انتخابات رياست جمهوری ايران - نظرسنجی مقدماتی بازه سنی.1 ا يا در انتخابات ا تی شرکت خواهيد نمود هنوز تصميم نگرفته ام دسترسی به مرکز رای گيری ندارم خير

Size: px
Start display at page:

Download "انتخابات رياست جمهوری ايران - نظرسنجی مقدماتی بازه سنی.1 ا يا در انتخابات ا تی شرکت خواهيد نمود هنوز تصميم نگرفته ام دسترسی به مرکز رای گيری ندارم خير"

Transcription

1 انتخابات رياست جمهوری ايران - نظرسنجی مقدماتی بازه سنی.1 کمتر از ۱۵ سال 0.1% (11) 1.0% (8) 0.6% 0.6% (5) 0.3% (28) بين ۱۵ تا ۱۸ سال 1.5% (111) 5.9% (48) 1.0% 1.4% (12) 1.8% (177) بين ۱۸ تا ۲۲ سال 13.3% (988) 8.4% (68) 4.3% (27) 10.4% (87) 12.1% (1,170) بين ۲۲ تا ۲۸ سال 40.1% (2,965) 31.9% (259) 33.1% (206) 36.0% (301) 38.6% (3,731) بين ۲۸ تا ۳۵ سال 27.2% (2,014) 26.1% (212) 35.4% (220) 33.6% (281) 28.2% (2,727) بين ۳۵ تا ۴۵ سال 12.7% (942) 17.1% (139) 17.7% (110) 12.9% (108) 13.4% (1,299) بين ۴۵ تا ۵۵ سال 3.9% (291) 7.3% (59) 4.8% (30) 3.6% (30) 4.2% (410) بين ۵۵ تا ۶۵ سال 0.9% (63) 1.7% (14) 2.3% (14) 1.3% (11) 1.1% (102) بالاتر از ۶۵ سال 0.2% (16) 0.5% 0.8% (5) 0.2% 0.3% (27) answered question 7, ,671 skipped question 0 1 of 26

2 جنسيت.2 زن 14.9% (1,103) 13.7% (111) 20.7% (129) 14.1% (118) 15.1% (1,461) مرد 85.1% (6,298) 86.3% (700) 79.3% (493) 85.9% (719) 84.9% (8,210) answered question 7, ,671 skipped question 0 بالاترين مدرک تحصيلی.3 دکترا 11.9% (879) 11.2% (91) 25.9% (161) 10.2% (85) 12.6% (1,216) فوق ليسانس 25.4% (1,881) 25.0% (203) 36.3% (226) 23.5% (197) 25.9% (2,507) ليسانس 45.3% (3,353) 37.9% (307) 27.2% (169) 44.1% (369) 43.4% (4,198) ديپلم 15.3% (1,129) 18.9% (153) 8.2% (51) 19.0% (159) 15.4% (1,492) سيکل 0.6% (45) 3.3% (27) 1.0% 1.4% (12) 0.9% (90) ساير 1.5% (114) 3.7% (30) 1.4% (9) 1.8% (15) 1.7% (168) answered question 7, ,671 skipped question 0 2 of 26

3 شغل.4 دانشجو 41.3% (2,875) 29.2% (219) 45.6% (278) 34.3% (261) 4 (3,633) ا زاد 20.4% (1,422) 29.1% (218) 16.6% (101) 25.2% (192) 21.3% (1,933) دولتی 15.2% (1,058) 7.7% (58) 3.8% (23) 8.8% (67) 13.3% (1,206) غيره 16.1% (1,121) 23.5% (176) 23.8% (145) 21.0% (160) 17.6% (1,602) جواب نميدهم 6.9% (480) 10.4% (78) 10.3% (63) 10.8% (82) 7.7% (703) answered question 6, ,077 skipped question of 26

4 دين و مذهب.5 اسلام - به احکام مذهبی بسيار پايبند هستم 42.3% (3,132) 14.4% (117) 17.4% (108) 20.3% (170) 36.5% (3,527) اسلام - به احکام مذهبی پايبند نيستم 27.3% (2,021) 26.8% (217) 37.3% (232) 29.7% (249) 28.1% (2,719) ساير اديان - به احکام مذهبی بسيار پايبند هستم 0.7% (49) 2.6% (21) 1.3% (8) 1.1% (9) 0.9% (87) ساير اديان - به احکام مذهبی پايبند نيستم 0.7% (50) 2.3% (19) 1.3% (8) 1.8% (15) 1.0% (92) بیمذهب هستم 9.2% (682) 30.7% (249) 16.9% (105) 17.3% (145) 12.2% (1,181) تمايلی به پاسخ اين سوال 19.8% (1,467) 23.2% (188) 25.9% (161) 29.7% (249) 21.4% (2,065) answered question 7, ,671 skipped question 0 ا يا عضو وب سايت بالاترين هستيد.6 بله 20.8% (1,515) 34.4% (276) 21.5% (133) 26.7% (222) 22.5% (2,146) ولی برای مشاهده مطالب به وب سايت بالاترين مراجعه ميکنم 58.5% (4,258) 53.6% (430) 73.0% (451) 58.8% (489) 59.0% (5,628) و برای مشاهده مطالب به وب سايت بالاترين مراجعه نميکنم 20.7% (1,509) 12.0% (96) 5.5% (34) 14.4% (120) 18.5% (1,759) answered question 7, ,533 skipped question of 26

5 محل اقامت.7 داخل ايران 72.4% (5,358) 45.4% (368) 1.8% (11) 55.3% (463) 64.1% (6,200) خارج از ايران 27.6% (2,043) 54.6% (443) 98.2% (611) 44.7% (374) 35.9% (3,471) answered question 7, ,671 skipped question 0 محل زندگی.8 شهر تهران 47.4% (2,509) 48.3% (175) 54.5% 47.0% (214) 47.4% (2,904) شهرهای بزرگ همچون اصفهان مشهد و شيراز 27.9% (1,478) 27.3% (99) 36.4% 29.0% (132) 28.0% (1,713) شهرستان 23.9% (1,265) 23.5% (85) 9.1% 23.1% (105) 23.8% (1,456) روستا 0.8% (44) 0.8% (3) 0.9% 0.8% (51) answered question 5, ,124 skipped question 3,547 5 of 26

6 زبان مادری.9 فارسی 80.9% (4,295) 8 (292) 72.7% (8) 77.7% (355) 80.6% (4,950) ترکی 12.0% (639) 11.5% (42) 9.1% 12.5% (57) 12.0% (739) کردی 2.2% (119) 3.6% (13) 9.1% 2.8% (13) 2.4% (146) بلوچی 0.2% (10) 0.3% 0.4% 0.2% (13) عربی 0.3% (17) 1.1% 0.4% 0.4% (23) گيلکی 2.0% (108) 1.9% (7) 9.1% 3.3% (15) 2.1% (131) غيره 2.2% (118) 1.6% 2.8% (13) 2.2% (137) answered question 5, ,139 skipped question 3,532 6 of 26

7 درا مد ماهيانه.10 کمتر از ۵۰۰ ۰۰۰ تومان 38.5% (2,063) 39.1% (144) 18.2% 4 (185) 38.6% (2,394) بين ۵۰۰ ۰۰۰ تا ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ تومان 27.0% (1,446) 20.7% (76) 27.3% (3) 25.9% (120) 26.5% (1,645) بيش از ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ تومان 11.9% (637) 9.2% (34) 9.1% 9.3% (43) 11.5% (715) تمايلی به پاسخ اين سوال 22.6% (1,213) 31.0% (114) 45.5% (5) 24.8% (115) 23.3% (1,447) answered question 5, ,201 skipped question 3,470 7 of 26

8 قاره /کشور/ايالت محل زندگی.11 ا مريکا - کاليفرنيا 7.2% (148) 7.0% (31) 4.7% (29) 4.8% (18) 6.5% (226) ا مريکا - شمال شرقی 4.9% (101) 4.3% (19) 3.8% (23) 4.3% (16) 4.6% (159) ا مريکا - ساير 5.8% (118) 5.0% (22) 7.7% (47) 6.7% (25) 6.1% (212) کانادا 15.3% (313) 19.4% (86) 40.4% (247) 13.1% (49) 2 (695) ا مريکای جنوبی يا مرکزی 0.5% (11) 0.9% 0.8% (5) 0.3% 0.6% (21) اروپا - انگلستان 11.2% (228) 9.5% (42) 4.6% (28) 8.0% (30) 9.4% (328) اروپا - ا لمان 7.3% (149) 10.2% (45) 5.9% (36) 6.9% (26) 7.4% (256) اروپا - فرانسه 4.0% (81) 2.7% (12) 2.1% (13) 3.5% (13) 3.4% (119) اروپا - ساير 15.4% (315) 19.9% (88) 14.2% (87) 21.6% (81) 16.4% (571) ا فريقا 0.1% 0.2% 0.5% 0.1% (5) ا سيا - شرقی يا ميانه 12.9% (264) 6.5% (29) 3.4% (21) 10.4% (39) 10.2% (353) امارات متحده عربی 4.0% (81) 2.7% (12) 0.3% 5.6% (21) 3.3% (116) خاور ميانه - بجز امارات متحده عربی 1.4% (29) 0.9% 0.5% (3) 1.9% (7) 1.2% (43) قاره اقيانوسيه 4.3% (88) 4.3% (19) 6.2% (38) 2.4% (9) 4.4% (154) نمیگويم 5.7% (116) 6.8% (30) 5.1% (31) 10.1% (38) 6.2% (215) 8 of 26

