Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 1977

15 1984

16

17

18

19

20

21

22 210

23

24

25

26 1983

27

28 1985 4

29 < >

30

31

32

33

34

35

36

37 1987 2

38

39 1982

40

41

42 < > < >

43

44

45

46

47 .

48 1958

49

50

51 1924

52 1986

53

54

55

56

57

58 1983

59

60

61

62

63

64

65

66

67 721

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 36

81

82

83

84

85

86

87 62

88

89 1965

90

91

92 1958

93

94 1975

95 1959

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105 25 237

106

107

108

109

110

111 116 [ ] 97 [ ]

112

113

114

115 1956

116 307

117 307

118

119

120

121

122

123

124 1984

125

126

127

128

129

130

131 1981

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144 í ì

145

146

147

148

149 235

150

151

152

153

154

155 240

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

7 67 68 1989 1 3 7 1938 1820 1822 1824 1828 9 1840 19 . 12 13 1917 11 1 30 1 2 1 30. 1 dié 2 6 1964 3 1 4 22 2 35 4 31 18 8 2 20 à 1989 16 1964 4 55 3 62 3 79 3 79 25 3 37 9

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

á ì é ò í í í à ò è á è ú á ú á ú é é á ò ì ò ì ú ì ù á à ì ì ì ò í ì à ò á ù ì à á á é ò ó ì í á ù à è ú ì à ú ò ú ó ó é à ó ú ì ì ì à ì ì è í í ú è ú í é è ù

More information

85 1957 3 4 143 131 142 37 4 480 490 490 22 140 25 2 35 35 492 197 4 59 488 488 1996 1 19 124 332 138 18 128 6 2 134 28 123 159 20 120 35 486 264 486 42 1992 5 1959 5 1983 139 165 6 298 221 83 11 1956

More information

` é

` é ` ` ` é ` ó ` ` ` ` ` ` ` ` 1 3 6 6 L 6 8 8 ` ` ` ` ` ` 4 3 8 4 7 6 4 3 7 5 4 6 3 4 5 3 5 3 4 5 4 ` 6 4 3 8 8 6 5 6 8 ` 6 6 6 ` 8 4 8 5 6 4 5 4 3 7 7 3 3 3 8 6 4 4 4 8 ` 6 4 8 6 4 3 6 3 4 5

More information

ttian

ttian á è è é à ú á óè á ú ù ù úú á é é á à ì è í ò á ù à è è ó ù ò é é ó íú ì à ù ù ì ì ò á ó á é ú ú è à à à ù é ú é ì ì à í ú ú ú à à á í é é í è é é ú éè ù á á ù á ó ú à ì ú á à ó è á úú á á ú à á è

More information

á à è á à í ú á è é ì á ò ò ú ó ì à í ù à à ó á ú è è à á ì à ó é ì é íí ù á ì ú ó è à è è è ú ú è è á ì à ò ù à ú ò é è à à è ì è ì à í à ó

More information

à è ù à ù á á ó ú ì à è é ú é ù á á á è à á ù à á à à ù ì é á á à ò ì à ú á í ó ú í è à à à í ó è ó à í è à ó á ì à é ú à á à ò à ù à à í ì é à ù è à à ù à ò é ù í á à ó ù ú ó

More information

à è ú ì à ú è á ú à à á ù ó ò é é à ì ó ò ì í ó á á ì í ì ì ì é à é ì í ù á ì ó í à ó é ì ì ì ì á í à ì ò á ò à è í ù à ì à ú í á é ó ù ì à è ì ì ó ì ú ì ì à á ì ì á í í ì à í ú è ì í é à ì ù è à è

More information

1 7 10 240 í é é í º 182 230nm A X 240

More information

1954 1954 10 1956 10 Come in Hello Beautiful Daddy Silly There I saw her first Well Dr. Sun well y0ugoahead I won to take aminute Good evening 482

More information

1985 635 1985 14 1964 9 14 1964 14 14 1964 7 1986 14 1985 29 1987 35 14 1964 382 [] 1955 165 [] 1955 166 14 1964 357 1985 419 1976 25 462 477 651 51 1978 8384 99 100101 1 26 117 Thucydides 460 399 363

