香 港 法 律 第 132 章 公 眾 衛 生 及 市 政 條 例 及 其 附 屬 規 例 的 全 文 可 於 網 頁 下 載 (2) 食 物 安 全 條 例 ( 香 港 法 律 第 6

Size: px
Start display at page:

Download "香 港 法 律 第 132 章 公 眾 衛 生 及 市 政 條 例 及 其 附 屬 規 例 的 全 文 可 於 網 頁 下 載 (2) 食 物 安 全 條 例 ( 香 港 法 律 第 6"

Transcription

1 3.24. 食 品 有 關 法 律 和 規 例 參 展 商 應 仔 細 閱 讀 參 展 商 手 冊 內 第 至 項, 並 確 保 完 全 符 合 所 述 的 有 關 法 律 規 例 和 條 件 的 規 定 參 展 商 同 意 遵 守 所 有 3.24 項 內 所 述 的 法 律 規 例 和 條 件 之 規 定, 並 同 意 如 因 違 反 該 等 規 定 而 招 致 任 何 投 訴 或 訴 訟, 香 港 貿 易 發 展 局 ( 香 港 貿 發 局 ) 及 香 港 會 議 展 覽 中 心 ( 管 理 ) 有 限 公 司 均 不 會 負 上 任 何 責 任, 亦 無 須 作 出 任 何 賠 償 會 場 內 巡 查 為 確 保 有 關 法 律 和 規 例 的 執 行, 主 辦 機 構 有 權 在 懷 疑 有 任 何 違 反 3.24 項 所 述 法 律 和 規 例 的 事 情 時, 要 求 有 關 參 展 商 於 展 覽 會 場 上 即 時 採 取 補 救 行 為 若 屢 勸 無 效, 主 辦 機 構 有 權 即 時 終 止 該 參 展 商 的 參 展 資 格 政 府 部 門 及 機 構 包 括 食 物 環 境 衛 生 署 衛 生 署 海 關 入 境 事 務 處, 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 及 消 費 者 委 員 會 等 均 會 派 員 於 展 覽 期 間 到 場 巡 查 香 港 的 食 物 法 例 香 港 特 別 行 政 區 政 府 的 食 物 環 境 衛 生 署 ( 食 環 署 ) 對 於 在 香 港 銷 售 的 食 品 訂 有 嚴 格 的 規 例 任 何 在 香 港 售 賣 的 食 品, 不 論 是 從 外 地 進 口 或 在 本 地 製 造, 均 須 遵 守 香 港 有 關 食 物 的 法 律, 包 括 但 不 限 於 下 列 法 規 : (1) 公 眾 衛 生 及 市 政 條 例 ( 香 港 法 律 第 132 章 ) (a) 公 眾 衛 生 及 市 政 條 例 ( 香 港 法 律 第 132 章 ) 第 V 部 食 物 及 藥 物 (b) 食 物 內 染 色 料 規 例 ( 香 港 法 律 第 132H 章 ) (c) 奶 粉 規 例 ( 香 港 法 律 第 132R 章 ) (d) 食 物 內 甜 味 劑 規 例 ( 香 港 法 律 第 132U 章 ) (e) 食 物 攙 雜 ( 金 屬 雜 質 含 量 ) 規 例 ( 香 港 法 律 第 132V 章 ) (f) 食 物 及 藥 物 ( 成 分 組 合 及 標 籤 ) 規 例 ( 香 港 法 律 第 132W 章 ) (g) 食 物 業 規 例 ( 香 港 法 律 第 132X 章 ) (h) 冰 凍 甜 點 規 例 ( 香 港 法 律 第 132AC 章 ) (i) 食 物 內 有 害 物 質 規 例 ( 香 港 法 律 第 132AF 章 ) (j) 進 口 野 味 肉 類 及 家 禽 規 例 ( 香 港 法 律 第 132AK 章 ) (k) 奶 業 規 例 ( 香 港 法 律 第 132AQ 章 ) (l) 食 物 內 礦 物 油 規 例 ( 香 港 法 律 第 132AR 章 ) (m) 食 物 內 防 腐 劑 規 例 ( 香 港 法 律 第 132BD 章 ) (n) 屠 房 規 例 ( 香 港 法 律 第 132BU 章 ) (o) 無 煙 煙 草 產 品 ( 禁 止 ) 規 例 ( 香 港 法 律 第 132BW 章 ) 請 注 意 食 物 內 除 害 劑 殘 餘 規 例 ( 香 港 法 律 第 132CM 章 ) 已 於 2012 年 6 月 生 效, 並 將 於 約 兩 年 寬 限 期 後, 即 二 零 一 四 年 八 月 一 日 起 實 施 1

2 香 港 法 律 第 132 章 公 眾 衛 生 及 市 政 條 例 及 其 附 屬 規 例 的 全 文 可 於 網 頁 下 載 (2) 食 物 安 全 條 例 ( 香 港 法 律 第 612 章 ) 食 物 安 全 條 例 為 加 強 香 港 之 食 物 安 全 實 行 食 物 溯 源 措 施, 包 括 設 立 食 物 進 口 商 和 分 銷 商 登 記 制 度, 以 及 規 定 食 物 商 必 須 備 存 食 物 進 出 紀 錄 根 據 香 港 法 律 第 612 章 食 物 安 全 條 例, 食 物 包 括 : (a) 飲 品 ; (b) 冰 ; (c) 香 口 膠 及 其 他 具 相 類 性 質 及 用 途 的 產 品 ; (d) 無 煙 煙 草 產 品 ; 及 (e) 配 製 食 物 時 用 作 配 料 的 物 品 及 物 質, 但 不 包 括 (f) 活 的 動 物 或 活 的 禽 鳥 ( 活 水 產 除 外 ); (g) 動 物 禽 鳥 或 水 產 的 草 料 或 飼 料 ; 或 (h) 藥 劑 業 及 毒 藥 條 例 ( 香 港 法 律 第 138 章 ) 第 2(1) 條 所 界 定 的 藥 物 或 中 醫 藥 條 例 ( 香 港 法 律 第 549 章 ) 第 2(1) 條 所 界 定 的 中 藥 材 或 中 成 藥 食 物 進 口 商 指 經 營 食 物 進 口 業 務 的 人, 而 其 業 務 是 以 / 安 排 以 空 運 或 循 陸 / 水 路 將 食 物 運 入 香 港 食 物 分 銷 商 指 經 營 食 物 分 銷 業 務 的 人, 而 其 業 務 的 主 要 活 動 是 在 香 港 批 發 供 應 食 物 ; 食 物 生 產 者 ( 如 養 魚 戶 菜 農 漁 民 ) 和 食 物 製 造 商, 如 以 批 發 方 式 出 售 其 產 品, 亦 屬 食 物 分 銷 商 登 記 制 度 食 物 安 全 條 例 規 定 任 何 經 營 食 物 進 口 / 分 銷 業 務 的 人 須 向 食 環 署 署 長 登 記 為 食 物 進 口 商 / 食 物 分 銷 商 任 何 人 如 未 向 食 環 署 署 長 登 記 為 食 物 進 口 商 / 食 物 分 銷 商 而 經 營 食 物 進 口 / 分 銷 業 務, 即 屬 犯 罪, 最 高 可 被 判 罰 款 50,000 元 及 監 禁 六 個 月 有 關 此 登 記 制 度 的 詳 情, 請 參 閱 食 環 署 出 版 的 食 物 進 口 商 和 食 物 分 銷 商 登 記 制 度 指 引, 該 指 引 可 見 於 食 物 安 全 中 心 的 網 頁 2

3 備 存 食 物 進 出 紀 錄 的 規 定 食 物 安 全 條 例 規 定 任 何 人 如 在 業 務 運 作 中 在 香 港 從 某 地 方 進 口 食 物 獲 取 食 物 或 以 批 發 方 式 供 應 食 物, 須 就 獲 取 食 物 及 供 應 食 物 備 存 有 關 商 號 的 交 易 紀 錄 此 外, 捕 撈 本 地 水 產 並 在 業 務 運 作 中 在 香 港 供 應 該 等 水 產 的 人 士, 須 備 存 捕 撈 紀 錄 任 何 人 如 未 能 遵 從 備 存 紀 錄 的 規 定, 在 食 物 安 全 條 例 下 即 屬 違 法, 最 高 可 被 判 罰 款 10,000 元 及 監 禁 三 個 月 須 備 存 的 每 項 交 易 的 紀 錄 並 無 訂 明 的 格 式, 但 有 關 紀 錄 應 涵 蓋 食 物 安 全 條 例 第 3 部 規 定 的 以 下 資 料 : (A) 本 地 獲 取 食 物 的 紀 錄 ( 本 地 來 貨 紀 錄 ) 任 何 人 如 在 業 務 運 作 中 在 香 港 獲 取 食 物, 須 就 獲 取 有 關 食 物 記 錄 以 下 資 料 : (a) 獲 取 有 關 食 物 的 日 期 ; (b) 賣 方 的 名 稱 及 聯 絡 詳 情 ; (c) 有 關 食 物 的 總 數 量 ; (d) 有 關 食 物 的 描 述 有 關 紀 錄 須 在 獲 取 有 關 食 物 後 的 72 小 時 內 作 出 (B) 獲 取 進 口 食 物 的 紀 錄 ( 進 口 紀 錄 ) 任 何 人 如 在 業 務 運 作 中 進 口 在 香 港 以 外 地 方 獲 取 的 食 物, 須 就 獲 取 有 關 食 物 記 錄 以 下 資 料 : (a) 獲 取 有 關 食 物 的 日 期 ; (b) 賣 方 的 名 稱 及 聯 絡 詳 情 ; (c) 進 口 有 關 食 物 的 地 方 ; (d) 有 關 食 物 的 總 數 量 ; (e) 有 關 食 物 的 描 述 有 關 紀 錄 須 在 進 口 有 關 食 物 之 時 或 之 前 作 出 (C) 捕 撈 本 地 水 產 的 紀 錄 ( 捕 撈 紀 錄 ) 3

4 任 何 人 如 捕 撈 本 地 水 產, 並 在 業 務 運 作 中 在 香 港 供 應 該 等 水 產, 須 就 該 項 捕 撈 記 錄 以 下 資 料 : (a) 該 項 捕 撈 的 日 期 或 期 間 ; (b) 該 等 本 地 水 產 的 常 用 名 稱 ; (c) 該 等 本 地 水 產 的 總 數 量 ; (d) 該 項 捕 撈 的 地 區 參 展 商 必 須 遵 照 食 環 署 根 據 食 物 安 全 條 例 第 43 條 發 出 的 備 存 食 物 紀 錄 的 實 務 守 則 之 內 容 就 獲 取 食 物 及 供 應 食 物 備 存 有 關 的 紀 錄 該 守 則 可 見 於 食 物 安 全 中 心 的 網 頁 香 港 法 律 第 612 章 食 物 安 全 條 例 的 全 文 可 於 網 頁 下 載 食 物 安 全 中 心 有 關 執 行 上 述 條 例 的 指 引 可 於 網 頁 下 載 參 展 商 必 須 遵 守 上 述 法 例 和 規 例 內 所 有 有 關 食 物 的 規 定 並 查 閱 於 食 物 安 全 中 心 的 網 頁 上 公 告 的 最 新 之 香 港 食 物 法 例 任 何 有 關 香 港 食 物 法 例 的 立 法 和 修 訂 一 經 在 該 網 頁 刊 登, 即 表 示 參 展 商 已 知 悉 並 接 納 遵 守 該 等 法 例 食 物 規 例 概 覽 參 展 商 必 須 遵 守 的 一 些 規 例 和 條 件 現 摘 要 如 下 : (1) 售 賣 及 派 發 食 品 或 飲 料 現 場 售 賣 之 食 品 或 飲 料 必 須 為 密 封 包 裝 之 產 品 所 有 現 場 零 售 交 易 參 展 商 必 須 向 消 費 者 提 供 有 效 之 收 據 收 據 上 需 列 明 參 展 商 公 司 名 稱, 交 易 日 期 及 金 額 參 展 商 需 注 意 展 場 內 不 得 進 行 繁 複 的 食 物 加 工 程 序 參 展 商 不 得 於 攤 位 內 煮 熟 或 加 熱 任 何 食 品 以 作 零 售 用 途, 除 非 被 處 理 的 食 品 只 供 免 費 試 食, 或 參 展 商 已 領 有 食 環 署 發 出 的 臨 時 食 物 製 造 廠 牌 照 及 有 關 的 食 物 許 可 證 並 將 其 展 示 於 參 展 商 攤 位 內 顯 眼 的 位 置 參 展 商 如 想 進 行 例 如 奶 類 雪 糕 及 其 他 冰 凍 甜 點 之 零 售 交 易, 須 向 食 環 署 申 請 有 關 食 物 許 可 證 參 展 商 如 欲 於 展 場 內 烹 調 食 品, 必 須 在 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 舉 行 前 最 少 30 天 以 書 面 通 知 香 港 貿 發 局, 將 要 在 展 場 內 烹 調 的 食 品 之 類 別 及 其 用 途 ( 免 費 試 食 或 銷 售 ) 如 參 展 商 欲 烹 調 食 品 作 銷 售 用 途, 則 需 同 時 額 外 提 供 其 臨 時 食 物 製 造 廠 牌 照 的 副 本 予 香 港 貿 發 局 [ 查 詢 : 食 環 署 電 話 (852) 或 網 址 4

5 (2) 防 火 規 例 在 任 何 情 況 下, 會 場 內 皆 不 得 生 火 [ 查 詢 : 香 港 貿 發 局 電 話 (852) ] (3) 食 物 標 籤 根 據 香 港 法 例 第 132 章 公 眾 衛 生 及 市 政 條 例 中 食 物 及 藥 物 ( 成 分 組 合 及 標 籤 ) 規 例 的 規 定, 所 有 於 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 內 展 示 或 提 供 的 預 先 包 裝 食 品 及 飲 品 須 附 有 適 當 標 籤 和 營 養 標 籤 食 物 標 籤 須 以 中 文 或 英 文 或 中 英 兩 種 語 文 印 製 [ 查 詢 : 食 物 安 全 中 心 - 電 話 (852) 或 網 址 ] (4) 不 良 醫 藥 廣 告 條 例 任 何 展 品 包 含 藥 劑 或 其 他 治 療 性 或 預 防 性 物 質, 不 論 是 專 有 藥 物 專 利 藥 物 看 來 是 天 然 藥 品 的 物 質 或 所 有 口 服 產 品 ( 惟 不 包 括 慣 常 作 為 食 品 或 飲 品 食 用 或 飲 用 的 產 品 ), 都 必 須 遵 守 香 港 法 例 第 231 章 不 良 醫 藥 廣 告 條 例 內 對 標 籤 和 廣 告 的 規 定 任 何 製 品 標 籤 或 廣 告 均 不 得 違 反 該 法 例 的 規 定 [ 查 詢 : 衛 生 署 - 電 話 (852) 或 (852) 或 網 址 ] (5) 中 成 藥 的 註 冊 根 據 香 港 法 例 第 549 章 中 醫 藥 條 例, 所 有 中 成 藥 必 須 經 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 轄 下 中 藥 組 註 冊 後 才 可 以 進 口 香 港 在 香 港 製 造 或 售 賣 所 有 中 成 藥 亦 必 須 附 有 法 例 規 定 的 標 籤 和 說 明 書 [ 查 詢 : 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 秘 書 處 電 話 (852) 或 網 址 ] (6) 產 品 真 偽 主 辦 機 構 及 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 之 贊 助 機 構 香 港 參 茸 藥 材 寶 壽 堂 商 會 有 權 審 核 或 測 試 各 種 參 茸 海 味 或 中 式 保 健 湯 包 之 真 偽 (7) 海 外 參 展 商 會 場 零 售 活 動 根 據 香 港 法 律 第 115 章 入 境 條 例, 所 有 非 香 港 居 民 之 海 外 參 展 商, 如 欲 在 展 覽 會 期 間 向 公 眾 人 士 作 出 零 售 活 動, 必 須 申 請 臨 時 工 作 簽 証 聘 用 本 地 人 員 操 作 零 售 活 動 及 處 理 收 益 除 外 [ 查 詢 : 入 境 事 務 處 - 電 話 (852) 或 傳 真 (852) 或 網 址 5

