Ø Ñ Ø Ò ÂÓ ÒØ ÈÖÓ Ð Ø Û Ø ÓÙØ ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒØ Ò Ì Ó Ä Ø ÓÐ ºÖÓ Ø Öº Ù Å Ø ÙÒÓÖ Ç Ö Ó Ö ºÖÓ Ø Öº Ù Ë Ò ÙÓ Þ Ù Þ ºÖÓ Ø Öº Ù Ò Ò Ò ºÖÓ Ø Öº Ù Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ

Size: px
Start display at page:

Download "Ø Ñ Ø Ò ÂÓ ÒØ ÈÖÓ Ð Ø Û Ø ÓÙØ ÓÑ Ò ØÓÖÝ ÓÙÒØ Ò Ì Ó Ä Ø ÓÐ ºÖÓ Ø Öº Ù Å Ø ÙÒÓÖ Ç Ö Ó Ö ºÖÓ Ø Öº Ù Ë Ò ÙÓ Þ Ù Þ ºÖÓ Ø Öº Ù Ò Ò Ò ºÖÓ Ø Öº Ù Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ"

Transcription

1 ØÑØÒ ÂÓÒØ ÈÖÓÐØ ÛØÓÙØ ÓÑÒØÓÖÝ ÓÙÒØÒ ÌÓ Ä ØÓÐ ºÖÓ ØÖºÙ ÅØ ÙÒÓÖ ÇÖ ÓÖ ºÖÓ ØÖºÙ ËÒÙÓ ÞÙ Þ ºÖÓ ØÖºÙ Ò Ò Ò ºÖÓ ØÖºÙ ÌÒÐ ÊÔÓÖØ ÔÖÐ ¾¼¼¾ UNIVERSITY OF ROCHESTER COMPUTER SCIENCE

2 ØÑØÒ ÂÓÒØ ÈÖÓÐØ ÛØÓÙØ ÓÑÒØÓÖÝ ÓÙÒØÒ ÌÓ Ä ØÓÐ ºÖÓ ØÖºÙ ËÒÙÓ ÞÙ Þ ºÖÓ ØÖºÙ Ò Ò Ò ºÖÓ ØÖºÙ ÅØ ÙÒÓÖ ÇÖ ÓÖ ºÖÓ ØÖºÙ Ì ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÊÓ ØÖ ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÔÖØÑÒØ ÊÓ ØÖ ÆÛ ÓÖ ½¾ ÌÒÐ ÊÔÓÖØ ÔÖÐ ¾¼¼¾ ØÖØ ØÑØÒ ÓÒØ ÔÖÓÐØ ÔÐÝ Ò ÑÔÓÖØÒØ ÖÓÐ Ò ÑÒÝ Ø ÑÒÒ Ò ÑÒ ÐÖÒÒ Ø º ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÒØÖÓÙ ØÛÓ ÑØÓ ÑÒ Ò ÔÖÓ ØÓ ØÑØ ÓÒØ ÔÖÓÐØ º ÓØ ÑØÓ Ö ÓÒ ÐعÛØ ØÖÙØÙÖ ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖغ Ì ÓÖ ØÓ ÑÒØÒ Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó ØÑ Ø ÓÚÖ ÐÓÐÐÝ ÓÒØ ÔÖع ØÓÒ Ò ØÒ Ù Ø ØÓ ØÑØ ÓÒØ ÔÖÓÐØ Ó ØÑ Ø Ó Ö ÖÒÐØ º Ï ÔÖ ÒØ ÜØÒ Ú ÑØÑØÐ ÒÐÝ ÓÒ ÓØ ÑØÓ Ò ÓÑÔÖ ØÖ ÔÖÓÖÑÒ ÓÒ ÝÒØØ Ø Ø º Ï Ð Ó ÑÓÒ ØÖØ ØÙÝ Ó Ù Ò Ø ØÑØÓÒ Ñع Ó Ò ÔÖÓÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ÓØÓÒ ÑÒÒº ÅÓÖÓÚÖ Û ÜÔÐÓÖ Ø Ù ÙÐÒ Ó Ø ØÑØÓÒ ÑØÓ Ò ÓØÖ ÑÒÒ»ÐÖÒÒ Ø º ÜÔÖÑÒØÐ Ö ÙÐØ ÓÛ Ø «ØÚÒ Ó Ø ØÑØÓÒ ÑØÓ º ÃÏÇÊ ØÑØÓÒ ÓÒØ ÔÖÓÐØÝ ÙÔÔÓÖØ ÓÙÒØ ÑÒ ÔÖÓ Ø ÑÒÒ Ì ÔÖÓØ ÙÔÔÓÖØ Ò ÔÖØ Ý ÆÁÀ»ÈÀË ÖÒØ ¹È½¹Êʼ¾ ÆÁÀ ÖÒØ Êǽ¹½¾ ½ ÆÁÀ ÖÒØ È ¼¹½¾ ÆË ÖÒØ Í¹¼ ÆË ÖÒØ Á¹¼¼¼½¾ ÆË ÖÒØ Á¹¼¾¼¼½ Ò ÆË Ê¹¼½½½º

3 ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ØÑØÒ Ø ÓÒØ ÔÖÓÐØ Ò ÓÐÐØÓÒ Ó Æ Ó ÖÚØÓÒ ÓÒ Å ÚÒØ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ØÑØÒ Ø ÓÒØ ÔÖÓÐØ Ó ÚÒØ ÚÒ Ø ÔÖÓÐØ Ó ÒÐ ÚÒØ º ÒÖÐÐÝ Ø ÓÐÐØÓÒ Ó Æ Ó ÖÚØÓÒ ÓÒ Å ÚÒØ ÖÔÖ ÒØ Ý Æ Å ÒÖÝ ØÐ ÛÖ ½ ÒÓØ ØØ Ø ¹Ø ÚÒØ ÓÙÖ Ò Ø ¹Ø Ó ÖÚØÓÒ Ò ¼ ÓØÖÛ º ÄØ Á ½ Å ÖÔÖ ÒØ Ø ÚÒØ º È Á µ Ò ØÑØ Ý ÓÑÔÙØÒ Ø ÓÙÖÖÒ ÖÕÙÒÝ Ò Ø Øк ÌÙ ÚÒ È Á µ ½ Å Ø ÓÐ ØÓ ØÑØ Ø ÓÒØ ÔÖÓÐØÝ È Á ½ Á Ð µ Ð ¾ ½ ½ Рź ÑÔÐ ÛÝ ØÓ ØÑØ ÓÒØ ÔÖÓÐØ Ð Û ÔÔÖÓÜÑØ Ø ÔÖÓÐØ Ó ÒÐ ÚÒØ ØÓ Ù Ø ÓÙÒØ Ø Ó¹ÓÙÖÖÒ Ó Ø ÚÒØ Ò Ø ØÐ ºº Ú Óѹ ÒØÓÖÝ ÓÙÒØÒµº ÐØÓÙ Ò ÑÒÝ Ø ÑÔÐ ÑØÓ Ó ÔÖÓÚ Ø ØÓÖÝ ÓÐÙØÓÒ ØÖ Ö Ò Û Ø ØÑ ÓÖ Ô ÓÑÔÐÜØÝ Ó ÓÑÒØÓÖÝ ÓÙÒØÒ ÚÖÝ ÐÖ ÚÒ ÙÒÔØк ÓÖ ÜÑÔÐ Ò ÐÖ Ø Ø Û ÒÒÓØ Ø Ò Ø ÑÒ ÑÑÓÖÝ ÓÑÒØÓÖÝ ÓÙÒØÒ ÛÓÙÐ ÒÙÖ ÓÒ ÖÐ ÓÚÖ º ÚÒ Ò Ò Û Ø ÓÑÔÐÜØÝ Ó ÓÑÒØÓÖÝ ÓÙÒØÒ ÑÒÐ ØÖ Ò Ð Ó Ö ÓÒ ØÓ ÓÒ Ö Ø ØÑØÓÒ ÑØÓ º Ö Ø Ø ÚÒ Ø Ø Ò ÚÛ ÑÔÐ Ó ÓÑ ÓÙÖ ØÖÙØÓÒº ËÓ ÚÒ Ø ÜØ ÓÙÒØÒ Ù Ø ÔÖÓÚ Ò ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÓ Ø ÓÙÖ ØÖÙØÓÒº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò Ò ÑÒÝ ÔÔÐØÓÒ ÓÑÒ Ø ÓÐ Ö ÒÒ Ø ÒØÖ ØÒ ÔØØÖÒ Û Ø ÓÑ ÚÒ ØÖ ÓÐ ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ø ÓÒ ÔÖÓ º ÅÓ Ø Ó ØÓ ØÖ ÓÐ Ö ÚÒ Ý ØÑØÓÒ ÓÖ Ô ÑÒÙÐÐݺ ÀÒ Ø ÓÑÒØÓÖÝ ÓÙÒØÒ ÑÝ ÒÓØ ÛÓÖØ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø Ò Ø º ËÒ È µ È µ È ÒÓÛÒ Ø ÓÒØ ÔÖÓÐØ Ù ÙÐ ØÓ ÒÖ Ø ÒØÖÒ µ ÖÐØÓÒ ØÛÒ ÚÒØ Ù ÓØÓÒ ½½ ½ ÓÖÖÐØÓÒ Ù ÐØ ½ Ò ÑÙÐØÑÒ ÓÒÐ ÔØØÖÒ ½¼ º ÀÒ Ø ÔÐÝ Ò ÑÔÓÖØÒØ ÖÓÐ Ò ÑÒÝ Ø ÑÒÒ Ò ÑÒ ÐÖÒÒ Ø º ÓÖ ÜÑÔÐ ÖÕÙÒØ ØÑ Ø ÑÒÒ Ò Ø ÓÚÖÝ Ó ÓØÓÒ ÖÙÐ ½ Ò ØÓÙØ ÒÒ Ø Ø Ó ØÑ ÛÓ ÓÒØ ÔÖÓÐØ Ø Ý Ø ÚÒ ÔÖÑØÖ º ÓÖ ÑÔÐØÝ Ò ÙÒÓÖÑØÝ Û ÒÓÛ ÒØÖÓÙ ÓÑ ÒÓØØÓÒ º ÁÒ Ø Ö Ø Ó Ø ÔÔÖ Û Ù ØÓ ÒÓØ Ø ÚÒ Æ Å Ø Ø Ò Á Á ½ Á ¾ Á Å Ø Ó ÚÒØ ØÑ ÓÖ ØØÖÙØ µº ÖÓÛ Ê Ò Ø Ø Ø ÖÖÖ Ò Ó ÖÚØÓÒ ÖÓÖµº Ò ØÑ Ø ÛØ ØÑ ÐÐ ¹ØÑ Øº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖ ÒØ ØÛÓ ÑØÓ ÑÒ Ò ÔÖÓ ØÓ ØÑØ Ø ÓÒØ ÔÖÓÐØ ÛØÓÙØ ÓÑÒØÓÖÝ ÓÙÒØÒ Ò ÜÔÐÓÖ ØÖ ÔÔÐØÓÒ Ò Ø ÑÒÒ Ò ÑÒ ÐÖÒÒº ÓØ ÑØÓ Ö ÓÒ ØÖÙØÙÖ ÐÐ ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖغ Ì ÑÒ ØÓ ÑÒØÒ Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ ÒÓÖÑØÓÒ Ó ØÑ ÓÖ ØÑ Ø µ ÓÚÖ ÐÓÐÐÝ ÓÒØ ÔÖØØÓÒ Ò ØÒ Ù Ø ØÓ ÖÖÝ ÓÙØ Ø ØÑØÓÒº Ì Ö Ø Ó Ø ÔÔÖ ÓÖÒÞ ÓÐÐÓÛ ËØÓÒ ¾ ÒØÖÓÙ Ø ÓÒÔØ Ó ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖغ ËØÓÒ Ö Ø ÑÒ ØÑØÓÒ ÑØÓ Ò ÒÐÝÞ Ø ÔÖÓÔÖØ º ËØÓÒ ÔÖ ÒØ ÔÖÓ ØÑØÓÒ ÑØÓ º ËØÓÒ ÓÛ Ø ÔÖÓÖ¹ ÑÒ Ó Ø ØÛÓ ØÑØÓÒ ÑØÓ ÓÒ ÝÒØØ Ø Ø º ËØÓÒ Ú ØÙÝ ÓÒ Ù Ò Ø ØÑØÓÒ ÑØÓ ÓÖ Ø ÓØÓÒ ÑÒÒº ËØÓÒ Ù ÔÔй ½

4 ØÓÒ Ó Ø ØÑØÓÒ ÑØÓ ÓÖ ØÖÙØ Ø ÑÒÒ Ò ÖÙÐ ÔÖÙÒÒº ËØÓÒ ÓÒÐÙ Ò ÔÖÓÔÓ ÓÙÖ ÙØÙÖ ÛÓÖº ¾ ÈÖØØÓÒ ËÙÔÔÓÖØ ÒØÓÒ ½ Ì ÙÔÔÓÖØ ÓÙÒØ Ë µ Ó ØÑ Ø Ë Ò Ø Ø Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÓÖ Ò ÓÒØÒÒ Ëº Á Û ÐÓÐÐÝ Ú Ø Ø Ø ÒØÓ ÓÒØ ÔÖØØÓÒ ½ Ò Ò ½ Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ È Ë Ë Òµ Ó Ò ØÑ Ø Ë ÓÚÖ Ò¹ØÙÔÐ Ë ½ µ Ë ¾ µ Ë Ò µµº Ì ÙÔÔÓÖØ ÓÙÒØ È Ó ØÑ Ø Ë Ò Ë µ Ø ÙÑ Ó ÐÐ Ø ÐÑÒØ Ò È Ë Ë Òµ Ò ºº Ë µ ½ Ë µº ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ È Ë Ë Òµ ØÖÙØÙÖ ÓÒ ØÒ Ó Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÙÒØ Ó Ë Ò ÔÖØØÓÒº ÙÖ º½ Ò ÙÖ º¾ ÓÛ Ò ÜÑÔÐ Ó Ø Ø Øº ÁØ Ú ØÑ µ Ò Ü ÖÓÖ ½ ¾ µº ÐÖÐÝ µ µ µ ¾º Á Û Ú ÒØÓ ½ ½ ¾ ¾ ØÒ Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó ÓÑ ØÑ Ø ÚÒ Ò º ¾º ½ ¼ ½ ½ ½ ½ ¾ ½ ¼ ¼ ½ ½ ½ ½ ¼ ½ ½ ¼ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¼ ¼ ¼ ½ ½ ¼ ½ ÙÖ ½ Ò ÜÑÔÐ Ø Ø È Ë µ ½µ ¾µ µµ ½ ½ ½µ È Ë µ ½µ ¾µ µµ ½ ¾ ¾µ È Ë µ ½µ ¾µ µµ ¼ ½ ½µ µ ¾ È Ë µ ½ ¾ ¾µ µ ¾ ÙÖ ¾ Ì ÈÖØØÓÒ ËÙÔÔÓÖØ ¾

