Wai Chun Group Holdings Limited :

Size: px
Start display at page:

Download "Wai Chun Group Holdings Limited :"

Transcription

1 Wai Chun Group Holdings Limited :

2

3 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda Codan Services Limited Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda

4 178,104,000152,469, % 31,260,000 29,703, % 19.5% 17.6%25,505,000 (i) 1,069,558,120 19,680,000(ii) 4,400,000 8,800,000 56,747,00029,113,000 83,213,00032,783,00049,801, ,00031,849,00031,989,000 1,563, % 35.0% 7.4% 36,027,0003,629, ,398,00010,417, ,000,

5 (i) (ii) (iii) (iv) (v)(vi) 176,000,000 31,620,000 38,374,000 51% (i)(ii) 4

6

7 (B)

8

9 30 XV (a)xv79 (b)xv352(c) 15,400,000, % Wai Chun Ventures Limited 15,400,000,000 XV352 8

10 336 15,400,000, % 15,400,000, % 15,400,000,000 15,400,000,000 5% XV23 9

11 ,675 3,188,100 50%50% 71.99% 14A.31 3,188,100 5% 14A.76(2) A6 1L 1K 10

12 71.99% 14A 3,600,000 14A.55 (1) (2) (3) A ,600,000 3,188,000 14A 3214A.76/14A.95/14A.90 14A 25% 11

13 91% 30% 62%18% 5%

14 13

15 A.2.1 A.4.1 A.2.1 A

16 15

17 4/4 4/4 4/4 4/4 2/2 2/2 1/2 1/2 16

18 A

19 3.13 B.1.2(c)(ii) 2/2 2/2 2/2 2/2 18

20 2/2 2/2 2/2 19

21 2/2 2/2 2/2 2/2 20

22 500,000 (1) 128, ,177,000 52,901,000 61,820,000 (i) 140,000,000 (ii) (iii) 21

23 58 22

24 (a) (b) (a) (b) 23

25 LIMITED

26 2 38,177,00052,901,000 61,820,000 2 P

27 8 178, ,469 (146,844) (122,766) 31,260 29, (3,009) (423) (25,701) (26,569) (61,347) (35,842) 11 (2,995) (1,635) (61,709) (34,340) 12 (111) (283) 13 (61,820) (34,623) (56,747) (29,113) (5,073) (5,510) (61,820) (34,623) 17 (0.27) (0.14) (0.27) (0.14) 26

28 (61,820) (34,623) 333 (73) 333 (73) (61,487) (34,696) (56,123) (29,609) (5,364) (5,087) (61,487) (34,696) 27

29 , ,967 32, ,407 34, , ,727 3, ,401 72, ,244 46, , ,849 31, ,765 78,856 10,636 (6,248) 11,624 4, , (38,177) 3, , ,912 (266,813) (230,370) (52,901) (16,458) 28 14,724 20,088 (38,177) 3,

30 213,912 5,000 (5,429) (200,332) 13,151 25,175 38,326 (29,113) (29,113) (5,510) (34,623) (496) (496) 423 (73) (496) (29,113) (29,609) (5,087) (34,696) 213,912 5,000 (5,925) (229,445) (16,458) 20,088 3,630 (56,747) (56,747) (5,073) (61,820) (291) (56,747) (56,123) (5,364) (61,487) 19,680 19,680 19, ,912 5,000 19,680 (5,301) (286,192) (52,901) 14,724 (38,177) 29

31 (61,709) (34,340) 11 2,995 1, ,711 5,285 9 (296) 9 (83) (106) 10 (1) 10 2,149 2, (2,499) 19,680 (26,397) (27,399) 8,909 (7,779) 1,876 9,020 (51,612) (7,712) 1,572 50,958 20,621 (16,266) (11,677) (121) (158) (16,424) (11,798) 18 (64) (405)

32 47, ,563 49, ,965 (11,004) (567) 136 3,629 14,497 36,027 3, ,727 3,329 36,027 3,629 31

33 ,177,00052,901,000 61,820,000 (i) 140,000,000 (ii) (iii) 32

34

35

36

37 4. 36

38 4. 37

39 4. 38

40

41 4. 40

42 4. 20% 20% 20% 41

43 4. 42

44 (c) 43

45 4. 44

46 4. 45

47 4. (i) (1) (2) (3) (ii) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (i) (7) (i)(1) (8) 46

48

49 6. 83,213 32,783 (36,027) (3,629) 47,186 29, ,389 83, % 35.01% 49,801,000794,000 1,563,000 31,849,00031,989,000 48

50 7. (A) 98,550 29,060 1, ,230 78,168 (B) 49

51 7. (B) 30% 34% 91% 69% 2,149,0002,923,000 (i) (ii) 50

52 7. (B) (ii) ,000 52,901,

53 7. (B) ,144 10,488 39,080 70,712 70,712 2,601 2,601 2,601 24% 1,563 1,563 1, % 31,849 31,849 31, % 52,913 52,913 49,801 57,157 10,488 39,080 52, , ,526 52

54 7. (B) ,566 10,510 14,235 36,311 36,311 2,224 2,224 2, % 31,989 31,989 31, % ,779 10,510 14, ,368 71,318 53

55 7. (C) 1,

56 8. 117,559 60, ,104 (10,411) 1,886 (8,525) 83 (50,272) (2,995) (61,709) (111) (61,820) 111,550 40, ,469 (15,834) 6,358 2,795 (6,681) 131 (26,155) (1,635) (34,340) (283) (34,623) 55

