Part A. Please write this part on these exam papers (DON T write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the ri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Part A. Please write this part on these exam papers (DON T write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the ri"

Transcription

1 KIN1020 Kinesisk B Spring 2014 Monday 19 May 4 hours Dictionaries or other reference books may NOT be used. You can use dark-color pens or pencils. Remember to write your candidate number on every answer sheet. For Part A: write directly on the exam papers. For Part B: write on separate answer sheets. Total number of pages: 7 Page 1 of 7

2 Part A. Please write this part on these exam papers (DON T write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0.5 point each] and write the right one under it [0.5 point each]. (10 characters total) [ ] 我 是 美 国 人, 众 小 在 纽 约 长 大, 美 国 的 冬 天 很 冷, 而 且 晚 上 特 别 长, 在 美 国 的 比 边, 冬 天 的 时 候 雪 下 得 很 大, 而 且 北 这 儿 更 冷 可 是 今 年 很 不 一 样, 我 妈 妈 说 她 没 有 看 到 这 么 热 的 天 气 我 也 学 得 今 年 天 气 太 暖 和 了, 真 得 一 点 也 不 像 冬 天 我 还 是 喜 欢 冷 一 点 的 冬 天, 因 为 天 气 冷 的 说, 我 就 可 以 常 常 去 滑 雪 我 从 五 岁 就 关 始 滑 雪 了, 所 以 我 滑 雪 滑 的 非 常 好 我 每 个 周 末 都 到 滑 雪 扬 去 练 习, 我 等 一 下 考 试 一 考 完, 就 要 去 滑 雪! II. Select the best answer [Write down the number of the BEST answer for the sentence.] (2 10) 1. ( ) 你 的 衣 服 很 好 看, 我 也 想 买 一 件 (1 很 漂 亮 2 蓝 色 3 很 蓝 4 蓝 色 的 5 漂 亮 漂 亮 的 ) 衣 服 2. ( ) 我 去 中 国 以 前 不 只 得 考 试,(1 还 是 2 还 好 3 还 有 4 还 要 5 还 更 ) 办 很 多 别 的 事 3. ( ) 虽 然 练 字 练 了 很 多 年, 我 还 是 每 个 字 都 写 得 (1 错 的 2 死 了 3 很 难 4 很 难 看 5 极 了 ) 4. ( ) 中 国 人 吃 (1 和 2 得 3 的 4 个 5 过 ) 东 西 跟 挪 威 人 不 一 样 5. ( ) 我 们 先 把 东 西 都 买 好, 再 (1 走 回 2 去 家 3 来 回 4 回 我 家 5 到 回 家 ) 一 起 做 饭 6. ( ) 五 百 个 汉 字 虽 然 很 多, 可 是 我 都 (1 写 能 2 会 能 3 会 写 4 看 会 5 懂 到 ) 了 7. ( ) 我 比 你 聪 明, 但 是 我 没 看 (1 了 2 看 3 在 4 过 5 的 ) 那 么 多 书 8. ( ) 我 正 在 中 国 (1 跟 2 和 3 用 4 给 5 到 ) 在 美 国 的 朋 友 买 一 件 衣 服 9. ( ) 我 们 大 学 的 中 文 老 师 非 常 帅,(1 再 2 而 且 3 别 4 还 是 5 更 ) 特 别 聪 明 10. ( ) 弟 弟 现 在 长 大 了, 已 经 比 我 高 (1 的 多 2 了 多 3 得 多 4 很 大 5 高 ) 了

3 III. Translate the underlined sentences from the following passage into English [make sure your translation follows the context of the whole passage] (2 4) 我 姐 姐 上 个 星 期 过 生 日 1. 我 们 把 没 吃 完 的 蛋 糕 放 在 冰 箱 里, 放 了 五 六 天 我 姐 姐 吃 了 几 口, 2. 夜 里 她 肚 子 就 疼 起 来 了, 今 天 早 上 上 了 好 几 次 厕 所 极 了, 就 去 医 院 看 病 3. 医 生 给 她 检 查 以 后, 说 她 是 吃 蛋 糕 把 肚 子 吃 坏 了 不 用 打 针, 吃 药 就 可 以, 一 天 吃 三 次, 饭 前 饭 后 吃 都 行 1. 我 们 把 没 吃 完 的 蛋 糕 放 在 冰 箱 里, 放 了 五 六 天 昨 天 晚 上 他 的 肚 子 疼 4. 医 生 说 2. 夜 里 她 肚 子 就 疼 起 来 了, 今 天 早 上 上 了 好 几 次 厕 所 3. 医 生 给 她 检 查 以 后, 说 她 是 吃 蛋 糕 把 肚 子 吃 坏 了 4. 医 生 说 不 用 打 针, 吃 药 就 可 以, 一 天 吃 三 次, 饭 前 饭 后 吃 都 行 IV. Translate the underlined sentences from the following passage into Chinese characters [make sure your translation follows the context of the whole passage] (2points 4questions) 明 天 是 李 友 的 生 日 1. In addition to her classmates, I will also go to the birthday dance party. 2. I will bring the book which I bought her and the beverage. 3. My friend will give me a ride, because the place I live is far away. 4. I think she is both cute and smart, hope she will like my birthday gift. 1. In addition to her classmates, I will also go to the birthday dance party. 2. I will bring the book which I bought her last week.

4 3. My friend will give me a ride, because the place I live is far away. 4. I think she is cute, and hope she will like my birthday gift. V. Answer the questions from the map (using the term if provided) [2 5] 中 文 教 室 学 生 餐 厅 老 师 办 公 室 学 校 医 院 大 学 图 书 馆 大 学 公 园 学 生 活 动 中 心 你 在 这 里 电 脑 中 心 男 生 宿 舍 音 乐 厅 电 影 运 动 场 女 生 宿 舍 院 英 文 教 室 书 店 1. 学 生 餐 厅 在 那 儿?( 中 间 ) 2. 老 师 办 公 室 离 图 书 馆 远 还 是 学 校 医 院 离 图 书 馆 远?( 没 有 那 么 ) 3. 我 要 从 电 影 院 去 运 动 场 跑 步, 要 怎 么 走? 4. 我 跑 完 步, 从 运 动 场 往 学 生 餐 厅 走, 在 学 生 餐 厅 往 左 拐, 再 走 一 下 以 后, 我 的 右 边 是 5. 我 要 去 书 店 帮 朋 友 买 书, 书 店 在 什 么 地 方?

5 VI. Finish the sentence with the term in the parenthesis (2 5) ( 把 ) 1., 老 师 在 办 公 室 ( 用 ) 2. 我 不 会 ( 就 ) 3. 我 跟 他 一 见 面 ( 的 话 )4., 就 可 以 去 中 国 了 ( 快 要 )5., 我 很 紧 张 VII. Combine sentences using the terms in parentheses without changing the meaning (changing the wording when necessary) (2 4) 1. 我 跳 舞 跳 得 很 好 ( 跟 一 样 ) 我 的 女 朋 友 也 跳 舞 跳 得 很 好 2. 中 国 人 喜 欢 吃 中 国 菜 ( 除 了 ) 中 国 人 也 喜 欢 吃 美 国 菜 3. 我 的 男 朋 友 很 高 ( 又 ) 我 的 男 朋 友 很 有 钱 4. 我 吃 了 饭 去 看 电 影 ( 先 最 后 ) 我 看 了 电 影 去 唱 歌 我 唱 歌 以 后 去 喝 酒

6 VIII. Article composition and topic [Select 10 different terms from the following given terms to create a meaningful article. Make sure to circle the terms in your article when you use it, and only the first 10 circled terms will count. You can use each term more than once, but only circle one of them. The dialogue needs to be at least 150 characters. An overall score (up to 5 points) will be added for the quality of the article so it s better for you to write better sentences] ( ) 如 果, 多 +verb, 有 一 点 儿, 只, 把, 然 后, 比, 还 是, 更, Verb + 过, Verb+ 到, 次, 每, 极 了, 不 但, 又, 再, 那 么, 一 就, 或 者, 在, 最 近, 起 来,verb+ 得, 用, 了 Topic of this article:

7 Part B. Please write this part on separate exam papers (DON T write on this sheet). Velg én av oppgavene under: 1. Beskriv de ulike sammenhengene hvor partiklene 的 og 得 brukes på kinesisk. 2. Hvilke forskjellige måter har man til å uttrykke sammenligninger på i kinesisk? Vel éi av oppgåvene under: 1. Gjer greie for dei ulike samanhengane der partiklane 的 og 得 blir brukt på kinesisk. 2. Kva for forskjellige måtar har ein til å uttrykke samanlikningar på i kinesisk?

