中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 บ นทอนเช นก น และส งผลก บการด ดแปลงจากวรรณกรรมมาเป นบทภาพยนตร และบทละคร โทรท ศน ด วยเช นก น จากการเคารพวรรณกรรมต นฉบ บเป นหล

Size: px
Start display at page:

Download "中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 บ นทอนเช นก น และส งผลก บการด ดแปลงจากวรรณกรรมมาเป นบทภาพยนตร และบทละคร โทรท ศน ด วยเช นก น จากการเคารพวรรณกรรมต นฉบ บเป นหล"

Transcription

1 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร การเล อกสรรของย คสม ยท แตกต างก น โดยว เคราะห การด ดแปลง บทละครโทรท ศน หร อบทภาพยนต จากผลงานคลาสส กวรรณกรรม สม ยใหม ของจ น The Choice of Times Film Adaptation of Chinese Modern Literary Classics 时 代 的 选 择 论 中 国 现 代 文 学 经 典 影 视 改 编 Yang Bo บทค ดย อ วรรณกรรมสม ยใหม ของจ นประสบความส าเร จอย างล นหลาม ปรากฏน กเข ยนช อด ง และงานเข ยนท ม ช อเส ยงมากมาย งานวรรณกรรมหลายเร องได ร บการขนานนามให เป น วรรณกรรมช นเอกในวงการวรรณกรรมจ น หล งจากย คก อต งสาธารณร ฐประชาชนจ น ม งาน วรรณกรรมช นเอกหลายเร อง ได ด ดแปลงเป นบทละครหร อบทภาพยนตร และปรากฏส สาธารณชนอ กคร งโดยใช ศ ลปะหร อกลว ธ ในการเล าเร องอ กร ปแบบหน ง แต การด ดแปลงให เป นบทละครหร อบทโทรท ศน น นม ล กษณะสล บซ บซ อน ด วยเหต ท ว าว ธ ในการเล าเร องทาง วรรณศ ลป และทางศ ลปะภาพยนตร หร อการละครน นแตกต างก นมาก นอกจากค ณค าทาง วรรณกรรมแล ว วรรณกรรมสม ยใหม ท ได ร บการยกย องให เป นวรรณกรรมช นเอก ย งได ร บ อ ทธ พลจากการแทรกแซงทางการเม อง การปล กฝ งค าน ยมจากชนช นน า และการยอมร บของ ผ คนในส งคมอ กด วย และด วยย คสม ยท ต างก น อ ทธ พลเหล าน จ งได ร บการเสร มสร างหร อการ หยางป อ สาขาว ชาภาษาจ น ภาคว ชาภาษาตะว นออก คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร Yang Bo, Chinese Department, Faculty of Humanities, Naresuan University 杨 搏, 泰 国 纳 烈 宣 大 学 人 文 学 院 东 语 系 中 文 专 业 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

2 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 บ นทอนเช นก น และส งผลก บการด ดแปลงจากวรรณกรรมมาเป นบทภาพยนตร และบทละคร โทรท ศน ด วยเช นก น จากการเคารพวรรณกรรมต นฉบ บเป นหล ก มาเป นการด ดแปลงโดย แตกต างจากวรรณกรรมต นฉบ บ จนมาถ งการด ดแปลงเน อหาโดยไม สนใจวรรณกรรมต นฉบ บ ด วยงานภาพยนตร หร องานละครเป นงานท รวบรวมศ ลปะหลายแขนง และเป นงานท ม อ ทธ พล มาก การด ดแปลงงานวรรณกรรมให เป นบทละครหร อบทภาพยนตร น นย อมม อ ทธ พลต อ ส งคมเป นวงกว างเช นก น กระท งก อให เก ดการว พากษ ว จารณ หร อการโต เถ ยงก นในส งคม จาก ประว ต ศาสตร การด ดแปลงงานวรรณกรรมต นฉบ บของวงการภาพยนตร หร อวงการโทรท ศน การด ดแปลงจากงานวรรณกรรมต นฉบ บมาเป นบทภาพยนตร หร อบทละครน น ไม สามารถ พ ส จน ได ว า ภาพยนตร หร อละครโทรท ศน น นจะได ร บการยกย องว าเป นงานช นเอก นอกจากน การด ดแปลงงานวรรณกรรมมาเป นบทภาพยนตร หร อบทละครโทรท ศน เร มออกห าง กระท ง หล กหน จากงานวรรณกรรมต นฉบ บ ปรากฏการณ น ก อให เก ดความค ดต าง หร อการต แผ เบ องหล งของความข ดแย งท สล บซ บซ อนท ย งคงด ารงอย ระหว างป จเจกบ คคลก บสาธารณชน ชนช นน าก บประชาชนส วนใหญ ปฏ ก ร ยาการร บร ก บแวดวงธ รก จ โดยสร ปได ว าม เพ ยงการ ร กษาความพอด หร อการร กษาความสมด ลในการด ดแปลงจากงานวรรณกรรมต นฉบ บ เป น บทภาพยนตร หร อบทละคร ตามท ได กล าวมาข างต นเท าน น ท สามารถท าให งานวรรณกรรม จ นสม ยใหม ช นเย ยมกล บมาม ค ณค าและโลดแล นม ช ว ตอ กคร งผ านศ ลปะภาพยนตร หร อละคร โทรท ศน ค าส าค ญ: วรรณกรรมสม ยใหม ; ผลงานช นเอก; ปรากฎการณ ภาพยนตร โทรท ศน ; การ ด ดแปลง 02 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

3 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร Abstract In the history of Chinese modern literature there are many masters and extraordinary works. Some of the works have become classics. After the founding of new China, a lot of these classics were adapted for screen. But the situation and process of these adaptations were very complicated. Because literature and visual art are two different forms of art, and under the influence of different eras aesthetic taste, the politic winds, culture, mass culture and so on, these movies and TV dramas which were adapted from Chinese modern literature classics, have presented so many difference when compare with these classics, not only the figures and characterization but also narrative plot and environment, these differences caused widespread and long term controversy. Beside literary and artistic value, modern works were made classics by political intervention, elitist and public acceptance. The adaption of these classics also shows the conflicts of these three powers in different times, from selective royalty to the origins to deviate from the origins, and at last deconstruct the origins. As a comprehensive and influential art, films and TV dramas that adapted from classics can even guide social thought and public opinions. In China s modern adaptation history, adapt a classic work of literature won t guarantee the movie or TV drama become a classic too, and right now the modern literary classics were alienated. By reflect these adaptations, show us that there are three kind of entanglement: privatization and publicity;the elite culture and mass culture; ideology and commercialization. We should advocate a balance between these three groups of entanglement ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

4 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 based on an artistic standard, thus make the adaption more reasonable and valuable. Keywords: Chinese modern literature; Classic works; Film and TV series; Adaption 摘 要 中 国 现 代 文 学 成 就 非 凡, 大 师 涌 现, 名 作 纷 呈 这 一 时 期 许 多 作 品 成 为 中 国 文 学 史 上 的 经 典 名 作 而 这 些 经 典 名 作 有 很 多 被 影 视 改 编, 特 别 是 在 新 中 国 建 立 后 的 当 代 时 期, 现 代 文 学 史 名 作 通 过 影 视 这 种 艺 术 方 式 重 新 呈 现 在 大 众 面 前 然 而 他 们 被 影 视 改 编 的 情 况 是 复 杂 的, 不 仅 因 为 文 学 和 影 视 两 种 艺 术 形 式 之 间 有 差 异, 而 且 还 受 到 时 代 政 治 商 业 文 化 等 因 素 影 响, 影 视 呈 现 与 文 学 母 本 之 间 存 在 着 人 物 形 象 叙 事 情 节 环 境 解 读 等 方 面 的 巨 大 差 异, 在 社 会 各 界 不 断 地 引 起 广 泛 而 且 持 久 的 争 议 除 了 文 学 艺 术 价 值 外, 现 代 文 学 作 品 被 塑 造 成 经 典 有 政 治 干 预 精 英 启 蒙 和 大 众 接 受 等 因 素, 不 同 时 期 这 些 因 素 之 间 力 量 的 此 消 彼 长 影 响 着 影 视 对 现 代 文 学 经 典 的 呈 现, 从 有 选 择 的 忠 实 到 艺 术 化 的 游 离, 再 到 商 业 化 的 解 构 作 为 一 种 综 合 性 的, 影 响 力 巨 大 的 艺 术 形 式, 影 视 对 文 学 经 典 的 改 编 会 产 生 强 烈 社 会 效 应, 甚 至 引 导 社 会 思 想 和 舆 论 在 中 国 当 代 影 视 改 编 史 上, 影 视 改 编 现 代 经 典 名 著, 并 不 能 保 证 影 视 也 成 为 经 典, 且 影 视 开 始 疏 远 逃 避 现 代 文 学 名 作 对 这 一 现 象 进 行 反 思, 揭 示 这 背 后 存 在 的 个 人 与 公 共 精 英 与 大 众 意 识 形 态 与 商 业 之 04 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

5 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 间 的 复 杂 纠 葛, 阐 述 只 有 在 保 证 艺 术 水 准 的 前 提 下 达 成 一 种 力 量 平 衡, 才 能 使 现 代 文 学 史 经 典 名 作 的 不 朽 价 值 以 影 视 艺 术 的 形 式 重 新 焕 发 生 机 关 键 词 : 现 代 文 学 ; 经 典 名 作 ; 影 视 呈 现 ; 改 编 引 言 中 国 现 代 文 学 在 中 国 文 学 史 上 具 有 重 要 的 地 位, 涌 现 了 众 多 具 有 思 想 深 度 的 作 家, 也 创 作 了 种 类 繁 多 的 文 学 作 品 这 一 时 期 的 文 学 创 作, 大 多 有 宏 大 高 尚 的 主 题, 例 如 启 蒙 救 亡 复 古 言 情 等 等, 也 有 对 人 生 人 性 的 思 考 而 在 现 代 文 学 的 发 展 中, 由 于 中 国 社 会 的 复 杂 性, 文 学 也 经 历 了 几 个 重 要 时 期, 一 般 文 学 史 都 将 其 分 为 三 个 十 年, 每 个 时 期 都 有 不 同 的 主 题 和 内 涵 而 到 一 九 四 九 年 新 中 国 建 立 为 止, 现 代 文 学 作 品 在 数 量 和 质 量 上 已 经 蔚 为 壮 观, 在 反 映 社 会 的 广 度 和 思 想 的 深 度 上 也 有 高 屋 建 瓴 之 势 而 作 为 大 众 艺 术 的 影 视 剧, 从 现 代 文 学 作 品 这 一 巨 大 丰 富 的 母 本 中 汲 取 了 无 数 营 养, 特 别 是 建 国 后 的 当 代 时 期, 众 多 现 代 文 学 作 品 被 改 编 成 影 视 剧, 依 托 比 文 字 更 为 直 观 的 视 觉 形 象, 再 现 了 文 学 作 品 中 的 主 旨 故 事 人 物 环 境 等 然 而, 这 种 呈 现 是 有 选 择 性 的, 首 先, 影 视 对 现 代 文 学 史 上 的 作 品 改 编 比 较 集 中 在 现 代 文 学 史 经 典 名 作 上 现 代 文 学 史 名 作 具 有 深 刻 的 主 题 思 想 和 丰 富 的 精 神 内 涵, 出 于 意 识 形 态 的 宣 传 教 化 目 的 非 常 适 合 改 编 为 大 众 影 视 ; 此 外, 现 代 文 学 史 名 作 中 已 经 塑 造 了 成 熟 的 人 物 形 象, 以 及 完 整 的 吸 引 人 的 故 事 情 节 等, 为 影 视 改 编 在 艺 术 上 的 成 功 创 造 了 一 个 很 高 的 起 点 再 有 由 于 现 代 文 学 史 名 作 的 社 会 影 响 力 大, 读 者 广 泛, 所 以 改 编 成 的 影 视 剧 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

6 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 格 外 受 关 注, 从 社 会 关 注 度 方 面 考 虑, 这 也 是 为 何 影 视 重 视 选 择 现 代 文 学 史 名 作 改 编 的 原 因 之 一 其 次, 影 视 的 呈 现 并 不 是 从 文 学 母 本 中 直 接 翻 版, 直 接 再 现 文 学 所 要 表 达 的 现 代 时 期 的 内 容, 而 是 受 到 当 代 政 治 风 向 意 识 形 态 改 编 者 主 观 商 业 娱 乐 等 因 素 的 影 响 于 是 影 视 剧 所 呈 现 出 来 的 文 学 母 本 就 打 上 了 当 代 的 烙 印 这 里 的 当 代 的 概 念, 我 们 将 其 分 为 三 个 时 间 段, 第 一 段 为 一 九 四 九 到 一 九 六 六 的 十 七 年 间 ; 第 二 段 为 一 九 八 零 年 改 革 开 放 到 一 九 九 二 年 邓 小 平 南 巡 讲 话 ; 第 三 个 时 间 段 是 一 九 九 二 年 到 如 今 改 编 自 现 代 文 学 经 典 名 作, 并 不 能 保 证 影 视 也 成 为 经 典 艺 术 与 艺 术 之 间 有 着 巨 大 的 形 式 的 差 别, 而 复 杂 的 外 在 因 素 之 间 的 张 力 更 拉 大 了 两 种 艺 术 之 间 鸿 沟 半 个 多 世 纪 的 现 代 文 学 经 典 名 著 改 编 史, 争 议 不 断, 精 彩 纷 呈, 改 编 的 遗 憾 和 成 就 共 存 我 们 有 必 要 对 这 一 历 程 进 行 反 思, 分 析 各 种 利 益 的 纠 葛, 总 结 改 编 的 成 就, 在 他 们 之 间 找 到 一 种 平 衡, 让 影 视 这 种 所 谓 遗 憾 的 艺 术 不 再 遗 憾 地 与 经 典 越 行 越 远 当 现 代 文 学 史 经 典 名 作 遭 遇 影 视 改 编. 何 为 现 代 文 学 史 经 典 名 作 现 代 汉 语 词 典 对 名 著 名 作 的 定 义 为 有 价 值 的 出 名 著 作 有 名 的 作 品 然 而 这 样 定 义 过 于 模 糊, 不 同 时 代 不 同 民 族 和 持 有 不 同 艺 术 观 点 的 人 都 会 有 不 同 的 定 义 例 如 赵 凤 翔 房 丽 在 其 著 作 名 著 的 影 视 改 编 第 一 章 中 认 为 名 著 应 具 有 以 下 五 种 特 点 即 :. 思 想 深 刻 ;2. 艺 术 水 准 完 美 ;3. 具 有 独 特 的 艺 术 个 性 ;4. 反 映 时 代 特 征 ;5. 表 达 人 类 共 有 的 06 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

7 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 情 感, 经 得 起 时 间 和 空 间 的 考 验 而 另 一 位 学 者 张 宗 伟 在 中 外 文 学 名 著 的 影 视 改 编 中 认 为 名 著 应 该 是 :. 具 有 时 代 性 ;2. 具 有 民 族 性 ;3. 具 有 个 性 特 征 由 此 可 见 对 名 著 名 作 的 定 义 见 仁 见 智, 而 对 名 著 与 经 典 的 区 分 也 是 众 说 纷 纭, 有 学 者 认 为 经 典 比 一 般 名 著 更 精 彩, 对 人 类 思 想 有 更 重 要 的 贡 献, 也 有 的 认 为 经 典 的 定 义 比 名 著 严 格 的 多, 而 名 著 的 外 延 要 宽 广 的 多, 名 著 不 一 定 能 被 奉 为 经 典, 只 有 那 些 一 流 的 名 著 才 能 够 跻 身 经 典 之 列 2 我 们 不 必 执 着 于 对 他 们 的 定 义 或 区 分, 因 为 在 历 史 发 展 过 程 中, 对 名 著 和 经 典 的 态 度 是 在 不 断 改 变 的, 相 比 红 楼 梦 三 国 演 义 等 这 些 根 植 于 民 心 的 文 学 经 典, 中 国 现 代 文 学 史 作 品 在 历 史 不 同 时 期 的 命 运 就 显 得 相 当 曲 折 多 变 从 五 四 新 文 化 运 动 到 现 如 今, 现 代 文 学 史 经 典 作 品 在 其 经 典 化 的 过 程 充 满 了 变 数, 有 些 作 家 作 品 例 如 鲁 迅 老 舍 等 已 经 成 为 毫 无 疑 问 的 经 典, 而 有 的 作 家 作 品 如 矛 盾 穆 旦 等, 他 们 的 地 位 定 位 到 如 今 仍 旧 有 争 议 艾 布 拉 姆 斯 在 镜 与 灯 中 认 为 每 一 件 艺 术 品 总 要 涉 及 四 个 要 点, 即 作 品 艺 术 家 世 界 欣 赏 者 我 们 可 以 把 前 三 者 看 做 一 个 整 体, 而 欣 赏 者 3 即 听 众 观 众 读 者, 作 品 为 他 们 而 写, 或 至 少 会 引 起 他 们 的 关 注 作 家 创 作 了 文 学 作 品, 只 有 经 过 读 者 的 检 验 才 能 够 确 定 是 否 具 有 成 为 名 著 或 者 经 典 的 资 格 读 者 群 体 是 非 常 复 杂 的, 但 是 谁 掌 握 了 话 语 权, 谁 就 成 了 经 典 的 塑 造 者 4 现 代 文 学 史 作 品 被 经 典 化 的 方 式 有 三 种 : 一 是 政 治 加 一 是 政 治 加 冕 ; 二 是 被 写 进 文 学 史 ; 三 是 世 俗 大 众 化 但 在 这 三 种 方 式 的 背 后, 是 赵 凤 翔 房 丽 名 著 的 影 视 改 编, 北 京 广 播 学 院 出 版 社,999 年, 第 5 页 2 张 宗 伟 中 外 文 学 名 著 的 影 视 改 编, 中 国 广 播 电 视 出 版 社,2002 年, 第 78 页 3 [ 美 ] 艾 布 拉 姆 斯 镜 与 灯, 北 京 大 学 出 版 社, 第 5 页 4 王 桂 亭 经 典 的 建 构 与 泛 化, 文 艺 评 论,203 年 0 期 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

