نام و نام خانوادگی: نام آزمون: تعیین علامت و نامعادلات معین کرمی x < 6 x > 4 2x 3 1 مجموعه جواب نامعادلە < 3 < 1 به کدام صورت است x + 1 R [ 4, 6] R [

Size: px
Start display at page:

Download "نام و نام خانوادگی: نام آزمون: تعیین علامت و نامعادلات معین کرمی x < 6 x > 4 2x 3 1 مجموعه جواب نامعادلە < 3 < 1 به کدام صورت است x + 1 R [ 4, 6] R ["

Transcription

1 نام و نام خانوادگی: نام آزمون: < > مجموعه جواب نامعادلە < < به کدام صورت است R [, ] R [, ] y= a a اگر نامعادلە بهازاي تمام مقادیر برقرار باشد a کدام است ناموجود y f ( ( مجموعە جواب نامعادلە < f() بهکدام صورت است (, ) (, ) (, ) (, ) (, ) a b بهازاي تمام هاي حقیقی برقرار بوده و a و b اعداد صحیح باشند آنگاه حداقل مقدار صحیح a b کدام اگر نامعادلە > است (, ) مجموعە جواب نامعادلە > بهصورت بازه کدام است (, ) (, ) (, ) (, ) (, ) مجموعە جواب نامعادلە شامل چند عدد طبیعی است 9 یک دو بیشمار 7 مجموعه جواب نامعادلە < کدام است (, ] (, ) (, ] (, ] [, ) 8 چند عدد صحیح در نامعادلە > صدق میکند یک دو بیشمار f() f() = ( m m ) بهصورت زیر است 9 بهازاي چه مقادیري از m جدول تعیین علامت عبارت ( m) (, ) (, ) (, ) (, )

2 مجموعە جواب نامعادلە شامل چند عدد صحیح است بی شمار اگر جدول تعیین علامت عبارت f() = a b بهصورت زیر باشد مقدار a b کدام است f() = y کوچکتر از است. بیشترین مقدار کدام است a b در بازة a) (b, مقادیر سهمی صدق میکند چند عدد صحیح در نامعادلە یک دو بی شمار بیشمار (, ) بیشمار نقطه (, ) (, ) )( ( شامل چند عدد صحیح مضرب میباشد ) > مجموعه جواب نامعادلە < کدام است 5 مجموعه جواب دستگاه نامعادلات 5 < (, ) (, ) (, ) k k اگر نامعادله بهازاي همه مقادیر برقرار باشد k کدام است 7 > کدام است 7 مجموعه جواب نامعادله 8 [, ) (, ) {, } (, ) 8 نمودار 7 y = در بازه b) (a, پایینتر از خط به معادله = 5 y قرار دارد مقدار ab کدام است R [, ] (, ) < کدام است 9 مجموعه جواب نامعادلە (, ) (, ) k >, m > اگر مجموعه جواب نامعادله k (m ) m بهصورت ) [, باشد کدام گزینه صحیح است k >, m > 5 k >, m > k <, m > اگر مجموعه جواب نامعادله < به صورت (a, ) باشد a کدام است مجموعه جواب نامعادله > شامل چند عدد صحیح است

3 اگر مساحت مستطیلی به اضلاع و از مساحت مربعی به ضلع کمتر باشد در کدام بازه زیر میتواند قرار داشته باشد < > < < < < بزرگترین بازهاي که نمودار تابع درجە دوم y = a b در آن بالاي محور هاست بهصورت (5,) است حاصل b 5a کدام است 9 5 مجموعه جواب نامعادلە کدام است < (, ) (, ) (8, ) (, ) (, ) (, ) (, 8) > 9 مجموعه مقادیر در نامعادله کدام است < 5 7 اگر مجموعه جواب نامعادلهي به صورت (a,a) باشد a کدام است 9

4 روش اول: هر نامعادله را جداگانه حل کرده و از جواب ها اشتراك می گیریم. > > > ن < یا > (I) < < ن < یا > (II) از اشتراك (I) و (II) به جواب > یا < میرسیم که همان ] [, R است. 7 = 5 < < : روش دوم: به روش عددگذاري حل می کنیم. گزینھ ھای دوم و چھارم حذف می شوند درست 7 = 7 < < : عبارت همواره مثبت است چون > a و < Δ است بنابراین میتوانیم طرفین وسطین کنیم. شرط آنکه c a b باشد آن است که > a و Δ باشد. از اشتراك (I) و (II) به جواب = a میرسیم. مطابق شکل در فاصلە ) (, تابع f() y = بالاي خط y = قرار دارد یعنی > f() و در فاصلە ) (, ) (, پایین خط y = قرار دارد یعنی < f() می شود. براي این که عبارت همواره بزرگ تر از باشد صورت و مخرج باتوجه به ضریب که مثبت است باید مثبت باشند و می دانیم شرط آن که یک عبارت درجە دوم همواره مثبت باشد آن است که > a و < Δ باشد. گزینە سوم حذف می شود درست a a (a ) ( a) a > a > a > a > (I) Δ b ac ( a) a = (II) f() < (f() ) < f() (f() ) (, ) صورت Δ < b ac < a < < a < a = حداقل مقدار صحیح Δ < b ac < b < b > b مخرج 7 8 > 7 8 > ( )() 7 8 > ( )() 8 ( )() 8 > ( )() ( )( ) ( )() پس حداقل مقدار صحیح برابر یک است. 5 روش اول: = حداقل مقدار صحیح a b

5 تعیین علامت توجھ کنید = مخرج را میکند. ن ن < یا < < < (, ) (, ) = درست : > 8 روش دوم: به روش عددگذاري حل می کنیم. گزینە دوم حذف می شود = > : گزینھ ھای اول و چھارم حذف می شوند درست ( ) ()( ) 9 ( ) ( ) ن عبارت (, ] [, ] شامل یک عدد طبیعی است. 7 نامعادله را به دو نامعادلە مجزا تقسیم می کنیم. عبارت ن یا > (I) صورت ھمواره مثبت است. < < < < < (a>, Δ<) (II) از اشتراك (I) و (II) به جواب میرسیم. و مثبت هستند و داریم: برابر > است پس هر عبارت چون دامنە عبارت 8 > > > ( )( > ) با شرط > اولین عدد صحیح میشود که با درنظرگیري Z عبارت سمت راست همواره بزرگتر از و عبارت سمت چپ کوچکتر از است. لذا هیچ عدد صحیحی در این نامعادله صدق نمی کند. 9 باتوجه به جدول تعیین علامت = f() داراي ریشه میباشد بنابراین > Δ میباشد. ازطرفی با رجوع کردن به جدول مابین دو ریشه علامت مثبت I) Δ > b ac > (m ) ( m m )( ) > می باشد که طبق این مطلب باید ضریب منفی باشد. m m m m > m > m < (I) II) a < m m < (m )(m ) < < m < (II) صورت کسر را مرتبتر مینویسیم. از اشتراك (I) و (II) به جواب (,) m میرسیم. ابتدا یک طرف نامعادله را می کنیم: در صورت کسر اتحاد مکعب کامل و در مخرج کسر اتحاد چاق و لاغر را می نویسیم: ( ) ( ضرب طرفین در منفی با تغییر جھت نامساوی ) ( ) ( )( ) واضح است که عبارت ( ) همواره بزرگتر مساوي و عبارت (بهدلیل < Δ و > a ) همواره بزرگتر از است. پس حاصل تقسیم آنها نمیتواند کوچکتر از باشد. شاید فکر کرده باشید = از آنجا که حاصل کسر را میکند در نامعادله صدق میکند اما دقت کنید که عبارت اولیه بهازاي = بهعنوان ریشە مخرج اصلا تعریف 5