57 8. 84,089 43, ,396 17, ,389 81,186 41, ,999 60, ,566 47,803 17,534 65,337 17,943 83,280 56,396 20,687 77,083 2,567 79,650 56

58 ,385 9,711 1, , ,013 5,285 2, ,923 57

59 8. 4,971 17, ,418 66, ,389 83, ,104,000152,469, ,109, ,866,000 10% 10% A 56,667 32% 63,635 42% B 32,328 18% 19,203 13% C 28,114 16% 20,028 13% 10% 58

60 (2,149) (2,923) 1 (860) 2,499 (3,009) (423) 11. 1, ,572 1, ,995 1,635 59

61 % 25% (61,709) (34,340) 16.5% (10,182) (5,666) 6,280 2,683 (1,025) (571) 1, ,627 3, ,266,00052,370,000 60

62 ,149 2, , ,766 9,711 5, ,569 10,560 19, ,848 32,405 3,179 2,662 36,027 35,

63 G (A) ,600 2, ,618 2,618 3,098 3,098 62

64 G (A) 2, , , ,098 63

65 G (A) 2, , , ,098 64

66 G (A) (B) (C) (D) (E) (F) 65

67 15. 1,762 1, ,816 1,953 1,000,

68 (A) 56,747,000 29,113,000 21,391,162,48321,391,162,483 (B) 67

69 18. 13,553 3,376 2,341 19, (4) (4) (1,172) (1,172) ,553 2,622 2,341 18, (76) (76) 13,575 2,588 2,341 18, ,901 1,526 3,723 4, ,285 (2) (2) (1,172) (1,172) ,735 1,167 1,942 7,844 8, ,711 (39) (39) 13,516 1,659 2,341 17, ,818 1, ,672 68

70 19. 19,423 27,275 4,544 5,601 23,967 32, ,316 52,798 (33,807) (31,658) 59,509 21,140 1,211 3,200 22,432 8,692 1,255 1,091 24,898 12,983 84,407 34, ,000 1,009,000461,000 22,432,000 69

71 ,484 16, , ,553 3,498 59,509 21,140 31,658 28,735 2,149 2,923 33,807 31, ,980 1,560,000 1,980,000 70

72 % 0.01% % 0.350% 0.01% 0.35% ,080 14, ,488 10, ,144 11,566 70,712 36,311 16,703 6,850 12,829 3,543 29,532 10, ,244 46, ,703,000 6,788,000 2,402,000 71

73 25. 1, ,000, , ,000, , ,391, , ,088 25,175 (5,073) (5,510) (291) ,724 20,088 72

74 29. (i) (ii) (iii) 10% 30%12 1% ,069,558,120 51,069,558,

75 ,646, ,646, ,911, ,911, ,069,558,120 1,069,558, ,069,558, ,069,558, (%) (%) (%) ,680, ,680,000 74

76 30. 3,179,0002,662, (I) 10,398 10,417 2,123 3,074 2,123 3,074 75

77 31. (II) 4,291 4,313 40, (A) i 3,600 3,600 ii 3,188 3,188 iii 1, ,572 1,615 76

78 32. (B) 31,849 31,989 iv 49, (i) (ii) 50% (iii) (iv) (C) ,250 3, ,766 3,815 77

79 , ,096 4,544 5, , ,666 7,355 4, , , , (49,240) 15, , , (263,152) (198,905) (49,240) 15,007 78

80 34. 5,000 (172,985) (167,985) (30,920) (30,920) 5,000 (203,905) (198,905) 19,680 (83,927) (64,247) 5,000 19,680 (287,832) (263,152) ,000,000 51% 51% 300, % 100% 2 100% 100% 900, % 100% Profit Choice (HK) Limited 1, % 100% 2 100% 100% 1, % 100 % (i) 79

81 % 49% 5,073 5,510 13,638 20, ,020 78, (167,444) (76,463) (4,057) 1,207 (3,898) 1,159 80

82 , ,598 (188,535) (163,843) (10,354) (11,245) (5,281) (5,735) (5,073) (5,510) (10,354) (11,245) 1,394 (359) (291) 423 1, (3,887) (6,094) (5,364) (5,087) (9,251) (11,181) (5,048) (165) (920) (2,239) 39,978 34,010 (2,401)

83 178, , , , ,590 (61,709) (34,340) (50,756) (11,378) (27,121) (111) (283) (133) (437) (129) (61,820) (34,623) (50,889) (11,815) (27,250) 5,073 5,510 11, (56,747) (29,113) (39,147) (10,942) (26,975) 145,389 83,280 93, ,916 94,521 (183,566) (79,650) (55,230) (67,039) (81,618) (38,177) 3,630 38,326 38,877 12,903 (14,724) (20,088) (25,175) (36,820) 275 (52,901) (16,458) 13,151 2,057 13,178 82

01 cover 42830-03D 0..1

01 cover 42830-03D 0..1 此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問, 應 諮 詢 冊 證 券 商 銀 行 經 理 律 師 專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問 閣 下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 中 泛 控 股 有 限 公 司 之 股 份, 應 立 即 將 本 通 函 連 同