5 ÑÒ ØÑØÓÒ º½ ÅØÓ ÖÔØÓÒ È ÆÓØ ØØ Ò Ø ÓÚ ÜÑÔÐ µ ½ ÑÒ µ µ ÛÖ ÑÒ Ü Ýµ ÖØÙÖÒ Ø ÑÐÐÖ ÚÐÙ Ó Ü Ò Ýº ÁÒ ÒÖÐ ÚÒ Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ È Ë Á µ Ó ÒÝ ÒÐØÓÒ ØÑ Ø Á ½ Å Û Ò Ø Ò ÙÔÔÖ ØÑØÓÒ Ó Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÙÒØ Ó ÒÝ ØÑ Ø Ë Á ½ Á ¾ Á Ò Ë µ È ÑÒ Á ½ µ Á µº ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ ÒÓÛÒ Ø ÔÔÖÓÜÑØ ØÖÙ¹ ØÓÒ Ó ÒÐØÓÒ ØÑ ÓÚÖ Ø ÔÖØØÓÒ Û Ò ØÑØ Ø ÓÒØ ÔÖÓÐØ º ÐÖÐÝ Û Ò Ð Ó ÑÒØÒ Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó Þ ½ ØÑ Ø Ò Ù Ø ØÓ Ø Ò ÙÔÔÖ ØÑØÓÒ Ó Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÙÒØ Ó ØÑ Ø ÛØ Ö ÖÒÐØ º ÓÖ ÜÑÔÐ Û Ú Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÙÒØ Ó ÒÝ ¾¹ØÑ Ø Û Ò Ù Ø ØÓ ÓØÒ ØØÖ È ÙÔÔÖ ÓÙÒ Ó Ø ØÑ Ø Ë ÑÒ Ë ¾µ ½ Ö ÐÐ Ø ¾¹ Ù Ø Ó Ëº µ Ë ¾µ Ø µ ÛÖ Ë ¾µ ½ Ø ÁÒ Ø ÓÚ ÜÑÔÐ Ù Ò Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó ÒÐØÓÒ Ø Û Ú Õº ½µº Ð Ó Û Ø ØØÖ ØÑØ Õº ¾µ Ý Ù Ò Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó ¾¹ Ø º µ µ ½ ½ ÑÒ µ µ µ ÑÒ µ µ µ ¾ Ì ÑÒ ØÑØÓÒ ÑØÓ Ò Ö ÓÐÐÓÛ Ú Ø Ø Ø ÒØÓ ÐÓÐ ÔÖØØÓÒ ÑÒØÒ Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó ØÑ Ø Ò ØÒ Ù ÙÑÑØÓÒ Ó Ø ÑÒÑÙÑ Ó Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó ØÑ Ø ØÓ ØÑØ Ø ÓÒØ ÔÖÓÐØÝ Ó ØÑ Ø ÛØ Ö ÖÒÐØ º ÆÓØ ØØ Ø Ô ÓÑÔÐÜØÝ ÓÖ ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ ÒÖ ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø Þ Ó Ø ØÑ Ø Ò Ø ØÑ ÓÑÔÐÜØÝ ÒÖ ØÓÓµº ÀÒ Ò ÑÓ Ø ÔÔÐØÓÒ Û ÓÒÐÝ ÑÒØÒ Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÒÐØÓÒ Ø º ½µ ¾µ º¾ ÅØÓ ÒÐÝ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÒÐÝÞ Ø ÖÐØÓÒ Ô ØÛÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖØØÓÒ Ò Ø Ù¹ ÖÝ Ó Ø ØÑØ Ò ØÖÝ ØÓ ÓÑ ÙÔ ÛØ Ø ÑØÓ ØÓ ØÖÑÒ Ø ÔÔÖÓÜÑØ ÒÙÑÖ Ó ÔÖØØÓÒ º Ï ÑÓÐ ØÖ ÖÐØÓÒ Ô Ò ØÛÓ «ÖÒØ ÛÝ º ÇÒ ØÓ Ø¹ Ð Ø ÜÔÖ ÓÒ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÖÖØ ØÑØ Ò ØÖÑ Ó ÒÙÑÖ Ó ÔÖØØÓÒ Ò Ø ÓØÖ ØÓ ØÐ Ø ÖÐØÓÒ Ô ØÛÒ Ø ØÑØÓÒ ÖÖÓÖ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖØØÓÒ º ÈÖÓÐØÝ Ó ÓÖÖØ ØÑØÓÒ Ï Ö Ø ÒÐÝÞ Ø Ó Ù Ò Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó ÒÐØÓÒ Ø ØÓ ØÑØ Ø ÓÒØ ÔÖÓÐØÝ Ó ¾¹ Ø º Ì ÔÖÓÐÑ Ò Ö ÓÐÐÓÛ ÚÒ Ø Ø Ø

6 ÛØ Æ ÖÓÖ ÓÒ Ö ØÛÓ ÓÓÐÒ ØØÖÙØ Ò ºº Ò Ö ØÖ ¼ ÓÖ ½º ÄØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÓÖ Ò Ù ØØ ½ µ ºº È ½µ Æ Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÓÖ ÛØ ½ µ ºº È ½µ Æ ØÒ Û Ù ÑÒ µ ØÓ ØÑØ µ Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÓÖ ÛØ ÓØ ½ Ò ½º ÁÒ ÓØÖ ÛÓÖ Û Ù ÑÒ µ ØÓ ØÑØ È ½ ½µ ÑÒ µ Æ º Ì ÓÐÐÓÛÒ ÐÑÑ Ú Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÖÖØ ØÑغ ÄÑÑ ½ ËÙÔÔÓ ØØ ÙØ ØÓ Ø ÒÓÑÐ ÔÖÓÐØÝ ÒÓÑÐ Æ Ô µ Ò ÒÓÑÐ Æ Ô µ Ö ÔØÚÐÝ Ò È ½ ½µ Õº ÄØ È Æ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ø ÓÖÖØ ØÑØÓÒ ºº ÑÒ µ µµº Ï Ú È Æ È ÑÒ µ µæµ ½ Õ Ô µ Æ ½ Õ Ô µ Æ ½ ¾Õ Ô Ô µ Æ µ ÈÖÓÓ Ì ÔÖÓÐØÝ Ó Ø ÖØ ØÑØ Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ ÑÒ µ ÕÙÐ ØÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ½ ½µ Ò º ÀÒ Û Ú È Æ Æ Æ Ø¼ Æ Ø¼ ؼ Æ Ø ÆÕ Ø Ø Æ ØÔ ½ Ô µ Æ Ø ½ Ô µ Æ Ø ¼ Æ Ø Æ Ø ÕØ Æ Ø Ô ½ Ô µ Æ Ø ½ Ô µ Æ Ø ¼ Ø Æ ÕØ ¼ Æ Ø Ô¼ ½ Ô µ Æ Ø ½ Ô µ Æ Ø ÛÖ Æ Øµ Æ Ø Æ Øµ µ ½ Õ Ô µ Æ ½ Õ Ô µ Æ ½ ¾Õ Ô Ô µ Æ µ ÐØÖÒØÚ ÔÖÓÓ ÄØ ¼ Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÓÖ ÛØ ½ Ò ¼ ¼ Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÓÖ ÛØ ¼ Ò ½º ÁØ Ý ØÓ Ý ØØ ¼ ÓÝ ÒÓÑÐ Æ Ô Õµ Ò ¼ ÓÝ ÒÓÑÐ Æ Ô Õµº ÀÒ È Æ È ÑÒ µ µæµ È ¼ ¼ ¼ ¼Æµ È ¼ ¼Æµ È ¼ ¼Æµ È ¼ ¼ ¼ ¼Æµ ½ Õ Ô µ Æ ½ Õ Ô µ Æ ½ ¾Õ Ô Ô µ Æ µ ÁÒ ÔÖØÙÐÖ È ½ ½º ËÓ Û Ø ÓÖÑÙÐ Ó Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÖÖØ ØÑØ Ò ØÖÑ Ó Ø Þ Æ Ó Ø Ø º Ç ÖÚ ØØ Ø ÓÚ ÐÑÑ Ò ÐÝ ÜØÒ ØÓ ÑÓÖ ØØÖÙØ º ÆÓÛ Û Ú Ø Ø ÒØÓ ØÛÓ ÓÒØ ÔÖØØÓÒ Ò ÙÑ Ø ÔÖØØÓÒ Ö ÒÔÒÒØ ØÒ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÖÖØ ØÑØÓÒ È Æ¾ È Æ¾ º ÄÑÑ ¾ È Æ¾ È Æ¾ È Æ

7 ÈÖÓÓ ÄØ Ü ½ Õ Ô Ý ½ Õ Ô Þ ½ ¾Õ Ô Ô Ø ØÖÚÐ ØØ Ü Þ Ò Ý Þ ØÒ È Æ¾ È Æ¾ È Æ Þ Æ Ü Æ¾ Ý Æ¾ Þ Æ¾ Ü Æ¾ Þ Æ¾ Ý Æ¾ Ü Æ¾ Ý Æ¾ Þ Æ¾ µ Þ Æ¾ Ý Æ¾ Þ Æ¾ µ Ü Æ¾ Þ Æ¾ µ Ý Æ¾ Þ Æ¾ µ ¼ Ò Ü Þ Ò Ý Þµ µ Ì ÓÚ ÐÑÑ Ý Û Ú Ø Ø ÒØÓ ¾ ÔÖØØÓÒ ØÒ Û Ú ØØÖ Ò ØÓ Ø Ø ÓÖÖØ ØÑØÓÒº Á Û Ú Ø Ø ÒØÓ ÔÖØØÓÒ Ò ÙÑ Ø ÒÔÒÒ ÑÓÒ Ø ÔÖØØÓÒ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ø ÓÖÖØ ØÑØÓÒ Ó Ø ÑÒ ÑØÓ È Æ µ º ÁÒ ÒÖÐ Û Ú ÈÖÓÔÓ ØÓÒ ½ È ½ Æ ½µ È Æ ½ ÈÖÓÓ ÄØ Ü ½ Õ Ô Ý ½ Õ Ô Þ ½ ¾Õ Ô Ô ÐÖÐÝ Ü Þ Ò Ý Þ ØÒ È Æ ÜÆ Ý Æ Þ Æ µ º Ï Ò ÙÒØÓÒ µ Ü Æ Ý Æ Þ Æ µ Ò Ø Ý ØÓ ÚÖÝ ØØ ¼ µ ¼ ÛÒ ½º ÀÒ Û Ú È ½ Æ ½µ È Æ ½ Ì ÓÚ ÔÖÓÔÓ ØÓÒ ÐÐÙ ØÖØ ØØ Ø ÑÓÖ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖØØÓÒ Ø ÑÓÖ ÙÖØ Ø ØÑØÓÒº ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Æ ºº Û ÚÛ ÖÓÖ ÔÖØØÓÒ ØÒ Û ÐÛÝ Ø Ø ÓÖÖØ ØÑØÓÒº ÀÓÛÚÖ Ø ÛÓÙÐ Ó Ø ÑÓÖ ØÑ Ò Ô ÓÖ ÐÖÖ º ÀÒ ÖÓÑ ÔÖØÐ ÔÖ ÔØÚ Û Ò ÓÓ Ø ÔÖÓÔÖ ØÓ ÖÙ Ø ÓÑÔÙØØÓÒ Ó Ø ÛÐ Ò ÙÖ Ø ÒÓÙ ÙÖݺ ÙÖ µ Ò µ ÔØ Ø ÔÖÓÐØ Ó ÓÖÖØ ØÑØ ÓÖ Æ ½¼¼¼¼ Ô Ô ¼¼¼ Õ ¼¼¼ Ò Æ ½¼¼¼¼¼ Ô Ô ¼¼¼½ Õ ¼¼¼¼ Ö ÔØÚÐÝ ÓÒ «ÖÒØ ÔÖØØÓÒ º Probablity of Correct Estimate Probablity of Correct Estimate number of partitions number of partitions µ Æ ½¼¼¼¼ µ Æ ½¼¼¼¼¼ ÙÖ ÈÖÓÐØÝ Ó Ø ÓÖÖØ ØÑØÓÒ ËÓ ÚÒ ØÛÓ ØÑ Ø Ë ½ Ò Ë ¾ ÙÔÔÓ ØØ Ë ½ µ Ò Ë ¾ µ Ø Ý Ø ÓÒ¹ ØÓÒ Ó ÄÑÑ ½ ØÒ ÛÒ Û Ù Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó Ë ½ Ò Ë ¾ ØÓ ØÑØ Ø

8 ØÙÐ ÙÔÔÓÖØ ÓÙÒØ Ó Ë ½ Ë ¾ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÖÖØ ØÑØÓÒ ÈÆ ÛÖ Æ Ø Ø Þ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó Ø ÔÖØØÓÒ º ÌÖÓÖ Û Ò ÓÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖØØÓÒ ÓÒ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ø ÓÖÖØ ØÑØÓÒ ÚÒ ÔÖ¹ Ò ÔÖÑØÖ Û ÛÒØ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÓÖÖØ ØÑØÓÒ ØÓ ÒÓ Ð ØÒ ºº ÈÆ º ÌÓ ÓÑÔÙØ È Æ Û Ù ÄÑÑ ½º ÄØ Ô Ò Ô Ò ÔÔÖÓÜÑØ Ý Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÙÖÖÒ Ó Ø Ö ÔØÚ ØØÖÙØ Ò ÐØ Õ ÓÑ ÚÒ ÔÖÑØÖ Ý Ø ÑÒÑÙÑ ÙÔÔÓÖØ Ó Ø ÓØÓÒ ÖÙÐ Ò ËØÓÒ µº ÀÒ Ø ÓÚ ÒÕÙÐØÝ Ú Ù ÔÖÒÔÐ ØÓ ÓÓ º ØÑØÓÒ ÖÖÓÖ ÒÓØÖ ÛÝ ØÓ ÑÓÐ Ø ÖÐØÓÒ ØÛÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖØØÓÒ Ò Ø ØÑØ ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ÜÔØØÓÒ Ó Ø ØÑØÓÒ ÖÖÓÖ ØÛÒ ÑÒ µ Ò µº Áس ÒÓØ ÆÙÐØ ØÓ Ø Ø ØÖÙØÓÒ ÙÒØÓÒ ÓÖ ÑÒ µ ÛÖ ÒÓÑÐ Æ Ô µ ÒÓÑÐ Æ Ô µ È ½ ½µ Õº Äس ÒÓØ ÑÒ µ ØÒ ÙÑ ÖØ ÚÐÙ ¼ ½ ƺ Ï ÓÙÐ ÖØÐÝ ÐÙÐØ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó È Øµ ÛÖ Ø ¼ ½ ƺ Ì ÔÖÓÐØÝ Ó È Øµ Ò ÐÙÐØ ÓÐÐÓÛ È Øµ È Ø Ø Ø Øµ È Ø Øµ È Ø Øµ µ Æ Æ Ø Ø Ø ¼ Ø ¼ Æ Õ Ø Æ Ô Õµ Ø Æ Ø Ô Õµ ½ Ô Ô Õµ Æ Ø Æ Õ Ø Æ Ô Õµ Ø Æ Ø Ô Õµ ½ Ô Ô Õµ Æ Ø ÁÒ ÔÖØÙÐÖ Û ÙÑ Ò Ö ÒÔÒÒØ Û Ò ÑÔÐÝ Õº È Øµ È ØµÈ Øµ È ØµÈ Øµ µ Ï ÒÓÛ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ò Û Ú Ø ÔÖÓÐØÝ È Øµ Ø Æ Ô Ø ½ Ô µ Æ Ø ½¼µ È Øµ Ø Æ Ô Ø ½ Ô µ Æ Ø ½½µ È Øµ ½ È Øµ ½ Ø ½ ¼ Ø ¼ È µ ½ È µ ½ Ø ½ ¼ Ø ¼ Æ Ô ½ Ô µ Æ Æ Ô ½ Ô µ Æ µ ½¾µ ½ µ ÁÒ ÖØÒ Õº ½¼¹½ µ ÒØÓ Õº µ Û Ú È Øµ Ø Æ Ô Ø ½ Ô µ Æ Ø ½ Ø ½ ¼ ÆÔ ½ Ô µ Ò µ

9 ½ Ø ¼ ÆÔ ½ Ô µ Æ µ Ø Æ Ô Ø ½ Ô µ Æ Ø È Æ Ì ÜÔØØÓÒ Ó ÑÒ µ ÑÒ µµ ؼ ØÈ Øµ Ò Ø ÜÔØØÓÒ Ó Ø ÒÙÑÖ Ó ØÖÒ ØÓÒ ÛØ ÓØ ½ Ò ½ ÆÕº ÀÒ Û Ø Ø ÑÒ ÚÐÙ Ó Ø ØÑØ ÖÖÓÖ Æµ ÑÒ µµ º Á Û Ú Ø Ø ÒØÓ ØÛÓ ÔÖØØÓÒ Ø ØÑØÓÒ ÖÖÓÖ ØÒ ¾ ƾµº ÁÒ ÒÖÐ Ø ØÑØÓÒ ÖÖÓÖ Ó Æ Ø ÑÒ ÑØÓ µ Û Ú ½ ÔÖØØÓÒ º ÙÖ µ Ò µ ÔØ Ø ÖÖÓÖ ÓÖ Æ ½¾ Ô Ô ¼½ Õ ¼¼½ Ò Æ ½¼¼¼ Ô Ô ¼½ Õ ¼¼½ ÓÒ «ÖÒØ ÔÖØØÓÒ Ö ÔØÚÐݺ ½µ Error of Estimate Error of Estimate number of partitions number of partitions µ Æ ½¾ µ Æ ½¼¼¼ ÙÖ ÖÖÓÖ Ó Ø ØÑØ Ì ØÑØÓÒ ÖÖÓÖ Ð Ó Ú Ù ÒÓØÖ ÙÖ Ø ØÓ Ô Ø ÒÙÑÖ Ó Ø ÔÖØØÓÒ ÚÒ ÔÖ¹ Ò ÖÖÓÖ ÓÙÒ Û ÛÒØ Ø ØÑØÓÒ ÖÖÓÖ ØÓ ÑÐÐÖ ØÒ º Æ µ Æ º Ï Ò Ð Ó ÖÚ Ø ÔÖÓÐØÝ ÖÖÓÖ Ó Ø ÑÒ ØÑØÓÒ ÑØÓ Ý ÔÖÓ ØÑØÓÒ Ì ÔÖÓ ØÑØÓÒ Ð Ó ÓÒ ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖغ ËÙÔÔÓ ØÖ Ö Æ Ø ÔÓÒØ Û Ö ÖÒÓÑÐÝ Ú ÒØÓ ÔÖØØÓÒ Ò ÔÖØØÓÒ ÓÒØÒ Ò Æ ÔÓÒØ º ÄØ ½ Ø ÚÒØ ØØ Ø ØØÖÙØ Ó Ø ¹Ø ÔÓÒØ Ò ¹Ø ÔÖØØÓÒ ØÚ ¼ ÓØÖÛ º ÄØ ½ Ø ÚÒØ ØØ Ø ØØÖÙØ Ó Ø ¹Ø ÔÓÒØ Ò ¹Ø ÔÖØØÓÒ ØÚ ¼ ÓØÖÛ º ³ Ö ººº Ò ÓÝ ÞÖÓ¹ÓÒ ÔÖÓÐØÝ ÛØ ÔÖÓÐØÝ Ô º ³ Ö ººº Ò ÓÝ ÞÖÓ¹ÓÒ ÔÖÓÐØÝ ÛØ ÔÖÓÐØÝ Ô º Ò ¼ Ö ÒÔÒÒØ µ ¼ ¼ ¼ µº È ½ ½µ Õº Ç ÓÙÖ Õ Ô Ò Õ Ô º ÃÒÓÛÒ È Ò ½ Ò È Ò ½ Û Ù Ø Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó Ò Ø ÓÐ ØÓ ØÑØ Õº Ï Ú ÒÔ ÒÔ ½µ µ ¼µ ¼

