則 此 圖 片 約 需 佔 用 多 少 儲 存 空 間? M B y t e s M B y t e s M B y t e s M B y t e s 9. ( 3 ) 在 M i c r o s o f t E x c e

Size: px
Start display at page:

Download "則 此 圖 片 約 需 佔 用 多 少 儲 存 空 間? M B y t e s M B y t e s M B y t e s M B y t e s 9. ( 3 ) 在 M i c r o s o f t E x c e"

Transcription

1 104 年 度 電 腦 軟 體 應 用 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題 單 選 選 擇 題 60 題, 每 題 1 分 ; 複 選 選 擇 題 20 題, 每 題 2 分, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不 予 計 分 准 考 證 號 碼 : 姓 名 : 單 選 題 : 1. ( 1 ) 針 對 結 構 化 查 詢 語 言 ( S Q L ) 陳 述 式 S E L E C T * F R O M A L E F T O U T E R J O I N B O N A. p k = B. p k 的 查 詢 結 果, 下 列 敘 述 何 者 正 確? 1A 資 料 表 ( T a b l e ) 的 每 一 筆 資 料 在 查 詢 結 果 中, 最 少 會 出 現 一 次 2 查 詢 結 果 的 欄 位 數 目 與 A 資 料 表 ( T a b l e ) 相 同 3 查 詢 結 果 的 資 料 筆 數 等 於 A 資 料 表 ( T a b l e ) 的 資 料 筆 數 與 B 資 料 表 的 資 料 筆 數 兩 者 之 和 4 查 詢 結 果 的 資 料 筆 數 等 於 A 資 料 表 ( T a b l e ) 的 資 料 筆 數 與 B 資 料 表 的 資 料 筆 數 兩 者 之 積 2. ( 2 ) 下 列 敘 述 何 者 錯 誤? 1 當 使 用 公 事 包 將 檔 案 從 主 電 腦 複 製 到 攜 帶 型 電 腦 時, 可 以 透 過 網 路 直 接 以 電 纜 線 連 線 將 兩 台 電 腦 連 接 起 來, 且 處 理 檔 案 時, 可 以 不 需 要 再 連 接 兩 台 電 腦 2 W i n d o w s 作 業 系 統 中 內 建 了 W i n d o w s M e d i a P l a y e r 軟 體 3 在 W i n d o w s X P 中, 系 統 還 原 需 要 硬 碟 上 有 至 少 M B 的 可 用 空 間 4 在 W i n d o w s 中, 檔 案 名 稱 最 多 可 包 含 個 字 元 3. ( 3 ) 在 M i c r o s o f t E x c e l 環 境 中, 在 下 圖 資 料 中, 如 果 希 望 與 所 得 稅 有 關 的 儲 存 格 圖 樣 為 灰 - 25% ; 則 儲 存 格 範 圍 B2 至 E5 之 設 定 格 式 化 的 條 件 功 能 中, 條 件 一 的 公 式 應 為 何? 1 = M O D ( R O W ( ), 4 ) = 1 2 = M O D ( R O W ( ), 2 ) = 1 3 = M O D ( R O W ( ), 2 ) = 0 4 = M O D ( R O W ( ), 4 ) = 0 4. ( 3 ) 在 M i c r o s o f t A c c e s s 環 境 中, 關 於 資 料 表 主 索 引 鍵 的 敘 述, 下 列 何 者 不 正 確? 1 每 個 資 料 表 只 能 有 一 個 主 索 引 鍵 2 主 索 引 鍵 最 多 可 由 10 個 欄 位 組 成 3 主 索 引 鍵 可 以 使 用 任 何 資 料 類 型 的 欄 位 4 資 料 表 允 許 沒 有 主 索 引 鍵 5. ( 1 ) 在 W i n d o w s 的 應 用 軟 體 中, 當 使 用 開 啟 舊 檔 功 能 時, 下 列 何 者 無 助 於 減 少 顯 示 出 來 的 檔 案 個 數, 可 以 快 速 找 到 想 要 的 檔 案? 1 由 我 的 文 件 夾 開 始 找 起 2 直 接 輸 入 檔 案 名 稱 3 在 最 近 異 動 選 項 上 輸 入 條 件 4 選 擇 檔 案 類 型 6. ( 2 ) 在 M i c r o s o f t E x c e l 環 境 中, 有 一 工 作 表 資 料 如 下 圖, 在 B2 儲 存 格 輸 入 公 式 A 2 * C $ 2, 並 設 定 格 式 為 數 值 類 別 小 數 位 數 為 0 使 用 千 分 位 (, ) 符 號, 再 拖 曳 B2 儲 存 格 之 自 動 填 滿 控 制 點 至 B4 儲 存 格, 然 後 在 B5 儲 存 格 輸 入 = S U M ( B 2 : B 4 ), 如 此 操 作 發 生 四 捨 五 入 之 誤 差 問 題, 該 如 何 解 決? 1 B 5 儲 存 格 修 改 為 = R O U N D ( S U M ( B 2 : B 4 ), 0 ) 2 B 2 儲 存 格 修 改 為 = I N T ( A 2 * C $ 2 ), 再 拖 曳 B2 儲 存 格 之 自 動 填 滿 控 制 點 至 B4 儲 存 格 3 B 2 儲 存 格 修 改 為 = I N T ( A 2 ) * C $ 2, 再 拖 曳 B 2 儲 存 格 之 自 動 填 滿 控 制 點 至 B4 儲 存 格 4 B 5 儲 存 格 修 改 為 = R O U N D ( S U M ( A 2 : A 4 ) * C 2, 0 ) 7. ( 4 ) 在 文 書 處 理 軟 體 M i c r o s o f t W o r d X P 中, 以 滑 鼠 在 文 件 左 方 的 選 取 區 上 連 按 滑 鼠 左 鍵 三 次, 可 以 完 成 以 下 那 一 個 功 能? 1 選 取 一 句 話 2 選 取 一 段 3 選 取 一 列 4 選 取 整 份 文 件 8. ( 1 ) 若 有 一 大 小 為 之 圖 片, 每 個 像 素 ( p i x e l ) 以 3 個 B y t e s 的 全 彩 影 像 儲 存 於 電 腦 中, 104 電 腦 軟 體 應 用 乙 6-1 ( 序 )

2 則 此 圖 片 約 需 佔 用 多 少 儲 存 空 間? M B y t e s M B y t e s M B y t e s M B y t e s 9. ( 3 ) 在 M i c r o s o f t E x c e l 環 境 中, 下 列 那 一 種 圖 表 只 適 用 在 僅 有 一 個 資 料 數 列 的 情 況? 1 環 形 圖 2 直 條 圖 3 圓 形 圖 4 雷 達 圖 1 0. ( 2 ) 使 用 IE 瀏 覽 全 球 資 訊 網 ( W W W ) 時, 無 法 以 網 域 名 稱 連 接, 而 改 以 IP 位 址 連 接 則 正 常, 該 如 何 解 決? 1 檢 查 客 戶 端 的 預 放 通 訊 欄 是 否 設 定 錯 誤 2 檢 查 客 戶 端 的 D N S 伺 服 器 設 定 3 檢 查 客 戶 端 的 IP 位 址 是 否 相 衝 4 檢 查 連 線 是 否 有 問 題 1 1. ( 3 ) 在 W i n d o w s 作 業 系 統 中, 關 於 螢 幕 解 析 度 的 敘 述, 下 列 何 者 不 正 確? 1 設 定 解 析 度 愈 高, 則 螢 幕 上 的 物 件 愈 小 2 設 定 解 析 度 愈 小, 則 螢 幕 上 的 物 件 愈 少 3 解 析 度 X 4 80, 後 一 個 數 值 480 是 指 水 平 方 向 的 像 素 個 數 4 解 析 度 的 設 定 值 和 電 腦 所 插 的 顯 示 卡 有 關 1 2. ( 3 ) 在 文 書 處 理 軟 體 M i c r o s o f t W o r d X P 中, 如 果 將 物 件 以 選 擇 性 貼 上 功 能 轉 成 圖 片 時, 相 較 於 一 般 點 陣 圖, 下 列 敘 述 何 者 為 真? 1 佔 用 的 空 間 較 多 2 色 彩 較 易 調 整 3 此 種 圖 片 格 式 比 點 陣 圖 更 適 用 於 高 品 質 印 表 機 4 重 新 顯 示 的 速 度 較 慢 1 3. ( 2 ) 電 腦 病 毒 入 侵 後 在 未 達 觸 發 條 件 前, 病 毒 潛 伏 在 程 式 內 會 有 部 份 徵 兆, 下 列 何 種 情 況 比 較 有 可 能 是 電 腦 病 毒 活 動 的 徵 兆? 1 儲 存 檔 案 時 磁 碟 機 產 生 大 量 噪 音 2 程 式 執 行 時 間 逐 漸 變 長 3 螢 幕 經 常 上 下 跳 動 4 磁 碟 片 產 生 刮 痕 1 4. ( 2 ) 下 列 關 於 從 網 路 上 下 載 電 影 及 音 樂 檔 的 描 述, 何 者 正 確? 1 不 要 隨 意 散 播 下 載 到 的 檔 案, 就 不 違 法 2 應 仔 細 看 清 楚 授 權 方 式, 勿 侵 犯 智 慧 財 產 權 3 我 的 P 2 P 軟 體 是 合 法 軟 體, 所 以 使 用 P 2 P 軟 體 下 載 檔 案 就 不 違 法 4 只 要 加 入 該 網 站 付 費 會 員, 下 載 的 所 有 檔 案 就 是 合 法 的 1 5. ( 3 ) 下 列 關 於 藍 光 光 碟 的 敘 述, 何 者 不 正 確? 1 可 用 於 大 量 或 高 畫 質 影 像 的 儲 存 2 英 文 名 稱 是 B l u - r a y D i s c, 簡 稱 B D 3 容 量 至 少 8. 5 G B 4 因 為 使 用 藍 色 雷 射 光 進 行 讀 寫, 因 此 稱 為 藍 光 光 碟 1 6. ( 3 ) 法 律 保 障 創 作 和 發 明, 下 列 那 一 種 行 為 違 反 著 作 權 法? 1 模 仿 人 家 的 簽 名 2 偷 看 別 人 的 書 信 3 拷 貝 電 腦 遊 戲 程 式 送 給 同 學 4 自 拍 友 人 私 密 照 片 1 7. ( 2 ) 在 M i c r o s o f t E x c e l 預 設 環 境 中, 在 儲 存 格 中 輸 入 適 當 資 料, 再 拖 曳 該 儲 存 格 右 下 角 的 填 滿 控 制 點, 可 在 各 儲 存 格 自 動 填 滿 遞 增 資 料 ; 但 輸 入 下 列 何 者 無 法 達 成 上 述 功 能? 1 正 月 2 一 3 甲 4 週 一 1 8. ( 4 ) I P v 4 的 一 個 C l a s s A 擁 有 幾 個 可 供 實 際 配 置 的 IP 位 址? 1 1 2, 3 1 6, , 7 7 7, , 1 5 8, 5 7 6, , 1 3 0, 7 0 6, ( 2 ) 二 進 位 數 字 和 做 A N D 運 算 後, 其 十 六 進 位 數 之 值 為 何? 1F A ( 1 ) 在 L i n u x 環 境 中, 下 列 何 種 方 式 或 指 令 可 以 有 效 且 免 費 地 建 構 防 火 牆 系 統? 1 i p t a b l e s 2 i p f l i t e r 3 t c p _ w r a p p e r s 4 h o s t s. d e n y 2 1. ( 3 ) 下 列 有 關 網 路 防 火 牆 之 敘 述, 何 者 不 正 確? 1 防 火 牆 能 管 制 封 包 的 流 向 2 防 火 牆 可 以 阻 隔 外 部 網 路 進 入 內 部 系 統 3 防 火 牆 可 以 防 止 任 何 病 毒 的 入 侵 4 外 部 防 火 牆 無 法 防 止 內 賊 對 內 部 的 侵 害 2 2. ( 1 ) 一 部 專 門 用 來 過 濾 內 外 部 網 路 間 通 訊 的 電 腦 稱 為? 1 防 火 牆 2 熱 站 3 疫 苗 4 冷 站 2 3. ( 4 ) 在 A d o b e P h o t o s h o p C S 3 環 境 中 編 輯 一 張 圖 片, 其 寬 度 為 4272 像 素 高 度 為 2848 像 素, 於 色 階 分 佈 圖 視 窗 中 採 用 擴 展 視 圖 模 式, 若 顯 示 統 計 之 像 素 為 , 則 其 快 取 階 層 數 為 何? ( 3 ) 下 列 何 者 為 W W W 的 通 訊 協 定? 1 S M T P ( S i m p l e M a i l T r a n s f e r P r o t o c o l ) 2 P P P ( P o i n t t o P o i n t P r o t o c o l ) 3 H T T P ( H y p e r T e x t T r a n s f e r P r o t o c o l ) 4 F T P ( F i l e T r a n s f e r P r o t o c o l) 2 5. ( 3 ) 在 關 聯 式 ( R e l a t i o n a l ) 資 料 庫 中, 其 擷 取 資 料 的 方 式 為 何? 1 以 資 料 的 指 標 2 以 資 料 的 位 址 3 以 資 料 的 內 容 4 以 資 料 的 大 小 2 6. ( 1 ) 在 W i n d o w s 的 應 用 軟 體 中, 文 件 如 果 不 想 要 讓 人 任 意 修 改, 可 以 設 定 何 種 屬 性? 1 唯 讀 電 腦 軟 體 應 用 乙 6-2 ( 序 )