6 ] 售 賣 及 派 發 食 品 或 飲 料 之 條 件 為 符 合 香 港 法 律 第 612 章 食 物 安 全 條 例 的 要 求, 所 有 會 進 口 或 在 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 中 分 配 食 物 的 參 展 商 都 必 須 取 得 食 環 署 的 註 冊 或 豁 免 證 明 有 關 的 申 請 書 和 執 行 該 條 例 的 指 引 可 向 位 於 香 港 金 鐘 道 66 號 金 鐘 政 府 合 署 43 樓 的 食 物 安 全 中 心 索 取, 或 在 其 網 頁 : 下 載 [ 查 詢 : 食 物 安 全 中 心 - 電 話 (852) 或 網 址 : ] 除 食 物 安 全 條 例 的 規 定 外, 所 有 參 展 商 在 展 場 售 賣 或 派 發 食 品 或 飲 料 時 必 須 遵 守 下 列 條 件 : 食 物 牌 照 / 許 可 證 1. 所 有 供 銷 售 或 試 味 的 食 品 及 飲 料, 必 須 符 合 最 嚴 格 的 衛 生 規 定 和 適 合 人 類 食 用 為 保 障 市 民 健 康, 主 辦 機 構 有 權 要 求 參 展 商 於 展 覽 會 場 上 即 時 提 交 由 認 可 衛 生 或 檢 驗 檢 疫 部 門 發 出 的 食 物 衛 生 及 安 全 之 證 明 文 件 如 果 基 於 環 境 證 據 的 支 持 使 主 辦 機 構 對 任 何 展 品 產 生 懷 疑, 主 辦 機 構 可 以 要 求 有 關 參 展 商 立 即 停 止 售 賣 或 展 示 該 展 品 若 屢 勸 不 效, 主 辦 機 構 亦 有 權 即 時 終 止 該 參 展 商 的 參 展 資 格 主 辦 機 構 要 求 所 有 參 展 商 能 確 保 所 有 攤 位 內 之 展 品 沒 有 任 何 劣 質 貨 品 或 不 衛 生 食 品 2. 參 展 商 可 提 供 展 品 予 參 觀 人 士 試 味, 但 此 等 試 食 必 須 為 免 費, 並 於 香 港 貿 發 局 分 配 予 參 展 商 的 攤 位 範 圍 內 進 行 主 辦 機 構 強 烈 建 議 參 展 商 妥 善 包 裹 或 蓋 掩 所 有 供 免 費 試 食 之 食 品 或 飲 料, 並 且 安 排 專 人 以 小 量 形 式 派 發 所 有 負 責 派 發 食 品 或 飲 料 之 工 作 人 員 應 盡 量 戴 上 口 罩 手 套 及 穿 著 清 潔 衣 服, 以 確 保 衛 生 3. 參 展 商 於 攤 位 內 處 理 或 加 熱 之 任 何 食 品 或 飲 料, 只 可 供 參 觀 人 士 免 費 試 食, 不 可 作 現 場 銷 售 之 用, 除 非 參 展 商 已 就 展 場 內 之 銷 售 食 品 領 有 食 環 署 發 出 的 臨 時 食 物 製 造 廠 牌 照 有 關 的 牌 照 必 須 展 示 於 參 展 商 攤 位 內 顯 眼 的 位 置 並 已 於 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 舉 行 前 最 少 30 天 提 交 牌 照 副 本 予 香 港 貿 發 局 如 參 展 商 於 限 期 前 未 能 提 交 有 關 牌 照, 主 辦 機 構 有 權 停 止 該 參 展 商 的 銷 售 服 務 4. 參 展 商 在 展 場 銷 售 的 食 品 必 須 預 先 包 裝 妥 當, 而 且 不 論 是 全 部 或 局 部 包 裝, 所 採 用 的 方 法 必 須 是 可 以 確 保 內 裹 的 食 品 不 會 被 人 以 無 需 開 啟 或 改 變 包 裝 的 方 式 轉 換 的 同 時, 所 有 包 裝 食 品 必 須 以 整 件 形 式 出 售 5. 所 有 展 品, 不 論 是 供 參 觀 人 士 購 買 或 試 食, 均 須 為 未 超 逾 食 用 期 限 的 食 物, 而 有 關 期 限 必 須 清 楚 標 明 於 展 品 的 容 器 或 包 裝 上 任 何 其 他 供 試 味 的 食 品 或 飲 料, 其 儲 存 期 均 不 得 超 逾 該 類 產 品 一 般 可 以 接 受 的 期 限 6

7 6. 所 有 飲 品 必 須 以 密 封 形 式 包 裝 售 賣 以 防 濺 溢 7. 最 新 之 香 港 食 物 法 例 在 刊 登 於 食 物 安 全 中 心 的 網 站 時 生 效 經 修 訂 之 香 港 食 物 法 例 一 經 刊 登, 即 表 示 參 展 商 已 知 悉 該 等 法 例, 並 接 納 經 修 訂 之 法 例 條 款 8. 根 據 展 品 的 不 同 性 質, 參 展 商 須 向 食 環 署 申 請 有 關 的 食 品 牌 照 / 許 可 證 有 關 的 食 品 牌 照 / 許 可 證 必 須 張 貼 於 攤 位 內 的 顯 眼 位 置, 並 於 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 舉 行 前 最 少 30 天 提 交 其 副 本 予 香 港 貿 發 局 存 檔 會 場 內 的 食 品 處 理 及 存 放 9. 會 場 內 不 得 生 火, 參 展 商 亦 須 注 意 : 不 得 在 攤 位 內 進 行 繁 複 的 食 品 烹 調 程 序 10. 參 展 商 於 展 場 內 只 能 以 蒸 煮 或 燒 烤 方 法 烹 調 食 品, 不 能 進 行 油 炸 或 以 日 式 燒 烤 方 式 處 理 食 品 11. 所 有 展 出 的 食 品 或 飲 料 如 須 加 熱, 必 須 在 香 港 貿 發 局 分 配 予 各 參 展 商 的 攤 位 內 進 行, 並 只 可 採 用 操 作 正 常 的 微 波 爐 及 小 型 電 爐 香 港 貿 發 局 有 權 著 令 參 展 商 即 時 撤 換 香 港 貿 發 局 認 為 危 險 有 問 題 或 不 合 適 的 加 熱 器 具, 而 無 需 預 先 作 出 通 知 同 時, 每 家 參 展 商 只 許 在 其 攤 位 裝 設 微 波 爐 及 其 他 電 動 煮 食 器 各 一 具 參 展 商 需 安 排 足 夠 電 力 供 應 予 其 煮 食 用 具 以 燒 烤 方 式 處 理 食 品 的 參 展 商 必 須 安 裝 含 過 濾 木 炭 的 抽 油 煙 機 以 室 內 減 少 空 氣 污 染 參 展 商 可 向 香 港 貿 發 局 展 覽 服 務 部 租 用 合 資 格 的 抽 油 煙 機 任 何 參 展 商 如 欲 安 裝 額 外 的 煮 食 爐 具 或 電 器, 必 須 事 先 取 得 香 港 貿 發 局 的 書 面 許 可 香 港 貿 發 局 有 權 決 定 是 否 批 准 這 類 申 請, 而 即 使 在 作 出 批 准 後, 仍 有 權 隨 時 收 回 所 發 出 的 許 可 12. 銷 售 或 供 應 軟 雪 糕 的 展 台 必 須 配 備 水 管 及 排 水 裝 置 13. 香 港 貿 發 局 對 批 准 參 展 商 在 場 內 烹 調 食 品 有 絕 對 酌 情 權, 亦 有 權 隨 時 取 消 已 發 出 的 許 可 14. 參 展 商 一 經 簽 署 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 申 請 表 格 及 聲 明 書, 即 表 示 參 展 商 同 意 遵 守 有 關 條 款, 並 同 意 如 有 任 何 因 參 展 商 供 應 的 食 品 或 參 展 商 違 反 法 規 而 招 致 的 投 訴 或 訴 訟, 香 港 貿 發 局 及 香 港 會 展 中 心 均 不 需 要 負 責, 亦 無 需 作 出 賠 償 15. 為 避 免 熱 油 或 熱 水 濺 溢 發 生 意 外, 所 有 面 向 行 人 通 道 的 烹 飪 器 具 必 須 安 裝 三 面 30 公 分 高 的 圍 板 ( 以 爐 面 起 計 ) 以 作 遮 擋 16. 所 有 參 展 商 必 須 確 保 食 物 妥 為 存 放 於 有 溫 度 調 節 並 操 作 正 常 的 雪 櫃 冷 藏 庫 及 其 他 適 當 的 設 備 內 參 展 商 如 需 在 展 出 期 間 獲 得 24 小 時 電 力 供 應, 必 須 預 先 通 知 香 港 貿 發 局, 以 便 作 出 安 排 ( 詳 情 請 參 閱 額 外 設 施 及 服 務 申 請 表 內 之 表 格 六 ) 售 賣 或 提 供 含 酒 精 飲 品 試 飲 服 務 之 條 件 以 下 是 有 關 在 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 期 間 售 賣 含 酒 精 飲 品 試 飲 服 務 7

8 之 規 條 : 所 有 參 展 商 必 須 聲 明 會 否 於 展 覽 期 間 售 賣 或 提 供 含 酒 精 飲 品 試 飲 服 務 在 展 場 推 廣 含 酒 精 飲 品 的 參 展 商, 必 須 遵 守 香 港 法 例 第 109 章 應 課 稅 品 條 例 中 應 課 稅 品 ( 酒 類 ) 規 例 的 有 關 規 定 根 據 該 條 例, 酒 類 是 指 任 何 以 量 計 含 多 於 1.2% 乙 醇 的 液 體 例 如 雙 蒸 茅 台 高 樑 拔 蘭 地 威 士 忌 氈 酒 蘭 姆 酒 伏 特 加 酒 香 檳 酒 無 氣 葡 萄 酒 啤 酒 蘋 果 酒 日 本 清 酒 等 酒 類 根 據 2008 年 6 月 6 日 生 效 的 應 課 稅 品 條 例 的 修 訂, 酒 商 毋 須 再 就 進 口 或 出 口 製 造 貯 存 或 搬 運 葡 萄 酒 和 在 攝 氏 20 度 的 溫 度 下 量 度 所 得 酒 精 濃 度 以 量 計 不 多 於 30% 的 酒 類 而 申 請 任 何 牌 照 或 許 可 證, 亦 無 須 就 有 關 的 含 酒 精 飲 品 作 稅 務 評 值 不 過, 對 於 在 攝 氏 20 度 的 溫 度 下 量 度 所 得 酒 精 濃 度 以 量 計 多 於 30% 的 酒 類, 原 有 牌 照 / 許 可 證 的 管 制 措 施 則 維 持 不 變 參 展 商 如 果 想 在 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 中 銷 售 對 於 在 攝 氏 20 度 的 溫 度 下 量 度 所 得 酒 精 濃 度 以 量 計 多 於 30% 的 酒 類 飲 品, 請 於 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 舉 行 30 天 前, 將 香 港 海 關 發 出 的 已 課 稅 貨 品 移 走 許 可 證 之 副 本 交 予 香 港 貿 發 局 以 作 紀 錄 未 領 有 臨 時 酒 牌 的 參 展 商 嚴 禁 在 展 覽 場 地 散 裝 供 應 及 售 賣 酒 精 飲 品 違 反 此 規 例 的 參 展 商 將 被 主 辦 機 構 取 消 其 繼 續 參 展 的 資 格 酒 精 飲 品 之 飲 用 或 試 味 必 須 以 下 列 形 式 進 行 : 1) 參 展 商 若 有 意 於 所 屬 攤 位 內 進 行 酒 精 飲 品 之 試 飲 服 務, 需 於 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 舉 行 前 最 少 30 天 自 行 向 香 港 警 方 申 請 臨 時 酒 牌 香 港 警 察 牌 照 課 只 會 考 慮 向 持 有 正 式 酒 牌 的 人 士 發 給 臨 時 酒 牌 臨 時 酒 牌 必 須 張 貼 於 攤 位 內 的 顯 眼 位 置, 並 於 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 舉 行 前 最 少 30 天 提 交 其 副 本 予 香 港 貿 發 局 存 檔 2) 除 非 已 申 領 臨 時 酒 牌, 否 則 所 有 含 酒 精 飲 品 必 須 以 密 封 式 瓶 裝 或 罐 裝 售 賣, 不 得 以 杯 裝 或 已 開 瓶 的 形 式 供 應 ( 包 括 免 費 試 飲 或 銷 售 ) 任 何 參 展 商 在 展 場 內 推 廣 含 酒 精 飲 品, 須 遵 守 香 港 法 例 第 109 章 應 課 稅 品 條 例 內 之 應 課 稅 品 ( 酒 類 ) 規 例 的 有 關 規 定 參 展 商 不 得 向 十 八 歲 以 下 人 士 售 賣 或 提 供 含 酒 精 飲 品 試 飲 服 務 若 對 有 興 趣 購 買 或 試 飲 含 酒 精 飲 品 人 士 之 年 齡 有 懷 疑, 應 要 求 對 方 出 示 身 份 證 明 請 於 攤 位 內 張 貼 有 關 上 述 聲 明 之 告 示 牌 ( 主 辦 機 構 將 會 派 發 告 示 牌 予 有 關 參 展 商 ) [ 查 詢 臨 時 酒 牌 之 申 請 : 香 港 警 察 牌 照 科 - 電 話 :(852) 或 電 郵 : general-licensing@police.gov.hk] [ 查 詢 應 課 稅 品 條 例 : 香 港 海 關 電 話 (852) 或 網 址 8

9 膺 品 假 貨 為 保 障 消 費 者 之 權 益, 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 會 場 內 所 售 賣 派 發 推 廣 及 展 示 之 商 品 必 須 為 真 品 及 附 有 適 當 標 籤 和 說 明 書 主 辦 機 構 及 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 之 贊 助 機 構 香 港 參 茸 藥 材 寶 壽 堂 商 會 有 限 公 司 有 絕 對 權 審 核 或 測 試 各 種 參 茸 補 品 海 味 或 中 式 湯 料 之 真 偽 主 辦 機 構 可 參 考 審 測 結 果 作 為 決 定 是 否 接 納 該 參 展 商 參 與 之 後 的 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 政 府 部 門 包 括 食 環 署 衛 生 署 海 關 中 醫 藥 委 員 會 與 及 消 費 者 委 員 會 等 均 會 派 員 於 展 覽 期 間 作 巡 查 處 理 食 品 及 飲 料 之 衛 生 指 引 為 確 保 公 眾 衛 生, 參 展 商 應 參 照 食 環 署 編 製 的 食 物 衛 生 守 則 處 理 食 品 及 飲 料, 並 嚴 格 遵 守 下 列 之 指 引 : 參 展 商 應 該 於 每 天 進 入 場 館 前 自 行 量 度 體 溫, 如 有 不 適, 尤 其 體 溫 超 過 攝 氏 38 度 ( 華 氏 度 ), 及 / 或 有 呼 吸 道 病 徵 例 如 咳 嗽 或 打 噴 嚏, 便 不 應 進 入 場 館, 並 且 應 該 立 即 求 診 本 局 建 議 參 展 商 妥 善 包 裹 或 蓋 掩 所 有 供 免 費 試 食 之 食 品 或 飲 料, 並 且 安 排 專 人 以 小 量 形 式 派 發, 確 保 衛 生 而 負 責 派 發 食 品 或 飲 料 之 工 作 人 員 應 盡 量 戴 上 口 罩 手 套 及 穿 著 清 潔 衣 服 所 有 食 物 飲 品 或 餐 具, 必 須 適 當 貯 存 和 蓋 掩 任 何 作 現 場 銷 售 的 包 裝 食 品 或 飲 料 應 以 密 封 式 包 裝 保 持 個 人 衛 生 接 觸 食 物 前 如 廁 後 接 觸 過 口 沫 鼻 涕 或 處 理 垃 圾 後, 必 須 以 肥 皂 或 皂 液 和 清 水 洗 手, 並 以 乾 手 機 或 用 後 即 棄 的 紙 巾 抹 乾 切 勿 面 對 食 物 咳 嗽 或 打 噴 嚏 不 可 隨 地 吐 痰 或 丟 棄 垃 圾 所 有 參 展 商 必 須 保 証 展 品 只 在 指 定 攤 位 內 展 出, 而 攤 位 必 須 保 持 乾 淨 整 潔 所 有 垃 圾 或 拆 開 之 包 裝 物 料 必 須 放 入 垃 圾 袋 內, 並 於 每 日 展 覽 完 畢 後 放 置 於 展 館 的 垃 圾 收 集 區 有 潛 在 危 害 的 食 物 必 須 放 在 攝 氏 4 度 或 以 下, 或 攝 氏 60 度 或 以 上 的 環 境 ; 如 食 物 應 該 冷 藏, 食 物 必 須 處 於 冷 藏 的 狀 態 ( 最 好 是 在 攝 氏 零 下 18 度 或 以 下 ) 參 展 商 可 將 有 潛 在 危 害 的 即 食 食 物 留 存 在 攝 氏 4 度 至 60 度 環 境 下 陳 列 或 等 候 以 待 食 用, 但 陳 列 或 留 存 的 時 間 不 得 超 過 4 小 時 [ 食 環 署 編 製 的 食 物 衛 生 守 則 可 以 在 網 址 9

10 下 載 ] 餐 飲 服 務 根 據 香 港 會 展 中 心 之 規 則, 會 場 範 圍 內 不 可 享 用 任 何 非 由 香 港 會 展 中 心 提 供 之 餐 點 服 務, 該 中 心 的 保 安 人 員 將 會 阻 截 任 何 由 非 香 港 會 展 中 心 提 供 之 外 賣 飲 食 參 展 商 如 需 進 餐, 可 到 會 場 內 的 飲 食 部 或 餐 廳 如 欲 享 用 香 港 會 展 中 心 的 餐 飲 送 遞 服 務, 請 致 電 (852) 限 制 出 售 的 食 物 規 例 依 照 香 港 法 律 第 132X 章 食 物 業 規 例 之 規 定, 除 非 有 食 環 署 發 出 的 相 關 牌 照 或 許 可 證, 任 何 人 不 得 售 賣 要 約 出 售 或 為 出 售 而 展 示, 或 管 有 以 供 出 售 下 列 的 在 香 港 受 限 制 出 售 之 食 物 : 1. (a) 新 鮮 肉 類 (b) 冷 凍 肉 類, 但 不 包 括 經 預 先 包 裝 的 冷 凍 牛 肉 羊 肉 或 豬 肉 (c) 經 預 先 包 裝 的 冷 凍 牛 肉 羊 肉 或 豬 肉 (d) 冷 藏 肉 類 2. 新 鮮 冷 凍 或 冷 藏 野 味 3. 鮮 魚 冷 凍 魚 冷 藏 魚 或 活 魚, 但 不 包 括 魚 塘 的 活 魚 4. (a) 活 的 水 禽, 但 不 包 括 家 禽 飼 養 場 內 或 批 發 市 場 內 的 活 的 水 禽 (b) 其 他 活 的 家 禽, 但 不 包 括 家 禽 飼 養 場 內 或 批 發 市 場 內 的 活 的 家 禽 (c) 新 鮮 家 禽 屠 體 冷 凍 家 禽 屠 體 或 冷 藏 家 禽 屠 體 5. 新 鮮 冷 凍 或 冷 藏 介 貝 類 水 產 動 物, 但 不 包 括 被 列 為 禁 售 食 物 的 在 香 港 海 港 和 香 港 仔 海 港 內 收 集 的 介 貝 類 水 產 動 物 6. 進 口 的 熟 肉 或 乾 肉, 或 經 其 他 方 法 處 理 或 配 製 的 進 口 肉 類 7. 進 口 的 腸 或 配 製 成 腸 衣 的 任 何 動 物 的 其 他 部 分 8. 進 口 的 肉 餡 餅 香 腸 或 其 他 經 配 製 或 製 造 而 含 有 非 肥 肉 的 任 何 肉 類 熟 肉 或 乾 肉 的 食 品 9. 奶 類 或 奶 類 飲 品, 即 奶 業 規 例 ( 第 132 章, 附 屬 法 例 AQ) 對 其 適 用 的 奶 類 或 奶 類 飲 品 10. (a) 軟 雪 糕 (b) 其 他 冰 凍 甜 點 11. 涼 茶 12. 非 瓶 裝 飲 料 ( 一 般 來 說 是 指 那 些 調 製 供 即 時 飲 用, 而 毋 須 盛 於 密 封 瓶 罐 或 其 他 容 器 的 飲 品, 例 如 鮮 果 汁 以 濃 縮 果 汁 或 糖 漿 稀 釋 的 飲 品 豆 漿 和 由 人 手 操 作 的 調 配 分 售 機 所 出 售 的 飲 品 ) 13. 燒 味 或 鹵 味 14. 切 開 的 水 果 15. 涼 粉 10