8 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 话 语 权 在 三 类 读 者 : 正 统 知 识 分 子 精 英 知 识 分 子 和 普 通 读 者 ( 或 者 称 大 众 ) 之 间 转 换 轮 替 的 过 程 () 政 治 加 冕 为 了 配 合 统 治 阶 级 的 意 识 形 态, 文 学 在 很 长 时 间 内 都 是 进 行 政 治 宣 传 的 工 具, 毛 泽 东 在 延 安 文 艺 座 谈 会 上 的 讲 话 发 表 后, 现 代 文 学 的 工 具 性 更 是 达 到 了 顶 峰 新 中 国 建 立 后, 对 鲁 迅 的 文 学 家 思 想 家 革 命 家 的 评 价 以 及 文 学 界 对 郭 沫 若 茅 盾 巴 金 老 舍 曹 禺 等 作 家 的 排 名 和 文 化 旗 帜 树 立 等 也 是 打 上 了 深 刻 的 意 识 形 态 烙 印 此 外, 还 通 过 将 符 合 意 识 形 态 宣 传 的 作 家 作 品 选 入 大 中 小 学 课 本, 通 过 国 民 教 育 来 解 读 和 灌 输 我 们 可 以 认 为 这 些 行 为 是 正 统 知 识 分 子 确 立 经 典 的 方 式, 因 为 正 统 知 识 分 子 是 霸 权 主 义 意 识 形 态 的 拥 有 者 和 倡 导 者, 这 种 意 识 形 态 证 明 某 个 阶 层 特 权 集 权 主 义 等 是 合 理 的 正 统 知 识 分 子 利 用 所 掌 握 的 文 化 机 构, 规 范 艺 术 行 为, 指 导 艺 术 活 动, 通 过 左 右 艺 术 机 制, 制 定 文 化 政 策, 建 构 符 合 主 流 意 识 形 态 的 艺 术 经 典 文 化 史 上, 很 多 经 典 就 是 意 识 形 态 话 语 霸 权 的 产 物 而 对 于 不 符 合 其 意 识 形 态 的 作 家 作 品, 正 统 知 识 分 子 就 会 对 其 进 行 打 压 如 在 文 化 大 革 命 时 期, 众 多 建 国 后 被 册 封 的 经 典 名 作 都 被 打 成 了 毒 草, 作 家 们 也 受 到 极 端 的 批 判, 只 留 下 一 些 人 物 脸 谱 化 情 节 模 式 化 的 戏 剧 或 者 红 色 经 典 被 称 为 鲜 花 王 桂 亭 经 典 的 建 构 与 泛 化, 文 艺 评 论,203 年 0 期 08 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

9 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (2) 被 写 进 文 学 史 与 其 说 被 正 统 知 识 分 子 称 为 鲜 花 的 经 典 没 有 经 得 起 时 间 的 考 验, 不 如 说 其 没 有 经 过 更 注 重 作 品 的 艺 术 性 而 非 作 品 的 思 想 性 的 精 英 知 识 分 子 的 考 验 精 英 知 识 分 子 对 确 定 的 权 威 传 统 和 价 值 观 总 是 抱 有 敌 意, 他 们 看 法 具 有 反 抗 性 而 编 撰 文 学 史 是 精 英 知 识 分 子 权 威 性 的 重 要 体 现 建 国 后 王 瑶 等 学 者 编 著 的 各 类 文 学 史 大 同 小 异, 更 多 的 是 在 政 治 压 力 下 对 中 国 完 整 的 现 代 文 学 史 的 大 幅 删 减, 保 留 符 合 主 流 意 识 形 态 的, 删 去 违 背 统 治 需 要 的 而 海 外 及 港 澳 学 者 夏 志 清 李 欧 梵 等 对 文 学 史 的 解 读 颠 覆 了 国 内 学 者 对 之 前 现 代 文 学 史 的 看 法 特 别 是 夏 志 清 的 中 国 现 代 小 说 史, 在 承 认 鲁 迅 茅 盾 等 人 的 文 学 成 就 的 同 时 又 将 其 拉 下 被 国 人 崇 拜 的 神 坛, 而 对 建 国 后 被 文 学 界 长 期 无 视 或 冷 落 的 张 爱 玲 沈 从 文 张 天 翼 钱 钟 书 等 作 家 作 品 给 予 很 高 的 地 位, 视 他 们 为 中 国 现 代 文 学 的 最 高 峰 : 比 文 学 革 命 时 代 那 一 批 作 家 要 成 熟 的 多, 足 以 代 表 新 的 一 代 2, 再 如 书 中 赞 美 张 爱 玲 的 金 锁 记, 称 其 为 中 国 最 伟 大 的 中 篇 小 说 等 而 更 具 有 说 服 力 的 就 是 由 陈 思 和 等 学 者 发 起 的 重 写 文 学 史 事 件, 对 原 先 被 民 粹 主 义 和 政 治 实 用 主 义 思 潮 奉 为 经 典 的 文 学 艺 术 从 解 放 前 的 革 命 文 学 左 翼 文 学, 到 解 放 后 的 红 色 经 典 样 板 戏 一 一 进 行 重 新 评 价, 或 彻 底 否 定 或 大 大 降 低 其 在 文 学 史 上 的 经 典 地 位 ; 与 此 同 时 把 原 先 被 民 粹 主 义 政 治 实 用 主 义 排 除 或 者 贬 低 的 作 家 作 品 如 张 爱 玲 沈 从 文 钱 钟 书 等, 纳 入 经 典 作 家 与 作 品 的 行 列 王 桂 亭 经 典 的 建 构 与 泛 化 文 艺 评 论,203 年 0 期 2 夏 志 清 中 国 现 代 小 说 史 刘 绍 明 等 译, 香 港 友 联 出 版 社,985 年 276 页 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

10 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 重 写 文 学 史 体 现 的 就 是 这 种 文 学 文 化 权 利 关 系 的 变 化 当 话 语 权 回 到 精 英 知 识 分 子 手 中 时, 颠 覆 已 以 往 的 认 知 已 经 是 一 种 常 态 (3) 世 俗 大 众 化 以 上 两 点 不 禁 使 我 们 疑 惑, 为 什 么 像 红 楼 梦 三 国 演 义 这 样 的 古 典 文 学 会 根 植 于 人 心, 成 为 不 可 否 定 的 经 典, 而 现 代 文 学 史 作 品 却 不 断 地 在 打 破 与 重 建 中 轮 回? 通 过 对 比 我 们 就 会 发 现 在 正 统 知 识 分 子 和 精 英 知 识 分 子 之 外 的 另 一 个 读 者 群, 那 就 是 普 通 的 读 者, 或 者 说 是 大 众 四 大 名 著 等 古 典 作 品 大 都 经 历 了 在 民 间 孕 育 或 者 长 期 传 播 的 过 程, 遍 布 各 类 读 者, 特 别 是 占 据 大 多 数 的 世 俗 大 众, 而 现 代 文 学 作 品 则 针 对 的 是 各 类 知 识 分 子, 其 经 典 化 的 过 程 也 是 正 统 知 识 分 子 和 精 英 知 识 分 子 之 间 话 语 权 争 夺 并 对 其 定 位 例 如 对 曾 经 长 期 被 忽 略 而 在 八 十 年 代 被 重 新 定 位 为 中 国 最 伟 大 诗 人 之 一 的 穆 旦 文 学 地 位 的 争 论, 有 学 者 认 为 : 众 所 周 知, 文 学 史 上 真 正 经 典 性 作 家, 能 为 大 多 数 读 书 人 所 接 受, 而 穆 旦 实 际 上 只 是 在 极 少 数 知 识 分 子 中 受 推 崇, 尚 不 能 称 为 经 典 诗 人 文 学 经 典 并 非 少 数 专 家 所 能 决 定, 它 的 尺 度 掌 握 在 多 2 数 读 者 手 中 再 如 张 天 翼, 夏 志 清 在 其 著 作 中 极 力 褒 奖 其 作 品 水 准, 但 张 天 翼 并 没 有 像 张 爱 玲 沈 从 文 那 样 被 重 新 定 位, 这 并 不 表 示 张 天 翼 的 作 品 艺 术 价 值 不 高, 而 是 夏 志 清 的 个 人 观 点 并 没 有 引 起 国 内 知 识 分 子 或 者 大 众 的 共 鸣 将 现 代 文 学 史 经 典 名 作 改 编 为 影 视 作 品 一 直 是 将 其 经 典 化 的 重 要 手 段, 而 不 论 是 正 统 知 识 分 子 出 于 政 治 意 识 形 态 宣 传 也 好, 例 如 十 七 年 陶 东 风 去 精 英 化 与 文 学 经 典 建 构 机 制 的 转 换 文 艺 研 究,2007 年, 第 2 期 2 方 长 安 穆 旦 被 经 典 化 的 话 语 历 程, 南 开 学 报 2007 年, 第 3 期 0 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

11 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 电 影 对 鲁 迅 的 祝 福 柔 石 早 春 茅 盾 林 家 铺 子 等 的 影 视 改 编 ; 或 精 英 知 识 分 子 对 艺 术 的 拨 乱 反 正 对 民 众 的 启 蒙 也 好, 例 如 新 时 期 对 老 舍 的 骆 驼 祥 子 沈 从 文 边 城 等 的 影 视 改 编, 大 众 都 是 拉 拢 和 争 取 的 对 象 而 到 了 市 场 经 济 确 立, 大 众 文 化 崛 起, 精 英 知 识 分 子 的 话 语 权 被 打 破, 这 一 次 大 众 掌 握 了 一 定 的 话 语 权, 大 众 文 化 抬 高 了 受 着 地 位, 受 众 不 必 遵 循 精 英 知 识 分 子 的 评 判 标 准, 完 全 可 以 按 照 自 己 的 方 式 解 读 作 品 每 个 受 众 心 目 中 都 可 能 有 自 己 认 为 的 经 典, 经 典 被 泛 化 了, 多 元 化 了, 在 一 定 程 度 上, 也 就 没 有 了 经 典 通 过 影 视 作 品, 将 被 政 治 册 封 或 者 写 进 文 学 史 的 作 品 改 编 解 构 夸 张 戏 说 等 变 成 取 悦 大 众 的 工 具 从 而 获 得 商 业 经 济 目 的, 现 代 文 学 经 典 名 作, 又 一 次 成 为 任 人 打 扮 的 玩 偶, 每 一 次 改 编 影 视 上 映 后, 都 会 引 起 批 判 或 者 欢 迎, 影 视 作 品 的 缺 陷 并 没 有 影 响 原 著, 例 如 情 色 暴 力 等 夸 张 的 情 节 受 到 欢 迎, 文 学 作 品 深 刻 思 想 被 肤 浅 化 等 说 明 大 众 文 化 的 娱 乐 性 和 庸 俗 性 而 民 众 在 批 判 影 视 改 编 的 过 程 中 对 原 著 加 深 了 认 识, 更 加 巩 固 了 文 学 原 著 的 经 典 地 位.2 影 视 改 编 为 何 选 择 现 代 文 学 史 经 典 名 作 中 国 电 影 不 过 百 余 年 历 史, 电 视 更 是 近 几 十 年 普 及 但 中 国 电 影 与 现 代 文 学 作 品 的 渊 源 可 以 追 溯 到 二 十 世 纪 二 十 年 代 当 时 电 影 公 司 纷 纷 成 立, 比 较 著 名 的 例 如 明 星 影 片 公 司 天 一 影 片 公 司 等 为 了 追 求 电 影 的 商 业 价 值, 电 影 公 司 积 极 和 当 时 颇 受 欢 迎 的 鸳 鸯 蝴 蝶 派 作 家 合 作, 改 编 了 众 多 鸳 鸯 蝴 蝶 王 桂 亭 经 典 的 建 构 与 泛 化, 文 艺 评 论,203 年, 第 0 期 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

12 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 派 文 学 作 品, 例 如 玉 梨 魂 啼 笑 因 缘 空 谷 兰 等, 收 到 了 良 好 的 商 业 效 益, 并 产 生 了 巨 大 的 社 会 影 响 自 此, 改 编 中 国 现 代 文 学 作 品 成 为 影 视 创 作 的 一 种 具 体 可 行 的 方 式, 文 学 与 影 视 的 合 作 一 直 持 续 到 如 今, 纵 观 影 视 改 编 中 国 现 代 文 学 史 作 品 的 历 史, 我 们 可 以 总 结 出 产 生 这 种 现 象 的 三 种 原 因.2. 宣 传 和 教 化 目 的 这 又 可 以 分 为 两 种 情 况, 一 种 是 无 意 识 的, 一 种 是 有 意 识 的 早 期 电 影 草 创 阶 段, 除 了 和 外 国 电 影 抢 夺 市 场, 追 求 商 业 价 值 外, 还 融 入 了 传 统 的 人 文 关 怀 著 名 导 演 郑 正 秋 曾 说 : 我 们 揭 开 窗 子 说 亮 话, 我 们 也 是 将 本 求 利, 我 们 不 要 说 为 国 家 为 社 会 等 等 的 好 听 话, 但 是 我 们 认 为 在 贸 利 当 中, 可 以 凭 着 良 心 上 的 主 张, 加 一 改 良 社 会, 提 高 社 会 道 德 的 力 量 在 影 片 里, 岂 不 更 好? 而 在 明 星 电 影 股 份 有 限 公 司 组 织 缘 起 中 也 申 明 : 电 影 与 国 民 道 德 实 业 发 展 有 莫 大 关 系, 可 以 补 家 庭 教 育 及 学 校 教 育 之 不 及 早 期 电 影 人 这 种 观 点 可 以 说 是 和 中 国 悠 久 的 文 学 传 统 的 影 响 分 不 开 的 诗 言 志, 文 以 载 道 是 深 入 中 国 知 识 分 子 骨 髓 的 优 良 文 化 传 统, 这 使 他 们 在 创 作 剧 本 或 者 改 编 文 学 作 品 时, 自 觉 地 担 负 起 社 会 责 任 感 和 历 史 使 命 感 例 如 有 学 者 评 论 郑 正 秋 任 导 演 十 年 来 始 终 是 写 实 主 义 的, 所 编 剧 本 寓 教 育 于 娱 乐 之 中, 力 求 浅 2 显, 感 动 力 量 极 大 早 期 电 影 人 在 创 作 中 注 入 的 忧 患 和 思 考, 可 以 说 是 一 种 文 以 载 道 的 集 体 无 意 识 表 现, 而 这 种 集 体 无 意 识 一 直 贯 穿 了 整 个 中 国 电 影 历 史 而 从 二 十 世 纪 三 十 年 代 开 始, 共 产 党 开 始 领 导 中 国 进 步 电 影 文 化 运 郑 正 秋 请 为 影 戏 留 余 地, 明 星 特 刊,925 年 6 月, 第 一 期 2 陆 弘 石 等 中 国 电 影 史 文 化 艺 术 出 版 社,998 年, 第 20 页 2 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

13 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 动, 众 多 左 翼 作 家 进 入 影 界, 他 们 的 思 维 是 文 学 性 的, 同 时 明 确 地 将 反 对 帝 国 主 义 侵 略 和 封 建 势 力 压 迫 作 为 电 影 创 作 的 主 要 任 务 从 此, 电 影 创 作 和 改 编 从 集 体 无 意 识 变 为 集 体 有 意 识 的 宣 传 与 教 化 933 年 夏 衍 改 编 自 茅 盾 同 名 小 说 的 电 影 春 蚕 可 以 说 是 连 接 这 两 者 的 纽 带 小 说 春 蚕 不 但 是 茅 盾 的 代 表 作, 同 时 也 是 无 产 阶 级 小 说 中 出 类 拔 萃 的 一 本 代 表 作, 而 电 影 春 蚕 第 一 次 将 五 四 之 后 的 新 文 学 作 品 搬 上 银 幕, 把 中 国 电 影 和 新 文 学 运 动 结 合 起 来 2 电 影 春 蚕 完 全 忠 实 原 著, 意 在 关 注 大 都 市 之 外 的 乡 村 中 国, 揭 露 帝 国 主 义 的 侵 略 以 及 旧 社 会 剥 削 下 农 村 经 济 崩 溃 的 面 貌, 宣 扬 共 产 主 义 和 团 结 抗 日 电 影 当 时 上 映 后 也 引 起 了 一 场 巨 大 的 软 硬 争 论 批 评 者 如 刘 呐 鸥 等 认 为 电 影 完 全 是 生 硬 的, 工 具 性 的, 缺 乏 电 影 的 感 觉 软 性 电 影 批 评 者 更 注 重 的 是 电 影 的 娱 乐 功 能 和 审 美 价 值, 指 责 电 影 缺 乏 趣 味 和 美 点, 甚 至 吹 毛 求 疵 到 批 评 乡 村 男 女 的 服 饰 实 在 欠 洁 净 而 又 破 旧 然 而 在 当 时 日 本 侵 略 中 国 民 族 危 亡 的 情 况 下, 软 性 电 影 提 倡 者 依 旧 沉 迷 在 鸳 鸯 蝴 蝶 的 迷 梦 中, 根 本 无 法 体 会 到 春 蚕 带 来 的 社 会 批 判 价 值 和 纪 实 美 学 价 值, 也 无 法 认 识 到 春 蚕 以 银 幕 的 方 式 再 现 了 中 国 30 年 代 经 济 萧 条 下 江 南 蚕 民 们 的 苦 难 生 活, 并 由 此 折 射 出 一 种 时 代 氛 围, 具 有 一 种 高 文 化 内 涵 3 自 电 影 春 蚕 开 始, 具 有 强 烈 宣 传 与 教 化 功 能 的 电 影 开 始 成 为 中 国 电 影 的 主 旋 律 在 948 年, 中 共 中 央 中 宣 部 就 宣 传 下 达 了 关 于 电 影 工 作 的 指 示, 明 确 指 出 阶 级 社 会 中 的 电 影 宣 传, 是 一 种 阶 级 斗 争 工 具, 而 不 是 别 的 什 么 东 西 而 到 了 949 年 8 月, 中 宣 部 又 发 布 了 关 夏 志 清 中 国 现 代 小 说 史, 复 旦 大 学 出 版 社, 2005 年, 第 4 页 2 陈 步 高 影 坛 旧 忆, 封 敏 主 编 中 国 电 影 艺 术 史 纲, 南 开 大 学 出 版 社,992 年 3 李 少 白 影 史 榷 略 电 影 历 史 及 理 论 续 集, 文 化 艺 术 出 版 社 2003 年, 第 407 页 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