More information

ª ø ß fl ł ˆ fl» ª ˇ fl «fi fi»æ fl» fl ` æ ˆ ł '» œ fl ˇ ª ˇ Ø fl ` ˇ ˆ ` ı º» fl ł ƒ Ø fl ˆ ª ł æ ł Ø ˇ» ˆ ˇ ˇ fl ß ł ˇ» fl»»æ fl fl ` Æ ` «ł» Æ ª fl ' Œ» ł fl º ˇ º ' œ fl ł ø ı ø ø fl ˇ ˇ fl ł ł º

More information

ł ˇ fi ` fi ł `ø ` œ ł «`ƒ `» œ ` ª ı ˆ» ª» ` º ˆ Ł ˆ ˇ ø ª ' ˆ ˆ ` ß fl ˆ æ fi ˆ» ` ˆ ª ˆ ` ª ` ' ˆ ' ˆ ˇ ı ˇ» fl ª» ˇ ` Ł ˆ»» ˆ ª ª ˇ ` ß ˆ ª ˇ ø ` ß ` Ł ß ˇ ' ` ` fl ı ˆ ƒ ø ª ø ˇª ˇ»fl ˇ ø ª ` ß ø

More information

ˇ ««` ˆƒ œ ø» fi ˇ `ø Ø» ˆ ˆ» ««ˆ ˇ ˇ «ˆ ˆ ƒ ß fl ˇ ˇ» ˇ ł»» ˇ « ˇ ø ˇ ı ˆ ˆ ` ø»» ł ı»» ` fl» ˆ ß» `»»» ` ˇ ` ª ˆ ˇ» ˇº ` ƒ ˆ» ` ª fi ø ˆ Ł fi»» ˇ ƒ» ˆ» ˆ» ` Œ ˇ ˇ ˇ ł fi ø ˆ«ª ˇ `ø fi `» ` ˇ ß ˆ ƒ ˇ

More information

` `» ˇ œ»» fl»»»» ˇ ˇ» ˆ»» fl ˆ fi» `» ` ˇ» `» `» ˇ ˇ» ˇ Ł `ƒ ø ø ˇ ˇ»fi ª»»» fl Ø ˇ ˇ ƒ» ˇ ˇ ƒ»» ˆ»» ˆ»»»»» ` ` fi ˇ ˇ»Æ «ˆ ˇº ˆ ` ` ø ø ˇ ˆ ß ƒ ˇ ł º ı ˆ» ˆß ª Œ ˇ ƒ œ ø æ ß `» ø ı ' fl fi ˇ ˆ ˆß ˇ ª

More information

ß ł ˆ ˇæ œ» Æ œ» ª ß ˆ ˆ ˆ ' ` ` ` º ß ø ß ª» ß ß ` fl»æ»» ˇ ˇ ø ˆ» fl»æ ø ˆ ł fi æ ˆ» ˇæ fl»æ ø «ˇ ˇ ˆ ı fl ł fi ˇ ł» «' `» ø ˆ»» ˇ «æ æ ˆ ß «fl»æ» ß ˇ æ æ `» ˆ æ ı fl ˆ» ł ı ˇ ø ˆ»» Ł ˆ» æ ˆ Œ ' ` `

More information

!""#! "#$ $ % & & (()& * $ $ +,-. / () (!)(/0 * $!& $ "& $ #& $ $& 1,"/ 2! $ 3+4 (()(!!( )! $! $! $! $ $ $ $ $ $ $! $! $ $ $!!! $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

!#! #$ $ % & & (()& * $ $ +,-. / () (!)(/0 * $!& $ & $ #& $ $& 1,/ 2! $ 3+4 (()(!!( )! $! $! $! $ $ $ $ $ $ $! $! $ $ $!!! $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ! !""#! "#$ $ % & & (()& * $ $ +,-. / () (!)(/0 * $!& $ "& $ #& $ $& 1,"/ 2! $ 3+4 (()(!!( )! $! $! $! $ $ $ $ $ $ $! $! $ $ $!!! $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $! (!( *)(0)0##!!! ) $! #(( #!( (0"#!!(((!!$!!!