10 ¼ ÒÕ Ò Ò ½µÔ Ô ½µ ¼ µ µ ¼ ¼µ µ µ ¼ ¼ µ µ ¼ ¼ µ ¼ ÒÕ Ò Ò ½µÔ Ô ¼ ½µ ÁÒ ÖØÒ Õº ½µ ÒØÓ Õº ½µ Õº ½µ Ò ÖÚº Õ Ò Ò ½µ Ò ¾ Á Û ØÑØ µ ÛØ ½ È ÛØ ½ È Ò ÛØ ½ È Û Ò ØÑØ Õ Ý Õ ÒÈ Ò ½µ È È Ò ¾ ¾ ÁÒ Ø Ò ½ Õ ½ È Ø ÜØ ÖØ Ó Ø ÔÓÒØ ÛÓ ØØÖÙØ Ò Ö ØÚº ÁÒ Ø ½ Õ ½ Ò ¾ Ø ÖØ Ó Ø ÔÓÒØ ÛÓ ØØÖÙØ ØÚ ØÑ Ø ÖØ Ó Ø ÔÓÒØ ÛÓ ØØÖÙØ ØÚ ºº Ø Ø ØÑØÓÒ Ý ÙÑÒ ØØÖÙØ Ò ØØÖÙØ Ö ÒÔÒÒغ ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ Õº ½µ ØÑØÓÒ ºº Õ Õº ÆÓÛ ÖÔÐÒ Ô Ô Ò Õº ½µ ÛØ Ø ÓÒ Ò Õº ½µ Û Ú ½µ ½µ Õ Ò ½µ µ Ò ½µ È È µ Ò ¾ ½µ ¾¼µ Á Û ØÑØ µ ÛØ ½ È Ò È È µ ÛØ È È Û ØÑØ Õ Ý Õ Ò ½µÈ Ò ½µ È È Ò ¾ ½µ Ì ØÑØÓÒ Õº ¾½µ ÖÖÖ ÔÖÓ ØÑØÓÒ Ò Ø Ò ÙÒ ØÑØÓÒ Ù ½µÈ Õ Ò µ Ò ½µ È È µ Õ ¾¾µ Ò ¾ ½µ Ì ÔÖÓÐØÝ ÖÖÓÖ Ó ÔÖÓ ÑØÓ Ò ØÑØ Ý Õº ¾µµº Õº ¾µ Ò ÐÙÐØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ¾½µ Õ Õµ ¾ Õ ¾ Õ ¾ ½ Ò ¾ Ò ½µ¾ ½µ ¾ µ ¾ Ò ½µ ¾ µ ¾ µ Õ ¾ ½ Ò ¾ ½µ ¾ ¾ Ò ½µ Ò ½µ µ µ µ

11 Ò ½µ ¾ ½ ½ ¾ ¾ ½ ¾ ¾ Ò ½µ Ò ½µ ½ ½ ¾ ¾ ½ ¾ Ò ½µ ¾ ½ ½ ¾ ¾ µ Õ ¾ Ì ØÑ ¾ µ ¾µ Ò ¾µ Ò ÐÙÐØ Ý ÌÐ ½µ Ò Û Ú Ò ½µ ¾ Õ Ò ¾ ½µ Ò ½µ Ò ½µ ¾ÕÔ Ô Ô Ô Ô Ô ¾ Ô ¾ Ô Õ ¾ ¾Ô ¾ Ô ¾ Ò ¾ ½µÕ ¾ Ò ¾ ½µ ¾ Õ ¾ ¾µ ÊÔÐÒ ØÑ ¾ µ ¾µ Ò ¾µ ÛØ Õº ¾µ Ò ÑÔÐÝÒ Û Ú Õº ¾µº ¾ µ ¾µ ¾µ ¾µ ÔÖÓ ØÑ ¾ µ ØÑ ¾µ ØÑ ¾µ ÙÑ Ò Ò ½µ ¾ ¾Ò Ò ½µ Ò ½µ Ò Ò ½µ ¾ Ò ¾ ½µ ½ ¾ Õ ½ ½ ½ Ò ½µ ½ ¾ ÕÔ ¾ Ò ½µ Ò Ò ¾ ¾ Ò ½µ ¼ ½ ¾ ½ ¾ ÕÔ ¾ Ò ½µ Ò Ò ¾ ¾ Ò ½µ ¼ ½ ¾ ½ ¾ ÕÔ Ô ¾ Ò ½µ Ò ¾µ Ò ½µ ¾ Ò ½µ ½ ¾ Ò Ò µ Ò Ò µ Ò ¾µ Ò ½µ ½ ¾ ½ ¾ ½ ¾ Ô Ô Ò ½ Ò ½ Ò ½ Ò ½µ Ò ½µ ½ ¾ Ô Ô ¾ Ò ½µ Ò ½µ Ò ½µ Ò ½µ Ò ¾µ Ò ¾µ Ò ¾µ Ò ½µ ½ ¾ Ô ¾ Ô Ò ½µ Ò ½µ Ò ½µ Ò ½µ Ò ¾µ Ò ¾µ Ò ¾µ Ò ½µ ½ ¾ Õ ¾ Ò Ò ¾ Ò Ò ¾ ¾ Ò ½µ Ò ½µ ¾ ½ ¾ ½ ¾ Ô ¾ Ô ¾ Ò ½µ ¾ Ò Òµ Ò ½µ Ò ½µ ¾ Ò ½µ Ò ½µ Ò ¾µ Ò ¾µ Ò ¾µ Ò ½µ Ò µ Ò µ Ò µ ÌÐ ½ Ý ½ ¾ ÑÒ ÐÐ ÔÓÒØ ØØ ½ ½ µ ÕÙÐ ØÓ ¾ ¾ µ ÙØ ÒÓØ µ ÓÖ µ Ò µ Ó ÒÓØ ÕÙÐ ØÓ µ ØÖº Ì ÖÖÓÖ Ó ØÓ ÞÖÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖØØÓÒ Ó ØÓ Ò Òغ Õ Õµ ¾ Ò ½µ Ò ½µ Õ Ô Ô Ò ¾ µ ¾ ½µ Ô Ô Ô Ô µ ½ Ò Õ ½ Ò ¾ ½µ Õ¾ ¾µ

12 ÅÓÖÓÚÖ ÑÒ Ò Ù ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÙÖÝ Ó ÔÖÓ Ý Ö ØÖØÒ Ø ØÑØÓÒ ÛØ Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ÔÖÓÚ Ý ÑÒº ÜÔÖÑÒØÐ Ê ÙÐØ Ó ÌÛÓ ØÑØÓÒ ÅØÓ prodab minab q error #partitions prodab minab joint prob #partitions µ Õ µ ÈÖÓÐØÝ ÖÖÓÖ ÙÖ ÜÔÖÑÒØÐ Ö ÙÐØ Ó ÔÖÓ Ò ÑÒ Ô Ô ¼ Õ ¼¾ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ø ÜÔÖÑÒØÐ Ö ÙÐØ Ó ØÛÓ ØÑØÓÒ ÑØÓ ÔÖÓ Ò ÑÒº Ï ÒÖØ ÝÒØØ Ø Ø ÛØ ØØÖÙØ Ò ÓÖÒ ØÓ Ø ÒÓÛÒ ÔÖÓÐØ Ô Ô Ò Õº Ø Ø Æ ½¼¼¼¼¼ Ø ÔÓÒØ º ºº Ò ºº ÐÐÙ ØÖØ Ø Ö ÙÐØ Ó Ø ÜÔÖÑÒØ º ÁØ ÐÖ ØØ Ø ÔÖÓÐØÝ ÖÖÓÖ Ó Ø ØÑØÓÒ Ö Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖØØÓÒ ÒÖ º Ð Ó Û Ò ØØ ÛÒ Ò Ö ØÖÓÒÐÝ ÓÖÖÐØ ºº Õ ÑÒ Ô Ô µ ºº ººµ Ø ÑÒ ÑØÓ ÔÖÓÙ ÑÓÖ ØÐ Ö ÙÐØ ØÒ Ø ÔÖÓ ÑØÓº ÇØÖÛ ºº ººµ Ø ÔÖÓ ÑØÓ ÔÖÓÚ ÑÓÖ ÙÖØ ØÑØÓÒ º prodab minab q error #partitions prodab minab joint prob #partitions µ Õ µ ÈÖÓÐØÝ ÖÖÓÖ ÙÖ ÜÔÖÑÒØÐ Ö ÙÐØ Ó ÔÖÓ Ò ÑÒ Ô ¼ Ô ¼ Õ ¼¾ ËØÙÝ ÓÖ Ø ÓØÓÒ ÅÒÒ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÑÓÒ ØÖØ ØÙÝ Ó Ù Ò ØÑØÓÒ ÑØÓ ÓÖ Ø ÓØÓÒ ÑÒÒº ½¼

13 º½ ÖÓÙÒ ÓÒ ÓØÓÒ ÅÒÒ ÁÒ ØÖ ÔÓÒÖÒ ÛÓÖ ½ ÖÛÐ Ø Ðº ÓÖÑÐÞ Ø ÓÒÔØ Ó ÓØÓÒ ÖÙÐ ÑÒÒ Ò ÔÔÐÝ Ø ØÓ Ø Ø ÛÖ Ø Ø Ò ØÑ Ø Ø Ó ØÑ ÐØ ÖÓÑ ÙÒÚÖ Ó ØÑ º ÁÒ ÒÖÐ ÓØÓÒ ÖÙÐ ÓÚÖÝ ØÛÓ ÓÐ º Ì Ö Ø ØÓ ÒØÝ ÐÐ ØÑ Ø ØØ ÔÔÖ ÖÕÙÒØÐÝ Ò Ø Ø º ÀÖ Ò ØÑ Ø ÖÕÙÒØ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó Ø Ø ØØ ÓÒØÒ Ø ØÑ Ø ÖÖÖ ØÓ Ø ÙÔÔÓÖØ Ó Ø ØÑ Ø ÖØÖ ØÒ ÓÖ ÕÙÐ ØÓ ÔÖØÖÑÒ ØÖ ÓÐ ÐÐ Ø ÑÒÑÙÑ ÙÔÔÓÖغ Ì ÓÒ ÓÐ ØÓ Ò Ò Ø ÔÓÓÐ Ó ØÑ Ø ØÙ ÒØ ÐÐ ÔÖ Ó ÓÒØ ØÑ Ø Ò Ù ØØ Ø ÓÒ Ò Ó ÑÔÐÝÒ Ò Ø Ò ØØ Ø ÔÖÓÔÓÖØÓÒ Ó Ø Ø Ø ÓÒØÒ ÓØ Ò Ò Ø ÓÐÐØÓÒ Ó ÐÐ Ø Ø ÓÒØÒÒ ÖØÖ ØÒ ÓÖ ÕÙÐ ØÓ ÔÖØÖÑÒ ØÖ ÓÐ ÐÐ Ø ÑÒÑÙÑ ÓÒ Òº Ù ØÓ Ø ÖØÖÞØÓÒ ÓØÓÒ ÖÙÐ ÑÒÒ ÔÖÓ Ù ÙÐÐÝ Ú ÒØÓ ØÛÓ Ô ÓÒ ÚÒ Ø Ö Ø ÓÐ Ò Ø ÓØÖ Ø ÓÒ Óк ÁÒ Ø ØÖ Ú Ø ÐØÖØÙÖ ÓÒ Ø ØÓÔ ¾ ½½ ½ ½ ½ ½ ÓÖ ÙÖÚÝ µº ÑÓÒ Ø Ü ØÒ ÐÓÖØÑ ÔÖÓÖ ¾ ØÒÖ ÓÒ Ò Ù Ø ÓÖ ÓØÖ Ü ØÒ ÐÓÖØÑ º ÔÖÓÖ «ØÚÐÝ Ù Ø Ø ØØ Ø ÓÐÐØÓÒ Ó ÖÕÙÒØ ØÑ Ø Ø ÐØغ ÌÓ ÓÚÖ ÐÐ ÖÕÙÒØ ØÑ Ø ÔÖÓÖ Ó Ý Ø Þ Ó Ø ØÑ Ø ØØ Ö ÜÑÒº ÓÖ ½ ¾ ÓÒ Ò ÐÐ ÖÕÙÒØ ØÑ Ø ÚÒ ÖÒÐØÝ ÜØÐÝ Ò ØÒ ÓÒ Ø ÐØØ ÔÖÓÔÖØÝ ÒÖØ Ø ÒØ ÓÖ Ø ÒÜØ ÚÐÙ Ó º Ì Ö ÒØÖÐÝ ØÖÑÒØ ÛÒ ÒÓ ÖÕÙÒØ ØÑ Ø Ö ÓÚÖ Ø ÒÝ ÚÐÙ Ó ÛÒ Ý Ø ÐØØ ÔÖÓÔÖØÝ ÓÒ Ò ÙÖÒØ ØØ ØÖ ÒÓ ÖÕÙÒØ ØÑ Ø Ó ÐÖÖ Þº ÇÙÖ ØÑØÓÒ ÑØÓ Ò Ù Ò Ø ÔÖÓÖ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ÓØÓÒ ÑÒÒº ÁÒ ½¾ ÒÓÚÐ ØÖÙØÙÖ ÑÒØ ÙÔÔÓÖØ ÑÔ ËËŵ ÔÖÓÔÓ ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÔÖÓÖ¹ ÑÒ Ó ÖÕÙÒع Ø ÑÒÒ ÐÓÖØÑ º Ò ËËÅ ØÖÙØÙÖ ÓÒ ØÒ Ó Ø ÙÔÔÓÖØ ÓÙÒØ ÓÖ ÐÐ ÒÐØÓÒ ØÑ Ø Ò ÑÒØ Ó Ø ØÖÒ ØÓÒ Ø º Ì ÙØÓÖ Ð Ó ÓÛ ÓÛ ØÓ Ù ËËÅ Ò ÖÑ ÓÖ ÆÒØ ÓÒ¹ÐÒ ÑÒÒº ÁÒ Ø ÔØÖ Û ÜØÒ Ø ÓÒÔØ Ó ËËÅ ØÓ ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ ÓÙÒØ Ò ÜÔÐÓÖ ÓÛ ØÓ Ù Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ ØÓ ØÑØ Ø ÓÒØ ÔÖÓÐØ º Ï ÛÐÐ ÓÛ ÓÛ ØÓ Ù Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ ØÑØ Ò ÔÖÓÖ ÓÖ Ø ÓØÓÒ ÑÒÒº º¾ Í ØÑØ ÓÖ Ø ÅÒÒ ÈÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ ØÑØ ÑØÓ Ò Ù Ò ÔÖÓÖ ØÓ ÖÙ Ø Þ Ó ÒØ ØÑ Ø ÓÖ ÖÙ Ø Ò Ó Ø Ø º Ì ÐÓÖØÑ ÅÈ Ë½ ÅÒÒ ÛØ ÈÖØØÓÒ ËÙÔÔÓÖØ ØÑØ ½µ Ù Ø ÑÒ ØÑØÓÒ ÑØÓ ØÓ ÔÖÙÒ Ø Ò¹ Ø ØÑ Ø º Ì ÙÒÖÐÝÒ ÖÑÛÓÖ Ó ÅÈ Ë½ Ø Ñ ØØ Ó ÔÖÓÖ ºº Ý ÒÖØÒ ÒØ ÓÖ Þ Ò Ò ÓÖ ÒØ ÛØÖ Ø ÖÕÙÒØ Ý Ø Òº ÁÒ ÒÖÐ ÅÈ Ë½ Ò ÑÒØÒ Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó ÖÕÙÒØ ¹ ØÑ Ø ÓÖ ÓÑ ½º ÀÓÛÚÖ Ö Ò ËØÓÒ º½ Ò ÓÙÖ ÑÔÐÑÒØØÓÒ Û ÓÒÐÝ ÑÒØÒ Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÒÐØÓÒ Ø ÛØ Ø ÓÒ ÖØÓÒ Ó Ô Ò ØÑ ÓÑÔÐÜØݺ ÁÒ ÅÈ Ë½ ÔÖÓ Ó ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ ØÑØÒ Ò ÖØ ØÛÒ Ø ÒØ ÒÖØÓÒ Ô Ò Ø ÓÙÒØÒ Ô º ÆÓØ ØØ Ò Ø ÑÒ Ø¹ ÑØ Ò ÙÔÔÖ ÓÙÒ Ó Û ÛÐÐ ÒÓØ ÐÑÒØ ÒÝ ÚÐ ÖÕÙÒØ ØÑ Ø º ÅÈ Ë½ Ò Ö ÓÐÐÓÛ ½½