14 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 于 加 强 电 影 事 业 的 决 定, 强 调 指 出 电 影 艺 术 具 有 最 广 大 的 群 众 性 与 最 普 遍 的 宣 传 效 果, 必 须 加 强 这 一 事 业, 以 利 于 在 全 国 范 围 内, 及 在 国 际 上 更 有 力 地 进 行 我 党 及 新 民 主 主 义 革 命 和 建 设 事 业 的 宣 传 工 作 建 国 后 到 文 革 前 的 十 七 年 间, 改 编 自 现 代 文 学 史 作 品 的 电 影 如 我 这 一 辈 子 祝 福 林 家 铺 子 等 不 仅 是 春 蚕 精 神 的 深 刻 和 延 续, 更 是 我 党 电 影 政 策 下 的 产 物, 都 起 到 了 有 意 识 的 政 治 宣 传 和 教 化 的 工 具 作 用 而 文 革 之 后, 中 国 电 影 进 入 到 新 时 期, 之 前 作 为 老 师 的 工 农 兵 阶 层 和 被 批 斗 的 知 识 分 子 身 份 对 调, 大 众 又 一 次 站 到 了 被 启 蒙 的 位 置, 大 量 文 学 作 品 被 改 编 成 影 视 剧, 包 氏 父 子 阿 Q 正 传 药 四 世 同 堂 骆 驼 祥 子 等 等, 这 一 时 期 成 为 精 英 知 识 分 子 继 承 五 四 传 统 重 新 对 民 众 启 蒙 教 化 的 狂 欢.2.2 提 高 艺 术 水 准 世 界 电 影 史 学 家 乔 治 萨 杜 尔 说 : 一 种 艺 术 决 不 能 在 未 开 垦 的 处 女 地 上 产 生 出 来 而 突 如 其 来 地 在 我 们 眼 前 出 现, 他 必 须 吸 取 人 类 知 识 中 的 各 种 养 料, 并 且 很 快 地 就 把 他 们 消 化, 电 影 的 伟 大 就 在 于 他 是 很 多 艺 术 的 综 合 2 而 中 国 电 影 的 发 展 先 天 不 足, 从 传 统 戏 剧 中 借 鉴 的 内 容 和 经 验 并 不 适 合 电 影 的 形 式, 而 且 一 直 都 缺 乏 独 立 的 原 创 人 才 队 伍, 剧 本 荒 直 到 现 在 仍 旧 困 扰 着 影 视 界, 这 就 影 响 了 影 视 艺 术 水 准 的 提 高, 而 影 视 改 编 经 典 名 著, 可 以 说 是 站 在 巨 人 的 肩 膀 上 因 为 在 电 影 诞 生 之 前 的 年 代, 恰 恰 是 文 学 成 关 于 加 强 电 影 事 业 的 决 定, 转 引 自 陈 荒 煤 主 编, 当 代 中 国 电 影, 北 京, 中 国 社 会 科 学 出 版 社,989 年, 第 3 页 2 乔 治. 杜 萨 尔 世 界 电 影 史, 中 国 电 影 出 版 社,982 年 版,65 页 4 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

15 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 为 主 导 艺 术 形 态, 只 有 文 学 能 够 反 映 异 常 复 杂 的 生 活 矛 盾, 满 足 更 加 广 泛 更 多 层 次 多 声 部 地 把 握 现 实 的 迫 切 需 要 虽 然 中 国 电 影 和 中 国 现 代 文 学 几 乎 同 时 发 生, 但 是 中 国 现 代 文 学 史 作 品 可 以 说 发 轫 时 就 比 较 成 熟 从 五 四 时 期 到 新 中 国 建 立, 这 期 间, 鲁 迅 郁 达 夫 张 爱 玲 沈 从 文 老 舍 等 一 大 批 大 师 级 的 作 家, 创 作 了 包 罗 万 象 的 各 类 极 具 思 想 艺 术 文 化 价 值 的 文 学 作 品 这 些 作 品 主 题 鲜 明, 思 想 深 刻, 人 物 形 象 丰 富 多 样 叙 事 情 节 吸 引 人, 具 有 成 熟 的 艺 术 积 淀 这 就 为 影 视 提 供 了 不 仅 丰 富 而 且 优 质 的 剧 本 资 源, 也 极 大 地 提 高 了 影 视 剧 的 艺 术 水 准 而 到 了 文 革 后 的 新 时 期 面 对 影 视 界 注 重 技 术 的 创 新 和 炫 技, 以 及 出 现 丢 掉 戏 剧 的 拐 杖 电 影 和 戏 剧 离 婚 等 观 点 时, 著 名 导 演 张 俊 祥 提 出 了 电 影 必 须 首 先 是 文 学 和 用 电 影 表 现 手 段 完 成 的 文 学 的 观 点, 并 引 发 了 影 视 界 关 于 电 影 是 否 具 有 文 学 性 文 学 价 值 的 大 争 论 虽 然 文 学 价 值 指 的 是 作 品 的 思 想 内 容 典 型 形 象 塑 造 文 学 表 现 手 段 和 节 奏 气 氛 风 格 样 式 等 2 但 我 们 不 能 只 从 体 裁 内 容 等 意 义 上 来 认 知, 文 学 性 文 学 价 值, 更 包 含 着 艺 术 水 准 的 内 涵, 张 俊 祥 认 为 现 在 有 一 种 想 法, 好 像 影 片 艺 术 质 量 高 低 就 看 表 现 手 法, 甚 至 认 为 只 要 把 外 国 电 影 里 的 七 十 年 代 技 巧 运 用 上, 电 影 就 上 去 了 我 们 绝 不 反 对 学 习 七 十 年 代 的 技 巧, 但 是 针 对 某 些 片 面 强 调 形 式 的 偏 向, 我 们 要 大 声 疾 呼 : 不 要 忽 视 了 电 影 的 文 学 价 值 我 认 为, 许 多 电 影 艺 术 水 平 不 高, 根 本 问 题 还 不 在 于 表 现 手 法 陈 旧, 而 在 于 作 品 的 文 学 价 值 就 不 高 3 此 外, 王 愿 坚 也 发 表 了 类 似 的 观 点 : 重 视 电 影 的 文 学 性, 在 作 品 中 充 分 体 现 电 影 的 文 学 B. 日 丹 影 片 的 美 学, 中 国 电 影 出 版 社,992 年 版, 第 63 页 2 张 俊 祥 用 电 影 表 现 手 段 完 成 的 文 学 在 一 次 导 演 总 结 会 议 上 的 发 言 3 张 俊 祥 用 电 影 表 现 手 段 完 成 的 文 学 在 一 次 导 演 总 结 会 议 上 的 发 言 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

16 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 价 值, 这 对 于 繁 荣 电 影 创 作, 提 高 电 影 的 艺 术 质 量 是 大 有 好 处 的 从 改 编 自 现 当 代 文 学 经 典 名 著 的 电 影 是 中 国 电 影 大 奖 金 鸡 奖 和 百 花 奖 的 获 奖 常 客 就 可 以 看 出, 文 学 作 品 对 于 影 视 艺 术 水 准 的 提 高 具 有 极 大 的 影 响 特 别 是 在 目 前 中 国 影 视 界, 当 画 面 华 丽 绚 烂 但 内 容 单 一 叙 事 拙 劣 典 型 形 象 缺 失 的 国 产 大 片 横 行, 粗 糙 的 艺 术 电 影 在 导 演 个 人 风 格 和 市 场 需 求 之 间 徘 徊 时, 改 编 文 学 经 典 作 品, 提 高 影 视 的 文 学 性, 又 一 次 成 为 影 视 要 面 对 的 选 择.2.3 获 得 商 业 利 益 电 影 是 一 门 艺 术, 但 电 影 从 一 开 始 就 具 有 更 重 要 的 商 品 属 性 贝 拉. 巴 拉 兹 指 出 : 影 片 是 一 个 规 模 宏 大 的 企 业 的 产 品, 他 的 昂 贵 的 成 本 和 极 端 复 杂 的 集 体 创 作 的 过 程, 使 任 何 一 个 有 天 才 的 人 都 不 可 能 脱 离 了 时 代 的 趣 味 或 偏 见 去 创 造 杰 作 2 而 在 时 代 的 趣 味 和 偏 见 背 后, 隐 藏 着 成 本 利 益 票 房 等 商 品 属 性, 而 不 仅 仅 是 政 治 的 或 者 艺 术 的 改 编 中 国 现 代 文 学 史 作 品 一 直 和 商 业 有 着 千 丝 万 缕 的 关 联, 即 使 中 国 电 影 从 一 开 始 就 具 有 宣 传 和 教 化 的 目 的, 但 他 始 终 没 有 脱 离 时 代 的 趣 味 和 偏 见 最 开 始 二 十 世 纪 二 十 年 代 和 鸳 鸯 蝴 蝶 派 作 家 联 手 创 作 商 业 电 影, 就 是 为 了 和 好 莱 坞 电 影 抢 夺 票 房 收 益 而 到 了 三 四 十 年 代, 9.8 事 变, 民 族 意 识 觉 醒, 人 们 已 不 满 足 观 看 商 业 电 影, 电 影 公 司 为 了 迎 合 民 众 的 口 味, 扭 转 经 济 困 境, 开 始 寻 求 与 左 翼 文 艺 工 作 者 联 合, 投 入 到 严 肃 电 影 的 制 作 中 来 3 也 是 为 了 票 房 收 益 而 建 国 后 一 直 到 计 划 经 济 结 束 的 很 长 一 段 时 期, 王 愿 坚 电 影, 看 得 见 的 文 学 学 习 笔 记 之 二 2 电 影 美 学 中 国 电 影 出 版 社 986 年, 第 5 页 3 冯 果 当 代 中 国 电 影 的 艺 术 困 境 对 电 影 与 文 学 关 系 的 一 个 考 察 上 海 文 化 出 版 社,2007 年,85 页 6 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

17 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 虽 然 票 房 并 不 是 各 大 国 产 电 影 厂 所 追 求 的 主 要 目 的, 但 电 影 的 创 作 更 难 道 不 是 为 了 迎 合 国 家 机 器 这 个 更 大 的 买 单 者 的 时 代 趣 味 和 偏 见 吗? 即 便 是 一 揽 子 全 包 的 国 家 机 器 有 时 为 了 照 顾 经 济 也 会 放 低 政 治 标 准 949 年 上 海 市 召 开 座 谈 会 商 议 成 立 公 私 合 营 电 影 公 司, 夏 衍 在 会 上 说 : 美 国 电 影 之 有 害, 大 家 都 知 道 但 是 目 前 如 一 下 子 不 让 英 美 片 放 映, 还 不 能 供 应 市 场 需 要 所 以, 当 私 营 昆 仑 影 业 公 司 的 武 训 传 在 95 年 上 映 并 被 严 加 批 判 时, 影 视 界 才 变 得 战 战 兢 兢, 政 治 放 到 了 第 一 位, 市 场 才 被 迫 成 为 其 次 而 到 了 大 众 文 化 崛 起 的 当 代, 影 视 剧 成 为 大 众 文 化 的 主 流, 市 场 效 益 也 成 为 决 定 成 败 的 关 键 现 代 文 学 史 上 的 经 典 名 作 不 仅 本 身 数 量 多 质 量 高, 而 且 读 者 人 数 众 多, 也 深 入 读 者 内 心, 改 编 经 典 名 作 具 有 强 大 的 票 房 号 召 力, 降 低 了 投 资 人 的 投 资 风 险, 提 高 了 预 期 商 业 收 益 期 望 于 是 改 编 现 代 文 学 史 名 作 又 一 次 迎 合 了 时 代 的 趣 味 和 偏 见.3 被 改 编 的 文 学 母 本 如 何 找 到 历 史 定 位 现 代 文 学 史 经 典 名 作 被 改 编 者 数 量 众 多, 但 不 同 历 史 时 期, 影 视 改 编 有 着 不 同 关 注 的 对 象 这 不 禁 使 我 们 疑 问 : 为 何 在 建 国 初 期 没 有 改 编 张 爱 玲 的 色 戒 沈 从 文 的 边 城, 而 只 能 是 鲁 迅 的 祝 福 老 舍 的 我 这 一 辈 子? 被 改 编 的 现 代 文 学 作 品 是 如 何 找 到 其 出 现 的 历 史 时 期 的? 影 像 并 不 简 单 地 出 现, 而 是 给 人 以 被 选 中 的 印 象 中 国 现 代 文 学 经 典 名 作 在 形 势 内 容 主 题 思 想 上 等 是 复 杂 多 样 的, 但 他 们 中 的 某 一 类 总 会 被 选 中, 被 改 编 为 影 视 剧 后 出 现 在 一 个 合 适 的 历 史 时 期 在 建 国 后 到 文 革 的 十 七 年 间, 国 家 初 建, 举 国 都 处 于 对 历 史 的 反 思 和 对 社 会 主 义 充 满 信 心 状 态 例 如 电 影 祝 福 的 一 开 头 就 用 大 字 幕 展 示 了 一 段 电 影 世 界,987 年, 第 5 期 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

18 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 鲁 迅 充 满 人 道 主 义 思 想 揭 露 封 建 文 化 对 人 性 迫 害 的 名 言 : 要 除 去 虚 伪 的 脸 谱, 要 除 去 世 上 害 人 害 己 的 昏 迷 和 强 暴 要 除 去 人 生 毫 无 意 义 的 苦 痛, 要 除 去 制 造 并 尝 玩 苦 痛 的 昏 迷 和 强 暴 要 人 类 都 受 正 当 的 幸 福, 然 后 以 画 外 音 的 方 式 说 : 对 今 天 的 青 年 人 来 说, 这 已 经 是 很 早 很 早 以 前 的 事 了 再 例 如 林 家 铺 子 开 头 画 外 音 : 这 个 故 事 发 生 在 93 年, 离 开 现 在, 已 经 是 将 近 三 十 年 前 的 事 了 这 是 中 国 人 民 苦 难 最 深 重 的 时 代, 帝 国 主 义 封 建 势 力 买 办 资 产 阶 级 这 三 座 大 山 重 压 在 中 国 人 民 头 上, 劳 动 人 民 处 身 在 水 深 火 热 之 中, 作 为 剥 削 阶 级 的 工 商 业 者, 也 不 能 掌 握 自 己 的 命 运, 这 是 一 个 人 吃 人 的 社 会 类 似 的 开 头 在 很 多 影 片 中 都 有 体 现 同 时, 以 革 命 战 争 革 命 历 史 以 及 农 村 题 材 为 核 心 的 文 学 创 作 成 为 这 一 时 期 的 主 流, 文 学 活 动 开 始 繁 荣 各 类 理 论 探 讨 也 很 活 跃, 革 命 现 实 主 义 社 会 主 义 时 代 的 现 实 主 义 革 命 现 实 主 义 与 革 命 浪 漫 主 义 相 结 合 等, 而 到 了 953 年 9 月 的 全 国 第 二 次 文 代 会 上, 中 国 政 府 文 艺 部 门 正 式 把 社 会 主 义 现 实 主 义 作 为 新 中 国 文 艺 创 作 和 批 评 的 最 高 标 准 周 扬 也 在 第 一 届 电 影 艺 术 工 作 会 议 上 的 总 结 报 告 中 指 出 电 影 必 须 按 照 社 会 主 义 现 实 主 义 的 要 求, 宣 传 社 会 主 义 思 想 作 为 重 要 宣 传 工 具 之 一 的 电 影 紧 跟 这 一 风 潮, 改 编 了 众 多 文 学 作 品 但 主 要 有 两 种 类 型, 一 个 是 反 应 革 命 历 史 题 材 的 如 红 日 红 岩 红 旗 谱 青 春 之 歌 等, 也 有 反 映 农 村 现 实 题 材 的 如 三 里 湾 李 双 双 小 传 龙 须 沟 等 等 现 代 文 学 史 经 典 作 品 中 反 映 的 社 会 环 境 是 观 众 非 常 熟 悉 的, 人 民 大 众 刚 从 那 一 时 代 过 来, 具 有 身 临 其 境 的 体 会 虽 然 改 编 现 代 文 学 经 典 名 作 数 量 并 不 多, 如 我 这 一 辈 8 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

19 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 子 祝 福 林 家 铺 子 早 春 二 月 等, 但 都 汇 入 了 以 上 两 种 类 型, 着 力 表 现 农 民 的 悲 惨 命 运 革 命 的 艰 辛 曲 折 和 描 绘 新 社 会 的 光 明 幸 福 而 在 经 历 了 文 革 的 高 压 后, 在 八 十 年 代 影 视 的 新 时 期, 浓 烈 的 政 治 意 识 形 态 淡 化, 思 想 开 始 解 放, 文 艺 创 作 又 出 现 了 一 个 新 的 高 峰 : 伤 痕 反 思 寻 根 新 写 实 先 锋 等 文 学 思 潮 此 起 彼 伏 这 一 时 期, 反 思 和 启 蒙 成 为 文 艺 主 流, 电 影 亦 是 紧 跟 文 学 思 潮, 改 编 了 众 多 作 品, 例 如 表 现 反 思 的 芙 蓉 镇 寻 根 的 棋 王 新 写 实 的 大 红 灯 笼 高 高 挂 等 在 这 一 语 境 下, 对 现 代 文 学 史 经 典 名 著 的 改 编 大 爆 发 并 呈 现 出 多 样 性 : 思 考 国 民 劣 根 性 的 药 ; 探 讨 知 识 分 子 问 题 的 伤 逝 ; 表 现 妇 女 解 放 和 抉 择 的 春 桃 狂 ( 改 编 自 李 劼 人 小 说 死 水 微 澜 ); 反 映 个 体 劳 动 者 结 局 的 骆 驼 祥 子 ; 表 现 资 民 族 资 产 阶 级 命 运 的 子 夜 ; 揭 露 封 建 主 义 罪 恶 的 雷 雨 ; 探 讨 人 性 精 神 的 原 野 南 行 记 ; 反 映 民 族 文 化 存 亡 的 四 世 同 堂 等, 甚 至 曾 经 被 打 成 大 毒 草 的 沈 从 文 的 边 城 萧 萧 等 都 被 改 编 成 电 影 总 体 上, 对 出 路 的 关 注 和 探 索 成 为 之 一 阶 段 改 编 片 的 主 要 内 容 ; 而 反 思 性, 包 括 对 民 族 性 人 性 和 传 统 文 化 的 反 思 则 是 这 一 阶 段 改 编 片 在 审 美 追 求 上 的 典 型 特 征 而 到 了 九 十 年 代, 市 场 经 济 主 体 地 位 确 立, 大 众 文 化 来 袭 人 民 在 远 离 了 吃 不 饱 穿 不 暖 的 时 代, 向 钱 看 成 为 人 们 的 追 求, 在 一 部 分 人 先 富 起 来 后, 精 神 娱 乐 已 经 成 为 首 要, 社 会 文 化 需 求 已 经 转 向 此 时 的 社 会 状 态 和 张 爱 玲 小 说 所 反 应 的 资 本 主 义 上 海 以 及 对 金 钱 关 系 中 人 性 的 思 考 所 契 合, 这 一 时 期 香 港 出 品 了 大 量 改 编 自 张 爱 玲 小 说 的 电 影, 如 倾 城 之 恋 等, 大 陆 则 是 拍 了 半 生 缘 金 锁 记 等 电 视 剧, 受 到 大 陆 以 及 港 澳 台 观 众 非 彭 海 军 历 史 的 积 淀 与 时 代 超 越 中 国 现 代 文 学 名 著 影 视 改 编 透 视, 北 京 电 影 学 院 报 2002 年 月 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