6 نشده است. پس هیچ عددي در این نامعادله صدق نمی کند. با توجه به جدول تعیین علامت میتوان گفت که عبارت داراي ریشە مضاعف = است. b a = f() a = = = = ریشە مضاعف a b b = b = a b = () = 5 5 < 8 < 5 < ( )( ) < < عبارت < < (, ) a b = () = از طرفی = ریشه است یعنی = ()f است بنابراین: 5 باید نامعادلە < را حل کنیم. ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) = = = = (, ] [, ) ن عبارت ریشە حقیقی ندارد = = = بنابراین بیشمار عدد صحیح در این نامعادله صدق میکند. ( )( ) > ( )( ) > ( ) ( )( ) ( ) > ( )( ) > > > ( ) به دلیل قرار گرفتن در زیر رادیکال باید همواره بزرگ تر یا مساوي باشد و لذا مجموعە جواب نهایی برابر است با: امت توجه داشته باشید که واضح است که این بازه شامل دو عدد صحیح مضرب است. 5 هر نامعادله را جداگانه حل کرده و سپس از جواب ها اشتراك می گیریم. ھمواره مثبت است. فاکتورگیري از < =, = < ( ) < < (I) عبارت 5 < ( ) ( ) < 5 ( ) ( ) > 5 < < 5 5 < 5 < (I I) k k k k ( ) k k (k ) ( k) از اشتراك (I) و (I I) به جواب < میرسیم. شرط آنکه یک عبارت درجە دوم همواره بزرگتر مساوي باشد > a و Δ است. a>,δ< ھمواره مثبت a > k > k > k > اشتراک } فقط تساوی برقرار است. k) Δ b ac ( k = k = ( )( ) ( )( ) > ( )( ) ( )( ) > > 7

7 > > > از این جواب باید اعداد و را که مخرج را میکنند کم کنیم < 5 5 < < همواره مثبت است پس تا ثیري در جواب ندارد. < < = ( )( ) = { = = 8 < < ( )( ) (a, b) = (, ) ab = = پس مقدار ab خواهد شد. 9 ( )( ) ( )( ) < < < با توجه به جواب نامعادله میفهمیم که = ریشه = k) (m ) (m است. پس: (m )() (m k) = m = k m > m > از طرفی چون براي مقادیر مثبت عبارت (k m) ( m) مثبت است پس با توجه به تعیین علامت نامعادلات درجه باید ضریب مثبت باشد یعنی: m=k k > k < مخرج مشترک > > > < < (, ) 8 > > ( ) Δ=8=, = =5, 9± همه ي عوامل به یک طرف عبارت می آوریم و عبارت ساده شده را تعیین علامت می کنیم: 9 5 > ( ) 5 5 < < مستطیل S مربع < S ()( ) < < 7 < ( )( ) < < < > اشتراک اشتراک با >> > > > < < > > { a b = 5 5a b = { a b = a = 8, b = b 5a = 5a b = 5 صورت کسر همواره منفی است زیرا < a و < Δ است پس: که این جواب شامل اعداد صحیح,,,, است. از طرفی اضلاع باید مثبت باشند یعنی: یعنی جواب نامعادلە > b a بهصورت 5) (, است. باید, 5 = ریشههاي معادلە درجە دوم = b a باشند: a>,δ< ھمواره مثبت 9 5 > 9 5 < 7

8 < < < 8 ج ج ()( ) ( )( ) < ( )( ) 5 8 < ( )( ) جدول تعیین علامت نامعادله به شکل زیر است: (8, ) (, ) چون 9 همواره مثبت است پس تا ثیري در جواب نامعادله ندارد. براي برقراري معادله چون در مخرج است باید مثبت باشد لذا داریم: > > اول همه را در یک طرف معادله می گذاریم و بعد از ساده کردن کسر به دست آمده را تعیین علامت می کنیم. 9 () 9 ( )( ) عبارت درنتیجه جواب بهصورت < < است. ن ن 8

9

n n معین نامنفی است زیرا: H H x A Ax Ax ,, 2, n نشان دهیم و قرار دهیم H A A یک ماتریس 1 1, 2 2,, n n 1 2 n نامیده می شوند و اگر A Ax Ax 1

n n معین نامنفی است زیرا: H H x A Ax Ax ,, 2, n نشان دهیم و قرار دهیم H A A یک ماتریس 1 1, 2 2,, n n 1 2 n نامیده می شوند و اگر A Ax Ax 1 معین نامنفی است زیرا:,,, نشان دهیم قرار دهیم یک ماتریس,,, نامیده می شند اگر ma, mi مقادیر تکین یک ماتریس Values: Sigula m باشد آنگاه ماتریس فرض کنید یک ماتریس بنابراین مقادیر یژه نامنفی می باشند. اگر این

More information

DFT (Discrete Fourier Transform) ۱ تبدیل Z یا تبدیل فوریه x[n] که به صورت X(z) و ) jω X(e نمایش داده می شوند از لحاظ محاسباتی دو مشکل دارند: ۱ -محاسبه

DFT (Discrete Fourier Transform) ۱ تبدیل Z یا تبدیل فوریه x[n] که به صورت X(z) و ) jω X(e نمایش داده می شوند از لحاظ محاسباتی دو مشکل دارند: ۱ -محاسبه DFT (Discrete Fourier Transform) ۱ تبدیل Z یا تبدیل فوریه x[n] که به صورت X(z) و ) jω X(e نمایش داده می شوند از لحاظ محاسباتی دو مشکل دارند: ۱ -محاسبه ا نها برای دنباله های با طول بی نهایت ۲ -این تبدیل

More information

الکترونیک فصل اول 3 دکتر رحمتی ددر سرس : ttp://.ut.ac./aat/ آدرس Eal و Wbt براي تکالیف و...: ١ apt On H Fquncy Mdl Tant ٢ شرایط ترانزیستورها درمدل : B : BE : wad all صدق کند. ترانزیستور ها در ناحیه فعال

More information

Microsoft PowerPoint - chapter 5.pptx

Microsoft PowerPoint - chapter 5.pptx فصل: ریاضیات رمزنگاری ١ اهداف فصل بررسی علم حساب اعداد صحیح با تمرکز روي تقسیم پذیري و پیداکردن بزرگترین مقسوم علیه مشترك با استفاده از الگوریتم اقلیدسی. چگونگی استفاده از الگوریتم اقلیدسی توسعه یافته

More information

Microsoft PowerPoint خط تاثير [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint خط تاثير [Compatibility Mode] خط تاثير بار واحد متحرک خط تاثير يک مقدار نيرويی (نيرو های داخلی يا عکس العملهای تکيه گاهی) عبار ت است از عرض معادله منحنی (خط تاثير) که در هر نقطه با ضرب شدن ا ن در مقدار بارمتمرکزدرجهت بار واحد کميت

More information

Microsoft Word - 0

Microsoft Word - 0 تهیه کههذه : جابرعامري دبیر ریاضی شهرستان هاي اهواز و باوي مهر 97 فصل : تابع تهیه کههذه : جابر عامري دبیر ریاضی شهرستان هاي اهواز و باوي www.mathtower.ir @mathameri مهر 97 درس اول : تبدیل نمودار توابع

More information

Microsoft PowerPoint - principle1.pptx

Microsoft PowerPoint - principle1.pptx محلول پلیمرها ١٣٣ محلول هاي پلیمري محلول هاي پلیمري به دلایل گوناگون مانند اندازه گیري وزن مولکولی و ابعاد زنجیر و کاربردهاي بسیار متنوع مهندسی از اهمیت زیادي برخوردارند. کاربردهایی مانند تثبیت گرانروي

More information

Microsoft Word - paziresh.doc

Microsoft Word - paziresh.doc سيستم جامع بيمارستانی بخش پذيرش در اين قسمت کليه ی بيمارانی که برای بستری شدن به بيمارستان مراجعه می نمايند پذيرش می شوند. شکل زير مربوط به پذيرش است. اين منو از چندين قسمت تشکيل شده است که به توضيح ا

More information

Microsoft Word - توزيع درامد درخانوارهاي شهري و روستایی

Microsoft Word - توزيع درامد درخانوارهاي شهري و روستایی ریاست جمهوري معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي مرکز آمار ایران توزیع درامد درخانوارهاي شهري روستایی و کل کشور 1380-91 دفتر نیروي کار و سرشماري زمستان 1392 کد: -10-02 1392 فهرست مطالب عنوان صفحه 3 4 4 4

More information

Microsoft Word - طیف سنجی مادون قرمز.docx

Microsoft Word - طیف سنجی مادون قرمز.docx طیفسنجی مادون قرمز( Spectroscopy (IR در این مقاله به بررسی روش طیف سنجی مادون قرمز (Infrared) خواهیم پرداخت. این روش طیف سنجی کاربرد گسترده اي در اندازه گیري هاي کیفی و کم ی گونه هاي مولکولی مختلف دارد.

