IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2019 EGNet:,,,,, Abstract (FCN) FCN (EGNet) 6

Size: px
Start display at page:

Download "IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2019 EGNet:,,,,, Abstract (FCN) FCN (EGNet) 6"

Transcription

1 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV) 2019 EGNet:,,,,, Abstract (FCN) FCN (EGNet) (SO) [6] [42] [4] [41] [19] [15] [12, 54] RGB- [11, 66] ICCV 2019 [67] Source Baseline Ours G 1. Visual examples of our method. After we model and fuse the salient edge information, the salient object boundaries become clearer. [7,21,39], (CNN) [25] (FCN) [34] CNN CNN SO [64, 65] [17, 18, 23, 28, 31, 50, 60, 68]

2 SO SO U-Net [40] [32, 33, 59, 61] (Superpixel) [20] (CRF) [17,28,33] : EGNet [5] [57,69] [24,44] [22,44,51] [1,2,9] (CNN) Li [27] Wang [45] [34] long (FCN) FCN Wang [47] FCN Hou HE [55] [17, 18] [62] Zhang dropout [61] Zhang Zhang [59] Wang [53] [35] Luo U-Net IoU [26] li [29] U-Net SO [32,33,59,61] [14,58,70] [14,58,70] NL [35] Mumford-Shah [38] sobel 3. Fig. 2 Sec. 3.1 Sec. 3.2 non-local Sec. 3.3

3 NLSEM : layer Explicit edge modelling O2OGM FF + U U : Upsample + : Pixel-wise add : Saliency Spv. : Edge Spv. 3-3 PSFEM FF op-down location propagation FF FF 6-3 FF 2. PSFEM O2OGM : FF: Spv.: 3.1. [17, 18, 31, 33, 59, 61] [17,28,33] CRF NLF [35] IOU EGNet 3.2. [17, 35] VGG SS [17, 18] VGG , 3-3, 4-3, 5-3, S (1) 5 S (2), S (3), S (4), S (5), S (6) C : C = {C (2), C (3), C (4), C (5), C (6) }, (1) C (2) 2-2 features 2-2 [61] S (2) Fig. 2 PSFEM U-Net [40] U-Net (Fig. 2 ) ReLU (ab. 1) ReLU (ab. 1) ab Non-local U-Net S (2)

4 S (Fig. 2 ) : 1, 2, 3 ReLu S C (2) : C (2) = C (2) + Up(ϕ(rans( ˆF (6) ; θ)); C (2) ), (2) rans( ; θ) θ ϕ() ReLU Up( ; C (2) ) * C (2) Up(^F (i) ; θ, C (j) ) Up(ϕ(rans( ˆF (i) ; θ)); C (j) ). ˆF (6) S (6) (6) ˆF f(c (6) ; W (6) ) S(3) S (4) S (5) : Up(ϕ(rans( ˆF (i) ; θ)); C (j) ). ˆF (6) denotes the enhanced features in side path S (6). ˆF (i) = f(c (i) + Up( ˆF (i+1) ; θ, C (i) ); W (i) ), (3) W (i) W (i) (i) f( ; W (i) ) C (2) S (2) F E f( C (2) ; W (2) ) ab. 1 : L (2) (F E ; W (2) ) = log P r(y j = 1 F E ; W (2) ) j Z + log P r(y j = 0 F E ; W (2) ), (4) j Z Z + Z W ab. 1 P r(y j = 1 F E ; W (2) ) : L (i) ( ˆF (i) ; W (i) ) = log P r(y j = 1 F ˆ (i) ; W (i) ) j Y + log P r(y j = 0 ˆF (i) ; W (i) ), i [3, 6], (5) j Y Y + Y L : L = L (2) (F E ; W (2) 3.3. ) + 6 i=3 L (i) ( ˆF (i) ; W (i) ). (6) F E ˆF (3) S (3), S (4), S (5), S (6) (s ) : G (i) = Up( ˆF (i) ; θ, F E ) + F E, i [3, 6]. (7) PSFEM s Eq. (3) s-features Ĝ (i) s : L (i) (Ĝ(i) ; W (i) ) = log P r(y j = 1 Ĝ(i) ; W (i) ) j Y + log P r(y j = 0 Ĝ(i) ; W (i) ), i [3, 6]. (8) j Y

5 : L f (Ĝ; W ) = σ(y, 6 i=3 β i f(ĝ(i) ; W (i) )), (9) σ( ) Eq. (5) : 4. i=6 L = L f (Ĝ; W ) + L (i) (Ĝ(i) ; W (i) ) L t = L + L i=3 (10) [33,49,59,63] US [46] VGG [43] ResNet [16] [17,28] MSRA-B Pyorch (σ = 0.01) 0 : =5e-5 = = epoch 15 epoch : ECSS [56] PASCAL-S [30] U- OMRON [57] SO [36,44] HKU-IS [27] US [46]. ECSS [56] 1000 PASCAL-S [30] PASCAL VOC [8] 850 U- OMRON [57] 5168 SO [36] 300 HKU-IS [27] US [46] [33, 49, 52] US F (MAE) [2] S [10] F F β = (1 + β2 )P recision Recall β 2, (11) P recision + Recall β 2 = 0.3 [5] - [17, 18] [17, 18, 32, 59] - F MAE P Y [0,1] MAE 1 W H ε = P (x, y) Y (x, y), (12) W H x=1 y=1 W H S F S S : S = γs o + (1 γ)s r, (13) S o S r γ 0.5 [10] 4.3. US-R [46] SO [36] US-E [46]

6 ECSS [56] PASCAL-S [30] U-O [57] HKU-IS [27] SO [36, 37] US-E [46] MaxF MAE S MaxF MAE S MaxF MAE S MaxF MAE S MaxF MAE S MaxF MAE S VGG-based CL [28] SS [17, 18] MSR [26] NLF [35] RAS [3] EL [13] HS [32] RFCN [48] UCF [62] Amulet [61] C2S [29] PAGR [63] Ours ResNet-based SRM [49] GRL [52] PiCANet [33] Ours F MAE S - & CL RFCN 0.8 MSR SS Amulet SRM 0.7 PAGR GRL PiCANet Ours CL RFCN 0.8 MSR SS Amulet SRM 0.7 PAGR GRL PiCANet Ours CL RFCN 0.8 MSR SS Amulet SRM 0.7 PAGR GRL PiCANet Ours (a) US-E [46] (b) U-OMRON [57] (c) HKU-IS [27] 3. ( ) ( ) U-Net PSFEM(Fig. 2) ( ) S (2) ˆF (3) (3-3 ) 2-2 ˆF (3) edge_prog ab. 3

7 Model SO US Model MaxF MAE S MaxF MAE S 1. B NLF B + edge_prog Ours B + edge_lp B + edge_nlf NLF 5. B + edge_lp + MRF_PROG B + edge_lp + MRF_OO Ablation analyses on SO [36] and US-E [46]. Here, B denotes the baseline model. edge_prog, edge_lf, edge_nlf, MRF_PROG, MRF_OO are introduced in the Sec Source B B+edge_NLF B+edge_LP G 4. B edge_nlf edge_lp NLF Sec Sec edge_prog S (3) edge_lp ab. 3 ab. 3 (F 3.1% 2.4%) NLF [35] NLF IoU IOU edge_nlf ab. 3 4 SO US Recall Precision MaxF Recall Precision MaxF Fig. 4 NLF [35] NLF ab. 4 F U-Net (F E ) ˆF (3) ˆF (3) ˆF (4) ˆF (5) ˆF (6) MRF_PROG MRF_OO MRF ab EGNet 15 CL [28], SS [17,18], NLF [35], MSR [26], EL [13], HS [32], RFCN [48], UCF [62], Amulet [61], PAGR [63], PiCANet [33], SRM [49], GRL [52], RAS [3] and C2S [29]. [10, 17, 18] F MAE S F MAE S

8 Image G Ours PiCANet [33] PAGR [63] GRL [52] SRM [49] UCF [62] Amulet [61] SS [17, 18] HS [32] 图 5. 与最先进方法的定量比较 检测方法进行评估和比较 如 ab. 2所示 我们可以看 益于互补的显著边缘特征 我们的方法表现得更好 对 到 不同的方法可能使用不同的主干网络 为了比较公 于第二个例子 其中显著目标相对较小 我们的结果仍 平 我们分别在 VGG [43] 和 ResNet [16] 上训练我们 然非常接近真实标注 的模型 可以看到 在所有比较的数据集的所有评估指 标下 我们的模型优于最先进的方法 特别是在相对具 5. 总结 有挑战性的数据集 SO [36, 44] 上 (2.9% 与 1.7% 的 F 在本文中 我们的目标是保留显著目标边缘 不同 度量与 S 度量提升) 以及在最大型数据集 US [46] 于其他综合多尺度特征或利用后处理的方法 我们关 上 (3.0% 与 2.5%) 具体来说 与当前的最佳方法相 注显著边缘信息与显著目标信息之间的互补性 基于 比 6 个数据集上的平均 F 度量改进了 1.9 注意 这是 这一思想 我们提出了 EGNet 来建模网络内部的这些 在没有任何预处理和后处理的情况下实现的 互补特征 首先 基于 U-Net 提取多分辨率显著目标 精度-召回曲线 除了在 ab. 2中显示的数值比较 特征; 然后 我们提出了一个 non-local 显著边缘特征 外 我们还绘制了三个数据集上所有比较方法的精度 提取模块 该模块将局部边缘信息与全局位置信息相 召回曲线 Fig. 3 可以看出 实红线表示所提方法在大 结合 得到显著边缘特征 最后 我们采用一对一的引 多数阈值上优于其他方法 由于互补的显著边缘信息 导模块来融合这些互补特征 在显著边缘特征的帮助 的帮助 结果产生了清晰的边缘信息和精确的定位 从 下 显著目标的边缘和定位得到了改善 我们的模型在 而得到了更好的 PR 曲线 没有任何预处理或后处理的情况下 在 6 个广泛使用 视觉比较 在 Fig. 5中 我们展示了一些可视化结 果 可以看出 我们方法在显著目标分割和定位方面有 的数据集上超过了目前最先进的方法 我们还提供了 EGNet 的有效性分析 更好的效果 值得一提的是 得益于显著边缘特征 我 们的结果不仅可以突出显著区域 而且还可以产生连 致谢 贯的边缘 例如 对于第一个例子 由于复杂场景的影 划 青年拔尖人才支持计划 天津市自然科学基金 响 其他方法无法准确定位和分割显著目标 然而 得 (17JCJQJC43700, 18ZXZNGX00110) 的支持 本研究受到 NSFC ( ) 国家 万人计