11 16. 饅 頭 籮 17. 以 售 賣 機 出 售 的 食 物 18. 刺 身 19. 壽 司 20. 供 不 經 烹 煮 而 食 用 的 蠔 21. 供 不 經 烹 煮 而 食 用 的 肉 類 註 : 按 食 物 安 全 中 心 發 行 的 香 港 入 口 野 味 肉 類 及 家 禽 指 引 的 解 釋, 上 述 冷 凍 一 詞 是 指 食 物 經 預 冷 工 序 處 理 後 再 保 存 於 攝 氏 0 度 至 4 度 而 根 據 食 環 署 編 製 的 食 物 衛 生 守 則 之 理 解, 冷 藏 一 詞 是 指 把 食 物 溫 度 降 低 至 冰 點 以 下, 並 最 好 貯 放 在 氏 零 下 18 度 或 以 下, 以 保 持 其 品 質 不 變 除 食 物 業 規 例 之 規 定 外, 參 展 商 在 進 口 上 述 食 物 時 須 遵 守 香 港 法 律 第 60 章 進 出 口 條 例 中 有 關 進 口 食 物 之 規 定, 在 進 口 野 味 肉 類 及 家 禽 時, 亦 須 遵 守 香 港 法 律 第 132AK 章 進 口 野 味 肉 類 及 家 禽 規 例 之 規 定 限 制 出 售 食 物 之 銷 售 參 展 商 如 果 想 在 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 中 售 賣 任 何 受 限 制 出 售 食 物, 必 須 取 得 食 環 署 發 出 的 售 賣 限 制 出 售 食 物 許 可 證, 並 請 於 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 舉 行 30 天 前, 將 其 許 可 證 副 本 交 予 香 港 貿 發 局 以 作 紀 錄 參 展 商 如 果 想 在 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 中 銷 售 任 何 需 加 熱 才 出 售 的 限 制 出 售 食 物, 必 須 同 時 取 得 食 環 署 發 出 的 臨 時 食 物 製 造 廠 牌 照, 並 請 於 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 舉 行 30 天 前, 將 該 牌 照 副 本 交 予 香 港 貿 發 局 以 作 紀 錄 申 請 售 賣 限 制 出 售 食 物 許 可 證 的 表 格 ( 表 格 編 號 :FEHB95A) 和 臨 時 食 物 製 造 廠 牌 照 的 申 請 書 ( 表 格 編 號 :FEHB201) 可 以 在 食 環 署 的 網 址 下 載 如 有 查 詢, 請 致 電 食 環 署 的 24 小 時 熱 線 :(852) 如 需 各 種 食 物 牌 照 / 許 可 證 及 其 申 請 程 序 的 詳 細 資 料, 請 參 閱 食 環 署 印 刷 的 申 請 所 需 牌 照 類 別 指 引 和 申 請 牌 照 指 南 ( 兩 者 皆 可 在 網 頁 : 下 載 ) 或 致 電 食 環 署 的 24 小 時 熱 線 : (852) 進 口 食 品 之 規 例 食 物 入 口 商 有 責 任 與 出 口 當 地 保 持 緊 密 聯 繫, 確 保 所 入 口 的 食 物 符 合 香 港 法 例 的 規 定 確 保 食 物 衛 生 標 準, 食 物 入 口 商 應 先 向 來 源 地 衛 生 當 局 申 領 衛 生 證 明 書, 然 後 將 證 明 書 隨 貨 11

12 附 上, 以 證 明 所 入 口 的 食 物 適 宜 供 人 食 用 下 列 食 物 由 於 屬 於 容 易 變 壞 和 高 危 性 質, 入 口 時 必 須 符 合 某 些 特 定 的 法 例 要 求 或 行 政 安 排 : (a) 野 味 肉 類 和 家 禽 ; (b) 奶 類 及 奶 類 飲 品 ; (c) 冰 凍 甜 點 ; 及 (d) 海 產 食 環 署 已 分 別 就 入 口 上 述 食 物 的 正 確 程 序 製 備 了 下 列 指 引 單 張 供 入 口 商 參 考 : - 香 港 入 口 食 物 指 引 - 香 港 入 口 野 味 肉 類 或 家 禽 指 引 - 冷 藏 肉 類 冰 鮮 肉 類 冷 藏 禽 肉 和 冰 鮮 禽 肉 進 口 許 可 證 申 請 指 引 - 香 港 入 口 奶 類 及 奶 類 飲 品 指 引 - 香 港 入 口 冰 凍 甜 點 指 引 - 香 港 入 口 海 產 指 引 這 些 指 引 單 張 可 在 香 港 金 鐘 道 66 號 金 鐘 政 府 合 署 43 樓 食 物 安 全 中 心 索 取 或 其 網 站 瀏 覽 當 地 衛 生 局 之 食 物 衛 生 證 明 書 - 不 論 任 何 食 品, 參 展 商 必 須 持 有 出 口 地 區 衛 生 局 之 食 物 衛 生 證 明 書, 方 可 進 口 本 港 請 於 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 舉 行 30 天 前, 將 該 證 明 書 副 本 交 予 香 港 貿 發 局 以 作 紀 錄 密 切 注 意 食 物 安 全 之 最 新 資 訊 - 參 展 商 應 密 切 注 意 食 物 安 全 中 心 網 站 上 提 供 之 最 新 資 訊, 以 確 保 展 出 / 銷 售 之 食 品 可 供 公 眾 安 全 享 用 進 口 限 制 出 售 之 食 物 須 獲 預 先 許 可 - 所 有 限 制 出 售 之 食 品 必 須 獲 得 食 環 署 之 預 先 批 核 方 可 進 口 本 港 其 中 包 括 冰 凍 甜 點 ( 包 括 雪 糕 ), 鮮 奶 及 奶 類 飲 料 等 請 於 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 舉 行 三 十 天 前, 將 該 證 明 書 副 本 交 予 香 港 貿 發 局 以 作 紀 錄 - 申 請 表 可 於 食 環 署 的 網 頁 下 載 12

13 受 管 制 的 食 物 - 根 據 香 港 法 律 第 132 章 公 眾 衛 生 及 市 政 條 例, 任 何 食 物 內 含 染 色 料 金 屬 雜 質 人 工 甜 味 劑 致 癌 物 質 芥 子 酸 及 / 或 其 他 禁 止 物 質 防 腐 劑 及 / 或 抗 氧 化 劑 及 瀕 臨 絕 種 的 動 物 成 份 等 受 限 制 之 成 份, 均 需 遵 照 有 關 法 例 的 管 制 或 特 別 行 政 安 排, 方 可 進 口 參 展 商 須 確 保 其 展 品 符 合 有 關 規 定 而 適 合 在 香 港 銷 售 或 使 用 - 詳 細 資 料 可 見 於 香 港 海 關 的 網 站 或 食 物 安 全 中 心 的 網 站 轉 運 代 理 人 - 欲 知 食 品 進 口 的 更 詳 盡 資 料, 參 展 商 可 與 任 何 轉 運 代 理 人 聯 絡 部 份 轉 運 代 理 公 司 聯 絡 資 料 已 刊 於 香 港 展 覽 會 議 業 協 會 之 網 站 : 食 物 及 藥 物 ( 成 分 組 合 及 標 籤 ) 規 例 根 據 香 港 法 律 第 132 章 公 眾 衛 生 及 市 政 條 例 中 食 物 及 藥 物 ( 成 份 組 合 及 標 籤 ) 規 例, 所 有 預 先 包 裝 食 品 及 飲 品 須 以 中 文 或 英 文 或 中 英 兩 種 語 言 印 製, 提 供 以 下 八 項 資 料 : 1) 食 物 名 稱 / 稱 號 ; 2) 配 料 / 成 分 ; 3) 此 日 期 前 最 佳 或 此 日 期 前 食 用 日 期 的 標 示 ; 4) 特 別 的 貯 存 方 式 或 使 用 名 稱 的 陳 述 ; 5) 製 造 商 或 包 裝 商 的 名 稱 及 地 址 ; 6) 數 量 重 量 或 體 積 ; 7) 已 知 可 導 致 過 敏 的 物 質 ; 8) 添 加 劑 如 構 成 預 先 包 裝 食 物 的 配 料, 須 列 明 該 添 加 劑 的 作 用 類 別 及 其 所 用 名 稱 該 規 例 同 時 規 定 所 有 已 包 裝 食 品 必 須 附 有 標 明 其 能 量 值 或 任 何 營 養 素 含 量 與 及 營 養 聲 稱 的 標 籤 標 籤 必 須 包 含 以 下 八 種 資 料 : 能 量 蛋 白 質 碳 水 化 合 物 總 脂 肪 飽 和 脂 肪 酸 反 式 脂 肪 酸 鈉 13

14 - 糖 標 籤 亦 必 須 列 明 各 種 涉 及 聲 稱 的 營 養 素 的 含 量 所 有 參 加 香 港 貿 發 局 國 際 現 代 化 中 醫 藥 及 健 康 產 品 展 覽 暨 會 議 並 擬 在 現 場 銷 售 包 裝 食 品 及 飲 品 的 香 港 及 海 外 參 展 商, 均 必 須 遵 守 此 等 規 例 如 任 何 預 先 包 裝 的 食 品 屬 相 同 版 本 而 在 香 港 的 每 年 銷 售 量 不 超 過 30,000 件, 可 向 食 物 環 境 衛 生 署 轄 下 的 食 物 安 全 中 心 申 請 小 量 豁 免 申 請 豁 免 的 產 品 不 能 在 包 裝 上 載 有 任 何 營 養 聲 稱 食 物 安 全 中 心 批 准 后, 會 就 每 份 申 請 發 給 參 展 商 一 個 豁 免 號 碼 以 用 在 展 覽 會 場 上 的 銷 售 過 程 中 小 量 豁 免 的 申 請 必 須 由 於 香 港 註 冊 的 公 司 提 出 海 外 參 展 商 應 透 過 本 地 進 口 商 或 經 銷 商 提 出 申 請 如 參 展 商 的 貨 品 未 能 附 合 上 述 營 養 聲 稱 標 籤 的 規 例 及 未 能 成 功 申 請 小 量 豁 免, 其 貨 品 則 不 能 在 展 覽 期 間 出 售, 只 能 以 宣 傳 或 免 費 試 食 形 式 推 廣 食 環 署 的 職 員 會 派 員 於 展 覽 期 間 進 行 巡 查 如 發 現 違 規 情 況, 主 辦 機 構 可 以 要 求 有 關 參 展 商 即 時 停 止 售 賣 有 關 貨 品 若 屢 勸 不 效, 主 辦 機 構 有 權 即 時 終 止 該 參 展 商 的 參 展 資 格 任 何 干 犯 營 養 聲 稱 標 籤 規 例 有 關 罪 行 的 人 士 可 被 罰 款 港 幣 五 萬 元 及 監 禁 六 個 月 參 展 商 應 參 考 食 物 安 全 中 心 的 網 站 上 有 關 的 指 引, 包 括 : 製 備 可 閱 的 食 物 標 籤 業 界 指 引, 預 先 包 裝 食 品 營 養 標 籤 的 食 用 分 量 業 界 指 引, 有 關 食 物 致 敏 物 食 物 添 加 劑 及 日 期 格 式 的 標 籤 指 引, 營 養 標 籤 及 營 養 聲 技 術 指 引, 營 養 標 籤 及 營 養 聲 稱 檢 測 方 法 技 術 指 引, 小 量 豁 免 申 請 指 引 如 有 任 何 查 詢, 參 展 商 可 致 電 食 物 安 全 中 心, 電 話 :(852) 或 瀏 覽 網 頁 : 重 要 通 知 在 展 覽 會 期 間, 參 展 商 必 須 注 意 並 嚴 格 遵 守 以 下 各 項 有 關 中 醫 藥 及 健 康 產 品 的 法 例 及 規 則 ( 至 ) 中 醫 藥 條 例 香 港 法 例 第 549 章 中 醫 藥 條 例 香 港 法 例 第 549 章 中 醫 藥 條 例 於 1999 年 7 月 14 日 由 立 法 會 通 過, 設 立 了 全 面 的 中 醫 藥 規 管 制 度 以 保 障 公 共 健 康 提 高 中 醫 的 專 業 地 位 和 增 進 中 藥 業 的 水 平 中 醫 藥 條 例 的 內 容 包 括 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 及 其 轄 下 中 醫 組 中 藥 組 和 七 個 小 組 的 組 成 及 職 能 ; 中 醫 規 管 制 度 的 中 醫 註 冊 考 試 和 紀 律 ; 以 及 中 藥 規 管 制 度 的 中 藥 商 領 牌 中 藥 商 監 管 和 14

15 中 成 藥 註 冊 參 展 商 必 須 持 有 中 醫 藥 管 理 委 會 轄 下 中 藥 組 發 出 的 中 藥 材 零 售 商 ( 展 銷 ) 牌 照 才 可 在 展 場 內 零 售 中 藥 材 展 品 有 關 詳 情 可 查 詢 中 醫 藥 管 理 委 會 ( 電 話 :(852) 或 電 郵 :info@cmchk.org.hk) 中 成 藥 註 冊 制 度 和 法 定 要 求 開 始 實 施 香 港 法 例 第 549 章 中 醫 藥 條 例 ( 下 稱 該 條 例 ) 第 119 條 規 定 所 有 中 成 藥 必 須 經 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 轄 下 的 中 藥 組 註 冊, 方 可 在 本 港 進 口 銷 售 和 管 有 任 何 人 銷 售 進 口 或 管 有 任 何 未 經 註 冊 的 中 成 藥 即 屬 違 法, 定 罪 後 可 被 判 處 港 幣 100,000 元 罰 款 及 入 獄 2 年 監 禁 根 據 該 條 例 第 143 和 144 條, 任 何 人 銷 售 或 管 有 用 作 銷 售 任 何 沒 有 附 上 指 定 的 標 籤 和 說 明 書 的 中 成 藥 亦 屬 違 法, 最 高 刑 罰 為 罰 款 100,000 元 及 監 禁 2 年 所 有 香 港 和 外 地 的 參 展 商 都 必 須 滿 足 該 條 例 的 規 定 才 可 在 展 場 內 管 有 銷 售 推 廣 展 示 或 以 任 何 方 式 處 理 中 成 藥 物 品 有 關 該 條 例 的 簡 介 可 參 看 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 的 網 頁 : 參 展 商 亦 可 於 雙 語 法 例 資 料 系 統 的 網 頁 : 閱 讀 及 列 印 該 條 例 的 全 文 不 良 醫 藥 廣 告 條 例 香 港 特 別 行 政 區 政 府 的 衛 生 署 對 於 藥 劑 製 品 標 籤 訂 有 嚴 格 的 規 例 根 據 香 港 法 例 第 231 章 不 良 醫 藥 廣 告 條 例 的 規 定, 任 何 人 不 得 發 布 廣 告 以 宣 稱 任 何 藥 物 外 科 用 具 或 療 法 可 以 治 療 或 預 防 該 條 例 內 列 於 附 表 1 及 附 表 2 內 所 指 定 的 疾 病 或 病 理 情 況 廣 告 包 括 任 何 公 告 海 報 單 張 廣 告 外 盒 標 籤 及 任 何 以 口 頭 方 式 或 籍 產 生 或 傳 送 光 或 聲 音 的 方 式 所 出 的 宣 布 有 關 政 府 部 門 有 可 能 於 展 覽 會 期 間 到 場 巡 查 所 有 不 當 及 違 規 行 為 參 展 商 須 注 意 該 條 例 第 2 至 8 10 和 12 條 自 2012 年 6 月 1 日 起 生 效, 禁 止 或 限 制 發 布 廣 告 的 範 圍 擴 展 至 包 括 乳 房 腫 瘤 生 殖 泌 尿 系 統 內 分 泌 系 統 體 內 糖 分 血 壓 和 血 脂 或 膽 固 醇 等 6 組 保 健 聲 稱 及 將 受 禁 止 或 限 制 的 聲 稱 實 施 於 所 有 口 服 產 品, 但 不 包 括 慣 常 作 為 食 品 或 飲 品 食 用 或 飲 用 的 產 品 違 反 該 條 例 的 刑 罰, 亦 加 重 至 初 犯 者 罰 款 50,000 元 及 監 禁 6 個 月 和 重 犯 者 罰 款 100,000 元 及 監 禁 1 年 有 關 條 例 的 全 文 可 在 於 雙 語 法 例 資 料 系 統 的 網 頁 : 下 載 參 展 商 亦 應 參 閱 衞 生 署 在 藥 物 辦 公 室 網 站 發 出 的 不 良 廣 告 ( 醫 藥 ) 條 例 指 引 參 展 商 當 清 楚 知 道 並 同 意 遵 守 有 關 條 款, 任 何 參 展 商 因 違 反 上 述 有 關 或 相 關 條 例 而 招 致 的 15