More information

PG User Guide

PG User Guide (Profile Generator for Autodesk Landd Desktop 2 تهیه و تنظیم: علیرضا غنیزاده aghanizadeh@mail.uk.ac.ir www.tgengineering.ir 2009) افشین غنیزاده پلاك 11 14 آبنوس کوچه شماره خیابان کرمان: تلفن: 0341-24544333

More information

1 الکترونیک عناصر از نظر هدایت الکتریکی به سه دسته تقسیم میشوند: فصل اول» نیمههادي و دیودها «1) هادي 2) نیمه هادي 3) عایق در ساختمان اتمی تمامی عناصر

1 الکترونیک عناصر از نظر هدایت الکتریکی به سه دسته تقسیم میشوند: فصل اول» نیمههادي و دیودها «1) هادي 2) نیمه هادي 3) عایق در ساختمان اتمی تمامی عناصر الکترونیک عناصر از نظر هدایت الکتریکی به سه دسته تقسیم میشوند: فصل اول» نیمههادي و دیودها «) هادي ) نیمه هادي ) عایق در ساختمان اتمی تمامی عناصر هر الکترون داراي یک سطح انرژي (تراز) معینی میباشد. در مجموع

More information

Microsoft PowerPoint - paper_elm_2410.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - paper_elm_2410.ppt [Compatibility Mode] عنوان مقاله : معرفی الگویی نوین در مدیریت مصرف صنایع بر اساس دیماند مصرفی با تحلیل اقتصادي آن پس از هدفمند سازي یارانهها نویسندگان : حسن شاکري محمدمحمدي نیا (شرکت توزیع برق نواحی استان تهران) مریم برزوي

More information

Stored Proceure_Trigger

Stored Proceure_Trigger 1 Stored Procedure & Trigger In SQL مهندس محمد زوار WebGard@Outlook.com 2 ھا Stored Procedure 3 SP چيست SP سر نام کلمات Stored Procedure و به معناي رويه هاي ذخيره شده ميباشد که اشيايي اجرا پذير در بانک

More information

Microsoft Word - servise sarpaei .doc

Microsoft Word - servise sarpaei .doc سرويس های سرپايی: سرويس سرپايی مربوط به بخش اورژانس می شود.اگر بيماری به اين بخش رجوع کند به صورت زير پذيرش می شود.منوی مربوط به اين نوع پذيرش در زير نشان داده شده است. 1 برای اين منظور ابتدا دکمه اضافه

More information

<4D F736F F D2032E4DCDEDCDCC7D4DCDCED20CFEDDCCCDCDCDCEDDCCADCC7E12E646F6378>

<4D F736F F D2032E4DCDEDCDCC7D4DCDCED20CFEDDCCCDCDCDCEDDCCADCC7E12E646F6378> ساخت یک تصویر تعقیب و گریز کارتونی "! گردا وری تهیه و تنظیم : بابک مهربان http://babakmehraban.ir 1 نقاشی دیجیتال #$% &'( )* +,# -#./!0! ".!" #$$% &'( % )* +, +-. /01 +% *2 )* 3( B 3?, 3(>%, C - : $ =>?

More information

گروه ا موزشي فرزان نمونه ايي از كتاب الكترونيكي ا موزش Forefront TMG

گروه ا موزشي فرزان نمونه ايي از كتاب الكترونيكي ا موزش Forefront TMG نمونه ايي از كتاب الكترونيكي ا موزش Forefront TMG 2010 1 پيش نيازهاي سخت افزاري نصب براي TMG 2 پيش نيازهاي سخت افزاري براي نصب :TMG Processor RAM 1 64-bit,1 dual core در نسخه (MBE) : Medium Business Edition

More information

راهنماي استفاده از تي ودوليت هاي الكترونيكي سريDT200 ساخت كمپانيFOIF مدير عامل : مهندس مهدي برومند ترجمه و تنظيم : مهندس سودابه عارفي راد آدرس : تهران

راهنماي استفاده از تي ودوليت هاي الكترونيكي سريDT200 ساخت كمپانيFOIF مدير عامل : مهندس مهدي برومند ترجمه و تنظيم : مهندس سودابه عارفي راد آدرس : تهران راهنماي استفاده از تي ودوليت هاي الكترونيكي سريDT200 ساخت كمپانيFOIF مدير عامل : مهندس مهدي برومند ترجمه و تنظيم : مهندس سودابه عارفي راد آدرس : تهران- خ شريعتي- خ ملك- كوچه جلالي - پلاك 32- طبقه اول و

More information

Microsoft Word - cash.doc

Microsoft Word - cash.doc صندوق اگر از صفحه ی مربوط به صندق بر روی گزينه ی دريافت وجه کليک نماييد. با انجام اين کار وارد صفحه ای می شويد که در ا ن می توانيد دريافت وجه را از بيماران انجام دهيد برای اعمال امنيت که هر کاربر با رمز

More information

0259.doc

0259.doc مفهوم عدد اکسايش چيست MnO به هر اتم از يک مولکول يا از يک يون مرکب (پيچيده) مانند NO 3 SO 4 4 و يا به هر اتم به حالت ا زاد يا به صورت يون ساده S عددي به نام عدد Cl و Mg Na مانند اکسايش نسبت ميدهند. اين

More information

یک روش کنترلی جدید برای اتصال مبدل های فتوولتائیک به شبکه سراسری

یک روش کنترلی جدید برای اتصال مبدل های فتوولتائیک به شبکه سراسری ٢ ٣ يک روش کنترلي جديد براي اتصال مبدلهاي فتوولتاي يک به شبکه سراسري ۱ ۲ ۲ ۱ و ۲ مهدی سليمی سيدمحمدتقی بطحايی عليرضا صالحی مسعود درويش اسکندری چكيده ١ جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصير شاخه تحقيقات FACTS دانشگاه

More information

دستور زبان سوم راهنمائی

دستور زبان سوم راهنمائی مترادف به کلمه هایی گفته می شود که معنی ومفهوم یکسانی دارند ومی توان به جای یکدیگرازهم استفاده کرد. مانند : پیمودن :رفتن افسوس :حسرت بوم :جغد متضاد به کلمه هایی گفته می شود که از نظر معنی ومفهوم مخالف

More information

آیا آفازی درمان می شود؟

آیا آفازی درمان می شود؟ کلینیک بازتوانی مشاوره گفتار درمانی و نورفیدبک و بیوفیدبک آلومینا کلینیک چند تخصصی آلومینا از سال 1388 فعالیت خود را آغاز نموده است. توسط کادری از اساتبد دانشگاه و بهترین متخصصین اعصاب و روان و مغز و اعصاب

More information

Microsoft Word - ins.doc

Microsoft Word - ins.doc بيمه گری اطلاعات مربوط به بيمه گری و ليست گيری هايی که برای بيماران انجام می پذيرد در اين منو از برنامه صورت می پذيرد ابتدا وارد برنامه ی بيمه گری شويد و از صفحه ی اصلی درقسمت گزارشات گزارشات بيمه گری

More information

Report-Monit-F2

Report-Monit-F2 ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺶ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺨﻴﺰ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ Lake Urmia Basin Drought Monitoring System»ﻃﺮﺡ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﻻﺏ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ«ﻣﻬﺮ 1390 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ طرح حفاظت از تالاب هاي ایران طرح مدیریت خشکسالی

More information

بسمه تعالی نام درس:فیزیوپاتولوژي جراحی تاریخ: 96/2/24 موضوع: حوادث غیرمترقبه کد جزوه: 1 استاد: دکتر اسماعیلیان تعداد صفحات: 15 این جزوه ادیت نیست شروع

