stk.er43

Size: px
Start display at page:

Download "stk.er43"

Transcription

1

2 TS. DANG THj HANH GA TAM HOANG NHA XUAT BAN NONG NGHlfeP TP. Ho Chi Minh

3 I. DAC DIEM CON GIONG Ga Tam Hoang c6 nguon goc tfr Trung Quoc. Sau rgay giai phong Trung Quoc (1949), cong ty xuat nhap khau Trung Son doc quyen thu mua ga nay de xuat khau sang cuta khau Thach Ky nen nguo'i nifo c ngoai con goi la gk Thach Ky. Ga Thach Ky thuan chung nho con, kha n&ng sinh trifling sinh san khong cao nen khoang cuoi thap nien 70 cac nha chan nuoi Hong Kong da cho lai Thach Ky vdi giong ga Kabir (Israel) tao giong ga Thach Ky lai hay con goi la Thach Ky tap. Ga Thach Ky-Kabir difqc difa tro' lai Trung Son va ditoc chon loc qua nhieu the he vtfi cac muc tieu khac nhau tao ra cac dong ga Tam Hoang co ngoai hinh va nang suat khac nhau. Hien nay ga Tam Hoang difl?c nuoi pho bien 6 Trung Quoc, dac biet la vung Quang Dong. Ga co mau long vang den vang hoa mo', chan vang va da vang. Ga co dac diem than ng4n, lung b ng, ngirc no, dui phat trien, bifoc di ngkn va chan thap hcfn ga Tau Vang Nam bo. Ga Tam Hoang co sufc chiu dimg tot, thit ngon, ngoai hinh va mau sac hop vo*i thi hieu ngi/cfi tieu dung cr Viet Nam. Giong ga Tam Hoang difl?c nhap tir Trung Quoc vao Viet Nam lan dau nam 1993 va diloc nuoi d Quang j

4 Ninh. Ket qua nuoi thich nghi tf day cho thay the trong ga 90 ngay tuoi chi dat binh quan 0,81 kg/con, tieu ton 4.5 kg thtfc an cho 1 kg tang trong va n&ng suat triing dat 131 qua/mai/nam. Nhtfng nam sau do ga Tam Hoang dirqe nuoi khao sat thich nghi tai trai giong cua Vifn Chan nuoi, Xi nghiep ga giong Luang My - Nam Ha. Sau do rat nhilu co so' giong ctia nha nude va tu nhan hoac nhap trifc tiep hoac mua con giong tcf cac ca so' v de nhan giong. Hien nay of Viet Nam co cac dong ga Tam Hoang sau: - Tam Hoang dong 882 co mau long kha thuan nhat: vang ram, chan vang, da vang, ga trong to con, CLfo'ng trang, mao dan to va chan thap ho*n ga Tau cua Viet Nam. Nuoi 3,5 thang dang ban cong nghiep dat binh quan 1,75 kg/con. Nang suat trufrg cua ga mai dat qua/mai/nam. - Tam Hoang (Hoang he), to con han va de sai hem. 3 thang tuoi dat trong ldpng bsng dong 882 luc 3.5 thang. Nang suat trufng dat qua/mai/nam. - Tam Hoang nuoi 3 thang co the dat binh quan 1,9-2,0 kg/con va nang suat trufng co the dat qua/mai/nam. - Ga Ma Hoang (882-2) co nang suat thit, trufng qua khao nghiem gan tifdng ditorng vdi ga Tam Hoang 882, nhung co mau long vang sam, diem r&n rat giong ga Ta nen cung rat dupe ngudi dan ua chuong. - Ga Jiang cun nho con ho'n cac dong ga Tam 4

5 Hoang ke tren. 3 thang tuoi chi dat 1,4-1,5 kg/con. Song diic biet ga Jiang cun co pham chat thit rat tot, thit thorn ngon va ty le cac phan thit co gia tri (thit life, thit dui) trong than thit xe cao. - Ga LtJtfng Phupng (hay Hoa Lifcmg Phupng) co mau long giong ga Ma Hoang, song ga Luang Phupng to con ban, ty le de cao ho'n. Nang suat trufng dat 170 qua/mai/nam. Ga Liio ng Phiipng lpn nhanh nen ngirdi ngheo rat thich nuoi va thich an. Tuy nhien giong nay co nhupc diem la ty le phan thit co gia tri trong than thit xe thap hon, do do thi tru*d ng Hong Kong da khong chon Hoa Luang Phupng ma chuong Jiang cun ho n. Hien nay ga Tam Hoang dope chon loc va nhan giong chu yeu 6 vung Quang Dong * Trung Quoc. Mot so cong ty ldn co uy tin cung cap giong ga Tam Hoang la Cong ty Bach Van. m6i nam san xuat khoang 50 trieu ga con. TrUdng Dai hoc Hoa Nam moi n&m san xuat tren 30 trieu va Jiang cun moi nam khoang 14 trieu con. Giong Hoa Luong Phirpng dupe nuoi va nhan giong d Quang Tay, Trung Quoc. Pham chat than thit xe va gia tri dinh dupng cua thit ga Tam Hoang nuoi trong ho dan phia Nam (Bang 1) II. CHUONG THAI VA THIET BI DUNG CU CHAN NUOI 1. Chuong nuoi: Chuong ga phai dam bao thoang mat, kho rao ban dem va mua dong am ap. Chuong nen lam noi cao

6 rao, hudng Dong Nam, mat, tan dung cang nhieu anh sang mat tro i cang tot. Anh sang se diet vi khuan, chong am moc han che dich benh. Ghuong phai thiet ke sao cho thong thoang td nhien tot. Xung quanh dung ludi ho&c tre dan lam song, co rem che bang cot, bao tai, bi xac ran... Luc sang sdm chong rem len cho thoang, luc mifa gio va ban dem ha rem xuong. Neu dung ludi che thi tifo'ng phia dudi xay cao cm. Neu nuoi nen phai lot trau, dam bao, ro'm, co kho cat ng&n. Co the lam san bdng tre go cao cm so vdi mat nen cho phan rot xuong nen de de dang hot phan. Mang an, mang uong treo ho&c gac len be rai deu khip chuong. Mai chuong co the lop b&ng ton, la ho$c ngoi. Lop ton ben nhufng nong hon lop la. Neu nuoi ga thit theo dang ban cong nghipp (khoang 3 thang xuat chuong) chi can lam chuong rong khoang m2, con neu nuoi 100 ga mai de can chuong rong m2 Chuong um: Co the um ga trong chuong sau nay nuoi ga Idn, nhimg phai co phen che kin xung quanh de tranh gio lua. Neu um n n thi chi can lot trau, dam bao day 7-10 cm, dung quay bang cot cao cm. Quay dai ngan tuy thuoc so lcfong ga. Neu um tren long chuong um ga con co the lam bang san tre, g6 lot them ludi 6 vuong dipn tich 6 1 cm2, chuong cao cm, dien tich 1 m x 2 m = 2m2 cho 100 ga. Chung quanh lam song tre each nhau 2-2,5 cm, che lidi khi ga con be, sau do bo ludi de cho ga tho dau ra &n, uong (mang d4t ngoai chuong). Che chuong cho am bsng bao tai, bi xac rdn, bia cactong, hay tham chi co the dung la chuoi kho. 6

7 Bang 1. Cac chi tieu giet mo va gia tri dinh dtfdng cua thit ga Tam Hoang Cac chi tieu Ga trong Ga mai Tuoi giet thit (thang tuoi) 4,0 4,0 Ty ie moc ham (%) 78,6 75,7 Ty le quay thit (%) 66,2 67,9 Ty le thit ufc (%) 16,2 18,3 Ty le thit dui (%) 24,7 22,4 Ty le dau va co (%) 20,8 18,4 Ty le lung {%) 14,4 14,8 Thit he: Vat chat kho (%) 24,8 25,1 Dam (%) 23,8 23,5 Eeo (%) 0,85 1,38 Thit dui: Vat chat kho (%) 23,4 23,4 Dam (%) 20,7 20,5 Beo (%) 2,10 2,50 7

8 2. Dung cu chan nuoi: Mang dn: Ga mo i no', 2-3 ngay dau rai thufc an tren giay lot, sau do co the dung met vanh thap ho&c khay nhom hoac mang co true quay dung cho ga con de trong chuong (cho den 2 tuan tuoi), sau do de mang &n dai 6' ngoai chuong um. Sau giai doan um, khi tha xuong chuong nen dung mang tron tir dong b^ng nhua hoac ton. Mang loai phi 50 dung cho khoang ga thit. 0,6 m Khay dvftig thvife an cho ga Mang dai treo ngoai long con 1 tuan Mang an ttf dpng treo Mang dai co true cf giiifa de ti*ong trong chuong chuong cho ga con an Chu y mang luon treo ngang tarn ltfng ciia ga de tranh ro'i vai thufc Sn. 8

9 Mang uong: Ga nho, ga ldn deu dung loai mang golon la tot nhat. Loai nho: 1-2 lit cho ga con (1-2 mang cho 100 con), loai Ion: 3,5-4 lit cho ga lo'n. Co the tan dung lam mang kieu nay bang vo hop skt up ngtroc vao dia day bang co get hoac dung chai, ong biftfng treo ngito'c. Hoac dung mang dai b:ang ton hoac ong biio'ng, ong nito'c treo ngoai chuong. Mot so kieu mang uong: Mang uong bring nhua cho Mang uong bring chai ga con Mang uong cho ga ldfn 3,5-4 lit 9

10 Chup um: Co the dung d&n di$n, den dau, d&n bao, bep than, nen tit tao chup b&ng ton ho&c nhom de gitf nhiet. Chuong 2 m2 co the dung 2 bong 75W cho 100 ga. Nhiet do chuong nuoi can cho ga trong nhcifng tuan dau nhu sau: 1 tuan (1-7 ngay): C 2 tuan (8-14 ngay): C 3 tuan (15-21 ngay): C 4 tuan (22-28 ngay): C Nhtf vay, thuc ra ta chi can um cho ga 2 tuan dau, nhufng tuan sau do chi nhtfng luc mtfa lanh ho^ic ban dem mdi can dot den. Muon biet nhiet do trong chuong um co phu hop hay khong, tot nhat nen quan sat hoat dong ciia dan ga: Neu lanh ga se don dong tu tap dudi nguon nhiet, neu qud nong ga tan ra xa nguon nhiet, ga sa canh dufng ha mo de thd, nhiet do thich hop ga phan tan deu trong chuong, ga hoat dong nhanh nhen. Phan ting cua ga con vcfi nhiet do trong chuong um: a) Nhiet dq thich hop ga tan deu trong chuong um. b) Nhiet do thap ga tap trung gan den sudi. c) Nhiet do cao ga tranh xa den si/cri. 10

11 0 de: 6 de co the tan dung hop cactong nho (thung bia, thung nutfc ngot...), thung mung, ro ra hu" lot ro'm ho c trau hoac co the dong bang go. Moi o de cho 4-5 ga mai. O de nen de a no i toi trong goc chu6ng de ga mai khoi bi quay ray. Noi chung, ga Tam Hoang van co mot so con co phan xa doi ap (khoang 20%). Nhtmg gk Tam Hoang khong kheo ap bang ga Ta, cho nen tot nhat la dung cac bien phap cai ap de tang nang suat trifrig. Co the thu trufng cho ga Ta ap hoac suf dung tu ap thu cong qui mo nho de ap. Ky thuat ap trufng ga Tam Hoang khong khac so vdi ap trifrig cac giong ga khac. San, viion: Ga nuoi bdn chan tha phai co san hoac vufrn cho ga cko bdi. Dien tich toi thieu la 5m2/ con. Co the dung lifdi aide de quay vi ga Tam Hoang thufcfng khong bay cao nhir ga Ta. Sau 1-2 thang nen doi san triidc ra san sau ho$c quay sang khu vifc khac de gk kiem dime nhieu moi hofr va sat trung san cu. Trong san hokc vtfofn nen co ho cat de ga tarn. III. CHAM SOC NUOI DLfefNG 1. Cham soc nuoi dtfsng ga con Ga con mot ngay tuoi khi difa tu' trai ve cho uong nutfc ngay. Nifo c hda vitamin complex va khang sinh phong bach ly, E.coli va viem ron (vi du: Saigo-Nox Poultry, Tetracyline, Flumequyl...). Ngay hom sau cho &n bap nhuyen, hoac tarn nhuyin. Bat dau tif ngay thur 3 hoac thur 4 mdi cho an cam hon ho p danh cho ga con. Trong 2 tuan dau dac biet phai quan tam nhat la siicri am va tranh bi gio lua (xem phan thiet bi chubng trai) va thifc hien lich chich ngifa day du. 11