9 answered question 2, ,473 skipped question 6,198 درا مد سالانه.12 کمتر از ۳۰ ۰۰۰ دلار ا مريکا 35.6% (728) 29.8% (132) 31.6% (193) 27.5% (103) 33.3% (1,156) بين ۳۰ ۰۰۰ تا ۶۰ ۰۰۰ دلار ا مريکا 21.9% (447) 22.8% (101) 22.4% (137) 2 (75) 21.9% (760) بين ۶۰ ۰۰۰ تا ۱۰۰ ۰۰۰ دلار ا مريکا 9.0% (183) 10.4% (46) 12.1% (74) 8.0% (30) 9.6% (333) بيش از ۱۰۰ ۰۰۰ دلار ا مريکا 3.1% (64) 4.5% (20) 4.3% (26) 4.3% (16) 3.6% (126) تمايلی به پاسخ اين سوال 30.4% (622) 32.5% (144) 29.6% (181) 40.3% (151) 31.6% (1,098) answered question 2, ,473 skipped question 6,198 9 of 26

10 ا يا در انتخابات رياست جمهوری گذشته ) سال ۱۳۸۴) که منجر به انتخاب ا قای احمدینژاد شد در هيچ يک از مراحل انتخابات شرکت نموديد.13 فقط مرحله اول 11.1% (818) 4.2% (34) 8.5% (53) 10.8% (90) 10.3% (995) فقط مرحله دوم 9.9% (732) 3.8% (31) 10.1% (63) 9.8% (82) 9.4% (908) هر دو مرحله 54.0% (4,000) 8.4% (68) 25.2% (157) 17.4% (146) 45.2% (4,371) شرکت ننمودم 25.0% (1,851) 83.6% (678) 56.1% (349) 62.0% (519) 35.1% (3,397) answered question 7, ,671 skipped question 0 10 of 26

11 به کدام نامزد انتخاباتی در مرحله اول رای داديد.14 محمود احمدینژاد 7.3% (60) 20.6% (7) 5.7% (3) 7.8% (7) 7.7% (77) اکبر هاشمی رفسنجانی 9.5% (78) 11.8% 11.3% 15.6% (14) 10.2% (102) مهدی کروبی 2.6% (21) 5.9% 1.9% 5.6% (5) 2.9% (29) مصطفی معين 70.1% (574) 52.9% (18) 75.5% (40) 58.9% (53) 68.8% (685) محمد باقر قاليباف 7.9% (65) 5.9% 1.9% 1 (9) 7.7% (77) علی لاريجانی 0.9% (7) 0.7% (7) محسن مهرعليزاده 1.7% (14) 2.9% 3.8% 2.2% 1.9% (19) answered question skipped question 8, of 26

12 به کدام علت در مرحله دوم رای نداديد.15 به علت نظارت استصوابی رای مردم در سرنوشت کشور موثر نيست 4.5% (37) 2.9% 7.5% 4.4% 4.6% (46) به علت تقلب الی در انتخابات رای مردم در سرنوشت کشور موثر نيست 10.7% (88) 11.8% 3.8% 13.3% (12) 10.6% (106) به علت اشکالات اساسی در قانون اساسی رای مردم در سرنوشت کشور موثر نيست 1.6% (13) 17.6% 3.8% 4.4% 2.5% (25) کانديدای مورد قبول شما در انتخابات نبود 59.7% (489) 55.9% (19) 52.8% (28) 54.4% (49) 58.7% (585) فرصت کافی نداشتم / کار مهمتری داشتم 23.4% (192) 11.8% 32.1% (17) 23.3% (21) 23.5% (234) answered question skipped question 8,675 به کدام نامزد انتخاباتی در مرحله دوم رای داديد.16 محمود احمدینژاد 16.2% (119) 16.1% (5) 14.3% (9) 22.0% (18) 16.6% (151) اکبر هاشمی رفسنجانی 83.8% (615) 83.9% (26) 85.7% (54) 78.0% (64) 83.4% (759) answered question skipped question 8, of 26

13 به کدام علت در مرحله اول رای نداديد.17 به علت نظارت استصوابی رای مردم در سرنوشت کشور موثر نيست 15.9% (117) 22.6% (7) 23.8% (15) 20.7% (17) 17.1% (156) به علت تقلب الی در انتخابات رای مردم در سرنوشت کشور موثر نيست 6.0% (44) 6.5% 7.9% (5) 6.1% (5) 6.2% (56) به علت اشکالات اساسی در قانون اساسی رای مردم در سرنوشت کشور موثر نيست 14.6% (107) 32.3% (10) 19.0% (12) 20.7% (17) 16.0% (146) کانديدای مورد قبول شما در انتخابات نبود 44.0% (323) 29.0% (9) 34.9% (22) 37.8% (31) 42.3% (385) فرصت کافی نداشتم / کار مهمتری داشتم 19.5% (143) 9.7% (3) 14.3% (9) 14.6% (12) 18.4% (167) answered question skipped question 8, of 26

14 به کدام نامزد انتخاباتی در مرحله اول رای داديد.18 محمود احمدینژاد 2 (802) 19.1% (13) 5.1% (8) 15.0% (22) 19.3% (845) اکبر هاشمی رفسنجانی 20.9% (838) 19.1% (13) 16.6% (26) 23.8% (35) 20.8% (912) مهدی کروبی 2.3% (92) 3.2% (5) 0.7% 2.2% (98) مصطفی معين 45.6% (1,824) 44.1% (30) 66.2% (104) 40.8% (60) 46.1% (2,018) محمد باقر قاليباف 7.7% (308) 16.2% (11) 5.7% (9) 10.9% (16) 7.9% (344) علی لاريجانی 2.2% (90) 2.5% 4.1% 2.3% (100) محسن مهرعليزاده 1.2% (49) 1.5% 0.6% 4.8% (7) 1.3% (58) answered question 4, ,375 skipped question 5,296 به کدام نامزد انتخاباتی در مرحله دوم رای داديد.19 محمود احمدینژاد 32.3% (1,292) 35.3% (24) 17.8% (28) 34.7% (51) 31.9% (1,395) اکبر هاشمی رفسنجانی 67.7% (2,711) 64.7% (44) 82.2% (129) 65.3% (96) 68.1% (2,980) answered question 4, ,375 skipped question 5, of 26

15 به کدام علت در انتخابات شرکت ننموديد.20 به علت نظارت استصوابی رای مردم در سرنوشت کشور موثر نيست 16.1% (299) 22.3% (151) 12.0% (42) 18.3% (95) 17.3% (587) به علت تقلب الی در انتخابات رای مردم در سرنوشت کشور موثر نيست 6.0% (112) 5.2% (35) 4.3% (15) 5.6% (29) 5.6% (191) به علت اشکالات اساسی در قانون اساسی رای مردم در سرنوشت کشور موثر نيست 17.8% (330) 48.5% (329) 15.4% (54) 32.2% (167) 25.9% (880) کانديدای مورد قبول شما در انتخابات نبود 32.9% (610) 10.2% (69) 27.4% (96) 22.9% (119) 26.3% (894) فرصت کافی نداشتم / کار مهمتری داشتم 15.6% (288) 5.5% (37) 36.0% (126) 15.2% (79) 15.6% (530) به سن قانونی برای شرکت در انتخابات نرسيده بودم 11.5% (213) 8.4% (57) 4.9% (17) 5.8% (30) 9.3% (317) answered question 1, ,399 skipped question 6, of 26

16 .21 دسترسی به مرکز رای گيری 10 (7,401) 76.5% (7,401) 10 (811) 8.4% (811) 10 (622) 6.4% (622) 10 (837) 8.7% (837) answered question 7, ,671 skipped question 0 در انتخابات ا تی به کدام نامزد انتخاباتی رای خواهيد داد.22 دسترسی به مرکز رای گيری محمود احمدینژاد 9.0% (662) 2.0% (12) 8.5% (674) مهدی کروبی 24.0% (1,758) 47.7% (293) 10 (3) 25.9% (2,054) ميرحسين موسوی 65.5% (4,797) % (304) 64.2% (5,102) محسن رضايی 1.5% (109) 0.8% (5) 1.4% (114) answered question 7, ,943 skipped question 1, of 26

17 به نظر شما نامزد انتخابی شما در کدام زمينه / زمينهها عملکرد مثبت خواهد داشت مثبت ها در دولت الی نامزد انتخابی شما.23 دسترسی به مرکز رای گيری اقتصادی 82.5% (5,835) % (415) % (6,252) اجتماعی 74.3% (5,256) % (406) 73.9% (5,663) سياست داخلی 64.1% (4,533) % (311) 63.3% (4,845) سياست خارجی 85.3% (6,032) % (462) % (6,496) جذب سرمايه گذاری خارجی 57.4% (4,060) % (271) 56.6% (4,332) عملکرد اجراي ی 59.8% (4,227) % (272) 58.8% (4,500) فرهنگی 72.1% (5,100) % (362) % (5,464) علمی و تکنولوژی 48.0% (3,394) 10 3 (176) % (3,572) بهداشت و درمان 38.1% (2,694) % (144) 37.1% (2,839) ورزش قهرمانی و همگانی 33.5% (2,370) % (104) % (2,476) شفافيت و اطلاع رسانی 63.6% (4,493) % (277) 62.3% (4,771) answered question 7, ,658 skipped question 2, of 26

18 صرف نظر از نظر شخصی شما نتيجهٴ انتخابات ا تی را به نفع چه کسی پيش بينی میکنيد.24 دسترسی به مرکز رای گيری محمود احمدینژاد 20.3% (1,484) 17.1% (105) 2 (1,589) مهدی کروبی 5.6% (412) 9.8% (60) 33.3% 6.0% (473) ميرحسين موسوی 73.8% (5,403) % (447) 66.7% 73.7% (5,853) محسن رضايی 0.4% (27) 0.3% 0.4% (29) answered question 7, ,943 skipped question 1, of 26

19 به کدام علت در انتخابات شرکت نخواهيد کرد.25 به علت نظارت استصوابی رای مردم در سرنوشت کشور موثر نيست 20.2% (162) 20.2% (162) به علت تقلب الی در انتخابات رای مردم در سرنوشت کشور موثر نيست 6.2% (50) 6.2% (50) به علت اشکالات اساسی در قانون اساسی رای مردم در سرنوشت کشور موثر نيست 46.7% (374) 46.7% (374) کانديدای مورد قبول شما در انتخابات حضور ندارد 9.2% (74) 9.2% (74) فرصت کافی / کار مهمتری دارم 3.7% (30) 3.7% (30) امکان رای دادن در شهر ما نيست 8.0% (64) 8.0% (64) به سن قانونی برای شرکت در انتخابات نرسيده ام 5.9% (47) 5.9% (47) answered question skipped question 8, of 26