بسمه تعالی نام درس:فیزیوپاتولوژي جراحی تاریخ: 96/2/24 موضوع: حوادث غیرمترقبه کد جزوه: 1 استاد: دکتر اسماعیلیان تعداد صفحات: 15 این جزوه ادیت نیست شروع بسمه تعالی نام درس:فیزیوپاتولوژي جراحی تاریخ: 96/2/24 موضوع: حوادث غیرمترقبه کد جزوه: 1 استاد: دکتر اسماعیلیان تعداد صفحات: 15 این جزوه ادیت نیست شروع بحث با یک سوال: بحران چیست مثلا ما مسي ول شبکه بهداشت

More information

Microsoft Word - Help_ docx

Microsoft Word - Help_ docx راهنماي كاربران عمومي سيستم اتوماسيون تردد(حضوروغياب) فهرست مطالب 3 3 5 6 7 8 10 12 14 16 17 هدف نحوه ورود به سيستم نكات كاربري منوي اصلي سيستم تغيير مشخصات ورود مديريت كاركرد ماهانه مشاهده كاردكس مشاهده

More information

0.72 TELE-satellite World Download this report in other languages from the Internet: Arabic العربية

0.72 TELE-satellite World  Download this report in other languages from the Internet: Arabic العربية TEST REPORT رسیور مالتی مدیا و ماهواره HDTV AB IPBox 9900HD یک نیروگاه رسانه ای برگردان : مسعود بازیار 12-01/2011 AB IPBox 9900HD Very powerful satellite and media receiver with endless features در یکی

More information

مجموعه مداخلات اساسی بیماريهاي غیرواگیر در نظام مراقبتهاي بهداشتی اولیه ایران "ایراپن" محتواي آموزشی بهورز/ مراقب سلامت 1396 وزارت بهداشت درمان و آموز

مجموعه مداخلات اساسی بیماريهاي غیرواگیر در نظام مراقبتهاي بهداشتی اولیه ایران ایراپن محتواي آموزشی بهورز/ مراقب سلامت 1396 وزارت بهداشت درمان و آموز مجموعه مداخلات اساسی بیماريهاي غیرواگیر در نظام مراقبتهاي بهداشتی اولیه ایران "ایراپن" محتواي آموزشی بهورز/ مراقب سلامت 1396 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر مدیریت بیماريهاي غیرواگیر

More information

final report 93 - Copy

final report 93 - Copy 0 : ( % ) : : : ISI : : : : : : : : ( % ) : ISI Pubmed : : Impact Factor Impact Factor : : Impact Factor : : : : ١ 0 : : ( ) : : H Index : : H Index ٢ عاون و ی دا ه تار دا نام ی م د و ی ) قالات ر ده و

More information

Microsoft PowerPoint - Simulation Presentation in class1.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Simulation Presentation in class1.ppt [Compatibility Mode] منابع Dscrt vt Systm Smulato, Jrry Baks t all, Fourth dto, 005, Prtc-Hall Hadbook of Smulato, dtd by Jrry Baks, 998, Joh-Wly Stochastc Dscrt vt Systms, Arm Zmmrma, 008, Sprgr Smulato: Th Practc of Modl

More information

چسب وخمیرسیلیکون--رزین ها

چسب وخمیرسیلیکون--رزین ها رزین اپوکسی اپوکسی شفاف دومواده: 10 درصدی و 50 درصدی یک کیلو با هاردنر 10 کیلو وبیشتر کیلویی برای ریختن روی پیسیبی رزین اپوکسی مناسب تر از پلی استر است بخصوص که از عرض جمع نمیشود بلکه از ارتفاع جمع میشود..

More information

بررسی حضور ژن های aac( 6 ')Ie/aph( 2 ) ، aph( 3 ') - IIIa 1 ، ant( 4 ') - Ia 1 و تعیین مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوک اپیدرمیدیس و استافیلوک

بررسی حضور ژن های  aac( 6 ')Ie/aph( 2  )  ، aph( 3 ') - IIIa 1  ، ant( 4 ') - Ia 1 و تعیین مقاومت به متی سیلین در  استافیلوکوک اپیدرمیدیس و  استافیلوک Arak Medical University Journal (AMUJ) 207; 9(6): -25 Original Article The Presence of aac (6 ') Ie / aph (2 "), aph (3') - IIIa, ant (4 ') - Ia Genes and Determining Methicillin Resistance in Staphylococcus

More information

سال هاي دهه 90 را مي توان زمان تكامل و بهره وري چدن نشكن آستمپر دانست

سال هاي دهه 90 را مي توان زمان تكامل و بهره وري چدن نشكن آستمپر دانست هب انم خدا M 5 4 3 2 1 Austempering Ductile Iron M Machinable Austempered Ductile Iron M M در ميان آلياژهای صنعتی چدنها متنوع ترين خواص مکانيکی را با ارزانترين قيمت دارا می باشند. استفاده کامل از دامنه

More information

Microsoft Word - adv_ch06.doc

Microsoft Word - adv_ch06.doc فصل ششم : بكار گيري global.asax و بحثهاي ا ماري سايت مقدمه : يكي از فايلهايي كه همواره توسط VS.NET به صورت خودكار ايجاد مي شود global.asax است و براي تعريف اشياء عمومي كه برنامه ي وب از ا نها استفاده مي

More information

Microsoft Word - AT(2)(2)(2)(2).doc

Microsoft Word - AT(2)(2)(2)(2).doc عيب يابي عمومي ترمينالهاي TCM و مقادير مرجع ترمينالهاي TCM و مقادير مرجع... 91 عيب يابي منبع تغذيه... 97 نقشه سيم كشي AT اصلي... 97... 98 سنسور سرعت خودرو. A/T (سنسور دور)... 100 شرح... 100 مدار سيم كشي-

More information

مدل‌سازی نقطه ذوب لغزشی چربی های اینتراستریفیه شده به روش شیمیایی به صورت تابعی از ترکیب اسیدهای چرب

مدل‌سازی نقطه ذوب لغزشی چربی های اینتراستریفیه شده به روش شیمیایی به صورت تابعی از ترکیب اسیدهای چرب مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال یازدهم شماره 1 بهار 1395 صفحات 7586 مدلسازي نقطه ذوب لغزشی چربیهاي اینتراستریفیه شده به روش شیمیایی بهصورت تابعی از ترکیب اسیدهاي چرب 3 2 1 محمدحسین ناي لی جمشید

More information

! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= > A B?

! #$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(& :;<<= >  A B? ! "#$%& $()*+#$, $(-.&,./.+#/(-.&01( &-#&(&$# (&2*(,#-3.,14& $ +()5(*-#5(-#/-/#(-1#&-+)(&- 67789:;

More information

FA11649 نسخه اصالح شده ژوئن 2016 حق نسخهبرداری 2016.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که تو

FA11649 نسخه اصالح شده ژوئن 2016 حق نسخهبرداری 2016.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که تو راهنمای کاربر RT-AC58U روتر Gigabit بی سیم دو بانده AC1300 FA11649 نسخه اصالح شده ژوئن 2016 حق نسخهبرداری 2016.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی

More information

فصلنامه ه ره آورد پژوهش نگهداري و تعمیرات شمارة 3 پاییز و زمستان 1391 صاحب امتیاز: انجمن نگهداري و تعمیرات ایران مدیر مسي ول: دکتر مهدي بهزاد سردبیر ع

فصلنامه ه ره آورد پژوهش نگهداري و تعمیرات شمارة 3 پاییز و زمستان 1391 صاحب امتیاز: انجمن نگهداري و تعمیرات ایران مدیر مسي ول: دکتر مهدي بهزاد سردبیر ع فصلنامه ه ره آورد پژوهش نگهداري و تعمیرات شمارة 3 پاییز و زمستان 39 صاحب امتیاز: انجمن نگهداري و تعمیرات ایران مدیر مسي ول: دکتر مهدي بهزاد سردبیر علمی: دکتر محمدعلی صنیعی منفرد ویراستار ساختاري و ادبی:

