 76 1988

More information

1959 9 143 1980 3 135 136 1086 1093 1957 1988 1957 1961 1983 1984 1958 1961 1977 1984 1984 5 115 169 161 163 267 269 211 1979 1981 6 15 1984 5 210 1993 1983 1983 1988 9 258 259 1985 4 1978

More information

í í í é é é è è í í í é é í é è è í è í í è í é í í è é è é è è é é é í è è

More information

22129a.mps

22129a.mps 第 3 章 铁 碳 合 金 相 图 学 习 目 标 1) 掌 握 铁 碳 合 金 的 基 本 相 组 织 ; 2) 掌 握 铁 碳 合 金 的 分 类 ; 3) 掌 握 铁 碳 合 金 相 图 及 相 图 中 各 点 线 区 的 意 义 ; 4) 掌 握 钢 和 白 口 铸 铁 的 平 衡 结 晶 过 程 及 其 产 物 的 分 析 ; 5) 理 解 铁 碳 合 金 成 分 组 织 和 性 能 之

More information

7 67 68 1989 1 3 7 1938 1820 1822 1824 1828 9 1840 19 . 12 13 1917 11 1 30 1 2 1 30. 1 dié 2 6 1964 3 1 4 22 2 35 4 31 18 8 2 20 à 1989 16 1964 4 55 3 62 3 79 3 79 25 3 37 9

More information

1988 11 20 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) (, ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ò ò ó í è

More information

ì F = 1 2 L' I 2 = 1 2 2m L' I 2 = ( 1 4m) L' I T dm F = I p I d dz dm dz 1 2 L' dz dm 10 7 J m 3 10

More information

钢轨焊接接头产品质量监督抽查检验实施细则 1 适用范围 本细则规定了钢轨焊接接头产品质量监督抽查 ( 以下简称 监督抽查 ) 检验的全部项 目 适用于钢轨焊接接头的监督抽查检验, 具体根据当年的监督抽查计划调整确定 2 检验依据 钢轨焊接第 1 部分 : 通用技术条件 钢轨焊接第 2 部分 : 闪光

钢轨焊接接头产品质量监督抽查检验实施细则 1 适用范围 本细则规定了钢轨焊接接头产品质量监督抽查 ( 以下简称 监督抽查 ) 检验的全部项 目 适用于钢轨焊接接头的监督抽查检验, 具体根据当年的监督抽查计划调整确定 2 检验依据 钢轨焊接第 1 部分 : 通用技术条件 钢轨焊接第 2 部分 : 闪光 铁路产品质量监督抽查检验实施细则 编号 :GTCC-003-2014 钢轨焊接接头 2014 年 10 月 08 日发布 2014 年 10 月 20 日实施 国家铁路局 钢轨焊接接头产品质量监督抽查检验实施细则 1 适用范围 本细则规定了钢轨焊接接头产品质量监督抽查 ( 以下简称 监督抽查 ) 检验的全部项 目 适用于钢轨焊接接头的监督抽查检验, 具体根据当年的监督抽查计划调整确定 2 检验依据

More information

1808 1898 è 1810 1849 é 1825 1899 1813 1883 1821 1880 1860 1884 1840 1905 13 1842 1912 1880 1890 1910 1

More information

1 4

1 4 01 1 4 29 499 900 365 4 1 3x2 = 5y3 5y3 = 7z2 l 2x y l l = 3y z 2 l = 4z p 3 l = 5p q 4 l = 6q x 5 92 10 29 142 45 = 3927 1250 3 10 71 3 1 7 355 22 113 7 í 1 3 3 +) 1 1 3 3 1 x1y1 + x

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

大连理工大学硕士学位论文环渤海湾车客滚装船船型方案论证研究姓名 : 朱兰申请学位级别 : 硕士专业 : 船舶与海洋结构物设计制造指导教师 : 王世连 20020319 环渤海湾车客滚装船船型方案论证研究 作者 : 朱兰 学位授予单位 : 大连理工大学 本文链接 :http://d.g.wanfangdata.com.cn/thesis_y638065.aspx

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information