Microsoft Word 余灏涛8.0彩 WJ.DOC

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word 余灏涛8.0彩 WJ.DOC"

Transcription

1 f zu{ } 18 í } Çf Chinese Journal of Tissue Engineering Research June 11, 2014 Vol.18, No.24 Îöm q7³²pi3k/akt³ ùítî ŒqÃr iiºö ({œ ÁÞ ) s 1 šr öjîöm q 7 ùœt Î Œf³²Ãr²z Âr Œm kj ºxt ² Âr gdº² zøx鞈îöm q 7 à rrxtèé ùîöm q 7 ÃrqÉÍvŸÂ 2 Í üàoogö ² târ v ± Ímkg ±qt Î Œgt Î Œrºu{q oq 3 ÍžÊË ÃrqÎ ŒoxüÏ qîöm q 7 xö PI3K/Akt ³ ÍÏ LY qké ŒÃrixö Akt ³ qÿ² q ä oîöm q 7 ³² PI3K/Akt ³ öºãr n²ÿº BAD-Caspase 9 Ãr²sÉqº ºÀ Î z zuíîöm q 7PI3K/Akt ³ tî ŒÃrž p-aktbad qcaspase 9 Œ qí² gè ŒÃrÎöm q 7 q ž «Ù dryºèr(2009b a ) Îöm q 7 ù²tî Œq Œ«üà Âr² ² Ǻù Œ³²Î ŒÃrv ö² n º²qÉÍrŸ  rq Îöm q 7 ž ömãrqtî Œrmq nöº PI3K/Akt³ q É Îöm q 7 ÍtÎ ŒÃrqÉÍ ³² Pfirrmann É örºz² 12 Âr n ä tî Œý É ÍxÿƒzÉ 15% fžq»»qî Œ g{q ˆnž»» 48 h Ãr gâd žz³²ø üï qîöm q 7 xöüø PI3K/Akt ³ Ï LY k ˆn Œü ŒÃri o p-akt Ÿ² qí² Aktp-AktBAD Caspase 9 }³ qqÿ² ä žãr Œ xãsîöm q 7 kéî ŒÃri ÂØ LY ºü ný ŒÃri¼éÎ(P < 0.05)p-Akt o qí² ² ŸÃrÂd rø Îöm q 7 qí fp-akt Ÿ²ØºÃrrº q BADCaspase 9 qÿ²ã(p < 0.05) üø Akt ³ Ï LY ýp-akt qÿ²  Ãrrº qqÿ²öír±îq(p < 0.05) Îöm q 7 ž qt Î ŒÃrf³² PI3K/Akt ³ o BAD-Caspase 9 rºq ŒÃr²zÍoÎ Œq² 1987 {œ xå Ôd vd {œ Á Þ doi: /j.issn [ fé ú:r318 h u:a ú: (2014) ÈÍ iiºö.îöm q 7 ³² PI3K/Akt ³ ùítî ŒqÃr[J]. f zu{201418(24): Bone morphogenetic protein-7 inhibits apoptosis of human nucleus pulposus cells through activation of PI3K/Akt pathway Yu Hao-tao, Xu Yi-chun, Wang Qi-you, Ou Ding-qiang, Zhou Wei (Department of Spinal Surgery, the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou , Guangdong Province, China) Abstract BACKGROUND: Bone morphogenetic protein 7 (BMP-7) can promote extracellular matrix synthesis of human nucleus pulposus cells, and delay intervertebral disk degeneration. Recently scholars proposed that the above effects can be achieved through anti-apoaptosis, but further molecular mechanism remains poorly understood. OBJECTIVE: To observe the effects of BMP-7 on the apoptotic human nucleus pulposus cells under serum-free induction and the PI3K/Akt pathway, investigate the molecular mechanism underlying the anti-apoptosis effect of BMP-7. METHODS: Human nucleus pulposus tissue were harvested from 12 patients according to the modified Pfirrmann classification, and human nucleus pulposus cells were obtained from digestion of herniated nucleus pulposus tissue. The collected nucleus pulposus cells were divided into four groups. Blank group: cells were Yu Hao-tao, Master, Department of Spinal Surgery, the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou , Guangdong Province, China Corresponding author: Xu Yi-chun, M.D., Department of Spiny Surgery, the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou , Guangdong Province, China Accepted: ISSN CN /R CODEN: ZLKHAH 3821

2 cultured in normal culture medium containing 15% feral bovine serum; positive control group: cells were induced to apoptosis in the serum-free culture medium for 48 hours; treated group: cells were induced to apoptosis in the serum-free culture medium containing different dosages of BMP-7; antagonism group: cells were induced to apoptosis in the serum-free culture medium containing different dosages of BMP-7 and LY294002, an PI3K/Akt pathway inhibitor. Cellular apoptosis rate was quantified by flow cytometry. Immunoflurorescence was performed to observe p-akt expressions. Changes of Akt, p-akt, BAD, and Caspase 9 expression were detected with western blot analysis. RESULTS AND CONCLUSION: Results from flow cytometry showed that, the apoptosis rate of nucleus pulposus cells was significantly decreased as the increase of BMP-7 concentration, under the serum-free induction; after the cells were induced with LY294002, the apoptosis rate was increased again (P < 0.05). The p-akt immunoflurorescence and western blot analysis demonstrated that, compared with positive control group, the p-akt expression was significantly increased, while the expression of downstream apoptosis-related proteins such as BAD and Caspase 9, was significantly decreased in the cells treated with BMP-7 (P < 0.05). Furthermore, in the group treated with BMP-7 and LY294002, the p-akt expression was decreased, while the expression of apoptosis-related proteins was recovered to high levels (P < 0.05). BMP-7 activates the PI3K/Akt pathway, suppresses the downstream BAD and Caspase 9 signaling, and inhibits the apoptosis of human nucleus pulposus cells induced by serum-free situation. Subject headings: apoptosis; bone morphogenetic protein-7; protein kinase; serum Funding: Science and Technology Program of Guangdong Province, No. 2009B , 2007A Yu HT, Xu YC, Wang QY, Ou DQ, Zhou W. Bone morphogenetic protein-7 inhibits apoptosis of human nucleus pulposus cells through activation of PI3K/Akt pathway. Zhongguo Zuzhi Gongcheng Yanjiu. 2014;18(24): Introduction Âr²Ÿ (intervertebral disc degeneration, IVDD) gâr²ÿooqokurðºok äqu{ýtyxoâr ̓¼Î ŽÎ Œy Œ n Œ«üà Œñ Éeq²z [1-5] Âr² ²q Íu{f ŒÃr²qr ²zrŸ¹ gâr²ÿ okíf q Éi [6] ²Â ³ Âr Œ³²r ƒ² ƒ²} ºÃr ú³ öãrâr ² sùéqº [7-10] ºp ú±²q u{xoâr ŒùŒâAkt³ Wnt³ MAPK³ }qrš³²q²±ãr öâr² [11-14] gívƒƒ¼y² Âr² ±oq ²qprrŠöËq ú±³ f PI3K/Akt³ º ƒ²q Š ö²öjº Îöm qqrp n o qº öjîöm qâr ŒfŒ Œ«ü ö ² n³²yùgöt ²  r Œfqu{ox Îöm q7ºf n qi [15-18] Îöm q7{ ³² y² Œ«ürŸÂ ͳ² o }Í Îöm q7t Î ŒÃrqÍ n² º t Î Œfÿ³²PI3K/Akt³ rºq ú± ÍöÃr nxî ŒÃr³ qu{ 1Materials and methods ŒƒÍ Âöp201211Ž20143f Â}çÃfÍ 3822 tƒî q p201211ž ÂfÂ}çÃŒyÂr{Ç oÿoq 12 Â1830nÐogƒö v Âr{Ço oº Âr PfirrmannÉ [19] àΞïo}uoo x ooöj ŒŒ~h{ öœçýçnöj Œ pœ oo >200 Àºwñ ²Ÿo Í fâ}çãkâ oox qu~ˆuüý ²Ÿ Îöm q³²3,.$nw³ ÍtÎ ŒÃrÍrº Ïöy Ïöy DMEM/F12» fž Œñ Œ q (ÿ/ÿ EDTA) Îöm q7 LY taktp-aktbadcaspase 9GADPH È IgG tœñêsabc Ïr ¹ q ÏrBCA q ÏrECL ö ÏrAnnexin-V FITC/PIö Ïr À Œy ny ÁÁy Hyclone¹úˆ Gibco¹úˆ PROSPEC¹úxÊ vp¹ú mg¹ú ë¹ú êsæ¹ú Leica¹ú ˆBD¹ú äs¹¹ú ˆBeckman Coulter¹ú P.O. Box 10002, Shenyang

3 tî ŒqÉyö»Žf ÇqÎ È r4 PBSqy~f15 min¼ Âú zã«nsyóò Î Óv 1 mm 1 mm 1 mmˆnƒzé 0.1%qŒñ 37 ~f²ä(12 h)200r ¾ˆ²yÄ ŒýØ ² ˆqÿ ƒzé15% fžqdmem/f12» í ñxî Œºw Œ g L 1 Ø 25 cm 2 ² Œ»mf«ê» Œ»Ž70%80% üýoƒzé0.25%œ ä13~x~1xýµép6f»x²ÿ Œ ¹Í tî Œq¹ ˆÀÃý Î ŒmÀmÀŽ50%60%q~1 xî Œô6f»Ø 40 g/lšn Ø ƒzé30%²än 150 qü ¼²äg ýøƒzé5%bsa²ÿ žážáýø tœñêd Ø PBS4 ² ýüø ˆ IgGp37 ~ 1 hˆnsabc Ïr ndab Î ŒÃr ök ~1xÎ ŒmÀŽ 70%²ŸÍÃ{q qí PBSÀý nždmem/f12»»éìø ü Îöm q7xöly294002k ºƒÉ öèî {qd ÿƒzé15% fž»»48 h Âd opbs2ýø ÿžqdmem/f12»» 48 h ƒï Îöm q7 üâd kø ÿždmem/f12ü Ø Îöm q7ˆº ²Í50 μg/l»48 h fï Îöm q7 üâd kø ÿždmem/f12ü Ø Îöm q7ˆº ²Í100 μg/l»48 h ÎÏ Îöm q7 üâd kø ÿždmem/f12ü Ø Îöm q7ˆº ²Í200 μg/l»48 h LY üfï Îöm q7 küø LY ˆº ²Í50 μmol/l»48 h ŒAnnexin-Vö ŒÃrÀ ž Ãröüyk48 hýqî ŒˆnÿEDTA qœ ää PBSýx À Ø FITCPI ö15 minýˆnannexin-v FITC/PI ö Ïr³²FACS Calibur ŒyÃriq äàãr Œg(Annexin V + PI - )Ãr Œg(Annexin V + PI + ) ü Ãrià rºü p-akt o 6f»q~1xÎ Œ ŒmÀ²Í 70% ü²íé f{qd Âd fï Îöm q7 LY º4 ²Ÿk48 hký² ŸÍØ 40 g/lšn Ø ƒzé30%² än 150 qü¼²äg ýøƒzé5%bsa²ÿžáø tp-aktn â 64 À~ ² ýüø ˆ IgG p37 ~ 1 hdapi 10 minopbsôýp À²ŸüÉ Œ¼p-Akt q Ÿ²d Œ q xöwestern blotãr 48 h öø rkýqü ŒˆnPBSýØ ¹ q ÏrfÈÁÿw ÍÏö q ÍÏ qq Œ À n ŒÍÄv Œö q ±zžy~f4 γy qnbca qÿ Ïr²Ÿü q«ÿ qý q«fø Àd10 minˆi ü Ÿ q ýˆn10%qéyœ5% Œ²ŸSDS-PAGE néy¼n±žpvdf Ãw äƒqˆ ntbstø5%bsaºwntbstøƒzé5%œœ ²ŸÁ1 hxβ-actin g¼õéìø ² r Ã(11 000) taktp-akt(ps 473) BADCaspase 9β-actinƒ4 ² TBST3 ýø xtbst13 000z qˆ IgG 30 minecl Ïr²Ÿö Œ fýˆnalpha±zk Érq g tî Œ ÀmÀ o 乜ñÿ² o Œ¼p-AktŸ ² ŒAnnexin V-FITCö ŒÃri qí²rºãr³ qqÿ² É «xx _ ±sÿxˆnspss 17.0 ±z²ÿ Éü  nê ÉöBonferroniee±ÍP < 0.05g i 2 Results 2.1 j ƒœñ ²ä qñxî Œùp»3 d¼«ñx Œ Ë«ý Œ{ ²À Œg gu { ±q Œ Žm¼ Œ²Í60%70% ürm Íu Œ² üºêýgg Ê~1x ŒmÀ²³»6 h¼í«œ¼vfœºvgu ±ñxr ÀÊôýn mxüüî ŒŒf Œù 1}üx h³qtî Œq [20-21] ISSN CN /R CODEN: ZLKHAH 3823