12 Sau 3 tu&n bat dau tap tha xuong nen va chuyen doi thufc an. Vi du ngay dau tha ra ngoai 2 gid, ngay thuf 2 tha ra ngoai 4 gio, ng&y thuf 3 tha 6 gid... Phai tap dan de ga khong tri stress sao cho sau 1 tuan co the quen dan vdi dieu kien mdi. Nen nho' chi tha ga ra san, vifdn (co quay lu o'i) luc trdi n&ng am, da kho sifting, toi nhot vao chuong. Khi thay doi thufc an cung thay dan dan, vi du ngay dau tien 20% thufc an mo'i, 80% thufc an cu, ngay tiep theo 40% thufc an mdi, sau do 60% thufc an mdi, 80% thufc an mdi va khoang sau 4-5 ngay mdi dung hoan toan thufc &n mdi. Khi tron thuoc khang sinh hay bo sung vitamin hoac axit amin vao khau phan vdi ham lifting rat nho phai tron theo nguyen tac tif it den nhieu. Vi du: tron 2 g thuoc khang sinh vao 10 kg thufc an. TrUdc het can 0,5 kg thufc &n rile 2 g thuoc vao tron deu. Sau do can 3 kg thurc an va r c deu 0,5 kg thde 3m da co thuoc vao tron deu. Sau do lay so thufc an da tron thuoc tron deu vdi so 6,5 kg thufc an con lai de du 10 kg. Ga Tam Hoang ldn nhanh htin ga Ta (ga Tau), nhifng cham han ga thit cong nghiep. Cho nen thufc an doi vdi ga Tam Hoang trong giai doan 1-4 tuan tuoi can khoang 19-20% dam, nang luting Kcal/kg thufc Sn hon htip (xem bang nhu cau dinh dating: Bang 2). 2. Cham soc va nuoi ditdng ga thit Tuy hoan canh kinh te tcrng gia dinh ma d&u tu" ve dinh dating nhieu hay it. Nhifng doi vdi ga Tam 12

13 Hoang, phufcfng thufc nuoi ban chan tha la phu ho'p nhat, tufc la ban ngay tha ga ra vito n (5-10 m2/con) de ga Idem them giun de, sau bo, di lai cho san thit va khoe manh nhifng van thifo'ng xuyen ca thufc an bo sung. Hien nay pho bien co cac dang: - Thufc an hon hcfp cho ga tha vutfn - There an hon hop cho ga thit cong nghiep + thufc an dia phifo ng - Thufc an dam d&c + thufc an dia phtfo ng - Tif pha tron tif cac nguyen lieu dia phtfo ng Ty le tron tuy thuoc vao kha nang dau ttf ciia tifng ho va tifng tho i diem. Neu gan tet can vo beo nhanh de kip ban tet thi nen tang ty le thufc an hdn ho p (50% : 50%) ho&c dam d^c (25% - 30%) de co the xuat ban luc tu4n tuoi. Neu dau ttf it (30% hon ho p: 70% thufc an dia phtftfng) hoac 15% dam d c: 85% thufc Sn dia phtfemg, tho'i gian nuoi co the keo dai til 3,5-4 thang. Song van rat hieu qua do chi phi thufc an thap. Ngoai ra, doi vo'i ga Tam Hoang van co the tan dung dau tom, dau ca, cua hoac nuoi giun lam thufc an cung cap dam nhir doi vdi ga Ta (dau tom ca nen dun chin). 3. Nuoi ga giolig hau bi hoac ga de lay trutag Giai doan nuoi hau bi la tif sau 8 tuan tuoi cho den luc ga hkt dau vao de (doi voi ga Tam Hoang khoang 4-5 thang tuoi). Cham soc nuoi dtfo ng cho den 8 tuan tuoi van nhuf nuoi ga de ban thit. Sau 8 tuan tuoi tach ga trong 13

14 nuoi rieng de v6 beo ban thit. Con ga mai phai nuoi n han che va khong che trong lifting ga sao cho den luc vao de ga chi n&ng 1,6-1,8 kg/con. Co the han che bang 2 each: Han che ve mat chat lifting: van cho ga an tir do nhimg pha tron thufc an co ham lifting chat dinh difdng thap, dac biet cac nguyen lieu giau nang luting nhti bap, tam. Cho an nhieu rau, co xanh... Han che ve so luting: Chat ltiting khau phan an van gitf nguyen, nhimg chi cho ga an 2 lan/ngay (buoi sang va buoi chieu) vdi lifting thufc an khoang bang 70%. Khi cho an han che ve so lifting ga hay edn mb, rift long nhau do doi va buon bde, dac biet la luc nang nong hay nhot qua chat choi, dien tich vtidn hep... Bdi vay nen cho ga an them nhieu rau co, cu de ga mb an them. Hang thang nen can thuf mot so con (con vifa, con to, con nho) de kiem tra trong ltiting ga hau co sif dieu chinh thufc an cho phu hop. Neu trifdrc luc vao de ga qua map ga se de muon, de thda va de bi chet nong (stress) trong then ky de. 4. Nuoi difdng ga de Ga Tam Hoang la giong ga kiem dung nen nang suat trumg khong cao. Ty le de binh quan ca nam chi dat 40-45% (khoang qua/mai/nam). Be cao diem nhat cung chi dat 60-65%. Bdi vay khong nen cho ga an qua nhieu ga se map, tich m3 va de giam. Tuy nhien, khi pha tron thufc an nen bo sung them axit amin thiet yeu nhd lysin va methionin. Nang suat trumg 14

15 se duttc cai thien ro ret. Neu tf gan cho nen tan dung mua xac dau phu thay the mot phan thdc an cung cap dam rat tot va re, Khi ga de dtfo'c khoang 5% (100 con de 5 qua/ ngay) thi chuyen tif thufc an ga hau bi sang thufc an ga de (co the dung cam hon hop cho ga Tau hoac tii pha tron) mufc an gam/con/ngay. Ty le de tang thi t&ng IiTtfng cam cho an len (ga an vtia het trong ngay, khong de den cho an dem). 5. Nhu cau dinh dvcdng va mpt so phu dng phap pha trpn khau phan Bang 2. Nhu cau dinh du&ng qua cac giai doan tuoi Chat dinh thfarg Gacon 1-4 tuan Gathit 5-8 tuttn Loai & Ga thjt 9 tula i ban Ga heat hi Gtide Ehmtho 9c 20 IB NLTDfcd/kg Xf loi ch r c Ga ^ 1,0 1,0 L.0 1,0 3,5 P V 0,8 0,7 0,7 0,6 os Lysim 9C 1,2 1,0 1,0 0,8 0,7 Methionine 9c 0,5 0,45 0,45 0,

16 MOT SO PHTJCfNG PHAP PHA TR0N KHAU phan Pha loang khau phan (sit dung thitc an hon hap va thitc an dia phtiang) 1-4 tuan: 100% hon hop 5-8 tuan: 70% thufc &n hon hop + 30% b&p hoac tarn, cam. tam. 9 tuan -> ban: 50% thufc an hon ho'p + 50% bdp, Tuy gia ca va thoi vu co the thay b&p bang tam, cam hay bot khoai mi-.. Phitang phap hao tint (each phoi hap thitc dn dam dac va thitc dn dia phitang) VI du: Muon phoi hop khau phan cho ga de co 17% dam tho tii thufc an dam d&c cua ga de (34% dam) va bap nghien (9% dam tho). Dam thufc hn dam dac 34 \ / 17 / \ 8,0 Dam cua blp 9, = (8 + 17) 16

17 68% => % cam dam d&c ga de can suf dung 8/25 x 100 = => % bap xay can suf dung 17/25 x 100 = 68% (ho&c 100% - 32% = 68%) Cach lap bao thit: a. Ghi ham lucmg dam cua thufc an dam dac len goc tren phia trai bao thu va dam cua bap vao goc dubi, Ham lixong dam cua thufc an can tron vao giufa. b. Trif theo duong cheo bao tho ghi gia tri vao cac goc phia phai. c. Cong 2 gia tri cua cac goc phia phai (8,0 + 17,0 = 25,0). d. Ty le cua thufc an dam dac can dung chinh la ty le cua gia tri goc tren phia phai chia cho tong cua 2 goc phai x 100 (8 : 25 x 100) va ty le b&p xay la phan con lai (de dito'c 100 kg thufc &n co ham lucfng dam 17% can tron 32 kg thufc an dam dac voi 68 kg bap xay). Phoi hop cac khdu phan til nguyen lieu don: - Phoi hop cac khau phan tir nguyen lieu don trtfdfc het phai phan bipt ditoc cac nhom thurc &n gia sue cung cap n&ng krong, nhom cung cap dam, khoang... va cac mufc suf dung toi da doi vo i tifng loai nguyen lieu thufc an. Vi du: Nhom cung cap dam gom co bot ca 5-10%, bpt dau tom, dau nanh, dau xanh, kho dau me (vifng) 17

18 kho dau dau phong (lac), kho dau dau n&nh... Trong nhom nay can Ion y ham lupng muoi trong bot ca. Flam lupng muoi qua cao ga an se bi tieu chay, hay trong dau nanh co antitrypsin la chat khang lai men tieu hoa dam, nen khi dung dau nanh phai rang chin. Trong kho dau dau phong rat de phat trien nam sinh doc to aflatoxin rat nguy hiem cho gia cam... Nhom nay chiem 25-35% trong khdu phan tuy thuoc khau phan thufc an cho loai ga nao. - Nhom cung cap nang 1 Upng gom ngu coc (bap, tarn, cam, khoai mi, khoai lang...) va hat co dau. Trong nhom nay can luu y bo sung axit amin khi dung nhieu bap. Cam loai 3 ham lu o'ng xo cung rat cao, khong nen dung nhieu. Bac biet trong khoai mi co doc to HCN cyannid nen phai ngam nude xur ly trudc khi cho an (tron toi da 30% khoai mi trong khau phan). Nhom nay chiem khoang 60-70% trong khau phan. - Nhom cung cap khoang: la bot so, bot xitong, premix khoang, tuy theo nhu cau dinh dub'ng cua tcmg loai gia cam de tron trong khau phan (1-4%). - Nhom cung cap vitamin va axit amin: Ga chan tha co co non de an thoai mai duoc 1 phan nhu cau v vitamin. Ngoai ra co the mua vitamin tong hpp (Multi vitamin) ve tron thufc hoac hoa nude uong. Axit amin tinh cung co ban ngoai thi trudng, co the mua ve tron theo nhu cau dinh dudng. Thudng nhom nay chiem khoang 1,0% trong khau phan. 18

19 ga de Bang 3. Vi du ve khau phan an cho ga thit, Nguyen li u trong 100 kg Ga thit (giai doan dau) Ga giong (de) Bap vang Cam gao 9,7 12 Banh dau dau nanh 6 4,0 Bot dau xanh - 0 Banh dau dau phong 16 15,0 Bot ca lat 7 10,0 Bot co - 4,0 Bot so - 4,0 Bot xifcmg 2 2,5 Premix &khoang 0,25 0,35 Vi luong - - Methionin 0,05 0,05 Lysine - 0,1 NLTD (Kcalo/kg TA) Protein (%) 20 18,0

20 IV. PHONG va TRI BENH CHO GA Ga Tam Hoang tuy c6 sure de khang cao ho'n ga cong nghiep va thfch nghi tot vdi dieu kien Viet Nam, song ga co the mdc tat ca cac benh nhij d ga cong nghiep. Bdi vay ga Tam Hoang cung phai ngiia vaccin tat ca cac benh truyen nhiem nguy hiem nhu dich ta, Gumboro, dau... va ngba bkng khang sinh nhting benh nhif eau trung, bach ly, thtfcrng han... Cung giong ga Tam Hoang nhiing sufc de khang vdi dich benh va moi trifdng o cac dan ga cua ttfng gia dinh rat khac nhau. Sdc de khang cua dan ga phu thuoc nhieu yeu to, vl du: - Tinh trang ve sinh ehuong trai, ch&m soc, nuoi di/5 ng doi vo'i dan ga (ve sinh sach se, dinh du'ong tot, chich ngifa dung lich...). - Hien trang dich benh trong vung: Neu trong vimg thtfdng xuyen co dich benh, dan ga cung se bi lay nhiem mac du co chich ngcra. - Chat lu Ong ga giong: Neu dan ga mua d cac xi nghiep co uy tin, dan ga bo" me diltfc chich ngcra nghiem tuc, ga con thifa hlfo'ng duo c khang the tti me. Neu cac ho mua ga ve nuoi roi de lam giong, khong co phuong phap chon loc lai tao dung se lam cho dan ga can huyet, ga con sinh ra se cham ldn va sure song giam r5 ret. Bdi vay, neu nuoi lam ga giong tot nhat phai doi trong giong khac. CAC BENH THtfCfNG GAP 1* B$nh dich ta Ga Tam Hoang thtfdng dupe nuoi ban chan tha 20