14 ÐÓÖØÑ ÅÈ˽ ÁÒÔÙØ Ø Ø ÑÒ ÙÔ ÑÒÑÙÑ ÙÔÔÓÖØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÐÓÐ ÔÖØØÓÒ Ó Ø ÓÐÐØÓÒ Ó ÖÕÙÒØ ØÑ Ø ÇÙØÔÙØ ½ Ú Ø Ø ÒØÓ ÔÖØ ½ ¾ ËÒ Ø Ø Ò ÓÖ ½¹ØÑ Ø ÓÖ ½ ÓÑÔÙØ µ ËØ Ä½ ØÓ Ø ÓÐÐØÓÒ Ó ÐÐ ÖÕÙÒØ ½¹ØÑ Ø ½¼ ½½ ½¾ ½ ½ ½¾ ½ ËØ ØÓ ¾ ÛÐ Ä ½ ÒÓÒÑÔØÝ Ó Ò ËØ ØÓ Ø ÒØ ÓÖ ÖÕÙÒØ ¹ØÑ Ø ÓÖ ÒØ ½ Ò Ø ÒØ Ð Ø Ó Ò ÓÖ ½ È ÓÑÔÙØ ÑÒ ½ µ µ ÓÑÔÙØ ½ Á ÑÒ ÙÔ ÐÑÒØ ÖÓÑ Ò ËÒ Ø Ø Ò ÓÖ ¾ ÓÑÔÙØ µ Á µ ÑÒ ÙÔ ÐÑÒØ ÖÓÑ Ä ËØ ØÓ ½ Ò Ì ØÑØÓÒ ÑØÓ Ò Ù ÑÓÖ Ö ÚÐÝ ØÓ ÖÙ Ø ÒÙÑÖ Ó Ò º ÐÓÖØÑ ÅÈ Ë¾ Ù ÔÖÓÖ Ø ÙØ Ø Ò Ø Ø ÓÒÐÝ ØÛ Ø Ø ÒÒÒ Ò Ø Òº Ö Ø ÅÈ Ë¾ Ò Ø Ø ØÓ ÓÑÔÙØ ÐÐ ÖÕÙÒØ ½¹ ØÑ Ø Ò Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó ÐÐ ÒÐØÓÒ Ø º ÌÒ Ø ÜÙØ ÔÖÓÖ ÓÖ ØÑ Ø Ó Þ ÖØÖ ØÒ ÓÒ ÙØ Ø Ò ÔÓ ØÔÓÒº ÁÒ Ø ÅÈ Ë¾ ØÑØ Ø ÙÔÔÓÖØ Ó ÒØ ØÑ Ø Ù Ò ÑÒ ÑØÓº ÚÒØÙÐÐÝ Ø ÔÖÙÒÒ ÔÖÓ ÐÑÒØ ÐÐ Ø ÒØ º ÌØ ÛÒ Ø ÓÒ Ò Ó Ø Ø ØÚغ ÅÈ Ë¾ ÓÖ ÒØ ØØ ÖÑÒ ØÖ ÔÖÙÒÒ ÛØÖ Ø ÖÕÙÒØ ÓÖ ÒÓغ ÅÈ Ë¾ Ò ÑÓ Ó ØØ Ø Ø ÔÖÑØÖ Ì Ò ÛØ ÖÓÑ ÔÖÓÖ ØÓ ÅÈ Ë¾ Ø ÐÚÐ Ì º ÁÒ ÒÖÐ Û Ò ØÒ ØØ ÅÈ Ë¾ ÐÓÖØÑ Ø ÔÖÑØÖ Ì Ò ÒÔÙØ Ò Ý ÙÐØ Ì ¾º ÅÈ Ë¾ Ò Ö ÓÐÐÓÛ ÐÓÖØÑ ÅÈ˾ ÁÒÔÙØ Ø Ø ÑÒ ÙÔ ÑÒÑÙÑ ÙÔÔÓÖØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖØ Ó Ø ÓÐÐØÓÒ Ó ÖÕÙÒØ ØÑ Ø ÇÙØÔÙØ ½ Ú Ø Ø ÒØÓ ÔÖØ ½ ¾ ËÒ Ø Ø Ò ÓÖ ½¹ØÑ Ø ÓÖ ½ ÓÑÔÙØ µ ËØ Ä½ ØÓ Ø ÓÐÐØÓÒ Ó ÐÐ ÖÕÙÒØ ½¹ØÑ Ø ½¾

15 ½¼ ËØ ØÓ ¾ ÛÐ Ä ½ ÒÓÒÑÔØÝ Ó Ò ËØ ØÓ Ø ÒØ ÓÖ ÖÕÙÒØ ¹ØÑ Ø ÓÖ ÒØ ½ Ò Ø ÒØ Ð Ø Ó Ò ÓÖ ½ È ÓÑÔÙØ ÑÒ ½ µ µ ÓÑÔÙØ ½ Á ÑÒ ÙÔ ÐÑÒØ ÖÓÑ º ÜÔÖÑÒØÐ Ê ÙÐØ Ò ÒÐÝ Ì Ø ÇÖÒÞØÓÒ Ï ÚÐÙØ Ø ØÛÓ ÐÓÖØÑ Ù Ò ÝÒØØ Ø Ø ÛÐÐ ÖÐ Ø º Ï Ù ØÖ ÝÒØØ Ø Ø Ì ½¼Á½¼ Ì ½¼Á¼ Ò Ì ½¼Á½¼¼ ÛØ ¼¼ ØÑ Ö Ò º Ï ÒÓØ ØÑ Ý ½ ¾ º Ì Ø ÑÓÐ ÙÔÖÑÖØ Ø Ø Ò ØÝ Ú Ò Ù ÒÑÖ ÓÖ ÓØÓÒ ÖÙÐ ÐÓÖØÑ º Ï Ð Ó Ø Ø ÓÙÖ ÐÓÖØÑ ÓÒ ÖÐ Ø ÐÐ Ø ÈÖÒØÐ Ø º Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓÖÑØÓÒ Ó ÒÛÓÖÒ Ò Ø ÖØ ÊÓ ØÖ Ö Ò Ø ÐÒÖ ÝÖ Ó ½º ØÖ ÔÖÔÖÓ Ò Ø Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ó ½ ¼ «ÖÒØ ÖØ ÖÓÖ Ò ½ ÒÖÝ ØØÖÙØ º ÍÒÐ Ø Ð ÑÖØ Ø ÓØÓÒ Ò Ø ÈÖÒØÐ Ø Ö ÖÐØÚÐÝ ÐÖº Ì Þ Ó Ø ÑÜÑÐ ÖÕÙÒØ ØÑ Ø ØÛÐÚ ÛØ Ø ÑÒÑÙÑ ÙÔÔÓÖØ Ó ½±º Ï ÛÐÐ ÖÖ ØÓ Ø ÈÖÒØÐ Ø Ý È º ÐÐ Ø ÜÔÖÑÒØ Ö ÔÖÓÖÑ ÓÒ ËÙÒ Í ÑÒ ÛØ ½¾ Å ÑÑÓÖÝ ÖÙÒÒÒ ÓÒ ËÙÒ ÇË ºº ÒØ ÊÙÒ Ù Ò ÅÈ Ë½ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÓÙÖ ÔÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÅÈ Ë½ ÓÒ ÝÒØØ Ø º ÌÐ º¾ ÓÛ Ø Ö ÙÐØ ÓÒ ½ ÛÒ Ø Ø Ú ÒØÓ ØÒ ÔÖØ ºº ½¼µ Ò ÓÒ ÙÒÖ ÔÖØ ºº ½¼¼µ Ò Ø Ö ÙÐØ ÓÒ ¾ ÛØ ¼ Ò ÛØ ½¼¼º Ì ÓÐÙÑÒ Ö Ø ØØÒ Ø Þ Ó ØÑ Ø Ø ÒÙÑÖ Ó ÒØ ÐÑÒØ Ý ÅÈ Ë½ Ø ÒÙÑÖ Ó ÒØ ØØ ÖÑÒ Ò ØÖ Ø ÔÖÙÒÒ Ô Ó ÅÈ Ë¾ Ø ØÓØÐ ÒÙÑÖ Ó ÒØ ºº Ø ÒÙÑÖ Ó ÒØ ÓÖ ÔÖÙÒÒµ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÕÙÒØ ØÑ Ø Ö ÔØÚÐݺ Ò Ò ÖÓÑ Ø ØÐ ØÖ Ò ÒØ ÑÓÙÒØ Ó ÖÙØÓÒ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÒØ ÓÖ ¾¹ØÑ Ø Ò ¹ØÑ Ø º ÒØ ÊÙÒ Ù Ò ÅÈ Ë¾ Ï ÒÓÛ ÔÖ ÒØ ÓÙÖ ÜÔÖÑÒØÐ Ö ÙÐØ ÛØ ÅÈ Ë¾ ÓÒ Ø Ø ½ Ò È º ÙÖ µ Ò µ ÓÛ Ø ÜÔÖÑÒØ Ö ÙÐØ ÓÒ ½¼ ÛØ ¼± ÑÒ ÙÔº Ì ÛØ ØÓ ÅÈ Ë¾ ÓÙÖ Ø Þ ¾ Ò ÙÖ µ Ò Ø ÓÙÖ Ø Þ Ò ÙÖ µº Ï Ó ÖÚ ØØ ÛØ Ì ¾ Ø ÅÈ Ë¾ ØÑØ Ö ÐÑÓ Ø ÔÖØ ÛØ ½¼¼ Ò ÔÖØØÝ ÐÓ ØÓ Ø ØÙÐ ÙÔÔÓÖØ ÛØ ½¼ ÛØ Ì Ø ÒØ Ø ÒÖØ Ý ÅÈ Ë¾ Ö ÕÙÐ ØÓ ØÓ ØØ Ö ÖÕÙÒØ ÓØ ÛØ ½¼ Ò ÛØ ½¼¼º ÙÖ ÓÛ Ø Ö ÙÐØ Ó ÖÙÒÒÒ ÅÈ Ë¾ ÓÒ È ÛØ Ø ÑÒÑÙÑ ÙÔÔÓÖØ Ó ½± ½¼¼ ½

16 ËØØÒ ËÞ Ó ÆÙÑÖ Ó ÆÙÑÖ Ó ÌÓØÐ ÆÙÑÖ Ó ÁØÑ Ø ÒØ ÒØ ÆÙÑÖ Ó ÖÕÙÒØ ÐÑÒØ ÊÑÒ Ó ÒØ ÁØÑ Ø ½ ¾ ¾½ ½¾ ÛØ ½¼¾ ½ ¾ ¾ ½ ½¼ ½ ¾ ¾ ½ ¾¼ ½ ¼ ½ ½ ½ ½ ¾ ½¼ ¾ ½¾ ÛØ ¾ ½ ¾ ½ ½¼¼ ½ ¾ ¾ ½ ¾¼ ½ ¼ ½ ½ ½ ¾ ¾ ½ ¾½ ½½ ÛØ ½½ ¾½½ ¼ ¾ ¾ ¾ ½ ¼ ¼ ¼ ¼ ¾ ¾¾ ½ ½½ ÛØ ½¼¾ ½ ¾ ½¼¼ ½ ¾¼ ¾¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ÌÐ ¾ ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÅÈ Ë½ Ò ÔÖÓÖ aprior MPSE2, n=10 MPSE2, n=100 real frequent number aprior MPSE2, n=10 MPSE2, n=100 real frequent number Candidate number Candidate number Itemset size Itemset size µ Ì ¾ µ Ì ÙÖ ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÔÖÓÖ Ò ÅÈ Ë¾ ÓÒ ½ ½

17 T=7 T=6 T=5 T=4 T=3 T=2 real frequent Candidate number Itemset size ÙÖ ÒØ ÆÙÑÖ ÒÖØ Ý ÅÈ Ë¾ ÓÒ È Ø ÔÖÓÖ ÅÈ Ë¾ ¾ ¾ ¾¾½ ¾ ÙÖ ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÊÙÒÒÒ ÌÑ Ó ÅÈ Ë¾ Ò ÔÖÓÖ ÓÒ ¾ Ò ÛØ ½¼ ÓÖ ÚÖÓÙ ÚÐÙ Ó Ì º Ï Ó ÖÚ ØØ ÛØ Ì Ø ÒØ Ø Ø ÚÖÝ ÐÓ ØÓ Ø ØÙÐ ÓÐÐØÓÒ Ó ÖÕÙÒØ ØÑ Ø º Ì ÚÖÝ «ØÚ ÚÒ ØØ Ø Þ Ó Ø ÑÜÑÐ ÐÖ ØÑ Ø ½¾º ÙÖ ÓÛ Ø ÖÙÒÒÒ ØÑ Ò ÓÒ µ Ó ÅÈ Ë¾ ÓÒ ¾ ÛØ ½¼ Ò ÑÒÑÙÑ ÙÔÔÓÖØ Ó ¼½± ÓÑÔÖÒ ÛØ ÔÖÓÖº ÁØ ÓÛ ØØ ÅÈ Ë¾ Ù ÓÙØ ¼± Ó Ø ÓÖÒÐ ÖÙÒÒÒ ØÑ Ó ÔÖÓÖº ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ØÑØÓÒ ÅØÓ ÁØ Ý ØÓ ØØ Ø ØÑØÓÒ ÑØÓ Ò Ð Ó Ù ÓÖ ÓÒ¹ÐÒ»ÒÖÑÒØÐ ÓØÓÒ ÑÒÒ ÑÒØÒ Ò ÙÔØ Ø ÔÖØØÓÒÐ ÙÔÔÓÖØ Ó Ø ØÑ Ø Ò Ù Ø ØÑØÓÒ ÑØÓ ØÓ ÔÖÙÒ Ø ÒØ ØÑ Ø º ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ù ØÛÓ ÑÓÖ ÔÓØÒØÐ ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ØÑØÓÒ ÑØÓ ÖÙÐ ÔÖÙÒÒ Ò ÑÒÒ ØÖÙØ ÓØÓÒ º º½ ÊÙÐ ÈÖÙÒÒ Í Ò ÈÖØØÓÒ ËÙÔÔÓÖØ ÈÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ò Ù ØÓ ÔÖÙÒ ÖÙÐ ØÖ ÓÚÖݺ ÓÒ Ö Ø ÓÐÐÓÛÒ ÜÑÔÐ ËÙÔÔÓ Ð Ø ÓÒØÒÒ ØÖÒ ØÓÒ Ò ÓÒ ÝÖ Ò ½¼¼¼¼¼º Á Û Ú Ø Ø ÒØÓ ½¾ ÔÖØØÓÒ ÛØ ÔÖØØÓÒ ÓÒØÒ Ø ØÖÒ ØÓÒ Ò ÑÓÒغ ËÙÔÔÓ Ò Ö ØÛÓ ØÑ Ò Û Ú È Ë ½¾µ ½ ½¼ ½¼¼¼ ½¼¼ ¼ ¼ ½¼ ¾¼ ¾¼µ È Ë ½¾µ ½¼¼¼ ½¼¼½ ½¼¼¼ ¼ ½¼¼ ½¼¾¼ ½¼¼ ½¼¼¼ ½¼¼ ½¼¼¼ µ È Ë ½¾µ ¼ ½¼¼¼ ¾ ½ ½ ½µ ½