More information

FA10302 ژوئن 2015 حق نسخهبرداری 2015.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که توسط خریدار و برا

FA10302 ژوئن 2015 حق نسخهبرداری 2015.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که توسط خریدار و برا راهنمای کاربر RT-AC88U روتر گیگابیت دو بانده بی سیم AC 3100 FA10302 ژوئن 2015 حق نسخهبرداری 2015.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که توسط خریدار

More information

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包 2015 年 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 宝 鸡 市 马 营 路 东 段 ) 公 司 债 券 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ) 债 券 代 理 人 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 16-17 层 ) 2016 年 4 月 12 日 1 重 要 声 明 长 城

More information

FA10343 ژوئن 2015 حق نسخهبرداری 2015.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که توسط خریدار و برا

FA10343 ژوئن 2015 حق نسخهبرداری 2015.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که توسط خریدار و برا راهنمای کاربر RT-AC5300 روتر گیگابیت سه بانده و بی سیم AC5300 FA10343 ژوئن 2015 حق نسخهبرداری 2015.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که توسط خریدار

More information

راهکار طبابت بالینی راهکار طبابت بالينی: تدبير درمانی ا کنه ولگاريس همهگیرشناسی آکنه یکی از شایعترین اختلالات پوستی است. شیوع آکنه به حدی است که برخی افراد آنرا نوعی حالت فیزیولوژیک در دوران نوجوانی و

More information

Microsoft Word - سيد علي حسيني.doc

Microsoft Word - سيد علي حسيني.doc 1 GIS hosieniali@yahoo.com پدیدههای طبیعی و انسانی در مکان گزینی گسترش و توسعه فیزیکی شهرها تا ثیر بسزایی دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت تنگناهای طبیعی و انسانی توسعة فیزیکی شهر رشت و تحلیل گسترش فضایی

More information

<4D F736F F D20E620DBE4F820DAE4CFE1EDC820C7E1C8E5C7C1>

<4D F736F F D20E620DBE4F820DAE4CFE1EDC820C7E1C8E5C7C1> (1) «...» ی را ار ن ا دی و ا د آ ر زد ا ن او در و لاش ر ا و ی و وح آ و ز ردۀ ی را ا م ر. و اش و ا وا ی ه و «آ تا» او ی م ا ر در ا ا ا ل ا ه ا ای و زی ت و و ن ی از ن و ت ءا زل ه و ا ظ و اش اب و ل ب و ا

More information

Microsoft PowerPoint - همايش ايزوله

Microsoft PowerPoint - همايش ايزوله بسم االله الرحمن الرحيم اتاق اتاقايزوله ايزولهتنفسي تنفسيعفونتهاي عفونتهايمنتقله منتقلهازازهوا هوابابافشار فشارمنفي منفي AIRBORNE INFECTION ISOLATION ROOM WITH NEGATIVE PRESSURE AIRBORNE INFECTION ISOLATION

More information

Microsoft Word - Heat ransfer_Outline_Section 7_New

Microsoft Word - Heat ransfer_Outline_Section 7_New جريان خارجی در اين بخش فرا يند تبادل حرارت سيال با سطح در جريان خارجی را مورد مطالعه قرار می دهيم. در جريان خارجی لايه مرزی بدون تا ثير سطوح مجاور ا زادانه رشد می کند. در خارج از لايه مرزی گراديان های

More information

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. وزارت جهاد کشاورزي سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي موسس

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software   For evaluation only. وزارت جهاد کشاورزي سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي موسس وزارت جهاد کشاورزي سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بخش تحقیقات غلات برنامه راهبردي تحقیقات گندم آبی و دیم کشور فصل اول تا سوم تدوین و نگارش: محمد رضا جلال کمالی هرمز

More information

ده راهکار برای مالکان محصول در چارچوب اسکرام چگونهشرحکارپروژهبنویسیم همکاری رادستکمگرفتهایم PMOها چگونه عملکرد اجرایی پروژه ها را می سنجند پرینس ۲ یا

ده راهکار برای مالکان محصول در چارچوب اسکرام چگونهشرحکارپروژهبنویسیم همکاری رادستکمگرفتهایم PMOها چگونه عملکرد اجرایی پروژه ها را می سنجند پرینس ۲ یا ده راهکار برای مالکان محصول در چارچوب اسکرام چگونهشرحکارپروژهبنویسیم همکاری رادستکمگرفتهایم PMOها چگونه عملکرد اجرایی پروژه ها را می سنجند پرینس ۲ یا چابک سال اول شماره 3 ا ذر ماه سال 1396 قيمت: 15000

More information

تاب آوری در برابر زلزله

تاب آوری در برابر زلزله تابآوري در برابر زلزله و برنامهریزي مدیریت بحران و تجربیات ژاپن مو سسه آموزش عالی علمی کاربردي هلال ایران نام کتاب: تابآوري در برابر زلزله و برنامهریزي مدیریت بحران و تجربیات ژاپن مو لف: دکتر وحید حسینی

More information

Quartz Chronographs Caliber G / 4 jewels Caliber / 22 jewels Caliber / 23 jewels 7 and E : According to model

Quartz Chronographs Caliber G / 4 jewels Caliber / 22 jewels Caliber / 23 jewels 7 and E : According to model General Instruction Manual فاریس (Farsi) Quartz Chronographs Caliber G10.211 / 4 jewels Caliber 251.272 / 22 jewels Caliber 251.471 / 23 jewels 7 and E : According to model Automatic Chronographs Caliber

More information

河 北 省 中 等 职 业 学 校 学 生 数 控 技 术 应 用 专 业 技 能 大 赛 执 委 会 2011 年 5 月 3 日 目 录 一 大 赛 规 程 1 二 组 织 机 构 11 三 比 赛 日 程 13 四 比 赛 规 则 17 ( 一 ) 领 队 指 导 教 师 须 知.17 ( 二

河 北 省 中 等 职 业 学 校 学 生 数 控 技 术 应 用 专 业 技 能 大 赛 执 委 会 2011 年 5 月 3 日 目 录 一 大 赛 规 程 1 二 组 织 机 构 11 三 比 赛 日 程 13 四 比 赛 规 则 17 ( 一 ) 领 队 指 导 教 师 须 知.17 ( 二 2011 年 华 中 数 控 杯 河 北 省 中 等 职 业 学 校 学 生 数 控 技 术 应 用 专 业 技 能 比 赛 参 赛 指 南 主 办 单 位 : 河 北 省 教 育 厅 河 北 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 河 北 省 工 业 和 信 息 化 厅 承 办 单 位 : 石 家 庄 市 教 育 局 石 家 庄 市 职 业 技 术 教 育 协 办 单 位 : 武 汉 华 中

More information

By: Hamid Montazerolghaem جوشکاري پیشرفته- حمید منتظرالقاي م 1 Project: 30% Mid Term: 35% Final Term: 35% Evaluation جوشکاري پیشرفته- حمید منتظرالقاي

By: Hamid Montazerolghaem جوشکاري پیشرفته- حمید منتظرالقاي م 1 Project: 30% Mid Term: 35% Final Term: 35% Evaluation جوشکاري پیشرفته- حمید منتظرالقاي By: Hamid Montazerolghaem 1 Project: 30% Mid Term: 35% Final Term: 35% Evaluation 2 1 Contents Review Conventional Welding Processes: i.e. Gas Welding Fusion Welding a) Electron Beam Welding b) Laser Welding

More information

(1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128 20128 20128 20128 20146 4 2

(1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128 20128 20128 20128 20146 4 2 (1) 51 41 49 6 6 7 161 4 27 338 2012815 2012815 2012815 200712 20093 20086 211 (1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128

More information

نوجوان ساله کيست ؟

نوجوان ساله کيست ؟ ساله کيست نوجوان ١٩١٩-١٣ ميترا طلاي ي فر Mtalaeafar@.tums tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری و مامايی ساله کيست نوجوان ١٩١٩-١٣ تغييرات عميقی در ابعاد بيولوژی روانی واجتماعی رخ ميدهد.

