Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 *

2

3 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY Cayman Islands Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY Cayman Islands / 2

4 公司簡介 % TRIGIANT 3 /

5 公司簡介 (a) (b) / 4

6 主席報告 % 4G5G 5 /

7 主席報告 4G 4G G % 4.3%171, , ,928.57, % % 2.1 5G (ITU) 3GPP5G G 5G2020 5G5G 5G2017 5G G 55G 5G 50 5G5G G G / 6

8 主席報告 5G NB-IoT2017 6NB-IoT NB-IoT /

9 財務摘要 營業額 本公司擁有人應佔年內溢利 人民幣千元 人民幣千元 3,200, 年 2015年 192,608 每股盈利 2013年 275, 年 369, 年 313, 年 2,920, 年 2,913,379 2,658,093 2,458, 年 277, 年 2017年 總權益 人民幣分 人民幣千元 2,922, 年 2016年 2017年 2013年 2014年 2015年 2,815, 年 2,062, ,504, 年 2,651, 年 2017年 俊知集團有限公司 / 二零一七年年報 8

10 財務摘要 ,200,807 2,920,995 1,623,526 1,450, , , , , , , % 21.0% 277, , % 6.6% % 12.8% (94,588) 472,474 1,324 41, /

11 管理層討論及分析 , G997 70% 4G 4G 4G G % 3, % % 2017 / 10

12 管理層討論及分析 ,921,000, % 20173,200,800, ,200,0002.5% ,600, % % ,600,000 84,500, ,100, (i) (ii) 46,200, ,300, ,300,000 (iii)6,000,0003,800, ,623,526 1,450, , % 974, , , % 514, , , % 78, ,601-31, % 10,038 24,731-14, % 3,200,807 2,920, , % 50.7% 20174G 7,000171, %1,623,500, % 11 /

13 管理層討論及分析 30.4% %9,967, %974,500, % 16.1% %514,300, % 36.0% 14.7% / 12

14 管理層討論及分析 G5G G2019 5G G 55G 5G505G 5GNB-IoT NB-IoT2017NB-IoT % 4G 5G2G 3G 2G 3G 2G 13 /

15 管理層討論及分析 ,921,000,000279,800, % ,200,800, ,000,000123,300,000 29,500, ,644,200,000309,600, ,953,800, ,308,800,000264,400, % 20172,573,200, % ,200,000 15,400, % ,600, ,700,000 2,100, % ,600,000 4,400,0002,300,000 4,000, ,800,00065,700, % ,100, ,300,000 46,200, ,100,000 46,200, ,300, ,300,000 / 14

16 管理層討論及分析 ,700,0006,000, % ,700, ,600,000 3,900, % ,700, ,400,000 4,400, % ,800, ,000,000 7,600, ,800,000 3,300, % ,500, ,200,00010,100, % ,300,000 15% ,600,00084,500, % ,100, % % 15 /

17 管理層討論及分析 (94,588) 472, ,900 (101,473) (61,237) (147,633) ,200, ,466,700, ,600, ,100, ,347,500,000 50,200,000 69,000, % %40% 137,700, ,700, ,900, ,300, / 16

18 管理層討論及分析 % 5.2% % 6.0% Trigiant Holdings LimitedTrigiant HoldingsEasy Beauty LimitedEasy Beauty Trigiant Holdings Easy BeautyJiang Mei LimitedJiang Mei 112 Jiang Mei40% 377,434,849 Jiang MeiJiang Mei 87.5%12.5% 17 /

19 管理層討論及分析 Easy Beauty 12.79% Easy BeautyJiang Mei Jiang Mei (1) (2) (3) (4) (5) (6) Easy Beauty (7) Easy BeautyTrigiant Holdings 377,434, ,095, ,339,409 Easy Beauty228,000,000 Jiang Mei ,000, Easy Beauty Jiang Mei 100% 4G Jiang Mei Jiang Mei Jiang Mei / 18

20 董事及高級管理層履歷 /

21 董事及高級管理層履歷 US Global Pacific Co., Ltd MUI Hong Kong Limited Morning Star Resources Limited / 20

22 董事及高級管理層履歷 Oplink Communications Inc. LightMatix Inc. Agiltron Inc Advent International Corporation /

23 董事及高級管理層履歷 / 22

24 企業管治報告 (I) /

25 企業管治報告 (II) (III) (IV) 3.10(1) 3.10(2) 3.10A (V) (VI) / 24

26 企業管治報告 A /

27 企業管治報告 / 26

28 企業管治報告 /10 3/3 2/2 10/10 2/2 1/1 3/3 2/2 9/10 2/2 2/2 10/10 5/5 1/1 1/1 2/2 2/2 10/10 5/5 2/2 1/1 1/1 2/2 2/ /7 2/2 0/1 2/2 1/2 10/10 5/5 1/1 1/1 2/2 2/ , /

29 企業管治報告 (1)(2) (3) (a) (b) / 28

30 企業管治報告 /

31 環境 社會及管治報告 / 30

32 環境 社會及管治報告 GB/T /ISO14001 * * 16 16, /

33 環境 社會及管治報告 (CJ ) * , , * 12,358 1, , * 16 16,000 / 32

34 環境 社會及管治報告 61, , ,351 LED ,000 31% 3,00020, /

35 環境 社會及管治報告 % % % % % % % % % / 34

36 環境 社會及管治報告 /

37 環境 社會及管治報告 95.5%100% / 36

38 環境 社會及管治報告 /

39 環境 社會及管治報告 4 24 / 38

40 環境 社會及管治報告 39 /

41 董事會報告 / 40

42 董事會報告 41 /

43 董事會報告 i ii iii / 42

44 董事會報告 ,455, ,558,900, , /

45 董事會報告 (1)84(2) / 44

46 董事會報告 (1) 3.10(2) 3.10A /

47 董事會報告 XV352 e 516,531,750 a 516,531, % 250,000 b 250, % 6,740,000 6,740, % 60,000 1,600,000 c 1,660, % 320,000 c 320, % 320,000 c 320, % 320,000 c 320, % 960,000 c 960, % (a) Trigiant Investments LimitedTrigiant Investments Abraholme International LimitedAbraholme91.79% XVTrigiant Investments Abraholme Trigiant Investments Abraholme (b) Abraholme (c) (d) (e) ,791,500,000 / 46

48 董事會報告 % %94.6% % % %95.1% % % /

49 董事會報告 Trigiant Holdings LimitedTrigiant HoldingsEasy Beauty LimitedEasy Beauty Trigiant Holdings Easy BeautyJiang Mei LimitedJiang Mei 112 Jiang Mei40% 377,434,849 Jiang Mei 140,095, ,339,409 Easy Beauty228,000,000 Jiang Mei ,000,000Easy Beauty Jiang Mei Jiang Mei 29Jiang Mei / 48

50 董事會報告 Trigiant Investments 516,531, % Abraholme 250, % 516,531,750 a 523,521,750 b 292,876,000 c 28.83% 29.22% 16.35% 292,876,000 c 292,876,000 c 16.35% 16.35% 292,876,000 c 16.35% 261,000,000 d 14.57% Easy Beauty Limited 428,000,000 e 428,000,000 e 23.89% 23.89% 49 /

51 董事會報告 (a) Trigiant Investments Abraholme91.79% Abraholme Trigiant InvestmentsTrigiant Investments Abraholme (b) (c) % (d) % (e) Easy Beauty Limited Easy Beauty Limited 40.00% / 50