16 投 訴 或 訴 訟, 香 港 貿 易 發 展 局 及 香 港 會 議 展 覽 中 心 概 不 負 責, 亦 無 須 作 出 賠 償 關 於 輸 入 或 輸 出 香 港 的 中 藥 材 和 中 成 藥 須 知 根 據 法 例 規 定, 進 / 出 口 載 列 於 香 港 法 例 第 60 章 附 屬 法 例 A 進 出 口 ( 一 般 ) 規 例 附 表 一 內 的 中 成 藥 及 36 種 中 藥 材 ( 包 括 中 醫 藥 條 例 訂 明 的 31 種 附 表 1 中 藥 材 及 5 種 附 表 2 的 中 藥 材 ( 凌 霄 花 (Flos Campsis); 製 川 烏 (processed Radix Aconiti); 製 草 烏 (processed Radix Aconiti Kusnezoffii); 威 靈 仙 (Radix Clematidis) 和 龍 膽 (Radix Gentianae)), 須 受 簽 證 管 制 凡 進 / 出 口 此 等 物 品, 必 須 事 先 向 衞 生 署 申 領 相 關 的 進 口 許 可 證 / 出 口 許 可 證 請 注 意, 在 未 有 進 口 許 可 證 和 出 口 許 可 證 的 情 況 下 進 口 及 出 口 有 關 36 種 中 藥 材 及 中 成 藥, 可 能 會 觸 犯 進 出 口 ( 一 般 ) 規 例, 一 經 定 罪, 最 高 可 處 罰 款 港 幣 500,000 元 及 監 禁 2 年 有 關 法 例 條 文 的 詳 細 內 容, 可 於 網 頁 瀏 覽 一 ) 申 請 中 藥 材 和 中 成 藥 的 進 出 口 許 可 證, 申 請 人 於 貨 品 進 出 口 前, 應 遞 交 下 列 資 料 至 香 港 九 龍 觀 塘 巧 明 街 100 號 Landmark East 友 邦 九 龍 大 樓 16 樓 衛 生 署 中 醫 藥 事 務 部 中 藥 事 務 組 申 請 簽 證 有 關 申 請 中 藥 材 和 中 成 藥 的 進 出 口 的 詳 情, 請 參 閱 見 於 衛 生 署 中 醫 藥 事 務 部 網 站 : 的 申 請 中 藥 材 進 出 口 許 可 證 指 南 和 中 成 藥 進 出 口 申 請 指 南 二 ) 如 申 請 進 口 證, 申 請 人 將 會 獲 發 給 正 本 及 第 一 副 本 持 證 人 可 憑 正 本 向 運 載 商 ( 船 務 公 司 航 空 公 司 或 運 輸 公 司 ) 提 取 證 上 所 述 貨 物 請 注 意, 根 據 進 出 口 條 例 第 8 條, 不 論 提 取 貨 物 與 否, 正 本 必 須 於 貨 物 進 口 後 七 天 內 交 給 運 載 商 第 一 副 本 則 由 持 證 人 保 存 三 ) 根 據 進 出 口 條 例 第 6C(1) 條 及 第 6D(1) 條, 任 何 人 士 必 須 已 獲 有 效 的 進 出 口 證, 並 遵 行 證 上 所 述 規 定, 方 可 輸 入 或 輸 出 藥 劑 產 品 及 藥 物 上 述 條 例 第 6C(2) 條 及 第 6D(3) 條 訂 明, 凡 違 反 第 6C(1) 條 及 第 6D(1) 條 即 屬 犯 罪, 一 經 定 罪, 可 被 判 罰 款 五 十 萬 元 及 監 禁 兩 年 四 ) 如 需 進 一 步 查 詢 關 於 藥 劑 產 品 及 藥 物 的 進 出 口 簽 證 手 續, 請 瀏 覽 衛 生 署 藥 物 辦 公 室 網 址 或 致 電 藥 物 辦 公 室 藥 物 註 冊 及 出 入 口 管 制 組 :(852) 五 ) 參 展 商 一 經 簽 署 申 請 表 格, 即 表 示 參 展 商 同 意 遵 守 有 關 條 款, 任 何 參 展 商 因 違 反 上 述 條 例 而 招 致 的 投 訴 或 訴 訟, 香 港 貿 發 局 及 香 港 會 議 展 覽 中 心 概 不 負 責, 亦 無 需 作 出 賠 償 16

17 保 護 瀕 危 動 植 物 物 種 條 例 香 港 法 例 第 586 章 保 護 瀕 危 動 植 物 物 種 條 例 是 香 港 為 履 行 瀕 危 野 生 動 植 物 種 國 際 貿 易 公 約 ( 該 公 約 ) 的 規 定 而 制 定 的 法 律 該 條 例 規 定 : 凡 進 口 從 公 海 引 進 出 口 轉 口 或 管 有 列 明 物 種 的 標 本, 不 論 屬 活 體 的 死 體 的 其 部 分 或 衍 生 物 ( 包 括 藥 物 ), 均 須 事 先 申 領 漁 農 自 然 護 理 署 發 出 的 許 可 證 該 法 例 亦 指 明 在 某 些 情 況 下 准 予 進 行 列 明 物 種 的 交 易, 而 無 需 申 領 許 可 證 有 關 的 管 制 制 度 大 致 上 參 照 該 公 約 的 規 定 該 條 例 適 用 於 所 有 進 行 牽 涉 瀕 危 物 種 的 活 動 的 人 士, 包 括 貿 易 商 旅 客 及 個 別 人 士 有 關 該 法 例 及 申 領 有 關 許 可 證 的 詳 情, 請 瀏 覽 漁 農 自 然 護 理 署 的 網 站 上 有 關 自 然 護 理 的 網 頁 其 他 相 關 法 律 除 了 上 述 各 項 法 律 和 規 例 之 外, 參 展 商 亦 須 遵 守 其 他 相 關 的 法 例, 如 : (i) 防 止 賄 賂 條 例 ( 香 港 法 例 第 201 章 ) 訂 明, 任 何 人 士 無 合 法 權 限 或 合 理 辯 解 向 公 職 人 員 提 供 任 何 利 益, 作 為 其 執 行 職 務 的 誘 因 或 報 酬, 均 屬 犯 法 ; (ii) 公 眾 衛 生 及 巿 政 條 例 ( 香 港 法 例 第 132 章 )- 對 於 藥 物 的 配 製 及 攙 雜 ; 將 經 攙 雜 程 序 而 導 致 品 質 成 分 或 效 力 受 損 的 藥 物 售 賣 或 為 將 該 等 藥 物 出 售 而 將 其 展 出 宣 傳 及 管 有 ; 禁 止 售 賣 其 性 質 或 品 質 與 購 買 人 所 要 求 不 符 的 藥 物 以 致 對 購 買 人 不 利 ; 禁 止 售 賣 展 出 或 管 有 以 供 出 售 擬 供 人 使 用 但 不 宜 作 該 用 途 的 藥 物 ; 及 禁 止 出 售 及 為 出 售 而 展 出 含 虛 假 或 誤 導 性 標 籤 或 宣 傳 的 藥 物 及 其 他 事 項 施 加 管 制 與 規 定 ; (iii) 動 植 物 ( 瀕 危 物 種 保 護 ) 條 例 ( 香 港 法 例 第 187 章 ) 就 有 關 瀕 危 物 種 的 管 制 ; (iv) 不 良 醫 藥 廣 告 條 例 ( 香 港 法 例 第 231 章 ) 就 藥 物 ( 包 括 中 藥 材 中 成 藥 外 科 用 具 或 療 法 及 不 包 括 慣 常 作 為 食 品 或 飲 品 的 所 有 口 服 產 品 ) 的 廣 告 宣 傳 作 出 的 管 制 ; (v) 廢 物 處 置 條 例 ( 香 港 法 例 第 354 章 )- 對 任 何 類 別 或 種 類 的 廢 物 的 產 生 貯 存 收 集 及 處 置 ( 包 括 處 理 再 加 工 循 環 再 造 ); 對 任 何 有 關 該 等 活 動 的 地 方 及 人 士 的 發 牌 及 登 記 ; 以 及 對 涉 及 該 等 活 動 的 公 眾 的 保 護 及 其 他 有 關 事 宜 施 加 管 制 與 規 定 ; (vi) 商 品 說 明 條 例 ( 香 港 法 例 第 362 章 )- 對 於 禁 止 將 虛 假 商 品 說 明 應 用 於 貨 品 ; 管 有 載 有 虛 假 商 品 說 明 的 貨 品 作 售 賣 或 任 何 商 業 或 製 造 用 途 ; 禁 止 供 應 載 有 虛 假 商 品 說 明 的 貨 品 ; 禁 止 載 有 偽 造 商 標 或 將 虛 假 商 標 應 用 於 貨 品 ; 及 禁 止 載 有 虛 假 商 品 說 明 或 偽 造 商 標 的 貨 品 的 進 口 及 出 品 與 及 其 他 事 項 施 加 管 制 與 規 定 現 行 的 商 品 說 明 條 例 只 禁 止 將 虛 假 商 品 說 明 應 用 於 任 何 貨 品, 而 不 適 用 於 服 務 2012 年 商 品 說 明 ( 不 良 營 商 手 法 ) ( 修 訂 ) 條 例 已 於 二 零 一 二 年 七 月 十 七 日 獲 得 立 法 會 通 過 而 主 要 內 容 包 括 : 擴 大 有 關 貨 品 的 商 品 說 明 的 現 有 定 義, 指 以 任 何 方 式 就 任 何 貨 品 或 貨 品 任 何 部 分 作 出 直 接 或 間 接 的 顯 示, 例 如 標 價 ; 擴 大 條 例 的 適 用 範 圍, 禁 止 在 消 費 服 務 交 易 中 作 出 虛 假 17

18 商 品 說 明, 並 界 定 服 務 一 詞 在 消 費 合 約 中 的 法 律 定 義 ; 增 加 新 的 罪 行, 禁 止 在 營 業 行 為 中 某 些 不 良 營 商 手 法 如 : 誤 導 性 遺 漏 具 威 嚇 性 的 營 業 行 為 餌 誘 式 廣 告 宣 傳 先 誘 後 轉 銷 售 行 為 及 不 當 地 接 受 付 款 ; 及 在 刑 事 懲 處 外, 設 立 遵 從 為 本 的 民 事 執 法 機 制, 鼓 勵 企 業 遵 守 條 例 此 修 訂 條 例 暫 定 在 二 零 一 三 年 年 中 全 面 執 行 ; (vii) 藥 劑 業 及 毒 藥 條 例 ( 香 港 法 例 第 138 章 )- 對 於 註 冊 藥 劑 師 管 有 及 銷 售 ( 包 括 零 售 及 批 發 ) 毒 藥 ; 用 作 存 放 毒 藥 以 供 零 售 的 處 所 的 註 冊 ; 由 註 冊 醫 生 註 冊 牙 醫 或 註 冊 獸 醫 開 出 某 些 指 定 毒 藥 的 處 方 的 規 定 ; 毒 藥 的 標 籤 及 盛 載 容 器 ; 毒 藥 的 存 放 及 運 送 及 藥 劑 的 製 造 進 口 及 出 口 施 加 管 制 及 規 定 與 及 其 他 事 項 施 加 管 制 與 規 定 參 展 商 須 特 別 注 意 有 關 對 含 有 西 藥 成 分 的 藥 物 管 制, 並 留 意 衛 生 署 藥 物 辦 公 室 在 其 網 頁 : 上 通 告 的 最 新 資 料 和 更 新 詳 情 請 參 閱 各 有 關 條 例 條 例 的 全 文 可 以 從 網 址 下 載 香 港 政 府 的 刊 物 可 以 下 列 方 法 購 買 : - 進 入 網 上 政 府 書 店 選 購, 網 址 為 致 電 (852) 或 電 郵 puborder@isd.gov.hk 致 政 府 新 聞 處 刊 物 銷 售 組 ; 或 於 政 府 新 聞 處 的 網 址 下 載 並 於 網 上 遞 交 訂 購 表 格, 或 將 表 格 傳 真 至 刊 物 銷 售 組 的 傳 真 號 碼 :(852) 參 展 商 一 經 簽 署 申 請 表 格, 即 表 示 參 展 商 同 意 遵 守 有 關 條 款, 任 何 參 展 商 因 違 反 上 述 條 例 而 招 致 的 投 訴 或 訴 訟, 香 港 貿 發 局 及 香 港 會 議 展 覽 中 心 概 不 負 責, 亦 無 需 作 出 賠 償 18

Microsoft Word - 10100000191.doc

Microsoft Word - 10100000191.doc 臺 灣 集 中 保 管 結 算 所 股 份 有 限 公 司 辦 理 認 購 ( 售 ) 權 證 帳 簿 劃 撥 作 業 配 合 事 項 部 分 條 文 修 正 條 文 對 照 表 附 件 1 修 正 條 文 現 行 條 文 說 明 第 五 章 認 購 ( 售 ) 權 證 之 權 利 行 使 第 一 節 認 購 權 證 採 證 券 給 付 或 以 證 券 給 付 之 認 購 權 證 發 行 人 得 選

More information

所 3 學 分 課 程, 及 兩 門 跨 領 域 課 程 共 6 學 分 以 上 課 程 學 生 在 修 課 前, 必 須 填 寫 課 程 修 課 認 定 表, 經 班 主 任 或 指 導 教 授 簽 名 後 始 認 定 此 課 程 學 分 ) 10. 本 規 章 未 盡 事 宜, 悉 依 學 位

所 3 學 分 課 程, 及 兩 門 跨 領 域 課 程 共 6 學 分 以 上 課 程 學 生 在 修 課 前, 必 須 填 寫 課 程 修 課 認 定 表, 經 班 主 任 或 指 導 教 授 簽 名 後 始 認 定 此 課 程 學 分 ) 10. 本 規 章 未 盡 事 宜, 悉 依 學 位 95 年 訂 定 96 年 11 月 修 正 97 年 10 月 修 正 100 年 2 月 修 正 101 年 4 月 修 正 102 年 1 月 修 正 103 年 4 月 修 正 103 學 年 度 入 學 新 生 適 用, 舊 生 可 比 照 適 用 1. 研 究 生 須 於 入 學 後 第 二 學 期 開 學 前 選 定 指 導 教 授, 經 課 程 委 員 會 認 定 後 方 得 繼 續

More information

Microsoft Word - ch07

Microsoft Word - ch07 五 本 要 點 補 助 款 之 請 撥 及 核 結, 依 下 列 規 定 辦 理 : ( 一 ) 補 助 經 費 由 本 署 直 接 撥 付 至 地 方 政 府 經 費 代 管 學 校 及 其 他 學 校 ( 二 ) 聯 絡 處 及 校 外 會 應 檢 附 收 據, 向 經 費 代 管 學 校 或 地 方 政 府 辦 理 核 銷, 原 始 支 出 憑 證 由 經 費 核 銷 單 位 留 存 備 查

More information

Microsoft Word - Draft circular on Sub Leg - 11 Apr (chi)_Traditional

Microsoft Word - Draft circular on Sub Leg - 11 Apr (chi)_Traditional 檔 號 : (20) in EDB(SCR) 25/58/11 Pt.4 教 育 局 通 告 第 3/2012 號 2012 年 教 育 ( 修 訂 ) 規 例 2012 年 教 育 ( 豁 免 )( 提 供 非 正 規 課 程 的 私 立 學 校 )( 修 訂 ) 令 2012 年 香 港 考 試 及 評 核 局 條 例 ( 修 訂 附 表 1) 令 [ 注 意 : 本 通 告 應 交 ( a )

More information

Microsoft Word - 立法會十四題附件.doc

Microsoft Word - 立法會十四題附件.doc 附 件 一 公 務 員 資 歷 組 別 I. 資 歷 組 別 及 名 稱 資 歷 組 別 名 稱 1 無 需 中 學 會 考 五 科 及 格 2 中 學 會 考 證 書 第 一 組 : 需 要 香 港 中 學 會 考 五 科 及 格 的 第 二 組 : 需 要 香 港 中 學 會 考 五 科 及 格 並 具 相 當 經 驗 的 3 高 級 文 憑 及 文 憑 第 一 組 : 高 級 文 憑 第 二

More information

簽 呈

簽   呈 台 新 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司 公 告 中 華 民 國 105 年 5 月 4 日 台 新 投 (105) 總 發 文 字 第 00116 號 主 旨 : 本 公 司 經 理 之 台 新 亞 美 短 期 債 券 證 券 投 資 信 託 基 金 等 3 檔 基 金 ( 以 下 合 稱 本 基 金 ), 修 正 證 券 投 資 信 託 契 約 暨 配 合 修 正 公 開 說 明

More information

2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557 ir@abchina.com 2

2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557 ir@abchina.com 2 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 1288 2016 2016 3 31 571 XIVA 13.09(2) 13.10B 1 1.1 1.2 2016 4 28 2016 5 2016 1414 1.3 1.4 1 2 2.1 A H 2.2 601288 1288 12 360001 360009 69 100005 86-10-85109619 86-10-85108557

More information

前 項 第 三 款 所 定 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 驗 證 基 準, 如 附 件 一 第 七 條 驗 證 機 構 受 理 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 之 驗 證, 應 辦 理 書 面 審 查 實 地 查 驗 產 品 檢 驗 及 驗 證 決 定 之

前 項 第 三 款 所 定 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 驗 證 基 準, 如 附 件 一 第 七 條 驗 證 機 構 受 理 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 之 驗 證, 應 辦 理 書 面 審 查 實 地 查 驗 產 品 檢 驗 及 驗 證 決 定 之 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 驗 證 管 理 辦 法 (101.06.07 修 正 ) 第 一 條 本 辦 法 依 農 產 品 生 產 及 驗 證 管 理 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 第 五 條 第 二 項 規 定 訂 定 之 第 二 條 本 辦 法 用 詞, 定 義 如 下 : 一 生 產 廠 ( 場 ): 指 在 國 內 生 產 加 工 分 裝 或 流 通 有 機

More information

四 修 正 幼 兒 園 師 資 類 科 應 修 學 分 數 為 四 十 八 學 分, 並 明 定 學 分 數 抵 免 之 相 關 規 定 及 規 範 修 習 幼 兒 園 教 育 專 業 課 程 之 最 低 年 限 ( 修 正 條 文 第 五 條 ) 五 發 給 修 畢 師 資 職 前 教 育 證 明

四 修 正 幼 兒 園 師 資 類 科 應 修 學 分 數 為 四 十 八 學 分, 並 明 定 學 分 數 抵 免 之 相 關 規 定 及 規 範 修 習 幼 兒 園 教 育 專 業 課 程 之 最 低 年 限 ( 修 正 條 文 第 五 條 ) 五 發 給 修 畢 師 資 職 前 教 育 證 明 公 告 及 送 達 教 育 部 公 告 中 華 民 國 103 年 11 月 21 日 臺 教 師 ( 二 ) 字 第 1030167058A 號 主 旨 : 預 告 修 正 幼 稚 園 及 托 兒 所 在 職 人 員 修 習 幼 稚 園 教 師 師 資 職 前 教 育 課 程 辦 法 草 案 依 據 : 行 政 程 序 法 第 一 百 五 十 一 條 第 二 項 準 用 第 一 百 五 十 四 條