4 A B C D E F G H »qtÎ Œq( À) Figure 1 Morphology of human nucleus pulposus cells (optical microscope) f AB gñx»} 5 tî Œf CD gñx»} 9 tî Œf EF g~ 1 x»} 5 tî Œf GH g~ 1 x»} 9 tî ŒxüüÎ ŒŒf Œù A B C D ~ 1 xtî ŒfŒñqŸ²( o ä) Figure 2 Collagen type II expression in subcultured human nucleus pulposus cells (immunocytochemical staining) f AB gtî ŒfŒñ o ä À uî ŒØf CD gw r À Âd À Œ¼²{ Ÿ 1 Œü Ãri ä Table 1 Apoptotic rate in each group as detected by flow cytometry Ì Ãri(%) {qd Âd ƒï Îöm q 7 fï Îöm q 7 ÎÏ Îöm q 7 LY ± ± ± ± ± ±9.62 (x _ ±s) Ÿü Ãri ² Bonferroni ²Ÿee±Í i (P < 0.05) 2.2 ýê Ç Œñù Í uî ŒØ x ŒñŸ²}üÎ Œgüxw r À(PBS) gâd Œ¼²{ öannexin V-FITCÆg û Í Îöm q7kýžjãsî öm q7ï Ø ŒÃriÂØ (P < 0.05)dØ PI3K/Akt³ ÏLY294002ý Îöm q7qãrã(ƒï Îöm q7 P < 0.05)12 Î ²Ÿ ÉÉü Ãri³²Bonferroniee ±  i(p < 0.05)² ºf q Ãr Âp312 ÂÊpŸ1ö4 2.4 p-akt Ϋ{qd Âd fp-akt Ÿ²mŽù Îöm q7 kqfï Îöm q7 ŒfÊù p-akt Ÿ²²yŸ²ÃsLY Akt³ Ï LY294002qØ ÍÍ Western blotî«western blot ²Í o ž Ãrp-Akt ú qqÿ² 5A ü ¼õβ-actinxöAktŸ²r}qÐ Âd ƒfîï Îöm q7 fãsî öm q7ï ØPI3K/Akt³ qp-aktÿ²ø(p < 0.05)ºÃrrº qbadcaspase 9 qÿ²ã (P < 0.05) LY Ø Akt³ Ï LY294002ýp-AktŸ²Â BADCaspase 9Ÿ²ö Ír±Î(P < 0.05) 5BD 3824 P.O. Box 10002, Shenyang

5 A B C UL UR LL LR UL UR LL LR D E F UL UR LL LR UL UR LL LR UL UR LL LR UL UR LL LR ŒÃriž ÃrkÎöm q 7 tî Œq Figure 3 Flow cytometry results of the anti-apoptosis effect of bone morphogenetic protein-7 in serum-free induced human nucleus pulposus cells x PI Ÿ²g FITC Ÿ²gÃr Œ(PI - )öãr Œ(PI + )É̃pú Â(UR)ú Â(LR) Ãriq gãrqé+ãrqéf AF ÉÌg{qd Âd ƒfîï Îöm q 7 ( μg/l) LY ŒÃrÀ² 6 ŒÃri i A1 A2 A3 A4 {qd Âd fï Îöm q 7 LY B1 B2 B3 B4 {qd Âd fï Îöm q 7 LY C1 C2 C3 C4 {qd Âd fï Îöm q 7 LY o Îöm q 7 kž tî ŒÃrý p-akt Ÿ²( 200) Figure 4 Immunofluorescence results of p-akt expression in bone morphogenetic protein-7 treated apoptotic human nucleus pulposus cells induced under serum-free condition ( 200) f A g DAPI B g p-akt C g DAPI p-akt øø ͈n t à p-akt öˆ IgG-FITC ²Ÿ p-akt DAPI ( )v Œƒˆr±p{qd Âd xö Ø Îöm q 7 qk f Œ¼ p-akt qÿ²( ~x) ISSN CN /R CODEN: ZLKHAH 3825

6 A M r B 1.2 Caspase 9 BAD p-akt (p-akt/β-actin) AKT β-actin C (BAD/β-Actin) D (Caspase 9/β-Actin) ž tî ŒÃrü qí²ü rºãr q Figure 5 Apoptotic relative protein expressions in serum-free induced human nucleus pulposus cells detected by western blot assay f A gž tî ŒÃrü qí²ü rºãr q f BD güí p-akt/bad/caspase 9 qí ² ¼õ β-actin i äâd ƒfîï Îöm q 7 fãsîöm q 7 Ï ØPI3K/Akt ³ q p-akt Ÿ²Ø(P < 0.05)ºÃrrº q BADCaspase 9 qÿ²ã(p < 0.05) LY Ø Akt ³ Ï LY ýp-akt Ÿ²Â BADCaspase 9 qÿ²öír±îq(p < 0.05)f 16 ÉÌg{qd Âd ƒfîï Îöm q 7 LY Discussion pt Î Œƒ»qu{rÅgÙü qáèi} [16, 22] ³²Âr ²  r ²Ÿƒ» ŒmÀ qœñ} Œ«ÉÌ o Âr g² züºƒ»qëgí k Wei} [23] qu{rnpº qü târ ² zoxéé š ÍÎöm q7t ² Âr qî Œf qãrº ŒèÉxt go Âr Äu{Ä ± ü± iâqtr ³²t Âr ² q²²ÿoeqâíãío ÚÌ ooà}à³²pfirrmann É ÍÐ ÄŸÉÃqÂr²ŸÉ ² Âr² z± ±gžq 3826 gâ z ÍÐ qùüu{ PiffirrmannÉ šuvmri²ÿ ÊÉ ³²ƒ»É ºÂr qmg gsqº [24-25] o ÍqÂÍùŸ q ü ŒqmÀ³²ŒñqŸ² jç±qžíkr ²yг ² ŒüÍ ŒÃriq º Íq vöožz Ãrq Í fˆnîöm q7ýî ŒqÃriÃsÎ öm q7ï qø ²Â²y äº q ³² Œv oîöm q7tî ŒfqÃr ný² Îöm q7ãrqºƒéí²uºãr nq Ÿµº nñkqu{šr h³îöm q7î ŒÃr ú³ P.O. Box 10002, Shenyang

7 rºqu{  öjoºâè Œ yq Œö p Œ¼q¹ y ŒqÉ äãrö n [26-31] Shimizu} [32] Îöm q 7È ŒÃrqu{ oîöm q4î öm q7µœpi3k² í³²ü ÃrºfÎöm q4 qpkc Î öm q7 qaktxoºùœpi3k/akt³ séqš xgu{ý Íq fø o ²Ÿ³²PI3K/Akt³ ÍÏLY294002Î öm q7ºü n ºÎöm q7 Ãr nqí oly294002í PI3K/Akt³ ýîöm q7qãr Ío qígoí Îöm q7î ŒÃr qí³²pi3k/akt³ ö ní³² o xöwestern blotpi3k/akt³ ú qp-akt² Ÿo xø Îöm q7qí fp-aktqÿ²véîo oîöm q7ºw äakt Ãr q³ qœ iaktýö³²qãr q ofãr² öpâr ŒÃr³ qu{x³ä fp~ qr ƒ² ƒ² ² pâmakperkaktwnt²}vršp ~ Ãr²iÂqfv ú²qu{º AKT ƒ²âqéº gí²v Âr ŒÃr ooq [12, 33-34] Ͳ o ƒ²fqãr qb Œ p/qžo2(b cell leukemia-2, Bcl-2) qf º qãrðƒbadxöà gqéœ q (caspase) qfqcaspase 9 q [35-36] ³² qí ²² Îöm q7w äaktý Ãr qq öjp-akt ØýBAD x Caspase 9e Ÿ² qçjozqâ Î ŒÃrqͺrºÎöm q7 PI3K/Akt³ ýbad-caspase 9rºq ƒ²rm oí n güåqñí ƒ²qºw qºw²qãrrº q²ÿ È qu{ foxx xt Î ŒÃrqÉÍxöÎ öm q7ãr² föq n iîöm q7ž qt Î ŒÃr²zfŒövqÃr n Œq öo ŒÃriÎöm q7qkï s rº dpi3k/akt³ ÍÏLY294002qnÎ öm q7ãrqíxoºùœ³²³ ö np-akt o y ú qqwestern BlotÊ²Í oîöm q7ký p-aktÿ²ébadcaspase 9}Ãrrº q Ÿ²ÂxoÎöm q7ùœ³²w äakt qpi3k/akt³ ÍBAD-Caspase 9 ƒ² rºãr³ o ŒÃr²zÍoÎ Œ q² «húeò ÂcÀ d ÌrÀ{ÀÀ íqd k üìh {œ ü컫d ~ n ~ n ÍŠÚ ÍŠÛ r dò Çd ukà íà d 4 õ h References [1] Kepler CK, Ponnappan RK, Tannoury CA, et al. The molecular basis of intervertebral disc degeneration. Spine J. 2013;13(3): [2] Vo NV, Hartman RA, Yurube T, et al. Expression and regulation of metalloproteinases and their inhibitors in intervertebral disc aging anddegeneration. Spine J. 2013; 13(3): [3] Gopal D, Ho AL, Shah A, et al. Molecular basis of intervertebral disc degeneration. Adv Exp Med Biol. 2012; 760: [4] i,øë,i,}.² Ârmggu{²[J]. fu y,2013; 21(17): [5],«um.Âr²Ÿ qémg [J].f zu{,2012,7(39): [6] Ding F, Shao ZW, Xiong LM. Cell death in intervertebral disc degeneration. Apoptosis. 2013;18(7): [7] Park JB, Lee JK, Park EY, et al. Fas/FasL interaction of nucleus pulposus and cancer cells with the activation of caspases. Int Orthop. 2008;32(6): [8] Ding F, Shao ZW, Yang SH, et al. Role of mitochondrial pathway in compression-induced apoptosis of nucleus pulposus cells. Apoptosis. 2012;17(6): [9] Sudo H, Minami A. Caspase 3 as a therapeutic target for regulation of intervertebral disc degeneration in rabbits. Arthritis Rheum. 2011;63(6): [10] Ê,±,i,}.Âr² qéokíu{à[j]. fégç(nf),2013,(6): [11] Wang D, Hu Z, Hao J, et al. SIRT1 inhibits apoptosis of degenerative human disc nucleus pulposus cells through activation of Akt pathway. Age (Dordr). 2013;35(5): [12] Liu G, Cao P, Chen H, et al. MiR-27a regulates apoptosis in nucleus pulposus cells by targeting PI3K. PLoS One. 2013; 8(9):e [13] Niu CC, Lin SS, Yuan LJ, et al. Hyperbaric oxygen treatment suppresses MAPK signaling and mitochondrial apoptotic pathway in degenerated human intervertebral disc cells. J Orthop Res. 2013;31(2): ISSN CN /R CODEN: ZLKHAH 3827