52 董事會報告 ,000, ,000,000150,000, ,500, /

53 獨立核數師報告 / 52

54 獨立核數師報告 ,126,593, ,126, ,773, /

55 獨立核數師報告 / 54

56 獨立核數師報告 55 /

57 獨立核數師報告 / 56

58 綜合損益及其他全面收益表 ,200,807 2,920,995 (2,573,186) (2,308,791) 627, , ,630 28,659 7 (83,139) (148,849) (54,698) (60,663) (52,748) (56,568) (55,839) (51,448) 7,604 8 (56,543) (59,804) 9 351, , (59,271) (49,191) 292, , , ,608 14,870 29, , , /

59 綜合財務狀況表 ,600 6, , , ,602 73, ,702 96, ,773 41, ,325 7, ,725 30, , , , , ,257,251 2,932, , , , , , ,193 4,309,005 4,141, , , ,466,667 1,292,956 40,695 40,315 1,852,948 1,825,391 2,456,057 2,315,738 2,975,212 2,866, ,571 4, ,973 46,582 52,544 50,889 2,922,668 2,815,561 / 58

60 綜合財務狀況表 ,638 12,651 2,908,030 2,641,327 2,922,668 2,653, ,583 2,922,668 2,815, /

61 綜合權益變動表 a b ,651 1,279, ,326 62, , ,742 2,518, ,247 2,651, , ,608 29, , ,200 6,200 6, (63,648) (63,648) (63,648) 22,483 (22,483) ,651 1,279, ,809 62, , ,219 2,653, ,583 2,815, , ,143 14, , , ,553 (312,858) 119,039 38,721 (176,453) (137,732) 29 3,977 3,977 3,977 (6,019) 6, (51,151) (51,151) (51,151) 49,440 (49,440) ,638 1,509, ,249 62,947 (312,834) ,352 1,265,829 2,922,668 2,922,668 (a) (b) 2009 / 60

62 綜合現金流量表 , ,135 (14,958) (10,989) (3,022) (5,358) 56,543 59,804 32,637 30,271 2,120 2,120 12,101 12,101 89, ,272 2 (64) (736) (736) (700) (5,296) 13,328 3,977 6,200 (7,604) , ,729 16,381 (29,242) (417,917) (14,394) (146,269) 72,658 (24,718) 534,751 (69,870) (62,277) (94,588) 472,474 1,514,665 2,168, , ,000 14,917 13,261 3,022 5, (1,376,266) (2,103,369) (150,000) (267,000) (2,529) (38,545) (950) 3, ,900 (101,473) 61 /

63 綜合現金流量表 (1,278,527) (1,730,978) (137,732) (55,603) (61,076) (51,151) (63,648) 1,461,776 1,708,589 (520) (61,237) (147,633) (1,925) 223, , , , ,193 / 62

64 綜合財務報表附註 (i)(ii) (iii)(iv)(v) /

65 綜合財務報表附註 / 64

66 綜合財務報表附註 /

67 綜合財務報表附註 / 66

68 綜合財務報表附註 /

69 綜合財務報表附註 , , / 68

70 綜合財務報表附註 /

71 綜合財務報表附註 / 70

72 綜合財務報表附註 /

73 綜合財務報表附註 / 72

74 綜合財務報表附註 /

75 綜合財務報表附註 / 74

76 綜合財務報表附註 /

77 綜合財務報表附註 / 76

78 綜合財務報表附註 /

79 綜合財務報表附註 / 78

80 綜合財務報表附註 /

81 綜合財務報表附註 / 80

82 綜合財務報表附註 /

83 綜合財務報表附註 / 82

84 綜合財務報表附註 ,126,593, ,896,818, ,126, ,991, ,773, ,773, /

85 綜合財務報表附註 ,547, ,928,000 84,702, ,803, / 84

86 綜合財務報表附註 /

87 綜合財務報表附註 ,623, , ,281 78,418 10,038 3,200,807 * 186,159 (186,159) 1,623,526 1,160, ,281 78,418 10,038 (186,159) 3,200,807 (1,282,165) (976,795) (424,391) (66,388) (9,606) 186,159 (2,573,186) 341, ,908 89,890 12, , ,450, , , ,601 24,731 2,920,995 * 272, (272,891) 1,450,555 1,123, , ,601 24,731 (272,891) 2,920,995 (1,133,412) (951,904) (398,113) (74,593) (23,660) 272,891 (2,308,791) 317, ,053 86,929 35,008 1, ,204 * / 86

88 綜合財務報表附註 , ,204 26,630 28,659 (83,139) (148,849) (54,698) (60,663) (52,748) (56,568) (55,839) (51,448) 7,604 (56,543) (59,804) 351, ,135 (59,271) (49,191) 292, ,944 10% A 1,331,396 1,159,258 B 1,151, ,678 C 470, , /

89 綜合財務報表附註 ,727 10,145 14,958 10,989 3,022 5, ,523 1,767 26,630 28, ,991, ,409, , , (89,135) (135,272) 5,296 (13,328) 700 (249) (83,139) (148,849) ,543 59,804 / 88

90 綜合財務報表附註 ,601 2,786 70,481 77,600 6,547 8,155 3,793 5,901 83,422 94,442 1,921 1,923 12,101 12,101 2,558,808 2,296,259 32,637 30,271 1,575 1,398 2,120 2, /

91 綜合財務報表附註 a b c , , , , a b c , , ,022 1, ,786 / 90

92 綜合財務報表附註 (a) (b) (c) ,038 2, ,376 3, ,000, ,000,001 1,500, ,500,001 2,000, /

93 綜合財務報表附註 ,250 63, (10,979) (13,957) 59,271 49, % % , ,135 25% 87,821 67,784 (418) (2,501) 6,110 8,679 (38,557) (27,548) 5,420 3,922 (1,105) (1,145) 59,271 49,191 / 92

94 綜合財務報表附註 ,350 16, ,801 47,398 51,151 63, , , ,692,179 1,563, /

95 綜合財務報表附註 ,900 6, ,600 6, / 94

96 綜合財務報表附註 ,600,000 (1) 1, ,900,000 (1) 6% (2) (3) 7% /

97 綜合財務報表附註 , ,263 7,877 9,896 6, ,574 1, ,236 41,173 22,571 18, (41,403) (8) (1,207) (1,215) , ,010 8,891 8,689 4, , ,201 1,324 4, (5,598) (8) (144) (62) (214) , ,161 9,290 8, , ,850 74,883 4,685 5, ,363 7,771 20, ,172 30,271 (4) (932) (936) ,621 95,403 5,489 6, ,698 8,861 22, ,637 (71) (50) (121) , ,601 6,129 7, , , ,560 3,161 1, , , ,607 3,402 2,504 4, , % 9% 18% 18% / 96

98 綜合財務報表附註 ,842 77,962 (2,120) (2,120) 73,722 75,842 71,602 73, ,120 2,120 73,722 75, , ,101 12, ,202 12, , , , /

99 綜合財務報表附註 ,773 41,773 41,773,000 Jiang Mei LimitedJiang Mei % % 5 3% 20163% ,375 6, ,325 7, % %19% % / 98

100 綜合財務報表附註 ,258 33,292 18,284 20,624 43,005 71, , , ,126,593 2,896,818 26,107 18,333 3,152,700 2,915, ,120 2,120 5,507 5,466 85,485 5,801 5,000 4, ,268 3,535 3,257,251 2,932, ,216, ,389, , , , , , , , ,167 3,152,700 2,915, /