21 trong cac ho dan co nuoi ga dia phiteng hoac hang xom, lang gieng co nuoi ga dia phifong chan tha. Thu o ng dan khong co tap quan ngtia benh cho ga dia phitong nen moi trtfo ng bi nhiem benh rat cao. Benh dich ta xay ra quanh nam, nhifng dac biet tap trung vao 2 giai doan chuyen mua td mifa sang n^ng va nang sang mira. Benh gap d tat ca moi Ida tuoi, thiio ng gap nhat la luc 20 ngay tuoi den 2 thang tuoi. Nguyen nhdn: Do virut Paramyxovirus, co the lay nhiem trite tiep tit dan ga cu qua dan ga moi hoac lay nhiem qua ho hap, dung cu chan nuoi, ngtfbi nuoi... Trieu chitng: Thdi gian mang benh 5-6 ngay, 6 the cap tlnh ga chet qua nhanh trong 3-4 ngay khong bieu hien ro trieu chufng va benh txch, neu benh xay ra Cham co trieu chufng: - Ga lii du, cam mo xuong dat, thd kho khe, ho - Tieu chay, phan co mau, phan trying xanh - Mot so chay dich nhdn o' mdt, mui - Mao, mong, tich bi tim lai, co the bi phu dau - Sau 4-5 ngay neu khong chet thi co trieu chdng than kinh (mo lung tung, di quay vong) - Ga de giam litong triing, vo trufng m m - Ty le chet tir 50-90% - O the man tinh ga ho, thd kho khe ve ban dem, ga ldn de giam, khong chet (mang mam benh) ga con chet 1-10%. Day la nguon lay lan cho dan mol. 21

22 Berth tich: - Xuat huyet loet ttfng diem 6' hau het cac bo phan he tieu hoa, dac biet xuat huyet tien me va hau mon. - Viem niem mac mui, khi quan co dich nhay... Phong benh: Benh khong co thuoc chtfa, chi phong benh bang vaccin (xem lich phong benh). Neu ngiia lan dau luc 3 ngay tuoi nen dung vaccin nhucfc doc dong kho chung F (he 2), neu ngira luc 7 ngay co the dung chung F hoac Lasota. Ngha lan 2 luc ngay tudi dung Lasota. Ngfta ga tren 2 thang tuoi chung M (he 1) hoac Imopest (chfch dudi da 0,2-0,3 cc/con). - Khi benh da phat co the difa vaccine nhuqc doc hoac vaccine chet nhu dau, dong tho i chxch thuoc bo tror sufc. Sau 7-14 ngay benh se on dinh se cdu ditoc nhufng con chita nhiem benh. - Cho ga uong thuoc bo Multivitamin de tang sure de khang va uong Electrolytes chong mat nifdc va mat can bkng chat dien giai khi ga bi tieu chay (lieu lg/2-4 lit nirdc). 2. B nh Gumboro Nguyen nhan: Do virut co ten Avibirnavirusy rat ben vufng o' moi tradng ngoai ctf the, benh thitfmg gap nhat luc 4-10 tuan tuoi, ty le chet tii 20-50%. Benh 22

23 gay suy giam mien dich tram trong va de bi cac benh khac ke phat. Trieu cluing: Sau khi nhiem virut 2-3 ngay, ga co trieu chdng: - Tap tinh khong binh thudng, bay nhay lung tung, c&n mo nhau sau do giam an, 16* do\ - Tieu chay, phan loang, tr&ng co nhot nhay sau loang, nau, dlnh quanh hau mon. - Ga sot cao, di lai run ray ho&c bai do nam mot cho, chet khat. - Ty le nhiem benh va lay lan rat nhanh. Chi 2-3 ngay co the toan dan nhiem benh trong xtf xac. Benh tick: - Mdi phat benh tui Fabricius simg to co nhieu dich nhay (con goi la tui phu sa) sau do xuat huyet do. Den ngay 5, 6, 7 thi bst dau teo lai. - Ctf dc, ca dui xuat huyet thanh vet. Phdng va tri benh: - Chi/a co thuoc dac tri ma phai thuc hien dung lich ngda vaccin. Neu ga bo' me co mien dich truyen cho con thi co the ngda Gumboro luc 7-10 ngay tuoi. Neu dan ga khong co khang the td bo me thi phai nho mlt, mui Bur 706 luc ga con 1 ngay tuoi. - Dieu tri bang each vda chich thuoc bo trd sdc, dung dich di n giai va cam mau, ket ho'p uong dung 23

24 dich axit amin va dating glucoza de tro stic va cung cap nang lifo'ng. Vi du: Dieu tri cho 100 ga 5-6 tuan tuoi: Suf dung san pham Bagum, hoa 1 g vtii 1 lit nittic cho uong lien tuc trong qua trinh bi benh de tang sufc de khang va chong mat ntitic hoac mua vitamin K, Vit-C500, B-complex, B12 moi thuf 10 ong + 5 ong Bl + 100ml sinh ly man 9% + 100ml sinh ly ngot 5% pha chung chich 3ml/ con/ngay trong 2 3 ngay. Dong thtii hoa Aminovital 2-5ml/l nutic, Glucoza 20-30g/l cho uong 3-5 ngay, Dan vung sau khong co hieu thuoc thu y, nhieu ho dan da dung nadc dtia non cho ga uong cung han che dudc ty le chet or ga. 3. B nh dau ga Benh dau do vi rut thuoc nhom Pox virus gay ra, tao thanh nhufng not mun san sui tren da, mao, tich, trong mieng, tren mui, mit gay mu m^t, nghet thti hoac dau mieng khong in ditoc, tang trong giam va chet. Cac dan ga dia phuong mac benh dau rat pho bien nen ga Tam Hoang nuoi trong dan rat di bi lay nhiem. Boi vay phai chung vaccin dau cho ga luc 7-10 ngay tuoi, bing each xuyen qua da canh. Ga thit chi can chich 1 lan, ga giong trtio'c luc vao de nen chung lai de tao mien dich cho ga con. - Benh dau hien chita co thuoc dac tri. De ngtia benh ke phat va chong nhiem trung co the dung mot so khang sinh nhix Saigo-Nox Poultry hoa lg vtii 1 lit natic, uong 3-5 ngay va dung sulfat kem 1% co rtia 24

25 lam bong cac mang viem hoac dung xanh metylen 2%, con iot 10% boi len. Nen bo sung ADE de giup hdi phuc vet thuo'ng. 4. B^nh cum ga Benh cum ga do avian influenza virus la benh nguy hiem gay thiet hai kinh te n&ng ne cho nganh chan nuoi gia cam o' nhieu nude tren the gidi. 0 Viet Nam, benh boc phat lan dau tien (n&m 2004) vdi chung cudng doc H5N1 va sir lan truyen nhanh da cudp di sinh mang cua 15 ngudi va 43,5 trieu gia cam tren ca nude (bi chet va tieu huy). Trieu cluing, benh tick: Trieu ch dng, benh tich cua benh cum ga rat giong vdi benh dich ta (Benh Newcastle) vdi cac bieu hien tren dudng ho hap, tieu hoa nhu viem phoi, xuat huyet dudng ruot, viem buong trdng va ong dan trdng d ga de, xuat huyet ca tim, xuat huyet dudi da chan, mao tich tim tai sung to, nudc nhay chay td mo, mui, tieu chay v.v... Vdi chung doc luc cao, ga chet dot ngot vdi ty le chet rat cao (> 90%). Ga co the bi benh d moi Ida tuoi. Phong tri benh: Benh khong co thubc dac trj. Phong benh bkng each ap dung triet de chuang trinh An toan sinh hoc trong tdng trai. Co nghia la ngdn chan. su lan truyen benh b^ng each kiem soat hieu qua cac tac nhan truyen benh nhu chuot (vi du dung Racumin TP), kien, gian ruoi (vi du: Solfac, QuickBayt...) va thudng xuyen ve sinh chuong nuoi, dung cu ch&n nuoi, xe cho' cam, xe chd ga moi lan ra vao trai blmg cac thuoc sat 25

26 trung co pho khang khuan rong va an toan (vi du Virkon S, Longlife 250S). Moi tuan sat trung chuong nuoi (co gd trong chuong) toi thieu 1 lan b&ng Virkon S. Nen han che khach tham quan vd ngiio'i ngoai ra vao trai. Trade moi day chuong nen co ho nhung chan b&ng voi bot ho&c nifdc hoa thuoc sat trung (vi du Farmfluid S hodc Longlife 250S pha ty le 1 : 100). Phong benh b&ng vaccin chi co the thuc hien a cac trai giong co kha ndng kiem soat tot bdi vi neu khong quan li tot, vaccin cung chinh la nguon virut co the lam boc phat benh. Ngoai ra, vaccin cum ga cung kha mdc tien. 5. B nh CRD (B nh hen ga) Nguyen nhdn: Do vi khuan Mycoplasma galisepticum gay nen. Benh thtfcmg xay ra nhufng thang co khi hau lanh va co bien dp chenh lech nhiet do ngay dem ldn (thang 10, 11, 12). Trieu chieng: Dich chay ra d mui, m&t luc dau trong, loang sau d&c dan va nhay, ga chet It nhung it an, cham ldn, ga ho hay thd kho khe. Benh tick: Xoang mui va khi quan tich day dich, viem keo nhay trdng hcri vang. 0 the man txnh mang tui khi day va due trdng giong nhu chat ba dau nhao. Phong va tri benh: - Dung thuoc khang sinh de tron vdo thde dn ho&c hoa nadc uong. Vi du: Sd dung Saigo-Nox Poultry 26

27 hoac vitamin C + Oxytetracyline hoa 1 g/1-2 lit nuo'c, cho uong 3 ngay/tuan khi chuyen mua ho&c thcfi tiet thay doi de phong benh. Bieu tri benh b&ng Baytnl 10%, hoa 1 ml/2 lit nudc (lieu 10 mg hoat chat enrofloxacin/1 kg TT), cho uong 3 ngay lien tuc. - Dung vaccin ngifa CRD luc 3 tuan tuoi, lieu 0,2 ml/con va tritdc luc de 2 tuan. Neu dan ga bi benh co trieu chilng ve dudng ho hap giong CRD nhtfng dung khang sinh tri khong het thi co the dan ga bi benh viem phe quan truy n nhiem (IB) hoac viem thanh khi quan truyen nhiem (ILT) do virus gay benh. Trudng ho'p dan ga bi m^c benh IB hoac ILT nhu ng dot nuoi sau phai chung ngifa benh do. 6. B nh thifcfng han (Bach ly ga) Nguyen nhan: Benh thito'ng xay ra cap tinh <5 ga con 1-30 ng&y tuoi va man tinh 6 ga de. Benh do vi khuan Salmonella gay ra, co the lay trufc tiep tir me qua trufng hoac lay gian tiep qua thufc an, ntfdc uong. D5c biet ga d& bi m c benh trong nhofng ngay dau ga bi gio lua, lanh. Trieu cluing: - Ga xu long, u ru, chan kho, mkt lim dim, &n it, uong midc nhieu. - Phan trang, loang (curt co). >. * 0 ga de: Ga de giam, phan xanh, loang hoac sen set, mao tai ho&c teo lai, chan kho. 27

28 Ben It tick : - Gan sung mau sam, tui mat sung to, mem mac ruot viem loet tran lan. - Ga de: mat sifng to, gan hoai tor lam tarn, buong trufng den tun, long do meo mo. Phong vd tri. benh: - Dung khang sinh pha nude uong luc 1-3 ngay tuoi, 10-12, 20-22, ngay tuoi, co the dung mot trong cac loai: + Saigo-Nox Poultry lg/1 lit nude; + Neotesol 5g/l lit nude; + Flumequyl 10% pha lg/1 lit nude cho uong 3 ngay. Dong thdi dung Lactobac C pha 1 g/1 lit nude uong 1 ngay/tuan de tang kha n&ng tieu hoa, han che vi khuan co hai trong dudng ruot. Dieu tri: Baytril 10% pha 1 g/2 lit nude (1 ml/10 kg TT) cho uong 3-5 ngay. - Boi vdi ga de, khi chuyen mua, n&ng nong hay bi tress nen dung mot trong nhufng khang sinh tren de ngifa benh va suf dung cac san pham chong stress nhu Vitamin C Antistress pha 1 g/2-4 lit nude, thuoc bo Multivitamin (1 g/2-4 lit) cho uong de tang sure de khang benh: 7. B$nh E.coli - Do vi khuan E.coli gay benh cho ga con va ga lo'n. Benh gay tieu chay phan tr ng va glam de. Ga con u ru cham ldn, co con viem khdp. Ga de mao teo, nhut 28