More information

untitled

untitled UNISPLENDOUR TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED 01 02 03 05 06 07 18 20 25 27 29 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 1 69 02-03 132-134 1208-18 22 Codan Services Limited Clarendon House 2

More information

4 3,921,601 3,313,992 (3,581,803) (2,836,682) 339, , ,458 (50,586) 7 26,373 10,239 (96,948) 196,271 (117,699) (84,620) (323,646) (309,559

4 3,921,601 3,313,992 (3,581,803) (2,836,682) 339, , ,458 (50,586) 7 26,373 10,239 (96,948) 196,271 (117,699) (84,620) (323,646) (309,559 HUAJUN HOLDINGS LIMITED * 377 3,921.6 3,314.0 +18.3% 339.8 477.3-28.8% (928.5) 43.4 11,764.6 11,672.2 +0.8% 2,681.5 3,525.8-23.9% * 1 4 3,921,601 3,313,992 (3,581,803) (2,836,682) 339,798 477,310 6 22,458

More information

untitled

untitled 1 3 4 7 15 16 22 29 31 32 34 35 37 79 2 FCPA, FCCA FCPA, FCCA Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 25 1801 6 The Bank of Bermuda Limited Bank of Bermuda Building 6 Front Street Hamilton

More information

..................................................................... 1................................................................. 4 A..........

..................................................................... 1................................................................. 4 A.......... Celestial Asia Securities Holdings Limited CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED * 1049 88 3 JW 18 21 48 * ..................................................................... 1.................................................................

More information

... 1.... 3... 7... 10... 13 i

... 1.... 3... 7... 10... 13 i Labixiaoxin Snacks Group Limited 1262 2016 6 21123 13 16 48 183 22 2016 4 27 ... 1.... 3... 7... 10... 13 i 2016 6 211 23 1981 20% 1 2016 4 22 571 0.05 10% % 2 Labixiaoxin Snacks Group Limited 1262 Clarendon

More information

2015 1

2015 1 Global Digital Creations Holdings Limited * : 8271 2015 * 2015 1 2015.......................................................... 3............................. 5..........................................................

More information

1229 (1) (2) (3) 88 10 1003 1006 12 15 33 A18 .............................................................. 1........................................................ 3 1.....................................................

More information

... 1.... 4.... 17.... 30.... 38... 50... 56... 61 i

... 1.... 4.... 17.... 30.... 38... 50... 56... 61 i COASTAL GREENLAND LIMITED * 1124 70% 20017 1712-16 61 62 183 22 48 * ... 1.... 4.... 17.... 30.... 38... 50... 56... 61 i 1124 14A 8.75 10.294 1 70% 2 571 0.1 % 0.851.00 3 COASTAL GREENLAND LIMITED * 1124

More information

CHNOE_C_Cir.indb

CHNOE_C_Cir.indb China Optoelectronics Holding Group Co., Limited 1332 (1) (2) (3) 2016128 2871617 18322 48 2016113 ........................................................... 1.....................................................

More information

Pak Fah Yeow International Limited PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED * 239 4 9 10 11 17 238 3 22 23 200 11 * ............................................................... 1.........................................................

More information

717 (1) (2) (3) (4) 2017 1 26 11 30238 1 2 25 28 48 18322 * 2016 12 23 ..................................................................... 1................................................................

More information

2013 1

2013 1 Global Digital Creations Holdings Limited * : 8271 2013 * 2013 1 2013.......................................................... 3..................................... 5..........................................................

More information

201 2 3 9 16 19 21 24 25 26 1 2018 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 99 6701-2 13 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road Pembroke HM08 Bermuda

More information

Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limit

Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limit 2011 20 1 111 25 15 44 Conyers Dill & Pearman 8 2901 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 1 28 2801 Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited Rosebank Centre 11 Bermudiana Road Pembroke

More information

呈 70% 30% 209,150,000 49% 13.5% 722,606, % 255,663, ,865,000 4,551,000 66,349,000 64,582, % 220,000,000 (i) (ii) (iii) 6 2

呈 70% 30% 209,150,000 49% 13.5% 722,606, % 255,663, ,865,000 4,551,000 66,349,000 64,582, % 220,000,000 (i) (ii) (iii) 6 2 Jiwa Bio-Pharm Holdings Limited * 2327 175,309 163,494 +7.2% 48,214 44,865 +7.5% 23,768 23,876-0.5% (4,551) 19,217 23,876-19.5% 61,786 57,710 +7.1% 209,150 (15,285) 255,651 57,710 +343% 19,205 17,004 +12.9%

More information

untitled

untitled SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED * 934 (1) (2) (3) 12 49 50 51 52 86 N-1 N-5 183 22 48 * ....................................................... 1.................................................. 12 I....................................................

More information

untitled

untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 51% 5% 25%14 14 1 (1) (2) 51% 64,998,442 51,000 51,000 51% 2 (i) (ii) (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 3 (e) (f) (g)(h) (a) (b) (c) (c) 51% 1,261,500,000 5.15%4.9% 1.097

More information

2015/2016 2 3 15 21 24 34 36 38 40 42 44 46 122 1 2 2015/2016 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 26 27 2709-10 183 18 www.0030hk.com ABC Communications (Holdings) LimitedBan Loong Holdings

More information

i

i YUXING INFOTECH HOLDINGS LIMITED * www.hkgem.com * i .................................................................. 1........................................................... 4...................................................