9 [1] Ali Borji, Ming-Ming Cheng, Qibin Hou, Huaizu Jiang, and Jia Li. Salient object detection: A survey. CVM, 5(2): , [2] Ali Borji, Ming-Ming Cheng, Huaizu Jiang, and Jia Li. Salient object detection: A benchmark. IEEE IP, 24(12): , [3] Shuhan Chen, Xiuli an, Ben Wang, and Xuelong Hu. Reverse attention for salient object detection. In ECCV, pages , [4] ao Chen, Ming-Ming Cheng, Ping an, Ariel Shamir, and Shi-Min Hu. Sketch2photo: Internet image montage. ACM OG, 28(5):124:1 10, [5] Ming Cheng, Niloy J Mitra, Xumin Huang, Philip HS orr, and Song Hu. Global contrast based salient region detection. IEEE PAMI, 37(3): , [6] Ming-Ming Cheng, Fang-Lue Zhang, Niloy J Mitra, Xiaolei Huang, and Shi-Min Hu. Repfinder: finding approximately repeated scene elements for image editing. ACM OG, 29(4):83, [7] Wolfgang Einhäuser and Peter König. oes luminance-contrast contribute to a saliency map for overt visual attention? European Journal of Neuroscience, 17(5): , [8] Mark Everingham, Luc Van Gool, Christopher KI Williams, John Winn, and Andrew Zisserman. he pascal visual object classes (voc) challenge. IJCV, 88(2): , [9] eng-ping Fan, Ming-Ming Cheng, Jiang-Jiang Liu, Shang-Hua Gao, Qibin Hou, and Ali Borji. Salient objects in clutter: Bringing salient object detection to the foreground. In ECCV, pages Springer, [10] eng-ping Fan, Ming-Ming Cheng, Yun Liu, ao Li, and Ali Borji. Structure-measure: A new way to evaluate foreground maps. In ICCV, pages , [11] eng-ping Fan, Zheng Lin, Jia-Xing Zhao, Yun Liu, Zhao Zhang, Qibin Hou, Menglong Zhu, and Ming- Ming Cheng. Rethinking rgb-d salient object detection: Models, datasets, and large-scale benchmarks. arxiv preprint arxiv: , [12] eng-ping Fan, Wenguan Wang, Ming-Ming Cheng, and Jianbing Shen. Shifting more attention to video salient object detection. In CVPR, pages , [13] Lee Gayoung, ai Yu-Wing, and Kim Junmo. eep saliency with encoded low level distance map and high level features. In CVPR, [14] Wenlong Guan, iantian Wang, Jinqing Qi, Lihe Zhang, and Huchuan Lu. Edge-aware convolution neural network based salient object detection. IEEE SPL, 26(1): , [15] Junfeng He, Jinyuan Feng, Xianglong Liu, ao Cheng, ai-hsu Lin, Hyunjin Chung, and Shih-Fu Chang. Mobile product search with bag of hash bits and boundary reranking. In CVPR, pages , [16] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun. eep residual learning for image recognition. In ICCV, pages , [17] Qibin Hou, Ming-Ming Cheng, Xiaowei Hu, Ali Borji, Zhuowen u, and Philip orr. eeply supervised salient object detection with short connections. In CVPR, pages , [18] Qibin Hou, Ming-Ming Cheng, Xiaowei Hu, Ali Borji, Zhuowen u, and Philip orr. eeply supervised salient object detection with short connections. IEEE PAMI, 41(4): , [19] Qibin Hou, Peng-ao Jiang, Yunchao Wei, and Ming- Ming Cheng. Self-erasing network for integral object attention. In NIPS, [20] Ping Hu, Bing Shuai, Jun Liu, and Gang Wang. eep level sets for salient object detection. In CVPR, pages , [21] Laurent Itti and Christof Koch. Computational modeling of visual attention. Nature reviews neuroscience, 2(3): , [22] Laurent Itti, Christof Koch, and Ernst Niebur. A model of saliency-based visual attention for rapid scene analysis. IEEE PAMI, 20(11): , [23] Sen Jia and Neil B Bruce. Richer and deeper supervision network for salient object detection. arxiv preprint arxiv: , [24] ominik A Klein and Simone Frintrop. Centersurround divergence of feature statistics for salient object detection. In ICCV, pages IEEE, [25] Yann LeCun, Léon Bottou, Yoshua Bengio, and Patrick Haffner. Gradient-based learning applied to

10 document recognition. Proceedings of the IEEE, 86(11): , [26] Guanbin Li, Yuan Xie, Liang Lin, and Yizhou Yu. Instance-level salient object segmentation. In CVPR, [27] Guanbin Li and Yizhou Yu. Visual saliency based on multiscale deep features. In CVPR, pages , [28] Guanbin Li and Yizhou Yu. eep contrast learning for salient object detection. In CVPR, [29] Xin Li, Fan Yang, Hong Cheng, Wei Liu, and inggang Shen. Contour knowledge transfer for salient object detection. In ECCV, pages , [30] Yin Li, Xiaodi Hou, Christof Koch, James M Rehg, and Alan L Yuille. he secrets of salient object segmentation. In CVPR, pages , [31] Zun Li, Congyan Lang, Yunpeng Chen, Junhao Liew, and Jiashi Feng. eep reasoning with multi-scale context for salient object detection. arxiv preprint arxiv: , [32] Nian Liu and Junwei Han. hsnet: eep hierarchical saliency network for salient object detection. In CVPR, pages , [33] Nian Liu, Junwei Han, and Ming-Hsuan Yang. Picanet: Learning pixel-wise contextual attention for saliency detection. In CVPR, pages , [34] Jonathan Long, Evan Shelhamer, and revor arrell. Fully convolutional networks for semantic segmentation. In CVPR, pages , [35] Zhiming Luo, Akshaya Kumar Mishra, Andrew Achkar, Justin A Eichel, Shaozi Li, and Pierre-Marc Jodoin. Non-local deep features for salient object detection. In CVPR, [36] avid Martin, Charless Fowlkes, oron al, and Jitendra Malik. A database of human segmented natural images and its application to evaluating segmentation algorithms and measuring ecological statistics. In ICCV, volume 2, pages , [37] Vida Movahedi and James H Elder. esign and perceptual validation of performance measures for salient object segmentation. In IEEE CVPRW, pages IEEE, [38] avid Mumford and Jayant Shah. Optimal approximations by piecewise smooth functions and associated variational problems. CPAM, 42(5): , [39] errick Parkhurst, Klinton Law, and Ernst Niebur. Modeling the role of salience in the allocation of overt visual attention. Vision research, 42(1): , [40] Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, and homas Brox. U-net: olutional networks for biomedical image segmentation. In International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention, pages Springer, [41] Paul L Rosin and Yu-Kun Lai. Artistic minimal rendering with lines and blocks. Graphical Models, 75(4): , [42] Ueli Rutishauser, irk Walther, Christof Koch, and Pietro Perona. Is bottom-up attention useful for object recognition? In CVPR, [43] Karen Simonyan and Andrew Zisserman. Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. In ICLR, [44] Jingdong Wang, Huaizu Jiang, Zejian Yuan, Ming- Ming Cheng, Xiaowei Hu, and Nanning Zheng. Salient object detection: A discriminative regional feature integration approach. IJCV, 123(2): , [45] Lijun Wang, Huchuan Lu, Xiang Ruan, and Ming- Hsuan Yang. eep networks for saliency detection via local estimation and global search. In ICCV, pages , [46] Lijun Wang, Huchuan Lu, Yifan Wang, Mengyang Feng, ong Wang, Baocai Yin, and Xiang Ruan. Learning to detect salient objects with image-level supervision. In CVPR, pages , [47] Linzhao Wang, Lijun Wang, Huchuan Lu, Pingping Zhang, and Xiang Ruan. Saliency detection with recurrent fully convolutional networks. In ECCV, pages Springer, [48] Linzhao Wang, Lijun Wang, Huchuan Lu, Pingping Zhang, and Xiang Ruan. Saliency detection with recurrent fully convolutional networks. In ECCV, [49] iantian Wang, Ali Borji, Lihe Zhang, Pingping Zhang, and Huchuan Lu. A stagewise refinement model for detecting salient objects in images. In ICCV, pages , [50] iantian Wang, Yongri Piao, Li Xiao, Lihe Zhang, and Huchuan Lu. eep learning for light field saliency detection. In ICCV, 2019.