20 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 常 热 烈 的 追 捧 此 外, 中 国 现 代 文 学 史 经 典 名 作 所 反 映 的 苦 难 时 代 和 社 会 启 蒙 救 亡 的 思 想 和 价 值 观 等, 已 经 不 在 是 文 化 主 流, 在 娱 乐 至 上 利 益 至 上 的 语 境 下, 对 现 代 文 学 史 经 典 名 作 的 改 编 不 仅 充 满 了 某 一 角 度 的 无 限 放 大, 例 如 色 戒 中 对 性 爱 镜 头 的 夸 张 表 现 ; 也 有 的 充 满 了 解 构 和 戏 谑, 例 如 满 城 尽 带 黄 金 甲 对 雷 雨 的 变 换 时 空 重 写 而 更 重 要 的 是, 电 影 高 投 入 低 产 出 的 效 率, 远 远 不 能 满 足 大 众 文 化 时 代 对 影 视 数 量 和 质 量 的 要 求, 于 是 电 视 剧 改 编 已 经 超 越 了 电 影, 集 中 了 这 一 时 期 改 编 现 代 文 学 史 经 典 名 作 的 绝 大 部 分 相 比 这 一 时 期 改 编 电 影 既 不 叫 好 又 不 叫 座 的 情 况, 改 编 自 现 代 经 典 名 作 的 电 视 剧 围 城 雷 雨 死 水 微 澜 京 华 烟 云 等, 不 仅 数 量 巨 大, 而 且 具 有 较 高 艺 术 水 准 美 国 学 者 尼 克. 布 朗 在 电 影 与 社 会 : 分 析 的 形 式 与 形 式 的 分 析 中 指 出 : 仅 仅 把 影 片 理 解 为 传 播 意 识 形 态 的 主 要 手 段 是 不 够 的, 我 们 还 可 以 称 影 片 为 社 会 文 本 换 句 话 说, 电 影 不 仅 仅 是 娱 乐, 也 并 非 与 社 会 进 程 无 关, 它 正 是 再 现 社 会 进 程 的 变 化 和 反 复 指 引 这 种 变 化 的 一 种 手 段 通 过 以 上 中 国 社 会 不 同 历 史 阶 段 选 择 改 编 不 同 中 国 现 代 文 学 史 经 典 名 作 的 情 况 来 看, 被 改 编 的 文 学 母 本 如 何 出 现 在 合 适 的 历 史 阶 段, 不 仅 是 强 权 的 意 识 形 态 作 用, 更 是 一 种 与 社 会 经 济 发 展 文 化 思 潮 等 进 程 的 契 合 导 演 个 人 艺 术 倾 向 的 力 量 在 此 时 是 微 弱 的, 可 以 说, 是 社 会 的 动 向 选 择 了 被 改 编 的 文 学 母 本 夏 衍 电 影 文 集 第 一 卷 第 460 页 20 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

21 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 2 当 代 影 视 改 编 现 代 文 学 史 经 典 名 作 概 况 自 933 年, 改 编 自 茅 盾 同 名 小 说 的 电 影 春 蚕 上 映 以 来, 在 除 文 革 外 的 每 一 个 时 期, 改 编 现 代 文 学 史 经 典 名 作 就 成 为 影 视 创 作 的 重 要 手 段, 甚 至 在 一 段 时 期 内 是 最 重 要 的 方 式 根 据 目 前 掌 握 的 资 料 统 计, 统 计 改 编 自 现 代 文 学 史 经 典 名 作 的 影 视 剧 如 下 表 所 示 : ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

22 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 表 一 : 改 编 自 现 代 文 学 史 经 典 名 作 的 影 视 剧 统 计 表 作 家 时 期 解 放 前 十 七 年 间 ( ) 新 时 期 (978 99) 市 场 经 济 确 立 后 (992 今 ) 备 注 早 春 二 月 被 当 做 批 判 典 型 而 公 柔 石 (963, 二 映 月 ) 祝 福 (956) 药 (98) 铸 剑 (994) 风 雨 如 磬 鲁 迅 阿 Q 正 传 (98) 阿 Q 的 故 事 (2000, 鲁 迅 多 部 ( 改 编 自 鲁 迅 众 短 篇 小 说 伤 逝 (98) 作 品 糅 合 ) 系 列 微 电 影, 拍 摄 中 ) 金 秋 桂 花 迟 (995, 春 风 沉 郁 达 夫 醉 的 晚 上 迟 桂 花 ) 春 风 沉 醉 的 晚 上 (996) 22 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

23 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 春 蚕 腐 蚀 (950) 子 夜 (982) 霜 叶 红 似 二 月 花 (995) 茅 盾 (933) 林 家 铺 子 春 蚕 秋 收 残 冬 (987) 子 夜 ( ) (959) 虹 (99) 离 婚 我 这 一 辈 子 骆 驼 祥 子 (982) 离 婚 (992) 龙 须 沟 952 (928) (950) 月 牙 儿 (985) 纳 妾 (2007, 离 婚 ) 方 珍 珠 952 四 世 同 堂 (985) 骆 驼 祥 子 (997) 茶 馆 982 离 婚 (998) 鼓 书 艺 人 987 老 舍 二 马 (999) ( 以 上 文 学 母 本 均 是 我 这 一 辈 子 (200) 老 舍 949 年 后 创 作 ) 月 芽 儿 与 阳 光 (2006) 四 世 同 堂 (2007) 家 春 (953) 寒 夜 (984) 家 (2007) 家 (94) 秋 (954) 家 春 秋 (986) 寒 夜 (2009) (953 香 港 ) 巴 金 家 (956) 寒 夜 故 园 春 梦 (964, 憩 园 ) (955 香 港 ) ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

24 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 沈 从 文 曹 禺 艾 芜 边 城 (984) 湘 女 潇 潇 (986, 萧 萧 ) 雷 雨 (984) 日 出 (985) 原 野 (988) 北 京 人 (998) 漂 泊 奇 遇 (983, 南 行 记 ) 南 行 记 (99) 村 妓 (993, 丈 夫 ) 翠 翠 (953, 香 港, 边 城 ) 雷 雨 (996) 雷 雨 (957, 香 港 ) 原 野 (997) 98 被 禁 映 日 出 (200) 满 城 尽 带 黄 金 甲 (2006, 雷 雨 ) 钱 钟 书 围 城 (990) 许 地 山 春 桃 (988) 张 天 翼 包 氏 父 子 (983) 秋 潮 (992, 现 代 青 金 粉 世 家 (2003) 24 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

25 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 年 ) 啼 笑 因 缘 (2004) 红 粉 世 家 (2004, 满 江 张 恨 水 红 ) 夜 深 沉 (2006) 纸 醉 金 迷 (2008) 梦 幻 天 堂 (2008, 现 代 青 年 ) 林 语 堂 风 声 鹤 唳 (2002) 京 华 烟 云 (2005) 李 劼 人 死 水 微 澜 (987) 狂 (2004, 死 水 微 澜 ) 死 水 微 澜 (2008) 992 禁 映 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

26 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 张 爱 玲 作 色 戒 (2007) 大 量 删 节 后 上 映 为 众 多 电 半 生 缘 (2002) 倾 城 之 恋 (984, 香 影 编 剧, 金 锁 记 (2002) 港 ) 张 爱 玲 将 上 映 后 倾 城 之 恋 (2009) 怨 女 (988, 香 港 ) 的 电 影 改 红 玫 瑰 与 白 玫 瑰 编 为 多 部 海 上 花 (998, 台 湾 ) (994, 香 港 ) 小 说 半 生 缘 (997, 香 港 ) 注 :. 为 方 便 查 看, 影 视 剧 名 称 不 加 书 名 号, 影 视 剧 名 与 文 学 母 本 名 不 一 致 则 在 括 号 内 注 明, 所 有 年 代 为 影 视 剧 上 映 年 代 2. 没 有 双 下 划 线 的 为 电 影, 有 双 下 划 线 的 斜 体 字 为 电 视 剧 3. 曾 被 禁 映 或 者 大 量 删 节 的 影 视 剧 前 用 标 注, 并 在 备 注 中 简 要 说 明 4. 备 注 一 栏 主 要 解 释 大 陆 以 外 地 区 改 编 的 影 视 剧 正 在 拍 摄 中 的 影 视 剧 和 建 国 后 的 重 要 作 品 改 编 情 况 26 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

27 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 根 据 上 表, 我 们 也 可 以 制 作 一 个 影 视 改 编 现 代 文 学 史 经 典 名 著 数 据 趋 向 表, 从 而 发 现 改 编 的 趋 势 表 二 : 影 视 改 编 现 代 文 学 史 经 典 名 著 趋 向 表 根 据 以 上 两 份 数 据 表, 以 及 掌 握 的 其 他 数 据 资 料, 我 们 可 以 看 出 几 个 特 点 : 第 一, 从 解 放 前 到 十 七 年 再 到 新 时 期 的 三 个 阶 段 里, 影 视 改 编 现 代 文 学 史 经 典 名 作 都 程 上 升 趋 势, 新 时 期 既 是 改 编 高 峰 也 是 分 水 岭 第 二, 新 时 期 后, 电 影 改 编 数 量 大 幅 下 降, 电 视 剧 改 编 数 量 遥 遥 领 先 980 年 代 中 后 期 是 转 折 时 期 以 电 影 新 作 杂 志 为 例, 可 见 此 期 改 编 趋 势 : 年 间 该 刊 共 登 载 各 类 剧 本 26 部, 其 中 由 文 学 作 品 改 编 而 来 的 有 33 部, 占 26.2%; 年 间 该 刊 刊 登 剧 本 54 部, 属 于 改 编 作 品 的 有 0 部, 占 8.7%; 年 间 发 表 剧 本 74 部, 而 改 编 之 作 有 7 部, 只 占 9.5% 当 然, 这 些 改 编 之 作 中 大 部 分 还 是 当 代 文 学 作 品, 现 代 文 学 史 经 典 名 作 更 加 屈 指 可 数, 这 就 反 映 了 电 影 改 编 热 度 的 降 温 而 随 着 电 子 技 术 的 进 步, 电 视 机 录 像 机 影 碟 机 等 在 中 国 广 泛 使 用, 电 视 剧 的 优 势 金 宏 宇, 原 小 平 影 视 与 文 学 名 著 的 日 渐 疏 离, 武 汉 大 学 学 报,2009 年 3 月, 第 62 卷, 第 2 期 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

28 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 显 现, 从 985 年 电 视 剧 四 世 同 堂 拉 开 改 编 序 幕, 众 多 现 代 文 学 史 经 典 名 作 被 改 编 为 电 视 剧 第 三, 虽 然 改 编 现 代 文 学 史 经 典 作 品 的 电 视 剧 数 量 巨 大, 但 是 由 于 中 国 电 视 剧 事 业 发 展 迅 猛, 电 视 剧 总 量 基 数 很 大, 作 为 电 视 剧 的 一 个 种 类, 改 编 剧 在 总 量 中 所 占 比 率 并 不 高 资 料 显 示,986 年, 全 国 一 年 间 生 产 电 视 剧 50 集, 到 996 年, 一 年 生 产 电 视 剧 约 达 9000 集 自 2000 年 突 破 0000 集 开 始, 平 均 每 年 以 近 千 集 的 速 度 持 续 增 长,202 年 更 是 创 下 历 史 新 高, 达 到 7000 集, 使 我 国 成 为 世 界 电 视 剧 产 量 的 第 一 大 国 在 这 样 庞 大 的 基 数 下, 由 现 代 文 学 史 经 典 作 品 改 编 的 电 视 剧 就 显 得 十 分 渺 小 从 分 析 我 们 可 以 看 出, 影 视 改 编 在 回 避 现 代 文 学 史 经 典 作 品 从 建 国 后 的 十 七 年 时 期 一 直 到 今 天, 几 乎 每 一 阶 段, 影 视 改 编 更 重 视 当 代 文 学 史 作 品 而 非 现 代 文 学 史 经 典 名 作 十 七 年 时 期, 影 视 改 编 更 多 的 是 像 红 旗 谱 青 春 之 歌 铁 道 游 击 队 野 火 春 风 斗 古 城 林 海 雪 原 英 雄 儿 女 等 革 命 题 材 小 说, 以 及 像 李 双 双 三 里 湾 龙 须 沟 等 现 实 主 义 题 材 的 电 影 陈 思 和 在 其 所 著 的 中 国 当 代 文 学 史 教 程 中 甚 至 专 门 列 出 一 章 讨 论 李 双 双 及 其 改 编 电 影 的 重 要 内 涵, 更 能 管 窥 当 代 文 学 作 品 在 当 时 影 响 之 大 而 到 了 新 时 期, 文 学 思 潮 此 起 彼 伏, 电 影 改 编 更 多 的 关 注 伤 痕 改 革 反 思 寻 根 先 锋 等 类 型 的 作 品, 例 如 芙 蓉 203 电 视 剧 产 量 首 回 落 总 局 鼓 励 一 剧 一 星, 新 浪 娱 乐 新 闻, 8/ shtml 28 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

29 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 镇 陈 奂 生 上 城 棋 王 一 个 和 八 个 等 等, 而 八 一 与 北 影 两 家 电 影 厂 同 时 改 编 和 上 映 许 茂 和 他 的 女 儿 们 更 是 在 这 一 时 期 将 当 代 文 学 作 品 影 视 改 编 推 向 了 高 潮, 一 些 年 轻 作 家 作 品 更 是 大 当 其 道, 例 如 王 朔 和 刘 恒, 由 于 改 编 自 他 们 作 品 的 影 视 剧 数 量 多 影 响 大, 甚 至 出 现 了 王 朔 年 刘 恒 年 的 说 法 相 比 之 下, 虽 然 这 一 时 期 对 现 代 文 学 名 著 的 改 编 数 量 也 炙 手 可 热, 改 编 作 品 如 骆 驼 祥 子 等 也 获 得 了 一 些 大 奖, 但 并 没 有 成 为 当 时 影 视 改 编 主 流, 也 不 和 当 时 文 学 思 潮 合 拍, 更 多 的 是 一 些 纪 念 性 质 的, 向 文 学 偶 像 致 敬 的 倾 向 例 如 当 时 改 编 大 量 鲁 迅 的 作 品, 药 伤 逝 阿 Q 正 传 都 是 为 了 纪 念 鲁 迅 诞 辰 00 周 年, 即 便 是 956 年 拍 摄 的 祝 福 也 是 为 了 纪 念 鲁 迅 逝 世 20 周 年 老 舍 巴 金 的 情 况 也 同 样 如 此 于 是 乎, 夹 在 当 代 文 学 作 品 改 编 浪 潮 中 的 现 代 文 学 史 经 典 名 作 改 编, 更 像 是 一 种 对 当 年 因 政 治 原 因 不 能 拍 摄 的 发 泄, 抑 或 一 种 自 言 自 语, 显 得 极 其 另 类 而 当 新 时 期 的 热 度 退 去 后, 从 九 十 年 代 开 始, 影 视 改 编 与 现 代 文 学 史 名 著 的 日 渐 疏 离 更 加 明 显 而 成 熟 于 新 时 期 的 著 名 导 演 们, 例 如 张 艺 谋 陈 凯 歌 田 壮 壮 等 在 改 编 文 学 作 品 时, 也 是 回 避 现 代 文 学 经 典 张 艺 谋 是 中 国 影 视 界 成 就 最 高 的 导 演, 他 的 作 品 绝 大 部 分 都 是 改 编 当 代 文 学 作 品 的 方 式, 他 在 谈 及 改 编 当 代 作 家 苏 童 小 说 妻 妾 成 群 时, 明 确 反 映 了 对 现 代 文 学 史 经 典 作 品 的 回 避 态 度 : 妻 妾 成 群 最 能 打 动 我 的 是 年 轻 人 写 历 史 故 事 的 不 同 多 少 年 来, 中 国 表 现 封 建 大 家 族 的 作 品 很 多 但 苏 童 却 在 这 一 古 老 的 题 材 中 用 一 个 新 的 视 点 来 看 待 这 个 故 事, 他 没 有 像 通 常 的 五 四 文 学 作 品 那 样 去 写 一 个 善 良 的 人 如 何 变 得 堕 落, 一 个 混 沌 的 灵 魂 如 何 获 得 觉 醒 从 他 的 作 品 中, 你 看 到 的 是 巴 金 的 家 春 秋 那 样 的 生 活 氛 围, 但 苏 童 作 品 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