KIN1120 Final Exam Part A. Please write this part directly on this question paper (Do NOT write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0

KIN1120 Final Exam Part A. Please write this part directly on this question paper (Do NOT write on separate papers). I. Circle the wrong characters [0 KIN1120 Kinesisk 2 Spring 2012 Tuesday 29 May 4 hours Total number of pages: 6 Dictionaries or other reference books may NOT be used. Remember to write your candidate number on every answer sheet. page1

More information

NPCR1-Lessons without pinyin.doc

NPCR1-Lessons without pinyin.doc 新 实 用 汉 语 课 本 1 无 拼 音 课 文 第 一 课 你 好 陆 雨 平 : 力 波, 你 好 力 波 : 你 好, 陆 雨 平 对 话 2. 力 波 : 林 娜, 你 好 吗? 林 娜 : 我 很 好, 你 呢? 力 波 : 也 很 好 mandarinchineseschool@gmail.com 1 第 二 课 你 忙 吗? 林 娜 : 陆 雨 平, 你 好 吗? 陆 雨 平 : 我

More information

汉语听力教程第一册

汉语听力教程第一册 复 习 提 纲 第 六 课 到 复 习 ( 五 ) 每 课 的 听 力 理 解 练 习 重 点 练 习 一 听 下 列 句 子 并 选 择 正 确 答 案 1. 我 去 老 师 的 办 公 室, 不 去 教 室 问 : 他 去 哪 儿? A. 教 室 B. 宿 舍 C. 办 公 室 2. 只 有 中 药 吗? 有 没 有 别 的 药? 问 : 这 句 话 的 意 思 是 什 么? A. 他 不 喜

More information

3.( 在 ) 上 (in a certain aspect) 学 中 文 的 时 候, 你 在 发 音 上 有 问 题 吗? 语 法 上 呢? 来 了 中 国 以 后, 你 在 生 活 上 有 什 么 问 题 / 困 难? 你 在 学 习 上 有 困 难 吗? / 学 习 上 的 问 题 让 你

3.( 在 ) 上 (in a certain aspect) 学 中 文 的 时 候, 你 在 发 音 上 有 问 题 吗? 语 法 上 呢? 来 了 中 国 以 后, 你 在 生 活 上 有 什 么 问 题 / 困 难? 你 在 学 习 上 有 困 难 吗? / 学 习 上 的 问 题 让 你 第 12 课 厕 所 吴 月 光 2013-7-4 导 入 来 了 北 京 以 后, 你 习 惯 吃 中 国 菜 了 吗? 吃 了 不 干 净 的 中 国 菜 会 拉 肚 子 我 得 去 拉 肚 子 厕 所 你 每 天 上 几 次 厕 所? 厕 所 上 厕 所 上 了 一 次 厕 所 上 了 十 分 钟 的 厕 所 1 今 天 早 上 你 上 厕 所 了 吗? 你 上 了 多 长 时 间 的 厕 所?

More information

Assessment task 3 2 42 43 3 Listen and write pinyin with the correct tones for 不 and 一 according to what you hear. 1 你 不 ( ) 用 问 他 了, 他 一 ( ) 定 不 ( )

Assessment task 3 2 42 43 3 Listen and write pinyin with the correct tones for 不 and 一 according to what you hear. 1 你 不 ( ) 用 问 他 了, 他 一 ( ) 定 不 ( ) Assessment task 3 Vocabulary 1 Circle the odd word out. 1 胖 瘦 矮 急 4 Answer the questions. 1 你 的 好 朋 友 长 什 么 样 子? 2 检 查 着 凉 打 针 开 药 3 风 景 湖 泊 森 林 瀑 布 2 你 的 好 朋 友 的 性 格 怎 么 样? 4 乐 观 独 立 脾 气 自 信 5 嘴 头 发 眼

More information

练 习 二 : 完 成 下 列 句 子 : 1. 天 气 预 报 说 下 个 星 期 四 雨 2. 你 先 从 这 儿 一 直 前 走 3. 我 朋 友 帮 了 我 的 4. 我 听 说 中 国 茶 馆 就 是 热 闹 的 地 方 5. 前 天 我 哥 哥 被 汽 车 伤 了 6. 我 想 跟 你

练 习 二 : 完 成 下 列 句 子 : 1. 天 气 预 报 说 下 个 星 期 四 雨 2. 你 先 从 这 儿 一 直 前 走 3. 我 朋 友 帮 了 我 的 4. 我 听 说 中 国 茶 馆 就 是 热 闹 的 地 方 5. 前 天 我 哥 哥 被 汽 车 伤 了 6. 我 想 跟 你 B1 中 级 汉 语 证 书 考 试, 语 法 部 分 共 有 三 部 分 请 看 清 楚 每 个 部 分 的 具 体 要 求, 在 相 对 应 的 考 题 上 作 答 语 法 部 分 练 习 一 : 用 下 列 词 汇 完 成 课 文 注 意 : 有 两 个 不 合 适! 回 来 想 封 不 错 不 少 所 以 了 都 吗 已 经 给 又 最 有 名 买 得 进 去 一 边 张 玲 : 你 们 好?

More information

第一课 您贵姓

第一课 您贵姓 第 一 课 您 贵 姓 一 读 下 面 的 对 话 A: 请 问, 这 是 留 学 生 办 公 室 吗? B: 是 请 进! 有 什 么 事? A: 老 师, 我 想 问 问, 我 的 学 生 证 办 好 了 没 有? B: 你 叫 什 么 名 字? A: 安 妮 B: 你 就 是 安 妮? 你 的 学 生 证 还 没 办 好, 你 明 天 再 来 取 吧 A: 好 的 老 师, 您 贵 姓? B:

More information

教案格式模版

教案格式模版 华 文 教 育 教 案 比 赛 获 奖 教 案 二 等 奖 教 案 : 明 天 天 气 怎 么 样 缅 甸 李 偲 梦 一 课 型 综 合 课 二 教 学 材 料 HSK 标 准 教 程 第 一 册 第 十 二 课 明 天 天 气 怎 么 样 三 教 学 对 象 东 方 语 言 与 商 业 中 心 初 中 学 生 四 教 学 内 容 1. 复 习 第 十 一 课 的 生 词 和 课 文 2. 学 习

More information

新汉语水平考试

新汉语水平考试 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 三 级 ) H31003 注 意 一 HSK( 三 级 ) 分 三 部 分 : 1. 听 力 (40 题, 约 35 分 钟 ) 2. 阅 读 (30 题,30 分 钟 ) 3. 书 写 (10 题,15 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 5 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 90 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时 间

More information

新汉语水平考试

新汉语水平考试 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 三 级 ) 样 卷 注 意 一 HSK( 三 级 ) 分 三 部 分 : 1. 听 力 (40 题, 约 35 分 钟 ) 2. 阅 读 (30 题,25 分 钟 ) 3. 书 写 (10 题,15 分 钟 ) 二 答 案 先 写 在 试 卷 上, 最 后 10 分 钟 再 写 在 答 题 卡 上 三 全 部 考 试 约 90 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个

More information

3. 她 的 头 为 什 么 会 不 舒 服? a) 晚 上 睡 得 很 晚 b) 衣 服 穿 得 很 少 c) 学 得 很 累 4. 她 为 什 么 对 安 达 说 谢 谢? a) 安 达 来 宿 舍 看 她 b) 安 达 告 诉 她 不 用 参 加 晚 会 c) 安 达 可 以 帮 助 她 复

3. 她 的 头 为 什 么 会 不 舒 服? a) 晚 上 睡 得 很 晚 b) 衣 服 穿 得 很 少 c) 学 得 很 累 4. 她 为 什 么 对 安 达 说 谢 谢? a) 安 达 来 宿 舍 看 她 b) 安 达 告 诉 她 不 用 参 加 晚 会 c) 安 达 可 以 帮 助 她 复 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 2015 2016 уч. г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 8 КЛАССЫ Письменный тур Чтение 阅 读 Прочитайте тексты, ответьте на вопросы (1 10) по их содержанию, выбрав ответ

More information

新汉语水平考试

新汉语水平考试 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 三 级 ) H31002 注 意 一 HSK( 三 级 ) 分 三 部 分 : 1. 听 力 (40 题, 约 35 分 钟 ) 2. 阅 读 (30 题,30 分 钟 ) 3. 书 写 (10 题,15 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 5 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 90 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时 间

More information

汉语听力教程第一册

汉语听力教程第一册 第 一 讲 一 听 力 考 试 题 型 分 析 根 据 听 力 所 提 的 问 题, 听 力 题 可 分 为 以 下 几 种 : ( 一 ) 问 时 间 或 年 纪 例 如 : 1. 问 : 他 在 日 本 大 概 住 多 长 时 间?( 注 意 几 个 时 间 之 间 的 联 系 ) A. 六 个 星 期 B. 一 两 个 星 期 C. 四 五 个 星 期 2. 问 : 现 在 是 什 么 时 候?

More information

제2과_2차_0224

제2과_2차_0224 高 丽 大 学 韩 国 语 1 本 册 课 文 译 文 四 校 :2권_권권_Answer_110712 2013-11-6 23:20 页 1 课 文 译 文 第 1 课 自 我 介 绍 佐 藤 : 你 好! 我 是 佐 藤 祐 一 琳 达 : 你 好! 我 是 琳 达 泰 勒 佐 藤 : 很 高 兴 认 识 你 琳 达 : 很 高 兴 认 识 你 佐 藤 : 琳 达, 你 从 哪 个 国 家 来?