More information

Œ `» ˇ»æ Æ Œ»» » æ Ø ˆß `»» ` Ø ø ƒ ` º ˇ `» `ƒ»» ƒ ƒ `ƒ Ø» ˇ» ł» º ˆß ª ƒ ø ˆ `» œ º ł « ˆ ˆ» Ø ı º `» `Ø ƒ» fi» œ fi» Ø Æ ˆ ˇ `» `» ˆ `» Œ ` œ» `ƒ ˆ» ł ` ª ƒ ˆ» ˇº ˆ ł fi «ª ƒ œ Ø Œ »»Æ fi ˇ Æ» Ł ł `

More information

!"#$%&!!"#" ( MNOPQRSTUVWX(YZ[\V]+!"%!"#$%&!""#+,./01$-#*))-$"),-%!+M "+Y #+%^V_UV(WX( a(st $+2)!& STb?c/d 3.4 BefA"!""##H `ı ˇ fi

!#$%&!!# ( MNOPQRSTUVWX(YZ[\V]+!%!#$%&!#+,./01$-#*))-$),-%!+M +Y #+%^V_UV(WX( a(st $+2)!& STb?c/d 3.4 BefA!##H `ı ˇ fi !"#$%&!!"#" ( MNOPQRSTUVWX(YZ[\V]+!"%!"#$%&!""#+,./01$-#*))-$"),-%!+M "+Y #+%^V_UV(WX( a(st $+2)!& STb?c/d 3.4 BefA"!""##H ""#)##,?@ABCDEFGHI1 `ı ˇ fi ` ł )*%+,-. /012 345 6712 89: )*;!"#$%#$!& "!"()*+!"#,#

More information

` ˆ ` ˆ »fl ł»» Ø œ» Ø fi ˆ«fi Æ ø ø» ˇ»»» ß fi ˇ ƒ ł ˆ fi ˆ ø ø ˇ» ˆ«ˇß» ª ˆ» œ ˆ» fl ı ˆ ı ` œ «Ø ß ƒ ƒ Ł ƒ ƒ» ƒ ` ˇ fi ˆ ª ß «ˆ ` ø»æ fl '» ˇ fi ˆ ˆ» ª»Æ ˆ ł ˇ ˆ» ˇ ` Ø Ø ª ` ` ˆ ` ` fl ˆ ` ˆ ß ˇº ł

More information

309 Œ» ` fi» fi ˇ ª ˇ ' ` ˇ fl `» fi fi œ ˇ ł ı fi» ˆ œ» fi `» ˆ ˇ ƒ ß ƒ œ ƒ» fi»» ˆ fi» ƒ ł º ` ˇ º ł» œ ˇ Œ ß fi» ƒ»fl ª ł ª ª ˆ fi ` fi fi ˇ ` fi» fi ł ' «ˆ»Æ» ˇ œ»æ ` ł œ ˆ ı `»Æ œ Ł Ł ƒ ƒ» fi Ł ß

More information

1 2

1 2 1 2 4 6 T r p Ü 1 2 3 4 56 8 9 bk bl [ ] [ ] [ ] [ ] [SET] 7 1 2 3 4 5 6 7 bq bp bo bn bm 8 r 9 bk 0 bl bm bn bo p bp 8 2 4 6 bq cl ck btbs br br bs bt ck cl . cn cm cl ck 123456789 bk bl bm bn bo bp

More information

? ½¼þI ºó¹û Ô º ÍøÉÏÉê± ¾ßÐݳÌÐòÈçÏÂ: (ÍøÖ :http://115.236.191.134:8080/zcss/loginjsp ÖÄ ÎªÐ Ð ) ºÏ±í ( Ðè ª»»ÎªPDF ñê½) ÆäËû ½¼þ²ÄÁÏºÍ öèëãâ¹úõõæ (jpg Ð ²»³ ¹ý 50KB) µã» "± æ" ÌîÐ Íê³ÉºóÔÚ"ÔÚ± Ö ³Æ¹ÜÀí"