3 隱 藏 3 固 定 4 凍 結 2 7. ( 1 ) R P M 是 R e d H a t 所 提 出 的 檔 案 包 裝 規 格, 對 於 一 個 名 稱 為 r p p t f o e s n o a r c h. r p m 的 R P M 檔 案, 以 下 敘 述 何 者 正 確? 1 不 限 特 定 主 機 皆 可 安 裝 2 是 64 位 元 主 機 專 用 安 裝 檔 3 是 P o w e r P C 系 統 專 用 4 是 I n t e l 相 容 指 令 集 專 用 2 8. ( 3 ) 在 W i n d o w s V i s t a 系 統 下, 其 控 制 台 中 何 者 具 備 檢 視 和 更 新 硬 體 的 設 定 及 驅 動 程 式 軟 體 的 功 能? 1 W i n d o w s D e f e n d e r 2 新 增 硬 體 3 裝 置 管 理 員 4 程 式 和 功 能 2 9. ( 2 ) 在 試 算 表 軟 體 M i c r o s o f t E x c e l X P 中, 關 於 儲 存 格 錯 誤 值 的 敘 述, 下 列 何 者 錯 誤? 1 使 用 的 引 數 或 運 算 元 的 類 型 錯 誤, 或 公 式 自 動 校 正 特 性 無 法 更 正 公 式 時, 會 顯 示 錯 誤 值 # V A L U E! 2 公 式 無 法 運 算 時 顯 示 錯 誤 值 # # # # # 3 公 式 或 函 數 中 的 號 碼 有 問 題 時 會 顯 示 錯 誤 值 # N U M! 4 使 用 不 知 明 的 函 數 會 顯 示 錯 誤 值 # N A M E? 3 0. ( 4 ) 下 列 敘 述 何 者 不 正 確? 1 電 腦 內 部 對 於 整 數 和 實 數 是 以 不 同 的 方 式 儲 存 2 寫 程 式 時, 其 實 可 以 完 全 不 用 到 G O T O 指 令 3 電 腦 中 的 加 法 器 為 組 合 電 路 4 載 入 程 式 ( L o a d e r ) 可 以 將 原 始 程 式 轉 成 可 執 行 程 式 3 1. ( 4 ) 在 文 書 處 理 軟 體 M i c r o s o f t W o r d X P 中, 使 用 C t r l + H o m e 快 速 鍵, 可 完 成 何 種 工 作? 1 移 到 游 標 所 在 的 句 首 2 移 到 文 件 最 尾 端 3 至 上 一 頁 4 移 到 文 件 的 起 始 端 3 2. ( 1 ) 依 照 I E E E 的 浮 點 表 示 法 標 準, 單 倍 精 準 數 的 第 一 個 位 元 是 符 號 位 元, 接 下 來 的 8 個 位 元 則 是 指 數 部 分 的 位 元, 最 後 的 23 位 元 則 是 尾 數 部 分 ( 共 32 位 元 ) 以 I E E E 754 的 浮 點 表 示 法 應 為 : ( 4 ) 在 M i c r o s o f t E x c e l 環 境 中, 已 有 學 員 成 績 資 料 如 下 圖 所 示, 如 果 希 望 當 學 員 平 均 小 於 60, 則 該 學 員 整 列 的 圖 樣 變 成 灰 - 25%; 則 儲 存 格 範 圍 A2 至 E5 之 設 定 格 式 化 的 條 件 功 能 中, 條 件 一 的 公 式 應 為 何? 1 = E 2 < = $ E $ 2 < = E $ 2 < = $ E 2 < ( 1 ) 在 W i n d o w s 作 業 系 統 中, 通 常 觀 察 光 碟 片 中 檔 案 的 屬 性, 必 具 備 以 下 那 一 種 屬 性? 1 唯 讀 2 系 統 3 保 存 4 隱 藏 3 5. ( 3 ) 下 列 傳 輸 媒 介 中, 何 者 在 單 位 時 間 內 的 資 料 傳 輸 量 最 大? 1 雙 絞 線 2 電 話 線 3 光 纖 4 同 軸 電 纜 3 6. ( 1 ) 下 列 何 者 是 G o o g l e 所 提 供 的 A n d r o i d 開 發 工 具? 1 A n d r o i d D e v e l o p m e n t T o o l k i t 2 A n d r o i d P r o g r a m m i n g E d i t o r 3 A n d r o i d P r o g r a m m i n g T o o l k i t 4 A n d r o i d D e v e l o p m e n t E d i t o r 3 7. ( 4 ) 世 界 地 球 日 ( E a r t h D a y ) 提 醒 大 家 為 保 護 地 球 盡 一 分 心 力, 是 每 年 的 幾 月 幾 日? 15 月 13 日 23 月 8 日 36 月 4 日 44 月 22 日 3 8. ( 4 ) 下 列 何 者 是 一 種 使 用 者 可 自 行 訂 閱 下 載 及 發 佈 的 網 路 廣 播 技 術? 1 R T S P 2 R T P 3 F l v 4 P o d c a s t 3 9. ( 2 ) 在 W i n d o w s X P 作 業 系 統 中, 下 列 關 於 休 眠 的 敘 述, 何 者 不 正 確? 1 比 待 命 模 式 需 要 更 長 的 恢 復 時 間 2 進 入 休 眠 模 式 後, 硬 碟 仍 持 續 運 轉 3 比 待 命 模 式 省 電 4 會 將 記 憶 體 中 的 資 料 放 到 硬 碟 上 4 0. ( 1 ) 下 列 那 一 項 與 網 際 網 路 W e b 程 式 設 計 無 關? 1 資 料 操 作 語 言 D M L ( D a t a M a n i p u l a t i o n L a n g u a g e ) 2 超 文 件 標 示 語 言 H T M L ( H y p e r T e x t M a r k u p L a n g u a g e ) 3 可 擴 展 標 示 語 言 X M L ( E x t e n s i b l e M a r k u p L a n g u a g e ) 4 標 準 通 用 標 示 語 言 S G M L ( S t a n d a r d G e n e r a l i z e d 104 電 腦 軟 體 應 用 乙 6-3 ( 序 )

4 M a r k u p L a n g u a g e ) 4 1. ( 4 ) 台 灣 地 區 的 電 視 播 放 系 統 使 用 何 種 規 格? 1 M P E G 2 P A L 3 S E C A M 4 N T S C 4 2. ( 1 ) 在 W i n d o w s V i s t a 系 統 下, 其 控 制 台 中 效 能 資 訊 及 工 具 的 功 能 為 何? 1 取 得 有 關 您 電 腦 的 速 度 及 效 能 的 詳 細 資 料, 如 果 有 任 何 解 決 方 案 能 解 決 效 能 問 題, W i n d o w s 就 會 通 知 您 2 檢 視 和 更 新 硬 體 的 設 定 及 驅 動 程 式 軟 體 3 檢 視 關 於 您 電 腦 的 詳 細 資 料, 以 及 變 更 硬 體 效 能 及 遠 端 連 線 的 設 定 4 便 利 和 經 濟 的 W i n d o w s 升 級 4 3. ( 3 ) 主 要 功 能 為 電 子 書 閱 讀 的 設 備 為 何? 1 i P o d 2 I E E E 3 i P a d 4 i P h o n e 4 4. ( 3 ) 下 列 那 一 項 服 務 可 以 將 w w w. f a c e b o o k. c o m 轉 譯 為 IP 位 址? 1 L M H O S T S 2 W I N S 3 D N S 4 D H C P 4 5. ( 1 ) 下 列 關 於 藍 光 光 碟 ( B l u - r a y D i s c, 簡 稱 B D ) 的 敘 述, 何 者 不 正 確? 1 D V D 燒 錄 機 可 以 進 行 BD 的 燒 錄 2 B D 採 用 波 長 奈 米 的 藍 色 雷 射 光 束 來 做 讀 寫 3 相 對 於 D V D, BD 的 容 量 大 幅 提 升, 將 可 以 容 納 畫 質 更 高 音 效 更 佳 的 影 音 內 容 4 B D 採 用 C D F S 檔 案 系 統 4 6. ( 2 ) 在 M i c r o s o f t E x c e l 環 境 中, 若 要 在 一 個 儲 存 格 中 輸 入 兩 列 以 上 的 資 料, 執 行 強 迫 換 列 的 動 作, 需 按 下 列 那 一 個 組 合 鍵? 1 S h i f t + E n t e r 2 A l t + E n t e r 3 C t r l + F C t r l + E n t e r 4 7. ( 2 ) 關 聯 代 數 ( R e l a t i o n a l A l g e b r a ) 當 中, 下 列 那 一 個 運 算 子 可 以 從 關 聯 ( R e l a t i o n ) 當 中 挑 選 出 特 定 的 屬 性 ( A t t r i b u t e )? 1 除 法 ( D i v i d e ) 2 投 影 ( P r o j e c t i o n ) 3 選 擇 ( S e l e c t i o n ) 4 合 併 ( J o i n ) 4 8. ( 1 ) 在 L i n u x 環 境 中, 執 行 列 印 檔 案 r e a d m e. t x t 的 指 令, 下 列 何 者 正 確? 1 l p r r e a d m e. t x t 2 l p d r e a d m e. t x t 3 l p q r e a d m e. t x t 4 l p p r e a d m e. t x t 4 9. ( 4 ) 對 於 在 路 邊 接 受 市 場 行 銷 單 位 訪 談 所 留 下 的 個 人 資 料, 下 列 受 訪 者 的 那 個 行 為 是 不 正 確 的?1 可 以 要 求 瀏 覽 或 更 正 存 在 該 公 司 資 料 庫 中 的 個 人 資 料 2 可 以 要 求 刪 除 在 該 公 司 資 料 庫 中 的 資 料 3 可 以 限 制 該 公 司 使 用 資 料 的 範 圍 4 不 能 要 求 該 公 司 影 印 或 提 供 複 製 本 5 0. ( 1 ) 在 L i n u x 預 設 環 境 下, T C P / I P 的 埠 號 ( p o r t ) 2 2 為 何 服 務 所 使 用? 1 S S H S e r v e r 2 T e l n e t S e r v e r 3 F T P S e r v e r 4 S M T P S e r v e r 5 1. ( 3 ) 完 善 的 資 訊 安 全 系 統, 以 足 夠 之 關 卡, 防 止 使 用 者 透 過 程 式 去 存 取 不 是 他 可 以 存 取 之 資 料, 這 種 觀 念 為 : 1 識 別 2 監 視 性 3 資 料 存 取 控 制 4 獨 立 性 5 2. ( 4 ) 在 M i c r o s o f t W o r d 環 境 中, 關 於 改 變 分 割 視 窗 中 任 一 個 視 窗 的 內 容 之 敘 述, 下 列 何 者 為 正 確? 1 另 一 個 視 窗 內 容 不 受 影 響 2 儲 存 檔 案 時, 另 一 個 視 窗 內 容 才 會 改 變 3 只 有 正 在 修 改 的 視 窗 會 改 變 內 容 4 分 割 的 兩 個 視 窗 內 容 同 時 改 變 5 3. ( 4 ) 在 資 料 庫 中, 下 列 那 一 種 資 料 庫 語 言 已 經 標 準 化, 並 且 成 為 關 聯 式 資 料 庫 的 標 準 語 言? 1 C O B O L 2 d B A S E 3 Q B E 4 S Q L 5 4. ( 3 ) 有 一 個 C l a s s C 網 域, 今 欲 切 成 32 個 子 網 路, 則 其 網 路 遮 罩 應 為? ( 3 ) 在 W i n d o w s V i s t a 系 統 下, 其 控 制 台 中 W i n d o w s D e f e n d e r 的 功 能 為 何? 1 設 定 防 火 牆 安 全 選 項, 保 護 電 腦 不 受 駭 客 及 惡 意 軟 體 的 侵 害 2 變 更 此 電 腦 的 主 題 設 定 3 掃 描 您 的 電 腦 是 否 有 垃 圾 軟 體 排 程 掃 描, 並 且 取 得 最 新 的 垃 圾 軟 體 定 義 4 為 共 用 這 部 電 腦 的 人 變 更 使 用 者 帳 戶 設 定 和 密 碼 5 6. ( 3 ) 在 L i n u x 作 業 系 統 中, 對 於 目 錄 的 敘 述 何 者 錯 誤? 1. 表 示 目 前 目 錄 2 / 表 示 系 統 根 目 錄 3 ~ 表 示 管 理 者 目 錄 4.. 表 示 上 一 層 目 錄 5 7. ( 2 ) 在 L i n u x 作 業 系 統 中, 下 列 那 一 個 指 令 可 新 增 使 用 帳 號? 1 s u 2 a d d u s e r 3 p a s s w d 4 p w d 5 8. ( 3 ) 在 M i c r o s o f t W o r d 環 境 中, 有 關 格 式 工 具 列 的 使 用, 下 列 何 者 正 確? 1 字 型 大 小 可 設 定 的 最 大 值 是 對 英 文 字 套 用 細 明 體 與 套 用 新 細 明 體 時, 其 結 果 是 相 同 的 3 圍 繞 文 字 每 次 操 作 只 能 作 用 一 個 中 文 字 4 字 型 色 彩 中 自 動 與 黑 色 是 相 同 的 5 9. ( 3 ) 目 前 所 使 用 的 I P v 6 的 長 度 是 多 少 b i t s? 電 腦 軟 體 應 用 乙 6-4 ( 序 )