More information

I-1... II-1... III-1... IV-1... V-1... VI-1... SGM-1 i

I-1... II-1... III-1... IV-1... V-1... VI-1... SGM-1 i COASTAL GREENLAND LIMITED * 01124 20017 1712-16SGM-1 SGM-2 183 22 * ... 1.... 4... I-1... II-1... III-1... IV-1... V-1... VI-1... SGM-1 i 281,040,000 348,253,000 1 215,611 4% 81% 571 200 17 1712-16 2 0.10

More information

9,566 (13,504) (2,343) 2,849 7,223 (10,655) 9,928 (30,948) 5,548 (1,645) (1,637) (13,543) 3,911 (15,188) 350 (1,206) (5,455) (1,206) (5,105) 2,705 (20

9,566 (13,504) (2,343) 2,849 7,223 (10,655) 9,928 (30,948) 5,548 (1,645) (1,637) (13,543) 3,911 (15,188) 350 (1,206) (5,455) (1,206) (5,105) 2,705 (20 Kaisa Health Group Holdings Limited Mega Medical Technology Limited 876 3 226,703 188,140 (113,244) (85,800) 113,459 102,340 19,399 7,422 (43,752) (29,747) (59,457) (60,995) (16,052) (9,768) 4 13,597 9,252

More information

untitled

untitled CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED 611 (I) (II) (III) 18 35 N-1 N-3 183 22 48 ........................................................ 1..................................................

More information

C Ann.indd

C Ann.indd 115 3 178,575 6,257 (169,868) (4,189) 8,707 2,068 3 54 632 3 330,988 150,371 (461) (850) (28,230) (41,509) 311,058 110,712 4 (6,111) (2,006) 3,567 * 1 308,514 108,706 5 (76,552) (37,534) 7 231,962 71,172

More information

HUAJUN INTERNATIONAL LIMITED NEW ISLAND DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED * 377 7 15 16 20 21 22 23 43 33 18 * .......................................................... 1................................................................

More information

目 錄...................................................... ii............................................................ 1............................

目 錄...................................................... ii............................................................ 1............................ 此 乃 要 件 請 即 處 理 32 342C 1981 26 2088 907,709,900 即 2012 4 244 理 ** 2425 2012 3 29 2012 4 244 1114 * 2012 4 10 目 錄...................................................... ii............................................................

More information

i

i SINOFERT HOLDINGS LIMITED * 297 15.01% 4 1213 14 15 30 1 128 129 * ... 1... 4... 13... 15... 31... 33... 109... 117... 123... 128 i 238,791,954 15.01% 6 1 571 1 128129 0.10 2 % 1.001.264 3 SINOFERT HOLDINGS

More information

3 48, , , ,176 (29,594) (201,345) (150,382) (302,881) 19,120 61,505 95, , ,317 10,781 3,432 40,018 (1,821) (1,863) (6,98

3 48, , , ,176 (29,594) (201,345) (150,382) (302,881) 19,120 61,505 95, , ,317 10,781 3,432 40,018 (1,821) (1,863) (6,98 Heng Xin China Holdings Limited * 8046 * 1 3 48,714 262,850 245,525 454,176 (29,594) (201,345) (150,382) (302,881) 19,120 61,505 95,143 151,295 3 2,317 10,781 3,432 40,018 (1,821) (1,863) (6,981) (5,966)

More information

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172

1. 100% % 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% % 5. 50% 50% J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% % % 172 68.65% 39.72% 39.72% 6.86% 6.52% 3.43% 3.75% 30% 50% 171 1. 100% 2. 100% 3. J&F Group Holdings Limited 50% 50% 4. 100% 5. 50% 50% 6. 7. J&F Group Holdings Limited 80% 20% 100% 8. 100% 9. 100% 172 10. 100%

More information

2 3 7 8 18 29 31 33 34 36 37 39 100 01 Floor 4 Willow House Cricket Square P.O. Box 2804 Grand Cayman KY1-1112 Cayman Islands 18 2 13 2-12 305 33 18 0660 www.0660.hk 02 373,582,000 380,680,000 1.9% 8,798,000

More information

VAN SHUNG CHONG HOLDINGS LIMITED * 1001 * ........................................................................ 1.................................................................. 4..........................................................

More information

SBS MH MH MH SBS MH SBS SBS Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Build

SBS MH MH MH SBS MH SBS SBS Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Build 2 3 3 14 18 20 22 24 26 28 30 SBS MH MH MH SBS MH SBS SBS Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 39 31 3101 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road

More information

MEXAN LIMITED 2016 www.mexanhk.com 18322 is-ecom@hk.tricorglobal.com 02 03 04 06 21 31 33 34 36 37 39 87 88 01 111 25 Clarendon House Church Street Hamilton HM11 Bermuda 1 MUFG Fund Services (Bermuda)

More information

2 3 3 6 8 10 11 12 14 16 17 1 2008 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 9 5 28 26 http://www.wyth.net 897 2008 2 230,700,000 213,900,000 7.9% 9.0%104,200,000 95,600,000 174,800,000 15,400,000

More information

i

i WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 169 8 2 30 3007 12 15 183 22 48 ... 1... 3... 7... 10... 12 i 8 2 30 3007 H 3699 1 12 15 571 0.10 20% 10% % 2 WANDA HOTEL DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 169 8 2 30

More information

A B

A B ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED 00908 1 17 20 (www.hkexnews.hk) (www.0908.hk) 183 22 48 ................................................................ 1 A.......................................................