18 ÀÒ µ ½ ¾ µ ½¼¼º ËÓ ÑÒ ÙÔ ¼¼½ ÓÒ ¼± ØÒ Û ÛÓÙÐ Ú ÙÔÔÓÖØ ¼¼½ ÓÒ ±µ ÖÙк ÀÓÛÚÖ Ø ÖÙÐ ÒÓØ ÒØÖ ØÒ Ò ØÖ ÒÓ ØØ ØÐÐÝ Ò ÒØ ÖÐØÓÒ Ô ØÛÒ Ò º Ì ÖÙÐ ÔÔÒ ØÓ Ú ÒÓÙ ÓÒ Ò Ù Ø Ù ÔÖ ÒØ ÑÒÝ ØÑ Ò ÔÖØØÓÒº ÝÓÙ Ò ÖÓÑ Ø ÙÖ º½ Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó Ò «ÖÒØ ÔØØÖÒ º 1200 : a x: b Counting Information Partition Number ÙÖ ½¼ ÈÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó Ò ÈÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó Ò ØÑ Ø ÓÛ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó Ø ØÑ Ø ÓÚÖ «ÖÒØ ÔÖع ØÓÒ Ó Ø Ø Ò Ò Ö Ø ÓÑ ØØ ØÐ ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ØÑ Øº ÁÒ ÒÖÐ Û Ö ÒØÖ Ø Ò Ø ÖÙÐ ÛÓ ÒØÒØ Ò ÓÒ ÕÙÒØ Ú ÑÐÖ ÔØØÖÒ Ò ØÖ ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ò Ø ÖÙÐ ÛÓÙÐ ÑÓ Ø ÐÐÝ ØÓ Ö Ø Ø ÖÐ ÓÖÖÐØÓÒ ØÛÒ Ø ØÑ Ø º ÌÖÓÖ ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ò Ù Ò ÒØÖ ØÒÒ Ñ ÙÖ ØÓ ÔÖÙÒ Ø ÖÙÐ º ÁÒ ÒÖÐ ÚÒ ÖÙÐ ÛÖ Ò Ö ØÑ Ø ØÖ ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ú «ÖÒØ ÔØØÖÒ ØÒ Û Ò ÐÑÒØ Ø ÖÙк ÈÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ó Ò ØÑ Ø Ò ÚÛ ÚØÓÖ Ò ¹ÑÒ ÓÒÐ Ô ÛÖ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖØØÓÒ Ò Û Ò ÑÔÐÓÝ Ø ÚÖÓÙ ÑÐÖØÝ Ñ ÙÖ Ò ÓÑØÖÝ ØÓ Ø ÑÐÖØÝ ØÛÒ ØÛÓ ØÑ Ø ÓÒ ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖغ ÁÒ ØÓÒ Ù Ò Ø ØÑØÓÒ ÑØÓ Û Ò ØÑØ Ø ÓÒØ ÔÖÓÐØÝ Ó ØÑ Ø Ó ÖÒÐØ Ò Ò Ù Ø ÙÔÔÖ ÓÙÒ ÓØÒ ÖÓÑ Ø ØÑØÓÒ ØÓ ÔÖÙÒ Ø ÖÙÐ º º¾ ÅÒÒ ØÖÙØ ÓØÓÒ ÊÒØÐÝ ØÖ Ò Ò ÒÖ Ò ÒØÖ Ø Ò ØÖÙØ Ø ÑÒÒº Ì Ø ØØ ÑÒÝ ÐÓÐ Ù Ò Ò ÒØ ÒÚÓÖ ÖÕÙÖ ØÓ ØÖÙØ Ø Ø ÙÒ¹ Ö ÓÖ Ø ÖÓÛÒ ÑÔÓÖØÒ Ó ØÖÙØ Ø ÑÒÒº ÅÒÝ Ø Ø Ö ÒÖÒØÐÝ ØÖÙØ ÔÝ ÐÐÝ ÖÓ Ø Ó Ú º ÓÖ ÜÑÔÐ Ò Ø ÒØÖÒØ Ó ÓÑÔÒÝ Ø Ø Ø ÓÒÖÒÒ Ø ÑÒ ØØÙ Ó Ø ÒØÛÓÖ ÔÖÒØÖ Ò Ø Ø Ø ÓÒÖÒÒ Ø Ó ØØÙ Ö ØÖÙØ ÖÓ Ø ÒØÛÓÖº Ì ÒÓ Ó Ø ÔÖÒØÖ ÐÙÖ Ò ÖÕÙÖ Ø ÔÖÓ Ò Ó ØÖÙØ Ø Ø º ½

19 Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÒÒ ØÖÙØ ÓØÓÒ Ò Ö ÓÐÐÓÛ ÐØ ½ Ò ¾ ØÛÓ ÒÖÝ Ø Ø Ö ÒØ ÓÒ ØÛÓ ØÖÙØ Ø Ò ØÝ Ú Ø Ñ ÒÙÑÖ Ó ÖÓÖ º ½ Ò ¾ Ò ØÓÙØ Ø Ø Ø ÖÓÖÒ Ø ØØÙ Ó «ÖÒØ Ô Ó Ø Ñµ Ó Ò ØÖÙØ ØØÒº Ï ÛÒØ ØÓ Ò ÓÙØ ÛØÖ Ø ØØÖÙØ Ó ½ Ó¹ÔÖ ÒØ ÛØ Ø ØØÖÙØ ¼ Ó ¾ ÓÖ ÒÓغ ÑÔÐ ÛÝ ØÓ ÓÐÚ Ø ÔÖÓÐÑ ØÓ ÓÑÒ ÓØ ØØÖÙØ ÒØÓ ÓÒ Øº ÀÓÛÚÖ Ø ÛÓÙÐ ÒÙÖ ÐÓØ Ó ÓÑÑÙÒØÓÒ Ó Ø ÔÐÐÝ ÛÒ Ø Þ Ó Ø Ø ÚÖÝ ÐÖº Ì ØÑØÓÒ ÑØÓ Ò Ù ÓÖ ÑÒÒ ØÖÙØ ÓØÓÒ º Ì ÑÒ ØÓ ÐÓÐÐÝ Ú Ø Ø Ø ÒØÓ ÓÒØ ÔÖØØÓÒ Ò Ø Ø ÙÑÑÖÞØÓÒ Ó ØØÖÙØ ÓÖ ÔÖØØÓÒº ËÝ ÓÖ ÜÑÔÐ Û ÐÓÐÐÝ Ú Ø Ø ½ ÒØÓ ÔÖØØÓÒ Ò Ø Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ ½ ¾ µ ÓÖ ØØÖÙØ Ï Ð Ó ÐÓÐÐÝ Ú ¾ ÒØÓ ÔÖØØÓÒ ÓÖÒÐÝ Ò Ø Ø ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ö ½ Ö ¾ Ö µ ÓÖ ØØÖÙØ ¼ º ÆÓÛ ØÓ ØÖÑÒ Ø ÓØÓÒ ØÛÒ ½ Ò ¾ Û ÓÒÐÝ Ò ØÓ Ò ¹ØÙÔÐ ½ ¾ µ Ó ØÓ Ø Ø ÛÖ ¾ Ö Ù ÓÖ Ò Ö ½ Ö ¾ Ö µ ØÓ Ø Ø ½ Ö Ù µº ÆÓÛ Û Ò Ù Ì ÑÒ ½ Ö ½ µ ÑÒ ¾ Ö ¾ µ ÑÒ Ö µ ÓÖ Û Ò Ù ÔÖÓ ØÑØÓÒµ ØÓ ÔÔÖÓÜÑØ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÐ ØØ ÓØ Ò ¼ Ö ÔÖ Òغ Ì ÓÚ ÔÔÖÓ Ò ÐÝ ÜØÒ ØÓ Ø ÓØÓÒ ØÛÒ ÑÙÐØÔРع ØÖÙØ ÑÓÖ ØÒ ¾µº ÁÒ ÓÑ Ò ÔÖØØÓÒ ÙÔÔÓÖØ Ò ØÓÙØ Ò¹ÖÒ Ø ÙÑÑÖÞØÓÒº ÓÖ Ø ÖÐ ÔÔÐØÓÒ ÓÒ ÜÑÔÐ ÔÖÒØÖ»ÓÔÖ ÒÓ º ÁÒ ÒØÛÓÖ Ý ØÑ Ø ÒØÛÓÖ ÔÖÒØÖ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ó Ø ØØÙ ÓÖ Ó Ò Û Ú ÓÑÔÙØÖ Ô Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ó Ó Ù Ð ØÝÔ Ò ÐÒØ Øºµ Û ÛÒØ ØÓ Ò ÓÙØ ÛØÖ Ø Ð ØÝÔ Ó Ø Ó ÓÑ ÖÐØÓÒ ÛØ Ø Ì ÖØ ÐÚÐ ÒÖÝ ÚÖÐ Ò ÑÒ ØØ٠صº Ì ØÑØÓÒ ÑØÓ Ò Ù ÓÖ Ø ÒÓ º ÓÒÐÙ ÓÒ ÁÒ Ø ÔØÖ Û ÔÖ ÒØ ØÛÓ ÑØÓ Ó ØÑØÒ ÓÒØ ÔÖÓÐØ Ò Ù ØÖ ÔÔÐØÓÒ Ò Ø ÑÒÒº ÜÔÖÑÒØÐ Ö ÙÐØ ÓÛ Ø «ØÚÒ Ó Ø ÑØÓ º ÒÓÛÐÑÒØ Ï ÛÓÙÐ Ð ØÓ ØÒ Ò Ò ÓÖ Ö ÓÓÔÖØÓÒ ÓÒ Ø ÖÐÝ Ø Ó Ø ÛÓÖº Ï ÛÓÙÐ Ð Ó Ð ØÓ ØÒ Öº ÅÒ Ò ÌÒ Ò ÒÙ ÄÙ ÓÖ ØÖ ÐÔÙÐ Ù ÓÒ º ½

20 ÊÖÒ ½ ÖÛРʺ ÁÑÐÒ Ìº ² ËÛÑ º ½ µº ÅÒÒ ÓØÓÒ ØÛÒ Ø Ó ØÑ Ò Ñ Ú Ø º ÈÖÓº Ó Å ËÁÅǺ ¾ ÖÛРʺ ² ËÖÒØ Êº ½µº Ø ÐÓÖØÑ ÓÖ ÑÒÒ ÓØÓÒ ÖÙÐ Ò ÐÖ Ø º ÈÖÓÒ Ó ¾¼Ø ÓÒÖÒ ÓÒ ÎÖÝ ÄÖ Ø ÔÔº ßµº ÖÛРʺ ² ËÖÒØ Êº ½µº Ø ÐÓÖØÑ ÓÖ ÑÒÒ ÓØÓÒ ÖÙÐ Ò ÐÖ Ø º Îĺ ÖÒ Ëº ÅÓØÛÒ Êº ² ËÐÚÖ ØÒ º ½µº ÝÓÒ ÑÖØ Ø ÒÖÐÞÒ ÓØÓÒ ÖÙÐ ØÓ ÓÖÖÐØÓÒº ÈÖÓº Ó Å ËÁÅǺ ÙÒ º ÀÒ Âº Æ Îº ̺ ² Ù º Ϻ ½µº Ø ØÖÙØ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÑÒÒ ÓØÓÒ ÖÙÐ º ÈÖÓº Ó ÁÒØк ÓÒº ÓÒ ÈÖÐÐÐ Ò ØÖÙØ ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÝ ØÑ º ÀÒ º ÃÖÝÔ º ² ÃÙÑÖ Îº ½µº ËÐÐ ÔÖÐÐÐ Ø ÑÒÒ ÓÖ ÓØÓÒ ÖÙÐ º ÈÖÓº Ó Å ËÁÅǺ À Ø Ìº Ì ÖÒ Êº ² ÖÑÒ Âº ¾¼¼½µº Ì ÐÑØÒ Ó ØØ ØÐ ÐÖÒÒ Ø ÑÒÒ ÒÖÒ ÔÖØÓÒº ËÔÖÒÖº ÀÖ º ½µº ÇÒÐÒ ÓØÓÒ ÖÙÐ ÑÒÒº ÈÖÓº Ó Å ËÁÅǺ ÀÔÔ Âº ĐÙÒØÞÖ Íº ² ÆÞ º ¾¼¼¼µº ÐÓÖØÑ ÓÖ ÓØÓÒ ÖÙÐ ÑÒÒ ÒÖÐ ÙÖÚÝ Ò ÓÑÔÖ ÓÒº ËÁà ÜÔÐÓÖØÓÒ ¾ ß º ½¼ ÃÑÖ Åº ÀÒ Âº ² Ò Âº º ½µº ÅØÖÙÐ ¹Ù ÑÒÒ Ó ÑÙÐع ÑÒ ÓÒÐ ÓØÓÒ ÖÙÐ Ù Ò Ø Ù º ÈÖÓº Ó Å ËÁú ½½ ÃÐÑØØÒÒ Åº ÅÒÒÐ Àº ÊÓÒÒÒ Èº ÌÓÚÓÒÒ Àº ² ÎÖÑÓ º Áº ½µº ÒÒ ÒØÖ ØÒ ÖÙÐ ÖÓÑ ÐÖ Ø Ó ÓÚÖ ÓØÓÒ ÖÙÐ º ÈÖÓº Ó ÁÃź ½¾ Ä ÑÒÒ Äº κ ˺ ÄÙÒ º ú ˺ ² Æ Êº ̺ ¾¼¼¼µº Ì ÑÒØ ÙÔÔÓÖØ ÑÔ ËÐÐ ÑÒÒ Ó ÖÕÙÒØ ØÑ Ø º ËÁà ÜÔÐÓÖØÓÒ ¾º ½ ÄÒØ º ËÛÑ º ² ÏÓÑ Âº ½µº ÐÙ ØÖÒ ÓØÓÒ ÖÙÐ º ÈÖÓº Ó Áº ½ ÈÖ Âº Ò Åº ² ٠Ⱥ ½µº Ò «ØÚ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÑÒÒ ÓØÓÒ ÖÙÐ º ÈÖÓº Ó Å ËÁÅǺ ½ ËÚ Ö º ÇÑÒ º ² ÆÚØ Ëº ½µº Ò ÆÒØ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÑÒÒ ÓØÓÒ ÖÙÐ Ò ÐÖ Ø º ÈÖÓº Ó Îĺ ½ ËÐÚÖ ØÒ º ÖÒ Ëº ÅÓØÛÒ Êº ² ÍÐÐÑÒ Âº ½µº ËÐÐ ØÒÕÙ ÓÖ ÑÒÒ Ù Ð ØÖÙØÙÖ º ÈÖÓº Ó Îĺ ½ ÌÓÚÓÒÒ Àº ½µº ËÑÔÐÒ ÐÖ Ø ÓÖ ÓØÓÒ ÖÙÐ º ÈÖÓº Ó Îĺ ½

21 ½ ź ÈÖØ ÖØÝ Ëº ÇÖ Åº ² Ä Ïº ½µº ÆÛ ÐÓÖØÑ ÓÖ Ø ÓÚÖÝ Ó ÓØÓÒ ÖÙÐ º ÈÖÓÒ Ó Ö ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÓÒÖÒ ÓÒ ÃÒÓÛÐ ÓÚÖÝ Ò Ø ÅÒÒ ÔÔº ¾ ß¾µº ÄÓ ÐÑØÓ Á ÓÑÔÙØÖ ËÓØÝ ÈÖ º ½

er2011-sysid-paper.dvi

er2011-sysid-paper.dvi ËÝ Ø Ñ Á ÒØ Ø ÓÒ ÓÖ ÔØ Ú ËÓ ØÛ Ö ËÝ Ø Ñ Ê ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò È Ö Ô Ø Ú Î ØÓÖ º Ë ÐÚ ËÓÙÞ 1 Ð Ü Ä ÔÓÙ Ò Ò 2 Ò ÂÓ Ò ÅÝÐÓÔÓÙÐÓ 1 1 Ôº Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò º Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÌÖ ÒØÓ ÁØ ÐÝ ßÚ ØÓÖ ÓÙÞ ÑÐ