5 6 0. ( 3 ) 下 列 關 於 創 用 C C ( C r e a t i v e C o m m o n s ) 的 敘 述, 何 者 有 誤?1 只 要 受 著 作 權 保 護 的 著 作, 就 可 採 用 創 用 C C 授 權, 而 電 腦 程 式 則 較 適 合 採 用 G N U G P L 2 左 圖 代 表 著 作 人 希 望 保 留 著 作 商 業 利 用 權 利, 允 許 改 作, 但 改 作 後 衍 生 著 作 也 要 採 取 同 樣 的 創 用 CC 授 權 3 可 另 外 限 制 使 用 對 象 地 域 及 時 間 4 只 要 遵 守 姓 名 標 示 要 求, 利 用 人 非 商 業 性 的 重 製 轉 載 引 用 等 行 為, 都 無 須 另 外 取 得 授 權 複 選 題 : 6 1. ( ) 下 列 哪 些 是 發 生 電 腦 系 統 記 憶 體 滲 漏 ( M e m o r y L e a k ) 的 可 能 肇 因? 1 作 業 系 統 有 錯 誤 2 網 路 卡 故 障 3 應 用 程 式 有 錯 誤 4 驅 動 程 式 有 錯 誤 6 2. ( 2 4 ) 某 老 師 為 畢 業 典 禮 編 織 了 感 人 曲 譜, 但 其 歌 詞 取 自 某 部 落 格 有 標 示 的 新 詩, 下 列 哪 些 作 法 並 未 違 反 授 權 條 款? 1 標 示 作 詞 及 作 曲 者 姓 名, 放 在 學 校 首 頁 供 免 費 下 載 2 標 示 作 詞 及 作 曲 者 姓 名, 以 分 發 給 校 友 使 用 3 標 示 作 詞 及 作 曲 者 姓 名 符 號 之 後, 免 費 供 人 下 載 4 標 示 作 詞 及 作 曲 者 姓 名 後, 將 演 唱 錄 音 放 上 學 校 網 路, 並 聲 明 如 需 下 載 請 來 信 詢 問 6 3. ( ) 下 列 哪 些 元 件 直 接 內 建 於 主 機 板 上? 1 晶 片 組 2 光 碟 機 3 擴 充 槽 4 B I O S R O M 6 4. ( ) 下 列 應 用 軟 體 中, 何 者 屬 於 影 像 處 理 軟 體? 1 P h o t o s h o p 2 I l l u s t r a t o r 3 A c c e s s 4 P a i n t e r 6 5. ( ) 電 腦 主 機 板 沒 有 安 插 任 何 介 面 卡 就 能 瀏 覽 網 頁 及 播 放 音 樂, 是 因 為 主 機 板 已 內 建 下 列 哪 些 介 面 卡?1 音 效 卡 2 網 路 卡 3 顯 示 卡 4 電 視 卡 6 6. ( ) 在 W i n d o w s S e r v e r R 2 作 業 系 統 中, 關 於 H y p e r - V 技 術 的 敘 述, 下 列 何 者 正 確? 1 能 彈 性 改 變 虛 擬 機 器 的 數 量 及 配 置 2 一 部 電 腦 僅 能 模 擬 成 1 部 虛 擬 機 器 3 採 用 A M D V T 技 術 的 C P U 支 援 H y p e r - V 功 能 4 採 用 I n t e l V T 技 術 的 C P U 支 援 H y p e r - V 功 能 6 7. ( 3 4 ) 下 列 何 者 屬 於 O S I 模 型 中 應 用 層 的 通 訊 協 定? 1 T C P / I P 2 A R P 3 F T P 4 H T T P 6 8. ( ) 下 列 哪 些 是 M i c r o s o f t W o r d 可 以 編 修 檔 案 的 副 檔 名? 1 d o c x 2 d o c s 3 r t f 4 d o c 6 9. ( ) 在 W i n d o w s S e r v e r R 2 作 業 系 統 中, 關 於 網 路 存 取 保 護 ( N e t w o r k A c c e s s P r o t e c t ) 的 敘 述, 下 列 何 者 正 確? 1 可 對 於 不 健 康 的 電 腦 進 行 修 正 2 所 有 不 健 康 的 電 腦 皆 不 能 取 得 任 何 服 務 3 確 認 連 線 電 腦 的 健 康 狀 態 ( S t a t e o f H e a l t h ) 是 否 符 合 健 康 原 則 4 目 的 是 保 護 網 路 和 電 腦 安 全 7 0. ( ) 下 列 哪 些 應 用 軟 體 可 以 運 作 在 M a c O S X 上?1 O f f i c e I E N u m b e r s 4 I m p r e s s 7 1. ( 1 2 ) 下 列 哪 些 是 M i c r o s o f t W o r d 與 M a c P a g e s 共 同 具 有 的 功 能? 1 插 入 註 腳 2 浮 水 印 3 插 入 數 學 公 式 4 定 義 頁 面 邊 框 7 2. ( ) 下 列 何 種 網 頁 程 式 於 用 戶 端 執 行? 1 J S P 2 V B S c r i p t 3 J a v a A p p l e t 4 J a v a S c r i p t 7 3. ( 2 3 ) 下 列 哪 些 瀏 覽 器 有 開 放 原 始 碼? 1 I E 2 F i r e f o x 3 G o o g l e C h r o m e 4 O p e r a 7 4. ( ) 下 列 哪 些 問 題 侵 犯 了 個 人 隱 私 權? 1 散 播 電 腦 病 毒 來 竊 取 E - M a i l 帳 號 2 運 用 C o o k i e 來 收 集 他 人 未 授 權 的 個 資 3 散 佈 過 時 或 錯 誤 的 資 訊, 導 致 使 用 者 做 錯 誤 的 決 策 4 販 賣 問 捲 上 的 個 人 基 本 資 料 7 5. ( ) 智 慧 財 產 權 包 括 哪 些 項 目? 1 著 作 權 2 商 標 專 用 權 3 隱 私 權 4 專 利 權 7 6. ( 2 3 ) 有 關 暫 存 器 ( R e g i s t e r ) 的 敘 述, 下 列 哪 些 正 確? 1 C P U 對 暫 存 器 的 存 取 速 度 比 主 記 憶 體 慢 2 暫 存 器 是 C P U 暫 存 資 料 的 地 方 3 C P U 內 有 多 種 暫 存 器, 各 有 其 不 同 的 功 能 4 暫 存 器 的 容 量 是 無 限 的 7 7. ( ) 根 據 I A N A 的 規 定, 下 列 通 訊 協 定 與 常 用 埠 號 ( W e l l - K n o w n P o r t N u m b e r ) 的 組 合, 何 者 為 正 確?1 H T T P : F T P : D H C P : D N S : ( ) 下 列 哪 些 是 關 聯 式 資 料 庫 的 組 成 要 素? 1 管 理 軟 體 2 M e t a D a t a 3 索 引 4 資 料 表 7 9. ( ) 下 列 何 種 網 頁 程 式 於 伺 服 器 端 執 行? 1 A c t i v e S e r v e r P a g e 2 C o m m o n G a t e w a y I n t e r f a c e 3 P H P 4 D y n a m i c H T M L 104 電 腦 軟 體 應 用 乙 6-5 ( 序 )

6 8 0. ( 1 4 ) 下 列 哪 些 屬 於 無 線 傳 輸? 1 微 波 2 雙 絞 線 3 光 纖 4 紅 外 線 104 電 腦 軟 體 應 用 乙 6-6 ( 序 )

国家信息中心2012年部门预算

国家信息中心2012年部门预算 2015 年 目 录 第 一 部 分 国 家 信 息 中 心 概 况... 3 一 主 要 职 能... 1 二 单 位 构 成... 1 第 二 部 分 国 家 信 息 中 心 2015 年 度 部 门 决 算 表... 3 一 收 入 支 出 决 算 总 表... 4 二 收 入 决 算 表... 5 三 支 出 决 算 表... 6 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表... 7

More information

2 34 2 41 2 39 37

2 34 2 41 2 39 37 2 34 2 41 2 39 37 1955 64 14 1957 4 2 1972 3 1 138 7 20 79 8 7 28 66 14 60 25 2 9 79 17 12 189 190 6 43 1 138 1 2 166 174 145 163 468 31 34 358 1118 131 132 513 514 865 58 292 37 21 1 142 232 244

More information

Microsoft Word - FINAL CHINESE VER- MOH OOB CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT _AMENDED VERSION II_ edited

Microsoft Word - FINAL CHINESE VER-  MOH OOB  CODE OF PROFESSIONAL CONDUCT _AMENDED VERSION II_ edited 验 光 师 及 配 镜 师 专 业 行 为 准 则 及 专 业 执 业 指 导 原 则 验 光 师 及 配 镜 师 管 制 局 2010 1 鸣 谢 卫 生 部 谨 此 对 验 光 师 及 配 镜 师 管 制 局 属 下 执 业 行 为 及 道 德 委 员 会 委 员 所 作 的 宝 贵 贡 献 表 示 感 激 执 业 行 为 及 道 德 委 员 会 委 员 主 席 M s J a c q u e

More information

第 八 条 凡 在 考 评 过 程 中 提 供 虚 假 信 息 的, 一 经 查 实, 视 情 节 轻 重, 扣 除 该 实 验 室 5~10 分, 并 通 报 批 评 第 九 条 文 科 学 院 没 有 实 验 室 的, 其 学 院 年 度 工 作 目 标 管 理 考 核 中 实 验 室 工 作

第 八 条 凡 在 考 评 过 程 中 提 供 虚 假 信 息 的, 一 经 查 实, 视 情 节 轻 重, 扣 除 该 实 验 室 5~10 分, 并 通 报 批 评 第 九 条 文 科 学 院 没 有 实 验 室 的, 其 学 院 年 度 工 作 目 标 管 理 考 核 中 实 验 室 工 作 佛 山 科 学 技 术 学 院 文 件 佛 科 院 设 备 2014 2 号 实 验 室 工 作 年 度 考 评 实 施 办 法 (2014 年 修 订 ) 为 促 进 我 校 实 验 室 建 设 和 管 理 的 标 准 化 规 范 化 制 度 化, 使 学 校 实 验 室 与 设 备 管 理 的 各 项 规 章 制 度 落 到 实 处, 推 动 实 验 室 各 项 工 作 任 务 的 顺 利 开

More information

Untitled

Untitled 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 ( 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 ), 结 合 大 同 煤 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下

More information

目 录 要 闻... 1 王 国 强 在 全 国 深 化 医 改 中 医 药 工 作 会 议 上 的 讲 话... 1 动 态... 7 1 国 家 中 医 药 管 理 局 启 动 十 二 五 医 改 中 医 药 作 用 发 挥 情 况 专 项 评 估... 7 2 国 家 中 医 药 管 理 局 组 织 开 展 十 三 五 医 改 规 划 编 制 中 医 药 相 关 政 策 研 究... 7 政

More information

控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 二 内 部 控 制 评 价 结 论 根 据 公 司 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 不 存 在 财 务 报 告

控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 的 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 二 内 部 控 制 评 价 结 论 根 据 公 司 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 不 存 在 财 务 报 告 宏 发 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 宏 发 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 其 配 套 指 引 的 规 定 和 其 他 内 部 控 制 监 管 要 求 ( 以 下 简 称 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 ), 结 合 本 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 内 部

More information

窑 缘 愿 窑 意 义 重 大 袁 与 之 相 关 的 表 观 遗 传 学 研 究 主 要 来 自 动 物 实 验 遥 有 学 者 发 现 母 鼠 对 幼 仔 的 舔 舐 和 理 毛 渊 造 蚤 糟 噪 蚤 灶 早 葬 灶 凿 早 则 燥 燥 皂 蚤 灶 早 袁 蕴 郧 冤 及 弓 背 看 护 行

窑 缘 愿 窑 意 义 重 大 袁 与 之 相 关 的 表 观 遗 传 学 研 究 主 要 来 自 动 物 实 验 遥 有 学 者 发 现 母 鼠 对 幼 仔 的 舔 舐 和 理 毛 渊 造 蚤 糟 噪 蚤 灶 早 葬 灶 凿 早 则 燥 燥 皂 蚤 灶 早 袁 蕴 郧 冤 及 弓 背 看 护 行 上 海 精 神 医 学 园 园 年 第 卷 第 缘 期 窑 缘 苑 窑 窑 专 家 论 坛 窑 抑 郁 症 与 表 观 遗 传 学 张 志 珺 摇 张 向 荣 摇 李 摇 磊 摇 摇 表 观 遗 传 学 的 概 念 由 宰 葬 凿 凿 蚤 灶 早 贼 燥 灶 在 怨 猿 怨 年 提 出 袁 目 前 认 为 它 主 要 研 究 不 涉 及 阅 晕 粤 序 列 突 变 的 可 咱 暂 逆 性 尧 可 遗

More information

评 估 内 容 与 内 涵 评 估 方 式 评 2.2 管 理 制 度 (10 ) 2.2.2 重 点 制 度 落 实 情 况 4 院 级 和 职 能 部 门 有 明 确 的 会 议 制 度 培 训 制 度 质 量 评 价 制 度 师 资 培 训 制 度 评 价 体 系 等, 并 有 实 施 办 法

评 估 内 容 与 内 涵 评 估 方 式 评 2.2 管 理 制 度 (10 ) 2.2.2 重 点 制 度 落 实 情 况 4 院 级 和 职 能 部 门 有 明 确 的 会 议 制 度 培 训 制 度 质 量 评 价 制 度 师 资 培 训 制 度 评 价 体 系 等, 并 有 实 施 办 法 附 件 住 院 医 师 规 范 化 培 训 评 估 ( 用 于 培 训 基 地 ) 一 级 一 基 本 条 件 (10 ) 1.1 医 院 情 况 (1 ) 1.2 图 书 馆 及 信 息 检 索 系 统 ( ) 1. 模 拟 训 练 (4 ) 1.1.1 医 院 等 级 专 业 设 置 和 床 位 数 1.2.1 面 向 培 训 对 象 开 放 情 况 1..1 面 向 培 训 对 象 开 放 2