11 [51] iantian Wang, Lihe Zhang, Huchuan Lu, Chong Sun, and Jinqing Qi. Kernelized subspace ranking for saliency detection. In ECCV, pages , [52] iantian Wang, Lihe Zhang, Shuo Wang, Huchuan Lu, Gang Yang, Xiang Ruan, and Ali Borji. etect globally, refine locally: A novel approach to saliency detection. In CVPR, pages , [53] Wenguan Wang, Jianbing Shen, Xingping ong, and Ali Borji. Salient object detection driven by fixation prediction. In ICCV, pages , [54] Ziqin Wang, Jun Xu, Li Liu, Fan Zhu, and Ling Shao. Ranet: Ranking attention network for fast video object segmentation. In ICCV, Oct [55] Saining Xie and Zhuowen u. Holistically-nested edge detection. In ICCV, pages , [56] Qiong Yan, Li Xu, Jianping Shi, and Jiaya Jia. Hierarchical saliency detection. In CVPR, pages , [57] Chuan Yang, Lihe Zhang, Huchuan Lu, Xiang Ruan, and Ming-Hsuan Yang. Saliency detection via graphbased manifold ranking. In CVPR, pages , [58] Jing Zhang, Yuchao ai, Fatih Porikli, and Mingyi He. eep edge-aware saliency detection. arxiv preprint arxiv: , [59] Lu Zhang, Ju ai, Huchuan Lu, You He, and Gang Wang. A bi-directional message passing model for salient object detection. In ICCV, pages , [60] Pingping Zhang, Wei Liu, Huchuan Lu, and Chunhua Shen. Salient object detection with lossless feature reflection and weighted structural loss. IEEE IP, [61] Pingping Zhang, ong Wang, Huchuan Lu, Hongyu Wang, and Xiang Ruan. Amulet: Aggregating multilevel convolutional features for salient object detection. In ICCV, pages , [62] Pingping Zhang, ong Wang, Huchuan Lu, Hongyu Wang, and Baocai Yin. Learning uncertain convolutional features for accurate saliency detection. In ICCV, pages IEEE, [63] Xiaoning Zhang, iantian Wang, Jinqing Qi, Huchuan Lu, and Gang Wang. Progressive attention guided recurrent network for salient object detection. In CVPR, pages , [64] Jiaxing Zhao, Ren Bo, Qibin Hou, Ming-Ming Cheng, and Paul Rosin. Flic: Fast linear iterative clustering with active search. CVM, 4(4): , ec [65] JiaXing Zhao, Bo Ren, Qibin Hou, and Ming-Ming Cheng. Flic: Fast linear iterative clustering with active search. In AAAI, [66] Jia-Xing Zhao, Yang Cao, eng-ping Fan, Ming-Ming Cheng, Xuan-Yi Li, and Le Zhang. Contrast prior and fluid pyramid integration for rgbd salient object detection. In CVPR, [67] Jia-Xing Zhao, Jiangjiang Liu, eng-ping Fan, Yang Cao, Jufeng Yang, and Ming-Ming Cheng. Egnet:edge guidance network for salient object detection. In ICCV, Oct [68] Kai Zhao, Shanghua Gao, Wenguan Wang, and Ming- Ming Cheng. Optimizing the f-measure for thresholdfree salient object detection. In ICCV, Oct [69] Wangjiang Zhu, Shuang Liang, Yichen Wei, and Jian Sun. Saliency optimization from robust background detection. In CVPR, pages , [70] Yunzhi Zhuge, Gang Yang, Pingping Zhang, and Huchuan Lu. Boundary-guided feature aggregation network for salient object detection. IEEE SPL, 25(12): , 2018.

Mixtions Pin Yin Homepage

Mixtions Pin Yin Homepage an tai yin 安 胎 饮 775 ba wei dai xia fang 八 味 带 下 方 756 ba zhen tang 八 珍 汤 600 ba zheng san 八 正 散 601 bai he gu jin tang 百 合 固 金 汤 680 bai hu jia ren shen tang 白 虎 加 人 参 汤 755 bai hu tang 白 虎 汤 660 bai

More information

<D2BDC1C6BDA1BFB5CDB6C8DAD7CAB8DFB7E5C2DBCCB3B2CEBBE1C3FBB5A52E786C7378>

<D2BDC1C6BDA1BFB5CDB6C8DAD7CAB8DFB7E5C2DBCCB3B2CEBBE1C3FBB5A52E786C7378> 参 会 人 员 名 单 Last Name 姓 名 公 司 Tel Fax Bai 柏 煜 康 复 之 家 8610 8761 4189 8610 8761 4189 Bai 白 威 久 禧 道 和 股 权 投 资 管 理 ( 天 津 ) 有 限 公 司 8610 6506 7108 8610 6506 7108 Bao 包 景 明 通 用 技 术 集 团 投 资 管 理 有 限 公 司 8610

More information

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4

ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 hui1 ba2 shang1 tu4 gen1 nao3 he2 qing2 jin1 ti2 guan4 bo1 bo5 huai4 zheng4 hong1 xi2 luo2 ren4 chu2 fu4 ling2 jun4 yu4 zhao1 jiang3 che3 shi4 tu2 shi2 wa2 wa1 duan4 zhe2 bu4 lian4 bing1 mu4 ban3 xiong2

More information

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_Song_of_Spiritual_Warfare_CN.docx 4:12 : ( ) D G/D Shang di de dao shi huo po de D G/D A/D Shi you gong xiao de D G/D Shang di de dao shi huo po de D D7 Shi you gong xiao de G A/G Bi yi qie liang ren de jian geng kuai F#m Bm Shen zhi hun

More information

CIP /. 2005. 12 ISBN 7-5062 - 7683-6 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. G624.203 CIP 2005 082803 櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶櫶 17 710001 029-87232980 87214941 029-87279675 87279676 880 1230 1/64 4.0 110 2006 2 1 2006 2 1 ISBN

More information

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx

Microsoft Word - Chord_chart_-_The_Word_of_God_in_Song CN.docx 100:1-5 D A D 1 Pu tian xia dang xiang ye he hua huan hu G Em A 2 Ni men dang le yi shi feng ye he hua D G Dang lai xiang ta ge chang Em G A 3 Ni men dang xiao de ye he hua shi shen D G Em A Wo men shi

More information

2019 Chinese Taipei National High School Athletic Game Boxing Championship Junior Men Division Top 8 As of WED 24 APR 2019 Men s Mosquito(38-41Kg) Ran

2019 Chinese Taipei National High School Athletic Game Boxing Championship Junior Men Division Top 8 As of WED 24 APR 2019 Men s Mosquito(38-41Kg) Ran Junior Men Division Men s Mosquito(38-41Kg) 1 CHANG, CHI-EN TPE 2 HUANG, YU-CHEN TPE 3 YANG, MIN-SHUN TPE 3 CHIU, CHENG TPE 5 WU, CHIA-TING TPE 5 LIN, KUAN-YI TPE 7 TSAI, MING-FENG TPE 7 CHOU, MING-HSIEN

More information

現代學術之建立 陳平 998 7-3-3592-6 美學十五講 淩繼堯 美學 23 7-3-643-4 論集 徐複觀 書店出版社 的方位 陳寶生 宣傳 敦煌文藝出版社 論集續篇 徐複觀 書店出版社 莊子哲學 王博 道家 7-3-666-3 的天方學 沙宗平 伊斯蘭教 7-3-6844- 周易 經傳十

現代學術之建立 陳平 998 7-3-3592-6 美學十五講 淩繼堯 美學 23 7-3-643-4 論集 徐複觀 書店出版社 的方位 陳寶生 宣傳 敦煌文藝出版社 論集續篇 徐複觀 書店出版社 莊子哲學 王博 道家 7-3-666-3 的天方學 沙宗平 伊斯蘭教 7-3-6844- 周易 經傳十 東西方比較研究 範明生, 陳超南 物流發展報告 物流與採購聯合會 物流發展報告 物流與採購聯合會 物流發展報告 丁俊發 唯物史觀與歷史科學 地理學 社會科學院出版 23 23 物流 研究報告 2 物資出版社 22 7-547-88-5 物流 物資出版社 7-547-22-3 龐卓恒 歷史唯物主義 高等教育出版社 7-4-4333-X 周尚意, 孔翔, 朱竑 地理學 高等教育出版社 7-4-446-

More information

Stock Transfer Service Inc. Page No. 1 CENTURY PEAK METALS HOLDINGS CORPORATION (CPM) List of Top 100 Stockholders As of 12/31/2015 Rank Sth. No. Name

Stock Transfer Service Inc. Page No. 1 CENTURY PEAK METALS HOLDINGS CORPORATION (CPM) List of Top 100 Stockholders As of 12/31/2015 Rank Sth. No. Name Stock Transfer Service Inc. Page No. 1 CENTURY PEAK METALS HOLDINGS CORPORATION (CPM) List of Top 100 Stockholders As of 12/31/2015 Rank Sth. No. Name Citizenship Holdings Rank ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-916-7... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116729 XIANGPIAOWANLI JIUW ENH UA YU CH ENGYU 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www.cnup.cnu.cn E- mail cnup@

More information

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 1

(CIP) : /. :, (/ ) ISBN T S H CI P (2006) CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 1 (CIP) : /. :, 2006. 12 (/ ) ISBN 7-81064-917-5... - - - - -. T S971-49 H136. 3 CI P (2006) 116732 CH IJIASH EN GXIAN G YINSHI WEN H U A Y U CHENGY U 105 100037 68418523 ( ) 68982468 ( ) www. cnup. cnu.