101 綜合財務報表附註 ,266,655, ,169,950, , , , ,167 1,266,655 1,169, ,991 62,719 89, , , , ,421 7, % 5.2% % to 6.0% / 100

102 綜合財務報表附註 % 6.0% % 6.0% % 0.35% % 0.35% ,245 5,772 21,642 19,063 2, , , , , , ,827 10,522 8,560 13,025 12,303 8,074 10,650 10,965 9,987 1,488 2,693 20,179 20, , , /

103 綜合財務報表附註 , , ,157 51, , , , ,260 1,466,667 1,205,696 1,466,667 1,292, , , , , / 102

104 綜合財務報表附註 , ,586 68,963 69, % 4.79% % 4.79% % % % %2.0% % %0.9% ,307 1,073 3,970 (736) (736) 3,571 4, /

105 綜合財務報表附註 ,227 8,336 8,285 2,016 (15,680) 30,184 (3,025) (179) 3,922 (14,675) (13,957) ,202 8,157 12,207 2,016 (30,355) 16,227 (3,025) (179) 5, (13,370) (10,979) ,177 7,978 17,627 2,191 (43,725) 5, ,725 30,355 (48,973) (46,582) (5,248) (16,227) % 10% % ,242,555, ,939,733,000 / 104

106 綜合財務報表附註 ,000,000, ,000, ,563,500,000 15,635,000 12,651 a 228,000,000 2,280,000 1, ,791,500,000 17,915,000 14,638 (a) Jiang Mei40% Jiang Mei 370,272,000137,732, ,540, ,000, ,453, /

107 綜合財務報表附註 (a) (b) (c) (d) (e)(f) (g) % 30%12 1% / 106

108 綜合財務報表附註 ,400,000 53,760, ,019,000 26,085, % 1.724%53.663%3 77.0% ,977, ,200, % % ,880, ,640, , ,000 (720,000) , ,000 (80,000) 640, , ,000 (80,000) 640, , ,000 (80,000) 640, , ,000 (80,000) 640, ,600,000 3,600,000 (1,040,000) 2,560, ,840,000 (240,000) 13,600,000 (13,600,000) ,840,000 (240,000) 13,600,000 (800,000) 12,800, ,840,000 (240,000) 13,600,000 (800,000) 12,800, ,840,000 (240,000) 13,600,000 (800,000) 12,800, ,840,000 (240,000) 13,600,000 (800,000) 12,800, ,200,000 (1,200,000) 68,000,000 (16,800,000) 51,200,000 72,800,000 (1,200,000) 71,600,000 (17,840,000) 53,760, /

109 綜合財務報表附註 ,048,338 3,864, , ,000 7,325 7,325 1,790,766 1,766,529 / 108

110 綜合財務報表附註 ,557, ,406, % % 109 /

111 綜合財務報表附註 ,245 50,434 5, ,682 35,063 68,963 26,096 69,370 2,096 5% % 5% 20165% 5% ,807 6,597 1,271 1,623 (79) 5% / 110

112 綜合財務報表附註 ,972,808, ,642,719, % % % % 111 /

113 綜合財務報表附註 % , , , , , ,167 1,008, , , , , ,550 1,112, ,476 1,818,984 1,790, % , , , , , , , , , , , ,370 1,194, ,167 1,786,647 1,766,529 / 112

114 綜合財務報表附註 ,292,956 1,363 1,294, ,249 (55,603) (51,151) 76,495 (9,538) (9,538) 56,543 56,543 51,151 51, ,466,667 2,303 1,468, /

115 綜合財務報表附註 , , % % 1,500 6,573, ,179,000 / 114

116 綜合財務報表附註 , , , ,545 1,225, , , ,290 1,830 2, , ,841 1,972 1, , , , , , ,195 1,593,021 1,332,900 14,638 12, ,578,383 1,320,249 1,593,021 1,332, /

117 綜合財務報表附註 ,279, ,194 51,650 1,346,156 31,541 31, ,200 6, (63,648) (63,648) ,279, ,394 19,543 1,320,249 74,755 74, , , ,977 3,977 (6,019) 6, (51,151) (51,151) ,509, ,352 49,166 1,578,383 / 116

118 綜合財務報表附註 Board Vision Investments Limited % 100% % 60% Jiang Mei % 60% * 80,000,000 80,000, % 100% % 100% Trigiant Holdings Limited 1,000 1, % 100% # 200,000, ,000, % 65% * # 117 /

119 財務概要 ,458,000 2,658,093 2,913,379 2,920,995 3,200,807 (1,893,033) (2,065,226) (2,263,320) (2,308,791) (2,573,186) 564, , , , ,627 8,297 14,869 22,440 28,659 26,630 2,078 1,230 (91,671) (148,849) (83,139) (63,764) (52,258) (61,849) (60,663) (54,698) (52,693) (47,224) (52,837) (56,568) (52,748) (23,745) (26,709) (47,049) (51,448) (55,839) (18,317) 13,149 7,604 23,769 (55,019) (46,538) (73,293) (59,804) (56,543) 380, , , , ,284 (66,551) (72,620) (57,183) (49,191) (59,271) 313, , , , , , , , , ,143 26,513 29,336 14, , , , , , , , , , ,155 2,325,913 3,428,216 3,926,799 4,141,129 4,309,005 2,634,392 3,944,445 4,465,484 4,691,841 4,828,160 1,025,458 1,812,426 1,759,865 1,825,391 1,852, ,690 69,997 54,554 50,889 52,544 1,130,148 1,882,423 1,814,419 1,876,280 1,905,492 1,504,244 2,062,022 2,651,065 2,815,561 2,922, / 118

目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 榮譽及獎項 年業務發展歷程 6 環境 社會與管治報告 7 主席報告 13 管理層討論及分析 16 董事履歷 35 高級管理層履歷 39 董事會報告 43 企業管治報告 60 獨立核數師報告 69 綜合損益及其他全面收益表 71 綜合財務狀況表 72

目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 榮譽及獎項 年業務發展歷程 6 環境 社會與管治報告 7 主席報告 13 管理層討論及分析 16 董事履歷 35 高級管理層履歷 39 董事會報告 43 企業管治報告 60 獨立核數師報告 69 綜合損益及其他全面收益表 71 綜合財務狀況表 72 目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 榮譽及獎項 4 2014 年業務發展歷程 6 環境 社會與管治報告 7 主席報告 13 管理層討論及分析 16 董事履歷 35 高級管理層履歷 39 董事會報告 43 企業管治報告 60 獨立核數師報告 69 綜合損益及其他全面收益表 71 綜合財務狀況表 72 綜合權益變動表 74 綜合現金流量表 75 綜合財務報表附註 78 財務概要 174 Cricket

More information

目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要

目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 01626 2016 年報 目錄 財務概要 公司資料 主席報告書 管理層討論及分析 董事及高級管理人員履歷 企業管治報告 環境 社會及管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 綜合損益及其他全面收益表 綜合財務狀況表 綜合權益變動表 綜合現金流量表 綜合財務報表附註 五年財務摘要 2 3 4 5 11 15 25 30 44 48 49 51 52 54 104

More information

目錄

目錄 02232_YueDa_AR11_COVER.pdf 1 4/20/12 4:43 PM 股份代號 C M Y CM MY CY CMY 年報 K $QQXDO 5HSRUW 年 報 目錄 2 3 6 13 24 27 36 38 39 41 43 45 112 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

目 錄

目 錄 Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22

More information

GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM

GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM 目錄 3 4 5 12 16 22 32 43 48 49 51 52 54 100 公司資料 CPA Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 223 A 16 1608 8 19 29 16 1601 88 35 www.jancofreight.com

More information

公司資料 Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY Cayman Islands 35F Roppongi Hills Mori T

公司資料 Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY Cayman Islands 35F Roppongi Hills Mori T 目錄 2 4 5 9 31 35 54 64 69 70 71 73 75 77 140 公司資料 http://www.honma.hk 6858 Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 35F Roppongi Hills Mori Tower P.O.