More information

恩 典 1 * 2 3 4 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生 ; 倾 听 他 们 的 快 乐 或 烦 恼 预 备 活 动 <10 分 钟 A. 顺 境 或 逆 境 B. 平 衡 书 本 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 课 堂 教 学 概

恩 典 1 * 2 3 4 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生 ; 倾 听 他 们 的 快 乐 或 烦 恼 预 备 活 动 <10 分 钟 A. 顺 境 或 逆 境 B. 平 衡 书 本 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 课 堂 教 学 概 第 十 一 课 约 瑟 在 监 牢 恩 典 上 帝 认 识 并 眷 顾 我 们 参 考 资 料 创 世 记 39:1-6,17-23;40:1-23; 先 祖 与 先 知 第 192-193 页 存 心 节 是 别 的 受 造 之 物, 都 不 能 叫 我 们 与 上 帝 的 爱 隔 绝 ( 罗 马 书 8:39) 教 学 目 标 学 生 可 以 晓 得 : 虽 然 有 时 会 发 生 不 幸 的

More information

目 录

目     录 相 关 财 经 制 度 解 读 浙 江 中 医 药 大 学 纪 委 办 公 室 监 察 处 审 计 处 编 二 一 五 年 十 二 月 前 言 为 加 强 有 关 财 经 制 度 的 宣 传, 提 高 广 大 干 部 和 教 职 员 工 对 相 关 工 作 的 知 晓 度, 切 实 提 高 制 度 执 行 力, 增 强 工 作 规 范 性 和 促 进 学 校 依 法 依 规 治 校, 学 校 纪

More information

团 契 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生, 聆 听 他 们 分 享 本 周 开 心 或 烦 恼 的 事 -- 无 1 2 3 4 预 备 活 动 <10 分 钟 A 味 觉 检 测 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟

团 契 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生, 聆 听 他 们 分 享 本 周 开 心 或 烦 恼 的 事 -- 无 1 2 3 4 预 备 活 动 <10 分 钟 A 味 觉 检 测 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 第 二 课 约 西 亚 行 善 经 文 王 下 22 章 代 下 34 章 参 考 资 料 先 知 与 君 王 第 32 章 存 心 节 约 西 亚 他 行 耶 和 华 眼 中 看 为 正 的 事 代 下 34:1,2 教 学 目 标 孩 子 们 可 以 知 道 : 别 人 会 因 我 们 对 上 帝 的 信 心 而 受 到 影 响 感 受 : 愿 意 行 上 帝 眼 中 看 为 对 的 事 回 应

More information

服 侍 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 预 备 活 动 赞 美 祈 祷 圣 经 课 程 <10 分 钟 <10 分 钟 <20 分 钟 在 门 口 欢 迎 学 生, 听 他 们 分 享 开 心 或 不 如 意 的 事 A 时 间 表 B 偶 像

服 侍 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 预 备 活 动 赞 美 祈 祷 圣 经 课 程 <10 分 钟 <10 分 钟 <20 分 钟 在 门 口 欢 迎 学 生, 听 他 们 分 享 开 心 或 不 如 意 的 事 A 时 间 表 B 偶 像 第 四 课 撒 母 耳 的 服 侍 撒 母 耳 的 服 侍 服 侍 服 侍 意 味 着 帮 助 他 人 参 考 资 料 撒 上 7; 先 祖 与 先 知 第 589-591 页 存 心 节 撒 母 耳 平 生 作 以 色 列 的 士 师 ( 撒 上 7:15) 教 学 目 标 学 生 可 以 知 道 : 上 帝 希 望 孩 子 们 能 一 生 侍 奉 祂 感 受 : 渴 望 长 大 后 也 能 成

More information

团 契 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生, 听 他 们 分 享 开 心 或 不 如 意 的 事 A. 种 子 发 芽 无 使 用 上 星 期 的 物 品 1 预 备 活 动 <10 分 钟 B. 种 子 C. 生 长

团 契 课 堂 教 学 概 览 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 欢 迎 在 门 口 欢 迎 学 生, 听 他 们 分 享 开 心 或 不 如 意 的 事 A. 种 子 发 芽 无 使 用 上 星 期 的 物 品 1 预 备 活 动 <10 分 钟 B. 种 子 C. 生 长 第 九 课 长 成 大 树 长 成 大 树 恩 典 上 帝 将 祂 的 爱 赐 给 我 们 参 考 资 料 太 13:31-32; 天 路 第 52-56 页 存 心 节 在 耶 稣 基 督 的 恩 典 上 有 长 进 ( 彼 后 3:18) 教 学 目 标 学 生 可 以 知 道 : 我 们 的 生 命 就 像 植 物 一 样 不 断 的 在 上 帝 的 爱 中 成 长 感 受 : 渴 望 在 上

More information

评 标 准 扣.4 全 科 医 学 科.4. 建 立 全 科 医 学 科 作 为 培 训 基 地 的 综 合 医 院 独 立 设 置 全 科 医 学 科, 牵 头 承 担 全 科 住 培, 与 相 关 临 床 轮 转 科 室 密 切 协 同, 指 导 帮 助 基 层 实 践 基 地 加 强 带 教

评 标 准 扣.4 全 科 医 学 科.4. 建 立 全 科 医 学 科 作 为 培 训 基 地 的 综 合 医 院 独 立 设 置 全 科 医 学 科, 牵 头 承 担 全 科 住 培, 与 相 关 临 床 轮 转 科 室 密 切 协 同, 指 导 帮 助 基 层 实 践 基 地 加 强 带 教 附 件 : 培 训 基 地 ( 医 院 ) 名 称 : 06 年 住 院 医 师 规 范 化 培 训 评 估 指 标 培 训 基 地 省 ( 区 市 ): 一 级 指 标 评 标 准 扣. 医 院 情 况.. 医 院 科 室 设 置 医 院 等 级 科 室 设 置 床 位 数 等 符 合 培 训 基 地 认 定 标 准 有 关 要 求, 其 中 : 综 合 医 院 临 床 科 室 至 少 设 有 急

More information

恩 典 课 堂 教 学 概 览 1 * 2 3 4 欢 迎 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 在 门 口 欢 迎 孩 子 们, 聆 听 他 们 开 心 或 烦 恼 的 事 情 预 备 活 动 <10 分 钟 A. 婴 孩 时 间 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 B. 耶 稣

恩 典 课 堂 教 学 概 览 1 * 2 3 4 欢 迎 课 堂 环 节 持 续 时 间 活 动 所 需 材 料 在 门 口 欢 迎 孩 子 们, 聆 听 他 们 开 心 或 烦 恼 的 事 情 预 备 活 动 <10 分 钟 A. 婴 孩 时 间 赞 美 和 祈 祷 <10 分 钟 B. 耶 稣 第 五 课 让 他 们 来! 恩 典 上 帝 使 我 们 成 为 祂 家 里 的 一 分 子 参 考 资 料 路 加 福 音 18:15-17; 历 代 愿 望 第 511-517 页 存 心 节 让 小 孩 子 到 我 这 里 来 路 加 福 音 18:16 教 学 目 标 学 生 可 以 : 晓 得 : 小 孩 子 是 耶 稣 家 里 的 重 要 成 员 感 受 : 他 们 属 于 耶 稣 的

More information

Microsoft Word - n9786954.doc

Microsoft Word - n9786954.doc 企 业 境 外 所 得 税 收 抵 免 操 作 指 南 目 录 第 一 条 关 于 适 用 范 围 第 二 条 关 于 境 外 所 得 税 额 抵 免 计 算 的 基 本 项 目 第 三 条 关 于 境 外 应 纳 税 所 得 额 的 计 算 第 四 条 关 于 可 予 抵 免 境 外 所 得 税 额 的 确 认 第 五 条 关 于 境 外 所 得 间 接 负 担 税 额 的 计 算 第 六 条 关

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C5CFA2BBAFB7A2D5B9D6D8B5E3D7A8CFEEB9E6BBAE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0C5CFA2BBAFB7A2D5B9D6D8B5E3D7A8CFEEB9E6BBAE2E646F63> 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 个 五 年 计 划 信 息 化 发 展 重 点 专 项 规 划 前 言 信 息 化 是 当 今 世 界 科 技 经 济 与 社 会 发 展 的 重 要 趋 势 信 息 技 术 已 广 泛 渗 透 到 经 济 和 社 会 的 各 个 领 域, 推 动 人 类 社 会 生 产 力 达 到 一 个 崭 新 的 高 度 全 球 信 息 化 开 创 了 世 界 经

More information

? 這 全 都 是 市 政 府 提 供 給 我 的 資 料 低 底 盤 公 車 計 畫 96 年 預 算 新 台 幣 4,500 萬 元 97 年 預 算 新 台 幣 1 億 6,500 萬 元 98 年 預 算 新 台 幣 3 億 2,300 萬 元, 共 有 307 台 低 底 盤 公 車,99

? 這 全 都 是 市 政 府 提 供 給 我 的 資 料 低 底 盤 公 車 計 畫 96 年 預 算 新 台 幣 4,500 萬 元 97 年 預 算 新 台 幣 1 億 6,500 萬 元 98 年 預 算 新 台 幣 3 億 2,300 萬 元, 共 有 307 台 低 底 盤 公 車,99 民 政 部 門 質 詢 第 13 組 質 詢 日 期 : 中 華 民 國 98 年 10 月 6 日 質 詢 對 象 : 民 政 部 門 有 關 各 單 位 質 詢 議 員 : 陳 嘉 銘 周 柏 雅 陳 碧 峰 李 文 英 顏 聖 冠 王 孝 維 洪 健 益 計 7 位 時 間 126 分 鐘 速 記 錄 98 年 10 月 6 日 速 記 : 何 采 穎 主 席 ( 李 議 員 慶 元 ): 現

More information

关于建立境内违法互联网站黑名单管理制度的通知

关于建立境内违法互联网站黑名单管理制度的通知 关 于 建 立 境 内 违 法 互 联 网 站 黑 名 单 管 理 制 度 的 通 知 各 省 自 治 区 直 辖 市 和 计 划 单 列 市 通 信 管 理 局 新 闻 办 教 育 厅 ( 教 委 ) 公 安 厅 ( 局 ) 国 家 安 全 厅 ( 局 ) 文 化 厅 ( 局 ) 卫 生 厅 ( 局 ) 工 商 行 政 管 理 局 广 播 影 视 局 新 闻 出 版 局 食 品 药 品 监 督 管

More information

朝陽科技大學八十八學年度招考碩士班簡章目錄

朝陽科技大學八十八學年度招考碩士班簡章目錄 24 24 1 1,400 2,400 27 2 3 (042332-3000 ( 7092~7094 http://www.cyut.edu.tw/~finance 18 28 (100 ( (40 (30% ( ( ( ( ( ( 1. 2. 3. 4. (30% ( 4 70 3. 70 4 (042332-3000 ( 7062~7063 http://www.ba.cyut.edu.tw

More information

2014年大学生村官考试公共基础知识:社会革命和社会改革

2014年大学生村官考试公共基础知识:社会革命和社会改革 2014 年 吉 林 省 招 募 三 支 一 扶 高 校 毕 业 生 计 划 实 施 公 告 根 据 省 人 社 厅 等 11 部 门 关 于 做 好 2014 年 高 校 毕 业 生 三 支 一 扶 计 划 实 施 工 作 的 通 知 ( 吉 人 社 联 字 2014 22 号 ) 精 神, 决 定 从 即 日 起 部 署 吉 林 省 2014 年 高 校 毕 业 生 三 支 一 扶 计 划 实

More information

範本檔

範本檔 1 保 健 強 身 多 吃 香 蕉 雖 然 香 蕉 有 某 些 食 用 方 面 的 限 制, 但 其 豐 富 的 營 養, 在 食 物 治 療 方 面 亦 有 重 要 的 價 值, 以 下 是 香 蕉 食 療 偏 方, 提 供 給 大 家 做 參 考 : 一 治 胃 潰 瘍 : 飯 前 吃 一 根 香 蕉, 一 日 一 次 即 可, 持 續 食 用, 會 有 不 錯 的 功 效 二 防 治 動 脈

More information

人 物 春 秋 杨 永 泰 将 其 削 藩 策 略 概 括 为 : 以 经 济 方 法 瓦 解 冯 玉 祥 的 第 二 集 团 军, 以 政 治 方 法 解 决 阎 锡 山 的 第 3 集 团 军, 以 军 事 方 法 解 决 李 宗 仁 的 第 四 集 团 军, 以 外 交 方 法 对 付 张 学

人 物 春 秋 杨 永 泰 将 其 削 藩 策 略 概 括 为 : 以 经 济 方 法 瓦 解 冯 玉 祥 的 第 二 集 团 军, 以 政 治 方 法 解 决 阎 锡 山 的 第 3 集 团 军, 以 军 事 方 法 解 决 李 宗 仁 的 第 四 集 团 军, 以 外 交 方 法 对 付 张 学 和录像带 希望他能看到家乡的新面貌 还经常托回 选都要家属自行设法邀请 此事招致薛岳昔日部属 乐昌探亲的台胞把亲人的问候与祝福转达 这一切 大感不平 薛岳大半生追随孙中山蒋介石 在北伐 让客居他乡的薛岳异常感动 家乡政府也没有忘记 时期曾与毛泽东周恩来有革命情谊 蒋经国犹是他 这位抗日英雄 专门拨款对他在九峰的故居进行修 的后生晚辈 这位走过波涛壮阔的人生历程 与中 葺 他的祖祠文物及 伯陵堂等建筑物都得到了妥