8 [14] Hiyama A, Yokoyama K, Nukaga T, et al. A complex interaction between Wnt signaling and TNF-α in nucleus pulposus cells. Arthritis Res Ther. 2013;15(6):R189. [15] Than KD, Rahman SU, Vanaman MJ, et al. Bone morphogenetic proteins and degenerative disk disease. Neurosurgery. 2012;70(4): [16] Wang Z, Hutton WC, Yoon ST. Bone morphogenetic protein-7 antagonizes tumor necrosis factor-α-induced activation of nuclear factor κb and up-regulation of the ADAMTS, leading to decreased degradation of disc matrix macromolecules aggrecan and collagen II. Spine J. 2014;14(3): [17] ±,,Âg.Îöm q7öºâr² nqu{²[j].fœœî,2011,21(5): [18] Imai Y, Miyamoto K, An HS, et al. Recombinant human osteogenic protein-1 upregulates proteoglycan metabolism of human anulus fibrosus and nucleus pulposus cells. Spine (Phila Pa 1976). 2007;32(12): ; discussion [19] Griffith JF, Wang YX, Antonio GE, et al. Modified Pfirrmann grading system for lumbar intervertebral disc degeneration. Spine (Phila Pa 1976). 2007;32(24):E708-E712. [20] Yuan M, Leong KW, Chan BP. Three-dimensional culture of rabbit nucleus pulposus cells in collagen microspheres. Spine J. 2011;11(10): [21] i, Âň,.t² ÂrÎ ŒƒÅ»q ö [J].fuy, 2013,21(13): [22] Ha KY, Kim BG, Kim KW, et al. Apoptosis in the sequestrated nucleus pulposus compared to the remaining nucleus pulposusin the same patient. Spine (Phila Pa 1976). 2011; 36(9): [23] Wei A, Brisby H, Chung SA, et al. Bone morphogenetic protein-7 protects human intervertebral disc cells in vitro from apoptosis. Spine J. 2008;8(3): [24] Yu LP, Qian WW, Yin GY, et al. MRI assessment of lumbar intervertebral disc degeneration with lumbar degenerative disease using the Pfirrmann grading systems. PLoS One. 2012;7(12):e [25] Ü,~,ˆê,}.üPfirrmannÉ Âr¼Î Œm ggq±[j].œy,2011,9(4): [26] Kakoi H, Maeda S, Shinohara N, et al. Bone morphogenic protein (BMP) signaling up-regulates neutral sphingomyelinase 2 to suppress chondrocyte maturation via the akt protein signaling pathway as a negative feedback mechanism. J Biol Chem. 2014;289(12): [27] Zheng Y, Wang X, Wang H, et al. Bone morphogenetic protein 2 inhibits hepatocellular carcinoma growth and migration through downregulation of the PI3K/AKT pathway. Tumour Biol [28] Lim AI, Chan LY, Tang SC, et al. BMP-7 represses albumin-induced chemokine synthesis in kidney tubular epithelial cells through destabilization of NF-κB-inducing kinase. Immunol Cell Biol [29] Pei H, Cao D, Guo Z, et al. Bone morphogenetic protein-7 ameliorates cerebral ischemia and reperfusion injury via inhibiting oxidative stress and neuronal apoptosis. Int J Mol Sci. 2013;14(12): [30] Ciumas M, Eyries M, Poirier O, et al. Bone morphogenetic proteins protect pulmonary microvascular endothelial cells from apoptosis by upregulating α-b-crystallin. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013;33(11): [31] Wang Z, Guo J. Mechanical induction of BMP-7 in osteocyte blocks glucocorticoid-induced apoptosis through PI3K/AKT/ GSK3β pathway. Cell Biochem Biophys. 2013;67(2): [32] Shimizu T, Kayamori T, Murayama C, et al. Bone morphogenetic protein (BMP)-4 and BMP-7 suppress granulosa cell apoptosis via different pathways: BMP4 via PI3K/PDK-1/Akt and BMP-7 via PI3K/PDK-1/PKC. Biochem Biophys Res Commun. 2012;417(2): [33] Mehrkens A, Karim MZ, Kim S, et al. Canine notochordal cell-secreted factors protect murine and human nucleus pulposus cells from apoptosis by inhibition of activated caspase-9 and caspase-3/7. Evid Based Spine Care J. 2013; 4(2): [34] Hiyama A, Yokoyama K, Nukaga T, et al. A complex interaction between Wnt signaling and TNF-α in nucleus pulposus cells. Arthritis Res Ther. 2013;15(6):R189. [35] Ma Y, Qin H, Cui Y. MiR-34a targets GAS1 to promote cell proliferation and inhibit apoptosis in papillary thyroid carcinoma via PI3K/Akt/Bad pathway. Biochem Biophys Res Commun. 2013;441(4): [36] Iwasaki K, Sudo H, Yamada K, et al. Cytotoxic effects of the radiocontrast agent iotrolan and anesthetic agents bupivacaine and lidocaine in three-dimensional cultures of human intervertebral disc nucleus pulposus cells: identification of the apoptotic pathways. PLoS One. 2014; 9(3):e P.O. Box 10002, Shenyang

Microsoft Word - 会协_2015_1号.doc

Microsoft Word - 会协_2015_1号.doc k á}» st v Œz Ÿ x v oœ c c g»â» w»â Ä x «g»â» Æm Ã Û»Â Æ m Ä d Ö Ä oø c c g»â» Æm e Ä cà d Ð Àß «Í Èc½ ½ 1 Ä ([FHO ò ([FHO À {Û Ä d d ¼ c Ä œ þ q ì r d Ç } Ä Éxq ì r d ò ~ ~œò d ò ¾ d í àóú å c d ~ ò½

More information

Þ ìe v û Ô Ç ˆ u u Á Á ig u ì Á Õ Õ} u k ä{ ä Õ ó Á ò { Ù~ˆ éó ä½áä{ ä }à ò u Á Õz u n u Áu ò z Á ˆ u u Á g u { Á Õ h i. ð ~ h i. ~ ~ ~ d Á ³ { e

Þ ìe v û Ô Ç ˆ u u Á Á ig u ì Á Õ Õ} u k ä{ ä Õ ó Á ò { Ù~ˆ éó ä½áä{ ä }à ò u Á Õz u n u Áu ò z Á ˆ u u Á g u { Á Õ h i. ð ~ h i. ~ ~ ~ d Á ³ { e Èx j u u ˆ ì s mø ó ðy Ô Ç u Á u ò } Ì ~ d Á ³ { e z Ì u p Â~f u ä k u Á Õ }  ² d ºó ûý  hïá u Áu È ûlš¹u È Á j v ˆ u ;mø Áu ò ~ Á ³ u ä p ;mø d ó ;mø ó ûý  h ïá ó Áu È û} u È Á ì ² dº k à s Txbjo)2:95*Áu

More information

Microsoft Word - 产业协会4.doc

Microsoft Word - 产业协会4.doc wz gzi o w er } Ê «Œ jòâ õ Æmq «r ««î w»» È Çx >@ cw À Ä ƒ! x >@ cw Ã Ä ƒ ì x >@ cw Ä ƒ ì x >@ w Ä x >@ Î «i  d i À Ä û e «Â À Ä í Î «j Ò «i À  ƒ Èí À  i À Ä n É À æ Ò«Þ c ìc c Ä À Šd Û i À Ä Èí «È

More information

Microsoft Word - LA 土地行政-補充教材-01.doc

Microsoft Word - LA 土地行政-補充教材-01.doc LA-110902-1C v Ÿñ ~¾ o{v â ðy ÁÙ s Á l jìë k óï sæ û e } ؽ Ç ks 211 2 h 2 hkõ óøã à ä ½ ós l } s 213 6 h 4 h } Ø æ ì Á«u ì ul Á } Øä ~ ç }Ø ½ ˆ ý½ w x u Û ½ w às «Á s à ½ Á d½ k ½ û e g ós } ½ s h h 10000122981

More information

标题

标题 环 球 中 医 药 2016 年 5 月 第 9 卷 第 5 期 摇 Global Traditional Chinese Medicine, May 2016,Vol 郾 9, No 郾 5 摇 557 两 种 电 针 对 脊 髓 损 伤 14 天 后 大 鼠 运 动 功 能 神 经 元 及 MEK2 p 鄄 ERK1 表 达 的 影 响 论 著 宋 良 玉 摇 吕 威 摇 景 泉 凯 摇 莫 雨

More information

Microsoft Word - FR 消防與災害防救法規-講義-01.doc

Microsoft Word - FR 消防與災害防救法規-講義-01.doc º µ º Õ ¾ 2 2021 œú ½ 2! ½! Ì! 2028 œú ½ 3! ½! iœ 2! 2035! 2042! 308 œú ½ 4! ½! iœ 3! 3025 œú ½ 5! ½! iœ 4! 3032 œú ½ 6! ½! iœ Û p! s u! ½ Ì! 3039! 408 œú ½ 7! œú ½! Ì! œú! 4025 œú ½ 8! œú ½! œú ì p! œú!