More information

2010.6-FM

2010.6-FM 发 展 视 窗 Fa Zhan Shi Chuang 关 注 发 展 动 向 感 受 发 展 节 拍 宝 钢 沪 上 固 废 资 源 综 合 利 用 业 务 整 合 启 动 6 月 17 日, 宝 钢 发 展 公 司 与 一 钢 公 司 在 宝 山 宾 馆 签 订 了 一 钢 公 司 拥 有 的 昌 新 钢 渣 公 司 和 开 拓 磁 选 金 属 公 司 等 两 家 钢 渣 处 理 公 司 的 股

More information

<B3ACBDDD>

<B3ACBDDD> 0 岚 卷 第 二 编 第 二 编 岚 卷 121 日 照 122 第 二 编 安东卫城池图 丁士价 1676 1727 字介臣 号龙溪 丁景次子 日照丁氏 十支 六世 日照市岚区后村镇丁家皋陆人 康熙五十六年 1717 丁酉科举人 与同邑秦 yi 尹纯儒为同科举人 拣选 知县 后参加会试屡试不第 遂弃举子业 居家课子训侄 以故四弟士 可考中甲辰科举人 诸子孙皆累试前茅 丁士价教育子弟兢兢业业 读

More information

yòu xù 373 375 xiá : guà jué qi n mi o dú k ng tóng luán xié háng yè jiào k n z z n shèn chì x 1óng l n t n kuáng qi q ch qì yì yùn yo q w zhuàn sù yí qìng hé p suì x tán cuàn mi o jù yú qìng shì sh

More information

Wu Yi Shan Slalom Open Wu Yi Shan, China, November 2018 Final Ranking Battle Senior Women Rank ID Name Ctry Zapuskalova Nadezhda

Wu Yi Shan Slalom Open Wu Yi Shan, China, November 2018 Final Ranking Battle Senior Women Rank ID Name Ctry Zapuskalova Nadezhda Wu Yi Shan Slalom Open Wu Yi Shan, China, 24-25 November 2018 Final Ranking Battle Senior Women 1 2851510000097 Zapuskalova Nadezhda RUS 2 2010930000595 Moritoki Mika JPN 3 2891510000072 Pervenenok Oksana

More information

0f3fdf2bb8e55502b65cf5790db2b9fdf793fd84c5ee29b8d80ee7fb09a2cf82.xls

0f3fdf2bb8e55502b65cf5790db2b9fdf793fd84c5ee29b8d80ee7fb09a2cf82.xls International Federation of Bodybuilding and Fitness 019 ``The Belt and Road`` Worldwide Bodybuilding and Fitness Championships 10-14.10.019, Xi`an, O F F I C I A L C O N T E S T R E S U L T S Men's Classic

More information

RPN 2 DeepParts 22 part pool 2 3 HOG 12 LBP 13 Harr - like 15 DPM 16 Deformable Parts Model VGG16 X. Wang 14 VGG Convolutiona

RPN 2 DeepParts 22 part pool 2 3 HOG 12 LBP 13 Harr - like 15 DPM 16 Deformable Parts Model VGG16 X. Wang 14 VGG Convolutiona 2017 22 2 CHINESE JOURNAL OF STEREOLOGY AND IMAGE ANALYSIS Vol. 22 No. 2 June 2017 209 1007-1482 2017 02-0209 -0215 DOI 10. 13505 /j. 1007-1482. 2017. 22. 02. 014 RPN 1 2 3 3 1 1 2 3 1. 100090 2. 100090

More information

DELE_MAYO2013.xls

DELE_MAYO2013.xls PARTE ESCRITA PARTE ORAL NIVEL CÓDIGO APELLIDO NOMBRE FECHA HORA AULA FECHA Hora Prep Hora Ex AULA 13050315601020001 NI HUANMENG 25-may 13050315601020002 GUO YUANCHUN 25-may 13050315601020004 XU AI 25-may

More information

* CUSUM EWMA PCA TS79 A DOI /j. issn X Incipient Fault Detection in Papermaking Wa

* CUSUM EWMA PCA TS79 A DOI /j. issn X Incipient Fault Detection in Papermaking Wa 2 *. 20037 2. 50640 CUSUM EWMA PCA TS79 A DOI 0. 980 /j. issn. 0254-508X. 207. 08. 004 Incipient Fault Detection in Papermaking Wastewater Treatment Processes WANG Ling-song MA Pu-fan YE Feng-ying XIONG

More information

<B3ACBDDD>

<B3ACBDDD> 卷 第 三 编 日 照 196 古代书院学子制艺文评语 于宾 明代州人 明初举人 洪武十二年 1379 己未科进 士 历官兵科给事中 沂州府志 卷二十二 进士 部载 于宾 州人 己未科 官给事中 州志载 于宾 杨睿登 洪武己未 科进士 宾任给事中 睿任中都国学分教 则庚戌以后 乙丑以前 皆 举春试矣 见 沂州府志 州志 于攀龙 明代州人 万历年武举人 见 州志 于学训 1757 1828 字希古 号敬亭

More information

lí yòu qi n j n ng

lí yòu qi n j n ng lí yòu qi n j n ng zhì lú yu n ch nghé liú g p jiá ji n gè liè du zhù g jù yuán cù cì qióng zhu6 juàn p zh n túmí nòu jiong y yùndu láo x n xiá zhì yùn n n gúo jiào zh

More information

NCCC Swim Team James Logan High school - 8/5/2018 Results - Adult Event 102 Mixed Yard Medley Relay Team Relay Finals Time 1 Beida-Zhonglian

NCCC Swim Team James Logan High school - 8/5/2018 Results - Adult Event 102 Mixed Yard Medley Relay Team Relay Finals Time 1 Beida-Zhonglian NCCC Swim Team James Logan High school - 8/5/2018 Results - Adult Event 102 Mixed 60-69 200 Yard Medley Relay 1 Beida-Zhonglian B 3:11.63 2 Beida-Zhonglian A 3:18.29 HY-TEK's MEET MANAGER Event 103 Mixed

More information

管 理 论 道 创 新 内 部 审 计 工 作 的 实 践 和 思 考 党 建 征 文 紧 跟 改 革 步 伐 勇 担 发 展 责 任 心 情 随 笔 那 些 年 和 字 母 恋 爱 的 美 好 时 光 SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS 深 圳 投 控 危 废 处 理 行 业 任 重 道 远 两 会 聚 焦 国 企 改 革 刘 仲 健 : 与 兰 为 伴, 创 新 不 止 深

More information

é é

é é é é gu chài < > gòu y n zh n y yì z ng d n ruì z hóu d n chán bìn jiu c n z n shuò, chún kòu sh qi n liè sè sh n zhì sb n j ng máo í g bèi q í lì, u ì í ng chàng yào g ng zhèn zhuàn sh hu ti n j,

More information

Sep (SCI) 10. Jiann-Ming Wu, Annealing by two sets of interactive dynamics, IEEE Trans. on Systems Man and Cybernetics Part B-Cybernetics 34 (3)

Sep (SCI) 10. Jiann-Ming Wu, Annealing by two sets of interactive dynamics, IEEE Trans. on Systems Man and Cybernetics Part B-Cybernetics 34 (3) 03-863-3531 E-mail jmwu@mail.ndhu.edu.tw /(1990/06-1994/06) (1988/06-1990/06) (1984/09-1988/06) / (1997/8-) (1996/08-1997/07) () 1996 8 Wu, Jiann-Ming ( SCI EI SSCI TSSCI EconLit A&HCI ) 1. Pei-Hsun Hsu

More information

j n yín

j n yín ch n ài hóng zhuó, j n yín k n sù zh o fù r n xi o qì hái, y oti o sh hàn yàn yuán lí g ng z y ng b niè bì z n r n xi o qì xiè sì m6u yí yàng móu niè z u ch lì, x qu n léi xiè pì x u cu è qi n j qiú yìn

More information

Meet Results: 2015 CHN Nationals Baoji

Meet Results: 2015 CHN Nationals Baoji 2015 CHN Nationals Baoji April 9-16, 2015 Results Women Open 800 LCM Freestyle Entrant Age Affiliation Prelims Finals 1 Zhang, Yuhan 20 China 8:40.08 8:31.93 2 Cao, Yue 19 China 8:33.62 3 Xin, Xin 18 China

More information

untitled

untitled 20 1 2010 10 Vol.20 Special 1 The Chinese Journal of Nonferrous Metals Oct. 2010 1004-0609(2010)S1-s0127-05 Ti-6Al-4V 1 2 2 (1. 710016 2., 710049) 500~1 000 20 Ti-6Al-4V(TC4) TC4 800 TC4 800 TC4 TC4 800

More information

DELE noviembre 2017

DELE noviembre 2017 PARTE ESCRITA PARTE ORAL NIVEL CÓDIGO APELLIDO NOMBRE FECHA HORA AULA FECHA Preparación Examen AULA 171102156001020001 LI LINGWEN 171102156001020002 CHENG LIXIA 171102156001020003 YAN QI 171102156001020004

More information

píng liú zú

píng liú zú píng liú zú l láng nèn bó ch yán y n tuò x chèn r cu n ch n cù ruò zhì qù zuì m ng yíng j n bì yìn j yì héng cù ji n b n sh ng qi n lì quó k xì q n qiáo s ng z n nà p i k i y yíng gài huò ch

More information

xiè hòu qù fù tiáo pàn xiáng sh ng l huán fú yóu sh n du wán guì d u còu g qiè qì bì j x ng yín dào j ji yòu hàndàn lián tu yín qìn k n * chán zhòu yán yóu kuòy láo jìn jíwéi su

More information

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教

诗 经 简介 诗经 是中国第一部诗歌总集 它汇集了从西周初年到春秋中期 五百多年间的诗歌三百零五篇 诗经 在先秦叫做 诗 或者取诗的 数目整数叫 诗三百 本来只是一本诗集 从汉代起 儒家学者把 诗 当作经典 尊称为 诗经 列入 五经 之中 它原来的文学性质就 变成了同政治 道德等密切相连的教化人的教 诗经 目录 诗经 简介 国风 关睢 葛覃 卷耳 螽斯 桃夭 阿芣苢 汉广 汝坟 鹊巢 采蘩 草虫 甘棠 行露 摽有梅 小星 江有汜 野有死麕 驺虞 柏舟 绿衣 燕燕 日 月 击鼓 凯风 雄雉 匏有苦叶 谷风 式微 简兮 泉水 北门 静女 二子 乘舟 柏舟 墙有茨 相鼠 载驰 考磐 硕人 芄兰 氓 河广 有狐 木瓜 黍离 君子阳阳 葛蕉 采葛 大车 将仲子 叔于田 遵大路 女曰鸡鸣 有 女同车 狡童

More information

No. Name College Major 1 Ke Yang Chuan College of Science Chemistry 2 Wang Li Qun College of Science Mathematics