30 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 中 有 价 值 的 是 写 出 了 人 与 人 之 间 与 生 俱 来 的 那 种 敌 意 仇 视, 那 种 有 意 无 意 的 自 相 损 害 相 互 摧 残 他 不 是 家 春 秋, 也 不 是 林 家 铺 子, 它 不 像 老 作 家 们 从 严 格 的 现 实 主 义 角 度 去 架 构 的 故 事, 而 是 从 年 轻 人 的 视 角 展 现 了 很 多 新 的 东 西 导 演 的 回 避 也 暗 示 了 观 众 及 市 场 票 房 的 回 避, 影 视 改 编 更 加 偏 爱 能 反 应 当 下 社 会 的 当 代 文 学 作 品, 对 现 代 文 学 史 经 典 的 关 注 越 来 越 少 3 当 代 影 视 改 编 现 代 文 学 史 经 典 名 作 的 总 体 倾 向 3. 忠 实 原 著 从 933 年 春 蚕 开 始, 忠 实 于 原 著 就 是 影 视 改 编 公 认 的 准 则 不 仅 做 到 忠 实 文 学 母 本 故 事 内 容, 而 且 忠 实 于 艺 术 表 达 例 如 春 蚕 导 演 程 步 高 回 忆 : 特 从 苏 州 请 来 了 专 家 三 位, 专 司 养 蚕 之 责 为 春 蚕 特 把 小 棚 让 出 来 专 供 养 蚕 之 用 2 到 了 十 七 年 时 期, 这 种 忠 实 得 到 很 好 地 延 续, 即 使 做 了 一 些 改 动, 例 如 祝 福 中 加 入 祥 林 嫂 和 贺 老 六 婚 后 生 活 场 面, 林 家 铺 子 里 特 写 林 老 板 爱 国 反 日 货 的 女 儿 林 明 秀 等, 但 并 没 有 改 变 原 著 的 故 事 脉 络 和 精 神 所 指, 而 是 根 据 影 视 艺 术 的 特 点 合 理 地 展 开 文 学 母 本 中 缩 略 的 情 节, 或 者 根 据 当 时 的 历 史 事 实 稍 微 合 理 的 修 饰 这 时 期, 曾 经 改 编 过 春 蚕 祝 福 林 家 铺 子 憩 园 等 的 著 名 编 剧 夏 衍, 诠 释 了 忠 实 原 著 定 义 : 假 如 要 改 变 的 原 著 是 经 典 著 作, 例 如 托 尔 斯 泰 高 尔 基 鲁 迅 这 些 巨 匠 大 师 们 的 著 作, 那 么 我 想, 改 编 者 无 论 如 何 总 得 力 求 忠 实 于 原 著, 即 使 是 细 节 的 增 删 该 作, 也 不 该 越 出 以 至 损 伤 原 作 的 主 题 思 李 尔 葳 张 艺 谋 说, 沈 阳 : 春 风 文 艺 出 版 社,998 年,23 页 2 陈 步 高 : 影 坛 旧 忆, 转 引 自 封 敏 主 编 : 中 国 电 影 艺 术 史 纲, 南 开 大 学 出 版 社,992 年 30 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

31 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 想 和 做 他 们 的 独 特 风 格 但, 假 如 要 改 编 的 原 作 是 神 话 民 间 传 说 和 所 谓 的 稗 官 野 史, 那 么 我 想, 改 编 者 在 这 方 面 就 可 以 有 更 大 的 增 删 和 该 作 的 自 由 3.2 偏 离 原 著 夏 衍 的 改 编 观 点 被 影 视 界 奉 为 圭 臬, 是 十 七 年 时 期 最 具 权 威 的 改 编 理 论, 即 使 到 了 思 想 解 放 的 新 时 期, 也 仍 旧 主 导 着 影 视 改 编 理 念 最 典 型 的 就 是 98 年 电 影 子 夜 编 导 桑 弧 在 979 年 到 98 年 的 改 编 构 思 期 间 花 了 四 个 月 时 间 查 阅 了 有 关 资 料, 翻 遍 了 930 年 上 海 所 有 的 报 纸 并 且 强 调 : 今 天 把 这 部 名 著 搬 上 银 幕, 不 但 要 保 持 原 作 这 一 鲜 明 的 特 点, 而 且 还 要 通 过 具 体 生 动 的 视 而 可 见 的 艺 术 形 象 告 诉 观 众 : 资 本 主 义 的 道 路 在 半 封 建 半 殖 民 地 的 旧 中 国 是 走 不 通 的, 就 中 国 非 要 变 革 不 可 2 我 们 由 此 可 看 出, 电 影 子 夜 完 全 是 对 文 字 的 子 夜 主 题 先 行 的 子 夜 的 能 活 动 的 画 面 翻 版, 可 谓 忠 实 原 著 的 典 范 但 事 与 愿 违 的 是, 电 影 并 没 有 收 到 良 好 的 反 响, 而 是 大 量 的 批 评 即 使 到 了 990 年 代 末 期, 仍 被 评 为 名 著 改 编 十 大 败 笔 之 首 3 相 对 于 子 夜 的 失 败, 这 一 时 期 众 多 偏 离 原 著 的 改 编, 例 如 骆 驼 祥 子 却 取 得 了 成 功, 忠 实 于 原 著 的 改 编 理 念 已 经 开 始 被 打 破 了, 并 爆 发 了 如 何 进 行 名 著 改 编 的 观 点 论 战, 这 其 中 最 著 名 的 就 是 凌 子 风 的 原 著 加 我 的 观 点 凌 子 风 在 解 释 这 一 观 点 时 说 : 原 著 + 我 我 要 忠 实 于 原 作, 但 是 原 作 的 精 神 是 要 通 过 我 个 人 的 理 解 和 风 格 来 体 现 的 我 想 我 基 本 上 是 忠 实 原 作 的, 但 是 我 觉 得 不 仅 要 忠 实 原 作, 夏 衍 : 杂 谈 改 编, 中 国 电 影 理 论 文 选, 上 册 498 页, 文 化 艺 术 出 版 社,992 年 2 丽 人 : 桑 弧 谈 < 子 夜 >, 电 影 新 作 982 年 第 一 期 3 张 宗 伟 : 中 外 文 学 名 著 的 影 视 改 编, 北 京, 中 国 广 播 电 视 出 版 社,2002 年 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

32 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 也 要 忠 实 于 我 自 己 除 了 骆 驼 祥 子 外, 春 桃 边 城 湘 女 萧 萧 等 一 批 电 影, 都 体 现 了 这 种 改 编 观 点, 并 在 上 映 后 引 起 观 众 的 强 烈 反 响, 更 多 地 是 强 调 影 视 改 编 各 种 偏 离 原 著 的 表 现 总 之, 完 全 忠 实 于 原 著 的 观 念 已 经 被 打 破, 但 这 就 像 被 打 开 的 潘 多 拉 盒 子 一 样, 偏 离 原 作 随 着 时 间 发 酵 成 颠 覆 原 著 3.3 颠 覆 原 著 在 八 十 年 代 中 后 期, 随 着 国 家 对 影 视 剧 娱 乐 性 的 解 禁 和 支 持, 商 业 电 影 如 雨 后 春 笋 般 出 现, 而 改 编 严 肃 的 现 代 文 学 史 经 典 名 作 也 出 现 了 这 种 娱 乐 苗 头, 例 如 985 年 上 映 的 电 视 剧 四 世 同 堂, 在 拍 摄 时 曾 经 出 现 过 这 样 的 情 况 : 于 是, 准 备 增 拍 的 床 上 镜 头 自 动 撤 了 下 来, 添 加 的 古 怪 镜 头 自 动 否 定 了 歪 的 斜 的 镜 头 一 个 也 不 要, 绝 不 随 波 逐 流, 降 低 格 调, 盲 目 的 追 求 奇 特 的 节 奏 2 虽 然 这 种 追 求 奇 特 节 奏 的 改 编 被 否 定 了, 但 我 们 也 可 以 从 中 看 出, 改 编 严 肃 的 现 代 文 学 史 经 典 名 作 已 经 不 在 是 偏 离 那 么 简 单, 而 到 了 市 场 经 济 确 立 后, 这 种 偏 离 已 经 成 为 颠 覆 例 如 2000 年 的 阿 Q 的 故 事, 将 鲁 迅 多 部 短 篇 融 合 在 一 起 : 阿 Q 有 了 妻 子 秀 儿, 孔 乙 己 是 阿 Q 的 岳 父, 秀 儿 爱 上 了 革 命 者 夏 瑜, 豆 腐 西 施 是 阿 Q 的 嫂 子 等 等, 复 杂 而 关 系 网 再 加 上 三 角 恋 爱 的 剧 情, 完 全 颠 覆 了 鲁 迅 作 品 严 肃 的 思 想 性, 使 观 众 无 法 认 同 而 2006 年 张 艺 谋 的 满 城 尽 带 黄 金 甲 更 是 把 雷 雨 时 空 转 换 描 述, 变 成 了 古 代 宫 廷 戏, 原 著 所 要 表 达 的 精 神 实 质 已 经 被 一 场 宫 廷 不 伦 之 恋 的 噱 头 以 及 色 彩 绚 丽 的 画 面 取 代 可 以 说, 现 如 今 解 构 原 著 颠 覆 原 舒 晓 鸣 谈 凌 子 风 新 时 期 的 电 影 改 编, 北 京 电 影 学 院 报,2002 年 期 2 中 国 电 影 艺 术 家 协 会 北 京 分 会 四 世 同 堂 电 视 剧 讨 论 会 文 集, 北 京, 中 国 文 联 出 版 公 司,986 年 32 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

33 วารสารจ นศ กษา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 著, 已 然 是 改 编 理 念 的 主 流 而 这 更 让 我 们 体 会 到, 影 视 与 现 代 文 学 史 经 典 名 作 的 疏 离, 已 经 不 只 是 数 量 质 量 故 事 内 容 的 疏 离, 而 是 对 经 典 名 作 严 肃 态 度 人 文 精 神 的 疏 离 结 语 现 代 文 学 经 典 名 作 在 当 代 时 期 的 影 视 呈 现, 是 充 满 异 态 特 征 的 美 国 电 影 理 论 家 乔 治 布 鲁 斯 东 说 : 电 影 从 活 动 的 照 片 发 展 为 述 说 一 个 故 事 那 天 起, 便 是 小 说 不 可 避 免 地 变 成 原 料 或 者 故 事 部 门 大 批 制 造 出 来 的 开 始, 从 此 小 说 就 在 剧 本 讨 论 会 议 桌 上 占 据 了 一 个 显 著 地 位 置, 这 种 情 况 至 今 未 变 有 些 经 典 文 学 作 品 被 改 编 成 了 高 质 量 的 影 视 剧, 同 样 成 为 了 经 典 ; 但 也 有 些 被 改 编 成 了 三 流 剧 作, 不 被 所 有 人 认 可 ; 而 也 有 些 改 编 得 到 了 观 众 或 者 评 论 界 某 一 方 的 认 可, 并 引 起 巨 大 争 议 一 部 改 变 自 文 学 经 典 的 影 视 剧 成 功 与 否 的 原 因 是 多 方 面 的 复 杂 的, 有 导 演 作 家 编 剧 演 员 等 等 个 人 原 因, 也 有 政 治 风 向 社 会 发 展 审 美 水 平 民 众 心 理 等 因 素 中 国 现 代 文 学 史 经 典 名 作 在 一 个 世 纪 的 被 改 编 历 史 中, 充 分 展 现 了 这 些 复 杂 的 因 素 对 改 编 所 产 生 的 影 响 影 视 改 编 现 代 文 学 史 经 典 名 作 的 黄 金 时 代 已 经 过 去, 影 视 对 现 代 文 学 史 经 典 名 作 的 关 注 度 已 经 大 大 降 低, 但 是 影 视 改 编 文 学 作 品 的 脚 步 并 未 停 止 影 视 号 称 大 众 的 艺 术, 大 众 并 不 意 味 着 虚 伪 和 低 俗, 提 高 影 视 改 编 的 质 量, 注 重 人 文 精 神 的 呈 现, 在 主 流 意 识 商 业 利 润 和 艺 术 价 值 中 找 到 一 个 平 衡 点, 鱼 与 熊 掌 兼 得, 这 并 不 矛 盾 众 多 改 编 自 文 学 经 典 的 影 视 剧 已 经 提 供 了 良 好 的 案 例 示 范, 我 们 可 以 从 中 汲 取 经 验, 规 避 改 编 的 缺 陷, 提 高 改 编 的 艺 术 水 准, 让 改 编 自 文 学 母 本 的 影 视 作 品, 能 够 更 大 程 度 地 成 为 影 视 经 典 作 品 [ 美 ] 乔 治 布 姆 斯 东 : 从 小 说 到 电 影, 高 俊 千 译, 北 京 : 中 国 电 影 出 版 社,98 年,2-3 页 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช

34 中 國 學 研 究 期 刊 泰 國 農 業 大 學 参 考 文 献 赵 凤 翔 房 丽 999 名 著 的 影 视 改 编, 北 京 : 北 京 广 播 学 院 出 版 社 张 宗 伟 2002 中 外 文 学 名 著 的 影 视 改 编, 北 京 : 中 国 广 播 电 视 出 版 社 [ 美 ] 艾 布 拉 姆 斯 2004 镜 与 灯, 北 京 : 北 京 大 学 出 版 社 王 桂 亭 203 经 典 的 建 构 与 泛 化, 文 艺 评 论,0 期 陶 东 风 2007 去 精 英 化 与 文 学 经 典 建 构 机 制 的 转 换 文 艺 研 究,2 期 方 长 安 2007 穆 旦 被 经 典 化 的 话 语 历 程, 南 开 学 报, 第 3 期 郑 正 秋 925 请 为 影 戏 留 余 地, 明 星 特 刊,6 月 第 一 期 陆 弘 石 等 998 中 国 电 影 史, 北 京 : 文 化 艺 术 出 版 社 夏 志 清 2005 中 国 现 代 小 说 史, 上 海 : 复 旦 大 学 出 版 社 封 敏 992 中 国 电 影 艺 术 史 纲, 天 津 : 南 开 大 学 出 版 社 年 李 少 白 2003 影 史 榷 略 电 影 历 史 及 理 论 续 集, 北 京 : 文 化 艺 术 出 版 社 陈 荒 煤 989 当 代 中 国 电 影, 北 京 : 中 国 社 会 科 学 出 版 社 [ 法 ] 乔 治. 杜 萨 尔 982 世 界 电 影 史, 北 京 : 中 国 电 影 出 版 社 [ 苏 ]B. 日 丹 992 影 片 的 美 学, 北 京 : 中 国 电 影 出 版 社 冯 果 2007 当 代 中 国 电 影 的 艺 术 困 境 对 电 影 与 文 学 关 系 的 一 个 考 察, 上 海 : 上 海 文 化 出 版 社 彭 海 军 2002 历 史 的 积 淀 与 时 代 超 越 中 国 现 代 文 学 名 著 影 视 改 编 透 视, 北 京 电 影 学 院 报, 第 0 期 金 宏 宇 原 小 平 2009 影 视 与 文 学 名 著 的 日 渐 疏 离, 武 汉 大 学 学 报, 第 2 期 夏 衍 : 杂 谈 改 编, 中 国 电 影 理 论 文 选, 上 册 498 页, 文 化 艺 术 出 版 社,992 年 舒 晓 鸣 2002 谈 凌 子 风 新 时 期 的 电 影 改 编, 北 京 电 影 学 院 报, 第 期 李 尔 葳 998 张 艺 谋 说, 沈 阳 : 春 风 文 艺 出 版 社 34 ป ท 8 ฉบ บท 2 พ ทธศ กราช 2558

Microsoft Word - 104蔡孟珍.doc

Microsoft Word - 104蔡孟珍.doc 談 成 大 中 文 學 報 第 三 十 二 期 2011 年 3 月 頁 87-124 國 立 成 功 大 學 中 文 系 從 明 清 縮 編 版 到 現 代 演 出 版 牡 丹 亭 崑 劇 重 構 的 幾 個 關 鍵 蔡 孟 珍 * 摘 要 戲 劇 為 搬 演 而 設 格 高 調 雅 的 文 士 劇 本, 宜 於 案 頭 清 玩, 卻 未 必 適 合 場 上 表 演 玉 茗 四 夢, 曲 壇 向

More information

BIBLID 0254-4466(2001)19:1 pp. 249-276 19 1 90 6 ** * ** 88 I 2000 8 249 250 19 1 251 1873-1929 1900 1 1902 1 35 1900 1960 7-12 252 19 1 2 3 2 1900 1902 3 2000 129-197 253 4 5 6 4 1902 1962 103 5 Joseph

More information

The Study on the Contemporary Culture of Film Festivals in Taichung Area A Thesis Submitted to Department of Fine Arts College of Humanities and Liber

The Study on the Contemporary Culture of Film Festivals in Taichung Area A Thesis Submitted to Department of Fine Arts College of Humanities and Liber The Study on the Contemporary Culture of Film Festivals in Taichung Area 98 8 The Study on the Contemporary Culture of Film Festivals in Taichung Area A Thesis Submitted to Department of Fine Arts College

More information

Microsoft Word - 7-3.doc

Microsoft Word - 7-3.doc 逢 甲 人 文 社 會 學 報 第 7 期 第 39-64 頁 2003 年 11 月 逢 甲 大 學 人 文 社 會 學 院 元 儒 郝 經 的 有 用 之 學 * 馬 行 誼 摘 要 這 篇 論 文 旨 在 討 論 元 儒 郝 經 的 學 術 核 心 - 有 用 之 學 郝 經 是 元 初 一 位 重 要 的 思 想 家 政 治 家, 歷 代 學 者 對 其 學 術 內 涵 的 論 述, 各 執

More information

永遠的革新號--側論《筆匯》遺漏在文學史上的密碼

永遠的革新號--側論《筆匯》遺漏在文學史上的密碼 屏 東 教 育 大 學 學 報 - 人 文 社 會 類 第 四 十 期 2013 年 3 月 頁 61-88 永 遠 的 革 新 號 側 論 筆 匯 遺 漏 在 文 學 史 上 的 密 碼 及 其 重 要 性 陳 明 成 摘 要 由 於 歷 來 有 關 文 學 雜 誌 與 現 代 文 學 的 研 究 成 果 已 呈 豐 碩, 相 形 之 下, 對 於 栽 種 在 兩 者 之 中 的 革 新 號 筆