More information

1991 707 708 1972 36 1990 2 126 130 21 1656 1742 1705 1972 523 334 420 342 423 1433 1435 1975 205 = + + 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 + [ ( )] 4 2 1 2 2 2 2 2 2

More information

ß Œ ø» fl Æ ' Ø fi ` fl fl ˇœ» ø ƒ ˆ ª ł ß» ª ł ˆ ` fi ˆ» `»Æ œ œ» ß ˇ»»Æ ª» ` ß ł Ł ß «fi ª ˇ ß ı ª ˇ ˇŒ ˇ ˆ ł» Ł æ»» ˆ ø» ı ª ª ª `ˇ æ `ˇ ` fl ` ' `ˇ» ß ˆ ƒ ' ˇ ' ˇ» Ø ` ˇ Œ ˇ ˆ ø ˇ ˇ Ł ˇ æ ˇ ' ß ˆ ˇ

More information

g ch diào qiu chì j q an zh nèn qú) yù méi xiéhòu dí dàn còu cuò guì k i hé fù pi o xi hu ng z n c z j n hóng s u gu jìyú 213 zhí qi o ji o háng su n ní c

More information

ˇ ª» ˇfl ˆ»Æ œ fl ` ` ` ˆ ˆ» º ˆ» `œ ˆß ` œ ˆæ fi Œ ` º œ ˆß» ˇ ł ł ˆ ˆß ł Ł ˆ»Æ fi ˆ Ø ª ˆæ fi ª ˇ» fl Ø œ ˆæ»Æ ˆ º `œ ˆ fl» `» º œ ` ˇ œ Ø fl «fl»æ ˆ Ø ƒ ' ˆæ»Æ ˆ ` œ ˇ œ ' ˆæ»Æ ˆ «œ fl ı Ł ƒ ` ˇ œ Ø

More information

壹、 前言

壹、 前言 2 3 4 5 6 7 8 9 o 10 Stewart1998The Ethnographer s Method17 11 12 13 14 15 16 17 18 Goetz 19 20 21 22 ï 23 24 25 Routledge. Guba, E.C.(1990).The alternative paradigm dialog. LondonSage. Hammersley.M(1992).What

More information

!"# $ %&&% " ()*+,-%-+&.&.+/!$$$ "$$$$ #$$$.0-!"# %&&%&1%1.1 %/2 0%1 1,*.,& 3002. 01% 1 *-&&& %&&%2 0 %&&%2 0 0%-0&& " ()*+,-%-+&.&.+/ %&, %4&&! "

!# $ %&&%  ()*+,-%-+&.&.+/!$$$ $$$$ #$$$.0-!# %&&%&1%1.1 %/2 0%1 1,*.,& 3002. 01% 1 *-&&& %&&%2 0 %&&%2 0 0%-0&&  ()*+,-%-+&.&.+/ %&, %4&&! !"#$%& ( !"# $ %&&% " ()*+,-%-+&.&.+/!$$$ "$$$$ #$$$.0-!"# %&&%&1%1.1 %/2 0%1 1,*.,& 3002. 01% 1 *-&&& %&&%2 0 %&&%2 0 0%-0&& " ()*+,-%-+&.&.+/ %&, %4&&! " ! "!! "!!!#!# $! %& % #% #% #% #( ## "$ "$ "$

More information

» `» ˇ '» ˇ» œ fl» ƒ ı `ı ˆ» Œ ß æ ` ˇ »»» `ı ˆ» ß» ß ł ß ˇ»» ł» ß» `ı ˆ ł ˇ ß fl `»»» ' `ı ˆ ˆ ł º ß ˇ ˆ ß ˆ º `ı ˆ» `» ˇ `ı ˆ Æ»» œ fi `ı ª ˆ `» ˆ»œ»Æ ˇ ø»œ»æ ˆ» ` ˆ ı ˆ fl ˇ» œ ª»» ª ˇ Œ ˆ ˇ Œ ˆ»»»»