More information

GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM

GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM 於開曼群島註冊成立的有限公司 股 份 代 號 8023 年報 2 0 1 8 GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM 3 4 5 8 13 22 36 45 51 52 53 54 55 100 公司資料 公司 PO Box 309, Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 91-93 The Bedford 21 Maples

More information

1

1 2016 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 10 21 32 47 49 50 52 54 56 126 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust

More information

目錄

目錄 2017 目錄 2 3 5 11 22 35 50 56 57 59 61 63 122 1 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square,

More information

目錄

目錄 股份代號 : 629 Annual Report 2014 年報 年報 2014 Stock Code : 629 2014 Annual Report 目錄 2 3 6 15 26 29 38 40 42 44 46 48 120 2014 2 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman

More information

目錄 盟科控股有限公司

目錄 盟科控股有限公司 年報 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) 股份代號 :1629 目錄 2 3 5 14 26 34 37 42 43 45 46 47 94 1 盟科控股有限公司 公司資料 P.O. Box 1350, Clifton House 75 Fort Street Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 15 28 17 A www.mengkeholdings.com

More information

2 4 6 目錄

2 4 6 目錄 () (3318) 2 4 6 目錄 12 15 24 34 42 47 49 50 51 53 54 118 02 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 71 21 2101 02 Appleby Trust (Cayman) Limited Clifton House

More information

(Incorporated in the Cayman lslands with limited liability) 於開曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 Stock Code: 1259 股份代 號 年度報告 年度報告 2014 ANNUAL REPORT

(Incorporated in the Cayman lslands with limited liability) 於開曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 Stock Code: 1259 股份代 號 年度報告 年度報告 2014 ANNUAL REPORT (Incorporated in the Cayman lslands with limited liability) 於開曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 Stock Code: 1259 股份代 號 1 2 5 9 2014 年度報告 年度報告 2014 ANNUAL REPORT 中國兒童 護你成長 China Child Care Grow Up With You 2014 ANNUAL

More information

1

1 2015 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 7 11 20 30 42 44 45 47 48 49 51 114 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan

More information

公司資料 二零一五年年報 2

公司資料 二零一五年年報 2 目錄 2 3 4 6 12 21 38 40 42 44 46 48 115 1 石藥集團有限公司 公司資料 18 32 3206 183 22 1093 www.cspc.com.hk 二零一五年年報 2 財務摘要 11,393,726 10,955,077 5,220,878 4,187,353 (%) 45.8 38.2 2,166,453 1,674,368 (%) 19.0 15.3 1,665,271

More information

目錄

目錄 SUNLEY HOLDINGS LIMITED 新利控股有限公司 SUNLEY HOLDINGS LIMITED 新利控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號: 1240 2014 Annual Report 2014 年報 年報 SUNLEY HOLDINGS LIMITED 新利控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited

More information

目錄

目錄 Differ Group Holding Company Limited 6878 2015 目錄 2 3 4 6 10 17 19 38 46 48 50 52 53 55 公司資料 Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 166 11 23 公司 XI 13-14 1602

More information

Directors and Senior Management s Profile 目錄

Directors and Senior Management s Profile 目錄 2012 : 1813 Build Create Future with Home with Heart Aspiration Directors and Senior Management s Profile 目錄 2 3 4 4 6 8 12 17 28 33 41 49 50 135 136 2012 1 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

More information

於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 8319 年報 Annual Report 2016 年報 2016 EXPERT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED 思博系統控股有限公司 EXPERT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED 思博系統控股有限公司 EXPERT SYSTEMS HOLDINGS LIMITED 思博系統控股有限公司 (Incorporated in

More information

目錄

目錄 目錄 2 3 4 9 15 18 28 40 41 42 43 44 46 96 公司資料及重要日子 * * * * 公司 ir717@emperorgroup.com http://www.emperorcapital.com 717 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 288 英皇集團 24 Codan Services

More information

二零一四年年報 目錄 1

二零一四年年報 目錄 1 China Chengtong Development Group Limited ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 217 2014 年度報告 CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED 中國誠通發展集團有限公司 中國誠通發展集團有限公司 中國誠通發展集團有限公司 China Chengtong Development Group Limited

More information

目錄

目錄 目錄 1 4 7 8. 9. 21. 25 29 31 39 1 44 57 59 61 159 公司簡介 公司簡介 ( 續 ) 3 832.HK 19 18 5 537 200 110 28 143755 2010 36 35 2010TOP10 2010 TOP10 2 0 1 0 10.3% 主席報告 ( 續 ) 12.2% 45 65% 24 5 2 0 1 0 主席報告 ( 續 ) 3 310

More information

目錄 公司資料 2 財務概要 3 主席報告 4 管理層討論及分析 7 董事及高級管理層履歷 17 企業管治報告 22 董事會報告 33 獨立核數師報告 40 綜合損益及其他全面收益表 42 綜合財務狀況表 43 綜合權益變動表 45 綜合現金流量表 46 財務報表附註 47

目錄 公司資料 2 財務概要 3 主席報告 4 管理層討論及分析 7 董事及高級管理層履歷 17 企業管治報告 22 董事會報告 33 獨立核數師報告 40 綜合損益及其他全面收益表 42 綜合財務狀況表 43 綜合權益變動表 45 綜合現金流量表 46 財務報表附註 47 BOER POWER HOLDINGS LIMITED BOER POWER HOLDINGS LIMITED 博耳電力控股有限公司 博耳電力控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 股份代號: 1685 Stock Code: 1685 C M Y CM MY CY CMY

More information

公司資料 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON (852) (852) h

公司資料 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON (852) (852) h 目錄 2 3 4 6 10 12 27 36 42 43 44 46 48 51 119 120 121 2017 1 公司資料 2018 3 27 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON 10 8 24 32 22 (852) 2828 3938 (852) 2583

More information

於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股 份 代 號 0 0 0 7 0 2 3 4 5-11 12-14 15-25 26-37 38-44 45-51 52 53-54 55 56-57 58-118 公司資料 二零一八年八 二 Nicholas J. Niglio 二零一八年八 二 一 公司 二零一八年八 二 二零一八年八 二 一 一 Nicholas J. Niglio 一 183

More information

新明中國控股有限公司中期報告 2016

新明中國控股有限公司中期報告 2016 Stock Code: 2699 股份代號 2699 2016 INTERIM REPORT 2016 中報 中期報告 INTERIM REPORT 2016 2 3 5 6 10 29 34 35 37 38 39 1 新明中國控股有限公司中期報告 2016 公司簡介 2015 7 6 02699 16 新明中國控股有限公司中期報告 2016 2 公司資料 Clifton House 75 Fort

More information

目錄

目錄 (於開曼群島註冊成立的有限公司) Synertone Communication Corporation 2017年報 股份代號 : 1613 2017 ANNUAL REPORT (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code : 1613 Annual Report 2017 年報 目錄 2 3 4 6