More information

Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda MUFG Fund Services (Bermuda) Limited 26 Burnaby S

Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda MUFG Fund Services (Bermuda) Limited 26 Burnaby S (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 01031) 2013 中期 報 告 111 25 Conyers Dill & Pearman 8 2901 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 1 28 2801 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited 26 Burnaby Street Hamilton

More information

untitled

untitled http://www.stelux.com 84 * 2016 8 1711 30 6989 90112 16 48 * 2016 7 11 .................................................. ii 1............................................. 1 2........................ 2

More information

1 2 3-7 8-10 11-12 13 14-15 16 17 18-24 2 Albert T. da Rosa, Jr. The Bank of Bermuda Limited 6 Front Street Hamilton HM11 Bermuda 56 Clarendon House Church Street Hamilton HM11 Bermuda 26 3301-3307 613

More information

ii

ii 1 7 1 213 16 1 401258) H183 17M ........................................................................ ii.................................................................. 1...................................................................

More information

untitled

untitled ACTIVE GROUP HOLDINGS LIMITED 1096 792.6 584.3 26.3% 174.4 62.9 64.0% 22.0% 10.8% 130.3 72.0 0.06 0.11 1 3(a) 584,270 792,572 (521,412) (618,192) 62,858 174,380 4(a) 2,852 3,416 4(b) 1,739 429 (22,925)

More information

1 2 6 9 17 19 21 23 24 26 27 28 59 324 105 13.19 6 3.22 6 5 56 1 255,000,000 293,000,000 105,000,000 517,000,00042,000,000 475,000,000 324,000,000 472,000,000 115,000,000 79,000,000 46.81% 206,000,000

More information

925 2 0 0 9 2 3 3 4 8 9 10 11 12 24 28 1 2009 Andree HALIM Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 9 3 16 1603 1605 The Bank of Bermuda Limited Bank of Bermuda Building 6 Front Street Hamilton

More information

... 1 1.... 3 2.... 4 3.... 4 4.... 4 5.... 5 6..... 5 7.... 5 8..... 6 9.... 6 10.... 7.... 8... 12... 15 i

... 1 1.... 3 2.... 4 3.... 4 4.... 4 5.... 5 6..... 5 7.... 5 8..... 6 9.... 6 10.... 7.... 8... 12... 15 i Gemdale Properties and Investment Corporation Limited * 535 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 37 1519 48 18322 * ... 1 1.... 3 2.... 4 3.... 4 4.... 4 5.... 5 6..... 5 7.... 5 8..... 6 9.... 6 10.... 7.... 8...

More information

Z-Obee Holdings Limited * 948 D5N 2017 * 1 9 11 19 25 34 38 39 40 42 43 107 108 2017 Z-Obee Holdings Limited Donald Edward Osborn 1 2017 Donald Edward Osborn Donald Edward Osborn 13.2413.24 17 10 13.24

More information

NEW ARRIVALS NEW AND NOW BEST SELLERS see more > INTERIM REPORT 2016/17 2 4 8 12 13 14 15 16 17 2 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 288 16 D 3 18 20 8 2901 338 2 33 3301-04 789 www.artini-china.com

More information

A N N U A L R E P O R T Xiwang Sugar Holdings Company Limited (Incorporated in Bermuda with limited liability) Stock code 2088 2 4 8 28 34 42 57 59 133 134 135 02 (FCCA, CPA) Clarendon House 2 Church Street

More information

C Ann.indd

C Ann.indd COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED * 1043 4 2,363,701 2,419,163 (2,006,720) (1,969,084) 356,981 450,079 44,845 29,805 (55,981) (52,233) (256,213) (224,803) 5 (71,735) (75,047) 14,250 64,811

More information

.................................................................. ii....................................................................... 1........

.................................................................. ii....................................................................... 1........ BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED * 1114 (1) (2) (3) 15 7 16 19 183 17M * .................................................................. ii.......................................................................

More information

i

i 710 4 14 15 16 31 2019 1 107 35 A F 36 37 48 183 17M 2018 12 22 ... 1... 4... 15... 16... 32... 36 i 710 1 1 6 2018 12 20 LCD 2016 4 22 2016 10 27 TFTTFT 2018 12 31 2016 10 27 TFT/TP 2018 12 31 2 2018

More information

1 2 6 8 15 19 21 22 24 25 26 43 472 517 65.47 5 3.04 5 2 56 1 472,000,000738,000,000517,000,000 42,000,000 79,000,000 43,000,000 178,000,000 148,000,00020% 45% 551,000,000 9.5% 6.25% 2 386,000,000679,000,000

More information

+/(-) 3,470,397 3,337,944 +4% 1,391,402 1,532,973-9% 4,535,945 4,576,515-1% +/(-) 1.25 1.20 +4% 2

+/(-) 3,470,397 3,337,944 +4% 1,391,402 1,532,973-9% 4,535,945 4,576,515-1% +/(-) 1.25 1.20 +4% 2 HI SUN TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED * 818 +/(-) 657,453 465,191 +41% 204,026 157,145 +30% EBITDA 76,134 (7,039) 104,590 88,996 +18% 120,095 26,971 +345% 110,118 29,755 +270% 9,977 (2,784) 120,095 26,971