29 nhat, ga met moi, xac gay om. Tren vo trumg c6 vet do hoac dom den (do mau dong va kho lai). * Mo ga ra thay gan sung do hoac bam den. Mang tui khl day len va co ke trbng. Niem mac ruot viem do, 6 ga de buong tnjfng bi viem do, sau teo lai, nhieu trdng lo'n bi vd lam viem dinh ruot. Phong va tri benli: O ga con va ga thit tron khang sinh vao thufc an hoac ntfoc uong giong nhu 6* benh bach ly. Nhtfng khang sinh tri duqc bach ly cung tri dirqc Ecoli (cung la vi khuan gam O ga de co the phong b&ng chich ngcra vaccin phong E.coli, lieu 0,2 ml/con luc 4-6 tuan tuoi va 0,3 ml/con trade khi vao de 2 tuin. 8. B nh viem ron tuoi. Benh viem ron xuat hien d ga con luc 1-5 ngay Nguyen nhan: Do quy trinh ap trdng khong dam bao ky thuat, khong ve sinh, ga con hd ron nhieu hoac do ga nd ra cham soc khong tot, tha ga no'i da ban, vi khuan xam nhap gay viem ron hay ga mo'i nd cho an thufc &n qua nhieu dam khicn long do du thha de lau gay thoi. Trieu cluing vo benh tich: - Ga yeu, long xu, ron sung do. C5 giufa ron co vay kep kin ho&c ron bi hd lo'n. Mb ga ra thay nhieu con long do con nhieu, to bdng dau ngon tay hoac hat dau, ruot bi viem ke phat tif ron. 29

30 Phong benh: Sat trung tu ap va chuong um (ke ca trail don chuong khi um nen) can than bang cac thuoc sat trung co pho diet khuan rong va an toan, vl du Virkon S pha ty le 1 : 200, Longlife 250S pha ty le 1 : , phun 300 ml dung dich/1 m2 be mat. Diiu tri: Bdi thuoc do sat trung ron - Dung thuoc pha nude uong phong va tri chung vdi 2 benh E.coli va bach ly: Baytril 10% pha 1 g/2-4 lit nude uong dung trong 3 ngay. Penicilline chich 5000 Ul/con (hu 1 trieu dcfn vi chlch 200 con) chich lien tuc trong 2-3 ngay. 9. B$nh tu huyet trung {benh toi ga) Benh gay chet nhanh, dot ngot d ga tren 1 thang tuoi va ga de. Benh do vi khuan Pasteurella multocida gay ra, dac biet khi thdi tiet thay doi hoac dinh dudng kem, ga m&c cac benh khac lam cho sdc de khang giam benh di boc phat. Ga de chet dot ngot, bai do, sa canh, mao tich tim tai, chay nude mui, nude mieng nhieu, mo ga ra thay thit sam den, vo trutng co mau, phoi do, gan sung, ruot sung doi khi co mau, tim va mo' vanh tim xuat huyet lam tam do. -i- Phong tri benh: - Phong bkng khang sinh Saigo-Nox Poultry hay Vitamin C + Oxytetracycline hoa nude uong (1 g/1-2 lit nude) luc ga 3-4 tuan tuoi. 30

31 - Sau 1 thang chich vaccin THT (lieu theo hutfng dan noi san xuat). Tri benh dung: - Baytryl 10% hoa node uong 1 g/2 lit mfdc (1 ml/ 10 kg TT) - Streptomycine mg/lkg the trong + Penicilline UI/1 kg the trong + khang huyet thanh 1-2 ml/1 kg the trong/ngay chfch b&p 2-3 ngay. - Tetramycine mg/1 TT + Septotryl 1ml/ 2-3 kg TT (chich rieng tdng loai) dieu tri 2-3 ngay. - Gentamycine chich b&p mg/1 kg TT/ngay + Erythomycine chich b&p mg/1 kg TT/ngay, 10, B nh cau trung Benh do noi.ky sinh trung loai Eimeria gay ra. Thirdng ga nuoi tren long it mile benh hem ga nuoi nen. Bac trifng cua benh la ga u ru, xu long, phan do (co mau) ho&c sap nau (benh ia phan sap) ga de giam, vo trdng mong. Manh trang ruot dif sufng to day mau, ruot sifng to qua mdc, mat kha nang nhu dong. Niem mac ruot co nhieu diem trdng do... Benh tu huyet trung va Gumboro cap tlnh di phan cung co mau, nhutig d hai benh nay manh trang khong sifng. Phong va tri benh: dung thuoc dac tri cau trung tron thde an hay pha vao nifdc uong. d vung benh hay xay ra, sd dung thuoc phong 3 ngay/tuan trong giai doan ga man cam voi cau trung (12-30 ngay tuoi). Mot so thuoc co the sd dung de

32 ngua la: Coxil (1 g/1 lit nude), ESB3 (1-2 g/lit nude), Anticoc (1 g/1 lit nude)... - Thuoc dac tri cau trung hieu qua nhat hien nay la Baycox 2,5%, pha 1 ml/1 lit nude (1 ml/3,5-4 kg TT/ ngay) cho uong lien tuc 2 ngay. 11. B nh do giun san Ga Tam Hoang nuoi tha vudn rat de nhiem benh giun san. Khi thay dan ga eh am ldn, long xu, thieu mau (ga van an uong binh thudng) thi phai nghi ngay den benh nhiem giun san. Cac loai thudng gap la giun dua, giun kim va san day. Neu khong co dieu kien guri phan di xet nghiem thi nen mo kham con ga gay yeu nhat, xem trong ruot ga se thay nhieu giun san. Thuoc dac tri tay giun san theo kieu tu tieu (giun san bi tieu huy trong ruot va khong nhin thay theo phan ra ngoai) la Rintal. Neu khong co Rintal, co the suf dung mot so thuoc khac nhu Fencare, Levamisol v.v... (Lieu dung theo hudng dhn cua nefi san xuat). Lich phong b nh bang vaccin va bimg thuoc cho ga tha vuftn Noi chung lich phong benh bang vaccin hay thuoc cho ga phu thuoc vao dieu kicn chan nuoi, muc dlch nuoi cua tting ho (nuoi ban thit, nuoi ga giong sinh san de san xuat ga con...) va tuy thuoc vao nguy ccf dich benh trong vung. Vi du, neu trong vung dang co dich ta thi ga con mdi mua ve can phai duo c chiing ngita dich ta sdm va sau 2 tuan phai ngtia lap lai, hoac neu trong vung dang co dich Gumboro thi co the phai chung rxgda vaccin Gumboro ngay khi ga mdi 2-3 ngay tuoi.

33 Sau day la vi du ve lich phdng benh bang vaccin (Bang 4) va lich phong benh bang thuoc (Bang 5) cho ga tha virbn 8 dieu kien binh thufdng. Bang 4> Quy trinh phong benh bang vaccin Phong b nh Ngay tuoi Cach phong/loai vaccin Marek 1 Chich bap (do ccr so' giong thuc hien) Dich ta l n 1 7 Nho mat, mui; he 2 ho3c Lasota Trai ga (dau ga) 7 Xuyen canh Gumboro lan 1 14 Nlio mdt mui hoac chich bhp Dich ta lan 2 28 Nlio mat mui; Lasota Gumboro lan 2 35 Chich b^p Tu huyet tiling 60 Chich dtfbi da : l Dich ta Lan 3 75 Chich durb i da; he 1 Ngufa dich ta kin 2 va Gumboro lan 2 co the mua loai vaccin ngfta chung 2 benh. hita y: Chi ngifa cho ga khoe - Khi mua vaccin phai coi kv no'i lrfu gift va han dung

34 - Suf dung vaccin dung lieu luwng va dung ky thuat - Thong thiicfng khi ngu'a benh bang vaccin, 7-14 ngay sau ga mdi co dap tifng mien dich. - Neu nuoi ga de de lay triing ap ban ga con thi trctcrc luc ga vao de (khoang 4 thang tuoi) phai ngu a lai dich ta va sau do cijf khoang 5-6 thang phai ngt& nmc lai. - Khi ngita benh b&ng vaccin nen cho ga udng them thuoc bo: Vitamin B complex, C... Bang 5. Quy trinh dung khang sinh ngtia benh Ngay tuoi Phong benh Thuoc thubng dung 1-3 E.coli, Salmonella, viem roil Baytril 10^; Saigo- Nox Poultry, Coli SP, Flumequiue, Neotesol Exoli, Salmonella, cau triaig - Thuoc liliit tren - Coxil, Esb3, Avicox, i Anticoc, Bay cox Exoli, Salmonella, Cin trimg, CRD - nt - nt - Vit C + Oxytetracyclme, Tetravit E, Tylan. Saigo-Nox Poultry CRD, Til huyet trung - nt - nt Thdi gian tiep theo tliinh thoang ngtfa CRD va Tu huyet triuig 34

35 Ga Tam Hoang Chiu track nhiem xuat ban: NGUYEN CAO DOANH Phu track bcin tkdo : Nguyen Phung Thoai Si/a bai : Dang Thi Hanh Trinh bay - Bia : Le Anh Vu NHA XUAT BAN NONG NGHIEP 167/6 - Pkilong Mai - Bong Da - Ha Noi BT: (04) Fax: (04) CHI NHANH NHA XUAT BAN NONG NGHIEP 58 Nguy hi Binh Kkiem Q.l, TP. Ho Chi Mink DT: (08) Fax: (08) In ban kh6 1.3 x 19 cm tai Cty in Bao bi vh XNK. Bkng ky KHXB so /CXB/64-06/NN do Cue Xuat ban cap ngay 12/2^2007. In xong vk ndp IiiU chieu quy 1/2007.

36 Ga Tam Ho&ng nuoi ban chan tha cr vifcrn GA TAM HOANG NN / Gid: 5.000d

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 27/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 27/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 27/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 NGUYEN THACH TUONG ANH 12/05/2008 5 4 5 14 2 VO GIA BAO 18/05/2008 4 4 5 13 3 NGUYEN

More information

SBD HO TEN Ngày Sinh Sửa đổi DOAN THI AI DAO THI AN DO VAN AN DO XUAN AN LE

SBD HO TEN Ngày Sinh Sửa đổi DOAN THI AI DAO THI AN DO VAN AN DO XUAN AN LE 30001 DOAN THI AI 05.01.1993 30002 DAO THI AN 17.05.1995 30003 DO VAN AN 09.08.1995 30004 DO XUAN AN 20.09.1993 30005 LE HONG AN 29.07.1992 30006 LE XUAN AN 19.02.1994 30007 MA MY AN 25.08.2005 30008 MAC

More information

YLE Movers PM.xls

YLE Movers PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 18/11/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 BUI PHAM DANG NAM 11/06/2010 3 2 3 8 2 LE PHUC ANH 07/07/2009 2 4 2 8 3 VO GIA

More information

NO CIIOONG THUONG NIEN NAM 2017 DAI H(.M DONG COn Vietcombank ran HANiOf-JMCP DAI THlTONG VIET NAM C0NG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do

NO CIIOONG THUONG NIEN NAM 2017 DAI H(.M DONG COn Vietcombank ran HANiOf-JMCP DAI THlTONG VIET NAM C0NG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do NO CIIOONG THUONG NIEN NAM 2017 DAI H(.M DONG COn Vietcombank ran HANiOf-JMCP DAI THlTONG VIET NAM C0NG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tur do - Hanh phuc Dia< M3D1 16/12/201 ~.98 T*. Khai,HaN6i

More information

SBD HỌ TEN Ngày Sinh Sửa đổi NGUYEN VINH AI DO XUAN AN HOANG VAN AN LUU LE HONG AN

SBD HỌ TEN Ngày Sinh Sửa đổi NGUYEN VINH AI DO XUAN AN HOANG VAN AN LUU LE HONG AN 40001 NGUYEN VINH AI 26.10.1995 40002 DO XUAN AN 03.05.1998 40003 HOANG VAN AN 25.09.1994 40004 LUU LE HONG AN 19.03.2003 40005 NGO THI THUY AN 17.11.2000 40006 NGUYEN CONG AN 07.07.1997 40007 NGUYEN HUU

More information

YLE Flyers AM.xls

YLE Flyers AM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 23/06/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Flyers 1 NGUYEN GIA HAO 19/05/2008 4 4 5 13 2 NGUYEN BAO THY 01/09/2008 2 2 3 7 3 LE GIA

More information

BO KHOA HOC VA CONG NGHE S6: 13/2015/TT-BKHCN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic Ha Ngi, ngay 21 thdng 7 nam 2015 THONG T

BO KHOA HOC VA CONG NGHE S6: 13/2015/TT-BKHCN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic Ha Ngi, ngay 21 thdng 7 nam 2015 THONG T BO KHOA HOC VA CONG NGHE S6: 13/2015/TT-BKHCN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phiic Ha Ngi, ngay 21 thdng 7 nam 2015 THONG TIT Sua d6i, bo sung Thong tir so 23/2010/TT-BKHCN ngay

More information

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 100 LẦN SOCIALBOOST PLUS THÁNG 8/2017 Họ và Tên LAI THUY DUONG NGUYEN THI THANH DUONG VU ANH NGUYEN THU HUYEN BUI HAI YEN NG