More information

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town

More information

年報 2014/15 廣澤地產有限公司 目錄 公司資料財務摘要主席報告管理層討論與分析董事及高級管理層簡介董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合收益表綜合全面收入表財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合

年報 2014/15 廣澤地產有限公司 目錄 公司資料財務摘要主席報告管理層討論與分析董事及高級管理層簡介董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合收益表綜合全面收入表財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合 2014/15 年報 2014/15 廣澤地產有限公司 目錄 2 3 4 7 22 27 45 61 63 64 65 67 68 69 139 140 公司資料財務摘要主席報告管理層討論與分析董事及高級管理層簡介董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合收益表綜合全面收入表財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註主要物業表五年財務概要 廣澤地產有限公司 年報 2014/15 公司資料

More information

管 理 層 管 理 目 錄 2 3 4 6 8 15 21 27 33 35 36 37 38 40 83 01

管 理 層 管 理 目 錄 2 3 4 6 8 15 21 27 33 35 36 37 38 40 83 01 2013 管 理 層 管 理 目 錄 2 3 4 6 8 15 21 27 33 35 36 37 38 40 83 01 公 司 資 料 ACIS, ACS Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 8 18 1801 1 www.trigiant.com.hk 1300 ir@trigiant.com.cn

More information

普華和順集團公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 香港 PW MEDTECH GROUP LIMITED 普 華 和 順 集 團 公 司 PW MEDTECH GROUP LIMITED 皇后大道東183號 合和中心54樓 PW MEDTECH GROUP LIMITED 普華和順集團公司 於開曼群島註冊成立的有限公司 股份代號 01358.HK 年報 2015 年 報 2015 02 03 04

More information

目錄 石藥集團有限公司

目錄 石藥集團有限公司 目錄 2 3 5 10 18 32 34 36 38 39 41 43 130 1 石藥集團有限公司 公司資料 18 32 3206 183 22 1093 www.irasia.com/listco/hk/cspc 二零一三年年報 2 主席報告 ANDA re4 DBPR108 SKLB1028 3 4 FDA ANDA 3 石藥集團有限公司 主席報告 GMP 6 5 FDA 二零一三年年報 4

More information

目錄

目錄 Asia Coal Limited : 835 2013/14 目錄 2 3 5 9 20 23 35 37 38 39 40 42 87 88 公司資料 Edward John Hill III Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 1 60 A 公司 88 35 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited

More information

DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 東風汽車集團股份有限公司 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 股份代號 489 2015 年度報告 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED Stock Code 489 2015 Annual Report

More information

Asia Coal Limited : 835 2015/16 2 3 5 10 19 21 31 33 35 36 37 39 86 1 公司資料 Edward John Hill III Edward John Hill III Edward John Hill III 公司 88 35 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda

More information

目錄

目錄 ( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)

More information

(Incorporated in Bermuda with limited liability) Stock Code : 111 於百慕達註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 111 2016 2016 年報 Annual Report Annual Report 2016 年報 目錄 2 3 7 10 21 27 35 39 40 41 43 44 45 128 公司資料 Clarendon

More information

目錄 中期簡明綜合財務報表之審閱報告 2 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 4 中期簡明綜合財務狀況表 6 中期簡明綜合權益變動表 7 中期簡明綜合現金流量表 8 中期簡明綜合財務報表附註 9 管理層討論與分析 48 其他資料 63

目錄 中期簡明綜合財務報表之審閱報告 2 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 4 中期簡明綜合財務狀況表 6 中期簡明綜合權益變動表 7 中期簡明綜合現金流量表 8 中期簡明綜合財務報表附註 9 管理層討論與分析 48 其他資料 63 目錄 中期簡明綜合財務報表之審閱報告 2 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 4 中期簡明綜合財務狀況表 6 中期簡明綜合權益變動表 7 中期簡明綜合現金流量表 8 中期簡明綜合財務報表附註 9 管理層討論與分析 48 其他資料 63 4 47 34 34 2 2410 34 P02412 3 2017/2018 4 112,428 96,174 (34,792) (22,174) 77,636 74,000

More information

年報 2014 中裕燃氣控股有限公司

年報 2014 中裕燃氣控股有限公司 Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報

More information

前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年

More information

威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15

威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15 威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15 2 3-4 5-6 7-10 11-12 13-31 32-40 41-42 43 44-45 46 47-48 49-132 133 134 公司資料 02 年 公司 44 9 C D MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere

More information

公司資料 202 5,

公司資料 202 5, 潤中國際控股有限公司 2018 年年報 2 3 9 12 21 32 目錄 39 46 47 48 49 50 52 125 126 2018 2 公司資料 202 5,000 108 6 601 603 www.everchina202.com.hk 11 31 183 22 13 14 5 管理層報告書 89,912,000 67,951,000 32.3% 775,873,000 82,344,000

More information

目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情

目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情 Great China Properties Holdings Limited 大中華地產控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 21 同一夢想 共創未來 2015 年報 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表

More information

財務資料附註 截至二零一五年十二月三十一日止年度 2 中國綠地潤東汽車集團有限公司

財務資料附註 截至二零一五年十二月三十一日止年度 2 中國綠地潤東汽車集團有限公司 CHINA GREENLAND RUNDONG AUTO GROUP LIMITED 2015 ANNUAL REPORT 財務資料附註 截至二零一五年十二月三十一日止年度 2 中國綠地潤東汽車集團有限公司 財務資料附註 截至二零一五年十二月三十一日止年度 目錄 公司資料 2 綜合損益表 55 財務摘要 3 綜合全面收益表 56 主席報告書 4 綜合財務狀況表 57 管理層討論與分析 10 綜合權益變動表

More information

目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 管理層討論及分析 4 簡明綜合損益及其他全面收益表 14 簡明綜合財務狀況表 16 簡明綜合權益變動表 18 簡明綜合現金流量表 19 中期簡明綜合財務報表附註 20 其他資料 46

目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 管理層討論及分析 4 簡明綜合損益及其他全面收益表 14 簡明綜合財務狀況表 16 簡明綜合權益變動表 18 簡明綜合現金流量表 19 中期簡明綜合財務報表附註 20 其他資料 46 (於百慕達註冊成立之有限公司) (Incorporated in Bermuda with limited liability) (股份代號 : 01031) (Stock Code : 01031) 中期報告 Interim Report 2016 2016 Interim Report 2016 中期報告 目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 管理層討論及分析 4 簡明綜合損益及其他全面收益表 14

More information

GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED 06896 2017 目錄 2 3 5 6 9 14 28 33 55 69 75 76 77 79 81 83 146 公司簡介 2017 12(OTC)2017 1956 2014 9 22015 7 15 2 公司資料 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681

More information

目錄

目錄 Annual Report 2011 Xiwang Sugar Holdings Company Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability) 目錄 2 公司資料 4 8 管理層討論及分析 主席報告 28 董事會及高級管理人員 34 企業管治報告 44 董事會報告 60 獨立核數師報告 134 五年財務概要 62 財務報表 135

More information

目錄

目錄 目錄 2 4 32 42 44 45 47 49 51 53 公司資料 (1) (2) (5) (6) www.honma.hk 6858 Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 35F Roppongi Hills Mori Tower P.O. Box#62,