20 صرف نظر از نظر شخصی شما نتيجهٴ انتخابات ا تی را به نفع چه کسی پيش بينی میکنيد.26 محمود احمدینژاد 27.6% (221) 27.6% (221) مهدی کروبی 14.6% (117) 14.6% (117) ميرحسين موسوی 56.8% (455) 56.8% (455) محسن رضايی 1.0% (8) 1.0% (8) answered question skipped question 8, of 26

21 ترديد تصميم گيری شما در کجاست.27 دسترسی به مرکز رای گيری رای دادن به احمدینژاد يا موسوی 4.3% (35) 4.2% (35) رای دادن به احمدینژاد يا کروبی 1.0% (8) 1.0% (8) رای دادن به احمدینژاد يا رضايی 0.9% (7) 0.8% (7) رای دادن به موسوی يا کروبی 12.5% 36.1% (296) 35.7% (297) رای دادن به موسوی يا رضايی 3.4% (28) 3.4% (28) رای دادن به رضايی يا کروبی 1.6% (13) 1.6% (13) رای دادن يا رای ندادن 87.5% (7) % (508) 62.2% (517) answered question skipped question 8, of 26

22 صرف نظر از نظر شخصی شما نتيجهٴ انتخابات ا تی را به نفع چه کسی پيش بينی میکنيد.28 محمود احمدینژاد 23.6% (194) 23.3% (194) مهدی کروبی % (100) 12.2% (101) ميرحسين موسوی 10 (8) % (521) 63.8% (530) محسن رضايی 0.7% 0.7% answered question skipped question 8, of 26

23 به نظر شما رييس جمهور ا ينده بايد بيشتر به کدام يک از مسايل زير بپردازد.29 افزايش ا زاديهای اجتماعی 77.3% (5,077) 80.3% (574) 82.2% (443) 80.2% (592) 78.1% (6,686) مبارزه با بیحجابی و بیبندوباری فرهنگی 12.5% (824) 5.6% (40) 3.3% (18) 4.5% (33) 10.7% (915) افزايش حقوق زنان 55.3% (3,631) 58.3% (417) 60.1% (324) 54.2% (400) 55.7% (4,772) افزايش حقوق قوميتها و اقليتهای دينی 50.4% (3,312) 54.1% (387) 54.9% (296) 49.6% (366) 50.9% (4,361) حذف مجازاتهای اسلامی 32.6% (2,144) 54.4% (389) 42.1% (227) 42.1% (311) 35.9% (3,071) مبارزه با فساد اقتصادی 65.8% (4,325) 64.2% (459) 65.5% (353) 65.3% (482) 65.6% (5,619) برقراری اقتصاد بازار ا زاد 60.2% (3,952) 59.2% (423) 58.6% (316) 60.3% (445) 6 (5,136) برقراری اقتصاد اسلامی 18.3% (1,200) 4.8% (34) 3.0% (16) 8.5% (63) 15.3% (1,313) افزايش کمکها به اقشار کم درا مد 43.6% (2,863) 39.2% (280) 38.0% (205) 39.8% (294) 42.5% (3,642) حذف سوبسيدها 18.8% (1,238) 14.0% (100) 16.3% (88) 13.3% (98) 17.8% (1,524) برقراری رابطه با ا مريکا 63.1% (4,142) 62.8% (449) 63.8% (344) 60.8% (449) 62.9% (5,384) بهبود روابط با غرب 70.8% (4,650) 66.9% (478) 72.7% (392) 68.3% (504) 70.4% (6,024) نهادينه شدن دموکراسی 69.1% (4,538) 68.7% (491) 71.6% (386) 67.3% (497) 69.1% (5,912) مبارزه با استکبار جهانی 11.8% (775) 3.5% (25) 3.5% (19) 4.2% (31) 9.9% (850) دستيابی به سلاح هستهای 7.7% (506) 5.3% (38) 3.0% (16) 6.0% (44) 7.1% (604) 23 of 26

24 دستيابی به تکنولوژی هستهای 39.7% (2,611) 21.4% (153) 23.0% (124) 28.0% (207) 36.2% (3,095) تلاش برای رفع تحريمهای بينالمللی 65.9% (4,327) 61.1% (437) 63.1% (340) 6 (443) 64.8% (5,547) مبارزه با اسراييل 9.5% (621) 2.0% (14) 1.5% (8) 2.0% (15) 7.7% (658) 28.1% صلح بين فلسطين و اسراييل (1,847) 26.4% (189) 27.6% (149) 25.6% (189) 27.7% (2,374) رفع فيلترينگ بالاترين 44.0% (2,888) 40.1% (287) 37.1% (200) 40.9% (302) 43.0% (3,677) افزايش فيلترينگ اينترنت 5.2% (343) 2.8% (20) 2.0% (11) 2.6% (19) 4.6% (393) answered question 6, ,561 skipped question 1, of 26

25 در کدام زمينه / زمينهها عملکرد دولت ا قای خاتمی را مثبت ارزيابی مینماي يد.30 اقتصادی 54.6% (3,546) 19.1% (135) 46.7% (252) 31.8% (228) 49.2% (4,161) اجتماعی 64.9% (4,215) 39.4% (278) 68.0% (367) 50.1% (359) 61.7% (5,219) سياست داخلی 36.1% (2,345) 13.2% (93) 25.7% (139) 15.1% (108) 31.7% (2,685) سياست خارجی 82.0% (5,328) 58.6% (414) 84.1% (454) 76.8% (551) 79.8% (6,747) جذب سرمايه گذاری خارجی 43.5% (2,827) 21.0% (148) 35.4% (191) 26.4% (189) 39.7% (3,355) عملکرد اجراي ی 28.8% (1,868) 8.2% (58) 19.3% (104) 12.7% (91) 25.1% (2,121) فرهنگی 68.9% (4,474) 40.4% (285) 68.0% (367) 54.7% (392) 65.2% (5,518) علمی و تکنولوژی 33.9% (2,203) 11.5% (81) 22.2% (120) 16.7% (120) 29.8% (2,524) بهداشت و درمان 23.4% (1,518) 8.9% (63) 13.3% (72) 12.1% (87) 20.6% (1,740) ورزش قهرمانی و همگانی 31.1% (2,019) 11.8% (83) 16.9% (91) 17.9% (128) 27.4% (2,321) شفافيت و اطلاع رسانی 34.6% (2,247) 14.0% (99) 22.8% (123) 17.2% (123) 30.6% (2,592) هيچ کدام 7.7% (503) 24.6% (174) 4.6% (25) 10.7% (77) 9.2% (779) answered question 6, ,459 skipped question 1, of 26

26 در کدام زمينه / زمينهها عملکرد دولت ا قای احمدینژاد را مثبت ارزيابی مینماي يد.31 اقتصادی 6.6% (419) 2.3% (16) 1.3% (7) 1.4% (10) 5.4% (452) اجتماعی 6.6% (422) 2.0% (14) 0.9% (5) 2.1% (15) 5.5% (456) سياست داخلی 7.3% (467) 2.7% (19) 2.1% (11) 3.1% (22) 6.2% (519) سياست خارجی 9.2% (587) 3.0% (21) 2.6% (14) 3.7% (26) 7.8% (648) جذب سرمايه گذاری خارجی 5.1% (326) 0.9% 0.7% 1.3% (9) 4.1% (345) عملکرد اجراي ی 10.4% (664) 3.4% (24) 2.2% (12) 5.3% (38) 8.9% (738) فرهنگی 5.7% (367) 2.0% (14) 1.1% 1.3% (9) 4.8% (396) علمی و تکنولوژی 13.6% (867) 4.7% (33) 4.3% (23) 8.9% (63) 11.8% (986) بهداشت و درمان 9.8% (627) 2.6% (18) 2.1% (11) 4.5% (32) 8.3% (688) ورزش قهرمانی و همگانی 3.9% (248) 0.9% 1.1% 0.8% 3.2% (266) شفافيت و اطلاع رسانی 6.5% (412) 1.6% (11) 0.9% (5) 2.0% (14) 5.3% (442) هيچ کدام 78.0% (4,983) 89.3% (629) 89.9% (480) 83.7% (595) 80.2% (6,687) answered question 6, ,335 skipped question 1, of 26

Microsoft PowerPoint خط تاثير [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint خط تاثير [Compatibility Mode] خط تاثير بار واحد متحرک خط تاثير يک مقدار نيرويی (نيرو های داخلی يا عکس العملهای تکيه گاهی) عبار ت است از عرض معادله منحنی (خط تاثير) که در هر نقطه با ضرب شدن ا ن در مقدار بارمتمرکزدرجهت بار واحد کميت

More information

Microsoft Word - paziresh.doc

Microsoft Word - paziresh.doc سيستم جامع بيمارستانی بخش پذيرش در اين قسمت کليه ی بيمارانی که برای بستری شدن به بيمارستان مراجعه می نمايند پذيرش می شوند. شکل زير مربوط به پذيرش است. اين منو از چندين قسمت تشکيل شده است که به توضيح ا

More information

Microsoft Word - cash.doc

Microsoft Word - cash.doc صندوق اگر از صفحه ی مربوط به صندق بر روی گزينه ی دريافت وجه کليک نماييد. با انجام اين کار وارد صفحه ای می شويد که در ا ن می توانيد دريافت وجه را از بيماران انجام دهيد برای اعمال امنيت که هر کاربر با رمز

More information

Stored Proceure_Trigger

Stored Proceure_Trigger 1 Stored Procedure & Trigger In SQL مهندس محمد زوار WebGard@Outlook.com 2 ھا Stored Procedure 3 SP چيست SP سر نام کلمات Stored Procedure و به معناي رويه هاي ذخيره شده ميباشد که اشيايي اجرا پذير در بانک