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 100 LẦN SOCIALBOOST PLUS THÁNG 8/2017 Họ và Tên LAI THUY DUONG NGUYEN THI THANH DUONG VU ANH NGUYEN THU HUYEN BUI HAI YEN NG DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN 100 LẦN SOCIALBOOST PLUS THÁNG 8/2017 Họ và Tên LAI THUY DUONG NGUYEN THI THANH DUONG VU ANH NGUYEN THU HUYEN BUI HAI YEN NGUYEN THI NGOC HUYEN NGUYEN VAN DAN NGUYEN QUANGMINH

More information

YLE Starters PM.xls

YLE Starters PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 08/12/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Starters 1 WANG NAN SIANG 28/02/2010 3 5 5 13 2 CHEN HSUAN BANG 08/04/2012 5 5 5 15 3 HUANG

More information

UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: /9 5 /GD&DT Khanh San, ngay 03 thdng

UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: /9 5 /GD&DT Khanh San, ngay 03 thdng UBND HUYEN KHANH SON PHONG GIAO DUC VA DAO TAO Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: /9 5 /GD&DT Khanh San, ngay 03 thdng 5 nam 017 V/v huong din danh gia, hoan thanh h6 so BDTX nam hoc 016-017 Thuc hien KS

More information

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers Candidate number First name La

BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers Candidate number First name La BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 06/04/2019 Buổi: Sáng Cấp độ: Movers 1 NGO GIA HAN 12/12/2011 4 5 5 14 2 BUI HOANG CAM TU 25/05/2011 3 4 5 12 3 NGUYEN

More information

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09 STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/2018 2 PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/2018 3 LAO VAN DOAN 0966xxx669 5/15/2018 4 CHU THI BAO NGOC 0916xxx993 5/15/2018

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Pre- Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Pre- Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR Class: Pre- Intermediate 1 1 Tran Duc Anh 6.5 5.7 4.3 4.9 4.0 4.0 5.9 6.7 5.3 D 2 Tran Ngoc Van Anh 7.6 8.2 6.9 8.2 7.3 7.3 8.9 9.4 8.0 B 3 Pham Dai Duong 7.4 8.2 7.6 7.4 6.6 7.1 8.5 9.2 7.8 C 4 Le Xuan

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL RESULTS FOR SEMESTER I SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Date of issue: Ja

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  RESULTS FOR SEMESTER I SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Date of issue: Ja Class: Intermediate 1 Geograph Histor Econom ic Math Phsics Chenistr GPA 1 Vu Nhat Chuong 8.9 9.0 6.4 8.6 7.6 6.5 7.5 7.0 7.7 C 2 Nguen Tran Anh Du 9.0 8.9 6.7 8.3 8.7 8.4 7.6 8.2 8.2 B 3 Do Le Y Duen

More information

MM CBTT/SGDHCM-06 (Ban hanh kern theo Quyit dinh so 07/2013/QD-SGDHCM ngay 24/07/2013 cua TGD SGDCK TPHCMvi Quy chi Cong bs thong tin tai SGDCK TPHCM)

MM CBTT/SGDHCM-06 (Ban hanh kern theo Quyit dinh so 07/2013/QD-SGDHCM ngay 24/07/2013 cua TGD SGDCK TPHCMvi Quy chi Cong bs thong tin tai SGDCK TPHCM) MM CBTT/SGDHCM-06 (Ban hanh kern theo Quyit dinh so 07/2013/QD-SGDHCM ngay 24/07/2013 cua TGD SGDCK TPHCMvi Quy chi Cong bs thong tin tai SGDCK TPHCM) TAP DOAN HOA CHAT VIET NAM CONG TY CO PHAN BOT GIAT

More information

n5 SBD HO TEN NGÀY SINH LE NHU AI DINH THAI AN DOAN THI HOANG AN HO MY AN LE

n5 SBD HO TEN NGÀY SINH LE NHU AI DINH THAI AN DOAN THI HOANG AN HO MY AN LE 50001 LE NHU AI 23.02.2002 50002 DINH THAI AN 04.10.2000 50003 DOAN THI HOANG AN 05.08.2006 50004 HO MY AN 19.10.2005 50005 LE TRONG AN 13.10.1987 50006 NGUYEN NHU AN 17.04.1998 50007 NGUYEN QUI AN 15.12.2003

More information

Phục hồi chức năng bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não

Phục hồi chức năng bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não Cao D ing Y te Plu'i Thp - Tlur vi?n PGS.TS. BSCC TRAN VAN CHUONG PHUC Hdl CH LfC NANG b n h n h a n l i t n u a n g u o i D O T A I B IE N M A C H M A U N A O NHA XUAT BAN Y HOC Ha Noi - 2010 PGS. TS.

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PR

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Intermediate 1  RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PR Class: Intermediate 1 1 Dang Quang Anh 8.0 6.0 6.1 7.9 6.8 7.3 7.3 7.7 7.1 C 2 Nguyen Thuy Quynh Anh 8.3 6.4 6.0 7.5 6.6 7.3 5.4 9.1 7.1 C 3 Nguyen Tran Ha Anh 8.8 6.4 8.5 8.7 9.0 7.1 9.9 8.5 8.4 B 4 Chang

More information

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 11 CTKM "SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN" DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 LE ANH THUY ,403 2 NGUYEN THI

DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 11 CTKM SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 LE ANH THUY ,403 2 NGUYEN THI DANH SÁCH HOÀN TIỀN THÁNG 11 CTKM "SINH NHẬT VUI ƯU ĐÃI LỚN" DÀNH CHO KH MỚI STT Tên KH CMND Số tiền hoàn 1 LE ANH THUY 025355865 152,403 2 NGUYEN THI HUONG HUYEN 320635110 1,500,000 3 HA DUY THANH 023146891

More information

Danh Sách Trả Thưởng Chi Tiêu Đợt 1 (1/12/ /12/2018) STT TEN_KH SO_THE GIẢI HOÀN TIỀN 1 NGUYEN THI SEN XXXXXX0125 1,000,000 2 DOAN HUONG G

Danh Sách Trả Thưởng Chi Tiêu Đợt 1 (1/12/ /12/2018) STT TEN_KH SO_THE GIẢI HOÀN TIỀN 1 NGUYEN THI SEN XXXXXX0125 1,000,000 2 DOAN HUONG G Danh Sách Trả Thưởng Chi Tiêu Đợt 1 (1/12/2018-31/12/2018) STT TEN_KH SO_THE GIẢI HOÀN TIỀN 1 NGUYEN THI SEN 422076XXXXXX0125 1,000,000 2 DOAN HUONG GIANG 457353XXXXXX8460 1,000,000 3 NGO VAN PHUC 422076XXXXXX7476

More information

YLE Movers PM.xls

YLE Movers PM.xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 16/12/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 NGUYEN HUU XUAN KHANG 10/04/2009 4 4 5 13 2 TRAN LONG MINH DUY 01/10/2008 2 2

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Elementary 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PROG

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Elementary 1  RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PROG Class: Elementary 1 1 Tran Nguyen Binh An 7.6 6.0 6.1 6.9 6.8 5.9 7.1 6.6 C 2 Phung Lam Ngoc An 8.2 6.8 8.1 7.9 8.2 6.4 8.7 7.8 C 3 Tu Pham Tieu Bang 7.4 8.1 8.4 8.4 8.6 8.3 9.3 8.4 B 4 Nguyen Thi Truong

More information

BAN CHAP HANH TRUNG ITOOVG * BANG CONG SAN VIET NAM S6 42-CT/TW H** Noi, ngay 16 thdng 4 ndm 2010 CHI THI CUAB0CfflNHTRI -\ T r ve tiep tuc doi moi, n

BAN CHAP HANH TRUNG ITOOVG * BANG CONG SAN VIET NAM S6 42-CT/TW H** Noi, ngay 16 thdng 4 ndm 2010 CHI THI CUAB0CfflNHTRI -\ T r ve tiep tuc doi moi, n BAN CHAP HANH TRUNG ITOOVG * BANG CONG SAN VIET NAM S6 42-CT/TW H** Noi, ngay 16 thdng 4 ndm 2010 CHI THI CUAB0ClNHTRI -\ T r ve tiep tuc doi moi, nang cao chat hrong, hieu qua boat dong cua Lien hiep

More information

BCD CHlTONG TRINH TONG KET TKD Doc lap - Tir do - Hanh phuc VA TRI AN KHACH HANG ' " ( l* /PCHT-KD Yinh, ngay th

BCD CHlTONG TRINH TONG KET TKD Doc lap - Tir do - Hanh phuc VA TRI AN KHACH HANG ' ( l* /PCHT-KD Yinh, ngay th BCD CHlTONG TRINH TONG KET TKD Doc lap - Tir do - Hanh phuc VA TRI AN KHACH HANG 2016 --- ----1 ------------ '---------- " ( l* /PCHT-KD Yinh, ngay thang 12 nam 2016 V/v trien khai to chuc hoi nghj khach

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Pre- Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER 1 SCHOOL YEAR

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Pre- Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER 1 SCHOOL YEAR Class: Pre- Intermediate 1 1 Tran Phuc An 8.6 6.7 6.8 6.5 6.9 7.4 8.7 8.4 7.5 C 2 Nguyen Manh Dan 9.1 8.4 7.9 6.9 5.2 6.7 9.5 6.7 7.6 C 3 Huynh Tuan Dat 8.7 7.4 6.8 6.3 4.1 7.7 9.7 7.6 7.3 C 4 Lam The

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name Speaking Listening Grammar Reading &

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name Speaking Listening Grammar Reading & Class: Starter 1 Literature Geography 1 Doan Ngoc Truc Giang 8.6 9.9 9.8 9.5 9.2 9.8 9.9 9.5 A 2 Lee Hong Hai 8.2 7.3 6.1 5.4 6.4 6.0 7.9 6.8 C 3 Doan Khanh Gia Han 8.7 9.0 9.9 8.9 8.9 8.9 9.1 9.1 A 4

More information

SBD HO N5 TEN NGAY SINH BUI NGOC AN HOANG THI NHI AN HOANG THI UT AN NGUYEN BINH AN

SBD HO N5 TEN NGAY SINH BUI NGOC AN HOANG THI NHI AN HOANG THI UT AN NGUYEN BINH AN SBD HO TEN NGAY SINH 50001 BUI NGOC AN 16.08.1989 50002 HOANG THI NHI AN 19.08.1993 50003 HOANG THI UT AN 19.08.1993 50004 NGUYEN BINH AN 15.12.1995 50005 NGUYEN HUU AN 06.10.1993 50006 PHAM THI AN 05.04.1984

More information

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09 STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/2018 2 PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/2018 3 LAO VAN DOAN 0966xxx669 5/15/2018 4 CHU THI BAO NGOC 0916xxx993 5/15/2018

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR 2016

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR 2016 Class: Intermediate 1 History Economic Math Biology Physics 1 Vu Nhat Chuong 9.3 7.6 6.6 7.9 8.6 8.1 9.6 7.3 8.1 B 2 Nguyen Tran Anh Duy 9.1 7.8 5.4 7.9 7.2 7.2 8.5 6.7 7.5 C 3 Do Le Y Duyen 9.7 8.8 8.8

More information

Movers PM.xlsx

Movers PM.xlsx BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN THIẾU NHI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE (YLE) Kỳ thi ngày: 24/03/2018 Buổi: Chiều Cấp độ: Movers 1 NGUYEN LINH CHI 31/12/2009 5 5 5 15 2 BUI HOANG QUAN 19/06/2008 5 4 5 14 3 BLINO

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YEAR

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YEAR Class: Starter 1 1 Tran Nguyen Binh An 7.2 5.6 7.1 5.3 3.8 5.3 8.6 6.1 D 2 Phung Lam Ngoc An 7.8 8.2 8.6 7.6 4.3 7.1 9.3 7.6 C 3 Tu Pham Tieu Bang 7.5 8.3 9.2 7.4 4.4 7.9 9.6 7.8 C 4 Nguyen Thi Truong

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name Speaking Listening Grammar Reading &

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name Speaking Listening Grammar Reading & Class: Starter 1 Literature Geography 1 Nguyen Ngoc Kim Anh 8.4 8.6 7.6 8.0 5.8 6.5 8.3 7.6 C 2 Do Thien Bao 8.4 6.6 6.0 6.9 6.3 7.4 7.1 7.0 C 3 Phan Dien Ky Boi 9.0 8.3 7.9 8.4 6.9 7.8 8.4 8.1 B 4 Bui

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name Speaking Listening Grammar Reading &

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM No. Class: Starter 1 Name Speaking Listening Grammar Reading & Class: Starter 1 Literature Geography 1 Nguyen Ngoc Kim Anh 8.5 8.0 8.9 8.4 5.7 9.1 6.5 7.9 C 2 Do Thien Bao 8.9 6.5 7.5 6.4 4.1 8.6 4.9 6.7 C 3 Phan Dien Ky Boi 8.1 7.5 8.5 8.2 6.5 9.7 7.6 8.0 B 4 Bui