More information

糖尿病食譜

糖尿病食譜 1700 ( ) ( ) 344 15 8 53 60 2 420 1 1 50 2 35 3 1 100 ( ) ( ) 120 8 4 12 1 25 2 220cc ( ) ( ) 517 23 21 59 1 60 2 90 4 50 2 35 3 1 4 2 30 2 20 3 20 4 30 5 1 1 2 100 2 1 30 ( ) ( ) 60 15 140 ( ) ( ) 480

More information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 / /4.5 18 1/4.8 ~1/5.2 1/4.5 ~1/4.2 1/4.76 1/4.76 19 / /4.5 g g g g 3. g g g g 4.1 2 / /4. 5 20 / / 21 g 0.4g 40 2.2~2.3 1/4.6~1/4.3 2.0.2g 0.4g 60 3.2 1/4.60.1g

More information

Microsoft Word - 100-05-23--養生與保健_中山大學_講義

Microsoft Word - 100-05-23--養生與保健_中山大學_講義 高 雄 市 立 中 醫 醫 院 張 志 浩 醫 師 皮 膚 失 去 彈 性, 變 粗 變 乾 燥, 頭 髮 變 白, 毛 髮 稀 落, 老 人 班, 魚 尾 紋, 眼 袋 突 出 視 力 模 糊, 老 花 眼, 白 內 障 鈣 質 流 失, 腰 酸 背 痛, 骨 質 疏 鬆, 易 骨 折 記 憶 力 降 低, 精 神 不 集 中, 易 怒, 神 經 質, 焦 慮 不 安, 難 入 睡 嗅 覺 改 變

More information

1931 9 18,, 4 1933 1 1, 2 21, 1937 7 7,,,, 14, 3500, 2000 1235, 913,,,,,,, 1500, 293. 6 1946,,, 376. 6,, 895714, 3%, 1610883, 5 %, 126,,,,,, 3176123,, 153800, 484899, 354468, 976125, 895714, 239387, 71730,

More information

萬里社區老人健康照護手冊

萬里社區老人健康照護手冊 萬 里 社 區 老 人 健 康 照 護 手 冊 1. 心 肺 功 能 的 照 護 a. 每 日 運 動 至 少 30 分 鐘 ( 包 括 熱 身 運 動 ), 運 動 強 度 是 呼 吸 輕 微 增 加, 但 仍 可 互 相 交 談 不 會 有 胸 痛 氣 喘 等 狀 況 發 生, 運 動 有 流 汗 的 情 況 即 表 示 達 到 功 效, 比 較 適 當 的 運 動 包 括 打 太 極 拳 步

More information

Microsoft Word - 強制汽車責任保險承保及理賠作業處理辦法1000830.doc

Microsoft Word - 強制汽車責任保險承保及理賠作業處理辦法1000830.doc 法 規 名 稱 : 強 制 汽 車 責 任 保 險 承 保 及 理 賠 作 業 處 理 辦 法 修 正 日 期 : 民 國 100 年 08 月 30 日 第 一 章 總 則 第 1 條 本 辦 法 依 強 制 汽 車 責 任 保 險 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 第 四 十 六 條 規 定 訂 之 第 2 條 強 制 汽 車 責 任 保 險 證 有 關 被 保 險 汽 車 之 記 載 事 項,

More information

Microsoft Word - 06.Understanding of Pregnancy and Birth.doc

Microsoft Word - 06.Understanding of Pregnancy and Birth.doc 大 家 好 今 天 很 高 兴 有 机 会 跟 各 位 探 讨 一 个 题 目 叫 做 认 识 怀 孕 与 生 产 孩 子 是 上 天 赏 赐 给 我 们 的 一 个 礼 物 现 在 怀 孕 的 妈 妈 都 已 经 拿 到 这 个 礼 物 了 而 且 可 能 都 感 觉 到 里 面 活 蹦 乱 跳 每 一 个 妈 妈 在 怀 孕 的 时 候 都 希 望 他 的 孩 子 像 图 片 上 一 样 的 是

More information

(➂)11. 炎 炎 夏 日, 即 使 下 起 滂 沱 大 雨, 都 消 除 不 了 令 人 心 煩 的 暑 氣 這 句 話 主 要 想 表 達 什 麼? ➀ 夏 日 裡 經 常 下 著 滂 沱 大 雨, 令 人 心 煩 ➁ 下 著 滂 沱 大 雨 的 日 子, 可 以 消 除 暑 氣 ➂ 夏 日

(➂)11. 炎 炎 夏 日, 即 使 下 起 滂 沱 大 雨, 都 消 除 不 了 令 人 心 煩 的 暑 氣 這 句 話 主 要 想 表 達 什 麼? ➀ 夏 日 裡 經 常 下 著 滂 沱 大 雨, 令 人 心 煩 ➁ 下 著 滂 沱 大 雨 的 日 子, 可 以 消 除 暑 氣 ➂ 夏 日 新 北 市 102 學 年 度 五 年 級 國 語 文 能 力 檢 測 試 卷 五 年 班 座 號 : 姓 名 : 小 朋 友, 這 份 試 卷 共 有 兩 部 分 一 選 擇 題 : 共 32 題 請 依 照 題 意 選 出 答 案, 再 畫 記 在 答 案 卡 上 二 問 答 題 : 共 2 題 請 依 照 題 意 將 回 答 完 整 的 寫 在 答 案 紙 上 (➃)1. 下 列 選 項 中

More information

附 件 一 : 办 理 集 中 式 银 期 转 账 业 务 网 点 名 单 序 号 地 区 网 点 名 称 地 址 联 系 人 电 话 23 工 商 银 行 安 徽 省 铜 陵 百 大 支 行 铜 陵 市 长 江 东 路 50 号 鲁 桂 珍 0562-2833893 24 工 商 银 行 安 徽

附 件 一 : 办 理 集 中 式 银 期 转 账 业 务 网 点 名 单 序 号 地 区 网 点 名 称 地 址 联 系 人 电 话 23 工 商 银 行 安 徽 省 铜 陵 百 大 支 行 铜 陵 市 长 江 东 路 50 号 鲁 桂 珍 0562-2833893 24 工 商 银 行 安 徽 附 件 一 : 办 理 集 中 式 银 期 转 账 业 务 网 点 名 单 序 号 地 区 网 点 名 称 地 址 联 系 人 电 话 1 安 徽 工 商 银 行 安 徽 省 合 肥 包 河 支 行 合 肥 市 宣 城 路 158 号 关 萌 萌 0551-2868032 2 工 商 银 行 安 徽 省 合 肥 宿 州 路 支 行 合 肥 市 宿 州 路 6 号 张 虎 0551-2676596 3

More information

2. 二 年 級 吳 毓 秀 老 師 : 感 謝 午 餐 公 司 平 時 均 能 準 時 送 餐, 但 希 望 能 不 要 使 用 加 工 品, 且 學 生 反 映 希 望 能 多 加 蛋 品 的 食 物 3. 三 年 級 柯 阿 青 老 師 : 雞 肉 有 血 水 味, 請 午 餐 公 司 能 調

2. 二 年 級 吳 毓 秀 老 師 : 感 謝 午 餐 公 司 平 時 均 能 準 時 送 餐, 但 希 望 能 不 要 使 用 加 工 品, 且 學 生 反 映 希 望 能 多 加 蛋 品 的 食 物 3. 三 年 級 柯 阿 青 老 師 : 雞 肉 有 血 水 味, 請 午 餐 公 司 能 調 新 北 市 土 城 區 土 城 國 民 小 學 100 學 年 度 午 餐 督 導 第 一 次 會 議 會 議 紀 錄 表 時 間 :100 年 9 月 29 日 中 午 12:40 地 點 : 土 城 國 小 第 二 會 議 室 主 席 : 陳 雨 水 校 長 會 議 紀 錄 : 鍾 君 儀 出 席 人 員 : 陳 雨 水 校 長 林 芥 佑 組 長 蘇 昭 宏 主 任 王 文 姬 主 任 陳 原

More information

高雄市立五福國民中學九十四學年度第一學期第三次段考二年級本國語文學習領域試題卷

高雄市立五福國民中學九十四學年度第一學期第三次段考二年級本國語文學習領域試題卷 五 福 二 國 P1 高 雄 市 立 五 福 國 民 中 學 102 學 年 度 第 2 學 期 2 年 級 第 三 次 段 考 本 國 語 文 學 習 領 域 試 題 卷 ㄧ 國 字 注 音 :( 每 題 一 分, 共 十 二 分 ) 二 年 級 班 座 號 姓 名 1. ㄔ 梟 2. 萬 惡 淵 ㄙㄡˇ 3. 不 容 置 ㄏㄨㄟˋ 4. 口 ㄓㄨ 筆 伐 5. 鬼 迷 心 ㄑㄧㄠˋ 6. ㄅㄛˊ

More information

台北老爺校外實地參訪結案報告

台北老爺校外實地參訪結案報告 產 學 合 作 案 結 案 報 告 書 華 餐 飲 96 產 學 字 第 04 號 中 華 技 術 學 院 餐 飲 系 參 與 國 際 型 宴 會 之 餐 飲 廚 務 及 服 務 技 術 之 研 究 計 畫 甲 方 : 台 北 老 爺 大 酒 店 股 份 有 限 公 司 乙 方 : 中 華 技 術 學 院 餐 飲 管 理 系 計 劃 主 持 人 : 李 沛 溱 / 共 同 主 持 人 : 林 玉 梅

More information

2 34 2 41 2 3937 1955 64 14 1957 4 2 1972 3 1 138 7 20 79 8 7 28 66 14 60 25 2 9 79 17 12 189 190 6 43 1 138 1 2 166 174 145 163 468 31 34 358 1118 131 132 513 514 865 58 292 37 21 1 142 232 244

More information

,,,,,,, (,, ),,,,,,,,,,,,,,, ,,, 4 11,, ( ),,,, ( ), :, ( ),,, 1995, 66 ; ( ),, 1996, , 3-4,,

,,,,,,, (,, ),,,,,,,,,,,,,,, ,,, 4 11,, ( ),,,, ( ), :, ( ),,, 1995, 66 ; ( ),, 1996, , 3-4,, ,,,,, ( ),,,,, 1936,,, : ( ),,, 146 ,,,,,,, (,, ),,,,,,,,,,,,,,, 1936 4 9,,, 4 11,, ( ),,,, ( ), :, 1936 12 23 7 (1936 4 11 ),,, 1995, 66 ; ( ),, 1996, 990 33, 3-4,, 10 147 2000 3,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,

More information

2 34 2 41 2 3937 1955 64 14 1957 4 2 1972 3 1 138 7 20 79 8 7 28 66 14 60 25 2 9 79 17 12 189 190 6 43 1 138 1 2 166 174 145 163 468 31 34 358 1118 131 132 513 514 865 58 292 37 21 1 142 232 244

More information

2002 4,,, 1941,,,,,,,,,,,,,,,,,, : ;:, 1991,

2002 4,,, 1941,,,,,,,,,,,,,,,,,, : ;:, 1991, ,,,1941 1,,,,,,,,, 1937,,,,,,,,,,,,,,,, 1 2002 4,,, 1941,,,,,,,,,,,,,,,,,, : 1992 4 ;:, 1991,302-351 2 ,,,,,,,,, 1937 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : (1937 2 21 ) ; (1937 2 21 ), (), 1985,252-253,255

More information

但 洋 糖 最 终 乘 船 溯 江 而 上, 再 加 上 民 国 初 年 至 抗 战 前 夕 二 十 余 年 间, 四 川 接 连 不 断 遭 受 水 灾 旱 灾 地 震, 平 均 每 月 爆 发 两 次 军 阀 混 战, 乡 村 遭 受 极 大 破 坏,( 赵 泉 民,2007) 农 村 经 济

但 洋 糖 最 终 乘 船 溯 江 而 上, 再 加 上 民 国 初 年 至 抗 战 前 夕 二 十 余 年 间, 四 川 接 连 不 断 遭 受 水 灾 旱 灾 地 震, 平 均 每 月 爆 发 两 次 军 阀 混 战, 乡 村 遭 受 极 大 破 坏,( 赵 泉 民,2007) 农 村 经 济 原 载 黄 宗 智 主 编 : 中 国 乡 村 研 究 ( 第 八 辑 ), 福 州 : 福 建 教 育 出 版 社 2010 年 4 月 第 一 版, 第 196-241 页 北 京 联 合 大 学 李 安 平 抗 战 时 期 四 川 内 江 农 贷 个 案 研 究 摘 要 : 抗 日 战 争 时 期 四 川 内 江 蔗 农 在 承 受 高 利 贷 盘 剥 的 严 酷 境 遇 中, 利 用 中 国

More information

一、交易主体的分类

一、交易主体的分类 银 行 结 售 汇 统 计 指 标 一 交 易 主 体 的 分 类 1 银 行 自 身 : 指 银 行 为 满 足 自 身 需 要 而 进 行 的 结 售 汇 交 易 2 银 行 代 客 : 指 银 行 为 客 户 办 理 的 结 售 汇 交 易 (1) 金 融 机 构 : 包 括 银 行 类 金 融 机 构 和 非 银 行 类 金 融 机 构 (2) 中 资 机 构 : 包 括 中 资 企 事 业

More information

段 工 作 4 某 一 階 段 必 須 有 產 品 來 顯 示 已 告 一 段 落 1 6. ( 2 ) 下 列 那 一 項 技 術 為 一 個 處 理 器 中 含 有 兩 個 執 行 單 元, 可 以 同 時 執 行 兩 個 並 行 執 行 緒, 以 提 升 處 理 器 的 運 算 效 能 與 多