More information

1010327

1010327 核 算 加 計 利 息 滯 納 金 滯 納 利 息 規 定 及 計 算 範 例 各 稅 法 對 納 稅 義 務 人 逾 期 繳 納 稅 款, 大 多 有 加 徵 滯 納 金 加 計 利 息 之 規 定, 而 逾 期 與 否, 應 以 繳 款 書 所 填 載 之 繳 納 期 間 繳 納 期 限 或 限 繳 日 期 為 準 認 定 之 各 代 收 稅 款 金 融 機 構 對 於 逾 期 繳 納 稅 款

More information

BOT_BS_audited_96

BOT_BS_audited_96 資 產 1 0 3,343,286,709,539.29 2,697,567,620,133.77 645,719,089,405.52 23.94 流 動 資 產 11-12 8 1,045,693,236,706.49 943,992,407,407.67 101,700,829,298.82 10.77 現 金 110 8 17,472,077,610.79 23,418,517,459.20-5,946,439,848.41-25.39

More information

6-1-1極限的概念

6-1-1極限的概念 選 修 數 學 (I-4 多 項 式 函 數 的 極 限 與 導 數 - 導 數 與 切 線 斜 率 定 義. f ( 在 的 導 數 : f ( h 對 實 函 數 f ( 若 極 限 存 在 h h 則 稱 f ( 在 點 可 微 分 而 此 極 限 值 稱 為 f ( 在 的 導 數 以 f ( 表 示 f ( f ( 函 數 f ( 在 的 導 數 也 可 以 表 成 f ( 註 : 為 了

More information

骨 折 別 日 數 表 1. 鼻 骨 眶 骨 ( 含 顴 骨 ) 14 天 11. 骨 盤 ( 包 括 腸 骨 恥 骨 坐 骨 薦 骨 ) 40 天 2. 掌 骨 指 骨 14 天 12. 臂 骨 40 天 3. 蹠 骨 趾 骨 14 天 13. 橈 骨 與 尺 骨 40 天 4. 下 顎 ( 齒

骨 折 別 日 數 表 1. 鼻 骨 眶 骨 ( 含 顴 骨 ) 14 天 11. 骨 盤 ( 包 括 腸 骨 恥 骨 坐 骨 薦 骨 ) 40 天 2. 掌 骨 指 骨 14 天 12. 臂 骨 40 天 3. 蹠 骨 趾 骨 14 天 13. 橈 骨 與 尺 骨 40 天 4. 下 顎 ( 齒 查 詢 本 公 司 資 訊 公 開 說 明 文 件, 請 上 本 公 司 網 站, 南 山 產 物 團 體 傷 害 保 險 傷 害 醫 療 保 險 給 付 ( 日 額 型 ) 附 加 條 款 ( 主 要 給 付 項 目 : 傷 害 醫 療 保 險 金 日 額 保 險 金 ) 100.05.27(100) 美 亞 保 精 字 第 0097 號 函 備 查 101.08.08(101) 美 亞 保 精

More information

目 錄 項 目 內 容 頁 數 1 手 機 要 求 3 2 登 記 程 序 3 3 登 入 程 序 4 4 輸 入 買 賣 指 示 6 5 更 改 指 示 14 6 取 消 指 示 18 7 查 詢 股 票 結 存 21 8 查 詢 買 賣 指 示 23 9 更 改 密 碼 24 10 查 詢 股

目 錄 項 目 內 容 頁 數 1 手 機 要 求 3 2 登 記 程 序 3 3 登 入 程 序 4 4 輸 入 買 賣 指 示 6 5 更 改 指 示 14 6 取 消 指 示 18 7 查 詢 股 票 結 存 21 8 查 詢 買 賣 指 示 23 9 更 改 密 碼 24 10 查 詢 股 流 動 股 票 買 賣 服 務 操 作 指 引 目 錄 項 目 內 容 頁 數 1 手 機 要 求 3 2 登 記 程 序 3 3 登 入 程 序 4 4 輸 入 買 賣 指 示 6 5 更 改 指 示 14 6 取 消 指 示 18 7 查 詢 股 票 結 存 21 8 查 詢 買 賣 指 示 23 9 更 改 密 碼 24 10 查 詢 股 價 及 指 數 26 11 切 換 語 言 及 登 出

More information

BSP 烤箱 - 封面-2

BSP 烤箱 - 封面-2 BSPO615 使 用 及 安 裝 說 明 書 總 代 理 優 氏 集 團 客 林 渥 股 份 有 限 公 司 台 北 市 內 湖 區 行 愛 路 69 號 2 樓 TEL 02-2794 2588 FAX 02-2794 3789 台 中 市 北 屯 區 后 庄 路 1080-12 號 TEL 04-2422 0958 FAX 04-2422 0938 高 雄 市 左 營 區 政 德 路 633

More information

???T????????

???T???????? 資 訊 王 資 料 可 於 相 關 網 站 查 詢 對 應 表 系 統 選 項 資 料 選 項 對 應 相 關 網 址 上 櫃 公 司 現 金 增 資 資 料 現 金 增 資 與 股 上 市 股 票 公 開 申 購 資 訊 票 申 購 上 櫃 股 票 公 開 申 購 資 訊 http://www.twse.com.tw/ch/announcement/public.php 合 併 / 個 別 財 務

More information

2.報考人數暨錄取或及格率按類科分_1試

2.報考人數暨錄取或及格率按類科分_1試 103 年 公 務 人 員 高 等 考 試 三 級 考 試 暨 普 通 考 試 ( 含 公 職 類 科 第 一 試 ) 報 考 人 數 暨 錄 取 或 及 格 率 按 類 科 分 報 考 人 數 到 考 人 數 類 科 別 需 用 人 數 錄 取 標 準 % % % % 錄 取 或 及 格 人 數 到 考 率 (%) 錄 取 或 及 格 率 (%) % % 總 到 考 率 總 及 格 率 119,959

More information

證 券 簡 易 下 單 :2121 證 券 簡 易 下 單 1. 主 工 具 列 的 視 窗 搜 尋 器 直 接 輸 入 2121 2. 點 擊 主 選 單 證 券 專 區 下 單 特 殊 下 單 2121 證 券 簡 易 下 單 畫 面 說 明 1. 下 單 區 2. 個 股 行 情 資 訊 與

證 券 簡 易 下 單 :2121 證 券 簡 易 下 單 1. 主 工 具 列 的 視 窗 搜 尋 器 直 接 輸 入 2121 2. 點 擊 主 選 單 證 券 專 區 下 單 特 殊 下 單 2121 證 券 簡 易 下 單 畫 面 說 明 1. 下 單 區 2. 個 股 行 情 資 訊 與 下 單 :2111 證 券 快 速 下 單 1. 主 工 具 列 的 視 窗 搜 尋 器 直 接 輸 入 2111 2. 點 擊 主 選 單 證 券 專 區 下 單 一 般 下 單 2111 證 券 快 速 下 單 1. 點 擊 後, 可 選 擇 群 組 帳 號 或 單 一 帳 號, 選 擇 後 快 速 點 擊 滑 鼠 左 鍵 兩 下, 可 將 帳 號 完 成 登 錄 並 帶 入 視 窗 2. 點

More information

(3) 澳 門 特 別 行 政 區 之 稅 務 知 識 及 (4) 商 法 典 ( 二 ) 重 新 批 准 註 冊 為 註 冊 會 計 師 / 專 業 會 計 員 之 筆 試 科 目 如 下 : (1) 澳 門 特 別 行 政 區 之 稅 務 知 識 及 (2) 商 法 典 ( 三 ) 考 試 範

(3) 澳 門 特 別 行 政 區 之 稅 務 知 識 及 (4) 商 法 典 ( 二 ) 重 新 批 准 註 冊 為 註 冊 會 計 師 / 專 業 會 計 員 之 筆 試 科 目 如 下 : (1) 澳 門 特 別 行 政 區 之 稅 務 知 識 及 (2) 商 法 典 ( 三 ) 考 試 範 核 數 師 暨 會 計 師 註 冊 委 員 會 首 次 註 冊 為 註 冊 會 計 師 / 專 業 會 計 員 及 重 新 批 准 註 冊 為 註 冊 會 計 師 / 專 業 會 計 員 之 考 試 規 章 根 據 十 一 月 一 日 第 72/99/M 號 法 令 核 准 之 會 計 師 通 則 第 四 條 第 三 款 之 規 定, 申 請 首 次 註 冊 為 註 冊 會 計 師 / 專 業 會

More information

包 裝 維 生 素 礦 物 質 類 之 錠 狀 膠 囊 狀 食 品 營 養 標 示 應 遵 行 事 項 一 本 規 定 依 食 品 安 全 衛 生 管 理 法 第 二 十 二 條 第 三 項 規 定 訂 定 之 二 本 規 定 所 稱 維 生 素 礦 物 質 類 之 錠 狀 膠 囊 狀 食 品, 指

包 裝 維 生 素 礦 物 質 類 之 錠 狀 膠 囊 狀 食 品 營 養 標 示 應 遵 行 事 項 一 本 規 定 依 食 品 安 全 衛 生 管 理 法 第 二 十 二 條 第 三 項 規 定 訂 定 之 二 本 規 定 所 稱 維 生 素 礦 物 質 類 之 錠 狀 膠 囊 狀 食 品, 指 包 裝 維 生 素 礦 物 質 類 之 錠 狀 膠 囊 狀 食 品 營 養 標 示 應 遵 行 事 項 一 本 規 定 依 食 品 安 全 衛 生 管 理 法 第 二 十 二 條 第 三 項 規 定 訂 定 之 二 本 規 定 所 稱 維 生 素 礦 物 質 類 之 錠 狀 膠 囊 狀 食 品, 指 以 營 養 添 加 劑 作 為 維 生 素 礦 物 質 來 源 之 錠 狀 膠 囊 狀 食 品 三

More information

1公告[1].rtf

1公告[1].rtf 內 政 部 公 告 發 文 日 期 : 中 華 民 國 101 年 8 月 30 日 發 文 字 號 : 台 內 役 字 第 1010830457 號 附 件 : 主 旨 : 預 告 修 正 免 役 禁 役 緩 徵 緩 召 實 施 辦 法 依 據 : 行 政 程 序 法 第 151 條 第 2 項 及 第 154 條 第 1 項 公 告 事 項 : 一 修 正 機 關 : 行 政 院 二 修 正 依

More information

校 長 遴 選 者 就 相 關 遴 選 事 項, 有 程 序 外 之 接 觸 遴 選 會 委 員 在 任 期 間 因 故 無 法 執 行 任 務 或 有 不 適 當 之 行 為 者, 由 各 該 主 管 機 關 解 聘 之 ; 其 缺 額, 依 第 一 項 至 第 五 項 規 定 聘 ( 派 ) 委

校 長 遴 選 者 就 相 關 遴 選 事 項, 有 程 序 外 之 接 觸 遴 選 會 委 員 在 任 期 間 因 故 無 法 執 行 任 務 或 有 不 適 當 之 行 為 者, 由 各 該 主 管 機 關 解 聘 之 ; 其 缺 額, 依 第 一 項 至 第 五 項 規 定 聘 ( 派 ) 委 高 級 中 等 學 校 校 長 遴 選 聘 任 及 辦 學 績 效 考 評 辦 法 修 正 對 照 表 中 華 民 國 一 百 零 二 年 十 二 月 二 十 日 教 育 部 臺 教 授 國 部 字 第 1020118431A 號 令 修 正 高 級 中 等 學 校 校 長 遴 選 聘 任 及 任 期 考 評 辦 法, 名 稱 並 修 正 為 高 級 中 等 學 校 校 長 遴 選 聘 任 及 辦

More information

教 師 相 關 ( 升 等, 依 業 務 需 002 交 通 管 科 評 鑑, 評 量, 徵,C031, 聘, 各 項 考 試 委 C051,C054, 員, 通 訊 錄 等 ),C057, C058,C063 各 項 會 議 紀 錄 依 業 務 需 C001,, 002,130 交 通 管 科 (

教 師 相 關 ( 升 等, 依 業 務 需 002 交 通 管 科 評 鑑, 評 量, 徵,C031, 聘, 各 項 考 試 委 C051,C054, 員, 通 訊 錄 等 ),C057, C058,C063 各 項 會 議 紀 錄 依 業 務 需 C001,, 002,130 交 通 管 科 ( 個 資 檔 案 名 稱 保 有 依 據 個 資 類 別 特 定 目 的 保 有 單 位 教 職 員 業 務 聯 絡 資 料 ( 含 教 職 員 工 通 訊 錄 校 安 中 心 通 訊 錄 文 康 活 動 名 冊 ) 電 子 郵 件 管 業 務 需 C001 002 工 業 與 資 訊 管 各 類 申 請 表 相 關 資 料 ( 含 門 禁 磁 卡 申 請 表 汽 機 車 通 行 證 申 請 資 料

More information

實德證券網上交易系統示範

實德證券網上交易系統示範 實 德 證 券 網 上 交 易 系 統 示 範 實 德 證 券 網 上 交 易 系 統 分 別 提 供 增 強 版 及 標 準 版, 使 用 標 準 版 必 須 安 裝 JAVA, 標 準 版 自 動 更 新 戶 口 資 料, 而 使 用 增 強 版 則 不 必 安 裝 JAVA, 但 必 須 按 更 新 鍵 才 能 更 新 戶 口 資 料, 請 用 戶 根 據 實 際 需 要 選 擇 使 用 標

More information

目 錄 壹 題 目 1: 新 增 商 品 ( 商 品 名 稱 為 玉 井 芒 果 乾 禮 盒 )... 3 貳 題 目 2: 新 增 商 品 ( 商 品 名 稱 為 紅 磚 布 丁 精 選 禮 盒 )... 5 參 題 目 3: 新 增 商 品 ( 商 品 名 稱 為 晶 鑽 XO 醬 禮 盒 ).

目 錄 壹 題 目 1: 新 增 商 品 ( 商 品 名 稱 為 玉 井 芒 果 乾 禮 盒 )... 3 貳 題 目 2: 新 增 商 品 ( 商 品 名 稱 為 紅 磚 布 丁 精 選 禮 盒 )... 5 參 題 目 3: 新 增 商 品 ( 商 品 名 稱 為 晶 鑽 XO 醬 禮 盒 ). 行 動 電 子 商 務 管 理 師 行 動 電 子 商 務 規 劃 師 術 科 考 試 題 解 製 作 單 位 :TMCA 台 灣 行 動 商 務 運 籌 管 理 協 會 證 照 評 測 試 務 中 心 1 目 錄 壹 題 目 1: 新 增 商 品 ( 商 品 名 稱 為 玉 井 芒 果 乾 禮 盒 )... 3 貳 題 目 2: 新 增 商 品 ( 商 品 名 稱 為 紅 磚 布 丁 精 選 禮

More information

題目:中醫師配發藥材及合成中成藥簡介會

題目:中醫師配發藥材及合成中成藥簡介會 中 醫 師 配 發 中 藥 材 及 合 成 中 成 藥 簡 介 會 由 於 中 藥 商 過 渡 性 領 牌 工 作 已 完 成, 當 局 現 正 考 慮 實 施 中 醫 藥 條 例 中 有 關 限 制 管 有 及 銷 售 中 藥 材 及 中 成 藥 以 及 製 造 中 成 藥 的 罰 則 及 相 關 條 文 在 有 關 法 例 實 施 後, 中 醫 師 如 售 賣 或 配 發 中 藥 材 予 任 何

More information

期交所規則、規例及程序

期交所規則、規例及程序 黃 金 期 貨 合 約 細 則 下 述 合 約 細 則 適 用 於 黃 金 期 貨 合 約 : 相 關 資 產 合 約 單 位 交 易 貨 幣 合 約 月 份 報 價 最 低 價 格 波 幅 立 約 成 價 立 約 價 值 持 倉 限 額 成 色 不 少 於 995 的 黃 金 100 金 衡 安 士 美 元 現 貨 月 及 下 兩 個 曆 月 集 團 行 政 總 裁 與 證 監 會 會 商 後 可

More information

臺灣農產品生產追溯管理作業規範草案

臺灣農產品生產追溯管理作業規範草案 臺 灣 農 產 品 生 產 追 溯 管 理 作 業 規 範 中 華 民 國 104 年 4 月 27 日 農 糧 字 第 1041060266A 號 令 訂 定 中 華 民 國 105 年 7 月 27 日 農 糧 字 第 1051060592A 號 令 修 正 一 行 政 院 農 業 委 員 會 ( 以 下 簡 稱 本 會 ) 為 強 化 生 產 者 之 產 品 安 全 責 任, 發 給 臺 灣

More information

102.6.30.xls

102.6.30.xls 之 二 資 產 負 債 權 益 展 開 表 102 年 6 月 30 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 資 產 會 計 項 目 展 開 項 目 現 金 及 約 當 現 金 75,497 75,497 存 放 央 行 及 拆 借 銀 178 178 同 業 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 139,578 139,578 對 金 融 相 關 事 業 之 資 本 投 資

More information

修 課 特 殊 規 定 : 一 法 律 系 學 生 最 低 畢 業 學 分 128;101 學 年 度 修 讀 法 律 系 雙 主 修 學 生 應 修 畢 法 律 專 業 目 64 學 分 ( 限 修 習 本 校 法 律 系 開 設 課 程, 不 得 以 原 學 系 或 外 校 課 程 抵 免 -

修 課 特 殊 規 定 : 一 法 律 系 學 生 最 低 畢 業 學 分 128;101 學 年 度 修 讀 法 律 系 雙 主 修 學 生 應 修 畢 法 律 專 業 目 64 學 分 ( 限 修 習 本 校 法 律 系 開 設 課 程, 不 得 以 原 學 系 或 外 校 課 程 抵 免 - 法 律 學 系 學 士 班 基 礎 科 目 一 覽 表 101 學 年 度 入 學 學 生 適 用 科 目 名 稱 必 規 定 第 一 學 年 第 二 學 年 第 三 學 年 第 四 學 年 群 學 分 上 下 上 下 上 下 上 下 備 註 ( 先 修 科 目 ) 刑 法 ( 一 ) 群 3 3 基 礎 科 目 刑 法 ( 二 ) 群 3 3 基 礎 科 目 / 先 修 刑 法 ( 一 ) 刑 事