More information

final report 93 - Copy

final report 93 - Copy 0 : ( % ) : : : ISI : : : : : : : : ( % ) : ISI Pubmed : : Impact Factor Impact Factor : : Impact Factor : : : : ١ 0 : : ( ) : : H Index : : H Index ٢ عاون و ی دا ه تار دا نام ی م د و ی ) قالات ر ده و

More information

Microsoft PowerPoint - paper_elm_2410.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - paper_elm_2410.ppt [Compatibility Mode] عنوان مقاله : معرفی الگویی نوین در مدیریت مصرف صنایع بر اساس دیماند مصرفی با تحلیل اقتصادي آن پس از هدفمند سازي یارانهها نویسندگان : حسن شاکري محمدمحمدي نیا (شرکت توزیع برق نواحی استان تهران) مریم برزوي

More information

گروه ا موزشي فرزان نمونه ايي از كتاب الكترونيكي ا موزش Forefront TMG

گروه ا موزشي فرزان نمونه ايي از كتاب الكترونيكي ا موزش Forefront TMG نمونه ايي از كتاب الكترونيكي ا موزش Forefront TMG 2010 1 پيش نيازهاي سخت افزاري نصب براي TMG 2 پيش نيازهاي سخت افزاري براي نصب :TMG Processor RAM 1 64-bit,1 dual core در نسخه (MBE) : Medium Business Edition

More information

Microsoft Word - servise sarpaei .doc

Microsoft Word - servise sarpaei .doc سرويس های سرپايی: سرويس سرپايی مربوط به بخش اورژانس می شود.اگر بيماری به اين بخش رجوع کند به صورت زير پذيرش می شود.منوی مربوط به اين نوع پذيرش در زير نشان داده شده است. 1 برای اين منظور ابتدا دکمه اضافه

More information

Microsoft Word - ins.doc

Microsoft Word - ins.doc بيمه گری اطلاعات مربوط به بيمه گری و ليست گيری هايی که برای بيماران انجام می پذيرد در اين منو از برنامه صورت می پذيرد ابتدا وارد برنامه ی بيمه گری شويد و از صفحه ی اصلی درقسمت گزارشات گزارشات بيمه گری

More information

Microsoft Word - توزيع درامد درخانوارهاي شهري و روستایی

Microsoft Word - توزيع درامد درخانوارهاي شهري و روستایی ریاست جمهوري معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي مرکز آمار ایران توزیع درامد درخانوارهاي شهري روستایی و کل کشور 1380-91 دفتر نیروي کار و سرشماري زمستان 1392 کد: -10-02 1392 فهرست مطالب عنوان صفحه 3 4 4 4

More information

Microsoft PowerPoint - Darvish_Slides[1].ppt

Microsoft PowerPoint - Darvish_Slides[1].ppt به نام خدا Internet based Health Services ا سيه درويش کارشناس ارشد مديکال انفورماتيک کارشناس پرستاری adarvish@farabi.tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری و مامايی ٨٧/٨/٢٧ ا نچه مرور خواهيم

More information

Microsoft PowerPoint - chapter 5.pptx

Microsoft PowerPoint - chapter 5.pptx فصل: ریاضیات رمزنگاری ١ اهداف فصل بررسی علم حساب اعداد صحیح با تمرکز روي تقسیم پذیري و پیداکردن بزرگترین مقسوم علیه مشترك با استفاده از الگوریتم اقلیدسی. چگونگی استفاده از الگوریتم اقلیدسی توسعه یافته

More information

الکترونیک فصل اول 3 دکتر رحمتی ددر سرس : ttp://.ut.ac./aat/ آدرس Eal و Wbt براي تکالیف و...: ١ apt On H Fquncy Mdl Tant ٢ شرایط ترانزیستورها درمدل : B : BE : wad all صدق کند. ترانزیستور ها در ناحیه فعال

More information

نوجوان ساله کيست ؟

نوجوان ساله کيست ؟ ساله کيست نوجوان ١٩١٩-١٣ ميترا طلاي ي فر Mtalaeafar@.tums tums.ac.ir دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری و مامايی ساله کيست نوجوان ١٩١٩-١٣ تغييرات عميقی در ابعاد بيولوژی روانی واجتماعی رخ ميدهد.

More information

<4D F736F F D2032E4DCDEDCDCC7D4DCDCED20CFEDDCCCDCDCDCEDDCCADCC7E12E646F6378>

<4D F736F F D2032E4DCDEDCDCC7D4DCDCED20CFEDDCCCDCDCDCEDDCCADCC7E12E646F6378> ساخت یک تصویر تعقیب و گریز کارتونی "! گردا وری تهیه و تنظیم : بابک مهربان http://babakmehraban.ir 1 نقاشی دیجیتال #$% &'( )* +,# -#./!0! ".!" #$$% &'( % )* +, +-. /01 +% *2 )* 3( B 3?, 3(>%, C - : $ =>?

More information

DFT (Discrete Fourier Transform) ۱ تبدیل Z یا تبدیل فوریه x[n] که به صورت X(z) و ) jω X(e نمایش داده می شوند از لحاظ محاسباتی دو مشکل دارند: ۱ -محاسبه

DFT (Discrete Fourier Transform) ۱ تبدیل Z یا تبدیل فوریه x[n] که به صورت X(z) و ) jω X(e نمایش داده می شوند از لحاظ محاسباتی دو مشکل دارند: ۱ -محاسبه DFT (Discrete Fourier Transform) ۱ تبدیل Z یا تبدیل فوریه x[n] که به صورت X(z) و ) jω X(e نمایش داده می شوند از لحاظ محاسباتی دو مشکل دارند: ۱ -محاسبه ا نها برای دنباله های با طول بی نهایت ۲ -این تبدیل

More information

Microsoft Word - Help_ docx

Microsoft Word - Help_ docx راهنماي كاربران عمومي سيستم اتوماسيون تردد(حضوروغياب) فهرست مطالب 3 3 5 6 7 8 10 12 14 16 17 هدف نحوه ورود به سيستم نكات كاربري منوي اصلي سيستم تغيير مشخصات ورود مديريت كاركرد ماهانه مشاهده كاردكس مشاهده

More information

Slide 1

Slide 1 نصب ونگهداری علاي م ايمنی چراغهای راهنمايی وتابلوی تعيين مسير: ونصب تابلوی تعيين مسير: ١٢۶٢ مترمربع ونصب تابلوی شناسايی ميادين: ۴۴ عدد ونصب سرتابلو: ١٩۵٣ عدد ونصب علاي م ايمنی ۶٠٢٨ عدد ورانندگی باپايه:

More information

<4D F736F F D20E620DBE4F820DAE4CFE1EDC820C7E1C8E5C7C1>

<4D F736F F D20E620DBE4F820DAE4CFE1EDC820C7E1C8E5C7C1> (1) «...» ی را ار ن ا دی و ا د آ ر زد ا ن او در و لاش ر ا و ی و وح آ و ز ردۀ ی را ا م ر. و اش و ا وا ی ه و «آ تا» او ی م ا ر در ا ا ا ل ا ه ا ای و زی ت و و ن ی از ن و ت ءا زل ه و ا ظ و اش اب و ل ب و ا

More information

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation دنیای خود را اثربخش سازید گروه افکتیو ورلد افکتیو ورلد یک آژانس بین المللی تکنولوژی و بازاریابی آنالین است که به صورت خاص در حوزه ارتباطات میان شرکتی متمرکز شده است. خدمات کامال تطبیق یافته با فرهنگ های

More information

Microsoft Word - AT(2)(2)(2)(2).doc

Microsoft Word - AT(2)(2)(2)(2).doc عيب يابي عمومي ترمينالهاي TCM و مقادير مرجع ترمينالهاي TCM و مقادير مرجع... 91 عيب يابي منبع تغذيه... 97 نقشه سيم كشي AT اصلي... 97... 98 سنسور سرعت خودرو. A/T (سنسور دور)... 100 شرح... 100 مدار سيم كشي-

More information

دستور زبان سوم راهنمائی

دستور زبان سوم راهنمائی مترادف به کلمه هایی گفته می شود که معنی ومفهوم یکسانی دارند ومی توان به جای یکدیگرازهم استفاده کرد. مانند : پیمودن :رفتن افسوس :حسرت بوم :جغد متضاد به کلمه هایی گفته می شود که از نظر معنی ومفهوم مخالف

More information

یک روش کنترلی جدید برای اتصال مبدل های فتوولتائیک به شبکه سراسری

یک روش کنترلی جدید برای اتصال مبدل های فتوولتائیک به شبکه سراسری ٢ ٣ يک روش کنترلي جديد براي اتصال مبدلهاي فتوولتاي يک به شبکه سراسري ۱ ۲ ۲ ۱ و ۲ مهدی سليمی سيدمحمدتقی بطحايی عليرضا صالحی مسعود درويش اسکندری چكيده ١ جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصير شاخه تحقيقات FACTS دانشگاه

More information

n n معین نامنفی است زیرا: H H x A Ax Ax ,, 2, n نشان دهیم و قرار دهیم H A A یک ماتریس 1 1, 2 2,, n n 1 2 n نامیده می شوند و اگر A Ax Ax 1

n n معین نامنفی است زیرا: H H x A Ax Ax ,, 2, n نشان دهیم و قرار دهیم H A A یک ماتریس 1 1, 2 2,, n n 1 2 n نامیده می شوند و اگر A Ax Ax 1 معین نامنفی است زیرا:,,, نشان دهیم قرار دهیم یک ماتریس,,, نامیده می شند اگر ma, mi مقادیر تکین یک ماتریس Values: Sigula m باشد آنگاه ماتریس فرض کنید یک ماتریس بنابراین مقادیر یژه نامنفی می باشند. اگر این

More information

Telegram Web زهره 9:47:01 PM جشنواره توليدمحتوای الکترونيکی مجتمع سوده 4/21/ apk.