More information

“旅游业英语”

“旅游业英语” Page 1 of 7 旅 游 业 英 语 English for Tourism 第 八 讲 : 在 餐 馆 中 Lesson 8: In the Restaurant (continued) 各 位 朋 友 好, 欢 迎 您 收 听 旅 游 业 英 语 第 八 讲, 我 是 澳 洲 广 播 电 台 中 文 部 节 目 主 持 人 马 健 媛 在 第 七 课 中, 我 们 学 习 了 如 何 询

More information

Microsoft Word - Final Exam Review Packet.docx

Microsoft Word - Final Exam Review Packet.docx Do you know these words?... 3.1 3.5 Can you do the following?... Ask for and say the date. Use the adverbial of time correctly. Use Use to ask a tag question. Form a yes/no question with the verb / not

More information

《成长汉语1》教师手册

《成长汉语1》教师手册 中 国 国 家 汉 办 重 点 规 划 教 材 PEP UP YOUR CHINESE 1 成 长 汉 语 ( 第 一 册 ) 教 学 重 点 及 教 学 建 议 成 长 汉 语 编 写 组 编 成 长 汉 语 第 一 册 目 录 第 一 单 元 目 录 第 一 课 汉 语 拼 音 - 1 - 第 二 课 你 好 - 2 - 第 三 课 再 见 - 4 - 第 四 课 今 天 星 期 一 - 6 -

More information

(Microsoft PowerPoint - ?\254\354??-Gynecological witness - 18++ [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - ?\254\354??-Gynecological witness - 18++ [Compatibility Mode]) 姓 名 : 黄 女 士 年 龄 : 45 岁 妇 科 : HPV 地 区 : 新 山 在 13 年 前, 不 知 为 何 故, 患 上 了 HPV, 作 尽 了 治 疗,13 年 来, 都 无 法 改 善 自 从 听 了 女 人 世 界 末 日 后, 我 极 快 使 用 基 因 解 码 液, 每 天 喷 下 体 3 次, 一 次 5-6 下, 喷 嘴 巴, 一 天 3-6 次, 一 次 3-5 下,

More information

不 意 味 着 您 讲 个 不 停, 教 授 和 引 导 是 相 辅 相 成 的 孩 子 们 需 要 通 过 和 您 以 及 同 学 之 间 的 交 流 来 学 习 倾 听 会 让 您 抓 住 教 导 孩 子 的 有 利 时 机 材 料 笔 纸 你 喜 欢 做 什 么 呢?( 自 由 发 言 ) 让

不 意 味 着 您 讲 个 不 停, 教 授 和 引 导 是 相 辅 相 成 的 孩 子 们 需 要 通 过 和 您 以 及 同 学 之 间 的 交 流 来 学 习 倾 听 会 让 您 抓 住 教 导 孩 子 的 有 利 时 机 材 料 笔 纸 你 喜 欢 做 什 么 呢?( 自 由 发 言 ) 让 教 师 默 想 耶 稣 的 寓 言 7 人 们 通 常 都 会 组 织 那 些 有 某 种 天 赋 的 孩 子 单 独 学 习, 我 们 也 会 经 常 谈 论 某 个 孩 子 在 音 乐 戏 剧 和 绘 画 方 面 的 天 赋 但 恩 赐 的 含 义 是 什 么 呢? 是 指 上 帝 设 计 给 每 一 个 人 的 那 些 特 质 您 之 所 以 与 众 不 同 正 是 因 为 这 恩 赐 为 什

More information

新 HSK 大 纲 将 语 法 项 目 分 配 到 一 至 三 级 的 语 法 项 目 表 中, 换 言 之, 新 HSK 三 级 考 试 合 格 者, 应 该 较 好 地 掌 握 全 部 汉 语 语 法 新 HSK 语 法 项 目 表 包 括 词 类 和 句 子 两 项 内 容, 词 类 以 列

新 HSK 大 纲 将 语 法 项 目 分 配 到 一 至 三 级 的 语 法 项 目 表 中, 换 言 之, 新 HSK 三 级 考 试 合 格 者, 应 该 较 好 地 掌 握 全 部 汉 语 语 法 新 HSK 语 法 项 目 表 包 括 词 类 和 句 子 两 项 内 容, 词 类 以 列 17. 新 汉 语 水 平 考 试 大 纲 及 样 卷 考 察 分 析 An Investigation and Analysis Of the New HSK Outline and its Sample Tests 么 书 君 ( 中 国 人 民 大 学 文 学 院 ) 摘 要 : 新 HSK 大 纲 简 洁 明 了, 在 许 多 方 面 都 有 创 新, 但 是 将 新 HSK ( 一 二 级

More information

2015 Chinese FL Written examination

2015 Chinese FL Written examination Victorian Certificate of Education 2015 SUPERVISOR TO ATTACH PROCESSING LABEL HERE Letter STUDENT NUMBER CHINESE FIRST LANGUAGE Written examination Monday 16 November 2015 Reading time: 11.45 am to 12.00

More information

4. 每 组 学 生 将 写 有 习 语 和 含 义 的 两 组 卡 片 分 别 洗 牌, 将 顺 序 打 乱, 然 后 将 两 组 卡 片 反 面 朝 上 置 于 课 桌 上 5. 学 生 依 次 从 两 组 卡 片 中 各 抽 取 一 张, 展 示 给 小 组 成 员, 并 大 声 朗 读 卡

4. 每 组 学 生 将 写 有 习 语 和 含 义 的 两 组 卡 片 分 别 洗 牌, 将 顺 序 打 乱, 然 后 将 两 组 卡 片 反 面 朝 上 置 于 课 桌 上 5. 学 生 依 次 从 两 组 卡 片 中 各 抽 取 一 张, 展 示 给 小 组 成 员, 并 大 声 朗 读 卡 Tips of the Week 课 堂 上 的 英 语 习 语 教 学 ( 二 ) 2015-04-19 吴 倩 MarriottCHEI 大 家 好! 欢 迎 来 到 Tips of the Week! 这 周 我 想 和 老 师 们 分 享 另 外 两 个 课 堂 上 可 以 开 展 的 英 语 习 语 教 学 活 动 其 中 一 个 活 动 是 一 个 充 满 趣 味 的 游 戏, 另 外

More information

了 追 求 你 的 梦 想 而 付 出 的, 人 就 是 为 了 希 望 和 梦 想 活 着 的, 如 果 一 个 人 没 有 梦 想, 没 有 追 求 的 话, 那 一 辈 子 也 就 没 有 什 么 意 义 了! 就 像 一 个 算 命 算 的 非 常 准 的 算 命 先 生, 把 你 的 一

了 追 求 你 的 梦 想 而 付 出 的, 人 就 是 为 了 希 望 和 梦 想 活 着 的, 如 果 一 个 人 没 有 梦 想, 没 有 追 求 的 话, 那 一 辈 子 也 就 没 有 什 么 意 义 了! 就 像 一 个 算 命 算 的 非 常 准 的 算 命 先 生, 把 你 的 一 人 不 成 熟 的 六 大 特 征 文 / 张 瑞 敏 人 不 成 熟 的 六 大 特 征 : 立 即 要 回 报 ; 不 自 律 ; 经 常 被 情 绪 左 右 ; 不 愿 学 习, 自 以 为 是, 没 有 归 零 心 态 ; 做 事 情 靠 直 觉, 不 以 事 实 为 根 据 ; 做 事 情 不 靠 信 念, 靠 人 言 只 要 你 相 信 你 自 己 能 够 战 胜 自 己 的 不 成 熟,

More information

说 明 这 套 教 师 手 册 是 为 小 学 汉 语 课 本 编 写 的 教 师 用 书, 每 年 级 各 一 册, 共 六 册, 与 课 本 配 合 使 用 教 师 手 册 ( 第 三 册 ) 以 辅 导 教 师 如 何 教 授 汉 字 书 写 和 汉 语 语 言 点 为 主 写 汉 字 对 学

说 明 这 套 教 师 手 册 是 为 小 学 汉 语 课 本 编 写 的 教 师 用 书, 每 年 级 各 一 册, 共 六 册, 与 课 本 配 合 使 用 教 师 手 册 ( 第 三 册 ) 以 辅 导 教 师 如 何 教 授 汉 字 书 写 和 汉 语 语 言 点 为 主 写 汉 字 对 学 说 明 这 套 教 师 手 册 是 为 小 学 汉 语 课 本 编 写 的 教 师 用 书, 每 年 级 各 一 册, 共 六 册, 与 课 本 配 合 使 用 教 师 手 册 ( 第 三 册 ) 以 辅 导 教 师 如 何 教 授 汉 字 书 写 和 汉 语 语 言 点 为 主 写 汉 字 对 学 生 来 说 是 一 个 难 点, 所 以, 教 师 要 从 笔 画 入 手, 让 学 生 循 序 渐

More information

2 LNK PGE ULES 2014 0547/22/M/J/14

2 LNK PGE ULES 2014 0547/22/M/J/14 ambridge International Examinations ambridge International General ertificate of Secondary Education * 6 6 8 3 9 8 5 1 9 3 * MNDRIN HINESE 0547/22 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2014 1 hour

More information

从 到, 只 有 ( 才 ) 把 让 ( 量 词 重 叠 ) 都 语 法 Grammar/ Sentence Patterns 每 一 国 人 都 有 只 要 喂 它 们, 给 它 们 一 个 干 净 的 家 就 可 以 了 从 上 午 玩 到 下 午, 只 有 睡 觉 才 休 息 画 底 线 的

从 到, 只 有 ( 才 ) 把 让 ( 量 词 重 叠 ) 都 语 法 Grammar/ Sentence Patterns 每 一 国 人 都 有 只 要 喂 它 们, 给 它 们 一 个 干 净 的 家 就 可 以 了 从 上 午 玩 到 下 午, 只 有 睡 觉 才 休 息 画 底 线 的 第 三 课 Go500 Teacher s Guide L E S S O N 3 我 的 朋 友 My Friends 教 学 目 标 与 成 果 基 础 课 程 进 阶 课 程 教 学 目 标 Instructional Goals 1. 能 用 中 文 介 绍 自 己 的 朋 友 2. 能 用 中 文 说 明 在 某 特 定 时 间 内 发 生 的 事 件 或 情 况 3. 能 用 中 文 描

More information

孩 子 更 容 易 获 得 快 乐 ( ) 8. 我 在 网 上 给 你 买 了 几 本 书, 估 计 三 天 左 右 就 能 到, 你 收 到 了 记 得 给 我 打 个 电 话 说 一 声 他 对 买 的 书 很 不 满 意 ( ) 9. 我 问 过 大 家 了, 三 分 之 二 的 同 学 都