More information

cs2011.dvi

cs2011.dvi ØÖÙÙÖÑ ºÝÓØÓ¹ÙººÔ ØØÔ»»ÛÛÛºÙÖÑ ºÝÓØÓ¹ÙººÔ»ØÖÙ ½ ÖÙÖ ÓÒ ØÓÖÝ ÓÑÔÙØÐØÝ ØÓÖÝ ÖÙÖ ÓÒ ½ ¾ ¾ ¾ ¼ ½ ¾ Æ ¼ ¾ Æ ½ ¾ Æ ¾ ¾ Æ ½ ½ ¾ ½ ½ ³ ܵ ³ ܵ ³ ܵ ܳ ܵ Ü ¾ Æ ³ ܵ Ò ¾ Æ ³ Òµ µ Ò ¾ ܳ ܵ ÜØÒ ÓÒÐØÝ ÔÖÒÔе ¾ µ

More information

incomp4.dvi

incomp4.dvi ØÖÙÙÖÑ ºÝÓØÓ¹ÙººÔ ½ ÌÖ ÙÖ ĐÓÐ ½½ ½¾ ¾ ¼ ½ ¾ Æ ½ µ ½º Ü Ý Þ ¼ ¾º Ø Ù Ë Øµ Ø Ù Ø Ù ¼ Ë ¼µ ËË ¼µ ËËË ¼µ Ò Ò ¾ µ ½º Ø Ù Ø Ù ½ ¾º Ü Ü ÒØÒ Üµ Ø Ù Ü Ø Ü Ùµ Ü Ø Ü Ü Ø µ Ü Ø Ü Ü Ø µ ÜØ Ù ¼½ ¾ Æ ½ ܼ Ü Ü¼ Ü µ Ø

More information

Gewöhnliche Differentialgleichungen Vorlesung Numerische Methoden I

Gewöhnliche Differentialgleichungen Vorlesung Numerische Methoden I Û ÒÐ Ö ÒØ Ð Ð ÙÒ Ò ½¼º ÎÓÖÐ ÙÒ ½ ¼ ¼¼ ÆÙÑ Ö Å Ø Ó Ò Á Ð Ñ Ò Ö Ò ÙÒ Ö À Ù Ò Ð ÅÓÒØ ÒÙÒ Ú Ö ØØ Ä Ó Ò ½ º Å ¾¼½ Ð ÖÙÒ ½¼º ÎÓÖÐ ÙÒ ½ Ù Ò Ø ÐÐÙÒ ÙÒ ÁÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ ¾ ÆÙÑ Ö ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ Ò Ö ØØÚ Ö Ö Ò Ö Ø ÖÙÒ

More information

main.dvi

main.dvi Ò ÁÒØÖØ ÌÓÓÐ ÓÖ ÚÐÓÔÑÒØ Ó ÇÚÖÐÝ ËÖÚ Ù Ë ÖÙØ ËÓÓÐ Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÒ Ò ÌÒÓÐÓÝ Ç ÍÒÚÖ ØÝ ÂÔÒ Ý¹ ØºÓ ¹ÙººÔ ÃРй ËÓÓÐ Ó ÒÒÖÒ ÑÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ËÖ Í ÐÙ ºÙ ØÓ ÀÖÓÑÓÖ ÖÙØ ËÓÓÐ Ó ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÒ Ò ÌÒÓÐÓÝ Ç ÍÒÚÖ ØÝ ÂÔÒ ÖÓÑÓÖ

More information

GMM_theory.dvi

GMM_theory.dvi ÌÓÖÝ Ó Ø ÅÅ ÃÖÒÐ ÈÒ Ä ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò Ó ØØ Ø ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼ ÍË ÔÒÐ ØغÖÙØÖ ºÙ ÙÒ¹ÀÙ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò Ó ØØ Ø ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼ ÍË ÙÒÙ ØغÖÙØÖ ºÙ ØÖØ Ï ½ ÚÐÓÔ ÓÑ ØÓÖØÐ

More information

Âí¿ËÍÂζÌƪС˵ѡ

Âí¿ËÍÂζÌƪС˵ѡ ÊÀ ½ç Ì Æª Р˵ ¾ª Âí Ë Í ÎÂ Ì Æª Р˵ Ñ ÌÆ ÃÈ Ý Òë ÊÀ ½ç Ì Æª Р˵ ¾ª Âí Ë Í ÎÂ Ì Æª Р˵ Ñ ± Ä Â¼ Òë ±¾ Ðò ÑÔ ± À Î À ˹ ÏØ ³ö Ãû µä Ìø ÍÜ ±»µ º Ó µä ¹Ê Ê ± ÁÐ ³µ ÖÐ µä Í Àà Ïà ʳ ± µ Äá ÑÇ ¼Ó À Ò»

More information

<4D F736F F D203520A979C4F5BFA4B941A7F8B0FCA46BB56FAE69A4A7B357B9BA2E646F63>

<4D F736F F D203520A979C4F5BFA4B941A7F8B0FCA46BB56FAE69A4A7B357B9BA2E646F63> é é {Ê ÇŸ º Ž ö ùð  ˆ ùë Š Á Øë É ë É Ž Éë ²  ˆ í ë ë Ž É ë Ü â Î ˆ â à œ ñ ß Â «Î   Ž Ð WTO é ë ²Ê Â ˆ «ë ó ˆ ÃÎÿ ² á  ˆë Ý Ý ˆ Î ÿ ã éç w u é Ú â  ˆëœ Ÿ ª «ë Ð ë  ˆ ½ ³Î  Á â  ˆ Ø Ÿõ «214 5,752

More information

í!! ns É Ã É! æ Ú! ª ºŽ 96 ãµ ãµæ Њ«ñ ë Á Õ š ë Á ñ ã Ð Ç ù Ô ë ë ü ëñ ë¹ ë Š Š Î ë þ Î ë œ Þ ñ ô á ãµ æ ƒ s Ç 80 n º ž 54 ë

í!! ns É Ã É! æ Ú! ª ºŽ 96 ãµ ãµæ Њ«ñ ë Á Õ š ë Á ñ ã Ð Ç ù Ô ë ë ü ëñ ë¹ ë Š Š Î ë þ Î ë œ Þ ñ ô á ãµ æ ƒ s Ç 80 n º ž 54 ë ns É Ã É æ Ú ª ºŽ 96 ãµ ãµæ Њ«ñ ë Á Õ š ë Á ñ ã Ð Ç ù Ô 2012 8 6 ë 1289 100 ë ü ëñ ë¹ ë Š Š Î ë þ Î ë œ Þ ñ ô á ãµ æ 34 1 1 ƒ s Ç 80 n º ž 54 ë ž ë ˆë ãµ Š í ë µ Á Ç Ì š ³ž É ë í Ì Þ 69 ãµæñø Í 68 7 5

More information

Microsoft Word - 08-第8章.doc

Microsoft Word - 08-第8章.doc 8! ² Ú 1. í ë þ ˆ ò ˆ ³ â à µ (1) Ð «Í ë í ë Î Ð áëñý ¼ëæ Ø á ë ë ý Î Ú áš í µ í ª ë Ú ã Ð áþ ÎÁ ëá œàª Á ëá ³ Îí ð Î Š «ë Î Øí Ý Î µ Á í œ ò ÐÞ Îë ö Š À þã (2) í Ыë ò šë ë éç ë «Í žîµ Ý ² š ë Ž Î ªñ

More information

Ê ÔÓÖØ Û ÛÒØÖÞÒÝ Ã Ø ÖÝ Ê Ó ØÖÓÒÓÑ Ç Á Ê Æ À Ì Ä Å ÌÊ Æ À Þ ÞØÙÞÒÝ Ø Ð Ø Û Ñ Þ ÔÓÑÓ ½ ¹Ñ ØÖÓÛ Ó Ö ÓØ Ð ÓÔÙ ÍÅÃ Û ÌÓÖÙÒ Ù ÇÔÖ ÓÛ ÃºÅº ÓÖ ÓÛ ÒØÖÙÑ ØÖÓÒÓ

Ê ÔÓÖØ Û ÛÒØÖÞÒÝ Ã Ø ÖÝ Ê Ó ØÖÓÒÓÑ Ç Á Ê Æ À Ì Ä Å ÌÊ Æ À Þ ÞØÙÞÒÝ Ø Ð Ø Û Ñ Þ ÔÓÑÓ ½ ¹Ñ ØÖÓÛ Ó Ö ÓØ Ð ÓÔÙ ÍÅÃ Û ÌÓÖÙÒ Ù ÇÔÖ ÓÛ ÃºÅº ÓÖ ÓÛ ÒØÖÙÑ ØÖÓÒÓ Ê ÔÓÖØ Û ÛÒØÖÞÒÝ Ã Ø ÖÝ Ê Ó ØÖÓÒÓÑ Ç Á Ê Æ À Ì Ä Å ÌÊ Æ À Þ ÞØÙÞÒÝ Ø Ð Ø Û Ñ Þ ÔÓÑÓ ½ ¹Ñ ØÖÓÛ Ó Ö ÓØ Ð ÓÔÙ ÍÅÃ Û ÌÓÖÙÒ Ù ÇÔÖ ÓÛ ÃºÅº ÓÖ ÓÛ ÒØÖÙÑ ØÖÓÒÓÑ Ã Ø Ö Ê Ó ØÖÓÒÓÑ È ÛÒ Þ ÖÛ ½ ËÔ ØÖ ½º Ï ØÔ ¾ ¾º ÈÖÞÝ

More information

Microsoft Word - 135專-6 馮文盈.doc

Microsoft Word - 135專-6  馮文盈.doc í s Ã Õ ýft ý gã ºŽ ë Î ëš ë ŸõŸ Ú É¼ žë ³ Îѵ ³«š Ð ö žš ë ªÎѵ ž Î Š Ÿõ Š Î ë ë Š ë Œ ë œ ëï ò ò ž ÝÝ žë ã Ï þ Ï Ýó ³ Ý á é ž ò Ý Þ Ä Œ Œë ž æ ëá Á ¼ Î É Á ëñµ ª ë ž ª Ú ž» ë Í š ë Í ŠÊë¹ ý á ž ë ë æµ

More information

Microsoft Word - 103Pan01.doc

Microsoft Word - 103Pan01.doc p ž 103 Ô µuæ 214/14/35 1.s eæ ô 2. ž s u h } e  http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm Û h s à { o  3.w åž w åž w ž w É åž u http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm w u åž Â } o ï  ¼ Ûäž

More information

Microsoft Word - 05-蔡坤倫.doc

Microsoft Word - 05-蔡坤倫.doc ý o 53 2015 6 h ð 191-206 DOI: 10.6243/BHR.2015.053.191! j ýs k õ«ì ³û ök í } åž Ã u l À  slàâ là 2008 ð 479 ð Ï Í á Ð Ð «1946 ö þ ¼ª Ýë 1ˆ ë Ÿ Ð ñ Ð óœ Ô Ü Í ± ª ÈŠ ÈÞ «ç ú ˆ Í Ž ë 2 v ý o ž ó 1 ¾o m

More information

Microsoft Word - FR 消防與災害防救法規-講義-01.doc

Microsoft Word - FR 消防與災害防救法規-講義-01.doc º µ º Õ ¾ 2 2021 œú ½ 2! ½! Ì! 2028 œú ½ 3! ½! iœ 2! 2035! 2042! 308 œú ½ 4! ½! iœ 3! 3025 œú ½ 5! ½! iœ 4! 3032 œú ½ 6! ½! iœ Û p! s u! ½ Ì! 3039! 408 œú ½ 7! œú ½! Ì! œú! 4025 œú ½ 8! œú ½! œú ì p! œú!

More information

<4D F736F F D A440AFEB2D313820AC49BACDBDCBA142BDB2A4E5ACC2A142BAB5BFB7B861A142BC42ACE7A9B52E646F63>

<4D F736F F D A440AFEB2D313820AC49BACDBDCBA142BDB2A4E5ACC2A142BAB5BFB7B861A142BC42ACE7A9B52E646F63> o! w! é! Ù gá å± ºŽ ë ë ³ á 1949 ë Œ Š ª ë â ËŒ 60 ë ë Á µð Î ë ëé ð Î ë ë Ü ã ãã Š Ø ž Ý ó ÿ í Ñ Î É ð Î ÒÐ ÿ ü â ø ç žé ë Ò bio-psycho-social approach ë ª ë ü ë þš ½ â Ê ž ý â ³ Î ë ³ Ï þ Ø œ ÎþÔÝëµ

More information

Microsoft Word - 103Pan doc

Microsoft Word - 103Pan doc p ž 103 Ô µuæ 214/15/13 Á 1.s eæ ô 2. ž s u h } e  http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm Û h s à { o  3.w åž w åž w ž w É åž u http://exam.nctu.edu.tw/103/103ustcheckin.htm w u åž Â } o ï  ¼

More information

œ Ù±ì Á Œ 103 ü îì Á ü î ˆü î ì î ë óá Á š Ÿõ š Ž ë ³ Î Á ë ì Î áéç ì é ý È óé É ³ Ÿ á ± ³ þ ³ Ñ áì Í é é Í Ì þ Ø É É é š É ÐóÉ Ÿë Ÿ Ÿ «Í ášš ÈÔ ë ß 5

œ Ù±ì Á Œ 103 ü îì Á ü î ˆü î ì î ë óá Á š Ÿõ š Ž ë ³ Î Á ë ì Î áéç ì é ý È óé É ³ Ÿ á ± ³ þ ³ Ñ áì Í é é Í Ì þ Ø É É é š É ÐóÉ Ÿë Ÿ Ÿ «Í ášš ÈÔ ë ß 5 11. õuà ~ Êì ŸÒ ä ɼã¼ñú é ñ ñ Š 103 5 6 11 Ù 7 Ø ˆ À Ê ÊŸì œ žë Í Ÿ ð Ê é šóé Ì š é«æ ë é é ž ̳ é ó É óéü Ÿá ë çšâ ËŒ Å«ë Ý œ Þ áë òæêç é ÞÅ ò žë œ Å «ëó ž éëó óé ðãªã Î Í ë é Í á ë «Í žë é Ÿá ë Ž ë

More information

Microsoft Word - 05-劉得佑.doc

Microsoft Word - 05-劉得佑.doc ý o 54 2015 12 h ð 195-206 DOI: 10.6243/BHR.2015.054.195! oô j~ ì 1931-1945 v åž 1931-1945 à hì l À  ¹ ƒ làâ là 2013 ð 312ð 2006 Ÿá ² ÈÞÐ Œ ë á Î Œ ª Šš í åë Œ ë «ÞÉ Š ˆ Á Þ ë Ý Ï ë 1 í È ž Œ ë Ȫã Ð

More information

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68

Ÿ ¼ ë ëá ˆë ã Ž Ξ É â Š Ξ ëôœ¼µ ëÿ ð Þ â æ Ξ ð â æ Ξ Éâ 423,146 Ÿ 436,371 ž 11,213 ò 29,646 ž 5, ,356 Š 5,531 ö 4,182 æ 491,506 1,68 23 Ÿ ï ²¼ññ Š 103 7 29 11 Ù 8 Ø ˆ ± ˆˆ ž Ì ñ ñ ± ˆˆ ž å 11 Ù 8 Ø ˆ ñ þ Ú ± œ¼ 103 1 6 ³ªã Î Ú ðœ¼ Œ œ¼ ñ Ô ë É ë Ž ˆ Ê Ž ó ú É É ž Ú ç ë É Íµ Ì 2017 ˆ ª Ö ³ ð á É Š þ ë É É ë ¹«Ž ªãŠ ë š É ë Á Á Á Á Á«é

More information

Microsoft Word - 06-第6章.doc

Microsoft Word - 06-第6章.doc 6! ²e Ú 1. š æ í ë í «Í š æ ëá «Í šðë Ÿá ëš Ž ë í Ð Š ë Ô ñ Šá ë ˆ í æ í ë á á Ñ ëš ÐŠ õ í š æ ëá þïíöšð 2. á «Þ³öþÐ«á ³ ² áë ž Á ˆ ë ã á Ð äð Á Ò ëá µžðí ë ë í Òë ᪠ᚠë Á ë ã í «³ áë Î ÈÐ á æ ë Îí ªÒ

More information

ttian

ttian á è è é à ú á óè á ú ù ù úú á é é á à ì è í ò á ù à è è ó ù ò é é ó íú ì à ù ù ì ì ò á ó á é ú ú è à à à ù é ú é ì ì à í ú ú ú à à á í é é í è é é ú éè ù á á ù á ó ú à ì ú á à ó è á úú á á ú à á è