More information

Microsoft Word - JA 旅運經營學-講義-01.doc

Microsoft Word - JA 旅運經營學-講義-01.doc n dº Ájì l h k àj à Ð Ùkp 36dÁ d l ê Ì à k và ç n 6 dáiï Ù r ì } ì Ç l dà 211 kìe 212 217 n e}h ªp d ä dº~ dº dº l iï à Î p ìe s Ø û «i 21&k n ï y } Ùs ïìá d yzàìp e Õ }Ì ïá ï y Õz s Ø e û e 212 217 Î

More information

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68 23 Ÿ ï ²¼ññ Š 103 7 29 11 Ù 8 Ø ˆ ± ˆˆ ž Ì ñ ñ ± ˆˆ ž å 11 Ù 8 Ø ˆ ñ þ Ú ± œ¼ 103 1 6 ³ªã Î Ú ðœ¼ Œ œ¼ ñ Ô ë É ë Ž ˆ Ê Ž ó ú É É ž Ú ç ë É Íµ Ì 2017 ˆ ª Ö ³ ð á É Š þ ë É É ë ¹«Ž ªãŠ ë š É ë Á Á Á Á Á«é

More information

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v ~x z Ÿ iv roœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ ¾g ~ ˆî ¾s Î õ lý ~ ù g ˆ êdã»â ~ È ~È d ò lý ~ {c Ï»Ò Ð Ÿ»Â ~ È Þ w «g»â ~ È k x «g»â ~ Ú Û Î ï»â d É 1 ƒr c Ç Í Ð cð c n Æ n û cu cf c ß ƒd «Î ï лÂ

More information

Microsoft Word - ok-会协函 号.doc

Microsoft Word - ok-会协函 号.doc k á} v x Œz Ÿ m~ ~ gv oœ c c g»â»» st»â { ü»â «ÃÈ î Ãâ»Â c «Â c c þ» w o»â Ð { g{ x» st w o»â Ð { g{ Éí Ð x» st d ð Ȼà Éí Š { Ȼ d À g»â»»â Èc n ÅÐ d Å d î e Ô 1 î FDL]T#FLFSDRUJFQ œè w o»â Ð { g { x

More information

864 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 6 期 2016 年 6 月 of apoptosis related factors, decrease the incidence of adverse reactions, which is of great

864 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 6 期 2016 年 6 月 of apoptosis related factors, decrease the incidence of adverse reactions, which is of great 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 6 期 2016 年 6 月 863 曲 妥 珠 单 抗 联 合 多 西 紫 杉 醇 治 疗 Her-2 阳 性 乳 腺 癌 的 临 床 研 究 * 周 永 安, 刘 训 碧 黄 石 市 中 心 医 院 ( 普 爱 院 区 ) 乳 腺 肿 瘤 外 科, 湖 北 黄 石 435000 摘 要 : 目 的 探 析 注 射 用 曲

More information

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA447B8D5C344> 第一部分 : 會計學 1. p Ú Û hv± (A) k Ú Î ã (B) (C) ¼ (D) µ e µ 2. p Û hv± (A) à µ d Ãà ( ) ( ) (B) pz (C) à z d gve (D) Ø d à µ jú œò 3. hv± Ç l µ n (A) o e o e (B) e µ m u (C) µ Ú i åû (D) µ å Û µ w Û o 4. p

More information

Microsoft Word - 7469-7474张斌6.0最终版.DOC

Microsoft Word - 7469-7474张斌6.0最终版.DOC 中 国 组 织 工 程 研 究 第 17 卷 第 42 期 2013 10 15 出 版 Chinese Journal of Tissue Engineering Research October 15, 2013 Vol.17, No.42 doi:10.3969/j.issn.2095-4344.2013.42.020 [http://www.crter.org] 张 斌, 王 兵 济, 李

More information

µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c u } Ç Ò Ô Ú q rc q v é r q à rc» q à rc Í q rd À Í í uã í d À { Ѓ {î³ Ò ¾

µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c u } Ç Ò Ô Ú q rc q v é r q à rc» q à rc Í q rd À Í í uã í d À { Ѓ {î³ Ò ¾ i ~ à À Í i ~ à À ~ à w ~ à Ô ~ à Ô i ~ à À ~ à ½ ~ à ~ à 文件  st i î ~àþ ó ó w ó w ó w ÿ ~ t c c Öc Öc cœîc îceî À ê {î³ c c µ cð Ò ¾ Ç» Ä { n é c c Á ì e c»c ½ t c»cyð ºò r { Ѓ d p º Ѓ õ Ð e ½ ¾ c

More information

Microsoft Word - 01韓碧琴

Microsoft Word - 01韓碧琴 É i 1 26 w w 77 5 iná ¹ v! k Ý ¼! ê v j! ƒ! v p! ƒ m }ü Ð Ãv! s g } if! ÿ ç ò ¼! Õ ˆß à ô n ˆßµ~! j æ! k Ž và ñ! g Ò ie µ! º w 78 1 iná ¹! k õ k ¼! ê v «æ! š¼ý v j æ m Ãvà! s ¹! g! ÿ µ y! k ÿ! Õ! k { g

More information

Microsoft Word - 会协_2011_54号-OK.doc

Microsoft Word - 会协_2011_54号-OK.doc k á}» st f ¼~ é~ºpíö ~ oø É zø { q³u c c g»â» { g»â»â yð Þ ì «ÃȻ u ¾ È nú u ¾ È n«¾s ۻ À Ä w fòw»â À Ä Ç xd É Ç Ç É Ç ä»d î cjì î c t È ]KSM#FLFSDRUJFQ Ò ù «g»â»~ œè»â À Ä Ç w»â À Ä Ç x f «g»â» Û Õ

More information

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc k 89 k! ³ ³ ë!!v! œ ±áï Ð â á ë ± žë ÎÌŠ ñëë ± ë ³ ³ Î ò žëª œ Î â ë ý Ü ó œ ž «35 Çž 15 ˆž 20 Î ž þ «åô «ù ùë žˆ Þ ³ ª ¹ ª ö«á ë ë æ ë Ü ë Ü ž æ ª ë Ü ë ö æë Ü ½ ž Þ ë ÜÎ Š Š ï š ˆ ë ëüˆ à ë Ð Œ Û Œ œ

More information

9 + ( 9 + 1) 2 9 6 ( 9 + 1) 6 54 60 3240 + 1 + 1 = + 1270 + 1 = 271 2 6 2 6 12 6 + 1 = 271 ó ù ó ì á ó ò è ù à 365 1 499 4 29 940 ó á 29 43 81 ì è 2 3 5 2 18 20 3 5 7 3 20 22 4 4 6 4 19 21 5 5 7

More information

Microsoft Word - EH 入出國與移民法規-講義-01.doc

Microsoft Word - EH 入出國與移民法規-講義-01.doc } Œtçw j ¹ uˆú e Œ q çw} ˆÚ¾æ n f n f u¾ n f u¾ î u¾ ˆÚ ¾ æ e¼ n f u n f u n n ¾ n ¾ à ¾ æ e¼ m v m t u ¾m v h uf v u ¾m ±å u ¾Öæ t e¼ v ˆÚ ¾ n f u n f u ˆÚ ¾ Î ˆÚ e ˆÚ n f u n f u m ˆÚÒè ˆÚ n ¾ n ¾ î

More information

<313033BDC6B8D5BA5DB3E62E786C73>

<313033BDC6B8D5BA5DB3E62E786C73> vw 103 Ô e } µu 111 u åž j s 3 ( u ) 1.1110003 Šöy 2.1110006 3.1110007 111 u åž j 3 1.1110009 hõg 2.1110008 É 3.1110005 Ž 103.03.21 1.s u 2. ž u h } e  http://exam.nctu.edu.tw/103/103mastercheckin.htm

More information

Microsoft Word - 103Pan01.doc

Microsoft Word - 103Pan01.doc p ž 103 Ô µuæ 214/14/35 1.s eæ ô 2. ž s u h } e  http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm Û h s à { o  3.w åž w åž w ž w É åž u http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm w u åž Â } o ï  ¼ Ûäž

More information

Microsoft Word - 会协_2014_60号-6fen.doc

Microsoft Word - 会协_2014_60号-6fen.doc k á}» st w iz zv r w iz oo «Ÿ ~m oœ c c g»â» ò g»â «g»â yð Ÿ g»â n» fò w «g»â Î{x d Î{ «g»â g»  ìî cîú d g»â ~É Î{ d œè «g»â Î{ 1 «g»â» gè Šd³ Ê ÁÈ } ³u k g»â»d «g»â» 2 œè w iz oo «Ÿ ~m ºpŠd³ œ ãä «g»â

More information

í!! ns É Ã É! æ Ú! ª ºŽ 96 ãµ ãµæ Њ«ñ ë Á Õ š ë Á ñ ã Ð Ç ù Ô ë ë ü ëñ ë¹ ë Š Š Î ë þ Î ë œ Þ ñ ô á ãµ æ ƒ s Ç 80 n º ž 54 ë

í!! ns É Ã É! æ Ú! ª ºŽ 96 ãµ ãµæ Њ«ñ ë Á Õ š ë Á ñ ã Ð Ç ù Ô ë ë ü ëñ ë¹ ë Š Š Î ë þ Î ë œ Þ ñ ô á ãµ æ ƒ s Ç 80 n º ž 54 ë ns É Ã É æ Ú ª ºŽ 96 ãµ ãµæ Њ«ñ ë Á Õ š ë Á ñ ã Ð Ç ù Ô 2012 8 6 ë 1289 100 ë ü ëñ ë¹ ë Š Š Î ë þ Î ë œ Þ ñ ô á ãµ æ 34 1 1 ƒ s Ç 80 n º ž 54 ë ž ë ˆë ãµ Š í ë µ Á Ç Ì š ³ž É ë í Ì Þ 69 ãµæñø Í 68 7 5

More information

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D322DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. Ê ù k Ç hv± (A) ̾ (B) ùù (C) ó (D) pÿ 2. k Ì µm i p i hv±ç ÿ (A) ̾ Ì t 30 m é Ž (B) Ì mò ~ 30 (C) 2~3 t 1~3 p mè ts (D) 3~5 t 20 mpô f 3. qk Þv ~ Þ Â l ̾ uî kþ h Ûv± (A) 10~20% ² 20~30% d 50~60%

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 21 October 2009 Chinese Original: English 作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议 }p ~ 2009 12 7 Ž 18 g zèr 11(c) q Ÿ À sµ l ºw q Ÿ À sµ l i Âz B q ~ 京都议定书 之下附件 B 缔约方的年度汇编和核算报告 秘书处的说明 * g

More information

Microsoft Word - 会行党_2014_12号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_12号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v lwkno e~ z oœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ Ï» «Èn Ý»Ð Ú ÍŠcœ Ð Å Û x» d c t c l ~ Ï»Ò ~ Ð ~ «{ d g»â Š jòâ ¾ Š g»â ý «ücè «º d g»â À~ {~ p º Ð î»ò t l {x»ò æd Ò Ö t l Ï»Ò 1 µé k ~«è¹ f¹~ xq i ~

More information

1269 malondialdehyde (MDA) were significantly decreased, while oxygen partial pressure (PaO 2 ), ph value, superoxide dismutase (SOD) and glutathione

1269 malondialdehyde (MDA) were significantly decreased, while oxygen partial pressure (PaO 2 ), ph value, superoxide dismutase (SOD) and glutathione 1268 维 生 素 A 联 合 牛 肺 表 面 活 性 物 质 治 疗 新 生 儿 呼 吸 窘 迫 综 合 征 的 临 床 研 究 朱 琼 1, 陈 小 利 2, 叶 华 2 1. 重 庆 市 合 川 区 妇 幼 保 健 计 划 生 育 服 务 中 心 儿 科, 重 庆 401520 2. 重 庆 市 合 川 区 妇 幼 保 健 计 划 生 育 服 务 中 心 内 儿 科, 重 庆 401520

More information

Microsoft Word - 103Pan doc

Microsoft Word - 103Pan doc p ž 103 Ô µuæ 214/15/13 Á 1.s eæ ô 2. ž s u h } e  http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm Û h s à { o  3.w åž w åž w ž w É åž u http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm w u åž Â } o ï  ¼

More information

TGF-β AngⅡ B SD ~ 220g SPF. SCXK No SYXK ~ 25 40% ~ 70% OR37G-C

TGF-β AngⅡ B SD ~ 220g SPF. SCXK No SYXK ~ 25 40% ~ 70% OR37G-C 2017 7 43 4 Journal of Southwest Minzu University Natural Science Edition Jul. 2017 Vol. 43 No. 4 doi10. 11920 /xnmdzk. 2017. 04. 008 1 1 1 2 1 1 3 1. 610212 2. 6100413. 610031 AngⅡ TGF-β. SD 60 180 ~