孩 子 更 容 易 获 得 快 乐 ( ) 8. 我 在 网 上 给 你 买 了 几 本 书, 估 计 三 天 左 右 就 能 到, 你 收 到 了 记 得 给 我 打 个 电 话 说 一 声 他 对 买 的 书 很 不 满 意 ( ) 9. 我 问 过 大 家 了, 三 分 之 二 的 同 学 都 2013 年 4 月 HSK 四 級 听 力 文 本 第 一 部 分 第 1-10 题 例 如 : 我 想 去 办 个 信 用 卡, 今 天 下 午 你 有 时 间 吗? 陪 我 去 一 趟 银 行? 他 打 算 下 午 去 银 行 ( ) 现 在 我 很 少 看 电 视, 其 中 一 个 原 因 是, 广 告 太 多 了, 不 管 什 么 时 间, 也 不 管 什 么 节 目, 只 要 你 打 开

More information

教 学 点 滴 每 篇 课 文 里 的 金 句 都 是 经 过 认 真 挑 选 的 经 文, 便 于 老 师 帮 助 孩 子 们 将 故 事 中 的 真 理 付 诸 生 活 实 践 儿 童 主 日 学 的 一 个 重 要 环 节 就 是 帮 助 孩 子 们 在 了 解 故 事 内 容 的 基 础 上

教 学 点 滴 每 篇 课 文 里 的 金 句 都 是 经 过 认 真 挑 选 的 经 文, 便 于 老 师 帮 助 孩 子 们 将 故 事 中 的 真 理 付 诸 生 活 实 践 儿 童 主 日 学 的 一 个 重 要 环 节 就 是 帮 助 孩 子 们 在 了 解 故 事 内 容 的 基 础 上 教 师 默 想 爱 是 永 不 止 息 6 大 臣 的 儿 子 如 果 你 身 为 人 父 或 人 母, 面 对 一 个 生 病 孩 子 而 产 生 的 无 助 感 你 一 定 不 会 感 到 陌 生 随 着 那 位 迦 百 农 男 孩 病 情 的 逐 渐 加 重, 他 父 亲 的 无 助 感 也 一 定 越 来 越 强 烈 正 当 这 位 父 亲 陷 入 绝 望 的 时 候, 他 听 说 耶 稣

More information

您 要 让 孩 子 明 白 他 们 错 在 哪 里, 并 让 他 们 重 复 一 遍 您 的 话, 通 过 这 种 方 法, 您 可 以 了 解 哪 些 问 题 他 已 经 理 解 了, 哪 些 问 题 他 还 没 有 理 解 要 让 孩 子 们 知 道 您 这 样 做 是 为 他 们 好 例 如

您 要 让 孩 子 明 白 他 们 错 在 哪 里, 并 让 他 们 重 复 一 遍 您 的 话, 通 过 这 种 方 法, 您 可 以 了 解 哪 些 问 题 他 已 经 理 解 了, 哪 些 问 题 他 还 没 有 理 解 要 让 孩 子 们 知 道 您 这 样 做 是 为 他 们 好 例 如 教 师 默 想 耶 稣 降 生 4 耶 稣 真 是 一 个 令 人 惊 奇 的 孩 子! 虽 然 成 长 在 一 个 人 类 的 家 庭, 耶 稣 却 从 来 没 有 违 背 过 天 父 的 旨 意 尽 管 马 利 亚 也 知 道 耶 稣 与 众 不 同, 但 她 若 在 一 群 孩 子 中 细 细 察 看, 也 必 会 因 着 耶 稣 在 罪 恶 意 念 和 行 为 上 的 自 由 得 胜 感 到

More information

本 调 查 包 括 52 岁 以 下 所 有 的 妇 女 包 括 已 婚 丧 偶 和 离 婚 的 所 有 52 岁 以 下 妇 女 一 婚 姻 史 1 你 目 前 的 婚 姻 状 况 S1 1 在 婚 2 丧 偶 跳 到 第 4 项 3 离 婚 跳 到 第 4 项 2 你 是 哪 一 年 结 的 婚

本 调 查 包 括 52 岁 以 下 所 有 的 妇 女 包 括 已 婚 丧 偶 和 离 婚 的 所 有 52 岁 以 下 妇 女 一 婚 姻 史 1 你 目 前 的 婚 姻 状 况 S1 1 在 婚 2 丧 偶 跳 到 第 4 项 3 离 婚 跳 到 第 4 项 2 你 是 哪 一 年 结 的 婚 中 国 健 康 与 营 养 调 查 --52 岁 以 下 已 婚 妇 女 调 查 调 查 省 区 21 辽 宁 23 黑 龙 江 32 江 苏 37 山 东 41 河 南 42 湖 北 43 湖 南 45 广 西 52 贵 州 T1 城 市 点 1 农 村 点 2 T2 市 县 T3 1. 第 一 城 市 1. 第 一 县 2. 第 二 城 市 2. 第 二 县 3. 第 三 县 4. 第 四 县

More information

:,,,,,,,,, ; ( &, ),,, (, ) :,,,,,,,,,,,,,,,,, (, : ) (),,,, ( ). %,. %;,. %,. %,. %,,,,,,,, (, : ),?,,,,,,,,,,,,, %, % ; %, %,,,,,,,,,,,,

:,,,,,,,,, ; ( &, ),,, (, ) :,,,,,,,,,,,,,,,,, (, : ) (),,,, ( ). %,. %;,. %,. %,. %,,,,,,,, (, : ),?,,,,,,,,,,,,, %, % ; %, %,,,,,,,,,,,, * 失 业 危 机 对 工 人 的 意 义 佟 新 :. '. ' '. - ', -, -,. (),, ;,,, ( ),,,, ;,, :,,,,,, ( ), * ;, :,,,,,,,,, ; ( &, ),,, (, ) :,,,,,,,,,,,,,,,,, (, : ) (),,,, ( ). %,. %;,. %,. %,. %,,,,,,,, (, : ),?,,,,,,,,,,,,,

More information

Microsoft Word - 09_圓覺經SC.doc

Microsoft Word - 09_圓覺經SC.doc 圆 觉 经 第 九 讲 最 尊 贵 的 净 莲 上 师 讲 解 经 文 善 男 子! 此 无 明 者 非 实 有 体, 如 梦 中 人 梦 时 非 无, 及 至 于 醒 了 无 所 得 ; 如 众 空 华 灭 于 虚 空, 不 可 说 言 有 定 灭 处, 何 以 故? 无 生 处 故 一 切 众 生 于 无 生 中 妄 见 生 灭, 是 故 说 名 轮 转 生 死 从 真 起 妄 一 念 不 觉

More information

Microsoft Word - H41006.doc

Microsoft Word - H41006.doc 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 四 级 ) H41006 注 意 一 HSK( 四 级 ) 分 三 部 分 : 1. 听 力 (45 题, 约 30 分 钟 ) 2. 阅 读 (40 题,40 分 钟 ) 3. 书 写 (15 题,25 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 5 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 105 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时

More information

YD 79 Otázková slova ve fci zdůrazněné obecnosti s příslovci 都、也

YD 79 Otázková slova ve fci zdůrazněné obecnosti s příslovci 都、也 YD 153 Slovesná přípona 着 I 1) 哥 哥 老 吃 着 饭 看 报,( 哥 哥 老 吃 饭 看 报 ), 妈 妈 老 说 他 2) 在 中 国 现 在 还 有 好 多 妇 女 抱 着 小 孩 儿 晚 上 去 看 电 影 儿 3) 妈 妈 开 着 车 到 哪 儿 去 了? 我 刚 回 来, 不 知 道 4) 两 个 好 朋 友 坐 在 一 起, 喝 着 酒 聊 着 天 儿 5)

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D205F4230365FB942A5CEA668B443C5E9BB73A740B5D8A4E5B8C9A552B1D0A7F75FA6BFB1A4ACFC2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205F4230365FB942A5CEA668B443C5E9BB73A740B5D8A4E5B8C9A552B1D0A7F75FA6BFB1A4ACFC2E646F63> 運 用 多 媒 體 製 作 華 文 補 充 教 材 江 惜 美 銘 傳 大 學 應 用 中 文 系 chm248@gmail.com 摘 要 : 本 文 旨 在 探 究 如 何 運 用 多 媒 體, 結 合 文 字 聲 音 圖 畫, 製 作 華 文 補 充 教 材 當 我 們 在 進 行 華 文 教 學 時, 往 往 必 須 透 過 教 案 設 計, 並 製 作 補 充 教 材, 方 能 使 教 學

More information

小 册 子 内 容 您 孩 子 的 上 学 历 程 4 早 期 经 历 与 大 脑 发 育 5 学 前 班 : 开 始 义 务 教 育 6 我 的 孩 子 将 学 习 什 么? 8 每 天 上 学 确 实 很 重 要 11 您 在 家 可 以 做 些 什 么 12 给 您 及 您 孩 子 的 更 多

小 册 子 内 容 您 孩 子 的 上 学 历 程 4 早 期 经 历 与 大 脑 发 育 5 学 前 班 : 开 始 义 务 教 育 6 我 的 孩 子 将 学 习 什 么? 8 每 天 上 学 确 实 很 重 要 11 您 在 家 可 以 做 些 什 么 12 给 您 及 您 孩 子 的 更 多 SIMPLIFIED CHINESE 学 前 班 你 好, 学 前 班! 您 对 孩 子 上 学 前 班 该 有 什 么 期 望 小 册 子 内 容 您 孩 子 的 上 学 历 程 4 早 期 经 历 与 大 脑 发 育 5 学 前 班 : 开 始 义 务 教 育 6 我 的 孩 子 将 学 习 什 么? 8 每 天 上 学 确 实 很 重 要 11 您 在 家 可 以 做 些 什 么 12 给 您