More information

2 2015 2015 12 31 136,000 2015 2015 950,000 2015 2015 2015

2 2015 2015 12 31 136,000 2015 2015 950,000 2015 2015 2015 目錄 2 董事長報告書 6 五年摘要 組織結構 7 公司資料 9 財務摘要 10 主要產品生產程序圖 11 董事及高級管理層履歷 管理層討論及分析 16 業務及財務回顧 31 其他財務資料 32 展望 33 未來計劃及近期發展 報告及財務資料 38 企業管治報告 45 董事會報告 55 獨立核數師報告 57 合併財務報表 133 股份資料 134 詞彙 2 2015 2015 12 31 136,000

More information

1097 2013 年報 2014 2013 2012 3D 2009 2009 2015 2009 2015 2008 2008 /2012 2007 1 2006 2006 / 2010 2005 2003 2013 年報 2002 FIFA 2002 / 2006 / 2010 2001 2000 1999 1998 1998 / 2002 / 2006 / 2010 / 2014 1996

More information

目錄

目錄 Luye Pharma Group Ltd. 綠葉制藥集團有限公司 www.luye.cn (於百慕達註冊成立之有限公司) 股份代號 2186 Annual Report 2016 年報 綠葉制藥集團有限公司 綠葉制藥集團有限公司 年報 2016 目錄 2 3 5 6 9 19 26 42 52 57 58 59 61 62 64 2 綠葉制藥集團有限公司 公司概覽 ) 34 201630 2016

More information

經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一

經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一 經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一 目錄 2... 4... 5... 6... 7... 8... 10... 14... 21... 26... 34... 36... 95... 1 業務架構 e-zone U imoney WHY EPRC CTgoodjobs.hk U Lifestyle U Travel U HK U Beauty U Food 4 集團概覽

More information

CHINA RESOURCES AND TRANSPORTATION GROUP LIMITED 中國資源交通集團有限公司 於開曼群島註冊成立之有限公司 Annual Report 年報 2015 2015 ANNUAL REPORT 2015 年 報 2 3 14 26 34 36 37 38 40 41 43 45 47 149 150 公司資料 2014 7 2 Sterling Trust

More information

2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註

2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註 2015 中期報告 2 公司資料 4 管理層討論及分析 11 其他資料 14 審閱報告 中期財務報告 16 綜合損益表 17 綜合損益及其他全面收益表 18 綜合財務狀況表 20 綜合權益變動表 21 簡明綜合現金流量表 22 未經審核中期財務報告附註 靈寶黃金股份有限公司 2 H 183 17 1712 1716 38 19 1902 3330 297,274,000 H 472,975,091

More information

公司資料 2 主席報告 3 管理層討論與分析 5 董事及高級管理層 16 企業管治報告 21 董事會報告 31 獨立核數師報告 42 經審核財務報表 綜合損益及其他全面收益表 44 綜合財務狀況表 45 綜合權益變動表 47 綜合現金流量表 48 財務狀況表 51 財務報表附註 52 財務概要 11

公司資料 2 主席報告 3 管理層討論與分析 5 董事及高級管理層 16 企業管治報告 21 董事會報告 31 獨立核數師報告 42 經審核財務報表 綜合損益及其他全面收益表 44 綜合財務狀況表 45 綜合權益變動表 47 綜合現金流量表 48 財務狀況表 51 財務報表附註 52 財務概要 11 2013 Annual Report : 1146 公司資料 2 主席報告 3 管理層討論與分析 5 董事及高級管理層 16 企業管治報告 21 董事會報告 31 獨立核數師報告 42 經審核財務報表 綜合損益及其他全面收益表 44 綜合財務狀況表 45 綜合權益變動表 47 綜合現金流量表 48 財務狀況表 51 財務報表附註 52 財務概要 112 1 2 2013 190 Elgin Avenue

More information

untitled

untitled 306) 2010/11 我們為客戶提供 可靠 安全 價格合理和舒適的 交通服務 目 錄 公司資料 公司簡介 集團架構 主席報告 財務概要 高級管理層簡介 企業管治報告 董事會報告 獨立核數師報告 經審核財務報表 綜合 損益賬 全面收益表 財務狀況表 權益變動報表 現金流動報表 公司 財務狀況表 財務報表附註 物業詳情 附註 本年報中英版本如有歧異 概以英文版為準 2 3-4 5 6-14 15-16

More information

目錄

目錄 股份代號: 2228 年 報 中國節能海東青新材料集團有限公司 2014 CECEP COSTIN New Materials Group Limited 於開曼群島註冊成立的有限公司 Incorporated in the Cayman Islands with limited liability Stock Code: 2228 ANNUAL REPORT 2014 ANNUAL REPORT

More information

目 錄 1 釋義 3 公司資料 4 管理層討論與分析 23 其他資料 31 中期簡明綜合財務報表審閱報告 33 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 35 中期簡明綜合財務狀況表 37 中期簡明綜合權益變動表 40 中期簡明綜合現金流量表 42 中期簡明綜合財務報表附註

目 錄 1 釋義 3 公司資料 4 管理層討論與分析 23 其他資料 31 中期簡明綜合財務報表審閱報告 33 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 35 中期簡明綜合財務狀況表 37 中期簡明綜合權益變動表 40 中期簡明綜合現金流量表 42 中期簡明綜合財務報表附註 2017 2017 6 30 2017 20172017 9 H www.hkexnews.hk www.bjucd.com 目 錄 1 釋義 3 公司資料 4 管理層討論與分析 23 其他資料 31 中期簡明綜合財務報表審閱報告 33 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 35 中期簡明綜合財務狀況表 37 中期簡明綜合權益變動表 40 中期簡明綜合現金流量表 42 中期簡明綜合財務報表附註 H 1.00

More information

目錄

目錄 ANNUAL REPORT 2012 2012 年 報 中國航天國際控股有限公司 ANNUAL REPORT 2012 年年報 目錄 2 3 9 14 23 28 33 35 36 37 39 40 42 44 115 公司資料 2012 3 26 2012 3 26 2013 3 22 2012 3 26 2012 3 26 2012 3 26 2012 3 26 2013 3 22 2012 3

More information

目錄 2 董事長報告書 6 五年摘要 組織結構 7 公司資料 9 財務摘要 10 主要產品生產程序圖 11 董事及高級管理層履歷 管理層討論及分析 15 業務及財務回顧 31 其他財務資料 32 展望 32 未來計劃及近期發展 報告及財務資料 36 企業管治報告 43 董事會報告 49 獨立核數師報告 51 合併財務報表 131 股份資料 132 詞彙 2 2014 113.00.6% 6.26 23.8%

More information

目 錄

目 錄 敏華控股有限公司 ( 於百慕達註冊成立的有限公司 ) ( 股份代號 :01999) 年報 2013 頭等艙沙發帶回家 目 錄 2 3 6 10 23 38 48 50 51 53 55 57 113 114 公司資料 Stephen Allen Barr Alan Marnie 88 35 Appleby Management (Bermuda) Ltd. Canon s Court 22 Victoria

More information

1 目錄

1 目錄 Asia Coal Limited : 835 2012/13 1 目錄 2 3 5 11 18 21 33 35 36 38 39 41 95 96 2 公司資料 Edward John HILL III Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 1 60 A 公司 88 35 Butterfield Fulcrum Group

More information

目錄

目錄 C M Y CM MY CY CMY K 目錄 2 3 6 17 19 21 22 23 中國華仁醫療有限公司 2016 中期報告 2 公司資料 183 22 391 407 36 www.chinawahyan.com 648 主席報告書 (i) (ii) 75% 6.6 9.9% 3 (i)(ii) Megafit 10.45% 中國華仁醫療有限公司 2016 中期報告 4 5 中期業績回顧 (i)(ii)