No. Name College Major  1 Ke Yang Chuan College of Science Chemistry 2 Wang Li Qun College of Science Mathematics No. Name College Major Email 1 Ke Yang Chuan College of Science Chemistry key@cup.edu.cn 2 Wang Li Qun College of Science Mathematics wliqunhmily@gmail.com 3 Xu Tao College of Science Mathematics xutao@cup.edu.cn

More information

Closing Ceremony

Closing Ceremony 3 Team 702 - Malvern College Chengdu - Haoqing Gean Yang, Weichen William Luo, Kairui Wan 2 Team 708 - Oxford International College of Chengdu - Kevin Li, Jerry Zhen, Lee Li 1 Team 713 - QSI International

More information

1 yáo zhuàn jué gu zài liè r sh ng xué yíng ch jié jù rèn g wù yú qiè yàng huán P9 líng luò jiàn sh ng y ku liàn r shàn dùn sì lièlièqièqiè rèn zhù yìj yíng guà dí yú bò chu n láng huán dù xià

More information

DELE julio 2018

DELE julio 2018 01665571 180703156001020001 SONG HAOWEN 01320735 180703156001020002 LI HUILING 01820246 180703156001020003 WANG MENGXIAO 01820248 180703156001020004 ZHANG YI 01820249 180703156001020005 LI HENGYANG 01821138

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

h ng g ng (tù) rù xiào sì y u k n yòu j j y nyun cu nduo hào cú) ch n yè r nr n sì ku zhuàng k chánnìng w n wéi r é d ng qiáo ch ng kuì ji n zhuó qì chí xiè dú l lil de zào y l chì yín

More information

Please sign your attendance in the column in accordance to the date of the lesson you are attending Semiconductor Physics and Devices Attendanc

Please sign your attendance in the column in accordance to the date of the lesson you are attending Semiconductor Physics and Devices Attendanc 8-Jan 10-Jan 14-Jan 15-Jan 17-Jan 21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 28-Jan 29-Jan 31-Jan 11-Feb 12-Feb 14-Feb 18-Feb Lect 1 Lect 2 Lect 3 Lab 1 - L1 Lab 1 - L2 Lab 1 - L3 Lect 4 Lab 1 - L4 Lect 5 Lect

More information

Supplementary Information LC-MS-guided isolation of anti-inflammatory 2-(2-phenylethyl)chromone dimers from Chinese agarwood (Aquilaria sinensis) Hui-

Supplementary Information LC-MS-guided isolation of anti-inflammatory 2-(2-phenylethyl)chromone dimers from Chinese agarwood (Aquilaria sinensis) Hui- Supplementary Information LC-MS-guided isolation of anti-inflammatory 2-(2-phenylethyl)chromone dimers from Chinese agarwood (Aquilaria sinensis) Hui-Xia Huo #, Yu-Fan Gu #, Zhi-Xiang Zhu, Yun-Feng Zhang,

More information

Nurture Category Boy's Under 12 Event - Main Draw Q -Final S- Final Final Cornelius Tan Yu En Ang Jiun Yong M205 2/6, 4.10pm, T5 Loser to A1 M230 2/6,

Nurture Category Boy's Under 12 Event - Main Draw Q -Final S- Final Final Cornelius Tan Yu En Ang Jiun Yong M205 2/6, 4.10pm, T5 Loser to A1 M230 2/6, Nurture Category Boy's Under 12 Event - Main Draw Q -Final S- Final Final Ang Jiun Yong M205 2/6, 4.10pm, T5 Loser to A1 M230 2/6, 4.50pm,T8 Loser to D4 Ang Jiun Yong Ng Hao Lun Brian Tan Kai Yang M206

More information

jiàn shí

jiàn shí jiàn shí hào x n càn w i huàng ji zhèn yù yàng chèn yù bì yuàn ji ng cóng (11) qiàn xué 1 yì bì èi zhé mó yù ù chái sè bá píng sh chài y l guàn ch n shì qí fú luè yáo d n zèn x yì yù jù zhèn

More information

2 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU

2 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU 老 干 部 工 作 要 为 党 的 事 业 增 添 正 能 量 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU 1 2 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU 3 4 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU SHI SHI DONG TAI 时 事 态 2014.6 QINGDAOLAOGANBUZHIYOU

More information

NCCC Swim Team HY-TEK's MEET MANAGER 7.0-6:11 PM 8/4/2017 Page 1 NCCC /6/2017 Meet Program - Afternoon Session Event 102 Men 70 & Over 50 Yard F

NCCC Swim Team HY-TEK's MEET MANAGER 7.0-6:11 PM 8/4/2017 Page 1 NCCC /6/2017 Meet Program - Afternoon Session Event 102 Men 70 & Over 50 Yard F N Swim HY-TEK's MEET MNGER 7.0-6:11 PM 8/4/2017 Page 1 Event 102 Men 70 & Over 50 Yard Freestyle 3 Zhu, aron 70 4 Huang, Renrong 70 5 Xie, Dingguo 70 Event 103 Women 60-69 50 Yard Freestyle 2 Hu, Xiaolu

More information

成 大 中 文 學 報 第 五 十 二 期 Re-examination of the Core Value in Yi Jing Studies of Xun Shuang: Constructing the Confucius Meaning via Phenomenon and Number

成 大 中 文 學 報 第 五 十 二 期 Re-examination of the Core Value in Yi Jing Studies of Xun Shuang: Constructing the Confucius Meaning via Phenomenon and Number 成 大 中 文 學 報 第 五 十 二 期 2016 年 3 月 頁 1-28 國 立 成 功 大 學 中 文 系 縱 橫 象 數, 儒 門 義 理 荀 爽 易 學 核 心 價 值 的 重 建 與 再 定 位 * 曾 暐 傑 摘 要 荀 爽 (128-190) 易 學 歷 來 為 人 所 關 注 的 即 其 乾 升 坤 降 的 學 說, 並 將 此 視 為 其 易 學 的 核 心 觀 念 順 此,

More information

Ling Zhoujiu Shi Kuang

Ling Zhoujiu Shi Kuang Ling lun Kui Ling Zhoujiu Shi Kuang Boya Kong Zi Confucius Li Yannian jing Fang Huan Tan Cai Yong Du Kui ji Kang Xun Xu He Chengtian Dai Yong Huan Yi Qian Lezhi Chen Zhongru Cao Miaoda Zheng Yi Wan

More information

Vol.39 No. 8 August 2017 Hyeonwoo Noh [4] boundng box PASCALV VOC PASCAL VOC Ctyscapes bt 8 bt 1 14 bt

Vol.39 No. 8 August 2017 Hyeonwoo Noh [4] boundng box PASCALV VOC PASCAL VOC Ctyscapes bt 8 bt 1 14 bt 39 8 Vol.39 No.8 2017 8 Infrared Technology August 2017 1,2,3 1,3 1,3 1. 2000832. 100049 3. 200083 4 1 TP391.41 A 1001-8891(2017)08-0728-06 Infrared Scene Understandng Algorthm Based on Deep Convolutonal

More information

bài bì

bài bì bài bì zhuò w n bìx, gòulì ch mèn què míng shuò chuán j jué qiú g o t oqián wù yú dí yìn hòu xì z ng zì chài yín qìng wù pí zh n t ng lí chéng lì z n y chóu k ngt ng mái kuì zhuó shuò píxi y ng

More information

第 2 期 王 向 东 等 : 一 种 运 动 轨 迹 引 导 下 的 举 重 视 频 关 键 姿 态 提 取 方 法 257 竞 技 体 育 比 赛 越 来 越 激 烈, 为 了 提 高 体 育 训 练 的 效 率, 有 必 要 在 体 育 训 练 中 引 入 科 学 定 量 的 方 法 许 多

第 2 期 王 向 东 等 : 一 种 运 动 轨 迹 引 导 下 的 举 重 视 频 关 键 姿 态 提 取 方 法 257 竞 技 体 育 比 赛 越 来 越 激 烈, 为 了 提 高 体 育 训 练 的 效 率, 有 必 要 在 体 育 训 练 中 引 入 科 学 定 量 的 方 法 许 多 2014 年 4 月 图 学 学 报 April 2014 第 35 卷 第 2 期 JOURNAL OF GRAPHICS Vol.35 No.2 一 种 运 动 轨 迹 引 导 下 的 举 重 视 频 关 键 姿 态 提 取 方 法 王 向 东 1, 张 静 文 2, 毋 立 芳 2, 徐 文 泉 (1. 国 家 体 育 总 局 体 育 科 学 研 究 所, 北 京 100061;2. 北 京

More information

jiào d qi n sù zhuì máo táo yìn qi n k n z jué y n f ng zh j sh n m i ch n m n qú jì dá qù xi o dàn f n y n l wò yú shú líng dài yì chóu jì Gatha b Cianisth na w i chèn Parinirv

More information

JUAN SHOU YU 卷 首 语 在 生 活 中, 我 们 常 常 可 以 看 到, 一 些 人 即 使 在 危 机 中, 在 困 境 中, 在 磨 难 中, 依 然 满 怀 激 情, 依 然 坚 定 自 信, 依 然 顽 强 奋 斗 是 什 么 赋 予 他 们 在 困 境 中 搏 斗 的 意

JUAN SHOU YU 卷 首 语 在 生 活 中, 我 们 常 常 可 以 看 到, 一 些 人 即 使 在 危 机 中, 在 困 境 中, 在 磨 难 中, 依 然 满 怀 激 情, 依 然 坚 定 自 信, 依 然 顽 强 奋 斗 是 什 么 赋 予 他 们 在 困 境 中 搏 斗 的 意 JUAN SHOU YU 卷 首 语 JUAN SHOU YU 卷 首 语 在 生 活 中, 我 们 常 常 可 以 看 到, 一 些 人 即 使 在 危 机 中, 在 困 境 中, 在 磨 难 中, 依 然 满 怀 激 情, 依 然 坚 定 自 信, 依 然 顽 强 奋 斗 是 什 么 赋 予 他 们 在 困 境 中 搏 斗 的 意 志? 是 什 么 赋 予 他 们 面 对 一 个 个 挫 折 的

