Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1

2

3 è à

4 è è

5

6 à à ó

7 á ò ó

8 ù

9 ì à

10 à ì ù à

11 à è ù

12 à ó

13 á ù

14 è à ò

15 ì ò òú ù è

16 à à

17 ì

18

19

20 ò ì ù í

21 ù ì

22 è í

23 ú ò

24 ì ù á ì

25 è ì

26 á à

27 à ò ì

28 ì

29 ì ó é á é

30 ú à ú ù ì à ó

31 ì è

32 á

33 ì ù

34 ì

35 à

36

37 à á

38 í

39 á á à

40 ì

41

42 è ì

43 è á í á

44 à

45 à á è é ù í

46 í

47 è

48 è ì

49 à

50

51 ì

52 í

53 ò

54

55

56

57 á

58 ò

59 é

60

61

62

63

64

65 ì

66

67 ú

68 à à

69 á

70 à

71 à

72

73

74 à

75

76

77 à

78 ù è

79 ú

80 á ù

81

82

83

84 à ù

85 í á ì è ì è

86 ì à ì

87 è á ó

88 à

89

90

91

92 í à

93 ù ì

94 à ù

95

96

97 à

98 ì í é è

99 ì á á

100 ì

101

102 ù à

103 ú

104 é ù

105 ì ò è ó ó

106 ó ì

107

108

109

110 è

111

112

113

114 à

115

116

117

118 à ì

119

120 ì

121

122 à é

123 ú

124 á à á

125 ù

126

127 á

128 ù

129 ú

130

131 é

132 à à

133

134

135 è

136 ì ì ì

137

138 ù

139 è á

140

141

142

143

144

145 ù ù

146 í

147

148

149 ì ú

150

151

152

153

154 è ò

155

156

157 ì

158

159

160 è è

161 à

162

163 í

164

165 è

166 ì

167 ú

168

169

170

171

172

173

174

175 à

176

177

178

179 é à

180 í

181 ó è

182

183

184

185 á

186

187 á

188

189

190

191

192 ú é

193

194

195 à

196 ì

197

198

199 ú

200 ù

201 é

202

203

204 í

205

206 ì í

207

208 é

209 ù í á

210

211 ì

212 ú

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224 ú è

225

226 à à

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236 é

237

238

239

240

241 è

242

243

244 é ú ò

245

246

247

248 ù

249 ì ì

250 ì ì ó ò

251

252 ì

253

254

255 ù

256

257

258 ú

259 à

260

261

262

263

264

265 é é

266

267

268 ì

269 á

270 ù

271 ú

272 ú ú è ú ù

273 é à ì

274 à

275 ò

276

277

278

279

280

281

282 é

283

284

285

286 è

287

288

289 í í í

290 à ì

291 ù è

292

293

294

295

296 à

297

298

299 ó é

300

301

302 á ú à

303

304 ù

305

306

307 ì

308 ò

309 é

310 à

311

312

313

314 á

315 ó ó ì ú

316

317 ì

318 í

319 ì ù

320 è

321 à ó è

322

323 ì

324

325

326 ó

327 íè í í

328 ó í á ì

329 á è à

330

331 à ù

332 ú ì

333

334

335

336

337

338

339

340 á

341

342

343

344 ì

345

346

347

348 è è

349

350 á ù

351

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

é ú í í à á í à ù à é ó à è á ù á à à ì á á à é í á ò è ì í ì ù à é ì ì à à è ù é à ù à é ú ì ú ù 1 1 3 4

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

è

è è à à à í á à à ì ú ú á ú ú ì ì í ù í à ú è ò ò ì ù ì à ì à í ì ì è è è é à ì é é á è í í à ì è ì ú í ù ì ò è à í ì à á è ì ó ú è é é ì é ì ì ì ú ó ì à ú á

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information

ò à í é ì è ì é á à è à è è ì á á à à à

More information

ò ú ó ó ú ó ú ó ú ú ó G L E = G W à è í ü í ü ü á á á á á á á á

More information

á á á ú é ó é é á í í á ú á é á á í í é

More information

é

é à á í ù é ù ó á è í ú ù è ì í á ì ú á é ó ú ò ì ò ì à ù à ì è ì ì à è ì ó è ú á è í ì é ì éá ì é ì ù è è í í ù á à à è è à ú á ó ú è í ú á ú è ì ù ú é ì é à ú ù ì ì ó í è ì ì

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

è á à ì ì ì ò à ó ù ú à ò è ù è è ò í á è ù è à ù à è á ú á í à à à é à à à é à èi ú á à à ó á ì à à á è à à á ó à á ù à à á ì ó à í à é ò ú ì à ò ì à ù ì é à í í á á è ò á á á á

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

è ì è é è ò ì ù ù ó é ú ù è ó ì ù à è ùè á ù ù ò ó ò ù à é ù ò ì í à à à à ò à á è à è ù é é ì ú ì à à ì é ù é í ì ò

More information

ó ú ú ì á ò à á ì ù í ü à ò á ò á à á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

ó ì ì ò = 4( +5 / 3 ) 3 12.478 = 2.32 23.2 (47) 1 365 4 1 4 1 19 365 1 365 4 = 29 499 4 235 940 V M = 1 3300 182 M M á

More information

3 5 5 3 1 9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 π 202 2 3.14 100 2 628 a 12 15 x a 20 = 9 2 2 3 2 4 2 5 2 1 2 2 ìí ì í à á à á á à è é è ò è à ó ò ì ù à í

More information

85 1957 3 4 143 131 142 37 4 480 490 490 22 140 25 2 35 35 492 197 4 59 488 488 1996 1 19 124 332 138 18 128 6 2 134 28 123 159 20 120 35 486 264 486 42 1992 5 1959 5 1983 139 165 6 298 221 83 11 1956

More information

á ì é ò í í í à ò è á è ú á ú á ú é é á ò ì ò ì ú ì ù á à ì ì ì ò í ì à ò á ù ì à á á é ò ó ì í á ù à è ú ì à ú ò ú ó ó é à ó ú ì ì ì à ì ì è í í ú è ú í é è ù

More information

à á à è à è à ú à á á á à á è à à ù ú ù í á è è í á è è è è è ù ò í è è ì à à è á è úí à à ì á í é è á à ì à é à è è í ú º ú

More information

1988 11 20 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) (, ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ò ò ó í è

More information

9 + ( 9 + 1) 2 9 6 ( 9 + 1) 6 54 60 3240 + 1 + 1 = + 1270 + 1 = 271 2 6 2 6 12 6 + 1 = 271 ó ù ó ì á ó ò è ù à 365 1 499 4 29 940 ó á 29 43 81 ì è 2 3 5 2 18 20 3 5 7 3 20 22 4 4 6 4 19 21 5 5 7

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 é 48 è 49 50 51 à 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

More information

é è à è è ê é è ü

More information