More information

我的故事 ~ 3. 小事做起,积沙成塔

我的故事 ~ 3. 小事做起,积沙成塔 我 的 故 事 ~ 3. 小 事 做 起, 积 沙 成 塔 每 个 人 出 一 块 钱, 一 百 万 个 人 就 有 一 百 万, 百 万 富 翁 我 1951 年 出 生 于 上 海 我 的 父 辈 上 世 纪 三 十 年 代 从 江 苏 移 居 上 海, 那 个 时 候 他 想 生 四 个 儿 子, 所 以 他 在 心 中 定 了 平 生 可 立 四 个 字 作 为 孩 子 们 的 名 字, 意

More information

Microsoft Word - A doc

Microsoft Word - A doc Lrc 与 Ksc 格 式 字 幕 文 件 的 研 究 比 较 白 月 胜 中 国 地 质 大 学 ( 北 京 ), 北 京 (100083) E-mail:baiyuesheng42011@163.com 摘 要 : 本 文 通 过 对 Lrc 和 Ksc 两 种 常 见 字 幕 文 件 内 容 格 式 的 分 析 和 研 究, 总 结 了 两 种 格 式 的 不 同 点 及 相 关 性, 并 研

More information

黄色网站裸聊 裸聊qq号码是多少_qq裸聊女号码大全 求真人裸聊qq号码

黄色网站裸聊 裸聊qq号码是多少_qq裸聊女号码大全 求真人裸聊qq号码 黄 色 网 站 裸 聊 裸 聊 qq 号 码 是 多 少 _qq 裸 聊 女 号 码 大 全 求 真 人 裸 聊 qq 号 码 www.nnboys.com http://www.nnboys.com 黄 色 网 站 裸 聊 裸 聊 qq 号 码 是 多 少 _qq 裸 聊 女 号 码 大 全 求 真 人 裸 聊 qq 号 码 他 们 希 望 家 长 和 学 校 能 加 强 对 青 少 年 的 教

More information

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

More information

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

More information

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

More information

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

More information

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

More information

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

More information

新汉语水平考试

新汉语水平考试 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 四 级 ) H41001 注 意 一 HSK( 四 级 ) 分 三 部 分 : 1. 听 力 (45 题, 约 30 分 钟 ) 2. 阅 读 (40 题,40 分 钟 ) 3. 书 写 (15 题,25 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 5 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 105 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时

More information

人 民 币, 其 中 海 淘 占 到 了 两 成, 代 购 占 到 了 八 成 这 是 现 在 整 个 跨 境 市 场 的 特 点 中 国 消 费 者 为 什 么 要 去 国 外 买 东 西 呢? 主 要 有 几 个 方 面 : 第 一 是 海 外 产 品 非 常 便 宜, 第 二 是 海 外 有

人 民 币, 其 中 海 淘 占 到 了 两 成, 代 购 占 到 了 八 成 这 是 现 在 整 个 跨 境 市 场 的 特 点 中 国 消 费 者 为 什 么 要 去 国 外 买 东 西 呢? 主 要 有 几 个 方 面 : 第 一 是 海 外 产 品 非 常 便 宜, 第 二 是 海 外 有 论 坛 :2014 中 国 ( 宁 波 ) 跨 境 贸 易 电 子 商 务 发 展 论 坛 时 间 :2014/6/09 地 点 : 宁 波 泛 太 平 洋 大 酒 店 演 讲 嘉 宾 : 天 猫 国 际 总 监 赵 晨 嘉 宾 赵 晨 演 讲 内 容 : 各 位 领 导, 各 位 来 宾, 大 家 好! 今 天 非 常 高 兴, 有 机 会 在 这 里 跟 大 家 分 享, 我 们 做 天 猫 国

More information

第 三, 中 国 有 很 多 好 看 的 电 视 剧 我 也 特 爱 看 韩 剧, 可 是 我 听 不 懂 韩 语 如 果 既 懂 英 语, 有 能 听 得 懂 中 文 的 话, 那 就 不 仅 可 以 看 很 多 很 多 的 中 国 电 视 剧, 还 可 以 看 很 多 很 多 美 国 电 视 剧

第 三, 中 国 有 很 多 好 看 的 电 视 剧 我 也 特 爱 看 韩 剧, 可 是 我 听 不 懂 韩 语 如 果 既 懂 英 语, 有 能 听 得 懂 中 文 的 话, 那 就 不 仅 可 以 看 很 多 很 多 的 中 国 电 视 剧, 还 可 以 看 很 多 很 多 美 国 电 视 剧 亚 特 兰 大 现 代 中 文 学 校 西 校 8 年 级 学 生 作 文 指 导 教 师 : 周 明 远 我 们 现 代 中 文 学 校 西 北 分 校 8 年 级 的 同 学 们 对 学 习 中 文 有 着 诸 多 有 趣 的 看 法 他 们 不 仅 能 在 课 堂 上 表 达 他 们 的 观 点, 还 愿 意 把 自 己 的 想 法 和 看 法 写 出 来 看 过 之 后, 你 一 定 会 忍

More information

第一单元

第一单元 目 录 第 一 课... 1 第 二 课... 15 第 三 课... 28 第 四 课... 39 单 元 练 习 一... 52 第 五 课... 54 第 一 课 对 话 今 年 的 暑 假 结 束 了 暑 假 的 时 候, 五 年 级 的 刘 冰 跟 爸 爸 妈 妈 一 起 去 了 海 边 的 酒 店, 他 的 好 朋 友 李 立 还 是 和 去 年 一 样, 出 国 度 假 了 一 天 刘

More information

西江大学的韩国语教育学院是以培养学生的沟通能力为中心的学院。高中学历以上的人可以申请入学。课程由会话—听力—阅读—写作4个项目组成。课程从上午9点进行到下午1点。 共7级,每级10周200小时,1周5天,1天4个小时,学费:韩币1,610,000元(包含教材费和入学金)

西江大学的韩国语教育学院是以培养学生的沟通能力为中心的学院。高中学历以上的人可以申请入学。课程由会话—听力—阅读—写作4个项目组成。课程从上午9点进行到下午1点。 共7级,每级10周200小时,1周5天,1天4个小时,学费:韩币1,610,000元(包含教材费和入学金) 教 学 日 星 期 一 ~ 星 期 五 (1 周 5 日 ) 西 江 大 学 的 韩 国 语 教 育 学 院 是 以 培 养 学 生 的 沟 通 能 力 为 中 心 的 学 院 高 中 学 历 以 上 的 人 可 以 申 请 入 学 课 程 由 会 话 听 力 阅 读 写 作 4 个 项 目 组 成 课 程 从 上 午 9 点 进 行 到 下 午 1 点 共 7 级, 每 级 10 周 200 小

More information

马 云 萧 红 商 市 街 是 回 忆 性 题 材 是 经 过 时 间 的 过 滤 和 作 者 情 感 的 沉 淀 以 后 创 作 的 与 作 者 创 作 时 的 情 感 和 心 境 有 关 作 品 表 现 的 情 绪 显 示 了 作 者 家 庭 情 感 的 危 机 是 萧 红 对 自 我 的 审 视 也 是 与 萧 军 的 对 话 萧 红 商 市 街 创 作 心 境 情 感 世 界 多 么 无

More information

第 三 个 小 秘 密 : 如 果 你 的 孩 子 在 上 学 前 没 有 考 过 试, 他 刚 进 学 校, 你 已 经 陪 他 一 起 很 认 真 地 复 习 了, 却 拿 回 一 张 很 低 分 数 卷 子, 最 大 的 可 能 是 他 不 知 道 什 么 叫 考 试 在 和 他 订 正 知

第 三 个 小 秘 密 : 如 果 你 的 孩 子 在 上 学 前 没 有 考 过 试, 他 刚 进 学 校, 你 已 经 陪 他 一 起 很 认 真 地 复 习 了, 却 拿 回 一 张 很 低 分 数 卷 子, 最 大 的 可 能 是 他 不 知 道 什 么 叫 考 试 在 和 他 订 正 知 幼 升 小 的 9 个 建 议 来 自 一 位 妈 妈 兼 幼 教 工 作 者 第 一 个 小 秘 密 : 你 的 孩 子, 如 果 在 幼 儿 园 阶 段, 轻 轻 松 松 地 玩 了 3 年 没 有 学 过 写 字, 没 有 学 过 算 术, 没 有 学 过 英 语 那 么, 在 他 进 小 学 后 相 当 长 一 段 时 间, 一 般 情 况 下, 他 都 考 不 了 高 分, 不 会 给 你

More information

HOST FAMILY GUIDELINES

HOST FAMILY GUIDELINES 1 Quest Guardians 学 生 手 册 2010/11 英 国 海 外 寄 宿 生 指 导 手 册 对 于 Quest Guardians 来 说, 你 的 健 康 和 幸 福 是 我 们 最 关 心 的, 所 以 请 务 必 做 到 以 下 几 点 : 告 诉 我 们 你 现 在 的 手 机 号 码 以 及 电 子 邮 箱 记 住 我 们 上 班 时 间 的 电 话 号 码 01202

More information

New Practical Chinese Reader Workbook4_Answer Key

New Practical Chinese Reader Workbook4_Answer Key New Practical Chinese Reader Workbook4 Answer Key 目 录 Content Lesson 39 - 第 三 十 九 课 别 总 说 亲 爱 的, 好 不 好... 2 Lesson 40 - 第 四 十 课 半 边 天 和 全 职 太 太... 6 Lesson 41 - 第 四 十 一 课 我 想 自 己 开 个 律 师 事 务 所... 10 Lesson