More information

ˆ ı ø ł œ œ ł»»» ` ˆ ł ˇ œ ˇ» ƒ» º» ` ł fl `ƒ» œ»»» ˆ ˇ œ ˆ ` œ ˇ»» ı»» ß ˆ ˆ ˆ» ˆ» ı ` ˇ» ˇ ˇ ˇ» ˇ œ ƒ ˆ œ œ» ˆ ˆ» ª» ˇ ı ` º ˆß º ł ˇ œ ƒ ˆ œ» œ ˇ»» ª ˆ ˆ œ» fi ı ø» fi `» ˇ»`» ˇ œ œ ˇ ` ß œ Ø» `» fi

More information

» fl»» fl «` œ œ Œ œ ˇ ` ˆ«æ» ˇ ß ` ` œ ł ˇ ł º ł ` ł `» ˆ ˆ ª ł ª ` ƪ» ı «œ» ª ˆ «` ˇæ» ˇ ˆ ˆ œ œ «` ` ª» ƒ Æ «ˆ ß ˇ ᯒ ˇ œ ˇ ß œ»» Ø «ˆ» Ø «fi œ ˇ ˆ ß»»œ ` fl ˇ» ' ` œ» «ˇ»ª Ł» '»» fl «ˇ»» `ƒ ß ˆ ß»

More information

L Ú¾ Òµ ñ¼íêø ¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÖ ÒµµÀµÂ; È ß; ÓнÏÇ µäíå Ó¾«Éñ; 4 ¾ßÓÐÖм ¼ ÒÔÉÏ Òµ¼¼ÊõÖ ³Æ; (1)ÔÚÏؼ Ò½Ôº ÓÊÂľ ÒµlOÄêÒÔÉÏ; ¹«ÈÏ; ÈÏ É; ÂÛÎÄIƪ¼ ÒÔÉÏ; (T)ÔÚÏؼ Ò½Ôº ÓÊÂľ Òµ8ÄêÒÔÉÏ; Á ÒµÎñ¹ Á à ÏÔ ßÓÚ¹²Ëû Òµ¼¼Ä¾ÈËÔ±;

More information

27 2013 4 2. 1. 1 2. 1. 2 2. 1. 3 1993 2000 2003 2004 2008 1999 2005 2001 2002 2002 2. 1. 4 524

27 2013 4 2. 1. 1 2. 1. 2 2. 1. 3 1993 2000 2003 2004 2008 1999 2005 2001 2002 2002 2. 1. 4 524 * 崔 希 亮 2007 1 2 3 2. 1 523 * 2013 7 27 2013 4 2. 1. 1 2. 1. 2 2. 1. 3 1993 2000 2003 2004 2008 1999 2005 2001 2002 2002 2. 1. 4 524 2. 1. 5 2. 1. 6 2007 2008 2012 2010 3P 5P 2. 1. 7 2008 2009 2. 2 2.

More information

98

98 / / 河北师范大学学报 // / /... 人本与物本 翻译 与 语义谱系分析比较 牛云平, 杨秀敏 (., ;., ) : 翻译 与 的语义谱系有着根本不同之处 : 前者的本义是语官及其解释活动, 具有明显的人文特征 ; 后者的本义则是物体搬移行为, 具有明显的物化特征 两词的语义谱系不同, 决定了各自理论发展形态有别, 证明了中西翻译学自然而然地有着不同的研究重心和研究取向 因此, 中国学人强求与西人苟同乃是不智之举,

More information

大乘起信論 名相 財團法人嚴淨菩提教育基金會恭印 35 2 36 3 37 4 38 5 39 6 40 7 41 8 42 9 43 10 44 11 45 12 46 13 47 14 48 15 49 16 50 17 51 18 52 19 53 20 54 21 55 22 56 23 57 24 58 25 59 26 60 27 61 28 62 29 63 30 64 31 65

More information

<4D F736F F D20BBE1D0D0CDC D36BAC52DB9D8D3DAB1EDD5C C4EAB6C8C8ABB9FAD7A2B2E1BBE1BCC6CAA6D0D0D2B5A1B0CEE5CBC4BAECC6ECCDC5CEAFA3A8CDC5D6A7B2BFA3A9A1B1A1A2A1B0C7E0C4EACEE5CBC4BDB1D5C2A1B1A1A2A1B0D3C5D0E3B9B