More information

ه هیي ت تحریریه دکتر حجت احمدي دانشیار دانشگاه تهران دکتر عبدالرضا اوحدي دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر دکتر مهدي بهزاد استاد دانشگاه صنعتی شریف مهند

ه هیي ت تحریریه دکتر حجت احمدي دانشیار دانشگاه تهران دکتر عبدالرضا اوحدي دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر دکتر مهدي بهزاد استاد دانشگاه صنعتی شریف مهند ه هیي ت تحریریه دکتر حجت احمدي دانشیار دانشگاه تهران دکتر عبدالرضا اوحدي دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر دکتر مهدي بهزاد استاد دانشگاه صنعتی شریف مهندس هوشنگ رستمیان پژوهشگر صنعتی دکتر محمد ریاحی دانشیار

More information

Microsoft Word - Maharathaye Sokhanrani Lithography.doc

Microsoft Word - Maharathaye Sokhanrani Lithography.doc مهارتهاي سخنراني و سخن گفتن چطور با صحبت كردن در هر موقعيتي برنده شويم برايان تريسي سحر لقايي انتشارات راشين داراي مجوز از برايان تريسي براي انتشار آثار او به زبان فارسي است. 6 م 9 Tracy, Brian سرشناسه:

More information

94 مقدمه ایران یکی از بزرگترین ارتشهای خاورمیانه است اما بهواسطة چند دهه تحریم اقتصادی لزوما قویترین در منطقه نیست. موفقیت مذاکرات هستهای ایران و گروه

94 مقدمه ایران یکی از بزرگترین ارتشهای خاورمیانه است اما بهواسطة چند دهه تحریم اقتصادی لزوما قویترین در منطقه نیست. موفقیت مذاکرات هستهای ایران و گروه 93 ابعاد و محدودیتهای روابط نظامی ایران و چین پس از برجام 1 مسعود رضائی 2 سعید وثوقی تاریخ دریافت: 1395/9/21 تاریخ تأیید: 1396/4/13 چکیده با روی کار آمدن دولت روحانی و موفقیت وی در دستیابی به توافق هستهای

More information

Telegram Web زهره 9:47:01 PM جشنواره توليدمحتوای الکترونيکی مجتمع سوده 4/21/ apk.

Telegram Web   زهره 9:47:01 PM جشنواره توليدمحتوای الکترونيکی مجتمع سوده 4/21/ apk. زهره 9:47:01 PM جشنواره توليدمحتوای الکترونيکی مجتمع سوده 4/21/16 800 apk.ربات () 6.5 MB تلگرام بساز Download () ربات تلگرام بسازید برا خودتان 9:58:30 PM 4/8/16 و اینم pdf جلسات قبل استاد کمشکی: ceduclub

More information

مشروعیت مجلس خبرگان - مصطفی جعفر پیشه فرد

مشروعیت مجلس خبرگان - مصطفی جعفر پیشه فرد براساس قانون اساسيجمهورياسلامي, در زمان غيبتحضرت وليعصر عج,ولايت امر وامامتامتبرعهدة فقيه عادل, با تقوا,آگاه بهزمان,شجاع, مدير ومدبراست كهاختيار شناسايي,معرفي ونظارت بر او, بهخبرگان منتخبمردمواگذار شده

More information

راهنمای آموزشی ماشین لباسشویی : لطفا این راهنمای آموزشی را قبل از استفاده از محصول با دقت بخوانید. تذکرات این راهنمای آموزشی شامل اطالعات مهمی در رابط

راهنمای آموزشی ماشین لباسشویی : لطفا این راهنمای آموزشی را قبل از استفاده از محصول با دقت بخوانید. تذکرات این راهنمای آموزشی شامل اطالعات مهمی در رابط با ضمانت TMWF51006W راهنمای استفاده از ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک تک الکتریک راهنمای آموزشی ماشین لباسشویی : لطفا این راهنمای آموزشی را قبل از استفاده از محصول با دقت بخوانید. تذکرات این راهنمای آموزشی

More information

合金投资年报正文.PDF

合金投资年报正文.PDF 1999 1 1999 2. 3. 4. 5. 2 1999 3 1999 (1) 4 1999 5 1999 6 1999 7 1999 8 1999 9 1999 10 1999 11 1999 12 1999 13 1999 14 1999 15 1999 16 1999 17 1999 18 1999 19 1999 20 1999 21 1999 22 1999 23 1999 24 1999

More information

从 宾 馆 到 又 一 城 是 十 五 分 钟, 从 又 一 城 到 邵 逸 夫 是 十 分 钟, 去 时 一 路 上 坡 很 辛 苦, 回 时 一 路 下 坡 很 轻 松, 很 像 上 小 学 时 的 心 情, 这 是 最 初 几 天 最 深 的 感 受 有 段 时 间 很 少 走 校 内 的 路

从 宾 馆 到 又 一 城 是 十 五 分 钟, 从 又 一 城 到 邵 逸 夫 是 十 分 钟, 去 时 一 路 上 坡 很 辛 苦, 回 时 一 路 下 坡 很 轻 松, 很 像 上 小 学 时 的 心 情, 这 是 最 初 几 天 最 深 的 感 受 有 段 时 间 很 少 走 校 内 的 路 那 城 那 校 那 景 香 港 访 学 印 象 刘 斌 时 间 过 得 真 快, 一 转 眼 从 香 港 回 来 一 个 多 月 了 前 两 天 走 在 路 上, 看 到 一 个 逆 行 的 车 剐 了 路 人, 双 方 在 路 边 吵 得 不 可 开 交, 突 然 想 起 有 些 地 方 的 交 规 与 大 陆 不 一 样, 这 车 在 香 港 就 算 是 正 常 行 驶 了 于 是, 香 港,

More information

Microsoft Word کارشناسي طلاب

Microsoft Word کارشناسي طلاب فقه (سو ال 1 تا 55) ٢)- لباس تهیه شده אز پوست حیوאن حرאم گوشت ٤)- لباس تهیه شده אز پوست مردאر ١)- نماز با کدאم لباس אشکال ندאرد ١)- لباس تهیه شده אز موی حیوאن حرאم گوشت ٣)- لباس تهیه شده אز موی مردאر -(٢

More information

Modiriat-Faryadi.docx

Modiriat-Faryadi.docx أ مدیریت محیطزیستی مو لف: دکتر شهرزاد فریادي ب فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار defined... Error! Bookmark not اهداف... 2 1-1. تعاریف و مفاهیم... 3 خلاصه... 5 آزمون... 5 اهداف... 8 1-2. محیط زیست... 9 1-2.

More information

2010年江西公务员考试行测真题

2010年江西公务员考试行测真题 2010 年 江 西 省 公 务 员 录 用 考 试 行 政 职 业 能 力 测 验 真 题 说 明 这 项 测 验 共 有 五 个 部 分,135 道 题, 总 时 限 120 分 钟 各 部 分 不 分 别 计 时, 但 都 给 出 了 参 考 时 限, 供 以 参 考 以 分 配 时 间 请 在 机 读 答 题 卡 上 严 格 按 照 要 求 填 写 好 自 己 的 姓 名 报 考 部 门,

More information

<313034A4BDB67DA4C0B56FBA5DB3E65FBD64A5BB2E786C7378>

<313034A4BDB67DA4C0B56FBA5DB3E65FBD64A5BB2E786C7378> 科 別 : 國 文 科 (A 區 ) 分 發 16 名 1 600110129 黃 毅 潔 國 立 豐 原 高 級 商 業 職 業 學 校 2 600110446 鄭 安 芸 國 立 南 投 高 級 中 學 3 600110632 李 孟 毓 桃 園 市 立 大 園 國 際 高 級 中 學 4 600110492 洪 珮 甄 南 投 縣 立 旭 光 高 級 中 學 5 600110262 柯 懿 芝