More information

脱 2. 连 一 连, 写 一 写 : 摘 足 球 脱 汗 捡 路 走 路 擦 瓜 果 踢 鞋 走 西 瓜 3. 读 课 文, 填 空 : 泽 佶 灶 倮 (1) 唐 僧 他 们 走 得 四 人, 一 起 去 西 天 一 天, 天 气 热, 泽 佶 灶 倮 孙 悟 空 对 唐 僧 说 : 师 父,

脱 2. 连 一 连, 写 一 写 : 摘 足 球 脱 汗 捡 路 走 路 擦 瓜 果 踢 鞋 走 西 瓜 3. 读 课 文, 填 空 : 泽 佶 灶 倮 (1) 唐 僧 他 们 走 得 四 人, 一 起 去 西 天 一 天, 天 气 热, 泽 佶 灶 倮 孙 悟 空 对 唐 僧 说 : 师 父, 4. 猪 八 戒 吃 西 瓜 1. 写 一 写 : 星 期 一 猪 徒 悟 歇 梨 唤 喉 咙 阴 17 脱 2. 连 一 连, 写 一 写 : 摘 足 球 脱 汗 捡 路 走 路 擦 瓜 果 踢 鞋 走 西 瓜 3. 读 课 文, 填 空 : 泽 佶 灶 倮 (1) 唐 僧 他 们 走 得 四 人, 一 起 去 西 天 一 天, 天 气 热, 泽 佶 灶 倮 孙 悟 空 对 唐 僧 说 : 师 父,

More information

!! 3. 按 生 词 顺 序, 指 定 学 生 朗 读, 每 人 读 三 个 生 词, 可 以 多 循 环 几 次 注 意 及 时 纠 正 学 生 发 音, 逐 步 建 立 并 强 化 学 生 对 生 词 的 发 音 字 形 和 意 义 的 联 系 4. 跳 读 : 利 用 生 词 卡 片 随 机

!! 3. 按 生 词 顺 序, 指 定 学 生 朗 读, 每 人 读 三 个 生 词, 可 以 多 循 环 几 次 注 意 及 时 纠 正 学 生 发 音, 逐 步 建 立 并 强 化 学 生 对 生 词 的 发 音 字 形 和 意 义 的 联 系 4. 跳 读 : 利 用 生 词 卡 片 随 机 1 小 猴 子 下 山 第 一 单 元 主 要 是 跟 小 动 物 有 关 的 故 事, 以 及 成 语 和 寓 言 故 事 五 年 级 的 孩 子, 毕 竟 稚 气 未 脱, 对 小 动 物 有 着 天 然 的 喜 爱, 听 到 它 们 的 故 事, 孩 子 们 也 会 格 外 地 投 入 到 故 事 中 去 因 此, 除 了 课 本 上 提 供 的 图 片 以 外, 教 师 还 可 以 选 取

More information

我的寒假生活

我的寒假生活 ACCA 南 校 马 立 平 四 年 级 一 班 学 生 作 文 选 老 师 汤 静 瑛 老 师 的 话 : 我 们 马 立 平 教 材 学 完 四 年 级 第 十 册 的 时 候, 同 学 们 已 经 累 计 掌 握 了 约 1155 个 汉 字 掌 握 了 那 么 多 的 词 汇 量, 能 不 能 运 用 所 学 字 词 连 词 成 句, 连 句 成 文, 清 楚 地 表 达 自 己 生 活 中

More information

STUDENT SURVEYS COMBINED_for grade 3 and above_最新.doc

STUDENT SURVEYS COMBINED_for grade 3 and above_最新.doc 基 本 情 况 ( 三 年 级 五 年 级 学 生 问 卷 ) 调 查 类 型 : 自 愿 型 陕 西 省 宿 舍 调 查 / 孩 子 问 卷 访 问 员 姓 名 : 一 审 姓 名 : 复 核 员 姓 名 : 录 入 员 姓 名 : 访 问 员 编 码 : 审 核 时 间 : 月 日 复 核 时 间 : 月 日 录 入 时 间 : 月 日 访 问 日 期 : 年 月 日 开 始 时 间 : 时 分

More information

华东师范大学2007年副修专业学士学位开始招生

华东师范大学2007年副修专业学士学位开始招生 有 一 种 坚 持 叫 辅 修 华 东 师 范 大 学 辅 修 报 名 最 全 答 问 2016 年 辅 修 专 业 报 名 开 始 啦! 自 2009 年 施 行 辅 修 专 业 学 士 学 位 教 育 以 来, 共 有 8555 人 在 我 校 完 成 辅 修 专 业 课 程 修 读 其 中,7406 人 获 得 辅 修 专 业 学 士 学 位 证 书, 校 内 :3723 人, 校 外 :3683

More information

新汉语水平考试

新汉语水平考试 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 四 级 ) H41332 注 意 一 HSK( 四 级 ) 分 三 部 分 : 1. 听 力 (45 题, 约 30 分 钟 ) 2. 阅 读 (40 题,40 分 钟 ) 3. 书 写 (15 题,25 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 5 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 105 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时

More information

Your Child is Myopic

Your Child is Myopic 甘 肃 小 学 生 保 护 视 力, 提 高 成 绩 项 目 视 力 健 康 知 识 培 训 中 国 科 学 院 农 业 政 策 研 究 中 心 西 北 大 学 西 北 社 会 经 济 发 展 研 究 中 心 中 山 大 学 中 山 眼 科 中 心 2012 年 10 月 各 位 老 师, 大 家 好! 首 先 感 谢 大 家 来 参 加 今 天 的 活 动 我 叫 X, 来 自 中 科 院, 这

More information

新汉语水平考试

新汉语水平考试 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 四 级 ) 样 卷 注 意 一 HSK( 四 级 ) 分 三 部 分 : 1. 听 力 (45 题, 约 30 分 钟 ) 2. 阅 读 (40 题,35 分 钟 ) 3. 书 写 (15 题,25 分 钟 ) 二 答 案 先 写 在 试 卷 上, 最 后 10 分 钟 再 写 在 答 题 卡 上 三 全 部 考 试 约 105 分 钟 ( 含 考 生 填 写

More information

Microsoft Word - ChineseSATII .doc

Microsoft Word - ChineseSATII .doc 中 文 SAT II 冯 瑶 一 什 么 是 SAT II 中 文 (SAT Subject Test in Chinese with Listening)? SAT Subject Test 是 美 国 大 学 理 事 会 (College Board) 为 美 国 高 中 生 举 办 的 全 国 性 专 科 标 准 测 试 考 生 的 成 绩 是 美 国 大 学 录 取 新 生 的 重 要 依

More information

七田右脑潜能开发训练课程

七田右脑潜能开发训练课程 七 田 右 脑 潜 能 开 发 训 练 课 程 右 脑 训 练 步 骤 : 一 视 觉 卡 片 训 练 1 黄 卡 2 三 色 卡 3 曼 陀 螺 卡 二 想 象 力 训 练 ESP 感 觉 训 练 ( 即 指 睁 开 眼 睛 进 行 想 象 并 在 眼 前 产 生 清 晰 心 像, 而 非 广 义 的 ESP 概 念 ) 三 视 野 训 练 ( 不 包 括 黑 点 &3D) 这 个 是 关 键,

More information

新汉语水平考试

新汉语水平考试 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 四 级 ) 样 卷 注 意 一 HSK( 四 级 ) 分 三 部 分 : 1. 听 力 (45 题, 约 30 分 钟 ) 2. 阅 读 (40 题,35 分 钟 ) 3. 书 写 (15 题,25 分 钟 ) 二 答 案 先 写 在 试 卷 上, 最 后 10 分 钟 再 写 在 答 题 卡 上 三 全 部 考 试 约 105 分 钟 ( 含 考 生 填 写

More information

2013——2014学年短程心理咨询督导

2013——2014学年短程心理咨询督导 吸 毒 后 出 现 幻 听 妄 想 应 诊 断 为 精 神 分 裂 症 吗? 美 国 执 业 精 神 科 医 生 张 道 龙 编 辑 : 杜 思 瑶 学 员 的 问 题 我 曾 有 一 位 36 岁 年 轻 女 患 者, 之 前 没 有 精 神 病 史 及 家 族 史, 在 娱 乐 场 所 上 班, 被 骗 吸 食 几 次 冰 毒 后 出 现 明 显 幻 听 及 被 害 妄 想 两 天 来 住 院,

More information

LI

LI 腔 调 复 旦 这 对 双 胞 胎 主 笔 / 王 民 超 记 者 / 柳 露 王 逸 张 亦 文 摄 影 / 戚 圣 杰 孙 雨 朦 和 孙 雨 彤 是 复 旦 大 学 2012 级 外 文 学 院 的 学 生, 这 对 双 胞 胎 主 持 过 在 光 华 楼 举 行 的 三 马 共 同 出 席 的 众 安 保 险 揭 牌 仪 式 她 们 有 时 害 怕 一 直 被 绑 在 一 起, 观 众 会

More information

腾 腾 的 小 馄 饨, 那 是 我 印 象 中 最 好 吃 的 馄 饨 了 ; 还 有 那 难 忘 的 八 舍, 经 常 听 到 痴 情 的 男 生 又 在 为 哪 个 梦 中 情 人 弹 吉 他 啦, 怎 么 就 没 人 为 我 弹 呢? 最 难 忘 的 还 是 第 一 次 参 加 南 大 的