More information

ANXIAN YUAN CHINA HOLDINGS LIMITED 安賢園中國控股有限公司 於百慕達註冊成立之有限公司 (股份代號: 0922) 2019 中期報告 www.anxianyuanchina.com * 僅供識別 2 3 7 14 15 16 18 20 21 51 1 2019 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11, Bermuda

More information

1,441, ,052 34,437 30, ,880,622 3,735, , , ,192 34,069 40, , , ,521 4,848,742 5,438, ,283 91,4

1,441, ,052 34,437 30, ,880,622 3,735, , , ,192 34,069 40, , , ,521 4,848,742 5,438, ,283 91,4 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 0460 4,732,700 3,042,531 55.6% 3,699,714 2,289,415 61.6% 1,462,082 1,047,755 39.5% 1,303,012 904,402 44.1% 78.2% 75.2% 27.5% 29.7% 25.18 17.48 56 58 34 36 2.1

More information

Smartone_C_GM Cir.indb

Smartone_C_GM Cir.indb SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED * 00315 2015114280 381620 18317M 48 * 2015930 .................................................................. 1............................................................

More information

i

i AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED * 771 (1) (2) (3) 11 15 23 28 * ... 1... 4... 5... 13... 16... 23 i 11 15 10 1 1 23 28 571 0.10 2 % 3 4 AUTOMATED SYSTEMS HOLDINGS LIMITED * 771 Canon s Court 22 Victoria

More information

(135,404) 21,853 2,265 6 (843,444) (481,038) 8,373 7,086 7 (1,088,371) 718,837 8 (34,879) (118,784) (1,123,250) 600,053 (1,156,342) 584,149 33,092 15,

(135,404) 21,853 2,265 6 (843,444) (481,038) 8,373 7,086 7 (1,088,371) 718,837 8 (34,879) (118,784) (1,123,250) 600,053 (1,156,342) 584,149 33,092 15, 993 5 88,277 276,918 5 841,685 539,221 5 177,708 49,142 1,107,670 865,281 (819,919) 264,555 (30,129) 32,822 (107,829) (45,823) (9,244) (4,779) (126,245) (119,789) 200,705 5,435 (332) (161,753) 149 1 (135,404)

More information

01 2012

01 2012 FAVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED * : 08108 2012 * 01 2012 3 4 5 10 12 18 26 28 29 32 33 31 35 100 02 2012 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda 302-8 10 1005 ) CPA, FCCA HSBC Securities

More information

untitled

untitled EARNEST INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED * EARNEST INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED * 339 (1) (2) (3) (4) Earnest Investments Holdings Limited * 8 22 2201-220312 15 48 18322 * .......................................................

More information

00C AR.indb

00C AR.indb ........................................................................... 2........................................................................... 3....................................................................

More information

於百慕達註冊成立之有限公司 2017 年 報 2 3 4 9 11 23 28 33 35 37 38 40 118 1 184-198 The Wellington 22 Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 183 22 1225 www.lerado.com

More information

1

1 ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED 508 43-59 17 1701-2 8-10 1 1 1.00 32 2 ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED Cedar House 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12 Bermuda 43-59 17 1701-2 8-10 1. 3 2. (i) (ii) 3. 508

More information

HONG KONG HEALTH CHECK AND LABORATORY HOLDINGS COMPANY LIMITED * 397 3 9 * ................................................................ 1.......................................................... 3......................................................

More information

股份代號 :0075 2 3 7 10 11 12 13 15 16 17 1 # * * # * # * # * Albert T. da Rosa, Jr. Clarendon House Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 26 3301-07 (852) 2500-5555 (852) 2507-2120 www.ytrealtygroup.com.hk

More information

1,278,306 1,440, % 1,305, % 1,025,743 1,018, % 968, % 944, , % 720, % 765, , % 606, % 7

1,278,306 1,440, % 1,305, % 1,025,743 1,018, % 968, % 944, , % 720, % 765, , % 606, % 7 SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD. 0460 2410 1 1,278,306 1,440,310-11.2% 1,305,499-2.1% 1,025,743 1,018,367 0.7% 968,486 5.9% 944,490 968,220-2.5% 720,036 31.2% 765,671 842,456-9.1% 606,479 26.2%

More information

GOLDIN FINANCIAL HOLDINGS LIMITED () 2012/13 * 2 3 8 15 17 19 20 21 8 23 Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited 26 Burnaby Street Hamilton HM11 Bermuda 28 26 530 Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton

More information

untitled

untitled SUN EAST TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED * 00365 9 39 70 B1B 40 43 48 183 22 * ....................................................... 1.................................................. 9.............................................

More information

IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED * 585 18 24 2402 12 14 28 26 (48) * .............................................................. 1........................................................ 3...............................