More information

<4D F736F F D20A4E9A5BBA57EA5E6A448ADFBA6D2B9EEB3F8A7695FA457BAF4AAA92DB2D3A9FAC5E95F2D6F6B2E646F63>

<4D F736F F D20A4E9A5BBA57EA5E6A448ADFBA6D2B9EEB3F8A7695FA457BAF4AAA92DB2D3A9FAC5E95F2D6F6B2E646F63> ò œš Ñý ð 7 8 Ÿ õû œãí 7 9 œš Þ þ š Þ±Ù Þñ Â Í 7 : æ œ Í ÈŠ þ œ Í ÈŠ È œ œ ñ Ç Í œš þ š ˆ ØÝ Í Í Ø Ÿ š Í Ø œ œ Í þ Í Â¼ ñ ² Œü 7 21 š 7 22 ð 57 ò ª 33 )3121 *ý š ñ ë 2/ ª 33 )3121 *5 2 31 3: ) Ô 67 )2:92

More information

<4D F736F F D20D0C2BAFED6D0B1A6B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9ABBFAAB7A2D0D C4EAB9ABCBBED5AEC8AFB7A2D0D0B9ABB8E6>

<4D F736F F D20D0C2BAFED6D0B1A6B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBEB9ABBFAAB7A2D0D C4EAB9ABCBBED5AEC8AFB7A2D0D0B9ABB8E6> A ŒŒy{ o Œy v 600208 o Œ àŒ s à o zã  Ÿ 2015  ŸÂ Æ Š q À / l}/ l} o l o Îñ 618 q À o l o Îñ 618 ó ñz ok ó Ï 7 8 ~ˆ 2015 7 20 Ÿ}ÿ y  š  Šrs Ëw  rš ² ó Š ³ y 1 o Œ àl{ Ÿ}  o y  ŸÆ l ³ 35 ~¾

More information

û y ìx û y û ½ mø e z Ù y Ì e z û ½ 2 e 3 û ìxdí û ½ 2 2 ÌÝ }Ù p ½Éú s u à û í ú y Ù d ìx~ 1. à à à ½k { ó w{ Ë ½yu u ç Ës u à Ë Ë à ž½ Ðç Ë Ã ã ½ Ø g

û y ìx û y û ½ mø e z Ù y Ì e z û ½ 2 e 3 û ìxdí û ½ 2 2 ÌÝ }Ù p ½Éú s u à û í ú y Ù d ìx~ 1. à à à ½k { ó w{ Ë ½yu u ç Ës u à Ë Ë à ž½ Ðç Ë Ã ã ½ Ø g Ì œ y qø±½ Ç Ùyu jy feíyu û Õ Ùu ûí y ûˆkì k û} vásà s Í às s ú úõ í y Ô x x mø x xe Š 𜠺 x Ù x v û à v û à Á ¹äÉ Ã ž ~ˆ v û v û Õ Ç ÙÕ Ù â Á àn à ú e ï Á ž û vìxe û ì õì ~ û y Ð û y k û ½ y Ð zndà ª

More information

Microsoft Word - 会协(2016)36号.doc

Microsoft Word - 会协(2016)36号.doc k á}» st f ¼~ é~ºpíö ¼~ Ÿd ä Ê { q³u c c g»â» g»â ü Ãâ Á u n«q r Å È» fòw g»â È Ç xd Ç É Ç ä»d î Á ð t WOZDQJ#FLFSDRUJFQ 1 Ò ù œè g»â È Ç w g»â È Ç x f «g»â» 2016 8 12 ¹ ²È gù¹ k g»â»d «g»â» 2 œè ¼~ Ÿd

More information

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D332DA57CA7DEA447B14D2DBDC3A5CDBB50C540B27AC3FEB14DA447B8D5C344> 1. Ì µm Â È l u p 30 dîv (A) Ý (B) ª (C) Ò (D) Ž ß 2. p o s ̪ h Ûv± (A) l dþ z yd (B) l Þ¼ þ (C) ª ô l ß Þ (D) o o à Š3. p ù Û hv± (A) ð k (B) ƒ ƒu (C) w ts (D) y ë Ýx 4. n (body image) Ë h Ûv± (A) k

More information

Microsoft Word 四技二專-國文試題

Microsoft Word 四技二專-國文試題 一 選擇題 ( 一 ) 綜合測驗 20 題 1. hj! mþ v± hòi (A) ø ð (B) Þ Ô (C) Â Þ l d (D) Ï qj û ª ªt 2. h v± p ym (A) Þg ð m»k Õ â Î (B) á Ç ô o ª (C) ï } p ƒ s j (D) w Þ š é 3. hj! m w j v± }p  (A) Å s l ( s Õ ) (B) À

More information

600 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 5 期 2016 年 5 月 were significantly decreased, but the levels of IL-12 in two groups were significantly increa

600 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 5 期 2016 年 5 月 were significantly decreased, but the levels of IL-12 in two groups were significantly increa 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 5 期 2016 年 5 月 599 喘 可 治 注 射 液 联 合 细 辛 脑 注 射 液 治 疗 小 儿 毛 细 支 气 管 炎 的 临 床 研 究 唐 辉 英, 佘 定 平, 马 颐 娇 深 圳 市 儿 童 医 院 呼 吸 科, 广 东 深 圳 518026 摘 要 : 目 的 探 讨 喘 可 治 注 射 液 联 合

More information

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc wþ ˆ Ì åž s sì j žjy é s h h 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž 1 ï Ì } n åžh½ í p ì ˆ d ä d Ì d dæe Ô 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž 2 ò -1 } n 1. Ô Õ } ì m k Ù m Õ Ô Ô { ï 2. ì û }h Ô Õ ì ì ù d ì Ì k ä 2002/10/30 wþ ˆ Ì åž

More information

Microsoft Word - 08-第8章.doc

Microsoft Word - 08-第8章.doc 8! ² Ú 1. í ë þ ˆ ò ˆ ³ â à µ (1) Ð «Í ë í ë Î Ð áëñý ¼ëæ Ø á ë ë ý Î Ú áš í µ í ª ë Ú ã Ð áþ ÎÁ ëá œàª Á ëá ³ Îí ð Î Š «ë Î Øí Ý Î µ Á í œ ò ÐÞ Îë ö Š À þã (2) í Ыë ò šë ë éç ë «Í žîµ Ý ² š ë Ž Î ªñ

More information

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題 第一部分 : 家政概論 1. ƒ éç } hå Ôy 1 Ìu Ô! 2 ð ¾Ô! 3 Ô!! 4 Ô 5 Ô!!! 6 ÕéÔ!!! 7 ð Ô! 8 éçô (A) 4 5 6 7 8 (C) 1 2 3 4 5 6 7 (B) 1 4 5 6 7 8 (D) 1 2 4 5 6 7 8 2. p Õ éç é Û hv± (A) 1874 nfy n éç Ð Þ é oîô (B) 1908

More information

<4D F736F F D DB5FBB3AFC4A3B7D7A16DB2CEA658BB50A4C0A4C6A147AA65A55FA661B0CFAABAA640B2A3ADB2A952A D A16E2E646F63>

<4D F736F F D DB5FBB3AFC4A3B7D7A16DB2CEA658BB50A4C0A4C6A147AA65A55FA661B0CFAABAA640B2A3ADB2A952A D A16E2E646F63> q 20 179 2014 12 i } ef ¾n~ Ã{ ñ 1921-1949!! } } ef ¾n~ Ã{ ñ 1921-1949 Ä ná~ n náã ræ Èmqæ µ ná 2012 8 i ñ 510 ñ xú q z ræ Èmq æ µ æ ø æ Éá { ñ q lî ƒ { ~i ì u Ã{ ñ 1922-1932 i t Û Äv i v¾nå ¾ Ý u q ræ

More information

美育211期_瀏覽用

美育211期_瀏覽用 To Nurture a Sense of Beauty: Perceiving Beauty by Reading Books Wei LIN + * &, 211! "# $ % # & '( )&( +# (* " -"./ 0 @A C 1 2 8 + 9:;:?= B >?D# E 9> 1 3 3 4 4 5 5 6 6 7 W N M ih d j ^ 5 5 5 5 5 5 4

More information

马 丽 媛, 等. 油 茶 皂 苷 体 外 诱 导 人 白 血 病 Jurkat 细 胞 凋 亡 及 其 可 能 机 制 1073 力 争 将 茶 油 作 为 食 用 油 的 主 流 品 种 [5] 茶 麸 系 油 茶 果 实 榨 除 茶 油 后 的 废 弃 残 渣, 药 用 名 为 茶 子 饼,

马 丽 媛, 等. 油 茶 皂 苷 体 外 诱 导 人 白 血 病 Jurkat 细 胞 凋 亡 及 其 可 能 机 制 1073 力 争 将 茶 油 作 为 食 用 油 的 主 流 品 种 [5] 茶 麸 系 油 茶 果 实 榨 除 茶 油 后 的 废 弃 残 渣, 药 用 名 为 茶 子 饼, 1072 基 础 研 究 Basic Research www.tumorsci.org 肿 瘤 2011 年 12 月 第 31 卷 第 12 期 TUMOR Vol. 31, December, 2011 DOI: 10.3781/j.issn.1000-7431.2011.12. 004 Copyright 2011 by TUMOR 油 茶 皂 苷 体 外 诱 导 人 白 血 病 Jurkat

More information

Microsoft Word - 05-劉得佑.doc

Microsoft Word - 05-劉得佑.doc ý o 54 2015 12 h ð 195-206 DOI: 10.6243/BHR.2015.054.195! oô j~ ì 1931-1945 v åž 1931-1945 à hì l À  ¹ ƒ làâ là 2013 ð 312ð 2006 Ÿá ² ÈÞÐ Œ ë á Î Œ ª Šš í åë Œ ë «ÞÉ Š ˆ Á Þ ë Ý Ï ë 1 í È ž Œ ë Ȫã Ð

More information

<4D F736F F D20BBE1D0D0CDC D36BAC52DB9D8D3DAB1EDD5C C4EAB6C8C8ABB9FAD7A2B2E1BBE1BCC6CAA6D0D0D2B5A1B0CEE5CBC4BAECC6ECCDC5CEAFA3A8CDC5D6A7B2BFA3A9A1B1A1A2A1B0C7E0C4EACEE5CBC4BDB1D5C2A1B1A1A2A1B0D3C5D0E3B9B

<4D F736F F D20BBE1D0D0CDC D36BAC52DB9D8D3DAB1EDD5C C4EAB6C8C8ABB9FAD7A2B2E1BBE1BCC6CAA6D0D0D2B5A1B0CEE5CBC4BAECC6ECCDC5CEAFA3A8CDC5D6A7B2BFA3A9A1B1A1A2A1B0C7E0C4EACEE5CBC4BDB1D5C2A1B1A1A2A1B0D3C5D0E3B9B i k á ÀŒ» st v g Œq w iz Ÿ y ž i ŒŸ ~ v ª v ti o p c c g»â» «g»â ~ õ ŸŠ c{î o n À { Î lý ~ À Ú r È Ðƒ d Ðc í ƒ «g»â òw Š «g»â q ³ rc q É rcq rcq r x» st Û c 1 À ½ d Ð í À { ¾ È í í ž cè í Î qn È r½ Û Ò

More information

Microsoft Word - CN 憲法-講義-02~03.doc

Microsoft Word - CN 憲法-講義-02~03.doc ¾ u ¾ i à ¾Ü à ¾Ü ¾Ã ¾ tµ ¹ ul{«î ul Î Ë t Œ ¾Ã t Î y ˆ ex ¾ Ã Î Þ Ã Ã Î gg 1 s ûà ý {rž ! Î ¾Ã i à ¾Ü ô à ü µ à u ¾ ÙÃÛ Ã Ú ¾ t Î ¾tià ¾ õ iã p¾ ¾ à lf m Ú Ú Ü Ú² å Ãðî¾Ö î ˆ~i ô s îƒ~i Õ¾ ~á ¾ti 108

