è ù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "è ù"

Transcription

1

2 è ù

3 é

4 à

5

6 ò ò ì

7 ù á

8 ò ú

9 ì ì

10

11 á

12 í é é ú í

13

14 ì è

15 ù í é

16 í á á í è à

17 í ò ì ì

18

19 è à

20 ù ì ì

21

22 ì á ìì

23 à é à á á à

24 ú ó

25

26 à ó è à à ì ò

27 è è ì

28

29 à è

30

31 á

32

33

34 ì

35 ò

36 ì

37

38 ì ì ì

39 ì

40

41

42 á ó à ì

43 à

44 á à à ó á à ù

45

46

47 ò á

48 á

49

50 á é ì

51 à

52 à à á é

53

54

55

56

57

58 à è à

59

60

61

62

63

64 ò í ú

65 ó à ì ò

66

67

68 á

69

70 ù ù à à á à á è í

71 à

72

73 ù

74 á à é ó

75 á ì

76

77

78 ì è è

79 à

80

81 ù ì à á á

82 íó à

83

84 à ì

85

86

87

88

89

90 ò è ì

91 ó í á à

92 é

93 í

94

95

96 ù ú è í

97 è á à è ú

98

99

100

101

102 ì à á à à é è ì ì

103 à ù ù ú

104 ò ó ú ò

105

106

107 ò ú ú è á

108 ì é í ì ì

109 ì

110

111 ì à

112 è

113 è ò

114 ò

115 è à

116 á ó á á

117

118 à

119 ì ì

120 à í ì è ì

121

122 í í è í á ì ó à

123

124 à ò

125 ì è

126

127 ú í á

128 á ò ò ú ì

129 à

130

131 ì ú ì ù

132

133 à á à

134

135 ó ò à

136

137

138 à ì

139 é è í í

140 è é

141 á

142

143

144

145 á í

146 à ì ú ì è

147 à è ì ì ì

148

149

150 í è

151 à

152

153

154 í

155 á à ú à

156 é

157

158

159

160 à à í è

161 á

162 è

163

164

165 ì á ù

166 ì à ó é í é ù

167 ù è

168 ò ò

169 í

170 ú í í á

171

172

173 ì é

174

175 ò

176 à ú á ú

177 ì

178 ò

179

180 ì

181

182

183 ì

184

185 è à

186 à á è

187

188

189 à à

190

191 à

192

193

194

195 à

196

197

198 è ò

199

200

201

202 á ì é é

203 à á

204 ùù ì á ì

205

206 ú ì

207

208

209

210

211

212 ù ú ù

213 ò ò

214 à í

215 é

216

217

218

219 ò à

220

221

222

223 ù

224 ù

225 í í ó

226 è

227 ù

228 ó

229 ù ó

230

231

232 ó à í ú á

233

234 ì

235

236 í

237

238 ó

239 ì è

240

241

242 á

243 ò à

244

245

246 ì ú

247 à ì é à é

248

249

250

251 ù

252 í à ó é ù ù è

253 è ú è í á

254 ú ù ì

255

256 ì à í à à

257 ú ó á íú ù

258 é

259 à

260

261 á

262

263

264 à è

265

266

267 ò ì ù

268 à ú à ì à à ù

269

270 ú

271

272

273 ì

274

275

276 è

277

278 ì ì

279

280 á

281 ù á

282

283 í ó á

284

285

286

287

288

289

290

291 ì é

292

293

294

295

296

297 á

298 à è ú

299

300 ì ì é

301

302

303

304 à ó ù

305

306

307 ì

308

309

310 à à é

311

312

313 ò

314 à ì ò ì

315 á à

316 ì

317

318 ú ì

319 à

320

321 ì

322

323 ó à

324 ú

325 ó ì

326

327

328 à ì

329

330 ìà ò á

331 è á á ì

332

333

334 í ó

335 ù

336 ì à í

337 é è ú ù

338

339 é

340 à è

341

342

343

344

345

346

347

348 è è í

349 á è è

350 á

351

352 èè

353 à á

354 ú

355 ú ì í ì ú

356 à

357