Telegram Web   زهره 9:47:01 PM جشنواره توليدمحتوای الکترونيکی مجتمع سوده 4/21/ apk. زهره 9:47:01 PM جشنواره توليدمحتوای الکترونيکی مجتمع سوده 4/21/16 800 apk.ربات () 6.5 MB تلگرام بساز Download () ربات تلگرام بسازید برا خودتان 9:58:30 PM 4/8/16 و اینم pdf جلسات قبل استاد کمشکی: ceduclub

More information

Microsoft Word - adv_ch06.doc

Microsoft Word - adv_ch06.doc فصل ششم : بكار گيري global.asax و بحثهاي ا ماري سايت مقدمه : يكي از فايلهايي كه همواره توسط VS.NET به صورت خودكار ايجاد مي شود global.asax است و براي تعريف اشياء عمومي كه برنامه ي وب از ا نها استفاده مي

More information

Microsoft Word - Maharathaye Sokhanrani Lithography.doc

Microsoft Word - Maharathaye Sokhanrani Lithography.doc مهارتهاي سخنراني و سخن گفتن چطور با صحبت كردن در هر موقعيتي برنده شويم برايان تريسي سحر لقايي انتشارات راشين داراي مجوز از برايان تريسي براي انتشار آثار او به زبان فارسي است. 6 م 9 Tracy, Brian سرشناسه:

More information

0259.doc

0259.doc مفهوم عدد اکسايش چيست MnO به هر اتم از يک مولکول يا از يک يون مرکب (پيچيده) مانند NO 3 SO 4 4 و يا به هر اتم به حالت ا زاد يا به صورت يون ساده S عددي به نام عدد Cl و Mg Na مانند اکسايش نسبت ميدهند. اين

More information

<4D F736F F D20C2C6EDE420E4C7E3E520C7CFC7D1ED20E620C7D3CACECFC7E3ED>

<4D F736F F D20C2C6EDE420E4C7E3E520C7CFC7D1ED20E620C7D3CACECFC7E3ED> : ماده - ١ در اجرای«بند ب ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اسلامی ايران ا ي ين نامه اداری و استخدامی کارمندان غير هيا ت علمی دانشگاه /» جمهوری دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی

More information

منابع امتحانات نهايي فوق تخصصي سال ۱۳۹۲ اخلاق پزشكي براي همه رشته ها كتب: پزشك و ملاحظات اخلاقي جلد اول :مروري بر مباني اخلاق پزشكي / تاليف دكتر باقر

منابع امتحانات نهايي فوق تخصصي سال ۱۳۹۲ اخلاق پزشكي براي همه رشته ها كتب: پزشك و ملاحظات اخلاقي جلد اول :مروري بر مباني اخلاق پزشكي / تاليف دكتر باقر اخلاق پزشكي براي همه رشته ها كتب: پزشك و ملاحظات اخلاقي جلد اول :مروري بر مباني اخلاق پزشكي / تاليف دكتر باقر لاريجاني / انتشارات براي فردا/ ١٣٨٣ جلد دوم :موارد كاربردي / ترجمه دكتر علي جعفريان دكتر علي

More information

Microsoft Word - روجلدي-pdf.doc

Microsoft Word - روجلدي-pdf.doc بررسي وضع اقتصادي مالي کشورهاي عمده (شماره ۳۸) طي هفته منتهي به ۱۰/٢٠١٠/١٢ ٢١ ا ذر ١٣٨٩ اداره مطالعات و سازمانهاي بين المللي - بانک مرکزي جوري اسلامي ايران فهرست مندرجات شماره صفحه 1-6 عنوان بررسي وضعيت

More information

راهنماي استفاده از تي ودوليت هاي الكترونيكي سريDT200 ساخت كمپانيFOIF مدير عامل : مهندس مهدي برومند ترجمه و تنظيم : مهندس سودابه عارفي راد آدرس : تهران

راهنماي استفاده از تي ودوليت هاي الكترونيكي سريDT200 ساخت كمپانيFOIF مدير عامل : مهندس مهدي برومند ترجمه و تنظيم : مهندس سودابه عارفي راد آدرس : تهران راهنماي استفاده از تي ودوليت هاي الكترونيكي سريDT200 ساخت كمپانيFOIF مدير عامل : مهندس مهدي برومند ترجمه و تنظيم : مهندس سودابه عارفي راد آدرس : تهران- خ شريعتي- خ ملك- كوچه جلالي - پلاك 32- طبقه اول و

More information

آیا آفازی درمان می شود؟

آیا آفازی درمان می شود؟ کلینیک بازتوانی مشاوره گفتار درمانی و نورفیدبک و بیوفیدبک آلومینا کلینیک چند تخصصی آلومینا از سال 1388 فعالیت خود را آغاز نموده است. توسط کادری از اساتبد دانشگاه و بهترین متخصصین اعصاب و روان و مغز و اعصاب

More information

<4D F736F F D20D1D2E6E3E520CF98CAD120D1D6C720DAE1ED20C8CED4ED>

<4D F736F F D20D1D2E6E3E520CF98CAD120D1D6C720DAE1ED20C8CED4ED> مشخصات: : : : 1344 /1/10 : 1374/07/ 01 : 6 : : سوابق تحصيلي دانشگاهي: BSc 1 MSc PhD fellow (PhD) 3 4 Articles: 1. Alibakhshi R, Kianishirazi R, Cassiman JJ, Zamani M, Cuppens H. Analysis of the CFTR gene

More information

tpo cdr

tpo cdr پنج 12 شهر ولايرماه 1 7 2 5 3 4 5 4 6 2 7 8 8 5 9 ٣ 10 3 11 5 12 ۵ 13 4 14 ۶ 15 4 16 / 12 شهریور/ 1394 كد مطلب: 94483 تاريخ انتشار: چهارشنبه 11 شهریور 1394 ساعت 19:03 ارز ارزان به کدام کاالها داده میشود

More information

Microsoft PowerPoint - principle1.pptx

Microsoft PowerPoint - principle1.pptx محلول پلیمرها ١٣٣ محلول هاي پلیمري محلول هاي پلیمري به دلایل گوناگون مانند اندازه گیري وزن مولکولی و ابعاد زنجیر و کاربردهاي بسیار متنوع مهندسی از اهمیت زیادي برخوردارند. کاربردهایی مانند تثبیت گرانروي

More information

Microsoft Word - 0

Microsoft Word - 0 تهیه کههذه : جابرعامري دبیر ریاضی شهرستان هاي اهواز و باوي مهر 97 فصل : تابع تهیه کههذه : جابر عامري دبیر ریاضی شهرستان هاي اهواز و باوي www.mathtower.ir @mathameri مهر 97 درس اول : تبدیل نمودار توابع

More information

tpo cdr

tpo cdr سه خرد دماه 26 1 2 3 4 5 6 / 26 خرداد/ 1394»نمایشگاه صنایعدستی را فصلی کنید سرویس: فرهنگي و هنري - ميراث و صنايع دستي کد خبر: 94032514455 دوشنبه ۲۵ خرداد - ۱۳۹۴ ۱۳:۵۴ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت:

More information

Copy of Persian Sites (farsi ) (002) (002).xlsx

Copy of Persian Sites (farsi ) (002) (002).xlsx نام سايت ا درس سايت IP ۱ ورزش سه Varzesh3.com 94.182.163.0/24 94.182.132.0/24 94.182.99.128/27 ۲ فروشگاه اينترنتی ديجی کالا Digikala.com 185.188.104.0/24 94.182.181.48 /28 ۳ ا پارات Aparat.com 185.147.176.0/22

More information

Microsoft Word - طیف سنجی مادون قرمز.docx

Microsoft Word - طیف سنجی مادون قرمز.docx طیفسنجی مادون قرمز( Spectroscopy (IR در این مقاله به بررسی روش طیف سنجی مادون قرمز (Infrared) خواهیم پرداخت. این روش طیف سنجی کاربرد گسترده اي در اندازه گیري هاي کیفی و کم ی گونه هاي مولکولی مختلف دارد.

More information

Microsoft Word - Heat ransfer_Outline_Section 7_New

Microsoft Word - Heat ransfer_Outline_Section 7_New جريان خارجی در اين بخش فرا يند تبادل حرارت سيال با سطح در جريان خارجی را مورد مطالعه قرار می دهيم. در جريان خارجی لايه مرزی بدون تا ثير سطوح مجاور ا زادانه رشد می کند. در خارج از لايه مرزی گراديان های

More information

تقویم رسمی سال 1392 هجري شمسی مناسبتها: مصوب شوراي فرهنگ عمومی استخراج و تنظیم: شوراي مرکز تقویم مو سسە ژي وفیزیک دانشگاه تهران بدون اصل مهر غیر قابل

تقویم رسمی سال 1392 هجري شمسی مناسبتها: مصوب شوراي فرهنگ عمومی استخراج و تنظیم: شوراي مرکز تقویم مو سسە ژي وفیزیک دانشگاه تهران بدون اصل مهر غیر قابل بدون اصل مهر غیر قابل استناد است باسمه تعالی تقویم رسمی کشور سال هجري شمسی : مصوب شوراي فرهنگ عمومی لحظە تحویل سال هجري شمسی به ساعت رسمی جمهوري اسلامی ایران ساعت و دقیقه و ثانیه روز اسفند هجري شمسی مطابق

More information

Top Persian Sites.xlsx

Top Persian Sites.xlsx نام سايت ا درس سايت IP ۱ ورزش سه Varzesh3.com 94.182.163.0/24 94.182.132.0/24 94.182.99.128/27 ۲ فروشگاه اينترنتی ديجی کالا Digikala.com 185.188.104.0/24 94.182.181.48 /28 ۳ ا پارات Aparat.com 185.147.176.0/22

More information

سال هاي دهه 90 را مي توان زمان تكامل و بهره وري چدن نشكن آستمپر دانست

سال هاي دهه 90 را مي توان زمان تكامل و بهره وري چدن نشكن آستمپر دانست هب انم خدا M 5 4 3 2 1 Austempering Ductile Iron M Machinable Austempered Ductile Iron M M در ميان آلياژهای صنعتی چدنها متنوع ترين خواص مکانيکی را با ارزانترين قيمت دارا می باشند. استفاده کامل از دامنه