腾 腾 的 小 馄 饨, 那 是 我 印 象 中 最 好 吃 的 馄 饨 了 ; 还 有 那 难 忘 的 八 舍, 经 常 听 到 痴 情 的 男 生 又 在 为 哪 个 梦 中 情 人 弹 吉 他 啦, 怎 么 就 没 人 为 我 弹 呢? 最 难 忘 的 还 是 第 一 次 参 加 南 大 的 徐 新 校 友 在 南 京 大 学 2014 毕 业 典 礼 上 的 致 辞 尊 敬 的 校 领 导, 亲 爱 的 南 大 老 师, 亲 爱 的 学 弟 学 妹 们 : 刚 刚 看 了 你 们 的 微 电 影, 有 种 热 泪 盈 眶 的 感 觉, 仿 佛 回 到 了 30 年 前 的 南 大,30 年 前 的 我, 在 南 大 有 我 很 多 的 第 一 次! 我 听 说 微 电 影 是 学 弟

More information

Microsoft Word - Part_I_Questionnaire_12.docx

Microsoft Word - Part_I_Questionnaire_12.docx Part_I_Questionnaire_12 IE: 你 好 IR: 你 好 贵 姓? IE:( 笑 ) 这 个 程 序 里 面 是 有 的 吧? IR: 有, 这 个 因 为 这 个 是 问 卷 IE: 啊 哦, 好 的 宋 晨, 宋 晨 IR: 好 哎 ~ 你 最 喜 欢 的 颜 色 是 什 么? IE: 以 前 喜 欢 蓝 色, 但 是 现 在 好 像 都 很 喜 欢 IR: 没 有 最 喜

More information

Slide 1

Slide 1 立 伟 小 学 欢 迎 家 长 出 席 三 年 级 华 文 课 程 简 报 会 二 零 一 六 年 三 月 五 日 1 目 标 : * 让 家 长 对 三 年 级 华 文 课 程 和 考 试 有 清 楚 的 认 识 * 与 家 长 携 手 合 作, 帮 助 孩 子 学 习 华 文 2 学 习 网 站 : 1. 学 乐 教 育 部 华 文 学 习 网 站 http://xuele.moe.edu.sg/

More information

程 序 由 语 句 构 成, 编 程 从 语 句 开 始

程 序 由 语 句 构 成, 编 程 从 语 句 开 始 语 句 北 京 理 工 大 学 计 算 机 学 院 金 旭 亮 程 序 由 语 句 构 成, 编 程 从 语 句 开 始 三 种 典 型 的 程 序 代 码 执 行 流 程 顺 序 执 行 按 条 件 选 择 一 条 分 支 执 行 选 择 结 构 在 特 定 场 景 中 反 复 执 行 特 定 语 句 循 环 结 构 选 择 结 构 与 逻 辑 表 达 式 程 序 流 程 图 在 程 序 设 计

More information

我 们 提 出 一 个 问 题, 就 应 该 用 自 己 的 方 法 去 验 证 它 王 江 60

我 们 提 出 一 个 问 题, 就 应 该 用 自 己 的 方 法 去 验 证 它 王 江 60 王江 如何获得种子用户 创业公司基础营销 航班管家 创始人 清华大学物理系 学士 UC e 代驾 美团 天使投资人 59 我 们 提 出 一 个 问 题, 就 应 该 用 自 己 的 方 法 去 验 证 它 王 江 60 航 班 管 家 创 始 人 王 江 与 4 月 21 日 为 创 业 导 引 课 带 来 种 子 用 户 与 初 期 营 销, 王 江 在 创 业 历 程 中 所 经 历 的 航

More information

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57

509 (ii) (iii) (iv) (v) 200, , , , C 57 59 (ii) (iii) (iv) (v) 500,000 500,000 59I 18 (ii) (iii) (iv) 200,000 56 509 (ii) (iii) (iv) (v) 200,000 200,000 200,000 500,000 57 43C 57 (ii) 60 90 14 5 50,000 43F 43C (ii) 282 24 40(1B) 24 40(1) 58

More information

语言要素教学

语言要素教学 华 文 教 育 概 论 讲 义 一 华 文 语 音 教 学 1 展 示 语 音 的 技 巧 (1) 声 母 韵 母 的 展 示 方 法 图 表 利 用 声 母 韵 母 表 把 要 学 的 语 音 介 绍 给 学 生 一 般 情 况 下, 语 音 课 教 室 里 在 上 课 之 前 就 把 声 母 表 韵 母 表 声 调 示 意 图 拼 音 表 等 布 置 好 了 这 固 然 也 是 一 种 展 示,

More information

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的

榫 卯 是 什 麼? 何 時 開 始 應 用 於 建 築 中? 38 中 國 傳 統 建 築 的 屋 頂 有 哪 幾 種 形 式? 40 大 內 高 手 的 大 內 指 什 麼? 42 街 坊 四 鄰 的 坊 和 街 分 別 指 什 麼? 44 北 京 四 合 院 的 典 型 格 局 是 怎 樣 的 目 錄 中 華 醫 藥 以 醫 術 救 人 為 何 被 稱 為 懸 壺 濟 世? 2 什 麼 樣 的 醫 生 才 能 被 稱 為 華 佗 再 世? 4 中 醫 如 何 從 臉 色 看 人 的 特 質? 6 中 醫 怎 樣 從 五 官 看 病? 8 中 醫 看 舌 頭 能 看 出 些 什 麼 來? 10 中 醫 真 的 能 靠 一 個 枕 頭, 三 根 指 頭 診 病 嗎? 12 切 脈 能 判 斷

More information

中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 物 理 化 学 ( 工 )862 全 套 考 研 资 料...22 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 物 理 化 学 (862 862)/ 考 研 内 部 精 华 资 料...23 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 物 理 化 学 (862 862

中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 物 理 化 学 ( 工 )862 全 套 考 研 资 料...22 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 物 理 化 学 (862 862)/ 考 研 内 部 精 华 资 料...23 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 物 理 化 学 (862 862 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 )801 地 质 学 综 合 全 套 考 研 资 料 ......4 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 地 质 学 综 合 801 全 套 考 研 资 料...5 中 国 石 油 大 学 ( 北 京 ) 地 质 学 综 合 (801 801) 考 研 内 部 精 华 资 料... 5 中 国 石 油 大 学 ( 北

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B4F3CEAABACDBAA3C1D5D4DAD6D0B9FAA3A8C9CFA3A92DBFCECEC4BCB0D4C4B6C12E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B4F3CEAABACDBAA3C1D5D4DAD6D0B9FAA3A8C9CFA3A92DBFCECEC4BCB0D4C4B6C12E646F63> 第 一 课 你 会 想 我 吗? 出 国 以 前 李 大 为 和 他 的 女 朋 友 吴 海 琳 这 几 天 兴 奋 得 不 得 了, 因 为 他 们 就 要 出 国 了 大 为 要 到 北 京 去 留 学, 海 琳 要 到 台 北 去 看 亲 戚 这 几 天 来 他 们 都 在 作 出 国 准 备 : 申 请 护 照 和 签 证 买 飞 机 票 收 拾 行 李 等 等, 忙 得 团 团 转 再 过

More information

尿路感染防治.doc

尿路感染防治.doc ...1...1...2...4...6...7...7...10...12...13...15...16...18...19...24...25...26...27...28 I II...29...30...31...32...33...34...36...37...37...38...40...40...41...43...44...46...47...48...48...49...52 III...55...56...56...57...58

More information

() ( ),, (, ) ( ), (,,,,,, ),,, (), () (), () ( ),, :.??, 1,,, (),,,,,,, : 问 : 刚 才 咱 们 说, 给 海 滨 ( 被 研 究 者 之 子 ) 办 事 ( 婚 礼 ), 请 什 么 人 不 请 什 么 人 ( 赴 宴 )

() ( ),, (, ) ( ), (,,,,,, ),,, (), () (), () ( ),, :.??, 1,,, (),,,,,,, : 问 : 刚 才 咱 们 说, 给 海 滨 ( 被 研 究 者 之 子 ) 办 事 ( 婚 礼 ), 请 什 么 人 不 请 什 么 人 ( 赴 宴 ) : * 杨 宜 音 内 容 提 要 : 本 文 以 参 与 观 察 和 深 度 访 谈 获 得 的 经 验 研 究 资 料 描 述 和 分 析 中 国 人 日 常 生 活 中 外 人 变 成 自 己 人 的 过 程, 探 讨 中 国 人 人 与 人 之 间 建 构 信 任 的 逻 辑 研 究 发 现, 自 己 人 概 念 表 达 了 中 国 人 是 将 他 人 包 容 进 自 己 的 自 我 ( 家

More information

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc

Microsoft Word - MP2018_Report_Chi _12Apr2012_.doc 人 力 資 源 推 算 報 告 香 港 特 別 行 政 區 政 府 二 零 一 二 年 四 月 此 頁 刻 意 留 空 - 2 - 目 錄 頁 前 言 詞 彙 縮 寫 及 注 意 事 項 摘 要 第 一 章 : 第 二 章 : 第 三 章 : 第 四 章 : 附 件 一 : 附 件 二 : 附 件 三 : 附 件 四 : 附 件 五 : 附 件 六 : 附 件 七 : 引 言 及 技 術 大 綱 人

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 i -------------------------------------------------- ii iii iv v vi vii 36~39 108 viii 15 108 ix 1 2 3 30 1 ~43 2 3 ~16 1 2 4 4 5 3 6 8 6 4 4 7 15 8 ----- 5 94 4 5 6 43 10 78 9 7 10 11 12 10 11 12 9137

More information

李天命的思考藝術

李天命的思考藝術 ii iii iv v vi vii viii ix x 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 5 10 1 2 11 6 12 13 7 8 14 15 16 17 18 9 19 20 21 22 10 23 24 23 11 25 26 7 27 28 12 13 29 30 31 28 32 14 33 34 35 36 5 15 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

More information

皮肤病防治.doc

皮肤病防治.doc ...1...1...2...3...4...5...6...7...7...9...10... 11...12...14...15...16...18...19...21 I ...22...22...24...25...26...27...27...29...30...31...32...33...34...34...36...36...37...38...40...41...41...42 II

More information

性病防治

性病防治 ...1...2...3...4...5...5...6...7...7...7...8...8...9...9...10...10... 11... 11 I ...12...12...12...13...14...14...15...17...20...20...21...22...23...23...25...27...33...34...34...35...35 II ...36...38...39...40...41...44...49...49...53...56...57...57...58...58...59...60...60...63...63...65...66

More information

中国南北特色风味名菜 _一)

中国南北特色风味名菜 _一) ...1...1...2...3...3...4...5...6...7...7...8...9... 10... 11... 13... 13... 14... 16... 17 I ... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 27... 28... 29... 30... 32... 33... 34... 35... 36... 37...