段 工 作 4 某 一 階 段 必 須 有 產 品 來 顯 示 已 告 一 段 落 1 6. ( 2 ) 下 列 那 一 項 技 術 為 一 個 處 理 器 中 含 有 兩 個 執 行 單 元, 可 以 同 時 執 行 兩 個 並 行 執 行 緒, 以 提 升 處 理 器 的 運 算 效 能 與 多 104 年 度 11900 電 腦 軟 體 設 計 丙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題, 每 題 1. 2 5 分, 皆 為 單 選 選 擇 題, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不 予 計 分 准 考 證 號 碼 : 姓 名 : 單 選 題 : 1. (

More information

附件1

附件1 江 苏 省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 2015 年 度 部 门 预 算 公 开 一 部 门 概 况 ( 一 ) 江 苏 省 安 全 生 产 监 督 管 理 局 主 要 职 能 1. 组 织 起 草 全 省 安 全 生 产 地 方 性 法 规 规 章 草 案, 拟 订 安 全 生 产 政 策 和 规 划 指 导 协 调 全 省 安 全 生 产 工 作, 分 析 和 预 测 全 省 安 全 生

More information

中 国 管 理 科 学 年 则 基 于 离 差 最 大 化 的 思 想 综 合 利 用 各 种 赋 权 法 的 优 势 提 出 了 一 种 组 合 赋 权 方 法 求 解 最 优 规 划 模 型 来 确 定 组 合 权 重 王 中 兴 李 桥, 则 认 为 需 要 确 定 的 集 成 权 重 与 已

中 国 管 理 科 学 年 则 基 于 离 差 最 大 化 的 思 想 综 合 利 用 各 种 赋 权 法 的 优 势 提 出 了 一 种 组 合 赋 权 方 法 求 解 最 优 规 划 模 型 来 确 定 组 合 权 重 王 中 兴 李 桥, 则 认 为 需 要 确 定 的 集 成 权 重 与 已 第 卷 第 期 中 国 管 理 科 学 年 月!#$%% &' ' 文 章 编 号 (, 考 虑 专 家 判 断 信 息 的 灰 色 关 联 极 大 熵 权 重 模 型 金 佳 佳 米 传 民 徐 伟 宣 汪 群 峰 魏 亨 武 南 京 航 空 航 天 大 学 经 济 与 管 理 学 院 江 苏 南 京 中 国 科 学 院 科 技 政 策 与 管 理 科 学 研 究 所 北 京, 摘 要 本 文 提

More information

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚

量 來 調 節 體 溫 隨 年 齡 老 化, 真 皮 層 之 厚 度 約 減 少 20%, 其 中 的 血 管 汗 腺 與 神 經 末 梢 的 數 量 也 隨 之 減 少, 造 成 老 人 的 體 溫 調 節 功 能 降 低 發 炎 反 應 減 慢 對 觸 覺 與 痛 覺 感 降 低 提 供 皮 膚 1. 認 識 老 化 在 各 系 統 的 生 理 改 變 2. 認 識 身 體 系 統 老 化 對 老 人 產 生 的 影 響 3. 認 識 如 何 對 老 人 執 行 身 體 評 估 4. 認 識 皮 膚 與 足 部 的 護 理 5. 認 識 老 人 之 活 動 障 礙 問 題 6. 瞭 解 相 關 知 識 對 於 銀 髮 產 業 的 關 係 皮 膚 系 統 的 老 化 改 變 人 類 老 化 的

More information

C 意 识 的 形 式 是 客 观 的 D 意 识 的 形 式 是 主 观 的, 内 容 是 客 观 的 7 唯 物 辩 证 法 的 实 质 和 核 心 是 ( A ) A 对 立 统 一 规 律 B 质 量 互 变 规 律 C 否 定 之 否 定 规 律 D 世 界 的 物 质 统 一 性 原 理

C 意 识 的 形 式 是 客 观 的 D 意 识 的 形 式 是 主 观 的, 内 容 是 客 观 的 7 唯 物 辩 证 法 的 实 质 和 核 心 是 ( A ) A 对 立 统 一 规 律 B 质 量 互 变 规 律 C 否 定 之 否 定 规 律 D 世 界 的 物 质 统 一 性 原 理 说 明 :1 带 号 的 题 为 重 点 2 试 题 的 类 型 和 分 值 单 选 题 20 分 (2 10) 多 选 题 20 分 (2 10) 辨 析 题 30 分 ( 10 3) 综 合 分 析 题 30 分 ( 15 2) 马 克 思 主 义 基 本 原 理 概 论 复 习 题 一 单 项 选 择 题 1 从 研 究 对 象 上 看, 马 克 思 主 义 哲 学 是 ( C ) A 包 罗

More information

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc 2015 年 普 通 高 等 学 校 招 生 统 一 考 试 ( 江 苏 卷 ) 政 治 试 题 一 单 项 选 择 题 : 本 大 题 共 33 小 题, 每 小 题 2 分, 共 计 66 分 在 每 题 给 出 的 四 个 选 项 中, 只 有 一 个 选 项 是 最 符 合 题 意 的 1. 中 国 人 民 抗 日 战 争 的 胜 利, 谱 写 了 中 华 民 族 不 屈 不 挠 抵 抗 外

More information

Microsoft Word - 吴教普〔2016〕19号.doc

Microsoft Word - 吴教普〔2016〕19号.doc 吴 教 普 2016 19 号 关 于 2016 年 初 中 毕 业 生 体 育 考 试 的 实 施 方 案 各 初 中 学 校 : 根 据 中 共 中 央 国 务 院 关 于 加 强 青 少 年 体 育 增 强 青 少 年 体 质 的 意 见 ( 中 发 2007 7 号 ) 精 神 以 及 苏 州 市 教 育 局 关 于 组 织 2016 年 苏 州 市 初 中 毕 业 生 体 育 考 试 的

More information

1965 20 4 37 19 1985 28 19 4 45 1986 38 4 61 1 1 4 114 2 1 1 4 141 4 104 2 3 171 2 3 4 3 4 3 146 3 1956 133 1974 4 1960 1974 4 1965 5 1977 1 1 1984 6 3 1965 5 1959 1961 2 1950 5 1951 1974 8 4 105 19

More information

042-

042- < 篇 名 > 雷 公 炮 製 藥 性 解 書 名 : 雷 公 炮 製 藥 性 解 作 者 : 李 士 材 朝 代 : 明 年 份 : 西 元 1588~1655 年 < 目 錄 > < 篇 名 > 序 內 容 : 余 讀 仲 景 之 敘 醫, 輒 為 之 掩 卷, 蓋 其 感 生 死 之 芒 忽, 篤 君 父 之 危 殆 賤 名 利 之 浮 榮, 冀 年 壽 以 沒 世 傷 哉 其 言, 焉 得

More information

019-

019- < 篇 名 > 本 經 逢 原 書 名 : 本 經 逢 原 作 者 : 張 璐 朝 代 : 清 年 份 : 西 元 1617-1700 年 < 目 錄 > < 篇 名 > 小 引 內 容 : 醫 之 有 本 經 也, 猶 匠 氏 之 有 繩 墨 也 有 繩 墨 而 後 有 規 矩, 有 規 矩 而 後 能 變 通 變 通 生 乎 智 巧, 又 必 本 諸 繩 墨 也 原 夫 炎 帝 本 經, 繩 墨

More information

親鸞和懺悔道的哲學

親鸞和懺悔道的哲學 輔 仁 宗 教 研 究 第 二 十 期 (2010 年 春 )127-177 頁 台 灣 宗 教 行 政 研 究 的 回 顧 鄭 志 明 輔 仁 大 學 宗 教 學 系 教 授 提 要 有 關 宗 教 行 政 的 學 術 研 究, 大 約 是 最 近 十 年 來 才 逐 漸 地 發 展, 獲 到 學 者 們 的 關 注 與 重 視, 可 是 成 果 仍 相 當 有 限 本 文 將 對 既 有 研 究

More information

027-

027- < 篇 名 > 本 草 述 鉤 元 書 名 : 本 草 述 鉤 元 作 者 : 楊 時 泰 朝 代 : 清 年 份 : 西 元 1644-1911 年 < 目 錄 > < 篇 名 > 武 進 陽 湖 合 志 內 容 : 楊 時 泰 字 穆 如 嘉 慶 己 卯 舉 人 工 醫 事 自 明 以 來 江 南 言 醫 者 類 宗 周 慎 齋 慎 齋 善 以 五 行 制 化 陰 陽 升 降 推 人 髒 氣 而

More information

025-

025- < 篇 名 > 本 草 求 真 書 名 : 本 草 求 真 作 者 : 黃 宮 繡 朝 代 : 清 年 份 : 西 元 1644-1911 年 < 目 錄 > < 篇 名 > 凡 例 內 容 : 一 本 草 一 書 首 宜 分 其 形 質 氣 味 次 宜 辨 其 經 絡 臟 腑 終 宜 表 其 證 治 功 能 曆 觀 諸 書 無 不 備 載 然 理 道 不 明 意 義 不 疏 徒 將 治 效 彰 著

More information

江 苏 科 技 大 学 809 机 械 设 计 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 >......18 江 苏 科 技 大 学 810 机 械 原 理 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 >......19 江 苏 科 技 大 学 机 械 原

江 苏 科 技 大 学 809 机 械 设 计 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 >......18 江 苏 科 技 大 学 810 机 械 原 理 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 >......19 江 苏 科 技 大 学 机 械 原 江 苏 科 技 大 学 825 西 方 经 济 学 全 套 考 研 资 料 ......3 江 苏 科 技 大 学 西 方 经 济 学 (825) 全 套 考 研 资 料...3 江 苏 科 技 大 学 理 论 力 学 (801) 全 套 考 研 资 料...3 江 苏 科 技 大 学 801 理 论 力 学 全 套 考 研 资 料

More information

太 原 科 技 大 学 811 西 方 哲 学 史 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 > 1-1 本 套 资 料 没 真 题 注 : 若 考 前 收 集 到 最 新 考 研 真 题, 我 们 将 免 费 邮 件 发 送 给 购 买 资 料 的 考 生, 若 考 生 自

太 原 科 技 大 学 811 西 方 哲 学 史 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 > 1-1 本 套 资 料 没 真 题 注 : 若 考 前 收 集 到 最 新 考 研 真 题, 我 们 将 免 费 邮 件 发 送 给 购 买 资 料 的 考 生, 若 考 生 自 太 原 科 技 大 学 811 西 方 哲 学 史 全 套 考 研 资 料 ... 2 太 原 科 技 大 学 836 运 筹 学 全 套 考 研 资 料 ... 2 太 原 科 技 大 学 835 管 理 学 全 套 考 研 资 料 ... 3 太 原 科 技 大 学 612

More information

鲁 东 大 学 702 普 通 心 理 学 ( 含 发 展 心 理 学 ) 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 > 2-2 普 通 心 理 学 笔 记, 由 考 取 本 校 本 专 业 高 分 研 究 生 总 结 而 来, 重 点 突 出, 借 助 此 笔 记 可 以 大

鲁 东 大 学 702 普 通 心 理 学 ( 含 发 展 心 理 学 ) 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 > 2-2 普 通 心 理 学 笔 记, 由 考 取 本 校 本 专 业 高 分 研 究 生 总 结 而 来, 重 点 突 出, 借 助 此 笔 记 可 以 大 鲁 东 大 学 702 普 通 心 理 学 ( 含 发 展 心 理 学 ) 全 套 考 研 资 料 ......2 鲁 东 大 学 813 量 子 力 学 全 套 考 研 资 料 ......2 鲁 东 大 学 816 有 机 化 学 全 套 考 研 资 料 ......3

More information

浙 江 财 经 大 学 891 统 计 学 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 >......21 浙 江 财 经 大 学 统 计 学 891 全 套 考 研 资 料...22 浙 江 财 经 大 学 高 等 数 学 601 全 套 考 研 资 料...23 2

浙 江 财 经 大 学 891 统 计 学 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 >......21 浙 江 财 经 大 学 统 计 学 891 全 套 考 研 资 料...22 浙 江 财 经 大 学 高 等 数 学 601 全 套 考 研 资 料...23 2 浙 江 财 经 大 学 822 管 理 学 全 套 考 研 资 料 ......3 浙 江 财 经 大 学 管 理 学 (822) 全 套 考 研 资 料...3 浙 江 财 经 大 学 671 法 学 综 合 一 全 套 考 研 资 料 ......4 浙 江 财 经 大 学 法 学 综 合 一 ( 法 理 学 宪

More information

Microsoft Word - 27-1司仲敖.doc

Microsoft Word - 27-1司仲敖.doc 國 立 臺 北 大 學 中 國 語 文 學 系 2007 年 10 月 第 三 屆 中 國 文 哲 之 當 代 詮 釋 學 術 研 討 會 會 前 論 文 集 第 1~24 頁 葉 榮 鐘 先 生 早 年 文 集 析 探 : 葉 氏 之 文 學 觀 國 立 台 北 大 學 司 仲 敖 摘 要 葉 榮 鐘 先 生 是 日 治 前 後 出 生 的 二 世 文 人, 漢 文 日 文 俱 佳 因 自 幼 接