More information

Microsoft Word - 05-蔡坤倫.doc

Microsoft Word - 05-蔡坤倫.doc ý o 53 2015 6 h ð 191-206 DOI: 10.6243/BHR.2015.053.191! j ýs k õ«ì ³û ök í } åž Ã u l À  slàâ là 2008 ð 479 ð Ï Í á Ð Ð «1946 ö þ ¼ª Ýë 1ˆ ë Ÿ Ð ñ Ð óœ Ô Ü Í ± ª ÈŠ ÈÞ «ç ú ˆ Í Ž ë 2 v ý o ž ó 1 ¾o m

More information

ì ó è à ù í ú á é à à è á è é á ó é è ì è è è á è ò ù é é ò ú è è è é ù ù á í ù à í í í à ó í é ì é ù ó ì áá á è à á ó á ì à ì í ù úù á í à íí ì à ò è í ù ì ì ì ó á ì

More information

untitled

untitled 附件 1 分类和标签汇总表 附件 1 分类和标签汇总表 þ œè Í Ð d þ Ð eýc d þ æ d A1.1 f g(é  } 2.1 ) íã Ì íãé ú ¹k Šü Í a z f g xu ( ²±) z f g H200 } 1.1 È f g ƒf íã H201 íã } 1.2 È f g e ² íã H202 f g } 1.3 È f g f ² íã H203

More information

~i f FDGB îö { Ú Ù!!!! gd ÐqÁwÞ e p }h  Á ³ Øl g Ø Â hï { ÔÕ Á Õ Ù n wu À åž 2 }h g Ôv}hÁ r s z Ø Á Ù}hÁ r ð h½ u Á Ù gx g Ôäm Ô ü Áê z p v ¹

~i f FDGB îö { Ú Ù!!!! gd ÐqÁwÞ e p }h  Á ³ Øl g Ø Â hï { ÔÕ Á Õ Ù n wu À åž 2 }h g Ôv}hÁ r s z Ø Á Ù}hÁ r ð h½ u Á Ù gx g Ôäm Ô ü Áê z p v ¹ ~i f! FDGB îö { Ú Ù! Chinese Local Leaders Intensive Visits to Taiwan and the Chinese Doctrine of Post-ECFA Policy towards Taiwan! Zboh-!Lbj.Ivboh! e{ á! n 2009 11 hk z Ø l Á d yù }h ì p ä ¾ mä Ý ä q ÇÌmØ

More information

211 better than those in the control group, with significant difference between two groups (P < 0.05). The ocular hypertension of patients in the cont

211 better than those in the control group, with significant difference between two groups (P < 0.05). The ocular hypertension of patients in the cont 210 毛 果 芸 香 碱 联 合 拉 坦 前 列 素 治 疗 原 发 性 急 性 闭 角 型 青 光 眼 的 疗 效 观 察 符 元 党 1, 郑 振 优 2, 林 再 雄 2, 周 吉 良 1. 昌 江 黎 族 自 治 县 中 西 医 结 合 医 院, 海 南 昌 江 572700 2. 海 南 医 学 院 附 属 医 院 眼 科, 海 南 海 口 570100 1 摘 要 : 目 的 探 讨

More information

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc

Microsoft Word ok-2012-第2期ok-中大管理研究-内文.doc 2012 } 7 í 2 ˆ æ ëë ƒ i ê ƒ { p { Íw Ñ Ñ } ˆ Ñ ðò Ò è ÌƒÕ í ç Ïq i Ñí Ô Ì q r Ñ w Ñ 5 10 ä h zš q qñ ƒ ƒõp { x í pø r qñq þ ÿ ƒõ q pñ ê ƒ i ƒ ƒõ p { x ä ª p Ò p { x wô ì{ { x ç ç åç { x ëë Ê k 1 China

More information

405 急 性 心 肌 梗 死 是 临 床 较 为 常 见 的 心 血 管 疾 病, 病 情 危 急, 病 死 率 高 [1] 随 着 经 皮 冠 状 动 脉 介 入 治 疗 (percutaneous coronary intervention,pci) 技 术 在 急 性 心 肌 梗 死 急 诊

405 急 性 心 肌 梗 死 是 临 床 较 为 常 见 的 心 血 管 疾 病, 病 情 危 急, 病 死 率 高 [1] 随 着 经 皮 冠 状 动 脉 介 入 治 疗 (percutaneous coronary intervention,pci) 技 术 在 急 性 心 肌 梗 死 急 诊 404 冠 心 舒 通 胶 囊 预 防 急 性 心 肌 梗 死 PCI 术 后 再 狭 窄 的 临 床 研 究 李 静, 王 建 榜, 王 西 辉 西 安 医 学 院 第 二 附 属 医 院 心 内 科, 陕 西 西 安 710038 摘 要 : 目 的 研 究 冠 心 舒 通 胶 囊 预 防 急 性 心 肌 梗 死 经 皮 冠 状 动 脉 介 入 治 疗 (PCI) 术 后 再 狭 窄 的 临 床

More information

- EEEC of Fujian University of Technology - - EEEC of Fujian University of Technology -

- EEEC of Fujian University of Technology - - EEEC of Fujian University of Technology - - 1 - ê ƒ ~ ö n q ñ k ö n f ü µ z q n Ç Í n f q n ï Î ê r é n n  n e y «± À q ² Ÿ ¹ Å É Í f Ç j q Á È Ø x É Ã ê ƒ ~ ö n ö ê r é n ê ƒ ~ ö n ö ê r é n - 2 - ê r ï ˆ n r ï º f q r ú n Ÿ ö x ú ù n r ù ³

More information

è ù

è ù è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

á à è á à í ú á è é ì á ò ò ú ó ì à í ù à à ó á ú è è à á ì à ó é ì é íí ù á ì ú ó è à è è è ú ú è è á ì à ò ù à ú ò é è à à è ì è ì à í à ó

More information

:,,,, ( CIP ) /,. :, ISBN CIP ( 2001) : : 127, : : : ht t p: / / www. nwpup. com : :

:,,,, ( CIP ) /,. :, ISBN CIP ( 2001) : : 127, : : : ht t p: / / www. nwpup. com : : :,,,, ( CIP ) /,. :, 2001. 8 ISBN 7 5612 1363 8............. 0342 CIP ( 2001) 027392 : : 127, : 710072 : 029-8493844 : ht t p: / / www. nwpup. com : : 787mm1 092mm : 19. 75 : 480 : 2001 8 1 2001 8 1 :

More information

5-25袁宏钧.indd

5-25袁宏钧.indd 第 24 卷 第 5 期 2015 年 5 月 碘 131 doi:10.3978/j.issn.1005-6947.2015.05.005 http://dx.doi.org/10.3978/j.issn.1005-6947.2015.05.005 Chinese Journal of General Surgery, 2015, 24(5):643 647. Chinese Journal of

More information

Microsoft Word - 06-第6章.doc

Microsoft Word - 06-第6章.doc 6! ²e Ú 1. š æ í ë í «Í š æ ëá «Í šðë Ÿá ëš Ž ë í Ð Š ë Ô ñ Šá ë ˆ í æ í ë á á Ñ ëš ÐŠ õ í š æ ëá þïíöšð 2. á «Þ³öþÐ«á ³ ² áë ž Á ˆ ë ã á Ð äð Á Ò ëá µžðí ë ë í Òë ᪠ᚠë Á ë ã í «³ áë Î ÈÐ á æ ë Îí ªÒ

More information

填 表 说 明 1. 本 表 所 填 数 据 截 至 时 间 为 2011 年 9 月 底 2. 本 表 请 用 A4 纸 双 面 打 印, 加 盖 学 校 公 章 后 上 报 3. 表 内 所 填 数 据 请 学 校 认 真 核 实, 确 保 准 确 无 误 4. 建 设 完 成 情 况 对 照

填 表 说 明 1. 本 表 所 填 数 据 截 至 时 间 为 2011 年 9 月 底 2. 本 表 请 用 A4 纸 双 面 打 印, 加 盖 学 校 公 章 后 上 报 3. 表 内 所 填 数 据 请 学 校 认 真 核 实, 确 保 准 确 无 误 4. 建 设 完 成 情 况 对 照 填 表 说 明 1. 本 表 所 填 数 据 截 至 时 间 为 2011 年 9 月 底 2. 本 表 请 用 A4 纸 双 面 打 印, 加 盖 学 校 公 章 后 上 报 3. 表 内 所 填 数 据 请 学 校 认 真 核 实, 确 保 准 确 无 误 4. 建 设 完 成 情 况 对 照 表 等 相 关 表 格 栏 高 不 够 请 自 行 增 加 5. 表 格 中 填 写 的 相 关 量

More information

à ý æ ~ ýþ j ý k ì kæ ýg h u u ² È º Æ ø»  g º 31 Ì u È u ê t È 26 Ý ç Í Ÿ º È ul s êº 25 x É )2*41 k )3*41.71 )4*71 k Frequency Percent

à ý æ ~ ýþ j ý k ì kæ ýg h u u ² È º Æ ø»  g º 31 Ì u È u ê t È 26 Ý ç Í Ÿ º È ul s êº 25 x É )2*41 k )3*41.71 )4*71 k Frequency Percent Œ Œ i éœ Â } :6 h z 5: ½ Û u ìá ý uá Àse åž óh à Ôv e ýáæ :7 hà Ÿ ý«ä Û u Ÿ  å u q åž váùà q ý ½ Ÿ~Á Ù m d u Ëà åž vá ± Ì åž Ÿ } u k p óh ûm d Àe ýà ÌÃà e ½ ~ ÙŒ «Ý d h ÕÃÌ Û ýá å À½ «h e keùœ m Ø v À

More information

Microsoft Word 李国文7.0-YJ.DOC

Microsoft Word 李国文7.0-YJ.DOC 中 国 组 织 工 程 研 究 第 18 卷 第 18 期 2014 04 30 出 版 Chinese Journal of Tissue Engineering Research April 30, 2014 Vol.18, No.18 肾 移 植 后 并 发 肺 结 核 感 染 的 诊 断 与 治 疗 李 国 文, 胡 建 敏, 刘 永 光, 范 礼 佩, 李 留 洋, 赵 明 ( 南 方 医

More information

untitled

untitled ØÇ 1 / 7 化学品安全技术说明书 1. ¹ÃÐ ºø : ÄØ Ñ : 39532 Àÿ ÐÆÐ 100004 400-007-0792 24» šˆ 22 Ò ˆŸ23 400-686-8899, 800-840-6026 MSDS : M00640 l ~ ~ : Úüл ÄØ TSCA CAS : Ñ qcas : Ñ 2. Ý GHS : Ã Ì : Ì2 H225 š Ì1A H314

More information

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題 第一部分 : 家政概論 1. ð éç ¾ jð Ì o Õ éç éç ÓŒ w Ò kv 1994 n n jî (A) éë ô Ô (AAFCS) (B) éë (AAHE) (C) éç Ô Ô (AAHTS) (D) é éë (AAHDF) 2. â hé â ið p w Æå (A) Ú (B) (C) (D) ú 3. p é w h Ûv± (A) ¼ w ÎÒ (B) w ~Þ