More information

مشروعیت مجلس خبرگان - مصطفی جعفر پیشه فرد

مشروعیت مجلس خبرگان - مصطفی جعفر پیشه فرد براساس قانون اساسيجمهورياسلامي, در زمان غيبتحضرت وليعصر عج,ولايت امر وامامتامتبرعهدة فقيه عادل, با تقوا,آگاه بهزمان,شجاع, مدير ومدبراست كهاختيار شناسايي,معرفي ونظارت بر او, بهخبرگان منتخبمردمواگذار شده

More information

Report-Monit-F2

Report-Monit-F2 ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺶ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻰ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺨﻴﺰ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ Lake Urmia Basin Drought Monitoring System»ﻃﺮﺡ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﻻﺏ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ«ﻣﻬﺮ 1390 ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ طرح حفاظت از تالاب هاي ایران طرح مدیریت خشکسالی

More information

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. وزارت جهاد کشاورزي سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي موسس

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software   For evaluation only. وزارت جهاد کشاورزي سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي موسس وزارت جهاد کشاورزي سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بخش تحقیقات غلات برنامه راهبردي تحقیقات گندم آبی و دیم کشور فصل اول تا سوم تدوین و نگارش: محمد رضا جلال کمالی هرمز

More information

94 مقدمه ایران یکی از بزرگترین ارتشهای خاورمیانه است اما بهواسطة چند دهه تحریم اقتصادی لزوما قویترین در منطقه نیست. موفقیت مذاکرات هستهای ایران و گروه

94 مقدمه ایران یکی از بزرگترین ارتشهای خاورمیانه است اما بهواسطة چند دهه تحریم اقتصادی لزوما قویترین در منطقه نیست. موفقیت مذاکرات هستهای ایران و گروه 93 ابعاد و محدودیتهای روابط نظامی ایران و چین پس از برجام 1 مسعود رضائی 2 سعید وثوقی تاریخ دریافت: 1395/9/21 تاریخ تأیید: 1396/4/13 چکیده با روی کار آمدن دولت روحانی و موفقیت وی در دستیابی به توافق هستهای

More information

Microsoft Word - AUSTRIA.DOC

Microsoft Word - AUSTRIA.DOC نظام آموزشی اتریش ملاحظات تاریخی... 15 ملاحظات سیاسی... 19 اصلاحات سیاسی دهه 90... 21 قوه مقننه... 22 قانونگذاری بر اساس لوایح دولتی...23 اقدامات حمایتی نمایندگان... 24 اقدامات مجلسهای ایالتی در قانونگذاری...

More information

0.72 TELE-satellite World Download this report in other languages from the Internet: Arabic العربية

0.72 TELE-satellite World  Download this report in other languages from the Internet: Arabic العربية TEST REPORT رسیور مالتی مدیا و ماهواره HDTV AB IPBox 9900HD یک نیروگاه رسانه ای برگردان : مسعود بازیار 12-01/2011 AB IPBox 9900HD Very powerful satellite and media receiver with endless features در یکی

More information

PG User Guide

PG User Guide (Profile Generator for Autodesk Landd Desktop 2 تهیه و تنظیم: علیرضا غنیزاده aghanizadeh@mail.uk.ac.ir www.tgengineering.ir 2009) افشین غنیزاده پلاك 11 14 آبنوس کوچه شماره خیابان کرمان: تلفن: 0341-24544333

More information

آزادی ، عقل و ایمان / محمد سروش ، تهیه مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان - قم: دبیرخانه مجلس خبرگان ، مرکز تحقیقات علمی ،1381

آزادی ، عقل و ایمان / محمد سروش ، تهیه مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان - قم: دبیرخانه مجلس خبرگان ، مرکز تحقیقات علمی ،1381 پژوهشهايي در مساي ل حكومت اسلامي زير نظر دبيرخانة مجلس خبرگان 14 تحقيق برگزيدة جشنوارة دينپژوهان كشور درسال ١٣٨١ Bª½A î,ºjapc Ê پژوهشي انتقادي در مباني كلامي, فقهيو حقوقي آزادي عقيده Ê محم د سروش Ë سروش,

More information

Slide 1

Slide 1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي (مجازي) روش تحقيق پيشرفته Research Methods مدرس: مهدي معدنچي ۱ دانشگاه آزاد اسلامي واحد الكترونيكي (مجازي) روش تحقيق پيشرفته Research Methods ۲ معرفي مدرس مهدي معدنچي

More information

Microsoft Word - ManagerDic.doc

Microsoft Word - ManagerDic.doc A یب یت Abopiginal cost هزینه اوليه Above-the-Line Advertising تبليغات یک جانبه Absenteism غيبت Absolute Costs هزینه ه قطعی Acceptance sampling نمونه گيری برای سنجش کيفيت Access Barriers موانع دستيا Accountability

More information

رشته فوق تخصصي :

رشته فوق تخصصي : اخلاق پزشكي براي همه رشته ها كتب: پزشك و ملاحظات اخلاقي جلد اول :پزشک و ملاحظات اخلاقی/ تالیف دکتر باقر لاریجانی / انتشارات برای فردا/چاپ دوم / پاییز ١٣٩٢-۱ رشته فوق تخصصي : نوزادان 1. Fanaroff AA, Martin

More information

Untitled-1

Untitled-1 مرکز ا موزش و انتشارات نيس تقویم و لیست توانمندی های ا موزشی - ۹۸ گروه شرکت های نیس مرکز آموزش و انتشارات فهرست مطالب معرفی گروه نیس (NISGroup) چرا ا موزش با نیس تقویم ا موزشی سال (۹۷) ۸ لیست توانمندی

More information

bahaye safar5

bahaye safar5 بهای سفر (دفترشعر) سوسن احمدگلی چاپ نخست: اسفند ١٣٨۶ ناشر: نويسنده چاپخانه: Fösse Druck هانوفر- ا لمان www.foessedruck.de فهرست چگونه... قلمی برای بهار ۵... ٧... پرواز... ١١ ا نجا روزی باغ خواهد شد...

More information

Microsoft PowerPoint - همايش ايزوله

Microsoft PowerPoint - همايش ايزوله بسم االله الرحمن الرحيم اتاق اتاقايزوله ايزولهتنفسي تنفسيعفونتهاي عفونتهايمنتقله منتقلهازازهوا هوابابافشار فشارمنفي منفي AIRBORNE INFECTION ISOLATION ROOM WITH NEGATIVE PRESSURE AIRBORNE INFECTION ISOLATION

More information

Microsoft PowerPoint - Mrs Helali nasab.ppt

Microsoft PowerPoint - Mrs Helali nasab.ppt به نام خدا سخنران : مژگان هلالي نسب موسسه سرم سازي رازي ۹۰/۳/۱۱ ١ معاونت تضمين آيفيت ٢ معاونت تضمين آيفيت لوح هاي ديواني تخت جمشيد تصويب شرايط تاسيس انبارهای عمومی در بهمن ۱۳۴۰ انبار دارويي در خرمشهر اواخر

More information

4 /

4 / WinWorld Trading Co. No. 103, Hall 3, Street 7, Biguiyuan plaza, Longjiang Town, Shunde District, Foshan city, Guangdong province, China 528318 中国广东省佛山市顺德区龙江镇龙洲西路 113 号碧桂园豪庭七街 3 座 103 室 528318 TEL: +86-757-29221367

More information

١ ٢ مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش مرجع تصویب: شوراي عالي آموزش و پرورش شماره ویژه نامه: ٩١١ چھارشنبه ٢۶ آبان ١٣٩۵ سال ھفتاد و دو شماره ٢٠٨٨۴ آیيننامه آموزشی دوره دوم متوسطه ٢٨/٧/١٣٩۵ شماره ٧۴١٨٢/١٢٠

More information

Microsoft Word - سيد علي حسيني.doc

Microsoft Word - سيد علي حسيني.doc 1 GIS hosieniali@yahoo.com پدیدههای طبیعی و انسانی در مکان گزینی گسترش و توسعه فیزیکی شهرها تا ثیر بسزایی دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت تنگناهای طبیعی و انسانی توسعة فیزیکی شهر رشت و تحلیل گسترش فضایی

More information

طراح نشان: حمیدرضا بختیاری فرد عضو هیئت علمی دانشگاه هنر

طراح نشان: حمیدرضا بختیاری فرد عضو هیئت علمی دانشگاه هنر چکیده مقاالت چهارمین همایش دو ساالنه بینالمللی خلیج فارس تاریخ فرهنگ و تمدن مهرماه 1395 طراح نشان: حمیدرضا بختیاری فرد عضو هیئت علمی دانشگاه هنر خدا نام به مقدمه 4 رد عمدهای نقش تاریخ طول در آن پسکرانهای

More information

حکومت علوی ، هدف ها و مسؤولیت ها / گروهی از نویسندگان ، تهیه فصلنامه حکومت اسلامی - قم : دبیرخانه مجلس خبرگان ، 1381

حکومت علوی ، هدف ها و مسؤولیت ها / گروهی از نویسندگان ، تهیه فصلنامه حکومت اسلامی - قم : دبیرخانه مجلس خبرگان ، 1381 پژوهشهايي در مساي ل حكومت اسلامي زيرنظر دبيرخانة مجلس خبرگان 10 º± î S«±ñe BµS¼ Æv«Bµ kµ Ê @گروهي از نويسندگان Ë حكومتعلوي,هدفهاومسو وليتها.گروهي از نويسندگان, تهيه فصلنامه حكومت اسلامي/ قم: دبيرخانه مجلس

More information

FA10302 ژوئن 2015 حق نسخهبرداری 2015.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که توسط خریدار و برا

FA10302 ژوئن 2015 حق نسخهبرداری 2015.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که توسط خریدار و برا راهنمای کاربر RT-AC88U روتر گیگابیت دو بانده بی سیم AC 3100 FA10302 ژوئن 2015 حق نسخهبرداری 2015.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که توسط خریدار