More information

Microsoft Word - 134專-23 卓春英.doc

Microsoft Word - 134專-23  卓春英.doc í s} Ö s Ãq  Ùë ºŽ 2010 ˆ Î Ì ÐŠë ãµ Îë ³ à Îþãµ µ Ú ãµâ Ñ É ë ˆ Ä Œ ˆ Î ãµ ž ãµ Ñ ë Ð «ú Î Îþ ² «ëëã È Ì ÎÁ ¼ ëãµâ œ ç â Ì Ã ã ë ëë ãµ Úãú ëë ãµ š ö ë Þ Îþãµ ---- ˆ ãµ Ï ãµ ãµ Ê ãµ ãµ ë ã µ Î Ú ± óªˆ

More information

Þ ìe v û Ô Ç ˆ u u Á Á ig u ì Á Õ Õ} u k ä{ ä Õ ó Á ò { Ù~ˆ éó ä½áä{ ä }à ò u Á Õz u n u Áu ò z Á ˆ u u Á g u { Á Õ h i. ð ~ h i. ~ ~ ~ d Á ³ { e

Þ ìe v û Ô Ç ˆ u u Á Á ig u ì Á Õ Õ} u k ä{ ä Õ ó Á ò { Ù~ˆ éó ä½áä{ ä }à ò u Á Õz u n u Áu ò z Á ˆ u u Á g u { Á Õ h i. ð ~ h i. ~ ~ ~ d Á ³ { e Èx j u u ˆ ì s mø ó ðy Ô Ç u Á u ò } Ì ~ d Á ³ { e z Ì u p Â~f u ä k u Á Õ }  ² d ºó ûý  hïá u Áu È ûlš¹u È Á j v ˆ u ;mø Áu ò ~ Á ³ u ä p ;mø d ó ;mø ó ûý  h ïá ó Áu È û} u È Á ì ² dº k à s Txbjo)2:95*Áu

More information

Microsoft Word - 145專題-2 簡慧娟、陳玉芬.doc

Microsoft Word - 145專題-2 簡慧娟、陳玉芬.doc ç ³ u  eûý û ˆ µ v Œ à füþ ý ù tå ƒ yuç ë ãµ ëÿ á ë Þ ë Ð ž Ð Ú Êë ѵ Ð œëž Ì «Ø ž Ÿ ë ªö Ÿ ëþ Î ë 㵠ȵÁ ë ã µ Ê ãµ Ãë É Ÿ Úâ µ Œ Ð œëž ó Ð Ø ëÿë Ἢ ë ë ë œêëÿ ë Þ Îëã ëë ãµ Ã Œ Î ë ãµ ë ñ «žãµ ë ª

More information

µËСƽ½¨ÉèÓÐÖйúÌØÉ«Éç»áÖ÷ÒåÀíÂÛѧϰÎĿ⣨Æߣ©

µËСƽ½¨ÉèÓÐÖйúÌØÉ«Éç»áÖ÷ÒåÀíÂÛѧϰÎĿ⣨Æߣ© ± ² µë Рƽ ½ Éè ÓÐ ÖÐ ¹ú ÌØ É«Éç»á Ö Òå Àí ÂÛ Ñ Ï ÎÄ â ± ¹ ¹ Äê µë Рƽ ÊÇ Ã«Ôó «Ë¼ Ïë µä ¼Ì ³Ð Õß A ÎÄ AAÁÄ ³Ç Ê Ñ Ôº Ñ ± ³ ± ¹ ¹ ± Ü Ä ±ê ó µà Àí ¼ Æä Ëü º Á µë Рƽ ÂÛ ÎÄ ÒÕ µ AÍõ AAÎÄ Àí Àí ÂÛ ÑÐ

More information

Microsoft Word - ACA doc

Microsoft Word - ACA doc š Internet ü óë Î á TCP 80 HTTP 443 HTTPS ëž þ Ð Þ«ë š Ø Guest Ý í «Òë Í ë œ 13-2 Windows Server 2003  mh Ç Windows Server 2003 Ý ž þ Ýë ΠΞí ë Windows Server 2003 ž Kerberos Ξí Ð Windows Server 2003

More information

Microsoft Word 李瑞金.doc

Microsoft Word 李瑞金.doc ! µ! Ø v½ û! ŒÚ x¾ ý! Ç ºŽ ÿ Þ Žð ë ù á ë ½ á š Š ë šë ãã Éá ë Ð Ø ˆ Š Ð Š ˆÐˆ Î «Þ º«Þž «Þ ñ Ø í «Þá á Ô ó á á ª áá l Ñ á «â Ô ž áá áá áá áãó l á Š á á «á á ý á á ý á áã½ á á±½ á á á á Ô á áã á á ý ý

More information

è ù

è ù è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

è ù é à ò ò ì ù á ò ú ì ì á í é é ú í ì è ù í é í á á í è à í ò ì ì è à ù ì ì ì á ìì à é à á á à ú ó à ó è à à ì ò è è ì à è á ì ò ì ì ì ì ì á ó à ì à á à à ó á à ù ò á á á é ì à à à á

More information

Microsoft Word - LE 圖書資訊學一_圖書館學_-講義-01.doc

Microsoft Word - LE 圖書資訊學一_圖書館學_-講義-01.doc r e øè µå fš (104 õá) ž ž ð Ê ± Ú ë Ð âë ù Ð â ë æ ë š âë â ë ë âë ž ˆ ë â â ë âë ù Ð âë ù âë âë â ë ë ô gg 1 s ûà ý {rž âë Ð æ âë âë æ ââ â Í â ³ š âë â ë ù Ý ë ž â í â â뵞 ë áª É ë ë ë ë â â ŽÈ ë â

More information

Microsoft Word - 07-第7章.doc

Microsoft Word - 07-第7章.doc 7! 7-1 AIDS Ϊ Š Š Œ ý  ²Š ÿ ï 2 Œ  Š è Ÿ Ãs j Þ ÞÒë š Ûþ á Þ ëªœ Š 7-2 œ ÞŒ ë ² ö Ý Ý «Í ÿ «Í Ãs j ŠÐë í 7.2 7-3 ë â ó œ Š á PI IRR æ NPV æ Íë œä æö ²ë ù ö NPV æ Œ ÍëÄ æö Ãs j NPV æë Ì Ð æ Ú 1. â œ

More information

Microsoft Word - 134專-22 陳政智.doc

Microsoft Word - 134專-22  陳政智.doc í s } Œ à ó s qû es Û Ø ýõ ºŽ á 99 12 25 ª Î Î ÎëŠ ëá ˆë Á ž ù ëá ú ë Š ž ˆëÁ Ð Ü ë ˆ œ Ù ú Ü ² ô Üÿ ë À ëšë Á ãµ ëá ÎÝŽ þ ë ë þ ³Ÿõë ˆ á Ú Ô ½ë ë ã µë Î ä ³ ö Ð Á ž ãëˆí ñ õ ë É Îë Ô þ Ú š öˆ ëë ãµ Ð

More information

Microsoft Word - 136專-5 秦燕.doc

Microsoft Word - 136專-5  秦燕.doc í!! uˆ u ºŽ ë ³ ñµ Ÿá ªë ž ë Î áª É ˆ ë ³ÈÞ š «ë ³ ³ Ÿõˆ ë È «26 Þ Ã žˆ ÈÞ «2500 ë ³ Í ë æë ñ 1997 Œ «4,070 Ò ë u ë ë ž ñë ë ž šñ Š žë ë à Á«É 180 ë ³ Ý ë ³ Ò Á ë ³æØ Ã ±ë œ Š Ò š Ø«ë ³ Ñë ³Ñë ª ë ³ ë

More information

Microsoft Word - 3 國文.doc

Microsoft Word - 3 國文.doc qv 102 Ô Ý gæ 2.31 à 4 32.41 à 3!!!!ý!!! ( ) 1. Šë ²íå (A) ò (B) (C) Æ ç (D) Š ( ) 2. Šëå ª þ ² ¾ (A) Êk (B) j k j (C) Ž k ˆ (D) k ( ) 3. á ë ²í (A) žá ë É Ÿ æî é (B) Þ É ò é Ÿ ÞÉÞ (C) â áð ë Š ë Ð (D)

More information

! ë ó ñ Š ª ë ó ñë Í Š 65 ˆ¹ ë ó ñ ë ñ ë «Þ ³œ ñ 65 ë Í«œ ñ Ý ëó ññý ë Î2009 œ ñó ë Š ë ó ññýëþ Š «ë legacy Š ÍÛÛ Ýò ÑýÁ Ý ë Î ë ó ë ÎóÁóÑœ Ñ ó Ñ Ñý

! ë ó ñ Š ª ë ó ñë Í Š 65 ˆ¹ ë ó ñ ë ñ ë «Þ ³œ ñ 65 ë Í«œ ñ Ý ëó ññý ë Î2009 œ ñó ë Š ë ó ññýëþ Š «ë legacy Š ÍÛÛ Ýò ÑýÁ Ý ë Î ë ó ë ÎóÁóÑœ Ñ ó Ñ Ñý í!! ˆÏ ÜŸ Éà! iu ƒ nµ Â Þ Â é 2012 10 Š «æ Šš Ú Ö ë óã 900 ë ãó 16 þ50 ë ŠÐ ñë Ï í æö à ñü Ÿ Ú ó þ Á óî 69 æñž óµ ë Û Ð óñ ó ë ª ˆ ë Ý ŠÐ ó ñ è çç Ú ñ Ú µ Î ˆë ññýá ð Î ñë Á ÑýÁ ëÿ æë æë Èí œ Š ñ ˆ õ ë

More information

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題 第一部分 : 家政概論 1. ƒ éç } hå Ôy 1 Ìu Ô! 2 ð ¾Ô! 3 Ô!! 4 Ô 5 Ô!!! 6 ÕéÔ!!! 7 ð Ô! 8 éçô (A) 4 5 6 7 8 (C) 1 2 3 4 5 6 7 (B) 1 4 5 6 7 8 (D) 1 2 4 5 6 7 8 2. p Õ éç é Û hv± (A) 1874 nfy n éç Ð Þ é oîô (B) 1908

More information

Microsoft Word A_cht.doc

Microsoft Word A_cht.doc 用戶手冊 中文 APC Smart-UPS 1000VA/1500VA 230VAC/120VAC/100VAC 750XL/1000XL 230VAC/120VAC 塔式 不斷電系統 990-1062A, 11/01 簡介 APC (American Power Conversion) Ô ë š Î ëš È Ô APC ë ø Ô Ú ë Ô Îó Š ëû APC Š È (UPS) ñžîì

More information

Microsoft Word - IV 民用航空法-講義-01~12.doc

Microsoft Word - IV 民用航空法-講義-01~12.doc Œ ÛÕ tç ï Ñe¼ ¹ Ñe¼ uv ľ ï µ µ q m¾ö Ì ¹ ¾Ö ~ e tú ñ uv Ä¾ð ¹ ð Î Ä Ä ø Ä òˆ y ò { uv Ä Þ r Ä µr uv Ä ò Ú Ý¾ ž z ž Ñ Ù Î Ù ÉÎ q v ¹ v } gg 1 s ûà ý {rž ! tç ï Ñe¼ ¹ µe dü e ø u ø þ ò ò Ä Ê uv ľ ðîú f

More information

Microsoft Word - 08專門圖書館.doc

Microsoft Word - 08專門圖書館.doc ð É» û È» í» ï ñ â âæ š Ø ô Ÿ Ú æ Ý Þ Ø ˆ â Ø Ý ù Î ñý â â ÍÐÝ Ú â â Ñ â â ˆ â Ø â Ð â ˆ È 53È 5 É î Õ Ñ É Á ñ â ¾Í â â «656 Þ ð 53 Ö Îá â È 845 Þ í â Ø â ù â 122 Þ 52 Þ Ðâ Šˆ ð 54 ð 5 ñ â â ªñë ë ù â

More information

<4D F736F F D20A4E9A5BBA57EA5E6A448ADFBA6D2B9EEB3F8A7695FA457BAF4AAA92DB2D3A9FAC5E95F2D6F6B2E646F63>

<4D F736F F D20A4E9A5BBA57EA5E6A448ADFBA6D2B9EEB3F8A7695FA457BAF4AAA92DB2D3A9FAC5E95F2D6F6B2E646F63> ò œš Ñý ð 7 8 Ÿ õû œãí 7 9 œš Þ þ š Þ±Ù Þñ Â Í 7 : æ œ Í ÈŠ þ œ Í ÈŠ È œ œ ñ Ç Í œš þ š ˆ ØÝ Í Í Ø Ÿ š Í Ø œ œ Í þ Í Â¼ ñ ² Œü 7 21 š 7 22 ð 57 ò ª 33 )3121 *ý š ñ ë 2/ ª 33 )3121 *5 2 31 3: ) Ô 67 )2:92

More information

á ì é ò í í í à ò è á è ú á ú á ú é é á ò ì ò ì ú ì ù á à ì ì ì ò í ì à ò á ù ì à á á é ò ó ì í á ù à è ú ì à ú ò ú ó ó é à ó ú ì ì ì à ì ì è í í ú è ú í é è ù

More information

用戶手冊 中文 Smart-UPS 5000VA 5U 機架安裝 XL 208VAC/230VAC 不斷電系統 990-1139, 3/02 簡介 APC ŠÈ (UPS) ñžîì ëôð ˆ Ò³ Ô æë UPS ë Ì žˆëš Î ë UPS žðë Ί ë Ð 1: 安裝 UPS õ 開箱 Ð þ UPS «ë š Ξó ó Ξݻ é Š«UPS š Ô ø ë Ðø UPS

More information

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä

ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü Ä ä ä ï ï ü ä ä ü ü ü ä 50000476_0047_2 2 3 316 ó é â á ó ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü é é ô é ò è é ü ü ü ü ü

More information

Microsoft Word - 0-序.DOC

Microsoft Word - 0-序.DOC 9 8 ž ñœ Œe Œ Å Œ ß ßÐ þ È ë Š À «Š ex: ó þ ð šë Ò þ«œô Í «2 Ô ëñý Ô õ «Ÿ h Ð Ðë j maybe Š Ø Ex: ( ý) ý ˆ Ä Ž ksp EA ç Ž mp blah blah * «³þ Š þ¹ ³ ª «± ± ž ð ª j Í ½ A B ŸŠ à ¹ 3 * ª Š OK Nice 1 2 š ¾Ö

More information

á à è á à í ú á è é ì á ò ò ú ó ì à í ù à à ó á ú è è à á ì à ó é ì é íí ù á ì ú ó è à è è è ú ú è è á ì à ò ù à ú ò é è à à è ì è ì à í à ó

More information

Microsoft Word 呂自揚_1-12_.doc

Microsoft Word 呂自揚_1-12_.doc È 1 àó åž g ì œ ÈŸëä ± ë ë æ í ë Ý Ð ASUOI ˆ ž ë È ªÎ Ÿ ã þ Ð 1.ë Š ŠÍþ Íõ í ѵ Ð Ÿ ô ëó ³ 2. ò Š ij ˆ Î ³ ë 32.45% ³ ÿ Œ þë Þ ë 3. ë ëˆ ë «ë «³ «ÞŠ Š ë Ðë «ÞŠ 4.ëûù Ð ð á š ³ : ASUOI É kˆéèkˆéè ÈÞ ˆ ~

More information

Microsoft Word - 合併--3歷史、地理、公民.doc

Microsoft Word - 合併--3歷史、地理、公民.doc qv s 211 Ô Ý Â æ d Ã Ã Ô Š ý Âþ ø Î À ë Ê ( Ÿ) ñú ( )Ê ( ) öˆ ( ) ú (œ) Ì éâ Ž Í ë þ ½ (A)Ÿ œ (B) œ Ÿ (C)œ Ÿ (D)œ Ÿ ÄØÎ Š ú Ÿ ( )Ÿ š ú Š Á É (A)Ÿp ó (B) pê Ô ª Š (C) pá þ öí áë ˆ (D) p š žë ( ) ( ) ý (

More information

拾參 地方稅務局

拾參 地方稅務局 Šر 104 ÔÙØ v Ç... 1 Ç... 13... 23 Â... 43 f g... 55... 67 Ê... 87 ï kç... 103 ãv uç... 113 Æ Àé... 133 Æ ³... 141 Æ ³ ô... 151 Æ ³ k... 161 Æ ³... 187 Æf ³... 217 Æ ³... 247 ÆÊ uç Ós... 275 Æï Ú... 293

More information

ì à à ó é í í à ì í ó à í á ò ó ì í ì í í ù ó à í ì à ù à ú è à à à ú ó ò í ù è á á é è ò ì ì ì è é ù ì à ì á ù à á ò í à ì é á è á ì ò ó è ì ò ú ì ó é ú í ú è ù í í à ó ú ú