More information

目錄 頁數 2 公司資料 3 主席報告書 4 管理層討論及分析 18 董事會報告 30 企業管治報告 38 獨立核數師報告 40 綜合收益表 41 綜合全面收益表 42 綜合財務狀況表 44 綜合權益變動表 46 綜合現金流表 48 財務報表附註 149 財務資料概要 150 本集團之主要物業詳情

目錄 頁數 2 公司資料 3 主席報告書 4 管理層討論及分析 18 董事會報告 30 企業管治報告 38 獨立核數師報告 40 綜合收益表 41 綜合全面收益表 42 綜合財務狀況表 44 綜合權益變動表 46 綜合現金流表 48 財務報表附註 149 財務資料概要 150 本集團之主要物業詳情 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 年報 2016 目錄 頁數 2 公司資料 3 主席報告書 4 管理層討論及分析 18 董事會報告 30 企業管治報告 38 獨立核數師報告 40 綜合收益表 41 綜合全面收益表 42 綜合財務狀況表 44 綜合權益變動表 46 綜合現金流表 48 財務報表附註 149 財務資料概要 150 本集團之主要物業詳情 公司資料 Sterling Trust (Cayman)

More information

(1) 14 (2) 47 (3) 70 (4) 74 (5) 83 (6)

(1) 14 (2) 47 (3) 70 (4) 74 (5) 83 (6) 2015 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2015 12 31 2015 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2015 12 31 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J 155

More information

目錄 魏橋紡織股份有限公司二零一八年中期報告

目錄 魏橋紡織股份有限公司二零一八年中期報告 魏橋紡織股份有限公司 Weiqiao Textile Company Limited 2018 2018 INTERIM REPORT 中期報告 (Stock Code : 2698) (股份代號 : 2698) Interim Report 2018 中期報告 目錄 1. 2 2. 3 3. 4 4. 6 5. 15 6. 20 7. 21 8. 22 9. 24 10. 25 11. 26 1

More information

449 2015 目錄 2 3 5 12 14 16 19 34 37 46 63 65 66 68 70 72 132 集團架構公司資料 2015 年大事回顧與榮譽財務摘要業務摘要主席報告書管理層討論及分析董事及高級管理層企業管治報告董事會報告獨立核數師報告綜合損益及其他全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註財務摘要 集團架構 51.25% 志高集團控股有限公司 *

More information

2 0 1 0 2010 年度報告 2 5 7 9 12 18 26 74 77 98 113 127 129 131 133 134 135 137 139 255 257 沈鶴庭總裁 執行董事 2 中國冶金科工股份有限公司 總裁致辭 2010 2010 2,850.1430.23% 2,063.9724.71%55.717.38% 2010 6 67 1 12 16,058 2,704 130

More information

(1) 13 (2) 45 (3) 69 (4) 73 (5) 82 (6)

(1) 13 (2) 45 (3) 69 (4) 73 (5) 82 (6) 2016 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2016 12 31 2016 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2016 12 31 2017 3 17 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J

More information

目錄 Designed and produced by: Wonderful Sky Financial Group Limited Tel.:

目錄 Designed and produced by: Wonderful Sky Financial Group Limited Tel.: 目錄 2 3 4 6 10 25 32 54 64 66 68 71 73 74 75 78 80 84 86 Designed and produced by: Wonderful Sky Financial Group Limited Tel.: 2851 1038 一拖工業園 第一拖拉機股份有限公司 公司資料 154 (86 379) 6496 7038 (86 379) 6496 7438

More information

第一拖拉機股份有限公司 重要提示 ,900,

第一拖拉機股份有限公司 重要提示 ,900, ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 0038) 2013 年度報告 第一拖拉機股份有限公司 重要提示..... 20132013 12 31995,900,00010 0.60 2013... 2 0 1 3 年度業績報告 目錄........................................................ 4.................................................................

More information

100%

100% Huishan China Huishan Dairy Holdings Company Limited 06863 2015/16 100% 02 03 04 33 42 43 44 45 47 49 50 公司資料 6863 101 110163 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House

More information

2014 : 706 2 3 4 5 6 12 15 簡明綜合損益及其他全面收入報表 截至二零一四年六月三十日止六個月 二零一三年 3 3,796 4,738 3,796 4,738 4 1,983 1,837 (27,319) (26,934) (21,540) (20,359) 5 (64) (92) (21,604) (20,451) 6 159 196 期 7 (21,445) (20,255)

More information

ESG

ESG 2017 2 3 7 8 12 16 48 63 72 93 129 134 135 136 138 139 141 ESG 公司資料 ** ## * * # ** ## ** ## 8 702 6 8 183 17 1712-1716 www.universalmsm.com 2666 * 2017 5 4 ** 2018 3 1 # 2017 8 4 ## 2018 3 1 2 環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司

More information

Luye Pharma Group Ltd. 2186 2016 02 03 05 06 14 18 19 20 21 23 24 26 中期報告 2016 02 公司概覽 30 3,400 300 10,000 1994 6 8 2004 2012 11 292014 7 9 21 03 綠葉製藥集團有限公司 公司資料 2016 6 8 2016 6 8 2016 6 8 Clarendon House

More information

目錄 公司資料 3 管理層討論與分析 7 其他資料 25 中期簡明綜合財務報表的審閱報告 30 中期簡明綜合損益表 34 中期簡明綜合全面收益表 35 中期簡明綜合財務狀況表 36 中期簡明綜合權益變動表 38 中期簡明綜合現金流量表 39 中期簡明綜合財務報表附註 41

目錄 公司資料 3 管理層討論與分析 7 其他資料 25 中期簡明綜合財務報表的審閱報告 30 中期簡明綜合損益表 34 中期簡明綜合全面收益表 35 中期簡明綜合財務狀況表 36 中期簡明綜合權益變動表 38 中期簡明綜合現金流量表 39 中期簡明綜合財務報表附註 41 目錄 公司資料 3 管理層討論與分析 7 其他資料 25 中期簡明綜合財務報表的審閱報告 30 中期簡明綜合損益表 34 中期簡明綜合全面收益表 35 中期簡明綜合財務狀況表 36 中期簡明綜合權益變動表 38 中期簡明綜合現金流量表 39 中期簡明綜合財務報表附註 41 Martin Pos Iain Ferguson Bruce 1 22 Iain Ferguson Bruce Iain Ferguson

More information

目錄

目錄 Interim Report 2012 Xiwang Sugar Holdings Company Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability) 目錄 2 公司資料 4 管理層討論及分析 22 簡明綜合全面收益表 23 簡明綜合財務狀況表 26 25 簡明綜合權益變動表 27 簡明綜合現金流量表 簡明綜合財務報表附註 44 45 組織架構

More information

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9.