More information

引 言 今 年 4 月, 一 部 由 赵 薇 首 次 执 导 的 电 影 致 青 春 选 在 了 高 校 毕 业 季 期 间 上 映, 这 部 电 影 作 为 赵 薇 研 究 生 期 间 的 毕 业 作 品, 经 过 几 年 的 打 造 终 于 与 观 众 见 面 该 部 电 影 的 剧 本 改 编

引 言 今 年 4 月, 一 部 由 赵 薇 首 次 执 导 的 电 影 致 青 春 选 在 了 高 校 毕 业 季 期 间 上 映, 这 部 电 影 作 为 赵 薇 研 究 生 期 间 的 毕 业 作 品, 经 过 几 年 的 打 造 终 于 与 观 众 见 面 该 部 电 影 的 剧 本 改 编 致 青 春 小 说 与 电 影 改 编 的 互 文 性 分 析 吕 荣 慧 ( 中 国 传 媒 大 学 传 播 研 究 院 2012 级 硕 士 研 究 生 ) 摘 要 近 几 年, 以 著 名 小 说 为 基 础 改 编 成 的 影 视 作 品 已 经 成 为 了 荧 屏 主 流, 其 商 业 利 益 与 价 值 也 十 分 可 观 制 作 者 利 用 畅 销 小 说 与 改 编 后 的 影 视

More information

Microsoft Word - 001...v...doc

Microsoft Word - 001...v...doc 政 大 中 文 學 報 第 四 期 2005 年 12 月 59-78 頁 陸 游 評 價 的 系 譜 愛 國 詩 人 與 國 家 主 義 高 津 孝 摘 要 本 文 以 南 宋 詩 人 陸 游 為 檢 點 的 焦 點, 從 文 學 史 的 角 度 考 察 陸 游 的 評 價 歷 史, 探 討 文 學 研 究 所 隱 含 的 政 治 性 問 題 和 國 家 主 義 問 題 文 學 史 在 取 舍 評

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 博 士 論 文 晚 清 四 大 小 說 研 究 The Research on The Four Great Novels in late Ching Dynasty 研 究 生 : 黃 美 珍 撰 指 導 教 授 : 龔 顯 宗 教 授 中 華 民 國 100 年 1 月 誌 謝 本 篇 論 文 的 完 成 首 先 要 感 謝 我 的 家 人 親 人,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203338B4C12D42A448A4E5C3C0B34EC3FE2DAB65ABE1>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203338B4C12D42A448A4E5C3C0B34EC3FE2DAB65ABE1> ϲ ฯ र ቑ ጯ 高雄師大學報 2015, 38, 63-93 高雄港港史館歷史變遷之研究 李文環 1 楊晴惠 2 摘 要 古老的建築物往往承載許多回憶 也能追溯某些歷史發展的軌跡 位於高雄市蓬 萊路三號 現為高雄港港史館的紅磚式建築 在高雄港三號碼頭作業區旁的一片倉庫 群中 格外搶眼 這棟建築建成於西元 1917 年 至今已將近百年 不僅躲過二戰戰 火無情轟炸 並保存至今 十分可貴 本文透過歷史考證

More information

硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月

硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月 硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月 致 谢 文 学 是 我 们 人 类 宝 贵 的 精 神 财 富 两 年 半 的 硕 士 学 习 让 我 进 一 步 接 近 文 学,

More information

~ ~ ~

~ ~ ~ 36 4 2015 385 ~ 397 The Chinese Journal for the History of Science and Technology Vol. 36 No. 4 2015 1951 ~ 1956 100049 100190 1951 ~ 1966 1951 ~ 1956 N092 P62-092 A 1673-1441 2015 04-0385-13 1951 ~ 1966

More information

Microsoft Word - 101李隆獻.doc

Microsoft Word - 101李隆獻.doc 成 大 中 文 學 報 第 二 十 四 期 2009 年 4 月 頁 1-28 國 立 成 功 大 學 中 文 系 日 本 復 仇 觀 管 窺 以 古 典 文 學 為 重 心 * 李 隆 獻 摘 要 本 文 延 續 筆 者 對 復 仇 / 復 仇 觀 的 歷 時 性 考 察, 以 日 本 古 典 文 學 為 重 心, 管 窺 日 本 復 仇 觀 的 淵 源 與 嬗 變 之 跡 要 點 如 下 : 一

More information

摘 要 生 與 死 所 引 起 的 傷 逝 憂 生, 是 文 學 作 品 中 重 要 的 母 題, 每 個 人 對 死 亡 的 詮 釋 和 面 對 死 亡 的 態 度, 將 會 影 響 其 生 命 思 維 和 處 世 方 式, 透 過 歷 史 時 間 意 識 的 貫 穿, 文 人 對 於 生 死 的

摘 要 生 與 死 所 引 起 的 傷 逝 憂 生, 是 文 學 作 品 中 重 要 的 母 題, 每 個 人 對 死 亡 的 詮 釋 和 面 對 死 亡 的 態 度, 將 會 影 響 其 生 命 思 維 和 處 世 方 式, 透 過 歷 史 時 間 意 識 的 貫 穿, 文 人 對 於 生 死 的 參 行 玲 年 年 理 行 年 摘 要 生 與 死 所 引 起 的 傷 逝 憂 生, 是 文 學 作 品 中 重 要 的 母 題, 每 個 人 對 死 亡 的 詮 釋 和 面 對 死 亡 的 態 度, 將 會 影 響 其 生 命 思 維 和 處 世 方 式, 透 過 歷 史 時 間 意 識 的 貫 穿, 文 人 對 於 生 死 的 關 懷, 使 得 作 品 內 涵 有 著 生 命 悲 嘆 生 死 的

More information

人文內封面

人文內封面 目 錄 中 文 學 1? 29 49 歷 史 學 73 語 言 學 111 社 會 學 127 逢 甲 人 文 社 會 學 報 第 23 期 第 1-27 頁 2011 年 12 月 逢 甲 大 學 人 文 社 會 學 院 國 語 吳 語 韋 昭 真 德 秀 注 比 較 * 郭 萬 青 摘 要 真 德 秀 對 越 乙 藁 有 進 故 事 一 篇, 引 吳 語 首 段 故 事, 且 施 有 註 釋

More information

Master Dissertation of Suzhou University of Science and Technology The Research on the Christian Charity Career in the Modern Times of Suzhou (18501937) Master Candidate:Wu Xiaodi Supervisor:Professor

More information

Microsoft Word - 05張政偉121-144

Microsoft Word - 05張政偉121-144 靜 宜 中 文 學 報 第 一 期 2012 年 6 月 頁 121 144 靜 宜 大 學 中 國 文 學 系 以 經 為 法 : 廖 燕 文 學 觀 的 另 一 個 面 向 * 張 政 偉 摘 要 學 界 對 清 初 文 人 廖 燕 的 文 學 創 作 與 理 論 的 研 究 逐 漸 展 開, 並 且 獲 致 一 定 的 成 果 然 而 目 前 似 乎 將 廖 燕 的 文 學 觀 點 歸 類 為

More information

一 禁戲政令下臺灣京劇的敘事策略

一 禁戲政令下臺灣京劇的敘事策略 00 95 0 禁戲政令下兩岸京劇的敘事策略 前言 99 9-99 9-195- 一 禁戲政令下臺灣京劇的敘事策略 90 99-000 9 90-95 99 06-196- 5 6 99 5 90 9 00 0-0 6 95-00 9-995 900-96 90-9 9 6-6 -197- 90-9 9 9 10 00 9-00 9 10 006-198- 99 9-96 11 12 990 9-

More information

17

17 49 1 ( ) Vol. 49 No. 1 2009 1 Journal of Henan University (Social Science) Jan. 2009 () ()? (, 475001) :, () ; ;2500 3000,,, : ; ; ; ;; :B812092 : A : 1000-5242 (2009) 01-0016 - 06 :2008211217 :(1929 -

More information

YANGTZE RIVER ACADEMIC 2013 4 40 2013 No. 4 Serial No. 40 100081 1960 1992 2004 1974 2004 2000 1 27 2013 4 1992 25 27 1983 1 2006 144 145 2000 111 28 2006 144 2007 28 3330 29 30 2013 4 2006 78 2006 174

More information

50 03 3 Journal of Peking University Philosophy and Social Sciences Vol. 50No. Mar. 03 0087 I 07. A 000-599 03 0-007- 00 986 0-0-8 73 3 4 00 3 4 6 0 3 00 867 906 0 74 03 46 56 3 3 4085 886 98 75 885 76

More information

一 -50-

一 -50- 200 7 2 49 0 試 論 中 國 戲 劇 表 演 的 多 樣 性 200 - -49- 一 -50- -51- -52- 2 2 2 99 3 2-4 -53- 3 4 95 3 5 93 52 29-370 97 434-435 4 77 擡 30-3 97 92-927 -54- 3-55- 90 5 379-439 5 200-5 200 2 4 5 999 304-35 200 2-56-

More information

http / /book. sina. com. cn /news /c / /3 /2586. shtml

http / /book. sina. com. cn /news /c / /3 /2586. shtml 2012 8 * 20 I206. 7 A 0257-5833 2012 08-0169-18 100871 2002 2000 700 800 2002 1000 2012-03-06 * 10&ZD 098 169 2012 8 1 2 1 2 2002 http / /book. sina. com. cn /news /c /2003-03 - 26 /3 /2586. shtml. 2008

More information

中國飲食色彩初探

中國飲食色彩初探 37 The Introduction of Colors on Chinese Food and Drinks Tzong-Ho Yeh Abstract From the relationships between nature and human beings, food is human being s best activity on the example of nature s humanization.

More information

2002 2,,,,,,, ,,,,,,,,,, 1907,1925,, ,, , 1928,1934,1934 5,, ,, ,,,,

2002 2,,,,,,, ,,,,,,,,,, 1907,1925,, ,, , 1928,1934,1934 5,, ,, ,,,, 20 30 20 30,,,, 20 30,,,, (1994 ),1930 1939 25, 1900,1921,,, 1926 1952,1966 10 111 2002 2,,,,,,, 1928 1933,,,,,,,,,, 1907,1925,, 1927 1,, 2 1952 1966 6 1985, 1928,1934,1934 5,, 1935 1933,, 1941 10 9,,,,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032B8ADACC2A7672DB4E5C3C0A9F3C0B8A141A6DCB5BDA9F3C3C02E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032B8ADACC2A7672DB4E5C3C0A9F3C0B8A141A6DCB5BDA9F3C3C02E646F63> 2009 年 12 月 頁 17-36 游 藝 於 戲, 至 善 於 藝 - 論 孔 子 與 席 勒 思 想 的 交 通 You Yi Yü Shi, Jr Shan Yü Yi- Discourse on the Thought Interflow between Confucian and Friedrich Schiller 葉 玲 君 Yeh Ling-Chun 摘 要 人 類 對 美 的

More information

untitled

untitled I Abstract Abstract Kendzaburo Oa and Mo Yan are the writers from Japan and China who have great literature influence and strongly hometown sick in their creations. There are many places that communicate

More information

Microsoft Word - 18-p0402-c3.doc

Microsoft Word - 18-p0402-c3.doc 第 14 卷 第 3 期 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) Vol.14 No3 2008 年 6 月 J. CENT. SOUTH UNIV. (SOCIAL SCIENCE) Jun 2008 肺 病 隐 喻 与 性 别 身 份 建 构 中 国 现 代 文 学 中 的 肺 病 意 象 分 析 王 冬 梅 ( 枣 庄 学 院 中 文 系, 山 东 枣 庄,277160) 摘 要

More information

9 21-40 2004 12 * * 22 9 1 2 3 1 1992 2 1960 2 3 1984 8 87 23 4 5 1697 AD 1779 6 7 8 9 10 11 12 4 1977 109-112 5 87 41993 13-38 6 614 7 8 632 9 1974 8 10 631 11 12 632 9 24 13 14 13 1990 14 25 15 16 15

More information

第16卷 第2期 邯郸学院学报 2006年6月

第16卷 第2期                邯郸学院学报              2006年6月 第 18 卷 第 4 期 邯 郸 学 院 学 报 2008 年 12 月 Vol.18 No.4 Journal of Handan College Dec. 2008 赵 文 化 研 究 论 赵 都 邯 郸 与 赵 国 都 城 研 究 问 题 朱 士 光 ( 陕 西 师 范 大 学 历 史 地 理 研 究 所, 陕 西 西 安 710062) 摘 要 : 战 国 七 雄 之 一 的 赵 国 都 城

More information

2015 1 330 GLOBAL EDUCATION Vol. 44 No1 2015 / 300387 / 300387 20 20 1926 20 1912 1912 1918 1919 34 1919 1921 1 1922 1923 1925 7 100 2 1922 3 1923 5 1923 1924 4 1927 1949 20 1. 20 5 35 2. 20 20 1927 1949

More information

政治哲學要跨出去!

政治哲學要跨出去! 台 灣 中 國 大 陸 研 究 之 回 顧 與 前 瞻 71 台 灣 中 國 大 陸 研 究 之 回 顧 與 前 瞻 * 楊 開 煌 一 前 言 二 學 科 之 建 立 與 發 展 三 歷 史 的 回 顧 四 反 省 代 結 論 本 文 主 要 是 透 過 歷 史 的 回 顧 來 檢 討 在 台 灣 的 中 國 大 陸 研 究 發 生 與 發 展 的 歷 程 本 文 作 者 以 個 人 親 與 的

More information

2005 3,, :,,,, (),,,,, [],,,,,,,,,,, (),, (,, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,( ),, :,,, :,?,,, :,1999,

2005 3,, :,,,, (),,,,, [],,,,,,,,,,, (),, (,, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,( ),, :,,, :,?,,, :,1999, (), 70,,,,,, :,31, 1555,;18,,, ;,, (1895),, 1 2005 3,, :,,,, (),,,,, [],,,,,,,,,,, (),, (,, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,( ),, :,,, :,?,,, :,1999,24 25 2 (),,,,,,, 1970,,,,,, ;,; :,,?? 1988,,, 1987 1990,,,

More information

2011 2011 A B A 18 A 2006 2007 2008 2007 2007a 2007b 2007 2010 2010 2011 2009 2007 2011 23

2011 2011 A B A 18 A 2006 2007 2008 2007 2007a 2007b 2007 2010 2010 2011 2009 2007 2011 23 A 18 * A 18 A D035. 1 A 1674-2486 2015 02-0022 - 25 Bennett 1976 Cell 1977 Whyte 1974 * chennabo@ mail. sysu. edu / 12YJC840048 13YJA810002 985 22 2011 2011 A B A 18 A 2006 2007 2008 2007 2007a 2007b 2007

More information

Microsoft Word - 06-p0329-c10.doc

Microsoft Word - 06-p0329-c10.doc 第 14 卷 第 3 期 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) Vol.14 No3 2008 年 6 月 J. CENT. SOUTH UNIV. (SOCIAL SCIENCE) Jun 2008 儒 家 政 治 秩 序 建 构 的 合 法 性 基 础 胡 锐 军 ( 国 家 教 育 行 政 学 院 社 科 部, 北 京,102617) 摘 要 : 儒 学 是 一 个 以 全 面

More information

Japan He Bin Professor, School of Humanities and Social Sciences Tokyo Metropolitan University Abstract In daily life, the food on the table in the fa

Japan He Bin Professor, School of Humanities and Social Sciences Tokyo Metropolitan University Abstract In daily life, the food on the table in the fa 2007 10 177-196 Symbolic Meanings of the Food in the First Lunar Month between China and 177 Japan He Bin Professor, School of Humanities and Social Sciences Tokyo Metropolitan University Abstract In daily

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D205F355FBDD7A16DA4E5A4DFC04AC073A16EA4A4AABAA175B74EB648A176BB50A175A4F1BFB3A176>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205F355FBDD7A16DA4E5A4DFC04AC073A16EA4A4AABAA175B74EB648A176BB50A175A4F1BFB3A176> 東 吳 中 文 學 報 第 二 十 期 2010 年 11 月 頁 109-132 論 文 心 雕 龍 中 的 意 象 與 比 興 陳 秋 宏 提 要 本 文 以 文 心 雕 龍 中 的 神 思 物 色 比 興 等 篇 章 為 出 發 點, 藉 由 打 破 篇 章 侷 限 的 論 述, 試 圖 從 物 象 心 象 ( 文 字 ) 意 象 ( 語 言 文 字 層 面 ) 的 創 作 活 動 架 構,

More information

:

: A Study of Huangtao : I Abstract Abstract This text focuses on the special contribution of Huangtao in the history of literature and culture of Fukien, by analyzing the features of Huangtao s thought,

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 ( 文 學 所 ) 碩 士 論 文 論 文 題 目 ( 陳 千 武 小 說 活 著 回 來 及 其 相 關 事 例 研 究 ) 論 文 題 目 (Chen Chien Wu Return Alive And Some Research About It) 研 究 生 : 朱 妍 淩 指 導 教 授 : 林 葉 連 中 華 民 國 一 0 一 年 6 月 8 日 陳 千 武 小 說

More information

Liao Mei-Yu Professor, Department of Chinese Literature, National Cheng Kung University Abstract Yao Ying was a government official in Taiwan for more

Liao Mei-Yu Professor, Department of Chinese Literature, National Cheng Kung University Abstract Yao Ying was a government official in Taiwan for more 2006 12 137-178 The Various Viewpoints of Yao Ying s Jail-period Poems 137 Liao Mei-Yu Professor, Department of Chinese Literature, National Cheng Kung University Abstract Yao Ying was a government official

More information

瓊瑤電影的角色特質與黨國教育思想

瓊瑤電影的角色特質與黨國教育思想 瓊 瑤 電 影 的 思 想 教 育 與 角 色 特 質 台 灣 首 府 大 學 通 識 教 育 中 心 助 理 教 授 1 陳 景 峰 摘 要 一 九 六 五 年 開 始, 瓊 瑤 文 學 作 品 改 編 成 電 影 上 映, 開 啟 了 台 灣 愛 情 文 藝 電 影 風 潮 探 究 高 票 房 記 錄 的 原 因, 發 現 民 眾 青 睞 的 不 只 是 瓊 瑤 劇 本 的 魅 力, 另 外 演

More information

2012 2 157 No. 2 2012 Jinan Journal Philosophy and Social Sciences Sum No. 157 100871 I127. 41 A 1000-5072 2012 02-0002 - 10 4 1 1 2 1540 1503 2 2011-06 - 27 1969 1 1985 19 2 3 1997 1998 3 2 34 2 3 1540