More information

1926 qu jué kuì k bì kùn gòu luò yè f ng lián qi n p ng huáng chúyáo jù jú jí nóng n ti n qi nqu n rú Su yì zhóng pín z u xiè y n jì chuò, hùn f u ji tí léi, j n y nlòu q nq n gu q n ruò li

More information

untitled

untitled ISSN 1000-9825, CODEN RUXUEW E-mail: jos@iscas.ac.cn Journal of Software,2017,28(11):3018 3029 [doi: 10.13328/j.cnki.jos.005332] http://www.jos.org.cn. Tel: +86-10-62562563 1,2, 1,2 1 (, 100876) 2 ( (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf Fufang Danshen Injection fu fang dan shen zhu she ye,,,, ( 1974),,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2, 1 1, 10 1, 1 2 ; 4 5% 500, 1 5 % 20, Huazheng Huisheng Boluses hua zheng hui sheng dan,,,,, 180, 120,

More information

双 语 教 学 之 中 综 上 所 述, 科 大 讯 飞 畅 言 交 互 式 多 媒 体 教 学 系 统, 围 绕 语 音 核 心 技 术 的 研 究 与 创 新, 取 得 了 一 系 列 自 主 产 权 并 达 到 国 际 领 先 水 平 的 技 术 成 果, 同 时 获 得 发 明 专 利 3

双 语 教 学 之 中 综 上 所 述, 科 大 讯 飞 畅 言 交 互 式 多 媒 体 教 学 系 统, 围 绕 语 音 核 心 技 术 的 研 究 与 创 新, 取 得 了 一 系 列 自 主 产 权 并 达 到 国 际 领 先 水 平 的 技 术 成 果, 同 时 获 得 发 明 专 利 3 博 士 后 制 度 实 施 30 周 年 成 果 展 科 大 讯 飞 股 份 有 限 公 司 二 博 士 后 科 研 成 就 胡 国 平 博 士 在 博 士 后 工 作 站 期 间 承 担 的 项 目 为 畅 言 交 互 式 多 媒 体 教 学 系 统 畅 言 交 互 式 多 媒 体 教 学 系 统 是 基 于 科 大 讯 飞 国 际 领 先 的 中 英 文 合 成 识 别 及 自 动 口 语 评

More information

cuàn, jìn dù zhòu zh qú sh zhì jùn y ng xián gu, 748 qíng xiè, kéz shì sù shu ng w w, z n jiào duò, niè chlm wàngliàng, h ng (sh xià qí dié dàimào hu sì áo du 3

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议 现 场 王 守 臣 副 省 长 作 重 要 讲 话 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议 现 场 月 日, 省 政 府 在 长 春 召 开 了 全 省 农 业 产 业 化 工 作 会 议, 深 入 研 究 农 产 品 加 工 业 发 展 面 临 的 新 情 况 新 问 题, 全 面 部 署 应 对 新 挑 战 夺 取 新 跨 越 的

More information

填 写 要 求 一 以 word 文 档 格 式 如 实 填 写 各 项 二 表 格 文 本 中 外 文 名 词 第 一 次 出 现 时, 要 写 清 全 称 和 缩 写, 再 次 出 现 时 可 以 使 用 缩 写 三 涉 密 内 容 不 填 写, 有 可 能 涉 密 和 不 宜 大 范 围 公

填 写 要 求 一 以 word 文 档 格 式 如 实 填 写 各 项 二 表 格 文 本 中 外 文 名 词 第 一 次 出 现 时, 要 写 清 全 称 和 缩 写, 再 次 出 现 时 可 以 使 用 缩 写 三 涉 密 内 容 不 填 写, 有 可 能 涉 密 和 不 宜 大 范 围 公 2013 年 度 上 海 高 校 市 级 精 品 课 程 申 报 表 ( 本 科 ) 学 校 名 称 东 华 大 学 课 程 名 称 计 算 机 系 统 与 网 络 技 术 课 程 类 型 理 论 课 ( 不 含 实 践 ) 理 论 课 ( 含 实 践 ) 实 验 ( 践 ) 课 所 属 一 级 学 科 名 称 所 属 二 级 学 科 名 称 课 程 负 责 人 申 报 日 期 工 科 计 算 机

More information

<B7E2C3E6313430342E6169>

<B7E2C3E6313430342E6169> 区 政 协 第 十 三 届 委 员 会 第 五 次 会 议 召 开 区 政 协 举 行 十 三 届 十 二 次 常 委 ( 扩 大 ) 会 议 区 政 协 组 织 重 点 课 题 调 研 2014 / 4 总 第 16 期 团 结 民 主 的 大 会 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 上 海 市 普 陀 区 第 十 三 届 委 员 会 第 五 次 会 议 于 7 月 29 日 在 普 陀 区

More information

Fig. 1 Frame calculation model 1 mm Table 1 Joints displacement mm

Fig. 1 Frame calculation model 1 mm Table 1 Joints displacement mm 33 2 2011 4 ol. 33 No. 2 Apr. 2011 1002-8412 2011 02-0104-08 1 1 1 2 361003 3. 361009 3 1. 361005 2. GB50023-2009 TU746. 3 A Study on Single-span RC Frame Reinforced with Steel Truss System Yuan Xing-ren

More information

Late-comers are NOT allowed to take the exam. Group 1: Reporting Time in SAR: 14:55 6A 21 CHEUNG HIU KWAN F 6B 32 TAM SHUK CHUN F 6C 2 CHIM HO WANG M

Late-comers are NOT allowed to take the exam. Group 1: Reporting Time in SAR: 14:55 6A 21 CHEUNG HIU KWAN F 6B 32 TAM SHUK CHUN F 6C 2 CHIM HO WANG M Late-comers are NOT allowed to take the exam. Group 1: Reporting Time in SAR: 14:55 6A 21 CHEUNG HIU KWAN F 6B 32 TAM SHUK CHUN F 6C 2 CHIM HO WANG M 6D 3 CHEN KA WANG M Group 2: Reporting Time in SAR:

More information

lu yàng tuò guan gui zh ng fèn wù wèi qiao jú tá l o jiàn f i è yí yì qu n sì xuè , chéng y o xi o z pìn,, 1957 7 hàn 37 38 y u p ti o bèi t n tài kù sè b n zen you y n pí chè qiàn 17 dí jué

More information

Supporting_Information_revise

Supporting_Information_revise Supporting Information The Synthesis and Bioactivity Investigation of the Individual Components of Cyclic Lipopeptide Antibiotics A-Long Cui, Xin-Xin Hu, Yan Gao, Jie Jin, Hong Yi, Xiu-Kun Wang, Tong-Ying

More information

~-' 一 ~ U 百 陳 子 展 ( ), 本 名 炳 聾, 字 子 展, 以 字 行 於 世, 湖 南 長 沙 人 幼 時 曾 在 私 塾 求 學, 後 入 長 沙 縣 立 師 範 學 校, 再 入 東 南 大 學 教 育 系, 因 病 輯 學 回 湖 南, 寄 住 長 沙

~-' 一 ~ U 百 陳 子 展 ( ), 本 名 炳 聾, 字 子 展, 以 字 行 於 世, 湖 南 長 沙 人 幼 時 曾 在 私 塾 求 學, 後 入 長 沙 縣 立 師 範 學 校, 再 入 東 南 大 學 教 育 系, 因 病 輯 學 回 湖 南, 寄 住 長 沙 2 0 12 年 9 月 頁 1 65~ 19 0 臺 北 : 國 立 臺 灣 師 範 大 學 國 文 學 系 ISSN 1021-7 851 陳 子 展 研 究 詩 經 方 法 述 評 * 史 甄 陶 * * ( 收 稿 日 期 : 1 01 年 3 月 3 1 日 ; 接 受 刊 登 日 期 : 10 1 年 7 月 15 日 ) 提 要 本 文 探 討 陳 子 展 研 究 詩 經 的 方 法

More information

34 www. cjig. cn wavelet transform 1 2 JPEG LIVE E s o = 1 T Σ log 2 C s o + 1 E T C s o Lu Wen contourlet C 0 7 N

34 www. cjig. cn wavelet transform 1 2 JPEG LIVE E s o = 1 T Σ log 2 C s o + 1 E T C s o Lu Wen contourlet C 0 7 N 17 1 2012 1 Journal of Image and Graphics Vol. 17No. 1 Jan. 2012 TP391. 4 A 1006-8961201201-0033-07. NSS J. 2012 171 33-39 NSS 214122 NSS No-reference image quality assessment based on natural scene statistics

More information

Microsoft Word - T集团发行股份购买资产法律意见书 公告版 0711 psq.docx

Microsoft Word - T集团发行股份购买资产法律意见书 公告版 0711 psq.docx TCL 158 F408 TCL... 1... 7... 7 ;... 12... 30 ;... 31... 32... 73... 74... 77... 80... 80 ; TCL... 81... 84 TCL TCL ) TCL 000100 ) ) 1 TCL ) 10.0409% 1,841,699,000 ; TCL ) 2017 3 31 // 15 15 15 2015 2016

More information

Microsoft Word - 詩經注釋.docx

Microsoft Word - 詩經注釋.docx 詩 經 注 釋 目 錄 詩 經 簡 介 關 雎 葛 覃 卷 耳 螽 斯 桃 夭 芣 苢 漢 廣 汝 墳 鵲 巢 采 蘩 草 蟲 甘 棠 行 露 摽 有 梅 小 星 江 有 汜 野 有 死 麕 騶 虞 柏 舟 綠 衣 燕 燕 日 月 擊 鼓 凱 風 雄 雉 匏 有 苦 葉 穀 風 式 微 簡 兮 泉 水 北 門 靜 女 二 子 乘 舟 柏 舟 牆 有 茨 相 鼠 載 馳 考 磐 碩 人 芄 蘭 氓 河