More information

Microsoft Word - Report_V_A_W.doc

Microsoft Word - Report_V_A_W.doc فهرست فصل اول مقدمه پروژه شيوه های کارتحقيق حوزه تحت پوشش سن قربانيان فصل دوم یافته ها : ) زمينه ها بسترها یا عوامل مستقيم ( بخش اول ازدواج اجباری طویانه زیاد خشونت رایج ومتداول عليه زنان دیدگاه ابزارگرایانه

More information

FA10343 ژوئن 2015 حق نسخهبرداری 2015.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که توسط خریدار و برا

FA10343 ژوئن 2015 حق نسخهبرداری 2015.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که توسط خریدار و برا راهنمای کاربر RT-AC5300 روتر گیگابیت سه بانده و بی سیم AC5300 FA10343 ژوئن 2015 حق نسخهبرداری 2015.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که توسط خریدار

More information

بررسی حضور ژن های aac( 6 ')Ie/aph( 2 ) ، aph( 3 ') - IIIa 1 ، ant( 4 ') - Ia 1 و تعیین مقاومت به متی سیلین در استافیلوکوک اپیدرمیدیس و استافیلوک

بررسی حضور ژن های  aac( 6 ')Ie/aph( 2  )  ، aph( 3 ') - IIIa 1  ، ant( 4 ') - Ia 1 و تعیین مقاومت به متی سیلین در  استافیلوکوک اپیدرمیدیس و  استافیلوک Arak Medical University Journal (AMUJ) 207; 9(6): -25 Original Article The Presence of aac (6 ') Ie / aph (2 "), aph (3') - IIIa, ant (4 ') - Ia Genes and Determining Methicillin Resistance in Staphylococcus

More information

FA11649 نسخه اصالح شده ژوئن 2016 حق نسخهبرداری 2016.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که تو

FA11649 نسخه اصالح شده ژوئن 2016 حق نسخهبرداری 2016.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی که تو راهنمای کاربر RT-AC58U روتر Gigabit بی سیم دو بانده AC1300 FA11649 نسخه اصالح شده ژوئن 2016 حق نسخهبرداری 2016.ASUSTeK Computer Inc تمامی حقوق محفوظ است. هیچ بخشی از این دفترچه راهنما )به غیر از مستنداتی

More information

Microsoft Word - Raz-Nahaeeza-final

Microsoft Word - Raz-Nahaeeza-final ١ فهرست مطالب = استقلال مرجعيت شيعه ٢ ٣ فهرست مطالب ا قلال ت ه ه اکای یک ا ه تهيه تنظيم : م سسه فرهنگی فقه الثقلين به اهتمام : مرحم حاج علی محم دی استقلال مرجعيت شيعه 1338 : :.1394 : 978-964-6575-84-6

More information

رشته فوق تخصصي :

رشته فوق تخصصي : اخلاق پزشكي براي همه رشته ها كتب: پزشك و ملاحظات اخلاقي جلد اول :پزشک و ملاحظات اخلاقی/ تالیف دکتر باقر لاریجانی / انتشارات برای فردا/چاپ دوم / پاییز ١٣٩٢-۱ رشته فوق تخصصي : نوزادان 2015. Elsevier, 1.

More information

بسمه تعالی نام درس:فیزیوپاتولوژي جراحی تاریخ: 96/2/24 موضوع: حوادث غیرمترقبه کد جزوه: 1 استاد: دکتر اسماعیلیان تعداد صفحات: 15 این جزوه ادیت نیست شروع

بسمه تعالی نام درس:فیزیوپاتولوژي جراحی تاریخ: 96/2/24 موضوع: حوادث غیرمترقبه کد جزوه: 1 استاد: دکتر اسماعیلیان تعداد صفحات: 15 این جزوه ادیت نیست شروع بسمه تعالی نام درس:فیزیوپاتولوژي جراحی تاریخ: 96/2/24 موضوع: حوادث غیرمترقبه کد جزوه: 1 استاد: دکتر اسماعیلیان تعداد صفحات: 15 این جزوه ادیت نیست شروع بحث با یک سوال: بحران چیست مثلا ما مسي ول شبکه بهداشت

More information

1-1 Çæá ßÊÇÈ

1-1  Çæá ßÊÇÈ جمهوري اسلامی ایران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کلیات تعرفه هاي خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی (سال 1391) (به انضمام تعرفه هاي خدمات بهداشت محیط و حرفه اي تعرفه هاي موضوع ماده «24» قانون

More information

ویژگیهای مهم برخی از فلزات: فصلاول :موادونقشا نهادرزندگی ' ()* /! "# $ %! & / / 29 :(Cu) (1) /()# &( +(4»+(4 56( ' 7 8* 09: ;< / -. / /3+, «+3

ویژگیهای مهم برخی از فلزات: فصلاول :موادونقشا نهادرزندگی ' ()* /! # $ %! & / / 29 :(Cu) (1) /()# &( +(4»+(4 56( ' 7 8* 09: ;< / -. / /3+, «+3 ویژگیهای مهم برخی از فلزات: فصلاول :موادونقشا نهادرزندگی ' ()* /! "# $ %! & / / 9 :(Cu) (1) /()# &( +(4»+(4 56( ' 7 8* 09: ;< / - / 01 1 /3+, «+3 ;(G(H مقاوم در برابر خوردگی/قابلیت مفتولی شدن D EF ' ;

More information

نامه هاي عرفاني 3 اصلاح شده

نامه هاي عرفاني 3 اصلاح شده ( ) 1 ( ) : : 1388 : 97 : 2 نامه هشتاد و هشتم : تجلي چيست... ۴ نامه هشتاد و نهم :جبر و اختيار... ٧ نامه نودم : پيامبران محبت... ١٠ نامه نود و يکم : مسي له وحدت مسلمين... ١٣ نامه نود و دوم : محنت و محبت...

More information

راهکار طبابت بالینی راهکار طبابت بالينی: تدبير درمانی ا کنه ولگاريس همهگیرشناسی آکنه یکی از شایعترین اختلالات پوستی است. شیوع آکنه به حدی است که برخی افراد آنرا نوعی حالت فیزیولوژیک در دوران نوجوانی و

More information

2 Preface The health action process approach (HAPA; Schwarzer, 2008) was originally developed in the 1980ies (Schwarzer, 1992), integrating the model

2 Preface The health action process approach (HAPA; Schwarzer, 2008) was originally developed in the 1980ies (Schwarzer, 1992), integrating the model Brief Scales for the Multilingual Assessment of HAPA Variables Health Action Process Approach Maryam Gholami Department of Health Psychology, Freie Universität Berlin, Germany and Ralf Schwarzer Institute

More information

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم 1 بسم االله الرحمن الرحيم 2 دكتر اميرحسين امامي مدير مسوول: دكتر آيين محمدي سردبير: همكاران اين شماره: دكتر محمد جليلي دكتر احمد صبوري كاشاني دكتر ميترا قريب دكتر محمود محمدي و دكتر عظيم ميرزازاده دانشگاه

More information

پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا گروه تخصصی توسعه کسب و کار و کارآفرینی فاوا 2 خواننده گرامی در راستای تحقق ماموریت پژوهشگاه ارتباطات و فناور

پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا گروه تخصصی توسعه کسب و کار و کارآفرینی فاوا 2 خواننده گرامی در راستای تحقق ماموریت پژوهشگاه ارتباطات و فناور به نام خدا پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا گروه تخصصی توسعه کسب و کار و کارآفرینی فاوا نام گزارش: کاربردهای اینترنت اشیاء پروژه: اینترنت اشیاء کد پروژه: مجری: تهیهکننده: دکتر ایوب محمدیان محمد

More information

مجله پژوهشهاي به زراعي جلد 5 شماره 3 پاييز 1392 ج ه و ش ی زرا ی بررسي اثر ا رايش كاشت و تراكم بوته بر عملكرد گل گاوزبان ايراني (.L (Echium amoenum در

مجله پژوهشهاي به زراعي جلد 5 شماره 3 پاييز 1392 ج ه و ش ی زرا ی بررسي اثر ا رايش كاشت و تراكم بوته بر عملكرد گل گاوزبان ايراني (.L (Echium amoenum در مجله پژوهشهاي به زراعي جلد 5 شماره 3 پاييز 139 ج ه و ش ی زرا ی بررسي اثر ا رايش كاشت و تراكم بوته بر عملكرد گل گاوزبان ايراني (.L (Echium moenum در سه سال برداشت *1 1 داريوش عشوري سيد علي نورحسيني نياكي

More information

Quartz Chronographs Caliber G / 4 jewels Caliber / 22 jewels Caliber / 23 jewels 7 and E : According to model

Quartz Chronographs Caliber G / 4 jewels Caliber / 22 jewels Caliber / 23 jewels 7 and E : According to model General Instruction Manual فاریس (Farsi) Quartz Chronographs Caliber G10.211 / 4 jewels Caliber 251.272 / 22 jewels Caliber 251.471 / 23 jewels 7 and E : According to model Automatic Chronographs Caliber

More information

بسمه تعالي كتابچه خلاصه مقالات همايش بين المللي تحول پايدار در نظام سلامت رويكردها و چالش ها 5 تا 7 اسفند 1393 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دبير علمي هما

بسمه تعالي كتابچه خلاصه مقالات همايش بين المللي تحول پايدار در نظام سلامت رويكردها و چالش ها 5 تا 7 اسفند 1393 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دبير علمي هما بسمه تعالي كتابچه خلاصه مقالات همايش بين المللي تحول پايدار در نظام سلامت رويكردها و چالش ها 5 تا 7 اسفند 1393 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دبير علمي همايش دكتر محمدحسين يارمحمديان دبيران اجرايي دكتر آزاده

More information

% %, 82

% %, 82 2013 5 May 2013 3 Arab World Studies No.3 2011 7 2 50 )) الدستور الجديد (( )) الجريدة الرسمية (( عدد 5964 مكرر 28 شعبان 30 1432 يوليو 2011 81 1956 20% 40 7 20%, 82 1961 1962 83 علي آريمي: الربط بين مطالب