More information

Microsoft Word - 論文封面-980103修.doc

Microsoft Word - 論文封面-980103修.doc 淡 江 大 學 中 國 文 學 學 系 碩 士 在 職 專 班 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 呂 正 惠 蘇 敏 逸 博 士 博 士 倚 天 屠 龍 記 愛 情 敘 事 之 研 究 研 究 生 : 陳 麗 淑 撰 中 華 民 國 98 年 1 月 淡 江 大 學 研 究 生 中 文 論 文 提 要 論 文 名 稱 : 倚 天 屠 龍 記 愛 情 敘 事 之 研 究 頁 數 :128 校 系 (

More information

《红楼梦》中茗烟与李贵的对比分析

《红楼梦》中茗烟与李贵的对比分析 第 13 卷 第 2 期 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) Vol.13 No.2 2007 年 4 月 J. CENT. SOUTH UNIV. (SOCIAL SCIENCE) Apr. 2007 红 楼 梦 茗 烟 与 李 贵 形 象 比 较 研 究 李 鸿 渊, 奉 旨 亨 ( 湖 南 科 技 大 学 人 文 学 院, 湖 南 湘 潭,411201) 摘 要 : 茗 烟 与

More information

http / /yxxy. cbpt. cnki. net / % % %

http / /yxxy. cbpt. cnki. net / % % % 2017 3 Mar. 2017 5 2 Chongqing Higher Education Research Vol. 5 No. 2 DOI 10. 15998 /j. cnki. issn1673-8012. 2017. 02. 006 230039 2011 2015 2016 G649. 21 A 1673-8012 2017 02-0037-11 2017-01-03 2015zdjy024

More information

2006中國文學研究範本檔

2006中國文學研究範本檔 中 國 文 學 研 究 第 三 十 九 期 2015 年 01 月 頁 223~258 臺 灣 大 學 中 國 文 學 研 究 所 由 心 到 腦 從 腦 的 語 義 脈 絡 論 晚 清 民 初 的 文 化 轉 型 * 徐 瑞 鴻 提 要 傳 統 的 中 醫 理 論 以 心 為 神 明 之 主, 掌 管 思 維 記 憶 與 情 感, 此 一 觀 點 在 近 現 代 受 到 西 方 解 剖 學 的 巨

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II III The Study of Factors to the Failure or Success of Applying to Holding International Sport Games Abstract For years, holding international sport games has been Taiwan s goal and we are on the way

More information

Microsoft Word - 13丁帆.doc

Microsoft Word - 13丁帆.doc 東 海 中 文 學 報 第 21 期 頁 321-336 東 海 大 學 中 文 系 2009 年 7 月 論 十 七 年 文 學 中 配 合 政 治 的 幾 種 模 式 - 中 國 現 當 代 文 學 史 與 思 想 史 的 關 聯 性 論 綱 ( 之 一 ) * 丁 帆 提 要 1949 年 是 中 國 大 陸 當 代 文 學 的 重 要 轉 型 節 點 在 此 後 頌 歌 與 戰 歌 和 鳴

More information

天 主 教 輔 仁 大 學 社 會 學 系 學 士 論 文 小 別 勝 新 婚? 久 別 要 離 婚? 影 響 遠 距 家 庭 婚 姻 感 情 因 素 之 探 討 Separate marital relations are getting better or getting worse? -Exp

天 主 教 輔 仁 大 學 社 會 學 系 學 士 論 文 小 別 勝 新 婚? 久 別 要 離 婚? 影 響 遠 距 家 庭 婚 姻 感 情 因 素 之 探 討 Separate marital relations are getting better or getting worse? -Exp 天 主 教 輔 仁 大 學 社 會 學 系 學 士 論 文 小 別 勝 新 婚? 久 別 要 離 婚? 影 響 遠 距 家 庭 婚 姻 感 情 因 素 之 探 討 Separate marital relations are getting better or getting worse? -Explore the impact of emotional factors couples do not

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 中 國 文 學 系 國 立 中 山 大 學, 碩 士 論 文 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 碩 士 論 文 Department of Chinese Literature 肉 蒲 團 研 究 National Sun Yat-sen University Master Thesis 肉 蒲 團 研 究 The Research of Rou Pu Tuan 研 究 生 : 林 欣 穎

More information

余 光 中 对 马 华 作 家 的 影 响 研 究 A STUDY OF YU KWANG-CHUNG S INFLUENCE ON MALAYSIAN CHINESE WRITERS LEE SOO CHEE DOCTOR OF PHILOSOPHY IN CHINESE STUDIES INSTITUTE OF CHINESE STUDIES UNIVERSITY TUNKU ABDUL RAHMAN

More information

Microsoft Word - 465.doc

Microsoft Word - 465.doc 第 13 卷 第 4 期 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) Vol.13 No4 2007 年 8 月 J. CENT. SOUTH UNIV. (SOCIAL SCIENCE) Aug 2007 幽 人 空 山, 过 雨 采 蘋 唐 代 诗 歌 蘋 意 象 探 微 张 俊 峰 ( 南 京 师 范 大 学 文 学 院, 江 苏 南 京,210097) 摘 要 : 蘋 意 象 源 自

More information

Microsoft Word - 6.劉昭明.doc

Microsoft Word - 6.劉昭明.doc 文 與 哲 第 二 十 期 2012 年 06 月 頁 205~238 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 論 蘇 軾 黃 州 紅 梅 詩 詞 的 書 寫 策 略 劉 昭 明. 彭 文 良 [ 摘 要 ] 蘇 軾 詠 梅 詩 詞 質 精 量 多, 廣 泛 流 播, 影 響 深 遠, 推 動 提 升 宋 代 詠 梅 詩 詞 的 發 展 與 地 位 蘇 軾 謫 居 黃 州, 作 紅 梅 三 首

More information

985 Journal of CUPL No.2 A Bimo nt hly Mar ch 2 0 1 0 ABSTRACTS Getting to the Root and Compromising China with the West: Rebuilding the Chinese Legal System 5 Yu Ronggen /Professor,

More information

中 國 茶 詩 與 文 人 茶 道 生 活 顏 鸝 慧 人 社 科 院 / 人 文 藝 術 教 學 中 心 摘 要 飲 茶 的 起 源, 歷 來 眾 說 紛 紜, 根 據 文 獻 資 料 顯 示, 在 唐 代 之 前, 飲 茶 只 是 一 種 區 域 性 的 生 活 風 俗 然 西 漢 時 已 有

中 國 茶 詩 與 文 人 茶 道 生 活 顏 鸝 慧 人 社 科 院 / 人 文 藝 術 教 學 中 心 摘 要 飲 茶 的 起 源, 歷 來 眾 說 紛 紜, 根 據 文 獻 資 料 顯 示, 在 唐 代 之 前, 飲 茶 只 是 一 種 區 域 性 的 生 活 風 俗 然 西 漢 時 已 有 明 新 科 技 大 學 校 內 專 題 研 究 計 畫 成 果 報 告 中 國 茶 詩 與 文 人 茶 道 生 活 A Study of Chinese Tea Poetry and The Tea Rule of Poet 計 畫 類 別 : 整 合 型 計 畫 個 人 計 畫 計 畫 編 號 : MUST- 97- 人 藝 -02 執 行 期 間 : 97 年 03 月 01 日 至 97 年

More information

62 互 動 性 裝 置 藝 術 對 幼 保 系 學 生 壓 力 情 緒 療 癒 影 響 之 案 例 探 究 62 壹 緒 論 一 研 究 背 景 與 動 機 根 據 財 團 法 人 董 氏 基 金 會 於 2008 年 1 對 大 學 生 主 觀 壓 力 來 源 與 憂 鬱 情 緒 相 關 性 研

62 互 動 性 裝 置 藝 術 對 幼 保 系 學 生 壓 力 情 緒 療 癒 影 響 之 案 例 探 究 62 壹 緒 論 一 研 究 背 景 與 動 機 根 據 財 團 法 人 董 氏 基 金 會 於 2008 年 1 對 大 學 生 主 觀 壓 力 來 源 與 憂 鬱 情 緒 相 關 性 研 幼 兒 教 保 研 究 期 刊 2015 第 15 期 61 互 動 性 裝 置 藝 術 對 幼 保 系 學 生 壓 力 情 緒 療 癒 影 響 之 案 例 探 究 陳 麗 媜 李 依 儒 陳 麗 安 盧 奕 帆 鍾 羽 芃 明 新 科 技 大 學 幼 兒 保 育 系 摘 要 現 今 大 學 生 因 面 臨 各 種 壓 力 而 經 常 產 生 憂 鬱 的 情 緒 適 當 的 壓 力 紓 解 及 良

More information

0 No. 0 6 JOURNAL OF HISTORIOGRAPHY Serial No. 6 0087 K09 A 00-0 0-00- 90 89 0-0-8 0JJD77000 < > 99 97 98 00 07 0 90 9 97 9 90 000 998 99 9 96 9 7 9 6 99 99 989 9 9 9 000 60 007 687 0 6 7 8 9 瑏瑠 90 6 7

More information

中國的科學與中國的公民:大陸研究在台灣的困境\\

中國的科學與中國的公民:大陸研究在台灣的困境\\ 89 12 27 60 * * 28 1 2 1 2 89 12 29 3 3 30 4 4 89 12 31 5 5 negative thinking inferior thinking 32 6 6 self so situation 89 12 33 34 7 8 ideal type 9 7 8 9 89 12 35 36 10 10 self so 89 12 37 38 strange

More information

2

2 Zhouyi(Zhou Dynasty Book of Changes) and the Literature By ProfKangChuanCheng Far East College ABSTRACT Book of Changes is not only a book of divination but also a classic booksince its literary characteristics

More information

Microsoft Word - 1-1.doc

Microsoft Word - 1-1.doc 逢 甲 人 文 社 會 學 報 第 1 期 第 1-16 頁 2000 年 11 月 逢 甲 大 學 人 文 社 會 學 院 律 賦 在 唐 代 典 律 化 之 考 察 簡 宗 梧 游 適 宏 * 摘 要 通 常 中 國 文 學 史 專 著 述 及 賦 時, 總 會 提 到 唐 代 的 律 賦 此 一 論 述 透 露 了 多 種 意 義 : 一 是 就 中 國 文 學 史 言, 唐 代 律 賦 可

More information

2006 3,,,,,, :, : ( [1996 ]1998 :396) : ( [1998 ]1999 :274), :,,,,,,,,,,,,,,,,, ([1962 ]1993 : ),,( ),,,, concordiadiscors ( ) 2, 2,,,, ( ),,,,

2006 3,,,,,, :, : ( [1996 ]1998 :396) : ( [1998 ]1999 :274), :,,,,,,,,,,,,,,,,, ([1962 ]1993 : ),,( ),,,, concordiadiscors ( ) 2, 2,,,, ( ),,,, : 2006 3 Society 26 :,,,,,, :,,,,,, :,,, : ; ;,,,,; ([1951 ]1991 :16), :,,, (, [ 1971 ] 1988) 1,,,,,, E 1,,,, 1 2006 3,,,,,, :, : ( [1996 ]1998 :396) : ( [1998 ]1999 :274), :,,,,,,,,,,,,,,,,, ([1962 ]1993

More information

标题

标题 第1期 阅江学刊 2016 年 2 月 Yuejiang Academic Journal No 1 Feb 2016 审美文化研究 植物审美专辑 论 红楼梦 中的桂花 俞香顺 南京师范大学 南京 210097 摘要 红楼梦 继承了桂花的原型意义 比德 思路 用桂花形容袭人的性格 还使用了 蟾桂 折桂 两个与桂花有关的典故 红楼梦 中出现的桂花既有秋桂 也有南方特有的春 桂 红楼梦 中有两次赏桂活动

More information

Microsoft Word - 24.doc

Microsoft Word - 24.doc 水 陸 畢 陳 晚 明 飲 食 風 尚 初 探 蕭 慧 媛 桃 園 創 新 技 術 學 院 觀 光 與 休 閒 事 業 管 理 系 摘 要 飲 食 是 人 類 維 持 與 發 展 生 命 的 基 礎 之 一, 飲 食 風 尚 會 隨 著 社 會 地 位 物 質 條 件 以 及 人 為 因 素 轉 移, 不 同 階 層 的 飲 食 方 式, 往 往 標 誌 著 他 們 的 社 會 身 分, 甚 至 反

More information

佛教与中国士大夫的人文精神

佛教与中国士大夫的人文精神 佛 教 与 中 国 士 大 夫 的 人 文 精 神 上 海 社 会 科 学 院 哲 学 所 夏 金 华 内 容 提 要 : 佛 教 自 东 汉 传 入 本 土 后, 一 直 与 中 国 的 封 建 士 大 夫 们 保 持 着 密 切 的 关 系 事 实 上, 他 们 在 有 意 无 意 中 充 当 了 吹 鼓 手 的 角 色 因 而 佛 教 对 他 们 的 影 响 也 是 全 方 位 的 本 文 仅

More information

13-4-Cover-1

13-4-Cover-1 106 13 4 301-323 302 2009 2007 2009 2007 Dewey 1960 1970 1964 1967 303 1994 2008 2007 2008 2001 2003 2006 2007 2007 7 2013 2007 2009 2009 2007 2009 2012 Kendall 1990 Jacoby 1996 Sigmon 1996 1 2 3 20062000

More information

2005 4,,,,,,,,,,,,, (2001 ) ;() ( 1997 ) ; ( 1997 ) ; () (1996 ) ;,: ( 1995 ) ; (1995 ),,,, (J13) (J9) (J10), (J19) (J17) 58

2005 4,,,,,,,,,,,,, (2001 ) ;() ( 1997 ) ; ( 1997 ) ; () (1996 ) ;,: ( 1995 ) ; (1995 ),,,, (J13) (J9) (J10), (J19) (J17) 58 ,,,, 44 %,,,,,,,,,,,, 57 2005 4,,,,,,,,,,,,, (2001 ) ;() ( 1997 ) ; ( 1997 ) ; () (1996 ) ;,: ( 1995 ) ; (1995 ),,,, (J13) (J9) (J10), (J19) (J17) 58 ,,,,,,,,,,, 1945 11 5,, ( ) : ; 1945 11,,,,,:, 1987,802,

More information

59 [1] [2] [3] A A ( 4 ) A A [4]

59 [1] [2] [3] A A ( 4 ) A A [4] 5 1 5 (1): 58 70 2013 3 JOURNAL OF ENGINEERING STUDIES Mar., 2013 DOI: 10.3724/SP.J.1224.2013.00058 100190 20 50 70 2009 60 G301 A 1674-4969(2013)01-0058-13 20 50 1 : 2012 12 25; : 2013 01 18 : (Y250013015)

More information

48 東華漢學 第20期 2014年12月 後 卿 由三軍將佐取代 此後 中大夫 極可能回歸原本職司 由 於重要性已然不再 故而此後便不見 中大夫 記載於 左傳 及 國 語 關鍵詞 左傳 中大夫 里克 丕鄭 卿

48 東華漢學 第20期 2014年12月 後 卿 由三軍將佐取代 此後 中大夫 極可能回歸原本職司 由 於重要性已然不再 故而此後便不見 中大夫 記載於 左傳 及 國 語 關鍵詞 左傳 中大夫 里克 丕鄭 卿 東華漢學 第 20 期 47-98 頁 東華大學中國語文學系 華文文學系 2014 年 12 月 春秋晉國 中大夫 考 黃聖松** 摘要 本文討論 左傳 國語 所載 中大夫 之含義及職司內容 認為 中大夫 不可與 上大夫 下大夫 排比 視為 大夫 等 第 左傳 所載 大夫 一詞前常冠以其他名詞 如 中軍大夫 上軍大夫 下軍大夫 七輿大夫 公族大夫 及 僕大 夫 筆者認為 冠諸 大夫 前名詞即是該大夫職司範圍

More information

興 國 學 報 Abstract Dream of Red Mansions as the representative works of Chinese literature classics to attempt to deconstruct or explore various angles

興 國 學 報 Abstract Dream of Red Mansions as the representative works of Chinese literature classics to attempt to deconstruct or explore various angles 紅 樓 夢 中 的 性 別 流 動 Dream of Red Mansions Gender Flow 楊 家 真 Chia-Chen Yang 摘 要 紅 樓 夢 作 為 中 國 文 學 經 典 代 表 作 品, 以 各 種 角 度 試 圖 解 構 或 探 討 不 同 議 題 的 研 究 相 當 浩 瀚 本 文 欲 就 曹 雪 芹 對 書 中 角 色 的 性 別 認 同 角 色 刻 畫 與 情 慾

More information

Microsoft Word - xb1202-15 牛尚鹏.doc

Microsoft Word - xb1202-15 牛尚鹏.doc 68. 道 经 语 词 词 义 的 文 化 阐 释 举 隅 以 太 上 洞 渊 神 咒 经 为 例 牛 尚 鹏 [ 南 开 大 学 天 津 300071] [ 摘 要 ] 道 经 中 保 存 了 大 量 具 有 特 殊 的 道 教 文 化 蕴 涵 的 语 词, 为 此 用 文 化 求 义 的 方 法 考 释 了 其 中 的 乌 民 饮 丹 丹 水 本 行 原 蒙 云 刚 擢 质 等 文 化 语 词

More information

华 东 交 通 大 学 硕 士 学 位 论 文 任 务 书 研 究 生 姓 名 童 尚 兰 学 号 20080791010103 学 院 ( 系 ) 人 文 社 会 科 学 学 院 专 业 古 代 文 学 专 业 方 向 明 清 文 学 论 文 题 目 中 国 古 典 文 学 中 蝴 蝶 意 象 的

华 东 交 通 大 学 硕 士 学 位 论 文 任 务 书 研 究 生 姓 名 童 尚 兰 学 号 20080791010103 学 院 ( 系 ) 人 文 社 会 科 学 学 院 专 业 古 代 文 学 专 业 方 向 明 清 文 学 论 文 题 目 中 国 古 典 文 学 中 蝴 蝶 意 象 的 分 类 号 密 级 UDC 编 号 硕 士 学 位 论 文 中 国 古 典 文 学 中 蝴 蝶 意 象 的 文 化 意 蕴 学 位 申 请 人 : 童 尚 兰 学 科 专 业 : 古 代 文 学 指 导 教 师 : 吴 昌 林 教 授 答 辩 委 员 会 主 席 : 答 辩 日 期 : 华 东 交 通 大 学 硕 士 学 位 论 文 任 务 书 研 究 生 姓 名 童 尚 兰 学 号 20080791010103