More information

Microsoft Word - 07中小學圖書館.doc

Microsoft Word - 07中小學圖書館.doc ð Úã ï Š âá Š Š â Ø«³ Š ³ ⵞ É Î ž È Þ Ðâ ë ž Í É 101 101 Š «340 Þ ž 40 2,668 «155 Þ ž 36 9,432 Š 740 Þ 84 4,884 «2,657 Þ ž 137 3,375 «3,892 â žó 299 379 Š â ë ± Í ë Ò ë ý Š Ñ ± «Š ŠŠ â ç Šâë 68 Š æ â

More information

Microsoft Word - _3_JSTS 網路素養文獻回顧與分析C._.doc

Microsoft Word - _3_JSTS 網路素養文獻回顧與分析C._.doc öˆ È 44 Ò 2 99.10 1-12 網路素養文獻回顧與分析 以 2000-2009 學位論文為例 Ü Œ ºÉ ü v p åž ì vì  àâ n Á } u ~ˆ s Á ² Ùïì k såžk à g z 56 g kdºvì ä åž ½ Õ åžk Ÿ à ( 60.7%) åž k u åžã ¼ åžh½hï 53 åž Û½àj 2 u åž½ 1 u åž½ Õ åžã

More information

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc

Microsoft Word - 5.與「因數」對話.doc k 89 k! ³ ³ ë!!v! œ ±áï Ð â á ë ± žë ÎÌŠ ñëë ± ë ³ ³ Î ò žëª œ Î â ë ý Ü ó œ ž «35 Çž 15 ˆž 20 Î ž þ «åô «ù ùë žˆ Þ ³ ª ¹ ª ö«á ë ë æ ë Ü ë Ü ž æ ª ë Ü ë ö æë Ü ½ ž Þ ë ÜÎ Š Š ï š ˆ ë ëüˆ à ë Ð Œ Û Œ œ

More information

Microsoft Word - 会协(2016)36号.doc

Microsoft Word - 会协(2016)36号.doc k á}» st f ¼~ é~ºpíö ¼~ Ÿd ä Ê { q³u c c g»â» g»â ü Ãâ Á u n«q r Å È» fòw g»â È Ç xd Ç É Ç ä»d î Á ð t WOZDQJ#FLFSDRUJFQ 1 Ò ù œè g»â È Ç w g»â È Ç x f «g»â» 2016 8 12 ¹ ²È gù¹ k g»â»d «g»â» 2 œè ¼~ Ÿd

More information

Microsoft Word - XN30Chap3.doc

Microsoft Word - XN30Chap3.doc 3 j iptables Netfilter j iptables Ü iptables ¾ Linux j iptables ô ô ƒ j Ã Ñ Î ~ t d ~ Linux v Netfilter j ˆ Ãlî iptables v¹rûn á à v ~ Õ Ä~ ví s { f ¾ lœ v à 3-1 Netfilter j Ÿ 2.4.x é Linux Kernel þëì

More information

Microsoft Word - R rtf

Microsoft Word - R rtf Æ þ ud ñ d d Ú Ã : ü : e } Ê»j üe / õe à ˆÓ à õ jk j à 33 þñ 201206 ñ (86) 21-6146-8282 ¼ (86) 21-6146-8585 e-mail: productsafety@bayerbms.com ˆÓ} ñ pýì ƒ ñˆ (86)-21-67120219 } ñ ¾ (86)119 Æ þ ü Šì»Ô õû

More information

Microsoft Word _cht.doc

Microsoft Word _cht.doc 用戶手冊 中文 APC Smart-UPS 1400VA XL 230VAC/120VAC/100VAC 3U Rack and Stack ( 機架疊放二式 ) 不斷電系統 990-1079, Revision 01 10/01 Ÿ 1: ¹ª... 1 ¹... 1 Ä ¹... 1 Ä ¹ (DEENERGIZING)... 2 Ä ¹... 2 2:... 3 À~... 3 ˆ UPS...

More information

Microsoft Word - TA 交通行政-講義-01.doc

Microsoft Word - TA 交通行政-講義-01.doc tçe¹ Ÿá ŸÎ õ œ ² ë«þš š Í Ô ˆŠ šð ë ÐÔ ˆ Î ÌÅ«ˆ ª ð Š ³ Ì Š Ÿ Î Œ çw} i ~i y ˆÚ { w ~iq y ˆÚ î { w È y ˆÚ { þ à Š ëë ÃÎ Œ çw} à f h ~i y ˆÚ ˆÚ¾f ~y ˆÚv yt¾ lf ~y ˆÚ v e¼y ˆÚ f Í ñ Ú n i¾ Õ q e¼y ˆÚf å

More information

Microsoft Word - 17圖書館事業大事記.doc

Microsoft Word - 17圖書館事業大事記.doc ð i œ âí ˆÍ 101 1 12 ë ˆÍ ó œˆí «ë õ «œ Š šâ ë œˆí ë ½ Ð«í µ á «í þ 1 i 1 i âˆ È ó âü 101 Œ Ûñáâ 9 1 i 6 i ˆ â Šž ÑŠóí «í «Ñ Ž âë É ˆ Ž Žë 1 i 8 i âá Ê 1 Ê FastBook š µ Î â Ê 1 «ë Þ 1 i 10 i â ó Š ŸŽ ¼ª

More information

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc

Microsoft Word - 会行党_2014_7号-OK.doc i k á ÀŒ» ~st v ~x z Ÿ iv roœ ür Ž ç r± ¼~ Ÿd é~ ~ ¾g ~ ˆî ¾s Î õ lý ~ ù g ˆ êdã»â ~ È ~È d ò lý ~ {c Ï»Ò Ð Ÿ»Â ~ È Þ w «g»â ~ È k x «g»â ~ Ú Û Î ï»â d É 1 ƒr c Ç Í Ð cð c n Æ n û cu cf c ß ƒd «Î ï лÂ

More information

Microsoft Word - 04國家圖書館-吳英美.doc

Microsoft Word - 04國家圖書館-吳英美.doc é ð ü Žìé ï â 101 Íæ æø ý ì Á ±Ð ± ù 1 Ûñ á ± Ñ ž Ð Š Ò é 2011 Ò Ð ³ BV 2 ˆµ ð ± â ñ 2012 ± é â ë ª â Ì ± â E-Reading: Turning Library Green É ñ È ð 100 ã Š ë Š 3 µíë â Bavarian State Library ³Ñ â RDA

More information

<4D F736F F D203131B3FCA451A440A142B941A740A7EFA87DAAABBC78A6AC20B8C9C076B64FAC64A6F420B0F2B7C72E646F63>

<4D F736F F D203131B3FCA451A440A142B941A740A7EFA87DAAABBC78A6AC20B8C9C076B64FAC64A6F420B0F2B7C72E646F63> È! Á ÝŠ! Ês 90 2 h 20 høpý} 9060327 ì Ês 90 3 h 7 høpý} 9068475 ós Ês 92 11 h 5 høp} 0920074892 ós Ës 100 8 h 31 høp} 1000169689 ós 7 e 3 ÈÆ œíˆ «Î œî Ø Ø œþ³áéé ã ï ã Ð ³é ³ÁÉé«æ Àã ÊÍžñÝãÝØŠ ÌØÐ ± Ê

More information

½ ª žë É ð ½ë ª óî ž ëªñ Ross, Carroll, Knight, Chamberlain, Fothergill-Bourgonnais, & Linton, 1988 ¾Ô È Ÿ âï Ü œ 2010 ž þ 2011 ¼ 2012 ˆë ³ «È ž OSCE

½ ª žë É ð ½ë ª óî ž ëªñ Ross, Carroll, Knight, Chamberlain, Fothergill-Bourgonnais, & Linton, 1988 ¾Ô È Ÿ âï Ü œ 2010 ž þ 2011 ¼ 2012 ˆë ³ «È ž OSCE Ú ˆ PTDF Ê g i º ºžü ºŽ ë ³ áª É î Ø ë ³ É ë Ñ Š žá Î ð Ì «ž ë ý Á Ž œ å 2003 2007 å 2009 í Êá ë ë á ë ½â ë ž ž ß Ð ž Žá ½ â É É Á role play ë š Á Ÿ ½ É Ê É ë Š ðãñµ žëë «í È Ù ž ó Ê ë ¼ Ý ³ Ð É «å 2003

More information

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題

Microsoft Word 四技二專-家政群專一試題 第一部分 : 家政概論 1. ð éç ¾ jð Ì o Õ éç éç ÓŒ w Ò kv 1994 n n jî (A) éë ô Ô (AAFCS) (B) éë (AAHE) (C) éç Ô Ô (AAHTS) (D) é éë (AAHDF) 2. â hé â ið p w Æå (A) Ú (B) (C) (D) ú 3. p é w h Ûv± (A) ¼ w ÎÒ (B) w ~Þ

More information

Microsoft Word 四技二專-設計群專一試題

Microsoft Word 四技二專-設計群專一試題 第一部分 : 色彩原理 1. v u ƒ ôª Þ (A) Õu (B) u (C) u (D) u 2. p v hv± (A) (B) k (C) k» (D) 3. á ÂÒið k  ÂÝxsp } Ç (A) sï (Tyndall effect) (B) y ï (Liebman effect) (C) ʵ ï (Purkinje effect) (D) u u (Color rendering)

More information

è à è è à à ó á ò ó ù ì à à ì ù à à è ù à ó á ù è à ò ì ò òú ù è à à ì ò ì ù í ù ì è í ú ò ì ù á ì è ì á à à ò ì ì ì ó é á é ú à ú ù ì à ó ì è á ì ù ì à à á í á á à ì è ì è á í á à à á è é ù í í è

More information

Microsoft Word - 陽明四複--國文.doc

Microsoft Word - 陽明四複--國文.doc ô { É 98 1 4 g É j~ )245 * Šë ²í ª þïï )B* ž Å ª Ÿ Ò ³ ūѵŒ Ð Š )C* ž ¹Õ ë Š á«öšú )D*Í ž àÿ áí À ë æ )E* «ë É Š «Š œ ž ž CCT NTO Ξ ž ¼ ë )B* ê ë ë Š )C* Íœ Š ž þ Š à )D* É é Š )E* í à Š ÑØ ë Šë ë«)ÿ*é

More information

ÈÈ ¼Å º É Ð Ò Ü ¹ Êй Ê Ð ÃßÖ Ô«½Á Ï ÊÐ¹Ê Ò Ö ± Ï ßÈ Î Đ ÉÊÐ É È ²Ä Ý ÀÉ Ð ÊÐ¹Ê Ö Ý Ö Ý Ë± Û٠˱ ¹ ØÌ ÃÖ Ö Ý Ë± ½Á Õ ³ß

ÈÈ ¼Å º É Ð Ò Ü ¹ Êй Ê Ð ÃßÖ Ô«½Á Ï ÊÐ¹Ê Ò Ö ± Ï ßÈ Î Đ ÉÊÐ É È ²Ä Ý ÀÉ Ð ÊÐ¹Ê Ö Ý Ö Ý Ë± Û٠˱ ¹ ØÌ ÃÖ Ö Ý Ë± ½Á Õ ³ß º Ð 10384 Ù µ º X2007170009 UDC Ï» À ½ Lanczos ± The Refined Biorthogonalization Lanczos Method Ò Æ Õ Ú Þ Ú Î Ü Ð Å 2010 Đ 5 Ð ¾ Å 2010 Đ É ³ Å 2010 Đ ¾ 2010 5 ÈÈ ¼Å º É Ð Ò Ü ¹ Êй Ê Ð ÃßÖ Ô«½Á Ï ÊйÊ

More information

Ð ~! ¹ Û ¹ Þ á ë á Í á ë ù (a) «¾ á ø á Î ø ªø ø ሠ«ù á (b) ¾ á á ëì é Î ó ñ ó á þâ µ ë Í øë (a) ˆ á(export 鼎文公職 Trade) éÿœ š á áýš Î ± ˆÒ (b) ˆ á(im

Ð ~! ¹ Û ¹ Þ á ë á Í á ë ù (a) «¾ á ø á Î ø ªø ø ሠ«ù á (b) ¾ á á ëì é Î ó ñ ó á þâ µ ë Í øë (a) ˆ á(export 鼎文公職 Trade) éÿœ š á áýš Î ± ˆÒ (b) ˆ á(im Ð ~! ¹ Û ¹ Þ á ë á Í á ë ù (a) «¾ á ø á Î ø ªø ø ሠ«ù á (b) ¾ á á ëì é Î ó ñ ó á þâ µ ë Í øë (a) ˆ á(export Trade) éÿœ š á áýš Î ± ˆÒ (b) ˆ á(import Trade) š ø œ ë á ˆ á áý Î ˆ (c) ˆ á(transit trade)

More information

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA447B8D5C344>

<4D F736F F D D352DA57CA7DEA447B14D2DB0D3B77EBB50BADEB27AB873B14DA447B8D5C344> 第一部分 : 會計學 1. p Ú Û hv± (A) k Ú Î ã (B) (C) ¼ (D) µ e µ 2. p Û hv± (A) à µ d Ãà ( ) ( ) (B) pz (C) à z d gve (D) Ø d à µ jú œò 3. hv± Ç l µ n (A) o e o e (B) e µ m u (C) µ Ú i åû (D) µ å Û µ w Û o 4. p

More information

ú ì à ì ù ù é à à à í ú ì ì à í à é ì ó à è à ù ì é á ù ú ò ù ù ò

More information

ò í ú ó ì à ò è 5500 500 2 5500 x 23 50 2 5 2 5 9 5 10 9 5 9 9 4 4 10 64 9 9 74 10 1 5 2 1 9 5 5 4 9 7 1 5 1 3 2 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 5 1 3 1 1 1 4 1 4 2 40 40 1

More information

<4D F736F F D203120A447A451A440A540ACF6B941A7F8B0FCA46BA4A7A8A4A6E2BB50A55CAFE02E646F63>

<4D F736F F D203120A447A451A440A540ACF6B941A7F8B0FCA46BA4A7A8A4A6E2BB50A55CAFE02E646F63> 32 Õ Žu 32 Õ Žu È e Œ ✠g e Œ â h º Ž ˆ ÉŠ Š 2006 ˆ «ÐŠˆÝ«š ³ ˆ 42.5l ð ÇÝ ˆ³ ˆ Î ˆÝö É ý ë ù Á ë Ž ð 1 2006 ˆ«³ ˆ 5.5l ˆÝ ˆ«³ ˆ 29.0l ³ˆÝ ˆ 3.7l ð Î ˆ³ ˆ ð 2 ˆÝ í 1997 2006 ˆ ˆ 27.4lÐ 29.0l ð 3 Ø ÂˆÝ

More information

ò ó ì á è ó

ò ó ì á è ó ò ó ì á è ó à à è ì è á ó ì à ì à à à á ì ó à ì ì è ó à ú ì í í á ù ò ò í ì ó à ò ú ó ì à à à à à à í á ì ù ù è ù è ò è ù é à

More information

ì

ì ì ó à á à í é é è ú à ú ù è í ù è á ú é ù í é à ú á à í ó ò è ì ì é à à á ò à ú è ó á à í ù ú ì ì í ì á è ù ù ò ó á ì ì à è á á ì à ó è ì á ì ì à é ì ó é à ú í ì í á à á

More information

í í à ù à à í è è ú ì á á í à ú á è á ú à é à ù ú ì ì ì ò í è ì ì í ì ì ì è ì ì à é ó ò ó ú é ì ù ì í ó è ì à è á à ì à à à í í é á à ù ì ò ì é ú í í à à à à

More information

ttian

ttian í á é ì ì ì ó á ú è ù ó è á á é ì ú á á ò á è è ó é è ì á à á

More information

1989 67 1993 125 305 1989 251 1964 8 1990 231 1983 608 1987 207 1990 6 ú é ì à í à ó 1990 51 é í í ù è ì ò ú à ù ó ú è í à ì è è è í á ó ì á á ò ì á ò

More information

030 í á ì ú è ì à é ù ò í í ú ù ù á í í ì ù ó ù ì è à é é ú í ì ù ì è ò á à ì ì ì ì ì á ú ì é í í é ò í ì é è ú ú í é ú è à è è à è ó à ò ù à à ù ó ì ì ì à à ù à á ú á ì á ù ù è

More information

ú á à à á á è ù? ì í ì á ì ò é? é à ì? à ó é à ì à à ì é í ì è? à ì á ú ó á á ì ù ì è ù

More information

ó ú à ù á í í ì ì ù á ù í í ò ó ú ù à ì ì è á í í ì è á ù è ì à ú ì ù ì í à ì ì ó ì ì è ì è á ó à ó ò é ú? à á á ú á í é ì é ì á à á ù á à ò á ò é ù? ì

More information