More information

标题

标题 第 19 卷 摇 第 4 期 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 模 式 识 别 与 人 工 智 能 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 Vol. 19 摇 No. 4 摇 006 年 8 月 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 PR & AI 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 Aug 摇 摇

More information

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (2nd Term) Exam Date: 16/6/2015 Exam Time: 8:30-11:30a.m. Exam Room: 402, 4

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (2nd Term) Exam Date: 16/6/2015 Exam Time: 8:30-11:30a.m. Exam Room: 402, 4 RM A 402 Reporting Time Class No Name 9:45am 10:00am 8:30-8:45-9:15-10:00-10:15-10:30-10:45-11:00am 11:00-11:15am 1A 1 CHAN HEI YU HEYWOOD 1A 2 CHAN HOI NGAI 1A 3 CHAN ON YI CANDY 1A 4 CHAN TSZ CHING 1A

More information

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (1st Term) Exam Date: 9/1/2015(TUE) Exam Time: 8:30 11:30a.m. Exam Room: 40

C.C.C. Heep Woh College English Department S.1 English Oral Exam (1st Term) Exam Date: 9/1/2015(TUE) Exam Time: 8:30 11:30a.m. Exam Room: 40 RM A 402 Reporting Time Class No Name 8:15am 8:30am 8:50am 9:05am 9:40am 9:55am 10:15am 10:30am 1A 1 CHAN HEI YU HEYWOOD 8:30 8:45am 1A 2 CHAN HOI NGAI 1A 3 CHAN ON YI CANDY 1A 4 CHAN TSZ CHING 1A 5 CHAN

More information

MasterPlan2019.xlsx

MasterPlan2019.xlsx Nurture Category Boy's Under 12 Event - Main Draw Kayden Han M182 7/6, Fri, 2.15pm T1 Kayden Han Damien Ching Xue Ming M176 Loser to B3 7/6, Fri, 1.45pm T10 Lim Yan Yang Loser to A1 M416 Lim Yan Yang 8/6

More information

GLOBAL GEOLOGY Vol. 35 No. 4 Dec

GLOBAL GEOLOGY Vol. 35 No. 4 Dec 35 4 2016 12 GLOBAL GEOLOGY Vol. 35 No. 4 Dec. 2016 1004 5589 2016 04 1164 05 1 2 3 1 2 1 2 4 5 1. 210018 2. 210018 3. 210098 4. 100080 5. 214000 4 1 ~ 4 20 mm 2 d 30 ~ 40 mm 3 d 40 ~ 50 mm X43 A doi 10.

More information

háng, y u jiàn xiá shì zhèn

háng, y u jiàn xiá shì zhèn o yáo háng, y u jiàn xiá shì zhèn hu zào w zào qi nlìn cuò j n é sì, nì sì lian zhang kuang sè ne kai f ng jiù w huàn chi j l g, j, shàn liji pìn ming dang xiedài ai z n àn qù qú 1 p

More information

附件4

附件4 附 件 2 2015 年 省 级 精 品 资 源 共 享 课 申 报 书 ( 本 科 ) 申 报 学 校 西 华 师 范 大 学 课 程 名 称 数 值 方 法 与 计 算 机 技 术 课 程 类 型 公 共 基 础 课 专 业 基 础 课 专 业 课 其 它 所 属 学 科 门 类 理 学 ( 数 学 ) 所 属 专 业 类 名 称 课 程 负 责 人 数 学 与 应 用 数 学 信 息 与 计

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 全 省 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 现 场 3 月 15 日, 全 省 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 在 长 春 市 召 开 会 议 的 主 要 任 务 是 进 一 步 深 入 贯 彻 全 省 农 村 农 业 工 作 会 议 和 全 国 农 机 化 工 作 会 议 精 神, 认 真 落 实 全 国 农 机 购 置 补 贴 工 作 会 议 的 部 署, 全 面 总

More information

GLOBAL GEOLOGY Vol. 35 No. 4 Dec Landsat 5 TM Landsat 7 ETM TM ETM + P A doi 1

GLOBAL GEOLOGY Vol. 35 No. 4 Dec Landsat 5 TM Landsat 7 ETM TM ETM + P A doi 1 35 4 2016 12 GLOBAL GEOLOGY Vol. 35 No. 4 Dec. 2016 1004 5589 2016 04 1151 07 130026 Landsat 5 TM Landsat 7 ETM + 12 12 1 2 TM ETM + P468. 023 A doi 10. 3969 /j. issn. 1004-5589. 2016. 04. 028 Surface

More information

Microsoft Word - Ming Rebel Checklist.docx

Microsoft Word - Ming Rebel Checklist.docx Rebel Li Zicheng Yong Chang t.b. Chuang Wang, Dashing King 21.1 /11 Yong w/ dot at top FD2134; S1323 21.2 /11 Yong w/ line at top 21.3 /10 Yong w/ 2 lines at top 21.4 /10 5 Cash Yong w/ 2 lines at top;

More information

2010 10 28 1 106 ... 5... 6... 7... 10... 15... 18... 18... 22... 25... 27... 27... 40... 40... 43... 50... 50... 59... 59... 68... 69 2 106 ... 71... 72... 73... 75... 76... 77... 77... 77... 78... 79...

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf prescription fang ji,,,,,,,,,,,,, 13,, , 283,,,, 113, 262,,,,,,,,,,,,, 2600, 300,, 5300 6000, 16834, 2, 297,,, ;, ; , ;,,,,,, 20,,, 61739,,,,,,,,,,,,,, 160,,,,, , :,, :,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,, ;,,

More information

Final Results Classic SSO 2015.xlsx

Final Results Classic SSO 2015.xlsx Shanghai Slalom Open 2015 Shanghai, China, 14-17 August 2015 Shanghai Slalom Open 2015 Final Classic Senior Women 1 20411000876 Su Fei Qian CHN 1 87 1 80 1 77 1 74 1 86 1 2 21461000988 Hartmanis Klaudia

More information

合肥民商 2013 年第 10 期

合肥民商 2013 年第 10 期 2013 年 第 10 期 合 肥 民 商 合肥民商 2013 年第 10 期 KAN SHOU YU 刊 首 语 中 小 企 业 转 型 需 苦 练 创 新 内 功 多 位 专 家 和 业 内 人 士 11 月 2 日 在 出 席 第 22 届 中 外 管 理 官 产 学 恳 谈 会 时 表 示, 在 调 结 构 稳 增 长 的 宏 观 大 环 境 下, 中 国 的 经 济 增 长 速 度 可 能

More information

湘 粤 跨 界 水 环 境保护合作座谈会召开 南省政府副秘书长张银桥 湖南省环保厅 国土资源厅 水利厅 湖南郴州市政府相关负责人出席座谈 湘粤跨省界河流主要为发源于郴州临武的武水 河 它是广东省韶关市内重要河流北江上游的一级支 流 近年来 湘粤两省就跨省界河流水环境保护达成 多项共识 通过一系列举措

湘 粤 跨 界 水 环 境保护合作座谈会召开 南省政府副秘书长张银桥 湖南省环保厅 国土资源厅 水利厅 湖南郴州市政府相关负责人出席座谈 湘粤跨省界河流主要为发源于郴州临武的武水 河 它是广东省韶关市内重要河流北江上游的一级支 流 近年来 湘粤两省就跨省界河流水环境保护达成 多项共识 通过一系列举措 ENVIRONMENTAL INFORMATION OF HUNAN 信 息 4 215 3 月 26 日,215 澳 门 国 际 环 保 展 开 幕 主 办 : 湖 南 省 环 境 保 护 厅 出 版 : 湖 南 省 环 境 保 护 宣 传 教 育 中 心 湘 粤 跨 界 水 环 境保护合作座谈会召开 南省政府副秘书长张银桥 湖南省环保厅 国土资源厅 水利厅 湖南郴州市政府相关负责人出席座谈 湘粤跨省界河流主要为发源于郴州临武的武水

More information

11th East Asian Judo Championships Ulaanbaatar (MGL), 09 Jun 2018 Medals Total 1st place 2nd place 3rd place 5th place 7th place 1. KOR Korea, South 4

11th East Asian Judo Championships Ulaanbaatar (MGL), 09 Jun 2018 Medals Total 1st place 2nd place 3rd place 5th place 7th place 1. KOR Korea, South 4 Medals Total st place nd place rd place 5th place 7th place. Korea, South 6. Mongolia China 5. JPN Japan Chinese Taipei 6 6. PRK Democratic Peoples Republic of Korea HKG Hong Kong, China 7 nations in this

More information

Microsoft PowerPoint - Aqua-Sim.pptx

Microsoft PowerPoint - Aqua-Sim.pptx Peng Xie, Zhong Zhou, Zheng Peng, Hai Yan, Tiansi Hu, Jun-Hong Cui, Zhijie Shi, Yunsi Fei, Shengli Zhou Underwater Sensor Network Lab 1 Outline Motivations System Overview Aqua-Sim Components Experimental

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE3220BDCCD3FDB2BFD6D8B5E3CAB5D1E9CAD2C4EAB6C8BFBCBACBB1A8B8E6A3A8C4A3B0E5A3A92E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE3220BDCCD3FDB2BFD6D8B5E3CAB5D1E9CAD2C4EAB6C8BFBCBACBB1A8B8E6A3A8C4A3B0E5A3A92E646F6378> 批 准 立 项 年 份 2007 通 过 验 收 年 份 2013 教 育 部 重 点 实 验 室 年 度 报 告 ( 2015 年 1 月 2015 年 12 月 ) 实 验 室 名 称 : 机 器 智 能 与 先 进 计 算 教 育 部 重 点 实 验 室 实 验 室 主 任 : 张 军 实 验 室 联 系 人 / 联 系 电 电 : 詹 志 辉 /13826089486 E-mail 地 址