<4D F736F F D20BBE1D0D0CDC D36BAC52DB9D8D3DAB1EDD5C C4EAB6C8C8ABB9FAD7A2B2E1BBE1BCC6CAA6D0D0D2B5A1B0CEE5CBC4BAECC6ECCDC5CEAFA3A8CDC5D6A7B2BFA3A9A1B1A1A2A1B0C7E0C4EACEE5CBC4BDB1D5C2A1B1A1A2A1B0D3C5D0E3B9B i k á ÀŒ» st v g Œq w iz Ÿ y ž i ŒŸ ~ v ª v ti o p c c g»â» «g»â ~ õ ŸŠ c{î o n À { Î lý ~ À Ú r È Ðƒ d Ðc í ƒ «g»â òw Š «g»â q ³ rc q É rcq rcq r x» st Û c 1 À ½ d Ð í À { ¾ È í í ž cè í Î qn È r½ Û Ò

More information

丛 书 名 世界历史 书 名 亚当斯密关于法律警察岁入及军备的演讲 作 者 北京师联教育科学研究所 出 版 社 学苑音像出版社 出版日期 2005年6月 ISBN 7 88050 478 8 K1 定 价 10 00元

丛 书 名 世界历史 书 名 亚当斯密关于法律警察岁入及军备的演讲 作 者 北京师联教育科学研究所 出 版 社 学苑音像出版社 出版日期 2005年6月 ISBN 7 88050 478 8 K1 定 价 10 00元 丛 书 名 世界历史 书 名 亚当斯密关于法律警察岁入及军备的演讲 作 者 北京师联教育科学研究所 出 版 社 学苑音像出版社 出版日期 2005年6月 ISBN 7 88050 478 8 K1 定 价 10 00元 3 1 61. 15 12 3 1 131 88 109. 34 1617 161 1 528 43 53 2 1 61 63 14 18 12 15 2 3 1 2 1748 1770

More information

cuàn, jìn dù zhòu zh qú sh zhì jùn y ng xián gu, 748 qíng xiè, kéz shì sù shu ng w w, z n jiào duò, niè chlm wàngliàng, h ng (sh xià qí dié dàimào hu sì áo du 3

More information

七 教 学 难 点 : 理 解 记 忆 并 规 范 书 写 本 课 生 字 : 戴 帽 热 祝 新 等 八 教 学 方 法 : 1. 字 音 教 学 : 带 音 法 听 辨 法 演 示 法 对 比 法 2. 汉 字 教 学 : 图 画 助 记 法 字 义 分 析 法 卡 片 闪 现 识 记 法 汉

七 教 学 难 点 : 理 解 记 忆 并 规 范 书 写 本 课 生 字 : 戴 帽 热 祝 新 等 八 教 学 方 法 : 1. 字 音 教 学 : 带 音 法 听 辨 法 演 示 法 对 比 法 2. 汉 字 教 学 : 图 画 助 记 法 字 义 分 析 法 卡 片 闪 现 识 记 法 汉 华 文 教 育 教 案 比 赛 获 奖 教 案 二 等 奖 教 案 : 新 年 到 西 班 牙 李 菲 菲 一 所 用 教 材 : 中 文 第 一 册 第 十 二 课 新 年 到 二 课 型 : 综 合 课 三 教 学 时 间 :2 课 时 (45 分 钟 / 课 时 ) 四 教 学 对 象 : 巴 塞 罗 那 中 国 文 化 学 校 小 学 一 年 级 学 生 五 教 学 目 标 : 1. 语 言