More information

5. 10(1) 10(2) A-1 17(2) 7. A-2 18A B

5. 10(1) 10(2) A-1 17(2) 7. A-2 18A B 立法會 CB(2)520/05-06(01) 號文件 2005 ( )( ) 20051031 2005 10 31 2005 ( )( ) ( ) 10(2) 2. 10(2) 10(2) 3 1969 ) 1985 4. 1953 1969 1969 5. 10(1) 10(2) 6. 1953 A-1 17(2) 7. A-2 18A B 2005 11-2 - A-1 1953 17(2)

More information

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为

2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调 结 构 建 品 牌 细 管 理 重 过 程 为 宗 旨, 以 规 范 管 理 深 化 内 涵 为 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 年 教 学 工 作 安 排 2015 2016 学 年 第 二 学 期 教 学 工 作 计 划 二 O 一 六 年 三 月 十 日 2016 年 地 质 工 程 系 教 学 工 作 安 排 2016 学 年 我 系 将 在 总 结 过 去 工 作 的 基 础 上, 结 合 今 年 学 院 以 抓 质 量 强 内 涵 促 改 革 调

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203136BCADBBD8D2E4D3EBD1D0BEBF2E646F63> 一 九 八 八 年 创 刊 回 忆 与 研 究 第 十 六 辑 上 海 市 新 四 军 历 史 研 究 会 浙 东 浙 南 分 会 编 二 O 一 三 年 十 二 月 1 ( 封 面 折 页 字 ) 编 委 会 顾 问 丁 公 量 丁 柯 吴 文 达 汪 志 荣 戚 南 强 李 国 经 主 编 陈 晓 光 副 主 编 葛 奇 忠 方 思 朋 编 委 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 方 思 朋 王

More information

萧山中学课程建设方案.doc

萧山中学课程建设方案.doc - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 3 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2

More information

( ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 121.2 117.5 125.8 122.0 130.9 126.8 135.4 131.5 140.3 136.0 144.9 140.2 153.5 147.9 160.6 154.7 165.1 160.3 167.7 163.9 169.3 165.8 169.6 166.7 170.0 167.8

More information

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 3 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

More information

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc

Microsoft Word - 9pinggb_A4-f4.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 4 前 言...5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

More information

理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面

理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 余 路 [ 摘 要 ] 事 业 单 位 改 革 是 中 国 改 革 的 重 要 环 节, 其 影 响 力 和 难 度 不 亚 于 国 有 企 业 改 革 本 文 着 重 围 绕 推 进 事 业 单 位 改 革 应 考 虑 的 五 个 方 面 目 录 理 论 探 索 事 业 单 位 改 革 的 五 点 思 考 1 信 息 交 流 省 编 办 刘 维 寅 副 主 任 到 我 市 对 市 县 政 府 机 构 改 革 工 作 进 行 实 地 评 估 11 我 市 部 分 部 门 试 点 实 行 部 门 内 部 行 政 审 批 制 度 改 革 工 作 13 我 市 三 项 措 施 确 保 机 构 编 制 监 督 活 动 常 态 化 14 基 层

More information

日 本 位 于 亚 洲 东 部, 太 平 洋 西 北 角, 是 我 国 东 方 的 一 个 岛 国 在 洪 积 世 ( 注 1) 的 大 部 分 时 期 内, 日 本 与 大 陆 相 连 大 约 在 洪 积 世 晚 期 至 冲 积 世 ( 注 2) 初 期, 日 本 各 地 发 生 海 进, 出 现

日 本 位 于 亚 洲 东 部, 太 平 洋 西 北 角, 是 我 国 东 方 的 一 个 岛 国 在 洪 积 世 ( 注 1) 的 大 部 分 时 期 内, 日 本 与 大 陆 相 连 大 约 在 洪 积 世 晚 期 至 冲 积 世 ( 注 2) 初 期, 日 本 各 地 发 生 海 进, 出 现 前 言 日 本 是 我 们 的 邻 国 文 献 可 考 的 两 国 关 系, 至 少 已 有 21 个 世 纪 古 代 日 本 文 化 的 发 展 晚 于 中 国, 而 日 本 民 族 却 能 在 固 有 文 化 的 基 础 上 对 外 国 文 化 采 取 选 择 吸 收 和 创 新 的 态 度, 形 成 自 己 独 特 的 文 化 封 建 末 期, 中 国 和 日 本 同 受 西 方 列 强 的

More information

2深化教育教学改革、创新人才培养模式

2深化教育教学改革、创新人才培养模式 高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 的 创 新 与 实 践 1 李 选 芒 2 赵 居 礼 摘 要 高 职 物 流 管 理 专 业 人 才 培 养 模 式 改 革 的 重 点 是 明 确 专 业 培 养 目 标, 构 建 适 应 培 养 目 标 的 课 程 体 系, 营 造 职 业 技 术 训 练 的 教 环 境, 建 设 双 师 结 构 的 师 资 队 伍 陕 西 工 业 职

More information

,,,,,,,,,,,,,, :,,,, 1 ?,,, :,,,?,,?, :,,,,,,,,,? :,, :,,?, :??, :,!,, 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,, :, 3 !?!?,!,!,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? :??,, 4 ,,,,,,, :?, :,,,,,,,,,,,,,, 5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,??

More information

Microsoft Word - 9pinggb_let.doc

Microsoft Word - 9pinggb_let.doc 九 评 共 产 党 大 纪 元 系 列 社 论 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 录 公 告 大 纪 元 发 表 系 列 社 论 九 评 共 产 党... 4 九 评 之 一 评 共 产 党 是 什 么... 5 前 言... 5 一. 以 暴 力 恐 怖 夺 取 和 维 持 政 权... 5 二. 以 谎 言 为 暴 力

More information

实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名 称 等 所 有 时 间 都 为 学 生 装 好 行 李 出 发 时 间, 请 提 前 0 分 钟 将 行 李 运 到

实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名 称 等 所 有 时 间 都 为 学 生 装 好 行 李 出 发 时 间, 请 提 前 0 分 钟 将 行 李 运 到 附 件 :.014 年 实 习 生 进 出 实 习 单 位 用 车 方 案 南 京 医 科 大 学 014 年 6 月 实 习 学 生 进 出 实 习 单 位 用 车 计 划 教 务 处 编 014 年 6 月 5 日 实 习 上 下 点 表 格 解 释 和 相 关 纪 律 要 求 : 1 表 格 中 所 有 名 词 都 为 简 称, 包 括 医 院 名 称 四 年 级 五 年 级 各 专 业 名

More information

3 基 金 杠 杆 从 分 级 基 金 的 概 念, 我 们 知 道 了 分 级 基 金 的 A 份 额 是 每 年 获 得 固 定 收 益 的 稳 健 份 额,B 份 额 是 具 有 杠 杆 效 应 的 激 进 份 额 分 级 基 金 中 的 杠 杆 一 般 有 三 类 : 份 额 杠 杆 =(A

3 基 金 杠 杆 从 分 级 基 金 的 概 念, 我 们 知 道 了 分 级 基 金 的 A 份 额 是 每 年 获 得 固 定 收 益 的 稳 健 份 额,B 份 额 是 具 有 杠 杆 效 应 的 激 进 份 额 分 级 基 金 中 的 杠 杆 一 般 有 三 类 : 份 额 杠 杆 =(A 分 级 基 金 入 门 1 概 述 分 级 基 金 是 指 通 过 对 基 金 收 益 分 配 的 安 排, 将 基 金 份 额 分 成 预 期 收 益 与 风 险 不 同 的 两 类 或 多 类 份 额, 并 将 其 中 一 类 份 额 或 多 类 份 额 上 市 进 行 交 易 的 结 构 化 证 券 投 资 基 金 通 常 所 谈 到 的 分 级 基 金 是 将 母 基 金 产 品 ( 可 以

More information

简报158期.doc

简报158期.doc 党 员 干 部 现 代 远 程 教 育 简 报 第 15 期 ( 总 第 158 期 ) 中 共 山 东 省 委 农 村 党 员 干 部 现 代 远 程 教 育 领 导 协 调 小 组 办 公 室 2012 年 10 月 31 日 喜 迎 十 八 大 威 海 市 组 织 开 展 系 列 主 题 宣 传 活 动 迎 接 党 的 十 八 大 一 是 发 挥 党 建 电 视 栏 目 作 用 强 化 宣 传