More information

فرازهایی از عقیده اهل سنت و جماعت

فرازهایی از عقیده اهل سنت و جماعت از فرازهايي ع یده ا ل ن ت و ما ت تاليف: شيخ حافظ بن احمد ا لحكمي رحمه االله 342-377 ه مترجم: سهيل رحماني كتاب ا ني ا درس ايميل: از سايت كتابخانه عقيده دانلود شده است. www.aqeedeh.com book@aqeedeh.com سايتهاى

More information

abs.indd

abs.indd بسمه تعالى پرايد معرفي و عيبيابي دستورالعمل سيستم ضد قفل ترمز ABS (MGH-25) 3 فهرست فهرست - 1 مقدمهاي بر سيستم ضد قفل ترمز... 5-2 ساختار سيستم... 6-3 اجزاي سيستم ضد قفل ترمز و وظايف ا نها... 8-4 اصول كاركرد

More information

تاب آوری در برابر زلزله

تاب آوری در برابر زلزله تابآوري در برابر زلزله و برنامهریزي مدیریت بحران و تجربیات ژاپن مو سسه آموزش عالی علمی کاربردي هلال ایران نام کتاب: تابآوري در برابر زلزله و برنامهریزي مدیریت بحران و تجربیات ژاپن مو لف: دکتر وحید حسینی

More information

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺁﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﻧﮋﺍﺩ ١ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺁﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﻧﮋﺍﺩ ١ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺁﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﻧﮋﺍﺩ ١ Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺮﯾﻦ : رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اوج اﺟﺮاي ورزﺷﯽ اﺳﺖ. رﺳﯿﺪن

More information

1 الکترونیک عناصر از نظر هدایت الکتریکی به سه دسته تقسیم میشوند: فصل اول» نیمههادي و دیودها «1) هادي 2) نیمه هادي 3) عایق در ساختمان اتمی تمامی عناصر

1 الکترونیک عناصر از نظر هدایت الکتریکی به سه دسته تقسیم میشوند: فصل اول» نیمههادي و دیودها «1) هادي 2) نیمه هادي 3) عایق در ساختمان اتمی تمامی عناصر الکترونیک عناصر از نظر هدایت الکتریکی به سه دسته تقسیم میشوند: فصل اول» نیمههادي و دیودها «) هادي ) نیمه هادي ) عایق در ساختمان اتمی تمامی عناصر هر الکترون داراي یک سطح انرژي (تراز) معینی میباشد. در مجموع

More information

لیست قیمت محصولات مبتکر موج سوم (چاپ)

لیست قیمت محصولات مبتکر موج سوم (چاپ) خرید سوي یچ شبکه 135,000,000 سوي یچ شبکه سیسکو 48 پورت L-48FPS-C2960X-WS 9,000,000 سوي یچ شبکه سیسکو L-8TC-C2960CG-WS 350,000,000 سوي یچ شبکه سیسکو 24 پورت E-C3850-24T-WS 380,000,000 سوي یچ شبکه سیسکو

More information

منصب امامت جمعه در حکومت اسلامی / مصطفی جعفر پیشه فرد - قم : مرکز تحقیقات حکومت اسلامی ،1384

منصب امامت جمعه در حکومت اسلامی / مصطفی جعفر پیشه فرد - قم : مرکز تحقیقات حکومت اسلامی ،1384 پژوهشهايي در مساي ل حكومت اسلامي زير نظر دبيرخانة مجلس خبرگان 19 nj³íª]s«b«ak~ «ÀwAS«±ñe Ê jo ³z¼Q o í]» ~« جعفرپيشه فرد, مصطفي, ١٣٤٠ منصب امامت جمعه در حكومت اسلامي. مصطفي جعفر پيشه فرد / قم: مركز تحقيقات

More information

مقطع: کارشناسی אرشد رشتههای: زندگانی تحلیل אمام علی (علیه אلسلام) و پیشینە صدور نهج אلبلاغه مدر س: سید محمد مهدی جعفری אرزیاب: مصطفی دلشاد تهرאنی ا مو

مقطع: کارشناسی אرشد رشتههای: زندگانی تحلیل אمام علی (علیه אلسلام) و پیشینە صدور نهج אلبلاغه مدر س: سید محمد مهدی جعفری אرزیاب: مصطفی دلشاد تهرאنی ا مو مقطع: کارشناسی אرشد رشتههای: زندگانی تحلیل אمام علی (علیه אلسلام) و پیشینە صدور نهج אلبلاغه مدر س: سید محمد مهدی جعفری אرزیاب: مصطفی دلشاد تهرאنی ا موزشیار تدوین: אسماعیل אثباتی ناظر علمی تدوین: سعید شفیعی

More information

چسب وخمیرسیلیکون--رزین ها

چسب وخمیرسیلیکون--رزین ها رزین اپوکسی اپوکسی شفاف دومواده: 10 درصدی و 50 درصدی یک کیلو با هاردنر 10 کیلو وبیشتر کیلویی برای ریختن روی پیسیبی رزین اپوکسی مناسب تر از پلی استر است بخصوص که از عرض جمع نمیشود بلکه از ارتفاع جمع میشود..

More information

فصلنامه علوم تکثیر و آبزيپروري/ سال اول/ شماره اول/ زمستان 92 صفحات بررسی اثرات سطوح مختلف نانو ذره آهن (Fe) بر فاکتورهاي رشد و تغذیه ماهی قزلآل

فصلنامه علوم تکثیر و آبزيپروري/ سال اول/ شماره اول/ زمستان 92 صفحات بررسی اثرات سطوح مختلف نانو ذره آهن (Fe) بر فاکتورهاي رشد و تغذیه ماهی قزلآل فصلنامه علوم تکثیر و آبزيپروري/ سال اول/ شماره اول/ زمستان 92 صفحات 67-82 بررسی اثرات سطوح مختلف نانو ذره آهن (Fe) بر فاکتورهاي رشد و تغذیه ماهی قزلآلاي رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss 1* 1 2 1 شایان قبادي

More information

مجله پژوهشهاي به زراعي جلد 5 شماره 3 پاييز 1392 ج ه و ش ی زرا ی تا ثير كاربرد كود دامي و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي هميشه بهار (.L (

مجله پژوهشهاي به زراعي جلد 5 شماره 3 پاييز 1392 ج ه و ش ی زرا ی تا ثير كاربرد كود دامي و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي هميشه بهار (.L ( مجله پژوهشهاي به زراعي جلد 5 شماره 3 پاييز 1392 ج ه و ش ی زرا ی تا ثير كاربرد كود دامي و نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه دارويي هميشه بهار (.L (Clendul oiinlis در شرايط تنش خشكي 1 2 *1 جهانفردانشيان

More information

جامعت اصلاح المسلمین

جامعت اصلاح المسلمین جامعت اصلاح المسلمین جامعت اصلاح المسلمین سم االله الرحمن الرحيم a ۲ ت ت ت ت ا ب ا وف ا ت ت آ د ا در ہ رو و وز ھ : دہ ی ا ادارۃ ن در ہ ا آ د رو و وز ھ جامعت اصلاح المسلمین 2 ۲ ت ا ب ا وف ا ت ادارہ ظ ق

More information

پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی / سید جواد ورعی ، تهیه مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان - قم : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، مرکز تحقیقات علمی ، 13

پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی / سید جواد ورعی ، تهیه مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان - قم : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، مرکز تحقیقات علمی ، 13 پژوهشهايي در مساي ل حكومت اسلامي زير نظر دبيرخانة مجلس خبرگان 16 nj»zµ sq» ¼ÄB»wB¼w z½k A سيد جواد ورعي Ê ورعي, سيد جواد, ١٣٤٢ پژوهشي در انديشه سياسي ناي يني. سيدجواد ورعي; تهيه مركز تحقيقات علمي دبيرخانه

More information

KitaboSunnat.com -- Munafiqeen Ka Kirdar aur Alaamaat

KitaboSunnat.com -- Munafiqeen Ka Kirdar aur Alaamaat ت ت تکبوسڈاٹاکم زعمز اقرنیئ وتہج فرامںیئ! رپدایتسبامتمارٹکیلانثک... اعم اقری ےک اطمےعل ےکےیل ںیہ جملس التحقیق االسالمی ےک املعےئ رکام یک بااقدعہ دصتقی و ااجزت ےک دعب اپ ولڈ )Upload( یک اجیت ںیہ ولڈ رپن

More information

Microsoft Word - 6.azimi.docx

Microsoft Word - 6.azimi.docx مطאلعאت אسאمی: فقه و אصول سאل چھل و چھאرم שمאرۀ پیאپی 90 پאییز 1391 ص 153-127 * مقارنه با مفاهيم مشابه و روش شناسى آن دكتر هادی عظيمى گركانى אستאدیאر دאنשگאه אزאد אسאمی وאحد تھرאن مرכزی Email: garekani1339@yahoo.com

More information

مقدمه فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی سال دهم شماره )شماره پیاپی 3( بهار 37 کنترل بهطور عام و ارزیابی عملکرد بهطور خاص از مهمترین سازوکارهای اجرا

مقدمه فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی سال دهم شماره )شماره پیاپی 3( بهار 37 کنترل بهطور عام و ارزیابی عملکرد بهطور خاص از مهمترین سازوکارهای اجرا چکیده فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین)ع( سال دهم شماره )شماره پیاپی 3( بهار 33: 4 ارزیابی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی براساس مدل فیلیپس میالد شمس زارع رضا طهماسبی حمیدرضا

More information

Microsoft Word - 2.babaee.docx

Microsoft Word - 2.babaee.docx rمطאلعאت אسאمی: فقه و אصول سאل چھل و چھאرم שمאرۀ پیאپی 90 پאییز 1391 ص 63-37 * باز پژوهشى در ح جيت ظن مطلق بابايى ع ىل 1 آريا دאنשجوی دכتری دאنשگאه فردوسی مשھد Email :ar_babaei.arya@yahoo.com عبدالكريم

More information