More information

128 r Éþí 22 í i i 1930 í j ië i srq Ú Ê v f í 1 i iq n iwç jí r í i 2 m r i Ç i p u j š Ë ij kr vz i u šu r iu ét m Ì 1930 s í

128 r Éþí 22 í i i 1930 í j ië i srq Ú Ê v f í 1 i iq n iwç jí r í i 2 m r i Ç i p u j š Ë ij kr vz i u šu r iu ét m Ì 1930 s í ï Ùh!! * Ì! r i jêrr i } i u } i i ï } ˆ{ í i i ~ { h p êj í è í i v í Ë i ~ Ë í i Ê v í i i 1930 í uh * v ý o ž ó r Éþí 22 2013 12 ê {r 128 r Éþí 22 í i i 1930 í j ië i srq Ú 1934 12 Ê v f í 1 i iq n

More information

- I -

- I - 2005 Experimental Study about the Effects of the Bone Cement leakage on the Intervertebral Disc in Vertebroplasty () 2005 4 - I - - II - Experimental Study about the Effects of the Bone Cement leakage

More information

中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 46 卷 第 9 期 2015 年 5 月 1339 非 酒 精 性 脂 肪 性 肝 病 (nonalcoholic fatty liver disease,nafld) 是 一 种 与 胰 岛 素 抵 抗 遗

中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 46 卷 第 9 期 2015 年 5 月 1339 非 酒 精 性 脂 肪 性 肝 病 (nonalcoholic fatty liver disease,nafld) 是 一 种 与 胰 岛 素 抵 抗 遗 1338 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 46 卷 第 9 期 2015 年 5 月 九 味 肝 泰 胶 囊 对 高 脂 饮 食 诱 导 大 鼠 非 酒 精 性 脂 肪 肝 的 治 疗 作 用 陈 菲 1 2,, 艾 国 3, 盛 柳 青 1, 麻 佳 蕾 1, 黄 正 明 1. 金 华 职 业 技 术 学 院 医 学 院, 浙 江 金 华

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: Generl 21 October 2009 Chinese Originl: English FCCC/SBI/2009/12 附属履行机构 } è ~ 2009 12 7 Ž 18 * g zèr 3() ¹ Âz Ê q ³ ƒ ê ¹ Âz Ê 1990-2007  ƒ ê 1990-2007 年期间国家温室气体清单数据 秘书处的说明 ** œ 2009

More information

Microsoft Word - IV 民用航空法-講義-01~12.doc

Microsoft Word - IV 民用航空法-講義-01~12.doc Œ ÛÕ tç ï Ñe¼ ¹ Ñe¼ uv ľ ï µ µ q m¾ö Ì ¹ ¾Ö ~ e tú ñ uv Ä¾ð ¹ ð Î Ä Ä ø Ä òˆ y ò { uv Ä Þ r Ä µr uv Ä ò Ú Ý¾ ž z ž Ñ Ù Î Ù ÉÎ q v ¹ v } gg 1 s ûà ý {rž ! tç ï Ñe¼ ¹ µe dü e ø u ø þ ò ò Ä Ê uv ľ ðîú f

More information

标题

标题 853 对实验性大鼠甲状腺肿的影响 * 田先翔,王瑞,泮剑英,吴勇,鲁云,郑国华 ( 湖北中医药大学药学院,武汉摇 430065) 摘摇 要摇 目的摇 研究对实验性大鼠甲状腺肿模型的影响及其作用机制 方法摇 将 SD 大鼠随机分为 6 组:,,低 中 高剂量组, 除外,其余各组大鼠连续灌服 丙基硫氧嘧啶(20 mg kg d ) 造模 低 中 高剂量组同时灌服水溶液,剂量分别为 4. 4, 8. 8,17.

More information

<D7A8C0FBB9ABB1A8C4A3B0E52E786C73>

<D7A8C0FBB9ABB1A8C4A3B0E52E786C73> o o mõ { o } } AJ1521754 kzâ âên ën{ ¾ o { àAJ1622045 lô Ï Ã Â kz o}ïùäz à ˆÙÛ soá à  oâ oˆâ Ôô Ã Ð Ô Ô Ô³Ôy lsl 67$7&20 á «ˆÙÛ soá à  oâ oˆâ z j j}æôó ˆ Ã o Æ á «ˆÙÛ soá à  oâ oˆâ ô Ï ÔÓ ô o kzïù

More information

Microsoft Word - 135專-6 馮文盈.doc

Microsoft Word - 135專-6  馮文盈.doc í s Ã Õ ýft ý gã ºŽ ë Î ëš ë ŸõŸ Ú É¼ žë ³ Îѵ ³«š Ð ö žš ë ªÎѵ ž Î Š Ÿõ Š Î ë ë Š ë Œ ë œ ëï ò ò ž ÝÝ žë ã Ï þ Ï Ýó ³ Ý á é ž ò Ý Þ Ä Œ Œë ž æ ëá Á ¼ Î É Á ëñµ ª ë ž ª Ú ž» ë Í š ë Í ŠÊë¹ ý á ž ë ë æµ

More information

é é

é é é é gu chài < > gòu y n zh n y yì z ng d n ruì z hóu d n chán bìn jiu c n z n shuò, chún kòu sh qi n liè sè sh n zhì sb n j ng máo í g bèi q í lì, u ì í ng chàng yào g ng zhèn zhuàn sh hu ti n j,

More information

<4D F736F F D203520A979C4F5BFA4B941A7F8B0FCA46BB56FAE69A4A7B357B9BA2E646F63>

<4D F736F F D203520A979C4F5BFA4B941A7F8B0FCA46BB56FAE69A4A7B357B9BA2E646F63> é é {Ê ÇŸ º Ž ö ùð  ˆ ùë Š Á Øë É ë É Ž Éë ²  ˆ í ë ë Ž É ë Ü â Î ˆ â à œ ñ ß Â «Î   Ž Ð WTO é ë ²Ê Â ˆ «ë ó ˆ ÃÎÿ ² á  ˆë Ý Ý ˆ Î ÿ ã éç w u é Ú â  ˆëœ Ÿ ª «ë Ð ë  ˆ ½ ³Î  Á â  ˆ Ø Ÿõ «214 5,752

More information

<4D F736F F D BEC7A67EABD7B2CEA440A44ABEC7B4FAC5E728BCC6BEC74229>

<4D F736F F D BEC7A67EABD7B2CEA440A44ABEC7B4FAC5E728BCC6BEC74229> 7!! q! e¼. à j«plä{ u} Õ h. ï s e² Á uãn 6 d ká. y dˆká ~ ãnu l 4. () ìðáv ãàïš upeeég u ìõ Ák}v ~ 589745 5 dõáe dì () àdáv àì ï²h ïšddá A B de Ù ãä{ ABïà ì 6 dsà dì 9 üòìo õyüœn ÇeÇÇãà lu b + c kçô 5.

More information

<4D F736F F D A440AFEB2D313820AC49BACDBDCBA142BDB2A4E5ACC2A142BAB5BFB7B861A142BC42ACE7A9B52E646F63>

<4D F736F F D A440AFEB2D313820AC49BACDBDCBA142BDB2A4E5ACC2A142BAB5BFB7B861A142BC42ACE7A9B52E646F63> o! w! é! Ù gá å± ºŽ ë ë ³ á 1949 ë Œ Š ª ë â ËŒ 60 ë ë Á µð Î ë ëé ð Î ë ë Ü ã ãã Š Ø ž Ý ó ÿ í Ñ Î É ð Î ÒÐ ÿ ü â ø ç žé ë Ò bio-psycho-social approach ë ª ë ü ë þš ½ â Ê ž ý â ³ Î ë ³ Ï þ Ø œ ÎþÔÝëµ

More information

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

More information

152 r Éþí 22 v r É} rˆ þí( ) 182 ~ Ür h r É t k o( ) 197 ~ s r Ó í ( ) 160 ~ {Ž t þí ( ) 163 ~ Ë u þí } } f m us Œ þí

152 r Éþí 22 v r É} rˆ þí( ) 182 ~ Ür h r É t k o( ) 197 ~ s r Ó í ( ) 160 ~ {Ž t þí ( ) 163 ~ Ë u þí } } f m us Œ þí ÓŒ «! o gý o! h * æ æ f þí ~t v 8 w Ë 2011-2013 h Ê h ~ï Ö ª usí ~ k 122 ~ { í Œ 153 ~ f ~ ~íh í 419 ~ zç mþ (1752-1795) 143 ~ * ð ý o ý r Éþí 22 2013 12 ê {r 152 r Éþí 22 v r É} rˆ þí(1900-1920) 182 ~

More information

lu yàng tuò guan gui zh ng fèn wù wèi qiao jú tá l o jiàn f i è yí yì qu n sì xuè , chéng y o xi o z pìn,, 1957 7 hàn 37 38 y u p ti o bèi t n tài kù sè b n zen you y n pí chè qiàn 17 dí jué

More information

Microsoft Word - 134專-23 卓春英.doc

Microsoft Word - 134專-23  卓春英.doc í s} Ö s Ãq  Ùë ºŽ 2010 ˆ Î Ì ÐŠë ãµ Îë ³ à Îþãµ µ Ú ãµâ Ñ É ë ˆ Ä Œ ˆ Î ãµ ž ãµ Ñ ë Ð «ú Î Îþ ² «ëëã È Ì ÎÁ ¼ ëãµâ œ ç â Ì Ã ã ë ëë ãµ Úãú ëë ãµ š ö ë Þ Îþãµ ---- ˆ ãµ Ï ãµ ãµ Ê ãµ ãµ ë ã µ Î Ú ± óªˆ

More information

<4D F736F F D20CAA1C5FACFEEC4BFC9EAB1A8CDA8D6AAA3A8B6A8A3A92E646F63>

<4D F736F F D20CAA1C5FACFEEC4BFC9EAB1A8CDA8D6AAA3A8B6A8A3A92E646F63> q Ǫ øvm ÂÞ ù st i äçöë Î q î»ö } { Ÿ lý ~ Ïcc» À Ñ Â òé ÒÃâ d ü Î Ò j Ыî d ƒö Š À Ð «Ã n ÐÐÒ» {Ö qÿgxc cßo r ƒ oc dòcc Á cÿšc Û cí c càn ùc î c  c{ ƒi õð ŸŠÐd u d p n Ì q õ ùr «Ãcq» r «Ãc ŸŠ «Ã q

More information

<4D F736F F D203131B3FCA451A440A142B941A740A7EFA87DAAABBC78A6AC20B8C9C076B64FAC64A6F420B0F2B7C72E646F63>

<4D F736F F D203131B3FCA451A440A142B941A740A7EFA87DAAABBC78A6AC20B8C9C076B64FAC64A6F420B0F2B7C72E646F63> È! Á ÝŠ! Ês 90 2 h 20 høpý} 9060327 ì Ês 90 3 h 7 høpý} 9068475 ós Ês 92 11 h 5 høp} 0920074892 ós Ës 100 8 h 31 høp} 1000169689 ós 7 e 3 ÈÆ œíˆ «Î œî Ø Ø œþ³áéé ã ï ã Ð ³é ³ÁÉé«æ Àã ÊÍžñÝãÝØŠ ÌØÐ ± Ê

More information

untitled

untitled ØÇ 1 / 7 化学品安全技术说明书 1. ¹ÃÐ ºø : LCK114 (COD) Ñ : LCK114 Àÿ ÐÆÐ 100004 400-007-0792 24» šˆ 22 Ò ˆŸ23 400-686-8899, 800-840-6026 MSDS : l ~ ~ : Í ˆn : ~ : ~ Ñ TSCA CAS : ~ qcas : Ñ 2. Ý GHS : Ã Ì : q Ì3