358 ù ó à

359

360

361

362

363 í í

364 ò à

365

366

367

368 í

369 à

370

371 à à

372

373 ó

374 ú ù í

375

376 à á

377 á

378

379

è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

ttian

ttian á è è é à ú á óè á ú ù ù úú á é é á à ì è í ò á ù à è è ó ù ò é é ó íú ì à ù ù ì ì ò á ó á é ú ú è à à à ù é ú é ì ì à í ú ú ú à à á í é é í è é é ú éè ù á á ù á ó ú à ì ú á à ó è á úú á á ú à á è

More information

á à è á à í ú á è é ì á ò ò ú ó ì à í ù à à ó á ú è è à á ì à ó é ì é íí ù á ì ú ó è à è è è ú ú è è á ì à ò ù à ú ò é è à à è ì è ì à í à ó

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

3 5 5 3 1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 π 202 2 3.14 100 2 628 a 12 15 x a 20 = 9 2 2 3 2 4 2 5 2 1 2 2 ìí ì í à á à á á à è é è ò è à ó ò ì ù à í

More information

á ì é ò í í í à ò è á è ú á ú á ú é é á ò ì ò ì ú ì ù á à ì ì ì ò í ì à ò á ù ì à á á é ò ó ì í á ù à è ú ì à ú ò ú ó ó é à ó ú ì ì ì à ì ì è í í ú è ú í é è ù

More information

9 + ( 9 + 1) 2 9 6 ( 9 + 1) 6 54 60 3240 + 1 + 1 = + 1270 + 1 = 271 2 6 2 6 12 6 + 1 = 271 ó ù ó ì á ó ò è ù à 365 1 499 4 29 940 ó á 29 43 81 ì è 2 3 5 2 18 20 3 5 7 3 20 22 4 4 6 4 19 21 5 5 7

More information

ì ó è à ù í ú á é à à è á è é á ó é è ì è è è á è ò ù é é ò ú è è è é ù ù á í ù à í í í à ó í é ì é ù ó ì áá á è à á ó á ì à ì í ù úù á í à íí ì à ò è í ù ì ì ì ó á ì

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

è á à ì ì ì ò à ó ù ú à ò è ù è è ò í á è ù è à ù à è á ú á í à à à é à à à é à èi ú á à à ó á ì à à á è à à á ó à á ù à à á ì ó à í à é ò ú ì à ò ì à ù ì é à í í á á è ò á á á á

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

è ì è é è ò ì ù ù ó é ú ù è ó ì ù à è ùè á ù ù ò ó ò ù à é ù ò ì í à à à à ò à á è à è ù é é ì ú ì à à ì é ù é í ì ò

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

85 1957 3 4 143 131 142 37 4 480 490 490 22 140 25 2 35 35 492 197 4 59 488 488 1996 1 19 124 332 138 18 128 6 2 134 28 123 159 20 120 35 486 264 486 42 1992 5 1959 5 1983 139 165 6 298 221 83 11 1956

More information

à á à è à è à ú à á á á à á è à à ù ú ù í á è è í á è è è è è ù ò í è è ì à à è á è úí à à ì á í é è á à ì à é à è è í ú º ú

More information

à è ú ì à ú è á ú à à á ù ó ò é é à ì ó ò ì í ó á á ì í ì ì ì é à é ì í ù á ì ó í à ó é ì ì ì ì á í à ì ò á ò à è í ù à ì à ú í á é ó ù ì à è ì ì ó ì ú ì ì à á ì ì á í í ì à í ú è ì í é à ì ù è à è

More information

1988 11 20 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) (, ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ò ò ó í è

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 é 48 è 49 50 51 à 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

More information

é è à è è ê é è ü

More information