More information

STT Tên KH Số điện thoại Hạng thẻ 1 NGUYEN THI HOANG YEN 0933xxx TITANIUM STEPUP CREDIT 2 PHAM NGOC PHUONG 0945xxx TITANIUM STEPUP CREDI

STT Tên KH Số điện thoại Hạng thẻ 1 NGUYEN THI HOANG YEN 0933xxx TITANIUM STEPUP CREDIT 2 PHAM NGOC PHUONG 0945xxx TITANIUM STEPUP CREDI STT Tên KH Số điện thoại Hạng thẻ 1 NGUYEN THI HOANG YEN 0933xxx277 03. TITANIUM STEPUP CREDIT 2 PHAM NGOC PHUONG 0945xxx111 03. TITANIUM STEPUP CREDIT 3 DO DINH DAO 0943xxx000 03. TITANIUM STEPUP CREDIT

More information

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 15/05/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 15/05/ LAO VAN DOAN

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 15/05/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 15/05/ LAO VAN DOAN STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 15/05/2018 2 PHAM NHUT MINH 0936xxx848 15/05/2018 3 LAO VAN DOAN 0966xxx669 15/05/2018 4 CHU THI BAO NGOC 0916xxx993

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLIS

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1  RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLIS Class: Pre-Intermediate 1 Grammar Reading & Chemistry Mathematics History Literature 1 Dang Quang Anh 8.1 7.9 4.8 6.7 7.6 6.2 9.0 6.4 7.1 C 2 Nguyen Thuy Quynh Anh 7.9 8.7 7.2 6.8 8.4 7.4 7.1 6.7 7.5 C

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Movers RESULTS FOR SEMESTER II THE ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL ENGLISH

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Movers RESULTS FOR SEMESTER II THE ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL ENGLISH Class: Movers 1.1 No. Name Speaking Listening Grammar Social Studies 1 NGUYEN CAO THIEN AN 7.7 9.3 9.8 8.8 9.7 8.9 8.9 9.6 9.1 High Distinction 2 LE PHUONG ANH 7.7 8.7 9.0 7.8 9.1 6.5 7.8 8.6 8.2 Distinction

More information

Mục lục 1.Chú ý an toàn 2.Danh sách các bộ phận 4~5 6 3.Chú ý trong thi công 7 4.Các bước thi công chính Chuẩn bị lắp đặt bồn tắm~lắp đặt bồn tắm (1)C

Mục lục 1.Chú ý an toàn 2.Danh sách các bộ phận 4~5 6 3.Chú ý trong thi công 7 4.Các bước thi công chính Chuẩn bị lắp đặt bồn tắm~lắp đặt bồn tắm (1)C NTE150 2013.10 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BỒN TẮM GANG TRÁNG MEN ĐẶT SÀN CÓ CHÂN FBY1756PWGE, FBY1756PWNE Để phát huy hết tính năng của sản phẩm, vui lòng lắp đặt đúng như bản hướng dẫn này. Sau khi lắp đặt, hãy

More information

TIEM LUC CAN BANG-BAOVE SINH THAI VA PHAT TRIEN NONG THON QUA XAY DUNG HE THONG CHAN NUOI GIA CAM DAC SAN TAI VIETNAM

TIEM LUC CAN BANG-BAOVE SINH THAI VA PHAT TRIEN NONG THON QUA XAY DUNG HE THONG CHAN NUOI GIA CAM DAC SAN TAI VIETNAM The role of Old Hungarian Poultry Breeds in development of poor regions with regards to agrarian environmental protection and gene conservation in Vietnam VAI TRO CAC GIONG GIA CAM CHAN THA HUNGARY TRONG

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER I SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1  RESULTS FOR SEMESTER I SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH Class: Pre-Intermediate 1 Name Speaking Listening Grammar Reading & Chemistry Mathematics 1 Dang Quang Anh 7.8 7.6 6.8 7.9 7.0 6.2 8.7 8.4 7.6 C 2 Nguyen Thuy Quynh Anh 7.6 8.7 6.7 7.3 6.5 6.1 6.8 7.3

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Flyers 1 RESULTS FOR SEMESTER II THE ACADEMIC YEAR 2015

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Flyers 1 RESULTS FOR SEMESTER II THE ACADEMIC YEAR 2015 Class: Flyers 1 No. Name Speaking Listening Grammar 1 PHAN DIEN KY BOI 8.3 9.1 8.8 8.9 7.6 7.8 8.6 7 8.3 Distinction 2 LUC PHU HUNG 8.5 9 7.9 8 7.3 6.8 9.1 7 8 Distinction 3 LUU DUONG BAO KHANH 7.5 9.6

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Elementary 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PROG

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Elementary 1  RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLISH PROG Class: Elementary 1 1 Nguyen Hoang Anh 6.7 7.4 7.5 6.4 7.9 2.7 5.9 6.3 D 2 Nguyen Phuoc Dat 9.0 9.4 9.0 8.4 9.1 8.1 6.7 8.5 B 3 Tran Thanh Hien Duy 6.8 7.4 7.2 6.9 7.2 3.9 6.8 6.6 C 4 Le Truong Giang 9.7

More information

STT Tên KH Số điện thoại Hạng thẻ 1 NGUYEN THI HOANG YEN 0933xxx TITANIUM STEPUP CREDIT 2 PHAM NGOC PHUONG 0945xxx TITANIUM STEPUP CREDI

STT Tên KH Số điện thoại Hạng thẻ 1 NGUYEN THI HOANG YEN 0933xxx TITANIUM STEPUP CREDIT 2 PHAM NGOC PHUONG 0945xxx TITANIUM STEPUP CREDI STT Tên KH Số điện thoại Hạng thẻ 1 NGUYEN THI HOANG YEN 0933xxx277 03. TITANIUM STEPUP CREDIT 2 PHAM NGOC PHUONG 0945xxx111 03. TITANIUM STEPUP CREDIT 3 DO DINH DAO 0943xxx000 03. TITANIUM STEPUP CREDIT

More information

N5 SBD HO TEN Ngày Sinh 0001 HOANG VAN AN LUU LE HONG AN NGUYEN CONG AN NGUYEN DINH NGAN AN

N5 SBD HO TEN Ngày Sinh 0001 HOANG VAN AN LUU LE HONG AN NGUYEN CONG AN NGUYEN DINH NGAN AN N5 SBD HO TEN Ngày Sinh 0001 HOANG VAN AN 23.10.1996 0002 LUU LE HONG AN 19.03.2003 0003 NGUYEN CONG AN 07.07.1997 0004 NGUYEN DINH NGAN AN 13.01.2000 0005 NGUYEN HAI AN 05.12.1995 0006 NGUYEN QUOC AN

More information

Họ tên Quà tặng Điện thoại Ngày NGUYEN XUAN TRUONG 20, xxxx999 3/15/2017 9:00 HOANG THI HONG PHUONG 500, xxxx818 3/15/2017 9:04 LE DUC HAI

Họ tên Quà tặng Điện thoại Ngày NGUYEN XUAN TRUONG 20, xxxx999 3/15/2017 9:00 HOANG THI HONG PHUONG 500, xxxx818 3/15/2017 9:04 LE DUC HAI Họ tên Quà tặng Điện thoại Ngày NGUYEN XUAN TRUONG 20,000 090xxxx999 3/15/2017 9:00 HOANG THI HONG PHUONG 500,000 091xxxx818 3/15/2017 9:04 LE DUC HAI 20,000 090xxxx466 3/15/2017 9:04 DO VIET PHUONG 20,000

More information

BO YTE CUC QUAN LY DUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu1 do - Hanh phuc S6: /QD-QLD Ha Noi, ngay/q thang nam 2019 QUYET DINH Ve viec b

BO YTE CUC QUAN LY DUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu1 do - Hanh phuc S6: /QD-QLD Ha Noi, ngay/q thang nam 2019 QUYET DINH Ve viec b BO YTE CUC QUAN LY DUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu1 do - Hanh phuc S6: /QD-QLD Ha Noi, ngay/q nam 2019 QUYET DINH Ve viec ban hanh danh muc 07 thuoc san xuat trong nuoc duoc cap giay

More information

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09 STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/2018 2 PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/2018 3 LAO VAN DOAN 0966xxx669 5/15/2018 4 CHU THI BAO NGOC 0916xxx993 5/15/2018

More information

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09

STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/ PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/ LAO VAN DOAN 09 STT Tên Khách hàng Số điện thoại Ngày giao quà dự kiến 1 NGUYEN QUAN TUNG 0966xxx838 5/15/2018 2 PHAM NHUT MINH 0936xxx848 5/15/2018 3 LAO VAN DOAN 0966xxx669 5/15/2018 4 CHU THI BAO NGOC 0916xxx993 5/15/2018

More information

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI TUẦN VÀNG TRẢI NGHIỆM ĐỢT 2 STT CIF Tên Khách hàng STT CIF Tên Khách hàng LU THAO NGOC

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI TUẦN VÀNG TRẢI NGHIỆM ĐỢT 2 STT CIF Tên Khách hàng STT CIF Tên Khách hàng LU THAO NGOC DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG GIẢI TUẦN VÀNG TRẢI NGHIỆM ĐỢT 2 STT CIF Tên Khách hàng STT CIF Tên Khách hàng 1 117654390 LU THAO NGOC 294 119801351 PHAN THI LAM OANH 2 117189474 THAI HUU TUAN 295 120880161

More information

UBND TINH HA TINH S6 GIAO DUG VA DAG TAG So: /SGDDT-GDTrH V/v huong din cong tac pho bien, giao due phap luat quy 1/2015 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIE

UBND TINH HA TINH S6 GIAO DUG VA DAG TAG So: /SGDDT-GDTrH V/v huong din cong tac pho bien, giao due phap luat quy 1/2015 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIE UBND TINH HA TINH S6 GIAO DUG VA DAG TAG So: /SGDDT-GDTrH V/v huong din cong tac pho bien, giao due phap luat quy 1/2015 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Xu- do - Hanh phiic Hd Tinh, ngdy/flf

More information

Khoa học xã hội và nhân văn: mười năm đổi mới và phát triển

Khoa học xã hội và nhân văn: mười năm đổi mới và phát triển r- 5. PHAM TAT DONG (C h u b ie n ) CK.0 0 0 0 0 6 0 0 3 9 Miroi n a m DDI MOI VA PHAT TRIEN n h A x u a t b a n k h o a h o c XA HOl HA NOl-1997 GS. PHAM TAT DONG (Chii bien) KHOA HOC XA HOI VA NHAN VAN

More information

Họ tên Quà tặng Điện thoại Ngày TRINH ANH VIET 20, xxxx555 3/3/2017 9:00 NGUYEN CAM TU 20, xxxx057 3/3/2017 9:00 DO THI HONG DIEP 500,000

Họ tên Quà tặng Điện thoại Ngày TRINH ANH VIET 20, xxxx555 3/3/2017 9:00 NGUYEN CAM TU 20, xxxx057 3/3/2017 9:00 DO THI HONG DIEP 500,000 Họ tên Quà tặng Điện thoại Ngày TRINH ANH VIET 20,000 090xxxx555 3/3/2017 9:00 NGUYEN CAM TU 20,000 093xxxx057 3/3/2017 9:00 DO THI HONG DIEP 500,000 098xxxx068 3/3/2017 9:00 DO TUAN ANH 20,000 012xxxx122

More information

CONG TY CP NHI/A BINH MINH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VlfT NAM Doc lap -T ir d o - Hanh phuc NGHIQUYET Tp. H6 Chi Mink, ngay 20/4/2018 DAI HQI CO DONG

CONG TY CP NHI/A BINH MINH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VlfT NAM Doc lap -T ir d o - Hanh phuc NGHIQUYET Tp. H6 Chi Mink, ngay 20/4/2018 DAI HQI CO DONG CONG TY CP NHI/ BINH MINH CQNG HO X HQI CHU NGHI VlfT NM Doc lap -T ir d o - Hanh phuc NGHIQUYET Tp. H6 Chi Mink, ngay 20/4/2018 DI HQI CO DONG THUONG NIEN NM 2018 - Can cu Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13

More information

Họ tên Giải thưởng Điện thoại Ngày giờ PHUNG THI KIM HOA 20, xxxx666 15/04/2017 NGUYEN THI MY HUONG 20, xxxx445 15/04/2017 NGUYEN NGOC ANH

Họ tên Giải thưởng Điện thoại Ngày giờ PHUNG THI KIM HOA 20, xxxx666 15/04/2017 NGUYEN THI MY HUONG 20, xxxx445 15/04/2017 NGUYEN NGOC ANH Họ tên Giải thưởng Điện thoại Ngày giờ PHUNG THI KIM HOA 20,000 090xxxx666 15/04/2017 NGUYEN THI MY HUONG 20,000 098xxxx445 15/04/2017 NGUYEN NGOC ANH 20,000 093xxxx274 15/04/2017 NGUYEN GIA HIEN 20,000