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030352EA16DBB50B3AFA742A4A7AED1A16EBD67A6AEA4CEA8E4C3C0B34EAF53A6E2B1B4AA522D2DB3B9A5BFA9BE5F702E34332D35345F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030352EA16DBB50B3AFA742A4A7AED1A16EBD67A6AEA4CEA8E4C3C0B34EAF53A6E2B1B4AA522D2DB3B9A5BFA9BE5F702E34332D35345F2E646F63> 丘 遲 與 陳 伯 之 書 篇 旨 及 其 藝 術 特 色 探 析 丘 遲 與 陳 伯 之 書 篇 旨 及 其 藝 術 特 色 探 析 國 立 楊 梅 高 中 國 文 科 教 師 章 正 忠 摘 要 本 文 嘗 試 以 章 法 學 的 角 度 切 入, 探 析 丘 遲 < 與 陳 伯 之 書 > 的 文 學 內 涵 章 法 學 對 文 章 結 構 的 分 析 方 式, 較 傳 統 偏 重 於 段 落

More information

苏 州 科 技 学 院 825 管 理 学 原 理 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 > 1-1 825 管 理 学 原 理 真 题 2012-2014, 历 年 真 题 主 要 用 来 研 究 考 研 的 考 点, 重 点 和 出 题 思 路, 为 考 研 最 重 要

苏 州 科 技 学 院 825 管 理 学 原 理 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 > 1-1 825 管 理 学 原 理 真 题 2012-2014, 历 年 真 题 主 要 用 来 研 究 考 研 的 考 点, 重 点 和 出 题 思 路, 为 考 研 最 重 要 苏 州 科 技 学 院 825 管 理 学 原 理 全 套 考 研 资 料 ... 2 苏 州 科 技 学 院 815 水 分 析 化 学 全 套 考 研 资 料 ... 2 苏 州 科 技 学 院 829 有 机 化 学 全 套 考 研 资 料 ... 3 苏 州 科 技

More information

重 庆 邮 电 大 学 数 据 结 构 802 初 试 内 部 精 华 资 料 1-1 数 据 结 构 2007, 暂 无 答 案 2-1 考 研 复 习 规 划 指 导 全 年 专 业 课 复 习 计 划, 指 导 考 生 科 学 时 间 分 配, 提 高 备 考 效 率, 免 费 赠 送 2-2

重 庆 邮 电 大 学 数 据 结 构 802 初 试 内 部 精 华 资 料 1-1 数 据 结 构 2007, 暂 无 答 案 2-1 考 研 复 习 规 划 指 导 全 年 专 业 课 复 习 计 划, 指 导 考 生 科 学 时 间 分 配, 提 高 备 考 效 率, 免 费 赠 送 2-2 重 庆 邮 电 大 学 数 据 结 构 802 初 试 内 部 精 华 资 料...2 重 庆 邮 电 大 学 803 计 算 机 网 络 全 套 考 研 资 料 ......2 重 庆 邮 电 大 学 计 算 机 网 络 (803 803) 考 研 内 部 精 华 资 料...3 重 庆 邮 电 大 学 816 运 筹 学 全 套 考 研 资 料

More information

海 军 大 连 舰 艇 学 院 807 有 机 化 学 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 > 2-2 有 机 化 学 笔 记, 此 笔 记 为 高 分 研 究 生 复 习 所 用, 借 助 此 笔 记 可 以 大 大 提 高 复 习 效 率, 把 握 报 考 院 校 2

海 军 大 连 舰 艇 学 院 807 有 机 化 学 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 > 2-2 有 机 化 学 笔 记, 此 笔 记 为 高 分 研 究 生 复 习 所 用, 借 助 此 笔 记 可 以 大 大 提 高 复 习 效 率, 把 握 报 考 院 校 2 海 军 大 连 舰 艇 学 院 807 有 机 化 学 全 套 考 研 资 料 ......2 海 军 大 连 舰 艇 学 院 804 自 动 控 制 全 套 考 研 资 料 ......2 海 军 大 连 舰 艇 学 院 806 理 论 力 学 全 套 考 研 资 料 ......2

More information

Microsoft Word - Book 11 人道行.doc

Microsoft Word - Book 11 人道行.doc 宇 宙 生 靈 學 修 行 者 第 十 一 部 人 道 行 ( 疏 第 二 十 七 篇 二 三 五 集 二 四 三 集 合 訂 本 ) 作 者 : 妙 航 玄 昊 玄 鑫 理 整 目 錄 第 二 三 五 集 人 類 天 敵 第 二 三 六 集 唯 我 獨 尊 第 二 三 七 集 人 天 合 第 二 三 八 集 天 羅 地 網 第 二 三 九 集 安 居 度 日 第 二 四 0 集 風 流 一 代 第

More information

山 东 财 经 大 学 431 金 融 学 综 合 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 > 2-2 金 融 学 笔 记, 由 考 取 本 校 本 专 业 高 分 研 究 生 总 结 而 来, 重 点 突 出, 借 助 此 笔 记 可 以 大 大 提 高 复 习 2-3 金

山 东 财 经 大 学 431 金 融 学 综 合 全 套 考 研 资 料 <2016 年 最 新 考 研 资 料 > 2-2 金 融 学 笔 记, 由 考 取 本 校 本 专 业 高 分 研 究 生 总 结 而 来, 重 点 突 出, 借 助 此 笔 记 可 以 大 大 提 高 复 习 2-3 金 山 东 财 经 大 学 431 金 融 学 综 合 全 套 考 研 资 料 ......2 山 东 财 经 大 学 802 管 理 学 全 套 考 研 资 料 ......2 山 东 财 经 大 学 714 马 克 思 主 义 基 本 原 理 概 论 全 套 考 研 资 料 ......3

More information

喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 现 场 会 议 时 间 :2016 年 6 月 16 日 ( 星 期 五 ) 下 午 14 时 现 场 会 议 地 点 : 浙 江 省 绍 兴 市

喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 现 场 会 议 时 间 :2016 年 6 月 16 日 ( 星 期 五 ) 下 午 14 时 现 场 会 议 地 点 : 浙 江 省 绍 兴 市 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二 一 六 年 六 月 一 十 六 日 喜 临 门 家 具 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 现 场 会 议 时 间 :2016 年 6 月 16 日 ( 星 期 五 ) 下 午 14 时 现

More information

关于调整可充抵保证金证券的通知(2012-06-18)

关于调整可充抵保证金证券的通知(2012-06-18) 关 于 标 的 证 券 权 益 的 通 知 日 期 :2016-05-05 市 场 证 券 代 码 证 券 名 称 信 息 类 型 信 息 内 容 深 圳 000543 皖 能 电 力 股 东 大 会 股 权 登 记 日 深 圳 000905 厦 门 港 务 股 东 大 会 股 权 登 记 日 深 圳 000917 电 广 传 媒 股 东 大 会 股 权 登 记 日 深 圳 000960 锡 业 股

More information

Microsoft Word - Book 2 月下行.doc

Microsoft Word - Book 2 月下行.doc 宇 宙 生 灵 学 修 行 者 第 二 部 月 下 行 ( 注 第 10 一 18 篇 ) 作 者 : 妙 航 玄 昊 玄 鑫 整 理 前 言 这 是 一 本 什 幺 书? 它 是 讲 人 有 没 有 灵 魂? 灵 魂 的 属 性 和 特 征 : 是 光 音 色 三 种 能 量 的 组 成 进 而 论 述 修 行 修 炼 的 本 质 : 是 提 高 大 灵 的 能 量 并 传 出 绝 世 功 法,

More information

盐 田 区 2015 年 社 会 建 设 行 动 计 划 2015 年 是 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年 全 面 推 进 依 法 治 区 的 开 局 之 年, 也 是 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年 十 三 五 规 划 的 谋 划 之 年 结 合 省 市 年 度 社 会 工 作

盐 田 区 2015 年 社 会 建 设 行 动 计 划 2015 年 是 全 面 深 化 改 革 的 关 键 之 年 全 面 推 进 依 法 治 区 的 开 局 之 年, 也 是 十 二 五 规 划 的 收 官 之 年 十 三 五 规 划 的 谋 划 之 年 结 合 省 市 年 度 社 会 工 作 中共深圳市盐田区委办公室 深盐办 2015 3 号 中共深圳市盐田区委办公室 深圳市盐田区 人民政府办公室关于印发 盐田区 2015 年 社会建设行动计划 的通知 各街道党工委 办事处 区委各部委办 区直各单位 区各人 民团体 驻盐各单位 区属各企业 现将 盐田区 2015 年社会建设行动计划 印发给你们 请 认真组织实施 中共深圳市盐田区委办公室 深圳市盐田区人民政府办公室 2015 年 5 月

More information

Microsoft Word - _二_-1-2D研習講義-孫藝玨.doc

Microsoft Word - _二_-1-2D研習講義-孫藝玨.doc 子 魚 作 文 教 學 流 程 與 實 務 文 / 子 魚 1 第 一 節 寫 日 記 一 說 明 : ( 一 ) 日 記 要 領 : 一 日 只 寫 一 件 事, 範 圍 縮 小, 比 較 好 回 想 切 割 生 活, 從 一 天 當 中 設 定 一 個 地 點 時 間, 將 發 生 的 事 情 寫 下 來 印 象 深 刻 做 記 錄 一 件 小 事, 都 值 得 寫 因 為 細 微 末 節 能

More information

(8) () (8) () (15) () (19) () (28) (36) () (36) () (43) () (49) (57) () (57) () (66) () (75) (86) () (86) () (94) () (99) ( 104) () ( 104) () ( 114) ( 121) () ( 121) ( 1) 1 ) ( 129) () ( 135) ( 142) ()

More information

证券代码:600893 证券简称:航空动力 公告编号:2011临-【】

证券代码:600893   证券简称:航空动力  公告编号:2011临-【】 证 券 代 码 :600038 证 券 简 称 : 哈 飞 股 份 临 :2012-33 哈 飞 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 本 董 事 公 会 司 及 董 全 事 体 董 会 事 及 保 全 证 体 本 董 公 告 事 内 保 容 证 不 本 存 公 在 任 告 何 内 虚 容 假 不 记 存 载

More information

zt

zt 10 257 61 292 15 25 90 266 274 75 182 1 16 182 173 172 1 4243 253 61 94 63 185 9 245 348 7 323437 173 100 4 1 176 273 173 17 3 17 10 9 35 59 63 163164197 1959 1 1980 5 4 189 13 4 5 30 76 6 36 274 21

More information

Microsoft Word - Book 3 巫山行.doc

Microsoft Word - Book 3 巫山行.doc 宇 宙 生 靈 學 修 行 者 第 三 部 巫 山 行 ( 第 十 九 篇 一 六 三 集 至 一 七 一 集 合 訂 本 ) 作 者 : 妙 航 玄 昊 玄 鑫 整 理 目 錄 第 一 六 三 集 神 女 無 恙 第 一 六 四 集 旅 途 人 生 第 一 六 五 集 天 蒼 野 茫 第 一 六 六 集 虛 空 碧 影 第 一 六 七 集 青 潭 連 天 第 一 六 八 集 碧 霞 擁 日 第 一

More information

Microsoft Word - 【預官_士_考選歷屆試題86~100】.doc

Microsoft Word - 【預官_士_考選歷屆試題86~100】.doc 預 官 ( 士 ) 考 選 歷 屆 試 題 86~100 以 下 資 料料 均 為 網 路 上 搜 尋 整 理 的, 若若 有 錯 誤 之 處, 煩 請 告 知, 謝 謝! 86 ( )1. 下 列列 何 者 非 孫 子 兵 法 的 戰 略略 原 則? A 兵 者, 詭 道 也 B 兵 貴 勝, 不不 貴 久 C 勝 兵 先 戰, 而 後 求 勝 D 上 兵 伐 謀, 其 下 攻 城 ( )4. 韓

More information

一、银行结售汇业务

一、银行结售汇业务 国 际 收 支 业 务 办 事 指 南 一 银 行 结 售 汇 业 务...2 ( 一 ) 银 行 即 期 结 售 汇 业 务 市 场 准 入 和 退 出... 2 ( 二 ) 银 行 经 营 即 期 结 售 汇 业 务 机 构 信 息 变 更 指 南... 3 ( 三 ) 人 民 币 与 外 汇 衍 生 产 品 业 务 市 场 准 入... 5 ( 四 ) 合 作 办 理 远 期 结 售 汇 业

More information

田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田

田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田有關田 第 六 章 不 動 產 廠 房 及 設 備 第 六 章 不 動 產 廠 房 及 設 備 25 1 各 項 不 動 產 廠 房 及 設 備 之 成 本 認 列 [6-2] 購 買 擴 建 廠 房 之 建 地 及 機 器 設 備, 相 關 的 各 項 支 出 如 下, 試 計 算 土 地 房 屋 及 建 築 與 機 器 設 備 之 成 本 支 出 內 容 土 地 成 本 房 屋 及 建 築 成 本 機

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313030BEC7A67E2DB5A7B8D52DBB79A4E5AFE0A44FB4FAC5E7BEE3A658A5FE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313030BEC7A67E2DB5A7B8D52DBB79A4E5AFE0A44FB4FAC5E7BEE3A658A5FE2E646F63> 第 1 頁, 共 5 頁 一 基 本 能 力 : 共 25 題, 每 題 2 分, 合 計 50 分, 答 錯 不 倒 扣 請 於 答 案 卷 ( 卡 ) 上 依 題 號 作 答 1. 甲 晉 乘 楚 杌 :ㄔㄥˊ; 乙 贗 品 :ㄧㄢˋ; 丙 侷 促 一 隅 :ㄡˇ; 丁 裨 海 紀 遊 :ㄅㄞˋ 上 列 中 字 詞 的 讀 音, 何 者 正 確? (A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁

More information

第 一 部 分 目 录 销 售 管 理 规 范 汇 编... 5 Ⅰ 销 售 资 格 管 理 篇...5 1.1 关 于 保 险 公 司 销 售 人 员 资 格 管 理 的 规 定... 5 1.2 关 于 银 邮 代 理 机 构 代 理 资 格 管 理 的 规 定... 6 1.3 关 于 银 邮