More information

全唐诗24

全唐诗24 ... 1... 1... 2... 2... 3... 3... 4... 4... 5... 5... 6... 6... 7... 7... 8... 8... 9... 9...10...10...10...11...12...12...12...13...13 I II...14...14...14...15...15...15...16...16...16...17...17...18...18...18...19...19...19...20...20...20...21...21...22...22...23...23...23...24

More information

心理障碍防治(下).doc

心理障碍防治(下).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...2...2...3...4...5...6...7...8...9...10... 11...12...13...15...16...17...19...21 I ...23...24...26...27...28...30...32...34...37...39...40...42...42...44...47...50...52...56...58...60...64...68

More information

Page i

Page i 况 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Page i 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1 Page ii 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Page iii 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.6.2 3 3.1 3.1.1

More information

3, 人 大 开 始 招 生 不 久, 复 试 第 一 年 没 有 考 察 二 外,16 年 开 始 考 察 二 外, 笔 试 面 试 都 有, 希 望 大 家 看 清 楚 条 件, 谨 慎 报 考 招 生 简 章 上 学 费 比 较 贵, 但 是 15 年 人 大 笔 译 和 口 译 均 是 2

3, 人 大 开 始 招 生 不 久, 复 试 第 一 年 没 有 考 察 二 外,16 年 开 始 考 察 二 外, 笔 试 面 试 都 有, 希 望 大 家 看 清 楚 条 件, 谨 慎 报 考 招 生 简 章 上 学 费 比 较 贵, 但 是 15 年 人 大 笔 译 和 口 译 均 是 2 中 国 人 民 大 学 翻 译 硕 士 考 研 资 料 ----- 育 明 教 育 考 研 一. 中 国 人 民 大 学 翻 译 硕 士 考 研 内 容 分 析 专 业 招 生 人 数 初 试 复 试 英 语 笔 译 英 语 口 译 年 份 2015 2016 2015 统 考 11 8 6 推 免 3 5 1 政 治 100 分 翻 译 硕 士 英 语 100 分 英 语 翻 译 基 础 150

More information

GMAT专业复习方案

GMAT专业复习方案 GMAT 考 试 最 专 业 的 复 习 资 料 GMAT 700+ 专 业 复 习 方 案 一 前 期 准 备 1. 背 TOEFL 或 IELTS 单 词 要 求 : 尽 可 能 用 旧 书 去 背 ( 买 二 手 书 或 者 和 同 学 去 借 ), 新 书 由 于 纸 张 较 新, 会 造 成 压 力 感, 而 且 由 于 单 词 周 围 的 视 觉 环 境 相 似, 会 造 成 记 忆 印

More information

为 全 教 会 表 演 圣 剧 他 们 可 以 用 旧 材 料 纸 和 纸 板 给 扮 演 马 利 亚 约 瑟 天 使 牧 羊 人 和 东 方 博 士 的 人 做 一 些 简 单 的 道 具 ; 如 果 您 班 上 的 孩 子 年 龄 较 小, 您 可 以 在 剧 中 担 任 旁 白 年 龄 大 的

为 全 教 会 表 演 圣 剧 他 们 可 以 用 旧 材 料 纸 和 纸 板 给 扮 演 马 利 亚 约 瑟 天 使 牧 羊 人 和 东 方 博 士 的 人 做 一 些 简 单 的 道 具 ; 如 果 您 班 上 的 孩 子 年 龄 较 小, 您 可 以 在 剧 中 担 任 旁 白 年 龄 大 的 教 师 默 想 弥 赛 亚 的 应 许, 是 以 色 列 漫 长 历 史 中 不 耶 稣 降 生 1 断 闪 烁 的 希 望 之 光 在 亚 当 和 夏 娃 犯 罪 之 后, 上 帝 就 应 许 将 来 会 有 一 个 人 降 生 在 世 界 上, 他 要 拯 救 人 们 脱 离 罪 恶 在 几 千 年 的 历 史 中, 对 弥 赛 亚 的 期 盼 有 时 被 隐 没 在 以 色 列 人 拜 假 神

More information

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

More information

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

More information

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

More information

SimplifiedTexts

SimplifiedTexts Lesson 17 : The Situation 学 校 后 天 就 要 开 学 了 这 几 天 学 生 们 都 很 忙 有 的 忙 zhe xuǎn 课, 有 的 忙 zhe 买 课 本 今 天 我 在 学 生 cāntīng 看 见 大 为 了 他 前 天 刚 从 美 国 回 来 他 说 他 有 三 个 月 没 有 说 中 文 了, suǒ 以 他 的 中 文 说 得 很 不 好 他 还 说

More information

政治

政治 张 俊 芳 团 队 直 接 命 中 99 分, 综 合 命 中 全 部 知 识 点 英 语 王 文 轲 肖 克 王 轶 群 团 队 直 接 命 中 大 小 作 文 数 学 李 永 乐 李 林 团 队 命 中 100% 卷 面 考 试 内 容 知 识 点 各 科 综 合 命 中 全 部 知 识 点 一 单 项 选 择 题 真 题 第 1 题 考 点 摘 要 : 运 动 与 静 止 的 关 系 考 题

More information

如何预测胎儿性别!提高怀孕机率的饮食方法,怀孕如何预测胎儿性别,孕后

如何预测胎儿性别!提高怀孕机率的饮食方法,怀孕如何预测胎儿性别,孕后 如 何 预 测 胎 儿 性 别! 提 高 怀 孕 机 率 的 饮 食 方 法, 怀 孕 如 何 预 测 胎 儿 性 别, 孕 后 胎 儿 性 别 taidongruhepanduantaierxingbie.blogi http://taidongruhepanduantaierxingbie.bl 如 何 预 测 胎 儿 性 别! 提 高 怀 孕 机 率 的 饮 食 方 法, 怀 孕 如 何 预

More information

新汉语水平考试

新汉语水平考试 新 汉 语 水 平 考 试 HSK( 四 级 ) H41002 注 意 一 HSK( 四 级 ) 分 三 部 分 : 1. 听 力 (45 题, 约 30 分 钟 ) 2. 阅 读 (40 题,40 分 钟 ) 3. 书 写 (15 题,25 分 钟 ) 二 听 力 结 束 后, 有 5 分 钟 填 写 答 题 卡 三 全 部 考 试 约 105 分 钟 ( 含 考 生 填 写 个 人 信 息 时

More information

可 愛 的 動 物 小 五 雷 雅 理 第 一 次 小 六 甲 黃 駿 朗 今 年 暑 假 發 生 了 一 件 令 人 非 常 難 忘 的 事 情, 我 第 一 次 參 加 宿 營, 離 開 父 母, 自 己 照 顧 自 己, 出 發 前, 我 的 心 情 十 分 緊 張 當 到 達 目 的 地 後

可 愛 的 動 物 小 五 雷 雅 理 第 一 次 小 六 甲 黃 駿 朗 今 年 暑 假 發 生 了 一 件 令 人 非 常 難 忘 的 事 情, 我 第 一 次 參 加 宿 營, 離 開 父 母, 自 己 照 顧 自 己, 出 發 前, 我 的 心 情 十 分 緊 張 當 到 達 目 的 地 後 郭家朗 許鈞嵐 劉振迪 樊偉賢 林洛鋒 第 36 期 出版日期 28-3-2014 出版日期 28-3-2014 可 愛 的 動 物 小 五 雷 雅 理 第 一 次 小 六 甲 黃 駿 朗 今 年 暑 假 發 生 了 一 件 令 人 非 常 難 忘 的 事 情, 我 第 一 次 參 加 宿 營, 離 開 父 母, 自 己 照 顧 自 己, 出 發 前, 我 的 心 情 十 分 緊 張 當 到 達 目

More information

城 市 得 到 地 图 向 后 向 前 向 下 院 子 只 有 转 来 转 去 最 后 左 面 语 法 Grammar/ Sentence Patterns 句 型 我 家 后 面 有 图 书 馆 / 图 书 馆 在 我 家 后 面 句 型 在 哪 里? 句 型 从 到 ( 表 示 地 点 ) 句

城 市 得 到 地 图 向 后 向 前 向 下 院 子 只 有 转 来 转 去 最 后 左 面 语 法 Grammar/ Sentence Patterns 句 型 我 家 后 面 有 图 书 馆 / 图 书 馆 在 我 家 后 面 句 型 在 哪 里? 句 型 从 到 ( 表 示 地 点 ) 句 第 五 课 L E S S O N Go300 Teacher s Guide 5 家 在 哪 里? Where Is My Home? 教 学 目 标 与 成 果 基 础 课 程 进 阶 课 程 教 学 目 标 Instructional Goals 1. 能 问 路 2. 能 表 达 去 某 处 要 怎 么 走 3. 能 描 述 一 个 地 点 附 近 有 什 么 4. 能 认 识 字 形 相

More information