More information

Results- Vietnam 2015 (OK).xlsx

Results- Vietnam 2015 (OK).xlsx No. Name of Student School ID No. Award 1 Nguyen Manh Quân Hanoi Amsterdam Secondary School HN404 Platinum Invited to Round 2 2 Tran Dinh Quan Hanoi Amsterdam Secondary School HN411 Platinum Invited to

More information

CONG TY CO PHAN DAu TU san XUAT VA THUONG MAl SEN VIET GROUP.. CHUONG TRINH DAo TAO eo BAN

CONG TY CO PHAN DAu TU san XUAT VA THUONG MAl SEN VIET GROUP.. CHUONG TRINH DAo TAO eo BAN CONG TY CO PHAN DAu TU san XUAT VA THUONG MAl SEN VIET GROUP.. CHUONG TRINH DAo TAO eo BAN CHUONG TRINH TAp HuAN Sau khi ky HQ'P dong tham gia ban hang da c~p voi Cong ty, Nha phan phoi c6 nghia vu hoan

More information

BQ KHOA HOC VA CONG NGHE CQNG HOA XA H0I CHU NGHIA VlfT NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phiic S6: 12/2015/TT-BKHCN Ha Mi, ngay 20 thdng 7 nam 2015 THONG T

BQ KHOA HOC VA CONG NGHE CQNG HOA XA H0I CHU NGHIA VlfT NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phiic S6: 12/2015/TT-BKHCN Ha Mi, ngay 20 thdng 7 nam 2015 THONG T BQ KHOA HOC VA CONG NGHE CQNG HOA XA H0I CHU NGHIA VlfT NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phiic S6: 12/2015/TT-BKHCN Ha Mi, ngay 20 thdng 7 nam 2015 THONG TIT Quy dinh ve phan tich an toan doi \m nha may dien

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Upper-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YE

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Upper-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YE Class: Upper-Intermediate 1 History Economics Math Biology Physics Chemistry 1 Nguyen Thuy Quynh Anh 9.3 6.1 7.3 8.1 9.5 8.5 5.6 6.3 7.6 C 2 Nguyen Tran Ha Anh 9.2 8.2 9.4 8.8 9.5 9.5 9.8 9.2 9.2 A 3 Chang

More information

Giáo trình tư duy thơ hiện đại Việt Nam

Giáo trình tư duy thơ hiện đại Việt Nam G'.0000016852 A I H O C Q U O C G I A H A NGUYEN BA THANH g i A o t r i n h i n DUY TH0 HIEN DAI VIET NAM O K ] O D G Ha NQI NHA XUAT BAN DAI HOC QUOC GIA HA NO' GIAOTRiNH TITDUY THAT HIEN DAI VIET NAM

More information

KET for Schools_ August xls

KET for Schools_ August xls BẢNG KẾT QUẢ THI ANH VĂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAMBRIDGE Kỳ thi ngày: 11/08/2018 Cấp độ: KET 0001 CONG CHIEN NGUYEN Pass 128 0002 BA RIN PHAM Z 0003 THI MAI ANH DO Council of Europe Level A1 112 0004 KHOI

More information

No. THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Movers 2.1 Name Speaking RESULTS FOR SEMESTER II THE ACADEMIC YEAR List

No. THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Movers 2.1 Name  Speaking RESULTS FOR SEMESTER II THE ACADEMIC YEAR List No. Class: Movers 2.1 Name Speaking Listening Grammar Reading & Writing Social Studies Science Maths 1 NGUYEN HOANG ANH 8.8 9.7 8.6 9.7 9.8 9.9 9.8 9.2 9.4 High Distinction 2 DOAN NGOC TRUC GIANG 8.6 9.8

More information

N5 SBD HỌ TEN NGAY SINH DUONG QUOC AI CHU MINH AN NINH VAN AN PHAM THI THUY AN

N5 SBD HỌ TEN NGAY SINH DUONG QUOC AI CHU MINH AN NINH VAN AN PHAM THI THUY AN N5 SBD HỌ TEN NGAY SINH 50001 DUONG QUOC AI 16.09.1993 50002 CHU MINH AN 14.08.1990 50003 NINH VAN AN 22.06.1994 50004 PHAM THI THUY AN 17.05.2000 50005 VUONG THI AN 03.09.1992 50006 BUI THI ANH 08.08.1997

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Upper-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II ACADEMIC Y

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Upper-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II ACADEMIC Y Class: Upper-Intermediate 1 History Economics Math Biology Physics Chemistry 1 Nguyen Doan Thanh An 7.9 6.9 7.6 6.8 7.8 5.5 5.0 4.8 6.5 C 2 Lieu Tan Anh 8.2 6.9 6.6 7.2 8.3 7.1 6.3 8.5 7.4 C 3 Ly Vinh

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Upper-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YE

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Upper-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YE Class: Upper-Intermediate 1 History Economics Math Biology Physics Chemistry 1 Le Hai An 8.3 8.7 8.8 9.0 9.4 9.6 7.4 9.1 8.8 B 2 Hoang Truc Anh 7.1 5.5 7.2 7.4 8.0 7.7 6.0 6.9 7.0 C 3 Nguyen Phu Cuong

More information

(36).pdf

(36).pdf Ủy ban Nhân dân Quận 10 12.06.2019 19:30:23 +07:00 UY BAN NHAN DAN QUAN 10 S6: CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tt do - Hanh phuc /QD-UBND Qudn 10, ngayjj thdng 6 ndm 2019 QUYET DIINH Thanh

More information

Diễn biến sinh lý, sinh hóa và hóa học khi cơ thể vận động

Diễn biến sinh lý, sinh hóa và hóa học khi cơ thể vận động b s. n g u y n h a c t h u y d ii n bien sinh ly, SINH HOAVAHOA HOC KHI CO THE VAN BONG JYEN.ieu NHA XUAT BAN Y HOC BS. NGUYEN HAC THUY DIEN BIEN SINH LY, SINH HOA VA HOA HOC KHI Cff THE VAN DONG n h A

More information

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin TS. PHAM VAN SINH (Chu bien) NGAN HANG CAU HOI THI, KlfeM TRA MON NHUNG NGUYEN LY C(T BAN CUA CHU NGHIA MAC - LENIN (Dung lam tai lieu tham khao phuc vu thi, kiem tra cho cac trirang dai hoc, cao d^ng)

More information

No. THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1 Name Speaking Listening Grammar RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL

No. THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1 Name  Speaking Listening Grammar RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1 Name Speaking Listening Grammar Reading & Chemistry Mathemati 1 Le Hai An 8.9 9.0 7.6 7.7 9.9 7.4 7.3 9.0 8.4 B 2 Le Minh Anh 7.1 5.6 6.6 5.4 7.3 7.7 7.7 5.3 6.6 C 3 Hoang Truc

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Elementary 1 RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YEAR Date

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: Elementary 1 RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YEAR Date Class: Elementary 1 GPA 1 Tran Anh 8.8 8.9 7.7 8.2 7.3 6.7 5.3 7.6 C 2 Nguyen Ngoc Minh Anh 9.2 9.3 9.6 9.9 9.1 8.1 8.7 9.1 A 3 Tran Xuan Bach 9.4 8.9 8.8 9.5 7.6 7.7 8.9 8.7 B 4 Nguyen Chi Cuong 8.3 8.1

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Starters RESULTS FOR SEMESTER II THE ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL ENGLIS

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Starters RESULTS FOR SEMESTER II THE ACADEMIC YEAR INTERNATIONAL ENGLIS Class: Starters 2.1 No. Name Speaking Listening Grammar Social Studies Science 1 PHAM HUYNH LOC AN 7.5 7.4 6.7 8.7 5.9 6.9 8.0 7.4 7.3 Pass with Merit 2 JI YOU BIN 7.8 10.0 10.0 9.5 9.0 7.5 9.3 9.3 9.1

More information

UBND TINH SON LA SO' GIAO DUC VA BAO TAO CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ttr do - Hanh phuc S6: 1341/KH-SGDDT Son La, ngay 28 thdng 9 na

UBND TINH SON LA SO' GIAO DUC VA BAO TAO CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ttr do - Hanh phuc S6: 1341/KH-SGDDT Son La, ngay 28 thdng 9 na UBND TINH SON LA SO' GIAO DUC VA BAO TAO CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ttr do - Hanh phuc S6: 1341/KH-SGDDT Son La, ngay 28 thdng 9 nam 2018 KE HOACH Boi duong thuong xuyen can bo quan

More information

BO CONG AN CONG HOA XA HOI CHTJ NGHIA VIET NAM Boc lap - Tu 1 do - Hanh phiic S6: 213 /TTr-BCA-A61 Ha Not, ngay 26 thdng 6 ndm 2013 TO? TRINH ^ f Ve d

BO CONG AN CONG HOA XA HOI CHTJ NGHIA VIET NAM Boc lap - Tu 1 do - Hanh phiic S6: 213 /TTr-BCA-A61 Ha Not, ngay 26 thdng 6 ndm 2013 TO? TRINH ^ f Ve d BO CONG AN CONG HOA XA HOI CHTJ NGHIA VIET NAM Boc lap - Tu 1 do - Hanh phiic S6: 213 /TTr-BCA-A61 Ha Not, ngay 26 thdng 6 ndm 2013 TO? TRINH ^ f Ve dy an Luat Nhap canh, xuat canh, cu tru cua ngiroi nircrc

More information

TONG LIEN DOAN LAO B0NG VIETNAM LIEN DOAN LAO DpNG TINH SON LA C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 26/HD-LDLD Son La, n

TONG LIEN DOAN LAO B0NG VIETNAM LIEN DOAN LAO DpNG TINH SON LA C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 26/HD-LDLD Son La, n TONG LIEN DOAN LAO B0NG VIETNAM LIEN DOAN LAO DpNG TINH SON LA C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc So: 26/HD-LDLD Son La, ngay 21 thang 02 nam 2019 Hl/ONG DAN To chirc Thang

More information

Danh Sách Trả Thưởng Thẻ Mở Mới Đợt 1 (01/12/2018 tới 31/12/2018) STT TEN_KH SĐT Giải Hoàn tiền 1 TRAN KHANH LINH 096xxxxx104 1,000,000 2 NGUYEN NGOC

Danh Sách Trả Thưởng Thẻ Mở Mới Đợt 1 (01/12/2018 tới 31/12/2018) STT TEN_KH SĐT Giải Hoàn tiền 1 TRAN KHANH LINH 096xxxxx104 1,000,000 2 NGUYEN NGOC Danh Sách Trả Thưởng Thẻ Mở Mới Đợt 1 (01/12/2018 tới 31/12/2018) STT TEN_KH SĐT Giải Hoàn tiền 1 TRAN KHANH LINH 096xxxxx104 1,000,000 2 NGUYEN NGOC DIEM 093xxxxx779 1,000,000 3 NGUYEN TIEN DUNG 090xxxxx796

More information

UBND THANH PHO CAN THO TRUING DAI HOC KYTHUAT -CONG NGHE CANTHO CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc QUY DINH To chuc thi,

UBND THANH PHO CAN THO TRUING DAI HOC KYTHUAT -CONG NGHE CANTHO CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc QUY DINH To chuc thi, UBND THANH PHO CAN THO TRUING DAI HOC KYTHUAT -CONG NGHE CANTHO CONG HO A XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc QUY DINH To chuc thi, kiem ta danh gia tong cac ky thi ket thuc hoc phan

More information

Quy tắc mô tả tài liệu thư viện

Quy tắc mô tả tài liệu thư viện 0000023981 u EN THI KIM LOAN (Chu bien) HI HANH, LE THI NGUYET a * a a QUY TAC MO TA TAI LIEU THU5VIEN I a t NHA XUAT BAN THONG TIN VA TRUYEN THONG ThS. N G U Y E N THI KIM LO AN (Chu bien) PH A M TH I

More information

GIẢI TƯ Tên khách hàng Mã dự thưởng Chi nhánh NGUYEN THI HEN NHCT CHI NHANH 9 LE DINH TAM NHCT SAM SON HUA THANH PHONG NHCT CA

GIẢI TƯ Tên khách hàng Mã dự thưởng Chi nhánh NGUYEN THI HEN NHCT CHI NHANH 9 LE DINH TAM NHCT SAM SON HUA THANH PHONG NHCT CA GIẢI TƯ Tên khách hàng Mã dự thưởng Chi nhánh NGUYEN THI HEN 1294090 NHCT CHI NHANH 9 LE DINH TAM 6327127 NHCT SAM SON HUA THANH PHONG 0737415 NHCT CA MAU NGUYEN THI CAI 6532757 NHCT QUANG NINH NGUYEN

More information

BO YTE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc S6:3JL/2018/TT-BYT Ha Noi, ngay ''f'z-thang/i/f nam 2018 THONG TIT Quy dinh vic