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9. 1. 2. Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 3. (a) (b) 4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 0.01 10,000,000,000 0.01 9. A 1 2 3 4-7 8-9

More information

目錄 公司 國際家居零售有限公司 2018/19 中期報告

目錄 公司 國際家居零售有限公司 2018/19 中期報告 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號 1373 目錄 公司 2 3 4 8 9 10 11 12 13 27 1 國際家居零售有限公司 2018/19 中期報告 公司資料 公司 ACIS, ACS(PE), FCCA Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 中 中 183

More information

關於我們目錄 , ,600 2,

關於我們目錄 , ,600 2, 關於我們目錄 2002 3 2,000 2016 12 3118 1,600 2,100 2 4 6 7 8 16 20 22 24 31 65 87 97 103 104 106 107 109 180 181 182 大事回顧 2 4 6 8 2016 2 澳門博彩控股有限公司 2016 大事回顧 63 10 11 GT GT 12 Sing 2016 2016 3 榮譽獎項 澳博 2016 榮

More information

Kinergy Corporation Ltd. 2018

Kinergy Corporation Ltd. 2018 Kinergy Corporation Ltd. 2018 : 3302 2 4 5 15 22 23 24 26 27 29 51 公司資料 Bradley Fraser Kerr Senerath Wickramanayaka Mudiyanselage Sunil Wickramanayaka Senerath Wickramanayaka Mudiyanselage Sunil Wickramanayaka

More information

中國三迪控股有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 股 份 代 號 : 910 中 期 報 告 CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED (Incorporated in Bermuda with limited liability) Stock code: 910 INTERIM REPORT 2 3 5 7 9 10 33 37 2014/15 公司資料 Amika Lan E

More information

目錄

目錄 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 股 份 代 號 : 0832.HK Stock Code: 0832.HK www.centralchina.com www.centralchina.com 2012 2012 中期報告 Interim Report 2012 中期 報 告 Interim

More information

目錄

目錄 目錄 2 3 9 14 23 28 33 35 36 37 39 41 43 107 公司資料 2012 3 26 2012 3 26 2011 6 7 2011 6 72012 3 26 2012 3 26 2012 3 26 2012 3 26 2012 3 26 2012 3 26 2012 3 26 2012 3 26 2012 3 26 2012 3 26 2012 3 26 2012 3

More information

封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資

封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資 封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資 目錄 聯想控股股份有限公司二零一六年年度報告... 2... 7 報告... 8... 10... 14... 58 報告... 67 報告... 77 報告... 78 報告... 93 報告... 97... 104... 106... 107... 109... 111 報... 113 年... 247 1 釋義 報告 ABS 一 一 報告

More information

A 20%

A 20% TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 00819 18 1518 48 18 15 18 5A 20% 15 18 1 5B 10% 571 0.1 2 TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED 00819 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 10,000,000 1,000,000,000 0.01 9. 2

4. 27(2) 5. 6. 7. 8. 10,000,000 1,000,000,000 0.01 9. 2 Keen Ocean International Holding Limited 1. Keen Ocean International Holding Limited 2. Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman

More information

目錄 公司資料 管理層討論及分析 其他資料 中期簡明綜合資產負債表 中期簡明綜合全面收益表 中期簡明綜合權益變動表 中期簡明綜合現金流量表 中期簡明綜合財務資料附註 百勤油田服務有限公司 二零一八年中期報告

目錄 公司資料 管理層討論及分析 其他資料 中期簡明綜合資產負債表 中期簡明綜合全面收益表 中期簡明綜合權益變動表 中期簡明綜合現金流量表 中期簡明綜合財務資料附註 百勤油田服務有限公司 二零一八年中期報告 目錄 公司資料 管理層討論及分析 1 2-3 4-19 其他資料 20-30 中期簡明綜合資產負債表 31-32 中期簡明綜合全面收益表 33-34 中期簡明綜合權益變動表 35-36 中期簡明綜合現金流量表 37-38 中期簡明綜合財務資料附註 39-80 百勤油田服務有限公司 二零一八年中期報告 公司資料 公司 Commerce House Wickhams Cay 1 P.O. Box 3140

More information

目錄 2 4 5 6 11 12 20 41 45 46 1 釋義 0001 TOM TOM 2383 TOM 2 釋義 Rubikloud Rubikloud Technologies Inc. 571 Ule Holdings Limited WeLab WeLab Holdings Limited 3 公司資料 公司 P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman

More information

................................................................ 1 1....................................................... 4 2.......................

................................................................ 1 1....................................................... 4 2....................... WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED 1305 11 17 21 183 22 ................................................................ 1 1....................................................... 4 2..................................................

More information

22 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 1 15 02 2016 2 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

7 1,142, ,713 9 (920,417) (795,244) 221, , ,013 2, ,593 42,664 9 (52,237) (39,466) 9 (77,748) (77,768) 112,236 76,

7 1,142, ,713 9 (920,417) (795,244) 221, , ,013 2, ,593 42,664 9 (52,237) (39,466) 9 (77,748) (77,768) 112,236 76, TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED 1979 21.0% 1,142.0 39.5% 300.4 75.8 26.5% 70.4 86.8% 221.6 49.3% 3.719.4% 45.6% 109.3 8 2 1 7 1,142,032 943,713 9 (920,417) (795,244) 221,615 148,469 8 9,013 2,737 8 11,593

More information

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言.............

目 錄 頁 次 釋 義......................................................... 1 董 事 會 函 件..................................................... 3 言............. 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問 應諮詢 閣下的股票經紀 其他持牌證 券商 銀行經理 律師 專業會計師或其他專業顧問 閣下如已售出或轉讓名下所有金嗓子控股集團有限公司的股份 應立即將本通函連同隨附的代 表委任表格送交買主或承讓人 或經手買賣的銀行 股票經紀或其他代理人 以便轉交買主或 承讓人 香 交易及結算所有限公司及香 聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責 對其準確性

More information

4 37,919 40,859 6 (1,752) (10,323) 36,167 30,536 35,919 30, (430) 36,167 30,

4 37,919 40,859 6 (1,752) (10,323) 36,167 30,536 35,919 30, (430) 36,167 30, RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED 1417 2017 12 31 2017 12 31 2016 12 31 2017 12 31 3(a) 363,303 309,268 4(a) (296,434) (248,625) 66,869 60,643 3(b) 7,611 10,283 (4,682) (4,188) (42,690) (31,267) 5 (1,496)

More information

01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報

01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報 China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church

More information

陽光 100 中國控股有限公司 Sunshine 100 China Holdings Ltd ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 股份代號 2608 Stock Code: 2608 2016 2016 中期報告 INTERIM REPORT 中期報告 2 016 I N T

More information

i

i COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED 2007 2015 5 20 10 88 JW 3(1-4) 19 23 48 183 22 2015 4 14 ... 1 1.... 4 2.... 4 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 5 7.... 6 8.... 6 9.... 6... 7... 11... 19 i 2015 5

More information

7 2 4 5 7 9 13 24 25 26 27 29 31 32 56 2 百奧家庭互動有限公司 22 www.baioo.com.hk 2100 120 34 510623 公司資料 Conyers Trust Company (Cayman) Limited Hutchins Drive Cricket Square P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111

More information

4 3,379,679 3,207,224 (2,574,040) (2,479,550) 805, , ,999 66,818 (435,016) (374,193) (90,274) (97,935) (138) (157) 5 367, ,207 6 (7

4 3,379,679 3,207,224 (2,574,040) (2,479,550) 805, , ,999 66,818 (435,016) (374,193) (90,274) (97,935) (138) (157) 5 367, ,207 6 (7 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 1006 5.4% 3,379,700,000 3,207,200,000 10.7%805,600,000 23.8% 13.8% 359,800,000 316,100,000 12.3% 295,500,000 263,200,000 8.7% 8.2%51.5 45.9 10 1 4 3,379,679 3,207,224

More information

* B0335H J (1) 7 (2) 42 (3) 63 (4) 67 (5) 75 (6)

* B0335H J (1) 7 (2) 42 (3) 63 (4) 67 (5) 75 (6) 2018 6 30 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * 2018 6 30 2018 6 30 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews.hk) 2018 6 30 2018 8 30 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J

More information