More information

Microsoft Word - 08佳作教案.doc

Microsoft Word - 08佳作教案.doc Ã; vpíû jy Ÿ ý P h h j u u ˆ.. ± ò j v jâ yu u Á Õ u ä e u s kµû u jâá ò Ö Á uä Á ò l ó gs í Þ u ke jâá u f u lá u Ô ì Á ló Ágs ó Áu Ô ž d ló Á u ì ² dº k HfpshfLfmmz)2:66*Á u Ô Áu Ô ž à ì ² jì g ²à ó

More information

Microsoft Word - CA 民法_債編_-講義-01.doc

Microsoft Word - CA 民法_債編_-講義-01.doc ŒÕ s½ 2 8042 s½ Ì 2 ½ j 903 s½ Ì 3 Ò e½õ à 908 s½ Ì 4 e½õ à 90: s½ Ì 5 e½õ à 9025 s½ Ì 6 k à 9027 s½ Ì 7 õì 9032 s½ 2 u 9034 s½ 3 Á 9039 s½ 4 ~ j 9041 s½ 5 Ðç Ðç Ðç Ðç :05 s½ 6 Ðç Ðç :07 s½ 7 ò Ðç Ðç Ðç

More information

<D2BDC1C6BDA1BFB5CDB6C8DAD7CAB8DFB7E5C2DBCCB3B2CEBBE1C3FBB5A52E786C7378>

<D2BDC1C6BDA1BFB5CDB6C8DAD7CAB8DFB7E5C2DBCCB3B2CEBBE1C3FBB5A52E786C7378> 参 会 人 员 名 单 Last Name 姓 名 公 司 Tel Fax Bai 柏 煜 康 复 之 家 8610 8761 4189 8610 8761 4189 Bai 白 威 久 禧 道 和 股 权 投 资 管 理 ( 天 津 ) 有 限 公 司 8610 6506 7108 8610 6506 7108 Bao 包 景 明 通 用 技 术 集 团 投 资 管 理 有 限 公 司 8610

More information

SSA Form SSA Form Static Single Assignment Form Å ê «ùxr y fâ Ÿx ùxnº fâÿx ³ ø ± Í r ± º g 1) SSA f f v q «un q ø ñ qfâÿx f f v q ø i ²q øfq v ü Ø v i

SSA Form SSA Form Static Single Assignment Form Å ê «ùxr y fâ Ÿx ùxnº fâÿx ³ ø ± Í r ± º g 1) SSA f f v q «un q ø ñ qfâÿx f f v q ø i ²q øfq v ü Ø v i SSA Form SSA Form Static Single Assignment Form Å ê «ùxr y fâ Ÿx ùxnº fâÿx ³ ø ± Í r ± º g 1) SSA f f v q «un q ø ñ qfâÿx f f v q ø i ²q øfq v ü Ø v i v j, i j, d yÿr ü q 1 v := v i := v := v j := 1

More information

21 13 D / 2 10 ig ig 10 d 1. 0 g kg /2 2 β- 5 g kg g kg mg kg - 1 ig ig 24 h 5% 1 2% CMC-Na 2. 5 ml 30

21 13 D / 2 10 ig ig 10 d 1. 0 g kg /2 2 β- 5 g kg g kg mg kg - 1 ig ig 24 h 5% 1 2% CMC-Na 2. 5 ml 30 21 13 1 2 1* 2 1. 430065 2. 445000 20 10 5 g kg - 1 5 mg kg - 1 ig 10 d ig HE 1 TFF1 TFF1 P < 0. 01 P < 0. 01 P < 0. 01 P < 0. 05 R285. 5 doi 10. 13422 /j. cnki. syfjx. 2015130100 A 1005-9903 2015 13-0100-05

More information

<4D F736F F D DB5DA31C6DA6F6B2DD6D0B4F3B9DCC0EDD1D0BEBF2DC4DACEC42E646F63>

<4D F736F F D DB5DA31C6DA6F6B2DD6D0B4F3B9DCC0EDD1D0BEBF2DC4DACEC42E646F63> µ ïï d ï à i µ ë ï µ Ñ Ï Ò pƒ þ ß ÿ Ñ ï ï p ï Ñ ƒ ï µ Ò ë Ñ i µ Ò q B849 F49 20 d Ê Ê ± Ê å± 09YJC870007 2013 } 8 í 1 ë Web2.0 ƒõ ê s à Ê ± ± i çpƒ Ê Ê ò Ê Ê pƒ qs Ð Ê ôk w ê ïñ ò ï ƒ ï o 2007 i Ñ Î ƒ

More information

Microsoft Word - 17圖書館事業大事記.doc

Microsoft Word - 17圖書館事業大事記.doc ð i œ âí ˆÍ 101 1 12 ë ˆÍ ó œˆí «ë õ «œ Š šâ ë œˆí ë ½ Ð«í µ á «í þ 1 i 1 i âˆ È ó âü 101 Œ Ûñáâ 9 1 i 6 i ˆ â Šž ÑŠóí «í «Ñ Ž âë É ˆ Ž Žë 1 i 8 i âá Ê 1 Ê FastBook š µ Î â Ê 1 «ë Þ 1 i 10 i â ó Š ŸŽ ¼ª

More information

Microsoft Word - 3 國文.doc

Microsoft Word - 3 國文.doc qv 102 Ô Ý gæ 2.31 à 4 32.41 à 3!!!!ý!!! ( ) 1. Šë ²íå (A) ò (B) (C) Æ ç (D) Š ( ) 2. Šëå ª þ ² ¾ (A) Êk (B) j k j (C) Ž k ˆ (D) k ( ) 3. á ë ²í (A) žá ë É Ÿ æî é (B) Þ É ò é Ÿ ÞÉÞ (C) â áð ë Š ë Ð (D)

More information

( CIP ) /,,. - :, ISBN H193.2 CIP (2004) JIAOSHI KOUYU YISHU (0898 ) B /

( CIP ) /,,. - :, ISBN H193.2 CIP (2004) JIAOSHI KOUYU YISHU (0898 ) B / 2004 ( CIP ) /,,. - :, 2004.2 ISBN 7-5442-2673-5...- - -.H193.2 CIP (2004) 003902 JIAOSHI KOUYU YISHU (0898 )65350227 B 3 570203 nhcbgs@0898.net 8901240 1/ 32 14 374 2004 2 1 2004 2 1 ISBN 7-5442-2673-5

More information

untitled

untitled 附件 8 全球统一制度分类实例 附件 8 全球统一制度分类实例 A8.1 É ÊÉ ¹k Í q  Çq zâÿo fÿ íãy É q ~ uy q À Âq Å ÂqÙgu{ g«š É qé ¹k Í ø } 4 q } 3 q Î / š} 1C sî /e s } 1 e ƒ} 4 A8.2 g«ì 1.1 EINECS üz EINECS ¼ IUPAC üz Globalene Hazexyl

More information

Mixtions Pin Yin Homepage

Mixtions Pin Yin Homepage an tai yin 安 胎 饮 775 ba wei dai xia fang 八 味 带 下 方 756 ba zhen tang 八 珍 汤 600 ba zheng san 八 正 散 601 bai he gu jin tang 百 合 固 金 汤 680 bai hu jia ren shen tang 白 虎 加 人 参 汤 755 bai hu tang 白 虎 汤 660 bai

More information

Microsoft Word - 07-第7章.doc

Microsoft Word - 07-第7章.doc 7! 7-1 AIDS Ϊ Š Š Œ ý  ²Š ÿ ï 2 Œ  Š è Ÿ Ãs j Þ ÞÒë š Ûþ á Þ ëªœ Š 7-2 œ ÞŒ ë ² ö Ý Ý «Í ÿ «Í Ãs j ŠÐë í 7.2 7-3 ë â ó œ Š á PI IRR æ NPV æ Íë œä æö ²ë ù ö NPV æ Œ ÍëÄ æö Ãs j NPV æë Ì Ð æ Ú 1. â œ

More information

untitled

untitled 联合国 气候变化框架公约 Distr.: General 12 August 2011 Chinese Original: English 附属履行机构 附属履行机构第三十四届会议报告,2011 年 6 月 6 日至 17 日在波恩举行 转交 公约 缔约方会议和作为 京都议定书 缔约方会议的 公约 缔约方会议通过的决定草案 目录 }-/CP.17 úà 2012-2013 e È~... 2 }-/CMP.7

More information

Dolphin 6110 Quick Start Guide

Dolphin 6110 Quick Start Guide Dolphin TM 6110 移动数据终端 快速入门指南 Dolphin 6110 移动数据终端 â ~ Í â ~f ÿâÿx g Dolphin 6110 zù gn 3.7v y ACn KSAS0100500200D5 ± 100-240V AC 50/60Hz 0.4 A ±Ç 5 V DC 2.0 A ä ² ~ ñâ xž Dolphin Ä ² õ } 6 È Dolphin 6110

More information

第 31 卷 Vol.31 总第 124 期 N C < FG " G 6 (*** + $6C7 -.= " 9 K D $Y 2# 45 9 D ($ 9 $KL-`!78-;a+ * 9 _R? $" KL ;a+ "; #-. 7 $ 9 Y 6C7!"#$

第 31 卷 Vol.31 总第 124 期 N C < FG  G 6 (*** + $6C7 -.=  9 K D $Y 2# 45 9 D ($ 9 $KL-`!78-;a+ * 9 _R? $ KL ;a+ ; #-. 7 $ 9 Y 6C7!#$ N C < FG "G 6 (*** +$6C7 -.= " 9 K D $Y 2# 45 9 D($ 9 Y @"5$KL-`!78-;a+ * 9 _R?$" KL;a+ "; #-. 7 $ 9 Y 6C7!"#$ "H$$$$$%&' %$$$$$%$ &' #&;#& &''% """ * %.,* " *,* " %.!" % A *+ -() - ))*( (/A 2. /3.*: A

More information

Microsoft Word dot

Microsoft Word dot 8.2 n ØŒ õ w STEP 7 q ØŒùÄ ~êq ùxžùm np ö² q OB FB DB SFC xöü v q à Ãq ŸŽÙ~ ²Í HMI WinCC qèrf m q ±Í CPU ²Ÿ Çj à CPU ö q n HMI WinCC xç à 1 Ë STEP 7 Èr vz STEP 7 fë füg ReportEr qèr Ãl rfqüü z CPU g CPU

More information

{ r þ ¼!!!! Á  én è ~ Á v½ e u ~} Á } Ô Õ }ä } ~ ~ˆ ó û } Á Ç u Á m } Á ¾ Œ rø ke x d Á m } Á vä n uá 7 5 ke 9 3 vò Œl Ávä  ر¾ Á é Á  n 7 5 x uõ

{ r þ ¼!!!! Á  én è ~ Á v½ e u ~} Á } Ô Õ }ä } ~ ~ˆ ó û } Á Ç u Á m } Á ¾ Œ rø ke x d Á m } Á vä n uá 7 5 ke 9 3 vò Œl Ávä  ر¾ Á é Á  n 7 5 x uõ qšq p q Ê! The Commentary on the CPC Central Committee Workshop on Xinjiang Mission! Mjv-!Ufoh.Difoh! ç z p ý 2010 5 h 17 h 19 hh 3 e }m n Ì p â ¼ Á Œ láø ª s Án àˆn Ǫt qù} zïô  ûª ï ï ªØ Á n Áïì³ jìùq

More information