More information

2 (AHKSA, ACCA) Conyers Dill & Pearman 151 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda The Bank of Bermuda Limited Ba

2 (AHKSA, ACCA) Conyers Dill & Pearman 151 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda The Bank of Bermuda Limited Ba Jiwa Bio-Pharm Holdings Limited * 2004 * 2 (AHKSA, ACCA) Conyers Dill & Pearman 151 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 89 1 2904 2906 515 62 The Bank of Bermuda Limited Bank of Bermuda

More information

Cover IR.ai

Cover IR.ai 2 3 8 16 18 20 21 22 01 Canon's Court 22 Victoria Street Hamilton HM 12 Bermuda 8 23 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited 26 Rurnaby Street Hamilton HM11 Bermuda 28 26 530 www.goldinfinancial.com 2013/14

More information

Bauhinia

Bauhinia 1199 14 15 34 2007 10 112 30183 47 5152 48 183 49 2007 9 14 ... 1... 4... 5 Bauhinia 97... 7... 9... 10... 10... 11... 11... 12... 13... 13... 14... 15... 35... 37... 51 0.50 Bauhinia 97 Bauhinia 97 Limited

More information

untitled

untitled Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda100 23 51 (i) (ii) 39 52 53 54 40 3 10 3 5 (i) (ii) (ii) (i) 55 56 57 58 (i) 59 (ii) (iii) 60 61 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) 62 63 64 (a) (b) (i)

More information

15274_C Public Financial IR.indb

15274_C Public Financial IR.indb 626 2018 C004888 2 3 4 5 6 7 8 10 61 64 2018 2 Lee Huat Oon 626 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building 69 Pitts Bay Road Pembroke HM08 Bermuda 183 22 (852) 2980 1333 (852) 2810 8185

More information

untitled

untitled 2 4 7 8 38 39 46 47 56 2007-2008 1 2007 40.8% 2006 2009 Best Practice Management Group 2007 MerComm, Inc. 2007 International Questar Awards 2007 () 2 2008 2007 12 2008 MerComm, Inc. 21 Mercury Awards 182007/08

More information

VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED VANTAGE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 15 818 ................................................................ 1.......................................................... 8.......................................

More information

China Fin Inv_C_IR.indb

China Fin Inv_C_IR.indb 2016 2 3 10 11 13 15 16 19 48 Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton, HM 12 Bermuda 5 15 1510 Nixon Peabody CWL Appleby Management (Bermuda) Limited Canon s Court 22 Victoria Street Hamilton, HM12 Bermuda

More information

Century Legend cover final

Century Legend cover final 2 3 4 5 9 14 22 : 24 25 28 29 27 31 62 183 46 Clarendon House Church Street Hamilton, HM 11 Bermuda 11 13 168-200 27 2708-11 0079 2 Butterfield Corporate Services Limited Rosebank Centre 14 Bermudiana

More information

服务协议

服务协议 独 家 管 理 咨 询 服 务 协 议 本 协 议 由 以 下 双 方 于 2013 年 12 月 23 日 签 署 : 北 京 万 驰 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 万 驰 科 技 ), 一 家 于 中 国 北 京 市 注 册 成 立 的 外 商 独 资 有 限 责 任 公 司, 其 注 册 地 址 位 于 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 北 路 69 号 三 层 306 房 间

More information

China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited 2018

China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited 2018 China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited 2018 2 3 4 6 14 18 35 37 53 58 59 60 62 63 64 138 1 2018 Codan Services Limited Clarendon House 2 Church Street PO Box HM1022 Hamilton HM DX Bermuda

More information

1,387,672 1,773, % 927,421 1,278, % 828,941 1,598, % 735,968 1,451, % (547,048) 735, , % 66.8% 72.1% 53.0% 81

1,387,672 1,773, % 927,421 1,278, % 828,941 1,598, % 735,968 1,451, % (547,048) 735, , % 66.8% 72.1% 53.0% 81 SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD. 0460 2410 34 1 1,387,672 1,773,521-21.8% 927,421 1,278,850-27.5% 828,941 1,598,783-48.2% 735,968 1,451,550-49.3% (547,048) 735,968 904,502-18.6% 66.8% 72.1% 53.0%

More information

untitled

untitled UNIS TECHNOLOGY STRATEGY SUN EAST TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED (HOLDINGS) LIMITED * 365 CAPITAL 11 24 25 31 32 3334 52 1 8 18322 * .................................................. ii........................................................

More information

SMT 2, , ,715 3, G-LTE SMT DEK Mirtec AF Technology Nordson Dage DMS , ,100 ERP 2

SMT 2, , ,715 3, G-LTE SMT DEK Mirtec AF Technology Nordson Dage DMS , ,100 ERP 2 NORTH ASIA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED * 8080 * 1 SMT 2,383.5 3,733.4 4,715 3,349.1 4G-LTE SMT DEK Mirtec AF Technology Nordson Dage DMS 9.08 1,700 7.34 2,100 ERP 2 3 SMT 907,690,000 733,955,000 23.7% SMT

More information

2 3-5 6-9 10-19 20 21 22 23 24 25 26-56 57 58 1 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 32 1 17 15-28 22 10 14 Butterfield Corporate Services Limited Rosebank Centre 14 Bermudiana Road Pembroke

More information

72075(BOC A Share)_入cover同back cover.indb

72075(BOC A Share)_入cover同back cover.indb 2015 32 3 20142014 2015630 201516 2014 1 2015630 20141231 73,858 85,123 (1) 1,651,951 1,727,805 (2) 126,744 158,224 (3) 396,199 420,059 2,248,752 2,391,211 (1) 2015630 18.5%2014123120.0%5.0%2014 12315.0%