BO YTE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc S6:3JL/2018/TT-BYT Ha Noi, ngay ''f'z-thang/i/f nam 2018 THONG TIT Quy dinh vic BO YTE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu* do - Hanh phuc S6:3JL/2018/TT-BYT Ha Noi, ngay ''f'z-thang/i/f nam 2018 THONG TIT Quy dinh vice dang ky liu hanh thuoc, nguyen lieu lam thuoc Can

More information

TRlTONG DAI HOC LAM NGHIEP TRUING THPT LAM NGHIEP C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc ' S6: ////)7TB-THPT-VP Ha Noi, ngay 1

TRlTONG DAI HOC LAM NGHIEP TRUING THPT LAM NGHIEP C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc ' S6: ////)7TB-THPT-VP Ha Noi, ngay 1 TRlTONG DAI HOC LAM NGHIEP TRUING THPT LAM NGHIEP C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc ' S6: ////)7TB-THPT-VP Ha Noi, ngay 15 thang 5 nam 2019 THONG BAO TUYEN SINH VAO LOT 10

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: TOEFL Beginner 1 RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YEAR 2

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL  INTERNATIONAL ENGLISH PROGRAM Class: TOEFL Beginner 1 RESULTS FOR SEMESTER I ACADEMIC YEAR 2 Class: TOEFL Beginner 1 Speaking Listening Grammar Reading & Literature Geography History Economics Math Biology Physics Chemistry 1 Le Hai An 8.9 9.2 8.3 9.2 8.7 9.6 8.2 8.9 8.9 B 2 Hoang Truc Anh 8.7

More information

?f^ (Co Bieu chi tiet kern theo). Ty le lao dong nong thon sau dao tao nghe co viec lam mdi hoac thu nhap tang them dat 8% trd len;.% xa, thi tran trong tinh thuc hien tuyen truyen, tu van hoc nghe va

More information

Final Index of Viet Ad Person.xls

Final Index of Viet Ad Person.xls 11000-001 Truong Tan Sang 11000-002 Nguyen Thi Doan 12100-001 Nguyen Phu Trong 12220-001 Nguyen Phu Trong 12220-002 Truong Tan Sang 12220-003 Nguyen Tan Dung 12220-004 Nguyen Sinh Hung 12220-005 Phung

More information

UBND HUYEN QUOC OAI PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc S6 :30 /QB-PGD&BT QuSc Oai, ngayj$thang 3

UBND HUYEN QUOC OAI PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc S6 :30 /QB-PGD&BT QuSc Oai, ngayj$thang 3 UBND HUYEN QUOC OAI PHONG GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI$T NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc S6 :30 /QB-PGD&BT QuSc Oai, ngayj$thang 3 nam 2019 QUYET DINH A A A A A A Ve viec thanh lap

More information

UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TY cap NUaC sal GON TRAcH NHIEM HUu HAN MOT THANH VlEN... SWC MT I. THONG TIN MAu PHIEU KET QuA

UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TY cap NUaC sal GON TRAcH NHIEM HUu HAN MOT THANH VlEN... SWC MT I. THONG TIN MAu PHIEU KET QuA UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINH TONG CONG TY cap NUaC sal GON TRAcH NHIEM HUu HAN MOT THANH VlEN... SWC070818MT I. THONG TIN MAu PHIEU KET QuA KIEM NGHI1~M 28/11/2018 1. Ten khach hang: TONG CONG

More information

Giáo trình luật môi trường

Giáo trình luật môi trường / TRUONG DAI HOC LUAT HA NOI r t G I A O T R I N H LUAT MOI TRUONG G la O TRlN H LUAT MOI TRUtJNG 22/2006/C X B/221-1883/CAND TRlfCJNG DAI HOC LUAT HA NOI Giao trinh LUAT M6l TRl/CJNG CTKAI> TRUNG TAM

More information

DANH SÁCH 200 KHÁCH HÀNG TRÚNG GiẢI NHÌ STT ID KHÁCH HÀNG HỌ TÊN KHÁCH HÀNG HO THI MY QUYEN NGUYEN THANH VINH LAM QUA

DANH SÁCH 200 KHÁCH HÀNG TRÚNG GiẢI NHÌ STT ID KHÁCH HÀNG HỌ TÊN KHÁCH HÀNG HO THI MY QUYEN NGUYEN THANH VINH LAM QUA DANH SÁCH 200 KHÁCH HÀNG TRÚNG GiẢI NHÌ STT ID KHÁCH HÀNG HỌ TÊN KHÁCH HÀNG 1 28342753 HO THI MY QUYEN 2 28259949 NGUYEN THANH VINH 3 28265356 LAM QUANG DAT 4 23156836 NGUYEN NGOC NHO 5 26231419 NGUYEN

More information

Luatsd: QUOCHOI /2013/QH13 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc LUAT NHAP CANH, XUAT CANH, ClT TRU CUA NGlTOtt NlTCfC NGOAI

Luatsd: QUOCHOI /2013/QH13 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc LUAT NHAP CANH, XUAT CANH, ClT TRU CUA NGlTOtt NlTCfC NGOAI Luatsd: QUOCHOI /2013/QH13 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc LUAT NHAP CANH, XUAT CANH, ClT TRU CUA NGlTOtt NlTCfC NGOAI TAI VIET NAM Can cu Hien phdp nude Cong hoa xd hoi

More information

Giáo trình hình thái, giải phẫu học thực vật

Giáo trình hình thái, giải phẫu học thực vật .0000019397 rc va b Ao t a o IAI N G U Y E N N G O T H C U C GIAOTRINH HINH THAI-GIAIPHAU HOC THl/C VAT I NGUYEN HOC LIEU ODHD C G H3 NQI NHA XUAT ba n DAI HOC QUOC GIA HA NOI BO GIAO DUC VA DAO TAO DAI

More information

BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: M /2019/TT-BGDDT THONG TIT Ha Noi, ngay&thdng 02 nam

BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: M /2019/TT-BGDDT THONG TIT Ha Noi, ngay&thdng 02 nam BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc S6: M /2019/TT-BGDDT THONG TIT Ha Noi, ngay&thdng 02 nam 2019 2 2 C I L 2 Sira doi, bo sung mot so Dieu cua Quy che

More information

Luật hải quan Việt Nam và quốc tế

Luật hải quan Việt Nam và quốc tế TRl/CSNG DAI HOC KINH TE Q U O C DAN KHOA THLfflNG MAI VA KINH TE QUOC TE' Chu bien: PGS. TS. NGUYEN THlTA LOC WIMAN (XMf; NHA XUAT BAN DAI HOC KINH TE Q UO C DAN TRLTCJNG DAI HOC KINH TE QUOC DAN KHOA

More information

BCH DOAN TINH BINH PHl/OC *** DOAN TNCS HO CHI MINH So: -CV/TDTN-TC Blnh Phu&c, ngay 01 thang 6 nam 2018 Ve viec khao sat cong tac can bo Doan va sink

BCH DOAN TINH BINH PHl/OC *** DOAN TNCS HO CHI MINH So: -CV/TDTN-TC Blnh Phu&c, ngay 01 thang 6 nam 2018 Ve viec khao sat cong tac can bo Doan va sink BCH DOAN TINH BINH PHl/OC *** DOAN TNCS HO CHI MINH So: -CV/TDTN-TC Blnh Phu&c, ngay 01 thang 6 nam 2018 Ve viec khao sat cong tac can bo Doan va sink boat Doan tren dia ban dan cu Kinh giri: Ban Thucrng

More information

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1 RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLIS

THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL Class: Pre-Intermediate 1  RESULTS FOR SEMESTER II SCHOOL YEAR INTERNATIONAL ENGLIS Class: Pre-Intermediate 1 1 Tran Duy Anh 9.3 8.5 8.4 9.6 9.8 10.0 9.8 10.0 9.4 A 2 Nguyen Tang Hieu 9.3 9.2 9.4 9.4 9.6 9.3 9.7 9.7 9.5 A 3 Nguyen Duc Thuong Ct Lina 9.6 7.5 8.8 9.3 9.9 9.7 7.8 9.9 9.1

More information

TONG CONG TY BIEN LI/C MIEN BAC CONG TY BIEN LU~C HA TINH CONG HOA XA H 0I CHU NGfflA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: J b /PCHT-TC& NS V/v th

TONG CONG TY BIEN LI/C MIEN BAC CONG TY BIEN LU~C HA TINH CONG HOA XA H 0I CHU NGfflA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: J b /PCHT-TC& NS V/v th TONG CONG TY BIEN LI/C MIEN BAC CONG TY BIEN LU~C HA TINH CONG HOA XA H 0I CHU NGfflA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc So: J b /PCHT-TC& NS V/v thong bao ket qua thi nang bac lirong dot 2 nam 2016

More information

Microsoft Word - VIETFAIR's EXHIBITION SCHEDULE 2018 (Vietnamese Version) - update 28.9

Microsoft Word - VIETFAIR's EXHIBITION SCHEDULE 2018 (Vietnamese Version) - update 28.9 KẾ HOẠCH HỘI CHỢ TRIỂN LÃM (CHỦ YẾU) NĂM 018 do Công ty VIETFAIR tổ chức thực hiện TẠI HÀ NỘI STT Tên Hội chợ, Triển lãm Thời gian Địa điểm tổ chức Nội dung, quy mô Đơn vị chủ trì, ủng hộ, phối hợp Ghi

More information

BAO CAO HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI VA KET QUA SXKD NAM 2015, KE HOACH NAM 2016 BAO CAO GUI DAI KOI DONG CO DONG THLTONVG NIEN NAM 2016 DANH GIA V

BAO CAO HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI VA KET QUA SXKD NAM 2015, KE HOACH NAM 2016 BAO CAO GUI DAI KOI DONG CO DONG THLTONVG NIEN NAM 2016 DANH GIA V BAO CAO HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI VA KET QUA SXKD NAM 2015, KE HOACH NAM 2016 BAO CAO GUI DAI KOI DONG CO DONG THLTONVG NIEN NAM 2016 DANH GIA VE TINH HINH KINH TE THE GI6I NAM 2015 Tinh hinh kinh

More information

BO GIAO DUG VA DAO TAO S6:10/2018/TT-BGDDT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc Ha Noi, ngay 30 thang 3 nam 2018 THONG Tir Q

BO GIAO DUG VA DAO TAO S6:10/2018/TT-BGDDT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc Ha Noi, ngay 30 thang 3 nam 2018 THONG Tir Q BO GIAO DUG VA DAO TAO S6:10/2018/TT-BGDDT CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Hanh phuc Ha Noi, ngay 30 thang 3 nam 2018 THONG Tir Quy djnh ve dao tao cap bang tot nghiep thu* 2 trinh

More information

UBND TINH SON LA BAN CHI DAO XAY DV*NG NONG THON M0I So.v/i /BCD-VPDP C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Ty do - Hanh phuc San La, ngay Dty

UBND TINH SON LA BAN CHI DAO XAY DV*NG NONG THON M0I So.v/i /BCD-VPDP C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Ty do - Hanh phuc San La, ngay Dty UBND TINH SON LA BAN CHI DAO XAY DV*NG NONG THON M0I So.v/i /BCD-VPDP C0NG HOA XA H0I CHU NGHIA VIET NAM Dpc lap - Ty do - Hanh phuc San La, ngay Dty thdng 7 nam 2016 V/v: phat dpng thi sang tac bieu trung

More information

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GiẢI TRI ÂN CTKM GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN STT Tên Chi nhánh Tên Khách hàng Trị giá giải thưởng VND 1 Sở giao dịch NGUYEN QUANG H

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GiẢI TRI ÂN CTKM GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN STT Tên Chi nhánh Tên Khách hàng Trị giá giải thưởng VND 1 Sở giao dịch NGUYEN QUANG H DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG GiẢI TRI ÂN CTKM GỬI TIỀN TRÚNG TIỀN STT Tên Chi nhánh Tên Khách hàng Trị giá giải thưởng VND 1 Sở giao dịch NGUYEN QUANG HA 2,000,000 2 Sở giao dịch NGUYEN PHUOC MINH DUC 2,000,000

More information

CHƯƠNG TRÌNH DẤU ẤN KHOẢNH KHẮC VÀNG Danh sách Chủ thẻ được Hoàn tiền Giải Giờ vàng STT BRANCH_NAME Số thẻ Tên KH Số tiền được hoàn 1 CHO LON XX

CHƯƠNG TRÌNH DẤU ẤN KHOẢNH KHẮC VÀNG Danh sách Chủ thẻ được Hoàn tiền Giải Giờ vàng STT BRANCH_NAME Số thẻ Tên KH Số tiền được hoàn 1 CHO LON XX CHƯƠNG TRÌNH DẤU ẤN KHOẢNH KHẮC VÀNG Danh sách Chủ thẻ được Hoàn tiền Giải Giờ vàng STT BRANCH_NAME Số thẻ Tên KH Số tiền được hoàn 1 CHO LON 457353XXXXXX8443 LE HONG THUY TIEN 230,000 2 HAI PHONG 478097XXXXXX3147

More information