More information

頁 1 / 8 法 規 名 稱 : 公 務 人 員 俸 給 法 修 正 時 間 :97.1.16 第 一 條 ( 本 法 內 容 ) 公 務 人 員 之 俸 給, 依 本 法 行 之 第 二 條 ( 名 詞 定 義 ) 本 法 所 用 名 詞 意 義 如 下 : 一 本 俸 : 係 指 各 職 等 人 員 依 法 應 領 取 之 基 本 給 與 二 年 功 俸 : 係 指 各 職 等 高 於 本 俸

More information

untitled

untitled 第 二 章 : 至 今 的 進 展 高 水 平 的 系 統 可 使 用 性.. 建 立 高 水 平 的 系 統 可 使 用 性, 以 確 保 系 統 有 能 力 支 援 醫 療 服 務 需 每 星 期 七 天 每 天 24 小 時 運 作 的 需 要 2.13 我 們 會 為 電 子 健 康 記 錄 互 通 資 料 建 立 中 央 資 料 儲 存 庫, 所 有 由 參 與 計 劃 的 醫 療 服 務

More information

業 是 國 家 的 根 本, 隨 著 科 技 的 進 步 與 社 會 的 富 裕, 增 加 肥 料 的 施 用 量 與 農 病 蟲 害 防 治 方 法 的 提 升, 使 得 糧 食 產 量 有 大 幅 的 增 長, 但 不 當 的 農 業 操 作, 如 過 量 的 肥 料 農 藥 施 用 等, 對

業 是 國 家 的 根 本, 隨 著 科 技 的 進 步 與 社 會 的 富 裕, 增 加 肥 料 的 施 用 量 與 農 病 蟲 害 防 治 方 法 的 提 升, 使 得 糧 食 產 量 有 大 幅 的 增 長, 但 不 當 的 農 業 操 作, 如 過 量 的 肥 料 農 藥 施 用 等, 對 業 是 國 家 的 根 本, 隨 著 科 技 的 進 步 與 社 會 的 富 裕, 增 加 肥 料 的 施 用 量 與 農 病 蟲 害 防 治 方 法 的 提 升, 使 得 糧 食 產 量 有 大 幅 的 增 長, 但 不 當 的 農 業 操 作, 如 過 量 的 肥 料 農 藥 施 用 等, 對 生 態 環 境 產 生 很 嚴 重 的 傷 害, 為 確 保 農 業 的 永 續 發 展 與 安 全

More information

2 工 礦 衛 生 技 師 證 明 文 件 者 火 災 學 消 防 法 規 警 報 系 統 消 防 安 全 設 備 專 技 人 員 專 門 職 業 及 技 術 人 員 高 等 考 試 技 師 考 試 高 考 ( 專 技 ) 專 科 三 高 等 檢 定 相 當 類 科 及 格 者 四 消 防 設 備

2 工 礦 衛 生 技 師 證 明 文 件 者 火 災 學 消 防 法 規 警 報 系 統 消 防 安 全 設 備 專 技 人 員 專 門 職 業 及 技 術 人 員 高 等 考 試 技 師 考 試 高 考 ( 專 技 ) 專 科 三 高 等 檢 定 相 當 類 科 及 格 者 四 消 防 設 備 公 共 衛 生 學 系 相 關 公 職 報 考 資 格 以 下 資 料 係 作 為 報 名 之 參 考, 最 終 仍 須 經 考 選 部 應 考 資 格 審 查 通 過 為 準 類 科 別 種 類 名 稱 等 級 學 歷 資 格 應 考 資 格 特 殊 限 制 條 件 專 技 人 員 專 門 職 業 及 技 術 人 員 高 等 暨 普 通 消 防 設 備 人 員 高 考 ( 專 技 ) 專 科 一

More information

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會 104 年 6 月 17 日 修 正 證 券 商 辦 理 財 富 管 理 業 務 應 注 意 事 項 問 答 集 一 證 券 商 於 98 年 9 月 28 日 前 經 本 會 核 准 辦 理 財 富 管 理 業 務 者 ( 辦 理 顧 問 諮 詢 業 務 ), 擬 依 新 修 正 證 券 商 辦 理 財 富 管 理 業 務 應 注 意 事 項 ( 以 下 簡 稱 注 意 事 項 ) 第 2 點 第

More information

PROSPECT EXPLORATION 壹 前 言 20 90 066 第 9 卷 第 2 期 中 華 民 國 100 年 2 月

PROSPECT EXPLORATION 壹 前 言 20 90 066 第 9 卷 第 2 期 中 華 民 國 100 年 2 月 專 題 研 究 法 律 與 法 制 探 析 中 國 大 陸 現 行 土 地 估 價 法 律 制 度 體 系 探 析 中 國 大 陸 現 行 土 地 估 價 法 律 制 度 體 系 A Study on the Legal Framework of Real Estate Appraisal in China 蔣 國 基 * (Chiang, Kuo-chi) 香 港 鴻 裕 公 司 法 務 長 摘

More information

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 主 管 資 格 條 件 及 專 業 進 修 辦 法 暨 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 主 管 進 修 機 構 審 核 辦 法 問 答 集 105 年 5 月 修 訂 一 會 計 主 管 之 定 義 ( 會 計 主 管 資 格 條 件 及 專 業 進 修 辦 法 第 2 條 ) ( 一 ) 何 謂 會 計 主 管? 證 券 交

More information

105年7月14日糖尿病研討會簡章-衛生局版_docx

105年7月14日糖尿病研討會簡章-衛生局版_docx 105 年 屏 東 縣 糖 尿 病 暨 慢 性 病 共 同 照 護 網 繼 續 教 育 The Conference of Diabetes Joint Care In 本 研 討 為 增 進 慢 性 病 患 之 肺 結 核 與 COPD 疾 病 認 識, 另 針 對 糖 尿 病 胰 島 素 之 臨 床 經 驗 分 享, 讓 學 員 充 分 認 識 胰 島 素 特 性, 以 提 供 良 好 的 醫

More information

一、 資格條件:

一、 資格條件: 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司 新 進 人 員 甄 選 規 範 交 通 部 民 國 102 年 7 月 22 日 交 人 字 第 1025010095 號 函 核 定 交 通 部 民 國 103 年 8 月 4 日 交 授 港 總 人 字 第 10300564431 號 函 核 定 修 正 交 通 部 民 國 104 年 2 月 13 日 交 授 港 總 人 字 第 10401620891

More information

「華僑身分證明條例修正草案」之衝擊及影響評估

「華僑身分證明條例修正草案」之衝擊及影響評估 國 內 各 主 管 機 關 涉 及 華 僑 身 分 證 明 文 件 之 法 律 及 法 規 命 令 ( 共 49 種 ) 一 公 職 人 員 選 舉 類 (1) 1 中 央 選 舉 委 員 會 公 職 人 員 選 舉 罷 免 法 施 行 細 則 ( 民 國 104 年 7 第 15 條 第 3 項 及 第 4 項 依 法 設 立 之 政 黨 申 請 登 記 全 國 不 分 區 及 僑 居 國 外 國

More information

e-Submission System Quick Reference Guide for Publication Related Matters (Chinese version)

e-Submission System Quick Reference Guide for Publication Related Matters (Chinese version) 有 關 登 載 事 宜 的 電 子 呈 交 系 統 簡 易 參 考 指 南 2016 年 5 月 1.4 版 本 第 1 頁 目 錄 1 登 入 前 要 準 備 的 資 料... 4 2 登 入 電 子 呈 交 系 統... 5 2.1 輸 入 使 用 者 編 號 及 密 碼... 5 2.2 接 受 免 責 聲 明 的 版 頁... 5 2.3 從 主 項 目 單 中 選 擇... 5 3 一 次

More information

Appendix2

Appendix2 附 錄 二 跨 境 服 務 開 放 措 施 ( 正 面 清 單 ) 部 門 或 分 部 門 具 體 承 諾. 商 務 服 務 A. 專 業 服 務 d. 建 築 設 計 服 務 (CPC867) e. 工 程 服 務 (CPC867) f. 集 中 工 程 服 務 (CPC867) g. 城 市 規 劃 和 風 景 園 林 設 計 服 務 ( 城 市 總 體 規 劃 服 務 和 國 家 級 風 景

More information

行 政 院 衛 生 署 醫 事 人 員 繼 續 教 育 積 分 管 理 系 統 使 用 手 冊 ( 醫 事 人 員 版 ) 中 華 民 國 100 年 2 月 15 日 文 件 修 訂 歷 史 版 本 制 / 修 訂 人 員 變 更 內 容 摘 要 頁 數 提 供 日 期 V1.0 蕭 鳴 孙 初 版 制 訂 All 100.1.18 目 錄 壹 登 入 說 明... 3 貳 操 作 描 述...

More information

授 課 老 師 章 節 第 一 章 教 學 教 具 間 3 分 鐘 粉 筆 CNC 銑 床 教 學 內 容 CNC 銑 床 之 基 本 操 作 教 材 來 源 數 值 控 制 機 械 實 習 Ⅰ 1. 了 解 CNC 銑 床 的 發 展 2. 了 解 CNC 銑 床 刀 具 的 選 用 3. 了 解

授 課 老 師 章 節 第 一 章 教 學 教 具 間 3 分 鐘 粉 筆 CNC 銑 床 教 學 內 容 CNC 銑 床 之 基 本 操 作 教 材 來 源 數 值 控 制 機 械 實 習 Ⅰ 1. 了 解 CNC 銑 床 的 發 展 2. 了 解 CNC 銑 床 刀 具 的 選 用 3. 了 解 台 中 市 財 團 法 人 光 華 高 級 工 業 職 業 學 校 專 業 科 目 - 數 值 控 制 機 械 教 案 本 適 用 科 別 : 機 械 科 製 圖 科 編 寫 單 位 : 光 華 高 工 機 械 製 圖 科 授 課 老 師 章 節 第 一 章 教 學 教 具 間 3 分 鐘 粉 筆 CNC 銑 床 教 學 內 容 CNC 銑 床 之 基 本 操 作 教 材 來 源 數 值 控 制 機

More information

Microsoft Word - LCEWA01_090110_00066.doc

Microsoft Word - LCEWA01_090110_00066.doc 收 文 編 號 :1050000093 議 案 編 號 :1050115071001100 立 法 院 議 案 關 係 文 書 ( 中 華 民 國 41 年 9 月 起 編 號 ) 中 華 民 國 105 年 4 月 20 日 印 發 院 總 第 703 號 政 府 提 案 第 10511 號 之 2 案 由 : 行 政 院 農 業 委 員 會 函, 為 修 正 犬 貓 及 偶 蹄 類 動 物 進

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20B2C431B860C2B2B3F82DC2BEB77EBEC7AED5B77CAD70BEC7BDD2B57BBAF5AD6EA65DC0B3B0EABBDAB77CAD70B7C7AB6828494652537329AE74B2A7A4C0AA522831303130393230292E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20B2C431B860C2B2B3F82DC2BEB77EBEC7AED5B77CAD70BEC7BDD2B57BBAF5AD6EA65DC0B3B0EABBDAB77CAD70B7C7AB6828494652537329AE74B2A7A4C0AA522831303130393230292E707074205BACDBAE65BCD2A6A15D> 職 業 學 校 會 計 學 課 程 綱 要 因 應 國 際 會 計 準 則 (IFRSs) 差 異 分 析 報 告 人 : 陳 文 欽 101.9.20 教 材 依 據 教 育 部 一 般 公 認 會 計 課 綱 會 計 會 計 原 則 相 關 法 規 會 計 相 關 法 規 及 一 般 公 認 會 計 原 則 適 用 順 序 公 開 發 行 公 司 非 公 開 發 行 公 司 獨 資 合 夥 1.

More information

壹、組織編制 代碼:C0101意見反映

壹、組織編制   代碼:C0101意見反映 項 目 編 號 DA14 金 門 縣 政 府 人 事 處 教 師 敘 薪 標 準 作 業 流 程 序 說 明 表 項 目 名 稱 教 師 敘 薪 標 準 作 業 承 辦 單 位 人 事 處 第 一 科 作 業 流 程 說 明 一 起 敘 : ( 一 ) 新 進 教 師 到 職 聘 任 後, 按 其 所 具 資 格 條 件 ( 以 學 歷 為 主 ), 依 公 立 各 級 學 校 教 職 員 敘 薪

More information

<30332EAAFEA5F3A440A142A447A142A454A142A57CA147BEC7A5CDB14DB77EC3D2B7D3BEC7B2DFA661B9CF2E786C73>

<30332EAAFEA5F3A440A142A447A142A454A142A57CA147BEC7A5CDB14DB77EC3D2B7D3BEC7B2DFA661B9CF2E786C73> 嶺 東 科 技 大 學 財 務 金 融 系 日 四 技 學 生 專 業 學 習 地 圖 02 年 6 月 28 日 0 學 年 度 第 二 學 期 財 務 金 融 系 課 程 委 會 議 通 過 名 稱 微 積 分 ( 一 ) 微 積 分 ( 二 ) 個 體 經 濟 學 商 業 套 裝 軟 體 ( 二 ) 應 用 統 計 學 ( 一 ) 期 貨 與 選 擇 權 國 際 - 管 理 學 保 險 學 商

More information

ART_RAE16_ticket_cn_p.1

ART_RAE16_ticket_cn_p.1 1. 2. 3. 4. 基 础 部 分 - 色 彩 TM TM Premier B2C Sales to China 2014 TM OCR www.divcom.com.hk/ocrc 現 在 開 始 計 劃 訪 問 亞 洲 零 售 博 覽 的 行 程! 交 通 配 套 乘 車 路 線 : 由 機 場 乘 坐 公 共 汽 車 : A11 或 E11 到 灣 仔 (~80 分 鐘 ) 地 鐵 :

More information

總目46-公務員一般開支

總目46-公務員一般開支 管 制 人 員 : 本 總 目 下 的 開 支 會 由 下 列 人 員 交 代 - 公 務 員 事 務 局 常 任 秘 書 長 ( 分 目 001 010 0 11 023 024 025 028 037 041 及 042) 公 司 註 冊 處 處 長 ( 分 目 006) 香 港 金 融 管 理 局 總 裁 ( 分 目 008) 土 地 註 冊 處 處 長 ( 分 目 009) 庫 務 署 署

More information

「家加關愛在長青」計劃完成表現及評估報告

「家加關愛在長青」計劃完成表現及評估報告 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 註 一 一 般 義 工 : 任 何 人 志 願 貢 獻 個 人 時 間 及 精 神, 在 不 為 任 何 物 質 報 酬 的 情 況 下, 為 改 進 社 會 而 提 供 服 務, 時 數 不 限 ( 參 考 香 港 義 務 工 作 發 展 局 之 定 義 ) 註 二 核 心 義 工 : 由 於 建 立 社 會 資 本 所 重 視 的 是 網 絡 的

More information

Microsoft Word - LongCard_Promo_2013_FAQ_tc_pdf.doc

Microsoft Word - LongCard_Promo_2013_FAQ_tc_pdf.doc 陸 港 通 龍 卡 常 遇 問 題 一 般 問 題 o 甚 麼 是 陸 港 通 龍 卡? o 陸 港 通 龍 卡 具 有 哪 些 特 點? o 陸 港 通 龍 卡 適 合 甚 麼 客 戶 使 用? 陸 港 通 龍 卡 申 請 須 知 o 陸 港 通 龍 卡 的 發 卡 對 象 是 甚 麼? o 聯 名 賬 戶 或 公 司 客 戶 可 以 申 請 陸 港 通 龍 卡 嗎? o 現 時 哪 一 個 建

More information

PURPOSE

PURPOSE 檔 號 : HP 656/ 5/ 9 電 話 號 碼 : 2810 3615 公 務 員 事 務 局 通 函 第 5/2016 號 ( 注 意 : 這 是 甲 級 傳 閱 通 函, 全 體 公 務 員 均 應 閱 讀 ) 資 助 出 售 房 屋 項 目 目 的 香 港 房 屋 協 會 已 宣 布 推 售 新 的 資 助 出 售 房 屋 項 目 單 位 該 項 目 是 一 項 公 共 房 屋 福 利

More information

第 一 條 : 為 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 爰 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 第 二 條 訂 定 本 規 範, 以 資 遵 循 第 二 條 : 本 公 司 董 事 會 之 議 事 規 範,

第 一 條 : 為 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 爰 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 第 二 條 訂 定 本 規 範, 以 資 遵 循 第 二 條 : 本 公 司 董 事 會 之 議 事 規 範, 環 瑞 醫 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 管 理 辦 法 董 事 會 議 事 規 範 Page 1 of 7 第 一 條 : 為 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 爰 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 第 二 條 訂 定 本 規 範, 以 資 遵 循 第 二 條 : 本 公 司

More information

內 政 統 計 通 報

內 政 統 計 通 報 內 政 統 通 報 一 一 年 第 四 週 100 年 居 家 服 務 使 用 者 度 調 查 結 果 內 政 部 統 處 8 成 5 的 居 家 服 務 使 用 者 對 居 家 服 務 所 提 供 的 各 項 服 務 表 示 有 7 成 5 表 示 會 介 紹 他 人 使 用 有 接 受 居 家 服 務 所 提 供 的 協 助 洗 澡 協 助 換 穿 衣 服 協 助 吃 飯 協 助 起 床 站 立

More information

Microsoft Word - _3_???????-Ch20140625_???