More information

ˇº» ˆ ˆ ı ª» `» ø» ` ı Œ Ø «ˆ æ æ Ł æ Ł æ œ æ ˆ» ı ˇß ˇ ˇ ł» ˆ fl ` ˇß ˇ ª ˇ» ø Ø ` ` «ˆ æ ß» ˇß ˇ ß ˇ ˇ º ` ˇ `»» ł ˇß ˇ ß»» ` ˇ ˇ ˇ œ ' ˇ ' «œ»æ Ø ª «ª `»ª ˇ ˇ Ø ' `» ß ˆ» ` ª ˇ» ø» ` ` ˆ fi ł ˇ `»»

More information

<4D F736F F D20A4E9A5BBA57EA5E6A448ADFBA6D2B9EEB3F8A7695FA457BAF4AAA92DB2D3A9FAC5E95F2D6F6B2E646F63>

<4D F736F F D20A4E9A5BBA57EA5E6A448ADFBA6D2B9EEB3F8A7695FA457BAF4AAA92DB2D3A9FAC5E95F2D6F6B2E646F63> ò œš Ñý ð 7 8 Ÿ õû œãí 7 9 œš Þ þ š Þ±Ù Þñ Â Í 7 : æ œ Í ÈŠ þ œ Í ÈŠ È œ œ ñ Ç Í œš þ š ˆ ØÝ Í Í Ø Ÿ š Í Ø œ œ Í þ Í Â¼ ñ ² Œü 7 21 š 7 22 ð 57 ò ª 33 )3121 *ý š ñ ë 2/ ª 33 )3121 *5 2 31 3: ) Ô 67 )2:92

More information

é é

é é é é gu chài < > gòu y n zh n y yì z ng d n ruì z hóu d n chán bìn jiu c n z n shuò, chún kòu sh qi n liè sè sh n zhì sb n j ng máo í g bèi q í lì, u ì í ng chàng yào g ng zhèn zhuàn sh hu ti n j,

More information

Microsoft Word - CE 國文-講義-01~02.doc

Microsoft Word - CE 國文-講義-01~02.doc i Ñ Ñ s ˆá«ýÉ ë Š µ Š ÔÔ ã á Š Ï ššë Š À ss æ š æø Š š ³ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ œ ³í Œ ë ë î Ð Ã ŠØ Þ Š œ ³í ë Ù± Ÿ É Ÿ ë Ÿ Ÿ œ Þ ë Š¾ë ëîô Ÿ ½ ±í ž ñš A «é C Í C B D gg 1 s ûà ý {rž! s ë ë½ Ô ññ ž ò ö ìßæ ã ŠÉ

More information

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v ~x z Ÿ iv roœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ ¾g ~ ˆî ¾s Î õ lý ~ ù g ˆ êdã»â ~ È ~È d ò lý ~ {c Ï»Ò Ð Ÿ»Â ~ È Þ w «g»â ~ È k x «g»â ~ Ú Û Î ï»â d É 1 ƒr c Ç Í Ð cð c n Æ n û cu cf c ß ƒd «Î ï лÂ

More information

continuous eastward dissemination of the jades of Khotan into Dunhuang and the Central Plains as well as into the other kingdoms along the Silk Road s

continuous eastward dissemination of the jades of Khotan into Dunhuang and the Central Plains as well as into the other kingdoms along the Silk Road s DUNHUANG RESEARCH NO. TOTAL 10 11 荣新江 1 朱丽双 2 ( 北京大学中国古代史研究中心 北京 ; 北京大学国际汉学家研修基地 北京 ) ;; ; ; ( ) DOI10.13584/j.cnki.issn1000-4106.2014.03.026 From Tribute to Trade Eastward Dissemination of the Jades of

More information

!!!!!!!!! "#$ %$$$#$!! $&& &%& % ()!!!!!!!! &$$# " " &$$# " "!! ) ) * +($!!!! ", "(!!!! %& " - #$$$!! %. $$

!!!!!!!!! #$ %$$$#$!! $&& &%& % ()!!!!!!!! &$$#   &$$#  !! ) ) * +($!!!! , (!!!! %&  - #$$$!! %. $$ !"#$ %& ( )*+, -. / 012! 3145 !!!!!!!!! "#$ %$$$#$!! $&& &%& % ()!!!!!!!! &$$# " " &$$# " "!! ) ) * +($!!!! ", "(!!!! %& " - #$$$!! %. $$ !! "!"#$%& ( )*+,-./0 12344567 89 :;&? (/@ABCD EF8G7 HIJI7 K9LM7