More information

WM-2009-HE

WM-2009-HE 2009 World Championships Yokohama.2009 Men's Singles Tang Peng (HKG) 3, -8, 6, 6, -8, 13 Jun Mizutani (JPN) -8, 4, 6, -10, -8, 5, 8 Chen Qi (CHN) Chen Qi (CHN) 6, 3, 10, 4 Cheung Yuk (HKG) 5, -12, 9, -7,

More information

List of Delegation No. Name Gender Organization Title Zhao China Education Association for 1 M Secretary General Lingshan International Exchange China

List of Delegation No. Name Gender Organization Title Zhao China Education Association for 1 M Secretary General Lingshan International Exchange China List of Delegation No. Name Gender Organization Title 1 Secretary General Lingshan Director, of China 2 Xiao Lei Opportunities Senior Program r, 3 of China tian Opportunities 4 Li Huining 5 a Bo Peking

More information

2016 YOUNG MATHEMATICIAN FORUM Introduction To promote academic communication and cooperation between young staffs from the SMS and the BICMR of Pekin

2016 YOUNG MATHEMATICIAN FORUM Introduction To promote academic communication and cooperation between young staffs from the SMS and the BICMR of Pekin 2016 YOUNG MATHEMATICIAN FORUM Introduction To promote academic communication and cooperation between young staffs from the SMS and the BICMR of Peking University and overseas outstanding young scholars,

More information

COCO18-DensePose-BUPT-PRIV

COCO18-DensePose-BUPT-PRIV * Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT) COCO 2018 DensePose Test AP AP50 AP75 APm APl BUPT-PRIV (Ours) 64 92 75 57 67 PlumSix 58 89 66 50 61 ML_Lab 57 89 64 51 59 Sound of silent 57

More information

MasterPlan2019.xlsx

MasterPlan2019.xlsx Girl's Open Under 12 Event - Main Draw Q -Final S- Final Final Alyssa Oh M131 Loser to H2 Alyssa Oh 7/6, Fri, 12.00pm T12 Megan Goh Yu Han M107A Loser to A1 7/6, Fri, 1130am T6 Tricia Ho Li Ann M563 Tricia

More information

C.C.C. Heep Woh College English Department S.3 English Oral Exam (Final Term) Exam Date: 08/06/2017 Exam Time: 8:30 p.m. - 12:30 p.m.(4hrs)

C.C.C. Heep Woh College English Department S.3 English Oral Exam (Final Term) Exam Date: 08/06/2017 Exam Time: 8:30 p.m. - 12:30 p.m.(4hrs) Room: 205 (Room A) RM A 205 10:55am 11:35am Cand Class No Name 3D 2 CHAN LAP HIM A 3E 32 YIP SUET YI 1 B 3C 20 LI YUK TIN C 3C 11 HUNG MAN HIN A 3E 1 CHAN HEI YEUNG 2 B 3B 8 CHEUNG POK WING C 3C 12 KWAN

More information

2 / 中 冶 月 刊 MONTHLY MAGAZINE

2 / 中 冶 月 刊 MONTHLY MAGAZINE 2014.9.1 09 国 务 院 派 驻 中 冶 集 团 监 事 会 到 大 连 地 区 子 公 司 检 查 指 导 工 作 国 文 清 与 天 津 市 市 长 黄 兴 国 举 行 会 谈 国 内 同 行 优 秀 建 筑 央 企 走 出 去 的 经 验 与 做 法 ( 一 ) 以 人 事 改 革 为 基 石, 以 科 技 创 新 为 引 擎, 实 现 建 研 院 长 富 久 安 让 彩 云 之 南

More information

: (2012) Control Theory & Applications Vol. 29 No. 1 Jan Dezert-Smarandache 1,2, 2,3, 2 (1., ; 2., ;

: (2012) Control Theory & Applications Vol. 29 No. 1 Jan Dezert-Smarandache 1,2, 2,3, 2 (1., ; 2., ; 29 1 2012 1 : 1000 8152(2012)01 0079 06 Control Theory & Applications Vol. 29 No. 1 Jan. 2012 Dezert-Smarandache 1,2, 2,3, 2 (1., 102249; 2., 264001; 3., 410073) :, Dezert-Smarandache (DSmT),. DSmT 3 :.,,

More information

2 GOLD ELITE AUTUMN GOLD ELITE AUTUMN 3 主 编 寄 语 2013 / 第 一 期 G O L D E L I T E 银 行 黄 金 文 化 读 本 中 国 工 商 银 行 贵 金 属 & 21 世 纪 传 媒 联 合 出 品 东 风 之 手 SPONSOR

2 GOLD ELITE AUTUMN GOLD ELITE AUTUMN 3 主 编 寄 语 2013 / 第 一 期 G O L D E L I T E 银 行 黄 金 文 化 读 本 中 国 工 商 银 行 贵 金 属 & 21 世 纪 传 媒 联 合 出 品 东 风 之 手 SPONSOR GOLD ELITE AUTUMN 1 G O L D E L I T E 银 行 黄 金 文 化 读 本 2013 / 第 一 期 2 GOLD ELITE AUTUMN GOLD ELITE AUTUMN 3 主 编 寄 语 2013 / 第 一 期 G O L D E L I T E 银 行 黄 金 文 化 读 本 中 国 工 商 银 行 贵 金 属 & 21 世 纪 传 媒 联 合 出 品

More information

Closing Ceremony

Closing Ceremony 3 Team 210 - Beijing International Bilingual Academy, International School of Beijing - Boyi Qiu, Hexuan Deng, Kenneth Samuel Petzer 2 Team 201 - Beanstalk International Bilingual School - Siyu Hou, Yu

More information

封面封底.FIT)

封面封底.FIT) 吉 林 农 业 封 面 : 东 丰 县 梅 花 鹿 之 乡 P08 全 国 测 土 配 方 施 肥 手 机 信 息 服 务 现 场 会 在 长 春 召 开 9 月 17 日, 东 丰 县 农 民 科 技 教 育 中 心 在 东 丰 县 大 阳 镇 平 安 村 举 办 了 农 村 经 纪 人 阳 光 工 程 培 训 班 图 为 培 训 结 束 后, 参 训 学 员 拿 到 结 业 证 时 和 同 行

More information

彩色地图中道路的识别和提取

彩色地图中道路的识别和提取 9310016, i ii Abstract This thesis is on the researching of recognizing the roads in map image by computer. Based on the theory of Pattern Recognition, there is a method to be discussed, which can recognize

More information

CSK Athletics Meet Day 1 Field Results B Grade Long Jump SD1: 4.10m SD2: 4.70m R: 6.04m Final No. Class Name Distance Position 29 4D 30 Yeun

CSK Athletics Meet Day 1 Field Results B Grade Long Jump SD1: 4.10m SD2: 4.70m R: 6.04m Final No. Class Name Distance Position 29 4D 30 Yeun B Grade Long Jump SD1: 4.10m SD2: 4.70m R: 6.04m 29 4D 30 Yeung Ka Tung 5.06 1 SD2 14 3D 19 Ng Young Jun 4.84 2 SD2 19 4A 22 Wong Hiu Fung 4.72 3 SD2 27 4D 10 Fong Pak Him 4.72 4 SD2 18 4A 17 So Wai Ho

More information

报 告 1: 郑 斌 教 授, 美 国 俄 克 拉 荷 马 大 学 医 学 图 像 特 征 分 析 与 癌 症 风 险 评 估 方 法 摘 要 : 准 确 的 评 估 癌 症 近 期 发 病 风 险 和 预 后 或 者 治 疗 效 果 是 发 展 和 建 立 精 准 医 学 的 一 个 重 要 前

报 告 1: 郑 斌 教 授, 美 国 俄 克 拉 荷 马 大 学 医 学 图 像 特 征 分 析 与 癌 症 风 险 评 估 方 法 摘 要 : 准 确 的 评 估 癌 症 近 期 发 病 风 险 和 预 后 或 者 治 疗 效 果 是 发 展 和 建 立 精 准 医 学 的 一 个 重 要 前 东 北 大 学 中 荷 生 物 医 学 与 信 息 工 程 学 院 2016 年 度 生 物 医 学 与 信 息 工 程 论 坛 会 议 时 间 2016 年 6 月 8 日, 星 期 三,9:30 至 16:00 会 议 地 址 会 议 网 址 主 办 单 位 东 北 大 学 浑 南 校 区 沈 阳 市 浑 南 区 创 新 路 195 号 生 命 科 学 大 楼 B 座 619 报 告 厅 http://www.bmie.neu.edu.cn

More information

2 會 園 誇 勝 早 期 的 師 子 林 及 相 關 詩 畫 知 也 5 鄭 元 祐 僑 吳 集 卷 九 立 雪 堂 記 : 昔 普 應 國 師 ( 明 本 ) 倡 道 天 目 時, 予 ( 買 住 ) 先 君 秦 國 公 方 平 章 江 浙, 以 其 素 學 參 扣 于 國 師 國 師 之 弟

2 會 園 誇 勝 早 期 的 師 子 林 及 相 關 詩 畫 知 也 5 鄭 元 祐 僑 吳 集 卷 九 立 雪 堂 記 : 昔 普 應 國 師 ( 明 本 ) 倡 道 天 目 時, 予 ( 買 住 ) 先 君 秦 國 公 方 平 章 江 浙, 以 其 素 學 參 扣 于 國 師 國 師 之 弟 應 奎 收 名 文 化 史 札 記 1 會 園 誇 勝 早 期 的 師 子 林 及 相 關 詩 畫 提 要 : 元 平 江 路 明 蘇 州 府 城 東 北 隅 的 獅 子 林 亦 師 子 林, 最 初 由 中 峰 和 尚 明 本 的 徒 孫 爲 其 師 天 如 和 尚 維 則 所 建, 以 石 山 的 精 巧 和 構 築 的 幽 勝, 也 就 是 自 然 與 人 工 結 合 的 佈 局 而 聞 名

More information