Microsoft Word - _3_???????-Ch20140625_??? 綠 河 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則 制 訂 及 修 正 紀 錄 一 本 規 則 初 版 於 2012 年 7 月 21 日 制 訂 二 本 規 則 第 一 次 修 訂 於 2013 年 6 月 29 日 三 本 規 則 第 二 次 修 訂 於 2014 年 6 月 25 日 綠 河 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則 第 1 條 本 董 事 會 議 事 規 則

More information

8,530 1,056 52% 951 5.1 94% 1.9 33.3% 730 515 27.2% 179 50.3% 1 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 25,072 24,043 21,950 24,684 17,537 2011 201

8,530 1,056 52% 951 5.1 94% 1.9 33.3% 730 515 27.2% 179 50.3% 1 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 25,072 24,043 21,950 24,684 17,537 2011 201 第 四 章 金 融 財 務 80 246 000 6.5% 16.6% 香 港 的 國 際 金 融 中 心 地 位 總 覽 24 Z/Yen 證 券 及 衍 生 工 具 市 場 蓬 勃 暢 旺 24.7 1 866 2,630 52 8,530 1,056 52% 951 5.1 94% 1.9 33.3% 730 515 27.2% 179 50.3% 1 30,000 25,000 20,000

More information

托 兒 所 及 幼 稚 園 改 制 幼 兒 園 辦 法 條 文 說 明 第 一 條 本 辦 法 依 幼 兒 教 育 及 照 顧 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 第 五 十 五 條 第 三 項 規 定 訂 定 之 第 二 條 本 法 施 行 前 之 公 立 托 兒 所 幼 稚 園 或 經 政 府

托 兒 所 及 幼 稚 園 改 制 幼 兒 園 辦 法 條 文 說 明 第 一 條 本 辦 法 依 幼 兒 教 育 及 照 顧 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 第 五 十 五 條 第 三 項 規 定 訂 定 之 第 二 條 本 法 施 行 前 之 公 立 托 兒 所 幼 稚 園 或 經 政 府 托 兒 所 及 幼 稚 園 改 制 幼 兒 園 辦 法 總 說 明 幼 兒 教 育 及 照 顧 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 業 於 一 百 年 六 月 二 十 九 日 制 定 公 布, 並 自 一 百 零 一 年 一 月 一 日 施 行, 依 本 法 第 五 十 五 條 規 定 : ( 第 一 項 ) 本 法 施 行 前 之 公 立 托 兒 所 幼 稚 園 或 經 政 府 許 可 設 立 核

More information

101年度社會福利方案 網路線上操作手冊

101年度社會福利方案   網路線上操作手冊 104 年 度 社 會 福 利 服 務 方 案 網 路 申 請 線 上 操 作 手 冊 中 華 社 會 福 利 聯 合 勸 募 協 會 103 年 8 月 編 製 中 華 社 會 福 利 聯 合 勸 募 協 會 方 案 線 上 申 請 操 作 1 2 4 0-12 104 年 度 社 會 福 利 服 務 方 案 網 路 申 請 線 上 操 作 手 冊 一 方 案 線 上 申 請 流 程 方 案 線

More information

調 查 背 景 去 年 年 尾 奶 粉 供 應 緊 張 有 零 售 商 大 幅 抬 價 的 報 導 和 投 訴 在 每 兩 個 月 進 行 的 定 期 嬰 幼 兒 奶 粉 價 格 調 查 以 外, 在 農 曆 新 年 前 後, 特 別 加 強 奶 粉 供 應 和 價 格 的 調 查 工 作 2

調 查 背 景 去 年 年 尾 奶 粉 供 應 緊 張 有 零 售 商 大 幅 抬 價 的 報 導 和 投 訴 在 每 兩 個 月 進 行 的 定 期 嬰 幼 兒 奶 粉 價 格 調 查 以 外, 在 農 曆 新 年 前 後, 特 別 加 強 奶 粉 供 應 和 價 格 的 調 查 工 作 2 初 生 嬰 兒 奶 粉 供 應 和 價 格 調 查 1 調 查 背 景 去 年 年 尾 奶 粉 供 應 緊 張 有 零 售 商 大 幅 抬 價 的 報 導 和 投 訴 在 每 兩 個 月 進 行 的 定 期 嬰 幼 兒 奶 粉 價 格 調 查 以 外, 在 農 曆 新 年 前 後, 特 別 加 強 奶 粉 供 應 和 價 格 的 調 查 工 作 2 調 查 概 況 地 區 : 全 港 18 區 中

More information

Microsoft Word - 104身障四等-會計學

Microsoft Word - 104身障四等-會計學 104 年 公 務 人 員 特 種 考 試 身 心 障 礙 人 員 考 試 考 試 別 : 身 心 障 礙 人 員 考 試 等 別 : 四 等 考 試 類 科 : 財 稅 行 政 金 融 保 險 科 目 : 會 計 學 概 要 一 甲 公 司 X5 年 12 月 31 日 應 收 帳 款 帳 齡 分 析 表 如 下 : 帳 齡 期 間 金 額 預 估 回 收 率 未 到 期 $350,000 99%

More information

文 ( 一 ) 閱 讀 理 解 英 語 數 學 社 會 自 然 及 國 文 ( 二 ) 語 文 表 達 等 各 科 此 外 嘉 義 區 則 另 外 單 獨 辦 理 測 驗 五 專 亦 有 辦 理 特 色 招 生 考 試 分 發 入 學, 與 高 中 高 職 分 開 辦 理, 但 成 績 同 樣 採

文 ( 一 ) 閱 讀 理 解 英 語 數 學 社 會 自 然 及 國 文 ( 二 ) 語 文 表 達 等 各 科 此 外 嘉 義 區 則 另 外 單 獨 辦 理 測 驗 五 專 亦 有 辦 理 特 色 招 生 考 試 分 發 入 學, 與 高 中 高 職 分 開 辦 理, 但 成 績 同 樣 採 想 報 考 103 年 五 專 特 色 招 生 考 試 分 發 入 學 103.2.20 1. 文 藻 外 語 大 學 ( 雙 外 語 跨 領 域 國 際 專 業 人 才 菁 英 班 ) 2. 國 立 臺 中 科 技 大 學 ( 資 訊 應 用 菁 英 班 創 意 商 品 設 計 菁 英 班 ) 3. 國 立 臺 北 商 業 技 術 學 院 ( 企 業 管 理 菁 英 班 國 際 貿 易 科 企 業

More information

「技術員訓練計劃」小冊子 "Technician Training Scheme" pamphlet

「技術員訓練計劃」小冊子 Technician Training Scheme pamphlet 技 術 員 訓 練 計 劃 01 機 電 工 程 署 簡 介 規 管 服 務 營 運 服 務 6 80 / 6 02 工 程 部 別 簡 介 機 場 及 車 輛 工 程 部 6,000 綜 合 工 程 部 衛 生 工 程 部 03 工 程 部 別 簡 介 市 政 工 程 部 工 程 策 劃 部 運 輸 保 安 及 中 央 工 程 部 X / 04 技 術 員 訓 練 計 劃 ( 前 稱 學 徒 計

More information

標 準 作 業 程 序 的 版 本 說 明 : 制 定 者 版 本 編 碼 日 期 日 期 主 要 秘 書 處 Version 1.0 2010/12/31 2011/12/03 第 一 版 秘 書 處 Version 1.1 2010/12/31 2011/12/31 第 一 版 第 一 次 秘

標 準 作 業 程 序 的 版 本 說 明 : 制 定 者 版 本 編 碼 日 期 日 期 主 要 秘 書 處 Version 1.0 2010/12/31 2011/12/03 第 一 版 秘 書 處 Version 1.1 2010/12/31 2011/12/31 第 一 版 第 一 次 秘 聯 合 人 體 試 驗 委 員 會 Joint Institutional Review Board P-D-01 文 件 與 紀 錄 管 理 程 序 Documentation Management Procedure 標 準 作 業 程 序 的 版 本 說 明 : 制 定 者 版 本 編 碼 日 期 日 期 主 要 秘 書 處 Version 1.0 2010/12/31 2011/12/03

More information

一 業 務 內 容 本 公 司 依 郵 政 法 第 5 條 得 經 營 下 列 業 務 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 6 單 位 : 新 臺 幣 千 元,% 99 98 5,486,746,426 100.00 5,318,734,633 100.00 3,039,301,167

一 業 務 內 容 本 公 司 依 郵 政 法 第 5 條 得 經 營 下 列 業 務 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 6 單 位 : 新 臺 幣 千 元,% 99 98 5,486,746,426 100.00 5,318,734,633 100.00 3,039,301,167 中 華 民 國 九 十 九 年 中 華 郵 政 年 報 中 華 民 國 九 十 九 年 中 華 郵 政 年 報 民 國 九 十 九 年 中 華 郵 政 年 報 陸 營 運 概 況 38 41 43 44 48 53 54 55 56 57 58 58 59 60 61 一 業 務 內 容 ( 一 ) 郵 件 業 務 ( 二 ) 郵 件 運 送 ( 三 ) 儲 金 及 匯 兌 業 務 ( 四 ) 簡

More information

Microsoft Word - LCEWA01_080412_00191.doc

Microsoft Word - LCEWA01_080412_00191.doc 收 文 編 號 :1020005805 議 案 編 號 :1020829071000400 立 法 院 議 案 關 係 文 書 ( 中 華 民 國 41 年 9 月 起 編 號 ) 中 華 民 國 102 年 11 月 27 日 印 發 院 總 第 1393 號 政 府 提 案 第 3033 號 之 13 案 由 : 財 政 部 函, 為 修 正 報 關 業 設 置 管 理 辦 法 部 分 條 文,

More information

代 理 人 者, 由 常 務 董 事 或 董 事 互 推 一 人 代 理 之 第 八 條 本 公 司 董 事 會 召 開 時, 總 經 理 室 應 備 妥 相 關 資 料 供 與 會 董 事 隨 時 查 考 召 開 董 事 會, 得 視 議 案 內 容 通 知 相 關 部 門 或 子 公 司 之 人

代 理 人 者, 由 常 務 董 事 或 董 事 互 推 一 人 代 理 之 第 八 條 本 公 司 董 事 會 召 開 時, 總 經 理 室 應 備 妥 相 關 資 料 供 與 會 董 事 隨 時 查 考 召 開 董 事 會, 得 視 議 案 內 容 通 知 相 關 部 門 或 子 公 司 之 人 南 亞 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 範 民 國 105 年 6 月 22 日 董 事 會 修 正 通 過 第 一 條 為 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 爰 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 之 規 定 訂 定 本 規 範, 以 資 遵 循 第 二 條 本 公 司 董 事

More information

Microsoft Word - 附表二-1030714

Microsoft Word - 附表二-1030714 六 條 附 表 公 特 種 應 目 表 壹 本 表 每 年 所 設 類, 仍 需 配 合 當 年 任 用 需 求 予 以 設 置 貳 類 普 通 目 為 : 及 四 國 文 ( 作 文 公 文 與 測 驗 ) 其 占 分 比 重, 分 為 作 文 占 百 分 之 六 十, 公 文 測 驗 占 百 分 之 十, 時 間 小 時 五 國 文 ( 包 括 公 文 格 式 用 語 ) 採 測 驗 式 題,

More information

中國國際商業銀行股份有限公司董事會議事規則(草案)

中國國際商業銀行股份有限公司董事會議事規則(草案) 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 董 事 會 議 事 規 則 第 一 條 第 二 條 為 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 爰 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 第 二 條 訂 定 本 規 則 本 公 司 董 事 會 之 主 要 議 事 內 容 作 業 程 序 議 事 錄 應 載 明 事 項 公 告 及

More information

Microsoft Word - 第四章.doc

Microsoft Word - 第四章.doc 第 四 章 - 試 分 別 說 明 組 合 邏 輯 電 路 與 序 向 邏 輯 電 路 之 定 義 解 : 組 合 邏 輯 電 路 由 基 本 邏 輯 閘 所 組 成 的 此 種 邏 輯 電 路 之 輸 出 為 電 路 所 有 輸 入 的 組 合 因 此 輸 出 狀 態 可 完 全 由 目 前 之 輸 入 來 決 定 而 組 合 邏 輯 電 路 之 示 意 圖 如 圖 所 a 示 ; 而 序 向 邏

More information

Microsoft Word - 發行CB轉換辦法_1030717_.doc

Microsoft Word - 發行CB轉換辦法_1030717_.doc 振 樺 電 子 股 份 有 限 公 司 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 發 行 及 轉 換 辦 法 一 債 券 名 稱 振 樺 電 子 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 本 公 司 ) 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 ( 以 下 簡 稱 本 轉 換 公 司 債 ) 二 發 行 日 期 民 國 103 年 07 月 28 日 ( 以 下 簡 稱 發 行

More information

背書保證作業程序

背書保證作業程序 本 文 件 之 著 作 權 屬 台 灣 高 速 鐵 路 股 份 有 限 公 司 所 有, 非 經 本 公 司 事 先 書 面 同 意, 不 得 以 任 何 電 子 機 器 影 印 紀 錄 或 其 他 方 式 重 製 儲 存 利 用 散 布 或 傳 送 目 次 章 節 名 稱... 頁 次 規 章 名 稱... 封 面 目 次 表... i 1.0 目 的... 1 2.0 範 圍... 1 3.0

More information

( ) 1 5 ( ) 6 37 8 11 12 16 17 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 37 ( ) 38 66 42 48 49 51 52 56 57 59 60 65 66 ( ) 67 89 75 76 79 80 83 84 86 87 88

( ) 1 5 ( ) 6 37 8 11 12 16 17 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 37 ( ) 38 66 42 48 49 51 52 56 57 59 60 65 66 ( ) 67 89 75 76 79 80 83 84 86 87 88 二 零 一 六 年 施 政 報 告 創 新 經 濟 促 進 和 諧 改 善 民 生 繁 榮 共 享 ( ) 1 5 ( ) 6 37 8 11 12 16 17 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 37 ( ) 38 66 42 48 49 51 52 56 57 59 60 65 66 ( ) 67 89 75 76 79 80 83 84 86 87 88 89

More information

目 錄

目   錄 目 錄 1. 收 回 本 年 度 經 費 1 ~ 2 2. 收 回 以 前 年 度 保 留 經 費 3 ~ 11 3. 新 舊 年 度 期 間 常 生 問 題 集 12 ~ 20 4. 收 款 收 據 錯 誤 之 問 題 集 21 ~ 22 歲 入 類 - 5. 轉 正 通 知 書 及 收 入 退 還 書 23 ~ 25 6. 其 他 26 ~ 26 7. 保 管 款 之 說 明 27 ~ 30 8.

More information

漁會總幹事遴選辦法部分條文草案修正對照表

漁會總幹事遴選辦法部分條文草案修正對照表 漁 會 總 幹 事 遴 選 辦 法 部 分 條 文 修 正 草 案 條 文 對 照 表 修 正 條 文 現 行 條 文 說 明 第 六 條 申 請 登 記 為 漁 會 總 幹 事 候 聘 人 者, 應 填 具 申 請 書, 並 檢 附 下 列 文 件 : 一 國 民 身 分 證 正 本 及 影 本 ( 正 本 經 核 對 無 誤 後 退 還 申 請 登 記 二 學 歷 證 件 正 本 及 影 三 經

More information

附 件 一 2016 年 醫 生 註 冊 ( 修 訂 ) 條 例 草 案 委 員 會 審 議 階 段 由 食 物 及 衞 生 局 局 長 動 議 的 修 正 案 條 次 4 刪 去 該 條 而 建 議 修 正 案 4. 修 訂 第 3 條 ( 醫 務 委 員 會 的 設 立 及 組 成 ) (1)

附 件 一 2016 年 醫 生 註 冊 ( 修 訂 ) 條 例 草 案 委 員 會 審 議 階 段 由 食 物 及 衞 生 局 局 長 動 議 的 修 正 案 條 次 4 刪 去 該 條 而 建 議 修 正 案 4. 修 訂 第 3 條 ( 醫 務 委 員 會 的 設 立 及 組 成 ) (1) 立 法 會 CB(2)1651/15-16(01) 號 文 件 2016 年 醫 生 註 冊 ( 修 訂 ) 條 例 草 案 政 府 擬 議 的 委 員 會 審 議 階 段 修 正 案 (2016 年 6 月 2 日 的 版 本 ) 政 府 擬 議 的 委 員 會 審 議 階 段 修 正 案 的 文 本 及 有 關 醫 生 註 冊 條 例 條 文 的 標 示 版 本 分 別 載 於 附 件 一 及

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B5D8A448A5C1A640A94DB0EAB5F9A555ABD8BF76AE76B1F8A8D2B9EAAC49B2D3AB682E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B5D8A448A5C1A640A94DB0EAB5F9A555ABD8BF76AE76B1F8A8D2B9EAAC49B2D3AB682E646F63> 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 建 築 師 條 例 實 施 細 則 中 華 人 民 共 和 國 建 設 部 令 第 52 號 目 錄 一 九 九 六 年 七 月 一 日 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 總 則 考 試 注 冊 執 業 附 則 第 一 章 總 則 第 一 條 根 據 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 建 築 師 條 例 ( 以 下 簡 稱 條 例 )

More information

公務員事務局通告指定格式

公務員事務局通告指定格式 ( 更 新 於 2011 年 12 月 ) 檔 號 :PC/700/000/ 119 Pt. 5 香 港 政 府 總 部 公 務 員 事 務 局 通 告 第 2/2007 號 ( 注 意 : 這 是 丙 級 傳 閱 通 告, 各 常 任 秘 書 長 部 門 首 長 部 門 主 任 秘 書, 以 及 處 理 人 事 的 人 員 均 應 閱 讀 所 有 有 關 人 員 亦 應 知 悉 通 告 內 容 )

More information

管理諮詢服務

管理諮詢服務 法 律 服 務 I. 安 排 的 優 惠 待 遇 1. 服 務 貿 易 協 議 涵 蓋 和 歸 納 安 排 及 其 所 有 補 充 協 議 以 及 關 於 內 地 在 廣 東 與 香 港 基 本 實 現 服 務 貿 易 自 由 化 的 協 議 內 有 關 服 務 貿 易 開 放 的 承 諾 在 安 排 下, 有 關 法 律 服 務 的 開 放 措 施 可 參 閱 以 下 網 址 : h ttp://www.t

More information

篇 考 績 察 事 條 例 有 關 額 外 給 與 考 績 獎 金 之 規 定 待 遇 俸 給 現 行 俸 給 及 各 項 加 給 危 勞 降 齡 退 休 具 有 危 險 及 勞 力 等 特 殊 性 質 職 務 降 低 退 休 年 齡 規 定 察 陞 遷 資 積 計 分 察 局 內 部 請 調 或 陞 職, 資 積 計 分 作 業 察 定 期 請 調 作 業 基 層 定 期 請 調 及 特 殊 困

More information

目 錄 一 系 統 登 入... 2 ( 一 ) 系 統 登 入 畫 面... 2 ( 二 ) 首 次 登 入 請 先 註 冊... 3 ( 三 ) 忘 記 單 位 帳 號... 8 ( 四 ) 忘 記 密 碼... 10 ( 五 ) 健 保 卡 更 換... 12 ( 六 ) 重 寄 確 認 信.