More information

机 械 工 程 材 料 大连理工大学三束材料改性国家重点实验室 材料科学与工程学院 辽宁大连 对铝热焊接不同预热时间 下 钢轨焊缝的显微组织 力学 性能和断裂机制等进行了研究 结果表明 在上述预热工艺下铝热焊缝处的组织均为铁素体和珠光体 焊缝中心处的硬度最低 缩短预热时间硬度值稍有提高 随着离开焊缝中心距离的增加硬度 值提高 热影响区靠近焊缝处硬度较大 向母材一侧逐渐降低 焊缝处轨头部位的抗拉强度最高

More information

! " : ; ( ) ( ) : 20% 16 4~

!  : ; ( ) ( ) : 20% 16 4~ (CIP). /. : 2006 ISBN7 80706 309 2 Ⅰ.... Ⅱ.1...2... Ⅲ. Ⅳ.G634.333 CIP (2006) 085760 ( ) 2006 8 1 357 2006 8 1 200336 787 1092 1 16 狑狑狑. 狔犱犫狅狅犽. 犮狅犿 210 10 1 8000 ISBN7 80706 309 2/G 644 :15.00 62347733

More information

国家中药生产标准(四十三).doc

国家中药生产标准(四十三).doc ... 1... 5... 7... 9...11... 14... 16... 18... 20... 23... 24... 26... 29... 30... 32... 35... 37... 40... 42... 45 I ... 48... 49... 51... 54... 56... 58... 60... 62... 64... 67... 68... 71... 76... 78...

More information

2007 : sdyccs@163.com (1 1 (2 2 (8 3 (13 4 (19 (26 (30 5 (30 6 (36 7 (43 8 (51 (58 (62 9 (62 10 (67 11 (71 12 (74 (81 (84 13 (85 14 (90 15 (94 16 (99 (105 (108 (113 (117 1 1 1 2 3 4 2 5 3 4 ; 2 5 ( 犾 à

More information

国家中药标准全书(八)

国家中药标准全书(八) ... 1... 4... 6... 10... 12... 14... 18... 19... 24... 29... 33... 37... 41... 43 I ... 49... 54... 57... 63... 70... 72... 74... 78... 80... 82... 86... 88... 90... 92... 95... 98... 101 II ... 104...

More information

E

E 2007 E mail:sdyccs@63.com () () 2 (8) 3 (4) 4 (22) (33) (37) 5 (37) 6 (44) 7 (53) 8 (59) (69) (73) 9 (73) 0 (8) (85) 2 (89) (95) (99) 3 (00) 4 (06) 5 (2) 6 (7) (23) (29) (35) . 2. ( 3. ) 4. 5. : ; ;. 2..

More information

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68 23 Ÿ ï ²¼ññ Š 103 7 29 11 Ù 8 Ø ˆ ± ˆˆ ž Ì ñ ñ ± ˆˆ ž å 11 Ù 8 Ø ˆ ñ þ Ú ± œ¼ 103 1 6 ³ªã Î Ú ðœ¼ Œ œ¼ ñ Ô ë É ë Ž ˆ Ê Ž ó ú É É ž Ú ç ë É Íµ Ì 2017 ˆ ª Ö ³ ð á É Š þ ë É É ë ¹«Ž ªãŠ ë š É ë Á Á Á Á Á«é

More information

Microsoft Word - 会协(2016)36号.doc

Microsoft Word - 会协(2016)36号.doc k á}» st f ¼~ é~ºpíö ¼~ Ÿd ä Ê { q³u c c g»â» g»â ü Ãâ Á u n«q r Å È» fòw g»â È Ç xd Ç É Ç ä»d î Á ð t WOZDQJ#FLFSDRUJFQ 1 Ò ù œè g»â È Ç w g»â È Ç x f «g»â» 2016 8 12 ¹ ²È gù¹ k g»â»d «g»â» 2 œè ¼~ Ÿd

More information