More information

Microsoft Word - 9pingb5_let.doc

Microsoft Word - 9pingb5_let.doc 九 評 共 產 黨 大 紀 元 系 列 社 論 2004 年 11 月 http://dajiyuan.com http://epochtimes.com 目 錄 公 告 大 紀 元 發 表 系 列 社 論 九 評 共 產 黨... 3 九 評 之 一 評 共 產 黨 是 甚 麼... 4 前 言... 4 一. 以 暴 力 恐 怖 奪 取 和 維 持 政 權... 5 二. 以 謊 言 為 暴 力

More information

103.06.23退休權益.ppt [相容模式]

103.06.23退休權益.ppt [相容模式] 臺 中 市 政 府 人 事 處 不 可 不 知 之 退 休 權 益 1 大 綱 一 退 休 撫 卹 理 論 二 現 行 退 休 制 度 (85 制 ) 三 再 任 停 止 領 受 月 退 休 金 及 優 惠 存 款 四 案 例 分 享 五 公 務 人 員 退 休 撫 卹 法 草 案 (90 制 ) 六 公 務 人 員 保 險 法 103 年 1 月 29 日 修 法 七 結 語 一 退 休 撫 卹

More information

Microsoft Word - 1.《國文》試題評析.doc

Microsoft Word - 1.《國文》試題評析.doc 許 清 龍 老 師 試 題 評 析 國 文 試 題 評 析 / 命 中 事 實 100 學 年 度 私 醫 聯 招 的 國 文 科 考 題, 有 上 課 的 同 學 應 該 發 出 會 心 一 笑, 甚 至 狂 笑, 因 為 老 師 的 命 中 率 實 在 太 高 了 除 了 基 本 的 字 音 字 形 字 義 成 語 的 題 型 外, 時 序 的 題 型 考 了 干 支 判 別 題 目 完 全 可

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,,,,,,,,, ( ),,, :,,,, ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,, 1. 1. 1 (, ),,,,,,,,,,,, 2 ( ),,,,,,, ( ),,,, ( ),,,,,,,,,,, 3 1. 2,,,, ;, ;, ;,,,, ( ), :,,,,,,,,,, : 4 ,,,,,, ( / ),,,,,,,, ( ) ( ),,,,

More information

$%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%% :::; 7<9; %-%, 3$%$ :::;

$%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%% :::; 7<9; %-%, 3$%$ :::; $%%& ()*+, %&, %-&&%%,. $ %,, $,, & /$- 0(1 $%%& %& 234 %-%, 5&%6&633 & 3%%, 3-%, %643 -%%%-- 7889 :::; 7

More information

# $# #!# # # # # # # %# # # &# # # # #! "

# $# #!# # # # # # # %# # # &# # # # #! "!! " "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " #$% & (($ (($!$ ) #) )!* )!!+ # )!) "!+ ) #!+ + )!*!!, +!-!#!+,!( # $!+!!) ) "!, ) #! )!$ )! )!$!#! +!* " #!) #!)!( + *!* $!(!+! " $!$ # $!$ +!,!,!) ) &! " #

More information

zt

zt !" !"!"!###!$ !!" #$ %& ( $( )% &# *%!($!#!!%%!"%! &!)%!&"!* #($!& # (!! ?!!""#!$ % # & %!"#$%&"" ()))*)))+ (,)-#*),+./,),),)0 12122222+ (3333333+ 4),),),)0 (,)5677,+ ()))89))+ :;;5 $ # ( )$ # ( ($

More information

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺁﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﻧﮋﺍﺩ ١ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺁﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﻧﮋﺍﺩ ١ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺁﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﻧﮋﺍﺩ ١ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ : رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوج اﺟﺮاي ورزﺷﯽ اﺳﺖ. رﺳﯿﺪن

More information

فصلنامه علوم تکثیر و آبزيپروري/ سال اول/ شماره اول/ زمستان 92 صفحات بررسی اثرات سطوح مختلف نانو ذره آهن (Fe) بر فاکتورهاي رشد و تغذیه ماهی قزلآل

فصلنامه علوم تکثیر و آبزيپروري/ سال اول/ شماره اول/ زمستان 92 صفحات بررسی اثرات سطوح مختلف نانو ذره آهن (Fe) بر فاکتورهاي رشد و تغذیه ماهی قزلآل فصلنامه علوم تکثیر و آبزيپروري/ سال اول/ شماره اول/ زمستان 92 صفحات 67-82 بررسی اثرات سطوح مختلف نانو ذره آهن (Fe) بر فاکتورهاي رشد و تغذیه ماهی قزلآلاي رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss 1* 1 2 1 شایان قبادي

More information

محتویات ایمنی...4 دستورالعمل های ایمنی مهم...4 اطالعات ایمنی سه بعدي...5 حق تکثیر...6 سلب مسئولیت...6 به رسمیت شناختن عالمت تجاری FCC اعالمی

محتویات ایمنی...4 دستورالعمل های ایمنی مهم...4 اطالعات ایمنی سه بعدي...5 حق تکثیر...6 سلب مسئولیت...6 به رسمیت شناختن عالمت تجاری FCC اعالمی DLP پروژکتور راهنمای کاربر محتویات ایمنی...4 دستورالعمل های ایمنی مهم...4 اطالعات ایمنی سه بعدي...5 حق تکثیر...6 سلب مسئولیت...6 به رسمیت شناختن عالمت تجاری... 6 7... FCC اعالمیه تطابق برای کشورهای اروپایی...

More information

[56] [58] [54] [55] [71]

[56] [58] [54] [55] [71] 11 60 19921 199211 [61] 19994 199948 [43] 200010 2015728 223 [56] 19995 2015728 [58] 20045 2011519 [54] 20021 2014429 [55] 20115 2011519 [71] 20106 2010617 55 20164 2016415 224 [46] 20144 2014429 [50]

More information

untitled

untitled 2009 1 30 3 850 46 2 200861 5 2007 200862 12 2008194 14 2008195 20 2008196 21 2008197 22 2008116 25 2008269 28 1 2008 12 31 25 50% 1987 9 28 2 30 25 20 15 3 30 25 20 15 4 200861 2008 12 17 5 2009 2012

More information

二零一五年施政報告 - 施政綱領 - 第三章 扶貧及為弱勢社群提供支援

二零一五年施政報告 - 施政綱領 - 第三章 扶貧及為弱勢社群提供支援 2013 2013 2009 104 100201397 16.0% 14.5% 2013 50 51 (a) 2015 80 2015/16 (b) 2015 52 (a) (b) 2015 53 (c) 54 55 (a) ( ) (b) 2014-15 56 (c) 57 (d) (e) 58 (a) (b) 2014/15 59 2014/15 15,000 6 12 (c) 2014-15

More information

育 部 分 則 由 陳 淑 貞 委 員 及 李 兆 環 委 員 共 同 執 行, 在 此 先 感 謝 各 位 委 員 及 學 者 專 家 之 參 與 二 目 前 評 論 報 告 初 稿 之 架 構 區 分 為 對 政 府 機 關 回 應 意 見 之 觀 察 優 點 及 待 改 進 事 項, 以 及

育 部 分 則 由 陳 淑 貞 委 員 及 李 兆 環 委 員 共 同 執 行, 在 此 先 感 謝 各 位 委 員 及 學 者 專 家 之 參 與 二 目 前 評 論 報 告 初 稿 之 架 構 區 分 為 對 政 府 機 關 回 應 意 見 之 觀 察 優 點 及 待 改 進 事 項, 以 及 總 統 府 人 權 諮 詢 委 員 會 教 育 訓 練 小 組 第 6 次 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 4 月 16 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 時 30 分 地 點 : 法 務 部 4 樓 401 會 議 室 主 席 : 黃 委 員 默 記 錄 : 劉 庭 妤 出 席 人 員 : 王 委 員 幼 玲 李 委 員 念 祖 韋 委 員 薇 張 委 員 玨 ( 以 上 依 姓 氏 筆

More information