目 錄 一 系 統 登 入... 2 ( 一 ) 系 統 登 入 畫 面... 2 ( 二 ) 首 次 登 入 請 先 註 冊... 3 ( 三 ) 忘 記 單 位 帳 號... 8 ( 四 ) 忘 記 密 碼... 10 ( 五 ) 健 保 卡 更 換... 12 ( 六 ) 重 寄 確 認 信. 補 充 保 險 費 網 路 明 細 申 報 及 列 印 繳 款 書 系 統 操 作 手 冊 衛 生 福 利 部 中 央 健 康 保 險 署 中 華 民 國 104 年 04 月 目 錄 一 系 統 登 入... 2 ( 一 ) 系 統 登 入 畫 面... 2 ( 二 ) 首 次 登 入 請 先 註 冊... 3 ( 三 ) 忘 記 單 位 帳 號... 8 ( 四 ) 忘 記 密 碼... 10

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AA69AD59ABC2A4BDA571B6C5B56FA6E6A4CEB56FA6E6A4CEC2E0B4ABBFECAA6B31303230363238>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AA69AD59ABC2A4BDA571B6C5B56FA6E6A4CEB56FA6E6A4CEC2E0B4ABBFECAA6B31303230363238> 波 若 威 科 技 股 份 有 限 公 司 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 發 行 及 轉 換 辦 法 一 債 券 名 稱 波 若 威 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 本 公 司 ) 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 ( 以 下 簡 稱 本 轉 換 公 司 債 ) 二 發 行 日 期 民 國 102 年 7 月 8 日 ( 以 下 簡 稱 發

More information

瑞興銀行

瑞興銀行 網 路 銀 行 基 金 服 務 系 統 - 查 詢 類 操 作 手 冊 中 華 民 國 一 零 五 年 版 第 1 頁 目 錄 文 件 導 引 說 明... 3 壹 基 金 服 務 - 查 詢 類... 1 一 我 的 基 金 ( 含 使 用 者 風 險 等 級 )... 1 1.1 更 新 損 益... 2 二 基 金 往 來 明 細 查 詢 ( 含 配 息 )... 5 2.1 基 金 單 筆

More information

前 言 民 主 黨 0 9-1 0 施 政 報 告 建 議 書 1 2002 1 2 2 0 0 5 2 0 1 2 1 2 0. 5 3 民 主 黨 立 法 會 議 員 二 零 零 九 年 九 月

前 言 民 主 黨 0 9-1 0 施 政 報 告 建 議 書 1 2002 1 2 2 0 0 5 2 0 1 2 1 2 0. 5 3 民 主 黨 立 法 會 議 員 二 零 零 九 年 九 月 前 言 民 主 黨 0 9-1 0 施 政 報 告 建 議 書 1 2002 1 2 2 0 0 5 2 0 1 2 1 2 0. 5 3 民 主 黨 立 法 會 議 員 二 零 零 九 年 九 月 目 錄 前 言... 1 政 治 1....5 2....7 3....8 4....9 5....10 經 濟 6....12 7....13 8....14 9....15 10....16 11....17

More information

第 2 頁 理 由 現 行 計 劃 3. 現 時, 學 生 如 欲 在 考 試 費 減 免 計 劃 下 申 領 考 試 費 減 免, 必 須 符 合 以 下 資 格 - (a) 首 次 應 考 香 港 中 學 會 考 ( 下 稱 會 考 ) 1 或 香 港 高 級 程 度 會 考 ( 下 稱 高 考

第 2 頁 理 由 現 行 計 劃 3. 現 時, 學 生 如 欲 在 考 試 費 減 免 計 劃 下 申 領 考 試 費 減 免, 必 須 符 合 以 下 資 格 - (a) 首 次 應 考 香 港 中 學 會 考 ( 下 稱 會 考 ) 1 或 香 港 高 級 程 度 會 考 ( 下 稱 高 考 財 務 委 員 會 討 論 文 件 2011 年 5 月 27 日 總 目 173- 學 生 資 助 辦 事 處 分 目 228 學 生 資 助 請 各 委 員 批 准 由 2011/ 12 學 年 起 推 行 有 關 考 試 費 減 免 計 劃 的 改 善 建 議 問 題 香 港 中 學 文 憑 考 試 ( 下 稱 文 憑 考 試 ) 將 於 2011/ 12 學 年 首 次 舉 行 我 們 須

More information

連江縣政府所屬學校兼任代課及代理教師聘任實施要點(草案)

連江縣政府所屬學校兼任代課及代理教師聘任實施要點(草案) 連 江 縣 中 小 學 兼 任 代 課 及 代 理 教 師 聘 任 補 充 規 定 中 華 民 國 95 年 5 月 4 日 連 教 學 字 第 0950012838 號 中 華 民 國 97 年 7 月 25 日 連 教 學 字 第 0970022418 號 修 訂 中 華 民 國 99 年 1 月 11 日 連 教 學 字 第 0990001112 號 修 訂 中 華 民 國 101 年 10

More information

目  錄

目  錄 總 統 令 中 華 民 國 1 0 2 年 1 月 9 日 華 總 一 義 字 第 1 0 2 0 0 0 00811 號 茲 修 正 安 寧 緩 和 醫 療 條 例 第 一 條 第 三 條 至 第 五 條 及 第 六 條 之 一 至 第 九 條 條 文, 公 布 之 總 統 馬 英 九 行 政 院 院 長 陳 冲 安 寧 緩 和 醫 療 條 例 修 正 第 一 條 第 三 條 至 第 五 條 及

More information

業 是 國 家 的 根 本, 隨 著 科 技 的 進 步 與 社 會 的 富 裕, 增 加 肥 料 的 施 用 量 與 農 病 蟲 害 防 治 方 法 的 提 升, 使 得 糧 食 產 量 有 大 幅 的 增 長, 但 不 當 的 農 業 操 作, 如 過 量 的 肥 料 農 藥 施 用 等, 對

業 是 國 家 的 根 本, 隨 著 科 技 的 進 步 與 社 會 的 富 裕, 增 加 肥 料 的 施 用 量 與 農 病 蟲 害 防 治 方 法 的 提 升, 使 得 糧 食 產 量 有 大 幅 的 增 長, 但 不 當 的 農 業 操 作, 如 過 量 的 肥 料 農 藥 施 用 等, 對 業 是 國 家 的 根 本, 隨 著 科 技 的 進 步 與 社 會 的 富 裕, 增 加 肥 料 的 施 用 量 與 農 病 蟲 害 防 治 方 法 的 提 升, 使 得 糧 食 產 量 有 大 幅 的 增 長, 但 不 當 的 農 業 操 作, 如 過 量 的 肥 料 農 藥 施 用 等, 對 生 態 環 境 產 生 很 嚴 重 的 傷 害, 為 確 保 農 業 的 永 續 發 展 與 安 全

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4BDA640BADEB27ABD64C3A5A44AC2BEB4B6B371B67DA6D25FB3F8A6D2B0DDC344B6B05F3134303830365F636E>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4BDA640BADEB27ABD64C3A5A44AC2BEB4B6B371B67DA6D25FB3F8A6D2B0DDC344B6B05F3134303830365F636E> 公 共 管 理 範 疇 技 術 員 職 程 普 通 對 外 入 職 開 考 第 一 職 階 二 等 技 術 員 職 位 空 缺 報 考 集 有 關 報 考 地 點 日 期 及 時 間 報 考 地 點 在 那 裡? 開 考 通 告 上 所 述 遞 交 投 考 申 請 表 的 期 限 為 二 十 日, 自 本 通 告 在 澳 門 特 別 行 政 區 公 報 公 佈 後 第 一 個 工 作 日 起 計 如

More information

( 第 4 項 ) 第 1 項 及 第 2 項 投 資 抵 減 之 適 用 範 圍 核 定 機 關 申 請 期 限 申 請 程 序 施 行 期 限 抵 減 率 及 其 他 相 關 事 項, 由 行 政 院 定 之 行 為 時 促 進 產 業 升 級 條 例 第 6 條 第 2 項 及 第 4 項 分

( 第 4 項 ) 第 1 項 及 第 2 項 投 資 抵 減 之 適 用 範 圍 核 定 機 關 申 請 期 限 申 請 程 序 施 行 期 限 抵 減 率 及 其 他 相 關 事 項, 由 行 政 院 定 之 行 為 時 促 進 產 業 升 級 條 例 第 6 條 第 2 項 及 第 4 項 分 會 議 錄 最 高 行 政 法 院 102 年 度 6 月 份 第 1 次 庭 長 法 官 聯 席 會 議 會 議 日 期 :102 年 6 月 4 日 相 關 法 條 : 促 進 產 業 升 級 條 例 第 6 條 第 2 項 第 4 項 ( 民 國 92 年 2 月 6 日 修 正 公 布 ) 公 司 研 究 與 發 展 及 人 才 培 訓 支 出 適 用 投 資 抵 減 辦 法 第 3 條 第

More information

Layout 1

Layout 1 視 為 優 講 燈 1 講 開 場 簡 報 隨 齡 發 視 變 資 訊 討 論 檢 討 會 與 會 將 夠 幾 點 與 變 關 視 變 兩 種 視 習 慣 個 問 專 業 員 問 題 講 1 燈 2 隨 齡 長 會 視 變 視 變 會 動 變 難 閱 讀 電 腦 視 變 會 裡 絆 體 風 險 藥 護 務 駕 車 動 難 會 響 並 導 慮 鬱 過 適 當 應 對 視 變 繼 續 動 並 減 關 慮

More information

基 金 配 息 資 訊 聯 博 境 外 基 金 2016 AA/AD/AT/BA/BD/BT 月 份 除 息 日 2016 年 01 月 01 月 28 日 01 月 29 日 2016 年 02 月 02 月 26 日 02 月 29 日 2016 年 03 月 03 月 30 日 03 月 31

基 金 配 息 資 訊 聯 博 境 外 基 金 2016 AA/AD/AT/BA/BD/BT 月 份 除 息 日 2016 年 01 月 01 月 28 日 01 月 29 日 2016 年 02 月 02 月 26 日 02 月 29 日 2016 年 03 月 03 月 30 日 03 月 31 基 金 配 息 資 訊 聯 博 基 金 歷 史 配 息 及 報 酬 率 資 訊 境 外 基 金 ( 本 基 金 有 相 當 比 重 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 本 基 金 主 要 係 投 資 於 非 投 資 等 級 之 高 風 險 債 券 且 配 息 來 源 可 能 為 本 金 ) ( 基 金 之 配 息 來 源 可 能 為

More information

105 年 4 月 11 日 105 年 4 月 12 日 105 年 4 月 28 日 105 年 5 月 3 日 105 年 5 月 6 日 輸 入 及 校 對 考 試 類 科 及 應 試 科 目 報 名 費 收 取 作 業 (1-40 天 ) 執 行 報 名 審 查 作 業 1. 開 始 進

105 年 4 月 11 日 105 年 4 月 12 日 105 年 4 月 28 日 105 年 5 月 3 日 105 年 5 月 6 日 輸 入 及 校 對 考 試 類 科 及 應 試 科 目 報 名 費 收 取 作 業 (1-40 天 ) 執 行 報 名 審 查 作 業 1. 開 始 進 105.2.26 核 定 日 期 星 期 辦 理 事 項 版 承 辦 單 位 104 年 12 月 18 日 函 請 銓 敘 部 及 行 政 院 人 事 行 政 總 處 調 查 缺 額 105 年 3 月 1 日 105 年 公 務 人 員 高 等 考 試 級 考 試 暨 普 通 考 試 預 定 工 作 進 度 表 研 擬 應 考 須 知 及 報 名 書 表 彙 整 缺 額 設 定 考 試 類 科

More information

「第一批應符合室內空氣品質管理法之公告場所(草案)」

「第一批應符合室內空氣品質管理法之公告場所(草案)」 應 符 合 室 內 空 氣 品 質 管 理 法 之 第 二 批 公 告 場 所 草 案 總 說 明 為 改 善 室 內 空 氣 品 質, 維 護 國 民 健 康, 室 內 空 氣 品 質 管 理 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 於 一 百 年 十 一 月 二 十 三 日 公 布, 並 自 公 布 後 一 年 施 行 依 據 本 法 第 六 條 規 定 : 下 列 公 私 場 所 經 中 央 主

More information

駛 學 校 順 成 駕 駛 學 校 新 中 華 駕 駛 學 校 新 社 亮 汽 車 電 單 車 教 授 駕 駛 學 校 有 限 公 司 新 順 成 汽 車 駕 駛 學 校 及 新 福 利 駕 駛 學 校 有 限 公 司 其 中 除 新 福 利 只 提 供 輕 型 汽 車 ( 自 動 ) 教 學 課

駛 學 校 順 成 駕 駛 學 校 新 中 華 駕 駛 學 校 新 社 亮 汽 車 電 單 車 教 授 駕 駛 學 校 有 限 公 司 新 順 成 汽 車 駕 駛 學 校 及 新 福 利 駕 駛 學 校 有 限 公 司 其 中 除 新 福 利 只 提 供 輕 型 汽 車 ( 自 動 ) 教 學 課 駕 駛 學 校 收 費 調 查 發 佈 日 期 :2016 年 8 月 9 日 本 澳 近 年 有 不 少 消 費 者 報 讀 輕 型 汽 車 及 摩 托 車 駕 駛 課 程, 但 自 去 (2015) 年 起 本 澳 收 緊 對 輕 型 摩 托 車 的 技 術 規 格 審 批, 避 免 在 原 產 地 單 座 位 的 輕 型 摩 托 車 到 達 本 澳 後 可 申 報 為 兩 座 位, 使 不 少

More information

香港中醫藥管理委員會中醫組就註冊中醫陳通進行研訊的決定及理由

香港中醫藥管理委員會中醫組就註冊中醫陳通進行研訊的決定及理由 香 港 中 醫 藥 管 理 委 員 會 中 醫 組 根 據 中 醫 藥 條 例 第 98(2) 條 就 註 冊 中 醫 陳 通 進 行 研 訊 的 決 定 及 理 由 研 訊 日 期 及 時 間 : 2016 年 3 月 2 日 下 午 4 時 至 4 時 45 分 研 訊 地 點 : 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東 213 號 胡 忠 大 廈 22 樓 會 議 室 被 告 人 姓 名 : 註

More information

二 兒 歌 選 用 情 形 ( ) 2 ( ) ( ) 1. 158 2.

二 兒 歌 選 用 情 形 ( ) 2 ( ) ( ) 1. 158 2. 兒 歌 內 容 分 析 ~ 以 台 灣 省 教 育 廳 發 行 之 大 單 元 活 動 設 計 內 之 兒 歌 為 例 ~ 摘 要 82 76 158 一 兒 歌 類 目 的 分 布 情 形 ( ) 26 23 22 16 61 38.6 16.5 ( ) 二 兒 歌 選 用 情 形 ( ) 2 ( ) ( ) 1. 158 2. 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 動 機 79 第 二 節 研

More information

第 6. 節 不 定 積 分 的 基 本 公 式 我 們 可 以 把 已 經 知 道 反 導 函 數 之 所 有 函 數 都 視 為 不 定 積 分 的 基 本 公 式 基 本 公 式 涵 蓋 的 範 圍 愈 大, 我 們 求 解 積 分 就 愈 容 易, 但 有 記 憶 不 易 的 情 事 研 讀

第 6. 節 不 定 積 分 的 基 本 公 式 我 們 可 以 把 已 經 知 道 反 導 函 數 之 所 有 函 數 都 視 為 不 定 積 分 的 基 本 公 式 基 本 公 式 涵 蓋 的 範 圍 愈 大, 我 們 求 解 積 分 就 愈 容 易, 但 有 記 憶 不 易 的 情 事 研 讀 第 6. 節 反 導 函 數 與 不 定 積 分 定 義 6.. 反 導 函 數 說 明 : 第 六 章 求 積 分 的 方 法 若 F( ) f ( ), Df, 則 F ( ) 為 f( ) 之 反 導 函 數 (antierivative) () 當 F ( ) 為 f( ) 之 反 導 函 數 時, 則 F( ) C,C 為 常 數, 亦 為 f( ) 之 反 導 函 數 故 若 反 導 函

More information

第 七 條 本 行 對 於 下 列 事 項 應 提 董 事 會 討 論 : 一 公 司 之 營 運 計 畫 二 年 度 財 務 報 告 及 半 年 度 財 務 報 告 三 依 證 券 交 易 法 第 十 四 條 之 一 規 定 訂 定 或 修 正 內 部 控 制 制 度 四 依 證 券 交 易 法

第 七 條 本 行 對 於 下 列 事 項 應 提 董 事 會 討 論 : 一 公 司 之 營 運 計 畫 二 年 度 財 務 報 告 及 半 年 度 財 務 報 告 三 依 證 券 交 易 法 第 十 四 條 之 一 規 定 訂 定 或 修 正 內 部 控 制 制 度 四 依 證 券 交 易 法 凱 基 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則 管 轄 單 位 : 董 事 會 秘 書 處 初 訂 日 期 :104.4.13 核 定 日 期 :104.4.13 第 一 條 為 建 立 本 行 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 提 升 董 事 會 之 運 作 效 率 及 決 策 能 力, 爰 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦

More information

目 錄 頁 1. 歡 迎 使 用 網 上 預 約 面 談 訪 問 系 統... 3 2. 新 用 戶... 4 2.1 新 用 戶 登 入 帳 戶 程 序... 4 2.2 啟 動 網 上 預 約 面 談 訪 問 帳 戶... 5 2.2.1 核 對 帳 戶 的 地 址 資 料... 5 2.2.2

目 錄 頁 1. 歡 迎 使 用 網 上 預 約 面 談 訪 問 系 統... 3 2. 新 用 戶... 4 2.1 新 用 戶 登 入 帳 戶 程 序... 4 2.2 啟 動 網 上 預 約 面 談 訪 問 帳 戶... 5 2.2.1 核 對 帳 戶 的 地 址 資 料... 5 2.2.2 網 上 預 約 面 談 訪 問 使 用 指 南 香 港 特 別 行 政 區 政 府 統 計 處 目 錄 頁 1. 歡 迎 使 用 網 上 預 約 面 談 訪 問 系 統... 3 2. 新 用 戶... 4 2.1 新 用 戶 登 入 帳 戶 程 序... 4 2.2 啟 動 網 上 預 約 面 談 訪 問 帳 戶... 5 2.2.1 核 對 帳 戶 的 地 址 資 料... 5 2.2.2 閱

More information