More information

高餐通識教育學刊 第六期 On the Tea Culture in Verses of the Yuan Dynasty Shu-Hung Chuang Assistant professor, National Open University Abstract Tang poetry, Sung

高餐通識教育學刊 第六期 On the Tea Culture in Verses of the Yuan Dynasty Shu-Hung Chuang Assistant professor, National Open University Abstract Tang poetry, Sung 高餐通識教育學刊 第六期 頁 189-216 中華民國九十九年十二月 NKUHT Journal of General Education Vol.6, pp.189-216, December 2010 也談元代散曲中的茶文化 莊淑紅 國立空中大學人文學系兼任助理教授 摘要 在中國文學中 唐詩 宋詞 元曲扮演了舉足輕重的角色 它們記錄並傳承著中 古時代的東方文化 記敘了那個時空下璀璨的中國歷史 在本論文中

More information

BIBLID 0254-4466(2003)21:1 pp. 279-306 21 1 92 6 * 279 280 21 1 1 1130-1200 Ernst Cassirer, 1874-1945 Sprache und 1 1990 1 1 281 Mythos symbols organs 2 holy priority 3 2 1998 9-10 3 Karl Wilhelm von Humboldt,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D205F31305FB6C0AC4BA9FAA470BBA1A4A4AABAB3F5B0ECC5DCBE455FB0AABAD5C17B5FADABB1C6A141B2C4A440A6B8B5B9BFF92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205F31305FB6C0AC4BA9FAA470BBA1A4A4AABAB3F5B0ECC5DCBE455FB0AABAD5C17B5FADABB1C6A141B2C4A440A6B8B5B9BFF92E646F63> 東 海 中 文 學 報 第 18 期 頁 217-238 東 海 大 學 中 文 系 2006 年 7 月 黃 春 明 小 說 中 的 場 域 變 遷 高 禎 臨 * 提 要 法 國 社 會 學 家 布 爾 迪 厄 (Pierre Bourdieu) 在 解 釋 當 代 社 會 結 構 時, 運 用 了 場 域 生 存 心 態 以 及 資 本 等 數 種 主 要 概 念 來 討 論 一 個 社 會

More information

國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書 (101 年 9 月最新修正版) 本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本 詳備註 1 說 明) 在 國立中央大學圖書館博碩士論文系統 (以下請擇一勾選) ( )同意 (立即開放) ( )同意 (請於西元 ( )不同意 原因是 年 月

國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書 (101 年 9 月最新修正版) 本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本 詳備註 1 說 明) 在 國立中央大學圖書館博碩士論文系統 (以下請擇一勾選) ( )同意 (立即開放) ( )同意 (請於西元 ( )不同意 原因是 年 月 本論文獲 客家委員會 103 年客家研究優良博碩士論文獎助 國 立 中 央 大 學 客家語文暨社會科學學系客家語文碩士班 碩 士 論 文 研 究 生 許宏勛 指導教授 黃菊芳 博士 中 華 民 國 103 年 6 月 國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書 (101 年 9 月最新修正版) 本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本 詳備註 1 說 明) 在 國立中央大學圖書館博碩士論文系統

More information

Microsoft Word - 08_76-93_¦ó³B¬O¡§Âk¡¨®a¡H.doc

Microsoft Word - 08_76-93_¦ó³B¬O¡§Âk¡¨®a¡H.doc 臺 灣 圖 書 館 管 理 季 刊 第 二 卷 第 三 期 / 95 年 7 月 何 處 是 歸 家?: 台 灣 俗 語 中 女 有 所 歸 的 女 性 養 成 模 式 與 文 化 反 映 初 探 The Ending of the Traditional Women: A Study about Nyu You Suo Gui the Female s Education Pattern and

More information

曹 文 轩 小 说 中 的 空 间 叙 事 研 究 A STUDY OF SPATIAL NARRATIVE IN CAO WEN XUAN S NOVELS By 陈 诗 蓉 TAN SIH YONG 本 论 文 乃 获 取 文 学 硕 士 学 位 ( 中 文 系 ) 的 部 分 条 件 A di

曹 文 轩 小 说 中 的 空 间 叙 事 研 究 A STUDY OF SPATIAL NARRATIVE IN CAO WEN XUAN S NOVELS By 陈 诗 蓉 TAN SIH YONG 本 论 文 乃 获 取 文 学 硕 士 学 位 ( 中 文 系 ) 的 部 分 条 件 A di 曹 文 轩 小 说 中 的 空 间 叙 事 研 究 A STUDY OF SPATIAL NARRATIVE IN CAO WEN XUAN S NOVELS 陈 诗 蓉 TAN SIH YONG MASTER OF ARTS (CHINESE STUDIES) 拉 曼 大 学 中 华 研 究 院 INSTITUTE OF CHINESE STUDIES UNIVERSITI TUNKU ABDUL

More information

A VALIDATION STUDY OF THE ACHIEVEMENT TEST OF TEACHING CHINESE AS THE SECOND LANGUAGE by Chen Wei A Thesis Submitted to the Graduate School and Colleg

A VALIDATION STUDY OF THE ACHIEVEMENT TEST OF TEACHING CHINESE AS THE SECOND LANGUAGE by Chen Wei A Thesis Submitted to the Graduate School and Colleg 上 海 外 国 语 大 学 SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY 硕 士 学 位 论 文 MASTER DISSERTATION 学 院 国 际 文 化 交 流 学 院 专 业 汉 语 国 际 教 育 硕 士 题 目 届 别 2010 届 学 生 陈 炜 导 师 张 艳 莉 副 教 授 日 期 2010 年 4 月 A VALIDATION STUDY

More information

 

 二 六 年 十 二 月 第 三 十 八 期 專 題 論 文 宋 朝 士 大 夫 的 仁 義 觀 為 紀 念 文 天 祥 誕 辰 七 百 七 十 週 年 而 作 王 德 毅 1 明 代 燒 荒 考 兼 論 其 生 態 影 響 邱 仲 麟 25 試 論 黃 宗 羲 政 治 思 想 的 歷 史 意 義 中 西 公 私 觀 演 變 的 一 個 比 較 王 遠 義 65 職 分 與 制 度 錢 賓 四 與 中

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 生 死 學 系 碩 士 論 文 吳 晟 詩 文 作 品 中 生 命 觀 之 研 究 A Study On Life Viewpoint Of Wu S heng's Poems and Essays 研 究 生 : 施 玉 修 指 導 教 授 : 廖 俊 裕 博 士 中 華 民 國 102 年 5 月 14 日 謝 誌 感 謝 我 的 父 母, 賦 予 我 一 個 圓 滿 的 生

More information

P

P 100871 I0-03 A 1671-7511 2011 04-0072 - 11 6 18 1 2 3 4 2010-01 - 04 1 2 3 4 72 1 20 2 1 P309 310 1 2 73 1 3 2 1933 1 2 3 74 13 1976 7 2 1 2 P281 1929 1930 1935 1937 1948 1 2 1933 3 25 11 1998 5 ~ 1999

More information

Microsoft Word - 103袁光儀.doc

Microsoft Word - 103袁光儀.doc 成 大 中 文 學 報 第 二 十 九 期 2010 年 07 月 頁 51-82 國 立 成 功 大 學 中 文 系 蒙 以 養 正 李 贄 九 正 易 因 之 蒙 卦 解 與 童 心 說 袁 光 儀 * 摘 要 本 論 文 主 要 藉 由 李 贄 的 九 正 易 因 一 書 中 對 蒙 卦 的 闡 釋, 與 其 眾 所 週 知 的 童 心 說 作 一 對 照 與 印 證 李 贄 長 期 被 視

More information

蔡 氏 族 譜 序 2

蔡 氏 族 譜 序 2 1 蔡 氏 族 譜 Highlights with characters are Uncle Mike s corrections. Missing or corrected characters are found on pages 9, 19, 28, 34, 44. 蔡 氏 族 譜 序 2 3 福 建 仙 遊 赤 湖 蔡 氏 宗 譜 序 蔡 氏 之 先 出 自 姬 姓 周 文 王 第 五 子

More information

107 * 80 Katari Katari 80 Katari TAIPEI THEATRE JOURNAL 24 (2016) : School of Theatre, Taipei National University of the Arts

107 * 80 Katari Katari 80 Katari TAIPEI THEATRE JOURNAL 24 (2016) : School of Theatre, Taipei National University of the Arts 107 * 80 Katari Katari 80 Katari 107-132 TAIPEI THEATRE JOURNAL 24 (2016) : 107-132 School of Theatre, Taipei National University of the Arts 2016.3.29 2016.6.22 * 108 戲劇學刊 From Dialogue to Storytelling

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0ECB7C9D4C6A3A8C5C5B0E6A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D0ECB7C9D4C6A3A8C5C5B0E6A3A92E646F63> 硕 士 专 业 学 位 论 文 论 文 题 目 性 灵 文 学 思 想 与 高 中 作 文 教 学 研 究 生 姓 名 指 导 教 师 姓 名 专 业 名 称 徐 飞 云 卞 兆 明 教 育 硕 士 研 究 方 向 学 科 教 学 ( 语 文 ) 论 文 提 交 日 期 2012 年 9 月 性 灵 文 学 思 想 与 高 中 作 文 教 学 中 文 摘 要 性 灵 文 学 思 想 与 高 中 作

More information

1

1 行 政 院 國 家 科 學 委 員 會 獎 勵 人 文 與 社 會 科 學 領 域 博 士 候 選 人 撰 寫 博 士 論 文 成 果 報 告 八 0 年 代 後 台 灣 散 文 之 家 國 書 寫 研 究 核 定 編 號 :NSC 98-2420-H-006-003-DR 獎 勵 期 間 :98 年 08 月 01 日 至 99 年 07 月 31 日 執 行 單 位 : 國 立 成 功 大 學

More information

1950--1980年代臺灣武俠電影之傳播

1950--1980年代臺灣武俠電影之傳播 1950--1980 年 代 臺 灣 武 俠 電 影 之 傳 播 陳 韻 琦 修 平 科 技 大 學 博 雅 學 院 助 理 教 授 摘 要 武 俠 文 化 的 面 世, 必 須 具 有 社 會 意 義 和 普 世 價 值 透 過 各 種 表 達 手 法, 傳 遞 珍 貴 的 俠 義 精 神 武 俠 電 影 在 臺 灣, 為 一 種 多 元 化 的 文 化 資 產, 並 從 1950 年 代 開 始

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 傳 播 學 系 碩 士 論 文 人 鬼 共 生 與 存 在 的 自 由 : 從 語 藝 觀 點 分 析 華 語 鬼 電 影 的 故 事 敘 說 The Symbiosis of Beings and the Ghosts and the Freedom of Existence: A Rhetorical Analysis of Chinese Ghost Movies 研 究 生

More information

Microsoft Word - 1221.doc

Microsoft Word - 1221.doc 汉 字 形 体 的 审 美 特 征 秦 建 文 ( 曲 靖 师 范 学 院 中 文 系, 云 南 曲 靖 655000) 摘 要 : 汉 字 的 表 意 特 性, 使 汉 字 成 为 视 觉 意 象 的 符 号 它 的 构 形 相 对 于 线 线 结 构 的 音 素 文 字 而 言, 是 一 种 立 体 的 结 构, 因 而 所 储 存 的 信 息 便 于 通 过 视 觉 和 大 脑 进 行 丰 富

More information

文化产业语境下的中国流行音乐

文化产业语境下的中国流行音乐 1. 1 2. 4 3. 5 4. 6 1. 2. 3. 4. 1. 2. 21 3. 1. 2. 3. 4. 1. 35 2. 3. 37 1. 2. 3. 46 1 On the Chinese Pop Music within the Context of Culture Industry Keywords: Culture Industry Pop Music Pop Music Industry

More information

目 录 说 明...1 一 通 识 教 育 课 程...1 二 通 识 教 育 课 程 分 类...1 三 通 识 教 育 课 程 学 分 要 求...2 四 通 识 教 育 课 程 选 课...4 通 识 教 育 课 程 介 绍...8 一 通 识 教 育 核 心 课 程...8 人 文 科 学

目 录 说 明...1 一 通 识 教 育 课 程...1 二 通 识 教 育 课 程 分 类...1 三 通 识 教 育 课 程 学 分 要 求...2 四 通 识 教 育 课 程 选 课...4 通 识 教 育 课 程 介 绍...8 一 通 识 教 育 核 心 课 程...8 人 文 科 学 2013-2014 学 年 度 第 一 学 期 通 识 教 育 课 程 选 课 手 册 教 务 处 通 识 教 育 中 心 二 一 三 年 八 月 目 录 说 明...1 一 通 识 教 育 课 程...1 二 通 识 教 育 课 程 分 类...1 三 通 识 教 育 课 程 学 分 要 求...2 四 通 识 教 育 课 程 选 课...4 通 识 教 育 课 程 介 绍...8 一 通 识 教

More information

Microsoft Word - 第四組心得.doc

Microsoft Word - 第四組心得.doc 徐 婉 真 這 四 天 的 綠 島 人 權 體 驗 營 令 我 印 象 深 刻, 尤 其 第 三 天 晚 上 吳 豪 人 教 授 的 那 堂 課, 他 讓 我 聽 到 不 同 於 以 往 的 正 義 之 聲 轉 型 正 義, 透 過 他 幽 默 熱 情 的 語 調 激 起 了 我 對 政 治 的 興 趣, 願 意 在 未 來 多 關 心 社 會 多 了 解 政 治 第 一 天 抵 達 綠 島 不 久,

More information

1989 20 80 1979 2 / 3 / 20 80 62

1989 20 80 1979 2 / 3 / 20 80 62 2011 2 No. 2 2011 114 TAIWAN RESEARCH JOURNAL General No. 114 100732 I206 A 1002-1590 2011 02-0061 - 12 2003 1 61 1989 20 80 1979 2 / 3 / 20 80 62 4 5 20 80 6 20 80 7 8 1894 9 10 11 63 20 20 50 1987 216

More information

*王心齋說得好:「天理者,」

*王心齋說得好:「天理者,」 樂 是 樂 此 學 學 是 學 此 樂 - 梁 漱 溟 對 泰 州 學 派 的 現 代 繼 承 與 改 造 王 汝 華 摘 要 以 發 皇 新 孔 學 為 畢 生 志 業 的 民 初 大 儒 梁 漱 溟, 其 由 佛 歸 儒 的 主 要 思 想 進 路 即 是 泰 州 學 派 本 文 乃 扣 緊 梁 漱 溟 與 泰 州 學 派 的 關 係 而 發, 參 稽 梁 漱 溟 的 系 列 著 作 ; 檢 視

More information

第一章

第一章 詩 經 之 植 物 素 材 概 說 詩 經 之 植 物 素 材 概 說 周 明 儀 台 南 女 子 技 術 學 院 通 識 教 育 中 心 講 師 摘 要 詩 經 為 中 國 最 早 之 詩 歌 總 集, 其 內 容 之 豐, 儼 然 如 上 古 時 期 之 動 植 物 百 科 辭 典, 而 其 作 法 及 內 容 對 後 世 文 學 作 品 更 有 深 遠 影 響 就 植 物 素 材 而 言, 現

More information

208 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 2013 年 第 19 卷 第 6 期 节 目 录 上 卷 一 所 载 篇 名, 乃 总 目 录 中 篇 名 之 误, 正 文 卷 一 收 录 篇 名 为 月 支 使 者 玄 觉 杜 凝 妻 灌 国 婴 女 独 狐 及 吕 卿 均 五 篇

208 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 2013 年 第 19 卷 第 6 期 节 目 录 上 卷 一 所 载 篇 名, 乃 总 目 录 中 篇 名 之 误, 正 文 卷 一 收 录 篇 名 为 月 支 使 者 玄 觉 杜 凝 妻 灌 国 婴 女 独 狐 及 吕 卿 均 五 篇 第 19 卷 第 6 期 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) Vol.19 No.6 2013 年 12 月 J. CENT. SOUTH UNIV. (SOCIAL SCIENCE) Dec. 2013 篇 目 考 辨 三 则 以 韩 藏 详 节 为 校 勘 依 据 盛 莉 ( 江 汉 大 学 人 文 学 院, 湖 北 武 汉,430056) 摘 要 : 详 节 为 朝 鲜 时 期

More information

Microsoft Word - CMRO120114 ??????????????? Luxiaoyan

Microsoft Word - CMRO120114 ??????????????? Luxiaoyan 传 播 视 角 下 的 网 络 游 戏 新 媒 体 研 究 * 卢 小 雁 李 文 静 ( 浙 江 大 学 ) 内 容 摘 要 : 如 今, 随 着 科 技 的 发 展, 网 络 新 媒 体 的 发 展 如 日 中 天 媒 介 娱 乐 化 给 网 络 游 戏 产 业 的 不 断 发 展 壮 大 带 来 巨 大 市 场 和 受 众, 其 形 成 的 虚 拟 世 界 也 非 常 大 地 改 变 人 类

More information

< F5FB77CB6BCBD672028B0B6A46AABE4B751A874A643295F5FB8D5C5AA28A668ADB6292E706466>

< F5FB77CB6BCBD672028B0B6A46AABE4B751A874A643295F5FB8D5C5AA28A668ADB6292E706466> A A A A A i A A A A A A A ii Introduction to the Chinese Editions of Great Ideas Penguin s Great Ideas series began publication in 2004. A somewhat smaller list is published in the USA and a related, even

More information

Abstract The formation of sacred mountains is an essential topic in the field of history of Chinese religions. The importance of mountain in Chinese t

Abstract The formation of sacred mountains is an essential topic in the field of history of Chinese religions. The importance of mountain in Chinese t 2002 12 143~165 Sacred Mountains as Locations of Interaction between Buddhism and Daoism The Development of Buddhism and Daoism in Tiantai Mountain during the Tang Dynasty * Lin Chia-jung 143 Abstract

More information