Microsoft Word - 02-p15-20.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - 02-p15-20.doc"

Transcription

1 ¹! e!! u q i i! KPVSOBM!PG!MFF.NJOH!JOTUJUVUF!PG!UFDIOPMPHZ! WPM/!37-!OP/2-!KBO/!3126! ªÁ ß Hung Shang Yang Center of General Knowledge Course, Lee-Ming Institute of Technology À Ùæ À eà Á h ÁÀ k d uþd û u z ¼ æ ÀÁg í i à Á â n l Ò Áh u g æ Àæ ÁÀ [01] u æ Á~ Õ u š Á h½ u æ Á Á É û } hïn ä z u 3C æ Î u i ieg í u Á À ó d À æ î Abstract "Fun Physics" is a breakthrough teaching methodology to deliver fundamental physics and experimental physics course. This course demonstrates concepts of esoteric physics in a more interesting way, and bring theories to daily life, so that students no longer require boring textual and picture descriptions on the textbooks to comprehend theoretical explanations; they can even walk out of the classroom, through games or contests to encourage students to get "Hands-on Science" and "Playing Science"; from "Doing" to Learning a variety of physical phenomena, and thus inspire students in science curiosity, creativity and thinking skills. Due to advances in computer technology, software and hardware materials codification is very easy to obtain. Internet search-related information can be downloaded easily through computers or 3C electronic devices, and they utilize software tools to compile videos, photos and texts into more vivid teaching resources. Now "Fun physics" posts two examples of teaching materials to share with the public. Key Words: Fun physics, Fun science 15

2 ¹! 37)2*! Í À æ Á ~ É õ}ù} Á Ý } h½ k ï q ² s Á s ² } æ u â u ság ì~ˆ } ÁÉg Ô h½ Ù Õ À ûá ì Ù q ÁÀ â h uþ uá e Án sõ ÃÔû } kì Ô Á Õ } š n Á ² Ö Á É eü Í ýg ÿ Á Ç v h à Ì Ì Ù õ Á u Œk½ e Ì Á Þà À ÀÁ Þ à Þ qh nh Á h äe ä{ } q h nh Ùs Ž Ì j1ctg! 1 Ç ÁÌ É ý gû n uiq gÿ ê e ê Ì Žg ó Ù Á Á m ½ u Þ Þ u äeh Á má } s e Á f ½ u Þ Þ u ä{h Á má } Ž gwpfm! 2 Ç( ) (Ž g) Á ó i i }Ç ink u z ä n Õ g vœì h z d ÀÁ }Ç ï d ÀÁ n z ó vù u Þ Áõ Á Á h äe } ä s u} 16

3 ªÁ! 17 Á s Ì u e Þ À Ì Á à Ì i Ù u Ì õ Ì Á d ÀÁ u Þ } u Ì ugk 3 u Á Ì h Á ý ù} r wþ ð f z ó Á ù} ï Õ ð û Á } Ç n Ù Á µl Ù u{ Áõ wþ } uá Á ½ u Þ ÞÁh È Á ~¹Ú u Ì Á Þ u È m Á Á h äe s ð É u Þ Ù Þ ~¹ Ì u Þ k ð -e0e 4 ù} r ð Á { ýg Ç Á Ç l ýá ð òz g Ç Á Ç l ÉÁ ð j z õ óà p À À àz Ç Á ÇÔ Á Ç ~¹ ýg Ç ÌÇ d ä{çôá Ý ÝÇ ÇÔä{ } ä{ Ý o Ý uz } Ç l ÉÁ ð h ~¹ ýg k ÌÇ d ÇÔ {Á Ý ÝÇ ÇÔ { } { uz Ç l ýá ð Qcgz4 5 g Ç p Á Ç l É ðáz g k ÌÇ uz

4 ¹! 37)2*! jü Ü{ ± Á õ ½ e Á Ù ½}uÞ Á Ùi½ ½ y ½ ½ s u i Š z ÇÔ k  ð l ð}â Ú uá ½ z ÇÔÖà λ/4 Á ñ ð lá ½ }z eû ó ½Çä{ Á½ä ½Á ó «Á Ì ln Œà ½(standingwave) unu ð}â Ô ð XNn0 ³ Á à ³ Á ÔŠ g Ù Ù Á ³ Á } g Á Á { g Ù g Ì Ù } gn } gù Á ³ Á àz g Ù ³ } ³ Þ Ù{ g } Á ÞÁ É uz Þ l Á ð jiåp 38U 6 z Â Ú Áz à µ ÞÙ nkk ÁÞg ã g }ÞgãÁ g } m Á ó Þgã l jiåp n óá æ kàù }š k Þgãà Þ Þ Ù z òu ³ Ùz ³ {}g Ø g ³ Ù ³ Ô ~¹g ³ Á ÔÙŒ ª ò ä êg ³ à ³ Á g Ù Á ª } p Á ½ 7 ÞŒ ³ Áz ñ à Ü{ } ó òu ÁÀ ð ðy ÁÙq p ä où ó Áh h à o à hº hº Ç Õ g hº h É l~q Á h Ò ä ÁÙ Ùu óâ e Ž Á už  Ž É lÿ Á ð } mi uá ð i ~ ð óù À À Ù u g óâ e Á u  } 18

5 ªÁ! g Â Â É uÿ Á pæ pù óâ  َ o Ù Ž pž pœ p e p p ÌïŠ k óà Ù u Úz resonance tube õ óà óâ Â Ó o  à ~¹ Ì à  d Ô d É u ½ 5aeKrx9_Y! 8  páz ñ à Ü{ } ó òìui ež ó ð gçô { Ái } ï k i i É k i } ÙÙ ª z {ÇÔÁŽ «} º ó Ž Ž Ž } Ù Ù ª i e Ž Ù u Úz resonancetube õ Á i ež Á Ù } ò Á Úz } ò Á Úz Úz Á õ n à i Ž u i i n u { Á ½ Ùo Úz x Á ½ n}i k Á ½ i Õ p i Ž Á ä{ ä uû Á À ð YX8c 9 {ÇÔÁÇ Ž Ð à Á Úz k Ù À } Á ó d ½ Õ Õe ½Áz u Á ûmøæ iá i( i ) eg í Èmæ i u (ecampus)á û Œn Œ æ i[02] zä iegá } Á ÕÈm ì u ûä Áæ Î ~ ä Á Î ~ Ž z ä Áæ { æ õ À Ù À d h uþ ÁÀ u}uþ Áæ ku Þ Áh Á i g Á ïìá Ù u g æ Ù ù Á æ õ š 19

6 ¹! 37)2*! ë sg ~ v Ý y åž ª Ág { Youtube ä æ i u k ä } é d i [1] 101 Ô ý ì - À Part II Ý [2] v Ý y åž ª j À Àû -scicircus i 20