第 一 部 分 目 录 销 售 管 理 规 范 汇 编... 5 Ⅰ 销 售 资 格 管 理 篇...5 1.1 关 于 保 险 公 司 销 售 人 员 资 格 管 理 的 规 定... 5 1.2 关 于 银 邮 代 理 机 构 代 理 资 格 管 理 的 规 定... 6 1.3 关 于 银 邮 人 身 保 险 公 司 销 售 管 理 规 范 汇 编 (2012 版 ) 前 言 为 便 于 人 身 保 险 公 司 管 理 人 员 销 售 人 员 了 解 掌 握 销 售 管 理 环 节 相 关 规 定, 提 高 人 身 保 险 公 司 从 业 人 员 的 法 律 素 质, 进 一 步 做 好 人 身 保 险 销 售 误 导 综 合 治 理 工 作, 切 实 保 护 保 险 消 费 者 合 法

More information

ttian

ttian 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1917 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 < > < > 1923 3 3 1923 5 6 3 3 3 < > 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 < > 3 3 3 < >

More information

国 家 文 件 关 部 门 制 定 并 实 施 与 当 地 经 济 发 展 水 平 和 校 车 服 务 需 求 相 适 应 的 校 车 服 务 方 案, 统 一 领 导 组 织 协 调 有 关 部 门 履 行 校 车 安 全 管 理 职 责 县 级 以 上 地 方 人 民 政 府 教 育 公 安 交

国 家 文 件 关 部 门 制 定 并 实 施 与 当 地 经 济 发 展 水 平 和 校 车 服 务 需 求 相 适 应 的 校 车 服 务 方 案, 统 一 领 导 组 织 协 调 有 关 部 门 履 行 校 车 安 全 管 理 职 责 县 级 以 上 地 方 人 民 政 府 教 育 公 安 交 国家文件 中华人民共和国国务院令 第617号 校车安全管理条例 已经2012年3月28日国务院第197次常务会议通过 现予公 布 自公布之日起施行 总理 温家宝 二 一二年四月五日 校车安全管理条例 第一章 总 则 第一条 为了加强校车安全管理 保障 乘坐校车学生的人身安全 制定本条例 第二条 本条例所称校车 是指依照本 条例取得使用许可 用于接送接受义务教育 的学生上下学的7座以上的载客汽车 接送小学生的校车应当是按照专用校车

More information

3 3 3 3 3 3 3 3 3 1917 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 < > < > 1923 3 3 1923 5 6 3 3 3 < > 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 < > 3 3 3 < >

More information

Microsoft Word - 台東縣文學.doc

Microsoft Word - 台東縣文學.doc 台 東 縣 文 學 研 究 96472010 台 文 碩 一 李 詩 瑩 台 東 縣 簡 介 清 光 緒 元 年 (1875) 於 後 山 番 界 設 卑 南 廳, 廳 治 在 寶 桑 ( 即 今 之 台 東 ) 光 緒 13 年 台 灣 建 省, 因 台 東 地 理 位 置 位 於 台 灣 東 部, 遂 改 卑 南 廳 為 台 東 直 隸 州 日 治 時 期 隸 台 南 縣 設 台 東 支 廳,

More information

第 1 頁 C97131 第 一 部 分 : 選 擇 題 ( 佔 54 分 ) 一 單 選 題 ( 佔 36 分 ) 說 明 : 第 1 題 至 第 18 題, 每 題 選 出 一 個 最 適 當 的 選 項, 標 示 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 每 題 答 對 得 2 分, 答 錯

第 1 頁 C97131 第 一 部 分 : 選 擇 題 ( 佔 54 分 ) 一 單 選 題 ( 佔 36 分 ) 說 明 : 第 1 題 至 第 18 題, 每 題 選 出 一 個 最 適 當 的 選 項, 標 示 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 每 題 答 對 得 2 分, 答 錯 C97131( 考 ( 一 )97-003) 大 學 入 學 考 試 中 心 學 科 能 力 測 驗 研 究 用 試 卷 - 作 答 注 意 事 項 - 考 試 時 間 :40 分 鐘 ( 本 卷 未 含 非 選 擇 題 ) 作 答 方 式 : 選 擇 題 用 2B 鉛 筆 在 答 案 卡 上 作 答, 修 正 時 應 以 橡 皮 擦 拭, 切 勿 使 用 修 正 液 祝 考 試 順 利 本 試 卷

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203630303538325F32303134303832385F355FCCECB5D8BFC6BCBCB5DACEE5BDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203630303538325F32303134303832385F355FCCECB5D8BFC6BCBCB5DACEE5BDECB6ADCAC2BBE1B5DAB6FEB4CEBBE1D2E9BEF6D2E9B9ABB8E62E646F6378> 证 券 代 码 :600582 证 券 简 称 : 天 地 科 技 编 号 : 临 2014-026 号 天 地 科 技 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任

More information

第 1 頁 C97232 第 一 部 分 : 選 擇 題 ( 佔 55 分 ) 一 單 選 題 ( 佔 34 分 ) 說 明 : 第 1 至 第 17 題, 每 題 選 出 一 個 最 適 當 的 選 項, 劃 記 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 每 題 答 對 得 2 分, 答 錯 或

第 1 頁 C97232 第 一 部 分 : 選 擇 題 ( 佔 55 分 ) 一 單 選 題 ( 佔 34 分 ) 說 明 : 第 1 至 第 17 題, 每 題 選 出 一 個 最 適 當 的 選 項, 劃 記 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 每 題 答 對 得 2 分, 答 錯 或 C97232( 考 ( 一 )97-003) 大 學 入 學 考 試 中 心 指 定 科 目 考 試 研 究 用 試 卷 卷 2 - 作 答 注 意 事 項 - 考 試 時 間 :80 分 鐘 作 答 方 式 : 選 擇 題 用 2B 鉛 筆 在 答 案 卡 上 作 答, 修 正 時 應 以 橡 皮 擦 拭, 切 勿 使 用 修 正 液 非 選 擇 題 用 黑 色 或 藍 色 原 子 筆, 在 非

More information

蘇轍〈黃州快哉亭記〉析論

蘇轍〈黃州快哉亭記〉析論 蘇 轍 黃 州 快 哉 亭 記 析 論 撰 寫 人 : 程 美 珍 老 師 壹 前 言 翻 閱 中 國 古 典 文 學 之 散 文 史, 宋 代 文 學 可 謂 最 為 燦 爛 之 扉 頁 ; 而 論 及 古 代 散 文 之 雋, 必 提 唐 宋 古 文 八 大 家 此 八 大 家 中, 除 了 韓 愈 柳 宗 元 為 唐 代 文 人, 餘 者 皆 宋 朝 文 人, 而 蘇 氏 父 子 三 人 更

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBA6CBC9BDCCC8CBA1B232303130A1B3313338BAC5B8BDBCFE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBA6CBC9BDCCC8CBA1B232303130A1B3313338BAC5B8BDBCFE2E646F63> 松 江 区 教 育 系 统 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 实 施 办 法 根 据 上 海 市 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 实 施 办 法 ( 沪 委 办 发 2009 40 号 ) 上 海 市 松 江 区 事 业 单 位 岗 位 设 置 管 理 工 作 实 施 方 案 ( 沪 松 人 社 2010 56 号 ) 以 及 上 海 市 教 育 委 员 会 上 海 市 人 力 资 源

More information

准 尧 角 色 定 位 尧 存 在 周 期 形 态 和 方 式 等 角 度 与 传 统 媒 介 环 境 进 行 比 较 袁 分 析 了 网 络 传 播 中 野 意 见 领 袖 冶 在 分 散 而 微 尧 重 局 部 事 实 细 节 真 实 尧 非 层 级 去 权 力 化 等 方 面 的 形 态 特

准 尧 角 色 定 位 尧 存 在 周 期 形 态 和 方 式 等 角 度 与 传 统 媒 介 环 境 进 行 比 较 袁 分 析 了 网 络 传 播 中 野 意 见 领 袖 冶 在 分 散 而 微 尧 重 局 部 事 实 细 节 真 实 尧 非 层 级 去 权 力 化 等 方 面 的 形 态 特 2011 年 传 播 学 理 论 前 沿 概 述 石 雅 洁 李 志 强 ( 新 闻 系 袁 上 海 201499) 揖 摘 要 铱 本 文 通 过 对 2011 年 中 国 传 播 学 基 础 理 论 研 究 基 本 状 况 的 考 察 袁 梳 理 了 从 控 制 论 传 统 尧 话 语 和 符 号 尧 社 会 心 理 学 尧 社 会 文 化 学 视 角 下 的 传 播 学 理 论 研 究 到 象

More information

一 緒 論 ( 一 ) 研 究 動 機 及 目 的 中 國 唐 代 為 佛 教 發 展 輝 煌 時 期, 其 中 禪 宗 也 是 當 時 鼎 盛 流 行 的 宗 派 之 一 本 文 主 要 在 探 討 馬 祖 道 一 (709~788, 以 下 簡 稱 馬 祖 ) 所 傳 承 的 洪 州 禪 ( 又

一 緒 論 ( 一 ) 研 究 動 機 及 目 的 中 國 唐 代 為 佛 教 發 展 輝 煌 時 期, 其 中 禪 宗 也 是 當 時 鼎 盛 流 行 的 宗 派 之 一 本 文 主 要 在 探 討 馬 祖 道 一 (709~788, 以 下 簡 稱 馬 祖 ) 所 傳 承 的 洪 州 禪 ( 又 洪 州 禪 法 之 思 想 略 探 以 馬 祖 道 一 與 百 丈 懷 海 為 主 黃 姵 馨 圓 光 佛 學 研 究 所 三 年 級 摘 要 洪 州 禪 由 唐 代 馬 祖 道 一 (709~788, 以 下 簡 稱 馬 祖 ) 禪 師 所 創, 其 禪 法 特 色 是 禪 師 在 接 引 參 禪 者 時 運 用 活 潑 又 富 有 教 育 義 涵 的 動 作, 讓 他 們 當 下 有 所 體 悟,

More information

由 于 企 业 的 经 营 活 动 具 有 内 在 不 确 定 性, 某 些 财 务 报 表 项 目 不 能 精 确 计 量, 只 能 进 行 估 计 正 是 由 于 这 种 不 确 定 性, 在 会 计 实 务 中, 很 多 财 务 报 表 舞 弊 都 与 会 计 估 计 相 关 对 于 注 册

由 于 企 业 的 经 营 活 动 具 有 内 在 不 确 定 性, 某 些 财 务 报 表 项 目 不 能 精 确 计 量, 只 能 进 行 估 计 正 是 由 于 这 种 不 确 定 性, 在 会 计 实 务 中, 很 多 财 务 报 表 舞 弊 都 与 会 计 估 计 相 关 对 于 注 册 附 件 5: 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 问 题 解 答 第 11 号 会 计 估 计 ( 征 求 意 见 稿 ) 问 题 清 单 : 一 注 册 会 计 师 在 审 计 会 计 估 计 时, 哪 些 迹 象 表 明 可 能 存 在 管 理 层 偏 向? 二 针 对 基 于 重 大 假 设 作 出 的 会 计 估 计, 注 册 会 计 师 可 以 从 哪 些 方 面 考 虑 相 关

More information

< > 1978 6 1958 3 1963 11 1960 1961 4 1974 1 1972 1 1959 1959 6 1959 10 103 1961 5 1961 11 1973 7 1990 1 1974 5 1972 3 1990 1 1991 5 1985 6 1980 4 1986 5 1964 1 1985 3 1977 3 1961

More information

红塔证券股份有限公司关于

红塔证券股份有限公司关于 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 武 汉 农 尚 环 境 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 发 行 保 荐 工 作 报 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 红 塔 证 券 保 荐 机

More information

2. 国 营 企 业 实 行 劳 动 合 同 制 暂 行 规 定 和 国 营 企 业 招 用 工 人 暂 行 规 定 1986 年 7 月 12 日, 国 务 院 发 布 国 营 企 业 实 行 劳 动 合 同 制 暂 行 规 定 和 国 营 企 业 招 用 工 人 暂 行 规 定 ( 国 发 19

2. 国 营 企 业 实 行 劳 动 合 同 制 暂 行 规 定 和 国 营 企 业 招 用 工 人 暂 行 规 定 1986 年 7 月 12 日, 国 务 院 发 布 国 营 企 业 实 行 劳 动 合 同 制 暂 行 规 定 和 国 营 企 业 招 用 工 人 暂 行 规 定 ( 国 发 19 我 院 劳 动 合 同 制 工 人 相 关 政 策 研 究 ( 成 都 文 献 情 报 中 心 综 合 办 公 室 魏 尉 ) 劳 动 合 同 制 工 人 ( 以 下 简 称 合 同 工 ) 是 新 中 国 劳 动 用 工 史 上 的 一 个 特 殊 的 群 体, 出 现 在 上 世 纪 80 年 代 在 合 同 工 出 现 之 前, 机 关 企 事 业 单 位 没 有 与 员 工 签 合 同 的

More information

206 1 1 1913 3 19 1913 12 22 1981 2 1 1 1 1 1 6 1 5 1 6 2 1 2 6 27 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 3 7 8 4 3 4 < > 8 4 5 5 1919 6 14 16 2 15 1 4 1991 5 1984 5 1 1981 6 3 1 3 1 3 1 1922

More information

CIC 2016-280_Appendix

CIC 2016-280_Appendix ( 以 下 附 錄 節 錄 自 國 家 稅 務 總 局 的 網 站, 全 文 可 參 閱 http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2043931/content.html) 附 錄 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 财 税 2016 2016 36 号 各 省 自 治 区 直

More information