More information

2 3 4 5 5 5 6 8 9 9 10 10 10 11 13 14 15 16 17 Clarendon House, Church Street, Hamilton HM11, Bermuda 30-38 8 B (852) 2487 5211 (852) 2480 4214 group@termbray.com.hk www.termbray.com.hk 28 26 (852) 2980

More information

(股份代號: 00894) (Stock Code: 00894) Save Oil, Save Minerals, Fresh Air, Green Future Save Oil, Save Minerals, Fresh Air, Green Future Tomorrow Starts Here Tomorrow Starts Here 2018 中期報告 本報告以環保紙印製 2018 Interim

More information

375,000, % 648,000, ,000, ,000, ,000, % ,000,000 2

375,000, % 648,000, ,000, ,000, ,000, % ,000,000 2 STATE ENERGY HK LIMITED LC GROUP HOLDINGS LIMITED 1683 (1) (2) (3) 1 375,000,000 75.00% 648,000,000 1.728 40,000,000 608,000,000 375,000,000 75.00% 26.1 500,000,000 2 ...........................................

More information

C150510918Ann.indd

C150510918Ann.indd UNIVERSAL TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED 1026 49% 49%224,420,000280,525,000 14.07100%14 1 14A.07 14A 1414A 510,380,000 24.53% (i) 67,540,0003.25% 20,000,000(ii)10,000,000 0.48%10,000,000 2 (i)(ii) (iii)

More information

China Ocean_C_DT Cir.indb

China Ocean_C_DT Cir.indb CHINA OCEAN SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP LIMITED 00651 SUCCESS CAPTURE LIMITED 517 168-200 171702-03 SGM-1SGM-2 48 18322 ............................................................. 1.......................................................

More information

中期報告 2014/2015

中期報告 2014/2015 2-4 5 6-7 8 9 10-11 12 13-14 15-23 24 1 中期報告 2014/2015 2,347,000,000 2,313,000,000 185,000,000 92,000,000 0.21 0.10 2% 1,776,000,000 17% 98,000,000 280,000,000 195,000,000 9,800 94 4,800 500 241,000,000

More information

3a TPV Holdings Limited TPV Technology Limited 1

3a TPV Holdings Limited TPV Technology Limited 1 TPV TECHNOLOGY LIMITED * 903 * 3a 24378 10 TPV Holdings Limited TPV Technology Limited 1 6 EC24378 14 TPV Holdings Limited 2 2 7(1) (2) 1. 2. Timothy Bridges Cedar House, 41 Cedar Avenue Hamilton HM 12,

More information

HUAJUN HOLDINGS LIMITED * 377 * ................................................................ 1.......................................................... 4....................................... I-1................................................

More information

年中期報告

年中期報告 1 2 4 12 13 50 51 13.22 52 60 2017 2018 12 31 2017 2016 18,076.9 13,846.0 2,478.1 2,600.1 0.64 0.68 50% 50% 2017 2017 12 31 6 30 6,149.0 3,229.3 79,249.0 75,725.9 48,873.6 49,275.0 48,653.3 49,057.1 12.55

More information

12548-China Grand IR15_C.indd

12548-China Grand IR15_C.indd 2015 2 10 13 28 1 Cardionovum Holding Co., Limited Cardionovum GmbH Cardionovum 73% 33.3% Cardionovum CardionovumCardionovum 2 73.3% 2015 20,700,00075.4% 15,860,000 35,890,000 616,510,000 6.18% 3.1%1,576,900,000

More information

.... 1... 7... 10... 15... 82 i

.... 1... 7... 10... 15... 82 i ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED * 316 82 85 M * .... 1... 7... 10... 15... 82 i ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED * 316 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda * 1 2 86(2) 87(2)

More information

年報 2008... 2... 3... 8... 11... 20... 28... 30... 31... 32... 34... 35... 36... 89... 90 1 2008 Albert T. da Rosa, Jr. Clarendon House Church Street Hamilton HM 11 Bermuda (852) 2500 5555 (852) 2507 2120

More information

Code Agri_C_GM Cir.indb

Code Agri_C_GM Cir.indb CODE AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED 8153 (1) (2) (3) (4) 30111120-2621 26 48 18322 www.hkgem.com http://www.code-hk.com i ..................................................... i.............................................................

More information

... 48... 57... 41... 40.... 42.... 46... 59... 65... 52 2013 12 25 2014 3 29 2013 12 25 2007 6 24 2009 11 24 2007 6 24 2009 11 24 2010 9 28 2014 1 9 1997 12 2010 8 1998 2 1998 2 1998 2 2007 6 2009 11

More information

目 錄 2 4 6 8 12 19 21 25 36 49 50 52 54 56 58 159 160 162 2012 1

目 錄 2 4 6 8 12 19 21 25 36 49 50 52 54 56 58 159 160 162 2012 1 2012 目 錄 2 4 6 8 12 19 21 25 36 49 50 52 54 56 58 159 160 162 2012 1 公 司 概 覽 2 2012 時 富 投 資 集 團 有 限 公 司 ( 時 富 集 團 ; 股 份 編 號 :1049) 是 中 國 一 家 領 先 的 多 元 化 服 務 綜 合 企 業, 著 重 照 顧 現 今 客 戶 於 投 資 理 財 美 化 家 居 生

More information

年報 2013 2 3 6 13 18 26 38 40 41 43 45 112 35 37 2 11 31 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda Codan Services Limited Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 183 22 88 1

More information